Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement"

Transcriptie

1 Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen Brussel januari 2014

2 Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Hoofdstuk VI Hoofdstuk VII Verifieerbare feiten 1 Algemeen Bezoekschema Per instelling Lijst met de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten opgesteld volgens de handleiding van de VLUHR, indien beschikbaar, en/of in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur; chematisch programmaoverzicht met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel; Omvang van het ingezette personeel in VTE, ingedeeld naar categorie van aanstelling; Instroomgegevens, doorstroomgegevens en totaal aantal studenten; De studieduur tot het behalen van het diploma per instromende cohorte en de gemiddelde studieduur per afstuderende cohorte; Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de opleiding met betrekking tot internationalisering conform de visie van de opleiding, met minimaal de mobiliteit op basis van internationaal aanvaarde definities 1 De verifieerbare feiten voor de visitatie communicatiemanagement zijn terug te vinden op

3 Dag 1 start einde duur 13:00 ontvangst commissie 13:00 15:00 2:00 intern beraad visitatiecommissie 15:00 16:30 1:30 opleidingsverantwoordelijken 16:30 17:30 1:00 bezoek opleidingsspecifieke infrastructuur en mediatheek 17:30 17:45 0:15 intern overleg 17:45 18:45 1:00 werkveld en alumni 18:45 19:00 0:15 intern overleg 19:00 19:30 0:30 informele ontmoeting Dag 2 start einde duur 8:30 9:00 0:30 intern overleg 9:00 10:15 1:15 studenten 10:15 10:30 0:15 intern overleg 10:30 11:45 1:15 docenten 11:45 12:00 0:15 intern overleg 12:00 12:45 0:45 ondersteunende functies op opleidingsniveau (trajectbegeleiding, studieadvies, ombudsdienst, internationalisering) 12:45 14:00 1:15 middagpauze en werkoverleg 14:00 15:00 1:00 vrij spreekuur 15:00 15:30 0:30 gesprek met de opleidingsverantwoordelijke(n) 15:30 18:00 2:30 intern beraad visitatiecommissie 18:00 mondelinge rapportering

4 kengetallen PLANTIJN Hogeschool Bachelor in de Communicatiemanagement

5 Lijst met opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten opgesteld volgens de handleiding van de VLUHR, indien beschikbaar, en/of in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur PLANTIJN CM VLUHR CM ZOEKEN, ONDERZOEKEN EN PLANNEN Informatie zoeken en beoordelen Onderzoeken Anderstalige informatie zoeken Ik zoek via een gepaste zoekstrategie en in relevante informatiebronnen naar informatie m.b.t. communicatiethema's van binnen en rond de organisatie. Ik schat de waarde van de gevonden informatie in, analyseer kritisch en geef de kern op zinvolle wijze weer met het oog op communicatieadvies. Ik formuleer autonoom een communicatieprobleem en zoek daarrond bestaande informatie op. Ik analyseer de info kritisch en gebruik ze. Ik werk mee aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht en evalueer de impact van concrete acties. Ik rapporteer hierover aan vakgenoten en leken. Ik zoek, raadpleeg en gebruik anderstalige bronnen voor communicatiedoeleinden.(3) 4. Communicatie van, binnen en rond organisaties opzoeken, analyseren en synthetiseren met het oog op communicatieadvies. 1. Autonoom een communicatieprobleem formuleren en daarrond bestaande informatie opzoeken, kritisch analyseren en gebruiken. 2. Meewerken aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht en hierover rapporteren aan vakgenoten en leken. 3. (...) De impact van concrete acties evalueren. Communicatie plannen CREEREN 3. Zelfstandig een geïntegreerd communica- Ik werk zelfstandig een geïntegreerd commutieplan voor profit en social profit, private en nicatieplan uit voor profit en social profit en overheidsorganisaties uitwerken en realiseren voor private en overheidsorganisaties op basis op basis van de bekomen onderzoeksresulvan bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat taten. Dit omvat het benoemen en indelen het benoemen en indelen van doelstellingen, van doelstellingen en doel-/publieksgroepen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken het uitwerken van een strategie en het kiezen van een strategie en het kiezen en creatief en creatief realiseren van gepaste reali- seren van gepaste communicatiemiddelen. (..) communicatiemiddelen. Tekstproductie in het Nederlands Anderstalige tekstproductie Ik schrijf vlotte, foutloze en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschap- pen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep. Dit doe ik zowel voor interne als externe communicatiemedia. Ik schrijf vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen. 5. Informatieve en persuasieve boodschappen creëren voor zowel interne als externe communicatiemedia. 6. Zich correct uitdrukken in het Nederlands, creatief met de Nederlandse taal omgaan. Vlot en doelgroepgericht communiceren (...) schriftelijk. 6. (...) Vlot en doelgroepgericht communiceren (...) in meerdere talen, (...) schriftelijk.

6 Fotografie, lay-out en grafische vormgeving Ik bedenk en ontwikkel formats voor visuele communicatiemiddelen (huisstijl, format van een magazine, folder, flyer,...). Ik beheers de basistechnieken van fotografie, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk ik efficiënt samen met specialisten. Audiovisuele productie en multimedia INTERAGEREN EN PREENTEREN Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen Netwerken en contactvaardigheid ORGANIEREN EN OPVOLGEN Organiseren Aansturen Budgetopvolging en administratie REFLECTEREN Mediabewustzijn Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin Deontologisch verantwoord handelen Ik pas de basistechnieken toe op het vlak audiovisuele media en multimedia en wend materialen efficiënt aan. Voor meer complexe taken werk ik efficiënt samen met specialisten. Ik druk me correct uit in het Nederlands en ga creatief met de Nederlandse taal om. Ik communiceer en presenteer vlot en doelgroepgericht in meerdere vreemde talen. Ik bouw professionele interne en externe contacten op en onderhoud ze. Bij het leggen en onderhouden van contacten hanteer ik de gepaste taal, houding en omgangsvormen. 9. Op vlak van audiovisuele media en multimedia de basistechnieken toepassen, materialen aanwenden en voor complexere taken efficiënt met specialisten samenwerken. 6. Zich correct uitdrukken in het Nederlands, creatief met de Nederlandse taal omgaan. Vlot en doelgericht communiceren en presenteren (...), mondeling. 6. (...) Vlot en doelgroepgericht communiceren en presenteren in meerdere talen, mondeling (...). 8. Professionele interne en externe contacten opbouwen en onderhouden. Ik toets de vraag van een opdrachtgever en vertaal deze in passende communicatieprojecten 7. Communicatieprojecten efficiënt en effectief (bijeenkomsten, events, campagnes,...). Ik organiseer deze communicatieprojecten zelfstandig organiseren. (...) efficiënt, effectief en zelfstandig. Ik brief medewerkers en externe 7. (...) Externe toeleveranciers en toeleveranciers en stuur ze aan. medewerkers briefen en aansturen. (...) Ik volg communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair op. Ik heb zicht op de diverse werkomgevingen, het mediabedrijf, de mediamarkt en het (internationale) medialandschap. Ik reflecteer over de betekenis en ontwikkelingen in het communicatievak en volg nieuwe trends inzake communicatiemanagement op de voet op. Ik heb zicht op de brede maatschappelijke en internationale context waarbinnen communicatie plaatsvindt. Ik schat het belang van maatschappelijke en juridische implicaties van communicatievormen en uitingen in en handel volgens de regels van de professionele- en organisatie-ethiek. 7. (...) Communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair opvolgen. 12. (...) Nieuwe trends inzake communicatie- management op de voet volgen. 10. (...) zicht hebben op de eigen rol, binnen de organisatie en in een brede maatschappelijke en internationale context. 11. Het belang van maatschappelijke en juridische implicaties van communicatievormen en -uitingen inschatten en deontologisch verant- woord handelen.

7 OPLEIDINGPECIFIEKE LEERREULTATEN IN VERGELIJKING TOT DLR Zelfreflectie Leerbereidheid Initiatiefzin Assertiviteit amenwerkingsgerichtheid Flexibiliteit Zelfstandigheid Innovativiteit en creativiteit Omgaan met stress Organisatiesensitiviteit Evalueren Leergierigheid PLANTIJN CM Ik denk kritisch na over de eigen producten. Ik kan eigen producten en handelen verantwoorden en schat eigen kennen en kunnen realistisch in. Ik sta open voor bijsturing en verbeter voortdurend het eigen functioneren door nieuwe informatie op te nemen, efficiënt te verwerken en effectief toe passen. Ik analyseer de persoonlijke leerbehoeften en vertaal die reflectie in initiatieven om me te professionaliseren op het terrein van het snel evoluerende communicatielandschap. Ik onderken kansen en stel uit eigen beweging acties voor of onderneem die uit eigen beweging. Ik geef uiting aan eigen mening en standpunten op een duidelijke manier en met respect voor anderen. Ik functioneer efficiënt als lid van een (multidisciplinair) team. Ik toon voldoende verantwoordelijkheidszin en collegialiteit. Ik pas mijn werkwijze, methode en/of doelstelling aan als de omstandigheden en/of opdrachtgever daarom vragen. Ik ben voldoende oplossingsgericht ingesteld om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen. Ik kom vernieuwend uit de hoek bij het bedenken van invalshoeken, het formuleren van voorstellen en het uit- werken van opdrachten. Ik vertoon efficiënt gedrag in situaties met hoge complexiteit, tijd- of werkdruk en bij tegenslag, teleurstelling of kritiek. Ik heb zicht op de eigen rol binnen de organisatie. Ik kan de invloed en de gevolgen inschatten van (eigen) beslissingen en acties op de organisatie in zijn geheel of op andere onderdelen binnen de organisatie. Ik kan andermans werk ethisch en inhoudelijk beoordelen. Ik grijp kansen en zoek actief naar situaties om de eigen competenties te verbreden en te verrijken. VLUHR CM 12. De persoonlijke leerbehoeften analyseren. (...) 12. De persoonlijke leerbehoeften analyseren en deze reflectie vertalen in initiatieven om zich te professionaliseren op het terrein van het snel evoluerende communicatielandschap. (...) 10. Efficiënt functioneren als lid van een (multidisciplinair) team. (...) 13. Actief bijdragen tot de kwaliteitszorg (...) door communicatieproblemen flexi- bel, (...) op te lossen. 1. Autonoom een communicatieprobleem formuleren (...) 3. Zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uitwerken en realiseren (...) 7. Communicatieprojecten (...) zelfstandig organiseren. 13. Actief bijdragen tot de kwaliteitszorg (...) door communicatieproblemen (...) creatief (...) op te lossen. 10. (...) en zicht hebben op de eigen rol, binnen de organisatie en in een brede maatschappelijke en internationale context.

8 Denken en redeneren Deadlinegericht werken Leidinggeven Projectmatig en methodisch handelen 360 Inlevingsvermogen Ik ga systematisch tewerk bij het analyseren van een probleem en leg kritische verbanden tussen verschillende soorten informatie. Ik integreer nieuw gevonden informatie met bestaande informatie, trek logische conclusies en weeg alternatieven tegenover elkaar af, rekening houdend met consequenties. Op basis hiervan formuleer ik onderbouwde meningen en/of standpunten. Ik volg activiteiten, taken en afspraken correct op, rekening houdend met deadlines. Ik ondersteun het proces van overleggen en handelen van meerdere personen en stuur bij, gericht op het effectief en efficiënt samenwerken aan een taak. Ik werk systematisch aan een taak naar een bepaald resultaat toe. Ik bezit het vermogen om uitgespro- ken en onuitgesproken informatie op te pikken en adequaat daarop te reageren, en dit zowel ten aanzien van medewerkers, klanten, hiërarchische oversten, Actief bijdragen tot de kwaliteitszorg (...) door communicatieproblemen met een kritische ingesteldheid (...) op te lossen. 7. Communicatieprojecten efficiënt en effectief (...) organiseren. Legende: Rode tekst: passage waarvan de inhoud niet als dusdanig is opgenomen in het gevalideerd model Groene tekst: passage waar het Plantijnmodel een meer specifieke omschrijving opneemt van een begrip dat voorkomt in het gevalideerd model

9 chematisch programmaoverzicht, met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel OVERZICHT PROGRAMMAONDERDELEN EN TUDIEPUNTEN CC 1 CM Exploreren stp 2 CC Experimenteren stp 3 CC Professionaliseren stp Nederlands1 5 Nederlands2 4 Copywriting 3 Frans1 5 Frans2 5 Engels1 5 Engels2 5 Commmunicatie, de theorie 3 Communicatie en invloed 4 Psychologie 3 Communicatiepsychologie Actualiteit in perspectief: sociologie, filosofie, historische inzichten Research en IC-Toolkit: informatica, statistiek 6 Communicatiesociologie 3 Communicatieonderzoek 3 Economie en marketing 6 Wetgeving en deontologie 3 Communicatiemanagement 5 Reclame 3 Media: medialeer, media de technieken 5 Mediaplanning 3 geïntegreerd in campagne geïntegreerd in campagne Intercultural communication International brand communication keuzevakken (zie volgende pagina) 9 3 keuzevakken (zie volgende pagina) 9 Communicatie in praktijk Communicatie in praktijk Communicatie in praktijk Exploreer jouw taalvaardigheid 3 W1 Creatief ontwerp 6 Campagne1 onderzoek 3 Exploreer de media 4 W2 Actua in de media 5 Campagne2 strategie 5 Exploreer het communicatiewerkveld Exploreer het maatschappelijk economisch werkveld 4 W3 Communicatieplan 4 Campagne3 uitvoering 4 3 W4 Communicatieonderzoek 6 tage + stageportfolio 15 of tage XL + stageportfolio (30) Project

10 KEUZEVAKKEN CC PR en reputatiemanagement 2PR Eventmanagement 3PR Interne communicatie 2PR Public affairs 3PR Visueel communiceren Direct marketing commu- nicatie en e- commerce ales promotion Productiebegeleiding Fotografie Camera en montage Webdesign DTP OOK Duits1 paans1 Overheidscommunicatie ocial Profit communicatie European Media Policy ocial media Non profit communicatie temtraining Webcommunicatie Photoshop Radio- en TV-spots Bedrijfsfilm port, cultuur en lifestyle Duits2 paans2 ZAP OOK : Opleidingsoverschrijdend keuzevak. De student kan bij een andere opleiding een vak volgen dat aanleunt bij de leerresultaten van Communicatiemanagement. ZAP: Zelfstandig Aangemaakt Profiel. De student gaat in op een opdracht voor een externe opdrachtgever, volgt een externe cursus die aanleunt bij de leerresultaten van Communicatiemanagement of neemt deel aan peer teaching.

11 Omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling Legende bij tabel (zie volgende pagina): 1 Deze kolom vermeldt de namen van alle personeelsleden die actief zijn in de opleiding, alfabetisch geordend per ambt. 2 De onderwijsopdracht van personeelsleden wordt uitgedrukt in studiepunten van de opleidingsonderdelen (op curriculumniveau) die door hen verzorgd worden. Indien het opleidingsonderdeel aan parallelgroepen wordt gegeven binnen de opleiding, worden de studiepunten van dat opleidingsonderdeel slechts 1 maal ingevuld. Van een opleidingsonder- deel dat door meerdere onderwijsgevenden wordt verzorgd, worden de studiepunten bij elk personeelslid volledig ver- meld. aanvullende noot bij 2: Voor stagebegeleiding noteren we standaard 15 studiepunten, zelfs al kan de student ook kiezen voor een tage XL van 30 studiepunten (Hij doet dan geen project) aanvullende noot bij 2: Alle lectoren CM lezen stageportfolio s na. We vermelden deze onderwijsopdracht alleen in deze noot. 3 VTE betreft het percentage aanstelling van het betrokken personeelslid zoals dat contractueel is vastgelegd op het mo- ment van de peiling. 4 Met functie wordt verwezen naar één van de drie volgende soorten activiteiten naast de onderwijsopdracht: (1) onder- zoeksopdracht; (2) opdracht inzake maatschappelijke dienstverlening en (3) organisatorische en administratieve taken (met vermelding van de algemene opdrachtomschrijving, bijv. kwaliteitszorg, internationalisering, studietrajectbegelei- ding ). Een personeelslid kan meerdere functies hebben. In dit geval worden alle functies vermeld. Indien het person- eelslid geen andere functies heeft dan een onderwijsopdracht, is de kolom blanco gelaten. 5, indien het betreffende personeelslid behoort tot de categorie statutair personeel, C, indien het betreffende personeelslid in contractueel dienstverband is aangesteld. 6 Inclusief de zelfstandige gastprofessoren. 7 Overige omvat onder meer het administratief en technisch personeel dat ingeschakeld wordt voor het (geheel of ge- deeltelijk) verzorgen van opleidingsonderdelen. 8 Aanvullende noot: We lezen vak-inhoudelijk expertise-domein als leerlijn. Zo zegt deze rubriek niet alleen iets over de expertise van de lector, maar ook over het doel waartoe ze wordt ingezet, met name leerresultaten. De leerlijnen worden in de tekst toegelicht. Aanvullende noot: In de opleidingsonderdelen stage en project komen alle leerlijnen samen. Mochten we bij de bege- leiders van stages en projecten alle leerlijnen vermelden, dan zou de specificiteit van hun expertisedomein niet meer af te lezen vallen. Daarom vermelden we desgevallend gewoon stage en project.

12 Naam personeelslid1 ONDERWIJZEND PERONEEL (OP) Hoofdlector Korte omschrijving vak- -inhoudelijk expertise- -domein 8 Onderwijs- -opdracht in Communicatiemanagemen t uitgedrukt in studiepunten2 Eventuele andere functies binnen Communicatiemanagement, of binnen het departement o.a. voor Communicatiemanagement4 opdrachtvolume specifiek voor Globaal Communicatiemanage opdrachtvolume in m ent / opdracht voor instelling, uitgedrukt in het departement VTE3 Hoogst behaalde diploma Baeyens Frank departementshoofd 100% Doctoraat Wijsbegeerte Lector Berghmans Linda Borghys Elza Broos Gisèle Camelbeke Joke De Greef Rita Debandt Willy Dreessen Kristel Elsen Greet Frenssen Roger Gemoets Ann Herroelen Patrick Hye Dirk Vreemde talen Tekstproductie en contactvaardigheid Organiseren, sturen en opvolgen Tekstproductie en contactvaardigheid Organiseren, sturen en opvolgen Tekstproductie en contactvaardigheid tage Project Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Onderzoek en research Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Vreemde talen tage Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Communicatieplan Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Project tage Mediabewustzijn Communicatieplan Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin tage / Project 5/3/4/6/5/5/5/3/4/3 internationalisering 100/0 5/3 40/0 3/3/15/15/15 3/3 opleidingscoördinator CC diversificatie nieuwe programma's studentenbegeleiding ZAP peerteaching projectenbureau work opleidingscoördinator PRV 95/0 11/21 65/15 3/6/5 DOC 29/3 5/3/5/15 internationalisering outgoing Erasmus PWO- - HOC & DOC ZAP toonmoment (organisatie) 65/0 0/27 3/5/3/5 30/5 6/3/5/4/3/15/15 92/0 3 PWO- -: UO Al Quds 0/9 5/4/3/3/3/3/3/3/15/15 verankering Festival van de Bedrijfsfilm posthogeschoolvorming 68/2 100% 100% lector 55% 50% lector 100% 95% opleidingscoördinator 85% 27% lector 100% 80% opleidingscoördinator 100% 31,5% lector 65% 65% lector 100% 23% lector 50% 35% lector 100% 92% lector 100% 13% lector 70% 70% lector Universitair kunstonderwijs drama Licentiaat Vertaler Licentiaat Germaanse Filologie Licentiaat Klinische Psychologie Licentiaat Germaanse Filologie Licentiaat Economische Wetenschappen Licentiaat Romaanse Filologie Licentiaat Geschiedenis Licentiaat in de Criminologie en de Rechten Licentiaat politieke en sociale wetenschappen Licentiaat Communicatie- - wetenschappen Licentiaat politieke en sociale wetenschappen /C5 1/5

13 Naam personeelslid1 Jespers Gerda Leemans Hilde Mairiaux Philippe Meerts Christina Mermans andra Mols Vera Korte omschrijving vak- -inhoudelijk expertise- -domein 8 Mediabewustzijn, deontologie en actualiteitszin Communicatieplan Onderwijs- -opdracht in Communicatiemanageme nt uitgedrukt in studiepunten2 6/3/6/5/ 3 Eventuele andere functies binnen Communicatiemanagement, of binnen het departement o.a. voor Communicatiemanagement4 Mediabewustzijn Onderzoek en research Vreemde talen 5/4/4/3/5/5/5 80/0 Onderzoek en research Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin¹ Grafiek, foto, AV en multimedia Project Tekstproductie en contactvaardigheid Organiseren, sturen en opvolgen tage Project 3/6/5 stafmedewerker (toelatingscommissie; Plato- - en ICT ankerpersoon) opdrachtvolume specifiek voor Globaal Communicatiemanage opdrachtvolume in m ent / opdracht voor instelling, uitgedrukt in het departement VTE3 47/0 34/50 6 coördinatie projecten CM 45/0 6/6/3/3/3/15 ZAP Toonmoment 55/3 5/3/15/15/3/3 internationalisering: incoming students: coördinatie + Elementary Dutch + Belgian culture & economy 28/15 75% 55% lector 100% 80% lector 100% 69% lector 80% 40% lector 100% 57% lector 85% 65% lector Hoogst behaalde diploma Licentiaat toegepaste economische wetenschappen Licentiaat pers- - en communicatie- wetenschappen en licentiaat Romaanse Filologie Ingenieur in de Handel Licentiaat Hedendaagse geschiedenis Hoger Kunstonderwijs Fotografie Licentiaat Germaanse Filologie /C5 Peeters Edgard Poppe tephaan Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Communicatieplan tage 6/3/3/3/5/4/3/15 ZAP (van contract tot puntenregistratie) DOC 0/0 47/28 25% 25% lector 75% 58,5% lector Licentiaat in de rechten en licentiaat in de Criminologie Licenciaat Economische Wetenschappen Robijns Iris Communicatieplan Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Onderzoek en research Mediabewustzijn tage Project 5/4/4/5/4/4/5/4/3/15/1 5 HOC en DOC stagecoördinator 90/10 100% 100% lector Licenciaat Communicatie- - wetenschappen Rombouts Veerle Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin 6/3 21/0 50% 21% lector Licentiaat Geschiedenis 2/5

14 Naam personeelslid1 pittaels Olaf Korte omschrijving vak- -inhoudelijk expertise- -domein 8 Onderwijs- -opdracht in Communicatiemanageme nt uitgedrukt in studiepunten2 Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Organiseren, sturen en opvolgen 3/3/4/4/4/5 Eventuele andere functies binnen Communicatiemanagement, of binnen het departement o.a. voor Communicatiemanagement4 projectenbureau work onderwijsontwikkeling: leerlijnen en praxis ondezoek opdrachtvolume specifiek voor Globaal Communicatiemanage opdrachtvolume in m ent / opdracht voor instelling, uitgedrukt in het departement VTE3 43/12 65% 53,5% lector Hoogst behaalde diploma Licentiaat Psychologie /C5 terk Martine Vreemde talen 5/3 studentenbegeleiding 7/16 100% 23% lector Licentiaat Romaanse Filologie usswein Elisabeth Vreemde talen 5/3/5/5 60/0 60% 60% lector Licentiaat Romaanse Filologie Van Assche Veerle Van de Venne Ingeborg Van den Bulck Helga Onderzoek en research Communicatieplan tage Project 6 5/4/3/4/3/5/4/3/3/15/1 5 PWO- - en PWO- -P extern project: ZAP (van aanbod tot contract) ombuds 1cm tot 3cm 16/81 0/10 postgraduaat: Adskills 78/17 100% 96% lector 100% 6% lector 100% 97,5% lector Doctoraat Politieke en sociale Wetenschappen Licentiaat Communicatie- - wetenschappen Licentiaat Communicatie- - wetenschappen Van Doninck Jozef Tekstproductie en contactvaardigheid Organiseren, sturen en opvolgen 5/3 14/0 100% 14% lector Baccalaureaat Filosofie Van Gool Yannick Vreemde talen tage 3/5/4/5/3/15/15 41/0 50% 41% lector Licentiaat Romaanse Filologie Van Looveren Ilse Onderzoek en research 3/5 Van Os Cecilia PWO- - en PWO- -P extern project: Tekstproductie en contactvaardigheid Organiseren, sturen en opvolgen 4/6/4/6 39/0 44/56 100% 100% lector 100% 39% lector Licentiaat Communicatie- - wetenschappen Licentiaat Germaanse Filologie Van Temsche Nancy Vreemde talen Organiseren, sturen en opvolgen² Taalvaardigheid en contactvaardigheid² 3/5/4/5/3/4/5/5/5/3 100/0 100% 100% lector Licentiaat Germaanse Filologie Vanderhaegen Wilfried VOET radio 0/5 100% 3% lector Licentiaat Germaanse Filologie Vanhout Elsa Vreemde talen 3/3 internationale tweedaagse 13/0 50% 43,5% lector Licentiaat Romaanse Filologie Vissers Nadia diversificatie en diversiteit: 4x45 0/20 100% 13% lector Licentiaat Germaanse Filologie 3/5

15 Naam personeelslid1 Korte omschrijving vak- -inhoudelijk expertise- -domein 8 Onderwijs- -opdracht in Communicatiemanageme nt uitgedrukt in studiepunten2 Eventuele andere functies binnen Communicatiemanagement, of binnen het departement o.a. voor Communicatiemanagement4 opdrachtvolume specifiek voor Globaal Communicatiemanage opdrachtvolume in m ent / opdracht voor instelling, uitgedrukt in het departement VTE3 Hoogst behaalde diploma /C5 Weuts Anne- -Elisabeth Vreemde talen 5/3 31/0 100% 34% lector Licentiaat Germaanse Filologie Praktijklector Van Praet Imelda Grafiek, foto, AV en multimedia 6/6/3 28/0 100% 28% lector Gegradueerde Plastische Kunsten Publiciteit van Varik Meeuwis Grafiek, foto, AV en multimedia Tekstproductie en contactvaardigheid³ Project²³ 5/4/6/6/4/3/3/3/15 71/0 80% 71% praktijklector Gegradueerde Grafisch Ontwerpen GATPROFEOREN (GP)6 Cornil Koen Onderzoek en Research Mediabewustzijn Communicatieplan tage Project 3/5/5/3/15/15/4 incoming Erasmus: Belgian culture & economy posthogeschoolvorming: lessen medialandschap 64/2 100% 65% gastprofessor Licentiaat politieke en sociale wetenschappen C Goossens Tom Communicatieplan 3 15/0 Marain Frederik opvolging cursusbeleid 0/2 15% 15% gastprofessor 25% 25% gastprofessor Licentiaat Communicatie- - Licentiaat wetenschappen Economische Wetenschappen C C Martens Kristoff Grafiek, foto, AV en multimedia 5/4/4 29/0 50% 29% gastprofessor Meester in audiovisuele kunst C Meerts Christina Vlecken Koen OVERIGE7 Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Grafiek, foto, AV en multimedia Project 6 5/0 6/6/4/15/15/3 62/0 80% 5% gastprofessor 95% 64% gastprofessor ATP opdrachtvolume voor departement Aerts Ine medewerker EMI 60 80% Licentiaat Hedendaagse geschiedenis bachelor of cience in de Architectuur gegradueerde communicatiebehee r Hendrickx Alfonso medewerker helpdesk, dienst ICT % Getuigschrift TO port C choutens Tanja medewerker EMI 65 uykens Katya medewerker EMI 20 80% Kunstonderwijs Fotografie en kunstgeschiedenis Gegradueerde 90% Bibliotheekwezen en documentatie informatiek C C C 4/5

16 Naam personeelslid1 Korte omschrijving vak- -inhoudelijk expertise- -domein 8 Onderwijs- -opdracht in Communicatiemanagement uitgedrukt in studiepunten2 Eventuele andere functies binnen Communicatiemanagement, of binnen het departement o.a. voor Communicatiemanagement4 opdrachtvolume specifiek voor Communicatiemanage ment / opdracht voor het departement Globaal opdrachtvolume in instelling, uitgedrukt in VTE3 Teugels Liddy secretariaatsmedewerker % Van Goethem Els secretariaatsmedewerker extern project organisatie congressen en postgraduaat % Hoogst behaalde diploma Hoger ecundair Onderwijs Wetenschappen - - Latijn Gegradueerde Communicatiebeheer /C5 C Van Hemelrijck Elisabeth medewerker EMI 25 80% Van Loon Katia secretariaatsmedewerker 20 50% Licentie Oudheidkunde en kunstgeschiedenis Getuigschrift Hoger ecundair Onderwijs Boekhouden Vereecken Claire medewerker EMI 25 80% Master fotografie Verschave Ellen stafmedewerker/ secretariaatsmedewerker % Gegradueerde Bedrijfsmanagement C 5/5

17 OMVANG VAN HET INGEZETTE PERONEEL, INGEDEELD NAAR CATEGORIE VAN AANTELLING GELACHT LEEFTIJDCATEGORIE TOTAAL M V Onderwijzend personeel Gastprofessoren Overige VERGELIJK TOTALEN TER CONTROLE GELACHT LEEFTIJDC. VERCHIL

18 Benchmark rapport Hoger Onderwijs Academiejaar Laatste update gegevens:6-okt-2012

19 Toelichting: Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek zal het aangewend worden in de fase van de zelfevaluaties van de opleidingen in het hogescholen en universiteiten. Het rapport werkt aan de hand van 8 indicatoren: - Geografische spreiding. - Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. - aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. - Verdeling geslachten. - Kengetallen. - tudierendement. - tudieduur (time to graduation). - Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate) Elk van deze indicatoren wordt berekend op verschillende profielen. - oort opleiding - tudiegebied - Opleiding De laatste drie indicatoren worden voor elk van deze profielen zowel berekend op het niveau van een inrichtende instelling als het gemiddelde voor alle instellingen in Vlaanderen. Op deze manier kan elke instelling zich voor elk profiel benchmarken met vergelijkbare instellingen of het gemiddelde in Vlaanderen. Elk rapport wordt gedraaid op basis van een voorgedefinieerd standaardrapport uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Vorming. De rapporten hebben altijd betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd gevalideerd door de instellingen) Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. Inschrijvingen: betreffen altijd actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld) - Voltijds: inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen. - Niet-voltijds: inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen. - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een academische of professiionele bachelor. - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een academische of professionele bachelor. - Eerste inschrijvingen: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de opleiding. Deze inschrijving wordt als zijn eerste inschrijving beschouwd voor de opleiding en doorgetrokken naar de hogerliggende aggregaten (soort opleiding & studiegebied). Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar , zijn de eerste betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar. - tudierendement: De ratio van de verworven studiepunten ten opzichte van het aantal opgenomen studiepunten met impact op leerkrediet. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). De studierendementstabellen worden momenteel enkel berekend voor de voltijdse studenten (>54stpnt). - tudieduur: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen een de opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding. - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit een opleiding binnen het betreffende profiel. Let op: we bereken dus niet hoeveel studenten er bijvoorbeeld uitstromen uit de academische bachelor. we berekenen wel hoeveel studenten er in de academische bachelors uitstromen uit hun opleiding. We zien dus de gemiddelde uitstroom uit de opleidingen binnen de profielen.

20 Profiel soort opleiding Professioneel gerichte bachelor van 180 studiepunten (01) Academiejaar Geografische spreiding inrichtende vestigingsplaatsen Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen Totaal aantal inschrijvingen Instellingen Hogere Zeevaartschool Hogeschool int-lukas Br... Hogeschool voor Wetensc... Groep T-Internationale Ho... Lessius Antwerpen XIO Hogeschool Limburg Provinciale Hogeschool Li... Katholieke Hogeschool Br... Erasmushogeschool Brussel Plantijn-Hogeschool Artesis Hogeschool Antwe... HUB-EHAL Hogeschool West-Vlaande... Lessius Mechelen Katholieke Hogeschool in... Katholieke Hogeschool Li... Katholieke Hogeschool Ke... Katholieke Hogeschool Le... Katholieke Hogeschool Zui... Karel de Grote-Hogeschoo... Arteveldehogeschool Hogeschool Gent Totaal aantal inschrijvingen instellingen Verdeling geslachten Instelling Totaal aantal inschrijvingen Hogeschool Gent Aantal inschrijvingen Arteveldehogeschool Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool int-lieven Lessius Mechelen Hogeschool West-Vlaanderen Aantal inschrijvingen HUB-EHAL Artesis Hogeschool Antwerpen Plantijn-Hogeschool Erasmushogeschool Brussel Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Provinciale Hogeschool Limburg Mannelijk Geslacht Vrouwelijk XIO Hogeschool Limburg Lessius Antwerpen Groep T-Internationale Hogeschool Leuven 874 Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 693 Hogeschool int-lukas Brussel 176 Hogere Zeevaartschool 150 Benchmarkrapport versie 0.27 BURT Pagina 3 van okt-2012

VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2

VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2 VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office m anagement aan de Erasmushogeschool Brussel, Katholieke

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Communications

Domeincompetenties en Illustraties Communications Domeincompetenties en Illustraties Communications (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Griet Wils De professionele wensen en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie