Rapport. Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A te Oosterhout. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. D. Brunke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A te Oosterhout. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. D. Brunke"

Transcriptie

1 Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A te Oosterhout projectnr A revisie juni 21 Auteur(s) ing. D. Brunke Opdrachtgever Gemeente Oosterhout Postbus GB Oosterhout datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave definitief D. Brunke M. Elings

2 Colofon Verantwoording Project: Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A te Oosterhout Projectnummer: A Plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 21): de heer P. van Vuren Nemen van grondwatermonsters (protocol 22): de heer J. van de Wouw Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 218): de heer R. Bink Verklaring functiescheiding Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2. Naam en handtekening veldwerker (21): Naam en handtekening veldwerker (22): Naam en handtekening veldwerker (218):

3 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Inhoud Blz. 1 Inleiding 3 2 Vooronderzoek Algemeen Terreinbeschrijving en locatiegegevens Voormalig- en huidig gebruik Bodemkwaliteitskaart (BKK) Functieklassekaart Overige historische gegevens Toekomstig gebruik Bodemopbouw en geohydrologie Conclusie vooronderzoek en hypothese 16 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 17 4 Onderzoeksresultaten Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen Analyseresultaten Toetsingskader Grond Grondwater Verkennend asbestonderzoek Toetsingskader Onderzoeksresultaten Conclusie verkennend asbestonderzoek 23 5 Conclusies 24 Bijlagen 1. Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen 2. Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 3. Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding toetsingswaarden 4. Achtergrond-, tussen- en interventiewaarden grond en streef-, tussen- en interventiewaarden grondwater 5. Toelichting op achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden 6. Analysecertificaten 7. Kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek 8. Foto's onderzoekslocatie Tekeningen A-O-1 Overzichtstekening met ligging locatie A-S-1 Situatietekening met locaties boringen en peilbuizen (schaal 1:5) blad 2 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

4 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Oosterhout is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in de periode februari 21 mei 21 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de St. Josephstraat plangebied A te Oosterhout. Het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van plangebied B is in het rapport 'Verkennend bodemonderzoek St. Jospehstraat plangebied B, Oranjewoud B.V., kenmerk B, juni 21' gerapporteerd. Aanleiding Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van plangebied A. Plangebied A maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsgebied St. Josephstraat en omgeving. Doel Het doel van het onderzoek is het bepalen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de St. Josephstraat plangebied A te Oosterhout. Dit door middel van het inventariseren van de reeds bekende onderzoeksgegevens, aangevuld met een veldonderzoek ter plaatse van locaties met onbekende bodemkwaliteit of sterk verouderde kwaliteitsgegeven. Onderzoeksstrategie en kwaliteit Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 574 (Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NEN, 29), waarbij de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie (VED-HE en VEP-OO) is gehanteerd. Op basis van zintuiglijke waarnemingen tijdens het veldwerk is gebleken dat asbestverdacht materiaal op het maaiveld aanwezig was. Naar aanleiding hiervan is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd. Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7. In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van het onderzoek beschreven. blad 3 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

5 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout 2 Vooronderzoek 2.1 Algemeen Bij toepassing van de NEN 574 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/ afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, januari 29). Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek. Het standaard vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel <1 meter breed is, worden ook de percelen hier weer aangrenzend meegenomen. Bij grotere aangrenzende percelen, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de onderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij aanleiding bestaat het gehele aangrenzende perceel te onderzoeken. De afstand van 25 meter is een arbitraire keus. De redenering hierachter is dat bij kleinschaliger gevallen van bodemverontreiniging de verspreidingsbron meestal niet verder is dan 25 meter en dat de gevallen met een grootschaliger verspreiding bij het vooronderzoek op een andere wijze worden opgespoord. Aansluitend is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: - voormalig gebruik - huidig gebruik - toekomstig gebruik - bodemopbouw en geohydrologie Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de volgende paragrafen. 2.2 Terreinbeschrijving en locatiegegevens De onderzoekslocatie betreft plangebied A met een oppervlakte van,6 hectare en wordt begrensd door de St. Jozephstraat en het huidige busstation. De overige begrenzingen worden gevormd door perceelsgrenzen. Het oostelijke gedeelte van het plangebied was in het verleden bebouwd met onder andere bedrijfsgebouwen, deze zijn inmiddels gesloopt. Het centrale deel van het plangebied bestaat uit grasland. De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in de tekeningen A-O-1 en A-S-1. blad 4 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

6 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Luchtfoto In onderstaande luchtfoto is de onderzoekslocatie weergegeven. Bron: Bing maps 2.3 Voormalig- en huidig gebruik Voor het vaststellen van het voormalige en huidige gebruik is informatie verkregen door het uitvoeren van een historisch onderzoek bij de gemeente Oosterhout. Het historisch onderzoek is uitgevoerd op 25 februari 21. Onderstaand is per adres, onderverdeeld per projectgebied en omgeving, de gevonden informatie omschreven. Plangebied A 1. St. Josephstraat 2 Hinderwetvergunningen Voor de locatie is op 31 augustus 1959 een hinderwetvergunning verleend aan N. Vermeulen voor het oprichten van een inrichting tot het vervaardigen van kunstharsproducten en metaalwaren, waarin 7 elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 16,75 pk gebezigd zullen worden. 2. St. Josephstraat 4 Bouwvergunningen In onderstaande tabel staan de afgegeven bouwvergunningen voor de locatie weergegeven. Tabel 2.1: Bouwvergunningen Locatie Sint Josephstraat 4 blad 5 van 25 Milieu & Veiligheid Titel het aanbouwen van een garage (13 m3) Jaartal 1988 Dossiercode BV.3231 ow3

7 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Hinderwetvergunningen Voor de locatie is op 25 april 1974 een hinderwetvergunning verleend voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een dependance t.b.v. lager technisch onderwijs, afdeling motorvoertuigentechniek waarin 16 elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van ± 228 pk gebezigd zullen worden. Op 6 september 1977 is op de locatie (kadastraal bekend sectie R, nr. 258) aan American-Parts-Service B.V. een hinderwetvergunning verleend voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een groothandel in automaterialen annex werkplaats, waarin diverse elektromotoren met een gezamenlijke vermogen van 21,25 pk gebezigd zullen worden. Voor de locatie is op 28 april 1989 een nieuwe hinderwetvergunning voor de gehele inrichting verleend aan Textap B.V. Leijsenhoek 48. De inrichting betreft het confectioneren van textiel. Uit de vergunning blijkt dat een ondergrondse HBO-tank van 1. l aanwezig is. Voorheen was dit bedrijf ook geadresseerd op Leijsenhoek 46, 48 en 5 en St. Josephstraat 1,2,4 en 17. Bodemonderzoeken Op de locatie was het confectiebedrijf Textap gevestigd. Op de locatie zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Het onderzochte terreindeel omvatte grotendeels de huidige onderzoekslocatie en is destijds uitgevoerd in het kader van de BSB operatie en later de aankoop van het terrein door de gemeente Oosterhout. In augustus 22 is door Oranjewoud (kenmerk ) een basisdocument opgesteld. Op de locatie was sinds 1958 het confectiebedrijf Textap B.V. gevestigd. Het bedrijf bevond zich op diverse locaties aan weerszijde van de St. Josephstraat. Voor 1958 had de locatie een agrarische bestemming. Als verdachte locaties zijn een buiten gebruik gestelde ondergrondse HBO-tank en een voormalige olie kachel aangemerkt. De betreffende tank is in 1994 inwendig gereinigd en gevuld met zand. Door Witteveen en Bos is in februari 23 een verkennend bodemonderzoek (kenmerk OTH116-66) uitgevoerd ter plaatse van bovengenoemde deellocaties. Het overig deel van de locatie is niet onderzocht. In de grond en in het grondwater zijn geen van de verdachte parameters verhoogd aangetroffen. In september 24 is door UDM een verkennend bodemonderzoek (kenmerk ) uitgevoerd in het kader van de voorgenomen aankoop van de locatie. Het bodemonderzoek omvatte alle bedrijfslocaties van Textap B.V. aan de St. Josephstraat 1, 2, 4 en 17 inclusief bijbehorende gronden. De totale onderzochte locatie omvat 1,3 ha. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat over de gehele onderzochte locatie een geroerde toplaag aanwezig is. Deze laag is over het algemeen tot boven de toenmalige streefwaarde verontreinigd met lood en PAK. Plaatselijk zijn tussenwaarde overschrijdingen aan lood gemeten, alsook streefwaarde overschrijdingen aan DDT/DDD/DDE en minerale olie. De gemeten gehalten aan lood liggen beneden het door de gemeente Oosterhout vastgestelde achtergrondniveau. In het grondwater is plaatselijk een overschrijding van de streefwaarden aan xylenen en PER gemeten (peilbuis 2). blad 6 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

8 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Plangebied B 3. St. Josephstraat 1 Hinderwetvergunningen Voor de locatie (kadastraal bekend sectie R, nr. 3465) is op 21 oktober 1958 een hinderwetvergunning verleend aan A.J.E. Martens voor het oprichten van een confectieatelier, waarin 71 elektromotoren elk met een vermogen van,5 pk gebezigd zullen worden. 4. St. Josephstraat 13 Bodemonderzoek Op de locatie is in augustus 26 een bodemonderzoek uitgevoerd door Mol Ingenieursbureau, kenmerk 55). De locatie is gelegen ten noorden van nummer 15. Ten tijde van het onderzoek stond op de locatie een woonhuis met tuin. Uit het onderzoek blijkt dat de bovengrond tot boven de toenmalige streefwaarde is verontreinigd met lood en PAK, koper en zink. Plaatselijk is in de bovengrond een tussenwaarde gemeten aan lood. In het grondwater is een streefwaarde overschrijding aan chroom en nikkel gemeten. De gemeten gehalten in de grond zijn te relateren aan de voormalige aanwezigheid van pottenbakkerijen in de directe omgeving. De gemeten concentraties zijn gelegen beneden het in de bodemkwaliteitskaart opgenomen achtergrondniveau. De opstallen zijn inmiddels gesloopt. 5. St. Josephstraat 15 Bodemonderzoek Op de locatie is in 26 een bodemonderzoek uitgevoerd door Lankelma (kenmerk 61259). De locatie is gelegen ten noorden van nummer 17 en behoort tot plangebied B. Ten tijde van het onderzoek stond op de locatie een woonhuis met tuin. Uit het onderzoek blijkt dat de boven- en ondergrond tot boven de toenmalige streefwaarde is verontreinigd met lood en PAK. In het grondwater is een tussenwaarde overschrijding aan arseen gemeten. De gemeten gehalten in de grond zijn te relateren aan de voormalige aanwezigheid van pottenbakkerijen in de directe omgeving. De opstallen zijn inmiddels gesloopt. 6. St. Josephstraat 17 Bouwvergunningen In onderstaande tabel staan de afgegeven bouwvergunningen voor de locatie weergegeven. Tabel 2.2: Bouwvergunningen Locatie Titel Jaartal Dossiercode Sint Josephstraat 17 bouwen van een bedrijfsruimte (confectie atelier) 1975 BV.3232 Hinderwetvergunningen Voor de locatie (kadastraal bekend sectie R, nr. 351) is op 21 oktober 1957 een hinderwetvergunning verleend aan de heer A.J. van der Meer voor het oprichten van een inrichting voor machinale houtbewerking, waarin 9 elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 24,75 pk gebezigd zullen worden. blad 7 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

9 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout 7. Leijsenhoek 52 Handelsmij Brokx b.v. Bouwvergunningen In onderstaande tabel staan de afgegeven bouwvergunningen voor de locatie weergegeven. Tabel 2.3: Bouwvergunningen Locatie Titel Jaartal Dossiercode Leijsenhoek 52 (52-56) het bouwen van een loods 197 BV het uitbreiden van een bedrijfsloods 1971 BV het verbouwen van een winkel-woonhuis tot winkel-kantoor 1975 BV ( ) het verbouwen en uitbreiden van een winkel 1977 BV (52-58) het uitbreiden van de werkplaats met magazijn en 1979 BV stallingsruimte (5 m 3 ) het uitbreiden van een bedrijfspand (8 m 3 ) 1989 BV Bodemonderzoeken Op de onderzoekslocatie zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. In onderstaande alinea's worden de onderzoeken kort beschreven. Voor de locatie Leijsenhoek is door De Straat Milieuadviseurs in een historisch onderzoek uitgevoerd. Op de locatie was in de periode <1999 een groothandel in vaste en vloeibare brandstoffen gevestigd. De verkochte brandstoffen betroffen zowel kolen als olie. Onbekend is wanneer de bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd. Ten tijde van het onderzoek in 1999 was op de locatie Handelsmaatschappij Brokx gevestigd. De activiteiten bestonden uit de opslag en handel in meubels. Tevens was een ondergrondse brandstoftank aanwezig. De locatie is destijds als verdacht aangemerkt op het voorkomen van bodemverontreiniging als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Nader bodemonderzoek "De Touwbaan" Leijsenhoek 52 te Oosterhout, Ingenieursbureau Oranjewoud B.V., projectnummer 17228, d.d Aanleiding tot het nader bodemonderzoek is de aangetroffen grondverontreiniging met lood en PAK ter plaatse van het schoolplein. Op basis van de terreinindeling is het terrein verdeeld in 22 vakken. Per vak is 1 boring tot circa 2 m -mv. geplaatst. In een viertal vakken voldoet de grond niet aan de bodemgebruikswaarde I (wonen met tuin). In een zevental vakken overschrijdt de grond onder het schoolplein de achtergrondconcentratie voor dit stadsdeel zoals omschreven in de bodemkwaliteitskaart. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de grond ter plaatse van het gehele schoolplein vanaf maaiveld tot maximaal 2 m -mv. in min of meerdere mate verontreinigd is met lood en/of PAK. De verontreiniging is sterk heterogeen aanwezig. BUS evaluatieverslag sanering (archeologische begeleiding) bodemsanering Leijsenhoek 52 te Oosterhout, Ingenieursbureau Oranjewoud B.V., projectnummer 17228, d.d. september 27. Op 12 juni 27 heeft op de locatie een grondsanering onder milieukundige en archeologische begeleiding plaatsgevonden. De sanering heeft bestaan uit het graven van de fundering van de school in verontreinigde grond. De grond is ruimer uitgegraven. Gelijktijdig zijn de funderingspalen geboord. In totaal zijn 5 depots met de vrijkomende grond ingericht. Na aanleg van de fundering zijn de sleuven aangevuld met grond uit depot I (PAK > streefwaarde) en depot II (lood en PAK > streefwaarde). De overige depots zijn afgevoerd naar A&G Milieutechniek te Moerdijk. In totaal is een hoeveelheid van 441 m 3 (639 ton) grond afgevoerd. blad 8 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

10 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Nader bodemonderzoek Touwbaan te Oosterhout, Agel adviseurs, projectnummer 26117, d.d. april en december 27. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de geplande nieuwbouw van een school op het terrein. Het doel van het onderzoek is de diepte van de eerder aangetoonde verontreiniging te bepalen op gedefinieerde delen van de onderzoekslocatie. Ten behoeve van de herinrichting van het terrein zal ter plaatse van de geplande groenvoorzieningen derhalve 812,5 m 3 verontreinigde grond worden ontgraven en afgevoerd. Aanvullend bodemonderzoek Leijsenhoek 52 Oosterhout, Agel adviseurs, projectnummer 26117/AO, d.d. juni 26. Aanleiding tot het onderzoek zijn de aangetroffen verontreinigingen tijdens het verkennend bodemonderzoek. De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen of de verontreiniging aan lood en PAK homogeen of heterogeen in de bodem aanwezig is en daarnaast zal de aangetroffen kolenlaag worden ingekaderd. De kolenlaag is op basis van visuele waarnemingen ingeperkt. Het oppervlak waar zich een kolen- of koolaslaag bevindt wordt geschat op 65 m 3 met een dikte variërend van 1 tot 5 cm. De ondergrond is homogeen matig tot sterk verontreinigd met lood. Verkennend bodemonderzoek Leijsenhoek 52 Oosterhout, Agel adviseurs, projectnummer 26117, d.d. april 26. Aanleiding tot het onderzoek zijn de voorgenomen bouwplannen op de onderzoekslocatie. Uit het onderzoek blijkt dat de bovengrond licht tot sterk is verontreinigd met PAK en matig verontreinigd met lood. Tevens zijn lichte verontreinigingen met koper, zink en minerale olie aangetroffen. De ondergrond is sterk verontreinigd met lood. In het grondwater overschrijden de onderzochte parameters van het NEN-pakket voor grondwater de desbetreffende streefwaarde niet. Vooronderzoek NVN 5725 Handelsmij Brokx b.v. Leijsenhoek 52-58, Amitec b.v. rapportnr. HO/1.39/V1 en V2/52-58, d.d. 2 november 21. Uit het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat de onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd geoptimaliseerd en geactualiseerd dienen te worden. De aangetoonde verontreinigingen ter plaatse van de ondergrondse tanks en voormalige kolenopslag kunnen vervolgens worden gesaneerd. Ook voor het saneren van de verschillende tanks dient er een actueel bodemonderzoek verricht te zijn. Verkennend bodemonderzoek Handelmij Brokx b.v. Leijsenhoek 52-58, Amitec b.v. rapportnr. VO/1.39/V1 /52-58, d.d. 5 november 21. Ter plaatse van de ondergrondse tank bij de inrit is in grond en grondwater een verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond. Nader bodemonderzoek (ondergrondse tank bij de inrit) Handelmij Brokx b.v. Leijsenhoek 52-58, Amitec b.v. rapportnr. NO/1.39/V1 /52-58, d.d. 8 maart 22. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat sprake is van twee bodemverontreinigingen, namelijk een PAK verontreiniging (nabij de vml. kolenopslag) en een minerale olieverontreiniging (nabij de ondergrondse tanks bij de inrit). Uit het rapport blijkt dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging voor de minerale olieverontreiniging. De PAK verontreiniging is een geval van ernstige bodemverontreiniging. Vanwege de voorgenomen plannen worden beide verontreinigingen gefaseerd gesaneerd. blad 9 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

11 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Saneringsplan (ondergrondse tank bij de inrit) Handelmij Brokx b.v. Leijsenhoek 52-58, Amitec b.v. rapportnr. SP/1.39/V1, d.d. 1 september 22. Onderhavig plan betreft het geval van bodemverontreiniging nabij de ondergrondse petroleum en HBO-tank. Het saneringsplan omhelst het verwijderen van de ondergrondse tanks en afgraven van de verontreinigde grond. Voor de grondwaterverontreiniging wordt een bronnering geplaatst. Tevens wordt een drain in de put geplaatst. Evaluatierapport Handelmij Brokx b.v. Leijsenhoek 52-58, Amitec b.v. rapportnr. EVA/1.39/V1/52, d.d. 28 februari 23. De 5 m 3 ondergrondse HBO-tank is verwijderd en afgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat de 1 m 3 ondergrondse tank niet is teruggevonden. De grondverontreiniging is zover als mogelijk ontgraven en afgevoerd. Ter plaatse van het belendend perceel is onder het gebouw een restverontreiniging aanwezig van circa 35 m 3 > streef- en interventiewaarde. Voor de eindcontrole van de grondwatersanering is een peilbuis geplaatst en bemonsterd. In het grondwater zijn geen verontreinigingen meer aangetroffen. 8. Leijsenhoek 64 Bouwvergunningen In onderstaande tabel staan de afgegeven bouwvergunningen voor de locatie weergegeven. Tabel 2.4: Bouwvergunningen Locatie Titel Jaartal Dossiercode Leijsenhoek 64 het verbouwen van de woning tot woning met doorrit en 1967 BV ruimte voor garage het oprichten van benzinepompen 1967 BV het uitbreiden van een garagebedrijf (624 m 3 ) 1986 BV.3143 Bodemonderzoeken Op de locatie was autoservice Heesakkers BV gevestigd. De activiteiten bestonden uit onderhoud, herstel, spuitwerkzaamheden en antiroestbehandelingen aan motorvoertuigen. De locatie was in eigendom van Handelsmaatschappij Brokx B.V. Op het terrein zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Het betreft de navolgende onderzoeken: Indicatief bodemonderzoek Leijsenhoek 64, Amitec, 199 Vooronderzoek Leijsenhoek 64, Amitec, oktober 21 Verkennend bodemonderzoek Leijsenhoek 64, Amitec, november 21 Nader bodemonderzoek Leijsenhoek 64 nabij ondergrondse tank, Amitec, maart 22 Nader bodemonderzoek Leijsenhoek 64 bovengrondse olietank en magazijn,amitec, maart 22 Nader bodemonderzoek Leijsenhoek 64 nabij magazijn, werkplaats, Amitec, oktober 22 Saneringsplan (PAK verontreiniging), Leijsenhoek 64, Amitec, april 23 Nader bodemonderzoek loodverontreiniging, Leijsenhoek 64, Amitec, juli 23 Aanvullend bodemonderzoek loodverontreiniging, Leijsenhoek 64, Amitec, augustus 24 Aanvullend bodemonderzoek loodverontreiniging, Leijsenhoek 64, Amitec, december 25 (deel)saneringsplan, Leijsenhoek 64, Amitec, december 25 blad 1 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

12 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Uit de resultaten van bovengenoemde onderzoeken blijkt dat op het terrein sprake is van een heterogene verontreiniging met lood in de grond als gevolg van een historische bodemverontreiniging (voormalige pottenbakkerijen). Op basis van de omvang van de verontreinigingen blijkt dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Daarnaast is op het terrein sprake van 3 gevallen van bodemverontreiniging met minerale olie (ter plaatse van het magazijn, ter plaatse van de motorolietank en nabij de OBAS ten noorden van de werkplaats. Op deze verontreinigingen is artikel 13 van de Wbb van toepassing (zorgplicht). De bodem is vanaf maaiveld tot ca. 1,5 m -mv. verontreinigd met lood. Het verspreidingspatroon en concentratieverloop is heterogeen. De verontreiniging met minerale olie wordt in de grond aangetroffen tot maximaal 4,5 m -mv. Middels het opgestelde saneringplan wordt voorzien in het volledig ontgraven van de verontreiniging met lood (nagenoeg het gehele terrein). De verontreiniging met minerale olie valt horizontaal gezien binnen de contour van de loodverontreiniging, maar loopt verticaal verder door. het grondwater is niet verontreinigd met minerale olie. Ten behoeve van de sanering op de locatie is de op het zuidelijk deel van het terrein gelegen werkplaats gesloopt. Hierbij is asbesthoudend materiaal verwijderd. Na afronding van de sloop zijn in de bodem asbestverdachte materialen aangetroffen. Op 9 februari 26 is door de provincie Noord-Brabant een beschikking verleend op het voornemen tot saneren van de op locatie aanwezige ernstige loodverontreiniging, zoals omschreven in het deelssaneringsplan uit 25. Tevens is vastgesteld dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met minerale olie in de bodem. De sanering dient te zijn aangevangen binnen 4 jaar na afgifte van de beschikking. Door de gemeente Oosterhout is aangegeven dat de sanering nog niet is aangevangen. Omgeving Plangebied A en Plangebied B 9. Leijsenhoek 36 t/m 44 Door Geofox-Lexmond BV is in april 28 een historisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het Landsdekkend Beeld Oosterhout 28. Op basis van de werkvoorraad uit het Landsdekkend Beeld betreft de onderzoekslocatie een zogenaamde spoedlocatie. Dit betekent dat mogelijk sprake is van een spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging. De onderzoekslocatie betreft een voormalig tramemplacement en -remise, benzine-service-station, autoreparatiebedrijf en een transportbedrijf. Op dit moment is de locatie in gebruik als busstation. 1. Leijsenhoek 34 Hinderwetvergunningen Voor de locatie is in 1941 een hinderwetvergunning verleend voor het oprichten van een bioscoop. Uit de vergunning komen geen aspecten naar voren waaruit blijkt dat de bodemkwaliteit negatief zou kunnen zijn beïnvloed. In 1968 is een vergunning verleend voor het oprichten van een garagebedrijf (garage Luxor) met benzineverkooppunt. De locatie was gelegen ter hoogte van de huidige Mathildastraat. Inpandig bevond zich een olieopslag. blad 11 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

13 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Aan de straatzijde van de Leijsenhoek bevond zich een tankstation met 4 ondergrondse brandstoftanks met afleverinstallatie. Op 1 juni 1986 is aan Woninginrichting Victor Boeren Oosterhout B.V. een hinderwetvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een meubelmakerij, meubeltoonzaal en magazijn annex spuiterij. In de inrichting is een spuitcabine aanwezig. Tijdens een milieucontrole op 2 november 1996 is geconstateerd dat de bedrijfsindeling is veranderd. Op de eerste verdieping is de stoffeerderij verbouwd tot houtbewerkingsruimte, kantine, kantoor voor de architect en de magazijn is omgebouwd tot showroom. Voor deze veranderingen is in december 1993 een melding inzake de Wet milieubeheer verricht. Op 27 maart 1995 is een revisievergunning verleend voor de gehele inrichting. Deze vergunning is op 27 maart 1995 ambtshalve gewijzigd door het toevoegen van een hoofdstuk afvalwater aan de voorschriften. 11. Leijsenhoek 46 Bouwvergunningen In onderstaande tabel staan de afgegeven bouwvergunningen voor de locatie weergegeven. Tabel 2.5: Bouwvergunningen Locatie Titel Jaartal Dossiercode Leijsenhoek Leijsenhoek 48-5 plaatsen van 2 raamkozijnen met ramen 1952 BV verbouwen van een woonhuis en bouwen van een garage 1963 BV het bouwen van een woning met aangebouwde garageberging 1985 BV het wijzigen van de voorgevel van een garage en aanbouw van de woning 2 BV.3146 het bouwen van een garage 22 BV Bouwvergunningen In onderstaande tabel staan de afgegeven bouwvergunningen voor de locatie weergegeven. Tabel 2.6: Bouwvergunningen Locatie Titel Jaartal Dossiercode Leijsenhoek 48 Leijsenhoek 5 Vernieuwen van een heining 1951 BV bouwen van een werkplaats 1954 BV het verbouwen en uitbreiden van de woning (1m 3 ) 1981 BV het bouwen van een afscheidingsmuur 1991 BV het bouwen van een bedrijfsruimte (8.5 m 3 ) 1992 BV het bouwen van een woning 1968 BV het uitbreiden van een woning 1995 BV Bodemonderzoeken De onderzochte locatie is gelegen ten noordwesten van onderhavig plangebied en betreft twee woningen met tuin. Onder de panden bevindt zich een buiten gebruik gestelde ondergrondse brandstoftank Op de locatie is door Ingenieursbureau De Rooij in februari 21 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (1-17/VO). De bovengrond is licht verontreinigd met koper, lood, zink, PAK en minerale olie. blad 12 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

14 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout De ondergrond is sterk verontreinigd met lood. In het grondwater zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetroffen. Naar aanleiding van het sterk verhoogde gehalte aan lood is een nader onderzoek uitgevoerd in januari 23. Aangetoond is dat de locatie onderdeel uitmaakt van een omvangrijker geval van bodemverontreiniging. 13. Leijsenhoek 51 Hinderwetvergunningen Voor de locatie (kadastraal bekend sectie R, nrs ged en 1583 ged) is op 9 april 1984 een hinderwetvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een brood- en banketbakkerij (annex winkel). 14. Leijsenhoek 54 Bouwvergunningen In onderstaande tabel staan de afgegeven bouwvergunningen voor de locatie weergegeven. Tabel 2.7: Bouwvergunningen Locatie Titel Jaartal Dossiercode Leijsenhoek 54 vernieuwen voorgevel van het pand 1971 BV verbouwing van de woning 1972 BV Leijsenhoek Handelsmij Brokx b.v. Bouwvergunningen In onderstaande tabel staan de afgegeven bouwvergunningen voor de locatie weergegeven. Tabel 2.8: Bouwvergunningen Locatie Titel Jaartal Dossiercode Leijsenhoek 58 bouw van een kolenloods 1962 BV het uitbreiden van de keuken 1966 BV ( ) het verbouwen en uitbreiden van een winkel 1977 BV (52-58) het uitbreiden van de werkplaats met magazijn en 1979 BV stallingsruimte (5 m 3 ) het samenvoegen van de woningen Leijsenhoek 56 en BV.3171 tot één woning Bodemonderzoeken Verkennend bodemonderzoek Handelmij Brokx B.V. Leijsenhoek 56-58, Amitec b.v., rapportnr. VO/1.39/V1, d.d. 6 juni 21. Aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de mogelijke verkoop van het perceel. Op het perceel is tot 1939 een kwekerij voor groenten en fruit gevestigd geweest. In de tuin is een 3 m 3 ondergrondse HBO-tank gelegen. In 1996 is er door Amitec een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (VO/96168/V1). In het betreffende onderzoek zijn geen verhoogde waarden aangetroffen en in het grondwater werden streefwaarden overschrijdingen aangetroffen van chroom en nikkel ter plaatse van de ondergrondse tank. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat in de grond ter plaatse van het onverdachte terrein de streefwaarde wordt overschreden voor lood, zink en PAK. Ter plaatse van de ondergrondse tank is een streefwaarde overschrijding voor minerale olie aangetroffen. Wel zijn zintuiglijk lichte tot matige verontreinigingen aangetoond. blad 13 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

15 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout In het grondwater is een matige verontreiniging met arseen aangetroffen, dit betreft een van nature verhoogde achtergrondconcentratie. Evaluatierapport sanering Handelsmij Brokx B.V. Leijsenhoek 56-58, Amitec b.v., rapportnr. EVA/1.39/V1, d.d. 27 augustus 21. De ondergrondse tank is in juli 21 gesaneerd. In totaal is een hoeveelheid van 5,16 ton grond afgevoerd. Er is geen restverontreiniging achtergebleven. 16. Leijsenhoek 6 Bouwvergunningen In onderstaande tabel staan de afgegeven bouwvergunningen voor de locatie weergegeven. Tabel 2.9: Bouwvergunningen Locatie Titel Jaartal Dossiercode Leijsenhoek 6 het verbouwen van de woning 1967 BV Leijsenhoek 62 Bouwvergunningen In onderstaande tabel staan de afgegeven bouwvergunningen voor de locatie weergegeven. Tabel 2.1: Bouwvergunningen Locatie Titel Jaartal Dossiercode Leijsenhoek 62 het verbeteren van de woning 1966 BV Leijsenhoek Bouwvergunningen In onderstaande tabel staan de afgegeven bouwvergunningen voor de locatie weergegeven. Tabel 2.11: Bouwvergunningen Locatie Titel Jaartal Dossiercode Leijsenhoek het plaatsen van een scheidingsmuur 199 BV Leijsenhoek 99 Hinderwetvergunningen Voor de locatie (kadastraal bekend sectie R, nr. 4417) is op 17 april 198 een hinderwetvergunning verleend aan C. Verwater en Zn. voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een sport-saunacentrum. Op 14 maart 1983 is nogmaals een verleend voor een sport-sauna centrum. Op 6 februari 1997 is een lozingsvergunning verleend voor het lozen van afvalwater van huishoudelijk aard, bedrijfsafvalwater en hemelwater. blad 14 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

16 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout 2. St. Vincentiusstraat (ong.) Hinderwetvergunningen Voor de locatie (kadastraal bekend sectie R, nr. 372) is op 21 januari 1936 een hinderwetvergunning verleend aan G. Segers voor het oprichten van een slagerij. 21. St. Vincentiusstraat 35 Hinderwetvergunningen Voor de locatie (kadastraal bekend sectie R, nr. 319) is op 11 november 1947 aan A. van Moergestel een hinderwetvergunning verleend voor het uitbreiden van een timmerwerkplaats met een zaagmachine die gedreven wordt door een elektromotor van 3 pk Bodemkwaliteitskaart (BKK) De onderzoekslocatie is gelegen in zone 2, centrum gebied. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de bovengrond tot,5 m -mv. matig verontreinigd is. De ondergrond tot 2, m - mv. is licht verontreinigd. Pottenbakkerij In het centrum van Oosterhout waren tot het begin van de twintigste eeuw pottenbakkers gevestigd. Tijdens het productieproces werd gestookt op hout of kolen. Voor de fabricage van de potten werd loodglazuur gebruikt. Koolresten en potten die tijdens het proces sneuvelden werden gebruikt als opvul- of ophoogmateriaal. Als gevolg hiervan bevinden zich op diverse locaties in het centrumgebied (onderhavig plangebied maakt deel uit van het centrumgebied) matig of sterk verhoogde concentraties lood en/of PAK Functieklassekaart De onderzoekslocatie heeft op basis van de functieklassekaart de functie 'Wonen' Overige historische gegevens Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn geen gegevens gevonden over de verbranding of stort van afval, (her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen, het (voormalige) gebruik van asbest, verkaveling, (sloot)dempingen, ontgrondingen, aanvullingen, afzetting van bodemvreemd materiaal, de verwachting ten aanzien van archeologische waarden, de verwachting van niet gesprongen explosieven en onbetrouwbaarheden of tegenstrijdigheden. 2.4 Toekomstig gebruik In de nabije toekomst zal ter plaatse woningbouw worden gerealiseerd. 2.5 Bodemopbouw en geohydrologie Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1. De locatie is gelegen op globaal 4, m + NAP. blad 15 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

17 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Tabel 2.12: Regionale bodemopbouw Globale diepte (m mv) Geohydrologische eenheid Lithostratigrafische eenheid Lithologische samenstelling -2 Deklaag Formatie van Naaldwijk middelfijn zand 2-12 Eerste watervoerend pakket Formatie van Sterksel matig grof zand Eerste scheidende laag Formatie van Tegelen klei Gegevens over de geohydrologie en de bodemopbouw zijn verkregen uit de Bodemkaart van Nederland TNO/DGV, kaart 43 Oost en 44 West van West Brabant (GWK 39, 1976). Het grondwater in het Eerste watervoerend pakket heeft globaal een noordwestelijk gerichte stroming. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 2.6 Conclusie vooronderzoek en hypothese Samenvatting plangebied A De onderzoekslocatie maakte deel uit van het voormalige Textap terrein. Op het terrein zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat over de gehele onderzochte locatie een geroerde toplaag aanwezig is. Deze laag is over het algemeen tot boven de toenmalige streefwaarde verontreinigd met lood en PAK. Plaatselijk zijn tussenwaarde overschrijdingen aan lood gemeten, alsook streefwaarde overschrijdingen aan DDT/DDD/DDE en minerale olie. De gemeten concentraties aan lood liggen beneden het door de gemeente Oosterhout vastgestelde achtergrondniveau. In 28 is een historisch vooronderzoek voor de onderzoekslocatie Leijsenhoek 36 t/m 44 uitgevoerd. Dit betreft de voormalige busremise. In de periode 1987 en 1989 heeft daar een sanering plaatsgevonden. Uit dit onderzoek blijkt dat een restverontreiniging in grond en grondwater met oliecomponenten aanwezig is. De restverontreiniging bevindt zich ter hoogte van de voormalige bebouwing van St. Josephstraat 2a. De omvang van de restverontreiniging is, op basis van de rapporten, niet bekend. In het historisch onderzoek van Geofox-Lexmond is een onderzoeksstrategie voor de restverontreiniging opgesteld. In onderhavig onderzoeksopzet wordt deze strategie opgevolgd. Uit het historisch onderzoek blijkt verder dat een (voormalige) ondergrondse HBO-tank aanwezig is geweest. Op basis van het vooronderzoek zijn de in onderstaande tabel opgenomen deellocaties te onderscheiden. Tabel 2.1: Overzicht deellocaties Deellocatie Hypothese Strategie 1) (oppervlakte in m 2 ) A. gehele terrein verdacht VED-HE (5.72) B. vml. ondergrondse tank verdacht VEP-OO C. restverontreiniging verdacht - 1) Toelichting gebruikte onderzoekstrategieën: VEP-OO : Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meer ondergrondse opslagtanks VED-HE : Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming blad 16 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

18 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout 3 Verrichte werkzaamheden 3.1 Veldwerkzaamheden De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in maart 21. In onderstaande tabel is per deellocatie het aantal boringen en peilbuizen weergegeven. Tabel 3.1: Veldwerkzaamheden Deellocatie Veldwerkzaamheden Grond Grondwater Aantal boringen (diepte in m mv.) gehele terrein 15 (1,5) 1 (NEN) 3 (2,) vml. ondergrondse tank 2 (,5 m - onderzijde tank) 1 (NEN) restverontreiniging 1 (,5 m -verdachte laag) 3 (NEN) Aantal peilbuizen (filterdiepte m -mv.) De boorlocaties zijn weergegeven op situatietekening A-S-1. In bijlage 8 zijn foto's van de onderzoekslocatie opgenomen. 3.2 Laboratoriumonderzoek In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses. Tabel 3.2: Laboratoriumonderzoek (Meng)monster Boringen Analyses (traject m -mv.) Grond Deellocatie A, gehele terrein mm1 (,2-1,) A1; A17; A5; A2; A8; A1; Standaardpakket incl. lutum en organische stof A14 mm2 (1, - 1,7) A19; A5; A3; A1; A13; A16; Standaardpakket incl. lutum en organische stof A11 mm3 (,5-1,1) A18; A19 Standaardpakket incl. lutum en organische stof mm4 (, -,5) A17; A19; A16; A15 Standaardpakket incl. lutum en organische stof mm1 (,-,5) - asbest in grond Deellocatie B, voormalige ondergrondse tank B2-6 (2, - 2,2) B2 Minerale olie GC/Aromatenpakket B3-5 (2, - 2,2) B3 Minerale olie GC/Aromatenpakket Deellocatie C, restverontreiniging C1-1 (1,9-2,1) C1 Minerale olie GC/Aromatenpakket C2-8 (1,9-2,1) C2 Minerale olie GC/Aromatenpakket C3-5 (2, - 2,2) C3 Minerale olie GC/Aromatenpakket C4-9 (1,8-2,) C4 Minerale olie GC/Aromatenpakket Grondwater Deellocatie A, gehele terrein A1-1-1 (2,5-3,5) Standaardpakket water Deellocatie B, voormalige ondergrondse tank B3-1-1 (2,5-3,5) Standaardpakket water Deellocatie C, restverontreiniging C1-1-1 (2,5-3,5) C2-1-1 (2,5-3,5) C4-1-1 (2,5-3,5) Minerale olie GC/Aromatenpakket Minerale olie GC/Aromatenpakket Minerale olie GC/Aromatenpakket blad 17 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

19 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout 1) Standaardpakketten: - grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 1 VROM), minerale olie (GC) - grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten, (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC) blad 18 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

20 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout 4 Onderzoeksresultaten 4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 1. Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 3,5 m -mv. uit zeer tot matig fijn zand bestaat. Zeer lokaal is in de ondergrond leem aangetroffen. Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn waarnemingen gedaan die duiden op bodemverontreiniging. De veldwaarnemingen zijn weergegeven in tabel 4.1. Tijdens het veldwerk is in de zuidoost hoek van de onderzoekslocatie stukken asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen (zie foto 1 t/m 3 in bijlage 8). Tabel 4.1: Veldwaarnemingen Boring Einddiepte Veldwaarnemingen Grondsoort (m -mv.) Diepte (m -mv.) Waarneming A1 3,5,2 -,7 Zwak kolengruis, zwak puinhoudend, zwak baksteen Zand,7-1, Sporen kolengruis Zand A2 1,5,3-1, Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend Zand A4 1,5,3 -,7 Zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, sporen Zand kolengruis A5 2,,5-1,2 Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend Zand A6 1,5,2-1, Sporen puin Zand A7 1,5,1-1,5 Zwak puinhoudend Zand A8 1,5,3-1, Zwak puinhoudend, sporen kolengruishoudend Zand A9 1,5, -,7 Sporen puin Zand A1 2,, - 1, Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend Zand 1, - 1,5 Sporen puin, sporen kolengruishoudend Zand A11 1,5, - 1, Matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend Zand A12 1,5, -,5 Resten puin, sporen kolengruis Zand,5-1, Sporen puin Zand A13 1,5, -,5 Resten puin, sporen kolengruis Zand,5-1, Sporen puin Zand A14 1,5, - 1,3 Resten glas, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend Zand A15 2,, - 1, Sporen puin, sporen kolengruis Zand A16 1,5, -,5 Brokken slakken Zand,5-1, Sporen puin, sporen kolengruis Zand A17 1,5, - 1, Zwak puinhoudend Zand A18 1,5,1-1,2 Sterk puinhoudend, zwak kolengruishoudend, resten Zand beton A19 1,5, -,5 Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend Zand,5-1,1 Matig puinhoudend, resten beton, sporen kolengruis Zand B1 1,3,5-1, Resten plastic, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend Zand 1, - 1,2 Sterk puinhoudend, matig baksteenhoudend Zand B2 2,5,1-1, Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend Zand B3 3,5, - 1, Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend Zand C1 3,5, -,8 Sporen baksteen Zand C2 3,5, - 1, Sporen baksteen Zand 1, - 1,5 Zwak puinhoudend Zand C3 2,2, - 1, Resten puin Zand blad 19 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

21 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Boring Einddiepte Veldwaarnemingen Grondsoort (m -mv.) Diepte (m -mv.) Waarneming C4 3,5, -,5 Zwak puinhoudend Zand De zuurgraad (ph) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een natuurlijke situatie. Het grondwater is op een gemiddelde diepte van 1,83 m -mv. aangetroffen. 4.2 Analyseresultaten Toetsingskader De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven in respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 6. De resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de achtergrondwaarden (AW2) uit de 'Regeling bodemkwaliteit' van 21 december 27 en de 'Wijziging Regeling bodemkwaliteit' van respectievelijk 27 juni 28 en 7 april 29 en de streef- en interventiewaarden uit de 'Circulaire bodemsanering 29' van 7 april 29. De achtergrond- en interventiewaarden, die voor de grond afhankelijk zijn van het organisch stof- en lutumgehalte, en de streefwaarden zijn opgenomen in bijlage 4. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of streefwaarden en lager dan de tussenwaarden. De term 'matig verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de tussenwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden. Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van de AS3 ligt mag er, conform de 'Wijziging Regeling bodemkwaliteit' en de 'Circulaire bodemsanering 29' voor de betreffende parameter van worden uitgegaan dat wordt voldaan aan de achtergrond- of streefwaarde. Voor somparameters geldt hetzelfde indien alle individuele componenten van die somparameter lager zijn dan de voorgeschreven rapportagegrens. Indien er voor één of meerdere individuele componenten een gemeten gehalte (zonder < teken) is of sprake is van verhoogde rapportagegrenzen, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde waarin voor één of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van,7 maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. Er kan onderbouwd worden geconcludeerd dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Barium In de 'Circulaire bodemsanering 29' van 7 april 29 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige blad 2 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

22 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Grond interventiewaarde voor barium van 92 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond-, tussen- of interventiewaarde overschrijden Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grond (Meng)monster Deelmonsters Veldwaarneming Deellocatie A, gehele terrein mm1 (,2-1,) A1-2; A17-2; A5-3; A2-3; A8-3; A1-2; A14-2 mm2 (1, - 1,7) A19-4; A5-5; A3-5; A1-4; A13-3; A16-3; A11-3 Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend mm3 (,5-1,1) A18-3; A19-2 Sterk puinhoudend, zwak kolengruishoudend, resten beton mm4 (, -,5) A17-1; A19-1; A16-1; A15-1 Parameters > achtergrondwaarde =< tussenwaarde (licht verontreinigd) Kwik [Hg], Lood [Pb], Minerale olie (totaal), PAK-totaal (1 van VROM) > tussenwaarde =< interventiewaarde (matig verontreinigd) Lood [Pb] - - Sporen puin, sporen kolengruis Lood [Pb] - - Barium [Ba],Lood [Pb] - - Deellocatie B, voormalige ondergrondse tank B2-6 (2, - 2,2) B B3-5 (2, - 2,2) B Deellocatie C, restverontreiniging C1-1 (1,9-2,1) C C2-8 (1,9-2,1) C C3-5 (2, - 2,2) C C4-9 (1,8-2,) C : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde > interventiewaarde (sterk verontreinigd) Grondwater Watermonster In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef-, tussenof interventiewaarde overschrijden. Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grondwater filterdiepte Parameters > streefwaarde =< tussenwaarde (licht verontreinigd) > tussenwaarde =< interventiewaarde (matig verontreinigd) Deellocatie A, gehele terrein A ,5-3,5 Barium [Ba], Benzeen, Xylenen (som) - - Deellocatie B, voormalige ondergrondse tank B ,5-3,5 Benzeen, Xylenen (som) - - Deellocatie C, restverontreiniging C ,5-3, C ,5-3, C ,5-3, : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde > interventiewaarde (sterk verontreinigd) blad 21 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

23 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout 4.3 Verkennend asbestonderzoek Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de boringen is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal. In de zuidoostelijke hoek van de onderzoekslocatie (ten westen van de St. Josephstraat 6) is asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen. Dit asbestverdacht materiaal is in opdracht van de gemeente Oosterhout verwijderd. In overleg met de gemeente Oosterhout is besloten om vervolgens een tweetal proefgaten te graven en hiervan één mengmonster van de bovengrond samen te stellen en te analyseren op asbest. Het verkennend asbestonderzoek, waarbij is uitgegaan van de richtlijnen uit de NEN 577, is uitgevoerd op 17 mei 21. De locaties van de proefgaten is weergegeven op situatietekening A-S-1. Veldwerkzaamheden Om te bepalen of asbest in de grond aanwezig is, zijn een tweetal proefgaten (,3x,3x,5 m) gegraven. Het opgegraven materiaal uit de proefgaten is uitgespreid en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen door middel van het uitharken van het opgegraven materiaal. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen in het veld is één mengmonster samengesteld, die in het veld is voorbehandeld Toetsingskader Grond De resultaten van het NEN 577 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de interventiewaarde uit de 'Circulaire bodemsanering 29, zoals gewijzigd per 7 april 29'. De interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 1 mg/kg d.s. gewogen (de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest) Onderzoeksresultaten Visuele inspectie maaiveld Voorafgaand uit het verrichten van de veldwerkzaamheden is een terreininspectie en een inspectie van het maaiveld uitgevoerd. Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen gevonden. De inspectie efficiëntie was 1%. Na inspectie en monsterneming zijn de sleuven gedicht met het uitgegraven materiaal. De locaties van de gegraven sleuven zijn weergegeven op situatietekening A-S-1. Visuele inspectie opgegraven materiaal In het opgegraven materiaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Laboratoriumonderzoek De analyses zijn uitgevoerd door de RvA geaccrediteerde laboratoria van ALcontrol B.V. te Rotterdam. blad 22 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

24 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het geanalyseerde grond mengmonster. Tabel 4.4: Analyseresultaten grond mengmonster Monstercode Grond of puin Gehalte chrysotiel (mg/kg) Gehalte amosiet (mg/kg) Gehalte crocidoliet (mg/kg) Totaal gewogen gehalte asbest (mg/kg) mm1 grond,5 - <,1,5 - niet aantoonbaar Conclusie verkennend asbestonderzoek Uit de analyseresultaten blijkt dat het totaal gewogen gehalte aan asbest de interventiewaarde niet overschrijdt. blad 23 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

25 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout 5 Conclusies In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 574 de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie (plangebied A) vastgesteld. Grond Deellocatie A, gehele terrein Zintuiglijk zijn lokaal tot een diepte van 1,5 m -mv. diverse bijmengingen met puin, kolengruis, slakken, glas en beton aangetroffen. In de bovengrond (tot circa 1, m -mv.) zijn licht verhoogde gehalten aan barium, kwik, lood, PAK en minerale olie aangetroffen. De ondergrond is licht verontreinigd met lood. Verkennend asbestonderzoek In de zuidoost hoek van de onderzoekslocatie is asbestverdacht plaatmateriaal op het maaiveld aangetroffen. Dit materiaal is voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. In het mengmonster, samengesteld van de vrijkomende grond uit twee proefgaten, wordt de interventiewaarde voor asbest niet overschreden. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal in de grond meer aangetroffen. Deellocatie B, voormalige ondergrondse tank Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een olie verontreiniging. In de grond zijn de parameters vluchtige aromaten en minerale olie niet boven de detectielimiet aangetroffen. Deellocatie C, restverontreiniging Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een olie verontreiniging. In de grond zijn de parameters vluchtige aromaten en minerale olie niet boven de detectielimiet aangetroffen. Grondwater Deellocatie A, gehele terrein In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium, benzeen en xylenen aangetroffen. Deellocatie B, voormalige ondergrondse tank In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan benzeen en xylenen aangetroffen. Deellocatie C, restverontreiniging In het grondwater zijn de parameters vluchtige aromaten en minerale olie niet boven de detectielimiet aangetroffen. Toetsing hypothese Deellocatie A, gehele terrein De vooraf opgestelde hypothese 'verdachte locatie' wordt aanvaard, vanwege de aangetroffen lichte verontreinigingen in grond en grondwater. Deellocatie B, voormalige ondergrondse tank De vooraf opgestelde hypothese 'verdachte locatie' wordt aanvaard, vanwege de aangetroffen lichte verontreinigingen in het grondwater. blad 24 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

26 projectnr A juni 21, revisie Gemeente Oosterhout Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Deellocatie C, restverontreiniging De vooraf opgestelde hypothese 'verdachte locatie' wordt verworpen, vanwege het niet verhoogd aantreffen van de onderzochte parameters. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek of sanerende maatregelen, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de betreffende tussen- en interventiewaarde. De resultaten vormen geen milieuhygiënische belemmering voor de voorgenomen herontwikkeling. Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten van dit onderzoek. Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Oosterhout, juni 21 blad 25 van 25 Milieu & Veiligheid ow3

27 Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen

28 Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) A1-1 Klinker 1-2 Zand, matig fijn, lichtbruin Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, geroerde grond 2-7 mm1 7-1 Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin 1-3 Zand, zeer fijn, matig siltig, donker geelbruin sporen kolengruis, geroerde grond brokken leem, geroerde grond Leem, keiïg, neutraalgrijs resten planten mm A2-8 Klinker 8-3 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin 3-1 Zand, zeer fijn, matig siltig, donkerbruin 1-15 Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig, donkerbruin A3-8 Klinker 8-3 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin 3-7 Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht geelbruin 7-15 Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin 8-3 brokken roest, zwak 3-8 mm1 puinhoudend, zwak kolengruishoudend, geroerde grond 8-1 brokken roest mm2 A4-8 Klinker 8-3 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin 3-7 Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig, donkerbruin 7-15 Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, sporen kolengruis, geroerde grond A5-8 Klinker 8-5 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin 5-12 Zand, zeer fijn, zwak humeus, matig siltig, donkerbruin 12-2 Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin A6-8 Klinker 8-15 Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijsbruin 15-1 Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, 8-5 zwak puinhoudend, zwak 5-1 mm1 kolengruishoudend, geroerde grond 1-12 sporen roest mm sporen puin, geroerde grond 15-6

29 Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) donkerbruin 1-15 Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht geelbruin A7-8 Klinker 8-15 Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin zwak puinhoudend A8-8 Klinker 8-3 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin 3-1 Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin 1-15 Zand, zeer fijn, matig humeus, oranjebruin zwak puinhoudend, zwak grindhoudend, sporen kolengruis, geroerde grond sterk roesthoudend, zwak grindhoudend mm A9-7 Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin 7-12 Zand, zeer fijn, matig siltig, oranjebruin Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht geelbruin A1-1 Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin 1-15 Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig, donkerbruin 15-2 Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht geelbruin sporen puin sterk roesthoudend 7-12 zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend, geroerde grond sporen puin, sporen kolengruis, geroerde grond mm sporen roest 15-2 A11-1 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin 1-15 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin matig puinhoudend, zwak - 5 kolengruishoudend, geroerde grond 5-1 brokken leem, sporen roest 1-15 mm2 A12-5 Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin 5-1 Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig, donkerbruin 1-15 Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak siltig, donkerbruin A13-5 Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin 5-1 Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig, donkerbruin 1-15 Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak siltig, licht sterk wortelhoudend, resten puin, sporen kolengruis, geroerde grond - 5 sporen puin, geroerde grond sterk wortelhoudend, resten puin, sporen kolengruis, geroerde grond - 5 sporen puin, geroerde grond mm2

30 Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) geelbruin A14-13 Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig, donkerbruin Zand, zeer fijn, licht geelbruin resten glas, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend, geroerde grond mm A15-1 Zand, zeer fijn, zwak humeus, matig siltig, donkerbruin 1-15 Zand, zeer fijn, zwak humeus, donkerbruin 15-2 Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak siltig, donkerbruin sporen puin, sporen kolengruis, geroerde grond - 5 mm brokken leem 15-2 A16-5 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin 5-1 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin 1-15 Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak siltig, donkerbruin zwak roesthoudend, brokken slakken, geroerde grond sporen puin, sporen kolengruis, geroerde grond - 5 mm mm2 A17-1 Zand, matig fijn, zwak humeus, lichtbruin 1-15 Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin zwak grindhoudend, zwak - 5 mm4 puinhoudend, geroerde grond 5-1 mm1 brokken leem, sporen roest 1-15 A18-1 Zand, matig fijn, lichtbruin matig grindhoudend Zand, zeer fijn, matig sterk puinhoudend, zwak 1-6 humeus, matig siltig, donkerbruin kolengruishoudend, resten beton, geroerde grond 6-11 mm Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin A19-5 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin 5-11 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, zwak grindhoudend, geroerde grond matig puinhoudend, resten beton, sporen kolengruis, geroerde grond - 5 mm4 5-1 mm mm2 B1-1 Klinker 1-5 Zand, matig fijn, lichtbruin brokken leem, geen oliewater reactie, geroerde grond 5-1 Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin resten plastic, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend, geen olie-water reactie, geroerde grond

31 Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) 1-12 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin sterk puinhoudend, matig baksteenhoudend, geen olie-water reactie, geroerde grond gestaakt op volledig puin 1-12 B2-1 Klinker 1-1 Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin 1-15 Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin 15-2 Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin 2-25 Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin B3-1 Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin 1-15 Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin 15-2 Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin 2-35 Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, geen olie-water reactie, geroerde grond brokken leem, sporen roest, geen olie-water reactie, geroerde grond brokken leem, geen oliewater reactie, geroerde grond geen olie-water reactie 2-22 B2-6 zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, geen olie-water reactie, geroerde grond brokken leem, sporen roest, geen olie-water reactie, geroerde grond brokken leem, geen oliewater reactie, geroerde grond geen olie-water reactie 2-22 B C1-8 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin 8-15 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin sporen baksteen, geen oliewater reactie, geroerde grond zwak roesthoudend, geen olie-water reactie Leem, donkerbruin geen olie-water reactie Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie C1-1 bruingrijs Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie bruin 3-35 C2-1 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin 1-15 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin sporen baksteen, geen oliewater reactie, geroerde grond brokken klei, zwak puinhoudend, geen oliewater reactie, geroerde grond zwak roesthoudend, geen olie-water reactie C Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak houthoudend, geen

32 Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) bruin 3-35 Zand, zeer fijn, matig siltig, bruingrijs C3-1 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin 1-15 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinoranje Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin C4-5 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin 5-9 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs 9-2 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin 2-35 Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs olie-water reactie geen olie-water reactie 3-35 resten puin, geen olie-water - 5 reactie, geroerde grond 5-1 matig roesthoudend, geen 1-15 olie-water reactie geen olie-water reactie C3-5 zwak puinhoudend, geen olie-water reactie, geroerde grond - 5 geen olie-water reactie 5-9 zwak roesthoudend, geen 9-14 olie-water reactie C4-9 geen olie-water reactie

33 boring A1 boring A klinker Edelmanboor Zand, matig fijn, lichtbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, zw ak kolengruishoudend, zw ak puinhoudend, zw ak baksteenhoudend, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig siltig, brokken leem, donker geelbruin, Edelmanboor, geroerde grond klinker Edelmanboor Zand, matig fijn, zw ak siltig, lichtbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, brokken roest, zw ak puinhoudend, zw ak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig humeus, zw ak siltig, brokken roest, donkerbruin, Edelmanboor Leem, keiïg, resten planten, neutraalgrijs, Edelmanboor boring A3 boring A klinker Edelmanboor Zand, zeer fijn, zw ak siltig, lichtbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zw ak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin, Edelmanboor klinker Edelmanboor Zand, zeer fijn, zw ak siltig, lichtbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig humeus, zw ak siltig, zw ak puinhoudend, zw ak baksteenhoudend, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin, Edelmanboor

34 boring A5 boring A6-8 klinker Edelmanboor klinker Edelmanboor Zand, matig fijn, zw ak siltig, lichtbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zw ak humeus, matig siltig, zw ak puinhoudend, zw ak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, zw ak siltig, sporen roest, lichtbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zw ak siltig, licht grijsbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, sporen puin, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, zw ak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor boring A7 boring A klinker Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, zw ak puinhoudend, donkerbruin, Edelmanboor klinker Edelmanboor Zand, matig fijn, zw ak siltig, lichtbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, zw ak puinhoudend, zw ak grindhoudend, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig humeus, sterk roesthoudend, zw ak grindhoudend, oranjebruin, Edelmanboor boring A9 boring A braak Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, sporen puin, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk roesthoudend, oranjebruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zw ak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor braak Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, zw ak puinhoudend, zw ak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig humeus, zw ak siltig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, zw ak siltig, sporen roest, licht geelbruin, Edelmanboor 2-2

35 boring A11 boring A braak Zand, zeer fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, matig puinhoudend, zw ak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig siltig, zw ak humeus, brokken leem, sporen roest, neutraalbruin, Edelmanboor braak Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, sterk w ortelhoudend, resten puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig humeus, zw ak siltig, sporen puin, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, zw ak humeus, zw ak siltig, donkerbruin, Edelmanboor boring A13 boring A braak Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, sterk w ortelhoudend, resten puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig humeus, zw ak siltig, sporen puin, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, zw ak humeus, zw ak siltig, licht geelbruin, Edelmanboor braak Zand, zeer fijn, matig humeus, zw ak siltig, resten glas, zw ak puinhoudend, zw ak kolengruishoudend, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, licht geelbruin, Edelmanboor boring A15 boring A braak Zand, zeer fijn, zw ak humeus, matig siltig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, zw ak humeus, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zw ak humeus, zw ak siltig, brokken leem, donkerbruin, Edelmanboor braak Zand, zeer fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak roesthoudend, brokken slakken, lichtbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, zw ak humeus, zw ak siltig, donkerbruin, Edelmanboor

36 boring A17 boring A braak Zand, matig fijn, zw ak humeus, zw ak grindhoudend, zw ak puinhoudend, lichtbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig siltig, brokken leem, sporen roest, lichtbruin, Edelmanboor braak Zand, matig fijn, matig grindhoudend, lichtbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, sterk puinhoudend, zw ak kolengruishoudend, resten beton, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, donkerbruin, Edelmanboor boring A19 boring B braak Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak kolengruishoudend, zw ak puinhoudend, zw ak grindhoudend, lichtbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, matig fijn, zw ak siltig, matig puinhoudend, resten beton, sporen kolengruis, lichtbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, matig fijn, zw ak siltig, lichtbruin, Edelmanboor klinker Edelmanboor Zand, matig fijn, brokken leem, geen olie-w ater reactie, lichtbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, resten plastic, zw ak puinhoudend, zw ak kolengruishoudend, geen olie-w ater reactie, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig siltig, zw ak humeus, sterk puinhoudend, matig baksteenhoudend, geen olie-w ater reactie, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Edelmanboor, gestaakt op volledig puin boring B2 boring B klinker Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, zw ak kolengruishoudend, zw ak puinhoudend, geen olie-w ater reactie, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond groenstrook Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, zw ak kolengruishoudend, zw ak puinhoudend, geen olie-w ater reactie, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig siltig, brokken leem, sporen roest, geen olie-w ater reactie, lichtbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig siltig, brokken leem, geen olie-w ater reactie, lichtbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, matig fijn, zw ak siltig, geen olie-w ater reactie, licht geelbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, brokken leem, sporen roest, geen olie-w ater reactie, lichtbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, matig siltig, brokken leem, geen olie-w ater reactie, lichtbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, matig fijn, zw ak siltig, geen olie-w ater reactie, licht geelbruin, Edelmanboor

37 boring C1 boring C braak Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, sporen baksteen, geen olie-w ater reactie, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak roesthoudend, geen olie-w ater reactie, bruin, Edelmanboor Leem, geen olie-w ater reactie, donkerbruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zw ak siltig, geen olie-w ater reactie, bruingrijs, Edelmanboor braak Zand, matig fijn, zw ak siltig, matig humeus, sporen baksteen, geen olie-w ater reactie, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, matig fijn, zw ak siltig, matig humeus, brokken klei, zw ak puinhoudend, geen olie-w ater reactie, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, zeer fijn, zw ak siltig, zw ak roesthoudend, geen olie-w ater reactie, bruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zw ak siltig, geen olie-w ater reactie, bruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zw ak siltig, zw ak houthoudend, geen olie-w ater reactie, bruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, geen olie-w ater reactie, bruingrijs, Edelmanboor boring C3 boring C braak Zand, matig fijn, zw ak siltig, matig humeus, resten puin, geen olie-w ater reactie, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, matig fijn, zw ak siltig, matig roesthoudend, geen olie-w ater reactie, bruinoranje, Edelmanboor Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, geen olie-w ater reactie, bruin, Edelmanboor braak Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak puinhoudend, geen olie-w ater reactie, donkerbruin, Edelmanboor, geroerde grond Zand, matig fijn, zw ak siltig, geen olie-w ater reactie, bruingrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak humeus, zw ak roesthoudend, geen olie-w ater reactie, bruin, Edelmanboor Zand, zeer fijn, zw ak siltig, geen olie-w ater reactie, grijs, Edelmanboor

38 Legenda (conform NEN 514) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke geur Grind, matig zandig Klei, sterk siltig uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Zand, kleiïg Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde > >1 Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig >1 >1 >1 >1 Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster zwak humeus veen Veen, mineraalarm matig humeus overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak kleiïg sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk kleiïg zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis blinde buis casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand bentoniet afdichting filter

39 Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden

40 projectnr A Gemeente Oosterhout juni 21, revisie Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden Monsternummer Eenheid B2-6 B3-5 Boringnummer B2 B3 Diepte (cm-mv) ALGEMEEN Droge stof (%) Lutumgehalte (% ds) & 4.4 & 4.4 Org. stofgehalte (% ds) & 1.5 & 1.5 AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen mg/kg ds <.5 <.5 Tolueen mg/kg ds <.5 <.5 Ethylbenzeen mg/kg ds <.5 <.5 ortho-xyleen mg/kg ds <.5 <.5 meta-/para-xyleen (som) mg/kg ds <.1 <.1 Xylenen (som,.7 factor) mg/kg ds BTEX (totaal,.7 factor) mg/kg ds Naftaleen (BTEXN) mg/kg ds <.1 <.1 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie C22 - C3 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie C3 - C4 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie (totaal) mg/kg ds < 2. < 2. OVERIG Artefacten g < 1. < 1. Droge stof % w/w < : concentratie kleiner dan de detectielimiet * : gemeten in het laboratorium + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de # : geschatte waarde door middelen van lagen geschatte waarde uit laagbeschrijving ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde $ : standaard bodem / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde blad 1 van 5 Milieu & Veiligheid

41 projectnr A Gemeente Oosterhout juni 21, revisie Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden Monsternummer Eenheid C1-1 C2-8 Boringnummer C1 C2 Diepte (cm-mv) ALGEMEEN Droge stof (%) Lutumgehalte (% ds) & 4.4 & 4.4 Org. stofgehalte (% ds) & 1.5 & 1.5 AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen mg/kg ds <.5 <.5 Tolueen mg/kg ds <.5 <.5 Ethylbenzeen mg/kg ds <.5 <.5 ortho-xyleen mg/kg ds <.5 <.5 meta-/para-xyleen (som) mg/kg ds <.1 <.1 Xylenen (som,.7 factor) mg/kg ds BTEX (totaal,.7 factor) mg/kg ds Naftaleen (BTEXN) mg/kg ds <.1 <.1 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie C22 - C3 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie C3 - C4 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie (totaal) mg/kg ds < 2. < 2. OVERIG Artefacten g < 1. < 1. Droge stof % w/w < : concentratie kleiner dan de detectielimiet * : gemeten in het laboratorium + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de # : geschatte waarde door middelen van lagen geschatte waarde uit laagbeschrijving ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde $ : standaard bodem / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde blad 2 van 5 Milieu & Veiligheid

42 projectnr A Gemeente Oosterhout juni 21, revisie Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden Monsternummer Eenheid C3-5 C4-9 Boringnummer C4 Diepte (cm-mv) ALGEMEEN Droge stof (%) Lutumgehalte (% ds) & 4.4 & 4.4 Org. stofgehalte (% ds) & 1.5 & 1.5 AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen mg/kg ds <.5 <.5 Tolueen mg/kg ds <.5 <.5 Ethylbenzeen mg/kg ds <.5 <.5 ortho-xyleen mg/kg ds <.5 <.5 meta-/para-xyleen (som) mg/kg ds <.1 <.1 Xylenen (som,.7 factor) mg/kg ds BTEX (totaal,.7 factor) mg/kg ds Naftaleen (BTEXN) mg/kg ds <.1 <.1 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie C22 - C3 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie C3 - C4 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie (totaal) mg/kg ds < 2. < 2. OVERIG Artefacten g 1. < 1. Droge stof % w/w < : concentratie kleiner dan de detectielimiet * : gemeten in het laboratorium + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de # : geschatte waarde door middelen van lagen geschatte waarde uit laagbeschrijving ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde $ : standaard bodem / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde blad 3 van 5 Milieu & Veiligheid

43 projectnr A Gemeente Oosterhout juni 21, revisie Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden Monsternummer Eenheid mm1 mm2 Boringnummer A1,A2,A5,A8, A1,A14,A17 A1,A3,A5,A11, A13,A16,A19 Diepte (cm-mv) ALGEMEEN Droge stof (%) Lutumgehalte (% ds) * 3.4 * 5.6 Org. stofgehalte (% ds) * 2.3 * 1.1 METALEN Barium [Ba] mg/kg ds 35. < 2. Cadmium [Cd] mg/kg ds <.35 <.35 Kobalt [Co] mg/kg ds < 3. < 3. Koper [Cu] mg/kg ds 2. < 1. Kwik [Hg] mg/kg ds.12 + <.1 Lood [Pb] mg/kg ds Molybdeen [Mo] mg/kg ds < 1.5 < 1.5 Nikkel [Ni] mg/kg ds Zink [Zn] mg/kg ds 63. < 2. PAK Naftaleen mg/kg ds.2 <.1 Fenanthreen mg/kg ds.42.2 Anthraceen mg/kg ds.1 <.1 Fluorantheen mg/kg ds.89.5 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds.5.3 Chryseen mg/kg ds.53.4 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds.32.3 Benzo(a)pyreen mg/kg ds.49.5 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds.41.4 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds.38.4 Pak-totaal (1 van VROM) (.7 facto mg/kg ds GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB 28 mg/kg ds <.1 <.1 PCB 52 mg/kg ds <.1 <.1 PCB 11 mg/kg ds <.1 <.1 PCB 118 mg/kg ds <.1 <.1 PCB 138 mg/kg ds <.1 <.1 PCB 153 mg/kg ds <.1 <.1 PCB 18 mg/kg ds <.1 <.1 PCB (7) (som,.7 factor) mg/kg ds OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds 22. < 5. Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 23. < 5. Minerale olie C22 - C3 mg/kg ds 45. < 5. Minerale olie C3 - C4 mg/kg ds 4. < 5. Minerale olie (totaal) mg/kg ds < 2. OVERIG Artefacten g 52. < 1. Droge stof % w/w < : concentratie kleiner dan de detectielimiet * : gemeten in het laboratorium + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de # : geschatte waarde door middelen van lagen geschatte waarde uit laagbeschrijving ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde $ : standaard bodem / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde blad 4 van 5 Milieu & Veiligheid

44 projectnr A Gemeente Oosterhout juni 21, revisie Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden Monsternummer Eenheid mm3 mm4 Boringnummer A18,A19 A15,A16,A17,A19 Diepte (cm-mv) ALGEMEEN Droge stof (%) Lutumgehalte (% ds) * 5 * 3.6 Org. stofgehalte (% ds) * 1.4 * 1.4 METALEN Barium [Ba] mg/kg ds Cadmium [Cd] mg/kg ds <.35 <.35 Kobalt [Co] mg/kg ds 3.6 < 3. Koper [Cu] mg/kg ds Kwik [Hg] mg/kg ds <.1 <.1 Lood [Pb] mg/kg ds Molybdeen [Mo] mg/kg ds < 1.5 < 1.5 Nikkel [Ni] mg/kg ds Zink [Zn] mg/kg ds PAK Naftaleen mg/kg ds <.1 <.1 Fenanthreen mg/kg ds.7.5 Anthraceen mg/kg ds.2.2 Fluorantheen mg/kg ds Benzo(a)anthraceen mg/kg ds.9.7 Chryseen mg/kg ds.1.8 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds.7.5 Benzo(a)pyreen mg/kg ds.15.1 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds.12.8 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds.12.8 Pak-totaal (1 van VROM) (.7 facto mg/kg ds GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB 28 mg/kg ds <.1 <.1 PCB 52 mg/kg ds <.1 <.1 PCB 11 mg/kg ds <.1 <.1 PCB 118 mg/kg ds <.1 <.1 PCB 138 mg/kg ds <.1 <.1 PCB 153 mg/kg ds <.1 <.1 PCB 18 mg/kg ds <.1 <.1 PCB (7) (som,.7 factor) mg/kg ds OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds < Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds < Minerale olie C22 - C3 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie C3 - C4 mg/kg ds < 5. < 5. Minerale olie (totaal) mg/kg ds < OVERIG Artefacten g Droge stof % w/w < : concentratie kleiner dan de detectielimiet * : gemeten in het laboratorium + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de # : geschatte waarde door middelen van lagen geschatte waarde uit laagbeschrijving ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde $ : standaard bodem / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde blad 5 van 5 Milieu & Veiligheid

45 Bijlage 3: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding toetsingswaarden

46 projectnr A Gemeente Oosterhout juni 21, revisie Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Bijlage 3: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding toetsingswaarden Monsternummer Eenheid A1-1-1 B3-1-1 Diepte (cm-mv) ALGEMEEN GWS (cm - mv) ph EC (µs/cm) 9 92 METALEN Barium [Ba] µg/l 6. + < 45. Cadmium [Cd] µg/l <.8 <.8 Kobalt [Co] µg/l < 5. < 5. Koper [Cu] µg/l < 15. < 15. Kwik [Hg] µg/l <.5 <.5 Lood [Pb] µg/l < 15. < 15. Molybdeen [Mo] µg/l < 3.6 < 3.6 Nikkel [Ni] µg/l < 15. < 15. Zink [Zn] µg/l < 6. < 6. AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l Tolueen µg/l Ethylbenzeen µg/l <.3 <.3 ortho-xyleen µg/l meta-/para-xyleen (som) µg/l Xylenen (som) µg/l Xylenen (som,.7 factor) µg/l Naftaleen (BTEXN) µg/l <.3 <.5 Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <.3 <.3 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,1-Dichloorethaan µg/l <.6 <.6 1,2-Dichloorethaan µg/l <.6 <.6 1,1-Dichlooretheen µg/l <.1 <.1 cis-1,2-dichlooretheen µg/l <.1 <.1 trans-1,2-dichlooretheen µg/l <.1 < Dichloorethenen (som,.7 facto µg/l Dichloormethaan µg/l <.2 <.2 1,1-Dichloorpropaan µg/l <.25 <.25 1,2-Dichloorpropaan µg/l <.25 <.25 1,3-Dichloorpropaan µg/l <.25 <.25 Dichloorpropanen (,7 som, 1,1+1,2+ µg/l Tetrachlooretheen (Per) µg/l <.1 <.1 Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <.1 <.1 1,1,1-Trichloorethaan µg/l <.1 <.1 1,1,2-Trichloorethaan µg/l <.1 <.1 Trichlooretheen (Tri) µg/l <.6 <.6 Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <.6 <.6 Vinylchloride µg/l <.1 <.1 Tribroommethaan (bromoform) µg/l <.2 <.2 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 µg/l < 25. < 25. Minerale olie C12 - C22 µg/l < 25. < 25. Minerale olie C22 - C3 µg/l < 25. < 25. Minerale olie C3 - C4 µg/l < 25. < 25. Minerale olie (totaal) µg/l < 1. < 1. < : concentratie kleiner dan de detectielimiet + : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde /: detectielimiet groter dan de toetsingswaarde : geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde blad 1 van 3 Milieu & Veiligheid

47 projectnr A Gemeente Oosterhout juni 21, revisie Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Bijlage 3: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding toetsingswaarden Monsternummer Eenheid C1-1-1 C2-1-1 Diepte (cm-mv) ALGEMEEN GWS (cm - mv) ph EC (µs/cm) AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l <.2 <.2 Tolueen µg/l Ethylbenzeen µg/l <.3 <.3 ortho-xyleen µg/l <.1 <.1 meta-/para-xyleen (som) µg/l <.2 <.2 Xylenen (som) µg/l <.3 <.3 Xylenen (som,.7 factor) µg/l BTEX (totaal,.7 factor) µg/l Naftaleen (BTEXN) µg/l <.5 <.5 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 µg/l < 25. < 25. Minerale olie C12 - C22 µg/l < 25. < 25. Minerale olie C22 - C3 µg/l < 25. < 25. Minerale olie C3 - C4 µg/l < 25. < 25. Minerale olie (totaal) µg/l < 1. < 1. < : concentratie kleiner dan de detectielimiet + : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde /: detectielimiet groter dan de toetsingswaarde : geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde blad 2 van 3 Milieu & Veiligheid

48 projectnr A Gemeente Oosterhout juni 21, revisie Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A Oosterhout Bijlage 3: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding toetsingswaarden Monsternummer Eenheid C4-1-1 Diepte (cm-mv) ALGEMEEN GWS (cm - mv) 163 ph 7.1 EC (µs/cm) 11 AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l <.2 Tolueen µg/l.44 Ethylbenzeen µg/l <.3 ortho-xyleen µg/l <.1 meta-/para-xyleen (som) µg/l <.2 Xylenen (som) µg/l <.3 Xylenen (som,.7 factor) µg/l.21 BTEX (totaal,.7 factor) µg/l 1. Naftaleen (BTEXN) µg/l <.5 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 µg/l < 25. Minerale olie C12 - C22 µg/l < 25. Minerale olie C22 - C3 µg/l < 25. Minerale olie C3 - C4 µg/l < 25. Minerale olie (totaal) µg/l < 1. < : concentratie kleiner dan de detectielimiet + : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde /: detectielimiet groter dan de toetsingswaarde : geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde blad 3 van 3 Milieu & Veiligheid

49 Bijlage 4: Achtergrond-, tussen- en interventiewaarden grond en streef-, tussen- en interventiewaarden grondwater

50

51

52

53

54

55 Bijlage 5: Toelichting op achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden

56 Toelichting op achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden en hun betekenis ingegaan. De achtergrondwaarden (AW2) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden (bekend als AW2) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging. De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m 3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 1 m 3 bodemvolume. Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 1 m 3 bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek, afhankelijk van de omstandigheden, uitgegaan van een concentratie, voor respectievelijk grond en grondwater, die ligt boven het gemiddelde van respectievelijk de interventie- en achtergrondwaarde (T-waarde = (AW2+I)/2) voor grond en de interventie- en streefwaarde (T-waarde = (S+I)/2) voor grondwater. De achtergrond- en interventiewaarden van de stoffen in de grond zijn om uiteenlopende redenen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 µm) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage 4 zijn deze achtergrond- en interventiewaarden berekend aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch stof en lutum.

57 Bijlage 6: Analysecertificaten

58 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 () Fax: +31 () Analyserapport Oranjewoud Oosterhout M. Elings Postbus 4 49 AA OOSTERHOUT N.BR. Blad 1 van 8 Uw projectnaam : Touwbaan deelgebied A Uw projectnummer : A ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rapport verificatie nummer : 7K2K5T3G Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project A. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

59 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 2 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Touwbaan deelgebied A A Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S 52 < aard van de artefacten g S Stenen Geen Stenen Glas organische stof (gloeiverlies) % vd DS S KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S METALEN barium mg/kgds S 35 < cadmium mg/kgds S <.35 <.35 <.35 <.35 kobalt mg/kgds S <3 <3 3.6 <3 koper mg/kgds S 2 < kwik mg/kgds S.12 <.1 <.1 <.1 lood mg/kgds S molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 nikkel mg/kgds S zink mg/kgds S 63 < POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds S.2 <.1 <.1 <.1 fenantreen mg/kgds S antraceen mg/kgds S.1 < fluoranteen mg/kgds S benzo(a)antraceen mg/kgds S chryseen mg/kgds S benzo(k)fluoranteen mg/kgds S benzo(a)pyreen mg/kgds S benzo(ghi)peryleen mg/kgds S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S pak-totaal (1 van VROM) mg/kgds S 4.1 1).31 1).94 1).66 1) (.7 factor) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 PCB 11 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 PCB 118 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) mm1 A1,A17,A5,A2,A8,A1,A14 mm2 A19,A5,A3,A1,A13,A16,A11 mm3 A18,A19 mm4 A17,A19,A16,A15 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

60 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 3 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Touwbaan deelgebied A A Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q PCB 138 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 PCB 153 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 PCB 18 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 som PCB (7) (.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) MINERALE OLIE fractie C1 - C12 mg/kgds 22 <5 <5 19 fractie C12 - C22 mg/kgds 23 <5 <5 9 fractie C22 - C3 mg/kgds 45 <5 <5 <5 fractie C3 - C4 mg/kgds 4 <5 <5 <5 totaal olie C1 - C4 mg/kgds S 13 <2 <2 3 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) mm1 A1,A17,A5,A2,A8,A1,A14 mm2 A19,A5,A3,A1,A13,A16,A11 mm3 A18,A19 mm4 A17,A19,A16,A15 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

61 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 4 van 8 Projectnaam Touwbaan deelgebied A Orderdatum Projectnummer A Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Monster beschrijvingen 1 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 4 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten 1 De sommatie na verrekening van de.7 factor conform AS3 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

62 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 5 van 8 Projectnaam Touwbaan deelgebied A Orderdatum Projectnummer A Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond (AS3): conform AS31-2 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3, NEN 579 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3): conform AS31 lutum (bodem) Grond (AS3) Grond: eigen methode. Grond (AS3): conform AS31-4 barium Grond (AS3) Conform AS31-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting) cadmium Grond (AS3) Idem kobalt Grond (AS3) Idem koper Grond (AS3) Idem kwik Grond (AS3) Conform AS31-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO (meting) lood Grond (AS3) Conform AS31-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting) molybdeen Grond (AS3) Idem nikkel Grond (AS3) Idem zink Grond (AS3) Idem naftaleen Grond (AS3) Conform AS31-6 fenantreen Grond (AS3) Idem antraceen Grond (AS3) Idem fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)antraceen Grond (AS3) Idem chryseen Grond (AS3) Idem benzo(k)fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)pyreen Grond (AS3) Idem benzo(ghi)peryleen Grond (AS3) Idem indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3) Idem pak-totaal (1 van VROM) (.7 factor) Grond (AS3) PCB 28 Grond (AS3) Conform AS31-8 Idem PCB 52 Grond (AS3) Idem PCB 11 Grond (AS3) Idem PCB 118 Grond (AS3) Idem PCB 138 Grond (AS3) Idem PCB 153 Grond (AS3) Idem PCB 18 Grond (AS3) Idem som PCB (7) (.7 factor) Grond (AS3) Idem totaal olie C1 - C4 Grond (AS3) Conform AS31-7 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum 1 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum 1 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum 1 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum 1 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum 1 Y ALC21 1 Y ALC21 2 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum 2 Y ALC21 2 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum 2 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

63 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 6 van 8 Projectnaam Touwbaan deelgebied A Orderdatum Projectnummer A Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 2 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum 2 Y ALC21 2 Y ALC21 3 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum 3 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum 4 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum 4 Y ALC21 4 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum 4 Y ALC21 Theoretische monsternamedatum Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

64 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 7 van 8 Projectnaam Touwbaan deelgebied A Orderdatum Projectnummer A Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Monsternummer: 1 Monster beschrijvingen mm1a1,a17,a5,a2,a8,a1,a14 Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C14 C1-C16 C1-C28 C2-C36 C1-C36 De C1 en C4 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

65 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 8 van 8 Projectnaam Touwbaan deelgebied A Orderdatum Projectnummer A Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Monsternummer: 4 Monster beschrijvingen mm4a17,a19,a16,a15 Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C14 C1-C16 C1-C28 C2-C36 C1-C36 De C1 en C4 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

66 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 () Fax: +31 () Analyserapport Oranjewoud Oosterhout M. Elings Postbus 4 49 AA OOSTERHOUT N.BR. Blad 1 van 6 Uw projectnaam : Touwbaan deelgebied A Uw projectnummer : A ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rapport verificatie nummer : PKDVN3SW Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project A. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

67 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 2 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Touwbaan deelgebied A A Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 1 aard van de artefacten g S Geen Geen Geen Geen Stenen VLUCHTIGE AROMATEN benzeen mg/kgds S <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 tolueen mg/kgds S <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 ethylbenzeen mg/kgds S <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 o-xyleen mg/kgds S <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 p- en m-xyleen mg/kgds S <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 xylenen (.7 factor) mg/kgds S.15 1).15 1).15 1).15 1).15 1) totaal BTEX (.7 factor) mg/kgds S.21 1).21 1).21 1).21 1).21 1) naftaleen mg/kgds S <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 MINERALE OLIE fractie C1 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 fractie C22 - C3 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 fractie C3 - C4 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 totaal olie C1 - C4 mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) B2-6 B2 (2-22) B3-5 B3 (2-22) C1-1 C1 (19-21) C2-8 C2 (19-21) C3-5 C3 (2-22) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

68 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 3 van 6 Projectnaam Touwbaan deelgebied A Orderdatum Projectnummer A Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Monster beschrijvingen 1 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 4 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 5 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten 1 De sommatie na verrekening van de.7 factor conform AS3 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

69 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 4 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Touwbaan deelgebied A A Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q 6 droge stof gew.-% S 83.3 gewicht artefacten g S <1 aard van de artefacten g S Geen VLUCHTIGE AROMATEN benzeen mg/kgds S <.5 tolueen mg/kgds S <.5 ethylbenzeen mg/kgds S <.5 o-xyleen mg/kgds S <.5 p- en m-xyleen mg/kgds S <.1 xylenen (.7 factor) mg/kgds S.15 1) totaal BTEX (.7 factor) mg/kgds S.21 1) naftaleen mg/kgds S <.1 MINERALE OLIE fractie C1 - C12 mg/kgds <5 fractie C12 - C22 mg/kgds <5 fractie C22 - C3 mg/kgds <5 fractie C3 - C4 mg/kgds <5 totaal olie C1 - C4 mg/kgds S <2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 6 Grond (AS3) C4-9 C4 (18-2) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

70 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 5 van 6 Projectnaam Touwbaan deelgebied A Orderdatum Projectnummer A Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Monster beschrijvingen 6 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten 1 De sommatie na verrekening van de.7 factor conform AS3 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

71 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 6 van 6 Projectnaam Touwbaan deelgebied A Orderdatum Projectnummer A Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond (AS3): conform AS31-2 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3, NEN 579 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem benzeen Grond (AS3) Conform AS33-1 tolueen Grond (AS3) Idem ethylbenzeen Grond (AS3) Idem o-xyleen Grond (AS3) Idem p- en m-xyleen Grond (AS3) Idem xylenen (.7 factor) Grond (AS3) Idem naftaleen Grond (AS3) Idem totaal olie C1 - C4 Grond (AS3) Conform AS31-7 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 A ALC21 2 A ALC21 3 A ALC21 4 A ALC21 5 A ALC21 6 A ALC21 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

72 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 () Fax: +31 () Analyserapport Oranjewoud Oosterhout M. Elings Postbus 4 49 AA OOSTERHOUT N.BR. Blad 1 van 6 Uw projectnaam : Touwbaan deelgebied A Uw projectnummer : A ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rapport verificatie nummer : 47NQZJAA Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project A. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

73 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 2 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Touwbaan deelgebied A A Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q METALEN barium µg/l S 6 <45 cadmium µg/l S <.8 <.8 kobalt µg/l S <5 <5 koper µg/l S <15 <15 kwik µg/l S <.5 <.5 lood µg/l S <15 <15 molybdeen µg/l S <3.6 <3.6 nikkel µg/l S <15 <15 zink µg/l S <6 <6 VLUCHTIGE AROMATEN benzeen µg/l S <.2 <.2 <.2 tolueen µg/l S ethylbenzeen µg/l S <.3 <.3 <.3 <.3 <.3 o-xyleen µg/l S <.1 <.1 <.1 p- en m-xyleen µg/l S <.2 <.2 <.2 xylenen µg/l S.49.8 <.3 <.3 <.3 xylenen (.7 factor) µg/l S totaal BTEX (.7 factor) µg/l styreen µg/l S <.3 <.3 naftaleen µg/l S <.3 1) <.5 <.5 <.5 <.5 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,1-dichloorethaan µg/l S <.6 <.6 1,2-dichloorethaan µg/l S <.6 <.6 1,1-dichlooretheen µg/l S <.1 <.1 cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <.1 <.1 trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <.1 <.1 som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (.7 factor) µg/l S dichloormethaan µg/l S <.2 <.2 1,1-dichloorpropaan µg/l S <.25 <.25 1,2-dichloorpropaan µg/l S <.25 <.25 1,3-dichloorpropaan µg/l S <.25 <.25 som dichloorpropanen (.7 factor) µg/l S tetrachlooretheen µg/l S <.1 <.1 tetrachloormethaan µg/l S <.1 <.1 1,1,1-trichloorethaan µg/l S <.1 <.1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) A1-1-1 A1-1-1 B3-1-1 B3-1-1 C1-1-1 C1-1-1 C2-1-1 C2-1-1 C4-1-1 C4-1-1 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

74 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 3 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Touwbaan deelgebied A A Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q ,1,2-trichloorethaan µg/l S <.1 <.1 trichlooretheen µg/l S <.6 <.6 chloroform µg/l S <.6 <.6 vinylchloride µg/l S <.1 <.1 tribroommethaan µg/l S <.2 <.2 MINERALE OLIE fractie C1 - C12 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 fractie C12 - C22 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 fractie C22 - C3 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 fractie C3 - C4 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 totaal olie C1 - C4 µg/l S <1 <1 <1 <1 <1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) A1-1-1 A1-1-1 B3-1-1 B3-1-1 C1-1-1 C1-1-1 C2-1-1 C2-1-1 C4-1-1 C4-1-1 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

75 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 4 van 6 Projectnaam Touwbaan deelgebied A Orderdatum Projectnummer A Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Monster beschrijvingen 1 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 4 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 5 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten 1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

76 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 5 van 6 Projectnaam Touwbaan deelgebied A Orderdatum Projectnummer A Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm barium Grondwater (AS3) Conform AS311-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885) cadmium Grondwater (AS3) Idem kobalt Grondwater (AS3) Idem koper Grondwater (AS3) Idem kwik Grondwater (AS3) Conform AS311-3 en conform NEN-EN-ISO lood Grondwater (AS3) Conform AS311-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885) molybdeen Grondwater (AS3) Idem nikkel Grondwater (AS3) Idem zink Grondwater (AS3) Idem benzeen Grondwater (AS3) Conform AS313-1 tolueen Grondwater (AS3) Idem ethylbenzeen Grondwater (AS3) Idem o-xyleen Grondwater (AS3) Idem p- en m-xyleen Grondwater (AS3) Idem xylenen Grondwater (AS3) Idem xylenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Conform AS313-1 styreen Grondwater (AS3) Conform AS313-1 naftaleen Grondwater (AS3) Idem 1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3) Idem 1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3) Idem 1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem dichloormethaan Grondwater (AS3) Idem 1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem 1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem 1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem som dichloorpropanen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem tetrachlooretheen Grondwater (AS3) Idem tetrachloormethaan Grondwater (AS3) Idem 1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem 1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem trichlooretheen Grondwater (AS3) Idem chloroform Grondwater (AS3) Idem vinylchloride Grondwater (AS3) Idem tribroommethaan Grondwater (AS3) Idem totaal olie C1 - C4 Grondwater (AS3) Conform AS311-5 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 B ALC24 1 G ALC236 1 G ALC236 2 B ALC24 2 G ALC236 2 G ALC236 3 G ALC236 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

77 Oranjewoud Oosterhout M. Elings Analyserapport Blad 6 van 6 Projectnaam Touwbaan deelgebied A Orderdatum Projectnummer A Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 3 G ALC236 4 G ALC236 4 G ALC236 5 G ALC236 5 G ALC236 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

78 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 () Fax: +31 () Analyserapport Oranjewoud Oosterhout Dhr. M Elings Postbus 4 49 AA OOSTERHOUT N.BR. Blad 1 van 4 Uw projectnaam : Asbestonderzoek St. Josephstraat Oosterhout Uw projectnummer : A ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rapport verificatie nummer : CC1AYZGH Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project A. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

79 Oranjewoud Oosterhout Dhr. M Elings Analyserapport Blad 2 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Asbestonderzoek St. Josephstraat Oosterhout A Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q 1 ASBESTONDERZOEK aangeleverd materiaal grond kg Q 1.36 KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK gemeten asbestconcentratie mg/kgds.5 gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q.5 ondergrens (95% betrouwb.interval) bovengrens (95% betrouwb.interval) gemeten serpentijn concentratie gemeten amfibool concentratie mg/kgds Q.4 mg/kgds Q.7 mg/kgds Q.5 mg/kgds Q <.1 gemeten bepalingsgrens mg/kgds Q <2.5 niet-hechtgebonden asbest - Q Ja De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 1 Asbestverdacht mm1 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

80 Oranjewoud Oosterhout Dhr. M Elings Analyserapport Blad 3 van 4 Projectnaam Asbestonderzoek St. Josephstraat Oosterhout Orderdatum Projectnummer A Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm gemeten asbestconcentratie Asbestverdacht conform NEN577 en/of NEN5897 gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem ondergrens (95% betrouwb.interval) bovengrens (95% betrouwb.interval) Asbestverdacht Asbestverdacht Idem Idem gemeten serpentijn concentratie Asbestverdacht Idem gemeten amfibool concentratie Asbestverdacht Idem gemeten bepalingsgrens Asbestverdacht Idem niet-hechtgebonden asbest Asbestverdacht Idem Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 A ALC21 Theoretische monsternamedatum Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

81 Oranjewoud Oosterhout Dhr. M Elings Analyserapport Blad 4 van 4 Projectnaam Asbestonderzoek St. Josephstraat Oosterhout Orderdatum Projectnummer A Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Monsternummer: 1 Monster beschrijvingen mm1 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

82 Bijlage 7: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties

83 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties Betrouwbaarheid/garanties Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. Het vorenstaande betekent dat Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Oranjewoud uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Oranjewoud. In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Oranjewoud wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Certificatie/accreditatie Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 91. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in onderhavig rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd. De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. De onderzochte locatie is niet in eigendom van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. of gerelateerde zusterbedrijven. De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Oranjewoud verrichten door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3 zijn uitgevoerd.

84 Toepassing grond en asbest Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht. Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Oranjewoud volgens de NEN 574 is uitgevoerd. Het voorliggende onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op de onderzochte locatie. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de bodem aanwezig puin enig asbest kan bevatten. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de NEN 577 Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem (NNI, april 23) te worden uitgevoerd.

85 Bijlage 8: Foto's onderzoekslocatie

86 F o t o n umm e r : 1 F o t o n umm e r : 2 F o t o n umm e r : 3 F o t o n umm e r : 4 F o t o n umm e r : 5 F o t o n umm e r : 6

87 Fotonummer: 7

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught projectnr. 181857 revisie 00 augustus 2013 Auteur G.P.H.O. Stoks Opdrachtgever Peijnenburg Vught B.V. Kruishoeveweg 1 5263 NM VUGHT datum vrijgave

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp 30 oktober 2009 Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Kenmerk R001-4664010LRG-ltr-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : Arno Schuring Van : Berdie Klein Geltink, adviseur bodem Datum : 14 februari 2008 In afschrift aan : Wilco Slotboom en Ludwig van Duren Registratienummer :

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

Zundert. 1 Inleiding 4

Zundert. 1 Inleiding 4 projectnr. 196747 juni 211, revisie Gemeente Zundert Milieuhygiënisch onderzoeken randweg Zundert Zundert Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 2 Vooronderzoek 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Terreinbeschrijving en terreininspectie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

De volgende bodemonderzoeken zijn in deze bijlage opgenomen: - Verkennend bodemonderzoek Brinkenweg 87 (kenmerk 179387, d.d.

De volgende bodemonderzoeken zijn in deze bijlage opgenomen: - Verkennend bodemonderzoek Brinkenweg 87 (kenmerk 179387, d.d. De volgende bodemonderzoeken zijn in deze bijlage opgenomen: - Verkennend bodemonderzoek Brinkenweg 87 (kenmerk 179387, d.d. november 2007) uitgevoerd door Oranjewoud; - Nader bodem- en asbestonderzoek

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier MEMO Aan : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken Van : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012 Onderwerp : Brouwhuis - Stationskwartier Bodem- en grondwaterkwaliteit De locatie

Nadere informatie

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Locatie Demmerik 118A te Vinkeveen Gegevens opdrachtgever M.W.M. de Kuijer Demmerik 118A 3645 EG Vinkeveen CSO Adviesbureau Postbus 2 398 CA Bunnik Tel. 3

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

25 juni 2009 B01034.233900

25 juni 2009 B01034.233900 25 juni 2009 B01034.233900 1 1.1 In opdracht van Vestaal Vastgoed BV heeft ARCADIS Nederland BV, vestiging Apeldoorn, in mei 2009 een verkennend milieuhygiënisch bodemonderzoek conform NEN 5740 en een

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO STICHTING MAASKANT WONEN 20 augustus 2009 B01032/ZC9/166/700201 B01032.700201 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Referentiekader 3

Nadere informatie

Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg

Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg 25 maart 2014 Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg Kenmerk R002-1219308TNY-mwl-V03-NL Verantwoording Titel Bodemonderzoek

Nadere informatie

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 AGEL adviseurs D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 Moerdijk Samenvatting SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Moerdijk heeft AGEL

Nadere informatie

1 Inleiding 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Werkwijze 1

1 Inleiding 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Werkwijze 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Werkwijze 1 2 Gebiedsgegevens 2 2.1 Afbakening onderzoeksgebied 2 2.2 Algemene historie 3 2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 3 2.4 Regionale achtergrondwaarden

Nadere informatie

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Projectgegevens Beknopte beschrijving locatie Huidig gebruik terrein : Agrarische bedrijfsvoering Adres : Wolbertsdijk 13 Plaats : Wapenveld

Nadere informatie

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging.

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging. Hieronder zijn de locaties weergegeven waar sprake is (geweest) van gevallen van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Tevens wordt kort omschreven wat de status van de locatie

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002 Locatie: Moorsel 3 te Lierop Projectnummer: AQU-20121008 Opdrachtgever: Dhr. R. van der Vliet AQUATEST Onderzoek

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

Rapport Historisch onderzoek Centrumplan te Gilze

Rapport Historisch onderzoek Centrumplan te Gilze Rapport Historisch onderzoek Centrumplan te Gilze projectnr. 263647 revisie 01 december 2013 Auteur G.P.H.O. Stoks W.E.L. Smits Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen datum vrijgave

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

Verkennend- en nader bodemonderzoek

Verkennend- en nader bodemonderzoek Verkennend- en nader bodemonderzoek Locatie Binnenterrein Boogschutter- Dierenriem te Amersfoort Gegevens opdrachtgever Servicebureau Gemeenten Informatie, advies- en uitvoeringstaken Utrechtseweg 12 3811

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Rapport Verkennend bodem- en asbestonderzoek Waterdorp te Beuningen. Opdrachtgever. Auteur. J. ten Hove

Rapport Verkennend bodem- en asbestonderzoek Waterdorp te Beuningen. Opdrachtgever. Auteur. J. ten Hove Rapport Verkennend bodem- en asbestonderzoek Waterdorp te Beuningen projectnr. 262679 revisie 00 29 augustus 2013 Auteur J. ten Hove Opdrachtgever Gemeente Beuningen Postbus 14 6640 AA Beuningen datum

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK SCHIJFSEBAAN 2B EN 4A SCHIJF Opdrachtgever : De Noordhoek Holding B.V. Schijfsebaan 4a 4722 SG Schijf Projectnummer : VBB-55255 Kenmerk

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30

Nadere informatie

Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek

Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek Nieuwbouwlocatie De Pauw te De Rijp Definitief Gemeente Graft-De Rijp Postbus 16 1483 ZG DE RIJP Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 2 mei 211 GM-1257, revisie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek omgeving Frankische Driehoek te Goirle

Verkennend bodemonderzoek omgeving Frankische Driehoek te Goirle Verkennend bodemonderzoek omgeving Frankische Driehoek te Goirle Projectnummer: 50290 Opdrachtgever: Gemeente Goirle t.a.v. mevrouw ing. N. de Jong Postbus 17 5050 AA Goirle Datum: 20 juni 2007 Projectleider:

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Buro Ruimte en Groen, t.a.v. dhr. W. J. Joosse Plein 19 4454AS Borssele B-BSBE140034/00083264 Afdeling: Vergunningen Datum: 15 september 2014

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem en asbestonderzoek Locatie Noordstraat 1 t/m 63 te Waalwijk Gegevens opdrachtgever Casade Woonstichting P/a Lavertuur Planontwikkeling Postbus 1190 5004 BD Tilburg Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Vooronderzoek bodem Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker Definitief Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober 2009 313832, revisie D1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 2b. Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk, Oranjewoud, september 2013

Bijlage 2b. Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk, Oranjewoud, september 2013 Bijlage 2b Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk, Oranjewoud, september 23 Rapport Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk Projectnr. 25788 september 23, revisie Inhoud blz.

Nadere informatie

Plangebied Lijsterberg te Rhenen. Verkennend bodemonderzoek. Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn

Plangebied Lijsterberg te Rhenen. Verkennend bodemonderzoek. Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn Verkennend bodemonderzoek Plangebied Lijsterberg te Rhenen Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Ing. N.B.J.

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek De Kolk te Wapenveld Definitief gemeente Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 mei 2009 99047521 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Historisch onderzoek Rijsenhout

Historisch onderzoek Rijsenhout Historisch onderzoek Rijsenhout Samenvatting In de (voormalige) tuinbouwgebieden bestaat algemeen de verdenking op het voorkomen van asbest. Op de adressen waar nog kassen aanwezig zijn is de kans op het

Nadere informatie

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye, Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001

Nadere informatie

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Picuskade te Eindhoven

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Picuskade te Eindhoven Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Picuskade te Eindhoven Wooninc. 22 november 2013 Definitief rapport 9X0690.0B0 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Larixplein 1 Postbus 80007 5600 JZ

Nadere informatie

AANVULLEND HISTORISCH BODEMONDERZOEK AGRO EN FOOD CLUSTER WEST-BRABANT TE DINTELOORD

AANVULLEND HISTORISCH BODEMONDERZOEK AGRO EN FOOD CLUSTER WEST-BRABANT TE DINTELOORD AANVULLEND HISTORISCH BODEMONDERZOEK AGRO EN FOOD CLUSTER WEST-BRABANT TE DINTELOORD SUIKER UNIE, TOM EN PROVINCIE NOORD BRABANT 9 juni 2009 B01055.000102 Inhoud Samenvatting 3 1 Introductie 3 1.1 Algemeen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK en ASBEST IN BODEMONDERZOEK aan het Laageind 14 te Driebruggen

VERKENNEND BODEMONDERZOEK en ASBEST IN BODEMONDERZOEK aan het Laageind 14 te Driebruggen GRONDVI TAAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK en ASBEST IN BODEMONDERZOEK aan het Laageind 14 te Driebruggen Opdrachtgever t Schoutenhuis b.v. Adres Postbus 13 Postcode, plaats 393 EA Woudenberg Contactpersoon

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Definitief 21 + 22 + 218 In opdracht van Gemeente Tiel Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M13B25 Documentnaam \\nlarn1s1\data\data\project\m13\m13b25\2

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Historisch vooronderzoek ten behoeve van de verlegging van het leidingtracé N Ree- en Rotscherweg te Landgraaf

Historisch vooronderzoek ten behoeve van de verlegging van het leidingtracé N Ree- en Rotscherweg te Landgraaf Historisch vooronderzoek ten behoeve van de verlegging van het leidingtracé N-503-01 Ree- en Rotscherweg te Landgraaf Projectnr. 11191-403483 Documentnr. 403483-HO 21 september 2015, revisie 0A Inhoud

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN: COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 3 Conclusie vooronderzoek 10. Bijlagen

1 Inleiding 2. 3 Conclusie vooronderzoek 10. Bijlagen projectnr. 262246 september 2013, revisie 00 AM, Bouwfonds Ontwikkeling en Lekstede Wonen Historisch onderzoek Hoef en Haag Vianen Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Vooronderzoek 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Terreinbeschrijving

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek. Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek. Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 C O L O F O N Opdrachtgever Dhr. P. van Heck Tweede Kruisweg 3 3297 LK Puttershoek Locatie Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 Rapportnummer 11-2274-R01JV

Nadere informatie

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief-

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief- Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie : Zuid Willemsvaart 172, 174 t/m 182 te Den Bosch Opdrachtgeverr : Meeuwissen OG b.v. Projectnummer : 25.13.00244. 1 Datum : 9 augustus 2013 -definitief-

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Ballastonderzoek herinrichting Leijenseweg te Bilthoven. Projectnr. 245053-06 december 2012, revisie 00

Ballastonderzoek herinrichting Leijenseweg te Bilthoven. Projectnr. 245053-06 december 2012, revisie 00 Ballastonderzoek herinrichting Leijenseweg te Bilthoven Projectnr. 245053-06 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. Samenvatting... 2 1 Inleiding... 4 2 Achtergrondinformatie... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek

Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek Overhoeken te Saendelft Definitief GEM Saendelft Beheer B.V. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 22 september 211 GM-33476, revisie -- Inhoudsopgave

Nadere informatie

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE Projectnummer 150161 foto s onderzoekslocatie INHOUDSOPGAVE FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE 1 INLEIDING...1 1.1 Inleiding...1 1.2 Doel...1 1.3 Uitgangspunten vooronderzoek...1 2 VOORONDERZOEK...2

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Definitief In opdracht

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg. Documentcode: 15M8031.RAP002.NL.RS

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg. Documentcode: 15M8031.RAP002.NL.RS Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg Documentcode: 15M831.RAP2.NL.RS Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg

Nadere informatie

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK JOHAN DE WITTLAAN 2 TE WOERDEN

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK JOHAN DE WITTLAAN 2 TE WOERDEN ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK JOHAN DE WITTLAAN 2 TE WOERDEN Rapportnummer: 13-P-021 Actualiserend bodemonderzoek Johan de Wittlaan 2 te Woerden Opdrachtgever: Hollands Midden BV T.a.v. dhr. W. Frasa Westdam

Nadere informatie

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus 8002 3503 RA UTRECHT Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 3 Verrichte werkzaamheden bodemonderzoek Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 11

1 Inleiding 4. 3 Verrichte werkzaamheden bodemonderzoek Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 11 projectnr. 203423 maart 2010, revisie 00 Woonlinie Verkennend (water)bodemonderzoek Almkerk-West Almkerk Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 2 Vooronderzoek 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Terreinbeschrijving 5 2.3 Voormalig-

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Locatie Erica te Oirschot Definitief Gemeente Oirschot Postbus 11 5688 ZG OIRSCHOT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 21 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

In bijlage 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie opgenomen. Bijlage 3 bevat foto's van het terrein.

In bijlage 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie opgenomen. Bijlage 3 bevat foto's van het terrein. Gemeente Beuningen T.a.v. dhr. D.W.T. van der Coelen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout T (0162) 48 70 00 F (0162) 45 11 41 info@oranjewoud.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 23 april 2014 Kenmerk N030-1222119DSB-bdv-V01-NL 1 Inleiding In opdracht van gemeente Ermelo heeft Tauw een historisch onderzoek uitgevoerd op de locatie

Nadere informatie

Gemeente Maastricht Verkennend bodemonderzoek en nader asbestonderzoek ontwikkelingsgebied Ambyerveld te Maastricht

Gemeente Maastricht Verkennend bodemonderzoek en nader asbestonderzoek ontwikkelingsgebied Ambyerveld te Maastricht Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Gemeente Maastricht Verkennend bodemonderzoek en nader asbestonderzoek ontwikkelingsgebied Ambyerveld te Maastricht INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Algemeen 1

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brandweerkazerne Halfweg

Bestemmingsplan Brandweerkazerne Halfweg Bestemmingsplan Brandweerkazerne Halfweg Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude BIJLAGEN 9 september 2012 Brandweerkazerne Halfweg Brandweerkazerne Halfweg Inhoudsopgave Bijlagen bij toelichting 3 Index

Nadere informatie

bk bodem pagina 2 van 44 Inhoudsopgave

bk bodem pagina 2 van 44 Inhoudsopgave bk bodem pagina 2 van 44 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en doel... 5 1.1 Aanleiding en doel... 5 1.2 Onderzoeksgebied... 5 1.3 Uitgangspunten van het bodemonderzoek... 5 1.4 Leeswijzer... 6 2 Locatiegegevens...

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918 PROJECT 2418 VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM Zaaknummer OZHZ: 115918 Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 348 4213 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 174

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper Notitie 2011264514 Oplegnotitie bodemonderzoeksrapport Brusselsepoort Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september 2013 2011264514 S. Stoepper 1 Inleiding In het kader van de bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Actualiserend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem. Steegstraat 15-17 te Meijel projectnummer 140755

Actualiserend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem. Steegstraat 15-17 te Meijel projectnummer 140755 Actualiserend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem projectnummer 14755 Opdrachtgever: Focus Projectontwikkeling & Vastgoed B.V. de heer A.H.P. van den Berg Postbus 315 56 AH Eindhoven

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem en asbestonderzoek Locatie Waijensedijk 1 te Houten Definitief In opdracht van: ing. H.H. de Bondt Kastanjelaan 18 4128 SR LEXMOND Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 juni 2012 GM0064310,

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Burgemeester Moonenlaan 5 te Waalwijk

Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Burgemeester Moonenlaan 5 te Waalwijk Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Burgemeester Moonenlaan 5 te Waalwijk AGEL adviseurs D02 Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) 20140206 Burgemeester Moonenlaan 5 Juli, 2014 Waalwijk

Nadere informatie

Aanvullend verkennend en nader bodemonderzoek Floraweg 51 in Nijmegen

Aanvullend verkennend en nader bodemonderzoek Floraweg 51 in Nijmegen 21888-11 - Floraweg 51 Nijmegen 18644 42775 - lopend 26-7-212 22-8-212 23-8-212 Conform raamcontract Gemeente Nijmegen NMBO-577 OH-GEM ENN verplichtingsnummer 1882 JSP RHA mevrouw A. van Eekeren BSc Mevrouw

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet,

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet, Dienst Water en Milieu Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk 8 3448 HW WOERDEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie