Jaarverslag Gemeentemusea Deventer 2012 Historisch Museum Deventer Speelgoedmuseum Deventer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Gemeentemusea Deventer 2012 Historisch Museum Deventer Speelgoedmuseum Deventer"

Transcriptie

1 Jaarverslag Gemeentemusea Deventer 2012 Historisch Museum Deventer Speelgoedmuseum Deventer Deventer geschiedenis en moderne kunst Nederlands landschap, verpakkingsblik en speelgoed

2 Inhoudsopgave pag Inleiding Organisatie Financiën Huisvesting Personeel Bedrijfsvoering Tentoonstellingen Bruiklenen Collecties Publicaties & Onderzoek Educatie Evenementen Marketing Bijlage: Balans en exploitatie Stichting Promotie Deventer Musea /20

3 Inleiding In 2013 bestaan Vereniging De Waag en de Deventer musea 100 jaar, terwijl de Stichting Promotie Deventer Musea 30 jaar bestaat Op het moment van samenstellen van dit jaarverslag (augustus 2013) heeft de gemeenteraad van Deventer besloten tot het opheffen van de gemeentelijke museumorganisatie Dit leidt tot een besparing op de gemeentebegroting Ook in 2012 en 2013 ondervindt Nederland nog de gevolgen van een zware economische crisis Onderdeel van de bestrijding ervan is het bezuinigen op overheidsbudgetten Ook in Deventer en ook bij onze musea Dat hierbij keuzes gemaakt moeten worden, is helder Ook veranderingen in de overheid en de museumwereld staan wij niet in de weg Echter, de motivatie om over te gaan tot opheffing van de gemeentelijke organisatie (personele en financiële middelen) onder de Deventer musea en de wijze waarop dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd vanaf medio 2013 is naar mijn mening slecht onderbouwd Vooral omdat het inhoudelijk nog alle kanten op kan gaan en er voor de huidige competente medewerkers in de loop van 2014 best nog wel eens een arbeidsplaats in de nieuwe en verzelfstandigde museumfunctie beschikbaar zou kunnen zijn Gekwalificeerde tentoonstellingsprojectleiders, inhoudelijke expertise en een goedlopend en prachtig instituut worden op voorhand over de schutting gegooid en gaan een onzekere toekomst tegemoet In een context van op de inhoud gerichte vrijwillige erfgoedorganisaties, een op bezoekersaantallen en economisch gewin gerichte stadsmarketing en minimaal beschikbare middelen voor collectiebeheer en een museumdoorstart in verzelfstandigde vorm blijft de Deventer museumfunctie op waakvlamniveau voortbestaan Natuurlijk wens ik de uitkomst van dit nieuwe gemeentelijke beleid succes toe en hoop ik dat met minder financiën en vaste medewerkers, betere, grotere en meer publiektrekkende tentoonstellingen op de diverse locaties in de stad kunnen worden georganiseerd Maar ook hoop ik van harte dat ergens in de komende jaren de waakvlam in de gelegenheid is om het vuur voor een echt professioneel museum als permanente instelling met een volwaardig eigen gebouw - weer aan te steken Naast de economische waarde ervan kunnen dan ook weer de overige kernwaarden van een museum (collectie- en verbindende waarde, educatieve en belevingswaarde) onder de bevolking en bezoekers van Deventer tot bloei komen Nu al en op deze plek dank ik alle direct betrokkenen bij onze musea hartelijk voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren Ik hoop dat de gemeentelijke, ingehuurde en vrijwillige medewerkers die hun huidige functie kwijtraken een nieuwe baan of tijdsbesteding in de nieuwe Deventer museale opzet - of elders - weten te vinden CFCG Boissevain directeur 1

4 2 1 Organisatie Gemeente Deventer Gemeentemusea Deventer maakt deel uit van de gemeentelijke Eenheid Begeleiden en Beheren Sinds 2007 werd aan de museumdirecteur ook de aansturing van de conciërge van de Bergkerk en de stadsbeiaardier toebedeeld In het verslagjaar werd de functie van stadsbeiaardier verzelfstandigd en ondergebracht bij De Leeuwenkuil Laatstgenoemde actie ging gepaard met een onverwachte extra structurele verlaging van de museumloonsom met 8000 Adviesraad voor de Gemeentemusea Deventer De adviesraad adviseert het College van B & W gevraagd en ongevraagd over het museale beleid, inclusief het verwerven en afstoten van objecten De raad vergaderde in het openbaar op 29 maart, 5 juli, 20 september en 13 december Agendapunten waren onder meer het plan voor een Deventer-brede erfgoedpresentatie, verzelfstandiging, de bezuinigingen en huisvesting in de mogelijke beschikbaar komende openbare bibliotheek Op 26 september sprak J Fleskes tijdens een raadsvergadering (actualisatie cultuurbeleid) over onder meer de huisvesting van de musea, waarin hij adviseerde geen onomkeerbare besluiten te nemen Op 23 oktober werd een adviesbrief verstuurd over de VVD-motie om de museummedewerkers in het toekomstige stadskantoor te huisvesten, waarin de onwerkbaarheid ervan werd aangegeven Hoewel aan de beurt om uit te treden, besloot de Adviesraad de heer E van de Weg voor nog 1 extra jaar te herbenoemen Eind 2012 bestond de Adviesraad voor de Gemeentemusea Deventer uit de heren DJ Schoemaker (vz), E van de Weg (secr), mevrouw I Sipman, mevrouw C Reinders en de heer J Fleskes (leden) Hun vrijwillige inzet voor de musea wordt zeer gewaardeerd Stichting Promotie Deventer Musea Deze in 1983 op initiatief van de gemeente opgerichte stichting stelt zich de uitgave van educatieve, promotionele en andere middelen ten bate van de musea ten doel De stichting verwerft op diverse manieren inkomsten, waarmee nieuwe publicitaire uitgaven en museumactiviteiten kunnen worden gefinancierd Het bestuur vergaderde op 21 maart en 6 november Belangrijke gespreksonderwerpen waren de jaarrekening en balans 2011 en de begroting 2012, de benoeming van de heer J van Putten tot bestuurslid, de lopende projecten waaronder de publicatie over de Deventer tapijtindustrie, het rooster van aftreden, het culturele ondernemerschap via de VVV-Museumwinkel, het jubileumjaar, de administratieve organisatie en interne controle De ontwikkelingen op commercieel gebied en binnen het vrijwilligerslegioen (de ambassadeurs ) werden positief beoordeeld De dienstverleningsovereenkomst tussen VVV Deventer en onze stichting werd op 1 maart voor opnieuw vijf jaar verlengd De bijlage biedt de in 2013 vastgestelde jaarrekening en balans over 2012 Eind 2012 bestond het bestuur uit de heren H Nutbey (vz), CFCG Boissevain (secr), RB Hunink (penn), CM Hogenstijn en J van Putten (leden) Hun vrijwillige inzet voor de musea wordt zeer gewaardeerd Netwerk Cultureel Erfgoed Deventer Op 3 februari vond een startbijeenkomst plaats voor wat later het Netwerk Cultureel Erfgoed Deventer zou worden Langs drie sporen (fysieke presentaties olv Historisch Museum Deventer, erfgoededucatie olv De Leeuwenkuil en de op het web gebaseerde erfgoedpresentaties olv het Stadsarchief) werken werkgroepen van diverse erfgoedorganisaties opdrachten uit ter invulling van een netwerk Eind 2012 kon de visie erop en de strategie om het doel te bereiken worden overhandigd aan de wethouder Cultuur, werd de Stichting Cultureel Erfgoed Deventer (voorheen alleen voor de organisatie van de Open Monumentendag) met een nieuw bestuur tot ondersteunende stichting gemaakt en werd gestart met het eerste gemeenschappelijke project rond het thema GOUD Het laatstgenoemde hing samen met de viering van het 100-jarig bestaan van de Deventer musea in 2013

5 2 Financiën Personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Inhuur extra personele capaciteit Vorming en opleiding 4723 Diverse personeelslasten 9290 Exploitatie Stelposten uitgaven Energie algemeen Gas Werkkleding Frontoffice 2700 Telefonie, data 4200 Huren Onderhoud gebouwen Onderhoud inventaris Overige huisvestingskosten Beveiliging Schoonmaak 3300 Water 1600 Adviesraad 2400 Verzekeringen Belastingen en rechten 5600 Abonnementen en contributies 2900 Marketing en PR 9000 Aankoop niet duurzame goederen Storting in reserve museumaankopen 5300 Storting in reserve museumautomatisering 4400 Storting in Fonds Reijns Storting in Fonds Knecht Drenth Afschrijving Rente Stelposten inkomsten Toegangsgelden Aflossing lening door Stichting 6300 Promotie Deventer Mu- sea (voor herinrichting Waag in 2003) Algemene bijdrage van Stichting Promotie Deventer Musea Overige inkomsten Administratieve organisatie en interne controle (AOIC) De gemeentelijke audit-afdeling presenteerde een audit van de financiële processen die zich afspelen tussen de Gemeentemusea, Unit Control, Stichting Promotie Deventer Musea en externe debiteuren en crediteuren Het rapport signaleerde geen risico s in administratieve organisatie en interne controle (AO-IC) Sponsoring Naast het rendement uit de Fondsen Knecht-Drenth en Reijns werd in totaal aan extra middelen voor de museumexploitatie verworven De specificatie ervan is als volgt Stichting Promotie Deventer Musea droeg met circa bij aan promotionele en collectiebeherende kosten, tentoonstellingsprojecten, de publicatie en aan de algemene gemeentelijke museumbegroting Gemeente Deventer droeg met een eenmalig krediet van bij aan de herinrichting van de vaste presentatie over de Deventer geschiedenis (Stokvis en Deventer Koek) Voor de multitouchscreentafel in deze zaal werd in totaal ontvangen van: Koninklijke Auping Fonds Deventer Geschiedenis in Beeld Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel Vereniging De Waag Terwijl aan de 3D animatiefilm in totaal 1500 werd bijgedragen door: Stichting Wesselings-van Breemen Stichting het Iordenshofje Op aanwinstengebied was de Vereniging De Waag weer onmisbaar Met in totaal werd bijgedragen in de aankoop van het schilderij Gezicht op Deventer (1846) door BJ van Hove De in 2010 verworven zevende-eeuwse Kolbenarmring werd in 2011 gesubsidieerd en Vereniging De Waag droeg verder met circa 4000 bij in de exploitatie van het gemeenschappelijke Weegblad De publicatie over de Deventer schildersfamilie Korteling werd gefinancierd door de Deventer Musea en Stichting Promotie Deventer Musea, terwijl in totaal 7350 werd ontvangen van: Fonds Deventer Geschiedenis in Beeld 3

6 Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel Stichting Wesselings-van Breemen Stichting het Iordenshofje Gravin MAOC van Bylandt Stichting en RABO Bank Salland-Zuid Het Bolkesteinfonds droeg met 625 bij in de productiekosten van het uithangbord aan de Drie Haringen Wanneer we de waarde van 5 fte vrijwilligerswerk kapitaliseren x 1370 productieve uren x 25 per uur dan komen we uit op nog eens extra voor de museumexploitatie In oktober 2012 werd duidelijk dat de stapeling van allerlei (bezuinigings-)maatregelen leidt tot een structurele vermindering van het museumbudget met 1,5 ton per jaar Totaal jaarlijks structureel ,00 Deventer Bezinnigt, Culturele instellingen (DOC) 7805,00 Taakstelling vml eenheid StadThuis (opschonen begroting) 8492,00 Inleveren opgehoogde productieve uren 6900 Dekking 0,1 fte ass-cons agv wegvallen dekking Fds Knecht ,00 Deventer Bezinnigt, Culturele instellingen (DOC) 1863,00 Taakstelling vml eenheid StadThuis (opschonen begroting) 8910,00 Inleveren opgehoogde productieve uren 28404,00 Dekking vml I/D-banen vervalt 8000,00 Gevolg verzelfstandigen functie Stadsbeiaardier Subtotalen per jaar Stapeling bezuinigingen ,00 Deventer Bezinnigt, Culturele instellingen (DOC) 1562 Taakstelling vml eenheid StadThuis (opschonen begroting)

7 3 Huisvesting Eind 2011 bestond de huisvesting van de Deventer musea uit: De Waag (Brink 56) met het Historisch Museum Deventer De Drie Haringen (Brink 55) en de Oude Bakkerij (Brink 58) als kantoorruimte, depot en werkplaats Boterstraat 1 als depotruimte Brink 47 en Boterstraat 3 met het Speelgoedmuseum Deventer Depotlocaties op zolders van het Stadhuis en de Openbare Bibliotheek en bij de firma s Veldhoen te Deventer en UTS Hersevoort te Zwolle Het plan van de musea en het Architectuurcentrum Rondeel om in het toekomstig te bouwen Stadskantoor een (financieel zichzelf bedruipende) expositie-, informatieen koffieruimte op het gebied van stedenbouw, architectuur en landschap in te richten kreeg geen vervolg Gemeente Deventer zag op tegen de kosten voor de eenmalige investering Met het Poppenspelmuseum Vorchten vond contact plaats over het initiatief om te komen tot een Nederlands Speelgoed- en Poppenspelmuseum in het mogelijk in de toekomst vrijkomende pand van de openbare bibliotheek aan de Brink 70 Niet alleen door het Poppenspelmuseum Vorchten zelf, maar ook door 14 andere poppenspelcollecties en musea wordt dit initiatief ondersteund Helaas kon er geen enkele toezegging in de gewenste richting worden gedaan en wordt gehoopt op een kans tijdens de algemene en gemeentebrede discussie over de toekomstige bestemming van het gebouw In samenwerking met Gemeente Deventer werd een traject opgestart om te komen tot minder energiekosten Door Baderie Mulder en Paul Hardonk Bouw werden - zonder de arbeidskosten te rekenen de vier toiletten in het Speelgoedmuseum vernieuwd Beide bedrijven wordt ook op deze plaats hartelijk dank gezegd voor deze mooie manier van sponsoring Aan Bureau Beeldtaal Filmmakers werd opdracht gegeven een film te maken over het in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerde pand Brink 33 en zijn bewoners, de familie Witteveen 4 Personeel Eind 2011 werd, in het kader van de implementatie van de gemeentelijke reorganisatie, duidelijk dat de personeelsformatie en de dekking van de diverse wijzigingen daarin gedurende de afgelopen jaren - bij Personeelszaken en Unit Control - niet goed is geadministreerd In 2012 kon P&O hieraan nauwelijks extra aandacht besteden en gehoopt wordt op een schone lijst in 2013 Op 21 december vond een door de VVV-Museumwinkel georganiseerde en zeer druk bezochte kerstbijeenkomst plaats voor alle museummedewerkers Maandelijks vonden servicegesprekken plaats met P&O en UC In het verslagjaar legden de gemeentelijke museummedewerkers de ambtseed af Er werd bij die gelegenheid ook getrakteerd Twee personeelsuitjes vonden plaats, waarbij werd gebowld resp portretten getekend in combinatie met een etentje 5

8 Overzicht museummedewerkers in gemeentedienst Functiebenaming Fte (11,62) Museummedewerker per (14) Teammanager / directeur 1,00 CFCG Boissevain Conservator 0,80 PAM van Boheemen Medewerker Publiekszaken 0,88 PA Groothuis Museumtechnicus 1,00 JGM Kleine Schaars Assistent-conservator 1,55 Th Hagedoorn M Bosboom Conciërge 3,00 Z Breko K Kirmizigul E Kuipers Functioneel beheerder 0,66 E Loman Grafisch Vormgever 0,88 E Verkerk Secretariaat 0,5 AMJ Kattenbeld tot 1/9 M Savenije vanaf 1/9 (gedetacheerd vanuit ST-OM) Medewerker financiële administratie 0,55 J Simon Thomas Stichting Coördinator Bedrijfsvoering 0,80 ANeuteboom tot 1/8 T Achterkamp vanaf 1/8 Met de gemeentelijke museummedewerkers werd door de museumdirecteur en de coördinator bedrijfsvoering de Personele Jaarcyclus uitgevoerd Eerstgenoemde was van april t/m juni 2012 afwezig in verband met een sabbatical Per 1 september vertrok mevrouw Alie Kattenbeld-van der Wal wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd na ruim twintig jaar goede dienstvervulling bij het museumsecretariaat Overzicht niet-museale medewerkers in gemeentedienst Functiebenaming Fte (1,36) Medewerker per (2) Conciërge Bergkerk 1,00 G Lambers Stadsbeiaardier 0,36 R Smit tot 1/8 Besloten werd om per 1 augustus 2012 de functie van stadsbeiaardier te verzelfstandigen en onder te brengen bij De Leeuwenkuil Dat viel bij R Smit samen met de viering van zijn 40-jarig ambtsjubileum en afscheid als stadsbeiaardier Deventer musea liet speciaal voor hem een muziekstuk voor de beiaard componeren door componist Ad Wammes Het stuk werd in honderdvoud verspreid onder de Nederlandse beiaardiers Overzicht extern ingehuurde medewerkers Functiebenaming Fte (8) Medewerkers per (22) Schoonmaak 1,00 C Brouwer Suppoost (weekdienst) 3,40 E Bilgili, F Nabiaalah-Tofig Bakht, I Nuesink, F Eilander Suppoost (zondagsdienst) 1,00 S van Duuren, A Loman, G Yurukel, S Akyol, L Fiselier, T Nieuwenhuis, M van Middendorp, S Houtman, F Ekici, I Kleine Schaars Conservering collectie 0,05 J Bakker Collectieregistrator 0,20 A van Geuns, D Purmer Medewerker VVV-Museumwinkel 2,00 I Koolman, K Smeenk, I Eekhuis (gedetacheerd vanuit VVV Deventer) Archivaris C Fijma tot 1/9 Assistent-museumtechnicus 0,20 A Oskam (P-job) 6

9 Overzicht vrijwillige medewerkers Functiebenaming Fte (5,50) Medewerkers per (40) Educatief medewerker 0,50 M Kerk, L Rutgers, V van Sleeuwen, M Wezenberg, A de Zwart, E Zuethof Aanleg Modelspoorbaan Speelgoedmuseum 0,80 G Wijnen, T Trip, T Arends Ambassadeurs 4,00 A ter Beek, D Blauw, J Boom, J Bos, J Bouwmeester, E Braam, J Brendel, J Duivenvoorde, A van Essen, G Folkertsma, H Frey, JHM Ham, I Hartog, HS Holthuis, J van Huffelen, MM Kemper, GW Koldewijn, M Kuijper, F Lammerink, S van Nimwegen, L Olthof, GJ Pennekamp, RCh Pennekamp, R van Rossum, E de Ruiter, L Rutgers, J Schoppen, D Spithoven, R Steegenga, T Stein, M Viveen Tweemaal werd een ALV van de ambassadeurs georganiseerd Dit gebeurt in combinatie met een rondleiding over de daaropvolgend te openen tijdelijke tentoonstelling, incl borrel De museumdirecteur, de voorzitter van de Ambassadeurs en de drie door VVV Deventer gedetacheerde winkelmedewerkers hielden elke 2 maanden een winkeloverleg In een extra ALV van de ambassadeurs op 13 augustus werd een notitie besproken die beoogt met ingang van 2014 per vrijwilliger meer te gaan werken en alle winkelhandelingen te gaan verrichten Tevens werden besluiten genomen over het met vrijwilligers bezetten van de balie van HMD, het bezetten van de winkel in het SMD tijdens de vakanties en het oprichten van een nieuwe cateringploeg In het najaar werd een advertentie geplaatst met een oproep voor nieuwe ambassadeurs Hierop kwamen veel reacties en hieruit zijn zes nieuwe ambassadeurs geworven Op 31 januari vond een rondleiding bij de Bolwerksmolen plaats Het jaarlijkse ambassadeursuitstapje werd georganiseerd door Jan Ham en Sophie van Nimwegen en ging naar Zutphen Hier werden het Stedelijk Museum en de openbare bibliotheek bezocht, geluncht en een stadswandeling en boottocht gemaakt Circa 10 ambassadeurs volgden de cursus Leer mij Salland kennen Overzicht stagiaires Opleiding Periode Medewerker (2) ROC secretarieel (secretariaat) t/m 20 april Gonca Demirci ROC secretarieel (secretariaat) 23 april t/m 29 juni en Priscilla Rödel 28 aug t/m 9 nov Cibap Zwolle (fotografie) 27 februari t/m 5 juni Ron Veldman Snuffelstage (basisschool) 30 maart Tim van der Ham Saxion Toerisme (VVV-Museumwinkel) Februari t/m juni Titia de Roo Vorming & Opleiding Informatie- en instructiebijeenkomsten Sociale Media werden door veel medewerkers gevolgd op 12 januari, 22 februari en 11 juni In het kader van de BHV en de CHV werden ontruimingsoefeningen georganiseerd, terwijl de front office-medewerkers olv het KCO een training Gastvrijheid volgden PAM van Boheemen volgde de cursus Coachen in ontwikkeling, de 3D-bijeenkomst Moedige gesprekken en de interne bijeenkomsten over sociale media Ze woonde in Maastricht het tweedaagse Nationaal Museumcongres bij Van april t/m juni verving ze de directeur tijdens zijn sabbatical CFCG Boissevain woonde diverse Esprit de Corps-bijeenkomsten en de bijeenkomsten voor het Permanent Herijken en het Management Development voor het gemeentelijke management bij en verder de cursus Winstgevende evenementen (KCO Zwolle) en het nationaal Museumcongres te Maastricht Petra Groothuis woonde de interne integriteitscursus, de SharePointbeheerders cursus 2010 en de 3d activiteit vitaliteit; bij KCO scholing over arrangementen, bezocht de dag van de cultuureducatie, woonde de interne bijeenkomsten over sociale media bij en volgde de cursus Online Marketing A van Geuns beëindigde met goed gevolg de gemeentelijke cursus Projectmatig werken 7

10 5 Bedrijfsvoering ICT en AV Ter ondersteuning van de exposities met originele voorwerpen verzorgde de systeembeheerder van de musea de onderliggende techniek van de audiovisuele presentaties en de op het web gebaseerde presentaties Technische Dienst De Technische Dienst verzorgde de op- en afbouw van de tentoonstellingen, droeg zorg voor de klimaatbeheersing en de overige apparatuur en verrichtte restaurerende en conserverende handelingen aan museumen educatieve voorwerpen Waar mogelijk werd overgestapt op LEDverlichting, er werden folies aangebracht op de ramen van de depots en een goede leesen vergaderverlichting in het papierdepot Beveiliging en Gastvrijheid De beveiliging en gastvrijheid worden gegarandeerd door een up to date Handboek, een goede inroostering en interne communicatie, opleiding en geregelde herhalingstrainingen en het besef dat de museum- en winkelbezoeker op de eerste plaats staat Aan deze voorwaarden is weer in grote mate voldaan Archiefzorg Op 1 september werd afscheid genomen van tijdelijk archivaris C Fijma Onze hoop qua archiefzorg is nu gesteld op de per die datum in dienst getreden office manager mevrouw M Savenije 2012 was voor haar nog een inwerkjaar, maar nu al is te voorzien dat voor dit belangrijke onderdeel van het museumwerk niet voldoende uren beschikbaar zullen zijn We zullen ons hierop nader moeten beraden 8

11 6 Tentoonstellingen Historisch Museum Deventer Stokvis en Deventer koek Deventer handel en industrie vanaf 10 december 2011 Frans Mettes ( ) 12 Bijzondere Deventer affiches 10 december 2011 t/m 7 oktober 2012 Hatiralar 50 jaar herinneringen Deventer-Turkije 16 maart t/m 6 mei 2012 Epse-Noord Archeologisch onderzoek Bedrijvenpark A1 8 juni t/m 28 oktober 2012 Nieuw landschap 15 oktober 2011 t/m 19 februari 2012 Fietsenparade Oud en nieuw 1 juni t/m 28 oktober 2012 Met dank aan 100 jaar aanwinsten Vereniging De Waag vanaf 13 oktober 2012 Geknoopt en geweven Kleurrijke Deventer tapijten 17 november 2012 t/m 7 april 2013 Speelgoedmuseum Deventer Speelgoed van Bekende Nederlanders 28 mei 2011 t/m 22 januari 2012 Nieuw in de collectie Topstukken uit Gouda vanaf 1 april 2012 Nieuwe Treinenzaal vanaf 27 april 2012 Er was eens Speelgoed in sprookjesland 18 februari 2012 t/m 20 januari 2013 Bezoekersstatistieken

12 10 7 Bruiklenen Langdurend aan: Bekedam Catering, Deventer, 5 portretschilderijen, invnrs 99, 149, H /33, H Centrum Moskee Merkez, Deventer, borduurwerk Herinneringen in borduursteken, invnr H Cultuur Onder Dak Apeldoorn, afstandsmeter van Willem III, znr Etty Hillesum Centrum, Deventer, paspoort van Etty Hillesum, invnr H Huis Nieuw Rande, Diepenveen, 13 schilderijen, invnr 46, , , 256, 4112, H , H , H /600, H en H , prent invnr 494, vier meubels plus staand horloge Per 1/5/2012 nam de eigenaar van het pand, de Stichting IJssellandschap, de exploitatie over van mevrouw M Linthorst Kunstenlab, Deventer, 6 kunstwerken moderne kunst tbv Kunstuitleen, invnr G113/114/125/126/570/1187 Museon, Den Haag, Pop van celluloid met poppenkleding en noodmunt van 4 stuiver, koper uit 1578, invnr M0533 Oudheidkundige Kring Bathmen, 17 voorwerpen van de voormalige gemeente Bathmen, invnr H /325 en H Panta Rhei, Deventer, 3 kunstwerken van B Bevers, invnrs G444, 447 en 451 Raster, Activiteitencentrum De Zandbank, Deventer, 1 kunstwerk van A Dedden, Zonder titel, invnr G1185 Sallcon Groep, Deventer, 14 kunstvoorwerpen, invnrs G196, G228, G286, G289, G300, G301, G371, G386, G670, G779, G748, G780, G1035, G1268 Stadsarchief & Athenaeumbibliotheek, Deventer, kabinet, invnr 812, schilderij Roelof Renssen, De Olifantsbrug, invnr H Stedelijk Museum Kampen, 9 munten, inv nrs 789, , 795 t/m 797, , 805 Stedelijk Museum Zwolle, suikerstrooier van D van Hensboom, 1728, invnr 2412 Stichting Edwina van Heek, paardentuig, invnr 863 VVV Deventer, 2 kunstwerken van E Verkerk/J ter Heide en van R Wesseling, inv nrs G Terre des Hommes, 5 vitrines Kortdurend aan: SAB, Deventer, sokkel met kap, mei 2011 t/m 31 juni 2012 Streekmuseum De Roode Tooren, Doesburg, Merklappen oud en nieuw, 6 september 2011 t/m 11 mei 2012, 3 objecten borduurwerk, 7 borduurpatronen, 1 jaargang ingebonden tijdschrift Natuurmuseum Fryslan, Leeuwarden, The Big Expo, 7 november 2011 t/m 27 mei 2012, 3 speelgoedobjecten Haags Historisch Museum, Mijn Den Haag winkelt, 24 september 2011 t/m 8 januari 2012, 7 blikken Museum Gouda, 11 oktober 2011 t/m 10 januari 2013, schilderij CF Daubigny, Avondlandschap Stedelijk Museum Zwolle, Aan God gehecht Het verhaal van de Moderne Devotie, 11 oktober 2011 t/m 10 januari 2012, kastje met schedels Geert Grote en Floris Radewijnszn, kruisje J Brinckerinck, Christuskopje, 2 Schnellen, 3 baardmankruiken, pijpaarden beeldje en lavabo (deels Zwols bezit) Haags Historisch Museum, Fantasie en werkelijkheid De stadsgezichten van BJ van Hove, 25 januari t/m 1 mei 2012, schilderij BJ van Hove, Gezicht op Deventer Museum Kinderwereld, Roden, Made in China, 12 februari 2012 t/m 14 januari 2013, 10 speelgoed objecten Paleis Het Loo, Apeldoorn, Penseelprinsessen 1 Kunstenaressen rond het hof in de 19de eeuw, 18 februari t/m 27 mei 2012, schilderij Aleida Budde, Groepsportret met AJ Duymaer van Twist schakend met zijn as vrouw Ela Venbroek, Bergkerk, Deventer, 30 jaar Ela Venbroek, 1 maart t/m 2 april 2012, 4 schilderijen Streekmuseum De Roode Tooren, Doesburg, Doesburg, van palissadewal tot garnizoensstad, 9 juni 2012 t/m 3 maart 2013, kanon, hellebaard en helm Fondazione Prada, Ca Corner della Regina, Venetië, The Small Utopia, Ars multiplicata, 5 juli t/m 25 november 2012, 5 Ado wagens Walvisbot voor forensisch onderzoek om tekst te ontcijferen, augustus 2012 Museum Palthehuis, Oldenzaal, In stijl, historische atelierfoto s en stijlkleding uit de periode , 5 oktober 2012 t/m januari 2013, 2 japonnen Coda, Apeldoorn, ADO speelgoed, speelt goed!, 13 oktober 2012 t/m 30 maart 2013, 11 speelgoed objecten

13 Twentse Welle, Enschede, 1-1, Elf idolen en Jan Mulder, 25 oktober 2012 t/m 31 mei 2013, sigarettendoos Dickensevenement, LW van Voorst, 8 t/m 20 december 2011, karabijn Langdurend van: Protestantse Gemeente Deventer, diverse objecten Diaconie van de Hervormde Gemeente te Deventer, theeservies, pentekening en inktstel Stadsarchief & Atheneumbibliotheek (SAB), koopmansgilderol, en drie archiefstukken Stedelijk Museum Zwolle, 2 schnellen, 3 baardmankruiken, Christuskop, pijpaarde beeldje en portret door P van Anraedt van Rutger Tichler Vereniging De Waag, diverse objecten HK Berghuijs, Diepenveen, 1 goudbaartje Bever RK Parochie St Lebuïnus, Deventer, kastje met beenderen en schedels van Floris Radewijnszn en Geert Grote Nederlands Hervormde Gemeente, Diepenveen, kruisje van Johan Brinkerinck RF Berends, Deventer, diverse objecten Kortdurend van: Van diverse externe bruikleengevers werden objecten ontvangen voor onze tijdelijke tentoonstellingen 8 Collecties Algemeen Het jaarlijkse overleg met Archeologie, SIED en SAB over de convenanten met betrekking tot de afstemming van collecties vond plaats op respectievelijk 3, 5 en 12 december De museumdirecteur participeerde in een gemeentelijke werkgroep voor de bestemming van de kunstcollectie in de gemeentelijke panden ten behoeve van de bouw van het nieuwe stadskantoor en voor de ornamenten afkomstig uit het af te breken stadskantoor, ook over behoud en evt herplaatsing van waardevolle elementen In verband met de sloop- en verbouwplannen en het risico op stof en trillingen is het grote 17de-eeuwse schilderij van Gerard ter Borch van de Magistraat op 15 oktober 2012, tijdelijk opgeslagen in depot tot de jubileumtentoonstelling in april 2013 Ook diverse andere kunstwerken zoals in de eerste en tweede Schrijfkamer van het Stadhuis zijn ontruimd Aanwinsten en registratie De Stichting Industrieel Erfgoed Deventer heeft in het verlengde van het convenant bij zijn verhuizing uit de grijze silo diverse expositiestukken overgedragen aan Historisch Museum Deventer Dit betreffen onder meer een Burgersfiets, een waterafvoerput van Nering Bögel, een drukwals van Ankersmit, een slachtpistool in gebruik bij Anton Hunink in Deventer en drie affiches van Auping Van de schenking in 2011 van de volledige speelgoedcollectie Gouda zijn eerst de topstukken geselecteerd, die zijn toegevoegd aan de vaste presentatie Op 31 maart heeft het Speelgoedmuseum op gastvrije wijze circa tachtig vrijwilligers van Museum GoudA ontvangen en rondgeleid langs de Goudse topstukken Na de registratie en fotografie van de overige geselecteerde speelgoedvoorwerpen uit de collectie Gouda, is met een overdrachtsakte op 10 oktober 2012 het volledige restant (32 dozen en 36 losse voorwerpen) vervolgens overgedragen aan Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen a/d IJssel en op 9 januari 2013 fysiek getransporteerd Van de heer M van der Horst ontving het museum een collectie van 75 stuks HOZA speelgoed, dat tussen is vervaardigd in de fabriek voor machinale houtbewerking van Jos van der Horst te Zaandam Mevrouw A van Nijendaal-Boogert, weduwe van schilder en tekenaar Jaap van Nijendaal, schonk vijf stadsgezichten van Deventer Aankopen Bronzen randbijl, type Oldendorf, gevonden bij Steenbruggen, vroege bronstijd, invnr H Hein Balsink, Gezicht op Deventer met Grote Kerktoren, oude Spoorbrug en Schipbrug, , invnr H Penning, Eere prijs voor Hendrik van Loghem 1820 / Teeken-Genootschap Vlijt en 11

14 12 Oordeel te Deventer, invnr M4386 Sprookjespaleis, diverse sprookjesfiguren en filmprojector Dux Kino met 5 sprookjesfilms ( ) voor de tentoonstelling Er was eens Speelgoed in sprookjesland, invnr S2012-1, 3 t/m 6, 252, 412 Speelgoed van het jaar 2012, S t/m 257 Diverse Puzzels en spellen, S /379 en 397/399 en 426 t/m 429 Kwatta soldaat, , invnr S Diverse grammofoonplaatjes, oa Piggelmee en het Tovervisje en Het grote Fliplied, invnr S /396 Bouwplaat, kralen en kleurboekjes, invnr S , 386 en 389 Bouwdoos met replica bestelwagen ADO, 2012, invnr S Schenkingen AG Gerritsen, Portret van BJJ Dietrich, stichter van de Moquette Industrie Deventer, MID, 1957, invnr H HG Bokhorst, Koffiekan, melkkan, theepot, suikerpot, roomkannetje en vier kop en schotels beschilderd met florale motieven, ca 1950, invnr H HG Bokhorst, Twee kop en schotels ter ere van echtpaar CJ Dietrich en JDH, mw Ine Dietrich, , invnr H HG Bokhorst, Schotel beschilderd met om de Lebuïnustoren te Deventer, 1950, invnr H Schoonhoven, Holland, Schotel ter ere van het 25-jarig jubileum van de MID, Moquette Industrie Deventer, met afbeelding van de Waag te Deventer, 1957, invnr H Guérain Grubo, Gouda, Schotel ter ere van het 25-jarig jubileum van de MID, Moquette Industrie Deventer, met afbeelding van schaap op ton, 1957, invnr H Waterafvoerput van Nering Bögel, , invnr H Ankersmit Textielfabrieken Wals met vlindermotief om batikstof te produceren, , invnr H Slachtpistool gebruikt in de vleesverwerkende industrie fabriek Anton Hunink, , invnr H Drie affiches van Auping, , invnr H Garantiebewijs Cleopatra bed Auping, , invnr H Capsules, sluitingen voor drankflessen DAIM, , invnr H Monsterboekje capsulesurfines DAIM, , invnr H Tekeningen, oa Hoornwerk I love, gemaakt tgv opheffing clubhuis Hoornwerk, 2002, invnr H /14 Diploma gouden medaille voor Deventer Capsulefabriek, , invnr H Kie Mantels, Gezicht op Deventer met links de fabriek van Ankersmit en de oude spoorbrug, , invnr H J de Lange, Affiche Bussink koek, 1900, inv nr H Panoramafoto met gezicht op Deventer met Schipbrug en reclame Bussink, , invnr H Fototoestel en statief van de Deventer fotograaf JJ Meinsma, , invnr H Barometer geschonken aan burgemeester HR van Marle bij zijn afscheid in 1882, 1882, invnr H AHJ Meijer, Prent, Ontwerp voor de Buiten Bergpoort te Deventer, Boulevard 2000, 1995, invnr H AHJ Meijer, Prent, Schets voor Passantenhaven voor het IJsselhotel te Deventer, 1994, invnr H Fragment tapijtloper, Koninklijke Verenigde tapijtfabrieken, , invnr H Buste, Portret van koning Willem III, 1875, invnr H Inktstel van lood of zink, afkomstig van school A, Deventer, , invnr H P Stuurman, Serie tekeningen van boerderijen in de omgeving van Deventer, oa Olst, Wezepe, Epse, Colmschate, Okkenbroek, , invnr H Evert Bosman, Publicatie Het Nieuwe Deventerisme, , invnr H Jaap van Nijendaal, Aquarel, De Welle met een deel van Onder de Linden en de onderzijde van de Lebuïnustoren, 1950, invnr H Jaap van Nijendaal, Schilderij, Detail buitenzijde Mariakerk, 1986, invnr H Jaap van Nijendaal, Schilderij, Vestingmuur met fronton van de Tobbe, 1985, invnr H Jaap van Nijendaal, Schilderij, Oude begraafplaats Diepenveenseweg, 1985, invnr H Jaap van Nijendaal, Schilderij, onvoltooid, Stadsboerderij Walstraat, 1985, invnr H Cliché s of stempels van AKZO en Noury & van der Lande, , invnr H Informatiebord waterstanden IJssel, afkomstig van Welle bij pontje, , invnr H Jan Oostendorp, Boek, Deventer vrij!, 1945, invnr H Hoge hoed, gedragen door Antonius Groot Koerkamp, in hoedendoos, met rouwband

15 en kussentje van paars fluweel, met familiegeschiedenis, , invnr H Drie knipmutsen en digitale foto van Gerarda Johanna Gerritsen die een van de knipmutsen draagt, , invnr H Fiets, Burgers, , invnr H Bus met rode losse deksel en vier Mexicaanse figuren op de zijkant, Verblifa, , invnr B Trommel met foto beeld Ganzengeesje, Coevorden, Thomassen & Drijver, , invnr B Trommel met diverse afbeeldingen van schilderijen, Dordrecht, Wed J Bekkers & Zoon, , invnr B2012-5, Trommel Droste cacao, Haarlem, Dordrecht, Wed J Bekkers & Zoon, , invnr B Bus voor 125 gram Keizer s cichorei in poedervorm, , invnr B2012-8, Doos voor stroopwafels, prijs Nationale Postcode loterij 2012, Vlijmen, Daelmans Banket BV, 2012, invnr B Rechthoekig busje met klapdeksel voor Fresh-life suikervrije pepermuntpastilles, Back 11 Basics, Vejle, Denemarken, 2012, inv nr B Bus voor gestampte muisjes Albert Heijn met kabouters, konijntjes en eekhoorn, Amsterdam, Numan s Blikfabrieken, , invnr B Ca 75 stuks HOZA speelgoed: diverse bruggenbouwdozen (Nautica), hijskraan, sleepboot met 4 dekschuiten, pakhuis, maquette van vliegtuigloodsen en goederenloods, demontabele vrachtauto s, autobouwdoos, trekkar, poppenwieg en bed, blokkendozen, strijkplank en strijkijzer, houten tol, bureau met lade, eettafel, buffetten, salontafel, eetkamerstoelen, bedden, ladenkast, kledingkasten, nachtkastjes, slaapkamertafel, wandklok voor pop, kabouterstoeltjes, krukjes, bank en tafel, sjoelbakschijven, sets poppenhuismeubels voor zit- en slaapkamers, miniatuur palletboxen, ontwerp doosje met grachtenhuisjes, linealen, doos met messenleggers, kistje met geometrische figuren, vlechtnaald, horlogestandaard, trapper en dienblaadjes, HOZA, Zaandam, , invnr S t/m 249 Zoötroop met draaiplateau en 12 afbeeldingen, , invnr S Treinrails en wissels in originele doosjes en zak, spoor H0, Roco, , invnr S Jaap ter Haar, Kinderboerderij met 5 kiekeboekjes, , invnr S Mapje met creatief speelgoed, Bloemen schikken, Selecta, Den Haag, , inv nr S CJ van Roy, Knutselboek met werktekeningen Klein speelgoed van triplex, 1936, invnr S Drie boeken en mapjes met creatief speelgoed, , invnr S Boerderijdieren en accessoires van composiet, 1890, invnr S Blokpuzzel met Aral reclame, WF Kubus, Duitsland, , invnr S Op afstand bestuurbare auto, Wüstenspringer, Tronica, Singapore, , invnr S Spel Bakuarena, Sega Toys, 2008, invnr S Trekspeelgoed, Engeland, , invnr S Bouwdoosje met voorbeeldboekje, MJ Francken-Coster, 1908, invnr S Patronen voor kleding van Barbie, Mattel, 1961, invnr S Boek met 4 bordspellen, I Schütze-Schur, , invnr S Doos met locomotieven, tenders en wagons, Lima, Italië, , invnr S Veertien ansichtkaarten met Bonzo, G Studdy, , invnr S Lego bomen, fietsers, brommers, garage etc, , invnr S Dinky toys raceauto, nr 108, Meccano, , invnr S Matchbox auto s en Bedford bestelbus en raceauto, Lesney, Engeland, , inv nr S Lego blokken, auto s, bomen en verkeersbord, , invnr S Auto model Daf 600, Best Box, , invnr S Verzameling aankleedpopjes, 1950, invnr S Legpuzzel Hans en Grietje, Hema, 1930, inv nr S Calvé reclamekwartet en 4 spellen, oa Ezeltje prik, , invnr S /435 Voor de aanwinsten is Gemeentemusea Deventer veel dank verschuldigd aan de navolgende personen, families en instellingen: W Ankersmit, Den Haag; mw JP van Banning-van Stoon, Waddinxveen; J Berkhout, Hendrik-Ido-Ambacht; J Bloemen, Den Haag; mw F Boogaard, Hendrik-Ido-Ambacht; mw G Deurloo, Deventer; CJ en mw I Dietrich, Deventer; EJ Eeftink, Deventer; mw AH Esser-Karseboom, Delden; mw H de Haan, 13

16 Almelo; mw D Hagedoorn, Doesburg; GT Hartong, Deventer; mw A Herder, Deventer; mw N Herweijer, Doesburg; mw EB van Heugel-Emmerich, Deventer; CM Hogenstijn, Deventer; M van der Horst, Haren; mw BJM Jansen, Duiven; H Kleine Schaars, Deventer; mw T Kühlkamp, Deventer; J van de Laar, Deventer; Dr CE van Marle, Laren; JN Matze; mw G Muntz-Maathuis, Epse; mw A Nieuwenhuis-Bloo, Lettele; mw A van Nijendaal-Boogert, Colmschate; mw CSR van Ouwenaller, Amstelveen; SAB, Deventer; SIED, Deventer; mw J Smits-Bloo, Hoofddorp; Thomassen & Drijver Verblifa; mw Valewink-Meinsma, Breukelen; mw M van Velzen-Barendsen, Zwolle; mw E Verkerk, Deventer; mw M Wijers, Olst; mw M Zeggelink, Deventer Afgestoten In het verlengde van het convenant met SAB waren in 2011 reeds 19 dozen met oude drukken en werken op papier overgedragen In 2012 is hier nog aan toegevoegd: 50 stuks uiteenlopend kaartmateriaal op 16 juli stuks Deventer Publicaties op 18 oktober werken op papier op 22 november 2012 Anderhalve doos met unica is aangeboden aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag Na het doorlopen van de LAMO-procedure (Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten) is het restant afgestoten via veilinghuis Van Stockum Enige ophef in de media werd verkregen rondom drie te veilen handschriften, die op 3 december alsnog in de collectie van het SAB zijn opgenomen De opbrengst van de veiling bij Van Stockum wordt gestort in de Reserve Museumaankopen Niet afgestoten maar zoekgeraakt is een eind zeventiende-eeuwse gevelsteen De Pauw (invnr 4139) Deze is in de jaren tachtig ingemetseld in het Stadskantoor aan het Burseplein De steen is mogelijk bij de verbouwing van de begane grond verdwenen Collectie Nederlands Landschap (Knecht Drenth) De museumdirecteur lanceerde het voorstel om te komen tot een permanente tentoonstellingsruimte voor Nederlandse landschapskunst, stedenbouw en architectuur in het toekomstige en nieuw te bouwen stadskantoor Hiermee zou de huisvestingsdoelstelling van de Collectie Knecht-Drenth in 2015 gerealiseerd kunnen worden Ambtelijk en bestuurlijk werd dit voorstel goed ontvangen, maar uiteindelijk kwam het niet tot een vervolg Over het totale Fonds Knecht-Drenth wordt met ingang van 2003 gedurende 20 jaar jaarlijks 6% rendement (= 43560) beschikbaar gesteld voor aankopen, depothuur (tot 2014) en inflatiecorrectie (2%) Met ingang van 2012 kan er geen 0,1 fte meer uit het rendement worden gefinancierd Deze personele last wordt nu ten laste van de gemeentelijke museumbegroting betaald De inflatiecorrectie en het niet-bestede deel voor aankopen wordt jaarlijks weer teruggestort in de Voorziening Knecht-Drenth Met ingang van 2003 komt gedurende 20 jaar jaarlijks 1/20ste deel van het geschonken (eigenlijk geleende) Fonds Knecht- Drenth in eigendom van Gemeentemusea Deventer Ook deze bedragen vullen de Voorziening Knecht-Drenth Eind 2012 zit in de Voorziening Knecht Drenth een bedrag van ,- In het verslagjaar werden geen aankopen ten laste van het aankoopfonds Knecht- Drenth gedaan Na de afbouw van de tentoonstelling Nieuw Landschap werden voorbereidingen getroffen voor het afstoten per 2013 van niet tot de collectie behorende kunstwerken Collectie moderne beeldende kunst Bij de controleronde in de gemeentelijke panden in juli zijn enkele eerder vermiste werken teruggevonden Er zijn diverse verschuivingen maar geen nieuwe vermissingen geconstateerd Daarnaast vonden er diverse ruilingen plaats 14

17 Overzicht registratie / digitalisering per Dev Geschiedenis Ned Speelgoed Ned Verpakkingsblik Ned Landschap Moderne beeldende kunst Totaal aantal museumrecords* (aangepaste schatting) Aantal records beschreven in collectie database Aantal nieuwe records toegevoegd vanaf (incl munten) Achterstand in de beschrijving van de museumvoorwerpen Aantal records met foto Achterstand fotografie; aantal records zonder foto Aantal records waaraan digitale foto is toegevoegd vanaf = 100% = 99,98% = 13,30 % = 84,54 % = 15,43 % = 15,89 % * Record: 1 record of inventarisnummer kan meerdere objecten omvatten en 1 of meerdere foto s ** Nu er een goed overzicht is van de munten- en penningencollectie, wordt deze in de registratietabel van 2012 bij de collectie Deventer geschiedenis voor het eerst meegeteld Registratie / Digitalisering Het munten- en penningenproject had met de inzet van gemiddeld één dag per week van expert Dick Purmer, ondersteund door Anne van Geuns, een goede voortgang Begin 2013 hoopt het museum de selectie, registratie en fotografie van deze grote collectie af te sluiten De geselecteerde muntencollectie omvat inmiddels 3582 munten en penningen Deze hebben een apart M-nummer In 2012 is een groot aantal albums aangeschaft waarin de munten op praktische wijze zijn opgeborgen In 2012 zijn bij de voorbereiding van de tentoonstelling Fietsenparade in samenwerking met de historische rijwielvereniging De Oude Fiets diverse fietsen geregistreerd Ook tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling en begeleidende publicatie Geknoopt en geweven, Kleurrijke Deventer tapijten zijn in samenwerking met SIED diverse collectiestukken beter geregistreerd en gefotografeerd De heer Ron Veldman was stagiair voor fotografie van de collectie Hij heeft van 27 februari t/m 4 juni 2012 circa 850 foto s gemaakt en werd begeleid door E Verkerk Behoud en beheer / Depots Met het door de gemeenteraad aannemen van de Voorjaarsnota in juni werd tevens een bedrag van structureel per jaar gehonoreerd voor de verbetering van de museumdepots Hiermee wordt het mogelijk om de deelcollecties, die in het Stadhuis (fietsen) en de Openbare Bibliotheek (onder meer verpakkingsblik) op de zolders inadequaat zijn opgeslagen, verantwoord in het depot te Zwolle onder te brengen Restauratie / Conservering Er is in 2012 veel werk verricht op het gebied van conservering en restauratie Met het oog op de jubileumtentoonstelling Rondom Ter Borch zijn diverse pronkstukken geconserveerd en/of gerestaureerd: Het portret van Gisbert Cuper op koper door Gerard ter Borch is gerestaureerd door dr Susanne Stangier, Guttecoven (L) Ook de bijzondere bijbehorende lijst van Derk Daniels is gerestaureerd door drs Josien van der Werf, Den Haag, invnr 3597 Het nieuw verworven randbijltje is gerestaureerd door Restaura, Haelen (L), invnr H Het portret van Hendrik Nilant door gerard ter Borch is eveneens gerestaureerd door dr Susanne Stangier, Guttecoven 15

18 De lijsten van de schilderijen van Jan de Baen zijn gerestaureerd door Ela Venbroek, Deventer, H /91 Ook de lijsten van de schilderijen van Jan Nagel (invnr 186), Pieter van Anraedt (invnr 60) en Bartholomeus Breenbergh (invnr 92) zijn door Ela Venbroek behandeld Het geschonken schilderijtje Gezicht op Deventer van Kie Mantels (invnr H ) is schoongemaakt en heeft een nieuwe lijst gekregen door Ela Venbroek, Deventer De twee 17de-eeuwse lijsten met beulszwaarden in de oude Raadzaal van het Stadhuis zijn geconserveerd door Ela Venbroek, Deventer, invnr H /352 Zes antieke stoelen in de hal van het Stadhuis zijn voorzien van een nieuwe stoffering, invnr H Restauratie lijst van schilderij Louis J Meijer, invnr 180, door Ela Venbroek, Deventer De restauratie van het Deventer tapijt in de oude Burgemeesterskamer van het Stadhuis is uitgevoerd door Babai Perzische Tapijten, Amersfoort, invnr H De restauratie van het kunstwerk G1462 van Margreet Hajee is uitgevoerd door de kunstenares zelf De conservering van de kunstwerken in het Stadhuis wordt sinds 2012 in eigen beheer door de musea uitgevoerd, acht mensdagen per jaar Juleke Bakker is hierbij actief als ondersteuning van de museummedewerkers, ook bij de conservering van de vaste presentatie in de musea In het pand De Drie Haringen zijn verbeteringen aangebracht Er zijn folies aangebracht op de ramen van de depots en lampen boven de tafel in het papierdepot De collectiehulpverlening vormt vanaf 2012 een vast agendapunt Er zijn zogenaamde CHV-kits ( gereedschapskisten ) in elk museum en depot Bij elke nieuwe tentoonstelling is men op de hoogte welke kunstwerken als eerste prioriteit hebben bij een mogelijke calamiteit en ontruiming 9 Publicaties en onderzoek PAM van Boheemen, Aanwinsten Historisch Museum Deventer 2011, Deventer Jaarboek 2012, p P van Boheemen maakte deel uit van de redactie van het Deventer Jaarboek CFCG Boissevain maakte deel uit van de redactie van het Weegblad P Groothuis redigeerde de nieuwsbrieven voor museummedewerkers 10 Educatie 16 Lezingenserie Deventer Gister en Vandaag In november ging voor de zevende keer de lezingencyclus Deventer Gister & Vandaag van start De uitvoering vindt in samenwerking met de Ambassadeurs en externe sprekers plaats De lezingencyclus, die dit jaar werd teruggebracht van tien naar acht zondagmiddagen met elk twee voordrachten, informeert de deelnemers op een voor een breed publiek toegankelijke wijze over de geschiedenis en het heden van de stad Nieuw dit cursusjaar was het toevoegen van een verhaal over de ontwikkeling van het landschap rondom Deventer De organisatie bestaat uit de dames S van Nimwegen en MW Stein en de heren J Schoppen en CFCG Boissevain 37 deelnemers namen een abonnement op de hele serie, terwijl enkele losse kaarten werden verkocht op de dag zelf Kunstzappen Op 11 maart vond de opening van Kunstzappen Sprookjes in het Kunstenlab plaats 480 leerlingen hebben meegedaan aan deze activiteit, waarvan 48 uit het speciaal voortgezet onderwijs Museumlessen In beide musea samen namen 117 groepen met in totaal 2376 leerlingen deel aan het gevarieerde aanbod museumlessen

19 11 Evenementen Het hele jaar was er een goed gevuld activiteitenprogramma met voorstellingen met de toverlantaarn en demonstraties van mechanisch speelgoed De knutselmiddagen in de voorjaarsvakantie werden goed bezocht, zo ook de 11 knutselmiddagen in de zomervakantie rond de thema s Sprookjes, Treinen en Bouwen Spelen op de Brink In 2012 heeft Spelen op de Brink weer goed gelopen Bestuursleden van de gelijknamige stichting zijn eind 2012 Peter van Bergen (voorzitter), Jos Oosterhuis (secretariaat), Tido van Raalte (penningmeester), Lucrees van Groningen, Kristianne Dijkstra en Petra Groothuis Kinderfeesten in Speelgoedmuseum Deventer Een kinderfeest in het Speelgoedmuseum blijft onveranderd populair Er werden 30 feestjes geboekt Rondleidingen in Historisch Museum Deventer Dagelijks om 12 uur en 1330 uur In het begin van het jaar was er een proef met een rondleiding om 1500 uur, maar dit was geen succes 1400 uur botst teveel met groepsafspraken, waardoor werd gekozen voor 1330 uur als tijdstip voor de tweede gratis rondleiding Dat loopt goed Voorstellingen in Speelkwartier Iedere woensdag- en zaterdagmiddag werden goed bezochte voorstellingen mechanisch speelgoed en toverlantaarn uitgevoerd door onze vrijwillige educatief medewerkers Munten- en postzegeltaxatie met 40 deelnemers Workshop bandenplakken met zeer geringe publieke belangstelling Ligfietsdag op de Brink met 100 deelnemers en veel berichtgeving achteraf in de media Een Fietsenlezing trok 38 deelnemers Een Tapijtlezing trok 29 toehoorders Demonstratie tapijtrestauratie bracht circa 100 toeschouwers Jubileumjaar 2013 Met het door de gemeenteraad aannemen van de Voorjaarsnota werd ook besloten eenmalig beschikbaar te stellen voor de jubileumviering van de Deventer Musea in 2013 In verband met de slechte economische omstandigheden voor menige Deventer burger besloot de museumdirecteur deze extra middelen niet te besteden aan het bruikleen van een schilderij uit Londen (te kostbaar) en het laten maken van een theatervoorstelling (te branchevreemd), maar het te investeren in de politiek actuele Deventerbrede erfgoedpresentatie Het thema GOUD heeft raakvlakken met het 100-jarig bestaan van de musea en diverse verenigingen en stichtingen hebben toegezegd te participeren Voor het jubileumprogramma werden de eerste stappen gezet, waarbij Vereniging De Waag aangaf op eigen gelegenheid een jubileumboek uit te willen geven Monumentenweekend 8 en 9 september De musea boden een verhalenverteller in de kelder van de 3 Haringen aan, rondleidingen over de Waag en een informatieblad bij het speelgoedmuseum Activiteiten bij de tentoonstellingen Presentatie kacheltegelboek 24 februari met begeleidende mini-expositie Taxatiedag schilderijen met 160 deelnemers Historisch zondagmiddagcafé met 60 deelnemers 17

20 12 Marketing (Uitwerking) Marketingplan Speelgoedmuseum In het Speelgoedmuseum werd tegen het eind van het jaar een nieuwe museumwinkel annex prettige verblijfsruimte ingericht Voor de vormgeving waren stichtingsbestuurslid J van Putten en de extern ingehuurd vormgever M van der Zee verantwoordelijk De bouw van het grote winkelmeubel geschiedde door museumtechnicus H Kleine Schaars Tijdens de kerstvakantie tekende zich een publieke belangstelling af, die hoopvol is voor de (financiële) toekomst Aan het Team Kennis & Verkenning van Gemeente Deventer werd opdracht gegeven tot een marktonderzoek onder de niet-bezoekers van het Speelgoedmuseum afkomstig uit de gemeenten Deventer en Voorst Sociale media Op 12 januari werd een uitgewerkte workshop Sociale Media voor de museummedewerkers en -vrijwilligers georganiseerd, waarbij de nadruk op Twitter lag Public Relations De directeur was secretaris van het bestuur van Stichting Promotie Deventer Musea, bestuurslid van Stichting het Iordenshofje, lid van het Directeurenoverleg Cultuur (DOC), lid van Nieuw Deventer Circuit, lid van de gemeentelijke projectgroepen Publieksruimten en Kunst in het nieuwe Stadhuiskwartier, organisator van Deventer Historisch Café en redacteur van het tijdschrift Weegblad Op 18 januari gaf hij een lezing voor Rotary Gorssel over de musea Verder is hij lid van diverse verenigingen en stichtingen en vertegenwoordigde hij de Deventer musea in het overleg met Vereniging De Waag, in de brancheorganisatie NMV, de internationale museumorganisatie ICOM, Vereniging Rembrandt en tijdens diverse openingen, presentaties en evenementen Conservator Petra van Boheemen was lid van de redactie van het Deventer Jaarboek, dat wordt uitgegeven in opdracht van de Historische Vereniging Deventer Per 4 juni 2012 is zij bestuurslid van de sectie Collecties van de Nederlandse Museumvereniging Als zodanig organiseerde ze op het Museumcongres in Maastricht de workshop Collecties Digitaal voor Dummies Daarnaast is ze actief in het Netwerk Stadsmusea Assistent-conservator Mara Bosboom woonde op uitnodiging in Turkije een studieweek van het Europese Netwerk van Speelgoedmusea bij Zij droeg bij aan een gemeenschappelijke expositie en schreef een artikel over ons speelgoedmuseum in een boekwerk Publiciteit In 2012 verscheen het Weegblad tweemaal Hierin werd aandacht besteed aan alle tentoonstellingen, diverse aanwinsten en collectiebeherende projecten en algemeen nieuws uit de Vereniging de Waag en de Deventer Musea Het blad wordt kosteloos aan de leden toegestuurd en is te koop in de VVV-Museumwinkel Deventer Historisch Café Medio 2012 bestond het DHC 2 jaar Medeorganisator en Stentorjournalist Herman van Amelsfoort overleed plotseling op 15 april Juut de Visser nam zijn plaats in Twaalf steeds wisselende voordrachten en altijd circa 35 deelnemers per aflevering kenmerkten het Deventer Historisch Café 18 Medewerker publiekszaken Petra Groothuis participeerde als lid in het bestuur van Stichting Spelen op de Brink en als redactielid van Deventer Onvoltooid Verleden Tijd (DOVT)

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF Museum

ANBI gegevens DAF Museum Het DAF Museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF Museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF Museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2015 Dordrecht, april 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichtingen 7-8 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2014

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Dordrecht, januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichtingen 7 9 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren.

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren. Aan het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda Betreft: Jaarrekening 2015 Benthuizen, 30 mei 2016 Geacht bestuur, Ingevolge uw doorlopende opdracht hebben wij de eer u aan te bieden:

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Stichting Sieradencollecties Pagina 1 van 10 Jaarrekening Stichting Sieradencollecties Jaarrekening 2015

Stichting Sieradencollecties Pagina 1 van 10 Jaarrekening Stichting Sieradencollecties Jaarrekening 2015 Stichting Sieradencollecties Pagina 1 van 10 Stichting Sieradencollecties Stichting Sieradencollecties Pagina 2 van 10 Inhoud Inleiding Activiteiten in 2014 / 2015 Grondslagen voor de waardering van activa,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Valkenswaard, 20 februari 2014 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Pagina 1. Accountantsverslag 3 2. Algemeen 4 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG. van de. GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING ORANJE-NASSAU te s-gravenhage. inzake jaarrekening s-gravenhage, 4 juni 2016

FINANCIEEL VERSLAG. van de. GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING ORANJE-NASSAU te s-gravenhage. inzake jaarrekening s-gravenhage, 4 juni 2016 FINANCIEEL VERSLAG van de GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING ORANJE-NASSAU te s-gravenhage inzake jaarrekening 2015 s-gravenhage, 4 juni 2016 Blad 2 INHOUD Blad Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 Katwijk, 10 februari 2016

JAARREKENING 2015 Katwijk, 10 februari 2016 JAARREKENING 2015 Katwijk, 10 februari 2016 Voorstraat 46 2225 ER Katwijk ZH INHOUDSOPGAVE pagina * Grondslagen van waardering en resultaat 1 * Balans per 31 december 2015 2 * Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 Stichting Groede Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 INHOUDSOPGAVE. 1.Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012

Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012 Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012 Jaarrekening 4-11-2013:8:26 4-11-2013 Utrecht, 8 november

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

Limburgs Geschied- Oudheidkundig Genootschap. Begroting 2011 (augustus 2010)

Limburgs Geschied- Oudheidkundig Genootschap. Begroting 2011 (augustus 2010) Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Begroting 2011 (augustus 2010) 1 Toelichting op de Begroting LGOG 2011 De opbouw van de begroting 2011 is in essentie gelijk aan die van vorig jaar. Op enkele

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

SIEGER WHITE STICHTING. I Algemeen 1. 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over

SIEGER WHITE STICHTING. I Algemeen 1. 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over SIEGER WHITE STICHTING JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave Bladnr. Rapport I Algemeen 1 Bijlagen 1 Balans per 31 december 2015 2 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 3 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 5. Voorstelnummer : 05-027 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp:

Nadere informatie

Stichting ''Het Kunkelsorgel'' Pagina 1 van 7 Jaarcijfers Inkomsten / Uitgaven

Stichting ''Het Kunkelsorgel'' Pagina 1 van 7 Jaarcijfers Inkomsten / Uitgaven Inkomsten en uitgaven Jaar Jaar Begroot Jaar Verwachting (alle bedragen x 1,00) 2013 2014 2015 2015 2016 SALDI 1 JANUARI 1 Beginsaldo 52.523,29 34.025,83 42.565,46 42.565,46 20.085,36 INKOMSTEN 2 Donaties

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg INHOUDSOPGAVE PAGINA A. VOORWOORD

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015 Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem Jaarrekening 2015 Samenstellingsverklaring d.d. 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Algemeen Oprichting, doel, bestuursgegevens 4 Resultaat 5 Financiële positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Toelichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Financieel verslag 2015 Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Inhoud Blz. Balans per 31 december 2015 3 Exploitatierekening 2015

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Jaarrekening 2013

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 (verkort) Alle bedragen luiden in hele euro s, tenzij anders vermeld. De balans is opgenomen na resultaatverdeling. Alle voorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde van lopende

Nadere informatie

EXPLOITATIE SALDO 2.500 2.000 1.000 10.450 10.002

EXPLOITATIE SALDO 2.500 2.000 1.000 10.450 10.002 EXPLOITATIE EN BEGROTING BATEN Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2015 Jaar 2014 Jaar 2013 Jaar 2013 Jaar 2012 -------------- Donaties en schenkingen 17.000 16.000 15.500 16.927 15.865

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Nadere informatie

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Balans per 31 december 2013 2012 Vaste activa Inventaris en inrichting 0 0 Voorraad winkelgoederen 10.494 10.784 Vorderingen Debiteuren 968 0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden Stichting Ton Smits Jaarverslag 2015 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse. Kerk in Nederland

BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse. Kerk in Nederland Vereniging BERAAD GROTE STEDEN in de Protestantse Jaarrekening 2013 Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland www.verenigingberaadgrotesteden.nl Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1 A 1018

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN Het bestuur van de Stichting Warnsveldse Monumenten heeft het genoegen u hierbij het rapport van de jaarrekening over 2012 aan te bieden. Dit document bevat: pagina Balans per 31-12-2012 1 Exploitatierekening

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Art-S-Cool Ferdinand Bolstraat 33 2525 XH DEN HAAG. Jaarrekening 2014

Stichting Art-S-Cool Ferdinand Bolstraat 33 2525 XH DEN HAAG. Jaarrekening 2014 Stichting Art-S-Cool Ferdinand Bolstraat 33 2525 XH DEN HAAG Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening 2012 BESTUUR Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit bestaat uit leden van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt. Het Bestuur van de

Nadere informatie

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam KOSSMANN.DEJONG De Ruyterkade 107 1011 AB Amsterdam info@kossmanndejong.nl Bezoeker bekijkt het textieldepot met toramantels, torakronen en siertorens.

Nadere informatie

Jaarverslag Brink 70, 7411 BW Deventer. KvK-nummer

Jaarverslag Brink 70, 7411 BW Deventer.  KvK-nummer Jaarverslag 2016 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl KvK-nummer 08130168 Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2016 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 2011 2010 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Vlottende activa Voorraden 38.103 98.072 Vorderingen 11.416 16.580 Liquide middelen 65.514

Nadere informatie

Werkervaring / opleidingen / exposities / diverse activiteiten

Werkervaring / opleidingen / exposities / diverse activiteiten Werkervaring / opleidingen / exposities / diverse activiteiten Marjo Potma www.marjopotma.nl 1980-1985 Kunstacademie Kampen opleiding Studie opdracht modevormgeving, Een jaar beeldhouwen Eindexamen keramische

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Kinderboerderij "Otterpoor" Gevestigd te Maarssenbroek

Kinderboerderij Otterpoor Gevestigd te Maarssenbroek Jaarverslag 2014 Samenstellingsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Kinderboerderij Maarssenbroek h/o Kinderboerderij "Otterspoor"

Nadere informatie

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld.

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld. Administratiekantoor H.G.M. Verstappen Parklaan 18 3972 JZ Driebergen Tel. 0343-515621 Aan het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde p/a Zonnenburg 2 3512 NL UTRECHT

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2011 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2011 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Duka la Dunia Financieel Jaarverslag

Duka la Dunia Financieel Jaarverslag Duka la Dunia Financieel Jaarverslag 1 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2 Exploitatie over 3 Waarderingsgrondslagen 4 Algemeen... 4 Waarderingsgrondslagen voor de balans... 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2012 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Accountantscontrole 2 3 Algemeen 3 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEVASTSTELLING VOOR. (JAAR) : :

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEVASTSTELLING VOOR. (JAAR) : : AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEVASTSTELLING VOOR. (JAAR) NAAM SUBSIDIE Vrijwillig jeugd en jongerenwerk Gegevens organisatie Naam van de organisatie Gevestigd te Correspondentieadres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 1 1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2014 2 1.3 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening 3-5

Nadere informatie

Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE.

Stichting Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE. Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening Stichting "Kledingbank Arnhem e.o." gevestigd te Arnhem

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting kasteel Huys ter Horst

Stichting kasteel Huys ter Horst Stichting kasteel Huys ter Horst Secretariaat: Jan Bootsstraat 4, 5961VB Horst - Bank: NL46 RABO 0147 23 76 61 - K.v.K. 12042308 - ANBI: 8092 01 343 mailadres: info@kasteelhuysterhorst.nl website: www.kasteelhuysterhorst.nl

Nadere informatie

Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen. Financieel verslag 2016

Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen. Financieel verslag 2016 Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen Financieel verslag 2016 Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Algemene grondslagen voor de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Singer Museum Laren. ANBI publicatiestukken 2014 RSIN nummer 804277424. 17 juni 2014. 5003710-069-CJu/ng/1

Stichting Vrienden van het Singer Museum Laren. ANBI publicatiestukken 2014 RSIN nummer 804277424. 17 juni 2014. 5003710-069-CJu/ng/1 Countus accountants + adviseurs b.v. Afdeling Accountants Monitorweg 55 1322 BK Almere Postbus 60015 1320 AA Almere Tel: (036) 5406200 Fax: (036) 5406270 www.countus.nl Stichting Vrienden van het Singer

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Archief N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers. RKD, Den Haag, archiefnummer 0707 Drs. Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia

Archief N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers. RKD, Den Haag, archiefnummer 0707 Drs. Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia Archief N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers RKD, Den Haag, archiefnummer 0707 Drs. Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia Studiemiddag Vormgevingsarchieven: werk in uitvoering

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Volle Evangelie Gemeente. Maasstraat 2. 7442 EJ Nijverdal. Jaarrekening VEG 2014 Pagina 1

JAARREKENING 2014. Volle Evangelie Gemeente. Maasstraat 2. 7442 EJ Nijverdal. Jaarrekening VEG 2014 Pagina 1 JAARREKENING 2014 Volle Evangelie Gemeente BETH " BETH SHALOM SHALOM " Maasstraat 2 7442 EJ Nijverdal Jaarrekening VEG 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave: 1. Brief oudsten en diakenen team 3 2. Balans activa

Nadere informatie

STICHTING MUSICA OMNIA VINCIT AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014

STICHTING MUSICA OMNIA VINCIT AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014 AMSTERDAM Financieel jaarverslag 2014 INHOUD Algemeen Doelstelling en activiteiten / 1 Bestuursleden / 1 Jaarcijfers Balans per 31 december 2014 / 2 Staat van baten en lasten over 2014 / 3 Grondslagen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Inhoud Introductie... 1 Bestuur... 1 Gegevens... 1 Doelstellingen en activiteiten... 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Beheersstichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Noordoost Groningen. jaarverslag en jaarrekening 2013

Beheersstichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Noordoost Groningen. jaarverslag en jaarrekening 2013 Beheersstichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Noordoost Groningen jaarverslag en jaarrekening 2013 Laat niemand in eenzaamheid sterven januari 2014 KvK nummer 02083640 Beheersstichting De Schutse

Nadere informatie

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011.

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011. Wassenaar, 29 maart 2012 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2011 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie