Van Stichting Vilans VERSLAG VAN DE MARKTCONSULTATIE TEN BEHOEVE VAN DE SPECIFICATIE VAN. online leerinterventies bij Vilans KICK-protocollen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Stichting Vilans VERSLAG VAN DE MARKTCONSULTATIE TEN BEHOEVE VAN DE SPECIFICATIE VAN. online leerinterventies bij Vilans KICK-protocollen"

Transcriptie

1 Van Stichting Vilans VERSLAG VAN DE MARKTCONSULTATIE TEN BEHOEVE VAN DE SPECIFICATIE VAN online leerinterventies bij Vilans KICK-protocollen Datum: 28 november 2014 Versie: 1.0 Status: Definitief Bladzijde 1.

2 Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbestedende Dienst. Vertrouwelijkheid Deze uitgave bevat vertrouwelijke informatie en dient als zodanig te worden behandeld door de ontvanger. De onderhavige uitgave mag uitsluitend gebruikt worden door de ontvanger in het kader van deze Deelnameprocedure. Enigerlei overige toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan. Bladzijde 2.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Vragen markconsultatie... 4 ALGEMEEN... 4 VRAGEN GERICHT OP INHOUD EN DIDACTIEK... 6 VRAGEN GERICHT OP TECHNIEK... 8 VRAGEN GERICHT OP SAMENWERKING VRAGEN GERICHT OP VEILIGSTELLEN BELANGEN VAN VILANS OPEN VRAGEN Bladzijde 3.

4 1. Inleiding Dit document geeft op hoofdlijnen de inzichten weer uit de antwoorden die Vilans heeft ontvangen op de vragen in deze Marktconsultatie voor de Vilans Kick-protocollen. We beperken ons tot algemene conclusies die kort worden samengevat. Mede op basis van deze antwoorden bepaalt Vilans de manier waarop zij het vervolg van het traject zal oppakken. Vilans wil de deelnemers aan de Marktconsultatie graag hartelijk danken voor hun bijdrages die als zeer waardevol zijn ervaren. Vilans zal de feedback gebruiken om te komen tot een betere opdrachtspecificatie en de meest passende aanbestedingsstrategie. 2. Vragen markconsultatie ALGEMEEN Zijn er volgens u partijen in de markt die beide percelen zelfstandig zouden kunnen uitvoeren? Motiveer waarom. Welke risico s ziet u bij het splitsen van de opdracht in twee percelen? Hoe zou u deze risico s verminderen? Welke aandachtspunten zijn volgens u belangrijk bij het realiseren van de online leerinterventies bij de Vilans KICK-protocollen in zorg en of Een aantal partijen geeft aan dat er geen partijen in de markt zijn die zelfstandig op beide percelen kunnen inschrijven. Risico s benoemd door partijen: Geen optimale integratie tussen leerinterventies en platform. Meer overleg nodig tussen leverancier van perceel 1 en leverancier perceel 2. Opdracht wordt complexer. Integrale kijk op technologie en content is lastiger. Bij onderhoud en support lastiger te achterhalen waar het probleem ligt. Risico bij afgedwongen samenwerking met mogelijk onvoldoende zicht op mogelijkheden en beperkingen van andere partij. Verminderen risico s door: Gebruik te maken van hoofd/ onderaannemerschap. Gebruik van SCORM om de producten uit beide percelen met elkaar te laten communiceren. Laat de partij die het technisch systeem levert de innovatieve leerinterventies ontwikkelen en de andere partij de klassieke leerinterventies zoals e-learning volgens SCORM. Leg de eindverantwoordelijkheid en coördinatie bij één partij. Werk zoveel mogelijk op één locatie of als één team. Van begin af aan als één product opleveren. Ontwikkelen via een Agile methodiek. Steek energie in bevorderen van samenwerking. Laat alleen partijen toe die een bewezen samenwerking hebben voor het uitvoeren van beide percelen. Voor Vilans relevante aandachtspunten: Analyse van de behoeften van de doelgroep. Techniek onafhankelijk ontwikkelen. Toekomstbestendigheid van oplossing. Bladzijde 4.

5 onderwijs? Het al dan niet los verkrijgbaar zijn van de interventies. Toegang tot de kennis en ontwikkeling van de Kick-protocollen tijdens de ontwikkeling. Belang van focus, fasering en afbakening. Aandacht voor implementatie. Faciliteren verbinding beroepspraktijk en onderwijs. Rekening houden met verschillende technische eisen, maar ook andere leersetting en eisen aan didactiek, vanuit de zorg en het onderwijs, zonder dat het twee verschillende oplossingen oplevert. Aandacht voor rol tussenhandel bij onderwijs. Ziet u privacy risico s bij het Genoemde aandachtspunten: ontwikkelen van de online leerinterventies bij de Vilans KICKprotocollen? Aandacht voor privacy van cliënt bij het beoordelen van videoopnames bij leren aan het bed. Zo ja welke? Privacy cursist: opgeslagen leerresultaten en export van deze gegevens beschermen. Aandacht voor privacy van cliënten bij cases en kennisdelen waarbij onbedoeld gegevens over personen beschikbaar komen. Mogelijk met technische middelen en met bewustwordingstraining ondervangen. Aandacht voor OWASP norm, ISO 9001 en ISO Welke ontwikkelingen in de markt ziet u die relevant kunnen zijn voor de ontwikkeling van de online leerinterventies bij de Vilans KICKprotocollen en die van invloed kunnen zijn op dit project? Partijen noemen o.a. ontwikkelingen als augmented learning, Google Glass, location based learning, Tin Can api, Performance support, social learning, mobile learning user generated content, community management, serious gaming om in te zetten voor de leerdoelstellingen. Of een mix van verschillende vormen. Daarnaast wordt aangegeven dat er momenteel veel ontwikkeld wordt voor de zorg waarbij wellicht aangesloten kan worden. Als laatste wordt het Op welke wijze adviseert u Vilans de doelgroep bij de ontwikkeling van de online leerinterventies bij de Vilans KICK-protocollen te betrekken, zodat deze aansluit bij de behoefte van de gebruikers? afnemende gebruik van Flash genoemd als relevante ontwikkeling. Pilotgroep maken. Gebruikers onderdeel laten uitmaken van het projectteam. Aandacht voor ervaringen met online leren van doelgroep. Pilot/prototype onderdeel laten zijn van ontwikkeltraject. Bij de start doelgroepen onderzoek uitvoeren. Werken met klankbordgroep en co-creatie. Tussentijds testen en reviewen van productversies met doelgroep en experts. Mix van leerinterventies aanbieden om integratie met werkpraktijk te ondersteunen. Evidence informed ontwerpen: gebruikmaken van inzichten gedragspsychologie. Usability test, bijv. door een derde partij. Instellen van adviesraad met experts uit zorg, onderwijs en technologie. Na oplevering ervaringen blijven meten voor doorontwikkeling. Het delen van good practices faciliteren. Bladzijde 5.

6 Bent u van mening dat Vilans als sturingsinstrument Kritische Prestatie Indicatoren dient te hanteren? Geef daarbij tevens een nadere onderbouwing en voor zover mogelijk door u als wenselijk geachte Kritische Prestatie Indicatoren. De mening over het gebruik van KPI s is verdeeld. Partijen die voor het gebruik zijn geven aan dat KPI s Smart geformuleerd moeten worden. Daarbij kan worden aangesloten bij de KPI s die in de zorg worden gebruikt. Een aantal partijen geeft aan niet voor KPI s te kiezen, waarbij zij zich richten op het leerproces: Een partij gaf aan te kiezen om doelen van de interventies van tevoren vast te leggen en daarop te sturen. Belangrijke indicatoren zijn daarbij leereffect en gedragsverandering. Nulmeting is dan een voorwaarde. Een partij stelt dat conform 70:20:10 de lerende zelf centrale rol en verantwoordelijkheid krijgt in leer-performance. Goede ondersteuning en technische middelen zijn nodig om zelf te bepalen waar en wanneer performance te verbeteren. VRAGEN GERICHT OP INHOUD EN DIDACTIEK Kritische beroepssituatie worden door partijen anders geïnterpreteerd. Hoe kan hiermee rekening worden gehouden bij het ontwikkelen van de interventies? Welke leermethoden sluiten volgens u het beste aan bij de doelgroep en type onderwerp ( denk aan houding/ gedragsverandering)? Motiveer waarom. Antwoorden van verschillende partijen: Door dit onderdeel te maken van het leerproces: leren van elkaar, reflecteren en eigen mening vormen. Ook materiaal aanbieden dat in werkoverleggen gebruikt kan worden. Door het omgaan met professioneel probleem of dilemma onderdeel maken van het leerproces. Bijvoorbeeld door samen leren of spelvorm waarin ruimte is voor discussie. Ook goede vormen denkbaar ter ondersteuning van borging. Door ruimte te bieden aan de visie van instellingen. Door eindgebruikers en experts te betrekken in het verbeteren van content en context in een situatie die niet uitgaat van kritische beroepssituaties, maar uit te gaan van tacit knowledge (van experts). Door in de praktijkvoorbeelden de flexibiliteit en vrijheid bij gebruik van protocollen aan bod te laten komen. Er worden veel leermethoden genoemd, in te zetten afhankelijk van de leerdoelstellingen. Denk daarbij aan Storytelling, user generated content en blended learning. Adviezen die verder naar voren komen: Leervoorkeuren van zorgprofessionals zijn op te vragen via (www.leerscan.nl). Mix van leermethodes inzetten om aan te sluiten bij verschillende doelgroepen. In het kader van 70:20:10: ratio bepaald door doelgroep, inhoud en mogelijkheden om theorie in praktijk te oefenen en te demonstreren. Aansluiten bij vragen van professionals, daar bewustwording op creëren en nieuwe handelingen oefenen en borgen. Gestapelde opleidingsstructuur bij kennis- en toepassingsdoelen. Minder differentiatie bij attitudevorming. Bladzijde 6.

7 Op welke wijze zou u praktische invulling geven aan deze didactische uitgangspunten bij het maken van een interventie? Op welke wijze zou u Vilans adviseren om de gebruikers te motiveren gebruik te maken van de online leerinterventies bij de Vilans KICK-protocollen en gemotiveerd te houden. Welke eisen zou Vilans aan de online leerinterventies bij de Vilans KICKprotocollen moeten stellen gezien uw antwoord? Op welke wijze zou u Vilans adviseren om het leereffect van de online leerinterventies op lange termijn te borgen? Welke eisen zou Vilans aan de online leerinterventies bij de Vilans KICK-protocollen moeten stellen gezien uw antwoord? Mogelijk coachende rol voor ervaren professional inpassen. Ook management opleidingstraject laten volgen, evt. aangevuld met extra opleiding. Personaliseren van het leren en werken met cases. Genoemde aandachtspunten, uitgaande van 70:20:10: Besteed in de leervormen aandacht aan het leren om van elkaar te leren en de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan experts. Volgende stap is het uitbreiden naar social media. Creëer community of practice, ondersteun leren van elkaar, zorg voor een goede mix (formeel / informeel), zorg voor goede supervisie en aandacht voor teamervaring. Inzetten van gameplay voor creëren van behoefte en toepassen van kennis. Opbouw in uitdaging waardoor een deelnemer betrokken blijft en een flow gaat ervaren. Taakarrangementen opstellen die toegang ontsluiten naar resources, ontsluiten van rijke inhoud, werken op basis van standaarden. Start met inzicht krijgen in eigen handelen, vervolgens oefenen in de praktijk, waarbij instructies, experts of stappenplan steeds beschikbaar zijn, en mogelijkheid om elkaar te waarderen op de uitvoering. Adviezen: Deelnemers vooraf attenderen op de leerinterventies via bijv. viral of andere communicatiemiddelen. In PVE niet vastleggen hoe motivatie moet plaatsvinden, maar hoe in het proces motivatie steeds wordt meegenomen en in overleg met eindgebruikers passende vorm wordt vastgesteld. Koppel interventies aan relevant strategisch thema, zoals veiligheid, risicomanagement etc. Geen apart motivatieprogramma, maar koppelen aan werken. Belangrijk voor motivatie: leren moet relevant zijn en uitdagend, aansluiten op praktijk, feedback, inzicht in voortgang, evt. competitie. Aansluiten bij prioriteiten deelnemer, juiste toon, toegankelijk, visualisaties, motiverend beloningssysteem en goed ontwerp. Kies passende leermethode en mogelijkheid voor eigen leermoment, ondersteund met coaching (live of virtueel). Zorg voor leerervaringen die zorgen voor laat de inspectie maar komen (ipv we moeten weer het verplichte rondje doen ). Adviezen: Door toetsing, certificering en hercertificering. Gebruik maken van geautomatiseerde toetsmethodieken waarmee in een continu proces kwaliteit geborgd wordt in het werkproces. Vergroten van leereffect door actief benaderen en herhaling van korte leerinterventies, en zicht op voortgang. Nadruk op eigen verantwoordelijkheid deelnemer vergroot leereffect, o.a. te stimuleren door positief leerklimaat. Werken in teams faciliteren en belonen, mix van Bladzijde 7.

8 Met welke reeds bestaande oplossingen zou Vilans de online leerinterventies bij de Vilans KICKprotocollen volgens u kunnen realiseren? Geef tevens een nadere onderbouwing van uw antwoord. leerinterventies en niveaus, social learning, herhaling in de vorm van bijv. maandelijkse challenges, vorm van accreditatie. En vooral aansluiten bij bestaande motivatie. Continu blijven meten van kennis, houding en gedrag dmv korte leerinterventies. Een aantal partijen geeft aan applicaties te hebben ontwikkeld die aansluiten bij een deel van de leerwensen van Vilans. Daarnaast zijn er verschillende LMS en, auteurstools en applicaties voor onder andere webinars en performance support die, op maat, ingezet kunnen worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van eerdere ervaringen met Vilans of andere partijen. VRAGEN GERICHT OP TECHNIEK Welke technieken sluiten volgens u het beste aan bij de wensen van Vilans zoals geformuleerd in dit document? Motiveer waarom. Ziet u andere mogelijkheden dan het gebruik van een LMS (Leermiddelen Systeem) om de doelstellingen van Vilans te realiseren? Ziet u andere mogelijkheden dan het gebruik van open source software om een vendor lock-in te voorkomen? Meerdere partijen geven aan dat voor een goed advies over de keuze van de technologie meer informatie nodig is van de oplossing en van de businesscase. Het gebruik van mobiele internettechnieken. IMS wereldstandaard LTI voor uitwisseling data tussen verschillende educatieve systemen. Bekende auteurstools, CMS, evt. in combinatie met LMS of (L)CMS. Mogelijkheden voor technologie o.a. Native App vs HTML(5). Afhankelijk van keuze platform kan ook gekozen worden voor mobile first benadering. Keuze bij ontwikkeling Portal: Liferay, Apache Rave, Moodle. In geval van applicatie-ontwikkeling kan gebruik worden gemaakt van bijv. Ruby on Rails, Spring. En online bibliotheek (content repository), benaderbaar voor portal of applicatie. Partijen geven aan dat voor een goede beantwoording meer informatie over de oplossing nodig is. Bij de vraag van Vilans komt leren op de eerste plek en niet het managen van het leren. In dat geval schiet een LMS tekort en moet er gezocht worden naar een systeem dat het leren zelf ondersteunt. Veel partijen hebben deze vraag niet beantwoord. Gebruik standaardauteurstools (closed source) of maatwerk waarbij de sources worden afgekocht. Gebruik van standaardsoftware die door meerdere leveranciers wordt ondersteund. Om bij het werken met closed source vendor lock-in te minimaliseren, let op: Bladzijde 8.

9 Welke ontwikkelmethodiek en teststandaarden zou u adviseren aan Vilans? Geef een onderbouwing. Welke invloed heeft de door u voorgestelde ontwikkelmethodiek op de eisen die in de aanbesteding gesteld worden? Kan volgens u Vilans (met enige training) de online leerinterventies bij de Vilans KICK-protocollen eenvoudig zelf of samen met partners verder ontwikkelen? Geef tevens een nadere onderbouwing van uw antwoord. Welke randvoorwaarden moeten er volgens u in een eventuele aanbesteding gesteld worden zodat de verdere ontwikkeling door Vilans, zoals in voorgaande vraag beschreven, mogelijk is? o Continuiteitsregeling. o Software of SaaS escrow. o Exportmogelijkheden van content en gebruikersgegevens. o Gebruiksvoorwaarden. De meeste partijen adviseren Agile/SCRUM voor ontwikkelproces, waarbij gebruiker een belangrijke rol speelt. Voor het testen wordt geadviseerd gebruik te maken van: o gestructureerde reviewprocessen. o eerst een volledig werkend prototype van een leerinterventie te ontwikkelen, dat te testen bij de doelgroep en vervolgens de resultaten gebruiken voor doorontwikkeling. o Gevalideerde testen om leereffect te meten. De ontwikkelmethode moet reeds ingebed zijn in de organisatie. De leverancier moet over aantoonbare ervaring beschikken met betrekking tot het ontwikkelen van content voor de doelgroep(en). Leverancier moet mensen fulltime beschikbaar hebben voor het project Bij keuze voor bestaand platform kan direct aan aanvullende functionaliteiten worden begonnen. Einddoelen worden in de aanbesteding high level beschreven niet in termen van functionaliteit, maar in termen van doelen voor eindgebruikers. Vilans kan volgens de meeste partijen zelf doorontwikkelen en content toevoegen. Denk naast training ook aan licenties op auteurstools. Een partij geeft aan dat voor bepaalde handelingen nog steeds ondersteuning van de leverancier vereist is. Stel eisen aan de gebruiksvriendelijkheid. Stel eisen aan de opleidingsmogelijkheden. Stel eisen aan de continuïteit. Stel als eis dat sprake is van een open auteursomgeving. Eis dat Vilans zelf de content kan beheren. Eis open source software. Eis standaardsoftware. Eis het intellectuele eigendom op voor Vilans. Bladzijde 9.

10 Bent u van mening dat de online leerinterventies bij de Vilans KICKprotocollen door middel van open source software ontwikkeld kunnen worden? Geef tevens een nadere onderbouwing van uw antwoord. Aan welke standaarden op het gebied van usability, toegankelijkheid en performance zullen de online leerinterventies bij de Vilans KICK-protocollen volgens u ten minste moeten voldoen? Geef een onderbouwing. Aan welke open standaarden en normen (nationaal, Europees, internationaal of anderszins) moet de te ontwikkelen tool volgens u ten minste voldoen. Geef daarbij tevens een nadere onderbouwing. Op welke devices zouden volgens u de online leerinterventies bij Vilans KICKprotocollen moeten kunnen draaien om zo aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep? Welke randvoorwaarden moet Vilans stellen voor een goed gebruik van de door u aangedragen devices? Veel partijen geven aan dat er nog onvoldoende informatie is voor het beantwoorden van deze vraag. Andere partijen geven aan dat open source tot de mogelijkheden behoort zoals door gebruik te maken van Moodle en Adapt Framework. Een aantal partijen vindt open source niet wenselijk en wijzen op de risico s van het gebruik van open source zoals de continuïteit, de grote verschillen tussen verschillende versies, hoge kosten en slecht innovatievermogen. Gebruik standaard Webrichtlijnen. Advies om te werken vanuit User Centered Design, gebruiksgemak voorop en steeds testen met doelgroep. Afhankelijk van doelgroep denken aan drempelvrij ontwikkelen. Voor performance rekening houden met specificaties van mobiele devices, en situaties in instellingen en dit vastleggen in SLA. AICC. API. XML. SCORM voor content (let op beperkte mogelijkheden). Richtlijn: Learning Record Stores voor LMS. Aansluiten bij portfolio standaarden. HL7 gegevensuitwisseling gezondheidszorg Learning Object Metadata (LOM) onderwijs. Matroska multimediacontainer. IMSQTI 1.2. LTI (Learning Tools Interoperability) Wetgeving op het gebied van verwerking persoonsgegevens. Actuele versies van browser: IE, Chrome, Safari, Firefox. HTML5. Device moet onafhankelijk zijn en kunnen draaien op: PC, Tablet, Smartphone (Apple ios, Google Android, Microsoft Windows ), afhankelijk van gekozen oplossing. Responsive design. Bladzijde 10.

11 Mede naar aanleiding van het rapport over de problemen bij ICT-projecten bij de overheid: welke beheersmaatregelen /randvoorwaarden zou u adviseren aan Vilans? Welke kritieke succesfactoren voor succesvolle implementatie ziet u? Hoe adviseert u dat Vilans grip te krijgen op deze kritieke succesfactoren? Ontwikkel in iteraties, maak daarbij bijvoorbeeld gebruik van Scrum. Geef perceel 1 en perceel 2 aan één partij. Borg de uitwisseling van gegevens met andere systemen. Test de tool zo snel mogelijk in de eindomgeving. Vraag vooraf om Total Cost of Ownership. Maak resultaatafspraken met de maatwerkleverancier. Goede afspraken over samenwerking. Volg een gangbare projectmethodiek. Werken met Resultaatafspraken en spreek af welke prijs daarbij hoort. Begrijpbare gebruikersgeoriënteerde gebruikersovereenkomst. SLA met garanties en aansprakelijkheid. Selecteer een leverancier die bereid is om op basis van goede analyses vooraf te leveren op basis van fixed price. Spreek af onder welke condities het product op basis van voortschrijdende inzichten bij gebruikers gecontroleerd kan worden doorontwikkeld. Selecteer een leverancier met een praktisch op ervaring gebaseerd implementatieplan. Schrijf een goede businesscase. Focus als opdrachtgever vooral op de doelstellingen, minder op de inhoud. Laat de leverancier daar haar expertise inbrengen. Reken de leverancier af op het einddoel: tevreden op goed opgeleide eindgebruikers. Meet dit middels een NPS score. Zorg dat in een vroeg stadium de eindgebruikers en andere belanghebbenden betrokken worden in het proces. Zorg voor uniformiteit in de gehele oplossing, bijvoorbeeld door het opstellen van een schrijfwijzer, webstyleguide en Interactiestyleguide. Voor het bereiken van een grote markt moet Vilans kiezen voor een leverancier met een groot marktaandeel in de zorgsector. Kies voor een technology vendor en niet voor een reseller. Selecteer een toepassing die gebruikt kan worden door instellingen in de zorg en het zorgonderwijs, zonder dat hiervoor diepgaande technologische kennis nodig is. Kies voor standaardprogrammatuur zodat er geen of weinig aanvullend maatwerk in de technisch- Bladzijde 11.

12 Het doorlopen van de leerinterventies levert data op over de voortgang van de deelnemer. Aan welke eisen moeten deze gebruikersdata volgens u voldoen om geïmporteerd te worden in de leeromgeving van instellingen (zowel aanbieders van zorg als van Middelbaar Beroeps Onderwijs)? functionele zin nodig is. Goed verwachtingsmanagement, Maak een realistische planning en borg goede communicatie. Goede ervaring met implementaties bij leverancier. Goede businesscase. Nationale standaarden zoals eportfolio en PE-Online. Maatwerkexports toestaan. XML of CSV standaarden. API. AICC. SCORM. TIN CAN. Wet bescherming persoonsgegevens. VRAGEN GERICHT OP SAMENWERKING Bent u van mening dat Vilans een langdurige samenwerkingsrelatie in de markt dient te zetten (bijvoorbeeld 7 tot 10 jaar)? Geef daarbij tevens een onderbouwing van uw antwoord. Bent u van mening dat Vilans een zogenaamde win-win situatie moet nastreven voor de leverancier en Vilans? Zo ja, geef daarbij een nadere onderbouwing van uw mening en de wijze waarop een dergelijke win-win situatie zou moeten worden gerealiseerd. Ten aanzien van de scheiding van verantwoordelijkheden en rollen tussen Vilans en de opdrachtnemer, waarbij Vilans enerzijds de rol van opdrachtgever heeft, maar anderzijds ook de rol van inhoudelijk deskundige wat betreft de Vilans KICK-protocollen heeft: Op welke wijze denkt u dat de scheiding tussen de verantwoordelijkheden tussen Vilans Niet alle partijen zijn voorstander van een dergelijke lange relatie. Degene die wel voorstander zijn geven het volgende aan: Partijen raken steeds beter op elkaar ingespeeld en de doorontwikkeling wordt beter geborgd. Er moet voldoende flexibiliteit zijn om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Er moeten gezamenlijke doelstellingen en resultaten worden geformuleerd. Ja door het formuleren van gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk resultaat. Ja door meerdere leveranciers bij het project te betrekken en te evalueren of er nog steeds sprake is van een win-win situatie. Ja door weer andere innovaties voort te laten borduren op de te ontwikkelen leerinterventies. Ja door gezamenlijk diensten aan te bieden. Ja door het opstellen van een gezamenlijk verdienmodel. Maak een grafisch en didactisch ontwerp als resultaat van de ontwerpfase. Leg de technische, logistieke en systeemeisen vast in een ontwerpdocument. Leg verantwoordelijkheden contractueel vast. Bouw prikkels in voor Vilans en opdrachtnemer om tot het einde van het contract goed te presteren. Maak gebruik van een SLA en een DAP. Maak gebruik van de Scrum ontwikkelmethode. Maak gebruik van een Kick-off meeting. Bladzijde 12.

13 en een mogelijke opdrachtnemer het beste kan worden geborgd? Geef tevens een nadere onderbouwing gericht op (indien van toepassing) de ontwikkelfase, de inrichtingsfase, de beheer-en onderhoudsfase en de exploitatiefase van de gewenste nadere organisatie structuur. Stel vaste momenten vast waarop releases gedaan worden. Maak gebruik van een stuurgroep en een werkgroep. VRAGEN GERICHT OP VEILIGSTELLEN BELANGEN VAN VILANS Op welke wijze bent u van mening dat de beoogde opdrachtnemer de belangen van Vilans onafhankelijk van de leverancier en kunnen vermarkten dient veilig te stellen. Geef daarbij tevens een nadere onderbouwing. Vilans moet in de aanbesteding duidelijk aangeven eigenaar te willen worden. Focus op doelstellingen en niet op de inhoud. Maak een duidelijke keuze over de rolverdeling bij het vermarkten en leg dit contractueel vast. Gebruik LTI en geen SCORM om zo naar een ander educatief systeem over te kunnen stappen. Maak afspraken dat de leverancier zijn naam niet mag vermelden op het product. OPEN VRAGEN Welke overige adviezen wenst u te geven om tot een goed programma van eisen te komen? Doe vooraf een doelgroeponderzoek of nodig experts uit de doelgroep uit voordat met de selectie wordt begonnen. Begin met een analysefase. Vraag om een systeem dat leren met andere vormen van communicatie kan combineren. Maak een goede technische analyse van het systeem waar de interventies op moeten gaan draaien. Kies een leverancier met een goede continuïteit en een moderne ontwikkelorganisatie die een Vilans standaard kan ontwikkelen. Maak gebruik van best value procurement. Stel het PVE samen op en laat voldoende ruimte voor innovatie. Nodig een aantal partijen uit de markt uit met kennis en ervaring om het PvE op te stellen. Kies voor een gefaseerd inkoop traject: een eerste fase om meer duidelijkheid te scheppen over de inhoudelijke wensen en de vorm daarvoor door het ontwikkelen en testen van een prototype. Tegelijkertijd wordt er research gedaan naar de technische mogelijkheden en wordt de businesscase ontwikkeld. Vervolgens wordt op basis van hiervan een inkoop of aanbestedingsprocedure gestart. Bladzijde 13.

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT VILANS. Communicatie in Context. Studenten: Roy Boerhof s4375653. Mark Dunnewind s4349660

ADVIESRAPPORT VILANS. Communicatie in Context. Studenten: Roy Boerhof s4375653. Mark Dunnewind s4349660 ADVIESRAPPORT VILANS Cursus: Communicatie in Context Studenten: Roy Boerhof s4375653 Maarten van Bun s4380649 Mark Dunnewind s4349660 Rick Haukes s4379527 Opdracht: Het ontwikkelen van een reviewinstrument

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V2.0 Datum : Juni 2011 Blad : 2 / 29 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014 Forum Standaardisatie Expertadvies CMIS v1.0 Datum 12 februari 2014 Colofon Projectnaam Expertadvies CMIS v1.0 Versienummer 1.0 Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie