PLAN VAN AANPAK VERKENNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAN VAN AANPAK VERKENNING"

Transcriptie

1 PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1

2 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: oktober oktober e concept Uitgebreide Opdrachtbrief verwerkt Joost Broumels Cees Hamers Cees Hamers Begroting en projectkaarten stap 1 opgenomen Joost Broumels oktober 2012 Commentaar VNG verwerkt Governancestructuur toegevoegd Cees Hamers/Joost Broumels oktober 2012 Afronding tekst concept Cees Hamers/Joost Broumels Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 2

3 Inhoud Inleiding... 5 Achtergrond en vraagstelling... 5 Opdracht... 6 Doelstelling Verkenning... 8 Leeswijzer... 6 Op te leveren resultaten... 8 Stap 1: Voorbereiden en verkennen draagvlak;... 8 Stap 2: Inventarisatie en analyse bestaande ICT-voorzieningen en standaarden... 9 Stap 3: Uitwerken globaal functioneel ontwerp 1-klant 1-plan 1-informatievoorziening... 9 Stap 4: Kosten-baten analyse en advies over vervolg... 9 Beschrijving... 9 Uitgangspunten... 9 Interactieve en iteratieve aanpak Agile-benadering Projectorganisatie en participatie Werken in regio s Initiatiefgemeenten Klankbordgroepen Digitale samenwerkingsomgeving Rol KING/VNG Welke regio s Communicatie Aansturing en begeleiding Tijd & Resources Risicoanalyse Bijlage Projectkaarten Stap 1 Voorbereiden en verkennen draagvlak a. Uitgewerkt plan van aanpak b. Quick-scan informatiebehoefte en belemmeringen m.b.t. integrale intake en casemanagement c. Starting Gateway Informatievoorziening Sociaal Domein Stap 2 Inventarisatie en analyse van bestaande ICT voorzieningen en standaarden Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 3

4 Stap 3 Uitwerken globaal functioneel ontwerp 1 klant 1 plan 1 informatievoorziening Stap 4 Kosten-baten analyse en advies over vervolg Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 4

5 1. Inleiding De komende jaren krijgen de gemeenten forse nieuwe taken in het sociale domein. De voorbereiding voor de nieuwe Jeugdwet is in volle gang. De verwachting is dat het nieuwe kabinet zal doorgaan met de decentralisatie van de begeleiding naar de Wmo, en de bundeling van regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (werken naar vermogen). Daarbij staan de gemeenten voor de opdracht om te bezuinigen op de uitvoeringskosten en de administratieve lasten voor burgers én professionals te verlagen. 1 Als gevolg van de ontwikkelingen in het sociale domein worden gemeenten geconfronteerd met vragen op het terrein van ICT, informatiebeleid, standaardisatie van werkprocessen, privacy en gegevensbeveiliging. Het is van belang dat álle bij de decentralisaties betrokken partijen de gemeenten voorop zich een beeld vormen van hoe de informatievoorziening in het sociale domein vorm kan krijgen. De inzet van ICT is geen een doel op zich. Door ICT slim in te zetten kunnen gemeenten besparen op de uitvoeringskosten en administratieve lasten reduceren. Daarnaast helpt ICT innovaties door te voeren en nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk te maken. 2. Achtergrond en vraagstelling Er kan en zal geen sprake zijn van een blauwdruk of grand-design voor de informatievoorziening in het sociale domein. Immers, de contouren van het sociale domein en de beoogde dienstverlening zijn nog niet uitgekristalliseerd. De benodigde en gewenste informatievoorziening zal vanuit de praktijk en vanuit de uitvoeringsvragen moeten ontstaan. We willen bovendien aansluiten bij wat er al is, maar er zullen ook nieuwe procesbeschrijvingen, berichtenstandaards en nieuwe ICT-voorzieningen nodig zijn. Bij de verschillende decentralisatieoperaties zijn al projecten over ICT en informatievoorziening in gang gezet. Mede hierom is het nodig om snel te starten met een verkenning naar hoe ICT de uitvoering in het sociale domein kan ondersteunen. Ten eerste, gemeenten beginnen nu met het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Nu is er nog ruimte om gezamenlijke standaarden voor gegevens en werkprocessen te ontwikkelen en gemeenten hierop te laten aansluiten. Ten tweede, zolang de wetgeving nog niet is vastgesteld is er nog ruimte om gebruik van standaarden en gegevensuitwisselingen in de wet te borgen. De verkenning zal een beeld moeten geven van de mogelijkheden, maar ook (juist!) van de belemmeringen en risico s, zoals wettelijke beperkingen. Van gezamenlijke oriëntatie naar verkenning 1 De visie van de VNG op deze taken is beschreven in de notitie Bouwen op de kracht van burgers naar een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein. Deze notitie is in de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG op 12 oktober vastgesteld. Zie ook: Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 5

6 De afgelopen zomer is gestart met twee expertmeetings met medewerkers van de betrokken departementen, enkele gemeenten, VNG, KING en enkele ketenpartners (zoals Jeugdzorg Nederland). Vragen die hierbij zijn onderzocht zijn vragen als: Hoe hangen de reeds lopende projecten samen en hoe kunnen ze elkaar versterken? Wat is de rol van de burger? Hoe kunnen de administratieve lasten fors verlaagd worden? Welke werkende en herbruikbare oplossingen zijn voorhanden in de huidige uitvoeringspraktijk en geschikt voor de toekomst? Hoe sluit dit aan op de beweging naar een Compacte (rijks)overheid, de basisregistraties en het i-nup? Welk beleids- en verantwoordingsinformatie is straks nodig? En hoe kan de balans gevonden worden tussen een effectieve gegevensuitwisseling en het zorgvuldig gebruik van privacygevoelige gegevens en in de nieuwe wetgeving voldoende worden geborgd? Deze eerste gezamenlijke oriëntatie heeft geleid tot een samenwerking tussen departementen, VNG en gemeenten om een Verkenning te doen op de Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD). Deze verkenning moet in juli 2013 afgerond zijn. De VNG heeft KING opgedragen de verkenning in samenwerking te doen met een tiental gemeenten. De opdracht is beschreven in het document Uitgebreide opdrachtbrief Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein van de VNG d.d. 16 oktober Volgens de opdracht heeft de verkenning de volgende kenmerken 2 : Het project loopt van oktober 2012 tot en met juli Meedoen aan de verkenning dient voor de deelnemende gemeenten zelf ook meerwaarde te hebben Ketenpartners en leveranciers worden nadrukkelijk mee betrokken bij de verkenning Er is een klankbord met vertegenwoordiging van gemeenten maar ook VIAG, IMG 100K+ en G4. De inhoud wordt ontleend aan reële casussen aan te leveren door de deelnemende gemeenten KING is verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van de op te leveren resultaten. 3. Leeswijzer Dit plan van aanpak is gebaseerd op de Uitgebreide Opdrachtbrief Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein van de VNG d.d. 16 oktober Het plan van aanpak volgt volledig de lijn van de opdracht, de achterliggende visie en voorziet in de levering van de gevraagde deelproducten. In paragraaf 4, 5 en 6 is respectievelijk de opdracht, doelstelling en op te leveren resultaten beschreven. Per op te leveren resultaat is in de bijlage een meer gedetailleerde projectkaart opgenomen die o.a. de nadere aanpak, betrokkenen, inzet en planning vastlegt. In de eerste versie van het plan van aanpak zijn voor stap 1 voorbereiden en verkennen draagvlak de eerste drie projectkaarten uitgewerkt. De overige projectkaarten worden voor de start van de tweede stap 2 Zie pagina 15 van het document Uitgebreide opdrachtbrief Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein voor een toelichting op deze kenmerken. Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 6

7 opgeleverd aan de stuurgroep VISD en gevoegd als bijlagen bij dit plan van aanpak. De realisatie van een deelproduct begint pas als vooraf de projectkaart door de stuurgroep VISD is goedgekeurd. Naast de overall uitgangspunten (7), beschrijven we ook de iteratieve en interactieve aanpak die past bij de aard van de verkenning (8). De projectorganisatie (9), de aansturing en relatie opdrachtgever-opdrachtnemer (10), de inzetraming en dekking (11). Een overzicht van risico s en beheersmaatregelen vormt het laatste deel van dit plan van de aanpak. 4. Opdracht De opdracht die is geformuleerd luidt: Voer, samen met een representatieve groep gemeenten, een verkenning uit naar de te organiseren en innoveren informatievoorziening in het sociale domein. De opdracht valt uiteen in de volgende deelopdrachten 3 : 1. Beschrijf het principe van 1-gezin 1-plan 1-informatievoorziening: Beschrijf welke gegevens nodig zijn om de uitvoering in het sociale domein volgens dit principe in te richten, verken uit welke bronnen deze gegevens betrokken kunnen worden en beschrijf hoe partijen (gemeenten, ketenpartners en burgers) met elkaar deze informatie kunnen uitwisselen. Verken in hoeverre het mogelijk, nodig en wenselijk is om deze uitvoering met behulp van ICT te ondersteunen en beschrijf welke functionele ICT-componenten dan aanvullend of vervangend nodig zijn om de dienstverlening mogelijk te maken. 2. Onderzoek haalbaarheid en draagvlak: onderzoek of het realiseren van de benodigde informatievoorziening en standaardisatie in de praktijk haalbaar zijn en of er bij de gemeenten, departementen, ketenpartners en ICT-leveranciers draagvlak is om een dergelijke ICT-voorziening breed in de gemeenten in te voeren. 3. Bepaal standaarden voor gegevens en werkprocessen: Stel voor het sociale domein een eerste versie op van een standaard gegevensset (eenheid van taal) en gestandaardiseerde werkprocessen. Inventariseer hoe de uitvoeringsprocessen nu verlopen en inventariseer welke systemen op dit moment gebruikt worden. Geef een advies hoe vanuit de huidige situatie het principe van 1 klant 1-plan 1-informatievoorziening breed in gemeenten ingevoerd kan worden. 4. Beschrijf de belemmeringen en mogelijkheden als gevolg van de beoogde informatievoorziening: deze kunnen inhoudelijk, technisch, bestuurlijk, of juridisch (privacy) zijn. Geef bij de geconstateerde belemmeringen een advies hoe ze weggenomen kunnen worden. 5. Geef een overzicht van de kosten en opbrengsten: geef een globale raming van de kosten en opbrengsten van de invoering van de voorgestelde informatievoorziening en standaarden (en eventueel van de voorgestelde ICT-voorzieningen). Beschrijf wat er nodig is (financieel, bestuurlijk, juridisch, technisch) om de nieuwe oplossingen voor het sociale domein te realiseren. De beschrijving moet als basis kunnen dienen voor besluitvorming over het vervolg (onder andere de vraag over het wel/niet realiseren van landelijke ICT-voorzieningen ter ondersteuning van het sociale domein). 3 Pagina 4 opdrachtbrief Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 7

8 6. Leg een relatie met het project (ROMA) KING heeft deze opdrachtformulering geaccepteerd. Onderliggend plan van aanpak is een gedetailleerde uitwerking van de manier waarop KING de opdracht zal operationaliseren. 5. Doelstelling van de verkenning Doelstelling van het uit te voeren project is: Doorbreek verkokerd werken van organisaties, langs de lijnen van de eigen organisaties, en binnen de kaders van de materiewetten. Schep samenhang. De huidige organisatie-inrichting en informatievoorziening zijn onvoldoende in staat een samenhangend beeld van de klant te vormen en in samenhang een passend dienstenaanbod te leveren. Zorg dat daar verbetering in komt. Zorg dat de gemeenten de regie kunnen voeren over de vele organisaties die in het sociale domein werkzaam. Breng samenhang en overzicht aan in het dienstenaanbod en in het veld van aanbieders. Faciliteer zelfredzaamheid van de klant en creëer (ICT-)voorzieningen waarmee de klant (waar dat kan) zijn/haar eigen ondersteuning kan organiseren. Geef de klant daarbij zelf voldoende inzicht in de mogelijkheden en het aanbod. Verlaag de administratieve lasten voor burgers én professionals. De verschillende lijnen van verantwoording, toezicht, inspectie, kwaliteitsbewaking en beleidsvorming stellen elk hun eigen (omvangrijke) eisen aan de informatievoorziening binnen de uitvoering. Verminder bureaucratisering van de uitvoering. 6. Op te leveren resultaten Conform de opdracht verloopt de verkenning in vier stappen die (gedeeltelijk) parallel afgewerkt zullen worden en elke stap heeft een concreet aantal te leveren producten/resultaten. Hieronder staan de resultaten samengevat. In de bijlagen (projectkaarten) staan de stappen uitgewerkt en is aangegeven hoe het resultaat bereikt gaat worden, welke inspanning geraamd wordt en van wie. Op te leveren deelproducten: Stap 1: Voorbereiden en verkennen draagvlak; 1. Uitgewerkt Plan van Aanpak, inclusief een lijst met deelnemende gemeenten, en een uitwerking van de deelprojecten in projectkaarten. 2. Quick-scan informatiebehoefte en belemmeringen m.b.t. integrale intake en casemanagement. Deze quick-scan dient uiterlijk 9 november 2012 afgerond te zijn. 3. Starting Gateway Informatievoorziening Sociaal Domein: Een advies over het (bestuurlijk) draagvlak bij gemeenten, rijk, ketenpartners en ICT-leveranciers om te komen tot een herziening van de informatievoorziening in het sociale domein. Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 8

9 Stap 2: Inventarisatie en analyse bestaande ICT-voorzieningen en standaarden 4. Inventarisatie van bestaande ICT-voorzieningen (en hun samenhang) in de drie domeinen, en analyse van herbruikbaarheid. 5. Inventarisatie van processen en informatiestromen (gegevensoverdracht) 6. Globaal procesmodel sociaal domein 7. Gegevensstandaard sociaal domein 8. Advies over de benodigde aanpassingen aan GEMMA en StUF Stap 3: Uitwerken globaal functioneel ontwerp 1-klant 1-plan 1- informatievoorziening 9. Een globaal functioneel ontwerp van hoe het principe van 1-klant 1-plan 1-informatievoorziening en een advies hoe dit in een ICT-oplossing kan worden vormgegeven 10. Een advies hoe met behulp van ICT de zelfredzaamheid van de klant kan worden versterkt 11. Een advies hoe de administratieve lasten voor burgers en professionals kunnen worden verlaagd 12. Een advies over de privacyaspecten van een samenhangende informatievoorziening in het sociale domein. 13. Een advies over verticale en horizontale verantwoording. Stap 4: Kosten-baten analyse en advies over vervolg Beschrijving 14. Kosten-baten analyse 15. Advies over het vervolg 7. Uitgangspunten Algemeen De verkenning bouwt zoveel mogelijk voort op al bestaande en bewezen oplossingen. Deze bestaande systemen kunnen zowel inhoudelijk zijn (zoals gegevenssets) als technisch (zoals infrastructuren); De verkenning sluit zoveel als mogelijk aan bij lopende ontwikkelingen en projecten. Een inventarisatie hiervan maakt onderdeel uit van dit plan van aanpak en is opgenomen in bijlage 1. Hierin wordt tevens een voorstel gedaan hoe de samenhang en betrokkenheid te organiseren. Het globaal functioneel ontwerp voor 1-klant 1-plan 1-informatievoorziening en de overige producten van de verkenning worden organisatie- en structuuronafhankelijk ontwikkeld. Zij dienen bruikbaar te zijn in verschillende domeinen en flexibel schaalbaar te zijn als de komende jaren nieuwe verschuivingen in taken in de AWBZ, de Zvw en/of de Wmo plaatsvinden. Zij worden onderdeel van de door te ontwikkelen GEMMA-portfolio (GEMMA 2.0) Investeringsbesluiten voor het vervolg kunnen alleen genomen worden op basis van een positieve kosten-baten-analyse. Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 9

10 Methodisch Ontwikkelen van ideeën en concepten vindt plaats vanuit de praktijk, gebaseerd op ervaringen in de praktijk, met betrokkenheid van professionals bij gemeenten, ketenpartners en ICTleveranciers en van klanten / burgers. Waar mogelijk werken we in de regio aan de verschillende projecten uit deze verkenning en gezamenlijk in de op te richten digitale community. We maken gebruik van relevante instrumenten en hulpmiddelen die ontwikkeld zijn bij de programma s LRKP, Operatie NUP en Operatie BRP, zoals impactanalyses, i-spiegel, monitoring, FAQ s, leveranciersmanagement en de Business Case methodieken. Voor de oplevering van deelproduct 13: Een advies over verticale en horizontale verantwoording gebruiken we de kennis en instrumenten van KING inzake benchmarking en Waarstaatjegemeente. 8. Interactieve en iteratieve aanpak De aanpak is interactief want de opdracht aan KING is gemeenten, huidige actoren binnen het veld én bestaande transitie-initiatieven te betrekken bij het uitvoeren van dit plan van aanpak. Betrekken betekent in dit geval dat de deskundigheid van deze gemeenten en professionals uitgangspunt is voor de inhoud van de te leveren resultaten. KING faciliteert de gedachtenvorming, analyseert verschillen in visies en/of procesbeschrijvingen, deelt de ideeën en is penvoerder. Dat alles volgens het principe: denken, delen en doen. Met de 10 gemeenten die deze verkenning ter hand nemen maakt KING door B en W bekrachtigde afspraken over hun bijdragen en de waarde die de verkenning voor deze gemeenten zelf moet hebben. Niet alle gemeenten zullen alle deelopdrachten verkennen, maar het is wel de bedoeling dat meer gemeenten gelijktijdig nadenken over dezelfde vragen zodat het mogelijk is om verschillen te constateren en te verwerken. Op basis hiervan kunnen we generieke aspecten onderscheiden van specifieke situaties. KING zorgt ervoor dat alle 15 op te leveren deelproducten ergens bij een of meer gemeenten belegd zijn. KING regisseert dus de inbreng van gemeenten bij de uitwerking van de deelproducten. De aanpak is ook iteratief, de opdrachtbrief geeft daartoe de argumentatie: De contouren van het sociale domein en de beoogde dienstverlening zijn nog niet uitgekristalliseerd. Er kan en zal daarom geen sprake zijn van een blauwdruk of grand-design voor de informatievoorziening in het sociale domein. De benodigde en gewenste informatievoorziening zal vanuit de praktijk en vanuit de uitvoeringsvragen moeten ontstaan 4. Dat betekent niet alleen dat inhoud vanuit de uitvoeringsvragen stap voor stap vorm krijgt maar dat het plan van aanpak ook werkende-weg nadere concretisering krijgt. Het plan van aanpak is een dynamisch plan dat KING in de eerste maanden van het project steeds verder concretiseert in projectkaarten voor alle 15 op te leveren deelproducten. Bij de start van de verkenning heeft KING van de deelproducten van stap 1: voorbereiding en verkenning draagvlak in projectkaarten per deelproduct uitgewerkt en voor de andere drie stappen een globalere projectbeschrijving per stap opgesteld. Voor de raming van de uitvoeringskosten, de sturing en verantwoording van de verkenning moet deze mate van concretisering toereikend zijn. Voor de acceptatie van de resultaten zijn voor alle op te leveren deelproducten projectkaarten nodig. De eerste drie kaarten zijn een voorbeeld voor de verder 4 Zie Uitgebreide Opdrachtbrief pagina 3. Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 10

11 concretisering van de overige. Binnen de uitvoering van stap 1 stelt KING deze resterende projectkaarten op. Agile-benadering Projecten kennen drie hoekstenen voor de besturing: tijd, geld en overeengekomen resultaat (scope). Bij projecten die nog veel onzekerheid kennen of over nieuw nog te doorgronden denkbeelden gaan zoals deze verkenning, moeten we zorgvuldig omgaan met het vastzetten van alle drie de hoekstenen. Ook omdat er een groot aantal partijen betrokken is en draagvlak belangrijk is. Daarom volgen we een zogenaamde agile-benadering. Dat betekent dat we in dit geval via de stuurgroep voortdurend moeten bekijken of het gelijktijdig vastzetten van zowel geld, tijd als scope tot het goede resultaat leidt. Misschien is er reden om scope, geld of tijd aan te passen. Bijvoorbeeld door time-boxing (verkleinen van scope) of budget verruiming. Het principe is dat er 15 deelprojecten binnen de begroting van.,- eind juli 2013 gereed zijn. Maar een transparante rapportage over de voortgang zal tot een discussie moeten kunnen leiden over de diepgang van de verkenning en of het allemaal haalbaar is. KING is verantwoordelijk voor deze regelmatige rapportage aan de stuurgroep VISD. 9. Projectorganisatie en participatie. Gemeenten hebben zich aangemeld om te participeren in de Verkenning. Om op korte termijn het gevraagde te kunnen leveren is het aantal gemeenten waar KING de workshops mee organiseert vastgesteld op 10. Deze gemeenten noemen we de initiatiefgemeenten, zij betrekken zelf de regiogemeenten en de professionele (uitvoerings-) organisaties bij de ideevorming. Alle initiatiefgemeenten hebben een vaste vertegenwoordiger in een te vormen klankbordgroep visie en realisatie. Werken in regio s Zwaartepunt in de werkwijze is en blijft liggen bij de regionale aanpak die gemeenten en/of samenwerkende gemeenten reeds in gang hebben gezet. Immers, deze actoren kennen elkaar en weten ook dat ze het met elkaar moeten doen. Als KING sluiten we aan bij regionale verbanden en initiatieven die er zijn of faciliteren we de regio bij het opzetten hiervan. Samenhang en integraliteit in de aanpak staan voorop. Dit geldt ook voor de regionale overleggen met professionele organisaties in de uitvoering. Voor selectie van deelnemende actoren zijn enkele zaken van belang: We zijn nadrukkelijk op zoek naar gemeenten/regio s die geloven in deze gezamenlijke aanpak en hieraan willen bijdragen. (formeel) commitment vanuit deze gemeenten/ regio s voor deze gezamenlijke aanpak is essentieel; Onder regio verstaan we een groep gemeenten die reeds regionaal georganiseerd zijn of samenwerking zoeken op dit thema decentralisaties en dit gezamenlijk oppakken. Bij voorkeur sluit het aan op de regiovorming die in het kader van de jeugdwet wordt voorgesteld dan wel de arbeidsmarktregio s die zijn aangewezen. Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 11

12 Kennis meenemen uit het sociaal domein (of een van de deeldomeinen) en de gerelateerde ketenpraktijk is een voorwaarde evenals de relatie kunnen leggen tussen inhoud en informatievoorziening (proces- en informatiearchitectuur, applicatielandschap, ketens); Waar nodig houden we bijeenkomsten centraal in het land en/of bij gemeenten. We richten ook een digitale samenwerkingsomgeving in. Per regio organiseren we een startup in de vorm van een regionale werksessie. Hierin besteden we (1) aandacht aan de inhoud (verdiepen van de inrichtingsprincipes 1 plan, 1 klant, 1 informatievoorziening en zelfredzaamheid ) en (2) maken we afspraken over de specifieke ondersteuningsbehoefte per regio. In onderstaand format is per thema en per deeldomein aangegeven wat de accenten kunnen zijn per regio (zie bijlage 2). Tenslotte stellen we ook een samenwerkingscontract (3) op waarin staat op welke ondersteuning de gemeenten vanuit de Verkenning kunnen rekenen, wat de waarde is die gemeenten terug willen zien voor hun inspanning en welke inspanning de gemeente aan de Verkenning levert in kennis en uren. KING verwacht dat het College van B en W van betrokken gemeente dit contract tekent. Initiatiefgemeenten Gemeenten hebben zich aangemeld om te participeren in de Verkenning. Om op korte termijn het gevraagde te kunnen leveren is het aantal gemeenten waar KING de workshops mee organiseert vastgesteld op 10. KING maakt een lijst van de gemeenten waar een succesvolle intake mee heeft plaatsgevonden. Deze lijst met initiatiefgemeenten, waar representativiteit voldoende geborgd is, wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de opdrachtgever VNG. De initiatiefgemeenten betrekken dus zelf de regiogemeenten en de professionele (uitvoerings-) organisaties bij de ideevorming. Door onderstaande tabel met de initiatiefgemeenten in te vullen zorgt KING ervoor dat alle aspecten van de informatievragen voldoende door de verschillende regio s afgedekt worden. ROMA gemeenten Nieuwegein, Veldhoven en Ede Regio.. Ervaring wordt vooral opgedaan op het gebied van Jeugd Begeleiding Werk en inkomen Onderwijs Inkijk en klantbeeld Processturing Verwijsindex en signalering Casusoverleg Social media en e-ondersteuning Toezicht, verantwoording en beleidsinformatie Ketensamenwerking Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 12

13 Regionale samenwerking Migratie en transitie Privacy en doelbinding Alle initiatiefgemeenten hebben een vaste vertegenwoordiger in de klankbordgroepen, zoals hieronder beschreven. Per regio is er voor KING een aanspreekpunt. Als onderligger stellen we per regio een compacte agenda op met daarop de activiteiten die we in dit kader gezamenlijk gaan uitvoeren. Klankbordgroepen Om de kennis van de individuele gemeenten te delen en te verrijken organiseert KING twee Klankbordgroepen. Een klankbord met vertegenwoordigers uit de deelnemende initiatiefgemeenten op de inhoudelijke aspecten van de decentralisatie (de business). Dit is de Klankbordgroep visie en realisatie. Met business bedoelen we hier nadrukkelijk de binnengemeentelijke dialoog tussen de professional (bv directeuren sociaal domein), de dienstverlening (bv de directeuren dienstverlening) en I&A (bv de hoofden I&A dan wel CIO s). Naast de betrokkenheid van de initiatiefgemeenten organiseert KING rond de uitvoering van de opdracht reviewgroepen waarin zitting hebben een vertegenwoordiging van andere gemeenten, de provincies en de koepelorganisaties. Als counterpart voor de klankbordgroep met de domeinkennis organiseert KING een Klankbordgroep Ondersteuning en Bedrijfsvoering voor het bespreken van de informatievragen. Deze klankbordgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van drie expertgroepen. Een expertgroep ICT bestaande uit informatiemanagers van de initiatiefgemeenten, de VIAG, de IMG 100K+ en de G4. Bovendien is met D!mpact/GovUnited afgesproken hierin te participeren namens samenwerkende gemeenten. De expertgroepen leveranciers, waaronder de huidige leveranciers aan gemeenten & de beheerders van de applicaties van organisaties waar de gemeenten intens mee moeten samenwerken en via een eigen expertgroep de zorginstellingen en aanbieders. Het begrip leveranciers heeft dus in de Verkenning een brede betekenis. Tenslotte een expertgroep vanuit de departementen die zich buigt over voorstellen rond privacy, beleidsverantwoording en relaties tussen de informatievraagstukken en de regelgeving. Deze expertgroep zal grotendeels bestaan uit een selectie van de deelnemers aan de expertmeetings van afgelopen zomer (zie paragraaf 2). De VNG heeft altijd toegang tot workshops en projectgroepen in de rol van opdrachtgever. De VNG en de Departementen hechten eraan dat burgers en belangengroepen op een of andere manier betrokken worden. In deze Verkenning is dat een vraag die KING aan de gemeenten zal stellen. KING ondersteunt desgevraagd daarbij. Voor het verdere verloop van de decentralisaties zal Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 13

14 op basis van de ervaringen opgedaan in de verkenning KING een voorstel doen. KING regelt ook dat de belangengroepen van burgers toegang krijgen tot de community. Digitale samenwerkingsomgeving KING zet een digitale samenwerkingsomgeving in, vergelijkbaar met die van Operatie NUP, om kennisuitwisseling te bevorderen. In de achterliggende projectkaarten is ook hiervoor een projectkaart meegenomen (bijlage 3). Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 14

15 Rol KING/VNG De rol van KING/VNG is niet alleen een faciliterende, maar ook een uitvoerende rol. Waar uit de regionale aanpakken vraagstukken m.b.t. privacy naar voren komen die nader onderzoek naar weten regelgeving vragen en/of advies richting de rijksdepartementen is de VNG aan zet. Waar de regionale agenda s overlappende vraagstukken laten zien op het terrein van bijvoorbeeld inzicht creëren in het netwerk van organisaties of een analyse van de bestaande (ICT-)voorzieningen, is KING aan zet. KING en VNG hebben dus, vergelijkbaar met de regionale agenda s, een deels hiervan afgeleide agenda met overkoepelende vraagstukken en activiteiten. Welke regio s De regio s waarmee nu al contact is zijn: 1. Ede (Foodvalley regio) 2. Eindhoven (Gesicht Oost Brabant) 3. Enschede 4. Rotterdam 5. Haaglanden 6. Leeuwarden 7. Zaanstad/ Purmerend 8. Amsterdam (regio van 16 omliggende gemeenten) Daarnaast heeft een aantal gemeenten gemeld zich bij de verkenning te willen aansluiten.: 9. Haarlem/Haarlemmermeer 10. Drenthe 11. Nieuwegein 12. Lopik 13. Lansingerland 14. Dordrecht 15. Oss Communicatie Voor gemeenten en andere belangstellenden richt KING bij de start van het project een (deel)website in, onder de KING website (link). Hier is te vinden: informatie over andere specifieke 3d activiteiten KING (aanbod en ervaringen), lessons learned van andere gemeenten, d.m.v. beschrijvingen van pilots, best&bad practices, namen van collega's (KING, gemeenten) om te weten wie wat doet en waarover aangesproken/bevraagd kan worden Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 15

16 links met VNG-website, transitiebureau s, project Samenhang, etc.. zodat ook de informatie over bijvoorbeeld het wetgevingstraject en de tijdsplanning actueel aangeboden worden links met het professionele veld maandelijks inspirerende columns/blogs De eerdergenoemde digitale samenwerkingsomgeving maakt onderdeel uit van deze website. 10. Aansturing en begeleiding De aansturing van het project is als volgt: Opdrachtgever is de VNG. Opdrachtnemer is KING. Voor de uitvoering van de opdracht sluit de VNG een contract met KING. De VNG organiseert de randvoorwaarden om het project uit te voeren (waaronder voldoende financiering en bestuurlijk draagvlak). KING voert de opdracht uit. Gedelegeerd opdrachtgever is de stuurgroep. In de stuurgroep zitten minimaal 2 vertegenwoordigers vanuit gemeenten (gemeentesecretarissen), de betrokken directeuren van de departementen (VWS, VenJ, SZW en BZK), vertegenwoordigers vanuit de VNG (Voorzitter stuurgroep en uitvoering namens VNG) en een vanuit KING. De projectleider (vanuit KING) neemt ook deel aan de stuurgroep, maar is daar geen lid van. Het secretariaat van de stuurgroep wordt gevoerd door KING. KING stelt een projectleider aan voor de uitvoering van het gehele project. Onder de projectleider (KING) vallen in elk geval de: o De klankbordgroepen en de expertgroepen (zie participatieschema pagina 14) o Het Relatiemanagement o De afstemming met / deelname in gerelateerde projecten Voor de kwaliteitsbewaking organiseert de VNG een doorlopende audit op de uitvoering van het project (kosten VNG). 11. Tijd & Resources Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 16

17 12. Risicoanalyse Risico Maatregel Verantwoordelijk De contouren van het sociale domein en de beoogde dienstverlening zijn nog niet uitgekristalliseerd. Dit leidt tot onbruikbare resultaten uit de verkenning. Committment van gemeenten via B&W vergt lange doorlooptijd In deze fase van de Verkenning zoeken gemeenten teveel details omdat het voor hen voorbereiding op de uitvoering is. Dit gaat ten koste van de tijd beschikbaar voor het onderzoek naar generieke aspecten. Professionele organisaties (zorginstellingen en dienstverleners) zijn of worden onvoldoende betrokken door de gemeenten in hun omgevingsverkenning. Agile aanpak leidt tot voortdurend bekijken of het vastzetten van zowel geld, tijd als scope tot het goede resultaat leidt. Terugkoppeling en discussie vindt plaats in de Stuurgroep VISD op basis van transparante rapportages Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van bestuurlijk committment. Hiervoor stelt KING een korte projectbrief op die de verkenning en aanpak in hoofdlijnen toelicht Nadrukkelijk onderwerp van gesprek in de intake is wat de (informatie)behoefte is van de deelnemende gemeente (What s in it for me?). Op basis van deze behoeften gaan we, evt vooruitlopend op bestuurlijk commitment, aan de slag. In de intake duidelijk het doel van de Verkenning aangeven naast de ontwikkeling bij de gemeenten. KING professionals blijven gericht zoeken naar generieke aspecten. Via de expertgroepen Leveranciers toetst KING bij koepels of blijkt dat de organisaties betrokken zijn. KING Gemeenten en KING KING KING/VNG Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 17

18 Onvoldoende middelen om voldoende diepgang te verkrijgen. Rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer is niet duidelijk bij betrokkenen bij Verkenning, dit leidt tot onrust. VNG heeft een rol als opdrachtgever en in de uitvoering. Individuele gemeente kan beoogde tempo en inzet niet waarmaken. Hierdoor lopen de 10 gemeenten niet gelijk op. Decentralisaties worden vertraagd doordat uitstel komt over nadere besluitvorming op landelijk niveau onderzocht moet worden. (Bijvoorbeeld rond de kabinetsformatie) Er is onvoldoende kennis bij KING aanwezig om het gevraagde te leveren. KING rapporteert via de stuurgroep over de te verwachten resultaten. De stuurgroep stuurt bij naar scope of extra middelen. Via de gemeentelijke vertegenwoordiging in de stuurgroep wordt aan de verwachtingen gewekt. VNG en KING houden rollen scherp en communiceren daar regelmatig over. Binnen VNG is de scheiding van rollen helder. Eigen inzet VNG en KING goed definiëren. Tijdig signaleren dat een bepaalde gemeente op achterstand loopt en de Verkenning dreigt op te houden. Met de andere gemeenten doorgaan en individuele afspraken maken. (Realisatie gaat in deze fase voor draagvlak) Verkenning realiseert de deelproducten ongeacht de politieke discussies. KING zorgt voor voldoende kennis door eigen en externe experts in te zetten en goed gebruik te maken van de aanwezige kennis in het veld en bij koepel- en brancheorganisaties. Stuurgroep VISD KING en VNG Stuurgroep VISD en KING VNG en KING KING Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 18

19 Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 19

20 Bijlage 1 Afstemming lopende projecten Om de afstemming met de gerelateerde projecten goed vorm te kunnen geven gelden de volgende uitgangspunten: Project Integrale Aanpak In de selectie van de deelnemende gemeenten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de al geselecteerde focusgemeenten in het project Integrale Aanpak. De projectleider Integrale Aanpak heeft toegang tot de klankbordgroepen van het project Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein. De geconstateerde belemmeringen in wet- en regelgeving worden tussen de beide projecten uitgewisseld. Op 15 november 2012 vindt er een gezamenlijke start-up plaats tussen KING en de accountmanagers van het project integrale samenhang. Project GuWA Het project GuWA formuleert vanuit haar eigen opdracht en stuurgroep de eisen en randvoorwaarden die zij stelt aan: De gegevens set Wmo Het globale procesmodel voor de (keten)uitvoering Wmo De wijze waarop gegevensuitwisseling in de Wmo-wet wordt verankerd Het project Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein dient binnen deze eisen en randvoorwaarden een voorstel te doen voor de standaard gegevens set voor het sociale domein en voor een globaal procesontwerp. In november vindt er een eerste gesprek plaats tussen KING en projectleider GuWa voor het maken van concrete afspraken. In de totstandkoming van deze onderdelen vindt nauwe afstemming plaats tussen de beide projecten. Een medewerker vanuit het project Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein neemt deel in de projectgroep van het project GuWA. Project Beleidsinformatie Jeugdwet Het project Beleidsinformatie Jeugdwet formuleert vanuit haar eigen opdracht de eisen en randvoorwaarden die zij stelt aan: De gegevensset Jeugd Het globale procesmodel voor de (keten)uitvoering Jeugd (zorgkader en gesloten kader voor JB/JR) De wijze waarop gegevensuitwisseling in de Jeugdwet wordt verankerd Plan_van_aanpak_VISD_v0.4.docx 20

Verkenning informatievoorziening sociaal domein (VISD) Bijeenkomst met leveranciers. 22 maart 2013

Verkenning informatievoorziening sociaal domein (VISD) Bijeenkomst met leveranciers. 22 maart 2013 Verkenning informatievoorziening sociaal domein (VISD) Bijeenkomst met leveranciers 22 maart 2013 Doel van de bijeenkomst: 1. Introductie VISD en toekomstige informatiebehoefte gemeenten 2. Verbinden vragen

Nadere informatie

Voorstel voor een gezamenlijke gemeentelijke aanpak Informatievoorziening Sociaal Domein

Voorstel voor een gezamenlijke gemeentelijke aanpak Informatievoorziening Sociaal Domein Voorstel voor een gezamenlijke gemeentelijke aanpak Informatievoorziening Sociaal Domein Van: bureau VNG, programma 3D Aan: de VNG- commissies: Jeugd, Gezondheid & Welzijn, Gemeentelijke Dienstverlening

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Informatievoorziening Sociaal Domein

Informatievoorziening Sociaal Domein Informatievoorziening Sociaal Domein Seminar Zorgmonitor 22 november 2013 Hans Versteeg VNG Welke informatie heeft u nodig om te kunnen sturen? en hoe voorkomt u bureaucratie? Verkenning Informatievoorziening

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein

Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein Actielijn 1. Specificaties voor een gemeentelijk regiesysteem Vanuit het veld is de behoefte aan ondersteuning

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen NOTITIE Uitwerking Toekomstvisie Beschermd Wonen Auteur(s) : Anne Derksen i.s.m. werkgroep Datum : 18 mei 2016 Versie : Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen Uitgangspunt:

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Gemeentelijke monitor sociaal domein uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Onder welke voorwaarden koopt u 1,2 miljard aan ICT in?

Onder welke voorwaarden koopt u 1,2 miljard aan ICT in? Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onder welke voorwaarden koopt u 1,2 miljard aan ICT in? Peter Klaver Jeroen Schuuring 12 november 2015 Meer informatie via de KING website https://www.kinggemeenten.nl/

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Informatievoorziening 3D Sociaal Domein (1) Van visie naar aanpak

Informatievoorziening 3D Sociaal Domein (1) Van visie naar aanpak Informatievoorziening 3D Sociaal Domein (1) Van visie naar aanpak 1 Als je op dit moment als gemeente nog niet weet hoe jouw dienstverlening er in 2015 concreet uit gaat zien, dan is het een verwijtbare

Nadere informatie

Living Labs: we doen het gewoon

Living Labs: we doen het gewoon Living Labs: we doen het gewoon Conclusies VISD 1. Gegevensuitwisseling in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak. Nú standaarden afspreken en starten met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen.

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen Hans Versteeg beleidsmedewerker informatiebeleid VDP 16 juni 2011 waar gaan we naar toe: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak, (goedkoper) één

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

Innovatie in Dienstverlening!

Innovatie in Dienstverlening! Innovatie in Dienstverlening! Op weg naar de uitvoeringsagenda 2020 Donderdag 27 juni 2013, Q2 Nijmegen Herijking visie op dienstverlening 2005: Antwoord gezamenlijke stip op horizon 2015 gemeenten en

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Projectplan Passend Onderwijs

Projectplan Passend Onderwijs Projectplan Passend Onderwijs Naam van het project Passend Onderwijs Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling

Nadere informatie

Integrale Dienstverlening. Johan van der Waal. Manager CP-ICT Inwonerszaken

Integrale Dienstverlening. Johan van der Waal. Manager CP-ICT Inwonerszaken Integrale Dienstverlening Johan van der Waal Manager CP-ICT Inwonerszaken CP-ICT Inwonerszaken Ontrafelt, schakelt en verbindt Onderdeel van Divosa en de VNG Onze producten en diensten: Voor álle gemeenten

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor Gemeente Ede Memo Aan : Leden van de gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 15-7-2014 Zaaknummer : 16944 Bijlage : Startnotitie sociale monitor Onderwerp : Sociale monitor Door

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Deze wet verplicht professionals in de sectoren

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.2 Datum: 9 januari 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.5 Datum: 08 oktober 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016

PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016 PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016 Wat is er aan de hand? Actualiteit, media, politiek Calamiteiten Te weinig samenwerking en informatiedeling door professionals roep om meer regie (Heerlen) Juridische kritiek

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 21 maart ECIB/U Lbr. 17/017 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 21 maart ECIB/U Lbr. 17/017 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 21 maart 2017 Ons kenmerk ECIB/U201700182 Lbr. 17/017 Telefoon (070) 373 8338 Bijlage(n) 1 Onderwerp nieuw verantwoordingsproces informatieveiligheid

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Informatienota. Inleiding

Informatienota. Inleiding Informatienota Vergadering : Voorstelnummer : Registratienummer : 13.014527 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : KCC 2 Bijlage(n) : B&W-datum/nummer : juli 2013, nummer Commissie/datum : Samenleving,

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsversterker Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Wat levert het op? Als organisatie: - Betere resultaten door effectief samenwerken en een gezamenlijke focus

Nadere informatie

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Lancering Ondersteuningsprogramma Maart 2014 Inhoud Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars Doelstelling Ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Deelprojectplan. Herontwerp Planning & Control

Deelprojectplan. Herontwerp Planning & Control Deelprojectplan Herontwerp Planning & Control Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van herinrichting van P&C-processen, taken en verantwoordelijkheden,

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1

Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1 Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1 Seminar: Rapport Elias 1/29/2015 2 Woord vooraf van de commissie Als slechts enkele aanbevelingen worden uitgevoerd en de resterende niet, voorziet de commissie

Nadere informatie

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Marktonderzoek Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Versie 1.0, 4 mei Kenmerk. 0014 1 Gezamenlijke backoffice informatievoorziening Binnen het programma 'Gezamenlijke backoffice informatievoorziening'

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht transformatie WSW

Onderzoeksopdracht transformatie WSW Onderzoeksopdracht transformatie WSW 1. Context De gemeenten Lopik, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Stichtse Vecht en de Ronde Venen voeren op dit moment samen de Wet sociale werkvoorziening uit binnen

Nadere informatie

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Dienstverlening 2020 Stavaza na oplevering visie VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Larissa Zegveld, Directeur KING Gezieta van der Belt, programmamanager pilots Dienstverlening en informaaebeleid komen

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht 09:30 10:00 Inloop 10:00 10:30 Opening en presentatie Digitale Agenda 2020 door Jan Fraanje, commissielid D&I 10:30 11:15 Lezing over de informatiemaatschappij

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden:

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden: Op het vlak van informatie uitwisseling tussen bedrijven valt veel te verbeteren. Veel van die verbeteringen vinden hun oorzaak in het niet goed op elkaar aansluiten van de verschillende softwaretoepassingen

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie