DEFINITIEVE ANTWOORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEFINITIEVE ANTWOORDEN"

Transcriptie

1 EN DEFINITIEVE EN Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus MB Amstelveen Publicatie van deze opgaven mag alleen geschieden na schriftelijke toestemming van NIMA. 1

2 EN ALGEMEEN DEEL Vraag 1 (15 punten) De nieuwe CEO, David Burkhard, stelt een groeiscenario op waarbij gekozen wordt voor groei via marktpenetratie en productontwikkeling. In zijn presentatie aan zijn managementteam geeft hij de ambitie aan door een dubble digit groei na te streven op de Nederlands markt. a. Is er sprake van een duidelijke strategie bij MCF? Onderbouw uw antwoord door drie kenmerken te noemen van een duidelijke strategie. b. David noemt in zijn presentatie de noodzaak om te transformeren naar een meer marktgericht bedrijf. Noem drie kenmerken van de algemene bedrijfsvoering van een marktgerichte organisatie. c. Het invoeren van een marktgerichte strategie zal ook gevolgen hebben voor het leiden van een verkooporganisatie. Noem twee verkoopafdeling specifieke aspecten die horen bij het managen van een verkooporganisatie in een marktgerichte onderneming. Nee. Er is een richting aangegeven maar voor er sprake is van een deugdelijke strategie zullen de volgende aspecten nader uitgewerkt moeten worden: - formuleren en uitwerken van de algemene doelstelling(en) in meetbare commerciële doelstelling(en); - verdere uitwerking van product markt combinaties of marktsegmentatie criteria; - aangeven in welke tijdspanne de doelen gerealiseerd moeten worden; a) Marktgericht betekent dat het bedrijf haar beleid en de daarbij uit te voeren programma s richt op: - het creëren van toegevoegde waarde (klant waarde) - het creëren van onderscheidend vermogen ten opzicht van de directe concurrenten. Kenmerken van de marktgerichtheid van een bedrijf vind je terug in 1. de strategie van een bedrijf (KPI en/of beschrijving van eerder klantwaarde en onderscheidend vermogen), 2. de structuur van de organisatie (marketing afdeling/markt onderzoek) 3. de systemen van het bedrijf (plan/do/check/act proces). Daarnaast kunnen zaken als concrete invulling van competentie management (staff), kernwaarden (shared values) uitgewerkt in KPI s een kenmerk zijn. b) c) Alle activiteiten in het plan/do/check/act proces van verkoop management waarbij bewust rekening wordt gehouden in het verkoopproces met de klantwaarde en onderscheidend vermogen zijn relevant. Zaken die genoemd kunnen worden en specifiek zijn voor de verkooporganisatie zijn: - (planning) doelstellingen op basis van benchmarking met markt/concurrentie; - (planning) verkoopstrategie die actief inspeelt op klantwaarden (needs satisfaction selling, consultative selling, solution selling); - (onderzoek) actief scannen van concurrentie qua verkoop aanpak en kwaliteit; - (onderzoek) klant analyse zoals onderzoek naar share of wallet, klantwaarde/actie omzet, klanten loyaliteit - (onderzoek) lost order/lost tender review a) 5 punten waarbij 2 punten voor concreet antwoord op antwoord op eerste deelvraag en per genoemd kenmerk 1 punt. Let op: vage aanwijzingen of containerbegrippen niet goed rekenen. b) 6 punten. Per kenmerk 2 punten. Bij vaagheid geen punten. c) 4 punten. 2 punten per kenmerk. Een algemene omschrijving is niet voldoende. Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 4 Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 1 en 2 2

3 EN Vraag 2 (10 punten) In de case wordt in overzicht 2 een overzicht gegeven van de financiële kengetallen van Medcomfort ( ) en van MCF na de aandelenovername door CCI Ltd. (2009 en een prognose voor 2010). a. Beoordeel de financiële gegevens op basis van drie uitgewerkte conclusies op basis van de aangereikte tabel. b. Geef drie mogelijkheden om het rendement op geïnvesteerd vermogen (ROI) binnen een jaar te verbeteren. a) overzicht: kengetallen/ratio s o.b.v overzicht 2 uit de case: (prognose) inkomsten ontwikkeling NL 3% 5% 7% 6% -10% 8% bruto marge in % 29% 29% 29% 29% 29% 37% 45% verkoopkosten in % omzet 14% 15% 16% 17% 18% 12% 16% ROI 3% 3% 3% 2% 3% 5% 5% omzet per medewerker Cies die getrokken kunnen worden: (algemeen) sinds de inbreng van CCI gaat het beter, maar er kunnen nog zaken verbeterd worden. - verkoop stijgt ondanks economische recessie, vraag is echter of prognose wel realistisch is voor 2010; - rentabiliteit/roi is weliswaar verbeterd na meerderheidsbelang van CCI Ltd. maar nog niet goed; - verbetering bruto marge na verzelfstandigen van de productie. Was dus een goede keuze; - verkoopkosten nemen behalve een dip in 2009 toe - productiviteit van medewerkers is aanmerkelijk toegenomen;; - verschil tussen current en quick ratio wijst erop dat er in 2009/2010 nog steeds voorraad is. Vraag is of voorraadhoudende functie toegevoegde waarde heeft. b) - (balans) crediteuren bedrag verlagen door beter credit management; - (balans) voorraad waarde verlagen - (opbrensten/kosten) omzet verhogen - (opbrensten/kosten) inkoopkosten verlagen (inkoop management) - (opbrensten/kosten) hogere marge rekenen (prijs management) - (opbrensten/kosten) minder bedrijfskosten (kostenreductie/cost management) a) 7 punten. 1 punt voor algemeen oordeel. Per uitgewerkt onderdeel met concrete uitwerking 2 punten (3x2)e uitwerking max 1 punt per onderdeel. b) 3 punten: per genoemde mogelijkheid 1 punt. Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 8.4 Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 12. 3

4 EN Vraag 3 (10 punten) Chris heeft drie groeiprogramma s ontwikkeld op basis van zelf uitgevoerd marktonderzoek (zie overzichten 5 tot en met 7 in de case). a. Geef uw mening over de kwaliteit van het door Chris uitgevoerde marktonderzoek. Noem drie argumenten die uw mening onderbouwen. b. Geef twee alternatieve methoden van verkoopprognose die inzicht verschaffen over het verkooppotentieel van een te bewerken markt. a) Er is sprake van zeer summier onderzoek naar het marktpotentieel. Op basis van dit onderzoek kunnen nog geen conclusies getrokken worden mbt het verkooppotentieel en een eventuele verkoopprognose. - maakt gebruik van één bron (check representativiteit en validiteit); - alleen kwantitatief onderzoek; - verdere uitsplitsing van relevante sub doelgroepen ontbreekt; - geen recente data (overzicht 6 en 7) gericht op toekomst; - demografische gegevens minder relevant, zegt nog niets over aankoopproces van potentiële klant - B2B relevante informatie ontbreekt (aantal inkoop enttteiten etc.) b) - onderzoek bij bestaande klanten over beschikbare budget (korte/middellange termijn) - op basis van analyse van sales pipe line, verkoopcyclus data van MCF - op basis van trend/impact analyse - op basis van deskundigenonderzoek a) max zes punten, twee punten per genoemd genoemd argument. Als de argumenten kloppen, maar het antwoord luidt dat er sprake is van een goede kwaliteit max 4 punten voor deze vraag. b) max vier punten, twee punten per genoemde methode. Let op dat omschrijving concreet is voor behalen volle punten aantal. Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 12, 13 Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 3 deel 3.3 tot 3.5 4

5 EN Vraag 4 (15 punten) Chris heeft drie verkoopstimulerende programma s aan het managementteam gepresenteerd. a. Zijn de drie gepresenteerde voorstellen strategisch van aard? Beargumenteer uw antwoord. b. Geef twee voorbeelden van verkoopstrategieën die gericht zijn op het realiseren van groei. c. Noem drie kenmerken waar een goed voorstel aan een managementteam aan moet voldoen teneinde het managementteam een goede beslissing te kunnen laten nemen. a) Nee. De programma zijn tactisch. Er is sprake van allocatie van tijd, geld en middelen, maar geen verandering van de strategie. b) - Zoals al genoemd kan verkoop in nieuwe segmenten (marktontwikkeling) of indirecte verkoop een alternatief zijn. - Een focus strategie waarbij MCF zich richt op de grotere projecten en dus met minder mensen grotere orderwaardes en hogere marges realiseert. - Een selectieve verkoopstrategie waarbij een customer rating model wordt gebruikt is meer tactisch van aard, maar heeft een strategische basis. c) Een goed voorstel heeft in het algemeen de volgende kenmerken: - een eenduidige probleemstelling - beknopt overzicht relevante analyse en conclusies - overzicht opties en advies keuze - onderbouwing van de keuze (business case) inclusief te verwachten resultaten, noodzakelijke investeringen - overzicht consequenties en/of kritische succesfactoren van de keuze - eventuele what if analyse of overzicht scenario s - voorstel wijze van uitrol - overzicht wijze van meten/bijsturen. - een tijdplan - een kosten/baten analyse a) max 4 punten. 2 punten voor conclusie en 2 punten voor onderbouwing. is een redelijk voor de hand liggende vraag en daarom niet teveel punten bij alleen ja of nee. b) max 5 punten c) max 6 punten. Twee punten per concreet genoemd kenmerken. Bij container begrippen geen punten toekennen. Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 11, 16 en 18 Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 2 5

6 EN Vraag 5 (15 punten) In de voorstellen van de marketing afdeling wordt de introductie van een webwinkel als optie gebracht. a. Geef twee kenmerken waar de koopsituatie aan moet voldoen om het alternatief verder te overwegen. b. Noem twee mogelijke gevolgen (positief of negatief) van de invoering van een webshop. c. Heeft het zin om deze aspecten verder te onderzoeken? Beargumenteer uw antwoord. a) Er moet sprake zijn van een koopsituatie waarbij de klant de aankoop als niet risicovol beoordeelt. Dit kan zijn bij een herhalingsaankoop (straight rebuy, modified rebuy) of aanschaf van spare parts door de facilitaire dienst van de klanten. Daarnaast heeft de klant de product kennis voor de aankoop. De verkoopsituatie kent beperkte keuzemogelijkheden or eventuele vragen. De financiële kant van de aankoop is zodanig op te zetten dat het juridisch, administratief en qua autorisatie uitvoerbaar is. b) Web verkoop kan de productiviteit van de verkoopafdeling verhogen: - AM focus op nieuwe en/of complexe verkoopsituaties (verhoging efficiency); - geeft inzicht welke potentiële klanten op de site kijken(lead generatie) en - waar ze kijken (product voorkeur); - kan verlies van arbeidsplaatsen betekenen (verschuiving van aankooptransactie; - site te gebruiken als verkoophulpmiddel in aankoopproces c) Ja. Als het als service middel wordt ingezet om herhalingsaankopen te doen, kan het door de klant als extra service ervaren worden. Belangrijk is dat er een business case gemaakt wordt waarbij de voor- en nadelen, consequenties goed in kaart worden gebracht. a) Max 4 punten. Twee punt per goed gedefinieerd kenmerk b) max 4 punten. Deze vraag is met logisch nadenken zonder kennis in algemene zin te beantwoorden. Geef punten bij concrete verkoopgerelateerde aspecten. c) Max 7 punten. Antwoord om wel of niet verder te onderzoeken is niet voldoende. Er moet een goede argumentatie genoemd worden. Hoe concreter hoe beter. zonder onderbouwing met argumenten max 3 punten. Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 3, 16 Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 1, 2 en 4 (multimedia) 6

7 EN Vraag 6 (10 punten) Een tweede voorstel van de marketingafdeling is de invoering van een multi-channel (multi kanaal) distributie model. a. Noem drie mogelijke voordelen en drie mogelijke nadelen van een dergelijke strategie. b. Past een multi-channel strategie in de algemene strategie die door de CEO van MCF in de case is verwoord? Geef een argument om uw visie te onderbouwen. a) + hoger distributiedekking, waardoor potentieel meer marktbereik + locale aanwezigheid waardoor klanten die niet via directe verkoopkanaal bereikt worden potentiële klanten worden + toegevoegde waarde van reseller/verkooppunt kan voor hogere klantwaarde zorgen. Dit leidt tot betere verkoopresultaten + lagere verkoopkosten van reseller marge, reseller ondersteuning kan eventueel opwegen tegen kosten direct verkooporganisatie + minder vaste kosten - potentiële kanaalconflicten - vraagt andere ondersteuning, waardoor nieuwe kennis/kunde aangenomen moet worden (veanderkosten) - minder grip op marketing mix richting eindkoper - combinatie van directe en indirecte verkoop strategie kan uiteindelijk leiden tot hogere verkoop kosten b) Multichannel strategie is een mogelijke invulling van marktontwikkeling. In principe past dit niet omdat gekozen is voor productontwikkeling. Kies je voor marktontwikkeling dan moeten marktkenmerken, zoals concurrentie, huidige distributiemogelijkheden worden beschreven. Hier is meer informatie over nodig om te kijken of het haalbaar is. De interne organisatie is op dit moment ook niet ingericht op indirecte verkoop a) max 6 punten. Eén punt per goed genoemd voordeel (3x) en nadeel (3x) b) Max 4 punten. De vraagt toetst het algemene strategisch inzicht van de kandidaat. De onderbouwing vanuit alleen theorie geeft max 2 punten. Hoe meer inzicht wordt getoond hoe meer punten. Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 1 en 2. Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 2 7

8 BRON EN Vraag 7 (5 punten) Het managementteam is gevraagd om mee te denken in het realiseren van substantiële groei van MCF in Nederland. David heeft in de genoemde managementteam meeting marktpenetratie en marktontwikkeling genoemd. a. Noem een andere commerciële strategie uit de commerciële vakliteratuur die als basis gebruikt kan worden om groei in de Nederlandse markt te realiseren. b. Noem drie zaken waarover MCF meer informatie zou moeten hebben om voor de door u gekozen strategie bij vraag 7a goed onderbouwd te kunnen kiezen a) Productontwikkeling, Diversificatie (Ansoff) Blue Ocean strategie (Chan Kim/Mauborgne) b) Veel informatie ontbreekt in de case om een valide, goed onderbouwde strategische keuze te maken. Informatie over - specifieke marktontwikkeling (project inrichting in zorg markt) - demografische/geriatrische ontwikkelingen op lange termijn - aankoopsituatie en -trends - concurrentie - financiële stromen (subsidies, budgetten) - relevante stakeholders zoals bijvoorbeeld zorgverzekeraars moet in de strategische afweging betrokken worden. a) 2 punt voor een goed alternatief. b) 3 punten, waarbij argumentatie noodzakelijk is om alle punten te krijgen. Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 1,2 en delen van hoofdstuk 11 en 29. Sales management uitgave 2009 Vraag 8 (10 punten) Het idee van de marketingafdeling om zich meer te richten op een allochtone doelgroep (zie ook overzicht 7) is nog niet in de managementteam meeting besproken. Chris wil er zeker van zijn dat de voorbereiding van dit plan goed verloopt. Marga heeft aan Chris gevraagd of hij nog vragen heeft met betrekking tot dit idee. Werk vijf relevante vragen uit, die Chris in het kader van de verder voorbereiding en uitwerking van dit voorstel door de marketingafdeling kan stellen. - Zijn er meer onderzoek gegevens bekend? - Is de doelgroep groot genoeg om als aparte doelgroep te bewerken? - Demografische gegevens zeggen niets over koopgedrag en dus verkooppotentieel. Vraag is of allochtone Nederlanders in verzorgingstehuizen aanwezig zijn en willen betalen voor op hen gericht portfolio. - Hoe zit het met de concurrentie? - Past dit in het kader van de strategie van MCF? - Welke marketing mix wil MCF inzetten? - welke verkoopstrategie wil mkt voor deze doelgroep inzetten? c) Max 10 waarbij 2 punten per antwoord dat relevant is in het kader van de case. Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 13. 8

9 EN ACCOUNTMANAGER DEEL Vraag 9 (10 punten) Het consultancybureau heeft in één van de deelrapporten een voorstel gedaan met betrekking tot het key accountmanagement proces (zie overzicht 8: proces voorstel in adviesrapport consultancybureau). a. Geef uw mening over de opzet van dit key account proces. Geef twee argumenten die uw mening onderbouwen. b. Noem één aspect dat u zou willen aanpassen in het voorstel. Onderbouw uw antwoord. a) + proces gebaseerd op een plan/do/check/act proces/kwaliteit management principe + voorgesteld KAM proces werkt van binnen naar buiten + voldoende bijstuur/review mogelijkheden ingebouwd + concrete opzet en praktisch - niet duidelijk welke systemen worden gebruikt voor planning, definitie - welke output (plan, review reports) geleverd wordt is niet gedefinieerd - samenhang met bestaande verkooporganisatie wordt niet duidelijk - (eenmalig) introductie van proces niet beschreven b) De concrete uitwerking van output van proces (documenten, databases etc). a) max 6 puten, waarvan 3 punten per relevant/onderbouwd aspect. zonder onderbouwing niet meer dan 2 punten. b) max 4 punten. Hier kunnen andere aspecten genoemd zin dan in de antwoord indicatie genoemd aspect. beoordeel relevantie en wijze van onderbouwing. Key-account management, Marian Dingena, ISBN , 2002, Kluwer, hoofdstukken 4 t/m 8 Account management, filosofie, instrumenten en implementatie, Dr. Ir. Drs. Biek Verra, ISBN , , Kluwer, hoofdstuk 4.3 Account management in de praktijk, Dr. Ir. Drs. Biek Verra, ISBN , 5 e oplage 05, Kluwer, hoofdstuk 1 t/m 3 en 10 Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 11 en 25 Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 6.6 9

10 EN Vraag 10 (20 punten) Karen van Dijck heeft een eerste meeting gehad met Marleen van Meijl. Het bleek al snel dat zij over veel zaken hetzelfde dachten. Aansluitend op de vraag van David vraagt Marleen aan Karen een eerste aanzet te maken over de te ondernemen stappen voor het invoeren van Key Account Management. a. Geef stapsgewijs de acties aan die u zou voorstellen om key accountmanagement in te voeren. Geeft de grote lijnen aan en ga niet te diep in op details. Geef per stap aan wat de toegevoegde waarde is voor MCF. b. Benoem twee mogelijke tegenvallers waar Karen rekening mee moet houden bij het invoeren van key accountmanagement. c. Geef per genoemde tegenvaller aan hoe dit risico geminimaliseerd kan worden. a) 1. selectie/analyse potentiële key accounts 2. uitwerken KAM concept (outline met focus op toegevoegde waarde) 3. definiëren doelen/ strategie/randvoorwaarden 4. analyse/bepalen interne capaciteit (proces, organisatie, resources) 5. uitwerken business case (swot/opties etc) waarbij kwalitatieve en kwantitatieve aspecten aan de orde komen. 6. roll out plan/introductie plan 7 bepalen wijze van meten/bijsturen b) - geselecteerde key account zien niet de toegevoegde waarde - kosten wegen niet op tegen baten (meerwaarde aspect) - niet accepteren van model door bestaande verkoopafdeling - niet voldoende capaciteit (kwantiteit/kwaliteit/mentaliteit) in de organisatie om uit te voeren c) - te weinig toegevoegde waarde check vooraf met accounts, doe een proef met een geselecteerde account - te laag rendement business case als check, herijk/aanpassing concept, verlaag kosten - geen acceptatie betrek iedere stakeholder in start/opzet van project en verkoop voordelen - onvoldoende capaciteit planning vooraf checken, inschakelen derden op freelance basis, investeren in capaciteit op basis van planning a) Max 12 punten. complexe vraag en moeilijk om eenduidig/consistent/consequent te beoordelen. Als richtlijnen gelden dat antwoord een plan/do/check/act opzet moet hebben. ontbreekt dit dan max 6 punten. Ontbreken van een logische volgorde kost 5 punten. per fase kunnen dan punten verdeeld worden. LET OP! in de antwoordindicatie staat een 7 stappen opzet. Dit hoeft niet zo te zijn. bepaalde activiteiten kunnen geïntegreerd zijn in andere fases. Dus het aantal is niet zaligmakend. b) Max 4 punten. 2 punten per goed/relevant scenario c) Max 4 punten 2 per relevant antwoord/alternatief. check of antwoord in lijn ligt met antwoorden bij a) en b) en concreet genoeg zijn. Key-account management, Marian Dingena, ISBN , 2002, Kluwer, hoofdstukken 9, 10 en diverse werkbladen Account management, filosofie, instrumenten en implementatie, Dr. Ir. Drs. Biek Verra, ISBN , , Kluwer, hoofdstuk 7. Account management in de praktijk, Dr. Ir. Drs. Biek Verra, ISBN , 5 e oplage 05, Kluwer, hoofdstuk 1 en blz. 95 e.v. over het functioneren van teams. Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 11 en 25 Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 2.4 (blz. 70 e.v.) en hoofdstuk

11 EN Vraag 11 (10 punten) In de case wordt verwezen naar de bijdrage van Bart Verschure, HRM medewerker bij MCF. Hij heeft competentieoverzichten gemaakt. Op basis van deze informatie heeft David Karen geselecteerd voor de opdracht om een bijdrage te leveren aan het KAM project. a. Noem drie verschillen in het competentieprofiel van een key accountmanager en een accountmanager uit het team van Chris. b. Het beoordelen van aanwezige competenties is een complexe aangelegenheid. Noem twee manieren waarop een manager van MCF de kwaliteit van een Key Account Manager kan meten. a) (kennis) - specifieke bedrijfseconomische kennis zorg management (gesprekspartner sr mgt) - projectgerelateerde kennis - conceptgerelateerde kennis relevant voor grotere projecten (vaardigheden) - gesprektechnieken op boardroom niveau - onderhandelingstechnieken - managen van teams - werken in een multidisciplinaire omgeving (ervaring) - meetbare en uitgebreidere competenties in de relevante/specifieke verkoopsituaties - verkoop-/onderhandelings-/coördinatie competenties - werken in teamverband (attitude) - sr benadering van situatie gebaseerd op ervaring b) - situatie relevant test door extern bureau - beoordelingsgesprek door manager op basis van een competentie profiel - co visits, gevolgd door evaluatie/bespreking van uitgevoerde activiteiten - review met direct betrokkenen (intern/extern) andere dan directe manager (360 graden) a) max 6 punten, twee punten per gedefinieerd verschil. let op dat er geen algemeenheden worden genoemd, zoals flexibiliteit,klantgerichtheid etc.. Hiervoor geen punten toekennen. b) max 4 punten. twee punten per goede beantwoord alternatief. Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 8 Key-account management, Marian Dingena, ISBN , 2002, Kluwer, hoofdstukken werkblad 28 Account management, filosofie, instrumenten en implementatie, Dr. Ir. Drs. Biek Verra, ISBN , , Kluwer, hoofdtuk 2 Account management in de praktijk, Dr. Ir. Drs. Biek Verra, ISBN , 5 e oplage 05, Kluwer, hoofdstuk 6 11

12 EN Vraag 12 (10 punten) De eerste aanzet van een key accountmanagement concept wordt positief ontvangen. De samenwerking tussen Karen en Marleen heeft een consistent en praktisch voorstel van aanpak opgeleverd. Naar aanleiding van de presentatie zijn er diverse vragen gesteld en zaken genoemd die verder uitgewerkt moeten worden. Eén van de vragen betreft het profiel van een key accountteam bij met name grote projecten met een waarde boven een ,-. a. Geef drie criteria waarmee rekening gehouden moet worden bij het samenstellen van een Key Account Team (KAT) in de omgeving waar MCF actief is. b. Bij het uitwerken van het profiel blijkt dat bepaalde competenties niet voldoende aanwezig zijn in de organisatie. Noem twee manieren om dit op te lossen. a) - profiel DMU/direct betrokken klanten kant - eisen/wensen van account - noodzakelijke aankoopspecifieke kennis/bevoegdheid (interne/externe specialisten/budgethouders) ter ondersteuning - mogelijke extra kennis ter onderscheiding van directe concurrenten - soort van project/transactie (bedrag, risico) - kennis ten behoeve van risico minimalisatie aan de kant van MCF - direct toerekenbare verkoop/kam kosten (budget restricties) - aanwezige competentie in organisatie b) - inhuren van ontbrekende competentie - scholen/certificeren van huidige medewerkers - samenwerking/partnership opzetten met derden - competentie door account laten inhuren a) max 6 punten, waarbij 2 punten per genoemd criterium. Beoordeel mate van relevantie van criterium om algemene opsomming zonder context niet te over waarderen. b) max 4 punten. 2 punten per relevant alternatief. Key-account management, Marian Dingena, ISBN , 2002, Kluwer, hoofdstukken 3, 9, 10 Account management in de praktijk, Dr. Ir. Drs. Biek Verra, ISBN , 5 e oplage 05, Kluwer, hoofdstuk 1 Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 25 Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 6 12

13 EN Vraag 13 (15 punten) Uit de tekst blijkt dat er twee verkooporganisaties uitgewerkt gaan worden. Een key account gerichte organisatie en daarnaast een directe verkooporganisatie. a. Geef drie voordelen van een dergelijke opzet. b. Staat u achter deze keuze? Onderbouw uw antwoord en betrek korte en lange termijn consequenties in uw onderbouwing. a) + op maat voor verschillende subdoelgroepen waardoor meer (effectiviteit) + project gestuurde en procesgestuurde organisaties hebben andere systemen en procedures en moeten gedifferentieerd aangestuurd worden (efficiency) + dichter bij de klant + meer verkoopcapaciteit waardoor meer in lijn met groeistrategie + wat in projecten geleerd word kan in productvorm bij directe verkoop gebruikt worden b) Ja of nee hangt af van de kwaliteit van de gebruikte argumenten c) max 6 punten, waarbij 2 punten per genoemd criterium. Beoordeel mate van relevantie van criterium om algemene opsomming zonder context niet te over waarderen. d) max 9 punten. zonder argumentatie geen punten. Key-account management, Marian Dingena, ISBN , 2002, Kluwer, hoofdstukken 3, 9, 10 Account management in de praktijk, Dr. Ir. Drs. Biek Verra, ISBN , 5 e oplage 05, Kluwer, hoofdstuk 1 Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 25 Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 6 13

14 EN VERKOOPLEIDER DEEL Vraag 9 (10 punten) Chris heeft meerdere zaken die zijn aandacht vragen. In de case worden aandachtsgebieden als sfeer, de operationele druk, tenders (openbare inschrijvingen), vragen over bonussen en de introductie van een nieuwe productgroep genoemd. a. De salesmanager moet prioriteiten stellen. Geef voor de hierboven genoemde zaken aan in welke volgorde Chris die moet managen. Onderbouw uw antwoord met argumenten. b. Voor het beoordelen van de operationele druk heeft Chris een overzicht gemaakt van diverse relevante verkoopactiviteiten en resultaten (zie overzicht 8). Wanneer u het overzicht bestudeert vallen u wellicht wat zaken op die vragen oproepen. Geef van drie gegevens aan wat u opvalt en welke vraag u daarover heeft. a) mogelijke priotisering is 1. operationele druk concrete analyse tijd/rendement vreters vs doelgerelateerde acties. stel prio in relatie tot impact op resultaat/verbetering. betere basis voor prio stellen evt kan sfeer door goede communicatie naar team hierbij opgepakt worden. 2. tenders vraag is welke impact dit heeft op overall resultaat 3. intro nieuwe prod groep liever goed, dan snel. zolang niet bekend is bij doelgroep is er geen externe druk 4. bonus beleid speelt per periode 5. sfeer b) (zie verkoop efficiency ratio s in tabel als basis voor antwoord indicatie) - omzet in verzorgingstehuizen neemt toe en in bejaardentehuizen neemt af - omzet overig is relatief hoog bedrag. Is er wel voldoende focus op geselecteerde segmenten? - gemiddelde orderwaarde daalt. Kleinere projecten of kleinere klanten? - percentage tenders versus orders is relatief laag. Waarde kan wel hoog zijn en dus belangrijk. - toenemende verkoopbezoeken. Vraag is of aantal bezoeken wel in verhouding staat tot aantal offertes orders - conversie in pijplijn gaat achteruit. moet verder onderzocht worden. 1 op de 3 bezoeken levert dus niks op. kwaliteit van lead generatie nader onderzoeken - offerte ratio loopt fors terug. betere assessment van prospects gewenst - veel kengetallen laten een zwakke vorm van operationele sales pijplijn/verkoop mgt zien a) Max 4 punten. Er zijn meerdere mogelijke rangschikkingen te maken. echter zaken als sfeer en bonus zijn gevolg van goede planning en proces definitie. De onderbouwing moet de puntentoekenning sturen. b) Max 6 punten, 2 per concreet uitgewerkt punt. Vaagheden of algemene opmerkingen niet honoreren als ze niet duidelijk zijn. Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 10, 17, 18 en 29 Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 10 en 11 14

15 BRON EN Vraag 10 (10 punten) Een goede sfeer in het verkoopteam is altijd een belangrijke omgevingsfactor. a. Noem vier mogelijke managementacties die Chris binnen een boekjaar kan initiëren of verbeteren om de sfeer te verbeteren. b. Welke eerste actie kiest u uit de door u bij antwoord 10a genoemde alternatieven om mee te beginnen? Onderbouw uw antwoord. a) - kortlopende verkoop actie programma s definiëren met een incentive programma voor AM s - meetbare successen van AM s positief beoordelen (geven van diner bon o.i.d.) - verkoopplanning aanpassen aan trends in markt - individuele supportactiviteiten n lijn met aandachtsgebieden van AM s - verkoop efficiency maatregelen en verbeterprogramma s initiëren (aanpak rayonnering, meer lead generatie support inhuren, tender team uitbreiden, extra beurs activiteiten) - met marketing verkoopbevorderende below the line programma initiëren b) elk antwoord uit 10 a) kan genoemd worden. Motivatie van het antwoord moet een criteria in zich hebben waarmee de antwoord keuze wordt onderbouwd. kan een kwalitatief of kwantitatief criterium zijn. a) Max 4 punten. Eén punt per genoemd programma. b) Max 6 punten, waarbij praktische toepassing, actiegerichtheid en delen met het team genoemd moeten worden om maximaal aantal punten te halen Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 10, 17, 18 en 29 Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 10 en 11 Vraag 11 (10 punten) Chris heeft de grafiek met het aantal tenders (openbare inschrijvingen) uitgewerkt (zie overzicht 9). a. Geef voor het toenemende aantal tenders twee mogelijke korte termijn oplossingen die de werkdruk verminderen en de responstijd bij beantwoorden verlagen zonder extra kosten te maken. b. Geef voor het toenemende aantal tenders twee strategische oplossingen om zowel de omzet afkomstig van verkoop via tenders te verhogen als het rendement op tenders te verbeteren. a) - extra inzet van tijdelijke (gekwalificeerde) krachten (intern of extern) - betrek externe partner bij beantwoorden en doe projecten samen - selecteer welke tenders niet beantwoord worden op basis van resultaat inschatting b) - zet een tender bibliotheek op waardoor veel voorkomende vragen sneller/efficiënter beantwoord kunnen worden - betere planning door pijplijn verkoopplanning beter te managen - tenders voorkomen door bij bestaande klanten meer kleinere projecten te doen en onder bedrag gedwongen aanbesteding te blijven - werken met raamcontracten bij grotere inkoop centra a) Max 4 punten. Twee punt per genoemde oplossing. b) Max 6 punten. Drie punt per genoemde oplossing mits in lijn met lange termijn en strategie MCF Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 18 Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 5 deels en 3 15

16 BRON EN Vraag 12 (10 punten) Het bonusbeleid van een verkooporganisatie blijft altijd warme belangstelling hebben van alle direct betrokken managers en werknemers. Ook bij MCF staat dit onderwerp op de agenda. a. Geef uw visie op het wel of niet ingaan op het verzoek van Marleen van Hoek, manager projectbureau, om geselecteerde medewerkers van haar team te honoreren met een bonus. Onderbouw uw antwoord met twee argumenten. b. De strategie is gericht op groei van MCF resultaten. Geef twee mogelijkheden hoe u als verkoopmanager met het instrument bonus de groei kan stimuleren. a) + meetbare bijdrage belonen zorgt voor betrokken resultaatgerichte medewerkers + goed sturingsmiddel + zorgt voor extra inkomsten + (bij verlaging vast salaris) kunnen verkoopkosten lager worden bji lagere omzet (vast wordt variabel) - after sales verkoop is niet gelijk aan pre sales inspanning - extra omzet heeft vaak ook voordeel van voorwerk van Am - KLANT KAN Project manager als niet meer objectief beoordelen - meten en belonen kan veel tijd en discussie kosten en negatief werken op motivatie b) - richt bonus meer op meetpunten/-criteria die horen bij groei (nieuwe klanten, grotere projecten - koppel Incentive programm aan meerdere groeigerichte acties a) max 4 punten, 2 per goed argument b) max 6 punten, drie per argument mits goed onderbouwd Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 12, 7 Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 5, 8 (deels), 2 Vraag 13 (20 punten) De introductie van de nieuwe productgroep bedden en bedmeubilair kan een belangrijke bijdrage leveren aan de beoogde groei van MCF. De marketingafdeling wil van Chris een verkoop introductieplan om op basis hiervan de marketingactiviteiten te kunnen plannen. Geef een overzicht welke onderdelen in een verkoop introductieplan kunnen worden opgenomen. Werk een opzet uit, zonder uitgebreid alle details te noemen. De diverse - in uw ogen voor MCF relevante onderdelen - moeten benoemd worden. 1. selectie/analyse potentiële verkoopdoelgroep (bestaande/nieuwe klanten) 2. analyse verwachte reactie concurrenten 3. inschatting verkooppotentieel en te verwachten verkopen 4. definiëren doelen/ strategie/randvoorwaarden 5. analyse/bepalen interne capaciteit (proces, organisatie, resources) 6. uitwerken verwachte verkooppijplijn in verband met levering/voorraad waarbij kwalitatieve en kwantitatieve aspecten aan de orde komen incl what if analyses 7. roll out plan/introductie plan (training AM s, sales presentatie en andere ondersteunende middelen, verwachte mkt ondersteuning,incentive programma) 8 bepalen wijze van meten/bijsturen max 20 punten. zonder plan/do/check/act structuur max 10 punten. beoordeel: - volledigheid - consistentie - mate van concreetheid Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 12 Sales Management, Rustenberg e.a., ISBN X, 2002, Wolters-Noordhoff, hoofdstuk 2 en 5 16

17 EN Vraag 14 (10 punten) Na diverse managementteam meetings en verdere uitwerking van groeiprogramma s heeft het managementteam een uitbreiding van het verkoopteam met twee accountmanagers goedgekeurd. a. Rekening houdend met de geambieerde groei van MCF, de huidige operationele aandachtsvelden in de huidige verkooporganisatie en de te starten programma s; wat voor profiel accountmanager wilt u gaan werven? Onderbouw uw antwoord met twee argumenten. b. U besluit de werving en selectie uit te besteden. Noem twee voordelen en twee nadelen van uitbesteding van deze activiteit. a) hunter profiel. Gezien hoog ambitie niveau MCF iemand met enige ervaring. In lijn met groei per regio zou ik op basis van marktdata locatie of kennis van regio afstemmen op groeipotentie in regio. b) + aanwezige database/kandidaten (snelheid en kwaliteit) + ervaring van consultants van bureau + bespaart eigen tijd + meer keuze van reeds voorgeselecteerde kandidaten (voorkomen van reageren op niet geschikte kandidaten) + mogelijkheid no cure, no pay - kosten - briefing van bureau kost tijd/energie - bureau wil hoe dan ook scoren en is niet selectief genoeg (kosten en tijdverlies a) max 6 punten, kwaliteit van onderbouwing en gebruik maken van aanwezige info bepaalt de beoordeling. b) max 4 punten, één per relevant aspect Verkoopleiding, Rob van Veen, ISBN , 1999, Wolters-Noordhoff, hoofdstukken 8, 9, 10 en deels 7. 17

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 VERKOOPLEIDER 28 JANUARI 2014

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 VERKOOPLEIDER 28 JANUARI 2014 NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 VERKOOPLEIDER 28 JANUARI 2014 Antwoorden DEEL VERKOOPLEIDER DEEL VERKOOPLEIDER Totaal 61 punten Vraag 9 (10 punten) a. Franka wil meer als leider dan als manager opereren. Noem

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.1 28 JANUARI 2014

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.1 28 JANUARI 2014 NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.1 28 JANUARI 2014 Antwoorden ALGEMEEN DEEL DEEL Totaal 100 punten Vraag 1 (10 punten) a. Clean+ kiest voor een klantwaardestrategie. Welke 3 mogelijke gevolgen heeft dat voor de

Nadere informatie

Controleer zorgvuldig of alle pagina's in de goede volgorde aanwezig zijn. Raadpleeg in geval van een afwijking een surveillant.

Controleer zorgvuldig of alle pagina's in de goede volgorde aanwezig zijn. Raadpleeg in geval van een afwijking een surveillant. NIMA/SMA SALES-B1 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL 1 2 uur en 30 minuten Aantal vragen bij dit onderdeel: 8 Aantal pagina's: 11 Controleer zorgvuldig of alle pagina's in de goede volgorde aanwezig zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak ACCUNTPLAN Volgens de pragmatische KSC aanpak Een accountplan maken Aan het eind van het jaar worden verkopers en account managers gevraagd weer na te denken over de doelstellingen, targets en resultaten

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring 188 1187 KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus 9072 1180 MB Amstelveen Publicatie van deze opgaven mag alleen geschieden

Nadere informatie

NIMA/SMA B EXAMEN SALES ACCOUNTMANAGEMENT 28 JANUARI 2014 ONDERDEEL B1.2

NIMA/SMA B EXAMEN SALES ACCOUNTMANAGEMENT 28 JANUARI 2014 ONDERDEEL B1.2 EXAMENOPGAVEN DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Tijd: 14.00 15.30 uur (1 uur en 30 minuten) Aantal vragen bij dit onderdeel: 4 (vraag 9 t/m 12, 9 deelvragen) Aantal pagina's: 4 Controleer zorgvuldig of alle pagina's

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

CRM & Sales. 10 essentiële commerciële rapportages

CRM & Sales. 10 essentiële commerciële rapportages CRM & Sales 10 essentiële commerciële rapportages Met een nieuw jaar net gestart en de budgetten en targets vastgesteld, gaan de meeste salesteams er weer met enthousiasme tegenaan. Het is duidelijk welke

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Sales consultants met commitment voor uw resultaat

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Sales consultants met commitment voor uw resultaat Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Sales consultants met commitment voor uw resultaat Positioning statement in één zin Ons engagement Initiëren van WAARDEcreërende en VERKOOPgerelateerde acties

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management RedFoxBlue BV Sales acceleratie lijkt een toverwoord, maar is dat absoluut niet. Wat het wel is? Een op keiharde sales wetmatigheden

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie

The John D. Eisenfelt Principle. Markt Oostzijde 12B 3421 AE Oudewater 0348-566 600 www.eisenfelt.com info@eisenflet.com

The John D. Eisenfelt Principle. Markt Oostzijde 12B 3421 AE Oudewater 0348-566 600 www.eisenfelt.com info@eisenflet.com Markt Oostzijde 12B 3421 AE Oudewater 0348-566 600 www.eisenfelt.com info@eisenflet.com Hogere gemiddelde orderwaarde Voorspelbare orderintake Hogere productiviteit sales The John D. Eisenfelt Principle

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 1 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING Vragen bij de case: BlueSim: goed op weg? (totaal

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Kwaliteit in Bedrijf oktober 0 Tweede deel van tweeluik over de toenemende rol van kwaliteit DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren investeren organisaties

Nadere informatie

Effectief verkopen in het buitenland

Effectief verkopen in het buitenland Effectief verkopen in het buitenland Evenementen Center Beekse Bergen 24 november 2011 Anton van Wezel Grenzeloos Innoveren Effectief verkopen in het buitenland Innovatie commercieel - Verkoop - Noodzaak

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Sharing = caring

Medisch specialist 2015 Sharing = caring Medisch specialist 2015 Sharing = caring Regionale informatiebijeenkomst De kaarten zijn geschud, de medisch specialist is aan zet Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij

Nadere informatie

Competenties en leerresultaten

Competenties en leerresultaten Competenties en leerresultaten De e-learning module bestaat uit zes praktijksituaties uit het bedrijfsleven die competentie georiënteerd zijn en die gebruikt kunnen worden voor scholing en bijscholing

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement Trainingen & Coaching Leren met maximaal rendement Leren met maximaal rendement. Meetbare en beproefde trainingsaanpak voor beter resultaat. Vaardigheidstrainingen zijn bedoeld om het rendement van een

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Wat is kwaliteit? Management perspectief. Voice of the Customer

Wat is kwaliteit? Management perspectief. Voice of the Customer Wat is kwaliteit? Management perspectief. Voice of the Customer SOK-congres Bart Derre DISCLAIMER 2 onderwijs?" - 5 december 2014 1 WAT IK DOE. 24-11-2014 3 WAT IK DOE. 24-11-2014 4 onderwijs?" - 5 december

Nadere informatie

Agenda 030 6866920 / 06-23361457. organisaties

Agenda 030 6866920 / 06-23361457. organisaties Agenda Roel Assies Ton van der Zandt Introductie 030 6866920 / 06-23361457 CRM in dealer- en franchise organisaties Historie & Profiel ilionx Group Nederlands bedrijf ilionx is onafhankelijk en autonoom

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.1 Tijd: 10.00 13.00 uur (180 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien!

Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien! Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien! Klant is een van de belangrijkste factoren voor de winstgevendheid van een onderneming. Kleine veranderingen in de hebben al grote invloed op de winst.

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg 1 Insights Consultancy & Academy Insights Zorg Insights Academy Praktijkleergangen Maatwerk workshops Gecertificeerde trainingen Insights Consultancy Projectmanagement is de competentie van de hele organisatie!

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Persoonlijke verkoop en sales promotion

Hoofdstuk 17 Persoonlijke verkoop en sales promotion Hoofdstuk 17 Persoonlijke verkoop en sales promotion Leerdoelen Bespreken welke rol verkopers spelen in het creëren van waarde voor klanten en het opbouwen van klantrelaties. De belangrijkste stappen in

Nadere informatie

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen aankondiging 10:15 Case study: Stakeholders Kick-off meeting, minder gedoe

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER B2B WEBSITE PLANNING ROADMAP Zo maak je een betere B2B website Johan marketing Johan sales Peep copy Patrick design zes stappen naar een betere

Nadere informatie

Hoe ver is uw organisatie met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)? ISO Quickscan - Benchmark

Hoe ver is uw organisatie met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)? ISO Quickscan - Benchmark Hoe ver is uw organisatie met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)? ISO 20400 Quickscan - Benchmark Uitgevoerd Juli Augustus 2017 Opzet Quickscan ISO 20400 Vragen opgesteld door leden van het internationaal

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning

P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning SEGMENT P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning Barneveld, 28 mei 2015 Patrick ten Broeke 1 Agenda 1. Opening 2. Nut en noodzaak (WHY?) 3. Proces (HOW?) 4. Verander het spel (WHAT?) 5. Afsluiting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14 Deel I INTRODUCTIE IN COMPETENTIES EN COMPETENTIEMODELLEN 2. Een korte geschiedenis...4 2.1 De 20ste eeuw... 4 2.2 Kerncompetenties... 6 3. Het begrip competentie...9 3.1 Het competentiebegrip gedefinieerd...

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012 Cross Channel Excellence Rotterdam, 15 november 2012 Mike Hoogveld Partner bij RedFoxBlue: advies en implementatie Wetenschappelijk onderzoek als part-time promovendus Dodelijk voor klantrelaties 85% van

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.1 28 JANUARI 2014

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.1 28 JANUARI 2014 ALGEMEEN DEEL Totaal 100 punten Vraag 1 (10 punten) a. Clean+ kiest voor een klantwaardestrategie. Welke 3 mogelijke gevolgen heeft dat voor de verkoopactiviteiten? b. Noem twee mogelijke verkoopmethoden

Nadere informatie

Datadriven marketing in Automotive

Datadriven marketing in Automotive #remarketingevent Datadriven marketing in Automotive Frank de Beun Managing Partner EDM Almere, 25 maart 2014 Agenda The age of the customer Database Marketing Creatieve selecties Praktische tips Concurrentie

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Quick Scan Sales is een uitgave van

Quick Scan Sales is een uitgave van Quick Scan Sales maak een globale analyse van je verkooporganisatie en ontdek je verbeterpotentieel Quick Scan Sales is een uitgave van www.salesforceboost.nl Inleiding Elke verkoopleider wil optimale

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE Vragen bij Het waarom en hoe van F-commerce Vraag 1 (10 punten) Geef aan wat de verschillen zouden kunnen zijn tussen een reguliere E-commerce website en een winkel die gebruik maakt van F-Commerce.

Nadere informatie

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert Case 1: Glasvezel Analyse van de ontwikkelingen rond uitrol glasvezel In tegenstelling tot andere onderzoekers heeft Bureau Terdege hier zowel de B2C en de B2B doelgroepen onderzocht. Zodoende kan beter

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

White paper Cross-sell & Upsell

White paper Cross-sell & Upsell White paper Cross-sell & Upsell Een praktische aanpak om meer omzet te genereren bij uw bestaande klanten Inleiding Deze white paper beschrijft een stappenplan, om te komen tot een klantspecifieke aanpak

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETING ONDERDEEL B1 21 JUNI 2016 NIMA B EXAMEN MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 EXAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES EXAMEN 21 JUNI 2016

NIMA B EXAMEN MARKETING ONDERDEEL B1 21 JUNI 2016 NIMA B EXAMEN MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 EXAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES EXAMEN 21 JUNI 2016 NIMA B EXAMEN MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 EXAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES EXAMEN 21 JUNI 2016 1 Vragen bij de case Zorggroep Friesland, in goede handen? (totaal 83 punten) Vraag 1 (12 punten) a.

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

WERKBOEK SUCCESVOL VERKOPEN. - Het fundament -

WERKBOEK SUCCESVOL VERKOPEN. - Het fundament - SUCCESVOL VERKOPEN WERKBOEK - Het fundament - Het fundament In deel één van het werkboek Succesvol verkopen zijn we voortvarend van start gegaan met het aanmaken of optimaliseren van je linkedin profiel

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

"Als uw nieuwe markt over de grens zit. Het verhaal van een zoektocht. Jeroen van der Meer, directeur, mede eigenaar

Als uw nieuwe markt over de grens zit. Het verhaal van een zoektocht. Jeroen van der Meer, directeur, mede eigenaar "Als uw nieuwe markt over de grens zit Het verhaal van een zoektocht Jeroen van der Meer, directeur, mede eigenaar 10 oktober 2012 Achtergrond 52 jaar HEAO Commerciele Economie, Rotterdam NIMA-C RAET Business

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

Samenvatting Brancherapport 2010.

Samenvatting Brancherapport 2010. Samenvatting Brancherapport 2010. De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervaringsdeskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan 4.674 marketeers in Nederland

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Martin Schor (Gateway to Germany) www.exportduitsland.nl

Martin Schor (Gateway to Germany) www.exportduitsland.nl Martin Schor (Gateway to Germany) www.exportduitsland.nl Even voorstellen Martin Schor Geboren te Amsterdam B.Sc. Mechanical Engineering TU Delft M.Sc. Business Economics & Marketing Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames!

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Wie wij zijn... ExpoSynergy is een onderdeel van de Online Leads Group (OLG). OLG is opgericht door Mike Stern, bekend door zijn boeken: In drie stappen naar

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Acquireren. Sander Maarleveld februari Salesadvies op maat. Copyright ALECT All rights reserved.

Acquireren. Sander Maarleveld februari Salesadvies op maat. Copyright ALECT All rights reserved. Acquireren Salesadvies op maat. Sander Maarleveld februari 2013 De hierna volgende sheets zijn gebruikt bij een presentatie gegeven door Sander Maarleveld van ALECT voor het CJB Rotterdam op 13 februari

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup 1 Wat is Rent a-recruiter? Het uitbesteden van de werving-& selectie procedure voor één of meerdere specifieke vaste vacature(s) aan een ervaren

Nadere informatie

5 Mythes over Lead Nurturing

5 Mythes over Lead Nurturing 1. De kwaliteit van de door marketing gegenereerde leads is bedroevend! 2. Lead Nurturing is een marketing verantwoordelijkheid! 3. Sales gaat onzorgvuldig om met aangereikte leads! 4. Lead Nurturing leidt

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie