E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, , en andere huidige en toekomstige elektronische informatie-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie-"

Transcriptie

1 Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, , en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen

2 is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van 175 brancheverenigingen met hun ruim aangesloten ondernemingen. De vijf bij aangesloten regionale werkgeversverenigingen en Jong Management vertegenwoordigen persoonlijke leden. representeert 90 procent van de werkgelegenheid in de marktsector. Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon Fax Antwoordnummer (telefonische vraagbaak voor leden) Internet mei 2005 Hoewel bij de samenstelling van deze brochure grote zorgvuldigheid is betracht, kan de Vereniging geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in deze brochure.

3 Titel Brochure Woord vooraf , internet, (mobiele) telefoon en andere elektronische informatie- en communicatiemiddelen worden vaak ter beschikking gesteld of betaald door een ondernemer zodat de werknemers daar gebruik van kunnen maken. Dat maakt de vraag actueel hoe bedrijven en werknemers met deze communicatiemiddelen moeten omgaan. Wat mag wel en wat mag niet? Mag een werknemer vanaf zijn werkplek ook persoonlijke tjes versturen en mag hij met zijn zakelijke telefoon privé-gesprekken voeren? Heeft een werkgever het recht om het telefoon-, internet- en gebruik van zijn personeel te controleren? Welke rol speelt de privacywetgeving in deze context? De Modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, en andere elektronische informatie en communicatiemiddelen geeft ondernemingen een handvat om deze vragen voor hun bedrijf te beantwoorden. Deze tekst vervangt de brochure "Surfen op de Werkplek", die in 2001 werd uitgebracht. De tekst is aangepast aan recente jurisprudentie. Zaken als spam, blogging en e- winkelen zijn opgenomen. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft er een uiteraard niet-bindend oog over laten gaan. De Modelgedragscode is beschikbaar via internet, Als tekstbestand. Het is immers mogelijk om desgewenst andere keuzes te maken ten aanzien van de hier voorgestelde afspraken. Dat wordt in de "gebruiksaanwijzing" uiteengezet. 3

4 4

5 Gebruiksaanwijzing e-modelgedragscode De e-modelgedragscode betreft het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen zoals deze ter beschikking worden gesteld of worden betaald door uw bedrijf. In de tekst wordt hiernaar in algemene zin verwezen als "Elektronische Communicatiemiddelen". Een belangrijk punt is de totstandkoming van een goede balans tussen verantwoord gebruik van deze Elektronische Communicatiemiddelen en bescherming van de privacy van de medewerkers op de werkplek. De tekst van de Modelgedragscode sluit op dat punt aan bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een algemene brochure over deze wet is verkrijgbaar (en te raadplegen) bij het ministerie van Justitie (www.minjust.nl) of bij (www.vnoncw.nl/privacy). Een specifieke brochure over internetgebruik op de werkplek is bij het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl) op te vragen. Ook beveiliging van informatievoorziening en informatiesystemen komt op enkele punten aan de orde. Daaromtrent zijn uiteraard veel uitvoeriger maatregelen voorstelbaar dan hier aangestipt. Onder andere de Code voor Informatiebeveiliging (www.nni.nl) geeft hierin inzicht. Een code als hier gepresenteerd hoort, zodra binnen een bedrijf vastgesteld, consequent gehandhaafd te worden. Tegelijk moet hij goed aan te passen zijn aan de praktijk van de onderneming. De hier voorgestelde tekst kan dus gewijzigd worden. Op enkele punten worden daarvoor ook al suggesties aangereikt. De concepttekst van de Modelgedragscode kan, na invulling van de bedrijfsnaam en nadat instemming is verkregen van de ondernemingsraad voor dat deel van de code dat onder de Wet op de ondernemingsraden valt, van kracht worden verklaard voor alle medewerkers. Aanbevolen wordt de volgende aspecten in het oog te houden: 1. Zorg dat iedereen de regeling kent, bijvoorbeeld door de regeling aan iedere werknemer op papier en/of via te sturen, door publicatie in een huisorgaan, via een meldtekst op het scherm, bij het uitreiken van een nieuwe mobiele telefoon e.d. Opnemen in het personeelsreglement of het equivalent daarvan is uiteraard ook nodig. Aan het eind van deze brochure treft u een lijstje met "10 hoofdregels" aan. Dit is bedoeld als handvat in de dagelijkse praktijk. Hanteren van zo'n lijstje alléén is niet genoeg voor het gewenste gedrag in de onderneming. Het is een praktisch hulpmiddel ter herinnering en voorlichting aan het personeel. Met nadruk wordt erop gewezen dat dit handvat alleen onvoldoende is om tot zware sancties over te gaan bij eventuele overtreding. Bespreek de aanpak dus terdege, zoals in de gebruiksaanwijzing uitgelegd. 2. Het wordt aanbevolen periodiek de bevindingen van ongeoorloofd gebruik van Elektronische communicatiemiddelen met de ondernemingsraad te bespreken. Dan kan tevens worden bezien of de regeling nog up-to-date is. 3. Invoering van een gedragscode kan volgens het volgende traject verlopen: a.) Verzamel en analyseer de huidige formele en informele regels in het bedrijf ten aanzien van het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen, waaronder begrepen het afschermen van bepaalde websites, het gebruik van , het benutten 5

6 van disclaimers aan het eind van de berichten, afspraken voor te verrekenen vergoedingen bij privé-gebruik van (mobiele) telefoon; b.) Bespreek het onderwerp met de ondernemingsraad; Stel een conceptregeling op en leg deze voor aan de ondernemingsraad. Toelichting: Het staat de werkgever vrij om het personeel te instrueren hoe bedrijfsmiddelen gebruikt dienen te worden. Hierover hoeft in principe geen advies of instemming gevraagd te worden aan de ondernemingsraad. Wij raden aan deze instructie separaat en voorafgaand aan de introductie van deze code te geven. U kunt dan in de code verwijzen naar deze instructie. Het kan echter zo zijn dat u met de ondernemingsraad afspraken hebt gemaakt die van bovenstaande afwijken. Wij raden u aan dit na te gaan. Ook kan het zo zijn dat u met een werknemer of een groep van werknemers een speciale afspraak hebt gemaakt over het gebruik van bedrijfsmiddelen. Bijvoorbeeld dat de werknemer de bedrijfstelefoon privé mag gebruiken. Als dat het geval is en u wilt dat veranderen moet u hierover nieuwe afspraken maken. Op grond van art. 27, lid 1, sub k, van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is instemming vereist voor de vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen. Het gaat hierbij om zo'n regeling. Ook is instemming vereist (art. 27, lid 1, sub l, WOR) voor een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen. Het instemmingsrecht van de OR betreft dus zowel de reglementering van een voorziening als de voorziening zelf. Dit laatste voor zover de invoering, wijziging of intrekking van een dergelijke voorziening zodanig ingrijpende gevolgen voor het personeel heeft dat de facto sprake is van een wijziging van de regeling. Voorbeelden van voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties zijn: prikklok, pieper, controlecamera's, beveiligingscamera's, chipkaarten en telefoonrecording. Concreet betekent dit dat u de ondernemingsraad in ieder geval instemming moet vragen voor artikel 4 jo.1 en 6.1. van de Modelgedragscode. Voor het overige dient de ondernemingsraad geïnformeerd te worden. c.) De registratie van het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen behoeft niet te worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze valt onder het Vrijstellingsbesluit. Steekproefsgewijze inhoudelijke controle op de naleving van de regels is ook toegestaan. Zie voor nadere informatie desgewenst artikelen 32 tot en met 34 van het Vrijstellingsbesluit van de Wet (Stb. 2001, 250). Zo'n steekproefsgewijze inhoudelijke controle kan overigens niet tegelijk gebruikt worden met het oog op personeelsbeoordeling of prestatiemeting. In die gevallen is een melding nodig bij het CBP. Dat kan elektronisch bij Ten slotte: indien het werk zelf een regelmatig inhoudelijk monitoren nodig maakt (bijvoorbeeld bij callcentres, effectenafdelingen, klantenservice) zal vaak een meer specifieke regeling nodig zijn. 6

7 4. De hier voorgestelde regeling gaat ervan uit dat privé-gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen in zekere mate toegestaan is mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en mits wordt voldaan aan de overige voorwaarden van deze Modelgedragscode. De werkgever zal er dan wel rekening mee dienen te houden dat bij controle van de regeling het persoonlijk berichtenverkeer in beginsel moet worden gerespecteerd. In sommige ondernemingen zal het echter nodig zijn om privé-gebruik te verbieden, meestal gerelateerd aan de aard van het werk in het bedrijf. Dat hoeft ook in die gevallen geen probleem op te leveren voor de medewerkers. Vaak ontbreekt immers de noodzaak om tijdens werktijd contact te zoeken met de buitenwereld. Wel kan in geval van een verbod om Elektronische Communicatiemiddelen voor privédoeleinden te gebruiken overwogen worden om op een algemeen toegankelijke plaats binnen de onderneming een speciale toegang, los van de bedrijfsmatige toegang, ter beschikking van de medewerkers te stellen. 5. Overwogen kan worden, afhankelijk van het bestaande ondernemingsbeleid, concreet aan te geven welke sancties worden toegepast bij bepaalde overtredingen. 7

8 8

9 Modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatie-middelen ("Elektronische Communicatiemiddelen") die ter beschikking worden gesteld of worden betaald door (naam onderneming) (de e-modelgedragscode) Overwegingen Deze tekst omschrijft het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen voor (naam onderneming). De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen van deze gedragscode: 1. Gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen is voor velen binnen (naam) nodig om het werk goed te doen. Maar onjuist hiermee omgaan kost tijd en capaciteit van mensen en apparatuur, en brengt diverse risico's met zich mee. 2. Gebruik van internet brengt een aantal specifieke aspecten scherper naar voren. Deze zijn deels ook herkenbaar in andere Elektronische Communicatiemiddelen. Daarom gebruikt de model gedragscode waar mogelijk het algemene begrip Elektronische Communicatiemiddelen. Internet kent verschillende verschijningsvormen. Dit zijn onder andere (via internet en via intranet), World Wide Web (surfen), File Transfer (down- and uploading van bestanden, bestandsuitwisseling), Usenet (nieuwsgroepen) en chat (babbelbox). Aan het gebruik van het internet zijn, per verschijningsvorm, risico's verbonden die nopen tot het stellen van gedrags- en gebruiksregels. Datzelfde geldt voor andere Elektronische Communicatiemiddelen zoals en (mobiele) telefoons. Bij risico's valt te denken aan: * Beveiligingsrisico s zoals beschadiging van het netwerk door virussen, uitlekken van bedrijfsgeheimen, bieden van openingen voor computercriminaliteit. * Juridische risico s zoals het maken van inbreuk op intellectueel eigendom van een ander door illegaal downloaden, of misbruik van het eigen bedrijfslogo. Ook kunnen zaken strafbaar zijn, zoals het downloaden van bepaalde porno of het lekken van beursgevoelige informatie. * Ethische risico s zoals het in diskrediet brengen van de goede naam van de onderneming. * Kosten: door het oneigenlijk gebruik van communicatiemiddelen kunnen de kosten oplopen. Denk aan het uitbreiden van het geheugen, extra beveiligingsmaatregelen, hoge 9

10 telecommunicatiekosten. Ook dient men zich te realiseren dat wanneer de zakelijke telefoon voor meer dan 10% privé gebruikt wordt dit kan leiden tot een fiscale bijtelling van de kosten bij het loon waarover loonbelasting verschuldigd is. * Uitval van systemen: overbelasting van de ICT-infrastructuur door ongewenste toepassingen (bijvoorbeeld downloaden van films, luisteren naar online radio) kan het normaal functioneren van diverse systemen binnen het bedrijf ernstig verstoren. 3. Ter vermijding van dergelijke risico's kan (naam onderneming/werkgever) voorschriften geven voor het verrichten van de arbeid, en maatregelen nemen ter bevordering van de goede orde in de onderneming. De hierna weergegeven regels vallen onder deze bepaling. 4. Tegen de achtergrond van de risico's van Elektronische Communicatiemiddelen wordt van de gebruiker verantwoordelijk, professioneel en integer handelen verwacht. 5. Het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen wordt vastgelegd. Deze registratie geschiedt om het beheer en de continuïteit van de technische infrastructuur te waarborgen, verstoring van bedrijfsprocessen en andere (financiële) schade tegen te gaan en om toezicht te houden op de naleving van de gedrags- en gebruiksregels binnen het bedrijf. 6. Het analyseren van vastgelegde gegevens ten aanzien van het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen kan plaatsvinden indien sprake is van een vermoeden van strijd met de Modelcode door de gebruiker. Niet naleving van deze regels kan leiden tot disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen. 10

11 Werkingssfeer 1.1 Deze regeling geldt voor eenieder die voor (naam onderneming) werkzaam is. 1.2 Onder Elektronische Communicatiemiddelen worden verstaan: (Mobiele) telefoon, internet en andere huidige en toekomstige elektronische informatie en communicatie middelen die ter beschikking worden gesteld of worden betaald door (naam onderneming). 2. Algemeen In dit artikel worden voor de duidelijkheid de reeds eerder gegeven instructies zoals die gelden bij (naam onderneming) herhaald. 2.1 (naam onderneming) behoudt zich het recht voor om de toegang tot communicatiemiddelen te beperken zoals het beperken van toegang tot bepaalde sites en (mobiele) telefoonnummers. Met name sites met, of nummers die toegang bieden tot een pornografische, racistische, discriminerende of een op entertainment gerichte inhoud zullen (kunnen) worden geweerd. 2.2 (naam onderneming) kan het recht tot gebruik van (een deel van) internet en/of een ander Elektronisch Communicatiemiddel toestaan, maar ook altijd weer intrekken. Zonder dat recht is gebruik van (een deel van) internet en/of het andere Elektronische Communicatiemiddel niet toegestaan. 2.3 Los van deze Modelcode horen medewerkers zich te houden aan de door (naam onderneming) opgestelde regels en procedures t.a.v. correct gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen zoals. (vul zelf in. Denk hierbij aan regels ten aanzien van correct taalgebruik, correct ondertekenen van (schriftelijke) correspondentie, afspraken inzake archiveren, het vertegenwoordigen van (naam onderneming) 3. Gebruik In dit artikel worden voor de duidelijkheid de reeds eerder gegeven instructies zoals die gelden bij (naam onderneming) herhaald. 3.1 Werknemers van (naam onderneming) mogen Elektronische Communicatiemiddelen incidenteel en kortstondig voor privé-doeleinden gebruiken, zowel intern als extern, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en mits hierbij voldaan wordt aan de verdere richtlijnen van deze gedragscode. Het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen is echter primair en hoofdzakelijk verbonden met taken/bezigheden die voortvloeien uit de functie. 3.2 Het is niet toegestaan om Elektronische Communicatiemiddelen voor onacceptabele persoonlijke doeleinden te gebruiken. Bij onacceptabel persoonlijk gebruik van internet moet onder andere worden gedacht aan het spelen of downloaden van spelletjes, winkelen, gokken of deelnemen aan kansspelen, het voeren van een persoonlijk werkgerelateerd dagboek ("blogging") en het bezoeken van chat-/babbelboxen. Ook het online luisteren 11

12 naar radio en het bekijken van TV en andere video-online toepassing ("streaming media") valt onder deze noemer. De werknemer die niet-zakelijke berichten ontvangt, behoort de verzender te vragen om de verzending daarvan te stoppen indien dit in strijd is met het gebruik als genoemd in artikel Het is in het bijzonder niet toegestaan om op internet of via sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten; pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te bekijken of te downloaden of te verspreiden; zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het internet; opzettelijk informatie waartoe men via internet toegang heeft verkregen zonder toestemming te veranderen of te vernietigen; actief aan te geven aan web-winkels dat belangstelling bestaat voor het ontvangen van product-informatie (zogenoemd opt-in aankruisen) voor eventuele latere bestellingen in de privé-sfeer; berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen; dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende berichten te verzenden of door te sturen; kettingmailberichten te verzenden of door te sturen; iemand lastig te vallen. Indien u ongevraagd informatie van een soort als hierboven genoemd aangeboden krijgt, dient u dit te melden aan (het hoofd van de automatiseringsafdeling). 3.4 Het is ook anderszins niet toegestaan om door middel van Elektronische Communicatiemiddelen in strijd met de wet of onethisch te handelen 3.5 Overwogen kan worden enkele specifieke aanwijzingen voor de mobiele telefoon in te voegen om ongewenst gebruik tegen te gaan. Bijvoorbeeld: a. Het gebruik van de mobiele telefoon in het buitenland is niet toegestaan/wordt afgeraden als er een (goedkopere) vaste telefoonverbinding beschikbaar is; b. Het gebruik van netwerken in het buitenland (roaming) die geen voorkeursnetwerken zijn is niet toegestaan/wordt afgeraden; c. Het is zonder voorafgaande toestemming van uw werkgever niet toegestaan een abonnement te nemen op zogeheten "value added services", diensten die meestal via SMS of WAP op de telefoon worden aangeboden en waarvan de kosten via de telefoonrekening worden betaald; d. Het privé-gebruik van de mobiele telefoon buiten de (normale) werkuren is niet toegestaan/wordt afgeraden; e. Het continu doorgeschakeld laten staan van de vaste telefoon naar de mobiele telefoon is niet toegestaan/wordt afgeraden; f. Het gebruik van de mobiele telefoon om de laptop te verbinden met het IT-netwerk is niet toegestaan/wordt afgeraden indien er een goedkopere verbinding mogelijk is; 12

13 g. Het voeren van gesprekken met vertrouwelijke inhoud op publieke plaatsen is in principe niet toegestaan behoudens uitzonderingssituaties; h. Reageren op SMS-spam is niet toegestaan. 3.6 Overwogen kan worden enkele specifieke aanwijzingen voor het gebruik van de infrastructuur te geven. Bijvoorbeeld: De infrastructuur voor Elektronische Communicatiemiddelen kent een eigen vorm van kwetsbaarheid, en een eigen vorm van beveiliging. Deze vraagt om speciale aandacht van de werknemer op tenminste de volgende punten: user-identificatie (inlog-naam) en authenticatie (bijvoorbeeld wachtwoord) zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven; het downloaden van software en applicaties is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door (invullen, bijvoorbeeld het hoofd van de automatiseringsafdeling). Deze toestemming wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de geldende rechten en eventuele licenties worden betaald. Gedownloade software en applicaties moeten op virussen zijn gescand voor gebruik; vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie mogen niet zonder toestemming naar buiten de organisatie worden verstuurd. Het berichtenverkeer hoort dan versleuteld te verlopen; het is niet toegestaan inkomende privé-berichten te genereren door deel te nemen aan niet-zakelijke nieuwsgroepen, abonnementen op e-zines, elektronisch winkelen, down- en uploaden van bestanden (file transfer)nieuwsbrieven en dergelijke; binnenkomende bedrijfsmatige aanbiedingen die niet onder de noemer "algemene reclame" vallen, en die mogelijk voor een collega bedoeld zijn met name valt te denken aan (invullen; bijvoorbeeld hoofd inkoop) kunnen doorgezonden worden. Andere worden vernietigd. Indien u zeker meent te weten dat serieuze maar ongewenste s van binnen Europa zijn verzonden, kunt u voorafgaand aan vernietiging, een bericht retourzenden met de tekst "unsubscribe". Ongevraagde mails van buiten Europa worden in principe niet beantwoord, hier werkt deze retourzending vaak averechts; onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit of vanuit de buitenwereld, dient u aan de automatiseringsafdeling te melden. 4. Vastlegging gegevens en controle Dit is het onderdeel waarover de ondernemingsraad om instemming wordt gevraagd 4.1 Het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen wordt vastgelegd. Deze registratie geschiedt om het beheer, de continuïteit, de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de infrastructuur en de diensten te waarborgen, verstoring van bedrijfsprocessen en andere (financiële) schade tegen te gaan en om toezicht te houden op de naleving van de gedrags- en gebruiksregels binnen het bedrijf. 13

14 4.2 Het algemene toezicht op het gebruik zal bestaan uit het (van tijd tot tijd) (steekproefsgewijs) controleren van het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen (bijvoorbeeld de tijdsbesteding, sites die bezocht worden). Daartoe kunnen lijsten van bezochte internetsites, van verstuurde e- mails en van de namen en nummers van gevoerde telefoongesprekken worden uitgedraaid. Deze lijsten zijn anoniem. 4.3 In dit kader wordt binnenkomend elektronische communicatie verkeer zo goed mogelijk gecontroleerd op virussen, spam en soortgelijk ongerief. Mocht blijken dat een bericht een virus bevat, dan wordt het automatisch tegengehouden en worden de verzender en ontvanger daarover ingelicht. Indien desondanks materiaal wordt ontvangen dat mogelijk een virus bevat, dan dient de ontvanger onverwijld contact op te nemen met (het hoofd automatisering). Voor het tegengaan van ongevraagde en ongewenste s kunnen spam-filters worden geïnstalleerd, en wel centraal binnen de onderneming of door een vanuit de onderneming aangezochte dienstverlener. 4.4 Het is de werkgever in beginsel toegestaan de vastgelegde gegevens ten aanzien van het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen te analyseren ten behoeve van het onderzoeken van ongeoorloofd gedrag indien er sprake is van een redelijke verdenking of vermoeden van een ongeoorloofde handeling door één of meerdere werknemers. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat andere middelen zijn uitgeput, dat er een zwaarwichtig belang van de onderneming in het geding is en dat bij de uitvoering rekening wordt gehouden met de ernst van de gevolgen voor de betrokken werknemer(s) en de wijze waarop in de bescherming van de privacy van de werknemers wordt voorzien. 4.5 De betreffende gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van nader onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een gebruiker noodzakelijk is. 5. Sancties 6. Slot Bij handelen in strijd met deze Modelgedragscode, het bedrijfsbelang of de algemeen geldende normen en waarden, kunnen afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen worden getroffen. Hierbij gaat het om disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen zoals berisping, overplaatsing, schorsing en beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 6.1 In alle gevallen waarin deze Modelgedragscode niet voorziet, beslist de directie van (naam onderneming). 6.2 De OR heeft op ingestemd met artikel 4 (samengelezen met artikelen 1 en 6.1) van deze Modelgedragscode. De regeling treedt in werking op De regeling zal aan ieder personeelslid worden bekendgemaakt, wordt opgenomen in het personeelshandboek en is te raadplegen op het intranet. 14

15 Bijlage Suggesties voor een pop-upscherm of een muismat. Do s en don'ts bij elektronische communicatie; een handvat. 1. Bedrijfsmiddelen zijn eigendom van (bedrijfsnaam). 2. Privé-gebruik is beperkt toegestaan (of: is verboden). 3. Privé-gebruik brengt extra risico s en kosten met zich mee. 4. Werknemers dienen zich bewust te zijn van de e-risico's. 5. Genereer geen spam. 6. Het bedrijfsreglement (goed gedrag en regels) zegt hierover veel meer. 7. Omgangvormen handhaven. 8. Bij twijfel advies vragen bij (..). 9. Misbruik kent sancties. 10. Klachten, vragen- en informatiepunt bij (systeembeheerder). 15

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Surfen op de werkplek

Surfen op de werkplek Praktijk Handreiking voor ondernemingen Surfen op de werkplek Een modelgedragscode voor internet- en e-mailgebruik Praktijk Surfen op de werkplek Een modelgedragscode voor internet en e-mailgebruik Surfen

Nadere informatie

3. Gedrag op de werkplek

3. Gedrag op de werkplek Gedragscode SOR De SOR heeft er voor gekozen om spelregels op te stellen. Deze spelregels vormen een leidraad voor handelen naar elkaar, naar klanten en naar bedrijven en instanties buiten de SOR. Zij

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

de digitale gedragscode

de digitale gedragscode de digitale gedragscode Schooljaar 2005 2006 1 Inleiding Leerlingen en medewerkers kunnen uiteenlopende communicatiemiddelen in beeld, tekst en geluid (internet, email, SMS, GSM en digitale camera) gebruiken

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Doel protocol Het protocol bevat regels en afspraken omtrent computergebruik door medewerkers en leerlingen van het Coornhert gymnasium en omtrent de wijze

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels Geuzencollege GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels NHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vaststelling 4 Werkingssfeer 4 Algemeen 4 Gebruik 4 Controle 5 Sancties 6 Aanhangsel 1: oudertekst

Nadere informatie

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen GEDRAGS- CODE Gebruik van elektronische communicatiemiddelen 2 3 Gedragscode voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen Inhoud 1. Doel van de regeling 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsregels

Nadere informatie

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS PROTOCOL PC-gebruik van IRIS Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en leerlingen van IRIS, een en ander mede in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam.

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam. Algemene & Bestuurlijke Zaken Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam Protocol Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en studenten van de Hogeschool Rotterdam,

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Goedgekeurd door de MR, 1 oktober 2009 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik

Nadere informatie

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC)

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) PROTOCOL voor het gebruik van Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. Vastgesteld door het Centraal Directie

Nadere informatie

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van Spieringshoek, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media 1. Inleiding Gebruik van het Internet, e-mail en andere elektronische informatie- en communicatiemiddelen is voor velen binnen het Hondsrug College

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol:

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: Het protocol bevat regels en afspraken over het computergebruik door werknemers en gasten, hierna te noemen gebruikers, op alle vestigingen van SPOOR en omtrent de

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College Leeuwarden, 19 januari 2016 ICT Gebruiksreglement Nordwin College Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit ICT gebruiksreglement aandachtig door. Nordwin College is alleen bereid u toegang tot haar ICT-

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten ICT regelement NNCZ In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen de NNCZ gelden voor het gebruik van Residentweb, SDB software, email en internet evenals andere applicaties, computers en netwerken.

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld.

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode internet en e-mailgebruik Het bestuur van CSG Het Noordik Gelet op - Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek - De Wet Bescherming Persoonsgegevens - Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

Privacyreglement en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op:

Privacyreglement  en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op: Privacyreglement e-mail en internetgebruik Gedeputeerde Staten: Gelet op: - het feit dat de provincie Noord-Holland aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn e-mail- en internetfaciliteiten ter

Nadere informatie

Protocol netwerkgebruik

Protocol netwerkgebruik Protocol netwerkgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het St. Michaël College, één en ander mede in het kader van de Wet Bescherming

Nadere informatie

Gemeentelijke gedragscode gebruik en Internet

Gemeentelijke gedragscode gebruik  en Internet Gemeentelijke gedragscode gebruik E-mail en Internet 1. Inleiding. Deze gedragscode is opgezet om het gebruik van de voorzieningen e-mail en internet te reguleren. Deze code is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MIDDELEN

COMMUNICATIE- MIDDELEN Reglement voor het gebruik van COMMUNICATIE- MIDDELEN op het Fioretti College Vastgesteld in de directievergadering d.d. 07-02-2011 Ter kennisname aangeboden aan de medezeggenschapsraad d.d. 23-03-2011

Nadere informatie

Gedragscode internet en

Gedragscode internet en Gedragscode internet en e-mail Inleiding Deze gedragscode bevat informatie over de wijze waarop: men in het ziekenhuis omgaat met internet en e-mail; het ziekenhuis omgaat met het registreren, verzamelen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door Mediaprotocol Mediaprotocol Naam document: Status: Versie: Mediaprotocol - Ter goedkeuring door 14 maart 2012 directie - Juridische toetsing nodig: 11 mei 2012 16 mei 2012 - Ter instemming door MR 21 mei

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK COMPUTERFACILITEITEN

GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK COMPUTERFACILITEITEN Informatiebeveiliging NEN 7510 GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK COMPUTERFACILITEITEN 2010 3-83-8-2010 Hoorn VERSIEBEHEER Dit document staat onder versiebeheer. Onderstaande tabel betreft een historisch overzicht

Nadere informatie

Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs

Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs A. Onderstaande wetgeving heeft gevolgen voor het dagelijks gebruik van computers en internet

Nadere informatie

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld.

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. BIJLAGE V Internet-, email- en telefoongebruik Artikel 1 De regeling bevat afspraken over de wijze van gebruik van internet, e-mail en telefoon welke door Oasen aan haar werknemers ter beschikking zijn

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Versie 3 juni 2014 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Regeling communicatiemiddelen

Regeling communicatiemiddelen Regeling communicatiemiddelen (mobiele) telefoons, PDA s, faxapparaten, printers, kopieerapparaten en e-mail- en/of internetfaciliteiten Nummer: 09.0000953 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 11 juni

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik.

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik. PROTOCOL ELEKTRONISCH COMMUNICATIEVERKEER EN COMPUTERFACILITEITEN Aan het gebruik van internet, intranet en e-mail zijn risico s verbonden. Deze risico s maken het noodzakelijk om gedragsregels met betrekking

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling 3 Artikel 2 Doel van de afspraken 3 Artikel 3 Algemene uitgangspunten 3 Artikel

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail

Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail Hoofdstuk 1 Definities en doeleinden Artikel 1 Definities In dit Protocol wordt verstaan onder: a. Gemeente: de gemeente De Marne. b. College: het College

Nadere informatie

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: - Gebruiker: de werknemer, student of bezoeker die rechtmatig toegang heeft verkregen tot de ict-faciliteiten

Nadere informatie

Internet- en gebruik

Internet- en  gebruik Internet- en e-mailgebruik Datum opmaak : 1 december 2008 Datum inwerkingtreding : 15 mei 2009 Procedurenummer : 08-002 Het Reynaertcollege gevestigd te Hulst Gelet op Artikel 125ter Ambtenarenwet/ artikel

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk R e g i s t r a t i e k a m e r..'s-gravenhage, 27 december 1999.. Onderwerp Monitoring computernetwerk Naar aanleiding van uw brief van 23 november 1999 waarin u reageert op vragen die de Registratiekamer

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf, gevestigd te Oosterwolde. Gelet op, De Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik Graaf Engelbrecht 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers 1. Definitie 2. Algemene uitgangspunten 3. Computer-, telefoon-, e-mail- en internetgebruik

Nadere informatie

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN Leerlinggedeelte Gedragscode is belangrijk om aan te geven: hier ga je over de grens Een gedragscode

Nadere informatie

Privacyreglement en internet gebruik

Privacyreglement  en internet gebruik opgericht 1 augustus 1932 Privacyreglement e-mail en internet gebruik Gemaakt door : Marcel van Vuuren Gemaakt op : donderdag 29 mei 2008 Versie : 29052008_v1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities,

Nadere informatie

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen 1 van 1. INHOUD 1. INHOUD... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 3. OVERWEGINGEN... 4 4. WERKINGSSFEER... 5 5. GEOORLOOFD GEBRUIK... 5 6. ONGEOORLOOFD GEBRUIK...

Nadere informatie

Gedragscode Signum Interfocus Riskmanagement en Signum Interfocus Nederland

Gedragscode Signum Interfocus Riskmanagement en Signum Interfocus Nederland Middels de gedragscode geeft de organisatie aan wat van de medewerkers verwacht wordt. Indien onduidelijk is wat wel en niet mag, dient de medewerker met zijn leidinggevende te overleggen. Indien de medewerker

Nadere informatie

BYOD-Beleid [Naam organisatie]

BYOD-Beleid [Naam organisatie] BYOD-Beleid [Naam organisatie] De werknemer mag gebruik maken van een persoonlijk mobiel apparaat zoals een telefoon, tablet of notebook voor zakelijke doeleinden ten behoeve van [naam organisatie], voor

Nadere informatie

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d.

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Wij, SBO De Branding, vallend onder Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse (VCPO) willen dat onze

Nadere informatie

Januari Gedragscode internet- en gebruik

Januari Gedragscode internet- en  gebruik Januari 2011 Gedragscode internet- en e-mail gebruik 1 Algemeen Wij, de Nicolaas Beetsschool, vallend onder stichting Salomo, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie

Nadere informatie

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Woord vooraf Het Jan Tinbergen College stelt haar medewerkers, afhankelijk van de door hen uitgeoefende functies, en leerlingen

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Uitgangspunten 2. Afspraken 2.1 Internet 2.2 Schoolwebsite 2.3 E-mail / chatten 2.4 Mobiele telefoons / MP3 spelers 3. Eventuele maatregelen

Nadere informatie

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Tabor College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent het dat als je regels van de code niet nakomt, je account

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei 2004 1 van 10 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers

Nadere informatie

Voorop staat steeds dat het signaal dat het kind geeft, doorslaggevend is. De grens die de leerling trekt d.m.v. woord en/of gebaar!

Voorop staat steeds dat het signaal dat het kind geeft, doorslaggevend is. De grens die de leerling trekt d.m.v. woord en/of gebaar! A. Gedragscode en Beleid seksuele intimidatie Gedragsregels binnen de school en aan de school gerelateerde activiteiten in de relatie volwassene-kind en leerling-leerling en volwassene-volwassene. De regels

Nadere informatie

Juridische aspecten opnemen telefoongesprekken op de werkplek

Juridische aspecten opnemen telefoongesprekken op de werkplek Juridische aspecten opnemen telefoongesprekken op de werkplek Het CBP heeft informatiebladen ontwikkeld om concrete antwoorden te geven op specifieke vragen over het gebruik van persoonsgegevens en over

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Regelingverwerken en controleren computergebruik waterschap Vechtstromen

Regelingverwerken en controleren computergebruik waterschap Vechtstromen WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Waterschap Vechtstromen. Nr. 9287 1 december 2015 Regelingverwerken en controleren computergebruik waterschap Vechtstromen Kenmerk: B2015/u925 Het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Mediaprotocol versie 2014-10-17

Mediaprotocol versie 2014-10-17 Mediaprotocol versie 2014-10-17 Op de Baayaert leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Preambule Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking

Nadere informatie

Inter IKEA Systems B.V. 2006/2008/NL1446 IKEA houdt rekening met het milieu, daarom drukken we op 100% milieuvriendelijk papier.

Inter IKEA Systems B.V. 2006/2008/NL1446 IKEA houdt rekening met het milieu, daarom drukken we op 100% milieuvriendelijk papier. Inter IKEA Systems B.V. 2006/2008/NL1446 IKEA houdt rekening met het milieu, daarom drukken we op 100% milieuvriendelijk papier. IKEA gedragscodes INHOUDSOPGAVE pagina 1. IKEA en grensoverschrijdend gedrag

Nadere informatie

Gedragscode computer- en netwerkgebruik

Gedragscode computer- en netwerkgebruik Informatiemanagement Bezoekadres Marten Meesweg 50 3068 AV Rotterdam www.zadkine.nl Auteurs: Lela Draskovic Rien Kinnegin Ellen Slachter Documentcode/versie 1.0 Status Vastgesteld door DT na positief advies

Nadere informatie

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert;

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert; De Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van de gemeente Nederweert, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft: gelet op afdeling 2.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account Internetverkeer vanaf een Stichting Proo-account inleiding De ICT-voorzieningen die de Stichting Proo beschikbaar stelt worden aangeboden binnen het kader van het volgen van onderwijs of ter ondersteuning

Nadere informatie

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, en mobiele telefoons.

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet,  en mobiele telefoons. Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, e-mail en mobiele telefoons. Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT LANDER

PRIVACYREGLEMENT LANDER PRIVACYREGLEMENT LANDER Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1:1 In dit reglement wordt onder de benaming LANDER tevens verstaan de Stichting LANDER- Plus; ter wille van de leesbaarheid wordt genoemde

Nadere informatie

Leidraad Integriteitcode

Leidraad Integriteitcode Leidraad Integriteitcode Datum: juni 2010 SurfIBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform SURF ICT en Organisatie met als doelen het actief stimuleren van en richting geven

Nadere informatie

Uitgangspunten. Mediaprotocol

Uitgangspunten. Mediaprotocol Mediaprotocol Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

MODELREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEMIDDELEN (EIC) DOOR LEERLINGEN VAN DE STICHTING CARMELCOLLEGE

MODELREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEMIDDELEN (EIC) DOOR LEERLINGEN VAN DE STICHTING CARMELCOLLEGE MODELREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEMIDDELEN (EIC) DOOR LEERLINGEN VAN DE STICHTING CARMELCOLLEGE Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Doel van dit Mediaprotocol...2 01. Uitgangspunten...2 02. Afspraken...3 02.1 Internet...3 02.2 Schoolwebsite...3 02.3 Elektronische diensten:

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie