Van Stichting Vilans VERSLAG VAN DE MARKTCONSULTATIE TEN BEHOEVE VAN DE SPECIFICATIE VAN. online leerinterventies bij Vilans KICK-protocollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Stichting Vilans VERSLAG VAN DE MARKTCONSULTATIE TEN BEHOEVE VAN DE SPECIFICATIE VAN. online leerinterventies bij Vilans KICK-protocollen"

Transcriptie

1 Van Stichting Vilans VERSLAG VAN DE MARKTCONSULTATIE TEN BEHOEVE VAN DE SPECIFICATIE VAN online leerinterventies bij Vilans KICK-protocollen Datum: 28 november 2014 Versie: 1.0 Status: Definitief Bladzijde 1.

2 Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbestedende Dienst. Vertrouwelijkheid Deze uitgave bevat vertrouwelijke informatie en dient als zodanig te worden behandeld door de ontvanger. De onderhavige uitgave mag uitsluitend gebruikt worden door de ontvanger in het kader van deze Deelnameprocedure. Enigerlei overige toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan. Bladzijde 2.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Vragen markconsultatie... 4 ALGEMEEN... 4 VRAGEN GERICHT OP INHOUD EN DIDACTIEK... 6 VRAGEN GERICHT OP TECHNIEK... 8 VRAGEN GERICHT OP SAMENWERKING VRAGEN GERICHT OP VEILIGSTELLEN BELANGEN VAN VILANS OPEN VRAGEN Bladzijde 3.

4 1. Inleiding Dit document geeft op hoofdlijnen de inzichten weer uit de antwoorden die Vilans heeft ontvangen op de vragen in deze Marktconsultatie voor de Vilans Kick-protocollen. We beperken ons tot algemene conclusies die kort worden samengevat. Mede op basis van deze antwoorden bepaalt Vilans de manier waarop zij het vervolg van het traject zal oppakken. Vilans wil de deelnemers aan de Marktconsultatie graag hartelijk danken voor hun bijdrages die als zeer waardevol zijn ervaren. Vilans zal de feedback gebruiken om te komen tot een betere opdrachtspecificatie en de meest passende aanbestedingsstrategie. 2. Vragen markconsultatie ALGEMEEN Zijn er volgens u partijen in de markt die beide percelen zelfstandig zouden kunnen uitvoeren? Motiveer waarom. Welke risico s ziet u bij het splitsen van de opdracht in twee percelen? Hoe zou u deze risico s verminderen? Welke aandachtspunten zijn volgens u belangrijk bij het realiseren van de online leerinterventies bij de Vilans KICK-protocollen in zorg en of Een aantal partijen geeft aan dat er geen partijen in de markt zijn die zelfstandig op beide percelen kunnen inschrijven. Risico s benoemd door partijen: Geen optimale integratie tussen leerinterventies en platform. Meer overleg nodig tussen leverancier van perceel 1 en leverancier perceel 2. Opdracht wordt complexer. Integrale kijk op technologie en content is lastiger. Bij onderhoud en support lastiger te achterhalen waar het probleem ligt. Risico bij afgedwongen samenwerking met mogelijk onvoldoende zicht op mogelijkheden en beperkingen van andere partij. Verminderen risico s door: Gebruik te maken van hoofd/ onderaannemerschap. Gebruik van SCORM om de producten uit beide percelen met elkaar te laten communiceren. Laat de partij die het technisch systeem levert de innovatieve leerinterventies ontwikkelen en de andere partij de klassieke leerinterventies zoals e-learning volgens SCORM. Leg de eindverantwoordelijkheid en coördinatie bij één partij. Werk zoveel mogelijk op één locatie of als één team. Van begin af aan als één product opleveren. Ontwikkelen via een Agile methodiek. Steek energie in bevorderen van samenwerking. Laat alleen partijen toe die een bewezen samenwerking hebben voor het uitvoeren van beide percelen. Voor Vilans relevante aandachtspunten: Analyse van de behoeften van de doelgroep. Techniek onafhankelijk ontwikkelen. Toekomstbestendigheid van oplossing. Bladzijde 4.

5 onderwijs? Het al dan niet los verkrijgbaar zijn van de interventies. Toegang tot de kennis en ontwikkeling van de Kick-protocollen tijdens de ontwikkeling. Belang van focus, fasering en afbakening. Aandacht voor implementatie. Faciliteren verbinding beroepspraktijk en onderwijs. Rekening houden met verschillende technische eisen, maar ook andere leersetting en eisen aan didactiek, vanuit de zorg en het onderwijs, zonder dat het twee verschillende oplossingen oplevert. Aandacht voor rol tussenhandel bij onderwijs. Ziet u privacy risico s bij het Genoemde aandachtspunten: ontwikkelen van de online leerinterventies bij de Vilans KICKprotocollen? Aandacht voor privacy van cliënt bij het beoordelen van videoopnames bij leren aan het bed. Zo ja welke? Privacy cursist: opgeslagen leerresultaten en export van deze gegevens beschermen. Aandacht voor privacy van cliënten bij cases en kennisdelen waarbij onbedoeld gegevens over personen beschikbaar komen. Mogelijk met technische middelen en met bewustwordingstraining ondervangen. Aandacht voor OWASP norm, ISO 9001 en ISO Welke ontwikkelingen in de markt ziet u die relevant kunnen zijn voor de ontwikkeling van de online leerinterventies bij de Vilans KICKprotocollen en die van invloed kunnen zijn op dit project? Partijen noemen o.a. ontwikkelingen als augmented learning, Google Glass, location based learning, Tin Can api, Performance support, social learning, mobile learning user generated content, community management, serious gaming om in te zetten voor de leerdoelstellingen. Of een mix van verschillende vormen. Daarnaast wordt aangegeven dat er momenteel veel ontwikkeld wordt voor de zorg waarbij wellicht aangesloten kan worden. Als laatste wordt het Op welke wijze adviseert u Vilans de doelgroep bij de ontwikkeling van de online leerinterventies bij de Vilans KICK-protocollen te betrekken, zodat deze aansluit bij de behoefte van de gebruikers? afnemende gebruik van Flash genoemd als relevante ontwikkeling. Pilotgroep maken. Gebruikers onderdeel laten uitmaken van het projectteam. Aandacht voor ervaringen met online leren van doelgroep. Pilot/prototype onderdeel laten zijn van ontwikkeltraject. Bij de start doelgroepen onderzoek uitvoeren. Werken met klankbordgroep en co-creatie. Tussentijds testen en reviewen van productversies met doelgroep en experts. Mix van leerinterventies aanbieden om integratie met werkpraktijk te ondersteunen. Evidence informed ontwerpen: gebruikmaken van inzichten gedragspsychologie. Usability test, bijv. door een derde partij. Instellen van adviesraad met experts uit zorg, onderwijs en technologie. Na oplevering ervaringen blijven meten voor doorontwikkeling. Het delen van good practices faciliteren. Bladzijde 5.

6 Bent u van mening dat Vilans als sturingsinstrument Kritische Prestatie Indicatoren dient te hanteren? Geef daarbij tevens een nadere onderbouwing en voor zover mogelijk door u als wenselijk geachte Kritische Prestatie Indicatoren. De mening over het gebruik van KPI s is verdeeld. Partijen die voor het gebruik zijn geven aan dat KPI s Smart geformuleerd moeten worden. Daarbij kan worden aangesloten bij de KPI s die in de zorg worden gebruikt. Een aantal partijen geeft aan niet voor KPI s te kiezen, waarbij zij zich richten op het leerproces: Een partij gaf aan te kiezen om doelen van de interventies van tevoren vast te leggen en daarop te sturen. Belangrijke indicatoren zijn daarbij leereffect en gedragsverandering. Nulmeting is dan een voorwaarde. Een partij stelt dat conform 70:20:10 de lerende zelf centrale rol en verantwoordelijkheid krijgt in leer-performance. Goede ondersteuning en technische middelen zijn nodig om zelf te bepalen waar en wanneer performance te verbeteren. VRAGEN GERICHT OP INHOUD EN DIDACTIEK Kritische beroepssituatie worden door partijen anders geïnterpreteerd. Hoe kan hiermee rekening worden gehouden bij het ontwikkelen van de interventies? Welke leermethoden sluiten volgens u het beste aan bij de doelgroep en type onderwerp ( denk aan houding/ gedragsverandering)? Motiveer waarom. Antwoorden van verschillende partijen: Door dit onderdeel te maken van het leerproces: leren van elkaar, reflecteren en eigen mening vormen. Ook materiaal aanbieden dat in werkoverleggen gebruikt kan worden. Door het omgaan met professioneel probleem of dilemma onderdeel maken van het leerproces. Bijvoorbeeld door samen leren of spelvorm waarin ruimte is voor discussie. Ook goede vormen denkbaar ter ondersteuning van borging. Door ruimte te bieden aan de visie van instellingen. Door eindgebruikers en experts te betrekken in het verbeteren van content en context in een situatie die niet uitgaat van kritische beroepssituaties, maar uit te gaan van tacit knowledge (van experts). Door in de praktijkvoorbeelden de flexibiliteit en vrijheid bij gebruik van protocollen aan bod te laten komen. Er worden veel leermethoden genoemd, in te zetten afhankelijk van de leerdoelstellingen. Denk daarbij aan Storytelling, user generated content en blended learning. Adviezen die verder naar voren komen: Leervoorkeuren van zorgprofessionals zijn op te vragen via (www.leerscan.nl). Mix van leermethodes inzetten om aan te sluiten bij verschillende doelgroepen. In het kader van 70:20:10: ratio bepaald door doelgroep, inhoud en mogelijkheden om theorie in praktijk te oefenen en te demonstreren. Aansluiten bij vragen van professionals, daar bewustwording op creëren en nieuwe handelingen oefenen en borgen. Gestapelde opleidingsstructuur bij kennis- en toepassingsdoelen. Minder differentiatie bij attitudevorming. Bladzijde 6.

7 Op welke wijze zou u praktische invulling geven aan deze didactische uitgangspunten bij het maken van een interventie? Op welke wijze zou u Vilans adviseren om de gebruikers te motiveren gebruik te maken van de online leerinterventies bij de Vilans KICK-protocollen en gemotiveerd te houden. Welke eisen zou Vilans aan de online leerinterventies bij de Vilans KICKprotocollen moeten stellen gezien uw antwoord? Op welke wijze zou u Vilans adviseren om het leereffect van de online leerinterventies op lange termijn te borgen? Welke eisen zou Vilans aan de online leerinterventies bij de Vilans KICK-protocollen moeten stellen gezien uw antwoord? Mogelijk coachende rol voor ervaren professional inpassen. Ook management opleidingstraject laten volgen, evt. aangevuld met extra opleiding. Personaliseren van het leren en werken met cases. Genoemde aandachtspunten, uitgaande van 70:20:10: Besteed in de leervormen aandacht aan het leren om van elkaar te leren en de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan experts. Volgende stap is het uitbreiden naar social media. Creëer community of practice, ondersteun leren van elkaar, zorg voor een goede mix (formeel / informeel), zorg voor goede supervisie en aandacht voor teamervaring. Inzetten van gameplay voor creëren van behoefte en toepassen van kennis. Opbouw in uitdaging waardoor een deelnemer betrokken blijft en een flow gaat ervaren. Taakarrangementen opstellen die toegang ontsluiten naar resources, ontsluiten van rijke inhoud, werken op basis van standaarden. Start met inzicht krijgen in eigen handelen, vervolgens oefenen in de praktijk, waarbij instructies, experts of stappenplan steeds beschikbaar zijn, en mogelijkheid om elkaar te waarderen op de uitvoering. Adviezen: Deelnemers vooraf attenderen op de leerinterventies via bijv. viral of andere communicatiemiddelen. In PVE niet vastleggen hoe motivatie moet plaatsvinden, maar hoe in het proces motivatie steeds wordt meegenomen en in overleg met eindgebruikers passende vorm wordt vastgesteld. Koppel interventies aan relevant strategisch thema, zoals veiligheid, risicomanagement etc. Geen apart motivatieprogramma, maar koppelen aan werken. Belangrijk voor motivatie: leren moet relevant zijn en uitdagend, aansluiten op praktijk, feedback, inzicht in voortgang, evt. competitie. Aansluiten bij prioriteiten deelnemer, juiste toon, toegankelijk, visualisaties, motiverend beloningssysteem en goed ontwerp. Kies passende leermethode en mogelijkheid voor eigen leermoment, ondersteund met coaching (live of virtueel). Zorg voor leerervaringen die zorgen voor laat de inspectie maar komen (ipv we moeten weer het verplichte rondje doen ). Adviezen: Door toetsing, certificering en hercertificering. Gebruik maken van geautomatiseerde toetsmethodieken waarmee in een continu proces kwaliteit geborgd wordt in het werkproces. Vergroten van leereffect door actief benaderen en herhaling van korte leerinterventies, en zicht op voortgang. Nadruk op eigen verantwoordelijkheid deelnemer vergroot leereffect, o.a. te stimuleren door positief leerklimaat. Werken in teams faciliteren en belonen, mix van Bladzijde 7.

8 Met welke reeds bestaande oplossingen zou Vilans de online leerinterventies bij de Vilans KICKprotocollen volgens u kunnen realiseren? Geef tevens een nadere onderbouwing van uw antwoord. leerinterventies en niveaus, social learning, herhaling in de vorm van bijv. maandelijkse challenges, vorm van accreditatie. En vooral aansluiten bij bestaande motivatie. Continu blijven meten van kennis, houding en gedrag dmv korte leerinterventies. Een aantal partijen geeft aan applicaties te hebben ontwikkeld die aansluiten bij een deel van de leerwensen van Vilans. Daarnaast zijn er verschillende LMS en, auteurstools en applicaties voor onder andere webinars en performance support die, op maat, ingezet kunnen worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van eerdere ervaringen met Vilans of andere partijen. VRAGEN GERICHT OP TECHNIEK Welke technieken sluiten volgens u het beste aan bij de wensen van Vilans zoals geformuleerd in dit document? Motiveer waarom. Ziet u andere mogelijkheden dan het gebruik van een LMS (Leermiddelen Systeem) om de doelstellingen van Vilans te realiseren? Ziet u andere mogelijkheden dan het gebruik van open source software om een vendor lock-in te voorkomen? Meerdere partijen geven aan dat voor een goed advies over de keuze van de technologie meer informatie nodig is van de oplossing en van de businesscase. Het gebruik van mobiele internettechnieken. IMS wereldstandaard LTI voor uitwisseling data tussen verschillende educatieve systemen. Bekende auteurstools, CMS, evt. in combinatie met LMS of (L)CMS. Mogelijkheden voor technologie o.a. Native App vs HTML(5). Afhankelijk van keuze platform kan ook gekozen worden voor mobile first benadering. Keuze bij ontwikkeling Portal: Liferay, Apache Rave, Moodle. In geval van applicatie-ontwikkeling kan gebruik worden gemaakt van bijv. Ruby on Rails, Spring. En online bibliotheek (content repository), benaderbaar voor portal of applicatie. Partijen geven aan dat voor een goede beantwoording meer informatie over de oplossing nodig is. Bij de vraag van Vilans komt leren op de eerste plek en niet het managen van het leren. In dat geval schiet een LMS tekort en moet er gezocht worden naar een systeem dat het leren zelf ondersteunt. Veel partijen hebben deze vraag niet beantwoord. Gebruik standaardauteurstools (closed source) of maatwerk waarbij de sources worden afgekocht. Gebruik van standaardsoftware die door meerdere leveranciers wordt ondersteund. Om bij het werken met closed source vendor lock-in te minimaliseren, let op: Bladzijde 8.

9 Welke ontwikkelmethodiek en teststandaarden zou u adviseren aan Vilans? Geef een onderbouwing. Welke invloed heeft de door u voorgestelde ontwikkelmethodiek op de eisen die in de aanbesteding gesteld worden? Kan volgens u Vilans (met enige training) de online leerinterventies bij de Vilans KICK-protocollen eenvoudig zelf of samen met partners verder ontwikkelen? Geef tevens een nadere onderbouwing van uw antwoord. Welke randvoorwaarden moeten er volgens u in een eventuele aanbesteding gesteld worden zodat de verdere ontwikkeling door Vilans, zoals in voorgaande vraag beschreven, mogelijk is? o Continuiteitsregeling. o Software of SaaS escrow. o Exportmogelijkheden van content en gebruikersgegevens. o Gebruiksvoorwaarden. De meeste partijen adviseren Agile/SCRUM voor ontwikkelproces, waarbij gebruiker een belangrijke rol speelt. Voor het testen wordt geadviseerd gebruik te maken van: o gestructureerde reviewprocessen. o eerst een volledig werkend prototype van een leerinterventie te ontwikkelen, dat te testen bij de doelgroep en vervolgens de resultaten gebruiken voor doorontwikkeling. o Gevalideerde testen om leereffect te meten. De ontwikkelmethode moet reeds ingebed zijn in de organisatie. De leverancier moet over aantoonbare ervaring beschikken met betrekking tot het ontwikkelen van content voor de doelgroep(en). Leverancier moet mensen fulltime beschikbaar hebben voor het project Bij keuze voor bestaand platform kan direct aan aanvullende functionaliteiten worden begonnen. Einddoelen worden in de aanbesteding high level beschreven niet in termen van functionaliteit, maar in termen van doelen voor eindgebruikers. Vilans kan volgens de meeste partijen zelf doorontwikkelen en content toevoegen. Denk naast training ook aan licenties op auteurstools. Een partij geeft aan dat voor bepaalde handelingen nog steeds ondersteuning van de leverancier vereist is. Stel eisen aan de gebruiksvriendelijkheid. Stel eisen aan de opleidingsmogelijkheden. Stel eisen aan de continuïteit. Stel als eis dat sprake is van een open auteursomgeving. Eis dat Vilans zelf de content kan beheren. Eis open source software. Eis standaardsoftware. Eis het intellectuele eigendom op voor Vilans. Bladzijde 9.

10 Bent u van mening dat de online leerinterventies bij de Vilans KICKprotocollen door middel van open source software ontwikkeld kunnen worden? Geef tevens een nadere onderbouwing van uw antwoord. Aan welke standaarden op het gebied van usability, toegankelijkheid en performance zullen de online leerinterventies bij de Vilans KICK-protocollen volgens u ten minste moeten voldoen? Geef een onderbouwing. Aan welke open standaarden en normen (nationaal, Europees, internationaal of anderszins) moet de te ontwikkelen tool volgens u ten minste voldoen. Geef daarbij tevens een nadere onderbouwing. Op welke devices zouden volgens u de online leerinterventies bij Vilans KICKprotocollen moeten kunnen draaien om zo aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep? Welke randvoorwaarden moet Vilans stellen voor een goed gebruik van de door u aangedragen devices? Veel partijen geven aan dat er nog onvoldoende informatie is voor het beantwoorden van deze vraag. Andere partijen geven aan dat open source tot de mogelijkheden behoort zoals door gebruik te maken van Moodle en Adapt Framework. Een aantal partijen vindt open source niet wenselijk en wijzen op de risico s van het gebruik van open source zoals de continuïteit, de grote verschillen tussen verschillende versies, hoge kosten en slecht innovatievermogen. Gebruik standaard Webrichtlijnen. Advies om te werken vanuit User Centered Design, gebruiksgemak voorop en steeds testen met doelgroep. Afhankelijk van doelgroep denken aan drempelvrij ontwikkelen. Voor performance rekening houden met specificaties van mobiele devices, en situaties in instellingen en dit vastleggen in SLA. AICC. API. XML. SCORM voor content (let op beperkte mogelijkheden). Richtlijn: Learning Record Stores voor LMS. Aansluiten bij portfolio standaarden. HL7 gegevensuitwisseling gezondheidszorg Learning Object Metadata (LOM) onderwijs. Matroska multimediacontainer. IMSQTI 1.2. LTI (Learning Tools Interoperability) Wetgeving op het gebied van verwerking persoonsgegevens. Actuele versies van browser: IE, Chrome, Safari, Firefox. HTML5. Device moet onafhankelijk zijn en kunnen draaien op: PC, Tablet, Smartphone (Apple ios, Google Android, Microsoft Windows ), afhankelijk van gekozen oplossing. Responsive design. Bladzijde 10.

11 Mede naar aanleiding van het rapport over de problemen bij ICT-projecten bij de overheid: welke beheersmaatregelen /randvoorwaarden zou u adviseren aan Vilans? Welke kritieke succesfactoren voor succesvolle implementatie ziet u? Hoe adviseert u dat Vilans grip te krijgen op deze kritieke succesfactoren? Ontwikkel in iteraties, maak daarbij bijvoorbeeld gebruik van Scrum. Geef perceel 1 en perceel 2 aan één partij. Borg de uitwisseling van gegevens met andere systemen. Test de tool zo snel mogelijk in de eindomgeving. Vraag vooraf om Total Cost of Ownership. Maak resultaatafspraken met de maatwerkleverancier. Goede afspraken over samenwerking. Volg een gangbare projectmethodiek. Werken met Resultaatafspraken en spreek af welke prijs daarbij hoort. Begrijpbare gebruikersgeoriënteerde gebruikersovereenkomst. SLA met garanties en aansprakelijkheid. Selecteer een leverancier die bereid is om op basis van goede analyses vooraf te leveren op basis van fixed price. Spreek af onder welke condities het product op basis van voortschrijdende inzichten bij gebruikers gecontroleerd kan worden doorontwikkeld. Selecteer een leverancier met een praktisch op ervaring gebaseerd implementatieplan. Schrijf een goede businesscase. Focus als opdrachtgever vooral op de doelstellingen, minder op de inhoud. Laat de leverancier daar haar expertise inbrengen. Reken de leverancier af op het einddoel: tevreden op goed opgeleide eindgebruikers. Meet dit middels een NPS score. Zorg dat in een vroeg stadium de eindgebruikers en andere belanghebbenden betrokken worden in het proces. Zorg voor uniformiteit in de gehele oplossing, bijvoorbeeld door het opstellen van een schrijfwijzer, webstyleguide en Interactiestyleguide. Voor het bereiken van een grote markt moet Vilans kiezen voor een leverancier met een groot marktaandeel in de zorgsector. Kies voor een technology vendor en niet voor een reseller. Selecteer een toepassing die gebruikt kan worden door instellingen in de zorg en het zorgonderwijs, zonder dat hiervoor diepgaande technologische kennis nodig is. Kies voor standaardprogrammatuur zodat er geen of weinig aanvullend maatwerk in de technisch- Bladzijde 11.

12 Het doorlopen van de leerinterventies levert data op over de voortgang van de deelnemer. Aan welke eisen moeten deze gebruikersdata volgens u voldoen om geïmporteerd te worden in de leeromgeving van instellingen (zowel aanbieders van zorg als van Middelbaar Beroeps Onderwijs)? functionele zin nodig is. Goed verwachtingsmanagement, Maak een realistische planning en borg goede communicatie. Goede ervaring met implementaties bij leverancier. Goede businesscase. Nationale standaarden zoals eportfolio en PE-Online. Maatwerkexports toestaan. XML of CSV standaarden. API. AICC. SCORM. TIN CAN. Wet bescherming persoonsgegevens. VRAGEN GERICHT OP SAMENWERKING Bent u van mening dat Vilans een langdurige samenwerkingsrelatie in de markt dient te zetten (bijvoorbeeld 7 tot 10 jaar)? Geef daarbij tevens een onderbouwing van uw antwoord. Bent u van mening dat Vilans een zogenaamde win-win situatie moet nastreven voor de leverancier en Vilans? Zo ja, geef daarbij een nadere onderbouwing van uw mening en de wijze waarop een dergelijke win-win situatie zou moeten worden gerealiseerd. Ten aanzien van de scheiding van verantwoordelijkheden en rollen tussen Vilans en de opdrachtnemer, waarbij Vilans enerzijds de rol van opdrachtgever heeft, maar anderzijds ook de rol van inhoudelijk deskundige wat betreft de Vilans KICK-protocollen heeft: Op welke wijze denkt u dat de scheiding tussen de verantwoordelijkheden tussen Vilans Niet alle partijen zijn voorstander van een dergelijke lange relatie. Degene die wel voorstander zijn geven het volgende aan: Partijen raken steeds beter op elkaar ingespeeld en de doorontwikkeling wordt beter geborgd. Er moet voldoende flexibiliteit zijn om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Er moeten gezamenlijke doelstellingen en resultaten worden geformuleerd. Ja door het formuleren van gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk resultaat. Ja door meerdere leveranciers bij het project te betrekken en te evalueren of er nog steeds sprake is van een win-win situatie. Ja door weer andere innovaties voort te laten borduren op de te ontwikkelen leerinterventies. Ja door gezamenlijk diensten aan te bieden. Ja door het opstellen van een gezamenlijk verdienmodel. Maak een grafisch en didactisch ontwerp als resultaat van de ontwerpfase. Leg de technische, logistieke en systeemeisen vast in een ontwerpdocument. Leg verantwoordelijkheden contractueel vast. Bouw prikkels in voor Vilans en opdrachtnemer om tot het einde van het contract goed te presteren. Maak gebruik van een SLA en een DAP. Maak gebruik van de Scrum ontwikkelmethode. Maak gebruik van een Kick-off meeting. Bladzijde 12.

13 en een mogelijke opdrachtnemer het beste kan worden geborgd? Geef tevens een nadere onderbouwing gericht op (indien van toepassing) de ontwikkelfase, de inrichtingsfase, de beheer-en onderhoudsfase en de exploitatiefase van de gewenste nadere organisatie structuur. Stel vaste momenten vast waarop releases gedaan worden. Maak gebruik van een stuurgroep en een werkgroep. VRAGEN GERICHT OP VEILIGSTELLEN BELANGEN VAN VILANS Op welke wijze bent u van mening dat de beoogde opdrachtnemer de belangen van Vilans onafhankelijk van de leverancier en kunnen vermarkten dient veilig te stellen. Geef daarbij tevens een nadere onderbouwing. Vilans moet in de aanbesteding duidelijk aangeven eigenaar te willen worden. Focus op doelstellingen en niet op de inhoud. Maak een duidelijke keuze over de rolverdeling bij het vermarkten en leg dit contractueel vast. Gebruik LTI en geen SCORM om zo naar een ander educatief systeem over te kunnen stappen. Maak afspraken dat de leverancier zijn naam niet mag vermelden op het product. OPEN VRAGEN Welke overige adviezen wenst u te geven om tot een goed programma van eisen te komen? Doe vooraf een doelgroeponderzoek of nodig experts uit de doelgroep uit voordat met de selectie wordt begonnen. Begin met een analysefase. Vraag om een systeem dat leren met andere vormen van communicatie kan combineren. Maak een goede technische analyse van het systeem waar de interventies op moeten gaan draaien. Kies een leverancier met een goede continuïteit en een moderne ontwikkelorganisatie die een Vilans standaard kan ontwikkelen. Maak gebruik van best value procurement. Stel het PVE samen op en laat voldoende ruimte voor innovatie. Nodig een aantal partijen uit de markt uit met kennis en ervaring om het PvE op te stellen. Kies voor een gefaseerd inkoop traject: een eerste fase om meer duidelijkheid te scheppen over de inhoudelijke wensen en de vorm daarvoor door het ontwikkelen en testen van een prototype. Tegelijkertijd wordt er research gedaan naar de technische mogelijkheden en wordt de businesscase ontwikkeld. Vervolgens wordt op basis van hiervan een inkoop of aanbestedingsprocedure gestart. Bladzijde 13.

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren 1 Leermanagement Systeem Leermanagement Ondanks dat het vaak gedacht wordt, is een Leer management Systeem (LMS) geen leermanagement. Leermanagement

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

opleidingen abonnement

opleidingen abonnement 1 opleidingen abonnement Over educentre Hoog leerrendement Wij zijn een team van gepassioneerde docenten en e-learning specialisten. Onder de naam Educentre stellen wij mensen in staat zichzelf te ontwikkelen.

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B.

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B. Articulate Studio 13 PRO Algemeen Maak snel e-learningmodules, quizzen en andere interactieve content met een auteurstool waarmee je meteen aan de slag kunt! Onderdelen Studio PRO Articulate Studio PRO

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst:

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst: Nota van Inlichtingen Digitaal Portfolio software Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitaal Portfolio software Landstede 2016/03/DP/Landstede Omschrijving: Landstede VO zoekt een portfoliosysteem

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

E-Learning productie. Hulp on the moment of need

E-Learning productie. Hulp on the moment of need E-Learning productie Software Creëren IT gebruikersdocumentatie Hulp on the moment of need Corporate Learning Talent Management Over tts tts knowledge matters. tts zorgt voor kennisoverdracht en de ontwikkeling

Nadere informatie

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 DEEL 1 E-LEARNING IN DE TIJD 1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 3. Heden... 10 3.1 Voor- en nadelen van e-learning...10 3.1.1 Voordelen van e-learning...10 3.1.2 Nadelen

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1

Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1 Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1 Seminar: Rapport Elias 1/29/2015 2 Woord vooraf van de commissie Als slechts enkele aanbevelingen worden uitgevoerd en de resterende niet, voorziet de commissie

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Eindrapport Elektronische leeromgeving

Eindrapport Elektronische leeromgeving Eindrapport Elektronische leeromgeving naar aanleiding van de Request for Information (RFI) Datum rapport: 14 oktober 2013 Publicatiedatum RFI: 18 juli 2013 TenderNed-kenmerk RFI: 20688 Inleiding Op 18

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

Innovatiegericht Inkopen toegepast

Innovatiegericht Inkopen toegepast Innovatiegericht Inkopen toegepast Datum: 25 juli 2017 Spreker: Jeroen Veenendaal Inhoudsopgave Persoonlijk statement innovatiegericht inkopen Introductie Forward Commitment Procurement Casus: Beddenwascentrale

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL sectietitel Titel De tekentafel Wat vertellen onze klanten? Wat biedt Exact? Wat vertellen wensen onze klanten? Globe Synergy online de oplossing

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Platform Rijksoverheid Online. Kwaliteitsprogramma en Kwaliteitsrichtlijnen

Platform Rijksoverheid Online. Kwaliteitsprogramma en Kwaliteitsrichtlijnen Platform Rijksoverheid Online Kwaliteitsprogramma en Kwaliteitsrichtlijnen Marc van de Graaf Adviseur Online Kwaliteit & Innovatie Rijksoverheid - Algemene Zaken - Dienst Publiek en Communicatie - Cluster

Nadere informatie

Master Of Code voor haar opdrachtgevers

Master Of Code voor haar opdrachtgevers Master Of Code voor haar opdrachtgevers nov12 Een trend: mobiel in zakelijk verkeer Een trend: mobiel in zakelijk verkeer(2) 1,6 miljoen x online boekjes bekeken waarvan 600.000 keer via mobiele apparaten

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor AutoCAD Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Benodigde software voor 4 users 4 5 Project team 4 6 Implementatie

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Doelgroep Mensen die vaardig zijn met hun smartphone, welke lage therapietrouw ervaren omtrent fysiotherapeutische thuisoefeningen.

Doelgroep Mensen die vaardig zijn met hun smartphone, welke lage therapietrouw ervaren omtrent fysiotherapeutische thuisoefeningen. Opdrachtformulering: Conceptualiseer, ontwerp en realiseer nieuwe functionaliteiten voor het prototype van de mobiele toepassing die de gebruiker helpt en motiveert in het uitvoeren van fysiotherapie oefeningen

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

WELKOM NAMENS KARAKTER & BEST VALUE NEDERLAND WERKGROEP ZORG

WELKOM NAMENS KARAKTER & BEST VALUE NEDERLAND WERKGROEP ZORG WELKOM NAMENS KARAKTER & BEST VALUE NEDERLAND WERKGROEP ZORG KENNIS SESSIE BEST VALUE Best Value is meer dan Inkoop!! Management tool; Cultuur omslag voor beide zijden; Bij gebruik binnen Inkoop is het

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy HACKING OWASP TOP 10 Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur LEARNING LAB Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring donderdag 20 oktober van 10.00 17.30 uur Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e Learningervaring Marcel de Leeuwe verzorgt

Nadere informatie

Powerapp! Achmea past kracht integratie werken en leren toe

Powerapp! Achmea past kracht integratie werken en leren toe Powerapp! Achmea past kracht integratie werken en leren toe Ser van Nuland Programmamanager Learning & Development 1 Learning goes social 90 seconds pitch: De kracht van social media is evident voor de

Nadere informatie

De abonnementsduur van het contract is afhankelijk van uw bundelkeuze (camera en abonnement).

De abonnementsduur van het contract is afhankelijk van uw bundelkeuze (camera en abonnement). Panasonic Cameramanager Go! Cloud videobeveiliging per direct beschikbaar! Panasonic Cameramanager biedt ondernemers de mogelijkheid op afstand een oogje in het zeil te houden. Met de alles in 1 oplossing

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Trends in het nieuwe leren

Trends in het nieuwe leren Trends in het nieuwe leren Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Programma Definitie Enkele waarschuwingen

Nadere informatie

Bijlage V - Gunningscriteria

Bijlage V - Gunningscriteria Bijlage V - Gunningscriteria 1. Gunningscriterium Kwaliteit (K1 t/m K9) Hieronder zijn de gunningscriteria beschreven die betrekking hebben op de kwaliteit van de door u geboden oplossing. Uw Inschrijving

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User RUM Risk assessed User requirements Management - SPIder session Project driven by requirements 25th april Copyright 2006 ps_testware - Gijs Kuiper Risk assessed User requirement Management Personalia Gijs

Nadere informatie

Welkom presentatie Best Value binnen verkoop

Welkom presentatie Best Value binnen verkoop Welkom presentatie Best Value binnen verkoop IPG CONGRES 2015 'Maatschappelijk toegevoegde waarde in Stad en Regio 16 september 2015, Martiniplaza Groningen Wie is Erik Mars Best Value congres USA 2013/2015

Nadere informatie

Commodity Strategy Development (CSD-traject)

Commodity Strategy Development (CSD-traject) Commodity Strategy Development (CSD-traject) Productgroep Strategie Ontwikkeling Jurgen Keijzer Senior Inkoper 5 juni 2014 1 5 juni 2014 2 Agenda Wat doet Evides Waterbedrijf? Aanleiding CSD-traject Wat

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering

Nadere informatie

Van concept naar een klikbaar prototype

Van concept naar een klikbaar prototype UXkids case study: Van concept naar een klikbaar prototype Keywords: Koninklijke Bibliotheek, Website, Prototype, User tests, Usability, UX, Kinderen 9-12 jaar. Als onderdeel van het netwerk van openbare

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN / PLAN VAN AANPAK INRICHTINGSFASE ZINZIA ACADEMIE Mei 2014

STAND VAN ZAKEN / PLAN VAN AANPAK INRICHTINGSFASE ZINZIA ACADEMIE Mei 2014 STAND VAN ZAKEN / PLAN VAN AANPAK INRICHTINGSFASE ZINZIA ACADEMIE Mei 2014 Steenbergen 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1. Projectopdracht... 3 2. Projectverloop en behaalde resultaten... 4 2.1 Projectorganisatie

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Doe de poll via the Live App

Doe de poll via the Live App INGRID LIGTHART Je software in de private cloud Doe de poll via the Live App Iedereen heeft het over cloud Cloud is de toekomst Doe mee aan de private cloud poll! Geef nu uw mening via de Exact live app

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding?

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding? Dag van de Trainer Gaat online leren ten koste van verbinding? Marion Reijerink 10 jaar ABN AMRO Trainer sinds 2005 Online trainer sinds 2010 Opleidingen in VS Nu: directeur atsync Trainer van het jaar

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0

Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0 Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 2 3 1. Achtergrond 4 2. Structuur 5 3. Inhoud Mixed Emotions

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

70:20:10 CONSULTANT. Slimmer werken en leren met 70:20:10. Programma met certificaat van 70:20:10 Institute

70:20:10 CONSULTANT. Slimmer werken en leren met 70:20:10. Programma met certificaat van 70:20:10 Institute Programma met certificaat van 70:20:10 Institute 70:20:10 CONSULTANT INGREDIËNTEN: MELD JE HIER AAN DOING SHARING KNOWING Performance Detective Performance Architect Performance Master Builder Performance

Nadere informatie

LNV architectuurrichtlijnen gelijke geschiktheid Open Source Software. Versie 1

LNV architectuurrichtlijnen gelijke geschiktheid Open Source Software. Versie 1 LNV architectuurrichtlijnen gelijke geschiktheid Open Source Software Versie 1 2 Gelijkegeschiktheid Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Toetsing gelijke geschiktheid 5 2.1 Total Cost of Ownership

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal toetsen met Hot Potatoes

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal toetsen met Hot Potatoes Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 18 (versie 1.0 NL 28-01-2011) digitaal toetsen met Hot Potatoes door Serge de Beer Inleiding Meten is weten is een veel gehoorde kreet. Zeker in het onderwijs lusten

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT MOBILE APPS TEAM Ons team bestaat uit slimme, samenwerkende innovatieve mensen die geïnspireerd zijn uw business op verschillende manieren te verbeteren. Onze ontwikkelaars

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Management tool; Cultuur omslag voor beide zijden;

Management tool; Cultuur omslag voor beide zijden; KENNIS SESSIE BEST VALUE Best Value is meer dan Inkoop!! Management tool; Cultuur omslag voor beide zijden; Bij gebruik binnen Inkoop is het een nieuwe manier van omgaan met je opdrachtnemers anders samenwerken:

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

E-learning 2020: Trends en ontwikkelingen. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

E-learning 2020: Trends en ontwikkelingen. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com E-learning 2020: Trends en ontwikkelingen Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Inhoud Introductie Maatschappelijke trends Veranderende opvattingen over leren Technologische trends Trend vs hype

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur Hoe migreer je naar de Cloud Wilbert van Beek Directeur OVER ICTIVITY Opgericht in 1998 120 medewerkers Onafhankelijk van de verkoop van producten Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren

Nadere informatie