Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie"

Transcriptie

1 Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014

2 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord... 6 Leeswijzer Europese Aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Inleiding aanbesteding Opdrachtgever IBN Inhoud van de Opdracht Vorm van de Overeenkomst Omvang van de opdracht Ondersteunende partijen bij de aanbesteding Gebruik Aanbestedingsplatform Verloop van de Aanbesteding Procedure en Aankondiging Marktconsultatie Planning Communicatie gedurende aanbestedingsproces Contactgegevens Opdrachtgever Indienen van vragen en opmerkingen Nota s van Inlichtingen Klachtafhandeling Indienen van een Inschrijving Ontvangst en beoordeling Inschrijvingen Gunning Eisen aan de Deelnemer Uitsluitingsgronden U1: Inschrijving in Nationale beroeps-/handelsregister U2: Eigen verklaring U3: Gedragsverklaring aanbesteden Geschiktheidseisen m.b.t. technische en beroepsbekwaamheid E1: Ervaring Deelnemer Minimumeisen en Gunningscriterium Toetsing Minimumeisen en beoordeling Gunningscriterium Minimumeisen M1: Akkoordverklaring Programma van Eisen M2: Akkoordverklaring concept van de Overeenkomst M3: Dekkingsoverzicht/-plan Wijze van beoordelen Subgunningscriteria Gunningscriteria Sg1: Inschrijfsom

3 4.4.2 Sg2: Kwaliteit van de oplossing Sg3: Project- en migratieplan Sg4: Dienstverlening tijdens exploitatiefase Checklist Standaardformulier A : Indienen vragen en opmerkingen Standaardformulier B : Eigen Verklaring Standaardformulier C : Ervaring Deelnemer Standaardformulier D : Akkoordverklaring Programma van Eisen Standaardformulier E : Checklist Wensen Standaardformulier F : Akkoordverklaring concept van de Overeenkomst Standaardformulier G : Sg1 Inschrijfsom Bijlage A : Uitgangspunten en voorwaarden bij aanbesteding Bijlage B : Programma van Eisen Bijlage C : Concept van de Overeenkomst Bijlage D : Instructie Aanbestedingsplatform Bijlage E : Klachtafhandeling Bijlage F : Documentatie marktconsultaties Bijlage G : Werkgebied IBN

4 Begrippen Onderstaand zijn de begrippen uit dit Beschrijvend Document opgenomen. Begrippen worden met een hoofdletter geschreven. Als het begrip in enkelvoud is gegeven, wordt ook het meervoud daaronder begrepen. Als het begrip in meervoud is gegeven wordt ook het enkelvoud daaronder begrepen. Aanbesteding De openbare aanbestedingsprocedure overeenkomstig Aanbestedingswet 2012, welke strekt tot verstrekking van de Opdracht en waarvan het verloop en het voorwerp nader is omschreven in de Aanbestedingsstukken. Aanbestedingsplatform Aanbestedingsstukken Aankondiging Aanbestedingswet Begrippenlijst (gedurende de Aanbesteding) Het platform van Negometrix waarop de Aanbestedingsstukken worden geplaatst en waarop de communicatie tussen Opdrachtgever en Deelnemer plaatsvindt en welke als medium dient voor het indienen van een Inschrijving. Het Beschrijvend Document, de Overeenkomst, het Programma van Eisen, de Nota s van Inlichtingen en alle andere documenten (in schriftelijke of elektronische vorm) welke Opdrachtgever in verband met de Aanbesteding aan de Deelnemers heeft doen toekomen. De advertentie waarmee het begin van de Aanbesteding werd aangekondigd in op TenderNed, d.d. vrijdag 7 november Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012), Stb. 2012, 542, inclusief wijzigingen daarvan. Deze lijst met gedefinieerde begrippen die met een beginhoofdletter worden gebruikt in de Aanbestedingsstukken. Begrippenlijst (na gunning) Deze lijst met gedefinieerde begrippen die met een beginhoofdletter worden gebruikt in de Overeenkomst en Bijlagen. Beoordelingsteam Een multidisciplinair team samengesteld uit materiedeskundigen, procesdeskundigen en juridisch deskundigen, dat de Inschrijving beoordeelt. Beschrijvend Document Bijlage De offerteaanvraag inclusief Bijlagen, zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012, die door Opdrachtgever aan de Deelnemers is verstrekt en welke een (nadere) omschrijving inhoudt van het voorwerp van Aanbesteding. Een bijlage bij een van de Aanbestedingsstukken. Een Bijlage maakt integraal deel uit van de Aanbestedingsstukken. Combinatie Een samenwerkingsverband van (rechts-)personen die gezamenlijk als één Deelnemer aan de Aanbesteding deelneemt. -3-

5 Deelnemer Dienst(en)/Dienstverlening Eisen aan Deelnemer Geschiktheidseisen Vóór inschrijven, een ieder die een kopie van het Beschrijvend Document heeft opgevraagd en na inschrijven, een ieder die een Inschrijving heeft gedaan. De door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verlenen diensten, te verrichten werkzaamheden en in het kader daarvan te leveren prestaties, een en ander zoals beschreven in de Aanbestedingsstukken. Het gebruik van de termen Diensten en Dienstverlening heeft mede betrekking op eventuele leveringen die in het kader van die Diensten (dienen te) worden gedaan. Criteria ten aanzien de Deelnemer, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het Beschrijvend Document. Eisen aan Deelnemer vallen uiteen in (i) Uitsluitingsgronden en (ii) Geschiktheidseisen. Criteria ten aanzien van draagkracht en bekwaamheden waaraan de Deelnemer moet voldoen, zoals beschreven in paragraaf 3.2 van het Beschrijvend Document. Gunningscriterium Het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waar verscheidene Subgunningscriteria onder vallen voor deze Aanbesteding. Herziene Documentatie Inschrijving Jaar Minimumeisen Nota van Inlichtingen De documenten die door Opdrachtgever zijn voorzien van het opschrift: Herziene Documentatie. Herziene Documentatie betreft aanvullingen en wijzigingen ten aanzien van het Beschrijvend Document, het Programma van Eisen, het concept van de Overeenkomst en de Bijlagen. Het aanbod dat Deelnemer volgens de Aanbestedingsstukken doet aan Opdrachtgever en dat strekt tot het uitvoeren van de Opdracht. Aaneengesloten periode van twaalf (12) maanden. Criteria ten aanzien van de te leveren Dienstverlening, zoals beschreven in paragraaf 4.2 van het Beschrijvend Document en het Programma van Eisen. Document dat de antwoorden op vragen van Deelnemers bevat, evenals eventuele wijzigingen van het Beschrijvend Document en/of andere Aanbestedingsstukken. De Nota s van Inlichtingen maken onderdeel uit van het Beschrijvend Document en prevaleren boven het overige deel van het Beschrijvend Document en de daarbij behorende Bijlagen. Opdracht De opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot het leveren van de Diensten die zijn beschreven in de Overeenkomst. -4-

6 Opdrachtgever Opdrachtnemer Degene die de Opdracht verstrekt (Opdrachtgever), zijnde IBN. De leverancier met wie Opdrachtgever de Overeenkomst afsluit in het kader van de Aanbesteding. Overeenkomst De Overeenkomst inclusief eventuele Bijlagen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende de voorwaarden die gelden voor het uitvoeren van de Opdracht. Partijen Programma van Eisen (PvE) Social Return Standaardformulier Subgunningscriteria Uitsluitingsgronden Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Het Programma van Eisen dat is opgenomen in Bijlage B van het Beschrijvend Document, waarin de specificaties ten aanzien van het uitvoeren van de Overeenkomst zijn opgenomen. Social Return (SR) is het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de missie van IBN ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een verplicht door een Deelnemer te gebruiken formulier bij het opstellen c.q. indienen van de Inschrijving, zoals opgenomen bij het Beschrijvend Document. Criteria op basis waarvan de Inschrijvingen worden beoordeeld om te komen tot de Deelnemer met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Omstandigheden die, indien Deelnemer daarin verkeert, leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de Aanbesteding. -5-

7 Voorwoord Voor u ligt het Beschrijvend Document behorende bij de openbare aanbesteding Mobiele en vaste telefonie die IBN is gestart. Indien u het Beschrijvend Document niet volledig of niet in goede orde heeft ontvangen, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk, maar vóór donderdag 18 december 2014, vóór uur via het Aanbestedingsplatform te melden, met vermelding van welke documenten ontbreken, onvolledig of beschadigd zijn. Om de beoordeling zo soepel mogelijk te laten verlopen, dient u zich aan de in dit Beschrijvend Document beschreven instructies te houden. In hoofdstuk 2 van dit Beschrijvend Document is beschreven hoe u eventuele vragen kunt stellen. Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft een toelichting op het voorwerp van de Aanbesteding, introduceert IBN en verstrekt nadere informatie over de Aanbesteding en contractvorm. Hoofdstuk 2 gaat in op het verloop van de Aanbesteding. Opdrachtgever heeft in dit hoofdstuk de planning opgenomen en verder uitgewerkt. Hoofdstuk 3 beschrijft de Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen waaraan een Deelnemer moet voldoen om voor gunning van de Opdracht in aanmerking te komen. Hoofdstuk 4 gaat in op de Minimumeisen en het Gunningscriterium dat Opdrachtgever hanteert. De Bijlagen geven nadere relevante informatie over de uitgangspunten en voorwaarden van de Aanbesteding en het uitvoeren van de Opdracht. -6-

8 1. Europese Aanbesteding Mobiele en vaste telefonie 1.1 Inleiding aanbesteding Het doel van deze openbare aanbesteding van IBN is het contracteren van één Deelnemer voor het verzorgen van mobiele en vaste telefonie. Opdrachtgever volgt, gelet op de aard en de geraamde omvang van de Opdracht, een openbare aanbestedingsprocedure conform de Europese Richtlijn van 31 maart 2004, 2004/18/EG, voor Nederland omgezet bij wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012), Stb. 2012, 542, inclusief wijzigingen daarvan, op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Dit Beschrijvend Document verschaft nadere informatie over de Opdracht en Aanbesteding. De keuze van de openbare procedure ligt voor de hand vanwege het beperkt aantal spelers in de telecomsector. De Opdracht is niet opgedeeld in percelen omdat IBN de Dienstverlening van vaste en mobiele telefonie als een geïntegreerde Dienstverlening ziet waarbij de Diensten tussen vaste en mobiele telefonie uitwisselbaar zijn. 1.2 Opdrachtgever IBN IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant) staat voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. Dagelijks brengt IBN mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk. Zo'n gemotiveerde medewerkers hebben een passende baan bij of via IBN. In de markt is IBN succesvol door innovatief en proactief ondernemerschap. IBN Arbeidsintegratie, IBN Facilitair, IBN Productie en IBN Kwekerijen steken met kop en schouders uit boven de middelmaat. IBN heeft vestigingen in Oss, Uden (centraal kantoor), Cuijk, Veghel, Schaijk, Helmond en Malden. Voor meer informatie, zie: https://www.ibn.nl. 1.3 Inhoud van de Opdracht IBN wenst een overeenkomst af te sluiten voor mobiel en vaste telefonie voor meerdere jaren waarin flexibiliteit en schaalbaarheid is geborgd. De hoofdpijlers van de Aanbesteding en de te leveren Diensten zijn functionaliteit, flexibiliteit, innovatie en kostenbeheersing: 1. Functionaliteit: een belangrijke doelstelling is om alle medewerkers te voorzien van de juiste telecom hulpmiddelen, die de kerntaken van de medewerkers optimaal ondersteunen en mogelijk versterken. Ook voor de functionele beheerders moet het mogelijk zijn middels uitgebreide tooling een goede interne Dienstverlening te leveren (leveringen, support en rapportage). 2. Flexibiliteit: IBN moet in staat zijn om snel in te kunnen spelen op interne en externe veranderingen. De onderliggende telecomdiensten moeten deze veranderingen kunnen faciliteren. 3. Innovatie: IBN streeft ernaar om gebruik te maken van hedendaagse technieken waardoor het mogelijk is adequater in te spelen op veranderingen in de sociale werkvoorziening en regelgeving. 4. Kostenbeheersing: door sneller en beter inzicht te krijgen in het daadwerkelijke verbruik is IBN hopelijk in staat om gerichter te sturen, waardoor de kosten beter beheersbaar zijn. -7-

9 De volledige scope van de dienstverlening is beschreven in het PvE. 1.4 Vorm van de Overeenkomst Exclusief de implementatieperiode heeft de Overeenkomst heeft een initiële looptijd vanaf 1 juni 2015 van 3 Jaar en gaat medio februari 2015 in. Er bestaan mogelijke verlengingen van driemaal één Jaar. Opdrachtgever is voornemens om één Overeenkomst af te sluiten. 1.5 Omvang van de opdracht De omvang van de Opdracht is maximaal ,33 op jaarbasis. Voor de initiële looptijd van drie Jaar is de omvang ,-. Voor de totale duur van zes Jaar komt de totale omvang van de Opdracht uit op , Ondersteunende partijen bij de aanbesteding Opdrachtgever laat zich bij de Aanbesteding ondersteunen door Significant en Voice Identity. Significant levert inkoop- en aanbestedingsexpertise gedurende deze Aanbesteding. Voice Identity verzorgt de technisch inhoudelijke expertise. Significant en Voice Identity zullen op geen enkele wijze als Deelnemer, als onderaannemer of als adviseur van een Deelnemer betrokken zijn bij onderhavige Aanbesteding. 1.7 Gebruik Aanbestedingsplatform Opdrachtgever maakt in deze Aanbesteding gebruik van een Aanbestedingsplatform, namelijk Negometrix. Dit platform vereenvoudigt de informatie-uitwisseling tussen de Opdrachtgever en de Deelnemers. Het vereenvoudigt tevens de beoordeling van de antwoorden van de Deelnemers. Opdrachtgever stelt alle Aanbestedingsstukken beschikbaar via het Aanbestedingsplatform. Deelnemer krijgt toegang tot de Aanbestedingsstukken door zich aan te melden voor onderhavige Aanbesteding op Deelnemers kunnen hun Inschrijving uitsluitend via het Aanbestedingsplatform indienen. De digitale vorm van aanbesteden houdt in dat de gehele aanbestedingsprocedure, alle met deze Aanbesteding verband houdende communicatie en de Inschrijving via het Negometrix platform dienen te geschieden. Dit geldt voor zowel IBN als voor de Deelnemers bij deze Aanbesteding. De handleiding behorende bij het aanmaken van een digitale Inschrijving ( Offerte ) is als Bijlage bij deze Aanbesteding terug te vinden op het Negometrix platform, tevens is deze terug te vinden in het downloadcenter op de website van Negometrix, zie: Voor ondersteuning of vragen over de werking van het platform kan Deelnemer contact opnemen met de Negometrix Servicedesk. Telefoon: (of u selecteert de servicedesk als ontvanger in de berichtenmodule) Uploaden van documenten buiten de vragenlijst: Hoewel het technisch mogelijk is om in Negometrix onder de menuoptie Mijn Documenten documenten te uploaden is het Deelnemers niet toegestaan om documenten behorende tot de Inschrijving buiten de vragenlijsten te uploaden. Eventuele documenten die buiten de vragenlijsten zijn geüpload worden door Opdrachtgever beschouwd als géén onderdeel van de Inschrijving en worden derhalve niet beoordeeld. -8-

10 Aansprakelijkheid: De Deelnemer draagt het risico van tijdige en volledige indiening van zijn Inschrijving. Opdrachtgever en Negometrix zijn niet verantwoordelijk voor fouten die worden gemaakt door Deelnemers bij het tijdig en volledig aanleveren van informatie via het Negometrix platform. Raadpleeg daarom bij twijfel de Negometrix servicedesk. Meer informatie over het gebruik van het Aanbestedingsplatform heeft Opdrachtgever in Bijlage D opgenomen. -9-

11 2. Verloop van de Aanbesteding 2.1 Procedure en Aankondiging Dit hoofdstuk licht de openbare aanbestedingsprocedure toe die Opdrachtgever volgt. Bij deze procedure kunnen alle Deelnemers naar aanleiding van de publicatie van de Aankondiging het Beschrijvend Document opvragen en een Inschrijving doen, mits zij voldoen aan gestelde Eisen. Opdrachtgever heeft de Aankondiging van de Aanbesteding op vrijdag 7 november 2014 gepubliceerd op TenderNed. 2.2 Marktconsultatie Ter voorbereiding op deze Aanbesteding heeft Opdrachtgever enkele partijen uitgenodigd om de mogelijkheden op het gebied van telefonie te bespreken. Hiertoe heeft Opdrachtgever een korte introductie gegeven in de huidige situatie. De gebruikte documentatie tijdens deze verkenning is bijgevoegd bij dit Beschrijvend Document in Bijlage F. Na de eerste globale verkenning heeft Opdrachtgever een marktconsultatie gehouden onder potentieel geschikte marktpartijen om het concept Programma van Eisen op haalbaarheid te toetsen. Ten behoeve van de Aankondiging van de marktconsultatie is op vrijdag 10 oktober 2014 een vooraankondiging verzonden naar het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen. De Aankondiging is gepubliceerd op de website van de Tenders Electronic Daily (TED-)database (http://ted.europa.eu) en Het antwoordformulier dat met deze vooraankondiging is gebruikt is bijgevoegd bij dit Beschrijvend Document in Bijlage F. N.B. Deelname aan de marktconsultatie of de daarin verstrekte inzichten zal op geen enkele wijze worden meegewogen in de beoordeling van de Inschrijvingen. 2.3 Planning Met het verzenden van de Aankondiging start de Aanbesteding. Onderstaande tabel geeft de planning weer. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de planning aan te passen. Mijlpaal Datum Verzending Aankondiging vrijdag 7 november 2014 Deadline vragenronde 1: vragen en opmerkingen naar aanleiding woensdag 19 november van Beschrijvend Document en alle Bijlagen 2014, voor uur Publicatie Nota van Inlichtingen 1, inclusief eventuele Herziene woensdag 26 november Documentatie 2014 Deadline vragenronde 2: vragen en opmerkingen naar aanleiding maandag 1 december van Beschrijvend Document en alle Bijlagen, inclusief Nota van 2014, voor uur Inlichtingen 1 Publicatie Nota van Inlichtingen 2, inclusief eventuele Herziene maandag 8 december Documentatie Sluitingsdatum indienen Inschrijvingen donderdag 18 december 2014, vóór uur -10-

12 Streefdatum bekendmaking voornemen tot gunning vrijdag 23 januari 2015 Opschortende termijn 20 kalenderdagen vanaf bekendmaken voornemen tot gunning Deadline aanleveren bewijsstukken 72 uur na bekendmaken voornemen tot gunning Streefdatum sluiten van de Overeenkomst medio februari 2015 Ingangsdatum Overeenkomst medio februari 2015 Start implementatiewerkzaamheden medio februari 2015 Start dienstverlening woensdag 1 juni 2015 Het niet in acht nemen door Deelnemer van de bovenstaande termijnen of van de door Opdrachtgever gewijzigde termijnen kan leiden tot uitsluiting. 2.4 Communicatie gedurende aanbestedingsproces Contactgegevens Opdrachtgever Alle communicatie met betrekking tot deze Aanbesteding dient uitsluitend via de berichtenmodule in Negometrix te verlopen. Het op een andere wijze benaderen van functionarissen voor informatie die betrekking heeft op deze Aanbesteding kan uitsluiting tot gevolg hebben. Er zal ook niet op andere wijze door IBN worden gecommuniceerd, om te borgen dat alle Deelnemers van gelijke informatie worden voorzien. Aan mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken die niet via een publicatie door de Aanbestedende Dienst in Negometrix zijn vastgelegd, kunnen geen rechten worden ontleend. Gedurende de looptijd van deze Aanbesteding is het niet toegestaan contact te hebben met (andere) medewerkers van Opdrachtgever of bij deze Aanbesteding betrokken organisaties teneinde informatie te vergaren met betrekking tot deze Aanbesteding. Handelen in strijd met deze bepaling is niet toegestaan en kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname Indienen van vragen en opmerkingen Deelnemers kunnen over elk document - behorende bij deze Aanbesteding - vragen stellen en opmerkingen indienen met behulp van het Standaardformulier A: Indienen vragen en opmerkingen. Deze dient Deelnemer als Bijlage via het Negometrix platform in te dienen. Vragen die Deelnemer op een andere wijze indient, neemt Opdrachtgever niet in behandeling. Zoals in de planning (zie paragraaf 2.3) is opgenomen, heeft Deelnemer tijdens deze Aanbesteding twee mogelijkheden voor het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. Naast het indienen van vragen biedt Opdrachtgever Deelnemers ook de mogelijkheid om commentaar op de Aanbestedingsstukken (met name, maar niet uitsluitend, het prijsformulier, het concept van de overeenkomst en het PvE) vóór maandag 1 december 2014, voor uur aan Opdrachtgever bekend te -11-

13 maken. Deze opmerkingen neemt Opdrachtgever in overweging en kunnen leiden tot aanpassingen. Deelnemer dient hiervoor ook het Standaardformulier A: Indienen vragen en opmerkingen te gebruiken. Aan de inhoud van dit Beschrijvend Document heeft Opdrachtgever de grootst mogelijke zorg besteed. Mocht een Deelnemer desondanks menen dat er sprake is van tegenstrijdigheden, enige onduidelijkheid en/of onvolkomenheden, dan dient Deelnemer, hier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor maandag 1 december 2014, voor uur melding van te maken. Indien Deelnemer hier niet dan wel niet tijdig toe overgaat, kan een Deelnemer zich later in een eventuele gerechtelijke procedure niet op een vermeende tegenstrijdigheid, onduidelijkheid of onvolkomenheid in het Beschrijvend Document beroepen. Indien Deelnemer vragen heeft aan Opdrachtgever die het karakter hebben van commercieel vertrouwelijk, en het derhalve niet wenselijk is dat deze vragen in de Nota van Inlichtingen wordt beantwoord, biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om dergelijke vragen buiten de Nota van Inlichtingen om te beantwoorden. Deelnemer dient dergelijke vragen via de reguliere procedure, zoals hierboven beschreven, in te dienen onder vermelding van Commercieel vertrouwelijk Niet beantwoorden in de Nota van Inlichtingen. Opdrachtgever zal dergelijke vragen met het karakter commercieel vertrouwelijk altijd eerst beoordelen op haar merites. Mocht Opdrachtgever van mening zijn dat dergelijke vragen niet als commercieel vertrouwelijk aangemerkt zouden moeten worden, zal zij dit in beginsel terugkoppelen aan Deelnemer die deze vragen heeft gesteld. Bij de behandeling van vragen met het karakter commercieel vertrouwelijk zal Opdrachtgever zich te allen tijde inspannen voor het waarborgen van een level playing field. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor vragen en/of opmerkingen ter zijde te leggen of slechts gedeeltelijk te verwerken zolang daarmee de aanbestedingsrichtlijnen niet worden geschonden. Indien Deelnemer na kennisneming van de Nota van Inlichtingen nog steeds meent dat er tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden zijn, dan dient Deelnemer op straffe van verval van recht minimaal vijf (5) kalenderdagen vóór de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving een kort gedingprocedure aanhangig te maken door middel van het betekenen van een dagvaarding bij de Opdrachtgever Nota s van Inlichtingen Opdrachtgever sluit een vragenronde met het verzenden van een Nota van Inlichtingen met daarin de (geanonimiseerde) vragen van Deelnemers en de antwoorden van Opdrachtgever. Ook eventuele wijzigingen in de Aanbestedingsstukken vermeldt Opdrachtgever hierin. De verschenen Nota s van Inlichtingen maken onderdeel uit van dit Beschrijvend Document en prevaleren boven het Beschrijvend Document. Opdrachtgever stelt de Nota s van Inlichtingen via het Aanbestedingsplatform aan alle Deelnemers beschikbaar Klachtafhandeling Indien een Deelnemer van mening is dat Opdrachtgever een vraag ten behoeve van de Aanbesteding niet naar behoren afhandelt kan zij hierover een klacht indienen. Opdrachtgever heeft een procedure voor de -12-

14 afhandeling van klachten in het kader van aanbestedingen. De wijze waarop klachten kunnen worden ingediend zijn beschreven in het document Klachtenprocedure IBN in geval van EA die als Bijlage E bij dit Beschrijvend Document is gevoegd. 2.5 Indienen van een Inschrijving Het indienen van een Inschrijving kan uitsluitend digitaal via het Aanbestedingsplatform vóór donderdag 18 december 2014, vóór uur. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van de Inschrijving. De Inschrijving dient aan de inschrijvingsprocedure en richtlijnen te voldoen om voor beoordeling in aanmerking te komen. Het niet voldoen aan de procedure en/of een richtlijn kan leiden tot uitsluiting uit de verdere procedure. In dat geval wordt de Inschrijving ongeldig verklaard en schriftelijk afgewezen. Inschrijvingen die niet tijdig of anders zijn ingediend dan in Bijlage A staat omschreven, beschouwt Opdrachtgever als niet te zijn gedaan. Deelnemer draagt het risico van tijdige en volledige indiening van zijn Inschrijving. Opdrachtgever, de aanbieder van het Aanbestedingsplatform en Significant zijn niet verantwoordelijk voor fouten die worden gemaakt door Deelnemers bij het tijdig en volledig aanleveren van informatie via het Aanbestedingsplatform. Raadpleeg daarom bij twijfel de helpdesk van het Aanbestedingsplatform. Met het indienen van een Inschrijving stemt Deelnemer in met alle uitgangspunten en voorwaarden, onder meer zoals opgenomen in Bijlage A. 2.6 Ontvangst en beoordeling Inschrijvingen Na ontvangst van de Inschrijving op uiterlijk donderdag 18 december 2014, vóór uur, opent Opdrachtgever de Inschrijvingen 18 december 2014 om uur. Deelnemers kunnen niet bij de opening van de Inschrijvingen aanwezig zijn. Opdrachtgever controleert de tijdig ingediende Inschrijvingen allereerst op volledigheid en de vormvereisten, zoals beschreven in Bijlage A (paragraaf A.1.1). Indien een Inschrijving niet volledig is of niet aan de vormvereisten voldoet, kan Opdrachtgever de Inschrijving ter zijde leggen. Daarna toetst Opdrachtgever of de Inschrijvingen voldoen aan de Minimumeisen en voorwaarden. De Minimumeisen staan beschreven in paragraaf 4.2 van het Beschrijvend Document, de voorwaarden staan voornamelijk beschreven in Bijlage A. Deelnemers die voldoen aan de Minimumeisen, beoordeelt Opdrachtgever vervolgens op basis van het Gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dit Gunningscriterium en de wijze waarop Opdrachtgever vaststelt welke Deelnemer de Economisch Meest Voordelige Inschrijving heeft gedaan staat beschreven in hoofdstuk

15 2.7 Gunning Na beoordeling maakt Opdrachtgever het voornemen tot gunning schriftelijk bekend aan alle Deelnemers. Aan dit gunningsvoornemen kunnen geen rechten worden ontleend. De Opdrachtgever informeert Deelnemers over de afwijzing - en de daarbij behorende voorgenomen gunning aan de Deelnemer die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft gedaan - middels het Aanbestedingsplatform. De afgevallen Deelnemers krijgen alsdan een termijn van 20 kalenderdagen na datum verzending van de notificatie om tegen de afwijzing op te komen. Indien de Deelnemer binnen deze 20 kalenderdagen (tevens) geen kort geding aanhangig heeft gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Bosch door middel van het betekenen van een kort gedingdagvaarding dan wel de Opdrachtgever niet reeds schriftelijk tussentijds is teruggekomen op haar beslissing, verwerkt een Deelnemer zijn recht om tegen het verdere verloop van de procedure op te komen. Niet inachtneming van deze bezwaartermijn als hiervoor bedoeld, betekent bovendien dat de Deelnemer zijn eventuele rechten verwerkt om ter zake in een bodemprocedure van de Opdrachtgever bepaalde (rechts)handelingen en/of een schadevergoeding (met succes) te vorderen. Ook indien een Deelnemer bezwaar heeft tegen de (onvolledige) motivering van het voornemen tot gunnen en/of het begin en/of einde van voornoemde termijn van 20 kalenderdagen, verwerkt zij dus alle rechten indien zij de Opdrachtgever niet (tevens) binnen 20 kalenderdagen na het voornemen tot gunning respectievelijk afwijzing in kort geding heeft gedagvaard. De Opdrachtgever zal de Opdracht gunnen aan de Deelnemer met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, indien voornoemde termijn van 20 kalenderdagen is verstreken zonder dat een kort geding aanhangig is gemaakt en/of er anderszins geen (nieuwe) bezwaren zijn gebleken. De Overeenkomst kan alleen gesloten worden als de Deelnemer op het moment van definitieve gunning nog steeds voldoet aan de Uitsluitingsgronden, Geschiktheidseisen en overige Minimumeisen. Indien tijdig een kort geding tegen het voornemen tot gunnen respectievelijk afwijzing aanhangig is gemaakt, zal de Opdrachtgever niet eerder tot definitieve gunning overgaan totdat de voorzieningenrechter in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan. Ingeval er niet (tijdig) een kortgeding aanhangig wordt gemaakt en/of de uitspraak in eerste aanleg van een tijdig aanhangig gemaakt kort geding zich niet tegen de definitieve gunning respectievelijk de gesloten overeenkomst verzet, zal een eventueel hoger beroep en/of een bodemprocedure nimmer kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid (bijvoorbeeld inzake gemaakte kosten of gederfde winst) van de Opdrachtgever jegens een (begunstigde en/of verliezende) Deelnemer. -14-

16 3. Eisen aan de Deelnemer In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke informatie een Deelnemer dient in te leveren ten behoeve van de beoordeling op grond van de Eisen aan de Deelnemer. Hierbij dienen zij de structuur en volgorde van het Aanbestedingsplatform aan te houden. Per Eis aan de Deelnemer beschrijft dit hoofdstuk welke Eisen er gelden in het geval van inschrijving in Combinatie of met onderaannemers. Opdrachtgever vraagt onderstaande informatie ten behoeve van de door haar gestelde Uitsluitingsgronden (U) en Geschiktheidseisen (E): Nr. Omschrijving Bij Inschrijving Bij verificatie U1 Inschrijving in het nationale beroeps- X /handelsregister U2 Eigen verklaring X U3 Gedragsverklaring aanbesteden X E1 Ervaring van de Deelnemer X Om de administratieve belasting van Deelnemers te beperken maakt Opdrachtgever gebruik van de Eigen Verklaring en een beperkt aantal bewijsstukken die opgeleverd dienen te worden als onderdeel van de Inschrijving. Na voorlopige gunning dient de winnende Deelnemer ter verificatie de aanvullende bewijsstukken binnen 72 uur na het eerste verzoek aan Opdrachtgever te overleggen. Om de toegankelijkheid tot deze Opdracht voor marktpartijen niet onnodig te beperken heeft Opdrachtgever getracht het aantal gestelde Geschiktheidseisen te beperken tot het strikt noodzakelijke. 3.1 Uitsluitingsgronden Conform sectie 2 (Verplichte uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel) van de Eigen Verklaring verklaart Opdrachtgever alle Uitsluitingsgronden, zoals genoemd in de artikelen 2:86 en 2:87 van Aanbestedingswet 2012, van toepassing op deze Aanbesteding. In de volgende (sub)paragrafen wordt een korte toelichting gegeven op de bewijsmiddelen die Opdrachtgever van Deelnemer vraagt U1: Inschrijving in Nationale beroeps-/handelsregister Indien Deelnemer wordt aangemerkt als winnende Deelnemer en derhalve in aanmerking komt voor voorlopige gunning van de Opdracht dient Deelnemer conform artikel 2.89 van de Aanbestedingswet 2012 een recente verklaring (niet ouder dan zes maanden) aan Opdrachtgever te overleggen. Hieruit blijkt dat de Deelnemer, volgens de Eisen die gelden in het land waarin de Deelnemer is gevestigd, is ingeschreven in het nationale beroeps-/handelsregister, dan wel, indien een dergelijke verklaring in het land van vestiging niet wordt afgegeven, een verklaring of attest onder ede te verstrekken. Binnen -15-

17 Nederland vervult een uittreksel van Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel deze functie. Uit de verklaring dient onder meer te blijken dat degene die de Inschrijving heeft ondertekend, een rechtsgeldig bevoegd vertegenwoordiger van de Deelnemer is. Inschrijving in Combinatie of met onderaannemers Alle combinanten dienen een bewijs van Inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister te overleggen. Onderaannemers hoeven geen Inschrijving te overleggen U2: Eigen verklaring De Deelnemer vult met betrekking tot haar Inschrijving Standaardformulier B: Eigen Verklaring in zoals bedoeld in artikel 2:84 van Aanbestedingswet Standaardformulier B: Eigen Verklaring bestaat uit de volgende secties: 1. Algemene gegevens: hier dient Deelnemer gegevens in te over haar eigen organisatie. Indien Deelnemer een Combinatie wordt en/of gebruik maakt van onderaannemers dienen van deze Partijen tevens de contactgegevens opgenomen te worden; 2. Verplichte Uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel: door ondertekening van de Eigen Verklaring verklaart Deelnemer dat de hier genoemde verplichte Uitsluitingsgronden (conform artikel 2.86 van Aanbestedingswet 2012) niet op haar van toepassing zijn; 3. Geschiktheidseisen: door ondertekening van de Eigen Verklaring verklaart Deelnemer te voldoen aan de door Opdrachtgever voor deze Aanbesteding gestelde Geschiktheidseisen (conform artikel 2.90 tot en met artikel 2.98 van Aanbestedingswet 2012); 4. Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden: door ondertekening van de Eigen Verklaring verklaart Deelnemer, indien door Opdrachtgever van toepassing verklaard, te voldoen aan de door Opdrachtgever voor deze Aanbesteding gestelde technische specificaties en/ of uitvoeringsvoorwaarden; 5. Toelichting onderneming voor zover niet aan de Uitsluitingsgronden/eisen wordt voldaan: indien Deelnemer niet voldoet aan één of meerdere van de gestelde Uitsluitingsgronden, Geschiktheidseisen, technische specificaties en/of uitvoeringsvoorwaarden dient Deelnemer hier beargumenteerd aan te geven aan welke onderdelen Deelnemer niet kan voldoen; 6. Samenwerkingsverband of beroep op een derde/derden: indien Deelnemer onder ad 1 Algemene gegevens heeft aangegeven een Combinatie te vormen, of bij de uitvoering van de werkzaamheden een beroep te doen op onderaannemers dient Deelnemer hier aan te geven welke aan welke Geschiktheidseisen Deelnemer zelfstandig voldoet (zie onderdeel 8.1) en voor welke Geschiktheidseisen Deelnemer zich beroept op een derde (Combinant of onderaannemer; zie onderdeel 8.2); 7. Ondertekening: De Eigen Verklaring dient rechtsgeldig te worden ondertekend door een persoon met vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkens het uittreksel uit het handelsregister (Kamer van Koophandel) eventueel aangevuld met een rechtsgeldig ondertekende volmacht; Het ingevulde en door de rechtsgeldige vertegenwoordiger ondertekende Standaardformulier B: Eigen Verklaring dient te worden toegevoegd onder vragenlijst 2 in het Negometrix Platform. Op straffe van uitsluiting is het nadrukkelijk niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in door Opdrachtgever in de Eigen Verklaring reeds ingevulde passages. -16-

18 Indien Deelnemer zich aanmeldt als Combinatie, vullen alle combinanten het Standaardformulier B: Eigen Verklaring in en ondertekenen dit formulier. Indien Deelnemer zich aanmeldt met onderaannemer(s), vult zij en de onderaannemer(s) het Standaardformulier B: Eigen Verklaring gezamenlijk in en ondertekenen dit formulier. Deelnemer dient het formulier toe te voegen onder vragenlijst in het Aanbestedingsplatform U3: Gedragsverklaring aanbesteden Indien Deelnemer wordt aangemerkt als winnende Deelnemer en derhalve in aanmerking komt voor voorlopige gunning van de Opdracht dient Deelnemer een afschrift van de Gedragsverklaring aanbesteden, zoals bedoeld in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 die maximaal 6 maanden2 jaar oud is - aan Opdrachtgever te overleggen. Hiertoe dient Deelnemer binnen 72 uur na het eerste verzoek de genoemde verklaring aan Opdrachtgever te overleggen. In geval van een Combinatie dienen ook de combinanten de Gedragsverklaring aanbesteden die maximaal 6 maanden2 jaar oud is aan Opdrachtgever te overleggen. Onderaannemers hoeven geen Gedragsverklaring aanbesteden op te leveren. 3.2 Geschiktheidseisen m.b.t. technische en beroepsbekwaamheid Op basis van de hieronder beschreven Geschiktheidseis met betrekking tot technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (zie ook sectie 5.2 van de Eigen Verklaring) bepaalt Opdrachtgever of een Deelnemer geschikt is voor het uitvoeren van de Opdracht. Opdrachtgever legt Deelnemer terzijde indien de Deelnemer niet voldoet aan de gestelde Eis E1: Ervaring Deelnemer Een Deelnemer dient aan de hand van referentieprojecten aan te tonen dat ze over competenties beschikt die Opdrachtgever noodzakelijk acht voor het op een goede wijze kunnen uitvoeren van de Opdracht. Hiertoe kan Deelnemer verwijzen naar competenties die Deelnemer heeft opgedaan bij de uitvoering van Opdrachten die Deelnemer niet langer dan drie Jaar geleden tijdig heeft afgerond, verleend uitstel daaronder begrepen. Om de geschiktheid aan te tonen dient Deelnemer te beschikken over de volgende competenties: Ervaring met het leveren van één geïntegreerd beheerportaal voor vaste en mobiele telefonie waarmee regulier voorkomende wijzigingen via één portaal kunnen worden gemuteerd; Ervaring met het leveren van een zoals in deze aanbesteding beschreven migratie/oplossing bij soortgelijke organisatiecontext. (Onder soortgelijke organisatiecontext verstaat Opdrachtgever het volgende: Een organisatie met meerdere werklocaties waarbij tevens een aanzienlijk deel van de medewerkers in het veld werkzaam is.) Ten bewijze van het feit dat Deelnemer voldoet aan het bovenstaande dient Deelnemer met behulp van het Standaardformulier C: Ervaring Deelnemer in totaal één of twee referenties te overleggen waarmee Deelnemer aantoont te beschikken over de gevraagde competenties. Deelnemer dient het -17-

19 Standaardformulier C: Ervaring Deelnemer toe te voegen onder vragenlijst in het Aanbestedingsplatform. Indien Deelnemer gebruikmaakt van een nog niet (geheel) afgeronde Opdracht mag Deelnemer alleen de werkelijk behaalde resultaten van het lopende contract opgeven en kan Deelnemer niet volstaan met een prognose van de resultaten. -18-

20 4. Minimumeisen en Gunningscriterium Dit hoofdstuk beschrijft het Gunningscriterium en geeft aan welke informatie een Deelnemer moet opleveren en de wijze waarop Opdrachtgever deze informatie beoordeelt. 4.1 Toetsing Minimumeisen en beoordeling Gunningscriterium Opdrachtgever toetst op basis van de Minimumeis en beoordeelt de Inschrijvingen op grond van EMVI. Om tot een eindscore te komen en derhalve de Deelnemer met de economisch meest voordelige Inschrijving te kunnen bepalen, hanteert Opdrachtgever twee Minimumeisen (M) en vier Subgunningscriteria (Sg). Tussen deze Subgunningscriteria hanteert Opdrachtgever een weging. De gehanteerde Minimumeisen en Subgunningscriteria en bijbehorende weging staan in onderstaande tabellen. Minimumeis/Subgunningscriteria Omschrijving Weging Max. score (voor weging) M1 Akkoordverklaring Programma van Eisen n.v.t. (K.O.) M2 Akkoordverklaring concept van de n.v.t. (K.O.) Overeenkomst M3 Dekkingsoverzicht/-plan n.v.t. (K.O.) Sg1 Inschrijfsom 70% 10 punten Sg2 Kwaliteit van de oplossing 15% 10 punten Sg3 Project- en migratieplan 5% 10 punten Sg4 Dienstverlening tijdens exploitatiefase 10% 10 punten De gestelde Minimumeisen gelden als knock-out criteria. Het hieraan niet voldoen leidt - in beginsel - tot uitsluiting van verdere beoordeling. Daarnaast worden bij deze Aanbesteding de Inschrijvingen beoordeeld volgens de gewogen factormethode. Deze methode werkt als volgt: Er worden Subgunningscriteria opgesteld en voorzien van een gewicht. De scores op de Subgunningscriteria worden vermenigvuldigd met het gewicht. Per Deelnemer worden de gewogen scores opgeteld. De Deelnemer met de hoogste som van de gewogen scores heeft de Economisch Meest Voordelige Inschrijving gedaan en komt voor gunning in aanmerking. 4.2 Minimumeisen Deelnemer dient te verklaren dat hij voldoet aan het Programma van Eisen en dat hij akkoord gaat met het concept van de Overeenkomst. Deelnemers hebben tot maandag 1 december 2014, voor uur de mogelijkheid om vragen te stellen en op- en aanmerkingen te plaatsen bij het Programma van Eisen en het concept van de Overeenkomst. -19-

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure. Aanschaf laptops. GGD regio Utrecht (GGDrU)

Beschrijvend Document. Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure. Aanschaf laptops. GGD regio Utrecht (GGDrU) Beschrijvend Document Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure Aanschaf laptops GGD regio Utrecht (GGDrU) Opgesteld door: GGDrU Versie: 1.0 Publicatiedatum: 10 maart 2016 Kenmerk: 94741 Beschrijvend

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kazernekleding/Sportkleding. Veiligheidsregio Kenmerk: DIV

Raamovereenkomst Kazernekleding/Sportkleding. Veiligheidsregio  Kenmerk: DIV Raamovereenkomst Kazernekleding/Sportkleding tussen Veiligheidsregio @@@@ en @@@@@ Kenmerk: DIV @@@@@ De ondergetekenden: 1. Veiligheidsregio @@@@,, gevestigd en kantoorhoudende te @@@@, @@@@, te dezer

Nadere informatie

Aanbesteding gerechtsdeurwaarders. 5 juli 2016

Aanbesteding gerechtsdeurwaarders. 5 juli 2016 Aanbesteding gerechtsdeurwaarders 5 juli 2016 INHOUD 01 Doelstellingen van de aanbesteding 02 Resultaten van de marktconsultatie 03 Aanbestedingsstrategie 04 Planning en belangrijkste mijlpalen Doelstellingen

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese Aanbesteding. Helmen en Ademlucht

Beschrijvend Document. Openbare Europese Aanbesteding. Helmen en Ademlucht Beschrijvend Document Openbare Europese Aanbesteding Helmen en Ademlucht Versie: 1.0 definitief Datum: 15 oktober 2013 Kenmerk: DIV 13.504525 Kenmerk TenderNed: 24937 Inhoud Begrippen... 5 Interpretatie...

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Leermiddelen PO. Stichting Lucas Onderwijs

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Leermiddelen PO. Stichting Lucas Onderwijs Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Leermiddelen PO Stichting Lucas Onderwijs Stichting Lucas Onderwijs Opgesteld door: Versie: Definitief Datum: 11 december 2014 Kenmerk: Referentienummer

Nadere informatie

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak.

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5.1 GUNNINGSCRITERIA EN WEGING Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen

Nadere informatie

Beschrijvend Document. HERZIENE DOCUMENTATIE n.a.v. NvI 3. Openbare Europese aanbesteding. Dienstverlening Distributie OV-chipkaart Regio Haaglanden

Beschrijvend Document. HERZIENE DOCUMENTATIE n.a.v. NvI 3. Openbare Europese aanbesteding. Dienstverlening Distributie OV-chipkaart Regio Haaglanden Beschrijvend Document HERZIENE DOCUMENTATIE n.a.v. NvI 3 Openbare Europese aanbesteding Dienstverlening Distributie OV-chipkaart Regio Haaglanden Vervoersautoriteit MRDH Opgesteld door: Vervoersautoriteit

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd.

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd. Nota van Inlichtingen 2 Van Dienst Publiek en Communicatie Datum 8 januari 2014 Opdrachtnaam Aanbestedingsnummer Europese aanbesteding Inhuur webredactiecapaciteit TED nummer: 2013/S 223-388432 Ea0029

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/09/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10, 4811DJ Breda

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding FIT. 27 oktober 2016

Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding FIT. 27 oktober 2016 Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding FIT 27 oktober 2016 Agenda 10.30 Deel 1: Welkom en introductie (Evelien Bongers en Bart Wijnbergen) Introductie FSB Achtergrond en aanleiding van de aanbesteding

Nadere informatie

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers.

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers. Aan de geselecteerde gegadigden Begeleidend schrijven Natuurlijke begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden 2016-Z8801 Stadsontwikkeling en -beheer Wijkzaken, team Buitendienst Hans Sterkenburg

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. PSA/HRM-systeem. Stichting Lucas Onderwijs

Beschrijvend Document. Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. PSA/HRM-systeem. Stichting Lucas Onderwijs Beschrijvend Document Europese aanbesteding volgens de openbare procedure PSA/HRM-systeem Stichting Lucas Onderwijs Opgesteld door: Stichting Lucas Onderwijs Versie: 1.0 Datum: 20 september 2016 Kenmerk:

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties 2014-2017 voor de gemeente Hoorn Zaaknummer: 1003580 Datum publicatie: 22 juli 2013 Afdeling:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 22/07/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1, 1620 AR Hoorn Ter attentie

Nadere informatie

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) GVB Exploitatie BV Arlandaweg 100, 1043 HP AMSTERDAM ( Nederland ) Ter attentie van: Rob Rijnders Telefoon: +31 572362240, Email:

Nadere informatie

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014 Pre Bid meeting Dienstvoertuigen 23 juni 2014 Status presentatie Deze presentatie geeft een toelichting op de werkwijze bij de aanbesteding van dienstvoertuigen. Status hiervan is : ter info. Alle op TenderNed

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

VPRO. Selectieleidraad Niet-openbare Europese aanbesteding Europese aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop

VPRO. Selectieleidraad Niet-openbare Europese aanbesteding Europese aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop Selectieleidraad Niet-openbare Europese aanbesteding Europese aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop VPRO Opgesteld door: Projectgroep Versie: Definitief Datum: 25 oktober 2016 Kenmerk: 118607

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Trending topics aanbestedingsrecht

Trending topics aanbestedingsrecht Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging Workshop door Christa Visser Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging: 1. motivering van

Nadere informatie

Categorie: Bijlage 4 Datum: Nota van Nota van Inlichtingen

Categorie: Bijlage 4 Datum: Nota van Nota van Inlichtingen Datum publicatie Nota v Inl: 18-04-2013 Nota van Inlichtingen Schoolzwemvervoer en Schooltuinenvervoer 1. Bijlage 4. Kunt u bevestigen dat deze bijlage pas hoeft te worden aangeleverd na een verzoek daartoe

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad Inschrijvingsleidraad Vervanging Buitenlandse Meet Inrichting 380kV Station Maasbracht (MBT380) Primaire en Secundaire montage Projectnummer 002.333.40 Definitief d.d. 5 juni 2014 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Aanbestedingsleidraad RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Versie D1 Datum 9 oktober 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam De Groenzoom Projectnummer 2014-6788-01 Projectleiders Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Gunningshoofdstuk van de gunningsleidraad. Europese Aanbesteding. NDW Centraal Informatie Systeem (NCIS)

Gunningshoofdstuk van de gunningsleidraad. Europese Aanbesteding. NDW Centraal Informatie Systeem (NCIS) Griffioenlaan 2 Postbus 24016 T 030 280 66 83 E info@ndw.nu 3526 LA Utrecht 3502 MA Utrecht F 030 280 74 74 I www.ndw.nu Gunningshoofdstuk van de gunningsleidraad Europese Aanbesteding NDW Centraal Informatie

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding mammografen. Amersfoort, 13 december 2016

Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding mammografen. Amersfoort, 13 december 2016 Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding mammografen Amersfoort, 13 december 2016 Agenda 15.00 Deel 1: Welkom en introductie Introductie FSB Achtergrond en aanleiding van de aanbesteding Doel van

Nadere informatie

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588?

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588? Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen Hoe registreer ik mij als aanbieder? Als aanbieder maakt u gratis gebruik van Negometrix. Registreren kan via deze pagina (of kopieer https://platform.negometrix.com/registration.aspx

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 11 Gunning Nadere Overeenkomsten

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 11 Gunning Nadere Overeenkomsten GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 11 Gunning Nadere Overeenkomsten Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gunningscriteria en weging 4 2.1 Score subgunningscriterium beschikbaarheid 4 2.2 Score

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument Europese Aanbesteding Uitrukkleding Brandweer Twente

Aanbestedingsdocument Europese Aanbesteding Uitrukkleding Brandweer Twente Aanbestedingsdocument Europese Aanbesteding Uitrukkleding Brandweer Twente (TenderNed-nummer: 37766) Versie 1.1 DEFINITIEF Autorisatie OPSTELLERS: M.Steman M.H.Smelt M.Kroeze Inkoopadviseur Veiligheidsregio

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Opsterland Postbus 10000 9244 ZP Beetsterzwaag Internetadres(sen): http://wwwopsterlandnl Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Mart Jaspers Email: aanbesteding@hellemansconsultancy.nl,

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)?

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)? Datum publicatie Nota v Inl: 14-12-2012 Nota van Inlichtingen programmamanager "Castricum volop in beweging" 1.3 Inschrijver vermoedt dat er sprake is van een verschrijving. Is de aanname correct dat gedoeld

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Marktconsultatie Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties. Universiteit van Amsterdam. Opgemaakt door: J.A.J.

Marktconsultatie Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties. Universiteit van Amsterdam. Opgemaakt door: J.A.J. Marktconsultatie Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties Universiteit van Amsterdam Opgemaakt door: J.A.J. van der Ven Datum: 4 oktober 2016 Referentie: 161004-MC-INST Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Drempelbedragen werken 2. Drempelbedragen leveringen 3. Drempelbedragen diensten 4. Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 5. Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig

Nadere informatie

Advies 57. 1.2 In paragraaf 2.1 van het Beschrijvend Document ( BD ) is over het toepasselijke recht het volgende bepaald:

Advies 57. 1.2 In paragraaf 2.1 van het Beschrijvend Document ( BD ) is over het toepasselijke recht het volgende bepaald: Advies 57 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een nationale openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor het coördineren en uitvoeren van tekstproductie, tekstredactie, fotografie, beeldredactie, vormgeving

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst Gemeente Breda 20169706 Claudius Prinsenlaan 10 Breda NUTScode: 4811DJ Richard Brabers +31 765293939 Email:

Nadere informatie

Doel van de bijeenkomst

Doel van de bijeenkomst Rinke Meijer en Nino Lopulalan 21 november 2016 Doel van de bijeenkomst U informeren over: Aanbesteden Niet-openbare procedure In te dienen documenten Tenderned Tijdens deze bijeenkomst wordt géén inhoudelijke

Nadere informatie

1.2. In de Inschrijvingsleidraad is in paragraaf 3 ( Vormvereisten ) vanaf blz. 21 onder andere het volgende bepaald:

1.2. In de Inschrijvingsleidraad is in paragraaf 3 ( Vormvereisten ) vanaf blz. 21 onder andere het volgende bepaald: 1. Feiten Advies 219-II 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare procedure gehouden voor een raamovereenkomst voor diensten. De opdracht bestaat uit perceel 1 (advies- en ingenieursdiensten voor projecten

Nadere informatie

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald:

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald: Advies 220 1. Feiten 1.1. Beklaagde is op 5 maart 2015 een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot de aanleg van een parkeerterrein. 1.2. In paragraaf 1.4 van het

Nadere informatie

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ Instructie Open House overeenkomst Pleegzorg 2018-2020 SO Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) heeft ervoor gekozen om de inkoop en contractering van jeugdhulp 2018-2020

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk)

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Groot Salland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Reest en Wieden Waterschap Vallei en Veluwe

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flextender B.V.

Algemene voorwaarden Flextender B.V. Algemene voorwaarden Flextender B.V. Noordersingel 20-S, Eemnes Rick Groot V.01.17 Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Offerteaanvraag Wmo 2015

Offerteaanvraag Wmo 2015 GEMEENTEN ACHTERHOEK Offerteaanvraag Wmo 2015 Aanbesteding Ondersteuning en Kortdurend verblijf voor de Gemeenten in de Achterhoek Versie DEF 8 september 2015 Inhoud Begrippenlijst... 4 Voorwoord... 7

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013 Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits 28 oktober 2013 Deze procedure is onderdeel van het DGBC-certificeringsysteem Datum 1 november 2012 6 juni 2013 Oktober 2013 Wijziging(en) 1. Deze tabel toegevoegd;

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Openbare procedure Opdrachtgever Open Universiteit Datum 15 februari 2016 Kenmerk U2015/7006 Status Definitief blad: 2/7 Bestek Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Gezocht: De beste Werkzaamheden voor. Marktconsultatie

Gezocht: De beste Werkzaamheden voor. Marktconsultatie Gezocht: De beste Werkzaamheden voor medewerkers met WSWindicatie voor Rotterdam Marktconsultatie Marktconsultatie De beste Werkzaamheden voor medewerkers met een WSW-indicatie voor Rotterdam 1-253-17

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012

Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012 1 Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012 Anouk Metselaar & Jeannette Vaandrager Den Haag 24 maart 2 Wijzigingen Aanbestedingswet 2012 De aanbestedingsrichtlijnen zijn in 2014 herzien: 2014/EU/23: gunning

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie