PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren."

Transcriptie

1 PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno van der Broek Biensma ZZ, Grou t e. i. Grou, september 2009

2 Stichting DBF, juni

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING INLEIDING ACTIVITEITEN AFGELOPEN JAREN EN INVENTARISATIE DOELSTELLING GEBIEDSINFORMATIE PROGRAMMA LANDELIJK GEBIED (PLG) ACTIELIJNEN KWANTIFICERING RESULTATEN DOORLOOPTIJD COMMUNICATIE INZET DESKUNDIGEN / DERDEN AANVULLENDE FINANCIERING INITIATIEVEN PROJECTSTRUCTUUR OPZET PROJECTORGANISATIE KOSTEN DEKKING ACTIEPLAN 2009 (OP HOOFDLIJNEN) 19 BIJLAGE I... PROFIELSCHETS AANJAGER 20 BIJLAGE II... OVERZICHT ACTIVITEITEN 21 BIJLAGE III.. ACTIVITEITENPLANNING STIMULERINGSPROJECT NOORD GRONINGEN 24 BIJLAGE IV... ACTIVITEITEN STICHTING DBF 25 BIJLAGE V... ACTIVITEITEN MKB NOORD 26 BIJLAGE VI... ACTIVITEITEN STICHTING ONDERNEMERSHUIS EEMSDELTA 27 BIJLAGE VII... ACTIVITEITEN KVK 28 BIJLAGE VIII... HANZECONNECT 30 BIJLAGE IX... ACTIVITEITEN UNIVERSITEIT GRONINGEN 32 Voor het uitwerken van onderhavig projectplan is gebruik gemaakt van teksten uit: Stimuleringsproject Ondernemersklimaat Noord Groningen door A.H. Oosterhoff (MKB Noord) en W.K. Poeder (Kamer van Koophandel Noord Nederland); Startnotitie Ondernemershuis Eemsdelta door Frank Vogelzang (stichting ROI). definitieve versie september

4 SAMENVATTING Om de economie in Noord Groningen een krachtige stimulans te geven slaan verschillende partijen de handen in een. De Kamer van Koophandel Noord- Nederland, MKB Noord, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) komen in samenwerking met Stichting DBF, Hanzeconnect, Rijks Universiteit Groningen (RuG), Stichting Ondernemershuis Eemsdelta en ondersteund door de provincie en de gemeenten met een uniek project, met als doelstelling: het verbreden en versterken van het midden- en kleinbedrijf. Deze samenwerking is ook meteen de kracht van het project, mede omdat deze partijen zich gezamenlijk gaan richten op de kleinschalige bedrijvigheid in deze regio. Bovenop de mogelijkheid voor ondernemers om intensiever gebruik te maken van het bestaande aanbod zijn door alle partijen specifiek voor deze doelgroep in het landelijk gebied nieuwe en aanvullende diensten en projecten opgezet. In totaal gaat het in Noord Groningen om ruim 4850 bedrijfsvestigingen. Maar liefst 95 procent van deze vestigingen heeft minder dan tien werknemers. Niet in de eerste plaats door hun omvang, maar juist door hun aantal zijn de kleinschalige bedrijven belangrijk voor de economie van deze landelijke regio. Zij dragen bij aan de dynamiek van het dorp, aan het voorzieningenniveau in de dorpen en aan een stabiele werkgelegenheid. De versterking en verbreding houdt niet alleen in dat de bestaande bedrijven worden ondersteund, ook startende ondernemers zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van deze regionale plattelandseconomie De participerende partijen willen de doelstelling behalen met de volgende activiteiten: - Het stimuleren van individuele (startende) ondernemers; - Het vergroten van het organiserend vermogen van het bedrijfsleven; - De kenniscirculatie en -transfer tussen onderwijs en bedrijfsleven stimuleren en vergroten. Namens alle partijen zoeken twee aanjagers in Noord Groningen de ondernemers op, om zo de vragen, wensen, problemen en kansen van deze groep te achterhalen. Samen met de ondernemer gaat de aanjager aan de slag met het, specifiek voor de MKB-ers in Noord Groningen, ontwikkeld vraaggericht pakket aan extra diensten en projecten. Naast dit pakket kan er gebruik gemaakt worden van het reguliere aanbod van alle deelnemende partijen en de regelingen van andere organisaties en instellingen, zoals Syntens, NOM, TCNN etc. Ideeën worden hierbij uitgewerkt tot resultaatgerichte projectvoorstellen. De vraag van de ondernemer(s) staat(n) centraal. Hieronder één van de voorbeelden van wat het project kan betekenen voor ondernemers: Een ondernemer ziet zijn omzet dalen en krijgt vanuit het project het advies om die daling om te buigen. Door de drukte van de dagelijkse bedrijfsvoering komt hij er niet aan toe om te analyseren wat hiervan de oorzaak is en waar mogelijk nieuwe kansen liggen voor omzetstijging. Hij maakt gebruik van advies en ondersteuning door één van de aanjagers. Eén van de adviezen om de continuïteit en groei verder te stimuleren is om met de inzet van een oud-ondernemer de expertise te versterken door hem als commissaris/adviseur actief te laten zijn binnen de onderneming. Het project faciliteert de ideeën van de ondernemer, om samen met andere ondernemers een initiatief op te zetten en in praktijk te brengen. Doordat het project het mogelijk maakt om de ondernemersvereniging te professionaliseren is het vestigingsklimaat door goede contacten met de gemeente sterk verbeterd. definitieve versie september

5 1. INLEIDING De economische stand van zaken in Noord Groningen kan wel een stimulans gebruiken. Alhoewel niet voor alle gemeenten hetzelfde geldt, zijn de omstandigheden als volgt te karakteriseren: Een krimpende economie Een bevolkingsterugloop Een verouderende bevolking Een verouderde industriële structuur Een weinig innovatieve MKB Voldoende redenen om actief met de ondernemers te werken aan versterking en verbreding van de bedrijven. Daarbij gaat het niet alleen om bestaande bedrijven. Ook startende ondernemers zijn belangrijke actoren in het veld. Ook kunnen we vaststellen dat juist de kleine ondernemers in het landelijk gebied niet worden bereikt door stimuleringsprogramma's gericht op het versterken van hun innovativiteit. Toch zijn deze ondernemers van groot belang voor een sociaal en economisch levensvatbaar platteland. De innovativiteit van de kleine MKB ondernemers en daarmee hun economisch presteren kan sterk verbeterd worden als kennis vanuit kennisinstellingen vertaald wordt naar nieuwe producten, werkwijzen, productieprocessen en/of afzetmarkten voor de plattelandsondernemers. Concreet zijn er de afgelopen periode twee projectvoorstellen uitgewerkt. De ene, onder auspiciën van MKB Noord en KvK Noord Nederland, is het stimuleringsproject Ondernemersklimaat Noord Groningen. Dit project heeft als werkgebied de gemeenten De Marne, Winsum, Bedum, Ten Boer, Eemsmond, Loppersum, Appingedam en Delfzijl. Het andere is verwoord in de startnotie Ondernemershuis Eemsdelta en heeft als werkgebied de vier laatst genoemde gemeenten. Hier is sprake van een geografische overlap. Beide projecten hebben als doel het MKB te ondersteunen en te versterken. Om naar de ondernemers eenduidig te werken en verwarring te voorkomen is het niet verstandig om hen vanuit verschillende projecten te benaderen. Belangrijke randvoorwaarde is ook dat het project door de lokale ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeenten wordt gedragen. Stichting DBF is door de provincie Groningen gevraagd met een projectvoorstel te komen waarin de beide initiatieven geïntegreerd zijn. In onderhavig projectplan is deze opdracht, samen met alle samenwerkingpartners uitgewerkt. definitieve versie september

6 2. ACTIVITEITEN AFGELOPEN JAREN EN INVENTARISATIE De afgelopen jaren zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd om de economie in Noord Groningen te stimuleren. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan zijn in het onderhavige projectvoorstel verwerkt. Voorbeelden van die activiteiten zijn: overleg tussen ondernemersverenigingen over versterking van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en VVV ontwikkeling Platform t Noorden STIPO (investeringsprogramma, advisering en coach/aanjager) Waddengoud Keurmerk Streekproducten Groningen diverse projecten gericht op het MKB via LEADER+ Hoogeland en Lauwersland het project Hoogeland op de kaart Stuk voor stuk hebben deze initiatieven een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de regio. Deels overlappen de initiatieven elkaar en deels vullen ze elkaar goed aan. Hoe zorgen we er voor dat dergelijke initiatieven zodanig worden opgezet dat ze elkaar aanvullen en versterken? Over de opzet en uitvoering van dergelijke initiatieven ontbreekt vooralsnog een integrale regie. Hierbij is het niet de bedoeling om bestaande initiatieven over te nemen, maar juist een instrument te ontwikkelen waar bestaande initiatieven gebruik van kunnen maken. In 2005 heeft MKB-Noord het project Ondernemer in Beweging in de regio uitgevoerd. Dit project was het resultaat van overleg met voorzitters van ondernemersverenigingen in de regio, vertegenwoordigers van de provincie en gemeenten in Noord Groningen (Stuurgroep Noord). Het doel van dit project was het actief opzoeken van ondernemers in Noord Groningen om hen in beweging te krijgen en daarnaast inzicht te krijgen in actuele wensen en behoeften en daarvan een vertaling te maken naar toekomstig regionaal-economisch beleid. Op basis van de bijeenkomsten en gesprekken heeft MKB-Noord een advies voor het vervolg uitgebracht. Deze aanbevelingen bestaan uit drie sporen die onderling nauw met elkaar verbonden zijn: Spoor 1: verbetering dienstverlening aan ondernemers; Spoor 2: ontwikkeling sterk netwerk van ondernemersverenigingen; Spoor 3: aanbieden van laagdrempelig advies aan MKB-ondernemers. Op de verschillende sporen is inmiddels een aantal zaken in uitvoering: De ondernemersverenigingen in de regio hebben contacten met elkaar opgebouwd. In een aantal gemeenten begint het overleg met de gemeente meer structuur te krijgen. Verder blijkt dat: Ondernemersorganisaties een intensievere beleidsmatige en praktische ondersteuning op prijs te stellen. Op het individuele bedrijfsniveau een (latente) behoefte is aan ondersteuning gericht op bedrijfsverbetering. definitieve versie september

7 De lopende ontwikkelingen en de economische stand van zaken in Noord Groningen rechtvaardigen de vraag naar extra ondersteuning voor het MKB in de komende jaren. Het onderhavige projectvoorstel geeft invulling aan die ondersteuning. 3. DOELSTELLING Op basis van de opgedane ervaringen en de toekomstige intenties is de doelstelling van het project: Het verbreden en versterken van het midden- en kleinbedrijf De visie daarbij is dat een gezond en innovatief bedrijfsleven positief werkt en naar de individuele ondernemer en naar de economische kracht van de regio. De dynamiek van de regio wordt bepaald door de intenties van de ondernemers. Of het nu gaat om de individuele ondernemer, zijn organisatie of zijn netwerk, bewustwording is nodig om te komen tot verandering en vernieuwing. Naast bewustwording is het bekwamen van de actoren in het veld een dragend element. Het realiseren van deze doelstelling richt zich op de volgende actielijnen: het stimuleren van de individuele (startende) ondernemers (spoor 1 en 3) het vergroten van het organiserend vermogen van het bedrijfsleven (spoor 2) vergroten kenniscirculatie en transfer tussen onderwijs en bedrijfsleven (spoor 1) Het project richt zich primair op de ondernemers en secundair op hun organisaties. De missie wordt als volgt verwoord: 1. Het creëren van nieuw professioneel gedrag bij de ondernemers tussen het maken van plannen en het behalen van resultaten. 2. Door laagdrempelig matchen van ondernemers en kennisinstellingen komt er meer resultaat uit de beschikbare kennis en ondersteuningsmogelijkheden. 3. Het versterken van bedrijven door innovatieve bedrijfsprocessen en bevorderen duurzame kwaliteit. 4. Startende ondernemers dragen in belangrijke mate bij aan toekomstig werkgelegenheid. definitieve versie september

8 4. GEBIEDSINFORMATIE Nederland telt, exclusief het zakelijk beheer, ruim 1,1 miljoen bedrijfsvestigingen. Ruim 20 procent heeft geen fulltime werkzaam personeel, maar hooguit één of enkele parttimers. In nog eens 45 procent is één persoon fulltime werkzaam, en in 13 procent van de vestigingen zijn dat er twee. Voor Noord Groningen zijn deze percentages respectievelijk 26, 41 en 13. In totaal gaat het in Noord Groningen om ruim 4850 bedrijfsvestigingen. Aantal bedrijfsvestigingen per grootteklasse fulltime werkzame personen Noord Groningen, 2008 sector 0 wp 1 wp 2 wp 3-4 wp 5-9 wp wp 50 wp landbouw en visserij * industrie bouw groothandel detailhandel horeca vervoer financiën adviesdiensten facilitaire diensten persoonlijke diensten algemene diensten Totaal % 41% 13% 8% 7% 4% 1% Bron: Handelsregister * De landbouw staat beperkt ingeschreven in het handelsregister. Het betreft vooral loonbedrijven, hoveniersbedrijven en agrarische bedrijven met een rechtsvorm (vof, bv). Uit de tabel blijkt dat er veel bedrijven zijn met weinig medewerkers. Slechts 46 bedrijven hebben meer dan 50 medewerkers. 260 Bedrijven hebben meer dan 10 medewerkers. Niet in de eerste plaats door hun omvang, maar door hun aantal zijn de kleinere bedrijven belangrijk voor de economie van de regio. Zij dragen bij aan de dynamiek van het dorp, aan het voorzieningenniveau in de dorpen en aan een stabiele werkgelegenheid. Ook in de kleine bedrijven liggen er kansen op het gebied van marktverbreding, productievernieuwing en samenwerking. De projectactiviteiten richten zich primair op deze onderdelen. definitieve versie september

9 5. PROGRAMMA LANDELIJK GEBIED (PLG) Het project is gericht op het MKB. Een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering is dat het project bijdraagt aan de regionale ontwikkeling en dus aan de realisering van de doelstellingen van het Programma Landelijk Gebied (PLG). Met dit programma willen rijk en provincie bijdragen aan de inrichting van het landelijk gebied (EHS, cultuurlandschappen), versterking en verduurzaming van de landbouw, versterking van de sector toerisme & recreatie en sociaaleconomische vitalisering. Deze laatste beleidsopgave wordt uiteen gezet in de volgende doelstellingen: stimulering en verbreding van de plattelandseconomie (stimuleren van de marktsector en kwaliteitsverbetering, vooral gericht op het kleinschalige MKB, de landbouw en het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven.) verbetering van de leefbaarheid in plattelandsgebieden (verbetering en versterking van het woon, werk- en leefmilieu en vergroten van de betrokkenheid bij de leefomgeving.) stimuleren van lokale ontwikkelingen via Leaderaanpak (stimuleren van het ontwikkelen van initiatieven en plannen bottomup.) 6. ACTIELIJNEN De activiteiten in het kader van het Stimuleringsproject MKB Noord Groningen zullen op een geïntegreerde manier worden uitgevoerd. De ervaring leert dat zo een belangrijke meerwaarde is te realiseren. De wisselwerking tussen het bedrijfsleven en andere actoren in de regio is daarbij van groot belang. Diverse projecten dragen bij aan het realiseren van de basisinfrastructuur in de regio. Via dit project zullen ondernemers worden gestimuleerd de bedrijfsvoering te innoveren en nieuwe producten en arrangementen te ontwikkelen. Onderstaand wordt een aantal uitgangspunten genoemd die als leidraad kunnen gelden bij de uitvoering van de werkzaamheden. Uitgangspunt inzake werving deelnemers: Wij moeten niet de illusie hebben dat wij op voorhand weten met welke ondernemers wij wel of geen resultaat kunnen behalen. Van belang is het vinden die ondernemers die ook daadwerkelijk bereid zijn aan bewustwording en bekwaamheid te werken. Het gaat hier om ondernemers die enthousiast zijn, tijd beschikbaar willen stellen, over hun eigen grenzen durven heen te kijken en creatief zijn. Werk ook met startende ondernemers. Werk met ondernemers die daadwerkelijk iets willen. Stel de ondernemer centraal. Uitgangspunt inzake deelname ondernemersverenigingen/federaties: Het uitgangspunt is dat bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk de lokale verenigingen worden gestimuleerd en geactiveerd om mee te doen. Voordelen: de ondernemersverenigingen kunnen iets bieden voor de individuele ondernemer, ook niet-leden maken kennis met de vereniging en door het betrekken van de ondernemersvereniging bij de diverse activiteiten is er een directe mogelijkheid hen te helpen op het gebied van verdere ontwikkeling van de vereniging. definitieve versie september

10 Uitgangspunt inzake inbedding in regio: Met name de gemeenten worden actief betrokken bij de projectorganisatie, voor de bedrijfscontactfunctionarissen is een actieve rol weggelegd. De aanjagers opereren vanuit het gebied onder de vlag van het project. In de praktijk is gebleken dat dit een zeer positief effect heeft op het aantal contacten en de effecten daarvan. Uitgangspunt inzake hulp MKB: Het is onverstandig om alleen te kijken naar bedrijven die zich positief ontwikkelen, ook bedrijven die het moeilijk hebben verdienen de aandacht. Behoud van een bestaand bedrijf is ook belangrijk. Uitgangspunt hulp aan starters: Startende ondernemingen en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn van belang voor de ontwikkeling van de regio, het terugdringen van het aantal uitkeringen en innovatie in de regio. Uitgangspunt nieuwe projecten: De integrale werkwijze binnen het project wordt aanzienlijk versterkt doordat projectontwikkeling binnen het project mogelijk is. Initiatieven van ondernemers kunnen zo slagvaardig worden ondersteund. De inzet van projectmiddelen in initiatieven wordt pas gedaan als de ondernemers (stuurgroep project) hierover advies hebben uitgebracht. De actielijnen worden vertaald naar concrete acties. Het realiseren van de beoogde doelstelling richt zich op de volgende actielijnen: het stimuleren van de individuele (startende) ondernemers (spoor 1 en 3) het vergroten van het organiserend vermogen van het bedrijfsleven (spoor 2) vergroten kenniscirculatie en transfer tussen onderwijs en bedrijfsleven (spoor 1) De detaillering van de actielijnen wordt gegeven op bijlage II. definitieve versie september

11 7. KWANTIFICERING RESULTATEN In onderstaand overzicht zijn de beoogde resultaten van de activiteiten vermeld. Hierbij is geen rekening gehouden met een verdeling over de gemeenten. ACTIVITEIT ACTIELIJN JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 TOTAAL Loketfunctie, aantal gesprekken/intakes Geadviseerde bedrijven Geadviseerde starters Samenwerking individuele ondernemers Workshops/trajecten KvK 1,2, MKB-ideeënmotor 1,2, Ondersteuning ondernemersvereniging Nieuwe projecten - output 1,2, Strategisch 1, ondernemerschap Mentoren 1, Werkplekken Behouden Nieuwe DOORLOOPTIJD Kenmerk van dit type projecten is dat het tijd nodig heeft om in te bedden in het ondernemerslandschap. Om het project goed tot zijn recht te laten komen is een doorlooptijd van 3 jaar wenselijk. Het borgen van de resultaten is belangrijk. In de projectstructuur moet dit tot zijn recht komen. Het project is waar mogelijk vrij van bureaucratie, met de aanjagers als stuwende krachten en beschikbaarheid van middelen die effectief bij de ondernemer kunnen worden ingezet. Na 1,5 jaar wordt een evaluatie gedaan op basis waarvan bekeken kan worden of de projectopzet moet worden gehandhaafd, dan wel moet worden aangepast, dan wel dat het project wordt beëindigd. Dit besluit dient te worden genomen in afstemming met de regiegroep van het project, de initiatiefgroep en de provincie. 9. COMMUNICATIE Voor het welslagen van het project is een goede communicatie essentieel. De informatie is gericht op de ondernemers, de gemeente en andere actoren die een rol spelen. Het project krijgt een eigen identiteit. Naast schriftelijke informatie, bijvoorbeeld een breed verspreide projectkrant, wordt ook digitale informatieverstrekking geoptimaliseerd. Het streven is dat er een goede link is met andere relevante websites. definitieve versie september

12 10. INZET DESKUNDIGEN / DERDEN Het initiëren van nieuwe initiatieven, het mobiliseren van ondernemers, het realiseren van draagvlak vraagt de inzet van enkele specifieke middelen. Deze zijn nodig om de ondernemers binnen te halen. Verder zijn ze nodig om sociale binding tussen groepen ondernemers te creëren ter bevordering van duurzame netwerken De middelen die hiervoor worden gebruikt bewegen zich op een schaal van informeel tot formeel. Voorbeelden: Bij de start van het project is het belangrijk om ondernemers direct aan te spreken. (Eye to Eye). Er kan een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd om het project onder de aandacht te brengen. Om de ondernemers binnen te halen kan gebruik gemaakt worden van een prominente spreker. (Hierbij kan worden gedacht aan sprekers zoals Ron Jans, Foppe de Haan, maar ook weerman Nienhuis). Het opzetten van bijeenkomsten met inzet van deskundigen waarbij bijvoorbeeld een doel is om naar aanleiding hiervan met belangstellende ondernemers trainingen en/of workshops te organiseren. De essentie is dat er middelen aanwezig zijn die het mogelijk maken om dergelijke bijeenkomsten te organiseren. De ondernemersverenigingen hebben vaak niet voldoende financiële middelen hiervoor. Verder is een belangrijk uitgangspunt en tevens randvoorwaarde dat er vraaggestuurd wordt gewerkt. 11. AANVULLENDE FINANCIERING INITIATIEVEN Tijdens de uitvoering van de projectwerkzaamheden ontstaan ook ideeën, suggesties e.d. om initiatieven op te pakken. De uitwerking hiervan kan niet geschieden door de aanjagers. Zij kunnen wel de projectplannen opzetten maar de uitvoering zal door anderen moeten gebeuren. De cofinanciering geschiedt in de meeste gevallen vanuit het bedrijfsleven. Voorbeeld: Een groep ondernemers of een ondernemersvereniging wil een nieuw evenement / actie opstarten. Vaak vraagt dit voorbereidingskosten om te kijken of het evenement / de actie haalbaar is. Naast de inzet van eigen middelen is aanvullende financiering nodig. Door hierover relatief snel te kunnen beschikken worden de ondernemers gestimuleerd de plannen uit te werken. Let wel: het gaat daarbij niet om het financieren van het evenement. De visie hierachter is dat ondernemers gewend zijn om snel resultaat te boeken. Deze drive stimuleert hen ook bij het uitwerken van plannen. Samen met de aanjager kan snel worden gewerkt aan de uitvoering van de plannen. definitieve versie september

13 12. PROJECTSTRUCTUUR Het gaat om de ondernemers. Door hen te stimuleren, te laten innoveren, te laten samenwerken ontstaat er een economische sterkere structuur. Er moet een interactieve relatie ontstaan tussen de ondernemers, bedrijfscontactfunctionarissen en het project. Klankbordgroepen Daarom kunnen er klankbordgroepen in de projectorganisatie worden opgenomen. Deze bestaan uit ondernemers uit de regio en /of bedrijfscontactfunctionarissen van de deelnemende gemeenten. De werkgroep legt de uit te voeren plannen ter toetsing aan hen voor. Om de rollen van de gemeente en de provincie in relatie met dit project te optimaliseren en te zorgen voor een goede afstemming tussen gemeente/ondernemers/ondernemersverenigingen wordt twee keer per jaar de voortgang van het project besproken met de bedrijfscontactfunctionarissen. Regiegroep De stuurgroep van het project bestaat uit vertegenwoordigers van de dragende organisaties. De stuurgroep bestaat uit 6 leden, de gedeputeerde is voorzitter. De aanjagers bereiden deze bijeenkomsten voor, zijn adviseurs van de regiegroep en verzorgen de verslaglegging e.d. De belangrijkste taken van de regiegroep zijn: - vaststellen van de jaarplannen; - goedkeuren aanvullende financiering, initiatieven en inzet middelen derden / deskundigen; - bewaken van de inhoudelijke en financiële voortgang; - het realiseren van een breed draagvlak; - werken aan een op continuïteit gerichte toekomst. Of anders gezegd - de regierol. Vanuit de regierol wordt de voortgang van het project bewaakt. Een stevige regie is ook nodig om goede samenhang tussen de veelheid aan activiteiten op te bouwen en te zorgen voor een goede relatie met andere projecten in de regio. De regie wordt op hoofdlijnen gevoerd door de stuurgroep. Onderlinge samenwerking tussen de projectdeelnemers wordt op operationeel niveau geïnitieerd door de werkgroep. Werkgroep De werkgroep bestaat uit medewerkers van de dragende organisaties. De werkgroep heeft als belangrijkste taak het opzetten van realistische jaarplannen teneinde de beoogde resultaten te behalen. De werkgroep functioneert ook ter ondersteuning van de aanjagers. De leden van de werkgroep vormen ook de link inzake de uitvoering van werkzaamheden waarbij de organisaties worden ingeschakeld. De werkgroep komt tweemaandelijks bijeen. De werkgroep kan op eigen initiatief of op verzoek andere organisaties laten deelnemen aan de werkgroepbijeenkomsten. De werkgroep initieert de inzet van deskundigen in het project daar waar nodig en gewenst. De werkzaamheden worden vraaggestuurd opgepakt. Aanjager De aanjaagfunctie wordt uitgevoerd door twee projectmedewerkers. Zij hebben tot primaire taak vragen uit het MKB naar boven te halen en door te leiden naar een van de partners of andere deskundigen. Het profiel is gegeven op bijlage I. De aanjagers werken over het gehele werkgebied. Naast de ondernemers met 10 fte wordt ook aandacht besteed aan de grotere ondernemers. Dit ook vanwege de iets andere ondernemersstructuur in het Eemsmondgebied. definitieve versie september

14 De voordelen van de beschreven opzet van het project liggen op verschillende gebieden: a. Voor met name de ondernemers geldt dat zij op een eenduidige en efficiënte manier kunnen deelnemen aan de diverse activiteiten die ontwikkeld worden in het kader van dit project. En dit geldt ook voor andere parijen zoals de gemeenten, de provincie, Kamer van Koophandel, MKB Noord, regionale ondernemers en organisaties. b. Het project heeft ook een stimulerende rol inzake het aanbod van producten en diensten van andere organisaties zoals die van de diverse kennisinstituten, Kamer van Koophandel, MKB Noord enz. Met al deze organisaties wordt zoveel als mogelijk is, samengewerkt. c. Het project geeft voldoende ruimte voor regionale benadering van ter zake doende onderwerpen. In geografische zin kan er over een brede range worden gewerkt. Van enkele ondernemers die samenwerken tot activiteiten die het gehele projectgebied omvatten. Verder zijn er nog enkele voordelen die meer van administratieve betekenis zijn. Er is sprake van eenvoudige administratieve procedures. Er is ook een optimale financieringsconstructie wat betreft cofinanciering Europese gelden. De aanvraag wordt gedaan door het samenwerkingsverband. Dit verband vindt zijn legitimatie in een intentieverklaring. De penvoerder, in dit geval Stichting DBF, verzorgt de aanvraag en stemt de te volgen werkwijzen af met de samenwerkende partners. definitieve versie september

15 Klankbordgroepen ondernemers en bedrijfscontactfunctionarissen Projectplan stimuleringsproject MKB Noord Groningen 13. OPZET PROJECTORGANISATIE Regiegroep: D. Hollenga -provincie F. Musters- SBE E. Wind - KvK R. van Gent- MKB-Noord R. Pot-burgemeester Appingedam M. van Beek-burgemeester Eemsmond J. Beekman-prov. Groningen M. Cnossen- Stichting DBF A. van Bolhuis- provincie + aanjagers en coördinator Expertgroep voorzitter M. Cnossen DBF Aanjager SBE Aanjager Overig MKB- Noord KvK Hanze Connect RuG Frank Vogelzang Ruud Wubbolts Auke Oosterhof Wessel Poeder Frank Westra Rene Jorna Activiteiten Zie voor detaillering bijlage II definitieve versie september

16 14. KOSTEN De begroting is leidend en taakstellend. Wat betreft de inzet van de middelen als bijdrage bij de diverse producten die door de ondernemers worden gevraagd zijn de genoemde bedragen richtinggevend. Al naar gelang vraag kunnen de beschikbare middelen worden aangepast. Deze wijziging vindt wel plaats onder afstemming met de regiegroep. De begroting is voor 3 jaar opgesteld en geïndexeerd met 2,5 % per jaar. Er wordt uitgegaan van 1 juli 2009 als startdatum. Voor een aantal producten en diensten zijn bijdragen vastgesteld. In onderstaand overzicht zijn die opgenomen. Budgetten producten aantal kostprijs*) ondernemer subsidie tot. subsidie tot. bijdrage Activiteiten t.b.v. individuele ondernemers ondernemers Individuele bedrijfsadvisering knelpunten Adviesactiviteiten Strategisch Ondernemerschap Nrd Groningen Intensief Mentorenproject sub-totaal Budgetten projecten Activiteiten ondernemerscollectieven aantal kostprijs*) ondernemer/ subsidie organisatie MKB-ideeënmotor Vraaggerichte workshops KvK begeleiding MKB trajecten KvK Budgetten vrij beschikbaar en nader in te vullen tbv projecten c.a Totaal definitieve versie september

17 De begroting ziet er aan de kostenzijde als volgt uit. De ondernemersuren zijn gewaardeerd op 30,00 per uur. De ondernemersuren worden zowel verwoord aan de kosten als opbrengstzijde. 1 projectorganisatie 1.1 coördinatie expertteam totaal vertegenwoordiger MKB vertegenwoordiger KVK vertegenwoordiger SBE vertegenwoordiger provincie pm pm pm pm vertegenwoordiger gemeente pm pm pm pm aanjager Ondernemershuis pm pm pm pm aanjager DBF pm pm pm pm administratieve ondersteuning : # projectadministratie # voortgangrapportages # eindafrekening sub-totaal aanjagers 40 uur /week full time, all in meerjaren projectbegroting jaar sub-totaal promotie ondersteunende materialen organisatie bijeenkomsten e.d sub-totaal uitvoering taken beschikbare budget producten beschikbare budget projecten vrij besteedbaar projectmiddelen sub-totaal inzet ondernemers per jaar 625 uren - 30,00/uur sub-totaal totaal definitieve versie september

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Franchise WerkAdvies zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Bedrijfsadviesbureau met een brede klantenkring WerkAdvies is een bedrijfsadviesbureau dat zich

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Toetsing van de herstructureringsplannen

Toetsing van de herstructureringsplannen Aan de leden van de Dialoogtafel Onderwerp Voortgang leefbaarheidsspoor 1 Geachte dames en heren, In uw vergadering van 12 januari 2015 heeft u het herstructureringsprogramma van leefbaarheidsspoor 1 vastgesteld.

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

CONCEPT-Business model Werkplein Campus

CONCEPT-Business model Werkplein Campus CONCEPT-Business model Werkplein Campus Introductie Stichting Werkplein Campus het Bildt De stichting Werkplein Campus wil door het innoveren van het beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven opleidingen

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie.

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Auteur: H.W. (Hein) van der Meer beleidsmedewerker Leefmilieu Werkveld Beleid

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Het belang van het BBZ: do s en don ts

Het belang van het BBZ: do s en don ts Het belang van het BBZ: do s en don ts Nieuwegein 19 juni 2013 Peter Koppe, VNG Sjon Reimink, manager ROZ groep Vereniging van Nederlandse Gemeenten Opzet workshop 1. Inleiding Peter Koppe Kader: het belang

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B Regionale Aanpak Aangepast Sporten Extra modules B 15.0015/KZ/LH Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015 Reglement Kennisvouchers 12 maart 2015 Context In het najaar van 2013 hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen het economisch gebiedsprogramma

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 kan beschikken over voldoende en

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Inhoud Inleiding 2 Projectopdracht 2 Onderzoeksopdracht 2 Ontwerpvereisten 2 Beoogd resultaat

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer Plantijnweg 32, 4104 BB Culemborg / Postbus 141, 4100 AC Culemborg Telefoon (0345) 47 17 17 / Fax (0345) 47 17 59 / www.multiconsultbv.nl info@multiconsultbv.nl Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR Inhoud 1. Inleiding...2 2. Missie...2 3. Onderzoeksthema s...2 4. en een doorkijk naar 2017...3 a. Quick scan gemeentelijke sturing op de binnenstedelijke economie...3 b. Effecten

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

projecten Laanboompact

projecten Laanboompact Samenwerken aan gezonde groei Laanboompact projecten 2013 Het Laanboompact is een initiatief van de Boomkwekersvereniging Opheusden e.o., gemeente Neder-Betuwe, Provincie Gelderland, Rabobank West Betuwe

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Economische ontwikkeling in de Eemsdelta. Presentatie KvK in Appingedam 16-10-2013

Economische ontwikkeling in de Eemsdelta. Presentatie KvK in Appingedam 16-10-2013 Economische ontwikkeling in de Eemsdelta Presentatie KvK in Appingedam 16-10-2013 Hoofddoel Stimuleren economische ontwikkeling in de Eemsdelta met een continue focus op de cruciale vestigingsplaatsfactoren

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

IPC VOOR ARCHITECTEN - PROCESINNOVATIE DOOR WERKEN MET BIM Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie

IPC VOOR ARCHITECTEN - PROCESINNOVATIE DOOR WERKEN MET BIM Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie IPC VOOR ARCHITECTEN - PROCESINNOVATIE DOOR WERKEN MET BIM Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie Tot 20 juni 2013 kan er opnieuw worden ingeschreven voor de IPC- regeling. Deze subsidieregeling

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Startnotitie Economisch Beleidsplan Gemeente Eemsmond

Startnotitie Economisch Beleidsplan Gemeente Eemsmond Startnotitie Economisch Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2011-2015 1 Inhoudsopgave Startnotitie Economisch Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2011-2015 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 3 2.1 Interne uitgangspunten...

Nadere informatie

Diever 17 november 2015. Recreatie Expert Team

Diever 17 november 2015. Recreatie Expert Team Diever 17 november 2015 Recreatie Expert Team Inhoud Voorstellen Ontstaan project pilot Doelen Wie mogen meedoen? Inhoudelijke toelichting op Expert Team Resultaten RET 1 + RET 2 RET 3 Vragen Voorstellen

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie Overijssel maart 2010 RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 516 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Aantrekkelijke Noordzeekust Projectnaam: Revitaliseren verblijfsrecreatie Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever: Jelle Beemsterboer

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie