SCHOOLPLAN LOCATIE VALKENBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN LOCATIE VALKENBURG"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN LOCATIE VALKENBURG

2 Naam Inhoud 0. Voorwoord Relatie met WMK, beleidsterreinen en competenties 1. Inleiding 1.1 Doelen en functies van het schoolplan 1.2 Procedures vaststellen en opstellen van het schoolplan 1.3 Verwijzingen 2. Schoolbeschrijving 2.1 Kenmerken school 2.2 Kenmerken directie en leraren 2.3 Kenmerken leerlingen 2.4 Kenmerken ouders en omgeving 2.5 Prognoses interne en externe ontwikkelingen 3. Onderwijskundig beleid 3.1 Missie 3.2 Algemeen en specifiek 3.3 Levensbeschouwelijke identiteit 3.4 Leerstofaanbod en toetsinstrumenten 3.5 Taalleesonderwijs 3.6 Rekenen en wiskunde 3.7 Sociaal emotionele ontwikkeling 3.8 Actief Burgerschap en sociale cohesie 3.9 ICT 3.10 Leertijd 3.11 Pedagogisch klimaat 3.12 Didactisch handelen 3.13 Zorg en begeleiding 3.14 Passend onderwijs( afstemming) 3.15 Opbrengst gericht werken 3.16 Opbrengsten 4. Personeelsbeleid 4.1 Organisatorische doelen 4.2 Schoolleiding 4.3 Beroepshouding 4.4 Integraal personeelsbeleid- professionalisering 4.5 Instrumenten voor personeelsbeleid 4.6 Verzuimbeleid 5. Organisatie en beleid 5.1 structuur(organogram), schoolorganisatie en besturingsfilosofie 5.2 structuur( groeperingsvorm) 5.3 schoolklimaat( incl. soc. Veiligheid en Risico Inventarisatie) 5.4 communicatie (intern) 5.5 communicatie (extern) 5.6 communicatie (ouders) begeleiding naar VO-scholen 5.7 Voor- en vroegschoolse educatie 5.8 Buitenschoolse opvang( voor- tussen en naschools) 6. Financieel beleid Materieel beleid 6.1 lumpsum financiering en ondersteuning 6.2 externe geldstromen 6.3 interne geldstromen 6.4 sponsoring 6.5 begrotingen 7. Kwaliteitsbeleid 7.0 kwaliteitszorg en toelichting indicatoren 7.1 wet en regelgeving 7.2 terugblik schoolplan Strategisch beleid 7.4 analyse inspectierapporten 7.5 kwaliteitszorg en ouders ( analyse oudervragenlijst) 7.6 kwaliteitszorg en leerlingen (analyse leerlingenvragenlijst) 7.7 kwaliteitszorg en leraren( analyse lerarenvragenlijst) 7.8 Evaluatieplan

3 7.9 Kwaliteitsprofiel sterkte/ zwakte analyse 7.10 Plan van aanpak Plan van aanpak Plan van aanpak Plan van aanpak Bijlagen 1. Document Actief Burgerschap en sociale integratie 2. Overzicht ontwikkelpunten vanuit bouw en zorgoverleg

4 Voorwoord De Dubbelburg bestaat uit een hoofdvestiging in Valkenburg en nevenvestiging in Valkenburg en Rijnsburg. Aangezien het onderwijs op de vestigingen in Valkenburg en Rijnsburg van elkaar verschillen op het gebied van onderwijsinhoud en prioritering zijn voor deze locaties dan ook verschillende schoolplannen als uitgangspunt voor het onderwijs gerealiseerd. De verschillen in de beide schoolplannen zijn voornamelijk zichtbaar in de uitvoering van het verbeter- en verandertraject voor de duur van het schoolplan namelijk 4 jaren. Wat betreft kwaliteitszorg wordt dezelfde cyclus gehanteerd. Dit schoolplan betreft de locatie Valkenburg, waarbij bij bepaalde thema s ook kengetallen van de locatie Rijnsburg worden gegeven om een indruk te krijgen hoe de locatie Valkenburg zich verhoudt binnen de totale organisatie van de Dubbelburg. De indeling van het schoolplan is afgestemd op het strategisch beleidsplan van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek(OBODB) en de beleidsterreinen die wij belangrijk vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg( zie hoofdstuk 7). Dat betekent dat wij deze beleidsterreinen: 1. Beschrijven 2. Periodiek( laten) beoordelen 3. Borgen en verbeteren Wat beloven we? Doen wij wat we beloven?( hoofdstuk. 7) Wat moeten wij borgen en verbeteren? ( hoofdstuk ) De onderscheiden beleidsterreinen komen overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezicht kader. Tevens beschrijven wij in deze inleiding de competenties( in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons integraal personeelsbeleid(zie hoofdstuk 4). De beleidsterreinen en de competenties zijn logisch gekoppeld( zie schema) en afgeleid van de zeven bekwaamheidseisen in de wet BIO. Onze beleidsterreinen ( Kwaliteitszorg) Levensbeschouwelijk identiteit(3.3) Leerstofaanbod (3.4) Taalleesonderwijs(3.5) Rekenen en wiskunde (3.6) Sociaal emotionele ontwikkeling(3.7) Actief Burgerschap(3.8) ICT(3.9) Leertijd(3.10) Pedagogisch klimaat(3.11) Didactisch handelen(3.12) Actieve rol leerlingen(3.13) Schoolklimaat(5.3) Zorg en begeleiding(3.14) Passend onderwijs en afstemming(3.15) Opbrengst gericht werken (3.16) Onze competenties ( Integraal personeelsbeleid) Vakmatige beheersing Pedagogisch handelen Didactisch handelen Didactisch handelen Zorg voor leerlingen Opbrengstgerichtheid Afgeleid van de wet BIO Vakinhoudelijk competent (3) Vakinhoudelijk competent (3) Vakinhoudelijk competent (3) Vakinhoudelijk competent (3) Vakinhoudelijk competent (3) Vakinhoudelijk competent (3) Vakinhoudelijk competent (3) Organisatorisch competent(4) Pedagogisch competent en interpersoonlijk competent (Didactisch en vakinhoudelijk competent(3) organisatorisch competent(4) interpersoonlijk competent(10 vakinhoudelijk competent(3)

5 Opbrengsten(3.17) Schoolleiding( 4.2) Beroepshouding(4.3) Professionalisering(4.4) Integraal personeelsbeleid Interne communicatie(5.4) Externe contacten(5.5) Contacten met ouders(5.6) Voor- en vroegschoolse educatie(5.7) Kwaliteitszorg(7.1) Wet- en regelgeving(7.2) Opbrengstgerichtheid Professionele instelling Communicatie Communicatie Communicatie Gerichtheid op kwaliteit NSA Competent in samenwerken(omgeving 6) Competent in samenwerken(collegae 5) Competent in reflectie en ontwikkeling(7) Competent in samenwerken(collegae 5) Competent in samenwerken(omgeving 6) Competent in samenwerken(omgeving 6) Competent in reflectie en ontwikkeling(7) In dit schoolplan zijn hoofdstukken opgenomen die nader ingaan op de doelen die we stellen ten aanzien van de beleidsterreinen. In hoofdstuk 4 gaan we nader in op de rol en de functie van de onderscheiden competenties.

6 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van het schoolplan Ons schoolplan beschrijft- binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek( OBODB) in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities( fase to plan ). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen( fase to check ) voor de komende 4 jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument( wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als planningsdocument (wat willen we verbeteren?) voor de planperiode van Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak( zie hoofdstuk 7) willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. 1.2 Procedures voor het opstellen, vaststellen en levend houden van het schoolplan Het schoolplan is door de directie opgesteld in overleg met het team. De teamleden hebben meegedacht over de invulling van de diverse hoofdstukken. Het concept-schoolplan wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en het bestuur en eventuele aanvullingen en wijzigingen worden verwerkt. Het eindproduct wordt ter goedkeuring aan de medezeggenschapsraad en bestuur ter goedkeuring voorgelegd. Om tijdens de schoolplanperiode van 4 jaar het schoolplan levend te houden binnen het team zullen planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar besproken worden. In mei wordt bijvoorbeeld ieder jaar een QuickScan gehouden onder de leerkrachten waarin zij 6 kwaliteitsaspecten beoordelen. Het kwaliteitsaspect opbrengsten is ieder jaar het 7 e kwaliteitsaspect. Op bestuursniveau is afgesproken het kwaliteitsaspect evaluatie van de zorg als 8 e component mee te nemen. De resultaten van deze QuickScan worden besproken in de 1 e vergadering van het nieuwe schooljaar waarin ook wordt teruggekeken op het jaarplan van het voorgaande jaar. Ook het nieuwe jaarplan wordt in deze vergadering besproken. Er is een duidelijke koppeling tussen de studiedagen en het jaarplan. De in het schoolplan geformuleerde ambities komen ter sprake in de gesprekkencyclus met de leerkrachten. De agenda van de onderwijskundige bouwvergaderingen wordt met name bepaald door de in het schoolplan beschreven ambities. In ieder geval wordt in de tweede medezeggenschapsvergadering van het jaar het jaarplan van het voorgaande jaar geëvalueerd en wordt het jaarplan voor het komende jaar toegelicht. 1.3 Verwijzingen Ons schoolplan is een rompplan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken: Schoolgids Zorgplan WSNS ICT-beleidsplannen van de Dubbelburg en OBODB Strategisch beleidsplan Stichting Openbaar Onderwijs Duin- en Bollenstreek(OBODB) Meerjaren investeringsbegroting leermiddelen, i.c.t. en meubilair

7 Hoofdstuk 2 Schoolbeschrijving 2.1 Gegevens school Hoofdlocatie: Openbare basisschool de Dubbelburg Valkenhorst BW Valkenburg tel: Dislocatie Valkenburg Duyfrak: Luit Katlaan SN Valkenburg tel: Dislocatie Rijnsburg: Nassaulaan VW Rijnsburg tel: Kenmerken directie en leraren De directie bestaat uit een directeur en 1 adjunct-directeur. De directeur heeft de masteropleiding schoolleider gevolgd. De adjunct-directeur heeft de verantwoordelijkheid voor de locatie Rijnsburg en is hierdoor ook, samen met de directeur, aanspreekpunt voor collega s, ouders en kinderen. In het wekelijks directie(management Team) overleg wordt schoolbeleid ontwikkeld en locatievergaderingen voorbereid. De school telt een intern begeleider die wordt bijgestaan door een remedial- teacher. De intern begeleider heeft de master Sen- opleiding gevolgd. De intern begeleider is ook actief als adjunct- directeur op de locatie Rijnsburg. Wekelijks is er overleg tussen de directeur en de intern begeleider. Ten aanzien van de zorgbreedte bespreekt de IB er de agendapunten in de locatievergadering. Het aantal teamleden is 25 in vol- en deeltijd. De leeftijdsopbouw wordt per locatie gegeven in onderstaand schema( stand van zaken per ). Het ziekteverzuim is laag; het gemiddelde percentage over de periode is 3,2 voor het hele team. Per locatie betreft dit 2,8(locatie Rijnsburg) en 3,4(locatie Valkenburg). Locatie Valkenburg Per MT Onderwijs personeel(op) Onderwijsondersteunend personeel(oop) Ouder dan 50 jaar Tussen 40 en 50 jaar 3 Tussen 30 en 40 jaar Tussen 20 en 30 jaar 4 Totaal Locatie Rijnsburg

8 Per MT Onderwijs personeel(op) Onderwijsondersteunend personeel(oop) Ouder dan 50 jaar 1 (1) 5 1 Tussen 40 en 50 jaar Tussen 30 en 40 jaar 1 Tussen 20 en 30 jaar 2 Totaal Kenmerken leerlingen Onze school wordt bezocht door 259 leerlingen ( stand van zaken ) Onderstaand schema geeft het aantal leerlingen per locatie per groep en het aantal gewogen leerlingen op ) Locatie Valkenburg Groep Aantal leerlingen Gewicht Aantal , totaal Locatie Rijnsburg Groep Aantal leerlingen Gewicht Aantal , , ,3 3 totaal 97 7 In Valkenburg is een lager percentage leerlingen met een leerlingengewicht dan in Rijnsburg. Daarbij moet worden opgemerkt dat het aantal leerlingen met een leerlingengewicht op de beide locaties voornamelijk in de bovenbouwgroepen zit. Het leerlingengewicht neemt derhalve in de komende jaren sterk af. Voor zowel de groepen in Valkenburg als in Rijnsburg hebben we per groep specifieke kenmerken van kinderen in beeld gebracht en consequenties getrokken uit met name deze kenmerken. Het is duidelijk dat het onderwijsprogramma voor alle groepen van elkaar kunnen verschillen. Op beide locaties investeren we in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Op het gebied van taal wordt in Valkenburg extra ingezet op begrijpend lezen.

9 2.4 Kenmerken ouders en omgeving Onze school telt drie locaties. De hoofdlocatie in Valkenburg is wijk gebonden, terwijl de dislocatie aan de Luit Katlaan een dislocatie is gehuisvest in een nieuw schoolgebouw per 5 januari De leerlingen komen uit de directe omgeving van de school, maar een enkeling ook uit andere wijken in Valkenburg. De dislocatie Rijnsburg is ook een wijk gebonden locatie. De kinderen komen uit de directe nabijheid van de school. Het opleidingsniveau van ouders op de locatie Valkenburg is gemiddeld mbo en hbo. Ouders zijn over het algemeen goed betrokken bij hun kinderen en de school. Het opleidingsniveau van ouders op de locatie Rijnsburg is gemiddeld lbo en mbo. Op deze locatie zijn meer gewichtenleerlingen hoewel dit aantal door nieuwe regelgeving is afgenomen. Ouders zijn over het algemeen minder betrokken bij de school en daarom besteedt de school veel aandacht om ouders te interesseren voor wat de school en voornamelijk de leerling doet. De volgende staten geven een indruk van het opleidingsniveau van ouders per locatie( ). Valkenburg Groep Aantal HBO+ MBO <MBO leerlingen/ouders 1A 06/ A 15/ B 06/ B 09/ / / / A 10/ B 17/ A 10/ B 09/ / totaal 161/263 75(29%) 128(49%) 54(21%) Per l.l (47%) 128(80%) 54(34%) Rijnsburg Groep Aantal HBO+ MBO <MBO leerlingen/ouders 1 10/ / / / / / / / Totaal 97/ (20%) 80(47%) 52(30%) Per l.l (35%) 80(82%) 52(54%) Naast de uitkomsten van CITO- en methode gebonden toetsen worden conclusies uit bovenstaande schema s meegenomen en het schooldoel, groepsdoel en het onderwijsaanbod bepaald.

10 2.5 Interne en externe ontwikkelingen In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen( intern en extern) en bedreigingen(intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen per locatie. Valkenburg KANSEN BEDREIGINGEN INTERN Huisvesting in nieuwbouwwijk Duyfrak in Valkenburg, waardoor leerlingenaantal zal toenemen. Nieuwbouw aangepast aan de eisen van deze tijd. Financiële situatie met als gevolg dat het gevaar bestaat dat er onvoldoende formatieruimte beschikbaar is om van deze locatie een concurrerende school te maken EXTERN Een nieuw samenwerkingsverband met minder bureaucratie en kortere lijnen om in te spelen op probleemsituaties. Samenwerking met peuterspeelzaal en KOK kinderopvang tot een Brede School Beperkingen financiële middelen vanuit de overheid Rijnsburg KANSEN BEDREIGINGEN INTERN Kwaliteit genereren op het gebied van begeleiden van leerlingen met een leerachterstand. Betrokkenheid ouders vergroten Daling van het aantal leerlingen in Rijnsburg. Minder financiële middelen EXTERN Samenwerking met peuterspeelzaal en KOK kinderopvang tot een Brede School Een nieuw samenwerkingsverband met minder bureaucratie en kortere lijnen om in te spelen op probleemsituaties. Kosten huisvesting gebouw Rijnsburg Per 1 augustus 2010 zijn de referentieniveaus van kracht geworden. De nieuwe methodes die zijn aangeschaft dekken in algemene zin de leerstof zoals beschreven in de referentieniveaus. Op termijn willen we aangeven waar de individuele leerling voor rekenen en taal staat ten opzichte van de referentieniveaus. Deze informatie zal nodig zijn voor de overdracht van leerlingen naar het voortgezet(speciaal) onderwijs. Voor elke vo-school zal daarmee direct duidelijk zijn wat onze leerlingen al wel en wat ze nog niet beheersen. Omdat er op dit moment nog geen toetsen zijn die de beheersing van de referentieniveaus in beeld brengen, kunnen wij deze gegevens nu nog niet verzamelen. Het streven is dit wel te doen zodra er de mogelijkheden voor zijn. Ons team zal zich de komende jaren verder oriënteren op de rol, betekenis, functies en inhoud van de referentieniveaus. Uitgangspunt zal zijn dat binnen de Dubbelburg op alle locaties de opbrengsten hoger komen te liggen dan het fundamentele (F1) niveau. Onze ambitie is dat minimaal 90% van het aantal leerlingen op de locatie Valkenburg het streefniveau (S1) bereikt. Voor de locatie Rijnsburg wordt de ambitie vertaald in 80% leerlingen op S1 niveau.

11 Hoofdstuk 3 Het onderwijskundig beleid 3.1 De missie/ visie van de stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB) Wij bieden uitstekend openbaar basisonderwijs aan elk kind dat onze scholen bezoekt. Kinderen en hun ouders komen voor ons op de eerste plaats. Het motto van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek is: hart voor elkaar en hard voor de inhoud Missie van onze school Missie: Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij zijn een klassikaal georiënteerde basisschool maar gaan daarbij uit van passend onderwijs. Onderwijs op maat. Onze school staat in principe open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/ verzorgers. Het zorgprofiel is richtinggevend bij het aannemen van kinderen. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers Slogan en Kernwaarden Openbare basisschool de Dubbelburg: de basis voor de toekomst! Onze kernwaarden tekenen onze school: 1. zelfstandigheid 2. respect 3. kritische grondhouding 4. openheid Streefbeelden Voor de komende 4 jaren zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering: 1. Op onze school is er sprake van passend onderwijs binnen de daarvoor gestelde normen 2. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling 3. Op onze school wordt opbrengst gericht gewerkt met name op de gebieden, lezen, rekenen en taal. 4. Op onze school wordt systematisch(gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal- emotionele ontwikkeling. 5. Op onze school wordt systematisch aandacht geschonken aan alle vormen van lezen en leesbeleving. In hoofdstuk 7 Kwaliteitsbeleid geven we in de jaarplannen aan op welke wijze wij deze streefbeelden de komen vier jaar willen verwezenlijken en vervolgens bewaken dan wel door willen ontwikkelen Missiebeleid Om onze missie zichtbaar te houden, publiceren wij deze: In onze schoolgids

12 Op onze website Nemen wij deze jaarlijks door op onze teamvergaderingen. 3.2 De visies van de school Algemeen Ons onderwijs dient optimaal bij te dragen aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen om hen te vormen tot kritische, zelfbewuste mensen met respect voor elkaar en hun omgeving. Het kind staat centraal. Door kennisoverdracht en vorming wordt het kind voorbereid op zijn of haar rol in de samenleving. Ieder naar eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Het onderwijs moet inspelen op veranderingen in de samenleving en behoort actueel te zijn. De kinderen dienen zich veilig en geborgen te voelen op school en in de groep. De school biedt door middel van een goed leef- en werkklimaat de mogelijkheid van een doorgaande ontwikkeling van het kind. Deze ontwikkeling moet aansluiten bij de wereld van het kind. Van groot belang is het ontwikkelen van vaardigheden van onze leerlingen, zodat zij zich staande kunnen houden in een steeds veranderende maatschappij We proberen via ons onderwijs de gelijkwaardigheid van de mensen, ongeacht hun huidskleur, geloof of ontwikkeling, te benadrukken. Verdraagzaamheid is een primaire voorwaarde om hieraan te voldoen Levensbeschouwelijke identiteit Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen(glondu-lessen). We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal emotionele ontwikkeling en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteden we op de locatie Rijnsburg gericht aandacht aan de specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing Lesgeven( pedagogisch- didactisch handelen) Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel er nauwelijks sprake is van onderscheid. Van belang daarbij is oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich kan ontwikkelen. Belangrijke pedagogische uitgangspunten zijn: zelfstandigheid, samenwerken, kritische zin. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: De leerlingen betrekken bij het onderwijs en in gesprek gaan met de leerlingen Onderwijs op maat geven; differentiëren Een kwalitatief goede instructie verzorgen( IGDI) Kinderen zelfstandig en samen laten werken Zorg en begeleiding Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van de leerlingen. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met behulp van CITO -toetsen(cognitief) en VISEON(sociaal emotioneel). De zorg richt zich op het wegwerken of verkleinen van onderwijsachterstanden(leerprestaties), het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor het talentvolle kind en het verbeteren van de sociaal emotionele ontwikkeling.

13 De toets resultaten beschouwen we als indicatie voor deze ontwikkeling. We werken met groepsplannen, waarbinnen we oog hebben voor het individuele kind. De zorg richt zich op meerdere typen leerlingen. In de eerste plaats richt de zorg zich op leerlingen met een opvallende vaardigheidsscore of vaardigheidsscoreverloop. Opvallend is een score van D of E. Onze aandacht gaat voornamelijk uit naar de al dan niet behaalde groei in de vaardigheidsscore. In de groep- of leerlingbespreking bespreken we vooral dit aspect en bezien we welke acties ondernomen moeten/ kunnen worden. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de gemiddelde C- leerling en de leerling die talentvol is en in de categorie A/ A+ scoort. In beginsel maken we een HP(handelingsplan) voor leerlingen met een E-score en voor leerlingen die te maken krijgen met een zeer sterke terugval in vaardigheidsscore. Ook is van toepassing een didactisch werkplan( voor de groep als geheel) en het individuele plan (voor een kind). In het individuele handelingsplan wordt ook onderscheid gemaakt tussen leerlingen die met behulp van een aparte leerlijn worden begeleid( OPP= onderwijsperspectief). Van deze leerlingen wordt in een vroeg stadium(groep 5/6) al bepaald op welk niveau de leerlingen uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Op basis van deze uitstroom wordt de onderwijsinhoud bepaald Specifiek Onderwijskundig concept Het onderwijs op de Dubbelburg is gebaseerd op klassikale aanbieding van het onderwijs, waarbij zowel in instructie als verwerking op niveaus wordt gedifferentieerd. Onze onderwijskundige speerpunten Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief goed onderwijs. Ten aanzien van ons onderwijs zoeken we een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en de sociaalemotionele van de kinderen. Van belang zijn de volgende aspecten: 1. De leertijd wordt effectief besteed. 2. Het leren van de leerlingen staat centraal. 3. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken. 4. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht. 5. Er wordt gewerkt met het BHV-model(basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof). 6. De leraren passen hun onderwijs aan gelet op de kwaliteiten van een kind, een groepje of de groep als geheel. 7. De leraren werken opbrengstgericht vanuit heldere doelstellingen. 8. Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen. 9. De communicatie tussen de leerkracht en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling verloopt geordend. 10. Het belang van de begeleidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend. 11. De leraren zetten waar mogelijk aan tot het werken met behulp van ICT-middelen. 12. De zorg en begeleiding is een onderdeel van het handelen van de leraren. 3.2 Levensbeschouwelijk identiteit Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal emotionele ontwikkeling, en actief

14 burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect 3.3 hebben voor de mening en visie van anderen. We besteden ook aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken. Onze ambities zijn: 1. We besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen(glondu). 2. We besteden gericht aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling. 3. We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie. 4. We laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving. 5. Op school besteden we aandacht aan religieuze feesten. Beoordeling(zie hoofdstuk 7.8) De ambities worden 1x per vier jaar beoordeeld door directie en het team door middel van de QuickScan van WMKPO. Verbeterpunten( zie hoofdstuk 7.9) Er zijn geen verbeterpunten. 3.4 Leerstofaanbod Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode onafhankelijke en afhankelijke toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld: 1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus(zie overzicht). 2. We gebruiken taal en rekenen methode gebonden toetsen(zie overzicht). 3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn. 4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen. 5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 6. De school besteedt aandacht aan actief burgerschap. 7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT. 8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs. 9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Beoordeling(zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1x per 4 jaar beoordeeld door de directie en het team door middel van een QuickScan van het instrument WMKPO. Verbeterpunten De methodes die ingezet worden voor de zaakvakken voldoen niet aan de door ons gestelde criteria. Het inzetten van de nieuwe taalmethode in de bovenbouwgroepen. Verhogen van het rendement met taal, vooral op het gebied van begrijpend lezen, woordenschat en lezen. Doorgaande lijn in technisch lezen voor de groepen 4 t/m 8.

15 Schema van vakken- methodes en toetsinstrumenten Vak Methode Toetsinstrumenten Vervangen in Taal Veilig leren lezen Taal Actief CITO spelling groep 3 Methode gebonden toetsen groep 3 t/m 8 CITO spelling groep 3 t/m 8 CITO-entree, CITO eindtoets Lezen Rekenen Veilig leren lezen Tekstverwerken Technisch lezen** Wereld in getallen (WIG 4) LVS VLL groep 3 CITO- begrijpend lezen gr 4 t/m 8 Methode gebonden toetsen CITO rekenen groep 3 t/m 8 Methode gebonden toetsen groep 3 t/m Geschiedenis* Wijzer door de tijd Methode gebonden toetsen 2014 Aardrijkskunde* Wijzer door de Methode gebonden toetsen 2015 wereld Natuur en techniek Natuniek Methode gebonden toetsen 2020 Schrijven Pennestreken Engels Groove me Methode gebonden toets groep 7 en jaarlijks 8 Tekenen Handvaardigheid Muziek Tekenvaardig Handvaardig Textielvaardig Moet je doen Uitvoerend werk 2015 Bewegingsonderwijs Lessen bewegingsonderwijs voor de basisschool Observatie voor groepen 1/2 en 3 t/m Soc. emotionele Kanjertraining Viseon in de groepen 3 t/m 8 vorming * indien we kiezen voor een methode wereldverkenning dan wordt deze in 2014 aangeschaft. ** aanschaf methode technisch lezen door de hele school 3.5 Taalleesonderwijs Het vakgebied Nederlandse taal krijgt- mede op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief met elkaar te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Binnen ons taalonderwijs werken we met op elkaar afgestemde leerlijnen op de taalonderdelen spelling, taal en woordenschat. Daarnaast besteden we apart aandacht aan technisch en begrijpend lezen. Het is immers belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken.. (Zie leerstofaanbod). Het leesplezier wordt bevorderd door de schoolbibliotheek en het voorlezen. Vanaf groep 5 worden de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid verder ontwikkeld door het houden van spreekbeurten en het maken van werkstukken. Onze ambities zijn: 1. De school beschikt over een goede methode voor aanvankelijk leesonderwijs met veel differentiatiemogelijkheden. 2. De school beschikt over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen. 3. Het rooster verheldert voldoende welke taalonderdelen wanneer aan bod komen. 4. De school verzorgt een gevarieerd aanbod technisch lezen in alle groepen (3 t/m 8). 5. De school heeft normen vastgesteld voor het leesonderwijs. 6. Kinderen die uitvallen op technisch lezen krijgen extra leertijd d.m.v. estafettelezen en tutorlezen.

16 7. De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid. 8. We laten kinderen taal beleven door extra activiteiten, zoals Kinderboekenweek, bezoek aan bibliotheek, verteltas en voorleeswedstrijd. 9. We gebruiken CITO -toetsen om de ontwikkeling van kinderen te blijven volgen. 10. Verdere verdieping op het compacten van de leerstof van hoogbegaafde leerlingen. 11. De leraren werken bij spelling en lezen met groepsplannen(hgw). 12. De leraren lezen dagelijks voor. Beoordeling(zie hoofdstuk 7.8) De ambities worden 1x per vier jaar beoordeeld door directie en het team door middel van de QuickScan van WMKPO. Verbeterpunten( zie hoofdstuk 7.9) * oriëntatie op de referentiekaders Taal * technisch lezen in de groep 4 t/m 8 ( aanschaf methode technisch lezen) * verrijking van het aanbod taal * compacten leerstof van hoogbegaafde leerlingen * dagelijks voorlezen 3.6 Rekenen en wiskunde Rekenen is naast lezen en schrijven, een van de basisvoorwaarden om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Ons schoolrooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We vinden het belangrijk kinderen praktische rekenvaardigheid en creatief handelen bij te brengen(functionele gecijferdheid). Daarnaast is het van belang kinderen de leerlingen algemeen wiskundige inzichten, vaardigheden en wiskundig redeneren aan te leren als basis voor het vervolgonderwijs( schoolse gecijferdheid). Ook vinden we het van belang aandacht te besteden aan automatiseren en memoriseren. We gebruiken moderne methodes vanaf groep 1 en CITO -toetsen om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. We werken met rekenen met groepsplannen om passend onderwijs te realiseren. Onze ambities zijn: 1. We beschikken over een moderne eigentijdse methode (groep 1 t/m 8) 2. In groep 1/2 wordt lesgegeven aan de hand van tussentijdse doelen 3. De leraren besteden structureel aandacht aan rekenen en wiskunde(rooster) 4. Automatiseringsoefeningen maken deel uit van iedere les automatiseren. 5. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van CITO- LVS. 6. Per groep hebben we voor de CITO -toetsen normen vastgesteld. 7. We gebruiken de methode gebonden toetsen systematisch. 8. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden ten aanzien van de moderne rekendidactiek 9. De leraren stemmen, indien noodzakelijk de didactiek af op de groep Beoordeling(zie hoofdstuk 7.8) De ambities worden 1x per vier jaar beoordeeld door directie en het team door middel van de QuickScan van WMKPO. Verbeterpunten( zie hoofdstuk 7.9) *het volgen en toepassen van moderne rekendidactiek

17 3.7 Sociaal- emotionele ontwikkeling Het sociaal emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten spreken kinderen regelmatig aan op hun welbevinden. We besteden veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen worden tijdens de groep(leerling)bespreking besproken.(leerkracht en IB-er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. Onze ambities zijn: 1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling(zie rooster) 2. In de groepen 1 t/m 8 wordt structureel de lessen Kanjertraining aangeboden. 3. Onze school beschikt over een LVS voor sociaal- emotionele ontwikkeling. 4. We beschikken over normen, als meer dan 25% van de leerlingen uitvalt op een bepaald aspect dan volgt actie door middel van een groepsplan. 5. Het schoolrapport geeft waarderingen voor aspecten van sociaal emotionele ontwikkeling. 6. De leerlingen vanaf groep 5 vullen jaarlijks de vragenlijst van VISEON in. 7. We koppelen de sociaal- emotionele ontwikkeling aan GLONDU en actief burgerschap. Beoordeling(zie hoofdstuk 7.8) De ambities worden 1x per vier jaar beoordeeld door directie en het team door middel van de QuickScan van WMKPO. Verbeterpunten( zie hoofdstuk 7.9) * Het structureel aanbieden van Kanjertraining * Realiseren van een nieuw schoolrapport waar sociaal emotionele vorming een belangrijk onderdeel van uitmaakt 3.8 Actief Burgerschap en sociale cohesie Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede wijze hierop voor te bereiden. Leerlingen maken nu ook al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang. Vanuit onze identiteit vinden we het eveneens belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. Onze ambities zijn: 1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving. 2. We voeden onze leerlingen op tot mensen die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die willen samenwerken 3. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen. We richten ons op de algemene ontwikkeling en geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven. 5. We gebruiken methodische lessen uit de methodes van geschiedenis, aardrijkskunde en kanjertraining. 6. Kinderen in groep 7/8 volgen het jeugdjournaal.

18 Beoordeling(zie hoofdstuk 7.8) De ambities worden 1x per vier jaar beoordeeld door directie en het team door middel van de QuickScan van WMKPO. Verbeterpunten( zie hoofdstuk 7.9) Er zijn geen verbeterpunten 3.9 ICT ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT- kennis en vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag kunnen gaan met de computer en ICT-programma s en de bijbehorende software. Onze ambities zijn: 1. De leraren maken optimaal gebruik van het digitale schoolbord 2. De leerlingen kunnen werken met word, Excel en PowerPoint(gr.8) 3. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie(project) 4. De leerlingen kunnen een werkstuk maken met een verzorgde lay-out 5. De leerlingen zijn vertrouwd met internet 6. De leraren geven opdrachten die het gebruik van internet stimuleren 7. We beschikken over een internetprotocol 8. We beschikken over een ICT- beleidsplan 8. De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en vaardigheden 9. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goed werkende hard en software 10. Nieuwe ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk op in te spelen 11. De school besteedt projectmatig aandacht aan het omgaan met sociale media Beoordeling(zie hoofdstuk 7.8) De ambities worden 1x per vier jaar beoordeeld door directie en het team door middel van de QuickScan van WMKPO. Verbeterpunten( zie hoofdstuk 7.9) * structureel uitvoeren van ICT-beleidsplan * de leraren beschikken over voldoende ICT- kennis en vaardigheden * optimaal gebruik van digibord 3.10 lleertijd Op onze school willen we de leertijd effectief besteden. Omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we zo alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Onze ambities zijn: 1.Leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en). 2.Leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement(voorkomen van verlies leertijd). 3.Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd ingepland. 4.Leraren beschikken over een expliciet week- en dag rooster. 5.Leraren hanteren heldere roosters. 6.Leraren variëren de hoeveelheid leertijd per vakgebieden afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de kinderen en nemen dit op in het rooster.

19 Beoordeling(zie hoofdstuk 7.8) De ambities worden 1x per vier jaar beoordeeld door directie en het team door middel van de QuickScan van WMKPO. Verbeterpunten( zie hoofdstuk 7.9) * Differentiatie in leertijd per vakgebied aangeven op rooster 3.11 Pedagogische klimaat We willen graag dat kinderen zich thuis en veilig voelen, alleen dan kan een kind zich goed ontwikkelen. We creëren daarom een ongedwongen en open sfeer met wederzijds respect en begrip voor de omstandigheden waarin de ander verkeert. De leerkrachten zijn van groot belang binnen een goed pedagogisch klimaat binnen de school. Zij hebben een opvoedende taak. We hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider(coach) die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk alleen zelfstandig, maar ook samen met anderen kunnen doen. We hanteren duidelijke regels en ambities: 1. De leraren zorgen voor een ordelijke leeromgeving. 2. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving. 3. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om. 4. De leraren zorgen voor interactie tussen en met de leerlingen. 5. De leraren bieden de leerlingen structuur. 6. De leraren zorgen voor veiligheid. 7. De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken. Beoordeling( zie hoofdstuk 7.8) De ambities worden 1 keer per vier jaar beoordeeld door directie en team door middel van de QuickScan van WMKPO. Verbeterpunten(zie hoofdstuk 7.9) Het nakomen van afgesproken regels en afspraken. Vergroten van de structuur in de groep 3.12 Didactisch handelen Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven onderwijs op maat, en daarom differentiëren we bij de instructie en de verwerking( zowel naar inhoud als naar tempo). We stimuleren leerlingen om samen te werken om van en met elkaar te leren. Onze ambities zijn: 1. De leraren hanteren het model van effectieve instructie(igdi). 2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden. 3. De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën worden aangeboden. 4. De leerlingen werken zelfstandig samen. 5. De leraren geven ondersteuning en hulp op maat. 6. De leraren laten de leerlingen hun werk zoveel mogelijk zelf corrigeren. 7. De leraren zorgen voor leerstofdifferentiatie. 8. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie. 9. De leraren evalueren de les met de leerlingen.

20 Beoordeling( zie hoofdstuk 7.8) De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team door middel van QuickScan van WMKPO. Verbeterpunten( zie hoofdstuk 7.9) 1. Aanbieden van oplossingsstrategieën 2. Differentiëren op tempo en leerstof 3. Structureel evalueren van de les met de leerlingen 3.13 Zorg en begeleiding We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerst e plaats moeten de leraren daarom de kinderen goed kennen( Wat is hun niveau? Wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie?). daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden; hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met een E- of D-score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een A+ score komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. Onze ambities zijn: 1. De leraren kennen de leerlingen. 2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind. 4. Externe partners worden- indien wenselijk- betrokken bij de zorg voor leerlingen. 5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor de zorgleerlingen. 7. De school voert de zorg planmatig uit. 8. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na. 9. De intern begeleider coördineert de zorg en de begeleiding. Beoordeling( zie hoofdstuk 7.8) De ambities worden 1 keer per vier jaar beoordeeld door directie en team door middel van QuickScan van WMKPO. Verbeterpunten(zie hoofdstuk 7.9) 1. Vaardigheid in het analyseren van CITO-LVS gegevens vergroten 2. Kennis van het instrument ontwikkelingsperspectief (DOTCOM) vergroten 3. Planmatig handelen 4. Ouders nog meer betrekken bij de (extra) zorg voor hun kind 3.14 Passend onderwijs(afstemming) Op onze school geven we passend onderwijs; onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden en talenten(= de onderwijsbehoeften) van de leerlingen. In beginsel laten we ieder kind toe, maar soms is het beter als een kind elders geplaatst wordt. In samenwerking met WSNS willen we komen tot een zorgprofiel, waarin duidelijk is vermeld welke zorg we wel en welke zorg we niet kunnen bieden, en welke leerlingen met een bepaalde handicap door ons opgevangen kunnen worden. We trachten door uitgebreide differentiatie passend onderwijs te verwezenlijken. Onze leraren stemmen zoveel mogelijk hun handelen af op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Onze ambities zijn:

21 1. De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen regelmatig. 2. De leraren signaleren specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen. 3. De leraren benoemen de specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen. 4. De leraren clusteren leerlingen met een vergelijkbare onderwijsbehoefte. 5. De leraren stellen een didactisch werkplan op. 6. De leraren voeren het didactisch werkplan adequaat uit. 7. De leraren stemmen instructie en verwerking af op de clusters(leerlingen). 8. De leraren stemmen hun aanbod af op de clusters(leerlingen). Onze leraren werken met groepshandelingsplannen(ghp) bij rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. In deze groepshandelingsplannen is uitgewerkt welke kinderen, welke aandacht nodig hebben en hoe dit in de praktijk concreet wordt gemaakt. Jaarlijks wordt bij de overdracht naar het volgende leerjaar in de groepsoverdracht van de IB er en de vorige en toekomstige leerkracht ook vastgesteld wat de onderwijsbehoefte is van de groep en indien nodig het individuele kind. In overleg met IB er en directie kan van de op het lesrooster vastgestelde aantal uren worden afgeweken indien blijkt dat de groep dat nodig heeft. De al eerder vermelde basisvakken krijgen indien nodig meer lesuren toegewezen. Onderwijsbehoeften van de leerlingen Zoals eerder aangegeven heeft de Dubbelburg twee leerlingenpopulaties met verschillende leerlingengewichten. Veel kinderen maken gebruik van de tussen schoolse opvang, terwijl er relatief weinig leerlingen gebruik maken van een voor- en naschoolse opvang. Dit is van toepassing op de beide locaties Valkenburg en Rijnsburg. Als de kinderen als 4 jarigen worden aangemeld bij onze school dan vullen ouders een inschrijfformulier in waarin wij onder andere ook vragen naar specifieke aspecten waar we in het onderwijs rekening mee moeten houden. Ook vragen we inzage in informatie uit de voorschoolse periode. Na een wenperiode houden leerkracht(en) en ouders een evaluatief gesprek over de ontwikkeling van het kind. De kleuter wordt nu nog geobserveerd aan de hand van de KIJK-lijst om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen.. Tijdens de gehele kleuterperiode wordt de observatielijst gebruikt. Bij kinderen die later worden aangemeld houden we een intakegesprek met ouders en vragen we de onderwijskundige gegevens van de vorige school op. Afhankelijk van de wens van de ouders en het verloop plannen we een aantal evaluatiegesprekken. In de periode dat de kinderen bij ons op school zitten volgen we de kinderen. De resultaten van de leerlingen ( methode gebonden- en methode overstijgende toetsen) zijn hierbij belangrijk. Dit zijn de harde gegevens. Daarnaast nemen we ook de zachte gegevens waar: hoe leert deze leerling. Deze gegevens zijn de basis om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen. Vanuit deze onderwijsbehoeften zal he leren voor een kind, vorm moeten krijgen. De vorm geldt soms voor de hele groep, maar specifiek ook voor de individuele leerling. Voor de leerkracht geldt dat hij de vorm moet aanpassen op de volgende aspecten: 1. Instructie: visueel, herhaling, voordoen/ nadoen 2. Leertijd: meer leertijd(hogere doelen) of minder leertijd(lagere doelen) 3. Feedback: competentie verhogend, grenzen stellend en beloningen 4. Structurering van de opdracht: plaatjes, letters, kleine eenheden, afdekken e.d. 5. Aanpassing omgeving: rustige omgeving en samenwerking in groepjes We kiezen ervoor de onderwijsbehoeften van kinderen te clusteren in een groepshandelingsplan dat tijdens de reguliere lessen wordt uitgevoerd. Als het nodig is omdat er in het kader van een groepsplan geen mogelijkheden zijn, wordt gekozen voor een individueel handelingsplan. In dit geval komt het voor dat kinderen een van de groep afwijkend programma volgen voor een of meerdere vakgebieden.

22 De kinderen die een groepshandelingsplan of een individueel handelingsplan volgen staan vermeld op het door ons gehanteerde groepsoverzicht dat structureel deel uitmaakt van de groepsadministratie van iedere groep. Beleid meer begaafde leerlingen(hoogbegaafden) Kinderen die voor de CITO -toetsen begrijpend lezen, rekenen, spelling, hoge vaardigheidsscores(a+) halen krijgen verrijkingsstof aangeboden. Ook kan het voorkomen dat kinderen die niet aan deze criteria voldoen, bijvoorbeeld door onderpresteren, met verrijkingsstof werken. Het ontwikkelingsperspectief Leerlingen waarvan vaststaat dat ze maximaal niveau groep 7 halen( en dus de doelen van groep 8 niet zullen realiseren) krijgen een ontwikkelingsperspectief(opp). Het OPP wordt opgesteld na een IQ-test of op basis van drie voorafgaande CITO -toetsuitslagen. We geven een OPP niet te vroeg( vanaf groep 5), maar ook niet te laat. het OPP bevat de einddoelen en tussendoelen per vak en het VO-perspectief. Daarnaast wordt verwezen naar een handelingsplan waarin concreter staat hoe de leraar de doelen gaat realiseren. Een OPP wordt tweejaarlijks geëvalueerd( IB er, leerkracht en ouders). In beginsel proberen we OPP s te voorkomen door het lesgeven vroegtijdig aan te passen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Door het intensiveren van het aanbod, de tijd en/ of de instructie proberen we leerlingen bij de groep te houden. Lukt dat niet dan krijgt het kind een OPP en daarmee een eigen leerlijn. Verbeterpunten: 1. Format zorgprofiel afstemmen met WSNS 2. Format OPP afstemmen met WSNS 3. Compacten leerstof voor de hoogbegaafde leerling 3.15 Opbrengst gericht werken Op onze school werken we met opbrengst gericht werken. Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore op de CITO -toetsen. De resultaten van de groepen worden ingevoerd in DOTCOM en zijn in het CITO-lvs programma zichtbaar. IB er gebruikt DOTCOM en LVS om de resultaten te bewaken, te bespreken in de groepsbespreking en te bespreken in het zorgteam. Per CITO -toets is een doel vastgesteld. In bepaalde gevallen is deze afgeleid van de inspectienormen( zie Analyse en waardering opbrengsten primair onderwijs) en waar dat niet het geval is, hebben we zelf doelen vastgesteld. In de module opbrengsten van het instrument WMKPO beschikken we over een overzicht van de toetsen en de gestelde doelen. Bij de bespreking van de groep wordt de uitslag van de toets( de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm( de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB er en de leraar interventies afgesproken. Deze kunnen zijn: 1. Meer tijd besteden aan dat vak/vormingsgebied 2. Instructie wijzigen en verbeteren; consequent directe instructie toepassen 3. Meer automatiseren 4. Differentiatie aanpassen De schoolleiding en de intern begeleider voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren, of het de leraar lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook in de gelegenheid gesteld bij elkaar te kijken in de groep. In de bouwvergaderingen vindt collegiale consultatie plaats Opbrengsten van ons onderwijs Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten met name

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 . SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Schoolplan 2012-2016 Naam Inhoud 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van het schoolplan 1.2 Procedures opstellen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL School : Basisschool Hervormde School Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 05RW Onderzoeksnummer : 94574 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS QLIOOO Z^ School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 Datum schoolbezoek Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Jacobusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Jacobusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Jacobusschool Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 16KS Onderzoeksnummer : 120979 Datum schoolbezoek : 7 december 2010 Rapport is vastgesteld in kantoor

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN School : rkbs De Duizend Eilanden Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 11YL Onderzoeksnummer : 94892 Datum schoolbezoek : 29 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE HORIZON

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE HORIZON RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE HORIZON School : De Horizon Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17SL Onderzoeksnummer : 112528 Datum schoolbezoek : 21 en 23 april 2009 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Broekhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Broekhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 124143 Datum schoolbezoek : 10 november 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van het schoolplan 1.2 Procedures opstellen

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94592 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK School : De Rank Plaats : Schoonhoven BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 Datum schoolbezoek : 4 en 5 juni 2007 Datum vaststelling : 14 september 2007

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum vaststelling : 17 september 2007

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REHOBOTHSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REHOBOTHSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REHOBOTHSCHOOL School : Rehobothschool Plaats : Naarden BRIN-nummer : 09CO Onderzoeksnummer : 112765 Datum schoolbezoek : 24 en 26 maart 2009

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 A Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Schoolplan 2011-2015 CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' School : obs 'Piet Mondriaan' Plaats : Abcoude BRIN-nummer : 18IQ Onderzoeksnummer : 90681 Datum schoolbezoek : 25 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL KONINGIN EMMA

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL KONINGIN EMMA RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL KONINGIN EMMA School : Basisschool Koningin Emma Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 14DO Onderzoeksnummer : 94590 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT' School : basisschool 'De Kajuit' Plaats : Oisterwijk BRIN-nummer : 10VR Onderzoeksnummer : 94516 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2010-2011 bij Basisschool De Zuidwester Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16JB Onderzoeksnummer : 122489 Datum schoolbezoek : 17 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 14LB

SCHOOLPLAN 2011-2015 14LB SCHOOLPLAN 2011-2015 14LB Openbare jenaplanschool 'de Krullevaar' Adres: Snoekenveen 945 3205 CK Spijkenisse Tel. 0181-641118 Brinnr. 14LB E-mail : directie@krullevaarjenaplan.nl Homepage : www.krullevaarjenaplan.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS School : obs Het Kompas Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 12IF Onderzoeksnummer : 94556 Datum schoolbezoek : 25 mei 2007 Datum vaststelling : 3 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE REGENBOOG Plaats : Schijndel BRIN-nummer : 12PC Arrangementsnummer : 80652 Onderzoek uitgevoerd op : 22 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Weidevogels

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Weidevogels RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Weidevogels Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23EA Onderzoeksnummer : 122588 Datum schoolbezoek : 27 juni 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op: 7

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP A. BARON VAN DEDEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP A. BARON VAN DEDEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP A. BARON VAN DEDEM School : A. Baron van Dedem Plaats : Dalfsen BRIN-nummer : 10QO Onderzoeksnummer : 113044 Datum schoolbezoek : 25 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 MONTESSORISCHOOL WAALSDORP School : Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 113525 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER School : Basisschool Amstelmeer Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 14LP Onderzoeksnummer : 118518 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PIUS X

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PIUS X RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PIUS X School : basisschool Pius X Plaats : Haaksbergen BRIN-nummer : 11ON Onderzoeksnummer : 112678 Datum schoolbezoek : 14 april

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO School : Basisschool 't Loo Plaats : 't Loo BRIN-nummer : 09CR Onderzoeksnummer : 94545 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum vaststelling : 17 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER School : Basisschool Dubbeldekker Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 19LM Onderzoeksnummer : 94493 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL School : Basisschool St. Christoffel Plaats : Waalre BRIN-nummer : 15DM Onderzoeksnummer : 94997 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie