Facility Management & Energiebesparingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Facility Management & Energiebesparingen"

Transcriptie

1 Koelmachines & Split Units Algemene kijk op motoren Verwarmingssystemen Luchtbehandeling Circulatiepompen Meten is weten Facility Management & Energiebesparingen Verlichting Versie : september 2013

2 Intro Sinds de industriële revolutie speelt energie een belangrijke rol bij industriële processen. Toegang tot goedkope energie was een sleutel tot groei en welvaart. Sinds enige tijd stellen we ons vragen bij overmatig energieverbruik. De opwarming van de aarde, verstoorde handelsbalansen door energie import, afhankelijkheid van buitenlandse bronnen Ook op onze energiefactuur zien we een drastische toename van de kosten en betaalt een kleine industriële afnemer ca. 50% meer dan enkele jaren geleden. Vooral het aandeel van de nietenergetische kosten zoals transport, distributie, taksen en heffingen, neemt sterk toe en vertegenwoordigt al meer dan de helft van de totaalfactuur. Wat kunnen we hieraan doen? Minder verbruiken, dat is evident, maar hoe? Hoofddoel van deze brochure is de facility manager aanzetten om na te denken over zijn verbruik en middels de tools, benchmarks en voorbeeldprojecten hem/haar overtuigen om werk te maken van energie-efficiënte. De energie werkgroep : Veerle de Smedt Rudi Heymans Cecile Vanbrabant Dirk Verschaeren Delphine Ullens de Schooten Patrick Bas (Voorzitter) Pagina 1

3 Politiek: wat beweegt er? Of het nu gaat over wereldpolitiek, Europese, federale en zelfs regionale politiek, energie staat de laatste jaren steevast op de agenda s. De wereldpolitiek houdt zich bezig met Kyoto normen, Europa focust ook op energieprestatie van gebouwen en doelstellingen, terwijl regionale politiek subsidies toekent voor energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie, om maar enkele zaken te noemen. 1. Nationale en internationale doelstellingen Hier volgen enkele doelstellingen en onderwerpen die in de politiek vooropgesteld worden wanneer het op energie komt (niet limitatieve lijst): EUROPA Roadmap De emissies terugdringen met 80 à 95% tegen het midden van de 21e eeuw Minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen door efficiënter te werken en het inzetten van meer hernieuwbare bronnen Opgenomen in het wereldwijde Kyotoprotocol. Het beleid omvat: - Het terugdringen van de broeikasgassen met 20% t.o.v. de metingen uit % van de energieconsumptie in de EU moet door hernieuwbare bronnen geproduceerd worden. - 20% reductie in primaire energie vergeleken met de BAU (Business As Usual; de situatie in de toekomst mochten geen maatregelen genomen worden). Vooral door optimalisatie van energie-efficiëntie. NZEB 31/12/2018 voor publieke instanties 31/12/2020 voor particulieren Nearly Zero Energy Buildings: nieuwe gebouwen moeten verplicht ontworpen worden met een primair energieverbruik dat vrijwel nul is: m.a.w. het primair energieverbruik moet zo goed als volledig hernieuwbaar opgewekt worden. Pagina 2

4 Vlaanderen EPB (EPB: Energie Prestatie van gebouwen en Binnenklimaat) 2012 Verstrenging van het K-peil (isolatiewaarde) voor ziekenhuizen van K45 naar K40. Verstrenging van het E-peil (algemene energieprestatie van een gebouw) naar E70 voor kantoren. EPB 2014 Verstrenging van het E-peil naar E60 voor kantoren. Brussels Gewest EPB 2011 E-peil vastgelegd op E75 voor kantoren E-peil vastgelegd op E70 voor woningen NZEB 2010 Alle nieuwe publieke gebouwen moeten door PHP of PMP passief gecertificeerd zijn (energiebehoefte voor ruimteverwarming 15 kwh/m² per jaar, luchtdichtheid n50 0,6 h-1). NZEB 2015 Alle nieuwe privé gebouwen moeten passief zijn. Wallonië EPB 2011 E-peil Ew 80 Primair energieverbruik Espec 130 kwh/m² per jaar Steden Gents Klimaatverbond 2020 en later Verschillende steden nemen zich voor klimaatneutraal te zullen zijn tegen een bepaald jaartal. Hasselt engageert zich voor 2020, Gent tegen 2050, en vele anderen hebben gelijkaardige doelstellingen geformuleerd. Tabel: Enkele politieke doelstellingen om energiebesparingen te stimuleren Algemeen merkt men de laatste jaren dat vanuit politieke hoek strengere eisen worden gesteld op het vlak van energieverbruik en dat deze verstrenging alsmaar sneller wordt doorgevoerd (er wordt verwezen naar bv. een verbetering van E70 in 2012 naar E60 in 2014). Een tijdlang volgden subsidiëring en premies deze trend, in het bijzonder voor particulieren. Jammer genoeg heeft de overheid als gevolg van de zware druk op de begroting, deze tegemoetkomingen recent alweer drastisch teruggeschroefd. Controleer voor elk gepland project grondig welke mogelijke compensaties er op dat ogenblik gelden. Ook innovatie wordt druk onderzocht en gestimuleerd in de politieke wereld. Zo wil Minister Freya Van den Bossche o.a. meer windmolens in Vlaanderen (als hernieuwbare energiebron) en focust zij met haar kabinet op verdere innovatieve energieprojecten, zoals bv groene warmte (analoog aan groene stroom. Warmte die op hernieuwbare wijze wordt opgewekt of die door recuperatie tot stand komt. Vb. de Gentse afvalverbrandingsoven IVAGO, waar warmteuitwisseling via stoom tot stand komt tussen IVAGO en UZ Gent). Pagina 3

5 Wist je dat? Energie-eisen vanuit de wetgeving de laatste jaren exponentieel toenemen. Maken we een vergelijking met alle wetgeving rond veiligheid (jaren 80 en 90), dan merken we een analoog patroon en is veiligheid volledig geïntegreerd in onze processen. Op het vlak van energiebesparingen hebben we nog een lange weg af te leggen. Pagina 4

6 2. Politiek: informatie rond wetgeving? In deze paragraaf worden er bronnen vermeld waar men informatie over de geldende wetgeving kan terugvinden. Energiewetgeving verandert momenteel voortdurend en bijgevolg is het ten zeerste aangeraden om altijd de betreffende en geactualiseerde websites te raadplegen en niet teveel vertrouwen te schenken aan geschreven documenten, waarvan men niet zeker weet of ze momenteel nog geldig zijn Energieprestatie van gebouwen (EPB) 1.1. Website van het Vlaams Energie Agentschap (VEA): Het is ook mogelijk om gratis telefonisch contact op te nemen via het nummer: 1700 Een korte samenvatting d.d. mei 2011 is weergegeven in: tieinfosessieverslaggevers26mei2011.pdf EPB-eisen vanaf 2014: rmb.pdf 1.2. Website van Leefmilieu Brussel: 1.3 Website van het Waals Gewest (DGO4): Pagina 5

7 Subsidies Voor wat de momenteel in de verschillende regio s toegekende subsidies betreft, kunnen verschillende kanalen geraadpleegd worden. Men vindt alle actuele informatie op: Merk op dat men hiervoor bij verschillende instanties kan aankloppen: Vlaanderen - Brussel - Wallonië, Federaal, Stad, Gemeente en zelfs de netbeheerder (bv. Eandis - Sibelga - Ores). Let wel op dat er bij het aanvragen van subsidies enkele strenge criteria gelden i.v.m.: 1. Timing: goed controleren welke facturatiedata in aanmerking worden genomen en of de aanvraag voor of na het ontvangen van de facturen dient te gebeuren. 2. Technische details: voor het verkrijgen van bepaalde subsidies is het noodzakelijk dat de verwerkte materialen aan strikt afgebakende specificaties voldoen. Controleer dit grondig voorafgaand aan de uitvoering van de werken. 3. Opmerking: voor sommige subsidies komen slechte bepaalde doelgroepen in aanmerking. Controleer dus goed vooraf of u wel tot de doelgroep behoort Duurzame gebouwen Extra subsidie van 100 /m 2 voor voorbeeldprojecten (Brussel, Wallonië) Pagina 6

8 Energielabel Bij het selecteren en aanschaffen van toestellen moet men er rekening mee houden dat elk toestel niet alleen een aankoopprijs heeft, maar ook een verbruikskost. Voor heel wat toestellen bedraagt de energieverbruikskost tot 80% van de totale kost van het toestel (aankoop, gebruik en afvalfase). Het energielabel is een duidelijke indicator voor een zuinige werking van een toestel. Het label is gerelateerd aan de Europese Ecodesign wetgeving, die voor bepaalde categorieën toestellen minimumwaarden oplegt voor het energieverbruik. Het is dan ook aan te bevelen om steeds het toestel uit de beste categorie te kiezen (bv A+++) en te informeren naar wat momenteel de beste categorie is (bv. wat vandaag A+ is, kan morgen tot B degraderen). Voor meer informatie: Ecolabel Het Ecolabel is in het leven geroepen in dezelfde sfeer als het Ecodesign/energielabel. Waar Ecodesign en het energielabel de slechtste producten bij wet uit de markt halen en erop wijzen hoe milieuvriendelijk een bepaald product is, prijst het Ecolabel de meest energiezuinige producten aan. Wie dus echt voor energiezuinig wil gaan, kiest voor een Ecolabel-product. Deze producten zijn herkenbaar aan het bloem-logo. Meer informatie vindt u op de website: Net als voor Ecodesign/Energielabel kan de verkoper van de toestellen informeren en adviseren over de meest energiezuinige producten. CO 2 -neutraliteit Zoals vermeld onder de paragraaf voor ETS, CO 2 speelt een steeds grotere rol in wetgeving, standaarden en richtlijnen. Het begrip CO 2 -neutraal dient voorzichtig geïnterpreteerd te worden, zowel in doelstellingen als in communicatie. Er bestaan immers meerdere definities. Men kan bijvoorbeeld CO 2 -neutraal zijn voor de aangekochte energie. Dit kan op zich vrij eenvoudig, door het aankopen van bijvoorbeeld groene stroom (een vorm van greenwashing ). Men kan de definitie ook iets verstrengen en CO 2 -neutraliteit nastreven door zoveel mogelijk in te zetten op de trias energetica en on-site hernieuwbare energiebronnen te voorzien, bijvoorbeeld door het plaatsen van een WKK-installatie op biogas of fotovoltaïsche panelen. Dit kleurt de CO 2 -neutraliteit al iets donkergroener. Pagina 7

9 Wil men voldoen aan de strengste definitie van CO 2 -neutraliteit, dan dient men de ecologische voetafdruk in beschouwing te nemen( duurzaamheid ). Hierbij wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclus van alles wat on-site gebeurt. In dit geval kan men dus niet langer beweren dat men CO 2 -neutraal is omdat men elektriciteit opwekt via zonnepanelen, daar de CO 2 -uitstoot die gepaard gaat met de productie, logistieke en afvalfase van deze panelen evenzeer in rekening gebracht moet worden. Hetzelfde geldt voor de uitstoot veroorzaakt door de cateringactiviteiten in de kantine enz. Zoals beschreven zijn er verschillende gradaties in CO 2 -neutraliteit. Ook dient men voorzichtig om te springen met de CO 2 -uitstoot gelinkt aan energievormen zoals gas en elektriciteit. Een eenvoudige en betrouwbare site is deze van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse Overheid: Opgelet: dit gaat om verbruiken, dus een eventuele omzetting naar primaire energie is nog noodzakelijk! Ga zelf aan de slag! Surf naar bovenstaande websites en ontdek op welke subsidies je recht hebt. Laat je inspireren tot verbetering aan de actuele situatie! Pagina 8

10 Meten is weten Meten is weten wordt altijd beweerd. Welke bronnen staan ons ter beschikking om de benodigde gegevens te verzamelen: Facturen Energiemetingen van energieleveranciers Metingen in eigen beheer Gebruikstellers op compressoren e.d. Wanneer men over meetgegevens beschikt, kan men benchmarking overwegen door het eigen verbruik te vergelijken met dat van anderen. Benchmarking laat toe conclusies te trekken voor wat de prestaties van de eigen installaties betreft. 1. Facturen Elektriciteitsfactuur Een voorbeeld van een elektriciteitsfactuur, met achtereenvolgens: Klantengegevens Verbruiksgegevens Facturatiegegevens Klantengegevens Naast het adres is ook de EAN-code van belang. EAN staat voor European Article Number en is een unieke 15-cijferige code die voorkomt op de elektriciteitsmeter, facturen Pagina 9

11 Verbruiksgegevens Het verzamelen van de verbruiksgegevens gebeurt op basis van een manuele opname (doorgegeven door de klant zelf of een meteropname door een persoon van Indexis4) of automatisch via een telefoon of GSM-lijn. In dat laatste geval zal men het verbruik per kwartier opnemen (kwartierpiek) voor elektriciteit of per half uur in geval van gasverbruik (per dag voor kleine verbruikers). Let op dat je als klant toegang/inzage heeft in deze gegevens. Via je energieleverancier of via Indexis kan je deze gegevens opvragen. Vergelijk ook het verbruik tijdens de piekuren t.o.v. de daluren. Bij kantoren, waar in principe enkel tussen en u gewerkt wordt op weekdagen, moet het verschil erg groot zijn. Het verbruik tijdens de daluren geeft dan de verliezen weer door stand by -gebruik en allerhande sluipverbruik. Industriële gebruikers met 24/7 productie zullen eerder naar een 50/50 verdeling gaan. Daarnaast is het piekverbruik van belang omdat deze een deel van de aangerekende eenheidsprijs zal bepalen. Een aan te bevelen oefening is om op te sporen wanneer de piek zich voordoet. Treedt de piek maandagmorgen om 08.00u op bij het inschakelen na de weekendrust? Waarschijnlijk moeten niet alle verbruikers op dat ogenblik operationeel zijn. Maak een rondgang in het gebouw en inventariseer de verbruikers volgens hun vermogen. 1. Verlichting 2. Luchtcompressoren, hydraulische olie, 3. Grote motoren (zaagmachine, ) 4. Elektrische verwarming (proces en ruimtes) 5. Welke verbruiker is verantwoordelijk voor de piek? Kan je hier iets aan doen? Op de factuur staat tevens de aanrekening van reactieve energie vermeld. Naast de actieve energie die gebruikt wordt om motoren aan te drijven of warmte op te wekken, is reactieven energie nodig om energie over het netwerk te transporteren. Hoewel noodzakelijk, zullen netwerkbeheerders deze minimaal willen zien, aangezien ze het net belasten zonder een actieve bijdrage te leveren. In het verleden sprak men van de Cosinus phi (Cos φ) die minstens 0.9 moest bedragen om boetes te vermijden. Voor grote klanten spreekt men eerder van een maximaal kvar-verbruik. Wanneer er een aanrekening voor reactieve energie verschijnt op de factuur, is het wenselijk om een condensatorbatterij te plaatsen om de reactieve energie op het net te verminderen. In vele gevallen is dit slechts een kleine ingreep met een gunstige terugverdientijd. Pagina 10

12 Afbeelding: voorbeeldfactuur, deel 1 Pagina 11

13 Facturatiegegevens Ook hier treffen we een aantal onderverdelingen aan: energie, transport, distributie en heffingen allerhande. Voor grote verbruikers kan het zeker zinvol zijn om de facturen te laten analyseren door een expert. Worden de contractuele afspraken ook nageleefd? Zijn alle kortingen correct doorgerekend? Wie beroep doet op een energieconsultant, spreekt best vooraf een prijs af voor de tussenkomt. Laat je niet verleiden tot formules zoals 50% van de geïdentificeerde besparingen. Als klant trek je hier altijd aan het kortste eind en raak je verstrikt in eindeloze discussies. Wist je dat? De niet-energie kosten zoals transport- en distributiekosten, taksen en heffingen, 50% uitmaken van de factuur? Deze kosten zijn allemaal uitgedrukt in /kwh, zodat minder verbruiken resulteert in minder betalen. Door zelf energie op te wekken voorkom je logischerwijze ook transport en distributiekosten. Naast facturen voor elektriciteit ontvangt men maandelijks ook een factuur voor aardgas. Wat kunnen we nu leren uit de vermeldingen op deze facturen? Laat ons kijken naar een voorbeeld. Pagina 12

14 Aardgasfactuur Verwarmingskosten maken een groot deel uit van de totale energiekost. Hoeveel dit is, valt relatief eenvoudig te bepalen aan de hand van de maandelijkse facturen van je energieleverancier. Op deze factuur zijn volgende gegevens terug te vinden: Afbeelding: voorbeeld gasfactuur. Verbruik is uitgedrukt in kwh en wordt bepaald door het verbruik in m³ te vermenigvuldigen met de energie-inhoud van gas (ook specifieke energie, energetische waarde of calorische waarde - vuistregel 10.1 kwh/m³ gas). Meterstanden bepalen het verbruik in m³ door het verschil tussen de huidige en de vorige meterstand. Een goede gewoonte is het om de meterstanden van tijd tot tijd te controleren, aangezien bv. door een defect meetsysteem verschillen kunnen ontstaan tussen de aflezing ter plaatse en het getal op de factuur. Het facturatiebedrag is een combinatie van marktprijzen (vaste prijs, vlottende prijs, ) en het verbruik. Pagina 13

15 2. Visualiseren van het verbruik Uitgaande van de facturen kan men een eerste inzicht krijgen in het verbruik over één jaar. Dit kan bv. verliezen zichtbaar maken tijdens de zomermaanden. Voor verwarmingsprofielen (gebouwverwarming) verschijnt een typisch badkuipprofiel (hoog in de winter, laag in de zomer). Afbeelding: Gasverbruik per maand. Het gasverbruik visualiseren over een aantal jaren geeft weer of de energie-efficiënte stijgt. Factoren zoals een strenge winter of eventuele uitbreidingen, kunnen dit beeld vertekenen. Dit is duidelijk zichtbaar in bovenstaande grafiek. Het gasverbruik in januari 2009/2012 ligt veel hoger dan in 2008 als gevolg van een strenge winter. Concluderen dat de efficiëntie van de installatie lager lag zou fout zijn. Corrigeren en normaliseren is daarom de boodschap. Eenvoudige parameters om het gasverbruik te corrigeren zijn de te verwarmen oppervlakte (m²), graaddagen en het aantal medewerkers. Laat ons graaddagen als voorbeeld nemen. Graaddagen zijn een indicator voor de strengheid van het stookseizoen. Men neemt de gemiddelde dagtemperatuur (bv. 8 C) en trekt dit van 15 C (referentie stookgrens) af. Voor die dag telt men dan 7 graaddagen. Het sommeren over alle dagen uit het stookseizoen geeft graaddagen voor één jaar. Richtwaarde is hier 2500 voor Ukkel. Pagina 14

16 Afbeelding: Graaddagen per maand (Eindhoven). /graaddagen De graaddagen zijn nuttig om gasverbruiken te normaliseren. Nemen we 2009 als referentie in dit voorbeeld, dan is het genormaliseerde verbruik voor 2010 = het werkelijk verbruik 2012 x graaddagen 2010 / graaddagen Toegepast op ons voorbeeld geeft dit de volgende grafiek: Afbeelding: Genormaliseerde gasverbruiken. Pagina 15

17 Deze correctie geeft duidelijk aan dat de efficiëntie van het verwarmingssysteem stijgt. De verbruiken dalen immers jaar na jaar. Let op met de interpretatie van de cijfers: staar je niet blind op kleine afwijkingen, maar let op de tendens als indicator van belang. Uit dit verloop kunnen nog andere conclusies getrokken worden. Oude verwarmingsketels hebben vaak grote stilstandverliezen, die zichtbaar worden in de zomermaanden. Verder kan een stijging in genormaliseerde verbruiken aangeven dat de instellingen van het verwarmingssysteem niet meer optimaal zijn 3. Benchmarking Het verloop en de tendens zijn indicatoren voor een beter beheersen van de energiefactuur. Maar hoe vergelijkt men de eigen prestaties tegenover anderen? Benchmarkgegevens zijn hiervoor onontbeerlijk. Voorbeeld van enkele benchmarks: Stichting bouwresearch: 2,3 m³ gas per m³ bouwvolume, Stimular, Werkplaats voor duurzaam ondernemen: 2.7 m³ gas per m³ gebouwvolume, ECN: 20 m³/m² voor kantoren aan industriële gebouwen, ECN: 17 m³/m² voor kantoren aan financiële instellingen. Laten we dit toepassen op een voorbeeld, nl. het postsorteercentrum van een bedrijf. Kengetallen: 800 m² oppervlakte, 5 meter hoog, Gebruikt tijdens kantooruren, m³ gasverbruik in 2009, 4,6 m³ gas per m³ gebouwinhoud. Rekening houdend met de benchmarkdata, geeft dit aan dat het gasverbruik per m³ gebouwinhoud aan de hoge kant ligt, wat erop wijst dat besparingen mogelijk zijn. Een meer gedetailleerde analyse gaf aan dat de verwarmingsketel aan vervanging toe was. Pagina 16

18 Energieverdeling meer algemeen. De gehele energiefactuur (elektriciteit + aardgas) is verspreid over 10-tallen verbruikers en verliesposten. Om energie te sparen is het belangrijk om de belangrijkste verbruikers te kennen. Enkele voorbeelden van energieverdelingen: ziekenhuis en kantoor Bij het elektriciteitsverbruik nemen verlichting, koeling en uitrusting het grootste aandeel. Verwarming (aardgas) neemt uiteraard een groot deel voor zijn rekening. Pagina 17

19 Ga zelf aan de slag! Wat heb je nodig: Facturen van aardgas en elektriciteit van de laatste 12 maanden, Meterstand hoofdteller vrijdagavond/maandagmorgen, Microsoft Excel. Verwerk de data zoals beschreven (verbruiken per maand) en tracht een verklaring te vinden voor zomerverbruiken, weekendverbruiken, Kijk eens naar je verbruikspiek en detecteer wie hiervoor verantwoordelijk kan zijn: grote motoren, IT, verlichting, koeling? Misschien kan je zelf een taartdiagram opstellen om de verbruiken te visualiseren. Pagina 18

20 Circulatiepompen Circulatiepompen of circulatoren maken deel uit van centrale verwarmings- of koelsystemen. Ze verzekeren het transport van het warmtedragend medium door de installatie. In CV-installaties zal de circulator het water via een leidingstelsel laten circuleren door de warmteopwekker (ketel) en de warmteafgifte elementen (vb. radiatoren). Het aantal circulatoren hangt sterk af van de grootte van de installatie. In de praktijk zal je de verschillende circulatoren aantreffen in de stookplaats of technische ruimte. Wist je dat? Pompen zijn momenteel verantwoordelijk voor liefst 10% van alle elektriciteitsverbruik ter wereld. Twee derde van alle operationele pompen verbruiken tot 60% teveel energie. Als alle bedrijven op een hoog efficiënt pompsysteem zouden overschakelen, zou de wereldwijde besparing op het totale elektriciteitsverbruik 4% bedragen. Pagina 19

21 1. Waarom uitstellen als nu al een besparing tot 25% mogelijk is? De momenteel geïnstalleerde pompen in CV-installaties zijn meestal groter bemeten dan noodzakelijk. Bovendien draaien ze continu en meestal op vol vermogen. Het spreekt voor zich dat het overbodig is om een pomp op vol vermogen te laten draaien in periodes waarin minder warmte gevraagd wordt. Toch is dit al te vaak de praktijk. In een goed berekend systeem hoeven pompmotoren slechts gedurende 5 % van de tijd op vol vermogen te draaien. De meeste CV-circulatiepompen zijn uitgerust met een driestanden snelheidsschakelaar. Er is hier een onderscheid te maken tussen de 'kleine types', die effectief een schakelaar hebben aan de zijkant van de pomp, zodat de snelheid daarmee kan aangepast worden. (zie afbeelding links) Er zijn ook pompen van het grotere type (meestal de flenspompen), waar de klemmenkast moet geopend worden en waar een schakelaar zodanig moet gedraaid worden dat het cijfer van de snelheid naar voor gericht staat. De ervaring leert dat de meeste schakelaars NIET gebruikt worden en gewoon constant in de hoogste stand blijven staan. Hier schuilt een potentiële besparing zonder enige kost. Hieronder staat een indicatie van de haalbare besparing door de schakelaar steeds in de meest aangewezen positie te plaatsen. Gemiddeld kunnen we rekenen met volgende percentages: Tussen stand 3 en stand 2 ligt het elektrisch vermogen gemiddeld 25% lager Tussen stand 2 en stand 1 ligt het elektrisch vermogen gemiddeld 15% lager Een stookseizoen duurt gemiddeld een kleine 5040 uren, waarvan 50 % als tussenseizoen kan beschouwd worden. De verdeling zou dus als volgt kunnen zijn: Stand 1: 50% van de gebruiksduur = 2520 uren Stand 2: 25% van de gebruiksduur = 1260 uren Stand 3: 25% van de gebruiksduur = 1260 uren Pagina 20

22 Merk op dat we de mogelijkheid hebben om gedurende het zomerseizoen (3700 uur) de pomp uit te schakelen en geen energie te verbruiken. We benadrukken voor de duidelijkheid dat we met stand 3 steeds de hoogste stand bedoelen. Kolom 1: Totaal vermogen van alle pompen in de installatie Kolom 2: Verbruik in kwh/jaar (pompen draaien het ganse stookseizoen in stand 3) Kolom 3: Verbruik per jaar in Euro (kwh prijs gerekend à 0,15/kWh) Kolom 4: Verbruik in stand 3 (25%) in kwh/jaar Kolom 5: Verbruik in stand 2 (25%) in kwh/jaar Kolom 6: Verbruik in stand 1 (50%) in kwh/jaar Kolom 7: Totaal verbruik bij gemengde schakelaarstanden in kwh/jaar Kolom 8: Besparing in kwh/jaar t.o.v. verbruik in stand 3 gedurende het ganse jaar (kolom 2) Kolom 9: Besparing in Euro/Jaar t.o.v. verbruik in stand 3 gedurende het ganse jaar (kolom 2) Pagina 21

23 De gerealiseerde besparing door aangepast gebruik te maken van de vermogenschakelaar bedraagt 24 %! Dit betekent dat veel energie kan worden bespaard door een efficiëntere pomptechniek te gebruiken, een techniek die intuïtiever is en waarmee de snelheid kan worden afgestemd op basis van de benodigde pompcapaciteit / warmtetoevoer. Europa zal dit wettelijk verplichten en zal de verkoop van producten zonder CE-keurmerk niet langer toelaten binnen de EU. De richtlijn voor circulatiepompen wordt in de volgende stappen ingevoerd: 2013 Met ingang van 1 januari 2013 moeten pakkingloze, standalone circulatiepompen (m.u.v. pompen die specifiek zijn ontworpen voor de hoofdcircuits van thermische zonnesystemen en warmtepompen) een 'energy efficiency index' (EEI) hebben van niet meer dan 0,27. EEI is het energieverbruik van een pomp ten opzichte van een referentiepomp Met ingang van 1 augustus 2015 moeten pakkingloze, stand-alone circulatiepompen alsook in producten geïntegreerde, pakkingloze circulatiepompen een EEI hebben van niet meer dan 0,23. Pagina 22

24 2. Energiebesparing in de praktijk Door gebruik te maken van actueel beschikbare efficiëntere pomptechniek als frequentiegestuurde pompen, kan het energieverbruik drastisch omlaag! Het opgenomen elektrisch vermogen is evenredig met het debiet tot de derde macht, terwijl het koppel van de pomp kwadratisch verloopt. Daaruit volgt dat de besparing op het elektriciteitsverbruik sneller toeneemt dan de verlaging van de snelheid van de motor. besparen. Hiernaaste grafiek geeft de besparing weer bij een toerentalregeling met frequentieregelaar t.o.v. een smoorregeling, indien we de doorstroomhoeveelheid bij een pomp of ventilator zouden verlagen van 100 % naar 60%. Waar door smoring slechts 15% besparing bekomen wordt, zal een frequentiegeregelde pomp of ventilator ruim 80% energie Hoe groot is mogelijke besparing door het vervangen van een circulator door een energiezuinig alternatief? Dit kunnen we best aantonen aan de hand van enkele voorbeelden: Praktijkvoorbeeld 1 - Pomp met flensaansluiting DN50 voor commerciële gebouwen. De bestaande pomp voedt een radiatorkring en wordt vervangen door een alternatief met topprestaties op het vlak van energie-efficiënte. De bestaande pomp staat in stand 3, wat resulteert in een verbruik van 720W tot 940W, afhankelijk van de debietvraag. Gemiddeld verbruikt de circulator dus 830W. Stel dat de pomp enkel in het stookseizoen draait en dit 24u per dag. Daaruit volgt een jaarlijks verbruik van: 0,830kW x 24u x 241dagen = 4.800,72 kwh/jaar. Om het verbruik van de energie-efficiënte pomp te kennen kunnen we ons niet baseren op bovenstaande methode, daar de pomp is uitgerust met een geïntegreerde frequentieomvormer, waardoor bij verminderde debietvraag ook het toerental en vermogen zal afnemen. Pagina 23

25 Het stookseizoen kan opgedeeld worden in verschillende deellast-situaties: Hieruit blijkt dat het maximaal debiet (komt overeen met een buitentemperatuur van -8 C) slechts over een zeer klein deel van het stookseizoen gevraagd wordt, terwijl over ongeveer de helft van het stookseizoen er slechts een kwart van het debiet nodig is. Om hier de juiste berekening te maken van het jaarlijks verbruik moeten we dus rekening houden met de tijd waarin de pomp op een bepaald vermogen draait: In dit geval is dit: 0,482kW x 410u/jaar + 0,323kW x 1026u/jaar + 0,208kW x 2394u/jaar + 0,124kW x 3010u/jaar = 1.404kWh/jaar. De energiebesparing die gerealiseerd kan worden tussen de bestaande circulator en het energiezuinige alternatief is bijgevolg: 4800,72 kwh/jaar kWh/jaar = 3.396,72kWh/jaar of een besparing van 70%! Pagina 24

26 Terugverdientijd Energieprijs 0,15 Energie verbruik originele pomp in KWh / Jaar 4.800,72 Energie verbruik energie-efficiënte pomp in KWh / Jaar 1.400,21 Energie verbruik originele pomp in / Jaar 720,108 Energie verbruik energie-efficiënte pomp in / Jaar 210,03 Jaarlijkse besparing in 510,08 Investering voor de vervanging 2.027,00 Terugverdientijd in jaar 3,97 Te realiseren besparing op verwachte levensduur 5.624,15 Er van uitgaand dat de energieprijs per kwh 0,15 bedraagt, zal de investering van de nieuwe pomp op 3,97 jaar terugverdiend zijn. (In de berekening is een bruto-aanschafprijs van 2027 voor de pomp opgenomen) De theoretische levensduur van een pomp wordt geraamd op 15 jaar. In de praktijk halen heel wat pompen 200% en meer van hun theoretische levensduur. Na het terugverdienen van de aankoopprijs zal het energie-efficiënte alternatief nog minstens 11 jaar een besparing opleveren van 510 /jaar of 5.624,15 in totaal. In deze berekening werd geen rekening gehouden met mogelijke stijging of daling van de energieprijzen. Pagina 25

27 Praktijkvoorbeeld 2 - Pomp met schroefdraadaansluiting voor huishoudelijke toepassing en kleine kringen Een bestaande, ongeveer 25 jaar oude pomp, voedt een radiatorkring en wordt vervangen door een hedendaags alternatief met hoogstaande energie-efficiëntie. Het oorspronkelijke exemplaar werkt in stand 3, wat een gemiddeld verbruik van 125W laat opmeten. Stel dat deze pomp enkel in het stookseizoen draait en wel 24u per dag, dan volgt daaruit een jaarlijks verbruik van 0,125kW x 24u x 241 dagen = 723 kwh/jaar. Om het verbruik van de energie-efficiënte vervanger te kennen, kunnen we niet uitgaan van bovenstaande methode, daar de nieuwe pomp een geïntegreerde frequentieomvormer bezit, waardoor bij verminderde debietvraag ook het toerental en vermogen afneemt. Het stookseizoen kan opgedeeld worden in verschillende deellast-situaties: Pagina 26

Steek WATT in je zak!

Steek WATT in je zak! Steek WATT in je zak! CREDITS COÖRDINATIE: Willy Ivens Voka Kamer van Koophandel Mechelen ALGEMENE PROJECTLEIDING: Laetitia Lemahieu Voka Kamer van Koophandel Kempen en Mechelen REDACTIE: An Maes Voka

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder.

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Dat vergt een doordacht lichtontwerp: >> Maak optimaal gebruik van daglicht door: >> Goed ontwerp van ramen en andere lichtopeningen

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Almaar stijgend energieverbruik CO² percentage in atmosfeer stijgt Earth Overshoot Day steeds vroeger Alles

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf:

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: resultaten 1 e kwartaal 2015 en vooruitzichten 2016 Gecertificeerd door 1 1. Samenvatting Nu het Vlaams EnergieBedrijf één kwartaal energie levert aan entiteiten

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Deel 1 Deel 2 Deel 3 Wereldbeeld 4 Inleiding 6 Het energetisch optimale datacenter 9 De EUE voorbij

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij.

Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij. Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij. Inhoudstafel Inhoudstafel... ii Woord vooraf... iii 1. Begrippenlijst... 1 1.1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Installeer zelf en bespaar 50%

Installeer zelf en bespaar 50% ENERGIEGIDS OP WEG NAAR OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK OKTOBER 2007 PASSIEFHUIZEN Huizen zonder centraal verwarmingssysteem die het hele jaar door een aangename binnentemperatuur hebben: het kan. Passiefhuizen

Nadere informatie

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN INHOUD ELEKTRICITEITSVERBRUIK 4 IDENTIFICEER DE ENERGIEVRETERS 5 De energiemeter 5 HUISHOUDTOESTELLEN 6 Wasmachine en droogkast 6 Koelkast en diepvriezer

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Rapport CE Delft, oktober 2014 Opgesteld door: M.R. (Maarten) Afman A.H. (Anouk) van Grinsven A. (Ab) de Buck Energiebesparing

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen

Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen thema koeling Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen verder omlaag dcw februari 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems DataCenter Infrastructure Solutions

Nadere informatie