PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren."

Transcriptie

1 PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno van der Broek Biensma ZZ, Grou t e. i. Grou, september 2009

2 Stichting DBF, juni

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING INLEIDING ACTIVITEITEN AFGELOPEN JAREN EN INVENTARISATIE DOELSTELLING GEBIEDSINFORMATIE PROGRAMMA LANDELIJK GEBIED (PLG) ACTIELIJNEN KWANTIFICERING RESULTATEN DOORLOOPTIJD COMMUNICATIE INZET DESKUNDIGEN / DERDEN AANVULLENDE FINANCIERING INITIATIEVEN PROJECTSTRUCTUUR OPZET PROJECTORGANISATIE KOSTEN DEKKING ACTIEPLAN 2009 (OP HOOFDLIJNEN) 19 BIJLAGE I... PROFIELSCHETS AANJAGER 20 BIJLAGE II... OVERZICHT ACTIVITEITEN 21 BIJLAGE III.. ACTIVITEITENPLANNING STIMULERINGSPROJECT NOORD GRONINGEN 24 BIJLAGE IV... ACTIVITEITEN STICHTING DBF 25 BIJLAGE V... ACTIVITEITEN MKB NOORD 26 BIJLAGE VI... ACTIVITEITEN STICHTING ONDERNEMERSHUIS EEMSDELTA 27 BIJLAGE VII... ACTIVITEITEN KVK 28 BIJLAGE VIII... HANZECONNECT 30 BIJLAGE IX... ACTIVITEITEN UNIVERSITEIT GRONINGEN 32 Voor het uitwerken van onderhavig projectplan is gebruik gemaakt van teksten uit: Stimuleringsproject Ondernemersklimaat Noord Groningen door A.H. Oosterhoff (MKB Noord) en W.K. Poeder (Kamer van Koophandel Noord Nederland); Startnotitie Ondernemershuis Eemsdelta door Frank Vogelzang (stichting ROI). definitieve versie september

4 SAMENVATTING Om de economie in Noord Groningen een krachtige stimulans te geven slaan verschillende partijen de handen in een. De Kamer van Koophandel Noord- Nederland, MKB Noord, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) komen in samenwerking met Stichting DBF, Hanzeconnect, Rijks Universiteit Groningen (RuG), Stichting Ondernemershuis Eemsdelta en ondersteund door de provincie en de gemeenten met een uniek project, met als doelstelling: het verbreden en versterken van het midden- en kleinbedrijf. Deze samenwerking is ook meteen de kracht van het project, mede omdat deze partijen zich gezamenlijk gaan richten op de kleinschalige bedrijvigheid in deze regio. Bovenop de mogelijkheid voor ondernemers om intensiever gebruik te maken van het bestaande aanbod zijn door alle partijen specifiek voor deze doelgroep in het landelijk gebied nieuwe en aanvullende diensten en projecten opgezet. In totaal gaat het in Noord Groningen om ruim 4850 bedrijfsvestigingen. Maar liefst 95 procent van deze vestigingen heeft minder dan tien werknemers. Niet in de eerste plaats door hun omvang, maar juist door hun aantal zijn de kleinschalige bedrijven belangrijk voor de economie van deze landelijke regio. Zij dragen bij aan de dynamiek van het dorp, aan het voorzieningenniveau in de dorpen en aan een stabiele werkgelegenheid. De versterking en verbreding houdt niet alleen in dat de bestaande bedrijven worden ondersteund, ook startende ondernemers zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van deze regionale plattelandseconomie De participerende partijen willen de doelstelling behalen met de volgende activiteiten: - Het stimuleren van individuele (startende) ondernemers; - Het vergroten van het organiserend vermogen van het bedrijfsleven; - De kenniscirculatie en -transfer tussen onderwijs en bedrijfsleven stimuleren en vergroten. Namens alle partijen zoeken twee aanjagers in Noord Groningen de ondernemers op, om zo de vragen, wensen, problemen en kansen van deze groep te achterhalen. Samen met de ondernemer gaat de aanjager aan de slag met het, specifiek voor de MKB-ers in Noord Groningen, ontwikkeld vraaggericht pakket aan extra diensten en projecten. Naast dit pakket kan er gebruik gemaakt worden van het reguliere aanbod van alle deelnemende partijen en de regelingen van andere organisaties en instellingen, zoals Syntens, NOM, TCNN etc. Ideeën worden hierbij uitgewerkt tot resultaatgerichte projectvoorstellen. De vraag van de ondernemer(s) staat(n) centraal. Hieronder één van de voorbeelden van wat het project kan betekenen voor ondernemers: Een ondernemer ziet zijn omzet dalen en krijgt vanuit het project het advies om die daling om te buigen. Door de drukte van de dagelijkse bedrijfsvoering komt hij er niet aan toe om te analyseren wat hiervan de oorzaak is en waar mogelijk nieuwe kansen liggen voor omzetstijging. Hij maakt gebruik van advies en ondersteuning door één van de aanjagers. Eén van de adviezen om de continuïteit en groei verder te stimuleren is om met de inzet van een oud-ondernemer de expertise te versterken door hem als commissaris/adviseur actief te laten zijn binnen de onderneming. Het project faciliteert de ideeën van de ondernemer, om samen met andere ondernemers een initiatief op te zetten en in praktijk te brengen. Doordat het project het mogelijk maakt om de ondernemersvereniging te professionaliseren is het vestigingsklimaat door goede contacten met de gemeente sterk verbeterd. definitieve versie september

5 1. INLEIDING De economische stand van zaken in Noord Groningen kan wel een stimulans gebruiken. Alhoewel niet voor alle gemeenten hetzelfde geldt, zijn de omstandigheden als volgt te karakteriseren: Een krimpende economie Een bevolkingsterugloop Een verouderende bevolking Een verouderde industriële structuur Een weinig innovatieve MKB Voldoende redenen om actief met de ondernemers te werken aan versterking en verbreding van de bedrijven. Daarbij gaat het niet alleen om bestaande bedrijven. Ook startende ondernemers zijn belangrijke actoren in het veld. Ook kunnen we vaststellen dat juist de kleine ondernemers in het landelijk gebied niet worden bereikt door stimuleringsprogramma's gericht op het versterken van hun innovativiteit. Toch zijn deze ondernemers van groot belang voor een sociaal en economisch levensvatbaar platteland. De innovativiteit van de kleine MKB ondernemers en daarmee hun economisch presteren kan sterk verbeterd worden als kennis vanuit kennisinstellingen vertaald wordt naar nieuwe producten, werkwijzen, productieprocessen en/of afzetmarkten voor de plattelandsondernemers. Concreet zijn er de afgelopen periode twee projectvoorstellen uitgewerkt. De ene, onder auspiciën van MKB Noord en KvK Noord Nederland, is het stimuleringsproject Ondernemersklimaat Noord Groningen. Dit project heeft als werkgebied de gemeenten De Marne, Winsum, Bedum, Ten Boer, Eemsmond, Loppersum, Appingedam en Delfzijl. Het andere is verwoord in de startnotie Ondernemershuis Eemsdelta en heeft als werkgebied de vier laatst genoemde gemeenten. Hier is sprake van een geografische overlap. Beide projecten hebben als doel het MKB te ondersteunen en te versterken. Om naar de ondernemers eenduidig te werken en verwarring te voorkomen is het niet verstandig om hen vanuit verschillende projecten te benaderen. Belangrijke randvoorwaarde is ook dat het project door de lokale ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeenten wordt gedragen. Stichting DBF is door de provincie Groningen gevraagd met een projectvoorstel te komen waarin de beide initiatieven geïntegreerd zijn. In onderhavig projectplan is deze opdracht, samen met alle samenwerkingpartners uitgewerkt. definitieve versie september

6 2. ACTIVITEITEN AFGELOPEN JAREN EN INVENTARISATIE De afgelopen jaren zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd om de economie in Noord Groningen te stimuleren. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan zijn in het onderhavige projectvoorstel verwerkt. Voorbeelden van die activiteiten zijn: overleg tussen ondernemersverenigingen over versterking van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en VVV ontwikkeling Platform t Noorden STIPO (investeringsprogramma, advisering en coach/aanjager) Waddengoud Keurmerk Streekproducten Groningen diverse projecten gericht op het MKB via LEADER+ Hoogeland en Lauwersland het project Hoogeland op de kaart Stuk voor stuk hebben deze initiatieven een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de regio. Deels overlappen de initiatieven elkaar en deels vullen ze elkaar goed aan. Hoe zorgen we er voor dat dergelijke initiatieven zodanig worden opgezet dat ze elkaar aanvullen en versterken? Over de opzet en uitvoering van dergelijke initiatieven ontbreekt vooralsnog een integrale regie. Hierbij is het niet de bedoeling om bestaande initiatieven over te nemen, maar juist een instrument te ontwikkelen waar bestaande initiatieven gebruik van kunnen maken. In 2005 heeft MKB-Noord het project Ondernemer in Beweging in de regio uitgevoerd. Dit project was het resultaat van overleg met voorzitters van ondernemersverenigingen in de regio, vertegenwoordigers van de provincie en gemeenten in Noord Groningen (Stuurgroep Noord). Het doel van dit project was het actief opzoeken van ondernemers in Noord Groningen om hen in beweging te krijgen en daarnaast inzicht te krijgen in actuele wensen en behoeften en daarvan een vertaling te maken naar toekomstig regionaal-economisch beleid. Op basis van de bijeenkomsten en gesprekken heeft MKB-Noord een advies voor het vervolg uitgebracht. Deze aanbevelingen bestaan uit drie sporen die onderling nauw met elkaar verbonden zijn: Spoor 1: verbetering dienstverlening aan ondernemers; Spoor 2: ontwikkeling sterk netwerk van ondernemersverenigingen; Spoor 3: aanbieden van laagdrempelig advies aan MKB-ondernemers. Op de verschillende sporen is inmiddels een aantal zaken in uitvoering: De ondernemersverenigingen in de regio hebben contacten met elkaar opgebouwd. In een aantal gemeenten begint het overleg met de gemeente meer structuur te krijgen. Verder blijkt dat: Ondernemersorganisaties een intensievere beleidsmatige en praktische ondersteuning op prijs te stellen. Op het individuele bedrijfsniveau een (latente) behoefte is aan ondersteuning gericht op bedrijfsverbetering. definitieve versie september

7 De lopende ontwikkelingen en de economische stand van zaken in Noord Groningen rechtvaardigen de vraag naar extra ondersteuning voor het MKB in de komende jaren. Het onderhavige projectvoorstel geeft invulling aan die ondersteuning. 3. DOELSTELLING Op basis van de opgedane ervaringen en de toekomstige intenties is de doelstelling van het project: Het verbreden en versterken van het midden- en kleinbedrijf De visie daarbij is dat een gezond en innovatief bedrijfsleven positief werkt en naar de individuele ondernemer en naar de economische kracht van de regio. De dynamiek van de regio wordt bepaald door de intenties van de ondernemers. Of het nu gaat om de individuele ondernemer, zijn organisatie of zijn netwerk, bewustwording is nodig om te komen tot verandering en vernieuwing. Naast bewustwording is het bekwamen van de actoren in het veld een dragend element. Het realiseren van deze doelstelling richt zich op de volgende actielijnen: het stimuleren van de individuele (startende) ondernemers (spoor 1 en 3) het vergroten van het organiserend vermogen van het bedrijfsleven (spoor 2) vergroten kenniscirculatie en transfer tussen onderwijs en bedrijfsleven (spoor 1) Het project richt zich primair op de ondernemers en secundair op hun organisaties. De missie wordt als volgt verwoord: 1. Het creëren van nieuw professioneel gedrag bij de ondernemers tussen het maken van plannen en het behalen van resultaten. 2. Door laagdrempelig matchen van ondernemers en kennisinstellingen komt er meer resultaat uit de beschikbare kennis en ondersteuningsmogelijkheden. 3. Het versterken van bedrijven door innovatieve bedrijfsprocessen en bevorderen duurzame kwaliteit. 4. Startende ondernemers dragen in belangrijke mate bij aan toekomstig werkgelegenheid. definitieve versie september

8 4. GEBIEDSINFORMATIE Nederland telt, exclusief het zakelijk beheer, ruim 1,1 miljoen bedrijfsvestigingen. Ruim 20 procent heeft geen fulltime werkzaam personeel, maar hooguit één of enkele parttimers. In nog eens 45 procent is één persoon fulltime werkzaam, en in 13 procent van de vestigingen zijn dat er twee. Voor Noord Groningen zijn deze percentages respectievelijk 26, 41 en 13. In totaal gaat het in Noord Groningen om ruim 4850 bedrijfsvestigingen. Aantal bedrijfsvestigingen per grootteklasse fulltime werkzame personen Noord Groningen, 2008 sector 0 wp 1 wp 2 wp 3-4 wp 5-9 wp wp 50 wp landbouw en visserij * industrie bouw groothandel detailhandel horeca vervoer financiën adviesdiensten facilitaire diensten persoonlijke diensten algemene diensten Totaal % 41% 13% 8% 7% 4% 1% Bron: Handelsregister * De landbouw staat beperkt ingeschreven in het handelsregister. Het betreft vooral loonbedrijven, hoveniersbedrijven en agrarische bedrijven met een rechtsvorm (vof, bv). Uit de tabel blijkt dat er veel bedrijven zijn met weinig medewerkers. Slechts 46 bedrijven hebben meer dan 50 medewerkers. 260 Bedrijven hebben meer dan 10 medewerkers. Niet in de eerste plaats door hun omvang, maar door hun aantal zijn de kleinere bedrijven belangrijk voor de economie van de regio. Zij dragen bij aan de dynamiek van het dorp, aan het voorzieningenniveau in de dorpen en aan een stabiele werkgelegenheid. Ook in de kleine bedrijven liggen er kansen op het gebied van marktverbreding, productievernieuwing en samenwerking. De projectactiviteiten richten zich primair op deze onderdelen. definitieve versie september

9 5. PROGRAMMA LANDELIJK GEBIED (PLG) Het project is gericht op het MKB. Een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering is dat het project bijdraagt aan de regionale ontwikkeling en dus aan de realisering van de doelstellingen van het Programma Landelijk Gebied (PLG). Met dit programma willen rijk en provincie bijdragen aan de inrichting van het landelijk gebied (EHS, cultuurlandschappen), versterking en verduurzaming van de landbouw, versterking van de sector toerisme & recreatie en sociaaleconomische vitalisering. Deze laatste beleidsopgave wordt uiteen gezet in de volgende doelstellingen: stimulering en verbreding van de plattelandseconomie (stimuleren van de marktsector en kwaliteitsverbetering, vooral gericht op het kleinschalige MKB, de landbouw en het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven.) verbetering van de leefbaarheid in plattelandsgebieden (verbetering en versterking van het woon, werk- en leefmilieu en vergroten van de betrokkenheid bij de leefomgeving.) stimuleren van lokale ontwikkelingen via Leaderaanpak (stimuleren van het ontwikkelen van initiatieven en plannen bottomup.) 6. ACTIELIJNEN De activiteiten in het kader van het Stimuleringsproject MKB Noord Groningen zullen op een geïntegreerde manier worden uitgevoerd. De ervaring leert dat zo een belangrijke meerwaarde is te realiseren. De wisselwerking tussen het bedrijfsleven en andere actoren in de regio is daarbij van groot belang. Diverse projecten dragen bij aan het realiseren van de basisinfrastructuur in de regio. Via dit project zullen ondernemers worden gestimuleerd de bedrijfsvoering te innoveren en nieuwe producten en arrangementen te ontwikkelen. Onderstaand wordt een aantal uitgangspunten genoemd die als leidraad kunnen gelden bij de uitvoering van de werkzaamheden. Uitgangspunt inzake werving deelnemers: Wij moeten niet de illusie hebben dat wij op voorhand weten met welke ondernemers wij wel of geen resultaat kunnen behalen. Van belang is het vinden die ondernemers die ook daadwerkelijk bereid zijn aan bewustwording en bekwaamheid te werken. Het gaat hier om ondernemers die enthousiast zijn, tijd beschikbaar willen stellen, over hun eigen grenzen durven heen te kijken en creatief zijn. Werk ook met startende ondernemers. Werk met ondernemers die daadwerkelijk iets willen. Stel de ondernemer centraal. Uitgangspunt inzake deelname ondernemersverenigingen/federaties: Het uitgangspunt is dat bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk de lokale verenigingen worden gestimuleerd en geactiveerd om mee te doen. Voordelen: de ondernemersverenigingen kunnen iets bieden voor de individuele ondernemer, ook niet-leden maken kennis met de vereniging en door het betrekken van de ondernemersvereniging bij de diverse activiteiten is er een directe mogelijkheid hen te helpen op het gebied van verdere ontwikkeling van de vereniging. definitieve versie september

10 Uitgangspunt inzake inbedding in regio: Met name de gemeenten worden actief betrokken bij de projectorganisatie, voor de bedrijfscontactfunctionarissen is een actieve rol weggelegd. De aanjagers opereren vanuit het gebied onder de vlag van het project. In de praktijk is gebleken dat dit een zeer positief effect heeft op het aantal contacten en de effecten daarvan. Uitgangspunt inzake hulp MKB: Het is onverstandig om alleen te kijken naar bedrijven die zich positief ontwikkelen, ook bedrijven die het moeilijk hebben verdienen de aandacht. Behoud van een bestaand bedrijf is ook belangrijk. Uitgangspunt hulp aan starters: Startende ondernemingen en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn van belang voor de ontwikkeling van de regio, het terugdringen van het aantal uitkeringen en innovatie in de regio. Uitgangspunt nieuwe projecten: De integrale werkwijze binnen het project wordt aanzienlijk versterkt doordat projectontwikkeling binnen het project mogelijk is. Initiatieven van ondernemers kunnen zo slagvaardig worden ondersteund. De inzet van projectmiddelen in initiatieven wordt pas gedaan als de ondernemers (stuurgroep project) hierover advies hebben uitgebracht. De actielijnen worden vertaald naar concrete acties. Het realiseren van de beoogde doelstelling richt zich op de volgende actielijnen: het stimuleren van de individuele (startende) ondernemers (spoor 1 en 3) het vergroten van het organiserend vermogen van het bedrijfsleven (spoor 2) vergroten kenniscirculatie en transfer tussen onderwijs en bedrijfsleven (spoor 1) De detaillering van de actielijnen wordt gegeven op bijlage II. definitieve versie september

11 7. KWANTIFICERING RESULTATEN In onderstaand overzicht zijn de beoogde resultaten van de activiteiten vermeld. Hierbij is geen rekening gehouden met een verdeling over de gemeenten. ACTIVITEIT ACTIELIJN JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 TOTAAL Loketfunctie, aantal gesprekken/intakes Geadviseerde bedrijven Geadviseerde starters Samenwerking individuele ondernemers Workshops/trajecten KvK 1,2, MKB-ideeënmotor 1,2, Ondersteuning ondernemersvereniging Nieuwe projecten - output 1,2, Strategisch 1, ondernemerschap Mentoren 1, Werkplekken Behouden Nieuwe DOORLOOPTIJD Kenmerk van dit type projecten is dat het tijd nodig heeft om in te bedden in het ondernemerslandschap. Om het project goed tot zijn recht te laten komen is een doorlooptijd van 3 jaar wenselijk. Het borgen van de resultaten is belangrijk. In de projectstructuur moet dit tot zijn recht komen. Het project is waar mogelijk vrij van bureaucratie, met de aanjagers als stuwende krachten en beschikbaarheid van middelen die effectief bij de ondernemer kunnen worden ingezet. Na 1,5 jaar wordt een evaluatie gedaan op basis waarvan bekeken kan worden of de projectopzet moet worden gehandhaafd, dan wel moet worden aangepast, dan wel dat het project wordt beëindigd. Dit besluit dient te worden genomen in afstemming met de regiegroep van het project, de initiatiefgroep en de provincie. 9. COMMUNICATIE Voor het welslagen van het project is een goede communicatie essentieel. De informatie is gericht op de ondernemers, de gemeente en andere actoren die een rol spelen. Het project krijgt een eigen identiteit. Naast schriftelijke informatie, bijvoorbeeld een breed verspreide projectkrant, wordt ook digitale informatieverstrekking geoptimaliseerd. Het streven is dat er een goede link is met andere relevante websites. definitieve versie september

12 10. INZET DESKUNDIGEN / DERDEN Het initiëren van nieuwe initiatieven, het mobiliseren van ondernemers, het realiseren van draagvlak vraagt de inzet van enkele specifieke middelen. Deze zijn nodig om de ondernemers binnen te halen. Verder zijn ze nodig om sociale binding tussen groepen ondernemers te creëren ter bevordering van duurzame netwerken De middelen die hiervoor worden gebruikt bewegen zich op een schaal van informeel tot formeel. Voorbeelden: Bij de start van het project is het belangrijk om ondernemers direct aan te spreken. (Eye to Eye). Er kan een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd om het project onder de aandacht te brengen. Om de ondernemers binnen te halen kan gebruik gemaakt worden van een prominente spreker. (Hierbij kan worden gedacht aan sprekers zoals Ron Jans, Foppe de Haan, maar ook weerman Nienhuis). Het opzetten van bijeenkomsten met inzet van deskundigen waarbij bijvoorbeeld een doel is om naar aanleiding hiervan met belangstellende ondernemers trainingen en/of workshops te organiseren. De essentie is dat er middelen aanwezig zijn die het mogelijk maken om dergelijke bijeenkomsten te organiseren. De ondernemersverenigingen hebben vaak niet voldoende financiële middelen hiervoor. Verder is een belangrijk uitgangspunt en tevens randvoorwaarde dat er vraaggestuurd wordt gewerkt. 11. AANVULLENDE FINANCIERING INITIATIEVEN Tijdens de uitvoering van de projectwerkzaamheden ontstaan ook ideeën, suggesties e.d. om initiatieven op te pakken. De uitwerking hiervan kan niet geschieden door de aanjagers. Zij kunnen wel de projectplannen opzetten maar de uitvoering zal door anderen moeten gebeuren. De cofinanciering geschiedt in de meeste gevallen vanuit het bedrijfsleven. Voorbeeld: Een groep ondernemers of een ondernemersvereniging wil een nieuw evenement / actie opstarten. Vaak vraagt dit voorbereidingskosten om te kijken of het evenement / de actie haalbaar is. Naast de inzet van eigen middelen is aanvullende financiering nodig. Door hierover relatief snel te kunnen beschikken worden de ondernemers gestimuleerd de plannen uit te werken. Let wel: het gaat daarbij niet om het financieren van het evenement. De visie hierachter is dat ondernemers gewend zijn om snel resultaat te boeken. Deze drive stimuleert hen ook bij het uitwerken van plannen. Samen met de aanjager kan snel worden gewerkt aan de uitvoering van de plannen. definitieve versie september

13 12. PROJECTSTRUCTUUR Het gaat om de ondernemers. Door hen te stimuleren, te laten innoveren, te laten samenwerken ontstaat er een economische sterkere structuur. Er moet een interactieve relatie ontstaan tussen de ondernemers, bedrijfscontactfunctionarissen en het project. Klankbordgroepen Daarom kunnen er klankbordgroepen in de projectorganisatie worden opgenomen. Deze bestaan uit ondernemers uit de regio en /of bedrijfscontactfunctionarissen van de deelnemende gemeenten. De werkgroep legt de uit te voeren plannen ter toetsing aan hen voor. Om de rollen van de gemeente en de provincie in relatie met dit project te optimaliseren en te zorgen voor een goede afstemming tussen gemeente/ondernemers/ondernemersverenigingen wordt twee keer per jaar de voortgang van het project besproken met de bedrijfscontactfunctionarissen. Regiegroep De stuurgroep van het project bestaat uit vertegenwoordigers van de dragende organisaties. De stuurgroep bestaat uit 6 leden, de gedeputeerde is voorzitter. De aanjagers bereiden deze bijeenkomsten voor, zijn adviseurs van de regiegroep en verzorgen de verslaglegging e.d. De belangrijkste taken van de regiegroep zijn: - vaststellen van de jaarplannen; - goedkeuren aanvullende financiering, initiatieven en inzet middelen derden / deskundigen; - bewaken van de inhoudelijke en financiële voortgang; - het realiseren van een breed draagvlak; - werken aan een op continuïteit gerichte toekomst. Of anders gezegd - de regierol. Vanuit de regierol wordt de voortgang van het project bewaakt. Een stevige regie is ook nodig om goede samenhang tussen de veelheid aan activiteiten op te bouwen en te zorgen voor een goede relatie met andere projecten in de regio. De regie wordt op hoofdlijnen gevoerd door de stuurgroep. Onderlinge samenwerking tussen de projectdeelnemers wordt op operationeel niveau geïnitieerd door de werkgroep. Werkgroep De werkgroep bestaat uit medewerkers van de dragende organisaties. De werkgroep heeft als belangrijkste taak het opzetten van realistische jaarplannen teneinde de beoogde resultaten te behalen. De werkgroep functioneert ook ter ondersteuning van de aanjagers. De leden van de werkgroep vormen ook de link inzake de uitvoering van werkzaamheden waarbij de organisaties worden ingeschakeld. De werkgroep komt tweemaandelijks bijeen. De werkgroep kan op eigen initiatief of op verzoek andere organisaties laten deelnemen aan de werkgroepbijeenkomsten. De werkgroep initieert de inzet van deskundigen in het project daar waar nodig en gewenst. De werkzaamheden worden vraaggestuurd opgepakt. Aanjager De aanjaagfunctie wordt uitgevoerd door twee projectmedewerkers. Zij hebben tot primaire taak vragen uit het MKB naar boven te halen en door te leiden naar een van de partners of andere deskundigen. Het profiel is gegeven op bijlage I. De aanjagers werken over het gehele werkgebied. Naast de ondernemers met 10 fte wordt ook aandacht besteed aan de grotere ondernemers. Dit ook vanwege de iets andere ondernemersstructuur in het Eemsmondgebied. definitieve versie september

14 De voordelen van de beschreven opzet van het project liggen op verschillende gebieden: a. Voor met name de ondernemers geldt dat zij op een eenduidige en efficiënte manier kunnen deelnemen aan de diverse activiteiten die ontwikkeld worden in het kader van dit project. En dit geldt ook voor andere parijen zoals de gemeenten, de provincie, Kamer van Koophandel, MKB Noord, regionale ondernemers en organisaties. b. Het project heeft ook een stimulerende rol inzake het aanbod van producten en diensten van andere organisaties zoals die van de diverse kennisinstituten, Kamer van Koophandel, MKB Noord enz. Met al deze organisaties wordt zoveel als mogelijk is, samengewerkt. c. Het project geeft voldoende ruimte voor regionale benadering van ter zake doende onderwerpen. In geografische zin kan er over een brede range worden gewerkt. Van enkele ondernemers die samenwerken tot activiteiten die het gehele projectgebied omvatten. Verder zijn er nog enkele voordelen die meer van administratieve betekenis zijn. Er is sprake van eenvoudige administratieve procedures. Er is ook een optimale financieringsconstructie wat betreft cofinanciering Europese gelden. De aanvraag wordt gedaan door het samenwerkingsverband. Dit verband vindt zijn legitimatie in een intentieverklaring. De penvoerder, in dit geval Stichting DBF, verzorgt de aanvraag en stemt de te volgen werkwijzen af met de samenwerkende partners. definitieve versie september

15 Klankbordgroepen ondernemers en bedrijfscontactfunctionarissen Projectplan stimuleringsproject MKB Noord Groningen 13. OPZET PROJECTORGANISATIE Regiegroep: D. Hollenga -provincie F. Musters- SBE E. Wind - KvK R. van Gent- MKB-Noord R. Pot-burgemeester Appingedam M. van Beek-burgemeester Eemsmond J. Beekman-prov. Groningen M. Cnossen- Stichting DBF A. van Bolhuis- provincie + aanjagers en coördinator Expertgroep voorzitter M. Cnossen DBF Aanjager SBE Aanjager Overig MKB- Noord KvK Hanze Connect RuG Frank Vogelzang Ruud Wubbolts Auke Oosterhof Wessel Poeder Frank Westra Rene Jorna Activiteiten Zie voor detaillering bijlage II definitieve versie september

16 14. KOSTEN De begroting is leidend en taakstellend. Wat betreft de inzet van de middelen als bijdrage bij de diverse producten die door de ondernemers worden gevraagd zijn de genoemde bedragen richtinggevend. Al naar gelang vraag kunnen de beschikbare middelen worden aangepast. Deze wijziging vindt wel plaats onder afstemming met de regiegroep. De begroting is voor 3 jaar opgesteld en geïndexeerd met 2,5 % per jaar. Er wordt uitgegaan van 1 juli 2009 als startdatum. Voor een aantal producten en diensten zijn bijdragen vastgesteld. In onderstaand overzicht zijn die opgenomen. Budgetten producten aantal kostprijs*) ondernemer subsidie tot. subsidie tot. bijdrage Activiteiten t.b.v. individuele ondernemers ondernemers Individuele bedrijfsadvisering knelpunten Adviesactiviteiten Strategisch Ondernemerschap Nrd Groningen Intensief Mentorenproject sub-totaal Budgetten projecten Activiteiten ondernemerscollectieven aantal kostprijs*) ondernemer/ subsidie organisatie MKB-ideeënmotor Vraaggerichte workshops KvK begeleiding MKB trajecten KvK Budgetten vrij beschikbaar en nader in te vullen tbv projecten c.a Totaal definitieve versie september

17 De begroting ziet er aan de kostenzijde als volgt uit. De ondernemersuren zijn gewaardeerd op 30,00 per uur. De ondernemersuren worden zowel verwoord aan de kosten als opbrengstzijde. 1 projectorganisatie 1.1 coördinatie expertteam totaal vertegenwoordiger MKB vertegenwoordiger KVK vertegenwoordiger SBE vertegenwoordiger provincie pm pm pm pm vertegenwoordiger gemeente pm pm pm pm aanjager Ondernemershuis pm pm pm pm aanjager DBF pm pm pm pm administratieve ondersteuning : # projectadministratie # voortgangrapportages # eindafrekening sub-totaal aanjagers 40 uur /week full time, all in meerjaren projectbegroting jaar sub-totaal promotie ondersteunende materialen organisatie bijeenkomsten e.d sub-totaal uitvoering taken beschikbare budget producten beschikbare budget projecten vrij besteedbaar projectmiddelen sub-totaal inzet ondernemers per jaar 625 uren - 30,00/uur sub-totaal totaal definitieve versie september

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10

Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10 1. Eindbegunstigde en aanvrager subsidie: Programmalijn-REP 8, 9 en 10 Projectnaam Innovatiecluster Drachten Algemeen Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3 E-mail Fax Naam Organisatie idem Telefoon Contactpersoon

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie