SPECIFIEK ONDERZOEK MBO. ROC Landstede. Crebo Mbo-Verpleegkundige Crebo Verzorgende-IG Crebo Entree opleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIFIEK ONDERZOEK MBO. ROC Landstede. Crebo 95520 Mbo-Verpleegkundige Crebo 95530 Verzorgende-IG Crebo 95769 Entree opleiding"

Transcriptie

1 SPECIFIEK ONDERZOEK MBO ROC Landstede Crebo Mbo-Verpleegkundige Crebo Verzorgende-IG Crebo Entree opleiding Juni 2015

2 Plaats: Zwolle BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd in: Maart 2015 Conceptrapport verzonden op: 6 mei 2015 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 30 juni 2015

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Conclusie en vervolgtoezicht Conclusie Vervolgtoezicht Bevindingen... 7

4

5 1 Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voerde in maart 2015 een specifiek onderzoek uit naar een aantal bedrijfsgerichte opleidingen van ROC Landstede. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een rapportage van een specifiek onderzoek van maart 2014 met onderzoeksnummer Dit specifiek onderzoek van maart 2014 is uitgevoerd op grond van het rapport van december 2012, onderzoeksnummer: , kenmerk HB v1r. Omdat de opleidingen niet meer werden aangeboden in de vorm van bedrijfsgerichte trajecten danwel eindtermgerichte opleidingen waren, kon er geen heronderzoek plaatsvinden op de opleidingen uit dat rapport en is een nieuw specifiek onderzoek uitgevoerd bij bedrijfsgerichte trajecten in maart Bij dat nieuw opgezette onderzoek zijn twee bedrijven, een zorginstelling en een onderneming in de bouw betrokken. De ingeschreven deelnemers zijn bij die opleidingen niet voor bekostiging in aanmerking gebracht. Beide genoemde rapporten van 2012 en 2014 geven aanleiding tot een vervolgonderzoek en om verder te kijken naar de bedrijfsgerichte trajecten bij Landstede. De aanleiding voor dit onderzoek De Inspectie van het Onderwijs heeft in het rapport van het specifiek onderzoek van maart 2014 naar bedrijfsgerichte trajecten vervolgtoezicht aangekondigd om de verbeteringen bij de onderzochte opleidingen te onderzoeken. Daarnaast geeft het rapport van maart 2014 specifiek aan dat onderzoek gaat plaatsvinden om te bepalen in hoeverre de instelling in het kader van de bedrijfsgerichte trajecten handelt conform het door haar geformuleerde beleid. Dat betekent bovendien dat gekeken wordt of de dan lopende bedrijfsgerichte crebo-opleidingen met overeenkomsten met bedrijven als uitgangspunt ook aan de wet- en regelgeving voldoen. Doelstelling van het onderzoek De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen omvang en aard van de bedrijfsgerichte trajecten en van de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van de voorschriften van de vereisten uit de wet en regelgeving bij de binnen het bedrijf onder verantwoordelijkheid van ROC Landstede aangeboden bedrijfsgerichte crebo-opleidingen. Uitvoering van het onderzoek Om de onderzoeksopzet vorm te kunnen geven heeft de inspectie een inventarisatie uitgevoerd. Bij Landstede is nagevraagd welke bedrijfsgerichte trajecten op dat moment nog liepen omdat op basis van externe informatie bleekdat er nog bedrijfsgerichte trajecten in uitvoering konden zijn. Dit in tegenstelling tot het feit dat het college van bestuur in het traject bestuurlijk handelen heeft aangegeven te stoppen met alle bedrijfsgerichte trajecten in crebo opleidingen. We zijn bij het eerste gesprek in het kader van dit onderzoek in december 2014 nagegaan in hoeverre dit ook klopte. Uit de vervolgens door Landstede intern uitgevoerde inventarisatie bleek dat binnen Landstede toch meerdere bedrijfsgerichte trajecten door de verschillende locaties worden aangeboden. Op basis van de door Landstede aangeleverde lijst heeft de inspectie de hieronder genoemde opleidingen geselecteerd om het vervolgtoezicht op uit te voeren. Dit heeft op twee locaties plaats gevonden en bij de opleidingen met de meeste deelnemers. De inspectie Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 1 van 14

6 heeft zich bij dit onderzoek geconcentreerd op de bedrijfsgerichte opleidingen. Hierbij worden de deelnemers door de bedrijven bij de onderwijsinstelling ingeschreven. De in 2012 en 2014 onderzochte opleidingen worden niet meer als bedrijfsgerichte opleidingen aangeboden. Het vervolgtoezicht op deze opleidingen waar nog waarschuwingen op rusten worden vervolgens onderzocht bij de reguliere opleidingen met hetzelfde crebonummer. In tegenstelling tot de opleidingen in het rapport van maart 2014 worden de onderstaande bedrijfsgerichte opleidingen wel voor bekostiging in aanmerking gebracht. De hieronder genoemde opleidingen zijn in het onderzoek betrokken. Instellingsbreed Crebo 95769, Entree opleiding Assistent dienstverlening en zorg Raalte Crebo 95520, Mbo-Verpleegkundige niveau 4, bbl. Crebo 95530, Verzorgende-IG niveau 3, bbl. Lelystad: Crebo 95520, Mbo-Verpleegkundige niveau 4, bbl. Crebo 95530, Verzorgende-IG niveau 3, bbl. Het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van de wettelijke voorschriften is door twee inspecteurs van het mbo onderwijs uitgevoerd. Vooraf zijn documenten opgevraagd zoals onderwijs- en examenregeling, roosters en jaarplanning. Ook waren op beide lokaties ter plaatse documenten zoals studentdossiers en ingevulde bpv-werkboeken, onderwijsovereenkomst, praktijkovereenkomst, examenmateriaal en bevoegdheden docenten aanwezig. Deze documenten zijn ingezien en deels meegenomen. Per onderwijslocatie zijn op respectievelijk 5 en 11 maart 2015 gesprekken gevoerd met deelnemers, docenten/praktijkbegeleider, praktijkopleiders van de bpv-bedrijven, examencommissie, taakhouders van het onderwijsteam en de directie van de betreffende locatie. Op 11 december 2014 en 1 april 2015 is over de bedrijfsgerichte trajecten en de onderzochte opleidingen een gesprek met het college van bestuur van ROC Landstede gevoerd. De entree opleiding is alleen administratief onderzocht aan de hand van de inschrijfgegevens. De resultaten van het onderzoek leiden tot het bepalen van het vervolgtoezicht. In hoofdstuk 2 leest u de conclusies en het vervolgtoezicht. De bevindingen van het onderzoek van de opleidingen vindt u in hoofdstuk 3. Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 2 van 14

7 2 Conclusie en vervolgtoezicht In dit hoofdstuk geven we aan welke conclusie we trekken uit het onderzoek en wat het vervolgtoezicht is. Aan de hand van de door Landstede aangeleverde lijst met opleidingen zijn de volgende bedrijfsgerichte trajecten onderzocht: Crebo 95769, Entree opleiding Assistent dienstverlening en zorg. Crebo 95520, Mbo-Verpleegkundige niveau 4. Crebo 95530, Verzorgende-IG niveau Conclusie Bij de administratieve controle van de entreeopleiding Crebo Assistent dienstverlening en zorg zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. Wij concluderen dat bij de opleidingen crebo Verzorgende-IG en crebo Mbo-Verpleegkundige sprake is van een beroepsopleiding met begeleide onderwijstijd en begeleide beroepspraktijkvorming, maar dat in de opzet en uitvoering van de opleiding sprake is van tekorten. Bij deze opleidingen zijn tekortkomingen geconstateerd in de naleving van de weten regelgeving. Deze tekortkomingen hebben ook gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de examinering in zijn geheel. De onderwijsinstelling schiet tekort in de begeleiding van de beroepspraktijk. De tekortkomingen betreffen de volgende punten: De duur van de opleiding wijkt af van het wettelijke vereiste. Hiermee wordt niet voldaan aan het gestelde in de wet dat een niveau 4 opleiding drie volledige studiejaren bevat (zie hiervoor artikel 7.2.4a, derde lid onder d van de WEB) en een niveau 3 opleiding minstens twee volledige studiejaren bevat (zie hiervoor artikel 7.2.4a, derde lid onder c van de WEB). De in de onderwijsovereenkomst gemaakte afspraken stroken niet met hetgeen werkelijk is afgesproken met de deelnemers. Hiermee wordt niet voldaan aan artikel tweede lid van de WEB. Voor de praktijkovereenkomst heeft de inspectie geconstateerd dat de opgenomen uren niet overeenkomstig de duur van de opleiding zijn en is onduidelijk hoeveel uren bpv er daadwerkelijk gemaakt kunnen worden. De bbl opleiding heeft op de locatie Lelystad geen eigen praktijkbegeleiders die de werkplek van de deelnemers bezoeken. Op de locatie Raalte wordt wel op de werkplek een bezoek afgelegd en een voortgangsgesprek gevoerd. De begeleiding is volledig overgenomen door de zorginstellingen. Hiermee wordt niet voldaan aan artikel 7.2.8, tweede lid van de WEB. De onderwijs en examenregeling en de studiegids zijn niet specifiek voor deze (verkorte) opleidingen opgesteld en zijn daarom niet duidelijk genoeg. De werkelijke opleidingsduur komt bovendien niet overeen met de onderwijsovereenkomst en is er onduidelijkheid over het aantal begeleide onderwijsuren en uren bpv. Er wordt dan ook niet voldaan aan artikel 7.4.8, tweede lid van de WEB. Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 3 van 14

8 Daarnaast voldoet de opleiding crebo Mbo-Verpleegkundige niet aan de beroepsvereisten conform artikel 7.2.6, tweede lid van de WEB uit andere wetgeving gestelde eisen in de wet BIG en het Besluit opleidingseisen Mbo-Verpleegkundige 2011 artikel 3 lid 2 en 3. De vrijstellingen voor onderdelen van deze opleidingen die aan deelnemers worden verstrekt zijn onvoldoende gemotiveerd en vastgelegd. Tevens is de betrokkenheid van de examencommissie bij het vaststellen van vrijstellingen onvoldoende. Daarmee voldoet de examinering niet aan de eisen die gesteld mogen worden en wordt niet voldaan aan artikel van de WEB. Meer specifiek er wordt niet voldaan aan standaard 2 en 3 van de examenstandaarden. De ingezette ingekochte examinstrumenten Prove2move is als instrument voldoende, maar de wijze waarop het gebruikt wordt, waarborgt niet een dekkende examinering voor de totale opleiding. Er worden namelijk alleen die onderdelen ingezet die van toepassing zijn op de beroepspraktijk van de zorginstellingen waar de deelnemers werkzaam zijn. Daarnaast vindt geen examinering plaats op de onderwijsinstelling naar eventuele aspecten die niet in de beroepspraktijk beoordeeld kunnen worden. Een uitzondering daarop zijn de verpleegkundige handelingen. Die worden zo nodig in de Skill labs getoetst op school. Deze conclusies worden nader toegelicht in hoofdstuk Vervolgtoezicht Voor de volgende opleidingen is geconstateerd dat deze niet voldoen aan wet- en regelgeving en vindt vervolgtoezicht plaats. Opleidingen Crebo 95520, Mbo-Verpleegkundige niveau 4 Crebo 95530, Verzorgende-IG niveau 3 Beoordeling Toezichtvorm Vervolgtoezicht De kwaliteit van examinering en - Examinering artikel van WEB. Er wordt niet voldaan - De inspectie meldt het oordeel aan de minister diplomering is onvoldoende. aan standaard 2 en 3 van de examenstandaarden. - De instelling ontvangt een waarschuwing o.g.v. art 6.1.5b. eerste lid jo 6.1.5b. tweede lid van de WEB - Na de in de waarschuwingsbrief opgenomen termijn van een jaar na de datum van verzending van de waarschuwing volgt een onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Niet naleven wet- en a lid 3d van de WEB, duur van de opleiding - De inspectie meldt het oordeel aan de minister regelgeving a lid 3c van de WEB, duur van de opleiding - De instelling ontvangt een waarschuwing o.g.v. art Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 4 van 14

9 - Beroepsvereisten artikel lid 2 van de WEB. - onderwijsovereenkomst artikel lid 2 van de WEB. - praktijkovereenkomst artikel lid 2 van de WEB. - Onderwijs- en examenregeling artikel lid 2 van de WEB - inrichting van het onderwijs artikel van de WEB tweede lid jo eerste lid onder b van de WEB - Na de in de waarschuwingsbrief opgenomen termijn van 3 maanden na de datum van verzending van de waarschuwing volgt een onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 5 van 14

10 Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 6 van 14

11 3 Bevindingen In dit hoofdstuk geven we een nadere toelichting op de conclusie. Crebo Mbo-Verpleegkundige Deze opleiding is onderzocht op locatie in Raalte en Lelystad. Wij constateren dat deze opleidingen deels op dezelfde wijze worden aangeboden maar dat er ook verschillen zijn. Waar dat van toepassing is wordt dat in onderstaande tekst vermeld. Aanbod De opleiding wordt aangeboden als verkort programma, hetgeen niet toegestaan is. In de Aanvulling Studiegids Lelystad is aangegeven dat de opleiding gemiddeld tweeëneenhalf jaar duurt, uitgaande van 1600 studiebelastingsuren per jaar. Hiermee wordt geen inzage gegeven in de begeleide onderwijstijd waarbij de school actief betrokken is bij de begeleiding en het onderwijs van de deelnemer. Voor een bbl opleiding is dat sinds 1 augustus 2013 minstens 200 uur per jaar. Voor de locatie Raalte staat in de offerte dat de opleiding twee jaar en drie maanden duurt. Hiermee kan niet voldaan worden aan het gestelde in de wet dat een niveau 4 opleiding drie jaar moet duren; zie hiervoor artikel 7.2.4a derde lid van de WEB. Dit is ongeacht de leerweg. Bovendien is in de Regeling vaststelling lijst van vierjarige middenkaderopleidingen bepaald dat de opleiding Mbo-Verpleegkundige ook vier jaar kan duren. Dit mede vanwege de eisen die gesteld worden in de wet BIG en het Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011 artikel 3 tweede en derde lid. Daarbij behoort het totaal aan theoretisch onderwijs 1535 uur te zijn en het praktisch onderwijs 2300 uur, totaal 3835 uur. Ofschoon het theoretisch onderwijs niet in zijn geheel begeleid hoeft te zijn, voldoet de programmering niet aan de wet BIG (zie ook de paragraaf OER, onderwijsovereenkomst etc.). Inschrijving De inschrijving is niet zorgvuldig verlopen. De inschrijving van deelnemers is bepaald door de beide zorginstellingen. Zij voeren de intakegesprekken en Landstede is daar niet bij betrokken. De door de zorginstellingen geselecteerde deelnemers worden vervolgens ingeschreven bij Landstede. Deze neemt de inschrijvingen integraal over. Opvallend is dat op het aanmeldingsformulier standaard bij de keuze versneld/verkort nee is ingevuld, terwijl het in werkelijkheid wel een verkort traject is. Vervolgens heeft de school aangegeven dat er vrijstellingen zijn. Met name deel 1 van de gekozen methode van Prove2Move geeft vrijstelling van onderwijs, maar niet van de examinering voor dat deel. De vrijstellingen zijn echter voor iedereen hetzelfde, ook al blijkt uit de vooropleidingsinformatie en de eventuele eerder verworven ervaring dat dat niet klopt. Toch is voor iedereen dezelfde aanname gedaan over de duur van de opleiding en de vrijstellingen. Er is geen of nauwelijks een screening gedaan door Landstede op mogelijke belemmeringen en de haalbaarheid Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 7 van 14

12 van de opleiding in die korte duur. Hier komen we op terug bij het onderdeel examinering. OER, Onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst en wet BIG De opleiding loopt in Raalte van september 2014 tot december Dit is ook weergegeven op de onderwijsovereenkomst. In Lelystad is met twee deelnemers besproken dat zij een tweejarige opleiding volgen, zoals ook te lezen is bij de verantwoording van de uren vrijstelling. Echter op de onderwijsovereenkomst staat dat de opleiding drie jaar duurt, namelijk van 15 januari januari 2017 bij de ene deelnemer en van 15 januari 2015 tot 31 januari 2018 bij de ander. Hiermee komen deze onderwijsovereenkomsten niet overeen met hetgeen met de deelnemer (mondeling) is afgesproken namelijk twee jaar en zoals opgenomen in de Aanvulling Studiegids namelijk tweeëneenhalf jaar. Hiermee wordt niet voldaan aan artikel 8.1.3, tweede lid van de WEB. De praktijkovereenkomst van de opleiding in Raalte loopt van september 2014 tot december 2016, dus overeenkomstig de afspraken met de deelnemer over de duur van de opleiding. Het is echter onduidelijk hoeveel uur bpv er door de deelnemer moet worden uitgevoerd per leerjaar. In de studiegids staat dat het arbeidscontract in het dossier van de deelnemer behoort te zitten. Dat bepaalt dan ook het aantal bpv uren. Daarnaast is het aantal bpv- uren die zijn opgenomen op de overeenkomst in Lelystad niet aannemelijk omdat de uren per week en de afgesproken duur van de opleiding niet overeenkomen. Een deelnemer heeft bijvoorbeeld 16 uur bpv per week en een totaal van 1957 uur en een ander 24 uur per week en totaal van 2898 uur bpv. Zelfs als de opleiding drie jaar zou duren, zijn deze uren nauwelijks tot niet te maken. Hiermee wordt niet voldaan aan artikel tweede lid van de WEB. De onderwijs- en examenregeling die aan de inspectie is overgelegd veroorzaakte veel verwarring omdat het een versie is die niet is toegespitst op deze (verkorte) opleiding, maar geldend voor alle opleidingen Verpleegkundige binnen Landstede. De opleiding Verpleegkundige duurt volgens die opleidingsgids 4 jaar terwijl de offerte en de onderwijsovereenkomst voor locatie Raalte anders aangeeft, namelijk twee jaar en drie maanden. De aanvullende studiegids uit Lelystad spreekt van gemiddeld tweeëneenhalf jaar. Onduidelijk is het aantal begeleide onderwijsuren en het aantal beroepspraktijkvormingsuren per leerjaar. De onderwijs- en examenregeling voldoet daarmee niet aan artikel 7.4.8, tweede lid van de WEB. Door het verkorte karakter van de opleiding en het ontbreken van een deugdelijke regeling voor vrijstellingen en het niet inzichtelijk maken van de uren in de onderwijs en examenregeling of op andere wijze kan niet worden voldaan aan de uitvoering van de verplichte 1535 uur theoretisch onderwijs. Indien jaarlijks de 200 klokuren begeleide onderwijstijd als voorgeschreven in de WEB worden gerealiseerd, is dat onvoldoende. De deelnemers zijn namelijk 1 dag per week op school voor een maximale duur van tweeëneenhalf jaar. Het urenoverzicht van de locatie Raalte Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 8 van 14

13 maakt het aantal uren in het kader van de wet BIG ook niet inzichtelijk. Daar is een totaal van 2488 uur gepresenteerd terwijl het totaal aantal uren conform de wet BIG hoger moet zijn. Het gaat conform de wet BIG alleen al om 2300 uur bpv, naast het theoretisch onderwijs van 1535 uur, dat in ieder geval deels als begeleide uren moet worden aangeboden. Hiermee wordt niet voldaan aan de WEB artikel lid 2 Beroepsvereisten en daarmee ook niet aan de wet BIG artikel 3 lid 2 van het Besluit opleidingeisen verpleegkundige Onderwijsproces Er is sprake van een degelijk onderwijsproces waarbij gewerkt wordt aan een portfolio. Dit geldt voor zowel de begeleide onderwijstijd als voor de beroepspraktijkvorming (in kader wet BIG, het praktisch onderwijs). De deelnemers zijn tevreden alhoewel zij het wel een zwaar programma vinden. Het werken met de leermeter behoefde in het begin van het jaar wel extra aandacht omdat de leerlingen niet gewend zijn ermee te werken en er in de beginfase moeite mee hadden. Die aandacht is ook geboden. Verder kan de vraag gesteld worden - gezien de beperkte duur van de opleiding - of de verschillende zorgcategorieën uit de opleiding Verpleegkundige wel voldoende aan bod kunnen komen en de opgedane kennis als zodanig beklijft. Dit naast het feit dat er onvoldoende tijd is om de opleiding te volgen en daarmee ook het trainen van vaardigheden onder druk komt te staan. De bbl opleiding heeft op de locatie Lelystad geen eigen praktijkbegeleiders die de werkplek van de deelnemers bezoeken. Op de locatie Raalte wordt wel op de werkplek een bezoek afgelegd en een voortgangsgesprek gevoerd. De praktijkopleiders van de zorginstelling begeleiden weer de werkbegeleiders. Zij zijn niet zelf met de deelnemers actief. De werkbegeleider geeft aan wanneer een deelnemer kan gaan aftoetsen. Bij deze toetsen zijn geen vertegenwoordigers van de school aanwezig of betrokken. De deelnemers van de opleiding op de locatie Raalte lopen vier uur beroepspraktijkvorming bij een andere afdeling dan dat zij werkzaam zijn, bij de locatie Lelystad is dit niet het geval. Overigens zijn die vier uur niet bij een andere zorgcategorie. Deze constructie vanuit de zorginstelling bij de opleiding op locatie Raalte maakt de beroepspraktijkvorming apart van het werken. Het aantal uren is dan echter wel erg beperkt. De theorie wordt wel op school behandeld, maar is geen onderdeel van het examen. Alles wat in de praktijk wordt beoordeeld is ook meteen het examen. Er vindt op de locatie Raalte geen aparte beoordeling van de beroepspraktijk plaats, op de locatie Lelystad wel. De praktijkopleiders geven aan dat de omschrijving van de beoordelingen te algemeen zijn en daardoor niet altijd voldoende onderscheid in niveau is te maken. De zorginstelling stelt vervolgens eigen eisen, waardoor de inhoud van de opleiding ten opzichte van de oer wordt verzwaard. Hierdoor kan een verzwaring ontstaat ten opzichte van het kwalificatiedossier en verschil in de waarde van diploma s zoals deze bij de diverse locaties van Landstede worden verstrekt. Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 9 van 14

14 Examinering De toepassing van de vrijstellingen is niet op juiste wijze gebeurd. Er heeft geen individuele vaststelling van de kerntaken en het werkproces op het behaalde en vereiste niveau plaatsgevonden in relatie tot het kwalificatiedossier Verpleegkundige. De examencommissie heeft niet onafhankelijk per deelnemer vastgesteld dat aan het bepaalde niveau voor de vrijstellingen is voldaan. De inhoud van de opleiding Verzorgende-IG wordt gelijk gesteld aan het eerste deel van de opleiding Verpleegkundige, terwijl van een verpleegkundige meer complexiteit en zelfstandigheid verwacht mag worden in vergelijking met een Verzorgende-IG. Er zal zeker overlap zijn, maar integraal het hele zorgplan van een Verzorgende- IG gelijk stellen aan het maken van een zorgplan Verpleegkundige is niet zoals in het kwalificatiedossier wordt beschreven. De beroepsvaardigheden worden voor het merendeel in de praktijk geëxamineerd aan de hand van opdrachten in een Proeve van bekwaamheid. Daarnaast maken de generieke vakken onderdeel uit van het examen. De examinering vindt plaats aan de hand van opdrachten die beoordeeld worden door twee andere verpleegkundigen. Dit is niet de begeleider van de betreffende deelnemer in de praktijk, maar wel iemand uit hetzelfde team. Hierdoor kan het voorkomen dat delen van de opleiding mogelijk niet aan bod komen in het examen omdat de praktijk die mogelijkheid niet biedt. Er vindt geen gestructureerde examinering plaats van de andere branches op de onderwijsinstelling. Dit vindt wel plaats voor de verplichte verpleegtechnische handelingen. Er wordt dan ook alleen geëxamineerd in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Landstede heeft zelf onvoldoende zicht op de examinering. Zij zijn niet aanwezig bij de beoordeling in de praktijk en houden ook geen steekproefgewijze controle. Er is dan ook geen inzicht in de afname condities en de wijze van beoordelen bij de examencommissie op grond waarvan deze tot diplomering kan overgaan. De examinering in de praktijk wordt geheel door de zorginstellingen zelf verzorgd. Gezien het feit dat er veelvuldig wordt geëxamineerd is dat een praktische oplossing, maar daarmee is de verantwoordelijkheid voor de examinering feitelijk verlegd naar de zorginstelling in plaats van dat deze verantwoordeljikheid bij de onderwijsinstelling ligt, zoals wettelijk vereist is. Ook kan de vraag gesteld worden of door de fragmentarische wijze van examineren het niveau en de complexiteit behorend bij het niveau van de opleiding wel voldoende aan bod kan komen in de examinering. Er wordt niet voldaan aan artikel van de WEB, meer specifiek wordt er niet voldaan aan standaard 2 en 3 van de examenstandaarden. Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 10 van 14

15 Crebo Verzorgende-IG Deze opleiding is onderzocht in zowel Raalte als Lelystad. Wij constateren dat deze opleidingen deels op dezelfde wijze worden aangeboden maar dat er ook verschillen zijn. Waar dit van toepasing is wordt dat vermeld. Aanbod De opleiding wordt aangeboden als verkort programma. In de Aanvulling Studiegids Lelystad is aangegeven dat de opleiding gemiddeld anderhalf jaar duurt, uitgaande van 1600 studiebelastingsuren per jaar. Hiermee wordt geen inzage gegeven in de begeleide onderwijstijd waarbij de school actief betrokken is bij de begeleiding en het onderwijs van de deelnemer. Voor een bbl opleiding is dat minstens 200 uur per jaar. Voor de locatie Raalte staat in de offerte dat de opleiding van april 2014 tot juni 2015 duurt. Hiermee kan niet voldaan worden aan het gestelde in de wet dat een niveau 3 opleiding minimaal twee jaar moet duren (artikel 7.2.4a derde lid onder c van de WEB). Dit is ongeacht de leerweg (zie ook de paragraaf wettelijke documenten, oer, onderwijsovereenkomst etc). Inschrijving De inschrijving heeft plaatsgevonden door de beide zorginstellingen. Zij voeren de intakegesprekken, Landstede is daar niet bij betrokken. De door de zorginstellingen geselecteerde deelnemers worden ingeschreven bij Landstede. Op het aanmeldingsformulier staat standaard bij versneld/verkort: nee. Daarnaast staat er op het aanmeldings en inschrijfformulier een 1-jarig traject vermeld. Vervolgens heeft Landstede aangegeven dat zij de vrijstellingen bepaalt. Deze vrijstellingen zijn vervolgens voor iedereen hetzelfde, ook al blijkt uit de vooropleidingsinformatie dat deze niet voor iedereen hetzelfde is. Dat geldt ook voor de eventuele eerder verworven ervaring in het werkveld. Hier komen we bij het onderdeel examinering op terug. Zo troffen wij in Raalte meerdere deelnemers aan die reeds de BOL opleiding helpende en verzorgende bij een andere onderwijsinstelling hadden afgerond. Deze deelnemers zijn onterecht op deze opleiding ingeschreven. Hier is meer sprake van een nascholing voor de zorginstelling op het nieuwe kwalificatiedossier. OER, Onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst en wet BIG De opleiding loopt in Raalte van bijvoorbeeld november 2014 tot januari Dit is ook weergegeven op de onderwijsovereenkomst. Er waren echter ook deelnemersdossiers waarbij de deelnemer op de onderwijsovereenkomst stond ingeschreven van november 2013 tot aan november 2015, maar in januari 2015 reeds het diploma had behaald. Een enkele keer kwamen we ook tegen dat een deelnemer twee praktijkovereenkomsten had voor een deel van dezelfde periode bij dezelfde zorginstelling met beide dezelfde einddatum. In Lelystad is met verschillende deelnemers gesproken en zij gaven aan dat de opleiding 18 maanden duurde. Echter op de onderwijsovereenkomst staat dat de opleiding twee jaar duurt, namelijk van 1 september 2013 tot 31 augustus Deze overeenkomsten komen niet overeen met hetgeen met de Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 11 van 14

16 deelnemer is afgesproken en opgenomen in de Aanvulling Studiegids Hiermee wordt niet voldaan aan artikel 8.1.3, tweede lid van de WEB. De praktijkovereenkomst in locatie Raalte loopt van november 2014 tot januari 2016, overeenkomstig de afspraken met de deelnemer over de duur van de opleiding. Het is echter onduidelijk hoeveel uur bpv er door de deelnemer moet worden uitgevoerd per leerjaar. In de studiegids staat dat het arbeidscontract in het dossier van de deelnemer behoort te zitten. Dat bepaalt dan ook het aantal bpv uren. In de praktijkovereenkomst staan 1000 tot 1600 klokuren, maar ook 800 klokuren welke niet aannemelijk zijn voor de duur van de opleiding omdat niet iedereen een fulltime contract heeft en er ook een schooldag bezocht moet worden. In de instellingsanalyse van de totaal bestede uren staat 900 uur voor de bpv opgenomen. Het aantal praktijkuren dat is opgenomen op de praktijkovereenkomst in locatie Lelystad is overal 1280 klokuren. Dit is eveneens niet aannemelijk omdat de uren per week (16 uur) en de afgesproken duur van de opleiding dan niet overeenkomen. Hiermee wordt niet voldaan aan artikel tweede lid van de WEB. De onderwijs en examenregeling die de inspectie is overgelegd veroorzaakte verwarring omdat het een reguliere oer is die niet is toegespitst op deze (verkorte) opleiding, maar geldend voor alle opleidingen Verzorgende-IG binnen Landstede. De opleiding Verzorgende- IG duurt volgens die opleidingsgids drie jaar, terwijl de offerte en de onderwijsovereenkomst voor locatie Raalte anders aangeven namelijk 1 jaar en twee maanden. De aanvullende studiegids uit locatie Lelystad spreekt van gemiddeld anderhalf jaar. Uit de informatie van de deelnemers blijkt dat de opleidingsduur in de praktijk minder is. De diplomering vindt pas plaats op 5 oktober 2015, terwijl de studenten al voor de zomer klaar zijn met de opleiding. In de meeste gevallen worden daarom de eindgesprekken over de vakantie geschoven en de diplomauitreiking naar 5 oktober, terwijl deze opleidingstrajecten feitelijk al voor de vakantie afgerond kunnen worden. Over deze situatie in relatie tot de bekostiging is separaat een brief naar de instelling verstuurd. Onduidelijk is de oer over het aantal begeleide onderwijsuren per leerjaar en het aantal beroepspraktijkvormingsuren per studiejaar. De onderwijsen examenregeling voldoet daarmee niet aan artikel tweede lid van de WEB. Door het verkorte karakter van de opleiding en het ontbreken van een deugdelijke vrijstellingenregeling en het niet inzichtelijk maken van de uren in de oer is het programma onvoldoende. Onderwijsproces Er is sprake van een degelijk onderwijsproces waarbij gewerkt wordt aan een portfolio. Dit geldt voor zowel de begeleide onderwijstijd als voor de beroepspraktijkvorming. De deelnemers zijn tevreden alhoewel zij het wel een zwaar programma vinden. Het werken met de leermeter behoefde in het begin van het jaar wel extra aandacht omdat de leerlingen niet Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 12 van 14

17 gewend zijn ermee te werken en er in de beginfase moeite mee hadden. Die aandacht is ook geboden. Verder kan de vraag gesteld worden - gezien de beperkte duur van de opleiding - of de verschillende zorgcategorieën uit de opleiding Verzorgende-IG wel voldoende aan bod kunnen komen en als zodanig kunnen beklijven. Dit naast het feit dat er onvoldoende tijd is voor de opleiding en daarmee ook het intrainen van vaardigheden onder druk komt te staan. Uit de offerte blijkt ook dat het onderdeel kraamzorg niet wordt aangeboden. De bbl opleiding heeft geen eigen praktijkbegeleiders, dit wordt door de werkbegeleiders van de zorginstelling verzorgd. De praktijkopleiders van de zorginstelling begeleiden weer de werkbegeleiders. Zij zijn niet zelf met de deelnemers actief. De werkbegeleider geeft ook aan wanneer een deelnemer kan gaan aftoetsen. Hier zijn dan geen vertegenwoordigers van de school bij aanwezig of betrokken. De theorie moet wel behandeld zijn, maar is geen onderdeel van het examen. Alles wat in de praktijk wordt beoordeeld, is ook meteen een examen. Er vindt geen aparte beoordeling van de beroepspraktijk plaats. De praktijkopleiders geven aan dat de omschrijvingen van de beoordelingen te algemeen zijn en dat er daardoor niet altijd voldoende onderscheid in niveau is te maken. De zorginstelling stelt daar vervolgens eigen eisen aan bij bijvoorbeeld toediening medicatie, waardoor de inhoud van de opleiding ten opzichte van de oer wordt verzwaard. Hierdoor ontstaat een verzwaring ten opzichte van het kwalificatiedossier en verschil in de waarde van diploma s bij Landstede. Examinering De toepassing van de vrijstelling is niet op juiste wijze gebeurd. Er heeft geen individuele vaststelling van het behaalde niveau plaatsgevonden in relatie tot het kwalificatiedossier Verzorgende-IG. De examencommissie heeft niet onafhankelijk kunnen vaststellen dat per student aan bepaalde werkprocessen en kerntaken uit het kwalificatiedossier is voldaan waardoor een verkorting van het programma is gerechtvaardigd. De inhoud van de opleiding Helpende wordt gelijkgesteld aan het eerste deel van de opleiding Verzorgende-IG. Voor de Verzorgende-IG verleent de examencommissie geen vastgestelde vrijstellingen. Ook hier wordt hetzelfde als bij Verpleegkundige het eerste deel van de opleiding niet aangeboden en alleen geëxamineerd in de praktijk. Dit roept op zijn minst vragen op. Er wordt alleen in de praktijk geëxamineerd aan de hand van opdrachten die beoordeeld worden door twee andere verzorgenden. Niet is de begeleider van de betreffende student in de praktijk, maar wel uit hetzelfde team. Hiermee kan het voorkomen dat hele delen van de Verzorgende-IG opleiding niet aan bod komen in het examen omdat de praktijk die mogelijkheid niet biedt. Er is namelijk veelal sprake van slechts één zorgcategorie in de praktijk waar de deelnemer werkzaam is. Er vindt geen gestructureerde examinering plaats van op zijn minst één van de andere zorgcategorieën op de onderwijsinstelling zoals over de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of kraamzorg. Dit vindt Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 13 van 14

18 wel plaats voor de verplichte verpleegtechnische handelingen. Er wordt alleen geëxamineerd in de beroepspraktijk van de Verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Landstede heeft zelf onvoldoende zicht op de examinering. Zij zijn niet aanwezig bij de beoordeling in de praktijk. Er vindt ook niet steekproefgewijs een controle plaats. Er is dan ook geen inzicht in de afname condities en de wijze van beoordelen bij de examencommissie op grond waarvan deze tot diplomering kan overgaan. De examinering in de praktijk wordt geheel door de zorginstellingen verzorgd. Gezien het feit dat er veelvuldig wordt geëxamineerd is dat een praktische oplossing, maar daarmee is de verantwoordelijkheid voor de opleiding feitelijk verlegd naar de zorginstelling in plaats van dat deze verantwoordeljikheid bij de onderwijsinstelling ligt. Ook kan de vraag gesteld worden of dat door de fragmentarische wijze van examineren wel voldoende het niveau en de complexiteit behorend bij het niveau van de opleiding aan bod kan komen in de examinering. Er wordt niet voldaan aan artikel van WEB en niet aan standaard 2 en 3 van de examenstandaarden. Rapport specifiek onderzoek mbo ROC Landstede pagina 14 van 14

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Naleving wettelijke vereisten. ROC West Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Naleving wettelijke vereisten. ROC West Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Naleving wettelijke vereisten ROC West Brabant te Etten-Leur Crebo 91830 Chauffeur goederenvervoer Crebo 90311 Operator (Operator A) Crebo 90313 Operator (Voedingsoperator)

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West Brabant te Etten-Leur. Chauffeur goederenvervoer

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West Brabant te Etten-Leur. Chauffeur goederenvervoer ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West Brabant te Etten-Leur Chauffeur goederenvervoer Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280559 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Gwendoline van Puttenschool Sint Eustatius, afdeling mbo Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 92640 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Aventus te Apeldoorn Medewerker sociale zekerheid Januari 2015 3280511/8 BRIN: 27DV Onderzoeksnummer: 279425 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 285524 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam KWALITEITSONDERZOEK MBO Regio College te Zaandam Verzorgende-IG Maart, 2016 BRIN: 25RA Onderzoeksnummer: 284774 Onderzoek uitgevoerd: 12-11-2015 Conceptrapport verzonden op: 29 januari 2016 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Heering Consultancy Opleidingen B.V. Plaats : Achterveld BRIN nummer : 30HY Onderzoeksnummer : 196715 Datum onderzoek : 9 september - 14 oktober 2013 Datum vaststelling : 21

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR NALEVING WETTELIJKE VEREISTEN MBO

ONDERZOEK NAAR NALEVING WETTELIJKE VEREISTEN MBO ONDERZOEK NAAR NALEVING WETTELIJKE VEREISTEN MBO ROC Nijmegen Verkoopmedewerker Verkoper (Verkoper detailhandel) Verkoopchef Verkoopspecialist Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel) Verkoopspecialist

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Medewerker beheer ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Medewerker beheer ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Medewerker beheer ICT januari 2013 Plaats: Zwolle BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 128104 Onderzoek uitgevoerd in: December 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. SBK Opleidingen te Eindhoven. Operator (Operator A)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. SBK Opleidingen te Eindhoven. Operator (Operator A) KWALITEITSONDERZOEK MBO SBK Opleidingen te Eindhoven Operator (Operator A) BRIN: 30XZ Onderzoeksnummer: 284978 Onderzoek uitgevoerd: 9 december 2015 t/m 14 december 2015 Conceptrapport verzonden op: 20

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Schoonheidsspecialist

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Schoonheidsspecialist ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Schoonheidsspecialist januari 2013 Plaats: Zwolle BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 128103 Onderzoek uitgevoerd in: December 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

SPECIFIEK ONDERZOEK MBO NCOI. Logistiek Medewerker Crebo 90255 bbl niveau 2. Logistiek Teamleider Crebo 90202 bbl - niveau 3

SPECIFIEK ONDERZOEK MBO NCOI. Logistiek Medewerker Crebo 90255 bbl niveau 2. Logistiek Teamleider Crebo 90202 bbl - niveau 3 SPECIFIEK ONDERZOEK MBO NCOI Logistiek Medewerker Crebo 90255 bbl niveau 2 Logistiek Teamleider Crebo 90202 bbl - niveau 3 Logistiek Supervisor Crebo 90217 bbl niveau 4 Oktober 2014 Plaats: Hilversum BRIN:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Financiële beroepen Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 244350 Onderzoek uitgevoerd in: Maart 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670) Definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280124 Onderzoek uitgevoerd: 19-02-2015 t/m 20-02-2015 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group) STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : 196659 Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014 Pagina

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Marlijn Academie te Langeweg. Allround operator productietechniek

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Marlijn Academie te Langeweg. Allround operator productietechniek KWALITEITSONDERZOEK MBO Marlijn Academie te Langeweg Allround operator productietechniek BRIN: 30UW Onderzoeksnummer: 280441 Onderzoek uitgevoerd: 15-01-2015 t/m 24-03-2015 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Nijmegen te Nijmegen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Nijmegen te Nijmegen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Nijmegen te Nijmegen Schoonheidsspecialist september 2014 3280511/7 BRIN: 25PN Onderzoeksnummer: 276402 Onderzoek uitgevoerd in: juni 2014

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kuva Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kuva Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kuva Opleidingen Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 29YY Onderzoeksnummer : 284016 Datum onderzoek : 22 september 2015 Datum vaststelling : 1 december 2015 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Vakschool STC-Group te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Vakschool STC-Group te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Vakschool STC-Group te Rotterdam Assistent logistiek medewerker Chauffeur goederenvervoer Machinist railvervoer Koopvaardij officier alle schepen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Mbo-Verpleegkundige december 2014 BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 278548 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport) KWALITEITSONDERZOEK MBO Helicon Opleidingen te Boxtel Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport) Maart 2013 BRIN: 26CC Onderzoeksnummer: 128083 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO M & M Opleidingen B.V. Plaats : Almere BRIN nummer : 30KC Onderzoeksnummer : 196498 Datum onderzoek : 10-12 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Vak & Werk School B.V. te Etten-Leur

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Vak & Werk School B.V. te Etten-Leur KWALITEITSONDERZOEK MBO Vak & Werk School B.V. te Etten-Leur 90383, Verkoopspecialist (bbl); 92512, Werkvoorbereider fabricage (bbl); 90012, Operator B (bbl); 92500, Technisch tekenaar (bbl). Utrecht,

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem Kapper (Junior kapper) BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: 283000 en 283011 Onderzoek uitgevoerd:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Nijmegen te Nijmegen. Particuliere beveiliging (Beveiliger)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Nijmegen te Nijmegen. Particuliere beveiliging (Beveiliger) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Nijmegen te Nijmegen Particuliere beveiliging (Beveiliger) september 2014 3280511/7 BRIN: 25PN Onderzoeksnummer: 276703 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Amsterdam com43 - Verkoopspecialist Juli 2012 Plaats: AMSTERDAM BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 126565 Onderzoek uitgevoerd in: april 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Landstede te Zwolle

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Landstede te Zwolle ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Landstede te Zwolle Mediavormgever AV-productie augustus, 2014 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 277955 Onderzoek uitgevoerd in: augustus, 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276998 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Albeda College te Rotterdam Middenkaderopleiding Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Oktober 2014 3280511/8,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Sociaal Pedagogisch Werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Sociaal Pedagogisch Werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Sociaal Pedagogisch Werker Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 244348 Onderzoek uitgevoerd in: maart 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

SPECIFIEK ONDERZOEK MBO

SPECIFIEK ONDERZOEK MBO SPECIFIEK ONDERZOEK MBO ROC Landstede 90440 Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent) 10036 Commercieel medewerker Marketing en Communicatie 10891 Facilitair medewerker

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC RIVOR te Tiel 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG BRIN: 04CY Onderzoeksnummer: 253817 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen STAAT VAN DE INSTELLING Savantis exameninstelling te Waddinxveen Definitief December 2013 BRIN: 26EJ Onderzoeksnummer: 269802 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2013 Conceptrapport verzonden op: 6 augustus

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG 4255204/4 BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 283329

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276637 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Mediavormgever/AV-productie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Mediavormgever/AV-productie ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Mediavormgever/AV-productie januari 2013 Plaats: Zwolle BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 128105 Onderzoek uitgevoerd in: December 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Nova College te Haarlem. bc104 Maatschappelijke Zorg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Nova College te Haarlem. bc104 Maatschappelijke Zorg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Nova College te Haarlem bc104 Maatschappelijke Zorg augustus, 2013 Plaats: Haarlem BRIN: 25PX Onderzoeksnummer: 243585 Onderzoek uitgevoerd in: Augustus 2013 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 275600 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. 90191 - DTP-er (Allround DTP-er)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. 90191 - DTP-er (Allround DTP-er) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Mediacollege Amsterdam 90191 - DTP-er (Allround DTP-er) Definitief Utrecht, 25 september 2012 Plaats: AMSTERDAM BRIN: 02PA Onderzoeksnummer: 126099 Kenmerk: H3347244

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Utrecht te Utrecht Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)/ Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN INHOUD Samenvatting 5 1 Vraagstelling en onderzoeksopzet 7 1.1 1.2 Aanleiding tot het onderzoek 7 Wettelijke grondslag voor de norm 7 1.3 Inrichting van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Noorderpoort eca21 - Medewerker sociale zekerheid Utrecht, 23 mei 2012 Plaats: GRONINGEN BRIN: 25LW Onderzoeksnummer: 126042 Kenmerk 3279705 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Kaya Korona Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30GR-5 Crebo-nummers : 92180 en 95272

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden com58 - ICT Medewerker Utrecht, september 2012 Plaats: LEIDEN BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 126851 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 27 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

SPECIFIEK ONDERZOEK MBO. Summa College. crebo 91841 Chauffeur openbaar vervoer

SPECIFIEK ONDERZOEK MBO. Summa College. crebo 91841 Chauffeur openbaar vervoer SPECIFIEK ONDERZOEK MBO Summa College crebo 91841 Chauffeur openbaar vervoer Oktober 2013 Plaats: Eindhoven BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: Kenmerk: 239776 4180765-v3 Onderzoek uitgevoerd in: April-juni 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. ovd13 - Sport en bewegen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. ovd13 - Sport en bewegen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden ovd13 - Sport en bewegen Utrecht, september 2012 Plaats: LEIDEN BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 126852 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2012 Conceptrapport

Nadere informatie