Studiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2013-2014"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2

2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool Onderwijs en Examenreglement (HOE). Je vindt er, per opleidingsonderdeel, specifieke gegevens over de competenties die worden aangebracht, de manier waarop dat gebeurt en hoe ze worden geëvalueerd. De opleidingsonderdelen zijn gebundeld per modeltraject. Wijzigingen aan studiegidsen worden tijdens de contactmomenten gemeld en aan de prikborden (valven) bekendgemaakt. Deze studiegids blijft een beknopte beschrijving van je opleidingsprogramma. De vaklectoren zullen je bij het begin van elke cursus zeer gedetailleerde informatie geven. Ze staan het hele academiejaar ter beschikking om je vragen te beantwoorden. Evaluaties: Naast klassieke schriftelijke en mondelinge examens word je voor sommige opleidingsonderdelen gedurende het academiejaar (regelmatig) geëvalueerd. Het gewicht en de aard van deze evaluaties staan vermeld in de studiegids. De gedetailleerde beschrijving van je opdrachten, de deadlines ed. worden door de vaklectoren tijdens contactmomenten en via Blackboard meegedeeld. In het bedrijfsleven wordt veel belang gehecht aan het naleven van deadlines. Daarom kan het niet naleven ervan gevolgen hebben op je resultaten. Startmomenten: sommige opleidingsonderdelen starten meerdere keren op gedurende het academiejaar. De studiegids vermeldt telkens de evaluatiemomenten voor de eerste opstart. Evaluaties tijdens de andere lesperiodes gebeuren steeds op analoge wijze. Kijk in je persoonlijke lessenrooster na tijdens welke periode(s) jij het opleidingsonderdeel moet volgen. Studiepunt: Het aantal studiepunten geeft aan hoeveel studietijd (voorbereiding, bijwonen hoorcolleges, zelfstudie, afwerken van opdrachten, afleggen van examens ) een gemiddelde student aan het opleidingsonderdeel zal besteden om te kunnen slagen. Per studiepunt worden decretaal 25 à 30 uren studietijd verwacht. Een voltijdse student besteedt 1500 à 1800 werkuren aan zijn studie. Taalniveau: Voor vreemde talen wordt het te behalen niveau weergegeven met behulp van codes uit het Common European Framework of Reference. De betekenis van die niveaucodes vind je als bijlage in deze handleiding. Examencontract: Inschrijven onder examencontract is in regel enkel mogelijk als dit vermeld staat op de didactische steekkaart. Plagiaat is elke overname van het werk van anderen op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm en zonder adequate bronvermelding. Bij een vastgesteld plagiaat is de sanctie: naargelang de ernst van de onregelmatigheid minimaal een 0/20 voor het betrokken examen of opdracht, een 0/20 voor het opleidingsonderdeel, een verhoging tot minimaal 12 studiepunten en maximaal tot het volledig verwijzen naar een volgend academiejaar.

3 Competentieprofiel: inleiding Het competentieprofiel van de professionele bachelor in het Bedrijfsmanagement KMO Management is opgebouwd uit drie categorieën van competenties. 1. De algemene competenties die los staan van elke professionele activiteit, maar de bachelor wel in staat stellen om zich te handhaven als hoger opgeleide persoon. Deze competenties kunnen betrekking hebben op zowel persoonlijke als professionele inhouden en situaties. 2. De algemeen beroepsgerichte competenties die te maken hebben met het algemeen functioneren van een bachelor als professional, maar los staan van het specifieke vakgebied. Elke professionele bachelor wordt geacht deze competenties te beheersen, los van zijn opleiding/vakgebied. 3. De beroepsspecifieke competenties die verbonden zijn aan een specifiek vakgebied en de bachelor in staat stellen om te functioneren in een welbepaalde beroepscontext. Voor de invulling van de eerste 2 categorieën werd een beroep gedaan op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Dit decreet formuleert een aantal minimum kwaliteitseisen waaraan elke professionele bachelor moet voldoen. Twee competenties namelijk projectmatig werken en het uitvoeren van eenvoudig leidinggevende taken, werden ondergebracht bij de algemeen beroepsgerichte competenties in plaats van bij de algemene competenties. Deze beslissing is gebaseerd op de overtuiging dat beide competenties door hun concrete invulling betrekking hebben op het professionele functioneren van de bachelor en nauwelijks aangesproken worden binnen het persoonlijke functioneren. Daarnaast werden er nog twee algemene competenties bijgevoegd die volgens ons onontbeerlijk zijn voor het persoonlijk en professioneel functioneren in onze huidige samenleving. De beroepsspecifieke competenties van dit profiel zijn opgebouwd in overeenstemming met de vakspecifieke eisen van het werkveld aan beginnende beroepsbeoefenaars. Tenslotte wordt voor elke competentie uit dit profiel ook een steekkaart of competentiekaart opgesteld. Deze competentiekaart beschrijft duidelijk wat er van een student verwacht wordt bij het beheersen van een competentie.

4 Council of Europe: a European Framework with common reference levels (www.culture2.coe.int/potfolio) A1 A2 B1 B2 C1 C2 BEGRIJPEN SPREKEN SCHRIJVEN LUISTEREN LEZEN PRODUCTIE INTERACTIE Ik kan moeiteloos gesproken taal begrijpen, in welke vorm dan ook, hetzij in direct contact, hetzij via radio of tv, zelfs wanneer in een snel moedertaaltempo gesproken wordt als ik tenminste enige tijd heb om vertrouwd te raken met het accent. Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma s en films begrijpen. Ik kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Ik kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma s op de tv begrijpen. Ik kan het grootste deel van films in standaarddialect begrijpen. Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt. Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen. Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Ik kan moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen, inclusief abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten, zoals handleidingen, specialistische artikelen en literaire werken. Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein. Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen. Ik kan eigentijds literair proza begrijpen. Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen. Ik kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Ik kan een duidelijke, goedlopende beschrijving of redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een doeltreffende logische structuur, zodat de toehoorder in staat is de belangrijke punten op te merken en te onthouden. Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij sub-thema's integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie. Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied. Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten. Ik kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat ik ervaringen en gebeurtenissen, mijn dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven. Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen. Ik kan een verhaal vertellen, of de plot van een boek of film weergeven en mijn reacties beschrijven. Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven. Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken, te beschrijven. Ik kan zonder moeite deelnemen aan welk gesprek of discussie dan ook en ben zeer vertrouwd met idiomatische uitdrukkingen en spreektaal. Ik kan mezelf vloeiend uitdrukken en de fijnere betekenisnuances precies weergeven. Als ik een probleem tegenkom, kan ik mezelf hernemen en mijn betoog zo herstructureren dat andere mensen het nauwelijks merken. Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren. Ik kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen. Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen). Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Ik kan een duidelijke en vloeiend lopende tekst in een gepaste stijl schrijven. Ik kan complexe brieven, verslagen of artikelen schrijven waarin ik een zaak weergeef in een doeltreffende, logische structuur, zodat de lezer de belangrijke punten kan opmerken en onthouden. Ik kan samenvattingen van en kritieken op professionele of literaire werken schrijven. Ik kan me in duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en daarbij redelijk uitgebreid standpunten uiteenzetten. Ik kan in een brief, een opstel of een verslag schrijven over complexe onderwerpen en daarbij de voor mij belangrijke punten benadrukken. Ik kan schrijven in een stijl die is aangepast aan de lezer die ik in gedachten heb. Ik kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interesses. Ik kan een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning vóór of tégen een specifiek standpunt. Ik kan brieven schrijven waarin ik het persoonlijk belang van gebeurtenissen en ervaringen aangeef. Ik kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf. Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken. Ik kan een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld mijn naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier.

5 Curriculum Modeldeeltraject 2 Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting KMO-management Curriculum Curriculum Curriculum nr Naam stpt concordantie Rangorde Naam OLOD stpt gew dolod OPT Volgtijdelijkheid op A Naam OLOD stpt 201 Business-project Business-project Business-stage Financieel management KMO Financieel management KMO2 5 Projectstage 203 Cost accounting en budgettering Cost accounting en budgettering 5 Projectrapportering 204 Marketing management & Marketingcommunicatie Marketing management & Marketingcommunicatie 5 Bedrijfsprocessen Toegepast Marktonderzoek KMO Toegepast Marktonderzoek KMO 5 Human Resources Management KMO Sociaal recht KMO Sociaal recht KMO2 4 Commercieel management KMO Arbeidsrecht KMO 207 Arbeidsrecht KMO 2 50% 208 Sociaal zekerheidsrecht KMO 208 Sociaal zekerheidsrecht KMO 2 50% 101 Fiscaliteit KMO Strategisch management Strategisch management 4 Supply Chain Management KMO ICT KMO ICT KMO Le français des affaires KMO Le français des affaires KMO Le français des affaires KMO Business English KMO Business English KMO Business English KMO E-business & E-communication E-business & E-communication 3 Taalkeuze KMO3 (1 te kiezen uit) Taalkeuze KMO2 (1 te kiezen uit) Taalkeuze KMO2 (1 te kiezen uit) Deutsch KMO Deutsch KMO Deutsch KMO Espanol KMO Espanol KMO Espanol KMO 2 Andere Taal KMO 3 (Bij Linguapolis) 217 Andere Taal KMO 2 (bij Linguapolis) 217 Andere Taal KMO 2 (bij Linguapolis) 101 Risk management KMO 3 Keuzepakket KMO3 (9sp te kiezen uit) Intercultureel Management 3 MBTI 3 International Trade 3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2 3 Branding of industrial goods (IBC) 3 Formula student 3 Inleiding Financiële Markten (UA) 3 IBC vak(ken) 3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 3 3 Tradefair management (IP) (1) 3 Totaal 63 Totaal 63 Totaal 57 Pagina 1 van 22 - versie:

6 Studiegids Academiejaar Studiegebied Opleiding Traject Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement KMO - deel 2 (Voltijds modeltraject) Soort opleiding Diplomatitel Toelatingsvoorwaarden Afstudeerrichting(en) Studieomvang Onderwijstaal Professioneel gerichte bacheloropleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement Geen Accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen KMO-management Logistiek management Marketing Rechtspraktijk 180 studiepunten (ECTS) Nederlands Begindatum Einddatum Vakantie Kerstvakantie van tot Aansluit- en vervolgopleidingen Paasvakantie van tot Zomervakantie van tot

7 Opleidingsprofiel Het competentieprofiel van de professionele bachelor in Bedrijfsmanagement - is opgebouwd uit drie categorieën van competenties: 1. De algemene competenties die los staan van elke professionele activiteit, maar de bachelor wel in staat stellen om zich te handhaven als hoger opgeleide persoon. Deze competenties kunnen betrekking hebben op zowel persoonlijke als professionele inhouden en situaties. 2. De algemeen beroepsgerichte competenties die te maken hebben met het algemeen functioneren van een bachelor als professional, maar los staan van het specifieke vakgebied. Elke professionele bachelor wordt geacht deze competenties te beheersen, los van zijn opleiding/vakgebied. 3. De beroepsspecifieke competenties die verbonden zijn aan een specifiek vakgebied en de bachelor in staat stellen om te functioneren in een welbepaalde beroepscontext. Algemene Competenties A1 Denken en redeneren De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om op basis van welbepaalde informatie, inzichten, ervaringen en gebruiken autonoom na te denken en een logische en kwaliteitsvolle redenering op te bouwen. A2 Verwerven en verwerken van informatie De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om gericht gegevens te zoeken, deze te analyseren en te interpreteren, en te verwerken tot direct bruikbare en relevante informatie. A3 Kritisch reflecteren De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om kritisch te reflecteren op het eigen handelen, het handelen van anderen, standpunten en gebeurtenissen en het effect ervan op zichzelf, zijn omgeving en de maatschappij. A4 Creativiteit De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om geijkte patronen te doorbreken en creatieve oplossingen te genereren voor nieuwe probleemsituaties. A5 Communiceren in het Nederlands De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in het Nederlands informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, presenteren en communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, zowel schriftelijk als mondeling en zowel interactief als productief. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de nonverbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal. A6 Levenslang leren De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat de sterktes en zwaktes in het eigen functioneren vast te stellen en door middel van levenslang leren in te spelen op persoonlijke en professionele behoeften. A7 Intercultureel bewustzijn De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat zich als een sociaal en betrokken individu te bewegen binnen een multiculturele en mondiale samenleving en zich flexibel aan te passen aan de omstandigheden en de personen waarmee hij in contact komt. A8 ICT-geletterdheid De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om gebruik te maken van verschillende gangbare ICT-toepassingen om op een snelle, gebruiksvriendelijke en efficiënte wijze te communiceren, toegang te verkrijgen tot informatie en dienstverlening en gegevens te beheren zowel binnen het persoonlijke als het professionele handelen. Algemeen beroepsgerichte competenties B1 Teamgericht werken De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om binnen een (multidisciplinair) team te functioneren en een constructieve bijdrage te leveren.

8 B2 Uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om eenvoudige en vaak voorkomende leidinggevende taken uit te voeren die het professionele functioneren ondersteunen en bevorderen. B3 Projectmatig werken De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om problemen en opdrachten systematisch en projectmatig aan te pakken zodat efficiënt wordt omgegaan met beschikbare tijd, ruimte en middelen. B4 Oplossingsgericht en resultaatsgericht werken De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om oplossingsgericht te werken door de inhoud van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk zelfstandig te definiëren en te analyseren en door zinvolle oplossingstrategieën te ontwikkelen en toe te passen gericht op het bereiken van het beoogde resultaat. B5 Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om zich als een loyale en professionele werknemer te handhaven in een maatschappelijke context en heeft hierbij het nodige begrip en de betrokkenheid ontwikkeld m.b.t. ethische, normatieve en maatschappelijke vragen samenhangend met de beroepspraktijk. Beroepsspecifieke competenties voor de afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit AFI1 Documentenbeheer De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om informatie en verantwoordingsdocumenten te beheren zowel in een boekhoudkantoor, als in een fiscale en andere bedrijfsadministratie AFI2 Juridische onderbouw De beginnende beroepsbeoefenaar beheerst de noodzakelijke wetgeving en past deze adequaat toe in een fiscaal of boekhoudkundig dossier. AFI3 Beroepsgerelateerde ontwikkelingen opvolgen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om vanuit zijn eigen arbeidsveld of door contacten met de buitenwereld (collega s, beroepsverenigingen, seminaries, vakliteratuur) de ontwikkelingen (nationaal en internationaal) van zijn eigen beroep en het algemeen economisch leven op te volgen. AFI4 Cijfermatige verwerking De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat de ingezamelde (boekhoudkundige, fiscale, financiële, verzekeringstechnische en economische) informatie manueel of door gebruik van software te verwerken tot outputgegevens in antwoord op aan hem/haar gestelde opdrachten van boekhoudkundige-fiscale of andere economische aard. AFI5 Rapportering De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat na verwerking van alle ingezamelde verantwoordingstukken van een boekhoudkundig, fiscaal of ander economisch dossier de vereiste stukken op te stellen en de inhoud ervan op een begrijpelijke wijze te verdedigen aan het management of aan de opdrachtgever. AFI6 Advies De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat vanuit een opdrachtomschrijving een advies te formuleren. AFI7 Professionele contacten De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat bij zijn beroepsactiviteit veelvuldige contacten te onderhouden met professionele relaties ( opdrachtgever, werkgever, klanten, overheidsinstanties) en dienstverleners uit andere disciplines ( banken, verzekeringen, notarissen, juristen, informatici,.) om zo een netwerk uit te bouwen. AFI8 Ondernemingszin De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat initiatieven te nemen. Hij kan proactief en doelgericht handelen, geeft blijk van motivatie, gedrevenheid en doorzettingsvermogen en kan zijn plannen indien nodig bijsturen.

9 AFI9 Persoonlijke integriteit,discretie en verantwoordelijkheid De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om ethische, deontologische en juridische processen, regelgeving en procedures te integreren in zijn professionele handelen. AFI10 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in een vreemde taal (Frans en Engels) informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, presenteren en communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, zowel schriftelijk als mondeling en zowel interactief als productief. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de non-verbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal van de doelregio. AFI11 Beheersen van stresssituaties en deadlines De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de steeds wijzigende stresssituaties te beheersen door pragmatisch, proactief, efficiënt en effectief te handelen binnen vooropgestelde deadlines en planningen. Beroepsspecifieke competenties voor de afstudeerrichting Financie-en verzekeringswezen FVE1 Klantgerichte dienstverlening De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de behoeften van klanten te herkennen en deze te vertalen naar een aangepaste dienstverlening, wat resulteert in een hoge mate van klanttevredenheid. FVE2 Juridische onderbouwing De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat diverse juridische materies op te volgen, te interpreteren en toe te passen in een boekhoudkundig, fiscaal of ander economisch dossier. FVE3 Advies De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat vanuit een opdrachtomschrijving (boekhoudkundig, fiscaal, financieel, verzekeringstechnisch, economisch) een advies te formuleren, zodat de kwaliteit van de beslissingen toeneemt. Deze adviesregeling zal veelal de vorm aannemen van het verwerken van financiële gegevens binnen een welbepaalde sociale en juridische context. FVE4 Dataverwerking De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat de ingezamelde (boekhoudkundige, fiscale, financiële, verzekeringstechnische en economische) informatie manueel of door gebruik van software te verwerken tot outputgegevens in antwoord op de gestelde opdrachten. FVE5 Risicobeheer De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om een risicoanalyse te maken, de risico s te verzekeren en een productie-, schade- of klachtendossier op te starten en op te volgen, rekening houdend met contractuele en wettelijke verplichtingen. FVE6 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in een vreemde taal (Frans, Engels) informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, presenteren en communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, zowel schriftelijk als mondeling en zowel interactief als productief. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de non-verbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal van de doelregio. FVE7 Professionele contacten De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat bij zijn beroepsactiviteit veelvuldige contacten te onderhouden met professionele relaties (opdrachtgever, werkgever, klanten) en dienstverleners uit andere disciplines (banken, verzekeringen, juristen, informatici,.. ) en bouwt hierbij een netwerk uit. FVE8 Beroepsgerelateerde ontwikkelingen opvolgen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om vanuit zijn eigen arbeidsveld of door contacten met de buitenwereld (collega s, beroepsverenigingen, seminaries, vakliteratuur) de ontwikkelingen (nationaal en internationaal) van zijn eigen beroep en het algemeen economisch leven op te volgen.

10 FVE9 Ondernemingszin De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om zelfstandig een eigen bedrijf op te starten of over te nemen, te beheren en over te laten. FVE10 Persoonlijke integriteit, discretie en verantwoordelijkheid De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om ethische, deontologische en juridische processen, regelgeving en procedures te integreren in zijn professionele handelen. FVE11 Verkoopstechnieken De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om duurzame commerciële relaties op te bouwen. Dit houdt in: het voorbereiden van commerciële gesprekken, het onderhandelen met de klanten, het afsluiten van een overeenkomst en het verlenen van nazorg bij de uitvoering van de verkooptransacties. Beroepsspecifieke competenties voor de afstudeerrichting KMO-management KMO1 Strategievorming De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de beste weg uit te stippelen om op een efficiënte en effectieve manier de vooropgestelde bedrijfsvisie en -doelstellingen te realiseren binnen de diverse geledingen in het bedrijf, zowel op strategisch als op operationeel niveau. KMO2 Financieel management De beginnende beroepsbeoefenaar heeft financieel analytisch inzicht en is in staat om adequate financiële beslissingen te nemen op korte en lange termijn. KMO3 Marketing management De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om opeenvolgende en terugkoppelende processen in te schakelen om economische waarde te zoeken, te creëren, te communiceren, af te leveren en te onderhouden. Hierbij houdt hij optimaal rekening met de behoeften en specifieke wensen van alle stakeholders, in het bijzonder de prospecten en klanten. KMO4 (Job)Polyvalent De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om gespecialiseerde activiteiten in diverse afdelingen binnen een bedrijf met goed gevolg uit te voeren. Het gaat hier meer in het bijzonder over de afdelingen financiën, marketing, logistiek, verkoop (nationaal, internationaal), aankoop en personeel (HRM). KMO5 Bedrijfsautomatiseringsprocessen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat bedrijfsprocessen te onderkennen, te analyseren en te optimaliseren en ze vervolgens te automatiseren en op te nemen in een management-systeem. KMO6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat en bereid om binnen een lange termijn visie waardecreërende ondernemingsactiviteiten in te richten als ondernemer op drie vlakken: het economische rendement, de gevolgen voor de mens binnen en buiten de onderneming en de effecten op het natuurlijke leefmilieu. KMO7 Ondernemerschap De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om zelfstandig een eigen bedrijf of afdeling op te starten of over te nemen, te beheren en over te laten. KMO8 Professionaliseren & netwerken De beginnende beroepsbeoefenaar kan via een uitgebouwd netwerk van (inter- en extra-) professionele (zowel nationale als internationale) contacten op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen met betrekking tot zijn beroepsactiviteit. De starter onderhoudt zorgvuldig en oordeelkundig geselecteerde professionele relaties zowel met collega's, het werkveld en de overheid, als met externe dienstverleners (juristen, bankiers, verzekeraars, notarissen, informatici, fiscalist,...) KMO9 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in een vreemde taal (Frans, Engels, Duits/Spaans) informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, presenteren en communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, zowel schriftelijk als mondeling en zowel interactief als productief. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende

11 beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de non-verbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal van de doelregio. Beroepsspecifieke competenties voor de afstudeerrichting Logistiek management LOM1 Supply Chain management De beginnende beroepsbeoefenaar begrijpt de werking, het belang en de impact van de supply chain op de bedrijfsresultaten en klantentevredenheid. Na analyse optimaliseert hij supply chain-processen. Zo komt hij tot een verhoogde servicegraad en kortere doorlooptijd. Hij streeft hierbij naar een juiste balans tussen klantvraag en rentabiliteit met aandacht voor een lage impact op milieu en mens. LOM2 Transportplanning en expeditie De beginnende beroepsbeoefenaar organiseert en controleert een nationaal en internationaal transport zodat de goederen op de juiste tijd, in de juiste staat, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats aankomen tegen optimale kosten. Hij kent de verschillende transportmodi, maakt keuzes, stemt de modi op elkaar af en benut optimaal multimodale mogelijkheden om zo bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling van de transportsector. LOM3 Internationale handel De beginnende beroepsbeoefenaar past handelstechnieken toe, herkent en gebruikt handelsdocumenten en stelt ze op in een internationale context. Hij interpreteert contracten en regelgeving en past ze toe met winst en een efficiënt risicobeheer tot doel. LOM4 Kwaliteitsmanagement De beginnende beroepsbeoefenaar brengt processen in kaart, begrijpt en analyseert systemen van kwaliteitscontrole. Hij verzamelt en verwerkt gegevens van kwaliteitsmetingen, identificeert knelpunten en ondersteunt verbetervoorstellen. LOM5 Klantgericht handelen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de behoeften van interne en externe klanten te herkennen, te denken in klantgerichte oplossingen en deze te vertalen in concrete activiteiten wat resulteert in een hoge mate van klantentevredenheid. LOM6 Toepassen van juridische materie De beginnende beroepsbeoefenaar volgt relevante juridische materie en evoluties m.b.t. alle aspecten van de goederenstroom op en past deze toe in een concreet dossier door feiten en/of handelingen naar recht te interpreteren, te kwalificeren en hieraan de nodige acties te koppelen. LOM7 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in een vreemde taal (Frans, Engels en Duits) informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, te presenteren en te communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, in het bijzonder op vlak van transport en logistiek, zowel schriftelijk als mondeling. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de non-verbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal van de doelregio. LOM8 Professionaliseren en netwerken De beginnende beroepsbeoefenaar ontwikkelt en onderhoudt bij zijn beroepsactiviteit een professioneel netwerk. Door dit netwerk, diverse andere contacten en deelname aan beroepsgerelateerde activiteiten is hij in staat de ontwikkelingen van zijn beroep op te volgen. Beroepsspecifieke competenties voor de afstudeerrichting Marketing MAR1 Klantgericht handelen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de behoeften van interne en externe klanten te herkennen, te denken in klantgerichte oplossingen en deze te vertalen in concrete activiteiten wat resulteert in een hoge mate van klantentevredenheid. MAR2 Verkooptechnieken

12 De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om duurzame commerciële relaties op te bouwen. Dit houdt in het voorbereiden van commerciële gesprekken, het onderhandelen met de klanten en het verlenen van nazorg bij de uitvoering van de verkooptransacties. MAR3 Sales Management De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om met behulp van leidinggevenden, op een gestructureerde en efficiënte manier commerciële medewerkers (intern en extern) te begeleiden en te motiveren om zo de commerciële doelstellingen van de organisatie te behalen. MAR4 Marktonderzoek De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te verzamelen en te verwerken tot bruikbare informatie t.b.v. het marketingbeleid. MAR5 Cijfermatig inzicht De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om kwantitatieve data te interpreteren en de nodige berekeningen op te stellen en uit te voeren om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. MAR6 Marketingplanning De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om een marketingplan op te stellen waardoor hij bijdraagt aan het voorbereiden, uitvoeren en bijsturen van het marketingbeleid van de organisatie. MAR7 Marketingcommunicatie De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om, al dan niet in samenwerking met externe communicatie-adviseurs, een marketingcommunicatieplan op te stellen en uit te voeren. Dit houdt in: het vastleggen van doelstellingen en doelgroepen, en het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van specifieke acties. MAR8 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in het Frans en in het Engels informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, te presenteren en te communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, zowel schriftelijk als mondeling en zowel interactief als productief. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de non-verbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal van de doelregio. MAR9 Personeelsmanagement De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om personeelsgerelateerde problemen te kaderen en een aanzet te geven tot het oplossen ervan. MAR10 Juridische aspecten De beginnende beroepsbeoefenaar heeft voldoende kennis van handels- en economisch recht en deontologische codes zodat hij in staat is de marketing- en salesacties te toetsen op rechtsgeldigheid. MAR11 Professionaliseren en netwerken De beginnende beroepsbeoefenaar ontwikkelt en onderhoudt bij zijn beroepsactiviteit een professioneel netwerk. Door dit netwerk, diverse andere contacten en beroepsgerelateerde activiteiten (deelname seminaries, bedrijfsbezoeken, vakliteratuur, online netwerksites...) is hij in staat de ontwikkelingen van zijn beroep op te volgen. Beroepsspecifieke competenties voor de afstudeerrichting Rechtspraktijk REP1 Juridische documentatie vinden De beginnende beroepsbeoefenaar beheerst de principes en methoden van het juridische bronnenonderzoek zodat hij snel, efficiënt en resultaatgericht de relevante juridische informatie kan opzoeken en selecteren. Hij maakt daarvoor gebruik van diverse juridische informatiebronnen (zowel digitale als niet-digitale) en past zijn zoekstrategieën aan in functie van de inhoud en het doel van de rechtsvraag. REP2 Juridische documentatie opvolgen, beheren en structureren De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om vaktechnische informatie systematisch op te volgen en deze toegankelijk te maken in functie van de behoeften van de werkomgeving en de te verrichten taken. Hij kan juridische informatie ten behoeve van het werkveld of cliënten

13 samenbrengen in en structureren tot beslisbomen, nota s, presentaties, verslagen, brieven en rapporten,. daarbij gebruik makend van algemene en vakspecifieke software en/of recente multimediale communicatiemiddelen. REP3 Dossiermanagement: Dossiervoorbereiding, -behandeling en afhandeling De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om zelfstandig of in teamverband een dossier voor te bereiden en op te volgen volgens de in de beroepssector geldende reglementen, procedures en richtlijnen. Hij kan courante juridische documenten en briefwisseling zelfstandig, accuraat, stipt en correct opstellen of invullen, uitgaande van juridische modellen, onder de verantwoordelijkheid van zijn opdrachtgever. REP4 Mondeling en schriftelijk communiceren over recht De beginnende beroepsbeoefenaar kan communiceren en samenwerken met anderen, zowel juristen als niet-juristen. Hij kan juridische informatie overbrengen en waar nodig vertalen voor de niet-jurist. Hij doet dat zowel schriftelijk als mondeling op een gestructureerde wijze en in een begrijpelijke en correcte taal, aangepast aan zijn doelpubliek. REP5 Eerstelijns adviesverlening met betrekking tot juridische problemen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om een juridische eerstelijnsfunctie te vervullen als go between tussen de jurist en de burger. Hij kan feitelijke problemen analyseren zonder enige vooringenomenheid, vertalen naar correcte en relevante rechtsvragen en op basis van een geldige juridische redenering komen tot een correct, praktijk- en klantgericht eerstelijnsadvies. REP6 Ondersteunen van de professionele jurist De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de professionele jurist bij te staan in de uitoefening en organisatie van zijn beroepsactiviteiten. Hij combineert een degelijke praktijkgerichte basiskennis van de belangrijkste rechtstakken, met een algemene kennis van economische vakken, talen en ICT- toepassingen zodat hij enerzijds complexe juridische dossiers inhoudelijk kan voorbereiden en anderzijds kan bijdragen tot een efficiënte en kwalitatief hoogstaande bedrijfsvoering in uiteenlopende beroepssectoren. REP7 Netwerken en professionaliseren De beginnende beroepsbeoefenaar ontwikkelt en onderhoudt bij zijn beroepsactiviteit een professioneel netwerk met de juiste contacten ( klanten, dienstverleners, ). Door dit netwerk en diverse andere contacten met de buitenwereld ( seminaries, vakliteratuur, online netwerksites ) is hij in staat de ontwikkelingen van zijn beroep ( nationaal en internationaal) op te volgen. REP8 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in een vreemde taal (Frans, Engels) informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, presenteren en communiceren zowel op het niveau van leken als op dat van specialisten, zowel schriftelijk als mondeling en zowel interactief als productief. Hij doet dit op een correcte, duidelijke, gestructureerde, gepaste, begrijpelijke en aantrekkelijke manier. De beginnende beroepsbeoefenaar maakt daarbij gebruik van de non-verbale middelen die de mondelinge vaardigheid ondersteunen en voldoet aan de conventies eigen aan de geschreven taal van de doelregio. Competenties voor de afstudeerrichting Internationaal Ondernemen Deze afstudeerrichting wordt gezamenlijk aangeboden met Artesis Hogeschool Antwerpen en Plantijn Hogeschool. ION1 Samenwerken De beginnende beroepsbeoefenaar werkt nauw samen met zijn team, zijn medewerkers, zijn stakeholders, zijn interne en externe relaties, toont luisterbereidheid. ION2 Resultaatgerichtheid De beginnende beroepsbeoefenaar hecht veel belang aan zijn doelstellingen, die hij op voorhand bepaald heeft en die hij in elke stap van het denkproces meeneemt. ION3 Klantgericht handelen De beginnende beroepsbeoefenaar stelt de klant centraal, denkt mee met de klant, reikt oplossingen aan en informeert. Bovendien hecht hij veel belang aan een goede klantenrelatie, tracht een wederzijds commitment te krijgen en denkt op lange termijn. Een win-win relatie leidt tot partnership.

14 ION4 Duurzaam ondernemen De beginnende beroepsbeoefenaar denkt in MVO-termen: ondernemen dient maatschappelijk verantwoord te zijn, rekening houdend met people, profit en planet. ION5 Communiceren in een vreemde taal De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om in een vreemde taal (Frans, Engels, Duits) informatie, ideeën, problemen en oplossingen te formuleren, presenteren en communiceren zowel schriftelijk als mondeling, interactief als productief. ION6 Netwerking De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat een netwerk uit te bouwen, contacten te leggen en te onderhouden met professionele relaties (VOKA, FEDIS, bedrijfsleiders, ondernemers,.. ) en dienstverleners uit andere disciplines (banken, verzekeringen, notarissen, juristen, informatici,.. ). ION7 Strategisch handelen De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om de beste weg uit te stippelen om op een efficiënte en effectieve manier de vooropgestelde bedrijfsvisie en -doelstellingen te realiseren binnen de diverse geledingen in het bedrijf, zowel op strategisch als op operationeel niveau. ION8 Veranderingsgerichtheid De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om een voortrekkersrol te vervullen (initiatief nemen), en flexibel in te spelen op veranderingen van de markt of binnen het bedrijf. ION9 Nationaal en internationaal ondernemerschap De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om zelfstandig een eigen bedrijf of afdeling op te starten, te laten groeien, te managen, over te nemen of over te laten, zowel in binnen- als buitenland. ION10 Initiatief nemen en risicohantering (intellectuele competenties) De beginnende beroepsbeoefenaar gebruikt zowel intellectuele als emotionele intelligentie in de omgang met alle betrokken partijen (stakeholders) en durft initiatief te nemen een broodnodige eigenschap van een ondernemer maar met de nodige reserves en steeds kosten/baten afwegend. ION11 Leiderschap De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om op adequate wijze zijn leidinggevende capaciteiten aan te wenden binnen de diverse geledingen in het bedrijf dankzij inzicht en kennis van managementstijlen en besluitvorming. Om dit te kunnen verwezenlijken moet hij beschikken over voldoende overtuigingskracht en luisterbereidheid.

15 Eindcompetenties

16 Modeltrajecten Modeltraject AFI modeltraject - deeltraject AFI - deel 1 - deeltraject AFI - deel 2 - deeltraject AFI - deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject FVE modeltraject - deeltraject FVE - deel 1 - deeltraject FVE - deel 2 - deeltraject FVE - deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject KMO modeltraject - deeltraject KMO - deel 1 - deeltraject KMO - deel 2 - deeltraject KMO - deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject MAR modeltraject - deeltraject MAR - deel 1 - deeltraject MAR - deel 2 - deeltraject MAR - deel 3 - deeltraject uitwisseling - deeltraject MAR - OC Modeltraject REP modeltraject - deeltraject REP - deel 1 - deeltraject REP - deel 2 - deeltraject REP - deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject LOM modeltraject - deeltraject LOM - deel 1 - deeltraject LOM - deel 2 - deeltraject LOM - deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject ION modeltraject - deeltraject ION - deel 1 - deeltraject ION - deel 2 - deeltraject ION - deel 3 Modeltraject AFI studieduurverkorters - deeltraject AFI SDV Modeltraject FVE studieduurverkorters - deeltraject FVE SDV Modeltraject KMO studieduurverkorters - deeltraject KMO SDV Modeltraject LOM studieduurverkorters - deeltraject LOM SDV Modeltraject MAR studieduurverkorters - deeltraject MAR SDV Modeltraject REP studieduurverkorters

17 - deeltraject REP SDV Modeltraject REP blended - deeltraject REP blended

18 Opleidingsprogramma KMO - deel 2 (Voltijds modeltraject) studiepunten tijdsorganisatie Business-project 12 Academiejaar Financieel management KMO2 5 Periode 1+2 Cost accounting en budgettering 5 Periode 1+2 Marketing management & Marketingcommunicatie 5 Periode 1+2 Toegepast Marktonderzoek KMO 5 Periode 1+2 Sociaal recht KMO 2 4 Variabel - Arbeidsrecht - KMO 2 Periode 3 of Periode 1 - Sociaal zekerheidsrecht KMO 2 Periode 4 of Periode 2 Strategisch management 4 Periode 3 ICT KMO2 6 Periode 3+4 of Periode 1+2 Le français des affaires KMO 2 5 Periode 3+4 of Periode 1+2 Business English KMO 2 5 Periode 1+2 of Periode 3+4 E-business & E-communication 3 Periode 3+4 Deutsch KMO 2 4 Periode 3+4 Español KMO 2 4 Periode 3+4 Andere Taal KMO2 (bij Linguapolis) 4 Variabel

19 Studiegebied Opleiding Afstudeerrichting(en): Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Professioneel gerichte bacheloropleiding KMO-management Tijdsorganisatie: Academiejaar Docent(en): Boumans Werner Deketelaere Martijn Fleerackers Tom Kegels Kurt Mistiaen Peter Sprangers Pieter Stuyts Christophe Van Gorp Michel Vermeulen Marianne Studiepunten: 12 Wegingsfactor: 12 Quotering: Op 20 (tot op een geheel getal) Delibereerbaar Herkansing: geen tweede examenkans mogelijk Studiebelasting: 300u Contacturen per jaar: 48u Soort opleidingsonderdeel: enkelvoudig opleidingsonderdeel Trajectschijf: 2 Soort contract: DIP, CRD, EXD, EXC Onderwijstaal: Nederlands Opleidingsonderdeel Business-project Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid) Geslaagd voor Bedrijfsbeheer KMO = Business-traject: Business planning & ondernemerschap. En ingeschreven voor Financieel management KMO2, Cost accounting en budgettering, Marketing management & Marketingcommunicatie, Toegepast Marktonderzoek (KMO) en Strategisch Management. Studievoortgang Voor dit opleidingsonderdeel moet de student dit jaar slagen, indien hij o in het vorige academiejaar slaagde voor minder dan 50% van de ingeschreven studiepunten. o vorig academiejaar reeds ingeschreven was voor dit opleidingsonderdeel Zoniet zal verdere inschrijving voor de opleiding geweigerd worden Zie HOE Leerinhoud De mogelijke bouwstenen van een performant ondernemingsplan: managementsamenvatting, marketingplan, productieplan, managementplan, financieel plan, kostenplan, financieringsplan, geprojecteerde jaarrekeningen, kasplan, organisatieplan, strategische aanbevelingen, projectbeoordeling. In de loop van periode 1 en 2 worden wekelijks trainingen voorzien in projectmanagement, teamwerk en creativiteit. Alle studenten business-project nemen verplicht aan deze trainingen deel. (De aanwezigheden worden doorgegeven aan de begeleidende coach). Doelstellingen De student maakt in groep een ondernemingsplan in opdracht van een gevestigd bedrijf (of voor hun eigen onderneming ALS de student geselecteerd is voor aan het project), en dit in functie van een nieuwe business-unit, startup of ander bedrijfsproject. Binnen dit ondernemingsplan worden volgende leerdoelen voor ogen gehouden: De student kan vertrekkend van een marktsituatie opportuniteiten uitwerken die een toegevoegde waarde creëren voor de ondernemer. De student kan in detail motiveren waarom een voorgesteld ondernemingsplan (niet) haalbaar is. De student maakt gebruik van een coherent marketing en financieel plan en vult het ondernemingsplan aan met andere relevante verworven (vak)inhouden om dit te motiveren. De student zoekt creatief naar oplossingen en formules om een evenwichtig plan op te bouwen en voor te leggen. De student kan creativiteitsbevorderende methodieken toepassen om tot innovatieve alternatieven te komen. De student formuleert nauwgezet en logisch de ingenomen stellingen en gemaakt gepast gebruik van vakterminologie. De student kan op overtuigende wijze schriftelijk en mondeling rapporteren. De student kan in team werken. De student kan actief methodieken inzetten voor een strategische teamontwikkeling. De student kan het project ordelijk, overzichtelijk en efficiënt opvolgen, gebruik makend van project management tools. De student gaat op een correcte en professionele manier met de bedrijfspartner om (stipt, betrouwbaar, discreet, integer). De student levert het bewijs dat hij/zij ondernemend is. De student werkt oplossings- en resultaatsgericht. Werkvormen De studenten werken in groep aan de uitwerking van een ondernemingsplan. Dit gebeurt in opdracht van en in samenwerking met een KMO-peterbedrijf. OF De studenten werken (in groep) aan het uitwerken van een (eigen) ondernemingsplan binnen het project. (Dit is enkel mogelijk voor studenten die deelnemen aan het project en de toelating hebben om een business plan te schrijven voor hun StartUp.) Tijdens periode 1+2 nemen de studenten deel aan een verplichte training business vaardigheden (SkillsLab Business

20 Vaardigheden). Tijdens periode 1+2 zijn er eveneens introductieactiviteiten met de coach mogelijk. Tijdens periode 3+4 worden de studenten (per groep) gecoacht door hun coach, al dan niet in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het peterbedrijf. De coach volgt de planning en vorderingen op en stelt zich coachend op. De coach geeft tussentijds feedback, en evalueert de voortgang van het proces en eindproduct. Studenten kunnen uitzonderlijkerwijze worden unplugged uit het team bij storend gedrag dat de normale werking van het team hypothekeert, zoals bijvoorbeeld: Bewuste sabotage Intimiderende stijl (bv. Mondelinge of fysieke agressie) die mogelijk het veiligheidsgevoel bij andere teamleden ondermijnt Herhaalde niet-deelname aan teamactiviteiten of niet opnemen van verantwoordelijkheden in het team... Wanneer dit gedrag wordt vastgesteld wordt volgende procedure opgestart: 1. De coach heeft een functioneringsgesprek met de student met betrekking tot het storend gedrag. De coach kan overgaan tot het 'unpluggen' van de student uit het team. De coach informeert via een schriftelijk verslag de dienst studentenszaken/ombuds (zowel van het functioneringsgesprek als van de gemaakte afspraken.) 2. In het geval dat de student 'unplugged' wordt, krijgt de student de kans om te solliciteren bij een ander team. De student neemt hiertoe zelf het intiatief en communiceert open met het mogelijk nieuwe team waarom hij/zij solliciteert en welke bijdrage hij/zij extra gaat leveren in het nieuwe team. De student kan enkel solliciteren bij een team waarvan de desbetreffende coach het licht op groen zet. De desbetreffende coach beoordeelt immers of het nieuwe team gelet op de teamdynamiek deze extra zorg kan dragen. 3. Indien geen enkel ander team de unplugde student wil aanwerven, dan wordt de score voor het opleidingsonderdeel Business Project voor deze student herleidt naar 0. De unplugged procedure kan worden ingeroepen tot het einde van periode 3. Werkvorm Spreiding Startmoment(en) Contacturen (48u) 4 periodes periode 1 Zelfstudie (252u) 4 periodes periode 1 Evaluatie Ex. Moment Vorm Gewicht Herhaalbaar? Toelichting kans 1 en 2 1 en 2 1 en 2 Tijdens 4de lesper. Beroepsproduct 45.00% Nee Na 4de lesper. Presentatie 10.00% Nee Tijdens alle lesper. Procesevaluatie 45.00% Nee De procesevaluatie gebeurt op basis van de opgegeven indicatoren doorheen periode 3+4. De beoordeling van het uiteindelijke business plan (=beroepsproduct) gebeurt op basis van uitgeschreven parameters welke beschikbaar zijn op BB. Zowel het schriftelijke rapport als de mondelinge voorstelling worden geëvalueerd op basis van deze uitgeschreven indicatoren.. Indien een student niet slaagt voor de competenties teamgericht werken en projectmatig werken wordt de score van het opleidingsonderdeel business project herleid naar 0. De evaluatiematrix met de parameters en (gedrags)indicatoren staat ter beschikking op Blackboard. Studiematerialen (onder voorbehoud) Handleidingen en sjablonen beschikbaar via Blackboard Instap- en studiebegeleiding Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je tercht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus De referentieniveaus 1 Inhoud Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 3 Referentieniveaus taal 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1.1 Gesprekken 1.2. Luisteren 1.3. Spreken 2. Lezen 2.1 Zakelijke

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie