OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT : MARKETING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT : MARKETING"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT : MARKETING TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste deelgebieden van het management. Boekhoudkundige kennis, managementprincipes en omgeving van de organisatie vormen de rode draad doorheen dit vak. Je maakt kennis met beleid voeren in een organisatie die continu onderworpen is aan veranderende omgevingsfactoren. In een bedrijfsgeoriënteerde richting is inzicht in een goed beleid onontbeerlijk. Economie Individuen en collectiviteiten worden in het dagelijks leven steeds geconfronteerd met economische aspecten. In het onderdeel financiële economie zal je specifiek aandacht schenken aan de soorten van beleggingsproducten. Een goede kennis van economie leidt tot een beter begrip van de dagelijke praktijk en de media. In dit opleidingsonderdeel komen zowel micro-economische als macro- economische onderwerpen aan bod met als doel jou een zo breed mogelijk inzicht te bieden. ICT Je leert gebruikmaken van actuele programma's voor tekstverwerking, rekenbladen, databanken en presentaties. English Tijdens de lessen English wordt er gebouwd op je opgedane kennis in het middelbaar onderwijs. Je krijgt een herhaling van de grammatica en je krijgt algemene, zakelijke woordenschat aangereikt. Na de lessen English heb je een stevige basis Engels verworven. Je begrijpt normale zakelijke en alledaagse gesprekken en je kunt over een aantal zaken je mening geven. Je kan jezelf/een bedrijf/iemand anders vlot voorstellen, je hebt meer zelfvertrouwen in het Engels en je durft in het openbaar spreken. Français In het eerste semester focus je op functionele woordenschat en op de basisspraakkunst. De nadruk ligt op de schriftelijke taalvaardigheid. Een aantal spraakkunstonderdelen worden gezamenlijk herhaald en waar nodig bijgestuurd. Informatie- en studievaardigheden Je maakt een grote sprong van secundair naar hoger onderwijs. Jezelf kennen is het begin van een succesvolle bacheloropleiding. Daarom helpen we je in dit opleidingsonderdeel om je af te stemmen op de studievereisten van het hoger onderwijs. Via intakesessies en de evaluatie van je startcompetenties, leren leren, sessies studiebegeleiding en trajectbegeleiding, reflecteer je over je studiegewoontes en verbeter je die. We maken je vertrouwd met de elektronische leeromgeving en de etiquette aan de Artesis hogeschool. Toegepaste statistiek Je leert statistische methoden en technieken die courant gebruikt worden in het bedrijfsleven. Frequentieverdelingen zoals de binomiale, Poisson en de normale verdeling, kansrekening, combinatieleer en nog meer komen in dit vak aan bod. Communication en français De mondelinge vaardigheid komt ruim aan bod in het tweede semester. Je maakt kennis met eenvoudige professionele situaties waarin je op een vlotte en correcte manier mondeling en schriftelijk leert reageren in het Frans, je oefent dit in aan de hand van oefeningen en rollenspelen. Je onderhoudt de kennis van de spraakkunst en kan altijd een beroep doen op de lectoren voor meer uitleg.

2 OPLEIDINGSONDERDELEN 2014/2015

3 Communication in English Communication in English is de vervolgcursus op English. Terwijl je in de vorige cursus een stevige basis werd aangereikt, wordt er nu van je verwacht dat je die kennis omzet naar de praktijk. Je moet kunnen meepraten over actuele thema's en bent in staat om een onderbouwde discussie te voeren. Burgerlijk, handels- en sociaal recht Dit opleidingsonderdeel bestaat uit drie delen: burgerlijk recht, handelsrecht en sociaal recht. Het burgerlijk recht regelt de meest elementaire verhoudingen tussen de burgers (bv. het huwelijk, overeenkomsten, erfenissen). Het handelsrecht regelt het statuut van de handelaars en de commerciële activiteiten en het sociaal recht omvat het arbeidsrecht (bv. arbeidscontract) en het sociaalzekerheidsrecht. OPLEIDINGSSPECIFIEK: MARKETING Marketing: basisprincipes De cursus Marketing: basisprincipes biedt jou een helder overzicht van de belangrijkste begrippen en principes van marketing. Een grondige kennis van deze basisprincipes is vereist om nadien de kennis in de praktijk te kunnen toepassen. Vierde taal Beginnend gebruiker Duits Je kunt zonder voorkennis starten. Eerst leer je de uitspraak en de basisregels van de Duitse spelling kennen en toepassen. Je beluistert en leest eenvoudige zinnen met alledaagse woordenschat en leert die ook schrijven, tijdens de contacturen en via interactieve digitale oefeningen. De grammatica beperkt zich nog tot de onvermijdelijke werkwoordsvervoeging en inzicht in het gebruik van de naamvallen. Vierde taal Beginnend gebruiker Spaans Je hebt geen voorkennis nodig wanneer je kiest voor Spaans. De algemene basisspraakkunst en woordenschat worden tijdens de contacturen aangereikt op een interactieve manier. Het gebruikte handboek (met CD) heeft een communicatieve opzet. Vertrekkend van zo realistisch mogelijke situaties leer je Spaans lezen, luisteren, schrijven en spreken in alledaagse situaties en zeer eenvoudige beroepsgerelateerde context. Marketing: marketingmix en project In dit opleidingsonderdeel ga je dieper in op alle instrumenten van de marketingmix. Via een begeleid project leer je de reeds verworven theoretische kennis toepassen. Een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk zorgt ervoor dat je leert om planmatig te werken, jezelf te organiseren, in teamverband te werken,... Marktonderzoek: basisprincipes De basisterminologie m.b.t. het marktonderzoek, de informatiebronnen en het stappenplan van het marktonderzoeksproces worden in dit vak bestudeerd. Je leert de basiselementen van marktonderzoek en kan theoretisch het stappenplan m.b.t. het marktonderzoeksproces toepassen. Praktische oriëntering op het professionele werkveld Je maakt kennis met het bedrijfsleven via bedrijfsbezoeken, gastcolleges en seminaries. Je leert jouw theoretische kennis te toetsen aan de werkelijkheid.

4 TRAJECTSCHIJF 2 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Français des affaires Je verruimt je communicatieve vaardigheden en breidt je woordenschatkennis uit met beroepsspecifieke terminologie. Dit semester staan mondeling en schriftelijk correct taalgebruik op het programma, je geraakt vertrouwd met het zakelijke Frans waarmee je aan de slag kan in je later beroep. Zakelijke communicatie Je verwerft inzicht in de zakelijke communicatie, formuleert commercieel en klantgericht je zakelijke teksten(zakelijke brieven, klachten, een verkoopbrief...). Je schrijft een vergaderverslag en je oefent je presentatievaardigheden. Allemaal vaardigheden die je als professionele bachelor volop gaat nodig hebben in het bedrijfsleven. Business English In dit opleidingsonderdeel ligt het accent op vaktaal, zakelijke woordenschat en kernbegrippen uit de bedrijfskunde. Je wordt geactiveerd om in een groep zelf de leerstof te verwerken en ook een deel van de leerstof op originele wijze te brengen voor de rest van de klas. Niet alleen verwerk je op die manier de leerstof grondiger, je leert bovendien om op een vlotte manier te communiceren en te onderhandelen over business-gerelateerde topics. OPLEIDINGSSPECIFIEK: MARKETING Vierde taal Basis gebruiker A1 Duits Je begrijpt eenvoudige mededelingen in een bekende context. Je kunt eenvoudige zinnen en uitdrukkingen gebruiken om vragen te stellen of iets te beschrijven in vertrouwde situaties, mondeling en schriftelijk. Daar heb je uiteraard meer grammatica voor nodig, die jou functioneel bijgebracht wordt en die je naar behoefte kunt oefenen via interactieve digitale oefeningen. Vierde taal Basis gebruiker A1 Spaans Je begrijpt eenvoudige mededelingen in een bekende context. Je kunt eenvoudige zinnen en uitdrukkingen gebruiken om vragen te stellen of iets te beschrijven in vertrouwde situaties, mondeling en schriftelijk. Daar heb je uiteraard meer grammatica voor nodig, die jou functioneel bijgebracht wordt en die je naar behoefte kunt oefenen via interactieve digitale oefeningen. Marketing: uitbreiding Alle laatste nieuwe ontwikkelingen zoals social profit, CRM, competitive advantage, dienstenmarketing, alsook internationale marketing en logistieke marketing hebben geen geheimen meer voor jou na het volgen van dit opleidingsonderdeel. Je bespreekt en diept ook de recente ontwikkelingen in het snel evoluerende marketingdomein uit. Software marketing Software marketing gaat over het gebruik van (online) enquêteprogramma's en het statistisch verwerken van de gegevens. Je leert een marktonderzoek verwerken met Access/R. Je krijgt een inleiding tot fotobewerking. En, je leert werken met courante specifieke software die frequent binnen het vakgebied wordt gebruikt. Marketingcommunicatie: basisprincipes In het vak Marketingcommunicatie: basisprincipes' behandel je de basis van marketingcommunicatie: situering, definitie en begrippen, werking, doelgroepen, doelstellingen, strategie en budgetten. Marketingcommunicatie is een belangrijk instrument van de marketingmix, met bovendien een aanzienlijke impact. Iedere marketingmanager krijgt hiermee te maken.

5 Projecten marketing 1 Je bestudeert de markt van een fast moving consumer good in al haar aspecten. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid distributieonderzoek en een consumentenenquête. De reeds verworven theoretische kennis op het vlak van marketing en marktonderzoek worden toegepast op een dagdagelijks consumptiegoed, waardoor je praktijkinzicht verwerft. Marktonderzoek: kwantitatieve technieken Dit opleidingsonderdeel ga je dieper in op de enquête als vorm van beschrijvend onderzoek, inclusief het trekken van de gepaste steekproef. Een marketeer moet weten hoe een enquête moet worden opgesteld en hoe de bijhorende steekproef moet worden getrokken. Correspondance en français Schriftelijke en mondeling contacten met klanten en relaties maken onderdeel uit van je beroep, je leert nuttige en praktische communicatieve vaardigheden. Je kunt solliciteren in het Frans. Je neemt deel aan gesprekken in zakelijke context, je onderhandelt, telefoneert en e- mailt in het Frans. Je blijft je vakterminologie verruimen en past de spraakkunst toe, zowel in de zakelijke gesprekken als in de zakelijke correspondentie. English Correspondence Zoals de naam het zelf zegt, leer je hier de knepen van het vak wat correspondentie betreft. Je leert op een professionele manier te telefoneren en te vergaderen, je oefent je correspondentie door zakelijke s en brieven schrijven. Professioneel kunnen corresponderen en communiceren is een belangrijke troef in het zakenleven. Met deze laatste kers op de taart -cursus Engels ben je klaar om zelfzeker de internationale bedrijfswereld in te stappen. Vierde taal Basis gebruiker A2 Duits Je breidt je woordenschat uit en kunt in een heel spectrum sociaal- communicatieve situaties een eenvoudig mondeling gesprek voeren en een schriftelijke boodschap schrijven. De daartoe vereiste grammatica wordt pragmatisch aangebracht en ingeoefend door middel van interactieve digitale oefeningen. Vierde taal Basis gebruiker A2 Spaans Je breidt je woordenschat uit en kunt in een heel spectrum sociaal- communicatieve situaties een eenvoudig mondeling gesprek voeren en een schriftelijke boodschap schrijven. De daartoe vereiste grammatica wordt pragmatisch aangebracht en ingeoefend door middel van interactieve digitale oefeningen. B2B Marketing In dit opleidingsonderdeel bestudeer je de marketingprincipes en - mix op de B2B-markt. Je leert dat er niet allen een B2C-markt bestaat, maar eveneens een bijzonder belangrijke en actieve B2B- markt. E-marketing and e- communication In dit vak focus je op social media, social profit, e-marketing, CRM alsook op internationale marketing en marketing van diensten. Je bespreekt eveneens de meest recente ontwikkelingen in e-marketing en communicatie. Marketingcommunicatie: communicatie- instrumenten Reclame, sales promotion, public relations, winkelcommunicatie, beurzen, direct marketing en sponsoring zijn de hoofdthema s die je behandelt in dit opleidingsonderdeel. Je leert de specifieke eigenschappen, kenmerken, sterke en zwakke punten van deze verschillende marketingcommunicatie-instrumenten. Marketingmanagement De noodzakelijke marketingcompetenties (analyseren, plannen en evalueren) worden zowel theoretisch uitgediept als met behulp van praktijktoepassingen ingeoefend. Projecten marketing 2 Je bestudeert de positie van een welbepaald merk binnen de gekozen FMCGmarkt, maakt

6 een vergelijking met de Nederlandse markt en lost in team met Franstalige studenten een marketingcase op. Je past de verworven marketingkennis toe op een specifiek merk. Je leert in team werken en communiceren in het Frans. Marktonderzoek: verklarend onderzoek In dit opleidingsonderdeel ga je dieper in op kwalitatief en verklarend onderzoek, attitudemetingen, metrisch psychodynamisch onderzoek, en experimenten. Als marketeer moet je weten hoe een verklarend onderzoek wordt uitgevoerd.

7 TRAJECTSCHIJF 3 Bachelorproef Marketing Je stelt een gedetailleerd, volledig uitgewerkt en werkbaar marketingplan op met concrete en realiseerbare doelstellingen, alsook een marketingcommunicatieplan ( inclusief beknopt mediaplan). Je zet jouw verworven theoretische kennis om in de praktijk. Project Marktonderzoek Project Marktonderzoek bestaat uit of een case, of een project in opdracht van een externe onderneming of organisatie. Je werkt in team en implementeert verschillende technieken en marktonderzoekmethoden op praktische onderzoeksprojecten. Project Sales Je krijgt een intensieve training sales technieken. Nadien vergezel je een week lang een verkoper uit een B2B-bedrijf tijdens alle klantenbezoeken. Elke marketeer komt rechtstreeks of onrechtstreeks in contact met het salesgebeuren. Een goed klantencontact is van cruciaal belang. Projet Evénement Les étudiants organisent en groupe de 2 un événement à Paris à la demande d'une entreprise qui veut d une part récompenser ses collaborateurs et d autre part les informer sur de nouveaux produits. Chaque groupe prépare un plan de travail et un cahier de charge pour l'organisation de cet événement exclusif. Non seulement apprennent-ils à régler et à organiser l'événement de A à Z, ils doivent également faire preuve de créativité, car leur événément doit avoir un thème (fil rouge) bien spécifique qui est en accord avec leur groupe cible, ceci en gérant un budget prédéfini. Finalement, les étudiants présenteront leur travail de façon professionnelle afin de convaincre le client et vendre leur projet. Je leert organiseren, past jouw kennis op het vlak van eventing toe en communiceert in het Frans. Seminaries Je komt in nauw contact met het bedrijfsleven via bedrijfsbezoeken, gastcolleges en seminaries. Tijdens dit opleidingsonderdeel leer je alle verworven theoretische kennis te toetsen aan een aantal aspecten van het beleid van een onderneming. Stage Marketing Om het bachelordiploma Bedrijfsmanagement-Marketing te behalen is het noodzakelijk minimum 14 weken / maximum 16 weken stage te lopen. Jouw stage zorgt voor een grondige kennismaking met de dagelijkse gang van zaken in een (marketing)organisatie, voor de toetsing van de verworven kennis, vaardigheden en attitudes aan de praktijk van een reële werksituatie en voor een verscherping van het beroepsbeeld. Stageverslag en -verdediging Marketing Per stageperiode van 7 weken maak je een stageverslag. Aan de hand van het stageverslag en de stagebespreking toon je aan hoe de doelstellingen van de stage gerealiseerd werden en bewijs je dat je over de eindcompetenties van de afstudeerrichting Marketing beschikt.

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Eindverslag stage Droomgroep.nl

Eindverslag stage Droomgroep.nl HOGESCHOOL PXL DEPARTEMENT MEDIA AND TOURISM Eindverslag stage Droomgroep.nl Thomas CRAENEN Professionele Bachelor Communicatiemanagement Afstudeerrichting Commerciële Communicatie Afstudeerrichting Public

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR HOTELMANAGEMENT

PROFESSIONELE BACHELOR HOTELMANAGEMENT PROFESSIONELE BACHELOR HOTELMANAGEMENT MODELPAKKET 1 Module 1: Inleiding Hospitality Industry In de eerste module houden we rekening met de vooropleiding van de studenten. We stellen een pakket samen op

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT INFORMATIEBROCHURE Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT 1. Voor wie? In het complexe gegeven van hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, kortom

Nadere informatie