Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens."

Transcriptie

1 Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft te maken met het beeld dat bij de entree in de hal staat. Het beeld bestaat uit een grote hand met een staand kind erin. Het kind heeft een duif in de hand. Kinderen, ouders en leerkrachten weten zich kinderen van hun Vader in de hemel. Hij heeft hun namen in Zijn handpalmen gegrift. (Jesaja 49:16) Schoolgids

2 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen gedeelte Bijzonder gedeelte Woord vooraf Waar onze school voor staat Identiteit 1 Missie 1 Visie 1 Praktijk 3 Een veilige school Uitgangspunt 5 Bedoeling 5 Werkwijze 5 Leerkrachten 7 Ouders 7 Andere betrokkenen 7 Als het niet goed gaat 7 Leerlingen Aanmelden leerlingen 8 Leerplicht 9 Passend onderwijs 9 Jeugdgezondheidszorg 12 Het Centrum voor Jeugd en Gezin 13 Ouders Informatie 15 Oudermorgen/middag 15 Spreekuur 15 Groepsouderavond 15 Oudertevredenheid 15 Ouderavond 15 Voor- en naschoolse opvang 15 Hulp van ouders 15 Omgaan met gescheiden ouders 16 Ouderbijdrage 16 Groepsindeling 17 Schooltijden 17 Gymnastiek 17 Overblijven 18 Pleingebruik 18 Bijzondere activiteiten 18 Medegebruik gebouw 19 Leerlingen Leerlingenlijst 19 Leerlingenvervoer 19 Ouders Informatie 19 Oudermorgen/middag 19 Ouderbijdrage 19 Hulp van ouders 20 Bestuurlijke organisatie Vereniging en bestuur 20 Centrale directie 20 MR en GMR 20 Schoolcommissie 21 Overige zaken Sponsoring 21 Rookvrije school 21 Adressen 22 Bijlage: resultaten onderwijs 23 Bijlage: Toelating van leerlingen 27

3 Woord vooraf Een nieuwe schoolgids Op uw scherm staat de schoolgids van de gereformeerde basisschool de Handpalm in Leens. Deze schoolgids geldt voor het cursusjaar en is online beschikbaar op de site van de school. Alle ouders en personeelsleden ontvangen een apart adressenboekje met praktische gegevens. In de schoolgids verantwoordt de school over het onderwijs in de school en geeft het jaarlijks informatie aan de ouders over de school. We willen u vertellen waar wij als school prioriteiten leggen, hoe wij onderwijs geven, wat de resultaten zijn en welke plannen we hebben. Ook het beleid van het afgelopen jaar wordt geëvalueerd. Samenvattend: Wij willen via deze gids duidelijk maken waar de Handpalm voor staat. Samenstellers en instemming: De schoolgids is bijgewerkt door de directie. De medezeggenschapsraad heeft op hoofdpunten ingestemd met de inhoud van de schoolgids. Met vriendelijke groeten, Pieter Kralt Directeur GBS de Handpalm, Leens Gereformeerde Basisschool De Handpalm Prins Bernhardstraat RA Leens Postadres: Postbus 6, 9965 ZG Leens Personeelsleden Mw. Desira Bos-Holsappel Mw. Anja v.d. Net Mw. Dieteke van der Heide Mw. Esther Wildeboer Administratief medewerker Mw. Renieta Geertsema-Vogelzang Conciërge Dhr. Willem de Vink Locatiedirecteur: Dhr. Pieter Kralt Contactpersoon Dhr. René Scholtens IB er Mw. Gea Rodenboog-Salomons ICT-er Dhr. Inri Broekhuizen Schoolschoonmaakster Mw. Elsa Kolkena-Wieringa Vakleerkracht gymnastiek Dhr. Gerrit Bijma Vaste inval Mw. Daniëlla Moes-van der Veen

4 Algemeen gedeelte 1. Waar onze school voor staat. 1.1 Onze identiteit We zijn een gereformeerde school. Daarmee zijn we ook een bijzondere school. We willen de namen gereformeerd en bijzonder graag hoog houden. We vinden dat we dat verplicht zijn. In de eerste plaats ten opzichte van de Here: we zijn Zijn kinderen. De Here verwacht van ons dat we voor Hem leven, ook op school. We zijn het ook verplicht aan u, ouders, aan uw kinderen, onze leerlingen en aan onszelf. Met deze opdracht gaan we aan het werk. Op onze school gaat de bijbel open en willen we leren wat de Here bedoelt met een leven voor Hem. We willen de Here Jezus die onze Verlosser is, steeds beter leren kennen. We danken en bidden en zingen tot onze Vader in de Hemel. We leren dat er maar één weg is om kind van God te zijn en dat is houden van God als vader en van de Here Jezus als redder. Op onze school moet een fijn en veilig klimaat zijn voor de kinderen en voor de leerkrachten. Hier werken we aan: we zijn bezorgd om elkaar, we respecteren en helpen de ander. Zo heeft de Here Jezus ons ook voorgeleefd toen Hij op aarde was. Samen willen we een gereformeerde school zijn. Er wordt voor de Here geleefd met hart, hoofd en handen. Dat is bijzonder. 1.2 Onze missie We willen bereiken dat een kind optimaal is toegerust als het onze basisschool verlaat. Toegerust om de Here lief te hebben en er te zijn voor de ander. Ook toegerust om vol vertrouwen taken op zich te nemen en met zijn gaven aan het werk te gaan. We willen ook dat ieder kind op onze school zich optimaal ontwikkelt in de breedste zin van het woord. De leerkracht biedt hiervoor zorg en begeleiding aan ieder kind. 1.3 Onze visie Onze visie Op de Handpalm speelt werken en leren zich af rond de ontwikkeling van ieder specifiek kind. Zijn ontwikkeling verloopt langs lijnen en samen met de leerkracht, ontdekt en maakt hij een volgende stap. De eerste ontwikkelingslijn gaat naar zijn Vader in de Hemel, het kind leert Hem te bewonderen en leert zich te verwonderen over de schepping. De tweede lijn gaat naar de ander, hij leert hem te respecteren en te waarderen. Het kind mag zich vol zelfvertrouwen ontwikkelen, zich emotioneel vrij uiten en het mag werken vanuit zijn nieuwsgierigheid. Hij werkt dagelijks met hoofd, hart en handen en wordt zo toegerust om de Here, de ander, zijn omgeving en de wereld te leren kennen en te ontdekken. Op iedereen die bij school betrokken is We beseffen heel goed dat we zondige mensen en kinderen zijn. Dat staat in schril contrast met hoe we graag willen leven. Er gaan vaak dingen anders dan het zou moeten. We kunnen het niet alleen. We hebben de Here nodig; Hij leert ons hoe we met elkaar moeten leven. Hij leert ons geduldig te zijn en vergevensgezind. We werken met elkaar aan een goed christelijk klimaat en spreken elkaar daarop aan. We bidden voor elkaar. Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 1

5 Op kinderen Ieder kind is uniek en mag er zijn. Elk kind werkt aan zijn eigen ontwikkelingslijnen. Op onze school helpen we de kinderen hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Belangrijke voorwaarden zijn dat een kind zich emotioneel vrij voelt, zelfvertrouwen heeft en nieuwsgierig is. Jongere kinderen leren vanuit hun eigen spel, oudere kinderen leren vanuit hun eigen onderzoek. Ze zijn daarbij afhankelijk van hulp en begeleiding op maat. Kinderen moeten zich breed ontwikkelen. Ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden is even belangrijk als ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Op leerkrachten Een leerkracht op onze school is goed toegerust en weet wat er van hem verwacht wordt, hij staat open voor nieuwe mogelijkheden en denkt in kansen. Hij werkt aan zijn eigen ontwikkeling. Hij heeft hoge verwachtingen van kinderen en observeert en begeleidt ze goed. Hij schept steeds nieuwe en goede voorwaarden voor de ontwikkeling van de kinderen, zowel voor de brede ontwikkeling als voor kennis en vaardigheden. Hij houdt zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen kinderen en geeft gerichte begeleiding. De leerkracht zorgt voor een betekenisvol aanbod van activiteiten. Hij onderhoudt goede en zinvolle contacten met de ouders. Op onderwijs Om te bereiken wat we in onze missie en visie verwoorden hebben we gekozen voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Bij dit onderwijsconcept staat het werken rond een thema centraal. Er wordt gekozen voor interessante thema s die de kinderen nieuwsgierig maken en waarbij de leerkracht samen met de kinderen zinvolle opdrachten kan ontwerpen. Door zoveel mogelijk activiteiten in een thema te integreren wordt het een samenhangend geheel. Er wordt lang aan thema s gewerkt om diep in te kunnen steken op het onderwerp en om verbindingen te kunnen maken met allerlei andere gebieden. Zo wordt voor de kinderen de verbinding met de natuur en de cultuur in de echte wereld gelegd. Taalactiviteiten krijgen een accent, taal is nodig om goed te kunnen functioneren op alle gebieden, taal is ook nodig bij alle andere activiteiten. Er worden leerlijnen voor alle activiteiten gevolgd, met of zonder methode. Er wordt voortdurend een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen. Zo krijgen ze veel gelegenheid om zich breed te ontwikkelen. Een leerling wordt gecoacht door de leerkracht om zijn ontwikkeling goed en soepel te laten gaan. Voor het aanleren van vaardigheden wordt gewerkt met instructiegroepen. De leerkracht verzorgt leerlessen (minilessen) om kennis bij de kinderen te vergroten. Op cultuureducatie Dagelijks is er aandacht voor de bijbel als Gods Woord en de daaruit voortvloeiende levenshouding. Onze visie op cultuureducatie wordt mee bepaald door onze identiteit. De kinderen leren genieten van de schepping van God, maar ook van alles wat Hij daarin aan mogelijkheden geeft. Bij kunst kijken we naar alles wat God aan creativiteit in mensen heeft gelegd, waar we van kunnen genieten. Ons mooiste erfgoed is de schepping met alles wat daar aan mogelijkheden uit voortkomt. Emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid zijn basiselementen. Spelactiviteiten, onderzoeksactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, reken- en wiskundeactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten en gespreksactiviteiten gaan uit van de sociaal-culturele omgeving van het kind en zijn betekenisvol. Cultuur dichtbij en verder weg zijn hierbij geïntegreerde onderdelen van ons onderwijsprogramma. Gebruik van media wordt hierbij zoveel mogelijk gestimuleerd. Presenteren en reflecteren, kritisch kijken naar jezelf en anderen hoort daar natuurlijk bij. Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 2

6 1.4 Onze praktijk Toelatingsbeleid Ons toelatingsbeleid heeft direct te maken met onze identiteit. Dat heeft gevolgen voor onze manier van omgaan met elkaar, onze kijk op kinderen en de manier waarop we dit gestalte geven op school. De leerkrachten die binnen de school werken moeten lid zijn van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) of de Christelijk Gereformeerde Kerk. De kinderen van positief bewuste christenen zijn welkom op school. Voordat we kinderen toelaten op school, vragen we wel van de ouders dat zij leven naar Gods Woord en instemmen met de drie formulieren van eenheid d.m.v. het ondertekenen van de ouderverklaring. Met alle nieuwe ouders, ongeacht kerkrichting, houdt de schoolcommissie dit kennismakingsgesprek. Mensen in opleiding Binnen onze school zijn stagiaires die onze identiteit onderschrijven welkom om werkervaring op te doen. We denken aan jongeren die een zgn. snuffelstage lopen, jongeren die de opleiding voor onderwijsassistent volgen en mensen die aan de Pabo voor leerkracht basisonderwijs studeren. Hierbij geldt dat we geen stagiaires aannemen die (net) bij ons op school hebben gezeten en/of nog familie op school hebben. Kwaliteit van het onderwijs Natuurlijk blijven we werken aan verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Daarvoor hebben we de volgende zaken gepland: Verbetering van het Leerling Volg Systeem (LVS) in Parnassys. Leerstofaanbod vastleggen voor groep 1 t/m 8 voor wereldoriëntatie. Optimaliseren van een doorgaande lijn voor de zorg in school. Beredeneerd aanbod voor lees/ schrijf- en spelactiviteiten voor alle groepen. In de bovenbouw ook voor onderzoeksactiviteiten. Scholing op ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) i.s.m. de Activiteit. Het experimenteren met Spelbewust: spelling met een ontwikkelingsgerichte aanpak. Het verder ontwikkelen van DHH signaleringsinstrument voor hoog- of meer begaafdheid. Het ontwikkelen van portfolio s voor kinderen. Kwaliteit van het personeel De wet BIO (beroepen in het onderwijs) regelt de vaststelling van de bekwaamheidseisen van de leerkrachten. We willen aan deze eisen blijven voldoen. Op verenigingsniveau is ervoor gekozen om eens per jaar onze competenties met betrekking tot het lesgeven te checken. In onze school en vereniging hebben we daarmee een start gemaakt door het invoeren van de vaardigheidsmeter in De meting houdt ons als leerkrachten scherp op de pedagogische en didactische vaardigheden. Deze vaardigheden zijn belangrijk om goed, eigentijds en activerend les te geven. Eens per jaar worden we op alle aspecten van goed lesgeven gemeten. Dat geeft ons de mogelijkheden om door te ontwikkelen naar een excellente leerkracht. De vaardigheidsmeter heeft een minimumniveau. Daar willen we allemaal aan voldoen. Onze ambities liggen hoger. Elke leerkracht neemt ontwikkelpunten op in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan. De vaardigheidsmeter brengt ook de verschillen tussen leerkrachten in beeld. Verschillen die er mogen zijn en die ons helpen, van elkaar te leren, elkaar op te scherpen met het oog op: het onderwijs passend maken voor ieder kind. ICT De computers worden 60% van de schooltijd gebruikt. Het softwareprogramma bij de rekenmethode Pluspunt wordt systematisch gebruikt. Het softwareprogramma Maatwerk wordt ingezet voor leerlingen die meer of minder kunnen bij rekenen. Vanaf groep 6 leren de kinderen een PowerPointpresentatie te maken. Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 3

7 De leerkrachten die in lokalen werken waarin een digitaal bord hangt, leren met dit medium om te gaan. Overige zaken De leerkrachten werken aan hun eigen ontwikkelingsplan. Daarin staat wat ze willen leren en bereiken in het komende cursusjaar. De leerkrachten gaan bij elkaar of op andere scholen kijken om van elkaar en anderen te leren op het gebied van ontwikkelingsgericht werken. Materialen en bronnen Vanaf groep 3 wordt weinig meer met methodes gewerkt. Bij activiteiten rond lezen, schrijven, taal en wereldoriëntatie worden de methodes niet als lesboek, maar als bronnenboek gebruikt. De leerkracht haalt er ideeën uit. Hij maakt zelf lessen en maakt ook gebruik van artikelen van internet, uit de krant of uit boeken, folders, tijdschriften of van eigen teksten. Voor het Bijbelonderwijs gebruiken we de Bijbel en andere Bijbelse bronnenboeken. Voor spelactiviteiten is er allerlei ontwikkelingsmateriaal en speelgoed, voor binnen en voor buiten. Voor constructieve activiteiten zijn handvaardigheidmaterialen, bouwmaterialen aanwezig. Daarnaast gebruiken we de Techniektorens. Voor rekenactiviteiten wordt de nieuwste methode Pluspunt vanaf groep 3 gebruikt. Voor aanvankelijk lezen worden allerlei materialen en boekjes gebruikt, ook oefenmaterialen van de methode Veilig Leren Lezen. Voor taal wordt de methode Taaljournaal bijna alleen nog als bron gebruikt. Spelling wordt nog vaak gestructureerd aangeboden en geoefend met woordpakketten uit Taaljournaal Spelling. Zo veel mogelijk zoeken we naar manieren om woorden meer betekenisvol aan te bieden rond thema s. Op deze manier vergroten we tevens de woordenschat van de kinderen. We doen dit komend jaar door ook te werken met Spelbewust. Voor lezen met begrip gebruiken we uit het boek Thema en Taal van Bea Pompert e.a. o.a. de leesstrategieën. Bij aardrijkskunde en geschiedenis gebruiken we de methodes Geobas en Wijzer door de Tijd als bronnenboeken. Voor natuuronderwerpen is allerlei materiaal aanwezig, waaronder materiaal van de onderwijstelevisie. Voor Engels hebben we diverse methodes als bron. Voor muziek, drama en dans hebben we methodes die we ook als bron gebruiken, zoals Moet je doen. We gebruiken internet voor informatie en hebben een documentatiecentrum met informatieboeken. Er zijn zinvolle oefenprogramma s op de computer voor verschillende gebieden. Er zijn materialen voor thematisch werken, waaronder onderzoeksmateriaal. Voor het observeren van de sociaalemotionele ontwikkeling hebben we het afgelopen schooljaar ZIEN ingevoerd. Dit werken we komend jaar verder uit. Schoolwerk en huiswerk Op school wordt goed en hard gewerkt. Daar gaan we van uit. We vragen veel van de kinderen: zelfstandigheid, samenwerken, onderzoek doen, opdrachten uitvoeren, informatie opnemen en oefenen. Bij onze manier van werken past een gerichte begeleiding van de leerkracht. Hij begeleidt de kinderen waar mogelijk op maat. Een kind dat zich maar langzaam ontwikkelt op een bepaald gebied krijgt zijn speciale zorg en aandacht. Na schooltijd hoeft er in principe thuis niet (veel meer) te worden geleerd. Een kind hoeft thuis niet extra te oefenen om een lastig stapje op zijn ontwikkelingslijn te maken. Buiten schooltijd mag een kind fijn spelen, nieuwe energie opdoen en zich ontspannen, de schooluren zitten erop. De uitzondering hierop groep 7-8 waarin we wel huiswerk meegeven. We willen de kinderen ook goed voorbereiden op Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 4

8 het vervolgonderwijs waar huiswerk wel de gewoonte is. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat kinderen thuis niet enthousiast materialen mogen verzamelen voor de thema s. Dat laat zien dat een kind betrokken is bij het onderwerp en dat is juist wat we wel graag willen. ICT Voor het beheer en onderhoud van het computernetwerk komt regelmatig de bovenschoolse ict er op school. Op school hebben we een ICT-coördinator. 2. Een veilige school. Dat willen we in de eerste plaats zijn voor de kinderen en verder voor iedereen die in en rond de school een taak heeft. Een goed schoolklimaat en een fijne sfeer zijn erg belangrijk. We spannen ons in om een school te zijn waar het veilig en vertrouwd is; waar kinderen graag zijn en zich prettig voelen. Waar ze zichzelf durven zijn en er voor elkaar ook willen en durven zijn. 2.1 Uitgangspunt Vanuit onze identiteit als kinderen van God willen we veiligheid creëren. De Heer heeft ons allemaal geschapen met ons eigen karakter en eigen gaven. Iedereen mag er zijn en is bijzonder: een kind van God, een kind dat Hij liefheeft en dat daarom alleen al respect en liefde van de ander verdient. 2.2 Bedoeling We willen dat kinderen, leerkrachten en iedereen die meewerkt op school zich veilig voelt. Er is respect en waardering voor elkaar. Iedereen heeft verantwoordelijkheid voor een ander. Iedereen weet ook dat hij daarop aangesproken kan worden. Zowel kinderen als leerkrachten weten dat er gepraat moet worden over gebeurtenissen die niet fijn zijn. Een veilige omgeving is voor een kind een voorwaarde om zich goed te kunnen ontwikkelen en voor de leerkracht een voorwaarde om goed te kunnen werken Sociaal vaardig De leerkracht observeert de sociale vaardigheden van een kind. Belangrijk voor een goede omgang met elkaar. Niet ieder kind is sociaal vaardig en de ontwikkeling verloopt niet bij ieder kind in alle opzichten gelijkmatig. De leerkracht heeft in ieder geval aandacht voor de volgende sociale vaardigheden: respecteren van een ander verantwoordelijk zijn voor jezelf verantwoordelijk zijn voor een ander samenspelen en samenwerken een ander helpen vriendelijk zijn 2.3 Werkwijze Het gaat niet vanzelf; ook hier zullen we met elkaar steeds weer aan moeten werken. Niet ieder kind geeft duidelijk aan of het zich wel of niet prettig voelt. Zelfs niet als ernaar wordt gevraagd. Leerkrachten zijn alert op de sfeer in de groep en op het plein, maar ook op het welbevinden van ieder kind. Verder zijn goede omgangsvormen belangrijk voor een goed klimaat. Hier volgt een aantal voorbeelden waar we elkaar op aan mogen spreken: Elkaar groeten. Beschaafd taalgebruik. Even wachten als de juf of meester in gesprek is. Netjes eten. Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 5

9 Waar het nodig en mogelijk is, stimuleert de leerkracht deze ontwikkeling. Stimuleren Bij ontwikkelingsgericht werken wordt veel aandacht gegeven aan de brede ontwikkeling. Door de manier van werken worden vaardigheden steeds geoefend. De kinderen werken dagelijks met een maatje of in groepjes. Rollenspel wordt regelmatig door de leerkracht ingebracht als activiteit. Presentaties zijn aan de orde van de dag. De kinderen beoordelen elkaars prestaties op een positieve manier. De leerkracht observeert het samenwerken goed. Hij begeleidt of corrigeert als het nodig is. Hij legt verantwoordelijkheden bij de kinderen zelf en bespreekt dit ook met ze. De leerkracht registreert vaardigheden die nog beter ontwikkeld moeten worden. Hij houdt hier met het kind regelmatig gesprekjes over. Hij benadert het kind positief. Hij legt verantwoordelijkheid bij het kind zelf en kan daar later op terug komen. De leerkracht stimuleert ook een fijne groepssfeer. Hij organiseert kringgesprekken over sociale vaardigheden en laat de kinderen erover schrijven. Hij benoemt het naar de kinderen als het prettig is in de klas, hij bespreekt het ook als het niet goed gaat. Ook hier legt hij verantwoordelijkheden bij de kinderen neer. Emotioneel vrij zijn De leerkracht observeert en bevordert het emotioneel vrij zijn van een kind, een voorwaarde voor een goede, soepele ontwikkeling. Het spreekt niet vanzelf dat een kind zich vrij voelt. Er zijn kinderen die verlegen zijn als ze in groep één komen, maar die verlegenheid na een periode van gewenning overwinnen. Dat is niet altijd zo. Er zijn ook kinderen die stil en teruggetrokken blijven. Stimuleren De leerkracht probeert een kind dat niet emotioneel vrij is te stimuleren: Hij houdt gesprekjes waarbij hij laat merken dat hij het kind waardeert. Hij overvraagt het kind niet. Het kind werkt dagelijks met een maatje of in een kleine kring. Het krijgt een kleine rol bij rollenspel. De leerkracht probeert dat regelmatig te begeleiden. De leerkracht werkt aan emotierollenspel in zijn groep en laat bij gespreks- en schrijfactiviteiten regelmatig gevoelens in de kring verwoorden. Als het kind het aandurft houdt het korte presentaties in de kring. De leerkracht reageert positief op het kind. Hij registreert de ontwikkeling. Seksuele vorming Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikkeling naar de volwassenheid, hebben kinderen een voorbeeld en begeleiding van opvoeders nodig. De seksuele ontwikkeling hoort als vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen de weg nog niet alleen gaan. En we willen hen de juiste richting wijzen. Aandacht voor seksuele vorming is belangrijk omdat seksualiteit in de praktijk helaas ook veel omringd wordt door gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als Scheppingsgave van God mooi en intiem bedoeld is. De basisschool is een goede plek voor toerusting en voorlichting voordat kinderen naar de middelbare school gaan, omdat vrijwel alle kinderen op de basisschool bij elkaar komen Concreet zien wij de taak van de school als volgt. Seksuele opvoeding is geen apart vak. Wij zien het als een aanvulling op de taak van de ouders, waarbij verschillende zaken op bepaalde leeftijden als bekend worden verondersteld. Wij spreken heel gewoon over dit onderwerp als daartoe aanleiding bestaat. Ons kader is Gods Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 6

10 Woord. Op basis daarvan staan wij op het standpunt dat het huwelijk door God bedoeld is als een publieke, duurzame relatie tussen één man en één vrouw. Samengevat: De seksuele voorlichting en opvoeding is in de eerste plaats de taak en de verantwoordelijkheid van de ouders. De school geeft seksuele opvoeding als aanvulling op de oudertaak. 2.4 Leerkrachten De leerkracht gedraagt zich vriendelijk ten opzichte van de kinderen en zijn collega s. Door zijn open, positieve houding wekt hij vertrouwen zowel bij de kinderen als bij hun ouders. Hij is voorkomend en stelt zich dienstbaar op. Hij is alert op aanmerkingen en is bereid kritisch naar zichzelf te kijken. Ervaringen die onprettig zijn signaleert en benoemt hij. Onprettige situaties maakt hij bespreekbaar en hij werkt aan verbetering. 2.5 Ouders Ouders zijn alert op het welbevinden van hun kind op school. Ouders stimuleren sociale vaardigheden en goede omgangsvormen van hun kind. Als zij signalen krijgen van onprettige ervaringen bij hun kind melden zij dit op school. Zij hebben een open houding naar de leerkracht over hun kind. 2.6 Andere betrokkenen Een goed schoolklimaat is belangrijk voor iedereen die in en rond school een taak heeft. Onveilige situaties moeten altijd bespreekbaar worden gemaakt. 2.7 Als het niet goed gaat We zijn zondige mensen en dat is ook in en rond de school merkbaar. Het is nodig om zaken geregeld te hebben wanneer er iets mis gaat. We willen immers een veilige school zijn. Er is een leefregel nodig, er is een pestprotocol nodig. U moet weten wat u moet doen bij klachten. Er zijn afspraken nodig rond zakelijke dingen zoals internet. Leefregel We hebben een leefregel geformuleerd om de school veilig te houden. We respecteren elkaar. We waarderen elkaar. We zijn verantwoordelijk voor onszelf en voor de ander. Mocht er onverhoopt toch iets fout gaan met het gedrag van een leerling en wordt de situatie onhoudbaar voor de andere leerlingen en de leerkracht dan volgen wij het protocol Verwijdering. Ouders dragen op school de verantwoordelijkheid over aan de leerkrachten. Zijn er problemen, dan gaat u ermee naar de leerkracht om erover te praten. Het is fijn als problemen op deze manier helder worden en op te lossen zijn. Lukt het niet op deze manier dan is er het protocol Klachtenregeling. Pesten Een veilige school is een pestvrije school. Helaas komt pesten ook op onze school voor. Soms signaleren we het tijdig, soms als het al langer speelt. We willen er alles aan doen om het te voorkomen. Gebeurt het toch, dan willen we het zonder meer stoppen. We hebben een pestprotocol opgesteld om zo effectief mogelijk met pesten om te gaan en het te voorkomen. Klachtenregeling Er kunnen zich binnen de school problemen voordoen. Met ernstige klachten kunt u terecht bij de landelijke klachtencommissie. Dat kan rechtstreeks maar het kan ook via de contactpersoon van onze school, dhr. Scholtens. Die geeft de klacht door aan de groep vertrouwenspersonen die er binnen onze vereniging is. Volgt er geen oplossing Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 7

11 dan wordt de landelijke klachtencommissie ingeschakeld. De klacht kan over allerlei zaken gaan. U kunt bijvoorbeeld denken aan pestgedrag dat niet wordt opgelost. Of aan een vermoeden van ongewenste intimiteiten. De hierboven genoemde protocollen kunt u vinden op Kinderen en veilig internet Met de kinderen hebben we onderstaande afspraken gemaakt over een veilig gebruik van het Internet. Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op internet zoals: mijn naam, adres en telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn school zonder toestemming van mijn juf of meester. Ik vertel het mijn juf/meester meteen als ik informatie zie waardoor ik me niet prettig voel. Ik zal nooit iets afspreken met iemand die ik online op internet heb ontmoet, zonder toestemming van mijn juf/meester. Ik zal nooit berichten met een foto of iets anders van mijzelf versturen zonder toestemming van mijn juf/meester. Ik kan op school geen gebruik maken van mijn adres behalve wanneer het nodig is voor een bepaald project. Ik kom niet op het internet als er geen toezicht is van juf of meester. Ik mag binnen de school niet op social media. Ik maak binnen de school geen gebruik maken van een mobiele telefoon, IPod, MP3-speler o.i.d. Er wordt gebruik gemaakt van een filter. Daarmee is de kans een stuk kleiner dat de kinderen op verkeerde sites terechtkomen. De kinderen moeten leren kritisch om te gaan met moderne media. Het onderscheidend vermogen moet worden ontwikkeld onder het toeziend oog van juf. Wanneer kinderen expres of per ongeluk op sites komen die niet bezocht mogen worden, dan wordt daar met het kind over gesproken en worden de ouders geïnformeerd. 3. Leerlingen 3.1. Aanmelding leerlingen We verwachten en hopen dat ouders die lid zijn van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), de Christelijk Gereformeerde Kerk of de zgn. nieuwe vrijgemaakte kerk hun kinderen naar onze school sturen. Ook kinderen van andere kerkgenootschappen zijn van harte welkom. Met alle nieuwe ouders vindt er een kennismakingsgesprek plaats met iemand van de schoolcommissie en evt. de directie. Als het oudste kind uit al deze gezinnen ongeveer 2 jaar is, krijgen de ouders een informatiefolder van onze school toegestuurd, zodat ze zich alvast kunnen oriënteren op de school. Later gaat de schoolcommissie bij dat gezin op kennismakingsbezoek. Dat bezoek wordt in principe al ruim voordat het kind vier wordt, afgelegd. Het is de bedoeling dat het voor 1 februari gebeurt, als het kind in de eerste helft van het betreffende schooljaar (een schooljaar loopt van augustus juli) vier wordt. Als het kind in de tweede helft van het schooljaar vier wordt, vindt dat bezoek in elk geval voor de kerstvakantie plaats. Bij dit bezoek kan ook gesproken worden over het vervoer van en naar school. Het schoolcommissielid komt alleen langs als het gaat om het eerste kind uit een gezin. Komt een volgend kind op school dan wordt van school uit contact opgenomen. Voor ouders die overwegen hun kind op school aan te melden wordt jaarlijks ook een informatiemiddag belegd op school. De schoolcommissie neemt een aanmeldingsformulier mee en een zgn. entreeformulier, waarop vragen staan over het verloop van de ontwikkeling van het kind. Op de kalender in de schoolgids staan de data vermeld waarop de nieuwe Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 8

12 kleuters verwacht worden. Tegen de tijd dat het kind echt op school komt, gaat de juf van groep 1 op bezoek om kennis te maken met de ouders en met het kind. Eventueel komt de IB er mee met de juf als het ingevulde entreeformulier daar aanleiding toe geeft. Dan wordt ook een afspraak gemaakt, wanneer het kind een keer een deel van de morgen mag komen kijken op school. We nemen één keer in de maand nieuwe kleuters op. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verjaardagen van de nieuwe kleuters Leerplicht Inleiding Leerplicht is de plicht die ouders hebben ten aanzien van het schoolbezoek van hun kind. De leerplicht is geregeld in de zogenaamde leerplichtwet. U bent er als ouders verantwoordelijk voor, dat uw kind staat ingeschreven op een school en dat hij de lessen volgt. Wat zijn in het kort de regels van de leerplicht: 4 jaar: Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. Als u uw kind aanmeldt, geldt wel dat u zich conformeert aan de school- en vakantietijden. In overleg met de juf of de directie kan hiervan afgeweken worden. 5 jaar: Kinderen van vijf jaar moeten volledig dagonderwijs volgen vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. U mag uw kind vijf uren per week thuishouden. Wanneer door u van deze regeling gebruik gemaakt wordt dient dit te worden aangevraagd bij de directeur van de school. 6 jaar: Kinderen van zes jaar en ouder zijn leerplichtig. Op de site vindt u de regeling Extra Verlof Passend Onderwijs Ieder kind is een unieke creatie van zijn God en Schepper. Door God gemaakt zoals Hij het goed dacht. Alle kinderen zijn verschillend en dat mag ook. Ook in zijn ontwikkeling gaat het ene kind sneller dan het andere kind. We volgen, begeleiden en stimuleren het kind in zijn ontwikkeling en zijn blij met elke stap, groot of klein, die het kind op de ontwikkelingslijnen maakt. Naast de ontwikkelingslijnen, die individueel zijn, hanteren we binnen ons onderwijs ook leerlijnen. Een leerlijn omvat de mogelijke stappen per gebied of vak. Er zijn leerlijnen (of nog in ontwikkeling) voor alle schoolvakken. Volgen Een kind dat bij ons op school komt vanaf een peuterspeelzaal krijgt een dossier mee. Peuters worden door de leidsters gevolgd en hun ontwikkeling wordt bijgehouden door het invullen van Pravoo-lijsten. Deze gegevens worden doorgegeven aan de basisschool. Doordat we dagelijks met de kinderen werken en hun werk en resultaten zien, kunnen we de ontwikkeling van ieder kind goed volgen. Een kind moet soms wat extra worden gestimuleerd of heeft extra hulp nodig. Ieder kind krijgt de zorg en aandacht die het nodig heeft. Om te zien of het kind een bepaald gedeelte van de leerstof beheerst, nemen we toetsen af, die aansluiten bij de behandelde leerstof. Daarnaast is er een dagelijkse observatie van de Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 9

13 kinderen en relevante gegevens worden in notitiecategorieën in Parnassys gezet. Cito-LVS-toetsen Als school hebben we de verplichting om de kinderen te volgen op een landelijk genormeerd niveau. Hiervoor gebruiken we de cito-toetsen. Cito-toetsen worden afgenomen voor verschillende schoolvakken. Door het cito-leerlingenvolgsysteem (Cito-LVS) te gebruiken, kunnen we zien of het kind op verschillende gebieden scoort op een bepaald niveau wat landelijk genormeerd is. Ook kunnen we hiermee zien of er vooruitgang is in de leerontwikkeling van het kind. Omdat het belangrijk is dat het kind zich goed en evenwichtig ontwikkelt in een tempo en op een niveau dat bij hem past, gebruiken we de cito-toets als meetinstrument om te zien of er vooruitgang is. Rapportage en spreekuur Natuurlijk wilt u als ouder graag weten hoe het met uw kind gaat op school. Daarom geven we twee keer per jaar een rapport mee, waarin u kunt zien hoe uw kind zich ontwikkelt en welke leerstof uw kind beheerst. De kinderen die voor de jaarwisseling in groep 1 zijn gekomen, krijgen aan het einde van dat schooljaar ook een rapport mee. Maar de kinderen die na de jaarwisseling in groep 1 zijn gekomen krijgen dat jaar geen rapport. Na elk rapport is er een spreekavond, volgens een rooster, waarop u met de leerkracht kunt praten. U kunt dan vragen stellen en informatie uitwisselen over uw kind. De leerkracht zal uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Mocht de tijd (10 minuten) te kort zijn, dan zal de leerkracht met u een afspraak maken om op een later tijdstip verder te praten. In de periode tussen de twee rapporten worden er nog een paar spreekavond gehouden om met u over uw kind(eren) te praten. Voor één van de spreekavonden worden alle ouders uitgenodigd. Buiten de spreekavonden om, is er wekelijks, op de maandag, een spreek(half)uur voor ouders. Wanneer u iets wilt bespreken met een leerkracht kom of bel dan. Cito-eindtoets In groep 8 wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Deze toets neemt drie dagdelen in beslag en de uitslag geeft aan in welke vorm van voortgezet onderwijs op basis van deze toets het kind het beste op zijn plek is. De uitslagen van deze toets worden gecombineerd met de ervaringen van de leerkracht en hieruit komt een advisering voor het vervolgonderwijs voort. Dys.. Kinderen waarvan de leerontwikkeling van lezen of rekenen wordt bedreigd of vertraagd, kunnen in overleg met ouders in aanmerking komen voor een onderzoek naar dyscalculie of dyslexie. Met een diagnose is er meer begeleiding en/of middelen mogelijk die het kind helpt om zich goed verder te ontplooien. Vervolgonderwijs Van onze school gaan veel kinderen naar het Gomarus College in Groningen. De school adviseert, maar de ouders nemen uiteindelijk de beslissing waar hun kind heen gaat. De ouders van groep 7 krijgen aan het eind van het cursusjaar een prognose voor het vervolgonderwijs. Bij deze prognose worden naast de leerresultaten ook inzicht, concentratie, werkhouding, inzet en doorzettingsvermogen meegewogen. De resultaten van ons onderwijs staan verderop in deze gids op een rijtje. Verlengde leertijd Alle kinderen worden nauwkeurig gevolgd in hun ontwikkeling. Nieuwe vierjarige leerlingen die vòòr 1 januari geboren zijn, gaan als regel met ingang van het volgend cursusjaar naar groep 2 en een jaar later naar groep 3. Als blijkt dat vooral de basisontwikkeling nog niet goed is wordt met behulp van checklijsten nagegaan of dit klopt. Ook worden de uitslagen van gemaakte (Cito)toetsen geanalyseerd en besproken. De leerkracht kan samen met de IB er besluiten de leertijd in de groepen 1 of 2 met een jaar te Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 10

14 verlengen. Uiteraard worden de ouders hierover zorgvuldig geïnformeerd. Extra zorg Stagnering Het gebeurt soms dat de ontwikkeling van een kind stagneert of zelfs stil lijkt te staan. De leerkracht merkt dat meestal als eerste omdat hij met het kind werkt en ook de werkresultaten van het kind vrijwel dagelijks onder ogen krijgt. De leerkracht probeert te achterhalen wat er aan de hand is. Hij probeert het probleem helder te krijgen en gericht hulp te bieden. Vervolgens bespreekt hij het probleem met de interne begeleider (IB er) en ze maken samen een plan van aanpak. Dit wordt omschreven in een handelingsplan. Intern Begeleider (IB er) Met ingang van 1 augustus 2008 zijn in onze vereniging bovenschoolse IB ers aangesteld. Op grond van ons leerlingenaantal hebben wij recht op één dag IBondersteuning per week. De interne begeleider van onze school, Gea Rodenboog, komt in de regel op dinsdag op school. Dit kan i.v.m. andere afspraken veranderen. Ze is altijd bereikbaar voor een afspraak via Ouders Zowel bij stagnering van de ontwikkeling als bij problemen in het gedrag of de werkhouding worden de ouders op de hoogte gebracht. Zij weten van de zorg en ook van de hulp die wordt gegeven en krijgen steeds actuele informatie van de leerkracht. Team N.a.v. een groepsbespreking kan ook het team ingelicht worden en wordt de leerling en de zorg besproken. Als de extra zorg en hulp niet de gewenste verbetering oplevert, wordt, meestal op verzoek van de leerkracht of de IB er, voorgesteld om externe hulp in te schakelen. Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind); Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan worden. Samenwerkingsverband en subregio Alle schoolbesturen van de provincie Groningen zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) Onderwijs, passend bij iedere leerling Alle scholen binnen het SWV hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en school specifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 11

15 passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Speciaal (basis)onderwijs Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school. Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (ib er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school. U bent van harte welkom contact op te nemen. (*) Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is. Meer informatie voor ouders Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Het samenwerkingsverband heeft een eigen website: Op deze website vinden ouders / verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen. Op (website van ministerie OCW) en op kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt Hier kunnen ouders / verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) ( 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: Jeugdgezondheidszorg van de GGD op de basisschool Inleiding Vanaf de basisschoolleeftijd krijgen kinderen en hun ouders te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Groningen. De GGD is partner van het CJG Noord Groningen. De gezond opgroeien krant De GGD verspreidt onder alle ouders van vierjarige kinderen de Gezondopgroeien-krant. In deze krant vindt u informatie over de gezondheid en opvoeding van kinderen. Groep 2 De GGD onderzoekt of de kinderen in groep 2 goed kunnen zien en horen. Daarnaast worden de kinderen gewogen en gemeten. Alle ouders van de kinderen in groep 2 worden door de GGD samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de arts of verpleegkundige. Ter voorbereiding krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van hun kind. De antwoorden kunnen aanleiding zijn om in een onderzoek of gesprek extra aandacht aan een kind te besteden. In een aantal gemeenten in de provincie Groningen worden kinderen in groep 2 onderzocht op stem-, spraak- en/of taalproblemen. Dit gebeurt door de logopedist van de GGD. Ouders Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 12

16 ontvangen de uitslag van het onderzoek. Soms kan dit aanleiding zijn voor extra logopedische begeleiding. Groep 7 De GGD meet en weegt de kinderen in groep 7. Aansluitend krijgen ze een les over gezonde voeding. De ouders van deze kinderen krijgen van tevoren een vragenlijst met vragen over de gezondheid van hun kind. Met de leerkracht wordt besproken of er kinderen zijn waar extra aandacht aan moet worden besteed. Ouders kunnen aangeven of ze prijs stellen op een gesprek/onderzoek met de arts of verpleegkundige. Mogelijk worden ouders door de GGD uitgenodigd voor een gesprek met de arts of verpleegkundige. Na afloop van de gezondheidsperiode Uit de onderzoeken en vragenlijsten wordt allerlei informatie gehaald. Deze informatie bespreekt de GGD met de school. Er kunnen thema s uitkomen die het komend jaar en/of de jaren daarna extra aandacht verdienen. Bijvoorbeeld voeding en bewegen, gebitsverzorging, pesten of roken in de bovenbouw. De GGD beschikt over veel (les)materialen die de school hierbij kan gebruiken. Ouders worden over al deze activiteiten geïnformeerd via bijvoorbeeld een infoartikel of ouderavond. Inloopspreekuur De arts en/of verpleegkundige houden regelmatig een inloopspreekuur op school of op een andere locatie. Ouders kunnen daar zonder afspraak terecht met vragen en/of problemen rond de groei, ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Het tijdstip van het inloopspreekuur wordt aangekondigd via posters op school. Informatie Ouders, leerkrachten en leerlingen krijgen regelmatig schriftelijke informatie van de GGD over zeer uiteenlopende onderwerpen op het gebied van gezondheid. Infoartikelen, folders of brochures worden via alle scholen verspreid. Neem ook eens een kijkje op Hier kunt u verschillende folders downloaden, zoals een folder over bedplassen of slaapproblemen. Voor meer vragen en informatie, neem contact op met de GGD. Het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Onderstaande tekst is aangeleverd door het CJG Noord-Groningen: De school en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Uw gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG is een samenwerkingsverband van onder andere het maatschappelijk werk, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg van de GGD, MEE en Bureau Jeugdzorg, maar ook de leerplichtambtenaar kan er aansluiten. De schoolarts en jeugdverpleegkundige zijn in de school belangrijke CJG-gezichten Ouders en verzorgers kunnen bij zorgen altijd contact opnemen met de schoolverpleegkundige van het CJG, dit kan ook gewoon via de school! Het CJG is dus ook de plek waar u als ouder/opvoeder kunt langskomen voor informatie, advies of hulp bij opgroei-, en opvoedvragen van uw kind. U kunt hiervoor bellen met de telefonische advisering van het CJG op nummer , of mailen naar: Het CJG is ook te vinden op de website: Op deze site kunt u de openingstijden van de locaties in uw gemeente vinden, maar ook al informatie over thema s, activiteiten en de meest gestelde vragen over opvoed-, en opgroeionderwerpen. Uiteraard kunt u dus ook de leerkrachten en begeleidsters vragen, ook zij zijn op de hoogte van het CJG. Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 13

17 Voor jongeren is er in een aparte website, voor en door de jongeren. Gemaakt met hulp van het jongerenwerk: Passend onderwijs en Jeugdwet. Vanaf augustus 2014 gaat het Passend onderwijs in. Binnen deze verandering (waar u elders in deze schoolgids meer over kunt lezen) is het van groot belang dat de school zo snel en zo goed mogelijk gebruik kan maken van de CJG partners omdat de school een bredere groep leerlingen zou kunnen krijgen, waarvan sommige leerlingen (wat) meer zorg behoeven. Daarnaast heeft ook de school te maken met de nieuwe Jeugdwet, waarin verplichtingen geregeld zijn om zo goed en zo snel mogelijk in te springen als er zorg nodig is. Ook geeft de Jeugdwet aan dat de jeugdzorg net als de jeugdgezondheidszorg onder verantwoordelijkheid van de gemeentes komt. De gemeentes staan dichtbij de ouders, maar ook dichtbij het basisonderwijs. Het is dan ook van groot belang dat school, ouders en gemeente samen optrekken. Extra aandacht. Soms is er voor een kind extra zorg nodig. Om dat goed te regelen werkt een groot aantal instellingen en scholen samen met de vaste partners van het CJG. Elke instelling voelt zich vanuit de eigen taak zeer verantwoordelijk voor de kinderen. Om die verantwoordelijkheid ook te nemen is een goede informatieuitwisseling en afstemming nodig. Dit werkt vaak goed, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Soms gaat het niet goed en lijkt een kind tussen wal en schip te raken. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. In de provincie Groningen hebben de Groninger gemeenten en de provincie daarom in 2010 samen het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen ingevoerd ( ZvJG). In dit systeem geven beroepskrachten een signaal af over een kind of jongere waarover men zich zorgen maakt, ook met de ouders wordt hierover afgestemd. Hierbij gaat het niet altijd om grote zorgen, maar wel om situaties waarover beroepskrachten graag willen afstemmen. Op het moment dat er meerdere signalen over hetzelfde kind zijn, zorgt een coördinator voor de afstemming. Het afgeven van een signaal wordt dus altijd besproken met de ouders. De bedoeling is, dat we met het afgeven van het signaal zo vroeg mogelijk signaleren zodat hulp of ondersteuning ook in een vroeg stadium kan starten. Hierdoor kan er dan in overleg met de ouders, snel afgestemd worden. Op deze manier voorkomen we dat partijen langs elkaar heen werken en bezig zijn met alleen hun eigen plan. Meer informatie, en de folder over Zorg voor Jeugd vindt u op groningen.zorgvoorjeugd.nu Uiteraard kunt u met uw vragen hierover ook altijd contact zoeken met de school, met de partners van het CJG, zoals het maatschappelijk werk,de jeugdverpleegkundige of jeugdarts in de school. 4. Ouders Goede contacten met ouders zijn onmisbaar voor een goed functionerende school. In hoofdstuk 1 hebben we aangegeven dat we verplichtingen aan ouders hebben. Ouders hebben recht op een kwalitatief goede school waar kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en waar ze hun kinderen in vertrouwen naar toe kunnen sturen. Een goede communicatie is belangrijk, in de vorige hoofdstukken zijn verschillende stappen opgenomen waaruit dit blijkt. Om dit alles goed te laten verlopen hebben we een aantal zaken geregeld. Ook over praktische zaken moeten ouders ingelicht worden, mogen ze meedenken en meehelpen. Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 14

18 4.1. Informatie: Info s en website Via de Info die een aantal keren per jaar uitgegeven wordt, informeren we u over algemene schoolzaken en wordt het een en ander verteld over het reilen en zeilen in de groepen. Op de website is informatie te vinden over de school. De Info s worden er op de dag van uitgifte opgezet. Verder is er een nieuwspagina, waarop teamleden informatie over een actueel schoolgebeuren zetten. Daarbij worden ook foto s gezet. (Wilt u dat er geen foto s op komen waarop uw kind staat, geef dat a.u.b. schriftelijk aan de school door.) 4.2. Oudermorgen/middag Ouders mogen op de morgens/middagen die we daarvoor plannen een deel van de dag meemaken in de groep(en) waarin hun kind(eren) zitten. Is het een morgen dan mogen ouders in de groep waarin een kind of kinderen van hen zit/zitten er zijn van 8.30 uur of van uur. Gaat het om een middag dan is de verdeling uur of van uur. Tijdens de thema-afsluitingen zijn ook opa s en oma s en andere belangstellenden welkom Spreekuur Elke maandag is er van uur spreekuur voor ouders. Maken ze zich zorgen over hun kind of willen ze graag informatie over schoolzaken, dan kunnen ze komen. Bellen mag ook. Zijn er dringende zaken, dan mag te allen tijde contact opgenomen worden Groepsouderavond Elke leerkracht nodigt voor de herfstvakantie de ouders van die groepen aan wie hij lesgeeft uit. Aan de ouders wordt informatie gegeven over de gang van zaken in de groep. Daarbij komt ook onze manier van werken aan de orde. De ouders krijgen volop gelegenheid tot het stellen van vragen Oudertevredenheid De ouders nodigen we minimaal één keer per 4 jaar uit om een oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. Tussendoor kunnen we ook specifieke vragenlijsten uitzetten Ouderavond Op een ouderavond, die minstens één keer per jaar gehouden wordt, wordt een onderwerp aan de orde gesteld die voor alle ouders van belang is Voor- en naschoolse opvang Voor de voor- en naschoolse opvang is er een convenant gesloten met Kids2B. Met deze instelling kunnen ouders die er gebruik van willen maken contact opnemen. (Adres: Bedumerweg 2/A, 9959 PG, Onderdendam, tel ) 4.8. Hulp van ouders Activiteitencommissie De commissie bestaat uit een aantal ouders en één teamlid. De commissieleden verlenen hand en spandiensten bij verschillende activiteiten zoals: het organiseren van een sportdag, een afscheidsfeest, de avondvierdaagse, een schoolontbijt, vieringen enz. Ook organiseren ze het opknappen van kleine klussen om en bij de school. Tussenschoolse Opvang De TSO wordt georganiseerd door de schoolcommissie. Alle kinderen kunnen op school overblijven en hieraan zijn geen extra kosten verbonden. De middagpauze begint met eten in de klas bij de eigen leerkracht. Na het eten gaan de kinderen spelen. Bij goed weer lekker buiten en anders binnen. Toezicht wordt gehouden door een vaste groep geschoolde ouders. De leerkrachten hebben een half uur pauze en de middaglessen beginnen weer om uur. Aan ouders van kinderen die dicht Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 15

19 bij school wonen, vragen we de kinderen zoveel mogelijk thuis te laten eten om de TSO werkbaar en gratis te houden voor kinderen die verder wonen. Ouders die hun kinderen laten overblijven, gaan akkoord met de TSO-regels. 20,- euro voor het 3 e kind en 10,- euro voor 4 e kind. Luizenmoeders Een aantal ouders komt langs op data die op de kalender staan om na te gaan of kinderen luizen hebben. Worden er luizen ontdekt, dan neemt de groepsleerkracht contact met de ouders op. Van de ouders wordt gevraagd actie te ondernemen om de beestjes kwijt te raken. Wanneer dat niet lukt, kan voor adviezen contact opgenomen worden met de GGD Hoe wij omgaan met gescheiden ouders Het is een realiteit dat we te maken kunnen hebben met gescheiden ouders. We houden ons bij deze problematiek aan de regels die de overheid stelt. Ons beleid is dat de locatiedirecteur een gesprek heeft met beide ouders. In dit gesprek wordt de communicatie tussen school en ouders geregeld. In geval dat er gebruik gemaakt wordt van een voogd, wordt ook met de voogd gesproken. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door de ouders en eventueel voogd ondertekend Ouderbijdrage We vragen van ouders voor allerlei activiteiten waarvoor geen subsidie ontvangen wordt een ouderbijdrage. De ouders ontvangen in de loop van het jaar een acceptgirokaart. Opmerking: Wij moeten u op de wettelijke afspraak wijzen dat wij ouders niet kunnen verplichten om de ouderbijdrage te betalen. Maar zonder deze bijdragen kunnen we een aantal activiteiten niet meer uitvoeren of moeten we u per activiteit laten betalen. De ouderbijdrage is voor het komende jaar vastgesteld op: 40,- euro voor het eerste kind, 30,- voor het 2 e kind, Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 16

20 Bijzonder gedeelte 1.1. Groepsindeling maandag dinsdag wo donderdag Vrijdag mo mi mo mi mo mo mi mo mi 1-2 EW EW EW EW EW EW vrij EW vrij 3-4 AvdN AvdN AvdN AvdN AvdN zie hier vrij AvdN AvdN 5-6 DvdH DvdH DvdH DvdH DvdH onder DvdH DvdH DvdH 7-8 DB DB DB DB DB DB DB DB Opmerkingen: We kunnen s morgens en s middags met 4 combinatiegroepen werken, doordat we op alle morgens (behalve donderdagmorgen) de groepen en van uur samenvoegen tijdens horizontaal lezen en bijbelverhaal + zingen. Juf Anja begint dan met en juf Dieteke met Vanaf 9.30 uur is juf Desira op school en gaan de groepen weer gesplitst verder. Invulling donderdagmorgen Op donderdag gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 om beurten naar de sporthal voor gymnastiek. Ze krijgen les van meester Bijma, onze vakleerkracht gymnastiek. Groep Tijd LK. 3, DvdH 3, GB 5,6,7, GB 5, DvdH 7, DB Toelichting: AvdN Juf Anja v.d. Net DvdH Juf Dieteke van der Heide DB juf Desira Bos EW Juf Esther Wildeboer GB Meester Gerrit Bijma 1.2. Schooltijden De schooltijden zijn: Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-8 Maandag morgen middag Dinsdag morgen middag Woensdag morgen middag vrij vrij vrij Donderdag morgen middag vrij vrij Vrijdag morgen middag vrij Gymnastiek Op donderdag gaan de groepen 3 tot en met 8 naar gym. We verwachten dat de kinderen gymkleding dragen, schoenen met witte zolen (zwarte laten vaak Schoolgids GBS de Handpalm, Leens Pagina 17

Schoolgids waar elk kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. Pagina 1. Schoolgids GBS de Handpalm

Schoolgids waar elk kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. Pagina 1. Schoolgids GBS de Handpalm Schoolgids waar elk kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. 1 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 7 Een nieuwe schoolgids 7 Algemeen gedeelte 8 1. Waar onze school voor staat. 8 1.1 Onze identiteit

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Medewerker CJG bereikbaar op school

Nieuwsbrief. Medewerker CJG bereikbaar op school Januari 2016 Jaargang 6, nr. 3 Nieuwsbrief In dit nummer: Medewerker CJG 1 Veilige schoolomgeving 2 Cito toetsen 3 Vragen stellen 4 Interessante informatie: Vrijdag 5 februari viering Carnaval. Voorjaarsvakantie

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Inhoud Van de directie

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school + OPENING -- KINDCENTRUM september Linknieuws Sinds twee jaar zijn wij samen met Peuterwerk de Schakel (SPO) en BSO de Nieuwe Link (de Schaepskooi) bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. Dankzij

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Pest protocol cbs De Rank Pagina 1

Pest protocol cbs De Rank Pagina 1 Pest protocol cbs De Rank Pagina 1 Pestprotocol Onze school is een school die bewust aandacht aan het omgaan met elkaar. Onze methode Kind op Maandag en Leefstijl (thematisch) worden ingezet om hier vorm

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Pestprotocol Marnixschool

Pestprotocol Marnixschool Pestprotocol Marnixschool A. Inleiding Een zorgzame school Als team van de Marnixschool willen wij een zorgzame school zijn. Dat betekent dat alle kinderen zich veilig moeten voelen. Om deze reden dragen

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS Reina Bos en Henk Versteeg 0 Inhoudsopgave: 1. Pesten op school: Hoe gaan wij er mee om? 2. Algemene voorwaarden 3. Hoe willen wij daar op De Balans mee omgaan? 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014

o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014 o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014 Inhoudsopgave 1 HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK 1.1 Inleiding 1.2 Beoordeling uitslagen 2 TEVREDENHEID VAN DE LEERLINGEN 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen ouders en school verloopt via de leerkracht van uw

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 5/6

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 5/6 Cbs De Akker Informatieboekje van groep 5/6 2016-2017 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Beleid tav gescheiden ouders

Beleid tav gescheiden ouders Beleid tav gescheiden ouders School en informatie Scholen kunnen in een lastige situatie terecht komen als ouders van kinderen verwikkeld zijn in een scheiding. Denk daarbij aan ruzies op het schoolplein.

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016 SEPTEMBER 2016 Belangrijke data: 12 september 19.00-20.00 uur informatieavond Middenbouw (3,4,5) 12 september 20.00-21.00 uur informatieavond Onderbouw (1,2) 13 september 19.00-20.00 uur informatieavond

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Vernieuwende elementen. 1. Stuurgroep ouderbetrokkenheid

Vernieuwende elementen. 1. Stuurgroep ouderbetrokkenheid Ds. Joannes Beukelmanschool, Alblasserdam pagina 1 De Ds. Joannes Beukelmanschool, locatie Weverstraat: samenwerken met ouders aan de ontwikkeling van kinderen op basis van de Bijbel Ouders worden gezien

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 8 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Elk kind heeft talent

Elk kind heeft talent Elk kind heeft talent Samen met ouders werken aan zo go Elk kind heeft talent en elk kind mag er zijn. Dit geldt ook voor ouders en leerkrachten. Samen met ouders werken aan zo goed mogelijk onderwijs

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Schoolinfo 9 Maart 2015

Schoolinfo 9 Maart 2015 Schoolinfo 9 Maart 2015 Simone Piron stelt zich voor Mijn naam is Simone Piron. Sinds 1 februari ben ik intern begeleider van Op Dreef. Hierbij zal ik de taken van Monique overnemen. In het verleden ben

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN!

IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN! IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN! autonomie respect relatie verantwoordelijkheid betrouwbaarheid doorzettingsvermogen creativiteit Voorwoord De Schakel, Dronten 2016 Dit identiteitsbewijs

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling Aanmeldingsformulier nieuwe leerling Gegevens leerling Achternaam Voornamen (voluit) Roepnaam Adres (waar leerling is ingeschreven) Postcode en woonplaats Telefoonnummer van het gezin Geslacht M / V* Geboortedatum

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

AANMELDEN OUDERVERKLARING. Door Kamperfoelieschool in te vullen. Per op school Weging: Groep:

AANMELDEN OUDERVERKLARING. Door Kamperfoelieschool in te vullen. Per op school Weging: Groep: OUDERVERKLARING Door Kamperfoelieschool in te vullen. Per op school Weging: Groep: Het kind is in de afgelopen 6 maanden ingeschreven geweest op een andere basisschool: ja nee Alleen aankruisen als het

Nadere informatie