TijdSchriftvoorHUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TijdSchriftvoorHUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE"

Transcriptie

1 Jiirispnidentiebesprekiiig 12. Hof 's-hertogenbosch 19 maart 2013 X/A^BZ5078 Hoger beroep van Rechtbank 's-hertogenbosch, sector kanton, locatie 's-hertogenbosch van 15 maart 2012, gewezen tussen [Supermarkt] als eiseres en [Vastgoed] als gedaagde Samenvatting Beëindiging, dringend eigen gebruik, verhuis- en inrichtingskostemergoeding Verhuurder, een supermarktexploitant, heeft de huurovereenkomst met huurder, eveneens een supermarktexplohant, opgezegd, onder meer op de grond 'dringend eigen gebruik' Het gerechtshof concludeert dat aan de criteria van deze opzeggingsgrond is voldaan en dat de vordering van verhuurder tot beëindiging van de huurovereenkomst toewijsbaar is. Huurder heeft, voor het geval de vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst zou worden toegewezen, een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten gevorderd als bedoeld in art. 7:297 BW. Het gerechtshof steft een tegemoetkoming vast, maai' verbindt daaiaan overeenkomstig het bepaalde in art. 6:105 lid 1 slot BW twee voonvaarden. Gereclitshof [Supermarkt] Supermarkt B. V., gevestigd te [vestigingsplaats], appellante, advocaat: mr A.D. Flesseman te Amsterdam, hierna aan te duiden als [Supermarkt], tegen: [Vastgoed] Vastgoed B. V, gevestigd te [vestigingsplaats], geïntimeerde, advocaat: mr L. Paulus te Apeldoorn, liierna aan te duiden als [Vastgoed]. (...) 4. De beoordeling 4.1. In dh hoger beroep kan worden uitgegaan van de volgende feiten. TijdSchriftvoorHUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE 171

2 Jiirispnidenüebespreking a) De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Zielcenfondswezen heeft als verhuurder met ingang van 16 september 1990 een winkelruimte gelegen aan (thans) [perceel] te [vestigingsplaats] verhuurd aan Vendex Food Groep B.V. De huurovereenkomst is aangegaan voor tien jaar (tot 30 september 2000). De huurovereenkomst is na afloop van de eerste periode van tien jaar tweemaal verlengd met vijf optiejai-en en loopt thans op de voet van artikel 7:300 lid 1 BW voor onbepaalde tijd. b) [Vastgoed] is met ingang van 2 juli 2007 in de plaats getreden van de vorige huurder en heeft in dat kader alle rechten en plichten van de vorige huurder uit de huurovereenkomst overgenomen. c) [Supermarkt] heeft op 1 september 2009 de eigendom verkregen van het verhuurde en zij is daai'door op de voet van ai'tikel 7:226 lid 1 verhuurder van de winkelruimte geworden. d) Bij brief van 16 september 2009 heeft de beheerder van [Supermai'kt] aan [Vastgoed] onder meer het volgende meegedeeld: "Dinsdag 1 september 2009 heeft de juridische eigendomsoverdracht plaatsgevonden van het gebouw gelegen aan het [perceel] te [vestigingsplaats]. (...) [Supermarkt] Superniarkt B. V. heeft de eigendom van het pand venvoiyen met het oogmerk het pand zelf te gaan gebruiken. [Supermarkt] Supermarkt B.V. is dan ook voornemens de huurovereenkomst op grondvan dringend eigen gebruik op te zeggen (...). In dat kader adviseer ik u om geen investeringen meer te plegen in het door u gehuurde pand. " e) Bij briefvan 12 mei 2011 heeft de beheerder van [Supermarkt] [Vastgoed] uitgenodigd voor overleg over een minnelijke beëindiging van de huurovereenkomst. [Supermarkt] en [Vastgoed] hebben echter geen overeenstemming bereikt over een beëindiging van de huurovereenkomst. f) Bij brief aan [Vastgoed] van 8 juni 2011 heeft (de advocaat van) [Supermai'lct] de huurovereenkomst opgezegd per 1 juli In de brief zijn twee opzeggingsgronden genoemd: dringend eigen gebruik (artikel 7:296 lid 1 sub b BW) en de algemene belangenaftveging (art 7:296 lid 3 BW). g) [Vastgoed] heeft niet ingestemd met beëindiging van de huui'overeenkomst In de onderhavige procedure voi'dert [Supermarkt]: A. beëindiging van de tussen partijen geldende huurovereenkomst per 1 j u l i 2012 althans per een door de rechter in goede justitie te bepalen datum; B. veroordeling van [Vastgoed] tot ontruiming van het gehuurde, met nevenvorderingen; met veroordeling van [Vastgoed] in de proceskosten A a n deze vordering heeft [Supermai'kt] de volgende twee gronden ten grondslag gelegd. I. [Supermarkt] w i l het verhuurde zelf in duurzaam gebruik nemen en zij heeft het verhuurde daai'toe dringend nodig in de zin van ai'tikel 7:296 lid 1 sub b BW, zodat de huurovereenkomst met [Vastgoed] beëindigd moet worden; II. Uit een redelijke afweging van de belangen van [Supermai'kt] bij beëindiging van de huurovereenkomst tegen die van [Vastgoed] bij verlenging van de huurovereenkomst volgt dat de huurovereenkomst met [Vastgoed] op de voet van artikel 7:296 lid 3 BW beëindigd moet worden [Vastgoed] heeft verweer gevoerd. Dat verweer zal, voor zover in hoger beroep van belang, in het navolgende aan de orde komen In het beroepen vonnis van 15 maart 2012 heeft de kantonrechter geoordeeld: I. dat [Supermarkt] onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij het verhuurde voor eigen gebruik dringend nodig heeft in de zin van artikel 7:296 lid 1 sub b BW; II. dat bij aftveging van de belangen van [Supermai'kt] tegen de belangen van [Vastgoed] op de voet van aitikel 7:296 lid 3 B W aan de belangen van [Vastgoed] meer gewicht moet worden toegekend dan aan de belangen van [Supermarkt]. Op grond van deze oordelen heeft de kantom'echter de vorderingen van [Supermarkt] afgewezen en [Supermarkt] in de proceskosten veroordeeld De eerste grief van [Supermai'kt] is gericht tegen de verwerping van haar beroep op dringend eigen gebruik. De ftveede grief van [Supermarkt] is gericht tegen het oordeel van de kantonrechter dat bij afweging van de belangen van de paitijen, aan de belangen van [Vastgoed] meer gewicht moet worden toegekend dan aan de belangen van [Supermarkt]. Het hof zal eerst grief I behandelen. Ten aanzien van grief I, dringend eigen gebruik 4.5. [Supermai'kt] heeft aan haar vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst allereerst ten grondslag gelegd dat zij het verhuurde persoonlijk duurzaam in gebruik w i l nemen om daai'in zelf een supermarkt te exploiteren en dat zij het verhuurde daaitoe dringend nodig heeft. GriefI is gericht tegen het oordeel van de kantom'echter dat [Supermarkt] onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij het verhuurde voor eigen gebruik dringend nodig heeft. De grief legt dus aan het hof de vraag voor of de in ai'tikel 7:296 lid 1 sub b BW geregelde opzeggingsgi'ond (kort gezegd: dringend eigen gebruik) zich voordoet M e t betrekking tot die grondslag heeft [Vastgoed] als meest verstrekkend verweer aangevoerd dat [Supermai'kt] zich in de onderhavige procedure niet op die grondslag kan beroepen omdat de opzegging van 8 juni 2011 heeft plaatsgevonden birmen drie jaai' nadat op 16 september 2009 aan [Vastgoed] ter kennis was gebracht dat [Supermarkt] de eigendom van het verhuurde had verkregen. [Supermarkt] heeft dus volgens [Vastgoed] de in artikel 7:296 lid 2 B W bedoelde wachttijd van drie jaai' niet in acht genomen [Supei'mai'kt] heeft dit verweer bestreden en onder verwijzing naar het ai'rest van de Hoge Raad van 24 september 2010, LJN: BM9758 aangevoerd dat de wachttijd alleen van toepassing is als de huur wordt opgezegd tegen het einde van de in aitikel 7:292 lid 1 B W bedoelde eerste huurtermijn N a a r het oordeel van het hofis dit standpunt van [Supermai'kt] juist. De Hoge Raad heeft in genoemd arrest uitdrukkelijk beslist dat de in artikel 7:296 lid 2 BW voorgeschreven alwijzing van de beëindigingsvordering (wegens het niet in acht nemen van de wachttijd) alleen van toepassing is op opzeggingen tegen het einde van de eerste huurtermijn en niet op opzeggingen tegen het einde van een verlengde termijn. Uit dat aitcst volgt dat de wachttijd evemnin van toepassing is op de opzeggmg van een huurovereenkomst die - zoals in dit geval na twee verlengingen - op de voet van aitikel 7:300 BW is voortgezet voor onbepaalde tijd. Dat [Vastgoed] met ingang van 2 j u l i 2007 in de plaats is getreden van de vorige huurder voert niet tot een andere uitkomst (en dat is door [Vastgoed] overigens ook niet bepleit). 172 TijdSchriftvoorHUURRECHT B E D R I J F S R U I M T E Nr. 3 mei/juni 2013

3 Jiirispnidetitiebesprekiiig 4.7.Het hof komt daarmee toe aan de vraag of [Supermarkt] aaimemehjk heeft gemaakt dat zij het verhuurde persoonlijk duurzaam in gebruik wil nemen om daarin zelf een supermarkt te exploiteren en dat zij het verhuurde daaitoe dringend nodig heefl Dat [Supermarkt] het verhuurde zelf in gebruik wil nemen om daarin een supermaikt te exploiteren heeft zij naai' het oordeel van het hof voldoende aannemelijk gemaakt. Het hof verwijst in dit kader naai" - het door [Supermai'kt] overgelegde rapport van een vestigingsplaatsonderzoek, dat zij voor de verwerving van de eigendom van het pand heeft laten uitvoeren; - de door [Supermarkt] overgelegde sehriflelijke verklai'ingen van haai- (middellijk) direeteur, de heer [directeur van Supermarkt B.V.], waaiin hij zijn ervaiing met de exploitatie van supermarkten heeft geschetst en waarin hij de achtergrond heeft geschetst van de wens van [Supermai'kt] om op de locatie in [vestigingsplaats] een supermaiict te exploiteren; - de door [Supermarkt] overgelegde exploitatiemodellen [Vastgoed] heeft bij memorie van antwoord onder nummer 2.7 betoogd dat ongelooftvaardig is dat [Supermai'kt] in [vestigingsplaats] een supermai'kt wil exploiteren. Volgens [Vastgoed] heeft het er de schijn van dat [Supermaikt] voor een van de grotere strategische spelers in de supermarktbranche de kar tijdelijk wil trekken door een beroep op dringend eigen gebruik te doen dat die grotere speler zelf niet toekomt. Naar het oordeel van het hof is dit door [Vastgoed] geschetste scenaiio echter niet aarmemelijk geworden. Als een van de gi'ote spelers in de supermai'ktbranche in 2009 belangstelling zou hebben gehad voor het te koop staande pand, had die speler eenvoudigweg kunnen trachten het pand zelf in eigendom te verwerven. Er zijn naar het oordeel van het hof geen aanknopingspunten om aan te nemen dat een dergelijke partij [Superniai'kt] daarvoor heeft ingeschalceld. Dat [Superniai'kt] nog niet de naam heeft willen noemen van de ft-anchisegever waaimee zij als franchisenemer zaken wil gaan doen, voert niet tot een andere uitkomst. [Supermai'kt] heeft bij pleidooi gesteld dat zij dienaangaande in deze fase, waaiin zij nog verwikkeld is m een procedure om de bediijfsruimte beschikbaar te kiijgen, de naam van de franchisegever op grond van een geheimhoudingsbeding nog niet mag noemen. Het hof acht dat niet onaannemelijk en het doet overigens ook niet af aan de stelling van [Supermaikt] dat zij zelfde exploitatie van het pand ter hand wenst te nemen Ook de door [Vastgoed] genoemde omstandigheid dat [vestigingsplaats] op ongeveer 65 kilometer afstand ligt van de woonplaats van de directeur, tevens middellijk groot aandeelhouder van [Supermarkt], maakt naar het oordeel van het hof niet onaannemelijk dat [Supermarkt] in het gehuurde een supermaikt wil gaan exploiteren. Tussen partijen staat vast dat het moeilijk is om de beschikking te kiijgen over geschikte locaties om een superniai'kt te exploiteren. Van de zijde van [Supermai'kt] is bij gelegenlieid van het pleidooi bovendien voldoende aamiemelijk gemaakt dat zij in verband met aan grote steden verbonden ciiminaliteitsrisico's een voorkeur heeft voor een supermai'ktlocatie "in de provincie" Dat [Supermai'kt] het verhuurde voor het door haai' beoogde eigen gebruik dringend nodig heeft, acht het hof ook voldoende aannemelijk gemaakt. De dringendheid hoeft volgens vaste rechtspraak niet met objectieve gegevens te worden aangetoond, terwijl onder omstandigheden algemene bedrijfseconomische gegevens voldoende kunnen zijn om dringend eigen gebruik aanwezig te achten. Naai' het oordeel van het hof heeft [Supermarkt] met de door haai' overgelegde exploitatieberekeningen en het door haar overgelegde rapport van het vestigingsplaatsonderzoek voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een in relevante mate beter rendement uit het verhuurde kan halen indien zij daai'in zelf een supermarkt gaat exploiteren. [Vastgoed] heeft dat wel beftvist, maai' die betwisting laat zich slecht verenigen met de eigen stelling van [Vastgoed] dat de locatie voor haai' uitermate belangrijk is omdat zij daarin, ondanks de huurpenningen die zijn aan [Supermarkt] moet voldoen, een erg winstgevende supermarkt exploiteert. Het is voor [Vastgoed] kemielijk mogelijk om in het verhuurde een resultaat te behalen dat, na aftrek van huurpenningen en andere onkosten, nog ruimschoots positiefis. [Vastgoed] heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waai'om [Superniarkt] niet evenzeer in staat zou zijn om op dezelfde locatie een resultaat te behalen dat de momenteel door haai' te ontvangen huurpemiingen ruim te boven gaat Dal [Supermarkt] bepaalde uitgaven moet doen om de vrije beschikking over het pand te verki'ijgen, waaronder inogelijk de uitgaven voor de na te melden tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten van [Vastgoed] en mogelijk een goodwillvergoedlng als bedoeld in artikel 7:308 BW, voert niet tot een ander oordeel. [Supermarkt] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat ook indien met dergelijke gegevens rekening wordt gehouden, eigen exploitatie voor haar naai' verwachting op afzienbare termijn een relevant beter resultaat zal opleveren dan verhuui' van het pand [Vastgoed] heeft verder betwist dat het gebruik dat [Supermaikt] van het pand wil maken, duurzaam zal zijn. [Vastgoed] heeft er in dat verband op gewezen dat er in de door [Superniarkt] als productie 12 bij de memorie van grieven overgelegde exploitatieberekening vanuh wordt gegaan dat [Supermarkt] de exploitatie na een periode van v i j f j a a r zal verkopen D i t argument van [Vastgoed] stuit reeds af op het feit dat op blz. 1 van de explohatieberekening onder "Samenvattend" onder meer is vermeld: "De exploitaties op zich zijn al jaaflijks winstgevend. Door ook nog eetts rekening te honden met eert indicatieve goodwiu bij een mogelijke verkoop, wordt het verschu in vermogensotihvikkelitrg volledig duidelijk. Overigetts is het op genomen tnoment van verkoop alleen opgenotnen om de vermogetispositie ria realisatie van goodwill duidelijk te maken. " Om deze reden is uh de explohatieberekening in het geheel niet afle leiden dat [Supermarkt] voornemens zou hebben om de exploitatie na vijf jaai' te verkopen. Het is naai' het oordeel van het hof overigens verdedigbaar om een exploitatie voor een periode van vijf jaai' als duurzaam aan te merken. Deze termijn komt als uitgangspunt onder meer terug in artikel 7:299 lid 4 BW Ook overigens is niet gebleken van concrete aanwijzingen dat [Supermarkt] de exploitatie van de superniarkt op korte termijn weer zou willen staken. Dat de directem' van [Supermarkt], tevens middellijk grootaandeelhouder, momenteel 61 jaai' oud is, vormt niet een dergelijke aanwijzing. [Vastgoed] heeft niet betwist dat [Supermai'kt] ook bij terugtreden van haai' directeur en een mogelijk daai'mee samengaande aandelenoverdracht (bijvoorbeeld aan de door Nr.3 mei/juni 2013 TijdSchriftvoorHUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE 173

4 Jurispnidentiebespreking [Supemiarkt] bij gelegenheid van het pleidooi genoemde familieleden) gewoon kan voortbestaan Ten overvloede wijst het hof erop dat, indien komt vast te staan dat bij [Superniarkt] de wil om het verhuurde persoonlijk in duurzaam gebruik te nemen in werkelijkheid niet aanwezig is geweest, [Vastgoed] schadevergoeding kan vorderen op de voet van artikel 7:299 BW I.Het hof concludeert op grond van het bovenstaande dat voldaan is aan de criteria van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik. Dh brengt mee dat voor een verdere afweging van belangen geen gi'ond aanwezig is en dat de vordering van [Superniai'kt] tot beëindiging van de huurovereenkomst toewijsbaar is. GriefI slaagt dus. Dat brengt mee dat grief II niet meer besproken hoeft te worden Bij de bepaling van de datum waarop de huur zal eindigen, houdt het hof rekening met de belangen van beide paitijen. Aan [Vastgoed] moet voldoende tijd worden gegund om, indien mogelijk, in de omgeving een andere bedrijfsruimte te zoeken, te verwerven en in te richten. Anderzijds houdt het hof er rekening mee dat de opzegging door [Supermai'lct] al van 8 juni 2011 dateert, zodat [Vastgoed] al de nodige tijd heeft gehad om zich te oriënteren op alternatieve huisvesting. Het hof zal rekening houdend met deze feiten en omstandigheden vaststellen dat de huurovereenkomst tussen partijen zal eindigen op 1 januai'i [Vastgoed] heeft, voor het geval de vordering tot beëindiging van de huurovereenicomst zou worden toegewezen, een tegemoetkoming in de verhuis- en im'iclitingskosten gevorderd als bedoeld in artikel 7:297 BW. [Supermarkt] heeft beftvist dat [Vastgoed] na beëindiging van de huurovereenkomst de in het gehuurde uitgeoefende huurovereenkomst elders in de regio zal voortzetten. Volgens [Supermarkt] dient daai'om geen tegemoetkoming te worden vastgesteld althans dient aan het toekennen van een tegemoetkoming de voorwaai'de te worden verbonden dat [Vastgoed] aantoont dat zij daadwerkelijk de in het gehuurde gehuisveste onderneming verhuist Het hof acht geen grond aanwezig om in het geheel geen tegemoetkoming vast te stellen. Het vah immers niet uit te sluiten dat [Vastgoed] erin zal slagen de in het gehuurde uitgeoefende onderneming naai' een andere locatie in dezelfde omgeving te verhuizen. Het hof zal daarom een tegemoetkoming vaststellen en daaraan overeenkomstig het bepaalde in aitikel 6:105 lid 1, slot, BW een voonvaarde verbinden in de door [Supermarkt] bepleite zin. Bij de formulering van die voorwaarde neemt het hof tot uitgangspunt dat van een verhuizing van de in het gehuurde uitgeoefende superniai'kt, die vaststelling van een tegemoetkoming in de verhuis- en im-ichtingskosten reehtvaai'digt, alleen kan worden gesproken als aan de twee na te melden voorwaai-den is voldaan: - De nieuwe locatie wordt in gebruik genonien binnen zes maanden na de beëindiging van de huurovereenkomst. Indien het tijdsverloop groter is kan naai- het oordeel van het hof niet meer van een verhuizing worden gesproken. - De nieuwe locatie bevindt zich in een straal van 10 kilometer vanafhet gehuui-de. Indien de afstand ruimer is kan naai- het oordeel van het hof niet langer worden gezegd dat de nieuwe locatie dient als vervanging van het gehuurde. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat alle grote spelers in de supermarktbranche op zoek zijn naar locaties in het hele land. Als [Vastgoed] op grotere afstand van het gehuurde een nieuwe locatie in gebruik nemen, kan niet worden gezegd dat dit gebeurt om de locatie in het gehuurde te vei-vangen. Met inachtneming van deze uitgangspunten zal het hof de voorwaai'de formuleren die hierna onder "De uitspraak" is vastgelegd Vervolgens dient de hoogte van de tegemoetkoming te worden bepaald. [Vastgoed] heeft aanspraak gemaakt op een bedrag van ,94. In haai' conclusie van dupliek heeft zij dit bedrag onder verwijzing naai- een aantal producties gespecificeerd. [Supermarkt] heeft daar in eerste aanleg bij akte uitlating producties op gereageerd. In deze akte heeft [Supermai-kt] onder punt 79 geconcludeerd dat hooguit een vergoeding van ," op zijn plaats is Het hof stelt voorop dat het bij de bepaling van de tegemoetkoming moet gaan om kosten die daadwerkelijk noodzakelijk zijn geworden doordat de huurder vanwege de beëindiging van de huurovereenkomst naar een andere locatie moet verhuizen en zich daar moet herinrichten (vgl. onder meer HR , NJ 2000, 692 en HR , NJ 2002, 144). Volgens vaste rechtspraak betekent dit dat rekening moet worden gehouden met afsclii-ij vingen die al op de gehuurde inventaris hebben plaatsgevonden en met een aftrek "nieuw voor oud" [Supei-mai-kt] heeft in dit kader allereerst aangevoerd dat het in de supermarktbranche gebruikelijk is om een inventai'is in een periode van zeven jaai- af te schrijven. Aangezien [Vastgoed] het gehuurde medio 2007 heeft betrokken, is deze afscln-ijvingstermijn al gi-otendeels voltooid, aldus [Superniai-kt]. [Supermai'kt] heeft verder aangevoerd dat uit berichtgeving van eind 2011 blijkt dat [Vastgoed] al haai- filialen gaat moderniseren onder de noemer van een nieuw [Vastgoedj-concept: "New Generation". Omdat [Vastgoed] de im-ichting van het gehuurde toch al wenste te vernieuwen, kunnen de inrichtingskosten niet als een gevolg van een verhuizing voor rekening van [Supermarkt] worden gebracht [Vastgoed] heeft deze stellingen van [Supermarkt] niet betwist, terwijl zij heeft moeten begrijpen dat deze kwestie ook in hoger beroep van belang zou kunnen zijn. Bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep is van de zijde van [Vastgoed] erkend dat in het kader van het concept "New Generation" de im-ichting van haar filialen wordt vernieuwd. In het van [Supermarkt] gehuurde pand heeft deze vernieuwing in verband met de onderhavige procedure nog niet plaatsgevonden. Naar het oordeel van het hof heeft [Superniai'kt] bij deze stand van zaken terecht aangevoerd dat er geen aanleiding is om de kosten van een nieuwe inventai'is via de vast te stellen tegemoetkoming geheel often dele voor rekening van [Supermai-kt] te brengen. Daai-mee vah een van de grootste door [Vastgoed] opgevoerde posten weg Ook de door [Vastgoed] genoemde andere grote post, "afbouwiiivesteringeii", kan naai- het oordeel van het hof niet worden overgenomen. [Vastgoed] gaat bij deze post uh van het casco huren van een nieuwe bedrijfsruimte, die vervolgens afgebouwd moet worden (plaatsen wanden, leggen vloeren, leggen leidingen, enzovoort). [Supermai-kt] voert naai- het oordeel van het hof terecht aan dat dergelijke afbouwkosten, waarvan grotendeels geen sprake zou zijn als [Vastgoed] niet een casco maai- een min of meer afgebouw- 174 TijdSchriftvoorHUURRECHT B E D R I J F S R U I M T E N r 3 mei/juni 2013

5 Jiiiispnideiitiebespreking de bedrijfsruimte zou liuren, niet onder de noemer imichtingslcosten liunnen worden gebracht Voor het overige staat naar- het oordeel van het hof wel vast dat [Vastgoed], indien zij daadwerkelijk de in het gehuurde uitgeoefende supermar'kt naar een andere locatie in de regio zal verhuizen, verhuis- en inrichtingskosten zal maken. De exacte hoogte daarvan is nu nog niet te bepalen en kan naar- het oordeel van het hof ook in het midden blijven. Volgens de wettekst en vaste rechtspraak hoeven deze kosten niet volledig door [Supermarkt] gedragen worden maar dient [Supermai-kt] een tegemoetkoming in die kosten te voldoen. Rekening houdend met hetgeen over en weer is gesteld acht het hof in de gegeven omstandigheden een tegemoetkoming van ," op zijn plaats Het hof acht geen termen aanwezig om partijen nog gelegenlieid te geven hun stellingen ten aanzien van de hoogte van de vast te stellen tegemoetkoming aan te vullen. De pai-tijen hebben zich in eerste aanleg al vrij uitgebreid over deze kwestie uitgelaten en, terwijl zij wisten dat deze kwestie ook in hoger beroep van belang zou kumien worden, geen aanleiding gezien om hun stehingen dienaangaande nog aan te vullen of aan te passen In verband met liet bepaalde in ai-tikel 7:297 lid 2 BW zal het hof [Supermarkt] op de na te melden wijze in de gelegenlieid stellen om haar vordering in te trekken. [Supermarkt] dient bij akte mee te delen of zij haai- vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst wil intrekken. De akte is uitsluitend voor dh doel bestemd. Een antwoordakte wordt niet vei-waclit [Vastgoed] heeft verder in haai- memorie van antwoord (nr. 2.7) verzocht om vaststelling van een bedrag dat [Supermm-kt] aan [Vastgoed] moet betalen als later mocht blijken dat de wil om het verhuurde persoonlijk in duurzaam gebniik te nemen bij [Supermarkt] niet aanwezig is geweest. Ai-tikel 7:299 lid 3 BW biedt de mogelijklieid om voor dat geval een dergelijk bedrag vast te stellen. Volgens [Vastgoed] dient dh bedrag op minimaal ,-- te worden vastgesteld. Volgens [Supermai-kt] is er geen gi-ond om nu al een dergelijk bedrag vast te stellen althans moet het bedrag worden vastgesteld op maximaal , Het hof zal een bedrag als bedoeld in artikel 7:299 lid 3 vaststellen. [Supermarkt] kan daar niet veel bezwaar tegen hebben. Als de wil om het verhuurde persoonlijk duurzaam in gebruik te nemen bij haar aanwezig is, en daar gaat het hof vanuit, dan hoeft [Supermai-kt] dat bedrag nimmer te voldoen H e t hof zal het bedrag vaststellen op ,--. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat [Vastgoed] heeft aangekondigd op de voet van ai-tikel 7:308 BW een vergoeding van goodwill van [Supermai-kt] te zullen vorderen. Indien [Supermai-kt] dus slechts korte tijd een supermarkt in het pand exploiteert en [Vastgoed] vanwege die korte duur aanspraak wil maken op het in artikel 7:299 lid 3 bedoelde bedrag, hoeft daai-ln geen vergoeding van goodwill te zijn opgenomen. Verder laat genoemd artikellid [Vastgoed] uitdrukkelijk de ruimte om te zijner tijd, indien daar termen voor aanwezig zijn, verdere schadevergoeding te vorderen Door pai-tijen zijn geen concrete feiten of omstandigheden gesteld die, indien zij zouden zijn bewezen, tot een andere uitkomst zouden leiden. Het hof acht daarom geen termen aanwezig voor bewijslevering In afwachting van een uidating van [Supermarkt] over het al dan niet intrekken van haai- vordering zal het hof elke verdere beslissing aanliouden. Het hof is voornemens om het eindarrest niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Het hof acht geen termen aanwezig om af te wijken van het in ardkel 7:295 lid 1 vervatte uitgangspunt dat de huurovereenkomst niet eerder eindigt dan nadat de rechteriijke beslissing tot beëindiging onherroepelijk is geworden. 5. De uitspraak (...). Dit arrest is gewezen door mrs. Chr M. Aarts, l.b.n. Keizer en E.E.A. van Buitenen (...). Commentaar De onderhavige casus betreft de beëindiging van een liuiu-- overeenkomst ter zake een supermarkt wegens dringend eigen gebruik door een (andere) supermai-ktexploitant, op de voet van ail. 7:296 lid 1 sub b BW. Het gerechtshof oordeelt dat in dit geval voldaan is aan de criteria van de opzeggingsgrond 'dringend eigen gebruik' en oordeelt dat de vordering van verhuurder tot beëindiging van de hum-overeenkomst toewijsbaar is. Vervolgens komt de vraag aan de orde of huurder recht heeft op een tegemoetkoming in haar verhuis- en im-ichtingskosten. Het gerechtshof beantwoordt deze vraag bevestigend, maai- verbindt hieraan wel voorwaarden. Verder komen nog enige andere aspecten aan bod, zoals het vaststellen van een bedrag als bedoeld in ait. 7:299 lid 3 BW.^^ In deze noot ga ik nader in op het verhuis- en inriclitingskosteiiaspect. Op grond van ait. 7:297 BW kan de huui-der van 290-bedrijfsruimte aanspraak niaken op een tegemoetkoming in zijn verhuis- en im-ichtingskosten wanneer de verhuurder de huurovereenicomst opzegt en de huurovereenkomst vervolgens wordt beëindigd door de rechter In de wet is niet gedefinieerd wat onder 'verhuiskosten' en 'imichtingskosten' moet worden verstaan, zodat de rechter die begrippen dient uit te leggen. De Hoge Raad heeft een eenvoudige omschi-ijving gegeven van 'verhuiskosten'. Dat zijn de kosten die de huurder zal moeten maken om te verhuizen.^'^ In hetzelfde arrest geeft de Hoge Raad een omsciirijving van het begrip 'inrichtingskosten'. Dat zijn de kosten die de huurder zal moeten niaken om zich elders in te richten.^' In dit geval maakt huurder aanspraak op een bedrag van e ,94. Het gerechtshof wijst daai-van uiteindelijk een bedrag van ,- toe. Bij de beoordeling steh het gerechtshof voorop dat het bij de bepaling van de tegemoetko- 35. Alt. 7:299 lid 3 BW bepaah dat de rechter in een beslissing tot toewijzing van een vordering tot beëindiging gegrond op de in art. 7:296 lid onder BW bedoelde wil van één van de daar genoemde personen, op verzoek van de huurder of ambtshalve een bedrag kan bepalen dat de verhuurder aan de huurder (of degene die bevoegdelijk heeft ondergehuurd) moet betalen, mdien later mocht blijken dat die wil in werkelijklieid niet aanwezig is geweest, onverminderd het recht van de huurder op verdere schadevergoeding. 36. HR 4 november 1983, NJ 1984,271 (Jonker/Buirma). 37. Een uitgebreid ovei-zicht van wat door lagere rechters m concreto onder 'verhuiskosten' en 'im-ichtingskosten' wordt gerekend, is te vinden in het artikel van de hand van D.H. de Witte: 'Verhuis- en im-ichtingskosten: een deflnitiesttijd met procesrechtelijke complicaties', TvHB 1012, p IMn 3 mei/juni 2013 TijdSchriftvoorHUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE 175

6 Jwispnidentiebespreking ming moet gaan om icosten die daadwerkelijlc noodzakelijk zijn geworden doordat huurder vanwege de beëindiging van de huurovereenkomst naar een andere loeatie moet verhuizen en zieh daar- moet herinrichten. Daarbij moet rekening worden gehouden met afschrijvingen die al op de inventaris hebben plaatsgevonden en met een aftrek 'nieuw voor oud'. Volgens het gerechtshof is de inventaris van huurder in dh geval zo goed als afgesclu-even. Bovendien acht het gerechtshof aamiemelijk dat huurder al haar filialen wenst te moderniseren en de imichting van het gehuurde toch al wenste te vernieuwen (terwijl zij dat voor het onderhavige filiaal nog niet had gedaan). De kosten voor een nieuwe inventaris kunnen daarom niet als een gevolg van een verhuizing voor rekening van verhuurder worden gebracht. Dh alles is in lijn met vaste rechtspraak. Eveneens in lijn met vaste jurisprudentie/' oordeelt het gerechtshof dat de (andere grote) post 'afbouwinvesteringen' niet kan worden overgenomen. Huurder gaat bij deze post uit van het casco huren van een nieuwe bedrijfsruimte die vervolgens afgebouwd moet worden (wanden plaatsen, vloeren leggen, leidingen leggen etc.). Verhuurder heeft daar tegenin gebracht dat dergelijke afbouwkosten, waarvan volgens verhum'der geen sprake zou zijn als huurder niet een casco maar een min of meer afgebouwde bedrijfsruimte zou huren, niet onder de noemer inrichtingskosten kunnen worden gebracht. Het gerechtshof volgt het betoog van verhuurder, zonder zijn oordeel op dit punt (nader) te motiveren. U i t andere rechtspraak^' volgt dat de achterliggende gedachte hierbij is dat de huurder bij de liuui' van cascoruiiiite een lagere huur betaah dan in het geval het gehuurde met plafond, ftissemnuren etc. gebruiksgereed ('turnkey') is, zodat in de lagere huurprijs al een vergoeding voor bouwkundige ingi'cpen is begrepen.*"' Ik vraag mij af of die gedachtegang (in zijn algemeenheid) juist is. Supermarktruimte wordt veelal casco gehuurd. Als dat niet het geval is, dan is de huurprijs mijns inziens hoger dan die zou zijn geweest als de mimte wel casco zou zijn gehuurd, omdat verhuurder investeringen heeft gepleegd om het gehuurde af te bouwen. Die investeringen wenst verhuurder via een hogere huurprijs gecompenseerd te zien. Met andere woorden: de huurprijs van cascoruimte is mijns inziens niet zozeer lager dan de huurprijs van 'turnkey'- mimte omdat daarin een vergoeding voor bouwkundige ingrepen is begrepen, maar de huurprijs van 'turnkey'-ruiiiite is hoger dan de huur van cascoruimte, omdat verhuurder de door hem gemaakte afbouwkosten door huurder vergoed wil zien. Of huurder de kosten voor de aankleding van de casco bedrijfsruimte nu direct zelf betaalt of via een hogere huur aan verhuui'der betaalt, mijns inziens betreft het in beide gevallen "kosten die de huutder moet maken om zich elders in te richten" en daai'mee kosten die voldoen aan de omschrijving van het begi'ip 'imichtingskosten' zoals de Hoge Raad die heeft gegeven.*" Het gerechtshof verbindt vervolgens twee voorwaai'den aan toewijzing van de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten van huurder, overeenlcomstig het bepaalde in ai't. 6:105 l i d l slot BW.«De eerste voorwaai'de is dat de nieuwe locatie door huurder in gebruik wordt genomen binnen zes maanden na beëindiging van de huui'overeenkomst. Indien het tijdsverloop groter is, kan naar het oordeel van het gerechtshof niet meer van een verhuizing worden gesproken. Het gerechtshof motiveert niet waarom het kiest voor een termijn van zes maanden. '^ De termijn van zes maanden lijkt mij aan de ki'appe kant, gelet op het feh (van algemene bekendheid) dat het moeilijk is om de beschikking te ki'ijgen over een geschikte locatie om een supermai'kt te exploiteren (aan welk feit het gerechtshof ook zelf refereert in r o ). N u de huurovereenkomst echter al op 8 juni 2011 is opgezegd en huurder dus al de nodige tijd heeft gehad om uit te kijken naai' een vervangende locatie en de huui'overeenkomst bovendien (pas) wordt beëindigd per 1 januaii 2014, acht ik de gegeven termijn niet om'edelijk. Het ijkpunt zou dan mijns inziens wel moeten zijn het monient waarop het gehuurde aan huurder wordt opgeleverd (en huurder begint met imiclitingswerlczaaiiilieden) en niet (pas) het moment van opening van de winkel voor het publiek. De tweede voorwaai'de is dat de nieuwe locatie zich bevindt in een straal van 10 kilometer vanafhet gehuurde. Indien de afstand ruimer is, kan naar het oordeel van het gerechtshof niet langer worden gezegd dat de nieuwe locatie dient als vervanging van het gehuui'de. Het gerechtshof neemt daarbij in aanmerking dat alle grote spelers in de supermarktbranche op zoek zijn naar locaties in het hele land. Als huurder op grotere afstand van het gehuurde een nieuwe locatie in gebruik neemt, kan niet worden gezegd dat dh gebeurt om de locatie in het gehuurde te vervangen, aldus het gerechtshof. Het gerechtshof motiveert niet waarom het voorgaande leidt tot een straal van 10 kilometer vanafhet gehuurde (en niet tot een straal van bijvoorbeeld 5 kilometer of 20 kilometer). Ik ben van mening dat als ervoor wordt gekozen om een voorwaai'de als de onderiiavige te verbinden aan het verkrijgen van een tegemoetkoming in de verhuis- en iniichtings- 38. Vgl. o.m. Hof Arnhem 24 februaii 2009, ZJArBH7552; Hof 's-hertogenbosch 30 juni 2009, ZJArBK3047; Rb. 's-gravenliage, sector kanton Delft, 3 december 2009, LJN BL0527; R. Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht, 19 mei 2010, U?VBN0577 en Hof Amsterdam 6 maai't 2012, LJN BW Zie de rechtspraak genoemd in de vorige noot. 40. Een uitzondering wordt gemaakt voor specifieke bouwkundige vookieningen; vgl. o.m. Hof's-Gravenhage 19 juli 2011, L;?V^BR Vgl. ook D.H. de Witte, 'Verhuis- en imichtingskosten: een definhiestrijd met procesrechtelijke complicaties', TvHB 2012, p Hof 's-hertogenbosch nam in zijn arrest van 30 juni 2009 {UN'BK'iMl) m de beoordeling van de tegemoetkoming in de verhuis- en imichtingskosten van de huurder mee de verbouwingskosten die Presto Pizza had moeten maken "omdat zij een kale hal geschikt moest maken als bedrijfsruimte. " Volgens Presto Pizza had zij in dat verband onder meer wanden en deuren geplaatst en een systeemplafond aangebracht. 42. Art. 6:105 lid 1 BW luidt: "De begroting van nogniet ingetreden schade kan door de rechter geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld of na afveging van goede en kwade kansen bij voorbaat geschieden. In het laatste geval kan de rechter de schuldenaar veroordelen, hetzij tot betaling van een bedrag ineens, hetzij tot betaling van periodiek uit te keren bedragen, al of niet met verplichting tot zekerheidstelling; deze veroordehng kan geschieden onder door de rechter te stellen voonvaarden. " 43. Kantom-echter 's-gravenhage hanteerde een termijn van drie jaai' in het geval waarover werd geoordeeld op 3 deceniber 2012 (L7ArBL0527). TijdSchriftvoorHUURRECHT B E D R I J F S R U I M T E Nr.3 mei/juni 2013

7 Jurispnidenüebespreking kosten/'' het in de rede hgt om aan te sluiten bij het verzoi'gingsgebied van de betreffende winkel (of andere soort 290-bedrijfsrtumte). Hoe groter het verzorgingsgebied (primair + secundair), hoe groter de straal mijns inziens is, waai'bhmen nog kan worden gesproken van een verhuizing. De grootte van het verzorgingsgebied verschilt per sooit winkel. Zo heeft een meubelwinkel over het algemeen een veel groter verzorgingsgebied dan een supermarkt. Maar ook tussen verschillende soorten supermarkten bestaan grote verschillen in verzorgingsgebied. Zo heeft een discounter vanwege zijn aanzuigende werking in beginsel een groot verzorgingsgebied, terwijl een fiill-service supermarkt, vanwege de hogere prijsstelling, in beginsel een kleiner verzorgingsgebied heeft. Het verzorgingsgebied van een grootschalige supermarkt (zoals een Albert Heijn XL) is vaak regionaal, die van een buurtsuper lokaal en duidelijk begrensd. Daarnaast zijn er, vanwege het verschil in bevolkingsdichtheid, ook regionale verschillen in de omvang van een verzorgingsgebied van een winlcel binnen Nederland.''^ Indien een nieuw filiaal wordt geopend in een ander verzorgingsgebied (dat wil zeggen: buhen het primaire en secundaire verzorgingsgebied van het (voorheen) gehuurde filiaal) zou kunnen worden gezegd dat geen sprake meer is van het vervangen van de locatie in het gehuurde, maar van het openen van een geheel nieuwe winkel elders. E.T. de Boer"'* 44. Het opnemen van een voorwaai'de als de onderhavige ligt mijns inziens minder voor de hand als het niet gaat om een 'grote speler' in de supermarktbranche (zoals hier kennelijk het geval was) maai' om een kleine speler (plaatselijke buurtsuper), die (in tegenstelling tot de 'grote spelers') niet als strategie heefl zoveel mogelijk locaties in het hele land te vei'wei'ven. 45. Hof's-Hertogenbosch overwoog op 30 juni 2009 (JJN BK3047) dat de omstandigheid dat de huui'der, die als kernactiviteit had het produceren en verkopen van pizza's, niet binnen de gemeentegrenzen van de beheffende gemeente (onbekend is weuce gemeente het beü'of) was verhuisd, niet in de weg stond aan toewijzing van een tegemoetkoming in de im'iclitmgskosten (met andere woorden: er was wel degelijk sprake van de voortzetting van het bedrijf van de huui'der volgens het gerechtshof). 46. Ester de Boer is werkzaam als advocaat-counsel bij HouthofFBuruma te Rotterdam. Nn 3 mei/juni 2013 TijdSchriftvoorHUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE 177

8

Essentie. Samenvatting

Essentie. Samenvatting WR 2013/74: 290-bedrijfsruimte dringend eigen gebruik: exploitatie supermarkt; eigen gebruik; dringendheid; duurzaamheid gebruik; verhuis- en inr... Klik hier om het document te openen in een browser venster

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE HUURRECHT

JURISPRUDENTIE HUURRECHT JURISPRUDENTIE HUURRECHT SPREKER PROF. MR. A.W. JONGBLOED, HOOGLERAAR EXECUTIE- EN BESLAGRECHT UNIVERSITEIT UTRECHT, RAADSHEER- PLAATSVERVANGER HOF ARNHEM-LEEUWARDEN, RAADSHEER- PLAATSVERVANGER HOF AMSTERDAM

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink

ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink http://de Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 03-03-2015 Datum publicatie 04-03-2015 Zaaknummer HD 200.153.080_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d.

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d. LJN: BC8179, Gerechtshof Leeuwarden, 0600557 Datum uitspraak: 12-03-2008 Datum publicatie: 31-03-2008 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Hoger beroep [Naar] het oordeel van

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 BW, titel 4: Bedrijfsruimte Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte Artikel 290 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.2385 (062.02), ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Jurisprudentiebespreking

Jurisprudentiebespreking Jurisprudentiebespreking nv: N. Eeken en prof. im: A. W. Jongbloed 21. Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam 23 augustus 2013 Zaaknummer: 1395840 CV E X P L 12-35845 Vomar Voordeelmarkt

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN.

IN NAAM DER KONINGIN. IN NAAM DER KONINGIN. Uitspraak: 24 april 2007 Rolnummer: 04/1518 Rolnr. rechtbank: 52161 / HA ZA 03-2869 HET GERECHTSHOF 'S-GRAVENHAGE, vierde civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

De verhuis- en inrichtingskosten

De verhuis- en inrichtingskosten De verhuis- en inrichtingskosten van artikel 7:297 BW Aanknopingspunten bij de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming mr. M. Sloot en mr. A. Kemp * De huurder van 290-bedrijfsruimte, die geconfronteerd

Nadere informatie

5. Hof 's-hertogenbosch 18 juni 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2632 (Stichting Woonpunt) (Gebrek/opstal)

5. Hof 's-hertogenbosch 18 juni 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2632 (Stichting Woonpunt) (Gebrek/opstal) HOUTHOFF BURUMA 5. Hof 's-hertogenbosch 18 juni 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2632 (Stichting Woonpunt) (Gebrek/opstal) Rechtspraak.ni - Print uitspraak Page 1 of 6 ECLI:NL:GHSHE:2013:2632 Instantie Datuni

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-40 Datum uitspraak: 24 september 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: H.G. Warmer en S.H.M. Warmer-Bleij te Neede, verder te noemen: Warmer,

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbobr:2016:1526 Instantie Rechtbank Oost Brabant Datum uitspraak 09 03 2016 Datum publicatie 04 04 2016 Zaaknummer

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

pagina 1 van 5 LJN: BR6704, Gerechtshof Amsterdam, 200.072.5489/01 Datum 07-06-2011 uitspraak: Datum 05-09-2011 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Kennelijk

Nadere informatie

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS,

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS, LJN: BU5105, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.077.445/01 Datum uitspraak: 22-11-2011 Datum publicatie: 22-11-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Kort geding Republiek

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y],

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y], GERECHTSHOF TE AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y], gevestigd te [plaats],

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 6 18-01-16 09:21 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5012 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 09-07-2013 Datum publicatie 11-07-2013

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht kantonrechter locatie Amersfoort zaaknummer: 5002999 AC EXPL 16-1728 WL/1132 Vonnis van 2 november 2016 inzake [eiser], wonende te [woonplaats], verder

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling civiel recht. zaaknummer HD /01. arrest van 10 februari in de zaak van

Uitspraak. Afdeling civiel recht. zaaknummer HD /01. arrest van 10 februari in de zaak van pagina 1 van 7 ECLI:NL:GHSHE:2015:442 Instantie Gerechtshof 'shertogenbosch Datum uitspraak 10022015 Datum publicatie 11022015 Zaaknummer 200.134.432_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691 beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Sector kanton Locatie Rotterdam zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-2969 uitspraak: 21

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid gevestigd te Hoofddorp, gedaagde partij, gemachtigde: mr. M.A.M. Lem.

de besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid gevestigd te Hoofddorp, gedaagde partij, gemachtigde: mr. M.A.M. Lem. IN NAAM DES Ko"r,,,,'G~ vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Leiden/Gouda Locatie Alphen aan den Rijn TJ Rolnr.: 1258331 \CV EXPL 13-762 Datum: 2juli 2013 Vonnis in de voorziening bij voorraad )( wonende

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken In de dagelijkse praktijk komen wij van Stad&Co ondernemers tegen die vragen hebben over hun juridische

Nadere informatie

11-09-2015 21-09-2015 14/00330. Belastingrecht. Hoger beroep

11-09-2015 21-09-2015 14/00330. Belastingrecht. Hoger beroep ECLI:NL:GHSHE:2015:3523 http://deeplink. Deeplink Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 11-09-2015 21-09-2015

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

Artikel 7:220 BW regelt de medewerkingplicht van een huurder bij een voorgenomen renovatie.

Artikel 7:220 BW regelt de medewerkingplicht van een huurder bij een voorgenomen renovatie. Dit artikel is als volgt onderverdeeld: I. de medewerkingplicht van de huurder; II. huurbeëindiging wegens renovatie: de mogelijkheden; III. vergoedingsrechten. I. DE MEDEWERKINGPLICHT VAN DE HUURDER Artikel

Nadere informatie

pagina 1 van 5 LJN: BW4219, Gerechtshof 's-hertogenbosch, HD 200.085.238 T Datum uitspraak: 24-04-2012 Datum publicatie: 27-04-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:......

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:1766

ECLI:NL:GHSHE:2016:1766 ECLI:NL:GHSHE:2016:1766 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:ghshe:2016:1766 Instantie Gerechtshof 'shertogenbosch Datum uitspraak 03052016 Datum publicatie 09052016 Zaaknummer

Nadere informatie

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35)

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35) ARREST GERECHTSHOF s-hertogenbosch Afdeling civiel recht zaaknummer HD 200.141.063/01 arrest van 13 januari 2015 in de zaak van A, wonende te [Woonplaats], appellante, hierna aan te duiden als de vrouw,

Nadere informatie

Rechtsgeldige beëindiging van het Huurcontract tussen V.N.I. en Xenon Webstore B.V. c.q. de heren Hofs

Rechtsgeldige beëindiging van het Huurcontract tussen V.N.I. en Xenon Webstore B.V. c.q. de heren Hofs Rechtsgeldige beëindiging van het Huurcontract tussen V.N.I. en Xenon Webstore B.V. c.q. de heren Hofs Mijn gemachtigde mr. G.M. Kerpestein heeft in de Memorie van Antwoord, waaraan het Hof in zijn hele

Nadere informatie

Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling

Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling Donderdag 26 juni 2014 Pieter Twaalfhoven Helma Sengers Jodit de Bruin Indeplaatsstelling (1) Hoe? Onderling overleg contractsovername

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 12/32 KG De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan door mr. J.A.I. Wendt, griffier, heeft op 23 oktober

Nadere informatie

Supermarktvastgoed & Huurrecht

Supermarktvastgoed & Huurrecht Supermarktvastgoed & Huurrecht Vrijdag 8 maart 2013 Jodit M. de Bruin Programma Inleiding huurrecht Asbest Exploitatieplicht Afwijkende bedingen Huurprijzen Renovatie 2 Inleiding (1) Soorten huur Gebouwde

Nadere informatie

1 van 6 28-2-2013 14:35

1 van 6 28-2-2013 14:35 1 van 6 28-2-2013 14:35 LJN: BR5339, Gerechtshof Amsterdam, 200.085.721/01 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 26-07-2011 18-08-2011 Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep kort geding Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Zwolle afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.128.246 (zaaknummer rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, 137888) beschikking

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

JAAN 2013/169 27-08-2013, 200.124.231, ECLI:NL:GHARL:2013:6549

JAAN 2013/169 27-08-2013, 200.124.231, ECLI:NL:GHARL:2013:6549 JAAN 2013/169 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem), 27-08-2013, 200.124.231, ECLI:NL:GHARL:2013:6549 Hoger beroep kort geding, Appellant wel belang bij hoger beroep, maar geen belang bij vorderingen

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 07/08 Arbitraal vonnis in de zaak van: de stichting A., gevestigd te Z., eiseres in conventie, verweerster in reconventie, gemachtigde: mr. A.H. Wijnberg, tegen:

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-295 d.d. 25 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo 105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; De werknemer is geschorst vanwege het opnemen van gesprekken met leidinggevenden en het delen van deze opnamen.

Nadere informatie

Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven. LJN: BR4234, Gerechtshof 's-hertogenbosch, HD 200.080.545 Datum 26-07-2011 uitspraak: Datum 05-08-2011 publicatie: Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Art. 1019h

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering. Verzekeringsvoorwaarden. Relevante informatie en medewerking.

Rechtsbijstandverzekering. Verzekeringsvoorwaarden. Relevante informatie en medewerking. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-017 d.d. 8 mei 2014 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG en mr. W.J.J. Los, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

LJN: AV7838,Sector kanton Rechtbank Haarlem, 304202/ VV EXPL 06-72 Print uitspraak

LJN: AV7838,Sector kanton Rechtbank Haarlem, 304202/ VV EXPL 06-72 Print uitspraak LJN: AV7838,Sector kanton Rechtbank Haarlem, 304202/ VV EXPL 06-72 Print uitspraak Datum uitspraak: 29-03-2006 Datum publicatie: 03-04-2006 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Algemeen verbintenissenrecht Het gebruik van algemene voorwaarden; zo standaard is het niet!

NIEUWSBRIEF 3. Algemeen verbintenissenrecht Het gebruik van algemene voorwaarden; zo standaard is het niet! NIEUWSBRIEF 3 Welkom bij de periodieke nieuwsbrief van Koppelaar & Linssen Advocaten. In een kort tijdsbestek bent u op de hoogte van uw rechten, plichten en (recente) juridische ontwikkelingen. In onze

Nadere informatie

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015 22/05 2015 11: B8 l~x 0703813091 RB Den Haag Temt Handel 1410001/ 0005 vonnis RECHTBANK OEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding

Nadere informatie

WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu...

WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu... WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Beweerdelijke onvoldoende onderbouwing van taxatie, onjuiste uitgangspunten en beïnvloeding van betrokkene.

Beweerdelijke onvoldoende onderbouwing van taxatie, onjuiste uitgangspunten en beïnvloeding van betrokkene. Beweerdelijke onvoldoende onderbouwing van taxatie, onjuiste uitgangspunten en beïnvloeding van betrokkene. Klager is eigenaar van een pand. Toen hij dit in 1999 van een vennootschap kocht is overeengekomen

Nadere informatie

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Huurrecht - kantoorruimte en overige bedrijfsruimte De meeste huurvragen hebben betrekking op het huurrecht en een huurovereenkomst betreffende het (ver)huren van een onroerende zaak. De wet maakt onderscheid

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 11/12 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. A. Hammerstein, wonende te Arnhem, voorzitter, ir. N. Bomer, wonende te Heeze, dr. P.D.J. Vegt, wonende te

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Onderhandelingsperikelen. Onjuiste beeldvorming over positie veroorzaakt. Vertrouwen

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr...

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr... pagina 1 van 5 JOR 2013/87 Gerechtshof Arnhem, 18-12-2012, 200.099.939, LJN BY7149 Processuele gevolgen faillietverklaring voor aanhangige rechtsvorderingen, Schorsing van geding in conventie ex art. 29

Nadere informatie

Raad van Toezicht te Arnhem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM BESLISSING.

Raad van Toezicht te Arnhem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM BESLISSING. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onjuist advies. De verkoper van een bedrijfsruimte verwijt de medewerkster van zijn makelaar dat zij hem onjuist heeft geadviseerd. Klager heeft een bod van EUR 700.000,--

Nadere informatie

Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086

Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086 Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086 Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 200.128.747/01 zaak/rolnummer rechtbank Amsterdam : 516778 / HA ZA 12-574 ECLI:NL:GHAMS:2014:1331 Datum:

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

zaaknummer gerechtshof 200.143.673 (zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, kantonrechter, locatie Utrecht 2534388)

zaaknummer gerechtshof 200.143.673 (zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, kantonrechter, locatie Utrecht 2534388) beschikking GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.143.673 (zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, kantonrechter, locatie Utrecht 2534388) beschikking

Nadere informatie

«JBPr» 21. De partijen worden hierna UBS en CEVA genoemd. 1. Het geding in hoger beroep (...; red.) 2. Feiten

«JBPr» 21. De partijen worden hierna UBS en CEVA genoemd. 1. Het geding in hoger beroep (...; red.) 2. Feiten «JBPr» 21 Jansen in deze zaak op een praktische wijze de helpende en beschermende hand geboden en dient eerst de geschorste procedure tegen Wasserij Jansen te worden voortgezet voordat duidelijk is wie

Nadere informatie

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis.

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis. Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure 1 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 162, d.d. 6 juli 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en mr. B.F. Keulen) Samenvatting Betalingsbeschermingsverzekering.

Nadere informatie

JHV 2015/15 11-11-2014, 200.140.140/01, ECLI:NL:GHAMS:2014:4726

JHV 2015/15 11-11-2014, 200.140.140/01, ECLI:NL:GHAMS:2014:4726 JHV 2015/15 Gerechtshof Amsterdam, 11-11-2014, 200.140.140/01, ECLI:NL:GHAMS:2014:4726 Betalingsachterstand, Gebreken, Vordering huurprijsvermindering, Ontbinding Publicatie JHV 2015 afl. 1 Publicatiedatum

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Leiden/Gouda Locatie Alphen aan den Rijn TJ/ME Rolnr.: 1169043 \ CV EXPL 12-1179 Datum: 26 maart 2013

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Leiden/Gouda Locatie Alphen aan den Rijn TJ/ME Rolnr.: 1169043 \ CV EXPL 12-1179 Datum: 26 maart 2013 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Leiden/Gouda Locatie Alphen aan den Rijn TJ/ME Rolnr.: 1169043 \ CV EXPL 12-1179 Datum: 26 maart 2013 Vonnis in de zaak van: de besloten vennootschap Datahouse Alphen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Rotterdam geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Rotterdam geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Tussen klaagster en haar ex-echtgenoot is een gerechtelijke procedure over huwelijkse voorwaarden gevoerd. De ex-echtgenoot heeft daarbij een beroep gedaan op een in zijn

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van:

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van: Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer: 406064 C/16 2015/1013 Zitting: 30 december 2015 CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROPERTIZE

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523 Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Onteigening. Verzuim tot betekening cassatieverklaring

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 104.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Z.H. Duijnstee-van Imhoff Published in WR 2009/109, p. 388-390. 1 Noot bij ktr. Utrecht 16 september

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK ; 96507/FA RK ; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters )

JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK ; 96507/FA RK ; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters ) JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK 12-7108; 96507/FA RK 12-71111; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters ) [Verzoekster] te [adres verzoekster], verzoekster, advocaat: mr. M. Huisman

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:2013

ECLI:NL:GHSHE:2015:2013 ECLI:NL:GHSHE:2015:2013 Instantie Datum uitspraak Gerechtshof 's-hertogenbosch 02-06-2015 Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden 04-06-2015 HD 200.111.205_01 Arbeidsrecht Verbintenissenrecht Bijzondere

Nadere informatie

1.3. De Inspecteur heeft een vertoogschrift ingediend, dat is ontvangen op 3 april 2000.

1.3. De Inspecteur heeft een vertoogschrift ingediend, dat is ontvangen op 3 april 2000. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 Vonnisnummer : 1999/275 Datum : 28 juli 2000 Rechters : mrs. A.W.M. Bijloos als voorzitter en de leden C.W.M. van Ballegooijen en L.F. van Kalmthout. Middel : Winstbelasting

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie