Jaarverslag Juni 2014 Bart Sonnenberg 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Juni 2014 Bart Sonnenberg 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Juni 2014 Bart Sonnenberg 1

2 Inleiding Hierbij treft u aan het jaarverslag van de stichting over In dit verslag schrijf ik als directeur bestuurder van PCBO Baarn Soest een algemene terugblik, geef inzicht in de noodzakelijke kwantitatieve gegevens en beschrijf onze ontwikkelingen, verwachtingen en risico s voor de nabije toekomst. Dit jaarverslag dient tevens ter verantwoording aan het ministerie. Als leidraad maak ik gebruik van het formulier Minimale inhoudsvereisten bestuursverslag 2013 van Dyade. Juni 2014 Bart Sonnenberg Directeur - bestuurder 2

3 A. Algemene terugblik De missie en de visie van de Stichting zijn als volgt verwoord in het Stichtingbeleidsplan: Stichtingsmissie, waar we voor staan Stichting PCBO Baarn Soest richt zich als organisatie, geïnspireerd door Bijbelse waarden en normen, op de permanente ontwikkeling van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie. Stichtingsvisie, waar we voor gaan De Stichting wil het beste uit alle leerlingen halen. Het streeft vanuit de protestants christelijke traditie naar het aanbieden van excellent onderwijs. Onze verbondenheid met die traditie geeft ons een open houding naar de ander in de breedste zin. Die open houding kenmerkt zich door betrokkenheid, verantwoordelijkheid, compassie, inspiratie, duurzaamheid, passie en lef. In de Bijbelse verhalen over Jezus worden we hierin aangespoord. Wij vinden in deze pluriforme samenleving de dialoog essentieel. Het scherpt ons om onze identiteit levend te houden en nodigt uit om samen met de ander op zoek te gaan naar wat ons inspireert en bindt. Dit alles vertaalt zich in: het ontdekken en verwerven van de wereld vanuit een gezonde nieuwsgierigheid; het creëren van een werk en leefomgeving waarin leerlingen sociaal competent worden met verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de wereld dichtbij, maar ook veraf. het volwaardig volwassen kunnen worden in een veilige, kansrijke leeromgeving; het bieden van een stevig fundament voor blijvend leren en ontwikkelen, zowel voor leerlingen als voor medewerkers; het leren filteren van de juiste kennis en informatie om een goed oordeelvormend vermogen te ontwikkelen; Vanuit de missie en visie hebben we onze ambities geformuleerd, te weten: 1. In 2015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen. 2. In 2015 heeft elke school een meetbare stap voorwaarts gezet richting haar eigen uitdagende doelen en resultaten met betrekking tot eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Daarnaast heeft in 2015 één derde van onze scholen het predicaat topschool ontvangen. 3. Vanaf 2014 is onze Stichting financieel voorspelbaar en gezond. 4. In 2015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt 3

4 Onderwijs: Iedere school heeft 3x een formeel schoolbezoek ontvangen van de directeur bestuurder. In februari/ maart zijn alle scholen bezocht op de items identiteit, onderwijsopbrengsten en handelingsgericht / opbrengstgericht werken (ambitie1). Per school is een verslag gemaakt en zijn vervolg afspraken gepland. Het schoolbezoek van juni / juli richtte zich op de afspraken per school vanuit het vorige schoolbezoek, de onderwijsopbrengsten en de voortgang van de schoolplan activiteiten. Het bezoek in oktober richtte zich op de voortgang van het schoolplan en de ontwikkelingen op het item excellente school (ambitie 2). Naast deze formele bezoeken zijn 5 scholen, KWS, Guido, Postiljon, Da Costa en Waterinkschool door verschillende omstandigheden iedere maand bezocht. Dan betrof het een voortgangsgesprek op basis van een ontwikkelpunt. Speciale inzet is getoond op de tweede ambitie gericht op de excellente school. De werkgroep belast met aandacht voor deze ambitie heeft op 23 mei de aftrap gegeven voor het ontwikkelen per school van een excellent onderwerp. Tijdens 3 directievergaderingen heeft de werkgroep opdrachten verstrekt en is het gesprek aan gegaan om deze ambitie meer gestalte te geven. Dat blijkt geen makkelijke opdracht te zijn. Besloten is om de studieavond met het bestuur en de GMR in mei 2014 als volgende stap in dit proces naar excellente scholen en excellent onderwijs te nemen. In april is de stichting gevisiteerd door 3 andere PO schoolbesturen. Dit visitatieproject is een initiatief vanuit het netwerk van de directeur bestuurder. De visitatieopdracht richtte zich op de tweede ambitie en werd in oktober uitgevoerd. Het leverde een herformulering op waardoor niet het product excellente school, maar meer het proces van school- en onderwijsontwikkeling centraal komt te staan. Het advies om meer geledingen van de school te betrekken bij dit proces is door de werkgroep opgepakt. In 2013 is het formele besluit genomen om toe te treden tot het nieuw op te richten samenwerkingsverband SWV De Eem. Vanuit onze stichting is de directeur bestuurder gekozen als één van de bestuurders van het nieuwe samenwerkingsverband. Om de rollen goed te scheiden en belangenverstrengeling te voorkomen behartigt mevrouw W. Zonneveld, als lid van ons algemeen (toezichthoudend) bestuur de belangen van onze stichting binnen het nieuwe samenwerkingsverband. In het opstellen van het ondersteuningsplan voor de regio hebben verschillende personeelsleden van onze stichting meegewerkt in de daarvoor opgerichte klankbordgroepen. Het personeelsmagazine is 3x verschenen in In dit jaar is het blad van een volledig papieren versie overgegaan naar een digitale versie. Dit is kostenbesparend en sluit goed aan de bij de digitale ontwikkelingen binnen ons onderwijs. Onderwijsinspectie: In 2013 heeft de inspectie de KWS (april), de Guido de Bresschool (juni), de Waterinkschool ( oktober) en de Postiljon (november) bezocht. Op 16 november bezocht de inspecteur het bestuursbureau om de toezichtontwikkelingen en risico s te bespreken. Het betrof een globaal beeld van onze 10 scholen. Eind van het kalenderjaar hadden de KWS en de Postiljon het predicaat zwak. (Per maart 2014 is de Postiljon op voldoende gekomen, maar zit de KWS nog in zwak en moet dit voor april 2015 hebben weggewerkt!). 4

5 Beleidsontwikkeling: Op het gebied van beleidsontwikkeling is het identiteitsdocument bijgesteld en hernieuwd vastgesteld. De Waterinkschool in Smitsveen Soest is door terugloop van leerlingen onder de opheffingsnorm gekomen. Daarvoor is specifiek beleid ontwikkeld vanuit de gedachte dat: a. De stichting wil nadrukkelijk vertegenwoordigd zijn in de 5 wijken van Soest: Overhees, Smitsveen / Klaarwater, Soestdijk, Soest Zuid, Soesterberg. De Waterinkschool is onze enige school in Smitsveen / Klaarwater. b. De Stichting staat voor christelijk geïnspireerd onderwijs met een aanbod van excellent onderwijs dat het beste uit de kinderen wil halen. Dit beleid richt zich op onderwijskwaliteit, schoolnabijheid en betaalbaarheid en is vastgesteld voor een periode van 4 jaar. Jaarlijks in september volgt een tussenstand en indien nodig een bijstelling op het beleid. Kwaliteitszorg: De stichting hanteert het INK management model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) als basissysteem voor de kwaliteitszorg. Het Stichtingbeleidsplan is samen met de schoolplannen in een kalenderjaarcyclus gezet, waarbij nadrukkelijk de kwaliteitscyclus van jaarverslag (maart) en jaarplan (november) voor de stichting, maar ook voor de scholen wordt gehanteerd. De schoolbezoeken, de gesprekscycli voor personeelsleden, de enquêtes voor ouders, leerkrachten en leerlingen, de gebouw - en materiële inventarisatie en de financiële controle vormen onderdeel van de kwaliteitszorg. Specifiek in dit kalenderjaar heeft iedere school in zijn jaarverslag de kwaliteitsvragen gekoppeld aan de kwaliteitsindicator van de onderwijsinspectie. Het gaat om indicator 9.1 t/m 9.7. De directie van de school geeft daarin aan op welke wijze het kwaliteitsaspect zichtbaar en meetbaar is gemaakt. Dit geheel zal in het kalenderjaar 2014 worden uitgebouwd. Kwaliteitsaspect 9 De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg. 9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. 9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 9.6 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. 9.7 De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving 5

6 Bestuurlijk toezicht: In het najaar besluit het algemeen bestuur in het kader van de professionalisering een samenwerking aan te gaan met VERUS. In december wordt het contract hiervoor getekend. Mevrouw C. Rhebergen zal het algemeen bestuur begeleiding in het optimaliseren van het gekozen bestuursmodel. De begeleiding vertaalt zich in 3 cursusavonden voor het hele bestuur en ondersteuning van de directeur bestuurder voor 3 dagdelen bij de verwezenlijking van de planlast. Dit traject start in het voorjaar van Personeel: Voor de werving en selectie van een nieuwe directeur voor de Da Costaschool hebben we gebruik gemaakt van een extern bureau. Dit is goed bevallen en heeft geresulteerd in de benoeming van een nieuwe directeur per 1 februari Daarmee is niet alleen de school, maar zijn al onze scholen weer voorzien van een directeur. Door het vertrek van de IB er naar elders hebben we moeten werven voor de KWS en de Gaspard. Binnen de organisatie bleek geen geschikte kandidaat te zijn. Voor de Gaspard kon de benoeming naadloos aansluiten met het vertrek van de toenmalige IB er. Voor de KWS is een overbrugging gecreëerd met externe hulp voor een periode van een half jaar. Huisvesting: Centrale thema voor de huisvesting voor 2013 is het voorbereiden van de bouw van de Brede School Baarn Noord (BSBN). Dit is een samenwerkingsproject van de gemeente Baarn, de schoolbesturen van het Sticht en PCBO Baarn Soest, Versa Welzijn voor het peuterspeelzaalwerk en Kind en Co voor de kinderopvang. Op 16 januari 2013 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de twee schoolbesturen getekend. Op 17 september is de vaststellingsovereenkomst getekend, waarmee de beide schoolbesturen gezamenlijk bouwheer zijn geworden. In het najaar zijn met de overige partners huurintentie overeenkomsten getekend. De meeste tijd is gaan zitten in de onderhandelingen over de dalende normvergoeding en de mogelijke financiële risico s bij de bouw. De gemeente heeft conform andere scholenbouwprojecten in Baarn vastgehouden aan de opstelling dat het prijspeil / normvergoeding geldt in het jaar van bouwen. (Uiteindelijk heeft de gemeente Baarn in het voorjaar van 2014 vastgelegd, om bij dalend prijspeil de normvergoeding voor 2014 ook in 2015 te handhaven en bij stijgend prijspeil het verschil tussen 2014 en 2015 in te zetten voor de bouw voor extra investeringen in duurzaamheid.) De verwachting is dat in voorjaar 2015 gebouwd gaat worden. De projectgroep, bestaande uit medewerkers van de partners, hebben het programma van eisen (PVE) voor onderwijs, duurzaamheid en techniek in samenwerking met ICS adviesbureau en de architect opgesteld. De verwachting is dat zomer 2014 de VO fase zal zijn afgerond. Verder activiteiten naast regulier onderhoud zijn op kosten van de gemeente: de Noodtrap bij de Guido de Bresschool, het hekwerk rond de Amalia Astroschool, de toegangstrap en het dak van de Da Costaschool, onderhoud aan kozijnen bij de Postiljon en de grote dakrenovatie bij de Bron. Vanuit de bestuursgelden zijn grote uitgaven geweest bij de Amalia Astroschool voor keukenblokjes, toiletten en schilderwerk, bij de Guido de Bresschool in de vernieuwing van de verlichting in LED verlichting en het buitenschilderwerk op verschillende scholen. Klachten registratie: De registratie van klachten gebeurt conform het model Klachtenreglement. Dit staat in de Stichtingsnotitie Meldplicht en Klachtrecht. 6

7 In dit kalenderjaar hebben zich twee formeel geregistreerde klachten voor gedaan. Het gaat om schriftelijke klachten die via het bestuursbureau worden afgehandeld. Een klacht richtte zich op het gevoerde leerlingenzorgbeleid van een school, de andere klacht was van personele aard. Treasury statuut: De Stichting beschikt over een treasurybeleid dat is vastgelegd in het treasurystatuut. Het doel van het treasurystatuut is dat, in het kader van vermogensbeheer van Stichting PCBO Baarn- Soest, helder wordt gemaakt volgens welke procedures besluiten tot stand komen en aan welke richtlijnen de bij beleggingen betrokken personen zich moeten houden. In het jaar 2013 heeft er zich geen wijziging van dit beleid voor gedaan. Het vermogen is gespreid over enkele spaarrekeningen, waarbij de gelden altijd mogen worden ingelegd en opgenomen. Per kwartaal wordt gekeken of en op welke wijze gunstige rentebaten te creëren zijn. Voor 2013 was hier door de lage rentestand geen substantieel voordeel te behalen. b. Kwantitatieve gegevens Leerlingen: Leerling-verloop totaal per 1 okt Leerlingprognose totaal per 1 okt De stichting heeft te maken met een dalende trend. Voor de komende jaren wordt nog een lichte daling van 30 leerlingen verwacht. Cito eindtoets PCBO L. Gem. PCBO L. Gem. PCBO L. Gem. Stichting gem. zonder correctie 537,0 535,1 537,6 535,1 536,6 534,7 Een specificering van de leerresultaten cito, waaronder, de eindtoets en de tussentoetsen van rekenen, taal en begrijpend lezen zijn uitgewerkt in de notitie Onderwijsopbrengsten Analyse voorjaar 2013 en Analyse onderwijsopbrengsten najaar Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs per 31 juli: Schooltype Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage VWO 44 15% 55 20% 57 19% 7

8 HAVO/VWO % 68 22% HAVO 80 27% 49 18% 27 9% HAVO/VMBO % 41 14% VMBO - tl % 65 24% 56 18% VMB gl kl bl % 49 18% 54 18% Totaal % % % (Tussentijdse) uitstroom zorg Aantal % Aantal % Aantal % lln BAO SBO/ SO 17 0,7% 19 0,8 % 24 1,1% Personeel: werkzaam Aantal 1 januari ,12 FTE 31 december ,04 FTE Verhouding vrouw / man 82,7 % 17,3 % Ziekteverzuim: Verzuimpercentage Meldingsfrequentie Verzuim duur % ,67 dagen % 0,89 18,61 dagen ,24% 0,82 20,74 dagen Er melden zich minder vaak mensen ziek. Wel zijn de zieke personeelsleden over het algemeen langer ziek. Deskundigheidsbevordering: Teamgerichte (na)scholing: Type scholing Aantal teams In alle teams heeft teamscholing plaats gevonden. De scholing was gericht op: Leerlingenzorg 8 8

9 Didactiek Vakinhoudelijk Visie gericht Methodes Communicatie / PR Individuele nascholing: Type scholing De individuele scholing was gericht op: Vakinhoudelijke verdieping BHV Leerlingenzorg Persoonlijke vaardigheden Master ecologische pedagogiek Master SEN Master theologie Aantal leerkrachten Klanttevredenheid: KMPO tevredenheidscores 2011* norm stichtingsscore Rapportcijfer management 7,7 7,5 Rapportcijfer personeel 7,7 7,5 Gemiddeld item score management 3,6 3,5 Gemiddeld itemscore personeel 3,5 3,4 KMPO tevredenheidscores 2011* norm schoolscore Rapportcijfer ouders 7,5 7,3 Rapportcijfer leerlingen 6 t/m 8 8 7,8 Gemiddeld item score ouders 3,5 3,3 Gemiddeld itemscore leerlingen 6 t/m 8 3,4 3,2 * Voorjaar 2014 volgt de volgende KMPO Conclusie: In 2008 nam 94% van de leerlingen en 27% van de ouders deel aan het KMPO tevredenheidonderzoek. In 2011 zijn dit 89% van de leerlingen en 48% van de ouders. Dit levert een representatief beeld op. Het rapportcijfer van de ouders was in 2008 een 7,4. Nu is dit een 7,3. Ondanks een dikke voldoende ligt dit iets onder de landelijke score. Daar ligt voor de nabije toekomst een uitdaging. Het streven moet zijn om op of boven de landelijke benchmark uit te komen. De nieuwe KPMO wordt in januari 2014 afgenomen. Die resultaten komen terug in het jaarverslag van

10 C. Continuiteitsparagraaf Gegevensset: A.1. Kengetallen: Kengetal (stand 31/12) Personele bezetting FTE Management directie Onderwijzend personeel Overige medewerkers 10,94 112,92 11,98 10,94 115,00 11,98 10,94 112,00 10,00 10,94 110,00 10,00 Leerlingen prognose Zie verder bijlage 1 Toelichting: We hebben nog steeds te veel personeel ten opzichte van het aantal leerlingen. Dit wordt gecompenseerd door het PAM budget volledig hiervoor te gebruiken. De dekking van de overige kosten wordt voorlopig gevonden uit de algemene reserves. We maken nu geen gebruik van de RDDF. IN het voorjaar van 2015 besluiten we of RDDF plaatsing noodzakelijk wordt gericht op 1 augustus Het komende jaar zullen wij ons richten op het behoud van jonge leerkrachten en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Naar verwachting zullen ook in de nieuwe CAO daarvoor richtlijnen gegeven worden. (vitaliteitsbeleid) We kiezen er ook voor om de scholen, uitgezonderd de Waterinkschool, met minimaal 8 groepen te laten werken. Voor de Waterinkschool is een eigen beleid ontwikkeld. De school kampt met krimp. In 2016 wordt bepaald of en hoe we verder willen gaan. Tot die tijd wordt hard gewerkt aan het werven van leerlingen. A.2. Meerjarenbegroting: Conform bijlage 5 ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële VA Materiële VA Financiële VA TOTAAL VASTE ACTIVA VORDERINGEN LIQUIDE MIDDELEN

11 TOTAAL ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserve publiek Bestemmingsfonds publiek Bestemmingsfonds privaat VOORZIENINGEN LANGLOPENDE SCHULDEN KORTLOPENDE SCHULDEN TOTAAL PASSIVA Staat/Raming van Baten en Lasten BATEN Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten TOTAAL BATEN LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten TOTAAL LASTEN Saldo Baten en Lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten TOTAAL RESULTAAT Incidentele baten en lasten in totaal resultaat **We gaan uit van 2% verhoging 11

12 Toelichting: Voor het komende jaar is een lichte daling van 30 leerlingen te verwachten. Daarna stabiliseert het weer. Het gaat hier om ongeveer Voor het kalenderjaar maken we geen gebruik van de RDDF. We verwachten dit met natuurlijk verloop te kunnen opvangen. Bij de formatie is allereerst de groepsgrootte en groepssamenstelling leidend. Vervolgens wordt gekeken naar de juiste menskracht. Door de vele duobanen is het niet altijd mogelijk de juiste personele uren in te zetten. Dan moet voor de resturen extra personeel worden aangetrokken. Per 1 januari 2015 vindt de doordecentralisatie van de gemeentelijke middelen voor de huisvesting van de scholen plaats. De verwachting is dat na de zomer hier meer over bekend is. Per twee jaar wordt de meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. Vanuit de planning van 2012 is een inschatting gemaakt over de investeringen vanuit het gemeentelijke deel voor de komende 5 jaar vanaf 1 januari Het gaat hier om een investeringslast van rond Indien de overheid geen dekkende bekostiging levert, ligt hier zeker een financieel risico. Overige rapportages: B.1. Intern risicobeheersings- en controlesysteem: In het najaar van 2013 heeft de werkgroep financiën, samen met een financieel specialist van VERUS gewerkt aan een risico inventarisatie. De stichting maakt nu gebruik van NAR (Nederlands Adviesbureau Risicomanagement). Doel van dit risico instrument is om twee keer per jaar mogelijke risico s onder ogen te zien en met gerichte maatregelen de kans te verkleinen of het risico te voorkomen. Als iets als risicogebeurtenis is aangemerkt wordt dit niet opgenomen in de begroting. Zie bijlage 2. Verder is er een reglement voor de auditcommissie financieel en administratief (zie bijlage 4) en ligt er een procedure ten aanzien van de facturering en de betaling. B.2. Belangrijkste risico s en onzekerheden - De daling van 30 leerlingen in 2014 blijft een risico. - De zwakke school KWS moet in 2015 op inspectie groen staan. De school heeft geen goed imago. Dat is een risico. - Het voortbestaan van de Waterinkschool is gebaseerd op een verantwoorde groei van leerlingen. Als dit uitblijft, dan is dit een reëel risico. - De bouw van de Brede School Baarn Noord zal starten in Het financieel haalbaar bouwen zal een risico zijn. De aanbesteding is daarin een cruciaal moment. - De doordecentralisatie van de huisvesting van gemeente naar bestuur is een risico op basis van de vergoeding die de overheid aan de schoolbesturen gaat uitkeren. Dit wordt pas eind 2014 duidelijk. - De kosten voor het personeel zijn hoog en nog niet in verhouding, waardoor het gehele PAM budget hiervoor wordt ingezet. De overige kosten van het PAM budget worden voorlopig gedekt uit de meevallers. Dat is een risico. 12

13 B.3. Rapportage toezichthoudend orgaan: Periode: Januari januari 2014 Onderwerp: Functioneren Stichtingsbestuur In dit verslag beschrijf ik als voorzitter, namens het bestuur, onze huidige samenstelling en leg verantwoording af aan de hand van de genomen besluiten over onze inzet voor PCBO Baarn Soest in Samenstelling Stichtingsbestuur per 10 februari 2014 Mw. M. Gersdorf- van den Berg, voorzitter en verantwoordelijk voor bestuurszaken, identiteit en HRM Mw. W. Zonneveld, verantwoordelijk voor onderwijs en samenwerkingsverband De heer R. Van Hoeven, verantwoordelijk voor financiën De heer R.J. Waanders, verantwoordelijk voor externe vertegenwoordiging De heer G. de Jong, verantwoordelijk voor gebouwen & beheer Met ingang van 1 april 2013 hebben wij afscheid genomen van mw. J. Pijnenborg, verantwoordelijk voor bestuurszaken en externe vertegenwoordiging. Met ingang van 1 september 2013 hebben mevrouw Den Hartog (gebouwen en beheer) en de heer F. Vernéde, (financiën) hun taken neergelegd en hun verantwoordelijkheden overgedragen. Het bestuur is hiermee weer op volle sterkte en heeft in haar verdeling de drie gemeentekernen te weten Baarn, Soest en Soesterberg vertegenwoordigd. Ook is er rekening gehouden met vakinhoudelijke deskundigheid van de betrokken bestuurders die aansluit bij hun portefeuille. 2. Bestuursbesluiten In 2013 heeft het bestuur de volgende besluiten geaccordeerd: Besluit om aan te sluiten bij het nieuw gevormde Samenwerkingsverband Eemland. In de aanloop om te komen tot deze besluitvorming heeft mw. W. Zonneveld namens het bestuur en de heer B. Sonnenberg als bovenschoolbestuurder actief geparticipeerd in de vorming van het nieuwe samenwerkingsverband. De heer B. Sonnenberg zal het eerste jaar in de Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband deelnemen. Als bestuur hechten wij er waarde aan dat deze nieuwe organisatie een voorspoedige start maakt en dat onze belangen daarin goed geborgd worden. Besluit om geen personeel in het Risico Dragend Deel van de Formatie te plaatsen. Achterliggende redenen: de financiële positie van de Stichting PCBO is dusdanig te noemen dat er geen reden is om personeel in RDDF te plaatsen. Daarnaast willen wij als werkgever werkzekerheid bieden aan ons personeel en creëren wij onnodig onrust door werknemers in RDDF te plaatsen. Dit zijn de overwegingen die ten grondslag liggen aan dit besluit. Als bestuur besluiten wij om in 2016 een definitief besluit te nemen over het openhouden van de prof. Dr. Waterinkschool. De school krijgt in de komende jaren onze steun om verdere krimp te voorkomen. Wij vinden het belangrijk dat de school ook een redelijke termijn krijgt om te groeien en haar bestaansrecht te verzekeren, vandaar dat wij een definitief besluit hierover pas in 2016 zullen nemen. De komende jaren zal jaarlijks in de september vergadering op bestuursniveau de situatie van de prof. Dr. Waterinkschool bespreken aan de hand van vastgestelde KPI s. 13

14 Het bestuur besluit om 2 van de 4 strategische ambities van te herzien. Wij passen mede naar aanleiding van de feedback van de collegiale visitatie op bestuursniveau, onze ambitie gericht op het streven naar excellent onderwijs aan. De ambitie was eerst: o In 2015 heeft één derde van onze scholen het predicaat excellente school ontvangen. Dit ontstaat o.a. door de inzet en kwaliteit van een excellent werkend team. De nieuwe ambitie wordt: o In 2015 heeft elke school een meetbare stap voorwaarts gezet richting haar eigen uitdagende doelen en resultaten met betrekking tot eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Daarnaast heeft in 2015 één derde van onze scholen het predicaat topschool ontvangen. De aanscherping van de ambitie zit op 2 aspecten: 1. het hanteren van het predicaat topschool wat door de Stichting zelf geformuleerd is en goed weergeeft wat wij verstaan onder hoogwaardig onderwijs verstaan. 2. Van elke school zichtbare inzet op deze ambitie verwachten in plaats van 3 van de 10 scholen. De financieel georiënteerde ambitie wordt bijgesteld omdat wij deze in 2014 realiseren. De formulering was: o In 2014 is onze Stichting financieel stabiel, dus gezond te noemen. o De nieuwe formulering is: In 2014 is onze Stichting financieel voorspelbaar en gezond. Wat naast de genomen besluiten in 2013 nadrukkelijk tijd gevraagd heeft van het bestuur is de procesgang rondom de bouw van de brede school in Baarn Noord. Hierin participeren wij naast het bestuur van de Montinischool als bouwheer. Het bewaken van de voortgang van dit bouwproces is met enige regelmaat een terugkerend agendapunt en vraagt veel tijd van onze bovenschoolbestuurder, de heer B. Sonnenberg en de heer G. de Jong. Wij hopen als toezichthoudend bestuur hiermee zorgvuldig rekenschap te hebben gegeven van onze bijdrage aan de Stichting PCBO Baarn Soest. Soest, 20 februari 2014 M. Gersdorf-van den Berg Voorzitter 14

15 Bijlagen 1. Ontwikkelingen in personeelsbestand Reglement voor de Auditcommissie financieel en administratief Losse bijlagen: 3. Rapportage risicobeheersysteem Stichtingsrapportage NAR 4. Meerjarenbegroting Bijlage 1: a. Ontwikkelingen in personeelsbestand 2013 Enkele cijfers Vast en tijdelijk, mannen/vrouwen/functiegroepen 2013 Op zijn 196 personen (133.04fte) bij PCBO Baarn Soest werkzaam. Het merendeel heeft een parttime aanstelling (154) en slechts 42 werkt fulltime. De 162 vrouwen ( fte) werken vrijwel allen (143) parttime, naast 34 (30.80 fte) mannen, waarvan het grootste deel (24) fulltime werkt. Het overgrote deel 166 personen ( fte) is leerkracht met een parttime aanstelling (134 personen). Het aantal directeuren is ongewijzigd t.o.v. het jaar ervoor: 11 personen, fte. Wel zijn er wat meer OOP-ers (20 personen, 9.00 fte) in dienst gekomen in de klas. De administratieve OOP-ers, die allen parttime werken, zijn gelijk gebleven: 8 (2.9 fte) Op werken 198 personen ( fte) binnen onze stichting. Daarvan zijn 45 fulltime in dienst en 153 parttime. Het merendeel is vrouwelijk, 164 ( fte) die vrijwel allen (141) parttime in dienst zijn, naast 34 (30.59 fte) mannen, waarvan het grootste deel (23) fulltime werkt. Het overgrote deel 169 personen ( fte) is leerkracht en werkt parttime 134 personen. Daarnaast zijn er 11 (10.94 fte) directeuren werkzaam en 18 OOP-ers (8.7 fte), waarvan er 8 (2.9 fte) parttime administratief werkzaam zijn Een jaar eerder op werkten er werken 206 personen ( fte) binnen onze stichting. Daarvan waren er 50 fulltime in dienst en 156 parttime. Ook in 2011 is het merendeel vrouwelijk, 170 personen ( fte) en 36 mannen (32.68 fte) Opnieuw heeft een personele daling plaatsgevonden onder het onderwijzend personeel van ruim 2 fte in 2013 onder het onderwijzend personeel. De andere functiegroepen zijn vrijwel gelijk gebleven. 15

16 Het aantrekken van een nieuwe directeur heeft weer een mannelijke kandidaat opgeleverd. Daarmee zijn nog steeds slechts 2 van de 11 directieleden vrouwelijk. In het kader van de functiemix zijn op personen in de LB schaal benoemd. Een jaar later is dit uitgebreid en zijn er 26 LB leerkrachten (20.17 fte) in de stichting aanwezig. Op zijn inmiddels fte, 29 personen benoemd in de LB schaal. Instroom en uitstroom Ondanks de huidige bezuinigingen en de aannamestop is wordt rond 2016 weer een tekort aan leerkrachten verwacht als gevolg van vergrijzing. Daarop zullen wij ook moeten anticiperen en gericht naar ons eigen personeelsbestand en leeftijdsgroepen moeten kijken. Het komende jaar zullen wij ons richten op het behoud van jonge leerkrachten en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Naar verwachting zullen ook in de nieuwe CAO daarvoor richtlijnen gegeven worden (Vitaliteitsregeling). Verzuim 16

17 De verzuimcijfers laten een laagterecord zien bij zowel het verzuimpercentage als ook de meldingsfrequentie! Wel is er een stijging zichtbaar in de verzuimduur van dagen naar dagen. Daaruit zouden we kunnen concluderen we dat zich minder mensen ziek melden en dat er minder vaak ziek gemeld wordt. Degenen die wel ziek zijn, zijn over het algemeen langer ziek. Er blijkt een afname te zijn van het middellang en lang verzuim. Terwijl er een toename is bij kort (tot 1 week) en zeer lang verzuim (> 1jaar). We volgen daarmee de landelijke trend (bron Falke en Verbaan februari 2013) Het verzuim daalt in heel Nederland tot een laagte record van ca 4%. De cijfers voor de onderwijssector zijn pas bekend in de zomer van Landelijk is zichtbaar dat een steeds grotere groep is die niet verzuimd. Echter degenen die wel verzuimen doen dat vaker, hetgeen zichtbaar is in een stabiel verzuimfrequentiecijfer van 1.1. De Nul-verzuimers zijn niet in de cijfers zichtbaar op dit moment. Dyade is gevraagd dit in haar rapportages op te nemen zodat we nauwkeuriger analyses kunnen maken. Bijlage 2 Reglement voor de Auditcommissie financieel en administratief Inleiding Dit reglement is opgesteld door het algemeen bestuur van de Stichting PCBO Baarn Soest. De instelling van een auditcommissie heeft als doel om het algemeen bestuur ondersteuning te bieden bij zijn toezicht op de doelrealisatie en de daartoe te verkrijgen en beheren financiën. Dan gaat het over: 17

18 - de inzet van financiële middelen in het kader van de strategische en beleidsmatige doelen die bijdragen aan de beoogde statutaire en/of strategische doelstellingen; - de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen; - de naleving van wet- en regelgeving; - de financiële informatieverschaffing; - de naleving en opvolging van aanbevelingen van de externe accountant; - de relatie met de accountant ten aanzien van zijn onafhankelijkheid, zijn bezoldiging en het voorkomen dat hij buiten medeweten van het algemeen bestuur andere dan controlewerkzaamheden verricht; - het toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting; - evaluatie van het functioneren van de accountant. De taak van de commissie is het toezicht dat het algemeen bestuur uitoefent op het financiële beleid en beheer te ondersteunen door hiertoe voorbereidende werkzaamheden te verrichten en daarover verslag aan het algemeen bestuur te doen. Artikel 1 Samenstelling 1. De commissie bestaat uit tenminste twee leden van het algemeen bestuur.. 2. De zittingstermijn van de leden van de commissie is vier jaren. 3. Eenmaal per twee jaar wordt een lid van de commissie vervangen.. 4. De leden hebben ten minste basale kennis op financieel administratief terrein en op het terrein van accounting en zijn in staat (de elementen van) de (meerjaren)begroting en de jaarrekening van de stichting te duiden, of zijn in staat het hiervoor vereiste kennisniveau binnen redelijke termijn na hun benoeming te bereiken. Artikel 2 Taakomschrijving De commissie heeft als taak het algemeen bestuur in staat te stellen tot het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts de toetsing van de werking van de controle op de interne administratieve organisatie, Artikel 3 Werkwijze 1. De commissie bespreekt in ieder geval de volgende onderwerpen: - de stand van zaken m.b.t. de meerjarenbegroting; - de jaarbegroting; - de kwartaalrapportages en de toelichting daarop van de directeur-bestuurder; - de jaarrekening; - de rapportage van de externe accountant. Ten aanzien van deze onderwerpen maakt de commissie zo spoedig mogelijk na bespreking haar oordeel kenbaar aan het algemeen bestuur. 2. De commissie is bevoegd bij haar vergaderingen de directeur-bestuurder, de medewerker financiën, de externe accountant of derden uit te nodigen. 18

19 3. Na een daartoe strekkende machtiging van het algemeen bestuur heeft de commissie volledige en directe toegang tot andere medewerkers van de stichting dan de medewerker financiën, zulks uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden. 4. Indien inlichtingen worden gevraagd aan andere medewerkers van de stichting dan de medewerker financiën, informeert de commissie vooraf de directeur-bestuurder hierover. 5. Indien de commissie in het belang van haar taken en verantwoordelijkheden de directeurbestuurder niet informeert over een voornemen inlichtingen te vragen aan andere medewerkers van de stichting dan de medewerker financiën, meldt de commissie dit vooraf aan de voorzitter van het algemeen bestuur. 6. Na een daartoe strekkende machtiging van het algemeen bestuur heeft de commissie het recht om: a. extern juridisch of ander professioneel advies in te winnen; b. informatie in te winnen bij externe partijen waarmee de stichting een relatie onderhoudt. 7. Voor het overige bepaalt de commissie haar eigen werkwijze. 8. Eén maal per jaar, voorafgaand aan de vergadering waarin de raad van toezicht de jaarstukken bespreekt, legt de commissie voor haar werkzaamheden verantwoording af aan het algemeen bestuur. 19

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur P.C. Basisschool Da Costaschool Soest. Het bestuur van Stichting PCBO Baarn-Soest zoekt voor de Da Costaschool een

Functieprofiel Directeur P.C. Basisschool Da Costaschool Soest. Het bestuur van Stichting PCBO Baarn-Soest zoekt voor de Da Costaschool een Functieprofiel Directeur P.C. Basisschool Da Costaschool Soest Functienaam: Organisatie: School: Dienstverband: Salarisschaal: Directeur Stichting PCBO Baarn-Soest Da Costaschool 0,8-1,0 FTE conform CAO-PO

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON School : De Kameleon Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 Datum schoolbezoek : 3 juli 2007 Datum vaststelling : 21 september 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART School : basisschool Jan Ligthart Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 04QT Onderzoeksnummer : 90162 Datum schoolbezoek : 17 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Stichting Beleidsplan 2016-2020

Stichting Beleidsplan 2016-2020 Stichting Beleidsplan 2016-2020 Investeren in Kwaliteit December 2015 Inhoud H.1. Voorwoord... 3 H.2. Evaluatie planperiode 2012 2016... 4 H.3. Missie en Visie vormen de basis... 6 H.4. Strategische koers

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

Stichtingbeleidsplan 2012-2015

Stichtingbeleidsplan 2012-2015 Stichtingbeleidsplan 01-015 1 november 011 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING HOOFDSTUK ALGEMEEN.1 Zakelijke informatie. Stichtingsmissie, waar we voor staan. Stichtingsvisie, waar we voor gaan. Stichtingsambitie.5

Nadere informatie

Inhou o ds d op o g p ave v 1. ALGEMEEN 2. BELEIDSDOCUMENTEN 3. BESTUUR 4. FINANCIËN

Inhou o ds d op o g p ave v 1. ALGEMEEN 2. BELEIDSDOCUMENTEN 3. BESTUUR 4. FINANCIËN Infomap Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 1.1. 10 jaar stichting 1.2. BestuursFormatiePlan 2014-2015 1.3. Identiteitsdocument 1.4. Uittreksel Kamer van Koophandel 1.5. Statuten oprichting Stichting 1.6. Statuten:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST School : Openbare Montessorischool Zeist Plaats : Zeist BRIN-nummer : 12IW Onderzoeksnummer : 92056 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum

Nadere informatie

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Wsisé88f 7 3 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Datum schoolbezoek Datum vaststelling : 22

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM School : o.b.s. De Wezeboom Plaats : Ruinerwold BRIN-nummer : 18IJ Onderzoeksnummer : 93982 Datum schoolbezoek : 7 mei 2007 Datum vaststelling : 20 augustus

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING School : o.b.s. De Stelling Plaats : Makkinga BRIN-nummer : 13OD Onderzoeksnummer : 73451 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 2 juni 2006

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7270 15 februari 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 februari 2016 nr. FEZ/880590,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL TROUBADOUR School : basisschool Troubadour Plaats : Glanerbrug BRIN-nummer : 19MF Onderzoeksnummer : 90803 Datum schoolbezoek : 9 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT School : Basisschool Sunte Werfert Plaats : Elst BRIN-nummer : 06GD Onderzoeksnummer : 82353 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' School : basisschool 'De Hoeksteen' Plaats : Spijk BRIN-nummer : 04TX Onderzoeksnummer : 74116 Datum schoolbezoek : 27 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PROF. DR. K. SCHILDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PROF. DR. K. SCHILDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PROF. DR. K. SCHILDER School : basisschool Prof. Dr. K. Schilder Plaats : Zwolle BRIN-nummer : 08RQ Onderzoeksnummer : 89838 Datum schoolbezoek : 6 november 2006

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK WINDKRACHT 10

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK WINDKRACHT 10 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK WINDKRACHT 10 School : Windkracht 10 Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 15FD Onderzoeksnummer : 90552 Datum schoolbezoek : 11 januari 2007 Datum vaststelling : 23 februari 2007

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS HET VELDHUIS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS" School : rkbs "Het Veldhuis" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 27CT Onderzoeksnummer : 89402 Datum schoolbezoek : 8 februari 2007 Datum vaststelling : 23 maart

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' School : basisschool 'De Saffier' Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17EZ Onderzoeksnummer : 91919 Datum schoolbezoek : 17 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 19WG Onderzoeksnummer : 90267 Datum schoolbezoek : 11 januari 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL School : o.b.s. Burgerschool Plaats : Dokkum BRIN-nummer : 12NT Onderzoeksnummer : 93364 Datum schoolbezoek : 15 mei 2007 Datum vaststelling : 26 juni 2007

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE VEENSTER. BRIN-nummer : 05TS Onderzoeksnummer : 54418

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE VEENSTER. BRIN-nummer : 05TS Onderzoeksnummer : 54418 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE VEENSTER School : De VeenSter Plaats : Veenhuizen BRIN-nummer : 05TS Onderzoeksnummer : 54418 Datum schoolbezoek : 23 februari 2005 Datum vaststelling : 23 mei

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK School : Dr. Herderscheeschool voor so/vso-zmlk Plaats : Almelo BRIN-nummer : 19QO Onderzoeksnummer : 92020 Datum schoolbezoek : 16 januari

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. de Wethouder Brederode School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. de Wethouder Brederode School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij de Wethouder Brederode School Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 13HM Onderzoeksnummer : 122615 Datum schoolbezoek : 24 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL School : p.c Prins Constantijnschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 15AH Onderzoeksnummer : 71440 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL H. HART RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL H. HART School : R.K. Basisschool H. Hart Plaats : Stevensweert BRIN-nummer : 00AR Onderzoeksnummer : 64775 Datum schoolbezoek : 16 februari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE TRIANGEL'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE TRIANGEL' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE TRIANGEL' School : basisschool 'De Triangel' Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 17LF Onderzoeksnummer : 91921 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Christelijk College De Populier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Christelijk College De Populier RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Christelijk College De Populier Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Onderzoeksnummer: 2848610 Onderzoek uitgevoerd op: 22 september 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. SPCP Peuterspeelzalen

Jaarbericht 2014. SPCP Peuterspeelzalen Jaarbericht 2014 Organisatie Onderwijs SPCP Peuterspeelzalen Personeel Financiën Toekomst Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen. Het stond er

Nadere informatie

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen.

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen. Jaarbericht 2014 Organisatie Onderwijs SPCP Peuterspeelzalen Personeel Financiën Toekomst Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen. Het stond er

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET School : Basisschool 't Palet Plaats : Vlijmen BRIN-nummer : 09NW Onderzoeksnummer : 88750 Datum schoolbezoek : 18 januari 2007 Datum vaststelling : 9 maart

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse 2011-2015 Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Opgesteld door het algemeen en dagelijks bestuur Advies/instemming GMR*

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21KE Onderzoeksnummer : 122178 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN School : de Kleine Kapitein Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27YK Onderzoeksnummer : 70406 Datum schoolbezoek : 7 februari 2006 Datum vaststelling : 24 maart

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MARIA MONTESSORISCHOOL. : Maria Montessorischool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 18AR Onderzoeksnummer : 91511

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MARIA MONTESSORISCHOOL. : Maria Montessorischool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 18AR Onderzoeksnummer : 91511 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MARIA MONTESSORISCHOOL School : Maria Montessorischool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 18AR Onderzoeksnummer : 91511 Datum schoolbezoek : 18 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:17YS-8 Registratienummer: 3191098 Onderzoek uitgevoerd op:29 september

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Koningin Wilhelminaschool

Functieprofiel Directeur Koningin Wilhelminaschool Functieprofiel Directeur Koningin Wilhelminaschool Contactpersoon PCBO Baarn-Soest: personeelsmedewerker mw. S. Wevers, Nijverheidsweg 13C 3762 EP Soest, tel. 035 60 99 234, p-z@pcbobaarnsoest.nl. Profiel

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Montessori basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Montessori basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Montessori basisschool Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 22OD Onderzoeksnummer : 121784 Datum schoolbezoek : 4 april 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie