OPENBAARMAKING IN CAFES VAN UITZENDINGEN VAN VOETBALWEDSTRIJDEN VAN DE PREMIER LEAGUE MET GEBRUIK VAN BUITENLANDSE DECODEERKAARTEN 1 :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAARMAKING IN CAFES VAN UITZENDINGEN VAN VOETBALWEDSTRIJDEN VAN DE PREMIER LEAGUE MET GEBRUIK VAN BUITENLANDSE DECODEERKAARTEN 1 :"

Transcriptie

1 ENGELSE PUBS EN GRIEKSE DECODEERKAARTEN: OPENBAARMAKING IN CAFES VAN UITZENDINGEN VAN VOETBALWEDSTRIJDEN VAN DE PREMIER LEAGUE MET GEBRUIK VAN BUITENLANDSE DECODEERKAARTEN 1 : Marinus Vromans (advocaat Balies Brussel en Amsterdam) Probleemstelling Een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie is de totstandbrenging van de interne markt, d.w.z. een ruimte, waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal gewaarborgd is 2. Het EU-Werkingsverdrag ( EWV ) staat uitzonderingen toe op dit vrije verkeer, die gerechtvaardigd zijn o.a. uit hoofde van de bescherming van de intellectuele eigendom. Verboden of beperkingen op de beginselen van de interne markt mogen echter geen middel zijn tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen 3. In deze bijdrage wordt het advies van Advocaat-Generaal Kokott aan het Europese Hof van Justitie ( EHJ ) besproken 4 over door de Engelse rechter aan het EHJ gestelde vragen van uitleg van verschillende bepalingen van Europees recht en met name over de vraag of de beginselen van de interne markt toelaten, dat omroeporganisaties de markt voor rechtstreekse uitzendingen van voetbalwedstrijden via satelliet territoriaal mogen segmenteren. Volgens Kokott is het door omroeporganisaties gehanteerde en tot absolute gebiedsbescherming leidende systeem van territoriale licenties voor de exploitatie van rechtsreeks per satelliet uitgezonden en versleutelde voetbalwedstrijden 5 in strijd met fundamentele beginselen van het recht van de Europese Unie. Zij is van oordeel dat de toegelaten uitzonderingen op deze beginselen, waaronder de bescherming van het specifieke voorwerp van intellectuele 1 In deze bijdrage wordt geen aandacht besteed aan de door openbare omroeporganistaties uitgezonden sportwedstrijden, Op grond van Europese wetgeving kunnen de lid-staten bepaalde sportevenement aanwijzen die steeds vrij toegankelijk moeten zijn en die dus geen uitsluitend onderdeel mogen uitmaken van betaal-tv. Ook rechthebbenden, zoal UEFA, kunnen bedingen dat de door hen georganiseerde wedstrijden in ieder geval ook voor het publiek vrij toegankelijk dienen te zijn. 2 Artikel 26 EU-Werkingsverdrag ( EWV). 3 Artikel 36 EWV voor het vrij verkeer van goederen. 4 De Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie adviseert het Europese Hof van Justitie o.a. over door nationale rechterlijke instanties gestelde vragen over de uitleg van Europees recht. Het is echter de nationale rechter, die met inachtneming van de door het EHF geven interpretatie van de gestelde rechtsvragen, ten grond over de zaak beslist (Artikel 267 EU-Werkingsverdrag). Hoewel een het advies van de Advocaat-Generaal het EHJ geenszins bindt, leert de ervaring dat het EHJ dit advies in de meeste gevallen volgt. 5 Zie Bekendmaking over de gezamenlijke verkoop van de mediarechten van de FA Premier League op exclusieve basis ( Pb. Nr. 115 van 30 april 2004 blz ). Kokott merkt over deze beschikking op, dat zelfs indien deze zo zou moeten worden opgevat, dat de Commissie de territoriale verdeling van de interne markt als voorwaarde voor de goedkeuring beschouwt, de Commssie geen beperkingen van de vrije dienstverrichting kan opleggen die verder gaan dan de verdragen. 1

2 eigendomsrechten en het sportbelang in de aan het Europese Hof voorgelegde zaken niet van toepassing zijn. Betaal-TV: Het succes van Betaal-TV drijft hoofdzakelijk op de bereidheid van het publiek een vergoeding te betalen voor met name rechtstreeks uitgezonden voetbalwedstrijden. Om deze wedstrijden te kunnen bekijken dient de kijker te beschikken over een decodeertoestel en een decodeerkaart. Op die manier kan het versleutelde signaal van de betrokken omroeporganisatie worden ontsleuteld en kunnen de wedstrijden op het televisiescherm worden bekenen. Het vertonen van sportwedstrijden in openbare ruimtes, zoals cafés: Voor sportliefhebbers en supporters is het gezamenlijk bekijken en ervaren van een wedstrijd in een openbare ruimte zoals een café in plaats van thuis aantrekkelijk. Exploitanten van cafés installeren één of meerdere megaschermen, waarop de wedstrijd live kan worden gevolgd. Exploitanten van betaal-tv zenders zullen aan cafés doorgaans een hogere vergoeding in rekening brengen voor toegang tot het kabel- of satellietsignaal dan zij aan de consument doen. Daar staat tegenover dat deze cafés met het vertonen van de wedstrijden beogen hun caféomzet te verhogen. Indien de betrokken cafés geen vergoeding vragen voor de vertoning van voetbalwedstrijden, kunnen de betrokken omroeporganisaties zich tegen vertoning niet verzetten. Indien op onderdelen van de uitzending intellectuele eigendomsrechten rusten (bijv. op logo s of de hymne van de PAPL als muziekwerk) kunnen de houders van deze rechten zich in beginsel wél verzetten tegen de mededeling daarvan aan het publiek of de verveelvoudiging daarvan. Exploitatie door de Football Association Premier League ( FAPL ) van mediarechten wedstrijden Premier League De FAPL is de organisator van wedstrijden in de hoogste klasse van de Engelse voetbalcompetitie. De FAPL beoogt de mediarechten ten behoeve van de bij haar aangesloten clubs te maximeren. Daartoe maakt zij of laat zij filmopnamen maken van elke wedstrijd en verleent zij licentierechten voor de uitzending daarvan. De exclusieve rechten voor de rechtstreekse uitzending van die wedstrijden worden meestal voor periodes van 3 jaar geografisch verdeeld. De licentiecontracten bevatten een exclusiviteitsbeding op grond waarvan de FAPL één enkele omroeporganisatie aanwijst voor elk geografisch gebied, meestal samenvallend met een EU-lidstaat, terwijl de handel in toegelaten decodeerkaarten, die nodig zijn om de uitzendingen te ontvangen, beperkt dient te blijven tot het betrokken geografische gebied. De uitzending van voetbalwedstrijden en de al dan niet beschermde bestanddelen ervan 2

3 De in opdracht van de FAPL door BBC of Sky gemaakte beelden en opgenomen omgevingsgeluid ( Clean Live Feed ) worden voorzien van logo s, grafische afbeeldingen, Engels commentaar en soms het Premier League anthem. Het geheel (de World Feed ) wordt gecomprimeerd en gecodeerd en per satelliet naar de buitenlandse omroeporganisatie/licentiehouder verzonden. Deze omroeporganisatie decomprimeert en decodeert het door haar ontvangen signaal en voegt daar op haar beurt haar logo en eventueel commentaar aan toe. Tenslotte comprimeert en codeert de buitenlandse licentiehouder op haar beurt het signaal opnieuw en zendt het via satelliet naar abonnees binnen het aan haar toegewezen geografische licentiegebied. Abonnees met een satellietschotel kunnen het signaal met behulp van en decoderkaart decomprimeren en decoderen in een decoder. Het gehele proces (opnames in Engeland en ontvangst door de abonnee) neemt 5 seconden in beslag. De voor de Engelse rechter aanhangige zaken: FAPL e.a. tegen QC Leasure e.a. FAPL vraagt tezamen met haar Griekse licentiehoudster voor de Engelse rechter een verbod in Engeland op de handel in en het gebruik van goedkopere- buitenlandse (in casu Griekse) decoderkaarten, die ook in Engeland toegang geven tot buitenlandse (in casu Griekse) rechtstreekse uitzendingen per satelliet van voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League. 6 De decoderkaarten zouden met gebruikmaking van valse adressen en/of valse namen in Griekenland zijn aangeschaft 7. Bovendien zouden deze Griekse kaarten alleen bestemd zijn voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik (bijv. in de horeca). FAPL is van oordeel, dat de handel in en het gebruik van deze Griekse decoderkaarten in strijd zijn met de Engelse bepalingen die uitvoering geven aan Richtlijn 98/84/EG 8 en inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten (o.a. auteursrechten en naburige rechten) op verschillende artistieke en muzikale werken, films, fonogrammen e.d., die deel uitmaken van de berichtgeving over de Premier League wedstrijden. Karen Murphy tegen Media Protection Services Ltd. Mevrouw Murphy is eigenares van een pub, die wedstrijden van de Engelse Premier League heeft vertoond met behulp van een Griekse decoderkaart en is veroordeeld tot en geldboete, omdat de Engelse rechter van mening was dat de betrokken decoderkaart beschouwd diende te worden als illegale uitrusting voor toegang in de zin van Richtlijn 98/84. 6 Feitelijk zijn deze kaarten echter een middel, de sleutel als het ware, om in het Verenigd Koninkrijk toegang tot een televisieprogramma te krijgen dat vanuit Griekenland wordt uitgezonden (Conclusie A.G. Kokott onder randnr. 167). 7 In deze zaken wordt ook melding gemaakt van de handel in en het gebruik van Arabische decoderkaarten. 8 Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (Pb. L 320/54 dd. 28 november 1998, te vinden op ) 3

4 Advies Advocaat-Generaal Kokott van 3 februari In haar uitvoerige advies aan het Europese Hof van Justitie behandelt A.-G. Kokott de hierna kort samengevatte onderwerpen: Europees recht en bijzonderheden van de sport Het Unierecht eerbiedigt de beginselen van de sport 10. Op grond van vaststaande Europese jurisprudentie 11, verhindert de omstandigheid dat een economische activiteit met sport te maken heeft, niet dat de regels van het Verdrag van toepassing zijn. Zijn invoer en/of gebruik van decoders buiten het licentiegebied waarvoor zij bedoeld zijn, toegelaten gelet op de beginselen van gemeenschapsrecht (vrij verkeer goederen/diensten en richtlijn 98/84 (uitrusting voor voorwaardelijke toegang)? Op grond van Richtlijn 98/84 moet het vervaardigen, invoeren, verspreiden, verhuren of het in het bezit hebben voor commerciële doeleinden van illegale uitrusting worden verboden. Daarentegen verbiedt deze richtlijn elke beperking van de handel in legale decodeerkaarten. Het gaat in deze zaak om legale kaarten. Iedere beperking van de handel in legale decodeerkaarten is op grond van de Richtlijn verboden. Kokott besluit dat de Richtlijn zich niet verzet tegen een verbod in een lid-staat op de handel in legale decodeerkaarten, wanneer sprake is van niet-nakoming van contractuele afspraken over de toegankelijkheid van programma s in bepaalde lid-staten na verstrekking van een valse naam en/of woonadres bij aanschaf van de betrokken buitenlandse kaart of het gebruik van een voor privé- of thuisgebruik bestemde kaart voor toegang tot commerciële doeleinden. Exploitatierechten in verband met sportwedstrijden: Sportwedstrijden als zodanig worden niet beschermd door enige intellectueel eigendomsrecht (zoals bijv. auteursrecht) noch door een soortgelijk recht (naburig recht) 12. Onderdelen van de door de omroeporganisatie uitgezonden World Feed, zijn echter wel voorwerp van auteursrechtelijke bescherming. Toepassing van het reproductierecht op rechtstreekse uitzendingen? De tijdelijke reproductie van auteursrechtelijk beschermde onderdelen van de uitzending in het geheugen van een decoder heeft geen zelfstandige economische waarde, zodat daarvoor 9 De volledige tekst te raadplegen op: (zaken C-403/08 en C-429/08). 10 Zie artt. 6 en 165 Verdrag Werking Europese Unie ( WVEU ). 11 Arrest van 1 juli 2008, Motoe (C-49/07, punt 22 en de daar vermelde jurisprudentie). 12 Voor Nederland zie Hoge Raad 23 oktober 1987 (KNVB/NOS). 4

5 op grond van de Richtlijn geen toestemming van de rechthebbende vereist is. Dat is wél het geval bij de kopie die op het met de decoderbox verbonden televisiescherm ontstaat, omdat deze het voorwerp van de exploitatie van de uitzending is. Vertoning van voetbalwedstrijden in strijd met het exclusieve mededelingsrecht volgens Richtlijn 2001/ Richtlijn 2006/115/EG staat toe dat omroeporganisaties het uitsluitende recht hebben om heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn 14. Aldus staat de Engelse Auteurswet 15 het openbaar vertonen van televisieprogramma s, bijv. in cafés, toe, indien de vertonende persoon daarvoor geen vergoeding vraagt. In België is dat in beginsel niet anders 16. Kokott is van oordeel dat de uitzending per satelliet in wezen neerkomt op mededeling van ook de op grond van enig intellectueel eigendomsrecht beschermde onderdelen van de uitzending, waarbij ervan mag worden uitgegaan dat de rechthebbenden daarvoor hun toestemming hebben gegeven. Volgens haar is de vraag of de vertoning in een café waarvoor een bijkomende in casu ontbrekende toestemming van de rechthebbende vereist is, als een nieuwe mededeling aan het publiek te worden beschouwd, waarvoor een bijkomende toestemming van de rechthebbenden vereist is. Kokott is echter van mening dat de reikwijdte van artikel 3 lid 1 Richtlijn 2001/29 in het licht van overweging 23 van de Richtlijn dient te worden beschouwd, d.w.z. dat het verbodsrecht van de auteur allen van toepassing is op de openbare mededeling van werken aan het publiek dat niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig is ( on demand ). Zij besluit dan dat een auteursrechtelijk werk niet in de zin van Richtlijn 2001/29 aan het publiek wordt meegedeeld, indien een satellietuitzending wordt ontvangen in een bedrijfsruimte zoals een café, en in die ruimte via een enkel televisiescherm en luidsprekers kosteloos wordt meegedeeld of vertoond aal leden van het publiek die in die ruimte aanwezig zijn. 13 Artikel 3 lid 1 geeft auteurs het uitsluitende recht de mededeling van hun werken aan het publiek per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze, dat deze voor leden van het publiek op een door hen gekozen individuele plaats en tijd toegankelijk zijn. Dit laatste betreft video on demand. Artikel 2 sub d) geeft omroeporganisaties met betrekking tot vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen per draad of draadloos of satelliet plaatsvinden, het uitsluitende recht de beschikbaarstelling ervan voor het publiek op een door hen gekozen individuele plaats en tijd, al dan niet toe te staan (alleen video on demand). 14 Artikel 8 lid 3 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (Pb.L 376/28). 15 Section 72 Copyright, Designs and Paten Act. 16 Artikel 44 1 sub c) Auteurswet. 5

6 Richtlijn 93/83/EEG 17 van 27 september 1993 betreffende auteursrecht en naburige rechten op het gebied van satellietomroep en de doorgifte van de kabel 18. Op grond van Richtlijn 93/83 kennen de lid-staten aan auteurs het uitsluitend recht toe om de mededeling per satelliet aan het publiek van auteursrechtelijke werken toe te staan. Mededeling aan het publiek per satelliet vindt alleen plaats in de lidstaat waarin de programmadragende signalen onder controle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie worden ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet en terug naar de aarde loopt. Dat zou in de onderhavige zaken Griekenland zijn 19. Hoewel de Richtlijn zich niet inlaat met de grensoverschrijdende ontvangst, volgt uit de overwegingen van de richtlijn dat deze beoogt te voorkomen dat op één uitzendinghandeling op cumulatieve wijze het recht van meerdere verschillende landen van toepassing zou zijn. Probleem hierbij is dat Richtlijn 93/83 de eventuele andere rechten op de uitzending, zoals bijv. het boven besproken reproductierecht, niet ter discussie stelt. FAPL deed bovendien ook een beroep op overweging 16 van de Richtlijn, die bepaalt dat het door het beginsel van contractsvrijheid mogelijk zal blijven beperkingen aan de exploitatie van die rechten te stellen (bijv. bepaalde taalversies). De genoemde overweging heeft alleen betrekking op contractuele beperkingen die vanzelfsprekend alleen tussen contractspartijen kunnen gelden en waaraan derden niet gebonden zijn. Rechthebbenden dienen en kunnen bij het bepalen van de vergoeding voor de verwerving van de rechten, rekening houden met het daadwerkelijke en het potentiële aantal luisteraars of kijkers en de taalversie, niet alleen in het land van uitzending, doch ook in het land van ontvangst. Dit is niet anders bij een gecodeerde satellietuitzending, die gelijk staat met een nietgecodeerde uitzending, wanneer de middelen tot decoderen van een uitzending door of met toestemming van de omroeporganisatie zijn ter beschikking gesteld en dat is hier onmiskenbaar het geval. 17 Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebeid van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (Pb. nr. L 248/15). 18 Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebeid van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (Pb. nr. L 248/15). 19 Richtlijn 93/83 is niet relevant voor de Arabische landen. 6

7 Het uitzendrecht wordt evenmin beperkt door voorwaarden bij afgifte van de decodeerkaarten, aangezien derden daaraan niet zijn gebonden. De fundamentele vrijheden (interne markt): Er is volgens Kokott sprake van een ernstige belemmering van de vrijheid van dienstverlening aangezien de uitoefening door de rechthebbenden van hun rechten er toe leiden dat de interne markt wordt opgedeeld in nationale markten. 20 Rechtvaardiging beperking vrij dienstenverkeer? Op grond van bepaalde rechten van intellectuele eigendom (auteursrechten en naburige rechten)? Het beginsel van het vrij verkeer van goederen laat niet toe dat de houder van intellectuele eigendomsrechten deze inroept om zich te verzetten tegen het vrije verkeer binnen de interne markt van werken die door hem of met zijn toestemming in het vrije verkeer binnen de interne markt zijn gebracht (het uitputtingsbeginsel), tenzij afbreuk wordt gedaan aan het specifieke voorwerp van die rechten. Het betrokken programma wordt met toestemming van alle betrokken rechthebbenden uitgezonden. De uitzending van de voetbalwedstrijden wordt door de verkoop van de Griekse decoderkaarten geëxploiteerd. Die exploitatie wordt door de verkoop van die kaarten niet ondermijnd aangezien voor die kaarten werd betaald. 21 Kokott concludeert dat een segmentering van de interne markt voor de ontvangst van satellietuitzendingen niet noodzakelijk is om het specifieke voorwerp van de rechten op rechtstreekse uitzendingen te beschermen. Op grond van sportieve belangen (spertijden)? FAPL voert aan dat de invoer van buitenlandse decoderkaarten de naleving van spertijden zou bemoeilijken of zelfs onmogelijk zou maken. De gebruikers van binnenlandse decodeerkaarten zouden geen wedstrijden kunnen vertonen die gedurende de spertijd worden gespeeld, terwijl de gebruikers van buitenlandse kaarten dat wel kunnen. Hierdoor zou ook de mededinging tussen cafés worden vervalst. Volgens Kokott dient de spertijd om te voorkomen dat voetbalsupporters door gelijktijdige uitzending van voetbalwedstrijden op televisie ervan worden weerhouden voetbalwedstrijden in hun omgeving te bezoeken of aan voetbalwedstrijden deel te nemen. Dit is volgens haar geen economisch, maar een sportief belang dat principieel in het recht van de Europese Unie wordt erkend Kokott signaleert dat soortgelijke problemen zich voordoen bij de toegang tot andere dienste, zoals computerprogramma s, muziekstukken, elektronische boeken of films via internet. 21 Kokott wijst het beroep van FAPL op het Coditel arrest (Arrest van 18 maart 1980 (62/79, Jurispr. Blz. 881.) van de hand, aangezien het in die zaak om 2 verschillende vormen van exploitatie zou gaan (openbaarmaking via televisie versus openbaarmaking in bioscopen). 22 Zie artikelen 6, sub e en 165 VWEU. 7

8 In beginsel kan dit sportief belang ingeroepen worden om een segmentering van de interne markt te rechtvaardigen. De nationale voetbalbonden beschikken echter over een ruime bevoegdheid om de spertijden vast te leggen. Aangezien het in casu niet kan worden uitgesloten dat de Engelse voetbalbond bij het vastleggen van de spertijden het economisch belang van de bij haar aangesloten leden bij een segmentering van de interne markt zo veel mogelijk beschermt, dient bij de onderbouwing van de noodzaak van spertijden een bijzonder strenge maatstaf te worden toegepast. Kokott concludeert dat zij op grond van de door FAPL aangedragen bewijsstukken er niet van overtuigd is dat de spertijden inderdaad bevorderlijk zijn voor het bezoek aan wedstrijden en de deelname eraan 23. Op grond van vestrekking van valse gegevens bij de aanschaf van de decoderkaarten? Volgens Kokott kan de verstrekking van valse gegevens bij de aanschaf van decoderkaarten niet als rechtvaardiging worden ingeroepen voor een beperking op het vrije dienstenverkeer. Derden (eindafnemers) zijn geen partij bij de overeenkomst op grond waarvan de kaarten worden aangeschaft en kunnen bovendien niet weten hoe de kaarten zijn aangeschaft. 24 Op grond van een contractuele beperking tot uitsluitend privé-of huiselijk gebruik? Kokott volgt een soortgelijke redenering ten aanzien van een contractuele beperking van het gebruik van de Griekse kaarten ten behoeve van privé- of thuisgebruik. Het staat de betrokken lidstaat vrij te voorzien in rechten (bijv. op onderdelen van de uitzending zoals de muziek) die de auteurs de mogelijkheid bieden om zich tegen de mededeling van hun werken in cafés te verzetten. Beperking vrij dienstenverkeer ook gerechtvaardigd indien op grond van intellectueel eigendomsrecht beschermde onderdelen van het uitgezonden programma economisch van ondergeschikt belang zijn? Indien deze onderdelen (bijv. het FAPL anthem) een ondergeschikt deel uitmaken van de uitzending, waarvan de economische waarde een zeer klein deel vertegenwoordigt van de waarde van de gehele uitzending en eigenlijk voor het publiek nauwelijks van belang is, zou het, volgens Kokott onredelijk zijn, ter bescherming van de rechten op deze ondergeschikte onderdelen, dat de gehele uitzending zou kunnen worden verboden. Denkbaar is dat in dat geval in een forfaitaire vergoeding wordt voorzien te betalen aan een collectieve beheersorganisatie 25. Mededingingsrecht 23 Zoals de A-G zelf opmerkt is niet uitgesloten dat FAPL in de procedure aanhangig voor de Engelse rechter wel het bewijs leveren dat rechtstreekse uitzendingen aanzienlijke nadelige gevolgen hebben voor het wedstrijdbezoek en/of deelname aan wedstrijden zodat het afdwingen van de spertijd kan primeren op de belemmering van de interne markt. 24 Denkbaar is dat op de kaart zelf een clausule wordt vermeld die gebruik buiten het betrokken licentiegebied (i.c. Griekenland) verbiedt. Een dergelijk kettingbeding zal geen effect sorteren. 25 Voor België zou dat Sabam zijn. 8

9 De A-G is van oordeel dat een aan een uitzendlicentie gekoppelde contractuele verplichting die inhoudt dat de omroeporganisatie/licentiehouder verplicht is te voorkomen dat zijn satellietdecoderkaarten buiten het licentiegebied worden gebruikt, dezelfde werking heeft als overeenkomsten ter voorkoming doel of de strekking of beperking van parallelimport 26. Aangezien dergelijke overeenkomsten op grond van het mededingingsrecht 27 niet toegelaten zijn hoeft niet aangetoond te worden of zij daadwerkelijk de mededinging beperken of vervalsen. Dergelijke overeenkomsten met een absolute gebiedsbescherming zijn op zich onverenigbaar met de interne markt, zonder dat de daadwerkelijke beperking of vervalsing dient te worden aangetoond. Conclusie Het wachten is nu op het arrest van het Europese Hof van Justitie, dat het advies van de Advocaat-Generaal in de meeste gevallen volgt. Vervolgens zal de Engelse rechter, de voor hem aanhangige zaken met inachtneming van de door het EHJ te geven antwoorden op de aan haar gestelde vragen, ten gronde dienen te beslissen. Gelet op de door Kokott gegeven interpretaties van Europees recht is te verwachten dat een systeem van territoriale licenties voor de exploitatie van rechtsreeks per satelliet uitgezonden en versleutelde voetbalwedstrijden 28 niet langer houdbaar is 29. Het te verwachten gevolg daarvan is, dat binnen de Europese Unie één interne markt zal ontstaan voor de toegang tot deze uitzendingen. Daarbij blijft het natuurlijk mogelijk dat rechthebbenden verschillende tarieven voor de verschillende taalversies blijven hanteren. Tenslotte is niet uitgesloten dat FAPL voor de Engelse rechter aannemelijk kan maken dat het sportieve belang van de spertijden prevaleert boven de beginselen van de interne markt, al lijkt de kans dat de Engelse rechter dit aanneemt klein. 26 Zie arrest Pfeiffer (C-255/97, Jurisp. Blz.I-2835, punt 21), arrest Centrafarm en De Peijper (16/74, Jurisp. Blz. 1183, punt 7) en Rioglass en Transremar (C-115/02, Jurispr. Blz. I-12705, punt 23). 27 Artikel 101, lid 1 VWEU. 28 Zie Bekendmaking over de gezamenlijke verkoop van de mediarechten van de FA Premier League op exclusieve basis ( Pb. Nr. 115 van 30 april 2004 blz ). Kokott merkt over deze beschikking op, dat zelfs indien deze zo zou moeten worden opgevat, dat de Commissie de territoriale verdeling van de interne markt als voorwaarde voor de goedkeuring beschouwt, de Commssie geen beperkingen van de vrije dienstverrichting kan opleggen die verder gaan dan de verdragen. 29 Zie ook persbericht Commissie van 24 mei 2011 Commission sets out blueprint for Intellectual Property Rights to boost creativity and innovation onder het kopje Multi-territorial copyright licensing. 9

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele

Nadere informatie

Vertaling C-279/13-1. Zaak C-279/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-279/13-1. Zaak C-279/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-279/13-1 Zaak C-279/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 mei 2013 Verwijzende rechter: Högsta domstolen (Zweden) Datum van de verwijzingsbeslissing: 15 mei 2013

Nadere informatie

Verbod op gebruik en verhandeling van decodeerkaarten: strijd met dienstenvrijheid? Het Britse verbod op de invoer en verhandeling van buitenlandse

Verbod op gebruik en verhandeling van decodeerkaarten: strijd met dienstenvrijheid? Het Britse verbod op de invoer en verhandeling van buitenlandse Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 4 oktober 2011 (Football Association Premier League / QC Leisure), NJ, 2012-13, nr. 164, p. 1737-1762. P.B. Hugenholtz. De FA Premier League organiseert

Nadere informatie

HOF VAN JUSTITIE EU 26 maart 2015 (K. Jürimäe, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur) en A. Prechal)

HOF VAN JUSTITIE EU 26 maart 2015 (K. Jürimäe, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur) en A. Prechal) Noot J.M.B. Seignette bij C More/ Sandberg Gepubliceerd in IER 2015/42 ECLI:EU:C:2015:199 HOF VAN JUSTITIE EU 26 maart 2015 (K. Jürimäe, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur) en A. Prechal) C More/

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/07/2015

Datum van inontvangstneming : 10/07/2015 Datum van inontvangstneming : 10/07/2015 Samenvatting C-275/15-1 Zaak C-275/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015 De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI woensdag 11 maart 2015 1 Quaedvlieg 2006 Het lijkt geen goed idee dat iedere individuele rechter in ieder individueel geval een eigen afweging

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

Date de réception : 01/03/2012

Date de réception : 01/03/2012 Date de réception : 01/03/2012 Vertaling C-44/12-1 Zaak C-44/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 januari 2012 Verwijzende rechter: Court of Session, Scotland (Verenigd Koninkrijk)

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 19.12.2007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1374/2002, ingediend door Petros Tselepidis, (Griekse nationaliteit), namens de "Vereniging

Nadere informatie

In deze noot komen de antwoorden of beide prejudiciële vragen aan bod. Maar eerst antwoord of de vraag wat een GUI nu eigenlijk is?

In deze noot komen de antwoorden of beide prejudiciële vragen aan bod. Maar eerst antwoord of de vraag wat een GUI nu eigenlijk is? Noot bij HvJEU,, 22 december 2010, zaak C-393/09, C Bezpečnostní softwarová asociace (BSA) tegen Ministerstvo kultury (prejudiciële vragen Nejvyšší správní soud,, Tsjechië) 1. Inleiding Op 22 december

Nadere informatie

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie)

Nadere informatie

Zwaarlijvigheid kan een handicap vormen in de zin van de richtlijn betreffende gelijke behandeling inzake arbeid

Zwaarlijvigheid kan een handicap vormen in de zin van de richtlijn betreffende gelijke behandeling inzake arbeid Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 183/14 Luxemburg, 18 december 2014 Pers en Voorlichting Arrest in zaak C-354/13 Fag og Arbejde (FOA), namens Karsten Kaltoft / Kommunernes Landsforening

Nadere informatie

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Softwarerichtlijn 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement Ontwerpadvies Helga Stevens. PE v01-00

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement Ontwerpadvies Helga Stevens. PE v01-00 Europees Parlement 2014-2019 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2016/0279(COD) 15.12.2016 AMENDEMENTEN 7-36 Ontwerpadvies Helga Stevens (PE595.501v01-00) Grensoverschrijdende uitwisseling tussen

Nadere informatie

Mededeling aan het publiek

Mededeling aan het publiek Mededeling aan het publiek Nationaal Auteursrechtcongres 4 oktober 2013 Remy Chavannes Soorten openbaarmaking Mededeling aan het publiek (art. 3 Aut.rl) Uitzending via ether, kabel of satelliet Secundaire

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF VAN 12 DECEMBER 1974.

ARREST VAN HET HOF VAN 12 DECEMBER 1974. ARREST VAN HET HOF VAN 12 DECEMBER 1974. B. N. O. WALRAVE, L. J. N. KOCH TEGEN ASSOCIATION UNION CYCLISTE INTERNATIONALE, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE EN FEDERATION ESPANOLA CICLISMO. (VERZOEK

Nadere informatie

L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008

L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008 L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008 RICHTLIJN 2008/63/EG VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2008 betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur (Voor de EER relevante

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 27/07/2015

Datum van inontvangstneming : 27/07/2015 Datum van inontvangstneming : 27/07/2015 Vertaling C-303/15-1 Zaak C-303/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 juni 2015 Verwijzende rechter: Sąd Okręgowy w Łodzi (Polen) Datum

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 2-3 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (MELDING VOOR KLEINE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 2-3 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (MELDING VOOR KLEINE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 2-3 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (MELDING VOOR KLEINE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus)

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Vertaling C-291/13-1 Zaak C-291/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 27 mei 2013 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

Immateriële openbaarmaking - per satelliet of kabel

Immateriële openbaarmaking - per satelliet of kabel Immateriële openbaarmaking - per satelliet of kabel VvA-vergadering 20 januari 2012 Arnout Groen Plan van aanpak 1. Begrip immateriële openbaarmaking via satelliet of kabel 2. Invulling: NL-rechtspraak

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht.

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. (recht op afbeelding rtf_00114631) 22/08686 RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. Nochtans beschermt geen enkele bijzondere

Nadere informatie

Gezamenlijke noot onder Hof van Justitie EU 15 maart 2012, zaak

Gezamenlijke noot onder Hof van Justitie EU 15 maart 2012, zaak Gezamenlijke noot onder Hof van Justitie EU 15 maart 2012, zaak C-135/10 (Società Consortile Fonografici/Marco del Corso) en Hof van Justitie EU 15 maart 2012, zaak C- 162/10 (Phonographic Performance

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 16.12.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0171/2012, ingediend door Klaus Träger (Duitse nationaliteit), over verschillende

Nadere informatie

Vertaling C-117/13-1. Zaak C-117/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Verweerster, verzoekster in Revision en verweerster in Anschlussrevision:

Vertaling C-117/13-1. Zaak C-117/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Verweerster, verzoekster in Revision en verweerster in Anschlussrevision: Vertaling C-117/13-1 Zaak C-117/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 14 maart 2013 Verwijzende rechter: Bundesgerichtshof (Duitsland) Datum van de verwijzingsbeslissing: 20 september

Nadere informatie

Vertaling C-360/13-1. Zaak C-360/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Supreme Court of the United Kingdom (Groot-Brittannië)

Vertaling C-360/13-1. Zaak C-360/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Supreme Court of the United Kingdom (Groot-Brittannië) Vertaling C-360/13-1 Datum van indiening: 27 juni 2013 Verwijzende rechter: Zaak C-360/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Supreme Court of the United Kingdom (Groot-Brittannië) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Een tandarts zonder winstoogmerk

Een tandarts zonder winstoogmerk Een tandarts zonder winstoogmerk Een nadere analyse van HvJ EU 15 maart 2012, C-135/10 (SCF /Marco Del Corso) Citeersuggestie: D.J.G. Visser, Een tandarts zonder winstoogmerk. Een nadere analyse van HvJ

Nadere informatie

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven 2 0 1 1 Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven Speciale kortingsregeling leden Recron Televisiemakers verdienen een vergoeding Betalen voor een verblijf op een camping of bungalowpark,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/10/2013

Datum van inontvangstneming : 25/10/2013 Datum van inontvangstneming : 25/10/2013 Vertaling C-515/13-1 Zaak C-515/13 Samenvatting van een verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/04/2016

Datum van inontvangstneming : 18/04/2016 Datum van inontvangstneming : 18/04/2016 Vertaling C-138/16-1 Datum van indiening: 7 maart 2016 Verwijzende rechter: Zaak C-138/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Handelsgericht Wien (Oostenrijk)

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie Intellectueel eigendom en software Voor de digitale economie Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals een schilderij,

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VRM t. NV VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ (dossier nr. 2007/0409) BESLISSING nr. 2008/014 22 februari 2008. VRM t. NV VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ 1 In de

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling over het bevorderen van een eerlijke, efficiënte en competitieve Europese op het

Nadere informatie

Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008

Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media op het verzoek van KPN B.V. om tijdelijke ontheffing van de doorgifteverplichting

Nadere informatie

informatie over de goederen; de aangever of houder van de goederen; de oorsprong en herkomst van de goederen.

informatie over de goederen; de aangever of houder van de goederen; de oorsprong en herkomst van de goederen. Directoraat-Generaal Belastingdienst 2070804650 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister van Justitie over de doorgifte van NAW-gegevens door de douane aan private

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 4237/4.b90 Onderwerp 4237/ Eredivisie CV - Exploitatie uitzendrechten Geachte heer.., INLEIDING Op 4 oktober j.l. verzocht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2054 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma

Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma Tv-gebruik in bedrijf of instelling: niet alleen het signaal, ook de rechten! Voor het zakelijk gebruik van tv-beelden is voorafgaande toestemming van de

Nadere informatie

(" ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN "). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER TE LONDEN).

( ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN ). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER TE LONDEN). ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 APRIL 1980. UNA COONAN TEGEN INSURANCE OFFICER. (" ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN "). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE

Nadere informatie

Datum 17 april 2014 Onderwerp Arrest ACI Adam B.V. e.a. tegen Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding.

Datum 17 april 2014 Onderwerp Arrest ACI Adam B.V. e.a. tegen Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 54/14 Luxemburg, 8 april 2014 Pers en Voorlichting Arrest in gevoegde de zaken C-293/12 en C-594/12 Digital Rights Ireland en Seitlinger e.a. Hof

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer: 77 Fiscaal up to Date/Kluwer. Inleiding

BESLUIT. Zaaknummer: 77 Fiscaal up to Date/Kluwer. Inleiding BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit om geen toepassing te geven aan zijn bevoegdheid zoals beschreven in artikel 56, lid 1, van de Mededingingswet. Zaaknummer:

Nadere informatie

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue Zaak C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue [verzoek van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, om een prejudiciële beslissing]

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Vertaling C-218/12-1 Zaak C-218/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 mei 2012 Verwijzende rechter: Landgericht Saarbrücken (Duitsland)

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 juni 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 juni 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0207 (E) 10012/15 CORDROGUE 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Ontwerp-UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Vertaling C-441/13-1. Zaak C-441/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-441/13-1. Zaak C-441/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-441/13-1 Zaak C-441/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 5 augustus 2013 Verwijzende rechter: Handelsgericht Wien (Oostenrijk) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281, blz. 31).

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281, blz. 31). Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 70/14 Luxemburg, 13 mei 2014 Pers en Voorlichting Arrest in zaak C-131/12 Google Spain SL, Google Inc / Agencia Española de Protección de Datos,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Vertaling C-417/15-1 Zaak C-417/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 juli 2015 Verwijzende rechter: Landesgericht für Zivilrechtssachen

Nadere informatie

Svensson: en verder? HvJ EU Svensson Hoe verhoudt zich tot eerdere HvJ jurisprudentie? Hoe verhoudt zich tot eerdere NL jurisprudentie?

Svensson: en verder? HvJ EU Svensson Hoe verhoudt zich tot eerdere HvJ jurisprudentie? Hoe verhoudt zich tot eerdere NL jurisprudentie? Kamiel Koelman Svensson: en verder? www.vandiepen.com VVA 12 juni 2014 k.koelman@vandiepen.com Overzicht HvJ EU Svensson Hoe verhoudt zich tot eerdere HvJ jurisprudentie? Hoe verhoudt zich tot eerdere

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Vertaling C-618/15-1 Zaak C-618/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 november 2015 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.11.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0570/2012, ingediend door Maria Teresa Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

Date de réception : 16/12/2011

Date de réception : 16/12/2011 Date de réception : 16/12/2011 Vertaling C-560/11-1 Zaak C-560/11 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 7 november 2011 Verwijzende rechter: Commissione tributaria provinciale di

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/07/2014

Datum van inontvangstneming : 30/07/2014 Datum van inontvangstneming : 30/07/2014 Vertaling C-310/14-1 Zaak C-310/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 juni 2014 Verwijzende rechter: Helsingin hovioikeus (Finland)

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer 146: Gemeente Dinxperlo versus IBM Nederland B.V.

BESLUIT. Zaaknummer 146: Gemeente Dinxperlo versus IBM Nederland B.V. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE (hierna: Melding )

MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE (hierna: Melding ) MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE (hierna: Melding ) HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS 1. Verzoeker - naam - adres - onderneming* - telefoonnummer - e-mail adres hierna te noemen: verzoeker, verzoekt door middel

Nadere informatie

CASHBACK ACER LIQUID M330

CASHBACK ACER LIQUID M330 CASHBACK ACER LIQUID M330 HTTP://WWW.SPECIALPROMOS.BE/ACER/LIQUIDM330 ACTIE GELDIG TEM 31/08/2016 Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ARTIKEL

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING VOOR GROTE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING VOOR GROTE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING VOOR GROTE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 27 oktober 2014 ADVIES 2014-83 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep Drugshandel Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende de noodzaak

Nadere informatie

Vertaling C-23/14-1. Zaak C-23/14

Vertaling C-23/14-1. Zaak C-23/14 Vertaling C-23/14-1 Zaak C-23/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie Datum van

Nadere informatie

Date de réception : 07/02/2012

Date de réception : 07/02/2012 Date de réception : 07/02/2012 Vertaling C-9/12-1 Zaak C-9/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 januari 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van koophandel te Verviers (België)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Vertaling C-258/13-1 Zaak C-258/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 mei 2013 Verwijzende rechter: Varas Cíveis de Lisboa (Portugal)

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 24 september 2015 Betreft Nader rapport

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 29/02/2016

Datum van inontvangstneming : 29/02/2016 Datum van inontvangstneming : 29/02/2016 Samenvatting C-37/16-1 Zaak C-37/16 Samenvatting van een verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 21.1.2009 COM(2009) 12 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende het voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Hongarije

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 257 Wet van 30 juni 2015 tot wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 BEGELEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper (2e deel) nr. vorig doc.: 14497/04 JAI 441 ASIM

Nadere informatie

Date de réception : 09/01/2012

Date de réception : 09/01/2012 Date de réception : 09/01/2012 Resumé C-607/11-1 Zaak C-607/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 2005/1/13)

Nadere informatie

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 C-181/12-1 Zaak C-181/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 april 2012 Verwijzende rechter: Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/02/2015

Datum van inontvangstneming : 09/02/2015 Datum van inontvangstneming : 09/02/2015 Vertaling C-3/15 1 Zaak C-3/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 8 januari 2015 Verwijzende rechter: Amtsgericht Hannover (Duitsland)

Nadere informatie