EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw"

Transcriptie

1 BIJLAGE Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw Projectomschrijving De vzw Emancipatie Via Arbeid (EVA) is een ontwikkelingsstructuur en heeft tot doel de socioprofessionele integratie te bevorderen met aandacht voor diversiteit en gender. Hiertoe ontwikkelt en ondersteunt EVA initiatieven binnen het kader van solidaire economie. Vzw EVA draagt zo bij tot het vergroten van de kansen- en keuzemogelijkheden van de medewerkers, klanten en buurtbewoners. EVA ontwikkelt woonzorginitiatieven die inspelen op reële noden van de Brabantwijk en van mensen die in de nabijheid wonen. De gebruikers of toekomstige gebruikers zijn de rechtstreeks betrokkenen. EVA richt zich daarbij prioritair naar kwetsbare ouderen (kwetsbaar omwille van sociale-, culturele-, financiële factoren). Het ontwikkelingswerk van EVA binnen het kader van woonzorg betreft: - Maison BILOBA Huis, vzw/asbl - De creatie van een kleinschalige alternatieve woonvorm in de Liedtssite - De uitbouw van Informele Zorgnetwerken op niveau van de buurt Het Bricoteam is een klusdienst in het kader van de ontwikkeling van de woonzorgzones in het Brussels hoofdstedelijk gewest en werkt in verschillende gemeenten (Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-Ten-Node, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Ganshoren). Het Bricoteam biedt een antwoord aan Brusselaars om zolang als mogelijk op een gezonde, veilige en kwalitatieve manier zo lang mogelijk thuis, in zijn of haar vertrouwde omgeving te blijven wonen. Daardoor stelt het Bricoteam de overgang naar residentiële zorg zo lang mogelijk uit. Resultaten PROJECT 1 : BILOBA 1. EVA zorgt ervoor dat de investeringssubsidie vanwege het Vlaams Brusselfonds en de VGC op een correcte manier aangewend en tijdig en correct afgerekend worden. EVA intermedieert indien nodig tussen de verschillende subsidiërende overheden en E.MM.A indien hier noodzaak toe is. 2. EVA vzw coacht de projectleider van BILOBA en zorgt ervoor dat de basisfilosofie duurzaam verankerd wordt in de organisatie. Er wordt een strategisch plan uitgewerkt voor de komende jaren. 3. EVA vzw engageert zich ertoe alle inspanningen te leveren bij het streven naar een duurzame erkenning via de Gemeenschappelijke.. 4. EVA vzw verleent assistentie met het oog op de duurzame uitbouw van BILOBA als organisatie. PROJECT 2 : LIEDTSSITE 1. De voorbereidingen resulteren in een formele beslissing van vzw EVA en van vzw Aksent om de Liedtssite effectief te realiseren. 2. De achterliggende visie en principiële keuzes zijn bepaald en worden gedragen door alle partijen. 3. EVA legt met potentiële kandidaten senioren / kwetsbare eigenaars een traject af dat hen stimuleert na te denken over hun huidige en toekomstige woonsituatie. 4. De toekomstige rol van EVA en Aksent in de Liedtssite is uitgeklaard. PROJECT 3 : INFORMELE ZORG IN DE BUURT ALS ONDERDEEL VAN DE PROEFTUIN ZORGINNOVATIE ACTIEF ZORGZAME BUURT 1. Aanwerving van een voltijdse medewerker voor de uitbouw van het project informele zorg. 2. Uitbouw van een netwerk mantelzorg van organisaties, diensten en wijkbewoners 3. Uitbouw van een netwerk van informele zorgdragers 1

2 4. Uitwerking van een aangepaste communicatiestrategie gericht op het detecteren van zorgvragen en de informatiedoorstroom naar het netwerk van informele zorgdragers 5. Er is een constructieve uitwisseling tot stand gebracht tussen het project informele zorg van EVA en van Buurtwerk Chambéry. PROJECT 4: BRICOTEAM KLUSSEN IN BRUSSEL 1. Verdere ontwikkeling van de klusdiensten in het woonzorg-beleid van de VGC, in nauwe samenwerking en overleg met de VGC, de andere klusdiensten, het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en andere Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen: - Uitbreiding van de dienstverlening in de verschillende woonzorgzones - Stijging van het aandeel woonzorg-klussen in de klusdiensten - Het aangaan van (structurele) samenwerkingsverbanden met lokale dienstencentra en andere organisaties uit de sectoren woonzorg en personen met een handicap o.a. om de wederzijdse doorverwijzing te versterken. - Kwaliteitsbewaking van de dienstverlening - Signaalfunctie 2. Uitbreiding van aantal en soort interventies binnen de woonzorgzones (werkgebied: Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-Ten Node, Koekelberg, Ganshoren, Anderlecht en andere Brusselse gemeenten, met prioritaire uitbreiding naar Sint Agatha Berchem, Jette en Vorst): - Sensibilisering rond woningaanpassing is.m. Steunpunt Woningaanpassing: Informatie en adviesverstrekking om ouderen en zorgbehoevenden toe te laten langer op een veilige en aangepaste manier zelfstandig te kunnen wonen, met specifieke aandacht voor de noden van kwetsbare doelgroepen - Basisklussen elementair wooncomfort (kleine renovatie- en herstellingswerken, loodgieterijklussen, schilderwerk, kleine elektriciteitswerken, ) - Zorgklussen: bevorderen van het levensloop bestendig wonen en woningaanpassing - Preventie en veiligheidsklussen: informeren over en detecteren van gevaren in huis en remediëring/doorverwijzing - Energieklussen: verlagen van energie- en waterverbruik en factuur 3. Deelname aan het project OPA Ouderen Wonen Passend als onderdeel van de proeftuin zorginnovatie Actief Zorgzame Buurt : - Actieve participatie aan het project met de partners in de in de Brabantwijk - Samenwerking en expertisedeling met de andere Brusselse en Antwerpse partners in het project 4. Begeleiding en omkadering van (doelgroep)medewerkers in de sociale economie, met prioritaire aandacht voor Brusselse kansengroepen. In de vorming van (doelgroep)medewerkers, wordt aandacht besteedt aan de kennis en het gebruik van het Nederlands en kennis van de Brusselse sociale kaart op het vlak van woonzorg en personen met een handicap. 5. Aandacht voor rendabiliteit en professionele bedrijfsvoering: - Registreren van interventies en huisbezoeken, het aandeel bejaarden en zorgbehoevende doelgroepen, overzicht van de samenwerkingsverbanden (via programma Bonnevie) - Het voeren van een gezond financieel beheer - Inspelen op opportuniteiten voor bijkomende financiering (o.a. Duurzame Wijkcontracten) en uitbreiding van het klantenbestand 2

3 Wijze van meten De initiatiefnemer zal een inhoudelijk projectverslag voorleggen waaruit blijkt : Project 1: Biloba - De financiële verantwoording en afrekening van de investeringssubsidie verloopt correct en vlot - Opmaak van een strategisch (meerjaren)plan en uitwerking ervan - Het traject rond solidair wonen dat werd afgelegd met de geselecteerde groep kandidaat bewoners - Uitbouw van de werking met mantelzorgers, waarbij wordt samengewerkt met CGG Laken, en Aksent - Opmaak van een plan van aanpak met het oog op erkenning door de GGC - Samenwerkingsakkoord met het Rustoord van het OCMW Schaarbeek - Financiële administratie en verslaggeving wordt overgedragen aan de nieuwe projectleider Project 2: Liedtssite - Een financiële meerjarenplanning voor renovatieplannen - Formele beslissing van de raad van bestuur van EVA vzw - Formele beslissing van de raad van bestuur van Aksent vzw. - De oprichting van de cvba als dragende structuur voor het project, met inbegrip van de statuten en de aandelengroepen. - Het aantrekken van aandeelhouders om de renovatiewerken te betalen - Opstart van een reflectiegroep met senioren uit de doelgroep - Het vinden van 6 potentieel kandidaat bewoners - Uitklaren van de diensten en service van Aksent aan de toekomstige bewoners van de Liedssite - Uitklaring van de rol van syndicus en het beheer van de cvba op lange termijn Project 3: Informele zorg in de buurt - Aanwerving van 1 VTE medewerker - Cofinanciering met bijkomende projectmiddelen - Samenstelling en bereik van het netwerk mantelzorg - Communicatieplan - Aard en aantal van de bereikte informele zorgverstrekkers - Informatiedoorstroom (match-making) tussen vraag-zijde en aanbod-zijde - Het aantal vragen en de mate waarin de informele zorgdragers antwoord konden bieden op die vragen - De wisselwerking tussen de formele en informele zorgdragers rond een zelfde persoon (casemanagement) - Kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de partners die betrokken zijn in dit project. - Overlegmomenten en afspraken die gemaakt werden. Project 4: Bricoteam - Overzicht van initiatieven en acties: - Op vlak van sensibilisering rond woningaanpassing en veiligheid in huis - Op vlak van publieksbereik - Overzicht van bereik en profiel van (kwetsbare) doelgroepen: - Aantal klanten 2014 (nulmeting voor de volgende jaren) - Soorten klussen en evolutie binnen de soorten klussen - Overzicht van (structurele) samenwerkingsverbanden met: - Lokale dienstencentra - Diensten en organisaties uit de sectoren (woon)zorg en personen met een handicap - Andere diensten en organisaties - De gevolgde opleidingen door de medewerkers - Overzicht van de verschillende financieringsbronnen en aanwending van de middelen 3

4 Titel initiatief: Initiatiefnemer: Buurtconciërge Seniorencentrum vzw Projectomschrijving Als regionaal kennis- en expertisecentrum met communicatie- en bemiddelingsfunctie ontplooit de vzw Seniorencentrum een werking ter bevordering van het welzijns- en gezondheidsbeleid en de maatschappelijke, sociale en culturele participatie van Brusselse senioren. De buurtconciërge biedt bijstand aan ouderen en anderen die omwille van gezondheid, handicap of andere redenen sterk aan hun woning gebonden zijn. De buurtconciërge doet dit via het verlenen van informatie en advies, technische pechverhelping en kleine karweitjes, het ontwerpen en uitvoeren van nodige aanpassingen aan de woning om het elementaire comfort en de algemene veiligheid te verzekeren. Door de laagdrempeligheid van de dienstverlening fungeert de buurtconciërge tevens als vertrouwenspersoon van deze, vaak kwetsbare, cliënten, waarbij hij een belangrijke signaal- en doorverwijsfunctie vervult naar de ruimere hulp- en zorgverlening. Hij is een rechtstreeks contactpunt binnen de samenwerking met andere (lokale) diensten. Resultaten 1. Verdere ontwikkeling van de klusdiensten in het woonzorg-beleid van de VGC, in nauwe samenwerking en overleg met de VGC, de andere klusdiensten, het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en andere Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen: - Uitbreiding van de dienstverlening in de verschillende woonzorgzones - Stijging van het aandeel woonzorg-klussen in de klusdiensten - Het aangaan van (structurele) samenwerkingsverbanden met lokale dienstencentra en andere organisaties uit de sectoren woonzorg en personen met een handicap o.a. om de wederzijdse doorverwijzing te versterken. - Kwaliteitsbewaking van de dienstverlening - Signaalfunctie 2. Uitbreiding van aantal en soort interventies binnen de woonzorgzones (werkgebied: Brussel-Stad): - Sensibilisering rond woningaanpassing is.m. Steunpunt Woningaanpassing: Informatie en adviesverstrekking om ouderen en zorgbehoevenden toe te laten langer op een veilige en aangepaste manier zelfstandig te kunnen wonen, met specifieke aandacht voor de noden van kwetsbare doelgroepen - Basisklussen elementair wooncomfort (kleine renovatie- en herstellingswerken, loodgieterijklussen, schilderwerk, kleine elektriciteitswerken, ) - Zorgklussen: bevorderen van het levensloop bestendig wonen en woningaanpassing - Preventie en veiligheidsklussen: informeren over en detecteren van gevaren in huis en remediëring/doorverwijzing - Energieklussen: verlagen van energie- en waterverbruik en factuur 3. Begeleiding en omkadering van medewerkers, met prioritaire aandacht voor Brusselse kansengroepen. In de vorming van medewerkers, wordt aandacht besteedt aan de kennis en het gebruik van het Nederlands en kennis van de Brusselse sociale kaart op het vlak van woonzorg en personen met een handicap. 4. Aandacht voor rendabiliteit en professionele bedrijfsvoering: - Registreren van interventies en huisbezoeken, het aandeel bejaarden en zorgbehoevende doelgroepen, overzicht van de samenwerkingsverbanden (via programma Bonnevie) - Het voeren van een gezond financieel beheer - Inspelen op opportuniteiten voor bijkomende financiering (o.a. Duurzame Wijkcontracten) en uitbreiding van het klantenbestand 4

5 Wijze van meten De initiatiefnemer zal een rapport voorleggen waaruit blijkt : - Overzicht van initiatieven en acties: - Op vlak van sensibilisering rond woningaanpassing en veiligheid in huis - Op vlak van publieksbereik - Overzicht van bereik en profiel van (kwetsbare) doelgroepen: - Aantal klanten 2014 (nulmeting voor de volgende jaren) - Soorten klussen en evolutie binnen de soorten klussen - Overzicht van (structurele) samenwerkingsverbanden met: - Lokale dienstencentra - Diensten en organisaties uit de sectoren (woon)zorg en personen met een handicap - Andere diensten en organisaties - De gevolgde opleidingen door de medewerkers - Overzicht van de verschillende financieringsbronnen en aanwending van de middelen 5

6 Titel initiatief: Initiatiefnemer: Klusjesdienst Chato Buurtwerk Chambéry vzw Projectomschrijving De klusjesdienst CHATO is opgestart in samenwerking met het OCMW van Etterbeek en biedt allerlei herstel -en renovatiewerken aan. Het project speelt daarbij in op een aantal maatschappelijke noden. De klusjesdienst Chato staat in voor het uitvoeren van allerhande kleine herstel- en renovatiewerken, ingrepen op vlak van woningaanpassing, hulp bij huishoudelijke karweitjes die niet opgenomen worden door de poetsdiensten: ruiten wassen en kleine tuinwerken, het uitvoeren van (kleine) energiebesparende maatregelen. Daarnaast is er een nauwe samenwerking voorzien met het lokaal dienstencentrum Chambéry in het kader van het zorginnovatieproject OPA (ouderen wonen passend). Het pilootproject wenst een proactieve en geïntegreerde aanpak te ontwikkelen met het oog op het vergroten van het aandeel levensloopbestendige en veilige, aangepaste woningen. Het Chato project zal in eerste instantie meewerken aan het luik screening rond valpreventie i.s.m. een groep vrijwilligers. Resultaten 1. Verdere ontwikkeling van de klusdiensten in het woonzorg-beleid van de VGC, in nauwe samenwerking en overleg met de VGC, de andere klusdiensten, het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en andere Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen: - Uitbreiding van de dienstverlening in de verschillende woonzorgzones - Stijging van het aandeel woonzorg-klussen in de klusdiensten - Het aangaan van (structurele) samenwerkingsverbanden met lokale dienstencentra (Chambéry en Zoniënzorg) en andere organisaties uit de sectoren woonzorg en personen met een handicap o.a. om de wederzijdse doorverwijzing te versterken. - Kwaliteitsbewaking van de dienstverlening - Signaalfunctie 2. Uitbreiding van aantal en soort interventies binnen de woonzorgzones (werkgebied: Etterbeek, met prioritaire uitbreiding naar Elsene, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe): - Sensibilisering rond woningaanpassing is.m. Steunpunt Woningaanpassing: Informatie en adviesverstrekking om ouderen en zorgbehoevenden toe te laten langer op een veilige en aangepaste manier zelfstandig te kunnen wonen, met specifieke aandacht voor de noden van kwetsbare doelgroepen - Basisklussen elementair wooncomfort (kleine renovatie- en herstellingswerken, loodgieterijklussen, schilderwerk, kleine elektriciteitswerken, ) - Zorgklussen: bevorderen van het levensloop bestendig wonen en woningaanpassing - Preventie en veiligheidsklussen: informeren over en detecteren van gevaren in huis en remediëring/doorverwijzing - Energieklussen: verlagen van energie- en waterverbruik en factuur 3. Deelname aan het project OPA Ouderen Wonen Passend als onderdeel van de proeftuin zorginnovatie Actief Zorgzame Buurt : - Actieve participatie aan het project met de partners in de in de wijk tussen Jourdan en de Jacht - Samenwerking en expertisedeling met de andere Brusselse en Antwerpse partners in het project 4. Begeleiding en omkadering van (doelgroep)medewerkers in de sociale economie, met prioritaire aandacht voor Brusselse kansengroepen. In de vorming van (doelgroep)medewerkers, wordt aandacht besteedt aan de kennis en het gebruik van het Nederlands en kennis van de Brusselse sociale kaart op het vlak van woonzorg en personen met een handicap. 5. Aandacht voor rendabiliteit en professionele bedrijfsvoering: 6

7 - Registreren van interventies en huisbezoeken, het aandeel bejaarden en zorgbehoevende doelgroepen, overzicht van de samenwerkingsverbanden (via programma Bonnevie) - Het voeren van een gezond financieel beheer - Inspelen op opportuniteiten voor bijkomende financiering (o.a. Duurzame Wijkcontracten) en uitbreiding van het klantenbestand Wijze van meten De initiatiefnemer zal een rapport voorleggen waaruit blijkt : - Overzicht van initiatieven en acties: - Op vlak van sensibilisering rond woningaanpassing en veiligheid in huis - Op vlak van publieksbereik - Overzicht van bereik en profiel van (kwetsbare) doelgroepen: - Aantal klanten 2014 (nulmeting voor de volgende jaren) - Soorten klussen en evolutie binnen de soorten klussen - Overzicht van (structurele) samenwerkingsverbanden met: - Lokale dienstencentra - Diensten en organisaties uit de sectoren (woon)zorg en personen met een handicap - Andere diensten en organisaties - De gevolgde opleidingen door de medewerkers - Overzicht van de verschillende financieringsbronnen en aanwending van de middelen 7

8 Titel initiatief: Initiatiefnemer: Klusdienst Bonnevie Buurthuis Bonnevie vzw Projectomschrijving Buurthuis Bonnevie werkt aan het uitbouwen van een geïntegreerde wijkwerking, met als invalshoek de verbetering van de woon- en leefsituatie van de buurt. Armoedebestrijding, socioprofessionele inschakeling, empowerment, participatie en democratisch handelen zijn sleutelwoorden in de werking. De klusjesdienst van Buurthuis Bonnevie bestaat ongeveer 20 jaar (opgericht in 1994) en is gestart als een project om de link te leggen tussen jonge migranten en oudere Belgen. Het project evolueerde naar een opleidingsproject gericht op de verbetering van de woonsituatie van kwetsbare Molenbekenaars. Sinds de opname van het project in het kader van het Stedenfonds, legt de dienst zich veel sterker toe op de doelgroepen van het woonzorgbeleid. Resultaten 1. Verdere ontwikkeling van de klusdiensten in het woonzorg-beleid van de VGC, in nauwe samenwerking en overleg met de VGC, de andere klusdiensten, het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en andere Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen: - Uitbreiding van de dienstverlening in de verschillende woonzorgzones - Stijging van het aandeel woonzorg-klussen in de klusdiensten - Het aangaan van (structurele) samenwerkingsverbanden met lokale dienstencentra en andere organisaties uit de sectoren woonzorg en personen met een handicap o.a. om de wederzijdse doorverwijzing te versterken. - Kwaliteitsbewaking van de dienstverlening - Signaalfunctie 2. Uitbreiding van aantal en soort interventies binnen de woonzorgzones (werkgebied: Sint-Jans- Molenbeek, duidelijke werkafspraken met Bricoteam): - Sensibilisering rond woningaanpassing is.m. Steunpunt Woningaanpassing: Informatie en adviesverstrekking om ouderen en zorgbehoevenden toe te laten langer op een veilige en aangepaste manier zelfstandig te kunnen wonen, met specifieke aandacht voor de noden van kwetsbare doelgroepen - Basisklussen elementair wooncomfort (kleine renovatie- en herstellingswerken, loodgieterijklussen, schilderwerk, kleine elektriciteitswerken, ) - Zorgklussen: bevorderen van het levensloop bestendig wonen en woningaanpassing - Preventie en veiligheidsklussen: informeren over en detecteren van gevaren in huis en remediëring/doorverwijzing - Energieklussen: verlagen van energie- en waterverbruik en factuur 3. Begeleiding en omkadering van (doelgroep)medewerkers in de sociale economie, met prioritaire aandacht voor Brusselse kansengroepen. In de vorming van (doelgroep)medewerkers, wordt aandacht besteedt aan de kennis en het gebruik van het Nederlands en kennis van de Brusselse sociale kaart op het vlak van woonzorg en personen met een handicap. 4. Aandacht voor rendabiliteit en professionele bedrijfsvoering: - Registreren van interventies en huisbezoeken, het aandeel bejaarden en zorgbehoevende doelgroepen, overzicht van de samenwerkingsverbanden (via programma Bonnevie) - Het voeren van een gezond financieel beheer - Inspelen op opportuniteiten voor bijkomende financiering (o.a. Duurzame Wijkcontracten) en uitbreiding van het klantenbestand Wijze van meten De initiatiefnemer zal een rapport voorleggen waaruit blijkt : 8

9 - Overzicht van initiatieven en acties: - Op vlak van sensibilisering rond woningaanpassing en veiligheid in huis - Op vlak van publieksbereik - Overzicht van bereik en profiel van (kwetsbare) doelgroepen: - Aantal klanten 2014 (nulmeting voor de volgende jaren) - Soorten klussen en evolutie binnen de soorten klussen - Overzicht van (structurele) samenwerkingsverbanden met: - Lokale dienstencentra - Diensten en organisaties uit de sectoren (woon)zorg en personen met een handicap - Andere diensten en organisaties - De gevolgde opleidingen door de medewerkers - Overzicht van de verschillende financieringsbronnen en aanwending van de middelen Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de subsidiëring van initiatieven Senioren en Zorg - deel 1 nr van De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL 9

Zorg in het huis in de straat COLLOQUIUM - 10-02-2014

Zorg in het huis in de straat COLLOQUIUM - 10-02-2014 Zorg in het huis in de straat COLLOQUIUM - 10-02-2014 Ontwikkeling van een kleinschalig woonzorg project voor senioren EVA - Ontwikkelingsorganisatie in de solidaire economie - Via de projecten die EVA

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 556 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 4 MAART 2015 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 4 maart 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het toekennen van nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest Hallepoortlaan 27 B-1060

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 2. Jaaractieplan 2013 CAW Archipel

BIJLAGE. Bijlage nr. 2. Jaaractieplan 2013 CAW Archipel BIJLAGE Bijlage nr. 2 Jaaractieplan 2013 CAW Archipel 1 Jaaractieplan 2013 in het kader van de convenant tussen CAW Archipel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie De te bereiken resultaten met betrekking

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/579 19 december 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds,

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds, BIJLAGE Bijlage nr. 8 Overeenkomst met vzw De Buiteling ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0280 van 22 februari 2009 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Centrum Ambulante Diensten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap 1 Overeenkomst

Nadere informatie

De private partner: de CVBA SO EMMA

De private partner: de CVBA SO EMMA PERSMEDEDELING Een eerste publiek-privaat partnerschap in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan maakt de creatie mogelijk van 15 woningen met een gemeenschappelijke zone en een centrum voor dagontmoetingen

Nadere informatie

De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014. Henry Devondel Cleo Swinnen

De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014. Henry Devondel Cleo Swinnen De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014 Henry Devondel Cleo Swinnen INHOUD [1] Historiek van het Netwerk Wonen [2] Huidige samenstelling [3] Belangrijkste activiteiten

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegelidbesluit nr. 20152016-0028 18-09-2015 COLLEGELIDBESLUIT Collegelidbesluit houdende de subsidiëring van de Brusselse Brede Scholen 2015-2016 Het collegelid, Gelet

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel,

de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, BIJLAGE Bijlage nr. 11 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving Bijlage nr. 1 Fiche Stedenfonds SD2-OD2 voor overeenkomst met vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene, vzw Sint-Goedele Brussel, vzw Ukelele, vzw Ukkepuk-VRT, vzw Kinderdroom Evere, vzw De Molenketjes,

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Samenvatting van de beoordeling van de aanvraagdossiers Brede School Brussel 2012-2013 door de ambtelijke transversale werkgroep Brede School

Samenvatting van de beoordeling van de aanvraagdossiers Brede School Brussel 2012-2013 door de ambtelijke transversale werkgroep Brede School BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenvatting van de beoordeling van de aanvraagdossiers Brede School Brussel 2012-2013 door de ambtelijke transversale werkgroep Brede School 1 Jurering Het College werd bij de toekenning

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam Initiatiefnemer: vzw Schoolinterventieteam Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de

Nadere informatie

ABBEYFIELD. Zelfstandig wonen en toch niet alleen. Kabinet Minister M. Keulen. Brussel, 10 april 2009

ABBEYFIELD. Zelfstandig wonen en toch niet alleen. Kabinet Minister M. Keulen. Brussel, 10 april 2009 ABBEYFIELD Zelfstandig wonen en toch niet alleen Kabinet Minister M. Keulen Brussel, 10 april 2009 De Europese context van de veroudering Aantal 60+ stijgt We leven langer en veel langer (ook zonder handicap).

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding Bevoegde minister: B. Grouwels

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding Bevoegde minister: B. Grouwels Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan vzw Convivium 49 Etnisch-culturele minderheden De verleent subsidies aan de vzw Convivium. De vzw verleent onder andere materiële hulp en hulp bij huisvesting

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

MIGRATIE Open Office. Gemeentebestuur van ANDERLECHT. Alain Van Laer Hamien Attouoman

MIGRATIE Open Office. Gemeentebestuur van ANDERLECHT. Alain Van Laer Hamien Attouoman MIGRATIE Open Office Gemeentebestuur van ANDERLECHT Alain Van Laer Hamien Attouoman Agenda Inleiding Balans van het project Welke lessen kunnen wij trekken uit dit project? Toekomstige acties en aanbevelingen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/155 21 april 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van de erfgoedconvenant voor de realisatie van de publieksontsluiting van het funerair erfgoed Het College,

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie?

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? Inspiratiemoment zorgnetwerken 14.03.2014 1 Wie we zijn Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Het leven is geen spelletje. GEEF ARMOEDE GEEN KANS! Maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Streekgericht Bibliotheekbeleid voor de Brusselse openbare bibliotheken

Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Streekgericht Bibliotheekbeleid voor de Brusselse openbare bibliotheken BIJLAGE Bijlage nr. 04/04 Besluit houdende het indienen van de VGC-actieplannen 2005 Cultuur, Cultuurcentrum Brussel, Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met begroting

Nadere informatie

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, 18 maart 2015 Prof. Michel Vandenbroeck Vakgroep Sociale

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

Innovatie in zorg. Prof.Dr. Dominique Verté

Innovatie in zorg. Prof.Dr. Dominique Verté Innovatie in zorg Prof.Dr. Dominique Verté 1. Achtergrond België = 10 e oudste land ter wereld België Vlaams Gewest Brussels H. Gewest Waals Gewest Totaal 60-plus 22,99% 24,11% 18,44% 22,41% Totaal 80-plus

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School BRREEDDEE SCCHOOLL BEGELEIDING EN ONDERZOEK BRUSSELSE PROEFPROJECTEN 25 augustus 2006 1.

Nadere informatie

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid Familie in armoede in de stad *** Reglement Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement Hoofdstuk 1: Doel van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verantwoordingsnota lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 2011 Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt op: Verantwoordingsnota van

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsformulier Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding² Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dingt u mee naar de Thuis

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

Ouderen aan zet of (te) kwetsbaar? Nele Spruytte & Iris De Coster

Ouderen aan zet of (te) kwetsbaar? Nele Spruytte & Iris De Coster Ouderen aan zet of (te) kwetsbaar? Nele Spruytte & Iris De Coster Waarover gaat het? https://www.youtube.com/watch?v=ggqmzeuknhu Ze lijken allemaal op elkaar Kwetsbaarheid Gobbens e.a. 2010 Kwetsbaarheid:

Nadere informatie

Projectfiches voor de opmaak van de projectovereenkomsten in het kader van de oproep Innoverende stedelijke netwerken

Projectfiches voor de opmaak van de projectovereenkomsten in het kader van de oproep Innoverende stedelijke netwerken BIJLAGE Bijlage nr. 1 Projectfiches voor de opmaak van de projectovereenkomsten in het kader van de oproep Innoverende stedelijke netwerken Titel initiatief: Initiatiefnemer: Geïntegreerde aanpak naar

Nadere informatie

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren.

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: basisopleiding bouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. Het opleidingsprogramma

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Thuis in de Stad -prijs 2011 20060623-1 Inschrijvingsformulier Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dingt u mee naar

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 03/275 3 juli 2003 Besluit houdende subsidiëring en niet-subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2003 - Deel 6 - Het College,

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren DORPSDIENST NESTOR NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren ONTSTAAN NESTOR Opgestart sinds nov. 2002, naar aanleiding van resultaten

Nadere informatie

OPLEIDING TOT COMPOSTMEESTER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OPLEIDING TOT COMPOSTMEESTER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OPLEIDING TOT COMPOSTMEESTER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST maart - oktober 2012 Leefmilieu Brussel - BIM De overheidsdienst voor milieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest HET AFVALBELEID IN

Nadere informatie

Actief zorgzame Buurt (AzoB)

Actief zorgzame Buurt (AzoB) Beste mevrouw, beste meneer Actief zorgzame Buurt (AzoB) Dit is de vierde nieuwsbrief over het platform Actief zorgzame Buurt. Wij willen samen met jullie de levenskwaliteit bij senioren (65+ ers) behouden

Nadere informatie

ZORG EN WONEN VOOR OUDEREN

ZORG EN WONEN VOOR OUDEREN ZORG EN WONEN VOOR OUDEREN COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBELEID HOORZITTING WOENSDAG 11 DECEMBER 2013 JUL GEEROMS VOORZITTER, MIE MOERENHOUT - DIRECTEUR, ANNICK DE DONDER STAFMEDEWERKER

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Deze omgevingsanalyse wil in eerste instantie de sociale voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en gezin in het Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 03/566 18 december 2003 Besluit houdende subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2003 - Deel 11 - Het College, Gelet op de

Nadere informatie

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking!

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Doelstelling: Deze nota heeft als doel om het overleg en de samenwerking op gemeentelijk niveau tussen de lokale dienstencentra en

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN

AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Dienststempel AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN Gemeente van aanslag: Volgnummer:. Aanslagjaar: Naam, voornamen en adres van de aangever Aard der

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Alles voor jou en je kindje Ons ruime aanbod aan gratis diensten

Alles voor jou en je kindje Ons ruime aanbod aan gratis diensten Alles voor jou en je kindje Ons ruime aanbod aan gratis diensten GRATIS Tijdens je zwangerschap en de eerste belangrijke levensjaren van je kind heb je waarschijnlijk veel vragen. En dan kan je rekenen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Handleiding traject multiscreening

Handleiding traject multiscreening Handleiding traject multiscreening 1. Wat is traject multiscreening? Vanuit de vaststelling dat verschillende hulpverleners aan huis komen, of dat hulpverleners vanuit een zeer diverse invalshoek een zelfde

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka Verniest Departement Onderzoek en Ontwikkeling Landsbond

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

Meer dan 2 400 woningen ter beschikking gesteld van de Brusselaars in 2011 dankzij het gewestelijk beleid

Meer dan 2 400 woningen ter beschikking gesteld van de Brusselaars in 2011 dankzij het gewestelijk beleid Meer dan 2 400 woningen ter beschikking gesteld van de Brusselaars in 2011 dankzij het gewestelijk beleid Woensdag 29 februari 2012. Staatssecretaris voor Huisvesting Christos Doulkeridis, heeft een algemene

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel Profiel (deel)gemeenten Pendel Inhoud Verhuisbewegingen: richting Vlaams-Brabant I. II. Het profiel van de verhuizers III. Verschillen tussen (deel)gemeenten Pendel:

Nadere informatie

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2002 MONITEUR BELGE 24321 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Centrum algemeen welzijnswerk Brussel (464.230.122), Priemstraat 19A te 1000 Brussel

Centrum algemeen welzijnswerk Brussel (464.230.122), Priemstraat 19A te 1000 Brussel 1. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Algemeen welzijnswerk CAW Brussel Centrum algemeen welzijnswerk Brussel (464.230.122), Priemstraat 19A te 1000 Brussel Omschrijving van

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel)

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 03/336 17 juli 2003 Besluit houdende subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2003 - Deel 7 - Het College, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Beslu it hou den de de toekenn in g van de V GC onderw ijsprijs 20 06. de VGC onderwijsprijs 2006. Een (h)echt team daar kun je op bouwen

Beslu it hou den de de toekenn in g van de V GC onderw ijsprijs 20 06. de VGC onderwijsprijs 2006. Een (h)echt team daar kun je op bouwen BI JLAGE Bijlage nr. 1 Beslu it hou den de de toekenn in g van de V GC onderw ijsprijs 20 06 De VGC onderwijsprijs 2006: Een (h)echt team daar kun je op bouwen Gemotiveerd verslag van de jury I. DE WERKWIJZE

Nadere informatie

BIJLAGE. SD2 OD1 Titel initiatief: Basisschool De voorzienigheid Initiatiefnemer: Spelen in verbondenheid. Situering

BIJLAGE. SD2 OD1 Titel initiatief: Basisschool De voorzienigheid Initiatiefnemer: Spelen in verbondenheid. Situering BIJLAGE Fiches Stedenfonds Titel initiatief: Basisschool De voorzienigheid Initiatiefnemer: Spelen in verbondenheid De uitbouw van het project spelen in verbondenheid. De initiatiefnemer wil het welbevinden

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN: DOELSTELLINGEN

ZORGNETWERKEN: DOELSTELLINGEN 1 ZORGNETWERK ZOHRA ZOHRA AVELGEM ZOHRA = zorgnetwerk in Avelgem Avelgem = plattelandsgemeente, met ± 9700 inwoners Sedert 2005 Samenwerking tussen OCMW, gemeente en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Nadere informatie

Rapport Lokaal Sociaal Beleid Vlaamse Gemeenschapscommissie (periode 1 november 2013 31 december 2014)

Rapport Lokaal Sociaal Beleid Vlaamse Gemeenschapscommissie (periode 1 november 2013 31 december 2014) Bijlage nr. 1 Rapport Lokaal Sociaal Beleid Vlaamse Gemeenschapscommissie (periode 1 november 2013 31 december 2014) 1. Situering Het lokaal sociaal beleid Brussel kadert binnen de doelstellingen van het

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

BIJLAGE OVEREENKOMST. Bijlage nr. 1

BIJLAGE OVEREENKOMST. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt de heer Guy Vanhengel, Collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs en

Nadere informatie

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan?

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Cliënten van vreemde origine vinden soms moeizaam hun weg naar zorgvoorzieningen en zijn bovendien moeilijk te bereiken. Dit wil niet zeggen dat ze geen

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode september 2010 augustus 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode september 2010 augustus 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst met vzw Projectencentrum Don Bosco ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0618 van 15 juli 2010 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3)

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

b. Samenwerking met de gezondheidspromotor van MediKuregem voor thema s in verband met gezonde voeding

b. Samenwerking met de gezondheidspromotor van MediKuregem voor thema s in verband met gezonde voeding Bijlage nr. 1 Fiches Stedenfonds SD 3 OD 7 Titel initiatief : Gezonde voeding en beweging: de buurt en de eerste lijn in actie Initiatiefnemer: vzw Wijkgezondheidscentrum MediKuregem Het project kan worden

Nadere informatie

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding 1 Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding Herman Baert Annelies Droogmans Lieve Polfliet 2 Bij het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze power point, dienen de auteursrechten op de

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie