JAARVERSLAG Postbus AC WOLVEGA telefoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2008. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2008 Postbus AC WOLVEGA telefoon

2 Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

3 Voorwoord We hebben een heel feestelijk jaar achter de rug, waarin we terugkeken op 20 jaar World Servants. Binnen het kader van het jaarthema HisStorybuilders werden we er bij bepaald hoe wonderlijk God het werk heeft gebruikt om in deze wereld aan Zijn Koninkrijk te bouwen, zowel hier als daar. Hieronder enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar: Deelnemers en projecten 1038 deelnemers hebben zich, door deel te nemen aan een World Servants project, in beweging laten zetten om HisStory te schrijven. In dertien projectlanden zijn 32 projecten met hulp van een groep gerealiseerd en twee projecten zonder groep. De projecten maakten deel uit van plaatselijke onderwijs-, gezondheidszorg, huisvesting- en schoonwaterprogramma s. Partnertraining in Nederland Vanuit bijna alle World Servants projectlanden zijn vertegenwoordigers van de partnerorganisaties in Nederland op bezoek geweest rondom het voorbereidingsweekend. Hun bijdrage aan dit weekend was heel waardevol. Het overleg met hen, de trainingsbijeenkomst en hun bezoeken aan de plaatselijke World Servants groepen waren heel inspirerend. 20-jarig Jubileum World Servants Het hele jaar 2008 stond in het teken van het 20-jarig bestaan van World Servants. Voor het eerst een World Servants-Festival Het festival is in de plaats gekomen van de terugkomdag, waar de deelnemers gestimuleerd worden om met hun ervaringen aan de slag te gaan en/of opnieuw mee te gaan met een project. Het is fantastisch om te zien hoe de missie van World Servants mensen in beweging zet. Door aan die missie mee te werken, kunnen we samen de liefde van Jezus Christus in de wereld laten zien. Hoe groot de impact van de projecten is op mensen en hele gemeenschappen, maken we op uit de verhalen en brieven van deelnemers en de partnerorganisaties. We willen graag dank uitspreken aan alle partners, deelnemers, vrijwilligers, kantoormedewerkers en bovenal aan onze God. Hij maakt het mogelijk dat we met elkaar de missie en doelstellingen van World Servants kunnen realiseren. P. Rozeboom Els M. Nijman voorzitter directeur Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

4 Inhoudsopgave 1 Visie, missie en strategie Grondslag Visie Missie World Servants internationaal Missie World Servants Nederland Strategie Belangrijke waarden voor World Servants Motto van World Servants 7 2 Verslag projecten Werkgebieden Partners Sectoren Werkwijze Subsidies Vorming Impactvoorbeeld Overzicht projecten Verdeling projecten en investering per sector Verdeling deelnemers over de verschillende soorten projecten Vergelijking deelnemersaantallen laatste jaren Projectenoverzicht Impactvoorbeeld: Malawi 36 3 World Servants in Nederland Ontwikkelingen in de organisatie Personeel en huisvesting Fondsenwerving Deelnemerswerving Communicatie Vorming en training 47 4 Procedures en waarborgen kwaliteit Beleidsproces ISO-traject CBF-Keurmerk Boekenonderzoek loonbelasting Evaluatie activiteiten World Servants Klachtenprocedure 50 5 Toekomstplannen Toekomstvisie Voortzetten lijn strategische beleidskeuzes 51 Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

5 6 Verslag bestuur De bestuursleden Benoeming bestuursleden Bestuursvergaderingen en rapportage aan het bestuur Directie en functioneren directie Onkostenvergoedingen Mate van betrokkenheid bij het werk Bestuur World Servants Internationaal (WSI) Directie en staf Comité van aanbeveling 56 7 Financiële verantwoording Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Verkorte staat van baten en lasten Balans per 31 december Toelichting op de balans Kasstroomoverzicht Staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de doorgeefgiften 70 8 Overigen Accountantsverklaring 71 Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

6 Hoofdstuk 1 Visie, missie en strategie De Stichting World Servants Nederland is een christelijke organisatie, opgericht op 15 juni 1988, die projecten organiseert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 1.1 Grondslag De basis voor het beleid en de activiteiten van World Servants is het Woord van God, de Bijbel. De stichting hanteert als grondslag de geloofsbelijdenis van de wereldwijde kerk zoals die in het Apostolicum is opgetekend. 1.2 Visie De geestelijke en materiële nood in de wereld is groot. De liefde van Christus dringt ons in Zijn kracht die wereld in te gaan en aan die nood te doen wat onze hand vindt om te doen. 1.3 Missie World Servants internationaal World Servants is a growing global partnership, drawn by the love of Jesus Christ, to facilitate cross-cultural serving and learning opportunities that lead to the transformation of individuals and communities. In 2005 is, binnen de brede internationale missie, de missie van World Servants Nederland geformuleerd: 1.4 Missie World Servants Nederland World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden: scholen, klinieken, huizen en waterprojecten. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma's van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het overige programma, waarin thema's als armoede, praktisch geloven en omgaan met cultuurverschillen een rol spelen, vinden plaats in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking. Deelnemers hebben zo de kans om daadwerkelijk te ervaren wat dienstbaarheid inhoudt. 1.5 Strategie Om de missie uit te werken heeft het bestuur voor de periode de volgende zes strategische beleidskeuzes vastgesteld: 1. Groei in kwaliteit en kwantiteit Voortdurende verbetering van de projecten, de processen en van de organisatie. Jaarlijkse groei van (het aantal projecten en) deelnemers van minimaal 5 procent. 2. Integrale aanpak World Servants-projecten De vorming van de deelnemers en hun achterban(nen) en de ontwikkeling van de projectgemeenschappen vormen een integraal geheel van doelstellingen en activiteiten en worden als zodanig in onderlinge samenhang ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

7 3. Samenwerking met partners in Noorden en Zuiden Zowel in de projectlanden (het Zuiden) als in Nederland (het Noorden) gaat World Servants complementaire partnerrelaties aan om maximale impact te bereiken. 4. Inzet van vrijwilligers World Servants is een organisatie die waar mogelijk vrijwilligers inzet. Zij wil dat doen met een professionele aanpak en ondersteuning en zal er in de komende jaren naar streven dat alle hiermee samenhangende aspecten concreter vorm krijgen in de organisatie en het beleid ervan. 5. Ontwikkeling van de vorming kant van de World Servants-projecten De komende jaren wil World Servants de vormende kant van de projecten voor de deelnemers meer gaan ontwikkelen, zowel tijdens de projecten als in het voor- en natraject ervan. Hiermee wordt gedoeld op geloofsverdieping en bewustwording, motivering en activering ten aanzien van de armoede in de wereld. 6. Regionale structuur en plaatselijke groepen De plaatselijke groepen spelen een grote rol in de deelnemerswerving, de fondsenwerving en de naamsbekendheid. Zij hebben ook veel mogelijkheden om een essentiële rol te spelen bij de vormende kant van de projecten. Hiervoor is het nodig dat de komende jaren het aantal vaste, gestructureerde groepen flink toeneemt. Om dit doel te bereiken zal er gewerkt worden aan een integraal pakket (o.a. begeleidings- en trainingsplan) voor de plaatselijke groepsleiders en een passende World Servants structuur. Meer over de strategische beleidskeuzes staat vermeld in hoofdstuk 3 en 5 en in het Strategisch Plan Belangrijke waarden voor World Servants Met betrekking tot het werk zijn er vier waarden essentieel: Christusgericht Het geloof in Jezus Christus is de basis voor het werk van World Servants. De Bijbel wordt gezien als het Woord van God en als norm voor het leven. Door haar activiteiten wil World Servants een blijvende indruk van de liefde van Jezus Christus in de wereld achterlaten. Dienen In de naam World Servants zit het woord dienaar (servant). World Servants wil, in navolging van Jezus Christus, vanuit een dienende levenshouding mensen motiveren en toerusten om World Servants te worden. Samenwerking Mensen zijn voor World Servants de belangrijkste hulpbron. Er wordt gestreefd naar optimale samenwerking, met respect voor mensen en cultuurverschillen. Kwaliteit World Servants streeft ernaar om alle aspecten van haar werk voortreffelijk uit te voeren. 1.7 Motto van World Servants Het motto van World Servants is bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

8 Hoofdstuk 2 Verslag projecten Werkgebieden Om efficiënt te werken concentreert World Servants haar activiteiten in een aantal geselecteerde projectlanden en bij voorkeur binnen een afgesproken regio. Groei van het aantal projecten vindt in eerste instantie plaats in deze landen. Selectie van projecten en eventuele nieuwe projectlanden gebeurt aan de hand van daarvoor vastgestelde criteria. 2.2 Partners World Servants werkt in de projectlanden via lokale coördinatoren of partnerorganisaties. Bij voorkeur gaat World Servants een langlopende samenwerking aan met christelijke partnerorganisaties die streven naar een duurzame verandering in de levensomstandigheden van de mensen. Van een partner wordt verwacht dat hij streeft naar kwaliteit en dat de toegepaste werkwijze aantoonbare effecten heeft. De partner dient betrouwbaar te zijn en over voldoende deskundigheid en mogelijkheden te beschikken om zijn plannen uit te voeren. World Servants werkt er naar toe om met alle partners en coördinatoren een officiële MOU (memorandum of understanding) af te sluiten. Zodra een project aanvaard is, wordt hiervan een overeenkomst gemaakt. Hierin hebben de partner en World Servants vastgelegd wie voor welke fase van de projectcyclus verantwoordelijk is en wat de wederzijdse verplichtingen zijn. World Servants is betrokken bij alle fasen in de projectcyclus van de projecten waarbij zij assisteert. 2.3 Sectoren Er wordt projectmatige steun gegeven binnen programma s die bijdragen aan structurele armoedebestrijding. Dit wordt gerealiseerd door het assisteren bij kleinschalige bouwprojecten, die mensen toegang geven tot basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, schoon water/sanitair en behuizing. Toegang tot deze voorzieningen wordt gerekend tot de primaire mensenrechten. Zie paragraaf 2.9 voor de verdeling van de projecten en investeringen over deze vier sectoren. 2.4 Werkwijze World Servants stelt zich, binnen de gemaakte afspraken, medeverantwoordelijk voor een project. Primair is de organisatie verantwoordelijk voor de realisatie van het gebouw en de inrichting ervan, zodat het gebruikt kan worden. Dit gebeurt voornamelijk via projectgerichte assistentie (het leveren van financiële middelen en werkkracht). Uiteraard wordt de eigen bijdrage door de doelgroep in acht genomen en wordt er gekeken welke andere beschikbare bronnen er zijn. Hierbij wordt er met name op toegezien dat de werkkracht die World Servants levert niet ten koste gaat van de broodwinning van lokale werklieden. Secundair stelt World Servants zich medeverantwoordelijk voor het lokale programma waarin het project plaatsvindt en de beoogde effecten daarvan door follow-up en evaluatie. World Servants volgt na oplevering van het gebouw het project nog vijf jaar. World Servants en de partnerorganisatie werken met een meerjarenplanning van drie tot vijf jaar. Hierdoor is er voldoende ruimte voor de projectcyclus die anderhalf tot twee jaar duurt. Dit leidt tot een goede projectvoorbereiding waardoor ook de financiering grotendeels gegarandeerd kan worden voordat de implementatiefase van het project begint. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

9 2.5 Subsidies Het streven van World Servants is om steeds van meerdere subsidiemogelijkheden gebruik te maken. De plaatselijke World Servants groepen, die aangemerkt worden als Particulier Iniatief (PI), spelen bij het aanvragen van subsidies een belangrijke rol was een enerverend jaar waarin het Particulier Iniatief regelmatig onder vuur werd genomen, onder andere in het onderzoek van Dr. Schulpen. Binnen de politiek brokkelt het draagvlak voor steun aan het PI af. Zo zal het KPA programma van de NCDO na 2010 afgebouwd worden. De KPA-subsidie (NCDO) en de premie van Wilde Ganzen waren in 2008 goed voor tweederde van de subsidieinkomsten. In 2008 kon er opnieuw voor de meeste projecten zowel subsidie bij de NCDO als premie bij de Wilde Ganzen aangevraagd worden. Met steun van de NCDO konden ook de partners uit twaalf landen naar Nederland komen voor draagvlakversterkende activiteiten, training en consultatie. Samen met Wilde Ganzen is een traject ingezet om tot een effectievere manier van samenwerken te komen. Het is een forse uitdaging om voor het tijdperk na 2010 weer nieuwe subsidiemogelijkheden te vinden was het tweede jaar waarin World Servants gelden ontving uit het MFS (= Mede Financiering Systeem, subsidie van Ontwikkelingssamenwerking). Deze financieringsmogelijkheid die via Prisma en de ICCO alliantie beschikbaar komt, loopt vier jaar van World Servants ondersteunt hiermee het onderwijsprogramma van haar partner in Malawi en een vergelijkbaar programma in Ghana. De partner in Ghana implementeert ook een basisgezondheidsprogramma en 2008 stonden in het teken van het opbouwen van de samenwerking met de andere partners in de alliantie en het versterken van de capaciteit van de partners in het Zuiden. In 2008 zijn alweer gesprekken op gang gebracht voor de volgende MFS-periode vanaf Vorming Het motto van World Servants is Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander. Naast het bouwen is dus de vorming van de deelnemers aan de projecten belangrijk. Deze vorming begint voor World Servants al tijdens de voorbereiding op het project en eindigt na het festival in september. De voorbereidingen beginnen voor een groot deel in plaatselijke groepen. In 2008 waren 763 deelnemers betrokken bij een plaatselijke groep (dat is 73% van het totale aantal deelnemers). Deze groepen organiseren samen acties en informatiebijeenkomsten om het benodigde geld voor de projecten bijeen te brengen. Per deelnemer was dat dit jaar 2.143,- ( 2.045,- + 98,- verhoging). Een gemiddelde plaatselijke groep (9 deelnemers) moest dus bijna bijeen brengen. De activiteiten van een plaatselijke groep, zoals promotie maken, presenteren, acties opzetten, enzovoorts, dragen ook bij aan de vorming van de deelnemers. Hoofdleiders en stafleden, die de projecten leiden, krijgen in maart altijd een training. De vorming ligt hier op het gebied van teambuilding, leidinggeven en geestelijke vorming. Ruim twintig trainers verzorgden dit jaar vanuit hun eigen specifieke deskundigheid de trainingen. Tijdens het voorbereidingsweekend in april werden de deelnemers die met een project in de zomer meegaan, getraind. Gedurende dit weekend, dat ieder jaar wordt georganiseerd,vindt vorming plaats door middel van teambuilding, lezingen en gesprekken over het geloof in God. Bijzonder dit jaar was de aanwezigheid van alle coördinatoren uit de projectlanden tijdens dit weekend. De deelnemers aan de voor- en najaarsprojecten en de meeste projecten op maat hebben aparte voorbereidingsdagen gehad. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

10 Tijdens het project vindt het grootste gedeelte van de vorming plaats. Alle deelnemers krijgen door een World Servants-project een intensieve ervaring op sociaal-cultureel en intercultureel gebied. De deelnemers moeten nauw met elkaar samenwerken. Daarbij komen zij in aanraking met een totaal andere cultuur dan de Nederlandse. De confrontatie met de armoede plaatst de Nederlandse welvaart in een ander licht. Ook biedt een project ruimte voor geloofsverdieping of voor kennismaking met het christelijke geloof. Een World Servants-project is een uitgelezen manier om deelnemers aan te zetten zich te ontplooien en te groeien, sociale vaardigheden te leren en meer zicht te krijgen op wat ze kunnen bijdragen aan de samenleving. In 2008 organiseerde World Servants voor het eerst een festival; bijna 900 mensen blikten gedurende dit weekend terug op de projecten van 2008 en op die van de twintig jaar daarvoor. Het festival is in de plaats gekomen van de terugkomdag; deelnemers worden tijdens dit weekend gestimuleerd om met hun ervaringen aan de slag te gaan en/of opnieuw mee te gaan met een project. 2.7 Impactvoorbeeld Keer op keer jezelf tegenkomen Voor mij is het project in Malawi een groot leerproces en een enorme ervaring geweest. De mensen leven op blote voeten in huisjes van zelfgebakken steen, zonder elektriciteit en stromend water. Het moment dat je beseft dat dit voor hen everyday life is, is vreemd. Dan wordt het echt en dat hakt er best in. Drie weken project is jezelf keer op keer tegenkomen. In die kleine dingen: wanneer ik mijn tas opruimde en deze even later alweer een rotzooi was. Ook ging het om grotere dingen: waarom durfde ik niet hardop te bidden? En wat gaf de doorslag om het uiteindelijk toch te doen? Tijdens de talentenavond wist ik geen talent van mezelf te noemen, maar anderen wel. Ze beschreven talenten van mij waarvan ik dacht: waarom herken ik die zelf niet? Er zijn nu zoveel antwoorden op vragen gekomen, zoveel dingen waar ik mee aan de slag wil en moet. Ytje Holtrop, Malawi 2008 Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

11 2.8 Overzicht projecten 2008 Land Plaats Soort project Sector Midden Amerika Dominicaanse Rep. Mamey Macho Waterleiding en latrines Water Constanza Woningen Huisvesting Los Calimetes Waterleiding en latrines Water Haïti Boulanger Klaslokalen Onderwijs Jamaica Spring Mount Basic school Onderwijs Cedar Spring Basic school Onderwijs Zuid-Amerika Brazilië Ocara Woningen Huisvesting São Paulo Na schoolse opvang Onderwijs Ocara Woningen Huisvesting Bolivia Puesto Fernandez Klaslokalen Onderwijs Litoral Kleuterschool en woning Onderwijs Piedras Blancas Klaslokalen en woning Onderwijs Puesto Fernandez Klaslokalen Onderwijs Ecuador Flor de Guayabamba Klaslokalen, eetzaal en toiletten Onderwijs Chaflú Agrarisch coöperatief centrum Huisvesting Afrika Egypte Beni Suef Weeshuis voor jongens Huisvesting Beni Suef Weeshuis voor jongens Huisvesting Ghana Lambinzi Klaslokalen Onderwijs Nakpanduri Woningen verplegend personeel Huisvesting Gororo Basisgezonheidskliniek Gezondheidszorg Malawi Kavipini Klaslokalen, woningen en latrines Onderwijs Kamilaza Klaslokalen, woningen en latrines Onderwijs Kasasanya klaslokalen, woningen en latrines Onderwijs Sierra Leone Grafton Camp Klaslokalen Onderwijs Zambia Matuku Klaslokalen Onderwijs Mwishala Klaslokalen Onderwijs Azië India Sidakatte Klaslokalen Onderwijs Bapatla Vocational trainingscentrum Onderwijs Bangalore Klaslokalen Onderwijs Oost-Europa Oekraïne Patobųi Werkplaats, opslag en garage Huisvesting Perechrestje Keuken en eetzaal Huisvesting Csaszlivci Kindergarten Onderwijs Uitvoering in 2009 Jasinja Klaslokalen Onderwijs Ten opzichte van het projectplan zijn de volgende wijzigingen opgetreden: Het project OE408, de bouw van klaslokalen voor een school in Jasinja Oekraïne, in samenwerking met de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG), ging wegens te weinig deelnemers niet door. Dit project is uitgesteld naar Vier projecten hebben we fundamenteel moeten wijzigen: Door grote politieke spanningen rondom het referendum in Bolivia, men was zelfs bang voor een burgeroorlog, kon het najaarsproject BO308 niet doorgaan. Voor de deelnemers is een alternatief project op Haïti georganiseerd. Ze hielpen onze partner Baptist Haïti Mission (BHM) met het herbouwen van huizen en het repareren van schooldaken die zijn vernield Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

12 door de orkanen die het land teisterden. Het geplande project, lokalen voor de basisschool in Piedras Blancas, is nu zonder assistentie van een World Servants groep gerealiseerd. De genoemde orkanen op Haïti hebben ervoor gezorgd dat het gebied waar het project HA108 zou worden uitgevoerd, onbereikbaar was geworden. Ook dit team assisteerde daarom de BHM bij het herbouwen van huizen. De klaslokalen in Boulanger zijn nu door medewerkers van de BHM samen met de gemeenschap gebouwd. Het Project op Maat (POM) voor de Nederlands Gereformeerde Kerken van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen in India werd verplaatst van Bhadbhunja (Gujarat) naar Bangalore (Karnataka). Tenslotte wijzigde het project in Zambia: in plaats van een kliniek en woning in Nsalu Nsalu werden er klaslokalen in Matuku gebouwd. Bijzonderheden De geplande reizen met ondernemers naar de Dominicaanse Republiek en Malawi zijn, onder andere vanwege capaciteitsproblemen door twee extra zomerprojecten, niet doorgegaan. De volgende projecten op maat werden georganiseerd: BO308 klaslokalen in Puesto Fernandez (Bolivia) met leerlingen ROC Friese Poort; GH108 klaslokalen in Lambinzi (Ghana) met jongeren van Evangelische Kerk de Pijler; MA308 klasokalen en woningen in Kasasanya (Malawi) met volwassenen van de Pijler; IN208 trainingscentrum in Bapatla (India) met een groep van het Leger des Heils; IN308 klaslokalen in Bangalore (India) met een groep van de Nederlands Gereformeerde Kerken van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen OE208 werkplaats in Patobui / Rativci (Oekraine) met de Vrije Baptisten Gemeente de Bethel; SL108 klaslokalen in Grafton Camp (Sierra Leone) met een groep van Woord en Daad. Daarnaast is er geassisteerd bij projecten door groepen van diverse kerken: BR308 woningen in Ocara (Brazilië) door de Hervormde Wijkgemeente Capelle-Schollevaar; GH308 kliniek in Gororo (Ghana) door de Nederlands Gereformeerde kerk Voorthuizen; JA108 basic school in Spring Mount (Jamaica) door de Protestantse kerk Damwoude; EC108 school en woning in Flor de Guayabamba (Ecuador) door de Protestanse kerk Rijnsburg; De vliegverbinding met Santa Cruz blijft moeizaam. Vorig jaar ging LAB failliet en nu waren er problemen met Aerosur. De eerste zomergroep BO208 kwam te laat aan op Madrid en miste daardoor de aansluitende Iberia vlucht naar Amsterdam. BO408 moest op de heenreis twee dagen in Madrid wachten. Daarnaast was er een dag vertraging met Iberia uit Quito en Kenya Airways onderweg naar Zambia. Onder andere door de gestegen brandstofkosten en de eco(vlieg)tax stegen de kosten van de tickets meer dan gepland. Om dit te (gedeeltelijk) te compenseren is aan de betreffende deelnemers een aanvullende bijdrage gevraagd van 98,00. In het najaar van 2008 werden de Dominicaanse Republiek en Haïti opnieuw getroffen door orkanen die voor hevige regenval zorgden. Er vielen doden en de schade was groot. Gelukkig is het gebied, waar het DR408 project naartoe ging, niet zwaar getroffen. Uit de jaarlijkse evaluatie kwam naar voren dat een aantal voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid verder aangescherpt, uitgebreid en meer landspecifiek gemaakt moesten worden. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

13 2.9 Verdeling projecten en investering per sector Sector Projecten Investeringen Onderwijs pre-schools, basis- en beroepsonderwijs (Basis-) gezondheidszorg klinieken Huisvesting woningen voor onderwijs-/medisch personeel, huisvesting straatkinderen, wezen of gehandicapten, woningverbeteringsprogramma voor de armsten Water en sanitair waterleidingssystemen en latrines Totaal Verdeling deelnemers over de verschillende soorten projecten Werkgebied Midden-Amerika jaar/ jaar jaar 21+ Projecten op maat/ Grote Groep Totaal Zuid-Amerika 179 Afrika 209 Oost-Europa 32 Azië 37 Totaal Vergelijking deelnemersaantallen laatste jaren Totaal aantal deelnemers Aantal okt. nov. dec. jan. febr. mrt. apr. mei jun. eind Eind van de maand Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

14 2.12 Projectenoverzicht 2008 Primair worden ontvangen gelden toegekend aan het project waarvoor is gedoneerd. Bij een overschot op een project worden donaties verdeeld over andere projecten om zo alle projecten van World Servants te kunnen realiseren. Midden-Amerika Dominicaanse Republiek De Dominicaanse Republiek is, naast een prachtig vakantieland, nog steeds een land waar mensen in armoede leven. World Servants Constanza ondersteunt sinds 1987 verschillende projecten in het land. Voorheen betrof het de bouw van multifunctionele gebouwen, nu richt World Mamey Macho Servants zich voornamelijk op sanitatieprojecten. Asociacion Los Calimetes Servidores Mundiales (ASM) is de partnerorganisatie van World Servants op de Dominicaanse Republiek. ASM is betrokken bij het verbeteren van het onderwijs en de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen. Daarnaast runnen zij Projecto Niños, een programma dat met mobiele klinieken basisgezondheidszorg voor met name kinderen en moeders in afgelegen gebieden en sloppenwijken verzorgt. DR108 Mamey Macho waterleiding en latrines Doel Het verbeteren van de levensomstandigheden van 35 gezinnen (een gezin bestaat gemiddeld uit zeven personen) in Mamey Macho door het aanleggen van een betrouwbare drinkwatervoorziening en degelijk sanitair. Projectgebied Los Anones district provincie San Cristóbal Resulta(a)t(en) Er is ruim drie kilometer waterleiding aangelegd vanaf een bron in de bergen. Bij 35 huizen zijn goed functionerende kranen gemaakt met een betonnen vloertje. Daarnaast zijn er 31 latrines gebouwd. Dit heeft als direct resultaat dat kinderen en vrouwen niet meer uren hoeven lopen om water te halen. Op de lange termijn dragen deze voorzieningen bij aan minder ziekte (diarree en uitdroging) en een daling van de kindersterfte. Door de onderlinge samenwerking en training van de leiders van de gemeenschappen ontstaan nieuwe initiatieven om de levensomstandigheden verder te verbeteren. Samenwerking Er was een goede samenwerking tussen de bewoners, de Nederlandse vrijwilligers, TACISAR (voor de technische uitvoering) en ASM, de lokale partner. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie 21 jaar en ouder Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat Plaatselijke groep Premiebijdrage Wilde Ganzen Hoogeveen Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

15 DR308 Doel Projectgebied Resulta(a)t(en) Samenwerking Constanza woningverbeteringsproject Het verbeteren van de leefomstandigheden van vier gezinnen (twintig personen) in een krottenwijk. De krottenwijk El Gajito in Constanza Deelnemers hielpen mee bij de bouw van niet vier maar vijf huizen. De groep had namelijk zelf nog financiële middelen beschikbaar gesteld om een extra huis te bekostigen. Na vertrek van de deelnemers waren de huizen in ruwbouw af. De gemeenschap ging daarna, met hulp van de lokale aannemer, verder met het afbouwen, verven en inrichten. Inmiddels zijn de huizen gereed en overgedragen aan de desbetreffende gezinnen. Een goede leefomgeving zal al snel effect hebben op de gezondheid van de vijf families. De vijf woningen zijn tot stand gebracht dankzij de goede samenwerking tussen de Nederlandse vrijwilligers, ASM en de plaatselijke bevolking. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep Oosterhout KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen DR408 Doel Projectgebied Resulta(a)t(en) Samenwerking Los Calimetes waterleiding en latrines Het verbeteren van de levensomstandigheden van 70 gezinnen (350 personen). Los Anones district provincie San Cristóbal Deze gemeenschap is door middel van een 5,5 km lange leiding aangesloten op de eerder aangelegde waterleiding van Mamey Macho (DR108). Hierdoor kregen 34 woningen een eigen kraan. Daarnaast werden nog zes publieke kranen aangelegd voor de bewoners van verafgelegen woningen. Voor 38 gezinnen werd een nieuwe latrine gebouwd. Bij de vrouwen is, zoals ze zelf vertellen, het dagelijkse leven ingrijpend veranderd nu water direct beschikbaar is. De kinderen krijgen meer tijd voor andere bezigheden. Op termijn zullen diverse ziekten die door vervuild water ontstaan afnemen en verdwijnen. De leiders van deze gemeenschap namen deel aan de verschillende leiderschapstrainingen die georganiseerd werden. De realisatie gebeurde door een samenwerking met de plaatselijke bevolking, Tacisar (technische uitvoering), ASM (logistiek en medische kliniek) en een groep vrijwilligers uit Nederland. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie 21 jaar en ouder Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

16 Projectopbrengsten Resultaat Plaatselijke groep Premiebijdrage Wilde Ganzen Leek Midden-Amerika Haïti Haïti is het buurland van de Dominicaanse Republiek op het Caribische eiland Hispaniola. Haïti telt ruim acht miljoen inwoners en is op sociaal-economisch gebied het minst ontwikkelde land op het westelijk halfrond. Volgens de meest Boulanger recente gegevens is zeventig procent van de beroepsbevolking werkloos of heeft onvoldoende werk, met name op het platteland. Ongeveer 55 procent van de volwassenen is analfabeet en een achtste van de kinderen sterft voor de leeftijd van vijf jaar. World Servants ondersteunt het programma van BHM, de Baptist Haiti Mission. BHM startte meer dan vijftig jaar geleden haar werk dat voornamelijk gericht is op het ondersteunen van het nog groeiende netwerk van circa driehonderd scholen. HA108 Boulanger klaslokalen en watervoorziening Doel Het verbeteren van de toegang tot onderwijs en schoon drinkwater. Projectgebied Boulanger Atrel district Resulta(a)t(en) In juli, augustus en september trokken drie orkanen over Haïti. Hierdoor was het Atrel-district niet bereikbaar voor de World Servants-deelnemersgroep die in oktober zou komen. Een aantal belangrijke toegangswegen was verwoest, waardoor het district voor maanden ontoegankelijk was geworden. Vanaf december 2008 is de bevolking zelf, met hulp van BHM en de aannemer, begonnen aan de nieuw te bouwen klaslokalen. Deze vervangen de huidige lemen hutten met grasdaken. Er zijn zes lokalen gereed en er is een pijpleiding van de watertank van de nabijgelegen kerk aangelegd naar de school. Nu kan ook de school van het regenwater gebruik gaan maken. In april 2009 is de school in gebruik genomen. De leeromstandigheden voor de 118 kinderen en 6 leerkrachten zijn sterk verbeterd. Daarnaast kunnen nu meer kinderen worden toegelaten tot de school. Samenwerking De samenwerking tussen BHM, de aannemer en de gemeenschap verliep goed en zeer snel. Het gebouw was snel gerealiseerd ondanks dat de World Servants-groep niet mee heeft kunnen helpen. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie 21 jaar en ouder Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep De Glind KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

17 HA208 Doel Projectgebied Resulta(a)t(en) Samenwerking Fermathe twee noodprojecten huizenbouw Het herbouwen en opknappen van huizen en een school die door de orkanen verwoest waren. Fermathe zuiden van Haïti, vlakbij Port-au-Prince Aan dit extra project hebben deelnemers van het BO308 en het HA108 project meegeholpen. In Bolivia kon de groep niet ingezet worden vanwege grote politieke spanningen in het land. Door onder andere de orkanen Hannah en Ike was voor de andere groep (HA108) het Atrel-district niet bereikbaar. Beide najaarsgroepen zijn in de omgeving van Fermathe ingezet om vernielde huizen te repareren of te herbouwen. Zo kregen drie gezinnen een nieuw huis. Ook werd het dak van een school gerepareerd zodat de kinderen weer les konden krijgen. De samenwerking tussen BHM, de aannemer en de bewoners verliep goed. In totaal zijn er 46 vrijwilligers aan het werk geweest in Fermathe. Midden-Amerika Jamaica Ocho Rios en Negril zijn enkele van de beroemde kustplaatsen op Spring Mount Jamaica die paradijselijk aandoen voor toeristen. Prachtige witte Cedar Spring stranden, een helder blauwe zee met daaraan luxe hotels en veel golfbanen. Ga je het binnenland in dan zie je dat een groot deel van de Jamaicanen nog steeds in armoede leeft. World Servants bouwt sinds 1988 zogeheten basic schools in het district St. James. Inmiddels zijn er achttien van dergelijke pre-schools gerealiseerd waardoor de kinderen die doorstroomden naar primary schools, daar veel beter presteerden. JA108 Spring Mount basic school Doel Verbetering van de kwaliteit en toegang tot pre-child eduction. Projectgebied Spring Mount - Parish of St. James Resulta(a)t(en) Een groep jongeren van de Protestantse Kerk Damwoude hielp mee bij de afbouw van dit project. Zij realiseerde de keuken, eetzaal en sanitaire voorzieningen. Het resultaat is een compleet gebouw met een betonnen dak dat orkaanbestendig is. Er krijgen nu 82 leerlingen (52 jongens en 30 meisjes) verdeeld over 4 klassen onderwijs van 3 leerkrachten. Ook is er een kok die de lunch verzorgt. Tachtig procent van de ouders betaalt een bijdrage. De salarissen van de leerkrachten worden grotendeels door de overheid betaald. Samenwerking De aanvraag is gedaan door de Parents Teachers Association van Spring Mount. De lokale World Servants-coördinator assisteerde de aanvrager bij de voorbereiding van het project en de World Servants-groep Damwoude bij de uitvoering. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie Project op maat Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep Damwoude KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

18 JA208 Doel Projectgebied Resulta(a)t(en) Samenwerking Cedar Spring basic school Verbetering van de kwaliteit en toegang tot pre-child eduction. Cedar Spring - Parish of St.James De eerste fase van dit project, de ruwbouw van de begane grond en de eerste verdieping, is grotendeels gerealiseerd. In 2009 gaat een groep van World Servants hun bijdrage leveren aan de afbouw. De gemeenschap heeft inmiddels zelf de trap gebouwd en het speelterrein aangelegd. Met ingang van het schooljaar 2010 (januari 2010) kunnen hier dan veertig kinderen naar school. De Cedar Spring Citizen Association is de drijvende kracht achter dit project dat de door een orkaan vernielde basic school moet vervangen. Daarnaast participeren de ouders en de lokale Zevende-Dags Adventistenkerk in het project. De aanvrager kreeg, zowel bij de voorbereiding als de uitvoering, ondersteuning van de lokale World Servants-coördinator. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat Plaatselijke groep Premiebijdrage Wilde Ganzen Almkerk Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

19 Zuid-Amerika Bolivia Bolivia is nog steeds het armste land van Zuid-Amerika. Veel mensen zijn vanuit het hoogland weggetrokken op zoek naar een beter bestaan; deels zijn dit vroeger ook gedwongen verhuizingen geweest. Met name de Indiaanse bevolking had haar hoop gevestigd op president Evo Morales. Nu is echter het land verdeeld over de hervormingen die hij ten uitvoer brengt. World Servants ondersteunt sinds 1994 kleine gemeenschappen bij de realisatie van onderwijs- en basisgezondheidszorgprojecten. Dit doet zij in twee gemeenten in de provincie Santa Cruz: San Julian en Mineros. BO108/BO408 Puesto Fernandez bouw van tien klaslokalen Doel Alonso en de omliggende regio. Projectgebied Fernandez Alonso - provincie Santa Cruz Resulta(a)t(en) Samenwerking San Pedro - Litoral Piedras Blancas Puesto Fernandez Het verbeteren van toegang tot onderwijs voor meisjes en jongens uit Fernandez World Servants heeft in samenwerking met de gemeenschap van Fernandez Alonso tien klaslokalen gebouwd. De kosten hiervan zouden door de lokale overheid, de gemeenschap en World Servants gefinancierd worden. Dit is ook in een overeenkomst met de lokale overheid en gemeenschap vastgelegd. Inmiddels heeft World Servants haar bijdrage in financieel opzicht geleverd en door de inzet van de twee teams: BO108 en BO408. De lokale overheid is nog steeds druk bezig om haar aandeel te realiseren. Daarnaast ondersteunt de gemeenschap de lokale aannemers bij de afbouw. Dit betreft met name het stukadoren, verfwerk en het storten van een aantal vloeren. Vijf lokalen zijn in gebruik genomen, de andere vijf zullen volgen zodra de vloeren gestort zijn. Nu krijgen 375 kinderen onderwijs en dit aantal zal toenemen tot ruim 600 als de andere 5 lokalen ook gereed zijn. De lokalen zijn gebouwd in samenwerking met de aannemer en de plaatselijke bevolking. Het BO108 project was een POM, uitgevoerd door leerlingen en docenten van ROC de Friese Poort. Dit alles heeft plaatsgevonden onder leiding van de lokale World Servants-coördinator Florencio Segovia Vargas. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie project op maat en 16 t/m 23 jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep ROC Friese Poort en Bodegraven KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

20 BO208 Litoral San Pedro kleuterschool met twee klaslokalen en kantoor Doel Het aanbieden van pre-school education voor kinderen uit Litoral. Projectgebied Litoral gemeente San Pedro provincie Santa Cruz Resulta(a)t(en) De twee lokalen zijn volledig afgebouwd, geverfd en gemeubileerd en inmiddels in gebruik genomen door de 48 kleuters en hun 2 leraressen. Daarnaast is er een kantoorruimte gebouwd. Door de bouw van de kleuterschool hebben de kleuters een betere mogelijkheid om voorbereid te worden op het basisonderwijs. Hierdoor is de kans vergroot dat zij de basisschool ook daadwerkelijk af gaan maken. Samenwerking De lokalen zijn gebouwd in samenwerking met de aannemer, de deelnemersgroep en de plaatselijke bevolking. De lokale overheid financierde twintig procent van de bouwkosten. Het project werd voorbereid en de uitvoering begeleid door de World Servants coördinator Florencio Segovia Vargas. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep Hardegarijp KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen BO308 Doel Projectgebied Resulta(a)t(en) Samenwerking Piedras Blancas twee klaslokalen en een lerarenwoning Het verbeteren van de leer- en leefomstandigheden van de twee leerkrachten en de leerlingen, met als gevolg een verbetering van het onderwijs in Piedras Blancas. Piedras Blancas in omgeving Samaipatta provincie Santa Cruz Doordat er ten tijde van het project in oktober grote politieke spanningen waren en een burgeroorlog op het punt stond los te barsten, is besloten het project niet door te laten gaan. De deelnemers die naar Bolivia zouden gaan, hebben als alternatief project noodhulp geboden in Haïti (zie het HA208- project). De lokale gemeenschap heeft zelf de twee klaslokalen gebouwd. Alle materialen waren al aanwezig. De lokalen zijn inmiddels door de circa vijftig leerlingen en de twee leerkrachten in gebruik genomen. De lerarenwoning bevindt zich in de afbouwfase. De World Servants-coördinator Florencio Segovia Vargas zorgde voor de bouwmaterialen. Een aannemer en een aantal leden van de gemeenschap hebben samen de lokalen en de woning gebouwd. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie 21 jaar en ouder Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

21 Projectopbrengsten Resultaat Plaatselijke groep Kamerik Premiebijdrage Wilde Ganzen Zuid-Amerika Brazilië Brazilië is een land van grote verschillen. Arm en rijk wonen hier naast elkaar. Er zijn welvarende staten, maar er zijn er ook staten waar extreme armoede voorkomt en mensen honger lijden. World Servants is sinds 1993 actief in Ocara Brazilië. Sinds 1999 bouwt World Servants woningen voor de allerarmste gezinnen van São P aulo de gemeente Ocara in de staat Ceará. Inmiddels zijn er in samenwerking met de lokale partner OSFA 74 woningen gerealiseerd. Daarnaast onderzoekt World Servants de mogelijkheid tot het ondersteunen van pre-school education projecten voor kinderen in de sloppenwijken van São Paulo. BR108/308 Ocara woningen voor de allerarmsten Doel Het verbeteren van de gezondheid en de sociale situatie van de allerarmste gezinnen van Ocara. Projectgebied gemeente Ocara Ceará Resulta(a)t(en) In 2008 zijn er in totaal tien huizen met bakken voor de opvang van regenwater gebouwd in de omgeving van Ocara. Daarnaast heeft de lokale overheid geholpen met het regelen van transport en gezondheidszorg. Voor de tien gezinnen is inmiddels een nieuwe fase in hun leven begonnen. Alle lemen huizen zijn afgebroken en de stenen huizen zijn in gebruik genomen. Naast de nieuwe woning met meubilair krijgen de families ondersteuning en begeleiding van de OSFA. Samenwerking Onder leiding van een lokale aannemer, met hulp van de families en jaarlijks twee groepen van World Servants, worden de woningen met opvangbakken voor het regenwater gerealiseerd. Het project BR308 was een groep van jongeren uit de Hervormde Wijkgemeente Capelle-Schollevaar. Het geheel wordt gecoördineerd door de staf van de Braziliaanse stichting OSFA. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep Ureterp en Capelle a/d IJssel KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

22 BR208 Doel Projectgebied Resulta(a)t(en) Samenwerking São Paulo tweede verdieping voor naschoolse opvang Kinderen uit de sloppenwijken naschoolse opvang bieden en het geven van cursussen aan jongeren zodat zij beter voorbereid de arbeidsmarkt opgaan. São Paulo wijkgemeenschap Penha Er is een tweede verdieping gebouwd met twee kleine ruimtes voor kantoor en directie en een grote zaal voor bijeenkomsten/lessen. Daarnaast zijn er twee toiletruimtes gebouwd: een voor mannen en een voor vrouwen. Het gebouw is bijna afgerond; de afwerkfase is nog in volle gang. De verwachting is dat dit deel van het gebouw na de zomer in gebruik genomen zal worden door de veertig kinderen die aan het naschoolse programma meedoen. Daarnaast zijn er 54 jongeren die een cursus volgen. De aanvraag werd gedaan door de CBAE (een kleine lokale NGO). Ze hebben een missie op sociaal gebied voor de gemeenschap van de favela Tiquatura, in de wijk Penha. Samen met een World Servants-groep van 25 personen, werd de tweede verdieping gemaakt voor het onderwijsprogramma onder begeleiding van lokale vaklieden van de Baptistengemeente Pibitaim. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep Apeldoorn KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen Zuid-Amerika Ecuador Ondanks de prachtige natuur en vele vruchtbare gebieden heerst er grote Flor de armoede in Ecuador. World Servants ondersteunt sinds 1988 verschillende Guayabamba projecten in dit land. Voorheen waren dat projecten in het hoogland. Nu richt Chaflu World Servants zich op het laagland, de kustprovincie Esmeraldas, waar wordt samengewerkt met Maquita Cushunchic (MCCH). Hier worden gemeenschappen geassisteerd bij de realisatie van scholen, klinieken, waterprojecten en projecten die de kleine boeren helpen om hun afzet te vergroten. De programma s van MCCH zijn onder andere gericht op de organisatieopbouw van coöperaties en het verbeteren van de oogst van kleine boeren. MCCH promoot het verbouwen organische producten (cacao en koffie) en het certificeren van de boeren. EC108 Flor de Guayabamba klaslokalen, eetzaal en toiletten Doel Het verbeteren van de toegang tot onderwijs in een veilige leeromgeving. Projectgebied Flor de Guayabamba - provincie Esmeraldas Resulta(a)t(en) De gebouwen zijn helemaal gerealiseerd en in gebruik genomen. De lokale bevolking heeft samen met MCCH hard gewerkt om de gebouwen zo snel mogelijk af te krijgen en dit is gelukt. Daarnaast is er ook nog een watertoren gebouwd waar het regenwater in opgevangen wordt, zodat de school een eigen drinkwatervoorziening heeft. Daarnaast krijgen de kinderen nu eten onder schooltijd, waardoor hun leerprestaties zullen Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

23 Samenwerking kinderen nu eten onder schooltijd, waardoor hun leerprestaties zullen verbeteren. De nieuwe toiletten verbeteren de hygiënische situatie van de 22 kinderen en hun leerkracht. Onder leiding van een lokale aannemer is het project door de World Servants-groep en de bevolking uitgevoerd. De coördinatie was voor rekening van de lokale partner MCCH. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie Project op maat Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep Rijnsburg KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen EC208 Doel Projectgebied Resulta(a)t(en) Samenwerking Chaflú agrarisch coöperatief centrum Het versterken van de gemeenschap door voorlichting en training. Het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de kleine boeren waardoor meer inkomen kan worden gegenereerd. Chaflú provincie Las Esmeraldas Het gebouw is bijna klaar. Alleen de deuren en raamkozijnen moeten nog worden geplaatst. Het benodigde materiaal hiervoor is al op de werkplek aanwezig. Desondanks zijn trainingen al gestart. De verwachting is dat het centrum spoedig helemaal afgemaakt zal worden en dan volop gebruikt kan worden door de families die lid zijn van de coöperatie. In een samenwerking van MCCH, de aannemer, de lokale bevolking en de World Servants-groep is dit project gerealiseerd. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat Plaatselijke groep Premiebijdrage Wilde Ganzen Ermelo Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

24 Afrika Egypte Ondanks het feit dat de economie in Egypte zich sinds 1996 positief ontwikkelt, zijn er nog veel gezinnen die van een paar euro per dag rond moeten komen. Op het platteland Beni Suef in de omgeving van Beni Suef is dit ook het geval. World Servants assisteert bij programma s van de Koptisch Orthodoxe Kerk die ondersteuning bieden aan vrouwen, kinderen en gehandicapten. EG108/EG208 Beni Suef weeshuis voor jongens Doel Het bieden van onderdak en een veilige omgeving voor weesjongens. Projectgebied Bayad, een buitenwijk van Beni Suef. Resulta(a)t(en) Twee groepen hebben meegewerkt aan de ruwbouw van de eerste en tweede verdieping van dit weeshuis. Het doel is om uiteindelijk drie verdiepingen gereed te krijgen voor de opvang van wezen van de huidige locatie. De eerste afbouwwerkzaamheden zijn gestart zoals het plaatsen van de elektriciteitsleidingen. De afbouw wordt vertraagd omdat de aanvrager nog niet over voldoende budget beschikt. In dit projectland is de bijdrage van World Servants aan het totale project in verhouding minder dan in andere landen het geval is. Dit kan betekenen dat projecten soms minder snel afgebouwd worden dan gebruikelijk is in andere projectlanden. Samenwerking Doordat er dit jaar twee groepen achter elkaar in hetzelfde gebouw aan het werk gingen, was dit een uitdaging voor de aannemer, onze plaatselijke partner en de coördinator. Ondanks de druk verliep de samenwerking goed en konden de groepen voldoende werk verzetten. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep Dokkum en Zierikzee KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

25 Afrika Ghana Het Noorden van Ghana staat te boek als het minst ontwikkelde deel van het land. Uit onderzoek blijkt dat de armoede in Ghana over de gehele linie met 8,2 procent is gedaald. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat in sommige regio s de armoede slechts zeer marginaal is gedaald en in andere regio s zelfs licht is gestegen. Vooral op het platteland in de drie noordelijke provincies (Upper West Region, Upper East Region en de Northern Region), nam de armoede toe. World Servants is sinds 1991 actief in Ghana. In de periode worden de projecten, die onderdeel zijn van het onderwijs- en basisgezondheidszorgprogramma van de ICCO alliantie, gefinancierd met gelden uit het MFS (Mede Financierings Stelsel). World Servants is via Oreon lid van Prisma, dat participeert in de ICCO alliantie. AGREDS (Assemblies of God Development and Relief Services) is de partner waarvan World Servants de programma s op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg ondersteunt. GH108 Lambinzi klaslokalen Doel Het verbeteren van de toegang tot basisonderwijs. Projectgebied Lambinzi East Mamprusi District - Northern Region Resulta(a)t(en) Er zijn drie klaslokalen met kantoor/opslag en toiletten voor de JSS Junior Secondary School gebouwd. Hierdoor kunnen ruim 120 kinderen na het voltooien van de Primary School verder leren. Samenwerking Een groep jongeren van de Evangelische Kerk de Pijler uit Lelystad werkte samen met de lokale aannemer. De lokale bevolking assisteerde de aannemer bij de voorbereidingen, onder andere bij het maken van de fundering en betonblokken. AGREDS zorgde voor de logistieke ondersteuning. De partners van Oikonomos en World Servants rondde in 2008 hun plan voor programmatisch samenwerken af. In 2009 zal de school in Lambinzi van de activiteiten op het gebied van training en voorlichting kunnen profiteren. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie Project op maat Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat Bijdrage Prisma Gororo Nakpanduri Lambinzi GH208 Doel Projectgebied Resulta(a)t(en) Samenwerking Nakpanduri woningen voor de medische staf Verbeteren van de toegang tot kwalitatief goede basisgezondheidszorg. Nakpanduri Bunkpurugu-Yunyoo district Northern Region Een aantrekkelijk blok van vier woningen werd in ruwbouw gerealiseerd. Iedere woning heeft een woon- en slaapkamer, keuken en sanitaire voorzieningen. De woningen zullen in 2009 opgeleverd worden waardoor er passende woonruimte geboden kan worden aan vier verpleegkundigen. Er is samengewerkt met een lokale aannemer en zijn medewerkers. De lokale bevolking produceerde de betonblokken en verzamelde zand en grind. AGREDS verzorgde de logistiek. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

26 Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat Bijdrage Prisma GH308 Doel Projectgebied Resulta(a)t(en) Samenwerking Gorogo kliniek Verbeteren van de toegang tot kwalitatief basisgezondheidszorg. Gorogo Talensi Nabdam District Upper East Region Een solide gebouw werd in ruwbouw, inclusief de spanten, in samenwerking met de groep van de Nederlands Gereformeerde Kerk uit Voorthuizen gerealiseerd. De aannemer en de gemeenschap brachten na hun vertrek de dakbedekking aan en gingen verder met de afwerking. De planning is dat de kliniek eind 2009 operationeel zal zijn. Bij dit project wordt samengewerkt met de gemeenschap, Ghana Health Service en de District Assembly. AGREDS onderhield de contacten en legde de afspraken met de betrokken partijen vast. Daarnaast ondersteunde zij technisch en logistiek de uitvoering van het project en de verzorging va de World Servants-groep. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie Project op maat Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat Bijdrage Prisma Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

27 Afrika Malawi Malawi heeft 12,7 miljoen inwoners waarvan 60% onder de armoedegrens leeft. Het land scoort daarom laag bij de verschillende indexen en behoort tot de groep van de minst ontwikkelde landen van de wereld (de zogenaamde MOL s). World Food Program moet de bevolking van Malawi regelmatig ondersteunen om de honger te bestrijden. Daarnaast is het land hevig getroffen door hiv/aids. De levensverwachting voor mannen en vrouwen ligt gemiddeld Kasasanya rond de veertig jaar. In Malawi worden in de periode de projecten die Kavipini Kamilaza onderdeel zijn van het onderwijsprogramma van de ICCO alliantie, gefinancierd met gelden uit het MFS (Mede Financierings Stelsel). World Servants is via Oreon lid van Prisma, dat participeert in de ICCO alliantie. World Servants werkt samen met het Education Department van de Church of Central Africa Presbyterian Synod of Livingstonia (CCAP SoL). CCAP SoL heeft 537 Primary Schools onder haar beheer en werkt in het Noorden van Malawi. Kavipini klaslokalen, woningen voor leerkrachten, latrines / MA108 verschoningsruimte Doel Kinderen toegang bieden tot scholen met een veilige en leervriendelijke omgeving. Bevorderen dat meer meisjes de school afmaken en doorstromen naar het middelbaar onderwijs. Projectgebied Kavipini - Kasungu District Resulta(a)t(en) Op basis van het School Improvement Plan (SIP) bouwde de gemeenschap en de World Servants-groep twee nieuwe klaslokalen en een verschoningsruimte voor de oudere meisjes (op die manier wordt het aantrekkelijker voor hen om naar school te blijven gaan). De gemeenschap is gestart met de bouw van twee woningen voor de leerkrachten. De school heeft nu 255 leerlingen: 131 jongens en 124 meisjes. Verdeeld over 8 klassen krijgen zij les van 4 leerkrachten. In klas 8 zitten 19 jongens en 5 meisjes. CCAP SoL heeft het programma gestart, de zogenaamde Edzi Toto Clubs (Zeg nee tegen aids), waarmee leerlingen en leerkrachten gestimuleerd worden om vrijmoediger met elkaar over aids en de gevolgen te spreken. Samenwerking Bij het onderwijsprogramma voor Malawi zijn ook Edukans (programmatrekker), Oikonomos en diverse lokale organisaties betrokken. De gemeenschap, onder leiding van de group village heads, heeft de voorbereiding van het project gedaan onder supervisie van een aannemer. Het onderwijsdepartement van de CCAP ondersteunde de gemeenschap en de World Servants-groep dat bij de bouwwerkzaamheden assisteerde. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie 21 jaar en ouder Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat Bijdrage Prisma MA208 Doel Projectgebied Kamilaza klaslokalen, woningen voor leerkrachten en latrines/verschoningsruimte Kinderen toegang bieden tot scholen met een veilige en leervriendelijke omgeving. Bevorderen dat meer meisjes de school afmaken en doorstromen naar het middelbaar onderwijs. Kamilaza - Kasungu District Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

28 Resulta(a)t(en) Samenwerking De World Servants-groep assisteerde bij de bouw van twee klaslokalen met een kantoor/opslag, twee latrines en een verschoningsruimte voor de oudere meisjes. Zelf gaat de gemeenschap in 2009 nog twee woningen voor de leerkrachten bouwen. De school heeft nu 601 leerlingen: 311 jongens en 290 meisjes die les krijgen van 7 leerkrachten. Klas 8 heeft 22 jongens en 27 meisjes. In 2007 slaagde 6 van de 25 leerlingen (3 jongens en 3 meisjes) voor hun eindexamen. Van deze 6 geslaagden werden 1 jongen en 2 meisjes toegelaten op een middelbare school. Ook in deze gemeenschap startte CCAP SoL de Edzi Toto Club en werd een SIP gemaakt. Daarnaast kwalificeerde de gemeenschap zich voor het schoolvoedselprogramma van het World Food Program. Ook dit project is onderdeel van het onderwijsprogramma van de ICCO alliantie. De lokale gemeenschap was intensief betrokken bij de voorbereidingen en de uitvoering van het project. Het onderwijsdepartement van de CCAP SoL ondersteunt de gemeenschap en begeleidt hen bij het School Improvement Plan. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat Bijdrage Prisma MA308 Kasasanya klaslokalen, woningen voor leerkrachten en latrines/ verschoningsruimte Doel Kinderen toegang bieden tot scholen met een veilige en leervriendelijke omgeving. Bevorderen dat meer meisjes de school afmaken en doorstromen naar het middelbaar onderwijs. Projectgebied Kasasanya - Kasungu District Resulta(a)t(en) Twee klaslokalen werden in ruwbouw gerealiseerd. De gemeenschap moest op gang komen, maar is nu bezig met de afwerking van de lokalen, de bouw van latrines en de verschoningsruimte. Ook start men binnenkort met de bouw van twee woningen voor de leerkrachten. Dit is een grote school met 1018 leerlingen: 512 jongens en 506 meisjes. Vanwege de gunstige ligging, de school ligt aan de doorgaande weg, werken er 22 leerkrachten waaronder 15 vrouwen. Groep 8 had 61 leerlingen, 28 jongens en 33 meisjes. In 2007 slaagden 25 leerlingen voor het eindexamen. Deze school heeft ook een schoolvoedselprogramma en een SIP. Samenwerking Ook bij dit project werd er samengewerkt door de gemeenschap, CCAP SoL en een groep van volwassenen van de Evangelische kerk de Pijler uit Lelystad. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie Project op maat Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat Bijdrage Prisma Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

29 Afrika Sierra Leone Van 1991 tot 2001 woedde er in Sierra Leone een burgeroorlog tussen de regering en het rebellenleger waardoor de levensomstandigheden nog meer verslechterden. De gemiddelde levensverwachting van de mensen in Sierra Leone is met 40,58 jaar nog steeds een van de laagste ter wereld. Dit komt Grafton met name door de slechte medische omstandigheden. Ziektes als malaria zijn een belangrijke oorzaak van overlijden. Gevolg is dat Sierra Leone ook een van de landen is met de hoogste kindersterfte van de wereld: 1 op de 3 kinderen sterft voor het vijfde jaar. Het onderwijs heeft te kampen met grote problemen. De overheid stelt niet voldoende financiële middelen beschikbaar en er zijn te weinig getrainde leerkrachten waardoor circa kinderen niet naar school gaan. Ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad ondersteunt diverse onderwijsprojecten in Grafton Camp. Grafton Camp is ontstaan als vluchtelingenkamp tijdens de burgeroorlog en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een arme buitenwijk van de hoofdstad Freetown. Woord en Daad helpt, in samenwerking met World Servants, vanaf 2007 mee aan de ontwikkeling van het onderwijs. Dit gebeurt door de realisatie van een aantal schoolgebouwen in de wijk. SL108 Grafton Camp Baptist Secondary school Doel Het verbeteren van de kwaliteit en de toegang tot middelbaar onderwijs. Projectgebied Grafton Camp Freetown Resulta(a)t(en) Zodra de nieuwe school met onder andere 9 klaslokalen gereed is, zullen de leeromstandigheden voor 743 Junior- en 624 Seniorleerlingen sterk verbeteren. De 1367 leerlingen zijn nu nog ondergebracht in noodlokalen en een gehuurd huis, gemaakt van hout en zeilen. In 2008 werd een deel van de begane grond in ruwbouw gerealiseerd. Dit was, gelet op de bouwlocatie en voorbereidingen die niet volgens planning verliepen, een enorme prestatie. In 2009 assisteert een groep bij de bouw van de eerste verdieping waarna de school afgewerkt en in gebruik genomen zal worden. Samenwerking World Servants faciliteerde dit project voor jongeren uit de achterban van Woord en Daad. Het project was onderdeel van het programma van Cotton Tree Foundation, de partner van Woord en Daad in Sierra Leone. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie POM Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat Toelichting Kosten van de logistieke en technische voorbereiding. Woord en Daad financierde het bouwproject. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

30 Afrika Zambia Zambia behoort ook tot de armste landen van de wereld. De levensverwachting in het land is inmiddels gedaald tot 33,3 jaar (dit was nog 37 jaar in 2002) door de enorme impact van hiv/aids. Hiv/aids veroorzaakt een nationale crisis en Matuku heeft een verwoestend effect op ontwikkelingsprocessen in alle sectoren. Mwishala Daarnaast zijn voorzieningen voor onderwijs en gezondheidszorg in veel gebieden slecht. World Servants ondersteunt sinds 1999 projecten in Zambia. World Servants werkt samen met de Mkushi Christian Community (MCC). Dit is een samenwerkingsverband van een tiental zwarte en blanke kerken. Naast kerk zijn voeren zij projecten uit om de levensomstandigheden in de gemeenschappen te verbeteren. Men richt zich op onderwijs en basisgezondheidszorg. Daarnaast is er een programma dat de capaciteit van gemeenschappen probeert te versterken zodat zij zelf kunnen zorgen voor de weduwen en wezen die een zwaar bestaan hebben door de aids-epidemie. ZA108 Matuku klaslokalen en woning voor de leerkracht Doel Het verbeteren van de toegang tot basisonderwijs. Projectgebied Matuku Mkushi district Resulta(a)t(en) De drie klaslokalen en het huis voor de hoofdonderwijzer zijn afgebouwd. Dit project was ter vervanging van de bouw van een kliniek in het Serenje- district waar in 2007 een nieuwe school is gebouwd. Door deze wijziging moest partner MCC de voorbereidingen doen voor twee projecten. Hiervoor moesten alle zeilen bijgezet worden om alles op tijd klaar te hebben. Inmiddels zijn de klaslokalen in gebruik genomen en gaan er ongeveer 160 kinderen naar school. De overheid heeft toegezegd om een hoofdonderwijzer te sturen zodat de capaciteit van de school verder versterkt kan worden. Samenwerking De samenwerking met de locale aannemer ging goed. Deze aannemer is bekend met het werken met de World Servants-groepen en kan hierdoor goed met de groepen samenwerken. De projectwijziging heeft weinig invloed gehad op de samenwerking met de partner. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep Waarder KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen ZA208 Mwishala klaslokalen en woning voor de hoofdonderwijzer Doel Het verbeteren van de toegang tot basisonderwijs. Projectgebied Mwishala Mkushi district Resulta(a)t(en) Net zoals in Matuku zijn in Mwishala drie klaslokalen gebouwd en het huis voor de hoofdonderwijzer. Alles verliep erg goed, wat resulteerde in de ingebruikname van de gebouwen een maand na vertrek van de groep. Het gebouw wordt gebruikt om les te geven aan 409 kinderen. Er zijn zes leraren werkzaam op deze school. Men is bezig om meer leraren van de overheid te krijgen om aan de vraag naar onderwijs te kunnen voldoen. De school geeft les Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

31 Samenwerking krijgen om aan de vraag naar onderwijs te kunnen voldoen. De school geeft les aan groep 1 tot 7 en wil graag nog uitbreiden tot aan groep 9. Dit past binnen het streven van de overheid. De samenwerking met de plaatselijke bevolking was erg leerzaam en hun toewijding werd door de World Servants-groep enorm gewaardeerd. Hierdoor kon de groep letterlijk samen bouwen. Ook de voorbereidingen door de partnerorganisatie waren dusdanig dat er een kwalitatief goed gebouw is neergezet. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep Haarlem KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

32 Azië India India is, met inmiddels meer dan een miljard inwoners, na China het dichtstbevolkte land ter wereld. De inkomensverdeling is scheef en de acute sociale nood onder brede lagen van de bevolking is groot. India telt meer ondervoede mensen dan heel Sub-Sahara Afrika. Bijna de helft van de Bapatla kinderen onder de vijf jaar is matig tot zwaar ondervoed. De ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg blijft achter bij de snelle economische Sidakatte Bangalore ontwikkeling die het land de laatste jaren doormaakt. In het algemeen zijn de zwakke groepen en individuen in de samenleving (vrouwen, kastelozen, stamleden, migrantenarbeiders, etnische minderheden) kwetsbaar voor mogelijke discriminatie of mishandeling. Hoewel het bij de wet verboden is, komt in India kinderarbeid voor. World Servants is sinds 1997 in India actief en ondersteunt kleine projecten van diverse organisaties in de staat Karnataka. Deze organisaties worden begeleid door TRACS India, de partner van World Servants in India. Hun projecten ondersteunen met name de zwakkere groepen in de Indiase samenleving. IN108 Sidakate klaslokalen Doel Het verbeteren van de toegang tot onderwijs. Projectgebied Sidakatte Karnataka Disctrict South India Resulta(a)t(en) De World Servants-groep heeft meegeholpen met de ruwbouw van een multifunctionele ruimte op de tweede verdieping van het nieuwe schoolgebouw. Door verschuifbare tussenwanden kan de ruimte in meerdere klaslokalen opgedeeld worden. De ruwbouw is gereed en de partner is nu bezig met afrondende werkzaamheden, zoals pleister- en stukadoorswerk en het aanleggen van elektriciteit. De begane grond en eerste verdieping zijn in gebruik en er wordt aan 501 kinderen lesgegeven, waarvan de verdeling nagenoeg gelijk is tussen jongens (50,5%) en meisjes (49,5%). Samenwerking De voorbereidingen door de partner en de aanvrager waren goed. Helaas is in de voorbereidingsfase aan World Servants verteld dat er gebouwd zou worden aan klaslokalen. In plaats daarvan moest het een grote ruimte worden die op te delen is in aparte lokalen. Dit veroorzaakte bij de deelnemers enige verwarring. Ondanks deze miscommunicatie was de samenwerking goed en heeft de groep een goed project gehad. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep Steenwijk KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

33 IN208 Doel Projectgebied Resulta(a)t(en) Samenwerking Bapatla vaktrainingsschool Het verbeteren van de positie van jongeren die na school geen kans hebben om door te studeren, door het aanbieden van vaktrainingen. Bapatla Andhra Pradesh State Eastern India Dit was een POM georganiseerd voor het Leger des Heils. Het is uitgevoerd door jongen van verschillende korpsen uit Nederland en een aantal jongeren van de World Servants-groep Woubrugge. Zij assisteerden bij de ruwbouw van dit trainingscentrum. Het trainingscentrum is op 10 november 2008 ingewijd door de locale afdeling van het Leger des Heils. De gebouwde ruimtes worden nu gebruikt voor het geven van computertraining, naailessen, Engelse les en een ruimte voor algemene lezingen en bijeenkomsten. Vijf computers en vijf naaimachines zijn in gebruik. In totaal hebben 65 jongens en meisjes zich aangemeld voor de lessen die in februari 2009 zijn begonnen. De samenwerking met de lokale afdeling van het Leger des Heils verliep enigszins stroef. De voorbereidingen door TRACS, de partner van World Servants in India, waren goed. De samenwerking tussen de groep en de lokale gemeenschap werd als zeer waardevol ervaren. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie Project op maat Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep Woubrugge KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen IN308 Doel Projectgebied Resulta(a)t(en) Samenwerking Bangalore klaslokalen Het verbeteren van de toegang tot onderwijs. Bangalore Karnataka State Southern India De geplande ruwbouw van de begane grond en de eerste verdieping is gerealiseerd. Hierin worden acht klaslokalen onder gebracht. In 2009 komen daar nog vier lokalen bij en een bovenverdieping met kantoor en andere multifunctionele ruimten. Het eindresultaat zal een schoolgebouw zijn waar de ruim vijfhonderd kinderen onder goede omstandigheden onderwijs zullen genieten. Dit zijn voornamelijk kinderen uit sloppenwijken die nu in een grote gehuurde woning les krijgen. De samenwerking met Yuva Lok is zeer goed. Deze organisatie heeft ruime ervaring in het werken met World Servants groepen. Dit resulteert in een programma dat de groep veel mogelijkheden geeft om uitgebreid kennis te maken met de Indiase cultuur. TRACS India ondersteunde Yuva Lok bij dit POM voor de groep van de Nederlands Gereformeerde kerken uit Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

34 Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie Project op maat Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep Maassluis KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen Oost-Europa Oekraïne Oekraïne is een van de armste landen in Europa. Door de economische recessie in de periode van 1991 tot 1996 is de werkloosheid toegenomen en zijn de inkomens sterk gedaald. Het verlies aan staatsinkomsten heeft geleid tot aantasting van de sociale voorzieningen. Met name van de pensioenen en uitkeringen van de circa 14,5 miljoen ouderen en gehandicapten. Perechrestje Patobųi Csaszlivci Ook op onderwijsgebied bestaat een achterstand door een geringe toewijzing van financiën door de overheid (5 procent van het BNP), een tekort aan lesmateriaal en gebrek aan goede leerkrachten. De leerkrachten staken bovendien veelvuldig, uit protest tegen hun salariëring die een derde bedraagt van de lonen in de industrie. World Servants is sinds 2001 actief in Oekraïne. De projecten worden financieel ondersteund door het Programma Maatschappelijke Transformatie (KPA/Matra) Midden- en Oost-Europa van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. OE108 Perechrestje woonhuis straatkinderen Doel Verbeteren van de levensomstandigheden en de toekomstkansen van de kinderen die in het internaat verblijven. Projectgebied Perechrestje - Chutor, Vinohradiv district Resulta(a)t(en) Van het gebouw, waarin de keuken met eetzaal en op de eerste verdieping een ziekenboeg komen, is de ruwbouw gereed. Naast de World Servants-groep droegen de overheid en de Fred Foundation bij aan dit resultaat. In 2009 gaat een andere World Servants-groep assisteren bij de afbouw. Er zijn initiatieven genomen voor het ontwikkelen van leer-/werkactiviteiten die kinderen helpen om later, als ze achttien jaar zijn, een bestaan op te kunnen bouwen. Samenwerking De World Servants-coördinator ondersteunde de directie van het internaat (de aanvrager) en de groep. Een lokale aannemer werd ingehuurd voor het storten van het plafond, het opmetselen van de muren en het aanbrengen van het dak van de bovenverdieping. Er werd met succes bij de overheid gelobbyd die bijdroeg aan de bouwkosten. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie 21 jaar en ouder Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

35 KPA-projectnummer Plaatselijke groep Barneveld KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen OE208 Patobųi woonhuis straatkinderen Doel Het bieden van onderdak aan kinderen die op straat leven of niet door hun ouders verzorgd kunnen worden. Projectgebied Patobui - MYKAЧEBE (Munkács) district Resulta(a)t(en) Dit meerjarenproject in Patobųi (Rativci) loopt van 2006 tot en met Inmiddels zijn er twee woonhuizen in gebruik. Twee echtparen vangen samen zestien kinderen op. Het derde woonhuis is in de afbouwfase en zal in 2009 in gebruik worden genomen. Het servicegebouw, met onder andere een recreatiezaal en een gastenverblijf, en de in 2008 gebouwde (timmer)werkplaats, met twee garages en opslagruimten, zijn volop in gebruik. In 2009 wordt gestart met de bouw van een groter aangepast woonhuis voor kinderen met een beperking. Samenwerking De World Servants-coördinator assisteerde de lokale stichting (aanvrager) en de groepen. Er is een lokale aannemer ingehuurd onder wiens leiding de bouwactiviteiten plaatsvinden. De supervisie is in handen van de architect die het plan voor dit opvangcentrum maakte. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie Project op maat Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat KPA-projectnummer Plaatselijke groep Bethel KPA-subsidie Premiebijdrage Wilde Ganzen OE308 Doel Projectgebied Resulta(a)t(en) Csaszlivci kleuterschool Het aanbieden van kinderopvang in combinatie met pre school education. Csaszlivci - MYKAЧEBE (Munkács) district Het voormalige leegstaande kleine ziekenhuis van Csaszlivci is nu grotendeels gerenoveerd en aangepast. De gemeenschap werkt nu verder aan de afbouw zodat in 2009, bij aanvang van het nieuwe schooljaar, de kleuterschool (Kindergarten) in gebruik genomen kan worden. Ongeveer twintig kinderen uit het dorp kunnen dan naar school. In 2010 gaat opnieuw een World Servants-groep naar Csaszlivci om te helpen bij de afbouw, het aanleggen van het speelterrein en het opknappen van het keukengebouw. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

36 Samenwerking De kleuterschool wordt gerealiseerd in samenwerking met de gemeenschap. De burgemeester is de drijvende kracht achter het project dat de saamhorigheid en de leefbaarheid van het dorp vergroot. De coördinator van World Servants in de Oekraïne, Ildiko Margitics, assisteerde haar bij het aanvragen en de uitvoering. Begroting Realisatie Aantal deelnemers Leeftijdscategorie jaar Bouwkosten Vorming en training Uitvoeringskosten Totale kosten Projectopbrengsten Resultaat Plaatselijke groep Premiebijdrage Wilde Ganzen Sneek Impactvoorbeeld: Jamaica Gemeenschappen worden opgebouwd In Jamaica is grote behoefte aan basic schools (scholen voor kinderen van drie tot zes jaar) en kinderdagopvang. De verantwoordelijkheid voor deze faciliteiten ligt bij de lokale gemeenschap of kerk. De scholen die er zijn, worden vaak echter niet erkend door de overheid, omdat het in een kerk of een ander primitief gebouw is ondergebracht. Wanneer de overheid een school erkent, zorgt zij voor de betaling van de leerkrachten. De middelen van een lokale gemeenschap zijn meestal zo beperkt dat het jaren duurt voor een school aan de kwalificaties van de overheid kan voldoen. Vanaf 1992 helpt World Servants daarom in het district St. James gemeenschappen bij de bouw van basic schools. Pastor Leroy Gordon is onze locale partner en vertelt wat de scholen voor de gemeenschappen betekenen. Sinds begin jaren negentig is World Servants actief op Jamaica. Elke zomer helpen groepen mee met de realisatie van Basic Schools. Hierdoor zijn hele gemeenschappen opgebouwd. Eén daarvan is die van Maizeland, waar een World Servants-groep in 1997 heeft samengewerkt met de lokale bevolking. Eerder gingen veel kinderen in Maizeland niet naar school omdat ze elke dag drie kilometer moesten lopen om er te komen. Nu is de school veel dichterbij. Daardoor is de school veel toegankelijker en elk schooljaar melden zich nieuwe kinderen aan. Dit is belangrijk want als kinderen geen goede basiseducatie krijgen, mogen ze geen publiek onderwijs volgen. Kinderen komen zo op straat en in de criminaliteit terecht. Om dit te voorkomen zijn World Servantsprojecten zo belangrijk. Pastor Leroy Gordon, Projectlandcoördinator Jamaica. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

37 Hoofdstuk 3 World Servants in Nederland 3.1 Ontwikkelingen in de organisatie 2008 is het tweede jaar geweest van het strategisch plan Er is verder gegaan met de implementatie van de plannen binnen de zes strategische beleidskeuzes. Alle taakgebieden hebben op basis hiervan hun operationele plannen 2008 geschreven. Hier volgen in het kort de bereikte resultaten en belangrijke ontwikkelingen tijdens 2008 in het kader van de strategische beleidskeuzes. 1. Groei in kwaliteit en kwantiteit Kwaliteit (Kritische) Succesfactor Taakgebied Prestatie indicator Norm 1. Vroegtijdige bekendheid vrijwillige stafleden Staf Vorming - Training Tijd tussen aanmelding staflid en project vier maanden voor project Meting op het stafweekend. Percentage bekende Stafleden / eind totaal stafleden. Tijdraam Realisatie /157 = 82 % Realisatie /177 = 83 % 2. Hoge waardering voor WS projecten 3. Organisatiehandboek is leidraad werkprocessen 4. Optimale inzet automatisering 5. Tijdige verwerking van aanmeldingen 6. Tijdige binnenkomst deelnemersbijdrage 7. Capabele partnerorganisaties (ook kwantiteit) Staf Vorming - Training Organisatie Organisatie Kantoormanagement Financieel beheer Projectmanagement 1. Aantal waarderingen 2. Waarderings getal Controle (extern en/of intern) Waardering medewerkers, vrijwilligers en deelnemers Tijd tussen aanmelding en verwerking Aantal betalingen binnen betalingstermijn Het aantal partnerorganisaties dat aan partnercriteria voldoet Meer dan 50 % van deelnemers 80 % hoger dan 8 (goed) ISO certificering 90 % waardeert als goed (8) 2009 Respons deelnemers 27%. Gemiddelde score is 8, Proces om ISOcertificering te krijgen doorlopen 2009 Inventaris atie gedaan en eerste opzet systeem 1 week 2009 Normaal 1 week in piekdrukte nog 2 weken 90 % 2009 Niet gemeten Respons deelnemers 19 %. Gemiddelde score is 9,2 ISOcertificaat gekregen Bijna klaar om opdracht aan bedrijf te geven om software te ontwikkelen Normaal 1 week in piekdrukte 3 weken (door problemen autom.) 90 % Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

38 Kwantiteit (Kritische) Succesfactor Taakgebied Prestatie indicator Norm Tijdraam 1. Groei deelnemers MKT - werving Aantal deelnemers Groei aantal projecten 3. Toename algemene fondsen Projectmanagement Aantal projecten Fondsenwerving Hoeveelheid inkomsten Realisatie 2007 Realisatie met World Servantsgroep, 2 zonder , Toename projectmatige inkomsten Fondsenwerving Hoeveelheid inkomsten , Groei aantal vrijwillige stafleden 6. Groei van netwerk van internationale WS entiteiten Staf - Vorming - Training Directie Aantal vrijwillige stafleden Aantal nieuw ontstane WS entiteiten 100 % van stafleden is vrijwilliger % 100 % 1 of Directeur YfC Zuid Afrika mee geweest met project in Malawi Follow-up bespreking geweest in ZA - nov 2008 Beleidsmatig Door het bestuur is beleid vastgesteld dat binnen programma s van partnerorganisaties, waarin World Servants bij bouwprojecten assisteert, onder bepaalde voorwaarden ook andere elementen gefinancierd kunnen worden. Beleid rond projecten op maat en voor grote groepen is geformuleerd en vastgesteld door bestuur (april 2008). Tijdens 2008 is begonnen het veiligheid en calamiteitenbeleid van World Servants te inventariseren, herstructureren en aan te vullen. Het proces naar het strategisch plan is in gang gezet. Structureel (voorwaardenscheppend) In 2008 is opnieuw gebleken dat tegen de grenzen van de mogelijkheden van het huidige automatiseringssysteem wordt aangelopen. Voor de verdere ontwikkeling van de organisatie is de automatisering cruciaal. Dit was voor 2008 dan ook een speerpunt. De voorbereidingstijd is lang gebleken. Eind 2008 zijn we, na verschillende aanbieders te hebben onderzocht, in het stadium om de definitieve opdracht te geven om de software te gaan ontwikkelen. Voor 2009 zal deze ontwikkeling voor de hele organisatie speerpunt blijven. Op 22 februari 2008 heeft World Servants het NEN-EN-ISO 9001:2000 certificaat ontvangen. World Servants staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). In 2008 hebben diverse medewerkers een opleiding gevolgd: Kantoormedewerkers: - HBO kantoormanagement (medewerkster kantoormanagement)- 3 jaar - Driejarige leiderschapstraining Equip afgerond (managementteam). - Korte cursus Portugese conversatie (nieuwe projectmanager). - Tweedaagse cursus KING (medewerkster financieel beheer). - Meereffect training (coördinator SVT en Communicatie) 1 dag. - Tweedaagse training safety & security (coördinator SVT). - Opleiding tot transformational coach (coördinator Werving en Communicatie) 1 jaar. - Lidmaatschap van platform AO (medewerker applicatiebeheer) doorlopend. Hiernaast is een toerustingplan voor alle medewerkers van kracht (m.b.t. World Servants). Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

39 Vrijwilligers en partners: - Cursus Leiderschap in dienstbaarheid (gegeven door World Servants-medewerkers aan vrijwilligers in de organisatie) twee keer twee dagen per jaar. Het aantal deelnemers groeit. - Training PME systeem aan partnerorganisaties (gegeven door medewerkers kantoor aan de vertegenwoordigers van de partnerorganisaties) twee dagen. - Training kantoormedewerkers en Set-up medewerkers: logframe en monitoring. Operationeel Het aantal aanmeldingen van deelnemers en grote groepen was in de aanloop naar het projectjaar 2008 zo groot, dat in 2008 al de groei van 2009 (in strategisch plan 1010 deelnemers en 32 projecten) is gerealiseerd zie voor meer gegevens in het strategisch plan (op web-site te downloaden). Het aantal begrote deelnemers (1072) is bijna gehaald (1038); van het aantal begrote projecten (33) zijn er 32 gerealiseerd; het project dat gepland was in de Oekraïne voor de VEG moest worden geannuleerd. Dit staat nu gepland voor de zomer van Tijdens 2008 zijn, door de grote stijging van de olieprijzen, de vliegticketkosten met 25% gestegen. Deels heeft World Servants dit kunnen opvangen door een extra bijdrage aan de deelnemers te vragen, maar het was niet te voorkomen dat dit voor een groot deel heeft bijgedragen aan het negatieve financiële resultaat van De fondsenwerving voor algemene inkomsten heeft, ondanks hogere inkomsten dan in 2007, niet voldoende opgeleverd om de begroting te realiseren. Hoofdzakelijk vanwege de vele personeelswisselingen en de druk die dat legt op de werkzaamheden is voor 2009 gekozen om qua deelnemers en projecten conservatiever te plannen (1035 deelnemers en 30 projecten). Uitdaging voor 2009: het vinden van een andere plek om de trainingsactiviteiten te doen, omdat Mooirivier te duur wordt. Bijzonder was het grote aantal stafleden en hoofdleiders dat zich eerder dan andere jaren aanmeldde. Reden hiervan is het naar voren halen van de werving van hoofdleiders: in juni 2007 is gestart met de werving van de hoofdleiders voor 2008, waardoor zij na de zomer gelijk konden beginnen met het werven van hun stafleden. De laatste hoofdleider is in mei gevonden (Egypte). Desondanks zijn de laatste stafleden pas kort voor de zomerperiode definitief gevonden. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

40 2. Integrale aanpak 1 en aanbod World Servants-projecten (Kritische) Succesfactor Taakgebied Prestatie indicator Norm Tijdraam 1. Integrale aanpak van a. Het World Servantsprojectplan en de jaarbegroting b. De projectbrochure c. De website d. Het strategische beleidsplan e. De evaluaties van de projecten (= projectenevaluatie in september) f. De verwerking van de evaluaties g. Het jaarverslag 2. Goede interne communicatie 3. Vroegtijdige operationele planning 4. Geconsolideerd proces van planning, uitvoering, controle en evaluatie. Organisatie (PM/FB) MKT Communicatie MKT Communicatie Organisatie Staf- Vorming - Training Staf Vorming- Training Organisatie Organisatie Organisatie Organisatie Controle door bestuur Waardering kantoormedewerkers, bestuur en vrijwilligers Tijdstip van presentatie operationele jaarplannen Interne controle van lopende projecten 100 % Jaarlijks Meer dan 8 (goed) Eind mei in voorafgaand e jaar Alle interne projecten lopen volgens vastgestelde procedures Realisatie 2007 OK 2009 Nog niet gemeten oktober Naar ISO cert. Toegewerkt Realisatie 2008 OK Nog niet gemeten September 2008 Wordt vanaf nu jaarlijks half september Volgens ISO proces schema s De integrale aanpak van de World Servants-projecten wordt mede vormgegeven door de vergaderingen van de World Servants Project Raad (WSPR). Hierin zitten vertegenwoordigers van de meeste vrijwilligersteams die bijdragen aan de voorbereiding van de projecten. Er zijn twee vergaderingen geweest en er heeft een visiedag plaatsgevonden met WSPR, kantoormedewerkers en het bestuur. De uitkomst van deze visiedag, over marketing en communicatie, wordt meegenomen in het strategisch beleid van de organisatie. De integrale aanpak kwam tot uiting in de volgende publicaties: Het jaarverslag 2007, het projectplan 2009, de projectbrochure 2009 en de website. Ook de projectenevaluatie in september werd integraal aangepakt. 1 Onder integraal wordt verstaan: Alle aspecten van de World Servants-projecten worden voldoende belicht of in aanmerking genomen. Alle betrokkenen die input moeten leveren zijn geconsulteerd en/of van informatie voorzien. De procedures om de verschillende stukken samen te stellen zijn inzichtelijk. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

41 3. Samenwerking met partners in Noorden en Zuiden (Kritische) Succesfactor Taakgebied Prestatie indicator Norm 1. Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden 2. Samenwerking met andere organisaties in een verscheidenheid aan vormen Directie Directie Aantal onderzochte samenwerkingsmogelijkheden Aantal samenwerkingsverbanden (voorkeur voor meerdere vormen van samenwerking met 1 partner) Tijd raam Realisatie mogelijke partners geselecteerd Positionpaper met Tear. -Driejaren contract met Leger des Heils Realisatie 2008 NVT -Businessplan met Tear -Idem Leger des Heils -Idem W&D -POM ROC Friese Poort -Samen werking Woord en Daad (Sierra Leone) -Samenwerking TTT 3. Langdurige samenwerking met partnerorganisaties in het Zuiden 4. Groeiend aantal projectlanden 5. Capabele partnerorganisaties Projectmanagement Projectmanagement Projectmanagement Aantal afgesloten MOU s (Memorandum of Understanding) Aantal nieuwe projectlanden Het aantal partnerorganisaties dat aan partnercriteria voldoet en met 3 coördinatore n overeenkoms t en met 3 coördinatoren overeenkomst Noorden World Servants legt zich er op toe om met zo veel mogelijk relevante christelijke organisaties en koepelorganisaties in Nederland contacten te onderhouden. Daarbij wordt ook steeds overwogen op welk gebied er samengewerkt kan worden. World Servants is lid van OREON; deze koepel is lid van de vereniging PRISMA. Leden van PRISMA participeren in de ICCO alliantie. In 2008 is in dit verband veel tijd besteed aan activiteiten die gericht waren op de verdere uitwerking van het programatisch (samen)werken in zowel het Noorden als het Zuiden. World Servants is deelnemer aan het Nederlandse deel van het MICAH-netwerk en tevens aan de Michacampagne, die in 2006 is gestart. Een medewerker van World Servants heeft meegewerkt in de stuurgroep hiervan. World Servants is lid van het Genootschap van Fondsenwervende Instellingen en het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF). World Servants is wederom voor drie jaar participant in Time to Turn. Met Tear heeft World Servants een businessplan opgesteld betreffende samenwerking op het gebied van het stimuleren van bewustwording en internationaal diaconaat. Beide besturen hebben dit ondertekend. In september is een officieel startsein aan deze samenwerking gegeven. De samenwerking met Woord en Daad is geeffectueerd met een tweede project op maat in Sierra Leone. Met het Leger des Heils is, als onderdeel van de overeenkomst voor drie jaar, een project op maat uitgevoerd in India. Eerste Project op maat met ROC Friese Poort krijgt vervolg in Project op maat met de Bethel gemeente in Drachten krijgt vervolg in Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

42 Zuiden In het kader van MFS hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. In Malawi is de programmaontwikkeling goed op gang gekomen. In Ghana gaat dit wat langzamer. De consultatie- en trainingsbijeenkomst met de partners en coördinatoren van World Servants in Nederland was een inspirerend gebeuren. Hun bijdrage aan het voorbereidingsweekend was zeer waardevol. 4. Vrijwilligers (Kritische) Succesfactor Taakgebied Prestatie indicator Norm 1. Optimale inzet van vrijwilligers 2. Toename van de inzet van stagiaires 3. Optimale inzet van vrijwilligers bij de setup reizen 4. Zelfstandige vrijwilligersteams 5. Geconsolideerde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vrijwilligersteams 6. Er wordt gewerkt met vrijwilligersovereenkomsten Staf - Vorming - Training Staf - Vorming - Training Projectmanage ment Staf - Vorming - Training Staf - Vorming Training Staf - Vorming Training Aantal vrijwilligers in de organisatie Aantal stagiaires in de organisatie Aantal set-upreizen die door alleen vrijwilligers worden gedaan Percentage van teams die met gedelegeerde verantwoordelijkheid met eigen voorzitter draait Aantal vrijwilligersteams dat eigen document gebruikt met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Aantal van de vaste vrijwilligers, dat werkt met een vrijwilligersovereenkomst Tijd raam Realisatie vrijwilligers stafleden/ hoofdleiders = voor train. activ. en 1 voor deeln. admin stagiaire op SVT 60% % 57 % 90 % % Niet zelfstandig: - Trainers - Webteam 100 % % 80 % 100% 2009 Ongeveer 40 % 50 % Realisatie vrijwilligers stafleden/ hoofdleiders = stagiaires 96 % Niet zelfstandig: - Webteam Twee verschillende onderzoeken van studenten zijn uitgevoerd over de wijze waarop World Servants met vrijwilligers omgaat. Onder ander blijkt hieruit dat we op de juiste koers zijn door gericht vrijwilligers te vragen voor specifieke taken. In de World Servants Project Raad (WSPR) wordt een project in z n geheel besproken vanuit diverse disciplines zoals: het World Servants-festival van 2008 en nieuwe type projecten (bijvoorbeeld de ambasadeursreis en de verdiepingsprojecten). Ook wordt de werkwijze van de teams op elkaar afgestemd. Er zijn momenteel vijftien vrijwilligersteams. Het automatiseringsteam bestaat, op een vrijwilliger na, uit kantoormedewerkers en is daarom geen vrijwilligersteam meer. Ieder team krijgt de komende jaren een eigen teamleider. Daarnaast werken ieder jaar tientallen vrijwilligers op incidentele basis mee. De training tijdens het staftrainingsweekend wordt voor het overgrote deel gegeven door de vrijwilligersteams, als onderdeel van hun werkcyclus (plannen maken, materiaal klaarmaken, trainen, project en evaluatie). Er is sinds een jaar een vrijwilliger die het stafweekend, het voorbereidingsweekend en de terugkomdag organiseert (voorheen werd dit gedaan door een stagiair). Het bezoek van de partnerorganisaties aan Nederland in april is in zijn geheel georganiseerd en gecoördineerd door een vrijwilligster. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

43 De teams: Naam Functie Taakgebied (z=zelfstandig) Belteam Werven via telefonische acquisitie Werving Createam Voorbereiding voorbereidingsweekend Staf, vorming en training (z) en festival Cultuurteam Ondersteuning stafleden cultuur Staf, vorming en training (z) Evenemententeam Ondersteuning grote evenementen Staf, vorming en training Hoofdleidersteam Ondersteuning hoofdleiders Staf, vorming en training (z) Kantoorvrijwilligers Werkzaam binnen alle taakgebieden van de organisatie Diverse, voornamelijk kantoormanagement Kinderwerkteam Ondersteuning stafleden kinderwerk Staf, vorming en training (z) Medisch team Ondersteuning medische stafleden Staf, vorming en training (z) Promoteam Promoten van World Servants middels Communicatie stands Redactieteam Verantwoordelijk voor Worldserver en Communicatie teksten op de website Setup-team Projecten in de landen en overdracht Projectmanagement aan stafleden Technisch team Ondersteuning technische stafleden Projectmanagement Toerustingsteam Ondersteuning stafleden op geestelijk Staf, vorming en training (z) gebied Trainers Ondersteuning stafleden in Staf, vorming en training teambuilding en leidinggeven Webteam Verantwoordelijk voor internetsite Staf, vorming en training (inhoud) en Communicatie (technisch) Alle hoofdleiders van de projecten waren vrijwilligers (dus geen kantoormedewerkers). 5. Ontwikkeling van de vormende kant van de World Servants-projecten (Kritische) Succesfactor 2. De impact van de World Servantsprojecten op de deelnemers wordt gemeten. 3. De leiders van de World Servantsprojecten worden getraind in dienend leiderschap 4. Toerusting van plaatselijke groepen m.b.t. vorming deelnemers Taakgebied Staf - Vorming Training Staf - Vorming Training Staf - Vorming Training Staf - Vorming Training Prestatie indicator 1. Goed doordacht, inzichtelijk en uitgekristalliseerd vormingstraject m.b.t. de World Servantsprojecten Vormingsmodule World Servantsprojecten Materialen aangepast t.a.v. dienstbaarheid Vragenlijst t.a.v. vorming Module dienend leiderschap voor stafleden Toerustingsmateriaal Norm Projectstaf werkt met vormingsmodule Alle Tijd raam Realisatie 2007 Nog niet af Huidige materialen aangepast In gebruik 2008 Vragenlijst nog niet klaar In gebruik 2008 Twee trainingen geweest Continue beschikbaar 2008 Huidige materialen worden verstrekt Realisatie 2008 World Servantsconcept is geïmplementeerd Nog niet Twee trainingen geweest Huidige materialen worden verstrekt Het logboek voor de deelnemers is herzien en aangepast. Het is onderdeel van het materiaal dat aan deelnemers wordt uitgereikt tijdens het voorbereidingsweekend. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

44 In 2008 zijn er, na het eerste pilot -project in 2007, twee verdiepingsprojecten geweest: in Brazilië (São Paulo) en in Malawi. Met een groep ervaren hoofdleiders (het hoofdleidersteam) is een blauwdruk gemaakt van een World Servants-project: het World Servants-concept. Hierin staan verplichte onderdelen en facultatieve onderdelen. Op het staftrainingsweekend is dit (met succes) geïntroduceerd. Het concept vormt de basis voor de vorming van de deelnemers. Na de pilot van vorig jaar zijn er in 2008 twee verdiepingsprojecten voor ervaren deelnemers geweest. De twee zeer bij World Servants betrokken hoofdleiders hebben nieuwe trainingen en werkvormen voor deze projecten ontworpen. 6. Regionale structuur en plaatselijke groepen (Kritische) Succesfactor Taakgebied Prestatie indicator Norm 1. Verbreding taken plaatselijke groepen 2. Continuïteit van de plaatselijke groepen 3. Groei van het aantal plaatselijke groepen 4. Tijdige medewerking van plaatselijke groepen in subsidieaanvragen 5. Integrale benadering plaatselijke groepen 6. Verhoogde inkomsten uit plaatselijke groepen Staf Vorming - Training Staf Vorming - Training Staf Vorming - Training Projectmanagement MKT - communicatie Aantal getrainde plaatselijke groepsleiders dmv leiderschapstraining Percentage plaatselijke groepen Aantal plaatselijke groepen Tijdstip indienen subsidieaanvragen Communicatieplan plaatselijke groepen Fondsenwerving Extra inkomsten plaatselijke groepen 10 getrainde leiders 50 % (t.o.v. vorige jaar) Tijdraam Realisatie Twee trainingen geweest 2009 Meer dan 50 % plaatselijke groepen vanaf 3 deelnemers 2 maanden voor aanvang project Plan geïmplementeerd ,- per jaar 2008 Stuk verbeterd doordat groepen zich vroegtijdig aanmelden 2007 Gerealiseerd. stappenplan zal in 2008 worden gemaakt Realisatie 2008 Twee trainingen geweest. vijf plaatselijke groepsleiders. Meer dan 60 % 62 plaatselijke groepen vanaf 3 deelnemers Vanwege vertrek projectmanager aanvragen zeer laat gedaan Plan geïmplementeerd , ,-, Het coachingssysteem van de plaatselijke World Servants-groepen is verder geconsolideerd. Groepscoaches hebben elk contact met de groepen in een hun toegewezen deel van Nederland. Naast de begeleiding die de groepen hierdoor krijgen (met betrekking tot de begeleiding van deelnemers en het voeren van hun acties), komt dit systeem ook ten goede aan de draagvlakversterking door plaatselijke groepen (belangrijk voor subsidie NCDO) en het vroeg starten van de subsidieaanvragen. Alhoewel het tijdrovend is zien we dat dit systeem zeer positieve gevolgen heeft voor de fondsenwerving, deelnemerswerving en het proces van de subsidieaanvragen. 3.2 Personeel en huisvesting Buiten de dertien stafmedewerkers op het kantoor in Wolvega zijn er geen betaalde krachten actief. Het jaar werd afgesloten met 10,3 FTE kenmerkt zich door een aantal stafwisselingen. Voor een van de projectmanagers, van wie op 1 juni afscheid is genomen, is per 1 augustus een nieuwe medewerker aangesteld. Begin april is van de fondsenwerver afscheid genomen. Per 1 mei is de coördinator Staf, vorming en training twee dagen minder gaan werken en zijn werkverband is tijdens 2008 verder afgebouwd. Een en ander leidde tot het hergroeperen van taken. Dit resulteerde in de samenvoeging van de taakgebieden Werving en Communicatie tot het taakgebied Werving Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

45 en communicatie, waarvoor per 1 mei een coördinator is aangesteld. Routinetaken zijn zo veel mogelijk doorgeschoven naar het kantoormanagement; hiervoor is een extra medewerker aangetrokken die half augustus is begonnen. De oude coördinator communicatie is per 1 oktober officieel doorgeschoven naar de functie coördinator Staf, vorming en training. Alles bij elkaar heeft dit een grote druk gelegd op het kantoorteam en de fondsenwerving heeft, hoe bijzonder goed en snel de nieuwe coördinator zich ook heeft weten in te werken, behoorlijk geleden onder de wisseling van de wacht. Het financiële jaarresultaat is dit jaar, mede hierdoor, ,- negatief. Per 1 januari 2008 heeft de medewerkster financieel beheer een vaste aanstelling gekregen. Zij is een verder leertraject ingegaan en is begonnen, samen met een vrijwilliger met de gewenste expertise, het financieel beheer verder op te bouwen en vorm te geven. Dit is goed verlopen. Gedurende het jaar zijn wel een aantal, nog uit het verleden resterende, zwakke punten in het financiële systeem aan het licht gekomen. Dit had veel extra werk tot gevolg. Gedeeltelijk zijn deze geadresseerd; het plan is om in 2009 het systeem zodanig verder op te bouwen dat met ingang van de begroting 2010 een waterdicht efficiënt systeem draait. Het werk van World Servants kan alleen maar tot stand komen dankzijde grote groep vrijwilligers die erbij ingeschakeld is. Hierdoor komt er ook meer know how de organisatie in, waardoor de organisatie minder kwetsbaar is. Er zijn, naast de deelnemers, ongeveer 328 vrijwilligers (stafleden en hoofdleiders meegerekend) die regelmatig activiteiten uitvoeren voor World Servants. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook plaatselijke groepsleiders en vrijwilligers die in de projectlanden de projecten voorbereiden (set-up medewerkers). Er werken veel vrijwilligers in verschillende teams met een speciale taak of als vaste vrijwilliger op kantoor. Tijdens 2008 hebben drie stagiaires voor verschillende taakgebieden op het World Servantskantoor gewerkt. 3.3 Fondsenwerving 2008 was voor World Servants een zwaar financieel jaar wat geresulteerd heeft in een tekort van een kleine Dit bedrag is opgevangen door aanspraak te maken op de continuïteitsreserve waardoor naast de financiering voor de ruwbouw van de gebouwen, ook alle benodigde gelden voor het niet-gegarandeerde deel van de begroting (de afbouw en inrichting van gebouwen) uitbetaald kon worden Inkomsten uit deelnemersbijdragen Al jaren zijn de deelnemers voor World Servants actief op fondswervinggebied. Naast hun eigen bijdrage brengen met name de plaatselijke groepen veel extra geld bijeen voor de verschillende projecten. Dit bedrag is voor ,-, waarvan ,- gelabeld is (dit bedrag is terug te vinden onder giften projecten). Deze extra bijdrage wordt gebruikt voor de afbouw en inrichting van projecten. In 2008 waren er 86 plaatselijke groepen actief (met een gemiddeld aantal deelnemers van 8,9 per groep) Vaste donateurs Mede dankzij de vaste donateurs van World Servants kunnen er op langere termijn toezeggingen gedaan worden aan partners van World Servants in de diverse projectlanden. Er is op verschillende manieren geprobeerd om het aantal vaste donateurs te vergroten. Er zijn verschillende donateuracties gedaan en in het najaar heeft een eigen belteam een belactie gehouden. Daarnaast zijn er nieuwe donateurs binnengekomen via de website en de Worldserver. Het aantal vaste donateurs lag eind 200 op 1628 (in 2007 was het aantal 1470). Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

46 3.3.3 Worldserver Het informatieblad de Worldserver wordt vier keer per jaar naar ongeveer lezers per keer verstuurd. Het doel van de Worldserver is enerzijds om te informeren over de ontwikkelingen binnen de organisatie, de projecten en over de activiteiten van de deelnemers. Anderzijds wordt de mailing gebruikt om fondsen te werven. De inkomsten uit de mailingen zijn nagenoeg gelijk aan Met name de kerstmailing heeft veel opgebracht. Er zijn twee extra mailingen verstuurd om het aantal nieuwe incidentele giftgevers te vergroten. De eerste extra mailing stond in teken van het projectland Bolivia en de tweede in teken van de projecten in Haïti Fondsen en stichtingen Ieder jaar worden stichtingen en fondsen benaderd die in hun doelstelling een link hebben met het werk van World Servants. Bij deze stichtingen en fondsen worden concrete projectaanvragen ingediend. De meeste giften zijn terug te vinden onder giften projecten. In vergelijking tot 2007 is op deze post fors meer binnengekomen Bedrijven In 2008 zijn er een aantal nieuwe sponsors gevonden. De giften van bedrijven zijn enerzijds algemene giften en anderzijds projectmatige giften. Daarnaast zijn er bedrijven die een gift hebben gedaan in combinatie met de opening van het bedrijfspand Kerken Het aantal kerken dat World Servants met een gift heeft ondersteund, lag lager dan het voorgaande jaar. Er werden 92 giften in 2008 gedaan (120 in 2007). World Servants heeft een preekpakket Dienstbaarheid dat op aanvraag wordt verzonden naar geïnteresseerde kerken. 3.4 Deelnemerswerving In 2008 gingen deelnemers met een World Servants-project mee. Dit zijn er 141 meer dan in Ongeveer zesenveertig procent van deze deelnemers gaf aan tot een PKNgemeente te behoren. De groep deelnemers in de leeftijdscategorie jaar nam fors toe. Maar liefst 64 procent van de deelnemers ging voor het eerst mee met een World Servantsproject. De werving komt met name tot stand door mond tot mond reclame. Daarnaast gebeurt dit via de website en de projectbrochure. Ook worden er door het hele land, met hulp van vrijwilligers, presentaties gegeven. 3.5 Communicatie De communicatie van World Servants is gericht op het verkrijgen van meer naamsbekendheid, de werving van deelnemers en het werven van fondsen. In 2008 had de afdeling communicatie een stagiair: Maarten ter Keurs (HBO Communicatie) Internet De website van World Servants (worldservants.nl) speelt een steeds grotere rol binnen de organisatie, zowel voor interne- als de externe communicatie. Bezoekers kunnen algemene informatie vinden over de organisatie en de projecten. De deelnemers maken op het meetingpoint kennis met hun projectgenoten. Stafleden kunnen op een speciale pagina specifieke informatie over het project kwijt voor de deelnemers. De site is een belangrijk medium geworden voor de communicatie tussen staven en hun groepen. Nagenoeg alle staven gebruikten de mogelijkheden van de website als primair medium. Nieuw dit jaar is dat ook de vrijwilligersteams in contact kunnen komen met stafleden en andersom via de website. Verslagen van vorige jaren zijn via de website beschikbaar. Het aantal bezoeken op de website Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

47 kwam voor het eerst over de Het aantal lag in 2007 op , dit jaar waren het er Media Er wordt in de nieuwsbladen, regionale kranten, kerkbladen en huis-aan-huisbladen ruim aandacht besteed aan de activiteiten van de plaatselijke groepen. In april 2008 was dit extra aan de orde vanwege het bezoek van de projectlandcoördinatoren aan Nederland. World Servants heeft de plaatselijke groepen juist toen gemotiveerd persberichten te versturen. Er is een uitgebreide informatiemap beschikbaar gesteld, die per land informatie bood. Het is een goede ondersteuning bij hun fondsenwervingsactiviteiten. Ook in de landelijke media is World Servants een aantal keren in het nieuws geweest. Met name in september rondom het World Servants-festival en de samenwerking met Tear. De lancering van de projecten voor 2009, in het najaar, werd voornamelijk ondersteund door de plaatsing van advertenties in diverse christelijke media. Er is in 2008, naast de algemene media, gekozen voor een speciale focus op media in het veld NGK/GKV/CGK, om de wervingsdoelstellingen in dit specifieke segment te ondersteunen. Er zijn stappen gezet om ook via online marketing te adverteren. Een stagiair (HBO communicatie, CHE) heeft hier onderzoek naar gedaan Deelname evenementen World Servants was met een stand aanwezig op de meeste christelijke landelijke evenementen. Vele enthousiaste vrijwilligers hebben het werk van World Servants bij de bezoekers goed onder de aandacht kunnen brengen. Het aantal stands is, mede door personele verschuivingen, gedaald. Het wordt een speerpunt voor 2009 om weer vaker met een stand aanwezig te zijn op beurzen Publicaties Er zijn diverse nieuwe publicaties gemaakt. Om meer contacten met bedrijven te leggen, is er een bedrijvenbrochure ontwikkeld. Daarnaast is er een document gemaakt waarin uitgebreid wordt ingegaan op de ambassadeursreis. Ook kwamen er nieuwe donateurkaartjes om mensen te motiveren om donateur te worden. Er is eind september een Worldserver verstuurd op posterformaat. Op deze poster stonden alle projecten van 2008 vermeld met hun financieringsdoel. Met de lancering van de projecten is ook een nieuwe projectbrochure uitgegeven. 3.6 Vorming en training In 2008 was het thema Hisstorybuilders. Dit thema brengt de toekomst en de twintig jaar verleden samen: World Servants bouwen historie en uiteindelijk is dat Zijn verhaal. Dit thema is uitgewerkt in de trainingen en materialen Staftraining In maart werden 161 stafleden voorbereid met teambuilding, lezingen en het uitwerken van opdrachten. Ook de stafleden van de najaarsprojecten waren dit jaar aanwezig op dit weekend. Een vast onderdeel is de outdoor teambuilding. De stafleden krijgen een opdracht die ze met elkaar moeten uitvoeren terwijl een trainer observeert. Tijdens deze oefening wordt snel duidelijk hoe de samenwerking verloopt in het team en waar nog aan gewerkt kan worden. Verder vinden er workshops plaats over onder andere het leiden van een dagopeninggroepje, krijgen stafleden projectinformatie van de setup-medewerker en krijgt ieder staflid specifieke taakinformatie. Dit jaar is alle schriftelijke informatie in een stafhandboek samengevoegd. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

48 3.6.2 Voorbereiding deelnemers Hoogtepunt van de voorbereiding voor de zomerdeelnemers is het trainingsweekend in april. 853 deelnemers kwamen zaterdag en zondag naar de Mooirivier Congreshotel in Dalfsen om hun andere projectgenoten en stafleden te ontmoeten. Bijzonder dit jaar aan het voorbereidingsweekend was de aanwezigheid van alle coördinatoren uit de projectlanden. Een aantal van hen sprak de hele zaal toe; alle coördinatoren hadden ruim tijd om kennis te maken met hun groepen. In juni en september hadden de circa honderd deelnemers van de najaarsprojecten hun voorbereidingsdagen in de Pijler in Lelystad Projecten op maat In 2008 is met Evangelische Kerk De Pijler, Woord en Daad, het Leger des Heils, Vrije Baptistengemeente Bethel, Nederlands Gereformeerde Kerk uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een project op maat gedaan. Ook was er een aantal grote groepen dat in z n geheel een project vulde. Het aantal groepen dat hiervoor kiest stijgt ieder jaar Cursus leiderschap in dienstbaarheid Voor het vinden van voldoende goede stafleden heeft World Servants de visie om nieuwe leiders op te leiden. Ieder jaar benoemen hoofdleiders potentiële stafleden uit de deelnemersgroep, aan hen wordt de cursus leiderschap in dienstbaarheid aan geboden. De theorie van deze cursus zijn de lessen en boeken van John Maxwell; de basis voor de praktijkcomponent zijn de oefeningen van de staftrainingsweekenden. In 2007 startte de cursus met 8 deelnemers, tegen het einde van 2008 waren er ruim 30 deelnemers World Servants-festival In 2008 organiseerde World Servants voor het eerst een festival. Bijna 900 mensen blikten terug op de projecten van 2008 en die van de twintig jaar daarvoor. Het festival komt in de plaats van de terugkomdag, waar de deelnemers gestimuleerd worden om met hun ervaringen aan de slag te gaan en/of opnieuw mee te gaan met een project. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

49 Hoofdstuk 4 Procedures en waarborgen kwaliteit 4.1 Beleidsproces Binnen het proces van verdere professionalisering is in 2006 het derde strategische beleidsplan Ontwikkelen door Samenwerking ( ) opgesteld. Op basis hiervan wordt door ieder taakgebied een operationeel jaarplan gemaakt. Dit wordt verwerkt in het in het gezamenlijke operationeel jaarplan, dat gekoppeld is aan de strategische beleidskeuzes. Ieder jaar wordt in juni het World Servants-projectplan van het daaropvolgende jaar aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd. Op basis hiervan wordt dan een conceptbegroting van het volgende jaar opgesteld, waarna de deelnemersprijs wordt vastgesteld. Nadat ook het operationele jaarplan definitief is, wordt de begroting afgemaakt en aan het bestuur ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd. 4.2 ISO-traject Vanuit de interne behoefte om de processen in de organisatie inzichtelijker te krijgen en te stroomlijnen, is in 2006, onder leiding van een extern deskundige, gestart om organisatieschema s op papier te zetten en een kwaliteitshandboek te maken. Deze zullen tevens als basis dienen voor de verdere automatisering van de organisatie. Op 22 februari 2008 heeft de organisatie het ISO-certificaat ontvangen. 4.3 CBF-Keurmerk Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft in 1999 het CBF-keurmerk aan World Servants toegekend. Hiermee verklaart het CBF dat World Servants voldoet aan de normen voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. In 2004 heeft het CBF gevraagd een proeftoetsing met World Servants te mogen doen ten aanzien van de aangescherpte criteria van het CBF die vanaf juli 2005 zijn gaan gelden. Dit werd door World Servants als een goede kans gezien om weer een audit te doen. Er kwamen leerpunten uit op het gebied van het procesmatig werken, het stellen van doelstellingen en het werken met indicatoren. Vanaf 2005 is aan deze punten gewerkt. Op basis van de tussentijdse (toen nog gangbare) toetsing is in 2004 het CBF-keurmerk weer toegekend tot 1 juli Boekenonderzoek loonbelasting Tijdens 2005 is er door de loonbelasting een boekenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek gaf geen aanleiding tot het voorstellen van grote correcties. 4.5 Evaluatie activiteiten World Servants World Servants evalueert regelmatig haar activiteiten: De deelnemers aan trainingen en projecten vullen evaluatieformulieren in. De verschillende stafleden van de projecten vullen voor hun taakgebied (bijvoorbeeld: hoofdleider, technisch leider, medisch leider, enz.) een rapport in. Ieder jaar in september is er een projectenevaluatie waar vrijwilligers, staf en bestuur aan deelnemen. De projecten worden jaarlijks bezocht door een van de drie projectmanagers en/of door daarvoor getrainde vrijwilligers. Zij bereiden nieuwe projecten voor, geven follow-up aan vorige projecten en doen van ieder project na vijf jaar een eindevaluatie. In de eindevaluatie wordt getoetst of de doelstellingen voor dat project en de hoofddoelstellingen van de Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

50 organisatie zijn gehaald. Ook wordt beoordeeld of de samenwerking met de partnerorganisatie aan bepaalde criteria voldoet. De punten die uit evaluaties voortkomen worden teruggespeeld naar de verschillende taakgebieden. De directeur en de World Servants Project Raad (WSPR, zie ook 3.1 onder punt 2) zien erop toe dat de punten ook werkelijk worden behandeld. Alle taakgebieden houden maandelijks, jaarlijks of per kwartaal afgesproken data bij, zodat resultaten geanalyseerd kunnen worden. Klanttevredenheid De klanttevredenheid (deelnemers) wordt met hulp van een enquête geïnventariseerd, geanalyseerd aan de hand van vastgestelde meetpunten en samengevat in een resultatenrapport. 19 % van de deelnemers van de zomerprojecten heeft het formulier ingevuld. Volgens dit rapport is de klanttevredenheid met een 9,2 gewaardeerd. Dit is een extreem hoog cijfer. Of dit komt doordat vrijwel alleen de tevreden deelnemers de enquête hebben ingevuld, of doordat de deelnemers gewoon over het algemeen zeer tevreden zijn over de World Servantsprojecten, dat durven we niet te stellen. Wel kunnen we concluderen dat er mensen zijn die in de enquête lieten blijken dat ze sommige punten als niet voldoende beoordeelden. Het laagste eindcijfer voor het totaalbeeld van het project is echter nog steeds een 7. Ook waren de deelnemers bijna allemaal zeer positief over de service van het World Servants-hoofdkantoor. Ruim 90% beoordeelt de service als zeer goed. Een hoge normering en veel positieve feedback, iets waar we trots op zijn! Opvallend dit jaar is dat de staf van de projecten lager scoren dan voorgaande jaren. 4.6 Klachtenprocedure World Servants beschikt over een klachtenprocedure. Alle klachten worden beantwoord en geregistreerd. De klachtenprocedure is beschreven op de internetsite, waar via een reactieformulier klachten direct kenbaar gemaakt kunnen worden. Er zijn 10 klachten binnengekomen in Alle klachten zijn in behandeling genomen en de directeur heeft erop toegezien dat de gestelde procedure met zorg is afgehandeld. Een paar voorbeelden van de klachten: een klacht betreft iemand die graag meer 21+projecten in de zomer wil hebben, een klacht over een gat in de beveiliging van de website, een klacht over het gedrag van deelnemers tijdens een stopover in Nairobi op het vliegveld en een klacht over een hoofdleider waardoor twee deelnemers hebben besloten niet mee te gaan met een project. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

51 Hoofdstuk 5 Toekomstplannen 2008 is het tweede jaar van het strategisch meerjaren plan Ontwikkeling door Samenwerking ( ). Dit plan is de verwoording van de ontwikkelde visie op de strategie voor de komende jaren. Hieronder volgt de samenvatting. Voor meer over de strategie en de uitwerking ervan verwijzen we naar het strategisch plan (op de website te downloaden). 5.1 Toekomstvisie Om de missie te verwezenlijken wil World Servants een organisatie zijn: Die christelijke dienstbaarheid en zorg voor de armen in de wereld actueel maakt in Nederland en die, zowel in Nederland als in de projectlanden, doelgerichte impulsen tot ontwikkeling geeft. Die binnen christelijk Nederland een leidende plaats inneemt als aanbieder van diaconale groepsreizen. Die er zich van bewust is dat door de toegenomen transport- en communicatiemiddelen de wereld een dorp wordt. Hier sluit zij bij aan door jongeren uit te dagen om zich in ontwikkelingslanden dienstbaar in te zetten. Die toonaangevend wil zijn in activiteiten en programma s om christelijke jongeren te motiveren, te betrekken bij en te activeren voor ontwikkelingssamenwerking. Die inspeelt op de brede aandacht in Nederland voor de combinatie van internationale samenwerking en jongeren. Die projecten organiseert met hoge kwaliteit en maximale impact, zowel hier (in het Noorden) als daar (in het Zuiden). Die in alle fasen van het primaire proces (de World Servants-projecten) samenwerkt met andere complementaire organisaties, groepen en kerken**. Die professioneel, flexibel en innovatief functioneert. Die in al haar activiteiten maximaal vrijwilligers inzet. Die een ondersteunend en faciliterend kantoor heeft ten dienste van de vrijwilligers die binnen de organisatie werkzaam zijn. 5.2 Voortzetten lijn strategische beleidskeuzes In 2004 werd de lijn ingezet om een aantal (vier) strategische beleidskeuzes neer te leggen in het beleidsplan van drie jaar ( ). In het huidige plan ( ) wordt die lijn voortgezet. De keuzes werden uitgebreid tot zes strategische beleidskeuzes. De zes strategische keuzes met de gewenste situatie in 2009 zijn als volgt: 1. Groei in kwaliteit en kwantiteit Voortdurende verbetering van de projecten, de processen en van de organisatie; Jaarlijkse groei van (aantal projecten en) deelnemers van minimaal 5 %. 1a Kwantiteit World Servants organiseert 32 projecten waarin 1010 deelnemers participeren; Fondsenwerving werft aan algemene fondsen; De projectmatige inkomsten zijn toegenomen tot ; Het aantal vrijwillige stafleden is toegenomen tot 100%; Het aantal partners dat aan de partnercriteria voldoet is gegroeid tot 14 (ook kwaliteit). ** dus niet door zelf meer te doen. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

52 1b kwaliteit Vier maanden voor aanvang van de projecten zijn alle vrijwillige stafleden bekend; 50% van alle deelnemers neemt deel aan een evaluerend onderzoek van de projecten in de vorm van een vragenlijst. 80% van deze deelnemers waardeert de projecten als goed (8 of hoger); 90% van de medewerkers, vrijwilligers en deelnemers waardeert de inzet van automatisering in de organisatie als goed (8 of hoger); Het kantoormanagement verwerkt de aanmeldingen van deelnemers binnen een week; Het aantal betalingen van de deelnemersbijdragen binnen de betalingstermijn is 90%; Het aantal partners dat aan de partnercriteria voldoet is gegroeid tot 14; De kwaliteit van werken binnen World Servants voldoet aan de ISO normen (ISO = International Standards Organization). 2. Integrale aanpak en aanbod World Servants-projecten De vorming van de deelnemers en hun achterban(nen) en de ontwikkeling van de projectgemeenschappen vormen een integraal geheel van doelstellingen en activiteiten en worden als zodanig in onderlinge samenhang ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd. Jaarlijks worden het World Servants-projectplan en jaarbegroting, de projectbrochure, de website, het strategische beleidsplan, de evaluaties en het jaarverslag integraal aangepakt en dit wordt gecontroleerd door het bestuur; De medewerkers, vrijwilligers en deelnemers waarderen de interne communicatie binnen de organisatie als goed (8 of hoger); De operationele jaarplannen worden vroegtijdig ( = eind mei voorafgaand jaar) gepresenteerd; Alle interne projecten lopen volgens vastgestelde procedures. 3. Samenwerking met partners in het Noorden en het Zuiden Zowel in de projectlanden (het Zuiden) als in Nederland (het Noorden) gaat World Servants complementaire partnerrelaties aan om maximale impact te bereiken. De directie heeft twaalf mogelijkheden voor samenwerking onderzocht; Naar aanleiding van dit onderzoek zijn vijf samenwerkingsverbanden onderzocht (voorkeur voor meerdere vormen van samenwerking met 1 partner); In het kader van langdurige samenwerking zijn acht MOU's (MOU = Memorandum of Understanding) afgesloten met partners in het Zuiden; Het aantal projectlanden is uitgebreid met drie nieuwe landen; Het aantal partners dat aan de partnercriteria voldoet is gegroeid tot veertien. 4. Inzet van vrijwilligers World Servants is een organisatie die waar mogelijk vrijwilligers inzet. Zij wil dat doen met een professionele aanpak en ondersteuning en zal er in de komende jaren naar streven dat alle hiermee samenhangende aspecten concreter vorm krijgen in de organisatie en het beleid ervan. Het aantal vrijwilligers dat actief is binnen de organisatie is gestegen tot 310; Jaarlijks wordt er één stagiair voor deelnemersadministratie en één stagiair voor trainingsactiviteiten aangetrokken; 60% van de set-upreizen wordt volledig door vrijwilligers gedaan; 90% van de zelfstandige vrijwilligersteams draait met een eigen teamleider; 100% van de vaste vrijwilligers maakt gebruik van eigen documenten waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven zijn; 100% van de vaste vrijwilligers werkt met een vrijwilligersovereenkomst. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

53 5. Ontwikkeling van de vormende kanten van de World Servants-projecten De komende jaren wil World Servants de vormende kant van de projecten voor de deelnemers meer gaan ontwikkelen, zowel tijdens de projecten als het voor- en natraject ervan. Hier wordt gedoeld op geloofsverdieping en bewustwording, motivering en activering ten aanzien van de armoede in de wereld. Alle projectstafleden werken met de vormingsmodule; Ten aanzien van het meten van de impact van de World Servants-projecten op deelnemers is een vragenlijst met betrekking tot vorming in gebruik; Ten aanzien van het trainen van de projectstaf is een module dienend leiderschap voor stafleden in gebruik; Ten aanzien van de toerusting van plaatselijke groepen met betrekking tot de vorming deelnemers wordt continu gezorgd voor toerustingmateriaal. 6. Regionale structuur en plaatselijke groepen De plaatselijke groepen spelen een grote rol in de deelnemerswerving, de fondsenwerving en de naamsbekendheid. Zij hebben ook grote potentie om een essentiële rol te spelen in de vormende kant van de projecten. Hiervoor is het nodig dat de komende jaren het aantal vaste, gestructureerde groepen flink toeneemt. Hiertoe zal er gewerkt worden aan een integraal pakket (o.a. begeleidings- en trainingsplan) voor de plaatselijke groepsleiders en een passende World Servants structuur. Ten aanzien van de verbreding van het takenpakket van de plaatselijke groepen zijn 10 plaatselijke groepsleiders getraind door middel van leiderschapstraining; 50% (ten opzichte van het voorgaande jaar) van de plaatselijke groepen heeft een blijvend karakter; Het aantal plaatselijke groepen is gegroeid tot 80; Alle subsidieaanvragen worden 2 maanden voor aanvang van een project ingediend; Ten aanzien van de integrale benadering van de plaatselijke groepen is een communicatieplan geïmplementeerd; Fondsenwerving werft extra inkomsten uit plaatselijke groepen. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

54 Hoofdstuk 6 Verslag bestuur In het afgelopen jaar is er een nieuw bestuurslid benoemd en zijn er twee bestuursleden afgetreden. Het jaar werd afgesloten zonder vacatures in het bestuur (zeven leden). 6.1 De bestuursleden In 2008 zijn mevrouw A. van Harten-Tip (voorzitter a.i.) en mevrouw G. Rechtuijt (algemeen lid) afgetreden. Er werden drie leden herbevestigd als bestuurslid (P. Rozeboom, J. Bosman en T. Eilander). Als nieuwe voorzitter werd aangesteld: de heer P. Rozeboom. Als nieuw bestuurslid werd aangesteld: mevrouw R. Lock. Bij het afsluiten van het boekjaar waren de volgende bestuursleden in functie: Ds. Piet Rozeboom voorzitter (predikant) Jan Bosman penningmeester (managing consultant) Anja van Dorp-Eisses secretaris (manager) Mr Arie Damminga algemeen lid (jurist) Henk Wilts algemeen lid (oud organisatieadviseur) Timen Eilander algemeen lid (cons. fondswerving, fondsbesteding en IT) Riek Lock algemeen lid (cultureel en organisatieantropoloog) 6.2 Benoeming bestuursleden Op basis van het profiel voor bestuursleden wordt, bij het vacant worden van een bestuursfunctie, binnen het netwerk van de verschillende bestuursleden en van de organisatie, gezocht naar potentiële kandidaten om de positie in te vullen. Na een positief uitvallend gesprek van een kandidaat met twee bestuursleden en de directeur wordt hij/zij genomineerd voor benoeming en vervolgens bij goedkeuring door het bestuur in de bestuursvergadering aangesteld. Buiten de voorzitter, penningmeester en secretaris hebben de bestuursleden geen specifieke portefeuilles. Wel hebben de bestuursleden zo veel mogelijk gespreide relevante expertise waarmee zij de directeur ten dienste staan voor advies. 6.3 Bestuursvergaderingen en rapportage aan het bestuur Tijdens 2008 hebben er vijf bestuursvergaderingen plaatsgevonden en een visiedag met bestuur, kantoormedewerkers en een aantal betrokken vrijwilligers. Voor 2009 staan vier bestuursvergaderingen gepland. Meestal zijn tijdens de bestuursvergaderingen, behalve de directeur, ook een of meerdere kantoormedewerkers aanwezig om relevante punten van de agenda toe te lichten. Tijdens bestuursvergaderingen komen documenten ter tafel die voor het bestuur van belang zijn voor inhoudelijke kennisname van het werk en de invulling van haar bestuurlijke rol. Het bestuur van World Servants bestuurt op hoofdlijnen. De directeur rapporteert per kwartaal naar het bestuur met betrekking tot de implementatie van het operationele jaarplan. In de tussenliggende maanden wordt er meestal maandelijks, om betrokkenheid vast te houden, gerapporteerd over de lopende gang van zaken. De voorzitter en penningmeester ontvangen maandelijks een financiële rapportage. In de beleidscyclus wordt jaarlijks in de tweede bestuursvergadering het afgelopen jaar ten aanzien van de strategie geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Regelmatig heeft de directeur, alleen en soms met het managementteam, overleg met de bestuursvoorzitter over lopende zaken en met betrekking tot visie en beleid. 6.4 Directie en functioneren directie De directeur heeft een beleidsvoorbereidende, beleidsadviserende en beleidsuitvoerende taak en geeft leiding aan de uitvoerende organisatie van World Servants. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

55 De directie wordt gevoerd door mevrouw E. Nijman. Het bestuur evalueert jaarlijks het functioneren van de directeur. Daartoe maakt zij gebruik van de jaarresultaten en de eigen waarneming van de bestuurders over het functioneren van de directeur. De directeur vervult als nevenfunctie de rol van bestuurslid van de Evangelische Alliantie. 6.5 Onkostenvergoedingen Bestuursfuncties bij World Servants zijn onbezoldigd. Wel kunnen bestuursleden bepaalde onkosten declareren die gemaakt zijn voor de bestuursfunctie. 6.6 Mate van betrokkenheid bij het werk Om de betrokkenheid van bestuursleden bij het werk van World Servants te vergroten, wordt van bestuursleden verwacht dat zij aan een aantal deelnemers- en evaluatiebijeenkomsten deelnemen. Tevens worden ze aangemoedigd om een keer een World Servants-project mee te maken. 6.7 Bestuur World Servants Internationaal (WSI) De eerste World Servants-organisatie is in 1986 in de Verenigde Staten ontstaan. In 1988 is World Servants Nederland opgericht. Inmiddels bestaan er ook World Servants-organisaties in de Dominicaanse Republiek en Canada. Jaarlijks of tweejaarlijks was er in een van de vier World Servants-landen een internationale bestuursvergadering, waaraan de bestuursvoorzitters en de directeuren van de World Servantskantoren deelnamen. Hier kwamen hoofdzakelijk zaken aan de orde die raken aan internationale kwaliteitscriteria, het driejaarlijkse re-chartering proces, het vergroten van het globale netwerk en het imago van World Servants. In 2006 is een internationale bestuursvergadering gehouden in Minneapolis, USA. In deze vergadering is besloten dat de in 2005 voorlopig benoemde executive director zijn taak niet zal voortzetten. Tevens is er een vernieuwde internationale missie vastgesteld en besloten het World Servants-logo te vervangen. Alle vier World Servants-organisaties hebben zich gecommitteerd om een strategie en werkplannen te ontwikkelen voor de groei van het internationale netwerk. De eerstvolgende WSI vergadering had in 2008 zullen zijn. Echter, op grond van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, is besloten een vergadering uit te stellen totdat duidelijker is geworden wat de verschillende World Servants organisaties voor visie hebben ten aanzien van het internationale gebeuren. 6.8 Directie en staf Gedurende dit boekjaar zijn er een aantal wijzigingen geweest binnen de kantoorstaf (zie onder 3.2). Het boekjaar werd afgesloten met de volgende kantoormedewerkers in hun respectievelijke taakgebieden (10,3 FTE): FTE Els Nijman directie 1 Jan van der Leest projectmanagement 1 Henri Plas projectmanagement 1 Linda Augustinus projectmanagement 1 Willem-Jan van der Ven staf, vorming en training 1 Marjon Harkema werving en communicatie 0,8 Thea van der Meer financieel beheer 0,8 Joop Muijs applicatieontwikkeling 0,4 Jettie Buitenhuis (ouderschapsverlof) communicatie 0,5 Betty Hoekstra communicatie 0,6 Henriëtte Broekema kantoormanagement 0,5 Frederika Oppewal kantoormanagement 0,7 Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

56 Elise Elzinga kantoormanagement 0,6 Marjolein Timmer kantoormanagement Comité van aanbeveling J.S. van den Bosch M.L.O. de Bruijne F.M. Huurman Drs. A.G. Knevel Mevrouw Drs. M.J.T. Martens Mr. B.J. van Putten directeur Beter-uit Reizen internationaal diaconaat directeur Ferney Group programmamaker Evangelische Omroep CDA-fractie Europarlement burgemeester van Putten Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

57 Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

58 Hoofdstuk 7 Financiële verantwoording 7.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening 2008 is opgesteld conform de Richtlijn 650 voor de Fondsenwervende instellingen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs onder vermindering van de op de economische levensduur gebaseerde lineaire afschrijvingen. Activa, inclusief computerapparatuur, worden vanaf 2008 afgeschreven in vijf jaar. Gebouwaanpassingen worden afgeschreven in tien jaar. Voorraden De voorraden bestaan uit artikelen bestemd voor verkoop en public relations doeleinden. Voorraadwaardering is gebaseerd op basis van de laatste bekende verkrijgingprijs. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaardering wegens incourantheid. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig is rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Uitvoeringskosten Conform de herziene richtlijn zijn de uitvoeringskosten toegerekend aan: 1. Kosten doelstelling 2. Kosten met betrekking tot werving van baten voor: a. fondsenwerving b. verkrijging subsidies 3. Beheer en administratie De personeelskosten zijn verdeeld op basis van inschatting van de tijdsbesteding naar de verschillende doelgebieden op basis van het aantal fte's. De reis- en verblijfkosten, alsmede de huisvestingskosten zijn toegerekend op basis van dezelfde verdeelsleutel als de personeelskosten. De kantoor- en automatiseringskosten, alsmede de publiciteitskosten zijn toegerekend op basis van de aard van de kosten. De kosten inzake bestuur alsmede de algemene kosten zijn nagenoeg voor 100% toegerekend aan kosten voor Beheer en Administratie conform de aanbeveling van de VFI. Baten uit acties derden De subsidieverstrekker Wilde Ganzen geeft aan dat de gestorte deelnemersbijdragen ten bate van subsidieverkrijging door hen worden verantwoord als baten uit eigen fondswerving. Hierdoor is dit bedrag in dit jaarverslag opgenomen als inkomsten uit actie van derden. Accountantsverklaring De accountantsverklaring is hierna afzonderlijk opgenomen. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

59 7.2 Verkorte staat van baten en lasten Werkelijk Begroot Werkelijk Alle bedragen in Baten Baten uit eigen fondsenwerving - Deelnemersbijdragen Projectmatige giften en donaties Algemene giften en donaties Subsidies Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen - Projectkosten Deelnemerskosten Uitvoeringskosten Som der lasten Resultaat Toelichting resultaat: Het negatieve resultaat is met name ontstaan door de verhoging van de ticketkosten. Deze extra kosten zijn slechts ten dele doorberekend in een extra toeslag op de deelnemersprijs. Daarnaast is er een stijging te zien in de werving van projectmatige giften en zijn de algemene giften en donaties gedaald. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

60 7.3 Balans per 31 december 2008 Werkelijk Werkelijk Alle bedragen in Activa 1. Materiële vaste activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal Passiva 5. Reserves en fondsen - Reserves - Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Subtotaal Kortlopende schulden Totaal Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

61 7.4 Toelichting op de balans Werkelijk Werkelijk Alle bedragen in Materiële vaste activa Aanschafwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: desinvesteringen 0 0 Aanschafwaarde per 31 december Afschrijvingen t/m vorig boekjaar Bij: afschrijving ten laste van dit jaar Af: desinvesteringen 0 0 Afschrijvingen t/m boekjaar Boekwaarde per 31 december Specificatie activa Gebouw/inrichting Kantoorapparatuur Computerapparatuur Auto s projectlandcoördinatoren Totaal Voorraden Voorraad promotiemateriaal Voorraad verkopen Totaal Vorderingen en overlopende activa Verstrekte lening Debiteuren Omzetbelasting Rente Verstrekt voorschot subsidieverstrekker Subsidies Deelnemersbijdragen Giften projecten Vooruitbetaalde kosten Totaal De voorbereidingen van de projecten voor 2009 beginnen vanaf september, waardoor de post vooruitbetaalde kosten aanzienlijk is. Dit betreft met name vooruitbetaalde deelnemersreiskosten voor een bedrag ad ,-. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

62 Werkelijk Werkelijk Alle bedragen in Liquide middelen Spaarrekeningen Bank- en girorekeningen Kas Toename liquide middelen De middelen op de spaarrekening zijn op korte termijn opvraagbaar. De rentevergoeding op de spaarrekening bedraagt per balansdatum 3,4%. 5. Reserves en fondsen - Reserves - Continuïteitsreserve Onverdeeld resultaat Subtotaal Bestemmingsreserve - Fonds vaste activa voor bedrijfsvoering Investeringsfonds Subtotaal Totaal Verloopoverzicht continuïteitsreserve Stand per 1 januari Mutatiefonds vaste activa Toevoeging resultaat Stand per 31 december Verloopoverzicht bestemmingsreserve Stand per 1 januari Mutatiefonds vaste activa Stand per 31 december Investeringsfonds is o.a. bedoeld voor geplande upgrading van de automatisering Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

63 Werkelijk Werkelijk Alle bedragen in Kortlopende schulden Crediteuren Vooruitontvangen deelnemersbijdragen Vooruitontvangen projectgiften Doorgeefgiften Loonbelasting en premieheffing Sociale lasten Reservering vakantietoeslag Uitvoeringskosten Projectkosten Deelnemerskosten Overige Totaal De werving van deelnemers voor projecten in 2009 start vanaf september. Deelnemersbijdragen worden in termijnen betaald, zodat voor de projecten voor het komende jaar al circa 23% is ontvangen. Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

64 7.5 Kasstroomoverzicht Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Huren De gebouwen en terreinen zijn gehuurd. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 mei 2006 en loopt tot 1 mei De huurprijs incl. servicekosten bedraagt op jaarbasis voor Dit jaarlijks te wijzigen per 1 januari. Leaseverplichtingen Door Stichting World Servants Nederland zijn verplichtingen aangegaan inzake huur van een kopieermachine. Het huurcontract bedraagt 60 maanden, welke eindigt in het jaar De jaarlijkse verplichting bedraagt circa Werkelijk Werkelijk Alle bedragen in Kasstroomoverzicht Stand per 1 januari Saldo baten en lasten Afschrijvingen in resultaat Kasstroom uit operationele activiteiten Mutaties werkkapitaal: Voorraden Vorderingen Schulden op korte termijn Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Stand per 31 december Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

65 7.6 Staat van baten en lasten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Alle bedragen in Baten Baten uit eigen fondsenwerving 9 - Deelnemersbijdragen Projectmatige giften en donaties Algemene giften en donaties Baten uit acties van derden Subsidies Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen - Projectkosten - Bouwprojecten deelnemers Projecten progamma partners Deelnemerskosten Aandeel uitvoeringskosten Totaal Werving baten - kosten eigen fondswerving kosten verkrijging subsidies Totaal Beheer en administratie - kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

66 Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Alle bedragen in Kengetallen Bestedingsratio 85,5 % 89,8 % 85,5 % 85,2 Kosten uit eigen fondsenwerving 5,7 % 6,0 % 6,9 % 7,1 Kosten beheer en administratie 6,6 % 6,5 % 7,3 % 7,0 Resultaatbestemming Toevoeging/onttrekking aan: - Continuïteitsreserve - Bestemmingsreserve - Herwaarderingsreserve - Overige reserves Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

67 7.7 Toelichting op de staat van baten en lasten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Alle bedragen in Baten 9 Deelnemersbijdragen - deelnemersbijdragen projecten Extra deelnemersbijdragen Correcties acties derden Totaal Projectmatige giften en donaties - Giften projecten Extra bijdragen POM project Bijdragen programma partners Totaal Projectmatige giften en donaties - Vaste donateurs Mailingacties Giften particulieren Giften kerken Giften scholen Giften bedrijven en sponsors Giften stichtingen en fondsen Algemene schenkingen en legaten Collecten lokale groepen ( 50% ) Opbrengsten i.v.m 20-jarig jubileum Totaal Acties van derden - Aandeel deelnemersbijdragen tbv derden Subsidies - Wilde Ganzen Prisma Overige Totaal Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

68 Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Alle bedragen in Overige baten - Rente Provisie doorgeefgiften Resultaat verkoop artikelen Resultaat voorgaande jaren Overige Totaal Totaal som der baten Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

69 Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Alle bedragen in Lasten 15 Bouwprojecten deelnemers - Vaste bouwkosten Variabele bouwkosten Set-up kosten Inzet landcoördinator Totaal Projecten programma partners - Vaste bouwkosten Variabele bouwkosten Set-up kosten Inzet landcoördinator Overige projecten, voorlichting etc Totaal Deelnemerskosten - Reiskosten Verblijfkosten Deelnemersvoorzieningen Vorming en training Varia Totaal Uitvoeringskosten - Personeelskosten Reis-en verblijfskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Automatiseringskosten Bestuur, comm. en vrijwilligers Publiciteit en communicatie Subsidies en bijdragen Algemene kosten jarig jubileum Totaal som der lasten Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

70 7.8 Specificatie verdeling uitvoeringskosten Besteding doelstelling Werkelijk 2008 Procentuele verdeling van kosten Verkrijging Beheer en subsidies administratie Totaal 18 Uitvoeringskosten - Personeelskosten Reis-en verblijfskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Automatiseringskosten Bestuur, comm. en vrijwilligers Publiciteit en communicatie Subsidies en bijdragen Algemene kosten jarig jubileum Besteding doelstelling Werkelijk 2008 Toerekening bedragen in Fondsenwerving Fondsenwerving Verkrijging subsidies Beheer en administratie Totaal 18 Uitvoeringskosten - Personeelskosten Reis-en verblijfskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Automatiseringskosten Bestuur, comm. en vrijwilligers Publiciteit en communicatie Subsidies en bijdragen Algemene kosten jarig jubileum Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Gemiddeld aantal fte 10,8 10,5 10,5 9,6 Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

71 Hoofdstuk 8 Overigen 8.1 Accountantsverklaring Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

72 Stichting World Servants Nederland Jaarverslag

Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl

Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl JAARVERSLAG 2007 Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Stichting World Servants Nederland Jaarverslag 2007 2 Voorwoord Een heel goed jaar ligt achter ons. Net als voorgaande

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl

JAARVERSLAG 2010. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl JAARVERSLAG 2010 Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Stichting World Servants Nederland Jaarverslag 2010 2 Voorwoord We kunnen dankbaar terugkijken op het jaar 2010. Het

Nadere informatie

Wezep bouwt aan verandering

Wezep bouwt aan verandering Wezep bouwt aan verandering dankbaarheid + verantwoordelijkheid dankbaarheid + verantwoordelijkheid = dienen Dienen Dienen verandert alles. Bouw mee aan verandering even voorstellen Willem-Jan van der

Nadere informatie

1) Algemeen 4 Wat doet World Servants 4 World Servants wereldwijd 5 Bestedingsproces bouwprojecten 5 Waarborgen kwaliteit 6

1) Algemeen 4 Wat doet World Servants 4 World Servants wereldwijd 5 Bestedingsproces bouwprojecten 5 Waarborgen kwaliteit 6 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 2 1) Algemeen 4 Wat doet World Servants 4 World Servants wereldwijd 5 Bestedingsproces bouwprojecten 5 Waarborgen kwaliteit 6 2) Verslag bestuur en directie 7 Hoogtepunten

Nadere informatie

Tanzania 2011. Handeni

Tanzania 2011. Handeni Tanzania 2011 Oppervlakte: 945.087 km2 (22,5x Nederland) Hoofdstad: Dodoma Aantal inwoners: 40,4 miljoen (2007) Officiële taal: Swahili en Engels Valuta: Tanzaniaanse shilling BBP per capita: US$ 316 (2005)

Nadere informatie

Projectplan 2010. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl

Projectplan 2010. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Projectplan 2010 Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 World Servants-projecten 3 1.1 World Servants 3 1.2 Missie World Servants Nederland

Nadere informatie

Ghana 2011. 238.538 km2 (7 x Nederland) Aantal inwoners: 23,9 miljoen (2008) Officiële taal:

Ghana 2011. 238.538 km2 (7 x Nederland) Aantal inwoners: 23,9 miljoen (2008) Officiële taal: Ghana 2011 Oppervlakte: 238.538 km2 (7 x Nederland) Hoofdstad: Accra Aantal inwoners: 23,9 miljoen (2008) Officiële taal: Engels Valuta: New Cedi BBP per capita: US$ 646 (2007) Alfabetisering: 65% (2007)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl

JAARVERSLAG 2009. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl JAARVERSLAG 2009 Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Stichting World Servants Nederland Jaarverslag 2009 2 Voorwoord We kunnen dankbaar terugkijken op een heel goed 2009.

Nadere informatie

Bolivia 2011. Bella Vista

Bolivia 2011. Bella Vista Bolivia 2011 Oppervlakte: 1.098.581 km2 (26 x Nederland) Hoofdstad: Sucre Aantal inwoners: 9,8 miljoen (2009) Officiële taal: Spaans, Quechua en Aymará Valuta: Boliviano (Bol) BBP per capita: US$ 1378

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Stichting

JAARVERSLAG 2014 Stichting JAARVERSLAG 2014 Stichting Stichting Mano a Mano Op 27 september 2011 is de stichting Mano a Mano opgericht met als doel: Het verlenen van hulp aan de inwoners van de Dominicaanse Republiek, waar deze

Nadere informatie

(Marcus 10: 43 45 (NBV) ( ) Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders

(Marcus 10: 43 45 (NBV) ( ) Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders (Marcus 10: 43 45 (NBV) ( ) Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet

Nadere informatie

Jamaica 2011. Dalmally

Jamaica 2011. Dalmally Jamaica 2011 Oppervlakte: 10.991 km2 (0,3 x Nederland) Hoofdstad: Kingston Aantal inwoners: 2,8 miljoen (2008) Officiële taal: Engels (officiële taal), Patois Valuta: Jamaicaanse dollar (J$) BBP per capita:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Stichting

JAARVERSLAG 2015 Stichting JAARVERSLAG 2015 Stichting Stichting Mano a Mano Op 27 september 2011 is Stichting Mano a Mano opgericht met als doel: Het verlenen van hulp aan de inwoners van de Dominicaanse Republiek, waar deze hulp

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl

Jaarplan 2011. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Jaarplan 2011 Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave 2 World Servants-projecten 3 2.1 World Servants 3 2.2 Missie World Servants Nederland 3 2.3

Nadere informatie

India 2011. Vijayadka

India 2011. Vijayadka India 2011 Oppervlakte: 3.287.263 km2 (80x Nederland) Hoofdstad: New Delhi Aantal inwoners: 1,1 miljard (2007) Officiële taal: Hindi, Engels en 14 andere officiële talen Valuta: Rupee (Rs) BBP per capita:

Nadere informatie

Malawi 2011. Kanjazi. 118.484 km2 (3.5 x Nederland) Aantal inwoners: 14,3 miljoen (2008)

Malawi 2011. Kanjazi. 118.484 km2 (3.5 x Nederland) Aantal inwoners: 14,3 miljoen (2008) Malawi 2011 Oppervlakte: 118.484 km2 (3.5 x Nederland) Hoofdstad: Lilongwe Aantal inwoners: 14,3 miljoen (2008) Officiële taal: Chichewa, Engels, Chitumbuka Valuta: Malawi Kwacha (MK) BBP per capita: US$

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Verslag geschreven door Hillie Jager

Verslag geschreven door Hillie Jager Verslag geschreven door Hillie Jager Mano a Mano In februari 2013 heb ik met de stichting Mano a Mano vrijwilligerswerk verricht in de Dominicaanse Republiek (Midden Amerika, zie plaatje hieronder) Graag

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Oekraïne 2011. Czaslivci

Oekraïne 2011. Czaslivci Oekraïne 2011 Oppervlakte: 603.700 km 2 (17,8 keer Nederland) Hoofdstad: Kiev Aantal inwoners: 46.299.862 (2007) Officiële taal: Oekraïens, Hongaars Valuta: Hryvna (HR) - Griveny BBP per capita: US$ 1.366

Nadere informatie

Even pauze en wachten op instructies.

Even pauze en wachten op instructies. Waterproject Dominicaanse Republiek Februari 2010 Waterleiding in El Ramón In het heuvelachtige gebied Los Anones waar de gemeenschap El Ramón ligt, heerst armoede en zijn de levensomstandigheden zwaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org De stichting Durlstone Foundation Zimbabwe heeft als doel: 1) kinderen uit kansarme gezinnen tenminste negen jaar basisonderwijs te geven in een veilige en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2020. Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten.

BELEIDSPLAN 2014-2020. Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten. Stichting Bouwen met Bouma s Bûterikkers 40 8711 GV Workum www.bouwenmetboumas.nl BELEIDSPLAN 2014-2020 Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten. INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. Zambia... 1 1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 De nieuwe bibliotheek in Kobastil De nieuwe waterput in Kobastil 50 alleenstaande moeders Centrale toiletten en douchekamers Boeken in de nieuwe bibliotheek van Mezezo

Nadere informatie

Projectplan 2008. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl

Projectplan 2008. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Projectplan 2008 Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 World Servants-projecten 3 1.1 Servant identity 3 1.2 Onderdelen van een World Servants-project

Nadere informatie

Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen)

Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen) Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen) Amateur wielrenner Robert Knol stapt op 24 januari 2011 op zijn fiets om binnen 80 dagen van Caïro naar Kaapstad te rijden. De

Nadere informatie

Handen uit de mouwen. Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015. 2015 Stichting Werkgroep Oost-Europa

Handen uit de mouwen. Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015. 2015 Stichting Werkgroep Oost-Europa Handen uit de mouwen Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015 1 Stichting Werkgroep Oost-Europa Initiatief Werkgroep 1996 Stichting sinds 1999 ca. 25 vaste vrijwilligers 17 projecten &

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

RAPPORTAGE 2015 Guatemala Haïti. Van Lodenstein College

RAPPORTAGE 2015 Guatemala Haïti. Van Lodenstein College RAPPORTAGE 2015 Guatemala Haïti Van Lodenstein College Contactgegevens Woord en Daad Postbus 560 4200 AN Gorinchem Nederland Tel.: 0183 611 800 Corjan Rink 0183-611 800 E-mail: c.rink@woordendaad.nl Internet:

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016

PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016 PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016 Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Meerjarig beleidsplan

Meerjarig beleidsplan Meerjarig beleidsplan (2014-2019) 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen...

Nadere informatie

Halfjaarlijks verslag voor afdeling Neerpelt-Overpelt Water en Sanitatie in Nepal

Halfjaarlijks verslag voor afdeling Neerpelt-Overpelt Water en Sanitatie in Nepal Halfjaarlijks verslag voor afdeling Neerpelt-Overpelt Water en Sanitatie in Nepal januari - Juni 2016 Het project Amper 24% van de gezinnen heeft een toilet in 18 wijken van de dorpen Raikawar en Shankarpur,

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Jaarplan 2012. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl

Jaarplan 2012. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Jaarplan 2012 Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 2 Inleiding 3 2.1 World Servants 3 2.2 Missie World Servants

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Verbeteren van water en sanitaire voorzieningen voor inwoners van district Mwanza, Malawi

Verbeteren van water en sanitaire voorzieningen voor inwoners van district Mwanza, Malawi Stichting FO4R Mwanza Malawi Fazantlaan 10 5056 JJ Berkel-Enschot Tel: 0135113449 E-mail: info@fo4rmalawi.nl www.fo4rmalawi.nl Verslagperiode: maart september 2010 Tussentijds verslag Verbeteren van water

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward Beleidsplan 2014 2018 Stichting Mano a Mano te Bolsward Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano. Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft

Nadere informatie

Zambia Nambo km2 (18x Nederland)

Zambia Nambo km2 (18x Nederland) Zambia 2011 Oppervlakte: 752.614 km2 (18x Nederland) Hoofdstad: Lusaka Aantal inwoners: 12,1 miljoen (2008) Officiële taal: Engels Valuta: Zambiaanse Kwacha (K) BNP per capita: US$ 623 (2005) Alfabetisering:

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 2011-2015. Samen opbouwend. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl

STRATEGISCH PLAN 2011-2015. Samen opbouwend. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl STRATEGISCH PLAN 2011-2015 Samen opbouwend Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Strategie vastgesteld door het bestuur van World Servants op 23 juni 2010 Voorwoord Voor

Nadere informatie

RAPPORTAGE PROJECT Bouw kantoor en 1 klaslokaal Thurdibuoro Primary School

RAPPORTAGE PROJECT Bouw kantoor en 1 klaslokaal Thurdibuoro Primary School Aanvrager RAPPORTAGE PROJECT Bouw kantoor en 1 klaslokaal Thurdibuoro Primary School Naam Stichting Stichting Buru Nyakwere Nederland Adres Houtmanstraat 3 Postcode & Plaats 4562 AE Hulst Telefoonnummer

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis doelstelling missie visie werkgebieden middelen IV. Locatie V. Doelgroep VI. Activiteiten VII. Financiën VIII. Planning 20122013 1 Stichting

Nadere informatie

Geschiedenis achtergrond.

Geschiedenis achtergrond. Geschiedenis achtergrond. De Subkarpaten, de regio in de Oekraïne waar Livia en Attila wonen, was vroeger onderdeel van Hongarije. Voor 1920 Hongarije was erg groot, maar omdat het land één van de verliezers

Nadere informatie

Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting. Sparrow van het jaar waar we vooral ons nieuw opgezette

Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting. Sparrow van het jaar waar we vooral ons nieuw opgezette Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e V o o r w o o r d s t i c h t i n g S p a r r o w Voorwoord - pagina 2 Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting We hopen dat dit jaarverslag

Nadere informatie

New Day Impact Jaarverslag 2012

New Day Impact Jaarverslag 2012 New Day Impact Jaarverslag 2012 Stichting New Day Impact, Vlijtseweg 95, 7317 AE Apeldoorn info@newday-impact.nl www.newday-impact.nl Activiteiten in het jaar 2012 New Day Carecenter Ook in 2012 lag de

Nadere informatie

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Contact details: Stichting Connect International Jan van Houtkade 50 2311 PE Leiden T: 071-5141111 W: www.connectinternational.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Double Harvest Netherlands

Beleidsplan. Stichting Double Harvest Netherlands Beleidsplan Stichting Double Harvest Netherlands Inhoudsopgave Vooraf...3 1. Algemene gegevens...4 2. Missie en visie...4 3. Doelstelling van de instelling en het actuele beleid...5 4. Wijze van fondswerving...6

Nadere informatie

12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti

12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti 12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti Land Inwoners: 9.035.536 (België: 10.414.336) Oppervlakte: 27.750 km² (België: 30.528 km²) BNP/capita: $1.300 (België: $37.400) Bevolking Levensverwachting bij

Nadere informatie

dichterbij jongeren in Zwolle

dichterbij jongeren in Zwolle dichterbij jongeren in Zwolle teamleider ronald welmers in oktober 2009 stonden we met vijf vrijwilligers, een pannakooi en een voetbal in Park de hogenkamp. geen tiener die kwam de eerste drie maanden,

Nadere informatie

bouwprojecten 2015 bouwen aan verandering

bouwprojecten 2015 bouwen aan verandering bouwprojecten 2015 bouwen aan verandering in deze brochure... Ga ook mee! Een project is goed geregeld kt Hier wer rvants! e S ld Wor Informatie over alle projecten Wat hadden we een lol met de lokale

Nadere informatie

ETNISCHE WOONGROEP. The Golden House. Inleiding en een stukje geschiedenis

ETNISCHE WOONGROEP. The Golden House. Inleiding en een stukje geschiedenis ETNISCHE WOONGROEP 1 Inleiding en een stukje geschiedenis Stichting World Child Care (WCC) zet zich sinds 2008 in voor een groep (wees)kinderen en jongeren uit arme gezinnen op de Phaung Daw Oo (PDO) High

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2018

Beleidsplan 2013 2018 Beleidsplan 2013 2018 Inhoudsopgave 1. Stichting Kinder Rijk 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Werkterrein... 3 1.3 Visie... 3 2. Strategische Koers 2.1 Historie... 4 2.2 Ontwikkelingen... 4 2.3 Lokale Partnerorganisatie...

Nadere informatie

Heidi Hoogvliet +31 (0) Kinderen met lepra of een handicap horen erbij!

Heidi Hoogvliet +31 (0) Kinderen met lepra of een handicap horen erbij! Heidi Hoogvliet heidi@leprazending.nl +31 (0)55 7600 500 www.leprazending.nl Kinderen met lepra of een handicap horen erbij! Het probleem Lepra is een ziekte die nog jaarlijks honderdduizenden mensen treft

Nadere informatie

De vzw Kids for Uganda is een Belgische organisatie voor ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking.

De vzw Kids for Uganda is een Belgische organisatie voor ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking. Wat is de vzw Kids for Uganda? De vzw Kids for Uganda is een Belgische organisatie voor ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking. De Oegandese kinderen werden als doelgroep uitgekozen, omdat het

Nadere informatie

ESPANOR Informatie projecten (2014)

ESPANOR Informatie projecten (2014) ESPANOR Informatie projecten (2014) Pre-schoolonderwijs Met haar pre-schoolonderwijs programma wil ESPANOR kinderen van 4 en 5 jaar voorbereiden op het basisonderwijs en de Bijbelse boodschap aan hen meegeven.

Nadere informatie

Nieuws vanuit Gurube. Trots en dankbaar!! Meesters en juffen in de schoolbank

Nieuws vanuit Gurube. Trots en dankbaar!! Meesters en juffen in de schoolbank Nieuws vanuit Gurube. Meesters en juffen in de schoolbank Door de jarenlange burgeroorlog en de armoede in Zuid-Soedan zijn de meeste mensen nauwelijks naar school geweest. Dat geldt zelfs voor heel veel

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Inhoud 0. Inleiding p. 2 1. Stichting Esperanza p. 3 1.1 Wie zijn wij? P. 3 1.2 Doelen & uitgangspunten p. 3 2. Samenwerking met Bendicion de Dios p. 4 2.1 Bendicion

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014 Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014 Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 door een groep Oromos van Ethiopische afkomst die zich wilden inzetten voor landgenoten in zowel Ethiopië als Nederland. De Stichting

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016 2018 Stichting Draagt Elkanders Noden - Werkgroep Ede - Werkgroep Rhenen - Werkgroep Waardenburg Inhoudsopgave 3 Inleiding... 4 Grondslag en doel...4 Missie... 4 Visie 4 Doelstellingen.5

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kontaanoo

Beleidsplan Stichting Kontaanoo Beleidsplan Stichting Kontaanoo 2015-2018 Doelstelling stichting Kontaanoo De stichting zet zich in voor duurzame ontwikkelingshulp rond het thema onderwijs in Gambia. Hiervoor ontwikkelt de stichting

Nadere informatie

Projectplan Stichting Kofi Annan School. voor de bouw van een Junior Secondary School in Ajumako- Afranse (Ghana), versie 2015

Projectplan Stichting Kofi Annan School. voor de bouw van een Junior Secondary School in Ajumako- Afranse (Ghana), versie 2015 Projectplan Stichting Kofi Annan School voor de bouw van een Junior Secondary School in Ajumako- Afranse (Ghana), versie 2015 Foto 3d impressie van de te bouwen school Samenvatting De Stichting Kofi Annan

Nadere informatie

Informatie project Egypte

Informatie project Egypte Informatie project 10 27 Egypte Collecte informatie 16 juli: Tussenstand tweejarig project: 4.410 Het programma BLESS biedt in steden en dorpen hulp aan arme mensen. Wij steunen dit jaar (via Project 10.27)

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

Genoeg water voor iedereen

Genoeg water voor iedereen Genoeg water voor iedereen eerlijk verdeeld - betaalbaar - schoon - duurzaam Of je nu rijk bent of arm, als je een dag niet drinkt heb je dorst. Niemand kan zonder water. Met genoeg en schoon water hebben

Nadere informatie

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23 Beleidsplan Stichting Liefde met Daden 2015-2018 Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Liefde met Daden voor Akim Achiasi in Ghana (Kyere Wo Do Ma Akim), kortweg Liefde met Daden. De stichting is

Nadere informatie

RED EEN KIND ZOEKT MEER WETEN?

RED EEN KIND ZOEKT MEER WETEN? RED EEN KIND ZOEKT kerken die wereldwijd verbonden willen zijn en het werk van AEE in Rwanda willen ondersteunen. Met als doel: nog meer kinderen een kansrijke toekomst geven. Doe mee met het diaconaal

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Beleidsplan

BELEIDSPLAN Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Christ s Hope Nederland Beleidsplan 2017-2019 November 2016 Dit beleidsplan beschrijft waar Christ s Hope Nederland over drie jaar hoopt te staan. Het is richtinggevend voor de Nederlandse

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007 Jaarverslag 2008 Stichting All for Children opgericht op 8 november 2007 De stichting is gevestigd in Amsterdam en daar ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: 2e C. Huygensstraat

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org of fout 1. In Afrika bezuiden de Sahara is het aantal personen in extreme armoede gestegen tussen 1990 en 2010. 290 miljoen in 1990, 414 miljoen in 2010. 2. Tussen 2000 en 2011 is het aantal niet-schoolgaande

Nadere informatie