BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG

2 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot... Pagina 10 Beleidsplan Pagina 2/10

3 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting You!nG. De stichting is opgericht op 11 april In het beleidsplan worden de doelstellingen en daarmee samenhangende activiteiten van de stichting voor de komende twee jaren uiteengezet. Omdat de korte termijn doelstellingen en activiteiten een operationalisering zijn van de missie, visie en strategie van stichting You!nG, worden deze kort op pagina 4 beschreven. Een uitgebreidere beschrijving vindt u in het Visiedocument van stichting You!nG. Het Visiedocument is op te vragen bij het stichtingsbestuur of het You!nG bureau. Op pagina 5 volgen de doelstellingen, activiteiten die de stichting tussen 2014 en 2016 wil behalen. Op pagina 8 volgt de hiermee samenhangende begroting. Beleidsplan Pagina 3/10

4 Missie, Visie, Strategie De missie van You!nG is het versterken van de eigen kracht van kinderen & jongeren van 8 tot 25 jaar door nadruk te leggen op hun mogelijkheden en kansen, sociale competenties en het actief participeren op school en in de samenleving. Het doel van stichting You!nG is het innemen van een leidende positie binnen de jongerenstructuur in Nederland waardoor kennis en sociale competenties van kinderen & jongeren worden vergroot en hun sociale integratie in de maatschappij wordt bevorderd. Hoe kan de visie beter worden uitgelegd dan te beginnen met de naam You!nG. YOU for the Next Generation dat is een stevige uitspraak die staat als een huis. Wie bedoelen we met You? Dat ben jij. Dat kan een opvoeder, een welzijnswerker of de leerkracht op school zijn. Onze overtuiging is dat wij vandaag zaaien we in de toekomst kunnen oogsten. Oftewel: met onze programma s en trainingen wordt er in jou geïnvesteerd (wordt jij empowered) om iets voor de volgende generatie te betekenen. Dat kunnen de jongeren in het buurthuis zijn of in de klas, maar ook je eigen gezin. De strategie waarmee wij dit doel dichterbij brengen is het aanbieden van methodische programma s, trainingen, workshops, cursussen, materiaal en informatieoverdracht aan professionals, vrijwilligers, ouders/verzorgers met als primaire werkterreinen: onderwijs, welzijnswerk en jeugdzorg. Stichting You!nG heeft hierbij de ambitie binnen 5 jaar uit te groeien tot een landelijk opererende organisatie met een internationaal netwerk in het blijvend effectief empoweren van kinderen & jongeren van 8 tot 25 jaar. Het streven van You!nG is: leidend zijn op de primaire werkterreinen via onze onderscheidende kernwaarden: 1) betrouwbaar 2) dynamisch 3) preventie 4) methodisch verantwoord 5) beproefd door de Beleidsplan Pagina 4/10

5 Doelstellingen, randvoorwaarden en activiteiten Voor de periode heeft stichting You!nG 4 doelstellingen: 1. Het ontwikkelen van methodieken met 9 groepsprogramma s. 2. Het ontwikkelen en produceren van een You!nGkids Themaspel voor 8 tot 12 jarige jongens en meisjes. 3. Het geven van workshops, trainingen, advies en gastlessen op het terrein van jongerenwerk, opvoeding en actuele thema s die jongeren raken. 4. Het (laten) verrichten van onderzoek naar ontwikkelde You!nG methodieken en groepprogramma s. Het bereiken van de beschreven doelstellingen vraagt om het realiseren van randvoorwaardelijke doelstellingen. Het bestuur ziet als noodzakelijke randvoorwaarden voor : Randvoorwaarde Te realiseren door de volgende acties of activiteiten Resultaat Deskundigheidsbevordering You!nGcrew 2 keer per jaar een training. Alle You!nGcrew hebben 4 keer een training doorlopen. Ontwikkelen van huisstijl-document Vrijwilligers vormgeving ontwikkelen een huisstijl. Huisstijl document is operationeel en wordt toegepast. Het realiseren van de You!nGfan strategie Vrijwilligers Marketing/communicatie zetten de fan strategie uit. You!nG is gegroeid via You!nGfan en is leidend in Nederland. Het werven van fondsen bij o.a. Fonds 1818, Oranjefonds. Projectplan word geschreven en fondsaanvragen ingediend. Fondsen ter financiering van methodiekontwikkeling en onderzoek. Onderhouden van de website (als voornaamste communicatiekanaal) De vrijwilligers Marketing/communicatie werken elke maand de website bij en posten regelmatig nieuwsberichten. 4 nieuwsbrieven De vrijwilligers Marketing/communicatie Online marketingdoelstellingen realiseren De vrijwilligers Marketing/communicatie Offline marketingdoelstellingen realiseren Een toename van het aantal ambassadeurs/you!ngfans met 10 Het vormen van een Comité van Aanbeveling De vrijwilligers Marketing/communicatie Het bepalen van 10 beoogde ambassadeurs en een plan van aanpak wanneer, wie op welke wijze met welk aanbod de beoogde ambassadeurs zal benaderen. Het bestuur en directeur werven actief relevante sleutelfiguren voor een Comité van Aanbeveling. 4 You!nGcrew ontmoetingen Het You!nG bureau voert het vrijwilligersbeleid uit en organiseert 1 of 2 ontmoetingen per jaar. Website van You!nG is up to date, helder en vernieuwend 4x per jaar hebben You!nGfans een nieuwsbrief. Marketing strategie is effectief in termen van een toename van de opdrachtenportefeuille en/of financiële bijdragen. Marketing strategie is effectief in termen van een toename van de opdrachtenportefeuille en/of financiële bijdragen. Het hebben van 10 ambassadeurs die You!nG actief uitdragen binnen hun netwerk met als resultaat een toename van de opdrachtenportefeuille en/of financiële bijdragen. Een Comité van aanbeveling van minstens 3 leden is actief. Ontmoetingen met de You!nGcrew hebben plaatsgevonden. Beleidsplan Pagina 5/10

6 De doelstellingen zijn uitgewerkt naar SMART geformuleerde activiteiten en acties Doelstelling Omschrijving 2014/ /2016 Onderwijs Welzijnswerk Jeugdzorg Onderwijs Welzijnswerk Jeugdzorg You!nGman Methodiek ontwikkelen/ onderzoek doen/methodiek produceren. You!nGwoman Methodiek ontwikkelen/ onderzoek doen/methodiek produceren. You!nGboy You!nGgirl You!nGdeafMan You!nGdeafWoman You!nGkidsLife Methodiek ontwikkelen/ onderzoek doen/methodiek produceren. Methodiek ontwikkelen/ onderzoek doen/methodiek produceren. Methodiek ontwikkelen/ onderzoek doen/methodiek produceren. Ontwikkelen van methodiek You!nGkidsLife i.s.m. de Haagse Hogeschool. Implementeren van de methodiek in Aruba door studenten van de HHS In alle doven instituten van Nederland In alle doven instituten van Nederland In alle doven instituten van Nederland In alle doven instituten van Nederland Beleidsplan Pagina 6/10

7 You!nGgirl internationaal Vertaling van You!nGgirl in het Spaans en Papiamentu. Ontwikkelen van Het trainen van minimaal 1 professional in Costa Rica. Het certificeren van professionals op Aruba/Curaçao. Ontwikkelen & produceren You!nGkids Themaspel Het geven van workshops, trainingen, advies en gastlessen Onderzoek & evaluatie You!nG methodieken Ontwikkelen & produceren You!nGkids Themaspel 20 scholen gebruiken Het verzorgen van minimaal 2 gastlessen in de Randstad. 20 organisaties gebruiken 20 organisaties gebruiken 40 scholen gebruiken Het verzorgen van minimaal 2 gastlessen buiten de Randstad. 40 organisaties gebruiken 40 organisaties gebruiken Beleidsplan Pagina 7/10

8 BEGROTING Het You!nG financieel beleid You!nG heeft als stichting geen winstoogmerk. De stichting ambieert een ANBI status. Middelen die de stichting verwerft worden gerelateerd aan de projecten die de stichting uitvoert in de vorm van de ontwikkeling en toepassing van methodieken, programma s, producten, diensten, trainingen, advisering en gastlessen. Het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting. Omdat de stichting geen risico mag en wil nemen zullen gelden die langere tijd onder het beheer van de stichting zijn worden weggezet op een spaarrekening en niet via risicodragende producten. Kosten verbonden aan dit beheer dienen, voor zover mogelijk, gedekt te worden door opbrengst uit het rendement van het vermogen. Jaarlijks wordt, aan het einde van een boekjaar, een begroting opgesteld voor de te verwachten operationele kosten voor het aankomende boekjaar. Teneinde de stichting financieel gezond te houden zullen deze begrote kosten ingehouden worden op de uitkering van verworven gelden. De stichting zal zich inspannen om de operationele kosten zo laag mogelijk te houden, met behoud van de kwaliteit van methodiekontwikkeling en uitvoering. Binnen drie maanden na afloop van een boekjaar zal een financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar opgemaakt worden door de penningmeester van de stichting. Aan het einde van het boekjaar zal een bestuursvergadering plaats vinden en zal het financiële rapport gepresenteerd worden en door het bestuur vastgesteld. In dezelfde vergadering worden de activiteiten en het functioneren van de stichting geëvalueerd. Dit verantwoordingsverslag is een openbaar document waarmee stichting You!nG graag formeel verantwoording aflegt. Via de website en andere contactmogelijkheden zal de stichting regelmatig communiceren over activiteiten vanuit een doorlopende verantwoording. Middelen die de stichting verwerft worden uitsluitend aangewend voor het financieren van de bureaukosten inclusief een passende variabele projectvergoeding voor de directeur. Het bestuur streeft naar een vaste financiële basis eigen vermogen- die door de You!nGfans wordt geschonken. Het bestuur en directeur zetten zich in om daarnaast aan project gerelateerde middelen te verwerven. Dit betreft dan geoormerkte middelen die door fondsen en instituten worden verleend. Bij opheffing van stichting You!nG wordt het vermogen dat overblijft besteed aan een andere (ANBI) stichting met een vergelijkbare doelstelling als You!nG. Beleidsplan Pagina 8/10

9 Begroting You!nG Begrotingsposten aantal kostprijs totaal Ontwikkelen van 9 methodieken Het produceren van methodiek mappen Het produceren van het You!nGkids Themaspel Reiskosten vrijwilligers Congressen en vakliteratuur Vrijwilligersbeleid: ontmoetingen TOTAAL Verwachte inkomsten aantal kostprijs totaal Basistrainingen Workshop 2 uur Workshop 3 uur Totaal Benodigde middelen Beleidsplan Pagina 9/10

10 Tot slot You!nG: You! (for the) Next Generation. You!nG is er voor jou, de professional en vrijwilliger die met jongeren werkt. Ontwikkel je unieke talenten en kennis en wees een belangrijke schakel voor de nieuwe generatie. Help hen om optimaal te participeren in de samenleving. You!nG is een stichting voor het werken met 8 tot 25 jarige kinderen en jongeren. You!nG versterkt de eigen kracht en weerbaarheid van jongeren door uit te gaan van mogelijkheden en kansen, talentontwikkeling en actieve participatie binnen school en samenleving. Wij geloven in wat we vandaag zaaien we dat in de toekomst kunnen oogsten. Oftewel met onze methodiek, programma s en trainingen wordt er in jou geïnvesteerd (wordt jij empowered) om iets voor de volgende generatie te betekenen. Dat kunnen de jongeren in het buurthuis zijn of in de klas, maar ook zoiets simpels als je eigen gezin. Het gebruik van onze programma s zijn efficiënt, eenvoudig in gebruik, effectief en vooral heel leuk omdat er altijd een creatieve draai aangegeven wordt. Jij als You!nGprofessional zet je in voor een veilige, evenwichtige en stimulerende opvoedingscontext voor jongeren in Nederland Beleidsplan Pagina 10/10

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF Utrecht, januari 2014 2014 Rutgers WPF www.rutgerswpf.nl Inleiding Rutgers WPF heeft eind 2013 een Meerjarenplan vastgesteld voor

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Glocal Prosperity Community

Glocal Prosperity Community Glocal Prosperity Community Jaaroverzicht 2014 en Jaarstukken 2015 Een winnaar is een dromer die niet opgeeft Voorwoord De eerste stappen zijn gezet. De transformatie is bijna rond. Wat brengt dit nieuwe

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Open State Foundation

Open State Foundation BELEIDSPLAN Open State Foundation Lex Slaghuis, Stef van Grieken, Alper Çugun Amsterdam, September 2012 Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Laten We Kennis Maken!

Laten We Kennis Maken! Businessplan FM Alumni Den Haag www.fmalumni.nl Laten We Kennis Maken! FM Alumni, brug naar het werkveld Inhoud Vooraf Mission Statement Visie Business Model Strategische plannen Vooraf Geachte lezer,

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Daar kom je verder mee

Daar kom je verder mee Beleidsplan 2014 t/m 2017 De Bibliotheek Lek & IJssel: Daar kom je verder mee Over dit Beleidsplan In elk van onze gemeentes is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis

Nadere informatie