BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie"

Transcriptie

1 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0) BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR REKENING VAN HET BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE (BIPT) MET ALS DOEL DE VERWEZENLIJKING VAN EEN VERGELIJKENDE INTERNATIONALE PRIJZENSTUDIE BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN TELECOMDIENSTEN IN DE ZAKELIJKE MARKT 1

2 INHOUDSOPGAVE. A. ALGEMENE BEPALINGEN Afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels Voorwerp en aard van de opdracht Looptijd van het contract Aanbestedende overheid Bijkomende informatie Indiening en opening van de offertes Beschrijving van de te presteren diensten / leveringen Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving Documenten betreffende de opdracht Offertes In de offerte te vermelden gegevens Geldigheidsduur van de offerte Bij de offerte te voegen monsters, documenten en attesten Prijzen Prijzen Prijsherziening Aansprakelijkheid van de aannemer Toegangsrecht tot de opdracht en bijzondere kwalitatieve selectie Regelmatigheid van de offertes Prijsonderzoek Gunningscriteria Lijst van de gunningscriteria en weging Borgtocht Opleveringen Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd Facturering en betaling Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener Geschillen Vertrouwelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Kennisoverdracht

3 B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Context Methodologie Werkgebied van de studie Verslagen en mededeling van de resultaten

4 A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels Ter aanvulling van artikel 18 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken dienen de aannemer en zijn medewerkers de nodige terughoudendheid in acht te nemen wat betreft de informatie waarvan zij kennis hebben tijdens de uitvoering van deze opdracht. Deze afwijking van de algemene uitvoeringsregels wordt specifiek gemotiveerd door de gevoeligheid van de gegevens die het BIPT behandelt, de vertrouwelijkheid daarvan ten opzichte van de geanalyseerde markten en de bijzondere regels waartoe de leden van het BIPT gebonden zijn inzake inachtneming van het zakengeheim. 2. Voorwerp en aard van de opdracht Deze opdracht heeft betrekking op de verwezenlijking van een vergelijkende internationale prijzenstudie betreffende het gebruik van telecomdiensten in de zakelijke markt. Als procedure wordt gekozen voor de algemene offerteaanvraag volgens artikel 25 van de wet betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni Deze opdracht omvat een enkel perceel, staat geen varianten toe en omvat geen opties. Het gaat om een opdracht tegen globale prijs volgens de artikelen 2 en 13 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli Looptijd van het contract Met verwijzing naar luik 4 van de technische voorschriften en te rekenen vanaf de dag waarop de aannemer de kennisgeving van het order om het werk aan te vatten heeft ontvangen: - Het interim rapport dient te worden afgeleverd binnen een termijn van 60 kalenderdagen; - De eerste voorlopige versie van het eindrapport moet worden afgeleverd binnen een termijn van 80 kalenderdagen; - Het eindrapport moet worden afgeleverd binnen een termijn van 130 kalenderdagen. 4. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie De aanbestedende overheid is het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), vertegenwoordigd door de heer Luc Vanfleteren, lid van de Raad, die de volmacht heeft gekregen van de Raad. 4

5 Bijkomende inlichtingen in verband met de procedure kunnen worden opgevraagd bij de heer Tom Van Landeghem, tel.: +32 (0) ; fax: +32 (0) ; 5. Indiening en opening van de offertes De offertes moeten worden ingediend overeenkomstig artikel 90 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli De offerte op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting en het besteknummer of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk "offerte" wordt vermeld. De offertes moeten uiterlijk op maandag 16 december 2013 om 10 uur in het bezit zijn van de aanbestedende overheid. 6. Beschrijving van de te presteren diensten / leveringen Er wordt verwezen naar de beschrijving die wordt gegeven in titel B van dit bestek. 7. Documenten van toepassing op de opdracht 7.1. Wetgeving Deze opdracht is volledig onderworpen aan de regels die ter zake van toepassing zijn in België, en met name de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan Documenten betreffende de opdracht - Dit bestek nr. 2013/TVA/PRIJZENSTUDIE. - De goedgekeurde offerte, behalve alle daarin voorkomende bepalingen die in strijd zijn met dit bestek, en met name de algemene voorwaarden van de inschrijver. 8. Offertes 8.1. In de offerte te vermelden gegevens De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 9 van de wet van 15 juni 2006 in verband met de onverenigbaarheden. De artikelen 80 tot 82 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 zijn van toepassing. De offerte en alle bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden ofwel integraal opgesteld in het Nederlands ofwel integraal in het Frans. 5

6 Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de een of andere bijlage bij zijn offerte zijn vermeld. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. Het bij het bestek gevoegde offerteformulier moet vóór de offerte worden gestoken. Overeenkomstig artikel 88 van het voormelde koninklijk besluit van 15 juli 2011 moeten alle offertebedragen in het offerteformulier voluit worden geschreven. Het BIPT eist bovendien dat diezelfde bedragen in cijfers worden geschreven. Daarnaast vraagt het BIPT dat het toepasselijke btw-percentage en de na toepassing van dat btw-percentage berekende bedragen eveneens in het offerteformulier worden vermeld Geldigheidsduur van de offerte Overeenkomstig artikel 57 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 blijft de offerte 90 dagen geldig Bij de offerte te voegen monsters, documenten en attesten De inschrijvers voegen bij hun offerte, behalve het offerteformulier, alle documenten die vereist zijn in het kader van de hieronder gedetailleerde selectie- en gunningscriteria. 9. Prijzen 9.1. Prijzen Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in EURO. De aannemer wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle mogelijke kosten die op de diensten of gevraagde leveringen wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de btw Prijsherziening Voor deze opdracht is geen prijsherziening mogelijk. 10. Aansprakelijkheid van de aannemer De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de studies, de berekeningen, de plannen of in alle andere ter uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken. 6

7 De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van de vertraging bij de uitvoering van de diensten of op grond van het in gebreke blijven van de dienstverlener. Bovendien toont hij vanaf het begin van zijn opdracht aan dat hij artikel 24 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken naleeft. 11. Toegangsrecht tot de opdracht en bijzondere kwalitatieve selectie Het BIPT baseert zich daarvoor op de artikelen 58 en volgende van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli Alleen al door deel te nemen aan de procedure van gunning van deze overheidsopdracht, attesteert de inschrijver dat hij zich niet in een van de gevallen van uitsluiting bevindt die bedoeld zijn in de artikelen 58 en volgende van het voormelde koninklijk besluit van 15 juli De juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord wordt geverifieerd in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt zal zijn na het onderzoek van de gunningscriteria. Voor deze opdracht zal het BIPT bij wijze van kwalitatieve selectie, overeenkomstig de artikelen 67 en volgende van het voormelde koninklijk besluit van 15 juli 2011, voor elke inschrijver die een offerte heeft ingediend, de volgende elementen onderzoeken, op basis van de bijzondere vereiste documenten: - De bevoegdheden van de personeelsleden van de inschrijver die de opdracht zullen uitvoeren, aan de hand van de studie- of beroepskwalificaties; - De ervaring van de inschrijver om de in dit bestek beoogde studie uit te voeren, aan de hand van een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiekof privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener; 12. Regelmatigheid van de offertes Het BIPT gaat de regelmatigheid na van de offertes, zowel op formeel als op materieel vlak, overeenkomstig artikel 95 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli Prijsonderzoek Het BIPT onderzoekt de prijzen overeenkomstig de artikelen 21 en 99 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli

8 14. Gunningscriteria. Voor de keuze van de economisch meest interessante offerte worden de offertes na onderhandelingen aan een aantal gunningscriteria getoetst. Deze criteria zullen worden gewogen om een eindklassement te krijgen Lijst van de gunningscriteria en weging De gunningscriteria in dalende volgorde van belangrijkheid, zijn de volgende: 1. De forfaitaire globale prijs van de opdracht, voor 50%. 2. De kwaliteit van de methodologische aanpak, voor 50 % Eindscore De scores voor de gunningscriteria zullen worden opgeteld. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de hoogste eindscore. De evaluatie van de gunningscriteria gebeurt als volgt. - het prijscriterium zal worden beoordeeld op basis van een totaalprijs bestaande uit: (1) de globale forfaitaire prijs voor de verwezenlijking van de prijzenstudie, gerelateerd aan de levering van de rapporten zoals beschreven in artikel 4 van de technische voorschriften; (2) de kost van drie dagen bijstand na uitvoering van de prijzenstudie (t.t.z. na afgifte en goedkeuring van het eindrapport), berekend aan de hand van de door de inschrijver opgegeven prijs per mandag in het offerteformulier. De inschrijver die de laagste totaalprijs indient, krijgt 50 punten. Het aantal punten dat door de andere inschrijvers wordt behaald, wordt berekend op basis van de volgende formule: Punten = P1 P waarbij P1 staat voor de laagste prijs en Px voor de prijs waaraan punten worden toegekend. Het aantal punten dat voor dit criterium wordt toegekend, kan niet negatief zijn. - het tweede criterium zal worden beoordeeld op basis van een document van maximaal vijf bladzijden waarin de methodische aanpak wordt uiteengezet die de inschrijver voorstelt om de door dit bestek beoogde opdracht tot een goed einde te brengen en waarin eveneens gelijkaardige studies beknopt worden besproken die de inschrijver in het verleden heeft uitgevoerd. P x 1 8

9 Indien de inschrijver minder dan de helft van de maximale punten scoort voor een criterium, zal hij worden uitgesloten. 15. Borgtocht De borgtocht zal worden samengesteld overeenkomstig de artikelen 25 en volgende van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 16. Opleveringen De diensten zullen tijdens hun uitvoering nauwlettend worden gevolgd door een afgevaardigde van de aanbestedende overheid. De regels inzake oplevering die vermeld zijn in het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zijn van toepassing op dit bestek. 17. Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd De diensten zullen worden uitgevoerd op het volgende adres: Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel. Het BIPT kan de opdrachtnemer echter specifiek toestaan om de diensten ergens anders uit te voeren, voor zover er voldaan is aan de voorwaarden m.b.t. verslagen en mededeling van de resultaten zoals beschreven in de technische voorschriften. 18. Facturering en betaling De betaling geschiedt in drie schijven als volgt, in functie van de vordering van de uitvoering van de opdracht: - 25% na afgifte van het interim rapport, mits goedkeuring ervan door de opdrachtgever - 25% na afgifte van de eerste voorlopige versie van het eindrapport, mits goedkeuring ervan door de opdrachtgever - 50% na afgifte van het eindrapport, mits goedkeuring ervan door de opdrachtgever De facturen worden opgestuurd naar het volgende adres: Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel. 9

10 De betaling gebeurt binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de keuring van de schuldvordering, voor zover de aanbestedende overheid binnen de vastgelegde termijn over de andere, eventueel vereiste documenten beschikt. De facturen dienen te worden opgesteld in EURO. 19. Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener Ter aanvulling van artikel 18 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken dienen de aannemer en zijn medewerkers de nodige terughoudendheid in acht te nemen wat betreft de informatie waarvan zij kennis hebben tijdens de uitvoering van deze opdracht. Deze afwijking van de algemene uitvoeringsregels wordt specifiek gemotiveerd door de gevoeligheid van de gegevens die het BIPT behandelt, de vertrouwelijkheid daarvan ten opzichte van de geanalyseerde markten en de bijzondere regels waartoe de leden van het BIPT gebonden zijn inzake inachtneming van het zakengeheim. De informatie mag in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De aannemer mag deze opdracht wel opgeven als referentie. Bovendien verbindt de aannemer zich ertoe om, tenzij bij overmacht, de opdracht te laten uitvoeren door de in de offerte opgegeven personen. De vermelde personen of hun vervangers worden allen geacht effectief deel te nemen aan de opdracht. De vervangers moeten worden erkend door de aanbestedende overheid. 20. Geschillen Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands of het Frans. De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die direct of indirect het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband. 21. Vertrouwelijkheid De aannemer verbindt zich ertoe de gegevens waarvan hij inzage krijgt tijdens de uitvoering van de opdracht, als strikt vertrouwelijk te beschouwen. Het BIPT beslist welke informatie al dan niet kan worden bekendgemaakt en met wie die vertrouwelijke informatie al of niet kan worden uitgewisseld. 22. Intellectuele eigendomsrechten Wanneer licentie-, auteurs- of octrooirechten moeten worden betaald, moeten deze deel uitmaken van de prijsofferte en mogen de gebruikte methodes en/of producten geen aanleiding geven tot periodieke betalingen. 10

11 In de offerte moet de inschrijver vermelden op welke producten en/of methodes licentie-, auteurs- of octrooirechten rusten, alsook of dergelijke rechten beperkingen kunnen rechtvaardigen op het gebruik van de opgemaakte documenten en de aangeleerde methode. 23. Kennisoverdracht Ten slotte, in afwijking van de artikelen 19 en volgende van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zullen alle verslagen, documenten, bestanden en andere gegevens gecreëerd door de aannemer in het kader van de uitvoering van zijn opdracht de exclusieve eigendom worden van het BIPT, dat hierover een gebruiksrecht heeft. 11

12 B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 1. Context Met verwijzing naar het strategisch plan van het BIPT en meer bepaald de strategische as bevorderen van de belangen van de consument/transparantie, heeft het BIPT in 2013 op vraag van de Minister van Economie, Johan Vande Lanotte, vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar het prijsniveau van mobiele telefonie, vaste telefonie, mobiel internet, breedbandinternet en gebundelde aanbiedingen (multiple-play) voor wat betreft de residentiële markten in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Een Engelstalige versie van deze studie is te vinden op de website van het BIPT 1. Wat in bovenvermelde studie niet aan bod kwam, zijn telecomdiensten die betrekking hebben op zelfstandigen en bedrijven. Het BIPT heeft nu ook de intentie een vergelijkende prijzenstudie te laten uitvoeren die tarieven voor zakelijke klanten vergelijkt in een Europese context. 2. Methodologie Teneinde de prijzen op een consistente manier met elkaar te vergelijken, zal de inschrijver een methodologie ontwikkelen die gebaseerd is op de methodologie die gebruikt wordt door de OESO voor prijsvergelijkingen, met verwijzing naar de publicatie OECD Communications Outlook. Afwijkingen van de OESO methodologie moeten door de inschrijver gemotiveerd worden. De inschrijver stelt gebruikersprofielen op die de vergelijking van telecomproducten voor zakelijke gebruikers mogelijk maakt. De gebruikersprofielen zullen rekening houden met de Belgische context en meer bepaald de typische aard en kenmerken van Belgische zakelijke klanten ( national basket methodology ). De inschrijver berekent de prijs die van toepassing is voor alle tariefplannen in functie van de gebruikersprofielen. Indien meerdere tariefplannen van toepassing zijn binnen één gebruikersprofiel, wordt enkel de goedkoopste aanbieding opgenomen in de presentatie. Per land wordt ook een gewogen gemiddelde berekend in functie van het marktaandeel van de respectievelijke operatoren ofwel de mediaanwaarneming van alle aanbiedingen per land - afhankelijk van wat methodologisch het meest aangewezen is. De informatie wordt verzameld binnen een zo kort mogelijke tijdsspanne (maximaal 1 maand) en moet zo recent mogelijk zijn (maximaal 6 maanden oud op het ogenblik van de afgifte van het eindrapport). 1http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3915&lang=en 12

13 3. Werkgebied van de studie Geografische scope De inschrijver voert minstens een prijsvergelijking uit voor de geografische markten België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De inschrijver is vrij om extra landen uit de Europese Unie (EU-28) op te nemen in de vergelijkingsoefening. Gebruikersprofielen De studie richt zich op zelfstandigen en kleine & middelgrote ondernemingen. De gebruikersprofielen voor deze doelgroep zullen bepaald worden na overleg met de sector - waarop de inschrijver ook aanwezig zal zijn en in samenspraak met de projectverantwoordelijke van het BIPT. De indeling van de gebruikersprofielen zal gebaseerd zijn op de grootte van de onderneming (in functie van het aantal werknemers, de omzet en/of het balanstotaal) en/of het bedrijfstype (vb. kleinhandel, internationale handel, bedrijf met kantorennetwerk, enz.) en/of alternatieve typologieën zoals aangegeven door de sector of andere stakeholders. Producten De hiernavolgende gestandaardiseerde telecommunicatieproducten maken voorwerp uit van de studie: - Vaste telefonie (VT); - Mobiele telefonie (MT) postpaid, SIM only; - Mobiel internet - SIM only; - Breedbandinternet (BB); - Multiple-Play aanbiedingen (2-Play: BB + VT, 2-Play: BB + MT en 3-Play: BB + VT + MT). De inschrijver houdt rekening met volgende kwantitatieve kenmerken: - Vaste telefonie: het aantal belminuten (met een verdeling tussen on-net en offnet, piek, dal en weekend en kosten van internationale oproepen); - Mobiele telefonie: het aantal belminuten (met een verdeling tussen on-net en offnet, piek, dal en weekend en kosten van internationale oproepen), aantal SMS-en en gebruik van mobiele data; - Mobiel internet: het toegelaten datavolume; - Breedbandinternet en mutiple-play aanbiedingen: de geafficheerde snelheid en het toegelaten datavolume. Het in rekening nemen van de bovenvermelde kenmerken is een absoluut minimum. De inschrijver is vrij om extra kwantitatieve kenmerken in de studie op te nemen. De inschrijver zal ook kwalitatieve elementen, die deel uitmaken van de onderzochte aanbiedingen in de zakelijke markt, opsommen en beschrijven (vb. beschikbaarheid van een helpdesk, gratis gebruik van hotspots, cloud services, anti-virus software, enz.). 13

14 Aanbieders Per land wordt een overzicht gemaakt van alle operatoren die relevante producten aanbieden in hun respectievelijke geografische markten. Wat de prijsvergelijking betreft, zal gestreefd worden naar een voldoende representativiteit per product. De uiteindelijke keuze wat betreft de operatoren waarvoor de tariefplannen in detail zullen worden onderzocht, zal gebeuren in samenspraak met de opdrachtgever. 4. Verslagen en mededeling van de resultaten De inschrijver levert aan het BIPT: - Een interim rapport, dat op gedetailleerde en volledige wijze de methodologische keuzes en de uitvoeringswijze (verzameling en verwerking van de data) van de studie beschrijft. - Een eindrapport, waarin op gedetailleerde en volledige wijze de methodologie wordt beschreven en de verkregen resultaten in detail worden toegelicht. Het eindverslag bevat ook een executive summary waarin de voornaamste bevindingen van het rapport worden samengevat. Indien het eindverslag vertrouwelijke informatie zou bevatten, wordt ook een versie van het rapport afgeleverd die openbaar mag worden gemaakt. De eerste voorlopige versie van het eindrapport zal door het BIPT ter consultatie voorgelegd worden aan de sector. De inschrijver is verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van de sector en voor het herzien van het voorlopige eindrapport in functie van feedback van de sector en instructies van het BIPT. - Een maandelijks voortgangsrapport, waarbij de taken die tijdens de betreffende maand zijn verricht en het aantal gepresteerde mandagen voor die taken worden vermeld. Er moet met regelmatige tussenpozen of op verzoek van het BIPT een follow-upvergadering worden georganiseerd, waarop de voortgang van de opdracht mondeling wordt toegelicht. De hierboven vermelde rapporten worden opgesteld in het Engels ofwel het Frans ofwel het Nederlands. Voor alle taken die in dit bestek beschreven zijn, neemt de inschrijver met bekwame en bevoegde vertegenwoordigers deel aan elke werkvergadering die door het BIPT wordt bijeengeroepen op haar kantoor te Brussel of via een conference call. Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt door de medewerkers van het project bijstand verleend in verband met problemen en onderwerpen die in dit bestek worden behandeld op eenvoudig verzoek van het BIPT en dit binnen een tijdsspanne van 24 uur. De bedoelde bijstand is begrepen in de globale forfaitaire prijs voor de verwezenlijking van de prijzenstudie (met verwijzing naar artikel 14.2 van de algemene bepalingen) en wordt expliciet tegen die voorwaarden gegarandeerd. Na uitvoering van de opdracht blijft bijstand op eenvoudig verzoek van het BIPT gedurende 12 maanden verzekerd tegen de prijs per mandag die hierna in het offerteformulier is opgegeven. Het staat het BIPT vrij om al dan niet beroep te doen op deze bijstand. 14

15 OFFERTEFORMULIER Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0) BESTEK nr. 2013/TVA/PRIJZENSTUDIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR REKENING VAN HET BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE (BIPT) MET ALS DOEL DE VERWEZENLIJKING VAN EEN VERGELIJKENDE INTERNATIONALE PRIJZENSTUDIE BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN TELECOMDIENSTEN IN DE ZAKELIJKE MARKT De firma met als adres: ingeschreven bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder nummer (volledige benaming) (straat) (postnummer en gemeente) (land) en waarvoor mijnheer/mevrouw (*) (naam) (functie) gedomicilieerd op het adres: (straat) (postnummer en gemeente) (land) als inschrijver of gevolmachtigde, optreedt en hier ondertekent, verbindt zich tot de uitvoering, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van bestek 15

16 2013/TVA/PRIJZENSTUDIE van de hiervoor omschreven dienst vormende het ENIGE PERCEEL van dit document, tegen de volgende forfaitaire eenheidsprijs: Globale forfaitaire prijs [in letters en in cijfers in EURO] waarbij de btw dient te worden gevoegd voor een bedrag van: [in letters en in cijfers in EURO] wat een globale forfaitaire prijs, inclusief btw, geeft van: [in letters en in cijfers in EURO] prijs per mandag voor bijstand na uitvoering van de opdracht: [in letters en in cijfers in EURO] In de offerte is de vertrouwelijke informatie en/of de informatie die betrekking heeft op technische of commerciële geheimen duidelijk aangeduid. Het betalingsorganisme van de aanbestedende overheid zal de verschuldigde sommen betalen door storting of overschrijving. op het rekeningnummer: IBAN BIC Voor de interpretatie van het contract, werd de taal Frans/Nederlands (*) gekozen. 16

17 Alle briefwisseling betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden gestuurd naar: (straat) (postnummer en gemeente) (nr. van en fax) Gedaan: A op De inschrijver of gevolmachtigde: (naam) (functie) (handtekening) GOEDGEKEURD, (identiteit en titel van de persoon die bevoegd is om de offerte goed te keuren) PRO MEMORIE: DOCUMENTEN DIE VERPLICHT BIJ DE OFFERTE DIENEN TE WORDEN GEVOEGD: - Alle documenten en inlichtingen gevraagd in het raam van de selectiecriteria en van de gunningscriteria. Vergeet niet alle pagina s van uw offerte, uw inventaris en van de bijlagen van een ononderbroken nummering te voorzien. 17

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Uitgevoerd in juni 2015 voor het BIPT door

Uitgevoerd in juni 2015 voor het BIPT door Vergelijkende studie betreffende het prijsniveau van telecomproducten voor zakelijke gebruikers in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk Uitgevoerd in juni 2015 voor het BIPT door Juni

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie