Principeakkoord SNT CAO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Principeakkoord SNT CAO 2012 2014"

Transcriptie

1 Principeakkoord SNT CAO Partijen: 1. SNT Nederland B.V. (hierna: SNT) te Zoetermeer, en 2. ABVAKABO FNV te Zoetermeer, Bond van Telecompersoneel te Leidschendam, CNV Publieke Zaak te 's Gravenhage en SNTV te Zoetermeer, hierna tezamen aangeduid als "de vakorganisaties", in aanmerking nemende dat: - de SNT CAO met een jaar is verlengd en per 1 mei 2011 is beëindigd, - SNT en de vakorganisaties reeds geruime tijd overleg hebben gevoerd om te komen tot een nieuwe SNT CAO, - dit overleg op 3 oktober 2012 heeft geresulteerd in onderstaand principeakkoord dat door de vakorganisaties met een positief advies aan hun kaderleden zal worden voorgelegd - de vakorganisaties er naar streven de uitkomst van hun ledenraadplegingen in de tweede helft van oktober 2012 terug te koppelen zijn de volgende principeafspraken ten aanzien van de SNT CAO overeengekomen: - De SNT CAO is in volle omvang van toepassing op alle werknemers werkzaam bij SNT - Het arbeidsvoorwaardenniveau van de SNT CAO is gebaseerd op de CAO Facilitaire Contactcenters, maar wijkt hier op een aantal nader te benoemen items positief van af - De SNT CAO bevat harmonisatieafspraken voor alle CAO en arbeidsvoorwaardenregimes zoals op dit moment in afwijking van het nieuwe normniveau voorkomen bij SNT en beoogt richting te geven aan mogelijk toekomstige harmonisatie. Onderstaand worden de huidige arbeidsvoorwaardenregimes voor de volledigheid weergegeven: - SNT CAO deel A, gebaseerd op de CAO Facilitaire Contactcenters - SNT CAO deel B, onderscheid in - in dienst tussen en in dienst voor en oorsprong KPN/KCC - in dienst voor en oorsprong SNT - CAO WHB in combinatie met arbeidsvoorwaardenregeling Otto B.V., onderscheidt in - uurloners parttime UP - vast maandsalaris. Alle bedragen en aantallen zoals genoemd in dit principeakkoord zijn weergegeven op basis van een voltijd dienstverband en worden toegepast naar rato van het deeltijdpercentage, tenzij anders vermeld. Het principeakkoord bevat de volgende onderwerpen: Looptijd De SNT CAO kent een looptijd van 24 maanden, van 1 mei 2012 tot 1 mei De wijzigingen op grond van de afspraken in dit principeakkoord zullen zo mogelijk ingaan per 1 januari 2013, tenzij anders overeengekomen. Werkingssfeer De SNT CAO is van toepassing op alle werknemers die onder het op hen van toepassing zijnde huidige arbeidsvoorwaardenregime zijn ingedeeld in de schalen 1 tot en met 5 CAO Facilitaire Contactcenters, B tot en met L SNT CAO en in een van de salarisschalen op grond van arbeidsvoorwaarden Otto en/of CAO Homeshopping Bedrijven Principeakkoord SNT CAO Pagina 1 van 8

2 Werknemers die op dit moment zijn ingedeeld in de schaal M vallen hiermee buiten de reikwijdte van de SNT CAO. Standaard arbeidsduur De standaard arbeidsduur bedraagt voor alle werknemers 40 uur. Voor werknemers SNT werkzaam onder het arbeidsvoorwaardenregime Otto vast maandsalaris wijzigt de standaard arbeidsduur van 38 uur naar 40 uur, onder verhoging van het nominaal maandsalaris met een factor 40/38. In overleg met de individuele werknemer zal vervolgens het deeltijdpercentage op grond van de nieuwe standaard arbeidsduur worden vastgesteld. De opbouw van ADV uren komt met deze wijziging te vervallen. Het uurloon wordt na wijziging van de standaard arbeidsduur gebaseerd op de factor 1/173,33 en blijft door verhoging van het nominaal salaris ongewijzigd. Meerwerk (vergoeding) Voor alle werknemers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst met een aantal uren minder dan de standaard arbeidsduur van 40 uur per week, geldt een meerwerkvergoeding. Om te bepalen of er sprake is van meerwerk, wordt een vijf kwartaalurennorm geïntroduceerd. Gedurende deze vijf kwartalen, aan te vangen jaarlijks op 1 januari, worden gewerkte uren boven de overeengekomen contracturen in beginsel gecompenseerd in tijd. Indien er na vijf kwartalen nog een positief saldo meeruren resteert, vindt uitbetaling plaats tegen het dan geldende uurloon, tegen een opslag waarin de opbouw van vakantiegeld, vakantiedagen en eventuele werkgeversbijdrage pensioen zijn verdisconteerd. Deze opslag bedraagt tenminste 22,6%. Overwerk (vergoeding) Voor alle werknemers ingedeeld in de functiegroepen 1 tot en met 7 geldt een overwerkvergoeding. Om te bepalen of er sprake is van overwerk, wordt een vijf kwartaalurennorm geïntroduceerd. Gedurende deze vijf kwartalen, aan te vangen jaarlijks op 1 januari, worden gewerkte uren boven de standaard arbeidsduur in beginsel gecompenseerd in tijd. Indien er na vijf kwartalen nog een positief saldo overuren resteert, vindt uitbetaling plaats tegen het dan geldende uurloon. De huidige overwerktoeslag komt te vervallen. Vakantierechten Alle werknemers hebben recht op 200 uur vakantie. Rechten die op grond van de huidige arbeidsvoorwaardenregimes uitgaan boven 200 uur, op grond van leeftijd, diensttijd of anderszins, worden bevroren en als individueel recht toegekend. Bijzonder verlof (niet zijnde verlofsoorten Wet Arbeid en Zorg) Aan alle werknemers wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 4.1 van de Wet Arbeid en Zorg, calamiteiten en ander kort verzuimverlof, voor de navolgende gebeurtenissen verlof met doorbetaling van salaris toegekend: - bij ondertrouw van de werknemer: de benodigde tijd tot maximaal één dag - bij huwelijk van de werknemer: twee dagen - voor het bijwonen van een huwelijk van bloed of aanverwanten in eerste of tweede graad: één dag - bij overlijden van de echtgenoot, echtgenote of partner van de werknemer, ouders, stiefouders, schoonouders, (pleeg)kinderen, stief of aanhuwde kinderen: het aantal ingeroosterde dagen dat nodig is om gedurende vier aaneengesloten kalenderdagen afwezig te zijn, waar binnen de dag van begrafenis/crematie valt - bij het overlijden van bloed of aanverwanten in de tweede graad: één dag - in geval de werknemer belast is met het regelen van de begrafenis of crematie van bloed of aanverwanten in eerste of tweede graad: van de dag van het overlijden tot en met de dag van de crematie of begrafenis Principeakkoord SNT CAO Pagina 2 van 8

3 - bij 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijk van de werknemer, diens ouders of schoonouders: één dag. De huidige beperkte reikwijdte van de aanvullende afspraak met de Ondernemingsraad SNT betreffende de mogelijkheid van bijzonder verlof met behoud van salaris voor doktersbezoek voor ten hoogste 8 uur per jaar wordt uitgebreid naar alle werknemers. De huidige toeslag kort verzuim voor werknemers werkzaam onder het arbeidsvoorwaardenregime Otto UP komt hiermee te vervallen. Feestdagen Het vakantierecht van alle werknemers wordt jaarlijks verhoogd met 8 uur voor elke doordeweekse feestdag, zoals gedefinieerd in de SNT CAO. De huidige toeslag feestdagen voor werknemers werkzaam onder het arbeidsvoorwaardenregime Otto UP komt hiermee te vervallen. Werktijdentoeslag Voor werknemers die zijn ingedeeld in de functiegroepen 1 tot en met 7 en arbeid verrichten op tijdstippen buiten het dagvenster, geldt een toeslag ter hoogte van onderstaande percentages van het voor de werknemer geldende salaris per uur. Tabel 1: Werktijdentoeslag SNT CAO per 1 januari 2013 Dagvenster uur Toeslag Maandag t/m vrijdag uur 0 % uur 50 % Zaterdag uur 50 % uur 0 % uur 50 % Zondag uur 50 % Feestdag (*) uur 100% (*) Feestdagentoeslag en andere vormen van werktijdentoeslag cumuleren niet. In voorkomende situaties geldt alleen de feestdagentoeslag. Alle werknemers die zijn ingedeeld in de functiegroepen 1 tot en met 7 en op grond van hun huidige arbeidsvoorwaardenregime recht hebben op werktijdentoeslag op grond van een afwijkende tabel, komen in aanmerking voor een compensatieregeling. Deze compensatieregeling voorziet in een eenmalige vergoeding in 2013 en 2014 bij een verwacht negatief effect als gevolg van de introductie van bovenstaande tabel. Op grond van het arbeidspatroon van betreffende werknemer in het refertejaar 2012 wordt de grondslag voor de compensatieregeling bepaald. De grondslag betreft het eventuele negatieve verschil tussen de gemiddelde werktijdentoeslag op grond van het huidige regime en de nieuwe werktijdentoeslagtabel, uitgedrukt in uren per maand. Per 1 april 2013 wordt een vergoeding ineens betaald ter hoogte van negenmaal de grondslag (75% van het verwachte negatieve effect op jaarbasis) aan werknemers die op 1 april 2013 in dienst zijn, tegen het dan geldende uursalaris. Voor werknemers voor wie het einde van de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2014 wordt voorzien op grond van VUT, FLO of (pre ) pensioenrechten, ontvangen een navenante vergoeding. Per 1 april 2014 wordt een vergoeding ineens betaald ter hoogte van zesmaal de grondslag (50% van het verwachte negatieve effect op jaarbasis) aan werknemers die op 1 april 2014 in dienst zijn, tegen het dan geldende uursalaris. Voor werknemers voor wie het einde van de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2015 wordt voorzien op grond van VUT, FLO of (pre ) pensioenrechten, ontvangen een navenante vergoeding. Principeakkoord SNT CAO Pagina 3 van 8

4 Salarisgebouw SNT CAO Op dit moment kent de SNT CAO twee salarisgebouwen, het salarisgebouw CAO Facilitaire Contactcenters (schaal 1 tot en met 5) en het salarisgebouw SNT CAO (schaal B tot en met M). De salarisminima en maxima van het salarisgebouw CAO Facilitaire Contactcenters bepalen evenwel ook voor agents die zijn ingedeeld in het salarisgebouw SNT CAO de kaders voor het minimale salarisniveau en het salarisperspectief. Naar nu is gebleken is deze relatie in het verleden niet op de juiste wijze toegepast. Voorafgaand aan de introductie van het nieuwe salarisgebouw per 31 december zullen om die reden de gevolgen hiervan voor de individuele beloning worden bezien en waar nodig de individuele salarissen van betreffende werknemers met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. Per 31 december 2012 geldt een nieuw salarisgebouw SNT CAO voor alle werknemers. Dit salarisgebouw is opgebouwd uit twee gedeelten, te weten schaal 1 tot en met 5 en schaal 6 tot en met 11. Het salarisgebouw kent een zogenaamde open schalen methodiek, waarbij het minimum en maximum van de betreffende schaal is vastgelegd, maar de jaarlijkse individuele salarisaanpassing afhankelijk is van het beoordelingsresultaat. Schaal 1 tot en met 5 betreft de salarisschalen zoals opgenomen in de CAO Facilitaire Contactcenters, waarbij de hoogte van de schaalminima en maxima per 31 december 2012 als norm worden gehanteerd. Het maximaal te behalen eindsalaris blijft voor schaal 1 tot en met 5 gehandhaafd op 100% van het schaalmaximum van de voor de werknemer geldende salarisschaal. Schaal 6 tot en met 11 betreft de huidige salarisschalen G tot en met L zoals opgenomen in de SNT CAO deel A en B, waarbij de hoogte van de schaalminima en de met 4% verhoogde schaalmaxima per 31 december 2012 als norm worden gehanteerd. Schaal M komt te vervallen. Het maximaal te behalen eindsalaris blijft voor schaal 6 tot en met 11 gehandhaafd op 110% van het schaalmaximum van de voor de werknemer geldende salarisschaal. De huidige toepassing van leeftijdsalarissen blijft ongewijzigd. Tabel 2: Salarisgebouw SNT CAO per 31 december 2012 niveau minimum 100% maximum Schaal , ,05 Schaal , ,87 Schaal , ,44 Schaal , ,34 Schaal , ,57 niveau minimum 100% maximum niveau Schaal , , ,81 Schaal , , ,86 Schaal , , ,89 Schaal , , ,53 Schaal , , ,89 Schaal , , ,83 Principeakkoord SNT CAO Pagina 4 van 8

5 Individuele inpassing salarisgebouw SNT CAO per 31 december 2012 Alvorens de individuele inkomens van werknemers op 31 december 2012 in te passen in het nieuwe salarisgebouw SNT CAO, vindt voor een tweetal groepen een bewerking plaats op het maandinkomen: - voor werknemers van wie de standaard arbeidsduur wijzigt van 38 uur naar 40 uur, wordt het nominaal salaris verhoogd met een factor 40/38 - voor werknemers met toelage OVR 2 pensioen wordt 90% van de waarde van deze toelage toegevoegd aan het maandinkomen. A. Werknemers ingedeeld in de schalen 1 tot en met 5 Het maandinkomen op 31 december 2012, bestaand uit het maandsalaris en indien van toepassing toelage OVR 2 salaris en/of 90% van de waarde van de toelage OVR 2 pensioen, wordt afgezet tegen 100% van het schaalmaximum van de betreffende salarisschaal. Het meerdere boven 100% van het betreffende schaalmaximum is toelage OVR 3. Waarde en werkwijze toelage OVR 3 Toelage OVR 3 behoort tot het maandinkomen. Voor werknemers met een toelage OVR 3 geldt bij een algemene structurele salarisaanpassing een gedeeltelijke toepassing via de navolgende methodiek: Per de datum van de algemene structurele salarisaanpassing zal 50% van de verhoging over het totaalbedrag aan maandsalaris plus toelage OVR 3 aan de werknemer worden toegekend. Indien op enig moment uitsluitend de schaalmaxima van de betreffende salarisschalen worden aangepast, zal de hoogte van toelage OVR 3 op gelijke wijze als boven beschreven (opnieuw) worden vastgesteld. B. Werknemers ingedeeld in de schalen 6 tot en met 11 Het maandinkomen op 31 december 2012, bestaand uit het maandsalaris en indien van toepassing toelage OVR 2 salaris en/of 90% van de waarde van de toelage OVR 2 pensioen, of verhoogd met een factor 40/38, wordt afgezet tegen 100% van het schaalmaximum van de betreffende salarisschaal. Het meerdere boven 100% van het betreffende schaalmaximum is toelage OVR 3. Voor werknemers van wie het maandsalaris uitgaat boven 100% van het betreffende schaalmaximum op grond van een beoordeling boven de norm, wordt geen OVR 3 vastgesteld, tenzij het totale maandinkomen op 31 december 2012 reeds uitgaat boven 110% van het schaalmaximum. In dat geval is het meerdere boven 110% van het betreffende schaalmaximum toelage OVR 3. Waarde en werkwijze toelage OVR 3 Toelage OVR 3 behoort tot het maandinkomen. Voor werknemers met een toelage OVR 3 geldt bij een algemene structurele salarisaanpassing een gedeeltelijke toepassing via de navolgende methodiek: Per de datum van de algemene structurele salarisaanpassing zal 50% van de verhoging over het totaalbedrag aan maandsalaris plus toelage OVR 3 aan de werknemer worden toegekend. Indien op enig moment uitsluitend de schaalmaxima van de betreffende salarisschalen worden aangepast, zal de hoogte van toelage OVR 3 op gelijke wijze als boven beschreven (opnieuw) worden vastgesteld. Principeakkoord SNT CAO Pagina 5 van 8

6 Individuele salarisaanpassing gedurende de looptijd van de SNT CAO A. Werknemers ingedeeld in de schalen 1 tot en met 5 Aan de werknemer van 21 jaar en ouder die het maximum van de schaal nog niet heeft bereikt, wordt per 1 januari 2013 een salarisaanpassing toegekend op grond van onderstaande tabel, tot het maximum van de betreffende salarisschaal. Tabel 3: Individuele salarisverhoging per 1 januari 2013 op grond van het beoordelingsresultaat over 2012 Beoordelingsresultaat Individuele verhoging Onder de norm 0% Op de norm 2,25% Boven de norm 3,25% Aan de werknemer van 21 jaar en ouder die het maximum van de schaal nog niet heeft bereikt, wordt het salaris per 1 januari 2014 aangepast op grond van onderstaande tabel, tot het maximum van de betreffende salarisschaal. Tabel 4: Individuele salarisverhoging per 1 januari 2014 op grond van het beoordelingsresultaat over 2013 Beoordelingsresultaat Individuele verhoging Onder de norm 0% Op de norm 1,75% Boven de norm 2,75% Hiermee komt de beoordelings en resultaatafhankelijke uitkering voor werknemers SNT die voorheen werkzaam waren op grond van het arbeidsvoorwaardenregime Otto te vervallen. B. Werknemers ingedeeld in de schalen 6 tot en met 11 Aan de werknemer van 21 jaar en ouder die het maximum van de schaal nog niet heeft bereikt, wordt per 1 januari 2013 een salarisaanpassing toegekend op grond van onderstaande tabel, tot 110% van het maximum van de betreffende salarisschaal. Tabel 5: Individuele salarisverhoging per 1 januari 2013 op grond van het beoordelingsresultaat over 2012 RSP onvoldoende verbetering normaal/ boven norm uitstekend vereist goed tot 80 0,0% 0,0% 3,0% 5,0% 7,0% ,0% 0,0% 2,5% 4,0% 6,0% ,0% 0,0% 2,0% 3,5% 5,0% 100 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 2,5% ,0% 2,0% 0,0% 1,5% 2,5% ,0% 2,0% 0,0% 1,0% 1,5% Aan de werknemer van 21 jaar en ouder die het maximum van de schaal nog niet heeft bereikt, wordt per 1 januari 2014 een salarisaanpassing toegekend op grond van onderstaande tabel, tot 110% van het maximum van de betreffende salarisschaal. Principeakkoord SNT CAO Pagina 6 van 8

7 Tabel 6: Individuele salarisverhoging per 1 januari 2014 op grond van het beoordelingsresultaat over 2013 RSP onvoldoende verbetering normaal/ boven norm uitstekend vereist goed tot 80 0,0% 0,0% 2,5% 4,5% 6,5% ,0% 0,0% 2,0% 3,5% 5,5% ,0% 0,0% 1,5% 3,0% 4,5% 100 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 2,0% ,5% 2,5% 0,0% 1,0% 2,0% ,5% 2,5% 0,0% 0,5% 1,0% Hiermee komt de beoordelings en resultaatafhankelijke uitkering voor werknemers SNT die voorheen werkzaam waren op grond van het arbeidsvoorwaardenregime Otto te vervallen. Aanpassing salarisgebouw en/of algemene structurele salarisaanpassing A. Werknemers ingedeeld in de schalen 1 tot en met 5 Voor werknemers die zijn ingedeeld in de schalen 1 tot en met 5 SNT CAO, geldt dat voor aanpassing van het salarisgebouw en/of algemene structurele salarisaanpassing de CAO Facilitaire Contactcenters wordt gevolgd. B. Werknemers ingedeeld in de schalen 6 tot en met 11 Voor werknemers die zijn ingedeeld in de schalen 6 tot en met 11, geldt een algemene structurele salarisaanpassing van 1% per 1 januari 2013 en 1% per 1 januari De bedragen behorende bij de schaalminima en maxima worden op basis van deze percentages per gelijke datum aangepast. Tabel 7: Salarisgebouw SNT CAO per 1 januari 2013 niveau minimum 100% maximum 110% maximum Schaal , , ,35 Schaal , , ,82 Schaal , , ,38 Schaal , , ,99 Schaal , , ,82 Schaal , , ,78 Tabel 8: Salarisgebouw SNT CAO per 1 januari 2014 niveau minimum 100% maximum 110% maximum Schaal , , ,18 Schaal , , ,11 Schaal , , ,24 Schaal , , ,88 Schaal , , ,24 Schaal , , ,30 Indien in de loop van 2013 blijkt, op initiatief van en onderbouwd aan te tonen door SNT, dat de overeengekomen loonontwikkeling voor 2014 onverantwoord blijkt als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden, zullen partijen hierover in overleg treden en de afspraken in uiterste geval kunnen herroepen. Gedurende de looptijd van de SNT CAO zal door partijen worden gesproken over toekomstige loonontwikkeling op basis van jaarlijks beschikbare loonruimte, waarbij de individuele en algemene structurele salarisaanpassing worden gecombineerd. Principeakkoord SNT CAO Pagina 7 van 8

8 Loondoorbetaling bij ziekte Per 1 januari 2013 wordt voor nieuwe ziektegevallen de wettelijke loondoorbetalingsplicht bij ziekte aangevuld tot - een hoogte van 90% van het ongemaximeerde maandinkomen gedurende de eerste 52 weken en - een hoogte van 80% van het ongemaximeerde maandinkomen gedurende de tweede 52 weken. De verzuimreductiebonus komt voor alle werknemers per 1 januari 2013 te vervallen. Diensttijduitkeringen Werknemers die onder hun huidige arbeidsvoorwaardenregime in aanmerking komen voor een jubileumgratificatie of diensttijduitkering, behouden dit recht zolang zij in dienst blijven van SNT. Pensioen, VUT, FLO en Prepensioen De huidige regelingen en voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht. Reiskostenvergoeding woon werkverkeer De huidige regelingen en voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht. Reiskostenvergoeding zakelijk verkeer De huidige regelingen en voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht. Studiekostenregeling De employability scan komt met ingang van 1 januari 2013 te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een met de Ondernemingsraad overeengekomen verbeterde studiekostenregeling. Aldus overeengekomen en door partijen ondertekend te Zoetermeer, 3 oktober Namens SNT Nederland B.V. Namens de vakorganisaties Directeur HR, ABVAKABO FNV, H. Kock H. Yagoubi SNTV M. Patijn CNV Publieke Zaak A. Zwaagstra Bond van Telecompersoneel C.Vlaar Principeakkoord SNT CAO Pagina 8 van 8

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

Overgangsafspraken KPN-KPN Contact ( CM Channel/ customerservicemanagement en Kennismanagement d.d

Overgangsafspraken KPN-KPN Contact ( CM Channel/ customerservicemanagement en Kennismanagement d.d Overgangsafspraken KPN-KPN Contact ( CM Channel/ customerservicemanagement en Kennismanagement d.d. 24-04-2008 Partijen: KPN Contact B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen,

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor SNT Nederland. 1 mei 2012 t/m 30 april 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor SNT Nederland. 1 mei 2012 t/m 30 april 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst voor SNT Nederland 1 mei 2012 t/m 30 april 2014 SNT Nederland B.V. Human Resources Maart 2013 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN... 7 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Akkoord. Cao voor postbezorgers. 30 oktober 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor postbezorgers. definitief. Auteur Tel. Rapport.

Akkoord. Cao voor postbezorgers. 30 oktober 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor postbezorgers. definitief. Auteur Tel. Rapport. 30 oktober 2014 Auteur Tel Bart van Bolhuis Rapport Versie Akkoord definitief Inhoudsopgave 1 3 1.1 Looptijd 3 1.2 Toevoegen salaristrede 3 3 1.3 Salarisaanpassing 3 1.4 Postbezorgersvergoeding 4 1.5 Pensioen

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS KPN en vakorganisaties hebben overeenstemming over de overgangsafspraken voor de ZM medewerkers die door de integratie in 2009 hun werk volgen

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN.

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. HANDLEIDING OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. LOGO S bpw cnv publieke zaak vedias abvakabo FNV datum: maart 2010 Handleiding overgangsregeling voor

Nadere informatie

Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief

Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief Ondergetekenden, partijen bij de Cao Openbare Bibliotheken, te weten: a) Vereniging van Openbare

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V.

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. Uit de CAO Energie voortvloeiende bedrijfs-cao. Inhoudsopgave: Aanhef en begripsomschrijving. Hoofdstuk I : De salarisregeling. Bijlage A: Functieschalen. Bijlage B: Salaristabel.

Nadere informatie

Looptijd De al verlopen cao wordt met 3 jaar verlengd en loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016.

Looptijd De al verlopen cao wordt met 3 jaar verlengd en loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016. Bunnik, 15 december 2014 Op 5 december jl. heeft de werkgeversonderhandelingsdelegatie van de werkgeversvereniging Agrarische Bedrijfsverzorgingsdiensten (WAB) een finaal, integraal en samenhangend eindbod

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSAKKOORD RABV

ONDERHANDELINGSAKKOORD RABV ONDERHANDELINGSAKKOORD RABV INLEIDING Op 17 december 2013 heeft Rotterdam Airport BV. met de vakorganisaties CMHF en CNV Publieke zaak een onderhandelingsakkoord bereikt voor de voortzetting van de CAO

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN SODEXO

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN SODEXO OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN SODEXO Partijen: KPN B.V. (verder: KPN) te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources en ABVAKABO FNV te Zoetermeer, hierbij

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN ENN

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN ENN AKKOORD OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN ENN Partijen: KPN B.V. (verder: KPN) te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources en - ABVAKABO FNV te Zoetermeer,

Nadere informatie

Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep

Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep Op 17 oktober j.l. hebben de vakbonden en ABN AMRO Hypotheken Groep (AAHG) afspraken gemaakt over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN 2006-2007 Op onderhandelaarsniveau is op 9 januari 2007 tussen KNMP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming bereikt over een principeakkoord betreffende een

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS Partijen: 1. KPN B.V. (verder: KPN), te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en 2. ABVAKABOFNV, te

Nadere informatie

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van 01-01-2005 t/m 31-03-2006 1. Looptijd De CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2005 t/m 31 maart 2006. 2. Inkomen Ingaande 1 januari 2005 worden

Nadere informatie

EINDBOD HEMA CAO S

EINDBOD HEMA CAO S EINDBOD HEMA CAO S 2012 2013 HEMA heeft op dinsdag 26 februari 2013 aan de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en VHP², het navolgende eindbod gedaan, dat door de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

KPN Contact CAO 2010. toelichting principeakkoord 25 juni 2010. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

KPN Contact CAO 2010. toelichting principeakkoord 25 juni 2010. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend KPN Contact CAO 2010 toelichting principeakkoord 25 juni 2010 Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Inhoudsopgave 1. Overwegingen en uitgangspunten 2. Nieuw hoofdstuk voor Directe medewerkers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief)

Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief) Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief) Partijen betrokken bij de CAO Afval & Milieu hebben op 31 oktober 2007 een akkoord bereikt over de CAO voor de periode van 1 mei 2007 tot en met 1 juni

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

DEEL-CAO ANWB Media 1 april 2004-31 maart 2007

DEEL-CAO ANWB Media 1 april 2004-31 maart 2007 DEEL-CAO ANWB Media 1 april 2004-31 maart 2007 INHOUDSOPGAVE 0. PREAMBULE 1 0.1 PARTIJEN 1 0.2 ARBEIDSVOORWAARDENSTELSEL 1 0.3 DEFINITIES 1 0.4 DUUR, WIJZIGING, OPZEGGING 3 1. ALGEMENE VERPLICHTINGEN 4

Nadere informatie

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Agenda Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden Waarom? Inhoudelijke toelichting Afronding en samenvatting Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Principe-akkoord CAO-HNB. 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012

Principe-akkoord CAO-HNB. 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 Principe-akkoord CAO-HNB 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 Bunnik, 9 juni 2011 Onderwerp Pagina 1. Looptijd 3 2. Inkomensontwikkeling 3 3. Duurzame sociale verhoudingen en duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def)

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) Preambule De CAO-Larcom 2010 kende een looptijd van 2 jaar. Deze looptijd is verlengd. Eind 2013 is er gesproken over de CAO-Larcom en het Sociaal Plan. Op dat moment

Nadere informatie

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij De directie van BV Deli-HTL Tabak Maatschappij heeft een principe-akkoord over een nieuwe CAO met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen bereikt, met daarin

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. 1 ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. Looptijd Looptijd van de CAO: 24 maanden, van 1 januari 2013 t/m 31 december 2014. Salarissen Verhoging van de salarissen te verdelen

Nadere informatie

CAO voor TPG CAO voor zaterdagbestellers

CAO voor TPG CAO voor zaterdagbestellers CAO voor TPG CAO voor zaterdagbestellers Datum Versie CAO voor TPG 24 november 2004 definitief CAO voor zaterdagbestellers Auteur Direct telefoonnr. Van Bolhuis (0592) 347 944 Blad 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d.

Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. 18 december 2013 Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market bv en FNV

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO voor de VVV 2012 2013 Op 3 april 2012 hebben partijen, betrokken bij de CAO voor de VVV een onderhandelaarsakkoord bereikt, dat door CAO-partijen zal worden voorgelegd aan de

Nadere informatie

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 juli 2016 onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 Door op één van onderstaande vragen te klikken kom je automatisch bij het antwoord. Door op het icoon rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg, te weten: Werkgeversorganisaties: - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - MEE Nederland en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 1. Looptijd De CAO Banken kent een looptijd van 1 juli 2014 tot 1 januari 2017 (2,5 jaar) 2. Loon De lonen zullen gedurende deze looptijd als volgt structureel stijgen:

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

14 juni 2007. Onderhandelaarsakkoord inzake OVEREENKOMST INZAKE ARBEIDSVOORWAARDEN LVNL Vanaf 1 april 2007 tot 1 april 2008

14 juni 2007. Onderhandelaarsakkoord inzake OVEREENKOMST INZAKE ARBEIDSVOORWAARDEN LVNL Vanaf 1 april 2007 tot 1 april 2008 14 juni 2007 Onderhandelaarsakkoord inzake OVEREENKOMST INZAKE ARBEIDSVOORWAARDEN LVNL Vanaf 1 april 2007 tot 1 april 2008 Het Zelfstandig Bestuursorgaan Luchtverkeersbeveiligings-organisatie (verder Luchtverkeersleiding

Nadere informatie

Concept Bedrijfscao Ziut

Concept Bedrijfscao Ziut Tekst onderhandelingsakkoord Concept Bedrijfscao Ziut Ziut B.V. is een commercieel bedrijf die zich positioneert op de aanbestedingsmarkt. Voor het bedrijf is het noodzakelijk een goede performance te

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2013) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 januari 2013)

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer... 6 Artikel 3 Looptijd...

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

ONDERHANDELINGRESULTAAT

ONDERHANDELINGRESULTAAT ONDERHANDELINGRESULTAAT Rotterdam, 19 januari 2015 De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen

Nadere informatie

Principe-akkoord ING CAO

Principe-akkoord ING CAO Principe-akkoord ING CAO 2007 2008 1 ING enerzijds en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en de BBV anderzijds hebben een principe-akkoord bereikt met betrekking tot de ING CAO

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015. Looptijd

Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015. Looptijd Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015 Looptijd De cao kent een looptijd van 12 maanden (1 april 2014 tot 1 april 2015). Een aantal componenten uit dit onderhandelingsresultaat kent

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD CAO DUTCHVIEW MEERCAMERA 2012-2014

PRINCIPE AKKOORD CAO DUTCHVIEW MEERCAMERA 2012-2014 PRINCIPE AKKOORD CAO DUTCHVIEW MEERCAMERA 2012-2014 1. Looptijd: De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 juli 2012 tot en met 31 maart 2014. 2. Salarissen: De lonen stijgen structureel met verhoging van

Nadere informatie

Principeakkoord. Cao voor PostNL Verlenging Sociaal plan. 6december 2012. Bart van Bolhuis. Principeakkoord Cao voor PostNL definitief. Auteur.

Principeakkoord. Cao voor PostNL Verlenging Sociaal plan. 6december 2012. Bart van Bolhuis. Principeakkoord Cao voor PostNL definitief. Auteur. Verlenging Sociaal plan 6december 2012 Auteur Bart van Bolhuis Tel Rapport Versie Principeakkoord definitief Inhoudsopgave 1 Pensioen 3 1.1 Pensioenregeling 3 1.2 Zacht pensioen 3 1.3 Werkingssfeer wijzigingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Overgangsprotocol Endinet Alliander

Overgangsprotocol Endinet Alliander Overgangsprotocol Endinet Alliander Dit protocol is gebaseerd op het Sociaal Convenant overname Endinet door Alliander d.d. 3 maart 2010. Partijen bij dit protocol zijn enerzijds: Alliander NV te Arnhem

Nadere informatie

Principeakkoord. Cao voor PostNL. 19 mei 2014. Bart van Bolhuis. Princiepeakkoord Cao voor PostNL concept. Auteur. Tel. Rapport.

Principeakkoord. Cao voor PostNL. 19 mei 2014. Bart van Bolhuis. Princiepeakkoord Cao voor PostNL concept. Auteur. Tel. Rapport. 19 mei 2014 Auteur Bart van Bolhuis Tel Rapport Versie Princiepeakkoord concept Inhoudsopgave 1 3 1.1 Looptijd 3 1.2 Salarisaanpassing 3 1.3 Eenmalige uitkering 3 1.4 Eigen bijdrage pensioenpremie 4 1.5

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!!

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Juni 2008 Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Er is een akkoord tot stand gekomen betreffende een nieuwe Horeca Cao en deze zal lopen van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010.

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

Beste werknemer, Met vriendelijke groet, het Bestuur van de StAG. VGN ABVAKABO FNV CNV Publieke Zaak FBZ NU 91

Beste werknemer, Met vriendelijke groet, het Bestuur van de StAG. VGN ABVAKABO FNV CNV Publieke Zaak FBZ NU 91 Beste werknemer, Het boekje dat voor je ligt is een project van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). De StAG is in 2005 opgericht door de werkgevers en de werknemersorganisaties in de Gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

CAO Callcentermedewerkers Facilitaire Callcenters 1 november 2006-1 mei 2008

CAO Callcentermedewerkers Facilitaire Callcenters 1 november 2006-1 mei 2008 CAO Callcentermedewerkers Facilitaire Callcenters 1 november 2006-1 mei 2008 Facilitaire Callcenters in Nederland Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepaligen 4 Artikel1 Definities 4 Artikel

Nadere informatie

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS 2 inhoud BELANGRIJKE DEFINITIES 4 ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN OVERZICHT 6 CAO S 8 CAO GGZ 14 SLOTWOORD 19 Per 1 augustus 2011 is het Arbeidstijdenbesluit gewijzigd. De wijziging

Nadere informatie

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers, CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Callcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Callcenters #336504 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Callcenters 1 mei 2008 30 april 2010-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer... 5 Artikel 3 Looptijd...

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD

ONDERHANDELAARSAKKOORD ONDERHANDELAARSAKKOORD Dit onderhandelaarsakkoord zullen betrokken vakorganisaties in oktober 2012 voorleggen aan hun achterban. De volgende onderwerpen maken deel uit van het onderhandelaarsakkoord: I.

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam onderneming : Dossiernummer KvK : Soort audit : U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 U UDITDOCUMENT Niet rtikel N.v.t. Omschrijving Norm C

Nadere informatie

onderhandelingsresultaat cao PGGM 2011

onderhandelingsresultaat cao PGGM 2011 Overwerk/inconveniënte uren Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1. Het Nieuwe Werken/Werken@ onderhandelingsresultaat cao PGGM 2011 Eind 2011 zal worden geëvalueerd hoe de ervaringen zijn met werken@pggm.

Nadere informatie

CAO PGGM. 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011

CAO PGGM. 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 CAO PGGM 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 [Geef tekst op] INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN... 5 ARTIKEL 1: DEFINITIES... 5 ARTIKEL 2: DUUR EN WIJZIGING VAN DE CAO EN DE OPLOSSING

Nadere informatie

Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling

Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 6726 13 januari 2017 Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zijn vastgelegd in de gemeentelijke

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor KPN Contact. 1 januari 2007 t/m 30 juni 2008

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor KPN Contact. 1 januari 2007 t/m 30 juni 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor KPN Contact 1 januari 2007 t/m 30 juni 2008 Koninklijke KPN N.V. Human Resources 15 november 2007 1 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Bepalingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de Groothandel in bloemen en planten. Looptijd: 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de Groothandel in bloemen en planten. Looptijd: 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de Groothandel in bloemen en planten Looptijd: 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst 1 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO 2012 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. 29 juni 2012

Onderhandelingsresultaat CAO 2012 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. 29 juni 2012 Onderhandelingsresultaat CAO 2012 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. 29 juni 2012 Onderhandelingsresultaat CAO 2012 tussen KPN Corporate Market bv en FNV

Nadere informatie

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010.

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010. Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 1 januari 2009-1 april 2010 d.d. 12 november 2008 Ondergetekenden, partijen bij de CAO Huisartsenzorg, te weten: a. De Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN AKKOORD D.D. 2 JULI tussen. Vroom & Dreesmann B.V. de vereniging CNV Dienstenbond. de vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging

HOOFDLIJNEN AKKOORD D.D. 2 JULI tussen. Vroom & Dreesmann B.V. de vereniging CNV Dienstenbond. de vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging HOOFDLIJNEN AKKOORD D.D. 2 JULI 2015 tussen Vroom & Dreesmann B.V. en de vereniging CNV Dienstenbond en de vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging PARTIJEN: I. Vroom & Dreesmann B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf)

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf) Protocol: (Vakantie)verlof Auteur: Autorisator: Beoordelaars: Hoofd P,O&O Raad van Bestuur Medewerker P,O&O Goedgekeurd (paraaf) Komende Evaluatiedatum: December 2014 Dienst P.O&O. / (Vakantie)verlof /

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO 2014-2016

Onderhandelingsresultaat CAO 2014-2016 Onderhandelingsresultaat CAO 2014-2016 Op 19 november 2014hebben de Directie van de GD en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe

Nadere informatie

VITALITEITSREGELING INFORMATIE. Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon

VITALITEITSREGELING INFORMATIE. Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon VITALITEITSREGELING INFORMATIE Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Wat is de vitaliteitsregeling? 6 Waarom een vitaliteitsregeling? 6 Aanpassing

Nadere informatie

Deli XL aanvullende. collectieve arbeidsovereenkomst. Personeel & Organisatie. 1 juni 2007 tot. 1 juni 2012. Aanvullende CAO. www.delixl.

Deli XL aanvullende. collectieve arbeidsovereenkomst. Personeel & Organisatie. 1 juni 2007 tot. 1 juni 2012. Aanvullende CAO. www.delixl. Deli XL aanvullende Personeel & Organisatie collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2007 tot 1 juni 2012 Aanvullende CAO www.delixl.nl 2 Aanvullende Collectieve Arbeidsovereenkomst 2007-2012 Aanvullende

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten artikel 15.1 Toepassingsbereik 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de academisch medisch specialist. Onder de academisch medisch

Nadere informatie

CAO Callcentermedewerkers Facilitaire Callcenters

CAO Callcentermedewerkers Facilitaire Callcenters CAO Callcentermedewerkers Facilitaire Callcenters 1 november 2006 30 april 2008 Versie 0.5 Page 1 of 27 Inhoudsopgave Inhoudsopgave..2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Definities.4 Artikel

Nadere informatie