Memo De Vaste Kostenvergoeding Oude regels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo De Vaste Kostenvergoeding 2010-2013 Oude regels"

Transcriptie

1 BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Adviesgroep Loon- & Premieheffing Memo De Vaste Kostenvergoeding Oude regels 1 Inleiding Werknemers maken in het algemeen kosten om hun beroep uit te oefenen. U als werkgever kunt deze kosten in beginsel op declaratiebasis geheel of gedeeltelijk onbelast vergoeden. Voorwaarde hiervoor is onder andere dat de werknemer aan u een bonnetje, factuur of iets dergelijks overhandigt en dat u deze bescheiden controleert en bewaart. Het belangrijkste vereiste voor onbelastbaarheid is dat de vergoeding zakelijk is. Kosten die op een bepaalde wijze al voor rekening van de werkgever komen, kunnen uiteraard niet ook nog onbelast aan de werknemer worden vergoed. Voorbeeld De werknemer rijdt in een auto van de zaak waarvan de werkgever alle kosten voor zijn rekening neemt. Een onbelaste kilometervergoeding is dan niet meer mogelijk. Anders gezegd, een onbelaste en premievrije kostenvergoeding is pas mogelijk als de werknemer ook daadwerkelijk kosten maakt. Is dat niet het geval, dan is de vergoeding gewoon (belast) loon. Dat geldt in het algemeen voor zowel de loonheffing als de sociale verzekeringen. 2 De vaste kostenvergoeding In plaats van kosten op declaratiebasis te vergoeden, kunt u er ook voor kiezen om uw werknemers een vaste kostenvergoeding te verstrekken. Een dergelijke vergoeding heeft betrekking op meerdere kostensoorten tegelijk. Het voordeel van een vaste kostenvergoeding is met name dat de werkgever niet voortdurend bonnetjes en declaraties hoeft te controleren en bewaren. In een vaste kostenvergoeding kunnen als u in 2011 tot 2013 niet kiest voor de Werkkostenregeling in ieder geval die kosten worden opgenomen die maandelijks en steeds voor ongeveer hetzelfde bedrag terugkeren. Hierbij kunt u denken aan kosten voor: PC- en Kantoorbenodigdheden; vakliteratuur; mobiele telefoon; maaltijden en consumpties onderweg of op het werk; representatie; ontvangsten thuis; contributies lidmaatschappen; werkkleding; koffiegelden;

2 kosten met betrekking tot de auto van de zaak, zoals parkeer- en tolgelden en de kosten van gebruik van de wasstraat. Vanaf 1 januari 2004 kan onder voorwaarden ook een vaste vergoeding worden gegeven voor reiskosten. Gelet op het specifieke karakter van reiskosten en de voorwaarden die hiervoor gelden, lenen deze kosten zich niet voor opname in de reguliere vaste kostenvergoeding. Zie hierover ook paragraaf 5. PC- en kantoorbenodigdheden Als kantoorbenodigdheden welke kunnen worden opgenomen in een vaste kostenvergoeding, kunnen worden aangemerkt pennen, papier, rekenmachine, postzegels e.d. voor zover deze door de werknemer zelf worden aangeschaft. Als PC-benodigdheden kwalificeren bijvoorbeeld inktcartridges en printpapier. Tekstverwerkers, faxen, e.d. kunnen beter op declaratiebasis worden vergoed. Aanschafkosten voor duurzame zaken zijn veelal hoog en incidenteel en daardoor minder geschikt voor een vaste vergoeding. Indien hierop pleegt te worden afgeschreven (meerjarig belang) én de kostprijs meer bedraagt dan 450, dan is slechts de afschrijving die samenhangt met het zakelijke gebruik onbelast te vergoeden. Vakliteratuur Vergoedingen ter zake van vakliteratuur behoren, in redelijkheid, tot de vrije vergoedingen. Daarnaast kunnen de (extra) kosten van algemene literatuur soms ook een bestanddeel van de vaste kostenvergoeding vormen als zij van direct nut zijn voor de dienstbetrekking. Mobiele telefoon Zakelijke gesprekskosten van de mobiele of vaste telefoon kunnen zonder fiscale gevolgen aan de werknemer vergoed worden. Voor zover deze kosten een vast bedrag per maand bedragen, kunnen deze worden opgenomen in een vaste kostenvergoeding. Hierbij kan gedacht worden aan een (door u met de werknemer afgesproken) vast bedrag per maand voor zakelijke gesprekskosten, dan wel de vergoedingen van telefoonkaarten (prepaid). Overige kosten van de telefoon lenen zich meer voor vergoeding op declaratiebasis. Voor een uiteenzetting van kosten met betrekking tot de telefoon en internet welke belasting- en premievrij kunnen worden vergoed, verwijzen wij naar paragraaf 5. Maaltijden en consumpties onderweg of op het werk Maaltijden waarbij het zakelijke karakter meer dan 10% bedraagt, kunnen onbelast worden vergoed of verstrekt. Hierbij kan gedacht worden aan maaltijden bij overwerk of tijdens een zakenreis en maaltijden tijdens een werklunch. Ook lunches of maaltijden tijdens werkzaamheden op niet permanente locaties zoals bij wegenbouwers en bouwvakkers zijn hieronder begrepen.

3 Zakelijke maaltijden lenen zich voor opname in de vaste kostenvergoeding. De consumpties onderweg kunnen ook geheel belastingvrij worden vergoed. Representatie Onder representatiekosten kunnen worden verstaan: de kosten van het weggeven van een fles wijn, een bloemetje of een kaartje op een feestelijke gelegenheid van bijvoorbeeld een zakenrelatie. Deze behoren, in redelijkheid, eveneens tot de vrije vergoedingen en lenen zich voor opname in een vaste kostenvergoeding. Kosten van interne representatie, zoals bijdragen ter zake van verjaardagen, jubilea, geboorten, huwelijken, afscheid, enzovoort van collega's en medewerkers, kunnen in beginsel niet onbelast worden vergoed. Dit is gebaseerd op een arrest van de Hoge Raad uit Het vorenstaande betekent dat kosten van interne representatie normaliter niet kunnen worden opgenomen in een vaste kostenvergoeding. Dit zal alleen anders kunnen zijn indien aannemelijk is dat de kosten vanuit zakelijke overwegingen zijn gemaakt. Dit zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij directieleden of indien, gelet op de aard van de onderneming, voor de werkzaamheden interne acquisitie belangrijk is. Ontvangsten thuis Kosten van ontvangsten thuis kunnen tevens worden opgenomen in een vaste kostenvergoeding. Het betreft hier de ontvangst van medewerkers (indien de ontvangsten bijvoorbeeld plaatsvinden door een directielid) of zakelijke relaties. Te vergoeden zijn de kosten van koffie, thee, alcoholische drankjes, fris, hapjes e.d. alsook de kosten van een volledig buffet. Contributies en lidmaatschappen Werknemers kunnen al dan niet verplicht zijn van een vakbond of een beroepsorganisatie. In tegenstelling tot contributies van de rotary, kunnen deze kosten onbelast worden vergoed en eventueel worden opgenomen in een vaste kostenvergoeding. Werkkleding / kleine materialen De kosten van reiniging en onderhoud van werkkleding lenen zich voor opname in een vaste kostenvergoeding. Onder werkkleding wordt verstaan: kleding die voor 90% of meer geschikt is om bij het uitoefenen van de dienstbetrekking te dragen, zoals uniformen en overalls. Van een uniform is sprake als een (bepaalde) categorie werknemers gelijke kleding draagt die ook buiten de werkomgeving door derden geassocieerd wordt met een bedrijf of beroep. Of sprake is van een uniform is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Het verdient aanbeveling dit af te stemmen met de Belastingdienst. kleding die voorzien is van één of meer logo's van de werkgever, met een gezamenlijk oppervlakte van ten minste 70 cm² (per kledingstuk). Kleding die ook door derden in privé wordt gedragen, komt op grond van deze criteria niet voor onbelaste vergoeding in aanmerking.

4 In de vaste kostenvergoeding kan tevens een vast bedrag per maand aan kosten van werkschoenen en kleine gereedschappen opgenomen worden. Koffiegelden Vergoedingen/verstrekkingen ter zake van consumpties tijdens werktijd, die geen deel uitmaken van een maaltijd, behoren tot de vrije vergoedingen/verstrekkingen. Kleine consumpties (voorbeeld: kop koffie met een saucijzenbroodje, gebak, snacks) kunnen tot een bedrag van 0,55 per werkdag zonder bewijsmoeilijkheden belasting- en premievrij worden vergoed. Dit geldt niet als deze consumpties worden verstrekt. Bijvoorbeeld indien er automaten staan waaruit gratis koffie, thee etc. kan worden gehaald. Van een verstrekking is ook sprake als de werknemer geen zakelijke prijs (bijvoorbeeld alleen de kostprijs) voor de consumptie betaalt. Meestal maakt de lunchtijd (evenals andere pauzes) geen deel uit van de (betaalde) werktijd. Toch kan de werkgever consumpties tijdens de lunch of tijdens de koffiepauze van een werknemer vrij vergoeden of verstrekken. Dit geldt echter alleen als deze consumpties ook tijdens werktijd vrij worden vergoed of verstrekt. Als u de consumpties alleen tijdens de lunch of buiten de werktijd vergoedt of verstrekt, geldt deze vrijstelling dus niet. Bij ambulante werknemers dit zijn werknemers die kort gezegd minder dan 20 keer dezelfde arbeidsplaats bezoeken, bijvoorbeeld vertegenwoordigers, monteurs is in veel gevallen een hoger bedrag te vergoeden (te weten de werkelijke kosten, welke veelal hoger zullen zijn dan 0,55 per dag). Bij hen is vaak sprake van terugkerende (kleine) uitgaven waardoor deze derhalve geschikt zijn om te worden opgenomen in de vaste kostenvergoeding. Kosten met betrekking tot de auto van de zaak De betalingen welke de werknemer doet in verband met de auto van de zaak dienen te worden beschouwd als voor rekening van de werkgever komende - zgn. intermediaire- kosten. Deze betalingen kunnen eigenlijk geen onderdeel vormen van een vaste kostenvergoeding onder de noemer van vergoeding voor beroepskosten. In de praktijk wordt echter algemeen geaccepteerd dat deze voorschotten onderdeel uitmaken van de vaste kostenvergoeding. Gedacht kan worden aan kosten van: autowassen; parkeer- en tolgelden; wegenkaarten e.d.; brandstof i.v.m. tanken in het buitenland. Let op: Stallingkosten van de auto van de zaak bij de werknemer thuis kunnen niet onbelast worden vergoed.

5 Kosten extra vertier in het buitenland Werkelijk gemaakte kosten Wanneer in het buitenland verbleven wordt, kan voor de extra kosten van vertier een onbelaste vergoeding worden gegeven. De vergoeding kan onder meer dienen ter dekking van extra uitgaven voor: pensionkosten; ontbijt, lunch, warme maaltijd; koffie, thee; ontspanning, telefoon, krant; drankjes bij maaltijden; reinigingskosten; reisbenodigdheden e.d. 30%-vergoedingsregeling Onder voorwaarden kan voor de kosten in het buitenland gebruik worden gemaakt van de zogenaamde 30%-vergoedingsregeling. Op grond van deze regeling kan kort gezegd dertig procent van het totale loon (inclusief de 30%-vergoeding) onbelast als kostenvergoeding worden betaald, zonder dat de werknemer hoeft aan te tonen dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De twee belangrijkste voorwaarden zijn: dat de werknemer in een aangewezen land werkt, heel globaal gezegd zijn dat de zogenoemde ontwikkelingslanden en dat zijn werkzaamheden ter plekke minimaal 45 dagen (in een periode van 12 maanden) in beslag nemen. Perioden van minder dan 15 dagen worden daarbij in principe niet meegeteld. 3 Onderbouwing van de vaste kostenvergoeding Algemeen Vaste kostenvergoedingen moeten apart in de loonboekhouding worden geadministreerd en de vergoedingen moeten kunnen worden onderbouwd. Dit houdt in dat de vaste vergoeding per kostencategorie en kostensoort wordt gespecificeerd en per kostensoort ook een bedrag is opgenomen. Voorbeeld: Onderbouwing kostenvergoeding Consumpties onderweg - Drank 10 - Kleine versnaperingen 15 Lunches en diners - Overwerk 20 - Met zakenrelaties 45 Telefoon 20 Totaal 110

6 Het onderbouwen van een vaste kostenvergoeding kan op verschillende manieren plaatsvinden. Een vaste kostenvergoeding kan worden gebaseerd op: 1. de declaraties die de werknemer in het verleden bij de werkgever heeft ingeleverd 2. de declaraties die andere werknemers, die vanuit kostenoogpunt vergelijkbaar zijn (homogene groep), bij de werkgever hebben ingeleverd 3. een steekproef bij de betrokken werknemer(s). Deze laatste mogelijkheid heeft de voorkeur. Onderstaand gaan wij hier nader op in. 4 De steekproef Voor de onderbouwing van de kostenvergoeding heeft de steekproef de voorkeur omdat naast de wettelijke verplichting van een onderbouwing, de Belastingdienst ook kan verzoeken om de onderbouwing te staven door middel van een steekproefsgewijs onderzoek. In de meeste gevallen kan de reeds zelf gehouden steekproef dan van pas komen. Algemeen Een steekproef houdt in dat de werknemer gedurende een bepaalde periode de door hem gemaakte zakelijke kosten bijhoudt. Aan de hand van deze kosten wordt vervolgens een vaste kostenvergoeding vastgesteld. De duur van de steekproef bedraagt in de praktijk in de regel drie maanden en moet eens in de vijf jaar worden herhaald. De Belastingdienst kan zich echter op het standpunt stellen dat deze periode meer maanden dient te omvatten of dat het te lang geleden is dat de steekproef heeft plaatsgevonden. Het verdient mede in verband met het voorgaande aanbeveling een eenmaal vastgestelde vaste kostenvergoeding periodiek te controleren. Dit kan gebeuren door de werknemer eens per jaar een maand lang de bescheiden te laten bewaren waaruit de gemaakte kosten blijken. Afhankelijk van het resultaat kan besloten worden om de vaste vergoeding aan te passen. Het is ook raadzaam om een steekproefsgewijs onderzoek uit te voeren voordat u maandelijks een vaste vergoeding gaat verstrekken. In geval van een controle is de onderbouwing dan snel voorhanden. Indien u een zelfde bedrag aan vaste kostenvergoedingen aan een bepaalde groep werknemers wenst te verstrekken, is het van belang dat u voorafgaande aan de indeling van de groepen bepaalt welke werknemers vanuit kostenoogpunt in dezelfde positie verkeren. Nog raadzamer is het om van tevoren met de Belastingdienst af te stemmen of de steekproef en de vaste vergoeding aan alle eisen voldoen. Dat kan vervelende situaties, zoals naheffingsaanslagen over het bovenmatige deel van de vaste vergoeding als deze achteraf te hoog blijkt te zijn, in de toekomst voorkomen. Op wie is de steekproef van toepassing? Bij het houden van een steekproef dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de steekproef bij één persoon en een steekproef voor (het bepalen van) een zogenoemde homogene groep.

7 Individuele kostenvergoeding Indien sprake is van een individuele kostenvergoeding, is de steekproef van toepassing op de betreffende werknemer. De werknemer dient dan bijvoorbeeld drie maanden alle kosten die hij in verband met zijn dienstbetrekking maakt, bij te houden en door te geven aan bijvoorbeeld de salarisadministratie of de afdeling P&O. Kostenvergoeding voor een bepaalde groep werknemers Vaak wenst men aan een bepaalde groep werknemers bijvoorbeeld vanaf of in een bepaalde functie en/of afhankelijk van de mate waarin werknemers ambulant zijn, een zelfde bedrag aan vaste kostenvergoeding te betalen. Indien sprake is van een homogene groep, kan de steekproef op deze betreffende groep worden toegepast. Echter, allereerst dient bepaald te worden welke werknemers tot een homogene groep behoren. Er is sprake van een homogene groep indien: de werknemers binnen de groep vanuit kostenoogpunt veelal in een zelfde positie verkeren; de soorten kosten die de werknemers maken (nagenoeg) hetzelfde zijn; de hoogte van de gemaakte kosten per soort tussen die werknemers niet of nauwelijks verschilt. Voor de bepaling van de homogene groep kan uitgegaan worden van het declaratiegedrag in het verleden. Ook kan aan de hand van een steekproef bepaald worden wie wel en niet tot de homogene groep behoren. Indien sprake is van een homogene groep is de uitkomst van de steekproef van toepassing voor de gehele betreffende groep. Voorbeeld U heeft onder andere monteurs en vertegenwoordigers in dienst. Monteurs ontvangen momenteel bijvoorbeeld 50 per maand aan kostenvergoeding en vertegenwoordigers 100. Stel dat de vertegenwoordigers uit kostenoogpunt in dezelfde situatie verkeren. Dit geldt ook voor de monteurs onderling. Er kan dan worden volstaan met twee steekproeven. Een waaraan een aantal monteurs meedoen en een voor de groep vertegenwoordigers. De uitkomst kan dan worden toegepast op alle werknemers van de betreffende groep. Indien sprake is van een homogene groep hoeft in beginsel geen rekening meer gehouden te worden met verschillen in persoonlijke voorkeur van de werknemers en de wijze waarop zij de vaste kostenvergoeding besteden. De vaste vergoeding is wel (gedeeltelijk) belast als de werkelijke kosten van een individuele werknemer zodanig achterblijven bij het bedrag van de vergoeding dat de werknemer redelijkerwijs niet meer geacht kan worden tot de homogene groep te behoren. Hoe gaat de steekproef nu feitelijk in zijn werk? Invullen weekstaat Een aantal werknemers uit een bepaalde (functie)groep waarop de betreffende kostenvergoedingen zien of een individuele werknemer, dient per week een weekformulier in te vullen. Dit kan door de betreffende werknemer zelf of door de afdeling P&O na inlevering van de bonnen e.d. door de werknemer. Op dit weekformulier worden de gemaakte zakelijke kosten vermeld.

8 Het is gebruikelijk dat de kostenvergoedingen per periode afzonderlijk worden verstrekt. Voor de verantwoording van gemaakte kosten tijdens de steekproefperiode van drie maanden is gekozen voor wekelijkse rapportage, teneinde het traject te kunnen volgen. U zal vervolgens, aan de hand van de weekrapportages, maandrapportages moeten opstellen. Voor zover de werknemer in de betreffende periode kosten heeft gemaakt die eventueel ook voor vergoeding in aanmerking komen maar momenteel niet vergoed worden, dienen deze kosten in de rubriek Overige opgegeven te worden waar de kosten zo gespecificeerd mogelijk aangegeven dienen te worden. In geval van ruimtegebrek kunnen de kosten (verder) omschreven worden onder het kopje Opmerkingen. Het is uiteraard mogelijk dat de opsomming van kosten in paragraaf 2 niet uitputtend is. Mocht de werknemer daarom uitgaven doen die niet in de daar genoemde categorieën vallen, maar naar uw mening wel voor vergoeding in aanmerking komen, dan gelieve die bij Overige in te vullen en te specificeren om wat voor kosten het gaat. Bewaren bonnen, rekeningen etc. Van belang is dat zoveel mogelijk bonnen, rekeningen, e.d. bij de wekelijkse rapportages worden ingeleverd. Hierbij is ook van belang dat geclaimde uitgaven overeenkomen met bijvoorbeeld vastgelegde afspraken e.d. met cliënten. Van piekuitgaven die buiten de steekproefperiode vallen, dient afzonderlijk melding te worden gemaakt (bijvoorbeeld een abonnement op vakliteratuur dat eenmaal per jaar betaald moet worden). Op het weekformulier is hiervoor een aparte rubriek opgenomen. De werknemer dient de piekuitgaven zo gespecificeerd mogelijk aan te geven. Tenslotte is het van groot belang dat de werknemers de gemaakte kosten en ingeleverde bonnen zodanig schriftelijk toelichten dat het zakelijke karakter van de kosten duidelijk is. Dit geldt vooral voor maaltijdkosten en kosten van representatie. Het uiteindelijke doel van deze vastleggingen is te komen tot een zo optimaal mogelijke kostenvergoeding, welke door de Belastingdienst en de UWV (landelijk) wordt geaccepteerd. 5 Kostensoorten niet geschikt voor een vaste kostenvergoeding Kostensoorten die naar de mening van de belastingdienst veelal niet in een vaste kostenvergoeding kunnen worden opgenomen betreft kosten die: groot van omvang zijn en/of niet regelmatig voorkomen of een individuele afstemming op de werknemer behoeven. Deze kosten kunnen beter op declaratiebasis worden vergoed. Ook geldt voor een aantal kosten een specifieke fiscale regelgeving. De Hoge Raad heeft in een arrest in 2008 echter geoordeeld dat ook kosten die zich wel incidenteel voordoen en/of groter van omvang zijn, kunnen worden opgenomen in een vaste kostenvergoeding. Omdat niet is uit te sluiten dat de belastingdienst in de praktijk blijft vasthouden aan de oude, hierboven, genoemde criteria, wordt werkgevers geadviseerd vooraf goedkeuring te vragen bij de belastingdienst indien men grotere en/of incidentele kosten wil vergoeden middels de vaste kostenvergoeding.

9 Onderstaand hebben wij een aantal kostensoorten opgenomen die (deels) belastingvrij zijn te vergoeden doch die zich niet lenen voor opname in een vaste kostenvergoeding. Deze kostensoorten zijn niet uitputtend, doch de meest voorkomende zijn genoemd. Reiskostenvergoeding Met ingang van 1 januari 2004 zijn de regels voor het vergoeden van reiskosten ingrijpend gewijzigd. De werkgever kan werknemers voor alle zakelijke kilometers een onbelaste vergoeding geven van 0,19 per kilometer. Het maakt hierbij niet uit met welk vervoermiddel de werknemer reist: auto, bromfiets, fiets, openbaar vervoer, te voet etc. Woon-werkkilometers worden per 1 januari 2004 tevens als zakelijk aangemerkt. Het maakt hierbij niet uit hoe groot of klein de reisafstand woningwerk is en hoe vaak een bepaalde arbeidsplaats wordt bezocht. Geen gedoe meer met de 60- dagenregeling en carpoolregelingen. In dit bedrag van 0,19 per kilometer worden geacht alle kosten met betrekking tot het vervoer te zijn begrepen. De werkgever kan derhalve naast dit vaste bedrag per kilometer bijvoorbeeld geen onbelaste vergoeding geven voor parkeer- en tolgelden. Onder voorwaarden kan op grond van de reiskostenregeling ook een vaste vergoeding worden gegeven voor reiskosten. Voorwaarde is dat het gaat om reizen met een vast en gelijkmatig karakter, bijvoorbeeld het woon-werkverkeer. De hoogte van de belastingvrije vergoeding bedraagt maximaal 0,19 per kilometer. De staatssecretaris heeft een praktische regeling in het leven geroepen waardoor een eenmaal vastgesteld bedrag per maand niet achteraf gecorrigeerd hoeft te worden. Aan deze praktische regeling (zonder nacalculatie) zijn een aantal voorwaarden gesteld. Indien gewenst kunnen wij u nader informeren over de reiskostenregeling. Telefoon- en internetkosten Sinds 1 januari 2007 zijn alle vergoedingen voor telefoon, internet en vergelijkbare communicatiemiddelen onbelast, mits het zakelijk gebruik van meer dan bijkomstig belang is, dat wil zeggen meer dan 10%. Wat valt nu onder deze fiscale regeling? Bijvoorbeeld de aankoopkosten van een telefoon, de aanleg- en aansluitkosten van een verbinding en uiteraard de abonnements- en gebruikskosten. De term vergelijkbare communicatiemiddelen is opgenomen om ook toekomstige producten (als gevolg van de technologische ontwikkelingen op dit terrein) onder de fiscale regeling te kunnen laten vallen. Binnen de nieuwe regeling is het belangrijkste criterium dat het zakelijk gebruik meer dan 10% dient te zijn. In de wetsgeschiedenis is aangegeven dat de werkgever vooraf de inschatting zal moeten maken of de betreffende werknemer aan deze voorwaarde voldoet. Hierbij moet het zakelijk gebruik over een langere periode bezien naar redelijke verwachting de 10% overschrijden. Als voorbeelden zijn genoemd de ambulante werknemers die (ook) vanuit thuis werken en de werknemers die minstens één dag in de week thuiswerken. Het vereiste zakelijk gebruik zou minder aannemelijk zijn bij werknemers die voltijd op het kantoor en dergelijke van de werkgever werken. Het is uiteraard nog afwachten hoe (streng) de Belastingdienst het criterium van meer dan 10% zakelijk gebruik in de praktijk zal gaan uitleggen.

10 Overige vergoedingen Enkele andere kostensoorten die belastingvrij vergoed kunnen worden zijn: studiekosten; cursussen, congressen, studiereizen, excursies e.d.; computer en daarbij behorende randapparatuur (indien zakelijk gebruik 90% of meer); telewerken; fiets voor woon-werkverkeer. 6 Aandachtspunten/tips voor een vaste kostenvergoeding Onderstaand volgen nog enkele aandachtspunten en tips met betrekking tot de vaste kostenvergoeding. Vaste kostenvergoeding bij ziekte In geval de werknemer langdurig ziek is, is een kostenvergoeding slechts onbelast als de kosten ook tijdens zijn ziekte moeten worden gemaakt. Na circa twee maanden na het ziek worden, dienen in ieder geval de variabele kosten uit de vaste kostenvergoeding te worden geëlimineerd. Indien de werknemer in de periode van de steekproef enige tijd ziek is geweest, verzoeken wij u dit aan te geven. Immers, de ziekte kan tot gevolg hebben dat de werknemer - incidenteel - minder kosten heeft gemaakt. Het is daarom gewenst om bij ziekte dit ook op de in te vullen staten aan te geven Vaste kostenvergoeding naast vergoeding op declaratiebasis Indien de werknemers een vaste kostenvergoeding ontvangen en daarnaast nog de mogelijkheid hebben om bepaalde kosten te declareren, is het van groot belang om, naast de onderbouwing van de vaste vergoeding, ook in detail vast te leggen welke kosten gedeclareerd kunnen worden en, eventueel, tot welk bedrag. Alleen op deze wijze voorkomt u discussies met uw werknemers én de Belastingdienst. Inbouwen marge Bouw een marge in het bedrag dat aan vaste kostenvergoeding kan worden verstrekt. Indien met de Belastingdienst bijvoorbeeld een afspraak wordt gemaakt dat 175 per maand belastingvrij kan worden vergoed, doet u aan de werknemer een toezegging van 150 per maand. Dit geeft ruimte om de vergoeding na verloop van tijd te verhogen. Belang steekproef Wijs de werknemer op het belang van de steekproef, zo krijgt u meer medewerking en kan de steekproef goed worden uitgevoerd. Afspraken werknemer Maak met de werknemer afspraken over de gevolgen indien achteraf blijkt dat de kostenvergoeding niet geheel onbelast is of als de fiscale wetgeving inzake de onbelastbaarheid van vaste kostenvergoedingen wijzigt.

11 CAO-vergoedingen Vaak krijgt de werknemer op grond van de CAO een bepaalde vergoeding. Deze vergoeding is niet per definitie onbelast. Indien de veronderstelde kosten hiervoor niet worden gemaakt, is de vergoeding belast. ***

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen 31 oktober 2010 Veel werkgevers geven hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. Zo n vaste vergoeding per maand scoort veel beter dan een kostenvergoeding

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015 Vaststellingsovereenkomst 2015 A. Partijen: 1. HISWA Vereniging, gevestigd aan de Werfkade 2, 1033 RA Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door: hierna te noemen: Hiswa, en 2. Belastingdienst/, kantoor,

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen.

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen. 1 WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP 2. WAT HOUDT HET IN? Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven.

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Medewerkers van Berenschot in de functie E2-E5, MD, intern hoofd en directie krijgen een vaste kostenvergoeding.

Medewerkers van Berenschot in de functie E2-E5, MD, intern hoofd en directie krijgen een vaste kostenvergoeding. Declaratiereglement (versie december 2015) Medewerkers met vaste kostenvergoeding Medewerkers van Berenschot in de functie E2-E5, MD, intern hoofd en directie krijgen een vaste kostenvergoeding. Medewerkers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

Overzicht Werknemersgerelateerde vergoedingen en verstrekkingen 2015

Overzicht Werknemersgerelateerde vergoedingen en verstrekkingen 2015 verstrekkingen 2015 Arbo (verstrekkingen, terbeschikkingstellingen en in geld Arbovoorzieningen op de werkplek,inclusief de werkplek in de woning Veiligheidsbrillen, beeldschermbrilen EHBO-cursussen, stoelmassage,

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen oordeel uit dienstbetrekking dus rijgesteld loon rije ruimte ANW gat verzekeringen: Deze verzekeringen worden onder de WKR niet anders behandeld dan voorheen. Er is weliswaar sprake van een voordeel uit

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief ingevoerd, maar zijn er nog steeds veel vragen vanuit de praktijk. Hoe zat de Werkkostenregeling ook al weer in elkaar? De vrije wordt bepaald aan

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Onkostenbeleid Stedin Groep

Onkostenbeleid Stedin Groep Onkostenbeleid Stedin Groep Versie 1.2 HR.PDF.ST.006.02.17 Onkostenbeleid Stedin Groep 1 vergoedt onkosten die je maakt bij de uitoefening van je functie. In paragraaf 1 lees je welke onkosten we vergoeden

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2012 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling?

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling? DE WERKKOSTENREGELING Waarom de Werkkostenregeling? Systematiek van de Werkkostenregeling Intermediaire kosten Nihilwaardering Vrijgestelde kosten Vrije ruimte Veranderingen in 2015 1 De oude wettekst

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Apployed en de WKR. De categorieën waarin de onbelaste (netto) vergoedingen en verstrekkingen ingedeeld moeten worden zijn:

Apployed en de WKR. De categorieën waarin de onbelaste (netto) vergoedingen en verstrekkingen ingedeeld moeten worden zijn: 1 / 7 De werkkostenregeling komt eraan en is vanaf 1-1-2015 verplicht voor alle werkgevers. Wat houdt de werkkostenregeling (WKR) nu precies in en wat moet u er voor doen? In dit document hopen wij u een

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Administratie, Informatievoorziening en Control. Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016)

Administratie, Informatievoorziening en Control. Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016) Administratie, Informatievoorziening en Control Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016) Instituut/Dienst Administratie, Informatievoorziening en Control / Onderwijs

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een MEMO Van Datum Betreft RSM Wehrens, Mennen & de Vries Belastingadviseurs N.V. 29 september 2010 nieuwe werkkostenregeling 201 0 l. lnleidinq Naar verwachting wordt per 1 januari 2011 - in het kader van

Nadere informatie

Instructie Werkkostenregeling (WKR)

Instructie Werkkostenregeling (WKR) Instructie Werkkostenregeling (WKR) Vanaf 1 januari 2015 geldt de WKR voor alle werkgevers. Hiermee komt definitief een einde aan het huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Dit

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

Werkkostenregeling Cok Noordermeer

Werkkostenregeling Cok Noordermeer Werkkostenregeling Cok Noordermeer 1 C'est le ton qui fait la musique 2 Nieuw loonbegrip Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum. Betreft: CAO voor de Timmerindustrie 2015/2017

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum. Betreft: CAO voor de Timmerindustrie 2015/2017 Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum Telefoon (0800) 0543 Datum 26 januari 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2015-82/GvS Betreft:

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Betreft: Aanwijzen loonbestanddelen voor de werkkostenregeling. Aan de salarisadministratiecliënten van b+p Belastingadviseurs

Betreft: Aanwijzen loonbestanddelen voor de werkkostenregeling. Aan de salarisadministratiecliënten van b+p Belastingadviseurs Belastingadviseurs Wilhelminalaan 7 3732 DeBilt Postbus zo5 37zo en Bilthoven r o3o 262 45 94 B o3o 26288 55 e info @benpbelastingadviseurs.nl Aan de salarisadministratiecliënten van bp Belastingadviseurs

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Verricht iemand als vrijwilliger dat wil zeggen niet voor zijn beroep werkzaamheden voor een sportorganisatie, dan kan de vrijwilligersregeling worden

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE INHOUD Projectgroep WKR WKR & UT Fiscale loonsom en prognose WKR Doelstelling en uitgangspunten (Grootboek)schema Samenvatting kostencategorieën Doorberekening, informatie

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. De Nederlandse Veiligheidsbranche, sectie Evenementen- en Horecabeveiliging. Postbus AR GORINCHEM. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. De Nederlandse Veiligheidsbranche, sectie Evenementen- en Horecabeveiliging. Postbus AR GORINCHEM. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO De Nederlandse Veiligheidsbranche, sectie Horecabeveiliging Postbus 693 4200 AR GORINCHEM Datum

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014-2015 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus 16570 2500 BN Den Haag. Midden- en kleinbedrijf Karel de Grotelaan 4 5616 CA Eindhoven Postbus 90056 5600

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

4.2. De computer en de telefoon

4.2. De computer en de telefoon van het aantal zakelijke maaltijden zou moeten vaststellen. In theorie is het immers mogelijk dat een werknemer verschillende keren aansluit bij de kassa; de ene keer met een broodje, dan weer met een

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. CUMELA Nederland. Postbus RJ NIJKERK. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. CUMELA Nederland. Postbus RJ NIJKERK. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO CUMELA Nederland Postbus 1156 3861 RJ NIJKERK Datum 11 augustus 2014 Uw kenmerk Kenmerk Betreft

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Tips & trics voor de horeca DE WERKKOSTEN- REGELING TIPS VOOR DE HORECA OM EEN ONVERWACHTE EINDHEFFING TE VOORKOMEN INTRODUCTIE Je geeft naast loon je medewerkers vast wel eens iets

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 Inhoudsopgave Voorwoord....................................................... IX 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 1.1. De WKR, wat is dat eigenlijk?........................... 1

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Fiscale en arbeidsrechtelijke aandachtspunten van de werkkostenregeling Programma 1. Fiscale aspecten 2. Arbeidsrechtelijke aspecten 63 Werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King In dit document wordt uitgelegd hoe u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) die ingaat per 1 januari 2015 kunt implementeren in King Business Software. Overleg

Nadere informatie

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN Kennisgroep CAO Datum 17 april 2015 Uw kenmerk Betreft Beoordeling CAO 2014-2016 op fiscale

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus 20056 3502 LB Utrecht Telefoon (0800) 0543 Datum 14 oktober 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-67/GvS Betreft: CAO

Nadere informatie

People Inc. en de WKR

People Inc. en de WKR 1 / 8 De werkkostenregeling komt eraan en zal verplicht zijn voor alle werkgevers vanaf 1-1-2015. Op Prinsjesdag wordt de definitieve regeling waarschijnlijk bekend gemaakt en de informatie in dit document

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 2

2014 -- Loonheffing -- deel 2 Loonheffing les 2 programma Reiskosten Vergoeding van reiskosten Vaste kostenvergoeding Vergoeding intermediaire kosten Vervoer door de werkgever 1 Reiskosten Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar.

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst

Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst Werkfruit verstrekken op het werk inzake regeling mbt Belastingdienst Het gratis ter beschikking stellen van werkfruit op het bedrijf heeft geen gevolgen voor de loonbelasting, mits het fruit aan iedereen

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7 Werkkostenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? 3 1.3 Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? 4 1.4 Wat nu te doen? 4 2. Hoe gaan we coderen?

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige vergoedingen/verstrekkingen Waarom de werkkostenregeling? Toekomstige situatie werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie