CERTIFICATIESCHEMA. SCVM Makelaa rltaxateur onroerende zaken. ontwikkeld conform ISO/IEC Document Makelaa o.z- 02 april 2014 Coovriqht SCVM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CERTIFICATIESCHEMA. SCVM Makelaa rltaxateur onroerende zaken. ontwikkeld conform ISO/IEC 17024. Document Makelaa o.z- 02 april 2014 Coovriqht SCVM"

Transcriptie

1 REGISTER VOOR MAKELAARS EN TAX,A.TEURS CERTIFICATIESCHEMA SCVM Makelaa rltaxateur onroerende zaken ontwikkeld conform ISO/IEC Document Makelaa o.z- 02 april 2014 Coovriqht SCVM Waa comm ststelli SCVM 4 4

2 ßEGISIEßVOOR üke4e EN 1&IEURI INHOUDSOPGAVE Begripsomschriivinqen SCVM 2.1. Aanleiding en historie 2.2. Doelstelling en taken Het SCVM Certificatieschema 3.1. Scope 3.2. Norm 3.3. SCVM 3.4. Certificatie lnstelling 3.5. Waarborgcommissie 3.6. Werkkamers Werkkamers Permanente Educatie (PE) Examencommissie(EC) WerkkamerHardheidsclausule(HC) Werkkamer Beroepscompetentieprofielen (BCP) 3.7. Exameninstelling Certificatie van vakbekwaamheid Certificatie en Registratie Certificaten van vakbekwaamheid Certificaten Geldigheidsduur Rechten certificaathou der Pl ichten certificaathouder Certificatiebeslissing, certificatiecondities en hardheidsclausule Certificatiebeslissin g Certificatiecond ities Hardheidsclausule bij (her)certificatie Procedure certificatie en registratie Toezicht en sancties Toezicht Sancties Opschorting Ongeldig verklaring Opzegg in g certificaatovereen komst Klachten, Bezwaar en Beroep Certificatie en Registratie Handelen SCVM geregistreerden Certificatie toetsin gen Document Versie Goedkeurinq Waarborqcommissie Vaststellino SCVM Cert f cat eschema MakelaariTaxateur o.z. 0'1 (Datum) (Datum) april 2014 Pagina2van 13

3 EN IdAIEU6 1 Beqripsomschriivinqen 1.1 SCVM De stichting: Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te Nootdorp, Gildeweg 5a. 1.2 SCVM-certificatieschema De in het voorliggende document opgenomen regels, procedures en criteria op grond waarvan een persoon gecertificeerd wordt als vakbekwaam Ma kel aarltaxateu r onroerende zaken Won i nge n. Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed. Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed. Taxateur onroerende zaken Woningen. Taxateu r Bedrijfsmatig Vastgoed. Taxateur Agrarisch Vastgoed. Taxateur Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) 1.3 Certificatie van vakbekwaamheid Certíficatie is het door een certificerende instelling op basis van een certificatieschema kenbaar maken dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat in de actuele kennis, vaardigheden en beroepshouding van een met name genoemde persoon. 1.4 Certificaat van vakbekwaamheid Een door een certificerende instelling uitgegeven persoonsgebonden certificaat met een beperkte looptijd en geldigheidscondities als bl k dat dat de met name genoemde persoon vakbekwaam is. 1.5 SCVM-register Het register van SCVM waarin makelaars/taxateurs en taxateurs geregistreerd staan die aan alle in het SCVM-ceñificatieschema gestelde eisen voldoen, waaronder het in het bezitzijn van een certificaat van vakbekwaamheid alsmede het conformeren aan de Gedragscode SCVM. 1.6 Waarborgcommissie De door de SCVM ingestelde commissie die adviseert over de inhoud, het onderhoud, de interpretatie en de uitvoering van het cerlificatieschema. 1.7 Werkkamer Een door de SCVM na een daadoe strekkend advies van de Waarborgcommissie ingestelde commissie die tijdelijk of permanent is belast met de uitvoering van een specifieke taakopdracht. 1.8 Gertificerende instelling Een externe en onafhankelijke organisatie die erop toeziet dat het certificatieschema wordt nageleefd door alle in het schema genoemde partijen. Document Versie Goedkeurinq Waarborqcommissie Vaststellinq SCVM Certificatieschema Makelaar/Taxateur o.z. 01 (Datum) (Datum) april 2014 Pagina 3 van 13

4 1.9 Beroepscompetentieprofiel OO REGISTER VOORMKE46 EN I&ÍEUR5 Een beschrijving op hoofdlijnen van de standaard waaraan een vakbekwaam beroepsbeoefenaar in een omschreven vakgebied moet voldoen Eindtermen Op basis van het beroepsberoepscompetentieprofiel vastgestelde minimale eisen op het gebied van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waaraan een beroepsbeoefenaar in een omschreven vakgebied moet voldoen. 1.ll Toetstermen Toetstermen zijn specificaties van eindtermen 1.12 Toetsmatrijs Een overzicht per toetsonderdeel van het aantal vragen en/of opdrachten dat deel uitmaakt van de toetsing en de wijze waarop deze worden gewogen, gerelateerd aan de te toetsen onderwerpen, eindtermen en toetstermen Examencommissie Een door de SCVM ingestelde commissie die onafhankelijk van een ondenruijsinstelling of exameninstelling examens en toetsen vaststelt en normeert Exameninstelling Een door de SCVM aangewezen instelling die belast is met het organiseren en afnemen van de examens en toetsen die onderdeel uitmaken van dit certificatieschema Permanente educatie De door de SCVM voorgeschreven nascholingscursussen waaraan een gecertificeerde dient deelte nemen als een van de voon rlaarden om het cerlificaat van vakbekwaamheid te kunnen behouden of te kunnen verlengen. Document Versie Goedkeurinq Waarborqcommissie Vaststellinq SCVM Certificatieschema MakelaarÆaxateur o z 01 (Datum) (Datum) april 2014 april 2014 Pagina 4 van 13 april 2014

5 ÊNf&TEUR5 2 Stichtino Certificerino Voor akelaars en taxateurs ISCVM) 2.1 Aanleiding en historie De stichting: Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM) is opgericht op 18 september 2001, na de afschaffing van de wettelijke titelbescherming en beëdiging van makelaars in datzelfde jaar Na jarenlange voorbereiding leidt een wetwijziging per 1 maart 2001 tot een aantal grote veranderingen in het Wetboek van Koophandel. ln een nieuw artikel 62 is niet langer sprake van 'de makelaar als een (door de rechtbank) beëdigde natuurlijk persoon', maar van een 'tussenpersoon'. Feitelijk wordt daarrnee de titel 'makelaar'vrijgegeven evenals de verplichting om vakdiploma's te behalen. SCVM heeft in 2001 het initiatief genomen om in deze nieuwe marktordening branche breed zowel makelaars als taxateurs de mogelrykheid te bieden zich te profileren als vakbekwaam en integer, beroepsbeoefenaar, naar zowel de consument als ook naar financiële instellingen en overheid. 2.2 Doelstelling en taken SCVM maakt transparant in welke individuele makelaars en taxateurs een gerechtvaardigd vertrouwen kan bestaan dat zij een vakbekwaam en betrouwbaar beroepsbeoefenaar zijn. SCVM beheed daartoe een register dat door haar is ingericht. Voorts beheert SCVM dit certificatieschema, dat door haar ontwikkeld is. Alleen makelaars en taxateurs die aantoonbaar voldoen aan de eisen die in het certificatieschema vastgelegd zijn en voorts door ondertekening van de aanvraag tot certificatie en registratie zich conformeren aan de SCVM Gedragscode, kunnen zich ceftificeren en registreren in het SCVM-register. Bovendien dient een makelaar/taxateur zich bij inschrijving in het SCVM-register te conformeren aan de Gedragscode van SCVM. Daarin is onder meer vastgelegd welke regels gelden voor de omgang met de eigen werkzaamheden, de opdrachtgever(s), collega's en medewerkers. Voor klachten over de thandelwijze van SCVM-geregistreerde makelaars/taxateurs is een SCVM-klachtenregeling van toepassing. Zo geen oplossing wordt bereikt, wijst SCVM de klager op de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de Stichting Tuchtcollege Makelaardij Nederland ( Document Versie Goedkeu rinq Waa rborocommissie Vaststellinq SCVM Certificatieschema Makelaar/Taxateur o.z 0't (Datum) (Datum) april 2014 Pagina 5 van 13 april 2014

6 REGISICRVOOR UKE6 S ENÍ&TEUR5 3 Het SCVM-certificatieschema Het SCVM- ceñificatieschema beschrijft de regels, procedures en criteria op grond waarvan een persoon gecertificeerd wordt als vakbekwaam Makelaar/Taxateur onroerende zaken Woningen, Bedrijfsmatig Vastgoed, Agrarisch Vastgoed dan wel als Taxateur onroerende zaken Woningen, Bedrijfsmatig Vastgoed, Agrarisch Vastgoed o'f WOZ Deze regels, procedures en criteria zijn in dit hoofdstuk op hoofdlijnen beschreven en voorts gedetailleerd uitgewerkt in Bijlagen, die onlosmakelijk deel uit maken van het certificatieschema als geheel. 3.1 Scope Het SCVM-certificatieschema beoogt personen in de gelegenheid te stellen aantoonbaar te maken dat zij vakbekwaam en betrouwbaar zijn als makelaar/taxateur binnen één of meerdere specialismen. Onder makelaar/taxateur wordt in dit verband verstaan de tussenpersoon die zijn beroep of bedrijf maakt van bemiddeling bij het tot stand brengen van vastgoedovereenkomsten en/of in opdracht taxatierappoden vervaardigt, dan wel een ontwikkelende of adviserende rol vervult gerelateerd aan de beide genoemde disciplines. Onder taxateur wordt in dit verband verstaan de persoon die zijn beroep of bedrijf maakt van het in opdracht vervaardigen van taxatierapporten. Het SCVM-certificatieschema onderscheidt de volgende functie-gebieden: 1 Makelaar/Taxateur onroerende zaken Woningen; 2 MakelaarlTaxaleur Bedrijfsmatig Vastgoed; 3 MakelaarlTaxateur Agrarisch Vastgoed; 4 Taxateur onroerende zaken Woningen; 5 Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed; 6 Taxateur Agrarisch Vastgoed; 7 TaxateurWet Waardering Onroerende Zaken(WOZ). 3.2 Norm Het SCVM-certificatieschema is ontwikkeld op basis van de norm ISO/lEC 17024:2003 voor persoonscertificatie en voldoet aan de daarin opgenomen eisen. I ISO/lEC is een internationale accreditatienorm voor certificerende instellingen die tot doel heeft de vakbekwaamheid van personen op een onafhankelijke wijze vast te stellen en de actualiteit daarvan te borgen. 3.3 SCVM De SCVM is eigenaar van het door haar ontwikkelde cedificatieschema en draagt zorg voor het beheer daarvan. Document Versie Goedkeurinq Waarborqcommissie Vaststellino SCVM Certificatieschema Makelaar/Taxateur o.z. 01 (Datum) ldatum) april 2014 Pagina 6 van 13

7 REGISTERVOOR MKEUÉ EN IdAIEURS 3.4 Certificerende lnstelling De SCVM heeft een overeenkomst gesloten met de certificerende instelling Det Norske Veritas (DNV). DNV ziet er als externe en onafhankelijke organisatie op toe dat het SCVM-certificatieschema normconform wordt uitgevoerd. DNV is voor persoonscertificatie volgens de norm ISO/lEC geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. 3.5 Waarborgcommissie De SCVM heeft een Waarborgcommissie ingesteld die haar adviseert. De leden van de Waarborgcornmissie worden door de SCVM benoemd. De samenstelling, taken en de werkwijze van de ) Waarborgcommissie worden vastgelegd in een door de SCVM vast te stellen reglement. De Waarborgcom m issie heeft een onafha n kel ij ke voorzitter. De Waarborgcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van aanbieders en afnemers van de diensten van de makelaar/taxateur en vormt aldus het maatschappelijk draagvlak onder het cedificatieschema. lndien dit noodzakelijk is kan de SCVM ook leden op persoonl ke titel benoemen. De Waarborgcommissie adviseert de SCVM over inhoud, onderhoud, interpretatie en uitvoering van het certificatieschema. Bijzondere aandachtspunten daarbij zijn onder meer de validiteit van de Beroepscompetentieprofielen, de geschiktheid en kwaliteit van de toegepaste toetsmethoden, de actualiteit van programma's in het kader van de permanente educatie en de voonruaarden voor (her)cedificatie. DNV is vertegenwoordigd in de Waarborgcommissie als adviseur en toezichthouder 3.6 Werkkamers De Waarborgcommissie kan de SCVM adviseren een of meer Werkkamers in te stellen ten behoeve van ) specifieke taakvelden. Door SCVM zijn Werkkamers ingesteld ten behoeve van het voorbereiden van de permanente educatie, een Werkkamer voor het vaststellen en normeren van toetsen, een Werkkamer'hardheidsclausule', alsmede een Werkkamer Beroepscompetentieprofielen. DNV is in de Werkkamers vertegenwoordigd Werkkamers permanente educatie Ten behoeve van het voorbereiden van de permanente educatie zyn er door de SCVM twee Werkkamers ingesteld, te weten de Werkkamer Woningen-Bedrijfsmatig en de Werkkamer Agrarisch. De samenstelling, taken en de werkwijze van de Werkkamers permanente educatie zijn gedocumenteerd in een door de SCVM vastgesteld reglement. Beide Werkkamers zijn samengesteld uit vakinhoudelijk deskundigen. Tot de taken van de Werkkamers behoren onder meer het jaarlryks opstellen van een (concept)programma voor de SCVM permanente educatie, goed te keuren door de Waarborgcommissie. Document Versie Goedkeurinq Waarborqcommissie Vaststellinq SCVM Certificatieschema Makelaarffaxateur o z. 01 (Datum) (Datum) april 20'14 Pagina 7 van 13

8 REGtSfÊR VæR UkÉU6 ENfdÁIEUR Werkkamer Examencomm issie De Examencommissie is een Werkkamer van de Waarborgcommissie. De samenstelling, taken en de werkwijze van de Examencommissie zijn gedocumenteerd in een door de SCVM vastgesteld reglement De Examencommissie is samengesteld uit vakdeskundigen en verricht haar taken onafhankelijk van enige onderwijsinstelling of exameninstelling. Tot de belangrijkste taken van de Examencommissie behoren het beoordelen, goedkeuren en vaststellen van de toetsen die onderdeel uit maken van dit certificatieschema alsmede het vaststellen van de uitslagen van de individuele kandidaten. Daarnaast adviseert de Examencommissie de Waarborgcommissie, onder meer over aangelegenheden die betrekking hebben op de inhoud en het ' niveau van de toetsing en de examinering Werkkamer'Hardheidsclausule' lndien een gecertificeerde wenst te hercertificeren en niet kan voldoen aan de standaard voor hercertificatie geldende voorwaarden, kan de Werkkamer'Hardheidsclausule' op grond van een daartoe strekkend gemotiveerd verzoekschrift en na onderzoek besluiten tot een positief of negatief advies aan DNV. De samenstelling, taken en de werkwijze van de Werkkamer'Hardheidsclausule'zijn gedocumenteerd in een door de SCVM vastgesteld reglement Werkkamer Beroepscompetentieprofielen (BCP) De Werkkamer BCP adviseert de Waarborgcommissie over de actualiteit van de vigerende Beroepscompetentieprofielen en de daarvan afgeleide documenten, eindtermendocumenten en toetstermen met name. De samenstelling, taken en de werkwijze van de Werkkamer Beroepscompetentieprofielen (BCP) ztjn gedocumenteerd in een door de SCVM vastgesteld reglement. 3.7 Exameninstelling Een Exameninstelling is een door de SCVM aangewezen opleidingsonafhankelijke instelling die belast is met het organiseren en afnemen van de examens en toetsen die onderdeel uitmaken van dit certificatieschema. De eisen waaraan de organisatie en de afname van toetsen moeten voldoen, zijn gedocumenteerd in een door de SCVM vast te stellen reglement. DNV houdt toezicht op de Exameninstelling door het toetsen van het volledige proces van examineren in relatie tot het ceftificatieschema. Document Versie Goedkeurinq Waarborocommissie Vaststellinq SCVM Certif catieschema Makelaar/ïaxateur o.z. 01 ldatum) (Datum) april 2014 Pagina B van 13 april 2014

9 Eñ 1&1ÉU6 4 Gertificatie van vakbekwaamheid 4.1 Certificatie en Registratie Certificatie is het door DNV op basis van het SCVM-cerlificatieschema kenbaar maken dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een persoon beschikt over actuele kennis en vaardigheden alsmede een adequate beroepshouding als makelaar/taxateur onroerende zaken. Ten bewijze daarvan worden door DNV certificaten van vakbekwaamheid uitgegeven. Een cedificaathouder wordt voor de geldigheidsduur van het cedificaat ge(her)registreerd in de betreffende Kamer van het SCVM-register Certificaten van vakbekwaamheid Certificaten Een door DNV uitgegeven cedificaat van vakbekwaamheid is een persoonsgebonden certificaat. Dit certificaat wordt verstrekt op basis van een certificatie-overeenkomst tussen DNV en de gecertificeerde De door DNV uitgegeven certificaten van vakbekwaamheid ztjn voorzien van het logo van SCVM alsmede het logo van DNV. Elk certificaat heeft een uniek persoonsgebonden certificaatnummer DNV geeft op basis van dit certificatieschema certificaten uit voor de volgende functie-gebieden:. het certificaat Makelaar/Taxateur onroerende zaken Woningen;. het certificaat MakelaarÆaxateur Bedrijfsmatig Vastgoed; het ceñificaat Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed;. het certificaat Taxateur onroerende zaken Woningen;. het certificaat Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed;. het certificaat Taxateur Agrarisch Vastgoed;. het certificaat Taxateur Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Een verstrekt certificaat blijft eigendom van DNV en kan door de DNV worden ingetrokken indien gedurende de looptijd niet voldaan wordt aan hetgeen in de cer.tificatie-overeenkomst overeengekomen ís Geld igheidsdu u r De geldigheidsduur van een certificaat is vijf (5) jaar,tenzij er sprake is van eerdere beëindiging van de certificatieovereenkomst. lndien de cedificaathouder herceftificatie wenst, is dit mogelijk op voon vaarde dat voldaan is aan de condities voor hercertificatie. Het certificaat Taxateur Wet waardering onroerende zaken is uitsluitend geldig in combinatie met minimaal één geldig onderliggend certificaat als MakelaarlTaxateur of Taxateur in de specialismen Woningen, Bedrijfsmatig Vastgoed of Agrarisch Vastgoed. Document Versie Goedkeurinq Waarborocommissie Vaststellinq SCVM Certificatieschema Makelaar/Taxateur o.z. 01 (Datum) (Datum) april 2014 april 2014 Pagina 9 van 13

10 EÑI&TEUË Rechten certificaathouder De certificaathouder is gerechtigd om het verstrekte (geldige) certificaat te gebruiken om de persoonlijke vakbekwaamheid aan te tonen jegens derden. lndien de op het certificaat vermelde geldigheidsduur verstreken is of de certificatieovereenkomst anderszins is geëindigd, is het de ceéificaathouder niet langer toegestaan van het certificaat gebruik te maken op welke wijze dan ook Plichten certificaathouder De certificaathouder is gehouden vanaf de certificatiedatum gedurende de looptijd van de certificatieovereenkomst de vakbekwaamheid actueel te houden door in voldoende mate praktisch werkzaamte zln en door deelname aan de door de SCVM georganiseerde permanente educatie in de vorm van nascholingsbijeenkomsten. Eveneens verbindt de certificaathouder zich bij de beroepsuitoefening te houden aan de SCVM gedragscode. De certificaathouder is verplicht om wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden die voor de certificatie en de registratie van belang kunnen zijn, door te geven aan DNV en de SCVM. De certificaathouder is verplicht mee te werken aan het periodiek toezicht en aan overige controles door DNV of de SCVM voor zover deze samenhangen met de voorwaarden voor (her)certificatie Certificatiebeslissing, certificatiecondities en hardheidsclausule Certificatiebeslissing De beslissing tot initiële of hercedificatie wordt genomen door DNV. lnitiële certificatie is mogelijk als Makelaar/Taxateur Woningen, Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed, Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed of als Taxateur WOZ. Hercertificatie is mogelijk als Makelaar/Taxateur Woningen, Taxateur Woningen, Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed, Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed, Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed, Taxateur Agrarisch Vastgoed of als Taxateur WOZ Gertificatiecondities De condities voor initiële certificatie en hercertificatie worden vastgesteld door de SCVM na advies van de Waarborgcommissie. Deze condities zijn uitgewerkt in een bijlage bij het certificatieschema Hardheidsclausule bij (her)certificatie lndien een aanvrager niet kan voldoen aan de condities voor (her)certificatie, heeft de aanvrager - indien deze meent op andere gronden recht te hebben of te houden op een certificaat- de mogelijkheid een gemotiveerd verzoek daartoe in te dienen bij DNV. De Werkkamer Hardheidsclausule onderzoekt dit verzoek en adviseert DNV over de te nemen beslissing. De beslissing van de Werkkamer Hardheidsclausule wordt aan DNV toegezonden. DNV zendt aan de kandidaat de door haar genomen beslissing. Document Versie Goedkeurinq Waarborqcommissie Vaststellinq SCVM Certificatieschema Makelaar/Taxateu r o.z. 01 (Datum) (Datum) april 2014 Pagina 10van 13 april 2014

11 REGISfERVOOR M(E4E EN f&teûr5 4.4 Procedure certificatie en registratie Degene die zich wil (her)certificeren en (her)registreren, maakt dit kenbaar door het volledig invullen en ondertekenen van een daartoe strekkend aanvraagformulier dat dient te worden ingediend bij DNV, onder bijvoeging van bewijstukken waaruit aantoonbaar blrykt dat voldaan is aan de certificatievoorwaarden. Na controle en akkoordbevinding door DNV ontvangt de aanvrager een met DNV te sluiten certificatieovereenkomst. De overeenkomst bevat bepalingen over de loopt d van het persoonscertificaat, de rechten en plichten van de certificaathouder, de condities voor hercertificatie, periodiek toezicht, sancties, opzegging en aansprakehlkheid. Na ontvangst van de ondertekende cedificatie-overeenkomt draagt DNV zorg voor de verstrekking van het certificaat van vakbekwaamheid en de SCVM voor de inschrijving in het register van de SCVM Toezicht en sancties Toezicht DNV controleed de certificaathouder op de naleving van de geldigheidscondities. lndien bl kt dat de certificaathouder niet aan de geldigheidscondities voldoet of heeft voldaan kan DNV na overleg met de SCVM de betreffende certificaathouder sanctioneren Sancties DNV kan na overleg met de SCVM sanctioneren door opschorting en/of ongeldig verklaring van het ceñificaat. Daarop vooruitlopend kan DNV de cedificaathouder aanschrijven en daarbij sommeren corrigerende rnaatregelen te nemen in het kader van de geldigheidscondities. Een opschorting dan wel ongeldigverklaring van een cedificaat leidt tot een opschorting dan wel beëindiging van de registratie door de SCVM Opschorting Een verstrekt certificaat kan worden opgeschort om de volgende redenen: ) ttl een niet of onvolledig naleven van de geldigheidscondities van het cerlificaat; (2) een niet of onvolledig opvolgen van een door DNV opgelegde corrigerende maatregel; (3) een onjuist gebruik van het certificaat; (4) een niet of onvolledig informeren van DNV over zaken die van invloed zijn op het certificatieproces; (5) het niet voldoen aan de betalingsverplichting jegens de SCVM; (6) op verzoek van de certificaathouder ter beoordeling van DNV en na overleg met de SCVM. Wanneer DNV na overleg met de SCVM tot opschorting van een cedificaat besluit zal DNV dit na overleg met SCVM schriftelijk mededelen aan de certificaathouder, onder vermelding van de maatregelen die genomen dienen te worden tot opheffing van de opschoñing On geldig verklar ng Een verstrekt certificaat kan ongeldig worden verklaard om de volgende redenen (1) misbruik van het certificaat, zoals vervalsing en fraude; (2) een niet of onvolledig op opvolgen van een door DNV opgelegde corrigerende maatregel; (3) bry beeindiging van de inschrijving van de certificaathouder in het SCVM register; (4) op verzoek van de certificaathouder. Document Versie Goedkeurinq Waarborqcommissie Vaststellinq SCVM Certificatieschema Makelaar/Taxateur o.z. 01 (Datum) (Datum) Pagina 11 van 13

12 ENT&IEURS DNV zal na overleg met de SCVM de ongeldig verklaring schriftelijk meedelen aan de certificaathouder De certificatieovereenkomst eindigt automatisch in geval een certificaat ongeldig wordt verklaard Opzegging certificatieovereenkomst Opzegging van de certificaatovereenkomst door de certificaathouder kan slechts geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van één jaar, te rekenen vanaf het moment van ontvangst van het verzoek door DNV. Deze opzegging dient schriftelijk aan DNV te worden medegedeeld. Bij beëindiging van de certificatieovereenkomst zal het certificaat van certificaathouder ongeldig worden verklaard. De certificaathouder is verplicht het certificaat binnen 14 dagen na ongeldigverklaring aan DNV terug te sturen Klachten, Bezwaar en Beroep Certificatie en registratie Tegen de beslissing_als bedoeld in kan betrokkene binnen 6weken na de beslissing schriftelijk en ' gemotiveerd een klacht indienen bij Det Norske Veritas Certification B.V. Voor de procedure van klachtbehandeling inzake certificatie en registratie is de door Det Norske Veritas Certification B.V. gehanteerde klachten- beroepsprocedure van toepassing Handelen SCVM geregistreerden Klachten over het handelen van een SCVM geregistreerde kunnen bij het klachtenbureau van de SCVM worden ingediend. De indiening van een klacht moet geschieden binnen een termijn van een jaar na de dag waarop klager van het handelen of nalaten van een SCVM geregistreerde dat aanleiding geeft tot indiening van de klacht kennis heeft genomen en in ieder geval niet later dan binnen een termijn van vijf jaren na het betreffende handelen of nalaten van de SCVM geregistreerde. Het klachtenbureau zal in beginsel trachten door bemiddeling tussen klager en SCVM geregistreerde een oplossing tot stand te brengen. Voorts kan het klachtenbureau de klacht ter behandeling doorvenruijzen naar het Tuchtcollege Makelaardij Nederland waarbij SCVM is aangesloten. Klager kan wanneer deze geen prijs stelt op voorafgaande bemiddeling zich rechtstreeks tot het Tuchtcollege Makelaardij Nederland wenden. De procedure van klachtbehandeling van het Tuchtcollege Makelaardij Nederland staat beschreven in het Reglement van het Tuchtcollege Makelaardij Nederland, gepubliceerd op nl Certificatie-toetsingen Een kandidaat kan een klacht indienen over de organisatie en de afname van de certificatietoetsingen Tegen de uitslag van een toets kan bezwaar worden gemaakt.,j Klacht De kandidaat kan uiterlijk binnen 6 weken na deelname aan de toetsing schriftelijk een klacht indienen over de organisatie en het verloop van de toetsing bij klachtenbureau van de SCVM welke de klacht zal doorleiden aan de Exameninstelling. Het klaagschrift dient gemotiveerd te zijn en voorzien van een dagtekening, naam en handtekening van de klager. De klacht zal door de exameninstelling schriftelijk worden bevestigd en behandeld. Besluiten naar aanleiding van het klaagschrift dienen uiterlryk binnen 6 weken na ontvangst daarvan aan de klager te worden medegedeeld. Bezwaar Tegen de inhoud en uitslag van een toetsing kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaar staat uitsluitend open voor kandidaten die voor de toetsing gezakt zijn. Maakt de kandidaat géén gebruik van de mogelijkheid tot inzage, dan dient het bezwaar binnen 6 weken na bekendmaking van de uitslag te zijn ingediend. Maakt de kandidaat wel gebruik van de mogelijkheid tot inzage, dan dient het bezwaar binnen 1 week nâinzagetezijn ingediend. Document Versie Goedkeurinq Waarborqcommissie Vastsiellino SCVM Certificatieschema Makelaar/Taxateur o.z. 0'1 (Datum) (Datum) april 2014 april 2014 Pagina 12 uan 13

13 O scym REG 5TER M(EU6 IN TETEUÉ Een bezwaar wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de SCVM ter attentie van de Examencommissie en dient voorzien te zijn van dagtekening, naam en handtekening van de indiener. ln het bezwaarschrift is specifiek per vraag gemotiveerd van welke vermeende onjuistheid (vraagstelling, antwoordsleutel, correctievoorschrift of beoordeling) sprake is. Voorts dient de kandidaat een bedrag van 200,00 (exclusief BTW) op een daartoe aangewezen rekening te storten. lndien aan voornoemde voorwaarden is voldaan neemt de Examencommissie het bezwaar in behandeling. Het besluit van de Examencommissie naar aanleiding van het bezwaarschrift zal uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk aan de kandidaat worden medegedeeld. Heeft dit besluit tot gevolg dat de uitslag van de toetsing gewrjzigd dient te worden in 'geslaagd', dan worden de behandelkosten van 200,-- (exclusief BTW) aan de kandidaat gerestitueerd. Beroep op basis van een klacht Tegen een besluit naar aanleiding van een klacht over de afname en/of organisatie van de toetsing staat beroep open bij de SCVM. Beroep op basis van een bezwaar Tegen een besluit van de Examencommissie op een bezwaarschrift staat beroep open bij de SCVM. Dit beroep is schriftelijk en moet ingediend worden bry het secretariaat van de SCVM binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing van de Examencommissie. De ontvangst van het beroepschrift wordt door het secretariaat van de SCVM schriftelijk bevestigd. Een beroepschrift dient voorzien te zijn van dagtekening, naam en handtekening van de indiener. Voorts dient de bezwaarde een bedrag van 200,00 (exclusief BTW) op een daartoe aangewezen rekening te storten. De SCVM neemt het beroep in behandeling indien aan voornoemde voon rraarden is voldaan. Bij de behandeling van het beroepsschrift toetst de SCVM uitsluitend de zorgvuldigheid van de behandeling van het eerdere bezwaarschrift door de Examencommissie. lndien de SCVM oordeelt dat het bezwaar door de Examencommissie onvoldoende zorgvuldig behandeld is, verwijst zij de zaak terug naar de Examencommissie. ln geval van terug verwijzing worden de behandelkosten van 200,00 (exclusief BTW) aan de indiener geretourneerd én is geen 200,00 (exclusief BTW) verschuldigd voor behandeling in tweede instantie door de Examencommissie. Leidt behandeling in tweede instantie tot een wijziging van de uitslag van het examen in 'geslaagd', dan worden ook de eerst betaalde behandelkosten van 200,-- (exclusief BTW) aan de kandidaat gerestitueerd. Document Versie Goedkeurinq Waarborocommissie Vaststellinq SCVM Certificatieschema MakelaarÆaxateur o.z. 01 (Datum) (Datum) april 2014 april 2014 Pagina 13 van 13

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement certificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE SCVM Examenreglement 01 (Datum) (Datum) (1-10-2013) INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR SCVM Reglement Hercertificatie 01 (Datum) (Datum) (17-12-2015)

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement certificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE MAKELAAR SCVM reglement certificatie 01 (Datum) (Datum) (17-11-2015)

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP ARTIKEL 1.1 KLACHTEN (HOOFDSTUK 9 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT) Door kandidaten, certificaathouders en hun werkgevers kunnen binnen 15 werkdagen na deelname

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com Pagina 2 van 7 INHOUDSOPGAVE 1 KLACHTEN (HOOFDSTUK

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Personeelscertificatie Start Veilig SWB S1 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 12 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Certificatie en examinering

Certificatie en examinering Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Persoonscertificatie Start Veilig SWB S4 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 11 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs

Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave 1 Voorbeeld Procedure Klachtenregeling...1 1.1 Begripsbepalingen...1 1.2 Verantwoordelijkheid bestuur...1 1.3 Klachtencommissie...1 1.4 Compliance

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR EXAMENREGLEMENT BEHORENDE BIJ HET EXAMEN TER VERKRIJGING VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR als bedoeld in de door de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid SKO opgestelde Regelingen

Nadere informatie

PERSOONSCERTIFICATIE DRAFT. DNV Adviseursdag. Aart den Boer 30 januari 2013 CLIENT LOGO. DNV Business Assurance. All rights reserved.

PERSOONSCERTIFICATIE DRAFT. DNV Adviseursdag. Aart den Boer 30 januari 2013 CLIENT LOGO. DNV Business Assurance. All rights reserved. DNV Adviseursdag Aart den Boer DRAFT CLIENT LOGO Consultant: Adviseur, Specialist & Business Partner Doel: - Kennis overdracht Persoonscertificatie - Onbekend instrument met ongekende mogelijkheden - Constatering

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

Certificatieschema s Elektrotechniek Basis Certificaten Stipel

Certificatieschema s Elektrotechniek Basis Certificaten Stipel DNV GL BUSINESS ASSURANCE B.V. EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID Voor alle Vakbekwaamheidsprofielen conform de Certificatieschema s Elektrotechniek Basis Certificaten Stipel Copyright DNV

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN Pagina 1 van 8 R501.00 R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAN PERSONEN 1. ALGEMEEN - Het NIL kan, onder door het NIL vastgestelde voorwaarden, aan personen een certificaat van Vakbekwaamheid toekennen.

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP

REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP DEEL A: ALGEMEEN Artikel A.1 Begrippen Aspirant-gecertificeerde Bestuur Commissie van Toezicht FFP'er FFP Nieuws Gecertificeerde Gedragscode Raad van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. als bedoeld in artikel 15 van de statuten van de "Stichting VastgoedCert (de stichting), gevestigd te Rotterdam.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. als bedoeld in artikel 15 van de statuten van de Stichting VastgoedCert (de stichting), gevestigd te Rotterdam. HUISHOUDELIJK REGLEMENT als bedoeld in artikel 15 van de statuten van de "Stichting VastgoedCert (de stichting), gevestigd te Rotterdam. CONSIDERANS Artikel 1 De stichting onthoudt zich van activiteiten,

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

EXAMEN REGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID

EXAMEN REGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID EXAMEN REGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID Hulpmonteur Steigerbouw (HS) Monteur steigerbouw / Stb.A (MSB) 1 e Monteur Steigerbouw / Stb. B (EMSB) Voorman Steigerbouw (VSB) Veiligheidsbeoordeling

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 12 februari 2015 Vrijgesteld voor gebruik tot: 1 januari 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CONVENANT De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW enerzijds, en de stichting

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut Pagina 1 van 7 Examen Stichting 1. Algemeen: Dit examen, gebaseerd op de ISO17024 en richtlijnen vanuit een certificerende instelling (verder te noemen C.I) geldt voor alle door Stichting (verder te noemen

Nadere informatie

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013 Reglement houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode Herzien 1 maart 2013 Afdeling 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Definitiebepalingen De definitiebepalingen uit de Gedragscode gelden

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van ISO 17024

Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van ISO 17024 Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van ISO 17024 Vastgesteld door het LVV bestuur op 09/01/2015 pagina 1 van 12 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities... 4 3. Doel en

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

Centraal College van Deskundigen VCA

Centraal College van Deskundigen VCA Centraal College van Deskundigen VCA Reglement Centraal College van Deskundigen VCA Doelstelling Artikel 1 Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, hierna te noemen: College) is conform artikel

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET MERK REGISTER-TAXATEUR, RT, REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR, RMT EN RMW, LOGO, PERSOONSCERTIFICAAT EN KEURMERK

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET MERK REGISTER-TAXATEUR, RT, REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR, RMT EN RMW, LOGO, PERSOONSCERTIFICAAT EN KEURMERK REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET MERK REGISTER-TAXATEUR, RT, REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR, RMT EN RMW, LOGO, PERSOONSCERTIFICAAT EN KEURMERK Behorend bij de statuten van de "Stichting VastgoedCert"

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Dialyse & Nefrologie

Dialyse & Nefrologie Aanvullende Regeling bij het Reglement voor registratie en herregistratie van dialyseverpleegkundigen en accreditatie van onderwijs ten behoeve van herregistratie 28 november 2008 Overwegingen Het bestuur

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland AANGESLOTENENREGLEMENT Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 5 5 Betaling Jaarlijkse

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Pagina 1 van 6 BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Certificerende Instantie (CI): En Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Bedrijfsadres: Postcode/vestigingsplaats:

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Afdeling 2: Geschillenbeslechting Bindend Advies Afdeling 3: Slotbepalingen Reglement geschillencommissie

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl De digitale marktplaats van IGOM.nl is een hulpmiddel voor deelnemende organisaties om tot een rechtmatige en doelmatige inhuur van derden te komen. De

Nadere informatie

Klachtenregeling en klachtencommissie. Haagse Beek organisatieadvies

Klachtenregeling en klachtencommissie. Haagse Beek organisatieadvies Klachtenregeling en klachtencommissie Haagse Beek organisatieadvies Klachtenregeling en Klachtencommissie Waarom een klachtenregeling en klachtencommissie? De directie van Haagse Beek organisatieadvies

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA L. Rodenburg handelend onder de handelsnamen MF-ondernemerspunt RBA en Rodenburg BedrijfsAdvies hierna te noemen RBA; overwegende dat het wenselijk is dat er

Nadere informatie

Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens

Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens November 2012 Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens 1 Doelstelling van klachtrecht Het College voor de Rechten van de Mens vindt het

Nadere informatie

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen In Nederland vinden veel hijsactiviteiten plaats, vaak gerelateerd aan bouwactiviteiten. Veiligheid is daarbij van het allergrootste

Nadere informatie

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroep: elk naar voren

Nadere informatie

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB)

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN Algemene bepalingen De Stichting NIM, instelling voor maatschappelijk werk, gevestigd te Nijmegen overwegende:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Aansluitingsovereenkomst voor inschrijving in het NRVT-register

Aansluitingsovereenkomst voor inschrijving in het NRVT-register Aansluitingsovereenkomst voor inschrijving in het NRVT-register 1. Persoonlijke gegevens Naam Voorna(a)m(en) Titel(s) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiel nummer E-mailadres Geboortedatum :..

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

De compliance officer is belast met het algehele toezicht op de uitvoering van de klachtenregeling en wel ten behoeve van:

De compliance officer is belast met het algehele toezicht op de uitvoering van de klachtenregeling en wel ten behoeve van: Klachtenregeling Definitie Een schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van een vennoot of medewerker van onze accountantsorganisatie, dan wel van een persoon die werkzaam is bij een kantoor

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

(als ingesteld door de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken (Federatie TMV))

(als ingesteld door de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken (Federatie TMV)) (als ingesteld door de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken (Federatie TMV)) Artikel 1. Begrippen In deze Erkenningsregeling wordt verstaan onder: Federatie De Federatie van

Nadere informatie