Jaarverslag Gemeentemusea Deventer 2012 Historisch Museum Deventer Speelgoedmuseum Deventer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Gemeentemusea Deventer 2012 Historisch Museum Deventer Speelgoedmuseum Deventer"

Transcriptie

1 Jaarverslag Gemeentemusea Deventer 2012 Historisch Museum Deventer Speelgoedmuseum Deventer Deventer geschiedenis en moderne kunst Nederlands landschap, verpakkingsblik en speelgoed

2 Inhoudsopgave pag Inleiding Organisatie Financiën Huisvesting Personeel Bedrijfsvoering Tentoonstellingen Bruiklenen Collecties Publicaties & Onderzoek Educatie Evenementen Marketing Bijlage: Balans en exploitatie Stichting Promotie Deventer Musea /20

3 Inleiding In 2013 bestaan Vereniging De Waag en de Deventer musea 100 jaar, terwijl de Stichting Promotie Deventer Musea 30 jaar bestaat Op het moment van samenstellen van dit jaarverslag (augustus 2013) heeft de gemeenteraad van Deventer besloten tot het opheffen van de gemeentelijke museumorganisatie Dit leidt tot een besparing op de gemeentebegroting Ook in 2012 en 2013 ondervindt Nederland nog de gevolgen van een zware economische crisis Onderdeel van de bestrijding ervan is het bezuinigen op overheidsbudgetten Ook in Deventer en ook bij onze musea Dat hierbij keuzes gemaakt moeten worden, is helder Ook veranderingen in de overheid en de museumwereld staan wij niet in de weg Echter, de motivatie om over te gaan tot opheffing van de gemeentelijke organisatie (personele en financiële middelen) onder de Deventer musea en de wijze waarop dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd vanaf medio 2013 is naar mijn mening slecht onderbouwd Vooral omdat het inhoudelijk nog alle kanten op kan gaan en er voor de huidige competente medewerkers in de loop van 2014 best nog wel eens een arbeidsplaats in de nieuwe en verzelfstandigde museumfunctie beschikbaar zou kunnen zijn Gekwalificeerde tentoonstellingsprojectleiders, inhoudelijke expertise en een goedlopend en prachtig instituut worden op voorhand over de schutting gegooid en gaan een onzekere toekomst tegemoet In een context van op de inhoud gerichte vrijwillige erfgoedorganisaties, een op bezoekersaantallen en economisch gewin gerichte stadsmarketing en minimaal beschikbare middelen voor collectiebeheer en een museumdoorstart in verzelfstandigde vorm blijft de Deventer museumfunctie op waakvlamniveau voortbestaan Natuurlijk wens ik de uitkomst van dit nieuwe gemeentelijke beleid succes toe en hoop ik dat met minder financiën en vaste medewerkers, betere, grotere en meer publiektrekkende tentoonstellingen op de diverse locaties in de stad kunnen worden georganiseerd Maar ook hoop ik van harte dat ergens in de komende jaren de waakvlam in de gelegenheid is om het vuur voor een echt professioneel museum als permanente instelling met een volwaardig eigen gebouw - weer aan te steken Naast de economische waarde ervan kunnen dan ook weer de overige kernwaarden van een museum (collectie- en verbindende waarde, educatieve en belevingswaarde) onder de bevolking en bezoekers van Deventer tot bloei komen Nu al en op deze plek dank ik alle direct betrokkenen bij onze musea hartelijk voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren Ik hoop dat de gemeentelijke, ingehuurde en vrijwillige medewerkers die hun huidige functie kwijtraken een nieuwe baan of tijdsbesteding in de nieuwe Deventer museale opzet - of elders - weten te vinden CFCG Boissevain directeur 1

4 2 1 Organisatie Gemeente Deventer Gemeentemusea Deventer maakt deel uit van de gemeentelijke Eenheid Begeleiden en Beheren Sinds 2007 werd aan de museumdirecteur ook de aansturing van de conciërge van de Bergkerk en de stadsbeiaardier toebedeeld In het verslagjaar werd de functie van stadsbeiaardier verzelfstandigd en ondergebracht bij De Leeuwenkuil Laatstgenoemde actie ging gepaard met een onverwachte extra structurele verlaging van de museumloonsom met 8000 Adviesraad voor de Gemeentemusea Deventer De adviesraad adviseert het College van B & W gevraagd en ongevraagd over het museale beleid, inclusief het verwerven en afstoten van objecten De raad vergaderde in het openbaar op 29 maart, 5 juli, 20 september en 13 december Agendapunten waren onder meer het plan voor een Deventer-brede erfgoedpresentatie, verzelfstandiging, de bezuinigingen en huisvesting in de mogelijke beschikbaar komende openbare bibliotheek Op 26 september sprak J Fleskes tijdens een raadsvergadering (actualisatie cultuurbeleid) over onder meer de huisvesting van de musea, waarin hij adviseerde geen onomkeerbare besluiten te nemen Op 23 oktober werd een adviesbrief verstuurd over de VVD-motie om de museummedewerkers in het toekomstige stadskantoor te huisvesten, waarin de onwerkbaarheid ervan werd aangegeven Hoewel aan de beurt om uit te treden, besloot de Adviesraad de heer E van de Weg voor nog 1 extra jaar te herbenoemen Eind 2012 bestond de Adviesraad voor de Gemeentemusea Deventer uit de heren DJ Schoemaker (vz), E van de Weg (secr), mevrouw I Sipman, mevrouw C Reinders en de heer J Fleskes (leden) Hun vrijwillige inzet voor de musea wordt zeer gewaardeerd Stichting Promotie Deventer Musea Deze in 1983 op initiatief van de gemeente opgerichte stichting stelt zich de uitgave van educatieve, promotionele en andere middelen ten bate van de musea ten doel De stichting verwerft op diverse manieren inkomsten, waarmee nieuwe publicitaire uitgaven en museumactiviteiten kunnen worden gefinancierd Het bestuur vergaderde op 21 maart en 6 november Belangrijke gespreksonderwerpen waren de jaarrekening en balans 2011 en de begroting 2012, de benoeming van de heer J van Putten tot bestuurslid, de lopende projecten waaronder de publicatie over de Deventer tapijtindustrie, het rooster van aftreden, het culturele ondernemerschap via de VVV-Museumwinkel, het jubileumjaar, de administratieve organisatie en interne controle De ontwikkelingen op commercieel gebied en binnen het vrijwilligerslegioen (de ambassadeurs ) werden positief beoordeeld De dienstverleningsovereenkomst tussen VVV Deventer en onze stichting werd op 1 maart voor opnieuw vijf jaar verlengd De bijlage biedt de in 2013 vastgestelde jaarrekening en balans over 2012 Eind 2012 bestond het bestuur uit de heren H Nutbey (vz), CFCG Boissevain (secr), RB Hunink (penn), CM Hogenstijn en J van Putten (leden) Hun vrijwillige inzet voor de musea wordt zeer gewaardeerd Netwerk Cultureel Erfgoed Deventer Op 3 februari vond een startbijeenkomst plaats voor wat later het Netwerk Cultureel Erfgoed Deventer zou worden Langs drie sporen (fysieke presentaties olv Historisch Museum Deventer, erfgoededucatie olv De Leeuwenkuil en de op het web gebaseerde erfgoedpresentaties olv het Stadsarchief) werken werkgroepen van diverse erfgoedorganisaties opdrachten uit ter invulling van een netwerk Eind 2012 kon de visie erop en de strategie om het doel te bereiken worden overhandigd aan de wethouder Cultuur, werd de Stichting Cultureel Erfgoed Deventer (voorheen alleen voor de organisatie van de Open Monumentendag) met een nieuw bestuur tot ondersteunende stichting gemaakt en werd gestart met het eerste gemeenschappelijke project rond het thema GOUD Het laatstgenoemde hing samen met de viering van het 100-jarig bestaan van de Deventer musea in 2013

5 2 Financiën Personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Inhuur extra personele capaciteit Vorming en opleiding 4723 Diverse personeelslasten 9290 Exploitatie Stelposten uitgaven Energie algemeen Gas Werkkleding Frontoffice 2700 Telefonie, data 4200 Huren Onderhoud gebouwen Onderhoud inventaris Overige huisvestingskosten Beveiliging Schoonmaak 3300 Water 1600 Adviesraad 2400 Verzekeringen Belastingen en rechten 5600 Abonnementen en contributies 2900 Marketing en PR 9000 Aankoop niet duurzame goederen Storting in reserve museumaankopen 5300 Storting in reserve museumautomatisering 4400 Storting in Fonds Reijns Storting in Fonds Knecht Drenth Afschrijving Rente Stelposten inkomsten Toegangsgelden Aflossing lening door Stichting 6300 Promotie Deventer Mu- sea (voor herinrichting Waag in 2003) Algemene bijdrage van Stichting Promotie Deventer Musea Overige inkomsten Administratieve organisatie en interne controle (AOIC) De gemeentelijke audit-afdeling presenteerde een audit van de financiële processen die zich afspelen tussen de Gemeentemusea, Unit Control, Stichting Promotie Deventer Musea en externe debiteuren en crediteuren Het rapport signaleerde geen risico s in administratieve organisatie en interne controle (AO-IC) Sponsoring Naast het rendement uit de Fondsen Knecht-Drenth en Reijns werd in totaal aan extra middelen voor de museumexploitatie verworven De specificatie ervan is als volgt Stichting Promotie Deventer Musea droeg met circa bij aan promotionele en collectiebeherende kosten, tentoonstellingsprojecten, de publicatie en aan de algemene gemeentelijke museumbegroting Gemeente Deventer droeg met een eenmalig krediet van bij aan de herinrichting van de vaste presentatie over de Deventer geschiedenis (Stokvis en Deventer Koek) Voor de multitouchscreentafel in deze zaal werd in totaal ontvangen van: Koninklijke Auping Fonds Deventer Geschiedenis in Beeld Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel Vereniging De Waag Terwijl aan de 3D animatiefilm in totaal 1500 werd bijgedragen door: Stichting Wesselings-van Breemen Stichting het Iordenshofje Op aanwinstengebied was de Vereniging De Waag weer onmisbaar Met in totaal werd bijgedragen in de aankoop van het schilderij Gezicht op Deventer (1846) door BJ van Hove De in 2010 verworven zevende-eeuwse Kolbenarmring werd in 2011 gesubsidieerd en Vereniging De Waag droeg verder met circa 4000 bij in de exploitatie van het gemeenschappelijke Weegblad De publicatie over de Deventer schildersfamilie Korteling werd gefinancierd door de Deventer Musea en Stichting Promotie Deventer Musea, terwijl in totaal 7350 werd ontvangen van: Fonds Deventer Geschiedenis in Beeld 3

6 Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel Stichting Wesselings-van Breemen Stichting het Iordenshofje Gravin MAOC van Bylandt Stichting en RABO Bank Salland-Zuid Het Bolkesteinfonds droeg met 625 bij in de productiekosten van het uithangbord aan de Drie Haringen Wanneer we de waarde van 5 fte vrijwilligerswerk kapitaliseren x 1370 productieve uren x 25 per uur dan komen we uit op nog eens extra voor de museumexploitatie In oktober 2012 werd duidelijk dat de stapeling van allerlei (bezuinigings-)maatregelen leidt tot een structurele vermindering van het museumbudget met 1,5 ton per jaar Totaal jaarlijks structureel ,00 Deventer Bezinnigt, Culturele instellingen (DOC) 7805,00 Taakstelling vml eenheid StadThuis (opschonen begroting) 8492,00 Inleveren opgehoogde productieve uren 6900 Dekking 0,1 fte ass-cons agv wegvallen dekking Fds Knecht ,00 Deventer Bezinnigt, Culturele instellingen (DOC) 1863,00 Taakstelling vml eenheid StadThuis (opschonen begroting) 8910,00 Inleveren opgehoogde productieve uren 28404,00 Dekking vml I/D-banen vervalt 8000,00 Gevolg verzelfstandigen functie Stadsbeiaardier Subtotalen per jaar Stapeling bezuinigingen ,00 Deventer Bezinnigt, Culturele instellingen (DOC) 1562 Taakstelling vml eenheid StadThuis (opschonen begroting)

7 3 Huisvesting Eind 2011 bestond de huisvesting van de Deventer musea uit: De Waag (Brink 56) met het Historisch Museum Deventer De Drie Haringen (Brink 55) en de Oude Bakkerij (Brink 58) als kantoorruimte, depot en werkplaats Boterstraat 1 als depotruimte Brink 47 en Boterstraat 3 met het Speelgoedmuseum Deventer Depotlocaties op zolders van het Stadhuis en de Openbare Bibliotheek en bij de firma s Veldhoen te Deventer en UTS Hersevoort te Zwolle Het plan van de musea en het Architectuurcentrum Rondeel om in het toekomstig te bouwen Stadskantoor een (financieel zichzelf bedruipende) expositie-, informatieen koffieruimte op het gebied van stedenbouw, architectuur en landschap in te richten kreeg geen vervolg Gemeente Deventer zag op tegen de kosten voor de eenmalige investering Met het Poppenspelmuseum Vorchten vond contact plaats over het initiatief om te komen tot een Nederlands Speelgoed- en Poppenspelmuseum in het mogelijk in de toekomst vrijkomende pand van de openbare bibliotheek aan de Brink 70 Niet alleen door het Poppenspelmuseum Vorchten zelf, maar ook door 14 andere poppenspelcollecties en musea wordt dit initiatief ondersteund Helaas kon er geen enkele toezegging in de gewenste richting worden gedaan en wordt gehoopt op een kans tijdens de algemene en gemeentebrede discussie over de toekomstige bestemming van het gebouw In samenwerking met Gemeente Deventer werd een traject opgestart om te komen tot minder energiekosten Door Baderie Mulder en Paul Hardonk Bouw werden - zonder de arbeidskosten te rekenen de vier toiletten in het Speelgoedmuseum vernieuwd Beide bedrijven wordt ook op deze plaats hartelijk dank gezegd voor deze mooie manier van sponsoring Aan Bureau Beeldtaal Filmmakers werd opdracht gegeven een film te maken over het in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerde pand Brink 33 en zijn bewoners, de familie Witteveen 4 Personeel Eind 2011 werd, in het kader van de implementatie van de gemeentelijke reorganisatie, duidelijk dat de personeelsformatie en de dekking van de diverse wijzigingen daarin gedurende de afgelopen jaren - bij Personeelszaken en Unit Control - niet goed is geadministreerd In 2012 kon P&O hieraan nauwelijks extra aandacht besteden en gehoopt wordt op een schone lijst in 2013 Op 21 december vond een door de VVV-Museumwinkel georganiseerde en zeer druk bezochte kerstbijeenkomst plaats voor alle museummedewerkers Maandelijks vonden servicegesprekken plaats met P&O en UC In het verslagjaar legden de gemeentelijke museummedewerkers de ambtseed af Er werd bij die gelegenheid ook getrakteerd Twee personeelsuitjes vonden plaats, waarbij werd gebowld resp portretten getekend in combinatie met een etentje 5

8 Overzicht museummedewerkers in gemeentedienst Functiebenaming Fte (11,62) Museummedewerker per (14) Teammanager / directeur 1,00 CFCG Boissevain Conservator 0,80 PAM van Boheemen Medewerker Publiekszaken 0,88 PA Groothuis Museumtechnicus 1,00 JGM Kleine Schaars Assistent-conservator 1,55 Th Hagedoorn M Bosboom Conciërge 3,00 Z Breko K Kirmizigul E Kuipers Functioneel beheerder 0,66 E Loman Grafisch Vormgever 0,88 E Verkerk Secretariaat 0,5 AMJ Kattenbeld tot 1/9 M Savenije vanaf 1/9 (gedetacheerd vanuit ST-OM) Medewerker financiële administratie 0,55 J Simon Thomas Stichting Coördinator Bedrijfsvoering 0,80 ANeuteboom tot 1/8 T Achterkamp vanaf 1/8 Met de gemeentelijke museummedewerkers werd door de museumdirecteur en de coördinator bedrijfsvoering de Personele Jaarcyclus uitgevoerd Eerstgenoemde was van april t/m juni 2012 afwezig in verband met een sabbatical Per 1 september vertrok mevrouw Alie Kattenbeld-van der Wal wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd na ruim twintig jaar goede dienstvervulling bij het museumsecretariaat Overzicht niet-museale medewerkers in gemeentedienst Functiebenaming Fte (1,36) Medewerker per (2) Conciërge Bergkerk 1,00 G Lambers Stadsbeiaardier 0,36 R Smit tot 1/8 Besloten werd om per 1 augustus 2012 de functie van stadsbeiaardier te verzelfstandigen en onder te brengen bij De Leeuwenkuil Dat viel bij R Smit samen met de viering van zijn 40-jarig ambtsjubileum en afscheid als stadsbeiaardier Deventer musea liet speciaal voor hem een muziekstuk voor de beiaard componeren door componist Ad Wammes Het stuk werd in honderdvoud verspreid onder de Nederlandse beiaardiers Overzicht extern ingehuurde medewerkers Functiebenaming Fte (8) Medewerkers per (22) Schoonmaak 1,00 C Brouwer Suppoost (weekdienst) 3,40 E Bilgili, F Nabiaalah-Tofig Bakht, I Nuesink, F Eilander Suppoost (zondagsdienst) 1,00 S van Duuren, A Loman, G Yurukel, S Akyol, L Fiselier, T Nieuwenhuis, M van Middendorp, S Houtman, F Ekici, I Kleine Schaars Conservering collectie 0,05 J Bakker Collectieregistrator 0,20 A van Geuns, D Purmer Medewerker VVV-Museumwinkel 2,00 I Koolman, K Smeenk, I Eekhuis (gedetacheerd vanuit VVV Deventer) Archivaris C Fijma tot 1/9 Assistent-museumtechnicus 0,20 A Oskam (P-job) 6

9 Overzicht vrijwillige medewerkers Functiebenaming Fte (5,50) Medewerkers per (40) Educatief medewerker 0,50 M Kerk, L Rutgers, V van Sleeuwen, M Wezenberg, A de Zwart, E Zuethof Aanleg Modelspoorbaan Speelgoedmuseum 0,80 G Wijnen, T Trip, T Arends Ambassadeurs 4,00 A ter Beek, D Blauw, J Boom, J Bos, J Bouwmeester, E Braam, J Brendel, J Duivenvoorde, A van Essen, G Folkertsma, H Frey, JHM Ham, I Hartog, HS Holthuis, J van Huffelen, MM Kemper, GW Koldewijn, M Kuijper, F Lammerink, S van Nimwegen, L Olthof, GJ Pennekamp, RCh Pennekamp, R van Rossum, E de Ruiter, L Rutgers, J Schoppen, D Spithoven, R Steegenga, T Stein, M Viveen Tweemaal werd een ALV van de ambassadeurs georganiseerd Dit gebeurt in combinatie met een rondleiding over de daaropvolgend te openen tijdelijke tentoonstelling, incl borrel De museumdirecteur, de voorzitter van de Ambassadeurs en de drie door VVV Deventer gedetacheerde winkelmedewerkers hielden elke 2 maanden een winkeloverleg In een extra ALV van de ambassadeurs op 13 augustus werd een notitie besproken die beoogt met ingang van 2014 per vrijwilliger meer te gaan werken en alle winkelhandelingen te gaan verrichten Tevens werden besluiten genomen over het met vrijwilligers bezetten van de balie van HMD, het bezetten van de winkel in het SMD tijdens de vakanties en het oprichten van een nieuwe cateringploeg In het najaar werd een advertentie geplaatst met een oproep voor nieuwe ambassadeurs Hierop kwamen veel reacties en hieruit zijn zes nieuwe ambassadeurs geworven Op 31 januari vond een rondleiding bij de Bolwerksmolen plaats Het jaarlijkse ambassadeursuitstapje werd georganiseerd door Jan Ham en Sophie van Nimwegen en ging naar Zutphen Hier werden het Stedelijk Museum en de openbare bibliotheek bezocht, geluncht en een stadswandeling en boottocht gemaakt Circa 10 ambassadeurs volgden de cursus Leer mij Salland kennen Overzicht stagiaires Opleiding Periode Medewerker (2) ROC secretarieel (secretariaat) t/m 20 april Gonca Demirci ROC secretarieel (secretariaat) 23 april t/m 29 juni en Priscilla Rödel 28 aug t/m 9 nov Cibap Zwolle (fotografie) 27 februari t/m 5 juni Ron Veldman Snuffelstage (basisschool) 30 maart Tim van der Ham Saxion Toerisme (VVV-Museumwinkel) Februari t/m juni Titia de Roo Vorming & Opleiding Informatie- en instructiebijeenkomsten Sociale Media werden door veel medewerkers gevolgd op 12 januari, 22 februari en 11 juni In het kader van de BHV en de CHV werden ontruimingsoefeningen georganiseerd, terwijl de front office-medewerkers olv het KCO een training Gastvrijheid volgden PAM van Boheemen volgde de cursus Coachen in ontwikkeling, de 3D-bijeenkomst Moedige gesprekken en de interne bijeenkomsten over sociale media Ze woonde in Maastricht het tweedaagse Nationaal Museumcongres bij Van april t/m juni verving ze de directeur tijdens zijn sabbatical CFCG Boissevain woonde diverse Esprit de Corps-bijeenkomsten en de bijeenkomsten voor het Permanent Herijken en het Management Development voor het gemeentelijke management bij en verder de cursus Winstgevende evenementen (KCO Zwolle) en het nationaal Museumcongres te Maastricht Petra Groothuis woonde de interne integriteitscursus, de SharePointbeheerders cursus 2010 en de 3d activiteit vitaliteit; bij KCO scholing over arrangementen, bezocht de dag van de cultuureducatie, woonde de interne bijeenkomsten over sociale media bij en volgde de cursus Online Marketing A van Geuns beëindigde met goed gevolg de gemeentelijke cursus Projectmatig werken 7

10 5 Bedrijfsvoering ICT en AV Ter ondersteuning van de exposities met originele voorwerpen verzorgde de systeembeheerder van de musea de onderliggende techniek van de audiovisuele presentaties en de op het web gebaseerde presentaties Technische Dienst De Technische Dienst verzorgde de op- en afbouw van de tentoonstellingen, droeg zorg voor de klimaatbeheersing en de overige apparatuur en verrichtte restaurerende en conserverende handelingen aan museumen educatieve voorwerpen Waar mogelijk werd overgestapt op LEDverlichting, er werden folies aangebracht op de ramen van de depots en een goede leesen vergaderverlichting in het papierdepot Beveiliging en Gastvrijheid De beveiliging en gastvrijheid worden gegarandeerd door een up to date Handboek, een goede inroostering en interne communicatie, opleiding en geregelde herhalingstrainingen en het besef dat de museum- en winkelbezoeker op de eerste plaats staat Aan deze voorwaarden is weer in grote mate voldaan Archiefzorg Op 1 september werd afscheid genomen van tijdelijk archivaris C Fijma Onze hoop qua archiefzorg is nu gesteld op de per die datum in dienst getreden office manager mevrouw M Savenije 2012 was voor haar nog een inwerkjaar, maar nu al is te voorzien dat voor dit belangrijke onderdeel van het museumwerk niet voldoende uren beschikbaar zullen zijn We zullen ons hierop nader moeten beraden 8

11 6 Tentoonstellingen Historisch Museum Deventer Stokvis en Deventer koek Deventer handel en industrie vanaf 10 december 2011 Frans Mettes ( ) 12 Bijzondere Deventer affiches 10 december 2011 t/m 7 oktober 2012 Hatiralar 50 jaar herinneringen Deventer-Turkije 16 maart t/m 6 mei 2012 Epse-Noord Archeologisch onderzoek Bedrijvenpark A1 8 juni t/m 28 oktober 2012 Nieuw landschap 15 oktober 2011 t/m 19 februari 2012 Fietsenparade Oud en nieuw 1 juni t/m 28 oktober 2012 Met dank aan 100 jaar aanwinsten Vereniging De Waag vanaf 13 oktober 2012 Geknoopt en geweven Kleurrijke Deventer tapijten 17 november 2012 t/m 7 april 2013 Speelgoedmuseum Deventer Speelgoed van Bekende Nederlanders 28 mei 2011 t/m 22 januari 2012 Nieuw in de collectie Topstukken uit Gouda vanaf 1 april 2012 Nieuwe Treinenzaal vanaf 27 april 2012 Er was eens Speelgoed in sprookjesland 18 februari 2012 t/m 20 januari 2013 Bezoekersstatistieken

12 10 7 Bruiklenen Langdurend aan: Bekedam Catering, Deventer, 5 portretschilderijen, invnrs 99, 149, H /33, H Centrum Moskee Merkez, Deventer, borduurwerk Herinneringen in borduursteken, invnr H Cultuur Onder Dak Apeldoorn, afstandsmeter van Willem III, znr Etty Hillesum Centrum, Deventer, paspoort van Etty Hillesum, invnr H Huis Nieuw Rande, Diepenveen, 13 schilderijen, invnr 46, , , 256, 4112, H , H , H /600, H en H , prent invnr 494, vier meubels plus staand horloge Per 1/5/2012 nam de eigenaar van het pand, de Stichting IJssellandschap, de exploitatie over van mevrouw M Linthorst Kunstenlab, Deventer, 6 kunstwerken moderne kunst tbv Kunstuitleen, invnr G113/114/125/126/570/1187 Museon, Den Haag, Pop van celluloid met poppenkleding en noodmunt van 4 stuiver, koper uit 1578, invnr M0533 Oudheidkundige Kring Bathmen, 17 voorwerpen van de voormalige gemeente Bathmen, invnr H /325 en H Panta Rhei, Deventer, 3 kunstwerken van B Bevers, invnrs G444, 447 en 451 Raster, Activiteitencentrum De Zandbank, Deventer, 1 kunstwerk van A Dedden, Zonder titel, invnr G1185 Sallcon Groep, Deventer, 14 kunstvoorwerpen, invnrs G196, G228, G286, G289, G300, G301, G371, G386, G670, G779, G748, G780, G1035, G1268 Stadsarchief & Athenaeumbibliotheek, Deventer, kabinet, invnr 812, schilderij Roelof Renssen, De Olifantsbrug, invnr H Stedelijk Museum Kampen, 9 munten, inv nrs 789, , 795 t/m 797, , 805 Stedelijk Museum Zwolle, suikerstrooier van D van Hensboom, 1728, invnr 2412 Stichting Edwina van Heek, paardentuig, invnr 863 VVV Deventer, 2 kunstwerken van E Verkerk/J ter Heide en van R Wesseling, inv nrs G Terre des Hommes, 5 vitrines Kortdurend aan: SAB, Deventer, sokkel met kap, mei 2011 t/m 31 juni 2012 Streekmuseum De Roode Tooren, Doesburg, Merklappen oud en nieuw, 6 september 2011 t/m 11 mei 2012, 3 objecten borduurwerk, 7 borduurpatronen, 1 jaargang ingebonden tijdschrift Natuurmuseum Fryslan, Leeuwarden, The Big Expo, 7 november 2011 t/m 27 mei 2012, 3 speelgoedobjecten Haags Historisch Museum, Mijn Den Haag winkelt, 24 september 2011 t/m 8 januari 2012, 7 blikken Museum Gouda, 11 oktober 2011 t/m 10 januari 2013, schilderij CF Daubigny, Avondlandschap Stedelijk Museum Zwolle, Aan God gehecht Het verhaal van de Moderne Devotie, 11 oktober 2011 t/m 10 januari 2012, kastje met schedels Geert Grote en Floris Radewijnszn, kruisje J Brinckerinck, Christuskopje, 2 Schnellen, 3 baardmankruiken, pijpaarden beeldje en lavabo (deels Zwols bezit) Haags Historisch Museum, Fantasie en werkelijkheid De stadsgezichten van BJ van Hove, 25 januari t/m 1 mei 2012, schilderij BJ van Hove, Gezicht op Deventer Museum Kinderwereld, Roden, Made in China, 12 februari 2012 t/m 14 januari 2013, 10 speelgoed objecten Paleis Het Loo, Apeldoorn, Penseelprinsessen 1 Kunstenaressen rond het hof in de 19de eeuw, 18 februari t/m 27 mei 2012, schilderij Aleida Budde, Groepsportret met AJ Duymaer van Twist schakend met zijn as vrouw Ela Venbroek, Bergkerk, Deventer, 30 jaar Ela Venbroek, 1 maart t/m 2 april 2012, 4 schilderijen Streekmuseum De Roode Tooren, Doesburg, Doesburg, van palissadewal tot garnizoensstad, 9 juni 2012 t/m 3 maart 2013, kanon, hellebaard en helm Fondazione Prada, Ca Corner della Regina, Venetië, The Small Utopia, Ars multiplicata, 5 juli t/m 25 november 2012, 5 Ado wagens Walvisbot voor forensisch onderzoek om tekst te ontcijferen, augustus 2012 Museum Palthehuis, Oldenzaal, In stijl, historische atelierfoto s en stijlkleding uit de periode , 5 oktober 2012 t/m januari 2013, 2 japonnen Coda, Apeldoorn, ADO speelgoed, speelt goed!, 13 oktober 2012 t/m 30 maart 2013, 11 speelgoed objecten

13 Twentse Welle, Enschede, 1-1, Elf idolen en Jan Mulder, 25 oktober 2012 t/m 31 mei 2013, sigarettendoos Dickensevenement, LW van Voorst, 8 t/m 20 december 2011, karabijn Langdurend van: Protestantse Gemeente Deventer, diverse objecten Diaconie van de Hervormde Gemeente te Deventer, theeservies, pentekening en inktstel Stadsarchief & Atheneumbibliotheek (SAB), koopmansgilderol, en drie archiefstukken Stedelijk Museum Zwolle, 2 schnellen, 3 baardmankruiken, Christuskop, pijpaarde beeldje en portret door P van Anraedt van Rutger Tichler Vereniging De Waag, diverse objecten HK Berghuijs, Diepenveen, 1 goudbaartje Bever RK Parochie St Lebuïnus, Deventer, kastje met beenderen en schedels van Floris Radewijnszn en Geert Grote Nederlands Hervormde Gemeente, Diepenveen, kruisje van Johan Brinkerinck RF Berends, Deventer, diverse objecten Kortdurend van: Van diverse externe bruikleengevers werden objecten ontvangen voor onze tijdelijke tentoonstellingen 8 Collecties Algemeen Het jaarlijkse overleg met Archeologie, SIED en SAB over de convenanten met betrekking tot de afstemming van collecties vond plaats op respectievelijk 3, 5 en 12 december De museumdirecteur participeerde in een gemeentelijke werkgroep voor de bestemming van de kunstcollectie in de gemeentelijke panden ten behoeve van de bouw van het nieuwe stadskantoor en voor de ornamenten afkomstig uit het af te breken stadskantoor, ook over behoud en evt herplaatsing van waardevolle elementen In verband met de sloop- en verbouwplannen en het risico op stof en trillingen is het grote 17de-eeuwse schilderij van Gerard ter Borch van de Magistraat op 15 oktober 2012, tijdelijk opgeslagen in depot tot de jubileumtentoonstelling in april 2013 Ook diverse andere kunstwerken zoals in de eerste en tweede Schrijfkamer van het Stadhuis zijn ontruimd Aanwinsten en registratie De Stichting Industrieel Erfgoed Deventer heeft in het verlengde van het convenant bij zijn verhuizing uit de grijze silo diverse expositiestukken overgedragen aan Historisch Museum Deventer Dit betreffen onder meer een Burgersfiets, een waterafvoerput van Nering Bögel, een drukwals van Ankersmit, een slachtpistool in gebruik bij Anton Hunink in Deventer en drie affiches van Auping Van de schenking in 2011 van de volledige speelgoedcollectie Gouda zijn eerst de topstukken geselecteerd, die zijn toegevoegd aan de vaste presentatie Op 31 maart heeft het Speelgoedmuseum op gastvrije wijze circa tachtig vrijwilligers van Museum GoudA ontvangen en rondgeleid langs de Goudse topstukken Na de registratie en fotografie van de overige geselecteerde speelgoedvoorwerpen uit de collectie Gouda, is met een overdrachtsakte op 10 oktober 2012 het volledige restant (32 dozen en 36 losse voorwerpen) vervolgens overgedragen aan Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen a/d IJssel en op 9 januari 2013 fysiek getransporteerd Van de heer M van der Horst ontving het museum een collectie van 75 stuks HOZA speelgoed, dat tussen is vervaardigd in de fabriek voor machinale houtbewerking van Jos van der Horst te Zaandam Mevrouw A van Nijendaal-Boogert, weduwe van schilder en tekenaar Jaap van Nijendaal, schonk vijf stadsgezichten van Deventer Aankopen Bronzen randbijl, type Oldendorf, gevonden bij Steenbruggen, vroege bronstijd, invnr H Hein Balsink, Gezicht op Deventer met Grote Kerktoren, oude Spoorbrug en Schipbrug, , invnr H Penning, Eere prijs voor Hendrik van Loghem 1820 / Teeken-Genootschap Vlijt en 11

14 12 Oordeel te Deventer, invnr M4386 Sprookjespaleis, diverse sprookjesfiguren en filmprojector Dux Kino met 5 sprookjesfilms ( ) voor de tentoonstelling Er was eens Speelgoed in sprookjesland, invnr S2012-1, 3 t/m 6, 252, 412 Speelgoed van het jaar 2012, S t/m 257 Diverse Puzzels en spellen, S /379 en 397/399 en 426 t/m 429 Kwatta soldaat, , invnr S Diverse grammofoonplaatjes, oa Piggelmee en het Tovervisje en Het grote Fliplied, invnr S /396 Bouwplaat, kralen en kleurboekjes, invnr S , 386 en 389 Bouwdoos met replica bestelwagen ADO, 2012, invnr S Schenkingen AG Gerritsen, Portret van BJJ Dietrich, stichter van de Moquette Industrie Deventer, MID, 1957, invnr H HG Bokhorst, Koffiekan, melkkan, theepot, suikerpot, roomkannetje en vier kop en schotels beschilderd met florale motieven, ca 1950, invnr H HG Bokhorst, Twee kop en schotels ter ere van echtpaar CJ Dietrich en JDH, mw Ine Dietrich, , invnr H HG Bokhorst, Schotel beschilderd met om de Lebuïnustoren te Deventer, 1950, invnr H Schoonhoven, Holland, Schotel ter ere van het 25-jarig jubileum van de MID, Moquette Industrie Deventer, met afbeelding van de Waag te Deventer, 1957, invnr H Guérain Grubo, Gouda, Schotel ter ere van het 25-jarig jubileum van de MID, Moquette Industrie Deventer, met afbeelding van schaap op ton, 1957, invnr H Waterafvoerput van Nering Bögel, , invnr H Ankersmit Textielfabrieken Wals met vlindermotief om batikstof te produceren, , invnr H Slachtpistool gebruikt in de vleesverwerkende industrie fabriek Anton Hunink, , invnr H Drie affiches van Auping, , invnr H Garantiebewijs Cleopatra bed Auping, , invnr H Capsules, sluitingen voor drankflessen DAIM, , invnr H Monsterboekje capsulesurfines DAIM, , invnr H Tekeningen, oa Hoornwerk I love, gemaakt tgv opheffing clubhuis Hoornwerk, 2002, invnr H /14 Diploma gouden medaille voor Deventer Capsulefabriek, , invnr H Kie Mantels, Gezicht op Deventer met links de fabriek van Ankersmit en de oude spoorbrug, , invnr H J de Lange, Affiche Bussink koek, 1900, inv nr H Panoramafoto met gezicht op Deventer met Schipbrug en reclame Bussink, , invnr H Fototoestel en statief van de Deventer fotograaf JJ Meinsma, , invnr H Barometer geschonken aan burgemeester HR van Marle bij zijn afscheid in 1882, 1882, invnr H AHJ Meijer, Prent, Ontwerp voor de Buiten Bergpoort te Deventer, Boulevard 2000, 1995, invnr H AHJ Meijer, Prent, Schets voor Passantenhaven voor het IJsselhotel te Deventer, 1994, invnr H Fragment tapijtloper, Koninklijke Verenigde tapijtfabrieken, , invnr H Buste, Portret van koning Willem III, 1875, invnr H Inktstel van lood of zink, afkomstig van school A, Deventer, , invnr H P Stuurman, Serie tekeningen van boerderijen in de omgeving van Deventer, oa Olst, Wezepe, Epse, Colmschate, Okkenbroek, , invnr H Evert Bosman, Publicatie Het Nieuwe Deventerisme, , invnr H Jaap van Nijendaal, Aquarel, De Welle met een deel van Onder de Linden en de onderzijde van de Lebuïnustoren, 1950, invnr H Jaap van Nijendaal, Schilderij, Detail buitenzijde Mariakerk, 1986, invnr H Jaap van Nijendaal, Schilderij, Vestingmuur met fronton van de Tobbe, 1985, invnr H Jaap van Nijendaal, Schilderij, Oude begraafplaats Diepenveenseweg, 1985, invnr H Jaap van Nijendaal, Schilderij, onvoltooid, Stadsboerderij Walstraat, 1985, invnr H Cliché s of stempels van AKZO en Noury & van der Lande, , invnr H Informatiebord waterstanden IJssel, afkomstig van Welle bij pontje, , invnr H Jan Oostendorp, Boek, Deventer vrij!, 1945, invnr H Hoge hoed, gedragen door Antonius Groot Koerkamp, in hoedendoos, met rouwband

15 en kussentje van paars fluweel, met familiegeschiedenis, , invnr H Drie knipmutsen en digitale foto van Gerarda Johanna Gerritsen die een van de knipmutsen draagt, , invnr H Fiets, Burgers, , invnr H Bus met rode losse deksel en vier Mexicaanse figuren op de zijkant, Verblifa, , invnr B Trommel met foto beeld Ganzengeesje, Coevorden, Thomassen & Drijver, , invnr B Trommel met diverse afbeeldingen van schilderijen, Dordrecht, Wed J Bekkers & Zoon, , invnr B2012-5, Trommel Droste cacao, Haarlem, Dordrecht, Wed J Bekkers & Zoon, , invnr B Bus voor 125 gram Keizer s cichorei in poedervorm, , invnr B2012-8, Doos voor stroopwafels, prijs Nationale Postcode loterij 2012, Vlijmen, Daelmans Banket BV, 2012, invnr B Rechthoekig busje met klapdeksel voor Fresh-life suikervrije pepermuntpastilles, Back 11 Basics, Vejle, Denemarken, 2012, inv nr B Bus voor gestampte muisjes Albert Heijn met kabouters, konijntjes en eekhoorn, Amsterdam, Numan s Blikfabrieken, , invnr B Ca 75 stuks HOZA speelgoed: diverse bruggenbouwdozen (Nautica), hijskraan, sleepboot met 4 dekschuiten, pakhuis, maquette van vliegtuigloodsen en goederenloods, demontabele vrachtauto s, autobouwdoos, trekkar, poppenwieg en bed, blokkendozen, strijkplank en strijkijzer, houten tol, bureau met lade, eettafel, buffetten, salontafel, eetkamerstoelen, bedden, ladenkast, kledingkasten, nachtkastjes, slaapkamertafel, wandklok voor pop, kabouterstoeltjes, krukjes, bank en tafel, sjoelbakschijven, sets poppenhuismeubels voor zit- en slaapkamers, miniatuur palletboxen, ontwerp doosje met grachtenhuisjes, linealen, doos met messenleggers, kistje met geometrische figuren, vlechtnaald, horlogestandaard, trapper en dienblaadjes, HOZA, Zaandam, , invnr S t/m 249 Zoötroop met draaiplateau en 12 afbeeldingen, , invnr S Treinrails en wissels in originele doosjes en zak, spoor H0, Roco, , invnr S Jaap ter Haar, Kinderboerderij met 5 kiekeboekjes, , invnr S Mapje met creatief speelgoed, Bloemen schikken, Selecta, Den Haag, , inv nr S CJ van Roy, Knutselboek met werktekeningen Klein speelgoed van triplex, 1936, invnr S Drie boeken en mapjes met creatief speelgoed, , invnr S Boerderijdieren en accessoires van composiet, 1890, invnr S Blokpuzzel met Aral reclame, WF Kubus, Duitsland, , invnr S Op afstand bestuurbare auto, Wüstenspringer, Tronica, Singapore, , invnr S Spel Bakuarena, Sega Toys, 2008, invnr S Trekspeelgoed, Engeland, , invnr S Bouwdoosje met voorbeeldboekje, MJ Francken-Coster, 1908, invnr S Patronen voor kleding van Barbie, Mattel, 1961, invnr S Boek met 4 bordspellen, I Schütze-Schur, , invnr S Doos met locomotieven, tenders en wagons, Lima, Italië, , invnr S Veertien ansichtkaarten met Bonzo, G Studdy, , invnr S Lego bomen, fietsers, brommers, garage etc, , invnr S Dinky toys raceauto, nr 108, Meccano, , invnr S Matchbox auto s en Bedford bestelbus en raceauto, Lesney, Engeland, , inv nr S Lego blokken, auto s, bomen en verkeersbord, , invnr S Auto model Daf 600, Best Box, , invnr S Verzameling aankleedpopjes, 1950, invnr S Legpuzzel Hans en Grietje, Hema, 1930, inv nr S Calvé reclamekwartet en 4 spellen, oa Ezeltje prik, , invnr S /435 Voor de aanwinsten is Gemeentemusea Deventer veel dank verschuldigd aan de navolgende personen, families en instellingen: W Ankersmit, Den Haag; mw JP van Banning-van Stoon, Waddinxveen; J Berkhout, Hendrik-Ido-Ambacht; J Bloemen, Den Haag; mw F Boogaard, Hendrik-Ido-Ambacht; mw G Deurloo, Deventer; CJ en mw I Dietrich, Deventer; EJ Eeftink, Deventer; mw AH Esser-Karseboom, Delden; mw H de Haan, 13

16 Almelo; mw D Hagedoorn, Doesburg; GT Hartong, Deventer; mw A Herder, Deventer; mw N Herweijer, Doesburg; mw EB van Heugel-Emmerich, Deventer; CM Hogenstijn, Deventer; M van der Horst, Haren; mw BJM Jansen, Duiven; H Kleine Schaars, Deventer; mw T Kühlkamp, Deventer; J van de Laar, Deventer; Dr CE van Marle, Laren; JN Matze; mw G Muntz-Maathuis, Epse; mw A Nieuwenhuis-Bloo, Lettele; mw A van Nijendaal-Boogert, Colmschate; mw CSR van Ouwenaller, Amstelveen; SAB, Deventer; SIED, Deventer; mw J Smits-Bloo, Hoofddorp; Thomassen & Drijver Verblifa; mw Valewink-Meinsma, Breukelen; mw M van Velzen-Barendsen, Zwolle; mw E Verkerk, Deventer; mw M Wijers, Olst; mw M Zeggelink, Deventer Afgestoten In het verlengde van het convenant met SAB waren in 2011 reeds 19 dozen met oude drukken en werken op papier overgedragen In 2012 is hier nog aan toegevoegd: 50 stuks uiteenlopend kaartmateriaal op 16 juli stuks Deventer Publicaties op 18 oktober werken op papier op 22 november 2012 Anderhalve doos met unica is aangeboden aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag Na het doorlopen van de LAMO-procedure (Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten) is het restant afgestoten via veilinghuis Van Stockum Enige ophef in de media werd verkregen rondom drie te veilen handschriften, die op 3 december alsnog in de collectie van het SAB zijn opgenomen De opbrengst van de veiling bij Van Stockum wordt gestort in de Reserve Museumaankopen Niet afgestoten maar zoekgeraakt is een eind zeventiende-eeuwse gevelsteen De Pauw (invnr 4139) Deze is in de jaren tachtig ingemetseld in het Stadskantoor aan het Burseplein De steen is mogelijk bij de verbouwing van de begane grond verdwenen Collectie Nederlands Landschap (Knecht Drenth) De museumdirecteur lanceerde het voorstel om te komen tot een permanente tentoonstellingsruimte voor Nederlandse landschapskunst, stedenbouw en architectuur in het toekomstige en nieuw te bouwen stadskantoor Hiermee zou de huisvestingsdoelstelling van de Collectie Knecht-Drenth in 2015 gerealiseerd kunnen worden Ambtelijk en bestuurlijk werd dit voorstel goed ontvangen, maar uiteindelijk kwam het niet tot een vervolg Over het totale Fonds Knecht-Drenth wordt met ingang van 2003 gedurende 20 jaar jaarlijks 6% rendement (= 43560) beschikbaar gesteld voor aankopen, depothuur (tot 2014) en inflatiecorrectie (2%) Met ingang van 2012 kan er geen 0,1 fte meer uit het rendement worden gefinancierd Deze personele last wordt nu ten laste van de gemeentelijke museumbegroting betaald De inflatiecorrectie en het niet-bestede deel voor aankopen wordt jaarlijks weer teruggestort in de Voorziening Knecht-Drenth Met ingang van 2003 komt gedurende 20 jaar jaarlijks 1/20ste deel van het geschonken (eigenlijk geleende) Fonds Knecht- Drenth in eigendom van Gemeentemusea Deventer Ook deze bedragen vullen de Voorziening Knecht-Drenth Eind 2012 zit in de Voorziening Knecht Drenth een bedrag van ,- In het verslagjaar werden geen aankopen ten laste van het aankoopfonds Knecht- Drenth gedaan Na de afbouw van de tentoonstelling Nieuw Landschap werden voorbereidingen getroffen voor het afstoten per 2013 van niet tot de collectie behorende kunstwerken Collectie moderne beeldende kunst Bij de controleronde in de gemeentelijke panden in juli zijn enkele eerder vermiste werken teruggevonden Er zijn diverse verschuivingen maar geen nieuwe vermissingen geconstateerd Daarnaast vonden er diverse ruilingen plaats 14

17 Overzicht registratie / digitalisering per Dev Geschiedenis Ned Speelgoed Ned Verpakkingsblik Ned Landschap Moderne beeldende kunst Totaal aantal museumrecords* (aangepaste schatting) Aantal records beschreven in collectie database Aantal nieuwe records toegevoegd vanaf (incl munten) Achterstand in de beschrijving van de museumvoorwerpen Aantal records met foto Achterstand fotografie; aantal records zonder foto Aantal records waaraan digitale foto is toegevoegd vanaf = 100% = 99,98% = 13,30 % = 84,54 % = 15,43 % = 15,89 % * Record: 1 record of inventarisnummer kan meerdere objecten omvatten en 1 of meerdere foto s ** Nu er een goed overzicht is van de munten- en penningencollectie, wordt deze in de registratietabel van 2012 bij de collectie Deventer geschiedenis voor het eerst meegeteld Registratie / Digitalisering Het munten- en penningenproject had met de inzet van gemiddeld één dag per week van expert Dick Purmer, ondersteund door Anne van Geuns, een goede voortgang Begin 2013 hoopt het museum de selectie, registratie en fotografie van deze grote collectie af te sluiten De geselecteerde muntencollectie omvat inmiddels 3582 munten en penningen Deze hebben een apart M-nummer In 2012 is een groot aantal albums aangeschaft waarin de munten op praktische wijze zijn opgeborgen In 2012 zijn bij de voorbereiding van de tentoonstelling Fietsenparade in samenwerking met de historische rijwielvereniging De Oude Fiets diverse fietsen geregistreerd Ook tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling en begeleidende publicatie Geknoopt en geweven, Kleurrijke Deventer tapijten zijn in samenwerking met SIED diverse collectiestukken beter geregistreerd en gefotografeerd De heer Ron Veldman was stagiair voor fotografie van de collectie Hij heeft van 27 februari t/m 4 juni 2012 circa 850 foto s gemaakt en werd begeleid door E Verkerk Behoud en beheer / Depots Met het door de gemeenteraad aannemen van de Voorjaarsnota in juni werd tevens een bedrag van structureel per jaar gehonoreerd voor de verbetering van de museumdepots Hiermee wordt het mogelijk om de deelcollecties, die in het Stadhuis (fietsen) en de Openbare Bibliotheek (onder meer verpakkingsblik) op de zolders inadequaat zijn opgeslagen, verantwoord in het depot te Zwolle onder te brengen Restauratie / Conservering Er is in 2012 veel werk verricht op het gebied van conservering en restauratie Met het oog op de jubileumtentoonstelling Rondom Ter Borch zijn diverse pronkstukken geconserveerd en/of gerestaureerd: Het portret van Gisbert Cuper op koper door Gerard ter Borch is gerestaureerd door dr Susanne Stangier, Guttecoven (L) Ook de bijzondere bijbehorende lijst van Derk Daniels is gerestaureerd door drs Josien van der Werf, Den Haag, invnr 3597 Het nieuw verworven randbijltje is gerestaureerd door Restaura, Haelen (L), invnr H Het portret van Hendrik Nilant door gerard ter Borch is eveneens gerestaureerd door dr Susanne Stangier, Guttecoven 15

18 De lijsten van de schilderijen van Jan de Baen zijn gerestaureerd door Ela Venbroek, Deventer, H /91 Ook de lijsten van de schilderijen van Jan Nagel (invnr 186), Pieter van Anraedt (invnr 60) en Bartholomeus Breenbergh (invnr 92) zijn door Ela Venbroek behandeld Het geschonken schilderijtje Gezicht op Deventer van Kie Mantels (invnr H ) is schoongemaakt en heeft een nieuwe lijst gekregen door Ela Venbroek, Deventer De twee 17de-eeuwse lijsten met beulszwaarden in de oude Raadzaal van het Stadhuis zijn geconserveerd door Ela Venbroek, Deventer, invnr H /352 Zes antieke stoelen in de hal van het Stadhuis zijn voorzien van een nieuwe stoffering, invnr H Restauratie lijst van schilderij Louis J Meijer, invnr 180, door Ela Venbroek, Deventer De restauratie van het Deventer tapijt in de oude Burgemeesterskamer van het Stadhuis is uitgevoerd door Babai Perzische Tapijten, Amersfoort, invnr H De restauratie van het kunstwerk G1462 van Margreet Hajee is uitgevoerd door de kunstenares zelf De conservering van de kunstwerken in het Stadhuis wordt sinds 2012 in eigen beheer door de musea uitgevoerd, acht mensdagen per jaar Juleke Bakker is hierbij actief als ondersteuning van de museummedewerkers, ook bij de conservering van de vaste presentatie in de musea In het pand De Drie Haringen zijn verbeteringen aangebracht Er zijn folies aangebracht op de ramen van de depots en lampen boven de tafel in het papierdepot De collectiehulpverlening vormt vanaf 2012 een vast agendapunt Er zijn zogenaamde CHV-kits ( gereedschapskisten ) in elk museum en depot Bij elke nieuwe tentoonstelling is men op de hoogte welke kunstwerken als eerste prioriteit hebben bij een mogelijke calamiteit en ontruiming 9 Publicaties en onderzoek PAM van Boheemen, Aanwinsten Historisch Museum Deventer 2011, Deventer Jaarboek 2012, p P van Boheemen maakte deel uit van de redactie van het Deventer Jaarboek CFCG Boissevain maakte deel uit van de redactie van het Weegblad P Groothuis redigeerde de nieuwsbrieven voor museummedewerkers 10 Educatie 16 Lezingenserie Deventer Gister en Vandaag In november ging voor de zevende keer de lezingencyclus Deventer Gister & Vandaag van start De uitvoering vindt in samenwerking met de Ambassadeurs en externe sprekers plaats De lezingencyclus, die dit jaar werd teruggebracht van tien naar acht zondagmiddagen met elk twee voordrachten, informeert de deelnemers op een voor een breed publiek toegankelijke wijze over de geschiedenis en het heden van de stad Nieuw dit cursusjaar was het toevoegen van een verhaal over de ontwikkeling van het landschap rondom Deventer De organisatie bestaat uit de dames S van Nimwegen en MW Stein en de heren J Schoppen en CFCG Boissevain 37 deelnemers namen een abonnement op de hele serie, terwijl enkele losse kaarten werden verkocht op de dag zelf Kunstzappen Op 11 maart vond de opening van Kunstzappen Sprookjes in het Kunstenlab plaats 480 leerlingen hebben meegedaan aan deze activiteit, waarvan 48 uit het speciaal voortgezet onderwijs Museumlessen In beide musea samen namen 117 groepen met in totaal 2376 leerlingen deel aan het gevarieerde aanbod museumlessen

19 11 Evenementen Het hele jaar was er een goed gevuld activiteitenprogramma met voorstellingen met de toverlantaarn en demonstraties van mechanisch speelgoed De knutselmiddagen in de voorjaarsvakantie werden goed bezocht, zo ook de 11 knutselmiddagen in de zomervakantie rond de thema s Sprookjes, Treinen en Bouwen Spelen op de Brink In 2012 heeft Spelen op de Brink weer goed gelopen Bestuursleden van de gelijknamige stichting zijn eind 2012 Peter van Bergen (voorzitter), Jos Oosterhuis (secretariaat), Tido van Raalte (penningmeester), Lucrees van Groningen, Kristianne Dijkstra en Petra Groothuis Kinderfeesten in Speelgoedmuseum Deventer Een kinderfeest in het Speelgoedmuseum blijft onveranderd populair Er werden 30 feestjes geboekt Rondleidingen in Historisch Museum Deventer Dagelijks om 12 uur en 1330 uur In het begin van het jaar was er een proef met een rondleiding om 1500 uur, maar dit was geen succes 1400 uur botst teveel met groepsafspraken, waardoor werd gekozen voor 1330 uur als tijdstip voor de tweede gratis rondleiding Dat loopt goed Voorstellingen in Speelkwartier Iedere woensdag- en zaterdagmiddag werden goed bezochte voorstellingen mechanisch speelgoed en toverlantaarn uitgevoerd door onze vrijwillige educatief medewerkers Munten- en postzegeltaxatie met 40 deelnemers Workshop bandenplakken met zeer geringe publieke belangstelling Ligfietsdag op de Brink met 100 deelnemers en veel berichtgeving achteraf in de media Een Fietsenlezing trok 38 deelnemers Een Tapijtlezing trok 29 toehoorders Demonstratie tapijtrestauratie bracht circa 100 toeschouwers Jubileumjaar 2013 Met het door de gemeenteraad aannemen van de Voorjaarsnota werd ook besloten eenmalig beschikbaar te stellen voor de jubileumviering van de Deventer Musea in 2013 In verband met de slechte economische omstandigheden voor menige Deventer burger besloot de museumdirecteur deze extra middelen niet te besteden aan het bruikleen van een schilderij uit Londen (te kostbaar) en het laten maken van een theatervoorstelling (te branchevreemd), maar het te investeren in de politiek actuele Deventerbrede erfgoedpresentatie Het thema GOUD heeft raakvlakken met het 100-jarig bestaan van de musea en diverse verenigingen en stichtingen hebben toegezegd te participeren Voor het jubileumprogramma werden de eerste stappen gezet, waarbij Vereniging De Waag aangaf op eigen gelegenheid een jubileumboek uit te willen geven Monumentenweekend 8 en 9 september De musea boden een verhalenverteller in de kelder van de 3 Haringen aan, rondleidingen over de Waag en een informatieblad bij het speelgoedmuseum Activiteiten bij de tentoonstellingen Presentatie kacheltegelboek 24 februari met begeleidende mini-expositie Taxatiedag schilderijen met 160 deelnemers Historisch zondagmiddagcafé met 60 deelnemers 17

20 12 Marketing (Uitwerking) Marketingplan Speelgoedmuseum In het Speelgoedmuseum werd tegen het eind van het jaar een nieuwe museumwinkel annex prettige verblijfsruimte ingericht Voor de vormgeving waren stichtingsbestuurslid J van Putten en de extern ingehuurd vormgever M van der Zee verantwoordelijk De bouw van het grote winkelmeubel geschiedde door museumtechnicus H Kleine Schaars Tijdens de kerstvakantie tekende zich een publieke belangstelling af, die hoopvol is voor de (financiële) toekomst Aan het Team Kennis & Verkenning van Gemeente Deventer werd opdracht gegeven tot een marktonderzoek onder de niet-bezoekers van het Speelgoedmuseum afkomstig uit de gemeenten Deventer en Voorst Sociale media Op 12 januari werd een uitgewerkte workshop Sociale Media voor de museummedewerkers en -vrijwilligers georganiseerd, waarbij de nadruk op Twitter lag Public Relations De directeur was secretaris van het bestuur van Stichting Promotie Deventer Musea, bestuurslid van Stichting het Iordenshofje, lid van het Directeurenoverleg Cultuur (DOC), lid van Nieuw Deventer Circuit, lid van de gemeentelijke projectgroepen Publieksruimten en Kunst in het nieuwe Stadhuiskwartier, organisator van Deventer Historisch Café en redacteur van het tijdschrift Weegblad Op 18 januari gaf hij een lezing voor Rotary Gorssel over de musea Verder is hij lid van diverse verenigingen en stichtingen en vertegenwoordigde hij de Deventer musea in het overleg met Vereniging De Waag, in de brancheorganisatie NMV, de internationale museumorganisatie ICOM, Vereniging Rembrandt en tijdens diverse openingen, presentaties en evenementen Conservator Petra van Boheemen was lid van de redactie van het Deventer Jaarboek, dat wordt uitgegeven in opdracht van de Historische Vereniging Deventer Per 4 juni 2012 is zij bestuurslid van de sectie Collecties van de Nederlandse Museumvereniging Als zodanig organiseerde ze op het Museumcongres in Maastricht de workshop Collecties Digitaal voor Dummies Daarnaast is ze actief in het Netwerk Stadsmusea Assistent-conservator Mara Bosboom woonde op uitnodiging in Turkije een studieweek van het Europese Netwerk van Speelgoedmusea bij Zij droeg bij aan een gemeenschappelijke expositie en schreef een artikel over ons speelgoedmuseum in een boekwerk Publiciteit In 2012 verscheen het Weegblad tweemaal Hierin werd aandacht besteed aan alle tentoonstellingen, diverse aanwinsten en collectiebeherende projecten en algemeen nieuws uit de Vereniging de Waag en de Deventer Musea Het blad wordt kosteloos aan de leden toegestuurd en is te koop in de VVV-Museumwinkel Deventer Historisch Café Medio 2012 bestond het DHC 2 jaar Medeorganisator en Stentorjournalist Herman van Amelsfoort overleed plotseling op 15 april Juut de Visser nam zijn plaats in Twaalf steeds wisselende voordrachten en altijd circa 35 deelnemers per aflevering kenmerkten het Deventer Historisch Café 18 Medewerker publiekszaken Petra Groothuis participeerde als lid in het bestuur van Stichting Spelen op de Brink en als redactielid van Deventer Onvoltooid Verleden Tijd (DOVT)

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING opgericht in 1957 gevestigd te Woerden werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard,

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

jaarverslag 2008 2 1

jaarverslag 2008 2 1 jaarverslag 2008 2 1 inhoudsopgave jaarverslag 2008 Voorwoord 5 Stafafdeling Conservatoren 7 Stafafdeling Marketing en communicatie 17 De bezoeker van Museum Boijmans Van Beuningen 23 Stafafdeling Educatie

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN. Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 070612

ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN. Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 070612 ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN 1 Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 2013-2016 Ik neem je mee. Terug naar de vroege Middeleeuwen, een kijkje in het leven Kom

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht Jaarverslag 2009 Maart 2010 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Inspectie 6 2.1 Reguliere inspectiecyclus 6 2.2 Invloed op concernbrede ontwikkelingen 7 2.3 Voorlichting

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Fondsen en schenkers 3. Missie 5. 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen

Fondsen en schenkers 3. Missie 5. 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen JAARVERSLAG 2011 2 INHOUDSOPGAVE Fondsen en schenkers 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Missie 5 Interview Benno Tempel, directeur 6 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen 2. Tentoonstellingen

Nadere informatie

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam 1 Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam april 2015 Gitta Luiten in opdracht van de Gemeente Rotterdam 2 Inhoudsopgave 1 Opdracht 3 1.a Onderzoeksopzet 3 1.b Kaders 4 2 Samenvatting en conclusies 5 2.a Conclusies

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 KERKBEHEER In deze uitgave: Informatie over de persconferentie Kerkbalans 2012 en de evalutatie Kerkbalans Nieuwe Stijl Overzicht van de predikantstraktementen en

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie