Prospectus. Global Emergings Markets Equity Pool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus. Global Emergings Markets Equity Pool"

Transcriptie

1 Prospectus Global Emergings Markets Equity Pool d.d. 2 januari 2015

2 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking. Op 22 juli 2013 is de richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM richtlijn) geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft ). Nederlandse beleggingsinstellingen kwalificeren vanaf 22 juli 2013 in beginsel als alternatieve beleggingsinstelling ( abi ) of als instelling voor collectieve belegging in effecten ( icbe ). Hierbij gold voor abi-beheerders, zoals ACTIAM, een overgangsregime tot (uiterlijk) 22 juli ACTIAM heeft van dit overgangsregime gebruik gemaakt. Vanaf 22 juli 2014 voldoet het prospectus aan de eisen uit de nieuwe AIFM richtlijn. Dit betekent dat in het prospectus de gegevens zijn opgenomen, zoals vereist in artikel 4:37l lid 4 van de Wft. ACTIAM heeft - in overeenstemming met de eisen volgend uit de AIFM-richtlijn een nieuwe Bewaarder voor Global Emergings Markets Equity Pool aangesteld, zijnde KAS Trust & Depositary Services B.V. (hierna: KAS-Trust ). Waar vóór 22 juli 2014 Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. (hierna: Pettelaar ) als bewaarder een rol had als juridisch eigenaar van de beleggingen van Global Emergings Markets Equity Pool en een beperkte toezichthoudende rol, is de nieuwe Bewaarder belast met de uitgebreide controletaken die voortvloeien uit de AIFM-richtlijn. De juridische eigendom van de beleggingen van Global Emergings Markets Equity Pool ligt bij Pettelaar. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de participaties in Global Emergings Markets Equity Pool (hierna: het Fonds ) worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico s zijn verbonden. Beleggers wordt derhalve uitdrukkelijk geadviseerd dit Prospectus zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus. Deelname in het Fonds kan uitsluitend geschieden door professionele beleggers in de zin van de Wft. Bij het nemen van een investeringsbeslissing dient elke potentiële investeerder zich te laten leiden door zijn eigen onafhankelijke beoordeling van de informatie in dit prospectus. Een beslissingen om het aanbod te accepteren dienen niet uitsluitend te worden genomen op basis van dit Prospectus, in overweging nemende dat elke samenvatting of beschrijving van wettelijke bepalingen of contractuele verhoudingen in dit prospectus louter ter informatie is weergegeven en niet mag worden beschouwd als juridisch of fiscaal advies aangaande de interpretatie of afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen of verhoudingen. Potentiële investeerders dienen in elk geval rekening te houden met het feit dat een investering in het Fonds geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan ondanks naleving van alle vereiste zorgvuldigheid door de beheerder. Investeerders worden nadrukkelijk gewezen op de in dit Prospectus beschreven risico s alsmede van het feit dat geen garanties worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds zullen worden bereikt. De beheerder behoudt zich het recht voor om het aanbod op grond van dit prospectus aan te passen of in te trekken op elk moment voorafgaand aan de aanvaarding van het aanbod en kan elke inschrijving geheel of gedeeltelijk afwijzen, geheel naar eigen goeddunken. Participaties van het Fonds worden uitsluitend in Nederland aangeboden aan professionele beleggers als bedoeld in de Wft die naar feiten en omstandigheden gevestigd zijn in Nederland. Op het Prospectus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband daarmee ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. ACTIAM N.V. De beheerder 2 januari

3 Fondsstructuur Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur naar Nederlands recht. Het Fonds wordt gevormd door een ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen. Het Fonds is geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. Het fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft. Deelname in het Fonds kan uitsluitend geschieden door professionele beleggers in de zin van de Wft. Beheerder ACTIAM treedt op als beheerder van Global Emergings Markets Equity Pool. Pettelaar fungeert als juridisch eigenaar van de financiële instrumenten en overige activa van Global Emergings Markets Equity Pool. ACTIAM treedt op als beheerder van Global Emergings Markets Equity Pool als bedoeld in artikel 1:1 Wft. ACTIAM beheert en houdt toezicht op de activa van het Fonds. Voorts is ACTIAM bevoegd activa te selecteren, te verkopen, te verhandelen en te investeren voor het Fonds. Verder kan ACTIAM accountants, juridische adviseurs en andere deskundigen inschakelen in het kader van de werkzaamheden als beheerder van het Fonds en bepaalt ACTIAM het beleid met betrekking tot verkoop of indeling van de beleggingen van gelden en andere activa van het Fonds. ACTIAM is ook bevoegd die overeenkomsten aan te gaan die hij nodig acht voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden als beheerder van het Fonds. Doormiddel van interne procedures, wordt een billijke behandeling van beleggers gewaarborgd. De beroepsaansprakelijkheidsrisico s die voorvloeien uit werkzaamheden die ACTIAM uitvoert als beheerder, worden afgedekt middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en door het aanhouden van een hoger eigen vermogen dan wettelijk vereist is. Op 14 april 2006 is door de Autoriteit Financiële Markten de vergunning op grond van artikel 2:65 Wft verleend aan SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V., een rechtsvoorganger van ACTIAM. Met ingang van 1 juli 2014 zijn SBB en ACTIAM gefuseerd en is per die datum de betreffende vergunning van rechtswege overgegaan naar ACTIAM. De directie van ACTIAM wordt gevormd door: de heer J. de Wit (voorzitter), de heer R.G.H. Verheul, de heer E.J. van Bergen, en de heer G.H.B. Coppens De leden van de directie van ACTIAM kiezen domicilie ten kantore van het Fonds. Zij ontvangen van het Fonds geen vergoeding voor hun werkzaamheden. ACTIAM is een 100% dochteronderneming van REAAL N.V. REAAL N.V. is een 100% dochteronderneming van SNS REAAL N.V. De Nederlandse Staat (via NLFI Financial Investments B.V.) bezit 100% van de aandelen die zijn uitgegeven door SNS REAAL N.V. Het beleid van ACTIAM wordt mede bepaald door REAAL N.V. De directie van REAAL N.V. bestaat uit: W.H. Steenpoorte S.N. van den Herik M. van der Meulen J. de Wit A.P.G. Schouten W. Horstmann Het beleid van ACTIAM wordt mede bepaald door SNS REAAL N.V. De directie van SNS REAAL N.V. bestaat uit: de heer G. van Olphen, voorzitter de heer W.H. Steenpoorte de heer M.B.G.M. Oostendorp de heer D. Okhuijsen 3

4 De bewaarder KAS-Trust, de bewaarder van de financiële instrumenten van het Fonds, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die statutair gevestigd is te Amsterdam. KAS-Trust is opgericht op 9 juni De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 8 augustus De bewaarder verricht in beginsel de volgende taken: het controleren en reconciliëren van kasstromen en rekeningen; het in bewaring nemen van activa die zich daarvoor lenen en/of eigendomsverificatie en - registratie van activa die zich niet lenen voor bewaarneming; een aantal specifieke toezichtstaken, te weten: o ervoor zorgen dat de verkoop, de uitgifte, de inkoop, de terugbetaling en de intrekking van rechten van deelneming of aandelen in het fonds gebeuren in overeenstemming met het toepasselijk nationaal recht en met het reglement of de statuten van het fonds; o ervoor zorgen dat de waarde van de rechten van deelneming of aandelen in de abi worden berekend overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving, het reglement of de statuten van het fonds en de in artikel 19 van de AIFM Richtlijn vastgelegde procedures; o de aanwijzingen van de beheerder uitvoeren, tenzij deze in strijd zijn met de toepasselijke nationale wetgeving of het reglement of de statuten van het fonds; o zich ervan vergewissen dat bij transacties met betrekking tot de activa van het fonds de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen wordt overgemaakt aan het fonds o zich ervan vergewissen dat de opbrengsten van het fonds een bestemming krijgen die in overeenstemming is met de toepasselijke nationale wetgeving en met het reglement van het fonds of de statuten. De bewaarder heeft de bewaarneming van financiële instrumenten gedelegeerd aan KAS BANK N.V. (hierna: KAS BANK ).Alle relevante cash- en effectenrekeningen worden waar mogelijk aangehouden bij KAS BANK. De bewaarder is een 100% dochteronderneming van KAS BANK die onafhankelijk van KAS BANK opereert. Indien zich in de toekomst belangentegenstellingen zouden voordoen in het kader van de uitbesteding van de taken door de bewaarder dan zullen de beheerder en het fonds hier onverwijld over worden geïnformeerd. Uit artikel 21 van de AIFM Richtlijn volgt dat de bewaarder aansprakelijk is voor het een verlies van een in bewaarneming genomen financieel instrument. In het geval van een ander verlies dan dat van een in bewaarneming genomen financieel instrument, is de bewaarder tevens aansprakelijk wanneer sprake is van opzet of nalatigheid. ACTIAM stelt de beleggers, voordat zij in het fonds beleggen, in kennis van elke eventuele door de bewaarder getroffen regeling waarmee deze zich overeenkomstig, contractueel van aansprakelijkheid kwijt. ACTIAM stelt de beleggers eveneens onverwijld in kennis van eventuele wijzigingen in verband met de aansprakelijkheid van de bewaarder Beleggingsbeleid Algemeen Het doel van het Fonds is om voor de aandeelhouders een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, dat voornamelijk bestaat uit vermogensgroei op de lange termijn uit een gespreide portefeuille in verhandelbare aandelen en hieraan gerelateerde vermogenstitels van ondernemingen uit zogenoemde opkomende markten, zoals onderstaand nader omschreven. Opkomende markten zijn markten in landen met een economie in ontwikkeling. Daarom kenmerken aandelen uit opkomende markten zich veelal door een hoger risico dan die uit ontwikkelde markten, waarbij het risico wordt uitgedrukt in de mate van historische koersschommelingen ofte wel de koersvolatiliteit. Dit heeft als gevolg dat de prestaties van het Fonds op relatief korte termijn sterk kunnen variëren. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een rendement, dat over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van de MSCI Emerging Markets Index 4

5 Net EUR (de benchmark). Het beleggingsbeleid van Global Emerging Markets Equity Pool richt zich voornamelijk op het selecteren van beleggingsinstellingen met een actief portefeuillebeheer, die naar verwachting een beter rendement dan hun benchmark zullen behalen. Het Fonds belegt in beginsel in het beleggingscompartiment Class I Accumulation EUR van Schroder International Selection Fund Emerging Markets (SICAV, LU ), een open-end beleggingsinstelling die belegt in een gespreide portefeuille van aandelen en hieraan gerelateerde vermogenstitels van ondernemingen die beursgenoteerd zijn in landen of regio s die zich in snel tempo economisch ontwikkelen, de zogenaamde Opkomende Landen (of emerging markets ). De betreffende beleggingsinstelling wordt beheerd door Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Het beleggingsbeleid van de bovengenoemde beleggingsinstelling is erop gericht zoveel als mogelijk volledig belegd te blijven in beursgenoteerde aandelen. Minimaal twee derde van het netto vermogen van het fonds zal te allen tijde belegd zijn in aandelen of aan aandelen gerelateerde vermogenstitels van ondernemingen uit opkomende landen. Het betreffende fonds kan daarnaast gebruik maken van bepaalde afgeleide financiële instrumenten in het kader van een efficiënt portefeuillebeheer. Ten einde ingeval van grote instroom van gelden op tijdige en (kosten)efficiënte wijze exposure op emerging markets te kunnen realiseren, dan wel ten einde de exposure op het beleggingscompartiment Class I Accumulation EUR van Schroder International Selection Fund Emerging Markets indien noodzakelijk volledig te kunnen afbouwen, is het mogelijk dat (tijdelijk) een belang wordt ingenomen in Vanguard Emerging Markets Stock Index Investor (EUR, IE ) van Vanguard Group (Ireland) Limited. Deze beleggingsinstelling is een open-end beleggingsinstelling die zoveel als mogelijk de index volgt en belegt in een gespreide portefeuille van aandelen en hieraan gerelateerde vermogenstitels van ondernemingen die beursgenoteerd zijn in emerging markets. In onderstaande tabel is de standaardverdeling opgenomen van de beleggingsinstellingen waarin Global Emerging Markets Equity Pool belegt. Op basis van (markt)ontwikkelingen kan binnen bepaalde bandbreedtes (de minimale weging en de maximale weging ) van deze neutrale weging afgeweken worden. VERDELING MINIMALE WEGING NEUTRALE WEGING MAXIMALE WEGING Schroder International Selection Fund Emerging Markets (SICAV) Vanguard Emerging Markets Stock Index Investor (EUR) 0% 100% 100% 0% 0% 100% Schroder International Selection Fund Emerging Markets (SICAV), is beursgenoteerd in Luxemburg, alwaar het onder toezicht staat. Vanguard Emerging Markets Stock Index Investor (EUR) is genoteerd in Ierland, alwaar het onder toezicht staat. Beide fondsen hebben een mededeling gedaan conform artikel 2:72 van de Wft en zijn in het register conform artikel 1:108 van de Wft opgenomen. Beide fondsen staan niet onder Nederlands toezicht. Prospectussen van de bovengenoemde beleggingsinstellingen worden kosteloos op aanvraag ter beschikking gesteld door ACTIAM. Valuta Global Emerging Markets Equity Pool belegt in een beleggingsinstelling die noteert in euro. Evenwel wordt belegt in aandelen van ondernemingen gevestigd in landen die de euro niet als munteenheid voeren. Als gevolg hiervan ontstaan valutarisico s. De valutarisico s worden in principe niet afgedekt. Afgeleide instrumenten Global Emerging Markets Equity Pool maakt geen gebruik van afgeleide instrumenten. De beleggingsinstelling waarin het Fonds belegt, kan echter wel gebruikmaken van afgeleide 5

6 instrumenten. Overig is het toegestaan dat gedurende korte perioden debetstanden op de geldrekeningen van de Global Emerging Markets Equity Pool ontstaan, bijvoorbeeld vanwege niet goed op elkaar aansluitende settlement data van beleggingstransacties. De totale debetstand van de geldrekeningen als percentage van de omvang van de Global Emerging Markets Equity Pool mag daarbij ten hoogste 2% bedragen. Het is niet toegestaan om financiële instrumenten te verkopen die de Global Emerging Markets Equity Pool niet bezit. Evenmin is het schrijven van opties toegestaan voor zover niet gedekt door de onderliggende activa. De beleggingsinstellingen waarin de Global Emerging Markets Equity Pool belegt, kunnen uitleentransacties aangaan. ACTIAM acht de benchmark voldoende representatief als vergelijkingsmaatstaf voor de beleggingsprestaties van het Fonds. Indien dit echter naar het oordeel van ACTIAM niet meer in voldoende mate het geval is en handhaving van deze vergelijkingsmaatstaf niet meer in het belang is van participanten, zal ACTIAM een andere, meer passende vergelijkingsmaatstaf hanteren. Intrinsieke waarde De deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling waar het Fond in belegt, worden gewaardeerd tegen de laatst bekende beurskoers. Ook is waardering tegen intrinsieke waarde toegestaan. De netto vermogenswaarde (de NAV of Net Asset Value ) van het Fonds en de NAV per participatie worden aan het einde van elke werkdag waarop de financiële instellingen en beurzen geopend zijn die betrokken zijn bij het uitvoeren van de beleggingen voor het Fonds ( Handelsdag ) vastgesteld en zijn gebaseerd op de waarde van het fondsvermogen en rekening courant tegoeden op bankrekeningen van het Fonds. De (certificaten van) aandelen waarvoor een liquide markt bestaat, worden gewaardeerd tegen de slotnoteringen van de vorige Handelsdag. Niet-verhandelde (certificaten van) aandelen worden gewaardeerd tegen de indicatieve marktwaarde aan het slot van de vorige Handelsdag. Securities lending Financiële instrumenten uit het Fonds worden niet uitgeleend aan andere financiële instellingen. De beleggingsinstellingen waarin de Global Emerging Markets Equity Pool belegt, kunnen uitleentransacties aangaan. Wijziging van de voorwaarden Wijziging van deze voorwaarden zal slechts mogelijk zijn door een unanieme beslissing van de beheerder en de Juridisch eigenaar. ACTIAM doet onverwijld mededeling aan de participanten van wijzigingen van deze voorwaarden en van de dag waarop de wijziging van kracht zal worden. Een wijziging van de voorwaarden zal niet eerder van kracht worden dan 30 (dertig) dagen na dagtekening van de kennisgeving. Uitgifte en inkoop van participaties Iedere participatie geeft recht op een evenredig deel in het fondsvermogen. Participanten kunnen gedeelten van participaties verkrijgen. Participaties worden berekend en afgerond op maximaal 5 (vijf) decimalen achter de komma. De participaties luiden op naam. Participatiebewijzen worden niet uitgegeven. ACTIAM houdt een participantenregister bij. Iedere Participant is verplicht ACTIAM onverwijld te informeren wanneer de gegevens van de Participant, vermeld in het Participantenregister, wijzigen. Participanten kunnen Participaties uitsluitend overdragen aan de beheerder. Het is participanten niet toegestaan participaties rechtstreeks over te dragen aan derden. De beheerder verzorgt de uitgifte of inkoop van participaties van het Fonds op verzoek van participanten, tenzij de beheerder van mening is dat het in het belang van het Fonds of de participanten is dat niet te doen. Participaties worden slechts tegen volstorting uitgegeven. De participaties zijn niet beursgenoteerd. 6

7 Kosten en Vergoedingen Participanten zijn geen vergoeding verschuldigd aan ACTIAM en Juridisch eigenaar voor respectievelijk het beheer en de bewaring van het desbetreffende Fonds. De kosten van het Fonds zijn uitsluitend de kosten die samenhangen met de koop en verkoop van activa (transactiekosten) en kunnen bestaan uit belastingen, kosten van de makelaar in financiële instrumenten, spreads tussen bied- en laatprijzen, valutakosten, settlementkosten en de verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie. De aankoopkosten maken deel uit van de verkrijgingsprijs van de desbetreffende financiële instrumenten en worden indien de waardering plaatsvindt tegen beurswaarde verwerkt in de ongerealiseerde koersresultaten. Verkoopkosten worden verantwoord in de gerealiseerde NAV. Verslaglegging Het boekjaar van het Fonds is het kalenderjaar. Jaarlijks binnen 4 (vier) maanden na afloop van het boekjaar zal ACTIAM de jaarrekening en het jaarverslag opmaken over dat boekjaar. ACTIAM is bovendien verplicht ieder kalenderjaar binnen 9 (negen) weken na afloop van het tweede kalenderkwartaal een halfjaarverslag van het Fonds op te maken. De jaarrekening en het jaarverslag zullen ieder jaar binnen 4 (vier) maanden na het einde van de betreffende verslagperiode verschijnen. Het halfjaarverslag zal telkens binnen 9 (negen) weken na afloop van het tweede kalenderkwartaal verschijnen. Aangezien de subfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. hun vermogen beleggen in het Fonds, zullen - in het kader van het vereiste inzicht op basis van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) de jaarcijfers van het Fonds worden opgenomen in de jaarrekening van SNS Beleggingsfondsen N.V. De winst, zoals deze blijkt uit de door ACTIAM opgemaakte jaarrekening, staat ter beschikking van de Vergadering, hetzij voor uitkering, hetzij voor reservering. Vergadering van participanten Jaarlijks, binnen 4 (vier) maanden na afloop van een boekjaar wordt een algemene vergadering van participanten gehouden Ter vergadering worden in ieder geval behandeld: a) vaststelling van het jaarverslag; b) een toelichting van de Beheerder op het jaarverslag; c) décharge van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar; Informatieverstrekking De vergunning van ACTIAM als beheerder op grond van artikel 2:65 Wft en een afschrift van de Voorwaarden van Beheer van het Fonds liggen ter inzage ten kantore van ACTIAM. Een kopie van de vergunning is voor een ieder kosteloos verkrijgbaar. Aan een ieder wordt op verzoek tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt de gegevens omtrent ACTIAM, de Juridisch eigenaar en de bewaarder die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen. Informatie over het Fonds, alsmede dit Prospectus, de Voorwaarden van Beheer, het jaarverslag en het halfjaarbericht, zijn op schriftelijk verzoek kosteloos verkrijgbaar bij ACTIAM. Deze informatie is tevens beschikbaar via actiam.nl/fondsbeheer. Fiscale status van het Fonds Omdat het Fonds voor de Nederlandse belastingwetgeving fiscaal transparant is, worden alle activa en passiva van het Fonds en alle winsten en/of verliezen van het Fonds voor belastingdoeleinden direct aan de Participanten toegerekend voor wat betreft hun pro rata aandeel in het Fonds. Derhalve zijn alle relevante belastingen, indien van toepassing, voor rekening van de Participanten in het Fonds. Het Fonds kan de dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting die is ingehouden op dividendontvangsten niet voor zichzelf terugontvangen van de Nederlandse of buitenlandse fiscus. Dit recht komt toe aan de houders van de participaties. Mocht het Fonds op basis van het belastingverdrag met het betreffende land bronbelasting kunnen terugontvangen van de buitenlandse fiscus, dan gebeurt dit namens en ten behoeve van de houders van de participaties. 7

8 Veranderingen in de wettelijke en/of fiscale status van participanten of relevante veranderingen in de lokale wetgeving en de interpretatie daarvan kan de fiscale positie van participanten aanzienlijk beïnvloeden. Participanten zijn verantwoordelijk voor hun eigen fiscale positie en worden geadviseerd hierover hun eigen belastingadviseur te consulteren. Risicofactoren en risicomanagement Algemeen De belangrijkste financiële risico s van het Fonds komen voort uit het beheer van beleggingsportefeuilles. Het Fonds belegt in een samenstelling van financiële instrumenten met daarbij behorende risico s, voortvloeiend uit het voor het Fonds geldende beleggingsbeleid. Aan beleggen in het Fonds zijn (financiële) risico s verbonden. Om de betreffende risico s die het Fonds loopt te beheersen, hanteert en onderhoudt ACTIAM systemen, procedures, rapportages en controles, risicoprofielen en beleggingsrestricties. In de volgende paragraaf Risicomanagement is beschreven op welke wijze de voornoemde beheersing is georganiseerd. Hierna worden risicofactoren vermeld die voor beleggers in het Fonds van betekenis en relevant zijn in het licht van de gevolgen en de waarschijnlijkheid ervan. Dit houdt tevens in dat niet alle mogelijke risicofactoren zijn vermeld. De risicofactoren, die voor het Fonds van betekenis en relevant zijn (het risicoprofiel), zijn vermeld in de beschrijving van het beleggingsbeleid. Door deze risicofactoren kan de waarde van de beleggingen van het Fonds zowel stijgen als dalen en kunnen beleggers als gevolg hiervan een gedeelte van, of hun inleg geheel verliezen. Dit risico is het gevolg van waardefluctuaties van de beleggingen en/of van de directe opbrengsten van de beleggingen (voornamelijk dividenden, interest) en/of investeringskeuzes die een ander resultaat opleveren dan aanvankelijk werd verwacht. De waarde van de beleggingen fluctueert met koerswijzigingen van de financiële instrumenten waarin wordt belegd. Alle financiële instrumenten staan bloot aan het risico van koerswijzigingen. Koerswijzigingen kunnen het gevolg zijn van algemene risicofactoren (marktrisico s) en van specifieke risicofactoren die alleen gelden voor een individuele belegging (specifieke risico s).de gevolgen van marktrisico s zijn in veel gevallen van grotere invloed op de waardeontwikkeling van gespreide beleggingsportefeuilles dan de gevolgen van specifieke risico s. Het rendement van de belegging over de periode van aankoopmoment tot verkoopmoment staat niet op een eerder moment dan het verkoopmoment vast, noch wordt het op enigerlei wijze door ACTIAM gegarandeerd. Voorts staat niet op enigerlei wijze vast, noch wordt op enigerlei wijze door ACTIAM gegarandeerd, dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds zal worden bereikt. De waardefluctuaties van de financiële instrumenten waarin is belegd, kunnen in positieve en negatieve zin afwijken van die opgenomen in de vergelijkingsmaatstaf van het Fonds (relatief rendementsrisico). Ingeval sprake is van een negatieve afwijking bestaat het risico dat de doelstelling van het Fonds niet wordt gerealiseerd. Teneinde dit risico te beheersen hanteert ACTIAM prestatienormen en beleggingsrestricties ten opzichte van deze vergelijkingsmaatstaf. Bij aandelenbeleggingen worden restricties met betrekking tot de mate van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten opzichte van de vergelijkingsmaatstaf (tracking error restricties) toegepast. Risicomanagement Het risicomanagement van ACTIAM is gebaseerd op het three lines of defense model. Dit houdt in dat er drie verdedigingslinies te onderscheiden zijn. In dit model hebben verscheidene organisatieonderdelen eigen taken en verantwoordelijkheden. De betreffende drie verdedigingslinies ondersteunen elkaar en versterken elkaar: De eerste lijn is de lijnorganisatie. De eerste lijn is verantwoordelijk voor de uitvoerende beheertaken en in die zin verantwoordelijk voor het risico en de besturing van het risico. De tweede 8

9 lijn wordt gevormd door stafafdelingen binnen ACTIAM of REAAL N.V. Deze stafdelingen hebben de verantwoordelijkheid te toetsen of de invulling van de interne beheersing door het management voldoet aan beleidsuitgangspunten van ACTIAM en REAAL N.V. en zij adviseren de directie van ACTIAM op het gebied van interne beheersing. Stafafdelingen of -functies die binnen deze tweede lijn vallen zijn onder andere de afdelingen Risk Management en Compliance. De afdeling Risk Management van ACTIAM is onafhankelijk van de eerste lijn. De afdeling rapporteert periodiek aan het risicomanagementcomité van ACTIAM. De risicofunctie ondersteunt en houdt proactief toezicht op de effectiviteit van het risicomanagement. Binnen Risk Management ACTIAM worden een aantal verantwoordelijkheidsgebieden onderscheiden: Portefeuille Compliance Operational Risk Management Financial Risk Management Audit vormt de derde lijn in de verantwoordelijkheid voor de interne beheersing binnen ACTIAM. Audit toetst, volkomen onafhankelijk van het management van ACTIAM, de interne beheersing vanuit haar verantwoordelijkheid richting de Raad van Bestuur en het Audit Committee van REAAL N.V. De structuur en organisatie van risicomanagement zijn ingericht conform de geldende wet- en regelgeving. In het jaarverslag van het Fonds wordt verslag uitgebracht over risicomanagement met betrekking tot het voorgaande boekjaar. Het jaarverslag is beschikbaar op actiam.nl/fondsbeheer. Risicofactoren Marktrisico Aandelen Marktrisico s voor beleggingen in aandelen worden beïnvloed door een veelheid van factoren, waaronder de vooruitzichten met betrekking tot de economische groei, het inflatietempo, de prijsontwikkeling op de goederenmarkten en valutamarkten. Hoe groter de fluctuatie in de ontwikkeling van deze factoren, des te groter het marktrisico is. Naarmate de spreiding over regio s en sectoren afneemt, neemt het marktrisico toe. Voorts is de mate van ontwikkeling van het land waarop het beleggingsbeleid is gericht van belang voor de omvang van het marktrisico. In zogenoemde opkomende landen met een minder stabiele regering en minder ontwikkelde markten in financiële instrumenten is het marktrisico groter dan het geval is in meer ontwikkelde landen. Ter beperking van dit marktrisico vindt, op basis van kwalitatieve en kwantitatieve analyses, een zorgvuldige selectie en spreiding plaats van beleggingen van het Fonds, aangezien beleggen in verschillende regio s of sectoren en beleggen in verschillende beleggingscategorieën een groot deel van het marktrisico behoort op te vangen. De benchmark van het Fonds is evenwel het uitgangspunt van de betreffende spreiding en selectie. Dit beleid garandeert echter niet dat een belegging in een Fonds een positieve resultaat oplevert. Marktrisico Vastgoed De marktrisico s voor vastgoed hebben onder meer betrekking op de ontwikkeling van de economische groei in het algemeen (bepalend voor de vraag naar bijvoorbeeld kantoren en winkels), de ontwikkeling van het inflatietempo en de renteontwikkeling. Versnelling van de economische groei is vaak positief voor de waardeontwikkeling van vastgoed. Stijgende rente met als gevolg hogere financieringskosten is een negatieve factor. Toename van de inflatie is een negatieve factor als gevolg van een stijging van de exploitatiekosten van vastgoed en een waarde drukkende factor. Dit risico wordt gedeeltelijk gemitigeerd door te beleggen in vastgoedobjecten, waarvan de huur is geïndexeerd op basis van de inflatieontwikkeling. Binnen de vastgoedsector zijn er verschillende deelmarkten te onderkennen, waaronder kantoren, woningen, winkels en bedrijfsmatig onroerend goed. Elke subcategorie heeft een eigen risicoprofiel. Spreiding over categorieën zorgt voor demping van marktrisico s. Bij beleggingen in aan een markt in financiële instrumenten genoteerde vastgoedondernemingen is tevens sprake van risico s verbonden aan de vastgoedonderneming naast die verbonden aan de vastgoedbeleggingen van die onderneming. Hieronder is onder meer begrepen het risico verbonden 9

10 aan de wijze van financiering van de activa van de onderneming. Naarmate bij de financiering meer gebruik wordt gemaakt van vreemd vermogen ( leverage ) zal het risico toenemen dat bij daling van de waarde van het vastgoed het eigen vermogen van de onderneming meer dan evenredig negatief wordt beïnvloed. In de bepaling in hoeverre een vastgoedonderneming in aanmerking komt voor selectie is de mate van leverage die de betreffende onderneming hanteert een van de factoren die een rol speelt. Valutarisico De waarde van beleggingen in aandelen wordt beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen waarin de betreffende beleggingen luiden, voor zover beleggingen worden gedaan in een andere muntsoort dan de euro. Het risico bestaat immers dat de koers van de desbetreffende valuta daalt ten opzichte van de euro. De waarde van een valuta kan zodanig dalen ten opzichte van de euro dat een positief beleggingsresultaat (meer dan) teniet wordt gedaan of een negatief beleggingsresultaat verder verslechtert. Specifieke risico s Specifieke risico s hebben betrekking op de risico s dat de ontwikkeling van de koers of waardering van een geselecteerde individuele belegging in negatieve zin afwijkt van hetgeen ten tijde van de aankoop van de belegging is ingeschat. Dit risico houdt verband met de mate van effectiviteit van effectenresearch, de daarop gebaseerde analyses en met het tijdig nemen en uitvoeren van beleggingsbeslissingen. De aanpak van het proces van selectie van beleggingen is beschreven in de beschrijving van het beleggingsbeleid van het Fonds. De specifieke risico s nemen toe naarmate de beleggingen minder zijn gespreid. Ter beperking van dit risico geldt voor het Fonds spreidingsmaatstaven. De afdeling Risk Management van ACTIAM monitort de feitelijke uitvoering van het beleggingsbeleid door de naleving van deze maatstaven te controleren. Kredietrisico Tegenpartijrisico Een uitgevende instelling of een andere tegenpartij kan in gebreke blijven. Bij aan- en verkooptransacties met betrekking tot financiële instrumenten zullen over het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico in het algemeen laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. Voorts is er tegenpartijrisico bij valutatermijntransacties. Deze risico s worden beperkt door selectie van tegenpartijen met voldoende kredietwaardigheid. Risico bij afwikkeling van transacties in financiële instrumenten Het risico bij afwikkeling van transacties in financiële instrumenten betreft het risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de verkochte respectievelijk gekochte financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt ( settlement risk ). Alle transacties in financiële instrumenten van vermogensbeheerders worden uitsluitend na constatering van voldoende omvang en de juistheid van de tegenwaarde afgewikkeld. Levering van financiële instrumenten vindt uitsluitend plaats tegelijk met de ontvangst van de opbrengst ( levering tegen betaling ). Betaling van gekochte financiële instrumenten vindt uitsluitend plaats tegelijk met ontvangst van de gekochte financiële instrumenten. 10

11 Hefboomfinanciering Het beleggingsbeleid van het Fonds is er op gericht dat er geen negatieve waarde van de beleggingsportefeuille kan ontstaan. Risico s kunnen toenemen wanneer gebruik wordt gemaakt van (geschreven) optieposities, Het beleggingsbeleid staat het schrijven van opties echter niet toe, tenzij het call opties betreft die zijn gedekt door onderliggende financiële instrumenten. Het beleggingsbeleid van het Fonds sluit het beleggen met geleend geld uit. Het verkopen van financiële instrumenten die het Fonds niet bezit, het zogenaamde short selling, is evenmin toegestaan. Door dit beleid is er in beginsel geen risico dat een negatief eigen vermogen ontstaat in het Fonds. Liquiditeitsrisico Onder liquiditeit van een belegging kan worden verstaan de verhandelbaarheid op een redelijk stabiel prijsniveau. Het liquiditeitsrisico is dan het risico dat een belegging verkocht dient te worden met onaanvaardbare kosten of verliezen om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het kan voorkomen dat een ten behoeve van het Fonds ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden verkocht vanwege gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij aandelen van kleine bedrijven of nietbeursgenoteerde bedrijven. Bij een gedwongen verkoop kan dit tot een lage opbrengst leiden. De mate van verhandelbaarheid van de participaties van het Fonds hangt voornamelijk samen met de mate van verhandelbaarheid van de financiële instrumenten waarin het Fonds belegt. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in financiële instrumenten die aan een officiële gereglementeerde markt in financiële instrumenten zijn genoteerd, merendeels in zogenoemde ontwikkelde landen. In het algemeen is dan ook sprake van een zodanige verhandelbaarheid van financiële instrumenten dat aan- en verkopen van financiële instrumenten tijdig kunnen worden uitgevoerd. De mate van verhandelbaarheid van de financiële instrumenten waarin wordt belegd, hangt onder meer samen met de transactievolumes op de markt in financiële instrumenten. Deze neemt toe naarmate deze volumes groter zijn. De verhandelbaarheid is van invloed op de hoogte van de feitelijke aankoop- en verkoopkoersen. Ter beperking van de verhandelbaarheidsrisico s wordt in het algemeen belegd in goed verhandelbare, aan een markt in financiële instrumenten genoteerde financiële instrumenten. Ook bij een onverwachts grote uitstroom van gelden van aandeelhouders is over het algemeen sprake van een zodanige verhandelbaarheid van financiële instrumenten dat verkopen van onderliggende financiële instrumenten tijdig kunnen worden uitgevoerd opdat voldoende financiële middelen vrij gemaakt kunnen worden om te voldoen aan de verplichting om participaties van het Fonds in te kopen. De beschikbare financiële middelen van het Fonds worden gemonitord en in lijn gehouden met de benodigde financiële middelen in een scenario van onverwachts grote uitstroom. Op deze manier wordt het risico dat beleggingen moeten worden verkocht met onaanvaardbare kosten of verliezen verkleind. Onder bijzondere omstandigheden zal het Fonds voor korte of langere tijd geen participaties kunnen uitgeven of inkopen. Oorzaken hiervan kunnen onder meer zijn het disfunctioneren van één of meer markten in financiële instrumenten, waaraan de beleggingen van het Fonds zijn genoteerd. Inflatierisico Het algemene risico van inflatie houdt in dat de beleggingsopbrengsten worden aangetast door waardevermindering van de munteenheid via inflatie. Ingeval van inflatie zijn de nominale beleggingsopbrengsten van beleggingen in vastrentende waarden hoger dan de beleggingsopbrengsten na aftrek van het effect van inflatie, de zogenoemde reële beleggingsopbrengsten. In de koers van vastrentende waardepapieren is in beginsel met een verwachte ontwikkeling van het inflatietempo rekening gehouden. Het inflatierisico bij beleggingen in vastrentende waarden houdt dan in dat desbetreffende beleggingsopbrengsten onvoldoende zijn voor compensatie van de werkelijke inflatie. Concentratierisico Het Fonds kan zijn beleggingen concentreren in ondernemingen die opereren in hetzelfde land, dezelfde regio, sector of in dezelfde markt of concentreren in een bepaalde onderneming. Het concentratierisico houdt dan in dat bepaalde gebeurtenissen die deze onderneming(en) raken van 11

12 grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille van het Fonds dan indien de mate van concentratie geringer is. De oorzaak van concentratie van de portefeuille kan het gevolg zijn van het gevoerde beleggingsbeleid. Voorts kan een concentratierisico zijn veroorzaakt door de omvang en samenstelling van het voor belegging beschikbare beleggingsuniversum. Een kleiner beleggingsuniversum leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum is een faillissement van de tegenpartij. Risico uitlenen van financiële instrumenten (Securities Lending) Financiële instrumenten uit het Fonds worden niet uitgeleend aan andere financiële instellingen. De beleggingsinstellingen waarin de Global Emerging Markets Equity Pool belegt, kunnen uitleentransacties aangaan. Risico s verbonden aan het beleggen in andere beleggingsinstellingen Het Fonds belegt haar vermogen in andere beleggingsinstellingen. Het Fonds is dan ook afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering van het beleggingsbeleid en het risicoprofiel van deze andere beleggingsinstellingen. Tenzij de betreffende beleggingsinstelling door ACTIAM wordt beheerd, heeft het Fonds hierop in beginsel geen invloed. Deze risico s worden beheerst door te kiezen voor gerenommeerde, onder wettelijk toezicht staande fondsbeheerders, het toepassen van spreiding van beleggingen in beleggingsinstellingen van verschillende fondsbeheerders en door monitoring van de geselecteerde beleggingsinstellingen. Operationele risico s Het operationeel risico kan ontstaan door inadequate of falende interne processen of systemen, door ontoereikend, nadelig of frauduleus gedag, of door externe gebeurtenissen. Ook dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat financiële- en fiscale wet- en regelgeving aan verandering onderhevig is. Het operationeel risico wordt ondervangen door gedragscodes, functiescheiding, een goed beschreven administratieve organisatie (AOIC), en toezicht op de naleving en de werking van de afgesproken procedures. De afdeling Compliance en de afdeling Audit toetsen, volkomen onafhankelijk van het management van ACTIAM, de interne beheersing. Bewaargevingsrisico De activa van het Fonds worden bewaard door Kas Bank. In beginsel bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer of van een onderbewaarnemer. Ter beperking van dit risico heeft de bewaarnemer interne controlemaatregelen getroffen. Fiscale Risico s Wijzigingsrisico Belastingregimes Het wijzigingsrisico met betrekking tot belastingregimes houdt op hoofdlijnen in dat een overheid de belastingwetgeving in ongunstige zin voor het Fonds verandert, waardoor de waarde van de beleggingsportefeuille en/of de waarde van het eigen vermogen van het Fonds op één of andere wijze negatief worden beïnvloed. Het is niet uitgesloten dat de wet of wetsinterpretatie verandert al dan niet met terugwerkende kracht. Het is daardoor mogelijk dat additionele belastingen verschuldigd worden, inclusief eventuele bronheffingen met betrekking tot betaalbaar gestelde dividenden of rente, die niet voorzienbaar waren ten tijde van het uitbrengen van het Prospectus of ten tijde van aankoop, waardering of verkoop. Dit risico neemt toe naarmate meer wordt belegd in landen met minder stabiele regeringen en democratische procedures bij de totstandkoming van (belasting)wetgeving. Het Fonds belegt overwegend in landen waar deze minder gunstige externe factoren niet van toepassing zijn. Niettemin geldt het wijzigingsrisico belastingregimes met betrekking tot alle beleggingen in alle landen. Belangenconflicten Op grond van wet- en regelgeving zijn financiële ondernemingen verplicht te beschikken over adequate procedures en maatregelen ter voorkoming van en omgang met belangenconflicten. Door de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van ACTIAM kunnen belangenconflicten ontstaan. Deze 12

13 belangenconflicten kunnen ontstaan tussen, maar zijn niet beperkt tot, de belangen van ACTIAM enerzijds en de fondsen die zij beheert, de beleggers in die fondsen en overige klanten van ACTIAM anderzijds. Daarnaast kunnen zich ook onderling belangenconflicten voordoen, tussen de fondsen die ACTIAM beheert onderling, tussen fondsen die ACTIAM beheert en klanten van ACTIAM, en tussen klanten van ACTIAM onderling. ACTIAM heeft passende en effectieve maatregelen getroffen ter voorkoming en beheersing van (mogelijke) belangenconflicten. ACTIAM houdt via een register de gegevens bij die betrekking hebben op de soorten door of namens ACTIAM verrichte werkzaamheden waarbij een belangenconflict is ontstaan of kan ontstaan dat een wezenlijk risico met zich brengt dat de belangen van een of meer fondsen of van de beleggers daarin worden geschaad. Indien de maatregelen die ACTIAM heeft getroffen om belangenconflicten te beheersen bij een specifiek belangenconflict niet volstaan om met redelijke zekerheid te kunnen aannemen dat het risico dat de belangen van beleggers worden geschaad zal worden voorkomen, zal ACTIAM beleggers in duidelijke bewoordingen op de hoogte brengen van de algemene aard of de oorzaken van dit belangenconflict. 13

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus. Aandelenpool Nederland

Prospectus. Aandelenpool Nederland Prospectus Aandelenpool Nederland 7 DECEMBER 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 7 december 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus. Global Equity Mixpool

Prospectus. Global Equity Mixpool Prospectus Global Equity Mixpool 7 DECEMBER 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 7 december 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus. Euro Aandelenpool

Prospectus. Euro Aandelenpool Prospectus Euro Aandelenpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Registratiedocument 1 JULI 2014

Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Prospectus. ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America

Prospectus. ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America Prospectus ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America 28 AUGUSTUS 2015 ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America ACTIAM N.V. (hierna: ACTIAM en de Beheerder ) treedt op als Beheerder van

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

Prospectus. ACTIAM Responsible Index Fund Europe

Prospectus. ACTIAM Responsible Index Fund Europe Prospectus ACTIAM Responsible Index Fund Europe 28 AUGUSTUS 2015 2015 ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe ACTIAM N.V. (hierna: ACTIAM en de Beheerder ) treedt op als Beheerder van ACTIAM Responsible

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL GLOBAL EQUITY INDEX FUND DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL WERELD FONDS DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL PROPERTY FUND 18.02.2016

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Euro Selectie Fonds aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 8 april 2011 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Prospectus Euro Vastgoedfondsenpool

Prospectus Euro Vastgoedfondsenpool Prospectus Euro Vastgoedfondsenpool 15 december 2016 Inhoudsopgave Personalia 3 1 Definities 4 2 Inleiding 5 3 Fondsstructuur 6 3.1 Beheerder 6 3.2 Bewaarder 6 3.3 Vergadering van participanten 7 3.4 Wijziging

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Dollar Fonds aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei 2012 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Prospectus Wereld Index Mixpool

Prospectus Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool 15 december 2016 Inhoudsopgave Personalia 3 1 Definities 4 2 Inleiding 5 3 Fondsstructuur 6 3.1 Beheerder 6 3.2 Bewaarder 6 3.3 Vergadering van participanten 7 3.4 Wijziging

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van het ASN-Novib Microkredietfonds

Addendum bij het Prospectus van het ASN-Novib Microkredietfonds Addendum bij het Prospectus van het ASN-Novib Microkredietfonds Dit document is een addendum bij het prospectus van ASN-Novib Microkredietfonds d.d. 15 oktober 2015 en is onlosmakelijk verbonden met het

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Langlopend Obligatie Fonds aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. 15 SEPTEMBER 2015 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV INFORMATIEMEMORANDUM HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV Bestemd voor certificaathouders en geïnteresseerden in Hof Hoorneman Houdstermaatschappij BV ( Houdstermaatschappij BV ). Datum informatiememorandum:

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van het ASN-Novib Microkredietfonds

Addendum bij het Prospectus van het ASN-Novib Microkredietfonds Addendum bij het Prospectus van het ASN-Novib Microkredietfonds Dit document is een addendum bij het prospectus van ASN-Novib Microkredietfonds d.d. 15 oktober 2015 en is onlosmakelijk verbonden met het

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Wereldwijd Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Wereldwijd Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Wereldwijd Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Super Winkel Fonds BV. Deze financiële

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie