Authentieke Barokmuziek in een actueel jasje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Authentieke Barokmuziek in een actueel jasje"

Transcriptie

1 Stichting Collegium Ad Mosam Authentieke Barokmuziek in een actueel jasje het produceren en geven van concerten. In het kalenderjaar 2012 heeft AD MOSAM acht producties uitgevoerd waarvan één reprise. Het aantal kleinere producties was wat hoger dan andere jaren, waardoor wij de kosten beheersbaar konden houden. Het gaf ons tevens de mogelijkheid via sfeervolle kleine concertlocaties nieuw publiek te bereiken. Dank aan het bestuur, vrijwilligers en het artistiek team, die het mogelijk maakten zeer uiteenlopend te produceren met een bescheiden budget was ook het jaar waarin wij de organisatie via een audit hebben laten doorlichten en een begin hebben gemaakt met de realisatie van een nieuw en toekomstbestendiger organisatiemodel. De artistieke leiding bestaat sinds januari 2012 uit twee personen; taakgebieden werden toebedeeld aan daarvoor verantwoordelijke hoofden; het toezicht op de nieuwe organisatie zal in de loop van 2013 worden uitgevoerd door een Raad van Toezicht. Dank zijn wij verschuldigd aan provincie en gemeente voor hun begripvolle bereidheid om ons op grond van langdurig opgebouwd vertrouwen tijd te gunnen deze nieuwe organisatievorm te implementeren. Pagina 1

2 Productie 1: Onze eerste productie dit jaar was Le Roi s Amuse, een kleine productie met de successopraan Hannah Morrison uit Keulen (* in Heerlen), die haar praktijkervaring in de oude muziek voor een serieus deel bij heeft opgedaan. De uitvoeringen met onbekende behagende cantates werden enthousiast ontvangen. L1 heeft een van de concerten opgenomen en inmiddels uitgezonden. De productie ging in een vrijwel uitverkocht huis in reprise tijdens de Kunstdagen Wittem. Productie 2: Muziek aan het hof van keizer Qian Long voerden wij o.a. uit in de sfeervolle binnentuin van het Sittardse Mariapark, een locatie en organisatie die wij ook in de toekomst graag in onze concerten willen betrekken. Bijzonder in dit programma was de inzet van een Chinese fluit en composities van missionerende paters in het oude China. Productie 3: Het programma Schmückt das frohe Fest mit Maien was voor twee vocale solisten en een klein instrumentaal ensemble. Toegankelijke muziek van G.F.Telemann, ideaal voor kleine locaties als de Kopermolen in Vaals. Productie 4: Italiaans hartstocht was de titel van onze bijdrage aan het Sint Rosa Festival Sittard, een door het publiek zeer goed ontvangen kort programma dat wij drie keer uitvoerden in de catacomben van het wallencomplex. De samenwerking met de Rosa-organisatie en het samengaan met het in diezelfde catacomben gerealiseerde expositie hebben wij en ook het publiek als zeer goed ervaren. Productie 5: In samenwerking met het bestuur van de parochie Vrangendael en de OratoriumVereniging Sittard hebben wij bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de parochie een speciaal programma samengesteld onder de werktitel Amateur ontmoet Professional. Centraal daarin stond het gerestaureerde kerkorgel en de samenwerking van amateur en professional. Wij mogen wel zeggen dat de OVS zeer gestimuleerd gezongen heeft in dit project. De kerkruimte was geheel gevuld met dankbare luisteraars. Productie 6: De programmakern en de bezetting van productie 4 Italiaanse Hartstocht hebben wij uitgebreid tot een avondvullend concertprogramma. Het werd uitgevoerd met een smakelijke toelichting waardoor de muziek nog meer ging leven bij het enthousiaste publiek. Ook dit programma is door L1 opgenomen. Productie 7: Een Bachprogramma met koor, solisten en orkest mag niet ontbreken bij Collegium AD MOSAM. Twee schitterende Cantates (161 en 47) werden in deze concerten afgewisseld met de heerlijke 1e orkestsuite. Pagina 2

3 Productie 8: Lucem Natale was een bijzonder kerstprogramma in samenwerking met Wéntjerdruim en hotel Merici in Sittard. Drie solisten en een klein instrumentaal ensemble speelden te midden van een door honderden kaarsjes verlichte kerkruimte. Na afloop was er een meet and greet in hotel Merici. educatie Bij zes van de acht producties in 2012 zijn de repetities ( in de Johanneskerk) opengesteld voor leerlingen van de muziekschool en of middelbare school. Bij één generale lichtte de artistiek leider de muziek, de componist en bijzondere instrumenten toe. Onze programmaboekjes zijn steeds voorzien van uitgebreide (musicologische) informatie over het programma en de bijzonderheden daarvan. Het taalgebruik en de inhoud is dusdanig dat we de bezoeker helpen bij het beleven van het concert. Eén productie is opgezet in samenwerking met een amateurensemble. publiciteit Zoals boven reeds aangegeven mochten wij ons in 2012 verheugen in de aandacht van de L1. Uiteraard was dit ook het geval met de gemeentelijke omroep (Sittard). Onze website wordt regelmatig geactualiseerd en wordt bezocht door grote aantallen bezoekers uit vele landen. Onze pagina op Facebook is inmiddels volwassen. In 2012 hebben we voor PR en sociale media een medewerker aangetrokken die voor regelmatige update zorgt. We hebben meer dan 600 vrienden en de pagina is geliked door 93 bezoekers. Standaard gaan onze flyers, posters en mailings naar een uitgebreid adressenbestand. Van producties waarvan niet door derden opnamen worden gemaakt, maken wij zelf liveopnames voor pr-doeleinden en archivering. Een compilatie daarvan verschijnt jaarlijks op onze demo/promotie-cd, die in een voor marketingdoeleinden ontworpen presentatiemap aan podia en pers wordt aangeboden. vrienden Eind 2012 is een vriendenvereniging opgericht. Het vriendenbestand telde op 31 december 21 vrienden marketing en programmering Het vermarkten van de producties vereist goed contact houden met de markt. Het bijhouden, ontwikkelingen en het onderhouden van de contacten is tijdrovend en specifiek werk, mede reden waarom wij op zoek gingen naar een zakelijk leider en een impresario. Voor een (middel)groot ensemble als het onze ligt de oplossing vooral in het in overleg Pagina 3

4 met podia, programmeren en het snel en flexibel reageren op kansen. Gesprekken met enkele impresariaten en kandidaat zakelijk leiders heeft niet geleid tot de gedachte samenwerking. De conjunctuur en de daarmee samenhangende terugloop van belangstelling bij de podia zal het in de nabije toekomst nog noodzakelijker maken te produceren en uit te voeren in eigen beheer. De weg die we ingeslagen zijn om naast het vertrouwde repertoire ook onbekende werken te brengen, zetten we met overtuiging voort, evenals het streven naar artistieke samenwerking met andere culturele instellingen en naar nieuwe combinaties op het podium. Juist daarin zit de legitimatie van een instelling die door provincie en gemeente wordt gezien als behorend tot de culturele basisinfrastructuur. bestuur en bestuursvorm de organisatie Belangrijk onderwerp in onze bestuursvergaderingen 2012 was de vernieuwing van de organisatiestructuur en de daaraan gekoppelde budgetbeheersing. Wij hebben onze organisatie kritisch laten doorlichten via een audit. De resultaten daarvan hebben we besproken met zowel provincie als gemeente. Hun advies en steun bij de vernieuwing vonden wij van groot belang. In januari al hebben we er voor gekozen de artistieke leiding bij twee mensen neer te leggen teneinde mogelijke kwetsbaarheid bij onze corebusiness te reduceren. In het tweede semester zijn hoofden voor deelgebieden aangewezen; zij zijn verantwoordelijk voor gebieden als communicatie/promotie/pr, productie en evenementen, concerten en artistieke zaken. De penningmeester en financieel administrateur zijn samen verantwoordelijk voor financiële zaken en verslaglegging. Het bestuur is op basis van een door haar vastgelegde profielomschrijving gesprekken gaan voeren met kandidaten voor een Raad van Toezicht. commissies en vrijwilligers Het eindproduct van Ad Mosam is mede het resultaat van de grote inzet van diverse commissies en de vele vrijwilligers die ons met enthousiasme steunen. Naast verschillende commissies op deelgebieden, zijn dat vrijwilligers die onder verantwoordelijkheid van de hoofden - contracten met de musici en met de podia opstellen, de financiële gegevens vastleggen en ordenen, het onderbrengen van de artiesten regelen, secretariële ondersteuning verlenen, de database bijhouden, de muziek archiveren en last but not least de logistieke ondersteuning op zich nemen. Wij zijn hen allen, evenals de De Vrienden van Ad Mosam, veel dank verschuldigd! Pagina 4

5 artistiek leider Huub Ehlen, het gezicht van AD MOSAM, is niet meer alleen verantwoordelijk voor het artistiek beleid. Sinds januari 2012 is hij samen met Bernard Woltèche verantwoordelijk voor artistiek zaken, onderzoek en programmering, het auditeren en werven van de uitvoerende musici, het dirigeren van repetities en concerten en het coachen van jonge musici. Daarnaast zorgt Huub Ehlen voor een belangrijk deel voor de contacten met podia en subsidiënten en het aangaan van samenwerkingen. ondersteuning subsidiënten De Provincie Limburg en de Gemeente Sittard-Geleen hebben AD MOSAM jarenlang projectmatig ondersteund. In 2005 kreeg de status van Provinciale Cultuurplaninstelling. De Provincie Limburg spreekt daarmee uit dat Barokensemble AD MOSAM deel uitmaakt van haar culturele basisinfrastructuur. De gemeente heeft in 2009 haar meer projectmatige ondersteuning omgezet in een structurele ondersteuning. voelt zich niet alleen gebonden aan de afspraak jaarlijks drie concerten in de Gemeente Sittard-Geleen te geven maar doet ook het merendeel van haar educatieve activiteiten in de Gemeente en is actief in de gemeentelijke overlegstructuur. Dankzij de steun van Gemeente en Provincie heeft AD MOSAM een vaste financiële basis om haar bijzondere producties mogelijk te maken. Wij zijn provincie en gemeente daar zeer erkentelijk voor. Op al onze uitingen staan vanzelfsprekend vermeld de Provincie Limburg en de Gemeente Sittard-Geleen. Het feit dat de provincie vanwege een kritische opmerking van het PAC over cultural governance voor 2013 en 2014 geen cultuurplanstatus aan heeft toegekend heeft ons doen besluiten tot het laten uitvoeren van een audit. Het reorganisatieplan is besproken met provincie en gemeente en zeer positief ontvangen. De provincie heeft toegezegd voor de jaren 2013 en 2014 het bedrag van aan ons toe te (blijven) wijzen. Waar we mede ondersteund werden door andere sponsors, zoals het SNS REAAL fonds, VSB fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds, staat ook dat aangegeven in onze uitingen. De huidige conjunctuur maakt het werven van sponsoren niet eenvoudig. We proberen met gerichte presentaties en projecten resultaat te boeken. comité van aanbeveling en sponsoren De samenstelling van het Comité van Aanbeveling op pagina 8 en een overzicht van onze sponsors per 1 januari 2012 zijn ook op onze website te vinden. Omdat we de lezer nu met genoegen naar deze website kunnen verwijzen, kan dit verslag minder uitgebreid zijn. Wij prijzen ons gelukkig met de structurele subsidies van de Provincie en de Gemeente Sittard-Geleen, maar ter dekking van alle uitgaven is de Stichting onverminderd Pagina 5

6 aangewezen op de recetteopbrengsten van onze uitvoeringen en ook op de ondersteuning door sponsors. Om ook in de toekomst een boeiend programma te kunnen brengen en veel liefhebbers van deze prachtige muziek te kunnen laten genieten, blijft alle support onverminderd noodzakelijk. Sittard, 14 mei 2013 Nellie Vos, secretaris Bijlagen: 1. cijfers concertbezoek 2. samenstelling comité van aanbeveling en bestuur 3. financiën Pagina 6

7 Bijlage 1 Concertproducties en bezoekersaantallen. Kencijfers 2012 Bezoekersaantallen per locatie productie gemeente bezoekers bezettingsgraad Le Roi s amuse Sittard- Limbricht 90 90% Weert 60 60% Venlo %, uitverkocht! Wittem %, uitverkocht! Muziek aan het hof van keizer Qian Long Sittard 40 50% Schmückt das frohe Fest mit Maien Vaals 35 30% Italiaanse hartstocht (festival programma) Sittard, 3 inloopconcerten tijdens St.Rosa % Amateur ontmoet Professional Sittard %, uitverkocht Italiaanse hartstocht (concertprogramma) Eijsden 85 90% Bachcantates en orkestsuite Sittard 80 40% Maastricht 80 30% Lucem Natale Maastricht 50 50% Sittard 50 25% TOTAAL AANTAL BEZOEKERS 1380 excl. educatieve generales! Aantal producties: 8 Totaal aantal uitvoeringen: 15, waarvan 8 in de vestigingsgemeente. Totaal aantal bezoekers: 1370 Pagina 7

8 NB! Met gemeente en Provincie zijn wij overeengekomen voor de seizoenen tenminste 10 concerten te geven. Door meer het accent te gaan leggen op kleinere en minder kostbare producties zijn wij er in geslaagd tot een aantal van 15 te komen in Het is jammer dat enkele producties voor groot publiek waarover wij met de gemeente in gesprek waren ( Park Kolderiek en de openingfeestelijkheden van Water in de Grachten ) geen doorgang konden vinden. In onze planning willen wij vanaf 2014 zelf ook grotere producties opzetten. Bijlage 2 Comité van Aanbeveling Drs. H.M.F. Bruls Drs. S. Cox Mr. P. Elverding Dhr. L.J.P.M. Frissen Mr. R.L. van Iperen Drs. P.R.H.M. van der Linden Dr. J. Schrijen Mgr. F. Wiertz oud Burgemeester van Venlo Burgemeester van Sittard-Geleen ex-voorzitter Raad van Bestuur DSM oud Commissaris van de Koningin in Limburg ex-voorzitter Raad van Bestuur Océ N.V. vrmlg. Voorzitter Eerste Kamer Kamerheer HM de Koningin in Limburg Bisschop van Roermond. Erevoorzitter: Dhr. Ruud Selman vrmlg.-lid Raad van Bestuur DSM Bestuur In functie tot 17 januari 2012 Drs. J. W. den Dulk R.A. (Wouter) Drs. C.G.J.M. Ehlen (Corry) Mr. A.O.M.T. Jansen (Arthur) voorzitter, tevens penningmeester secretaris In functie vanaf 17 januari 2012 na bestuursmutatie. H.Ehlen voorzitter N.Vos secretaris J.Moonen penningmeester B.Woltèche lid Artistiek team H.Ehlen B.Woltèche Pagina 8

9 Bijlage 3 Financiën resultaten Verkoop/uitkoop Subsidies van Provincie/,Gemeente en derden sponsoring Rente en verkoop CD s Sub totaal baten Uitgaven m.b.t. de uitvoeringen Bruto tekort/overschot Pagina 9

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort. T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.

JAARVERSLAG 2014. 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort. T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera. JAARVERSLAG 2014 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.nl INHOUDSOPGAVE DANKWOORD DANKWOORD 4 PRODUCTIES De Toverpiano 19 PUBLIEKSBEREIK

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001 gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Paleis het Loo? 3 1.3

Nadere informatie