Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo niveau NV3 BBL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau NV3 BBL"

Transcriptie

1 Onderwijs en Examenregeling 2012 Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo niveau NV3 BBL Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1

2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Leeswijzer Alles over het beroep Wat doet een Handhaver toezicht veiligheid Alles over de opleiding Wat ga je leren?... 7 A. Het Beroep... 7 B. Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen... 9 C. Loopbaan en burgerschap Hoe is je opleiding ingedeeld? Alles over de beroepspraktijk Studiebelasting Alles over de begeleiding Begeleiding bij het leren op de opleiding Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Klachten Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen Kwalificerend beoordelen Kwalificerend beoordelen: examenplan A. Algemeen B. Generiek: Nederlands, rekenen, Engels en 2 e MVT C. Loopbaan & Burgerschap Studievoortgang Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Diplomeren Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? Inspectie Addendum Bijlage 1: Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering Bijlage 2: Diverse documenten op de website Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

3 1 Woord vooraf Welkom op het Vitalis college, bij het cluster Economie Je hebt gekozen voor de opleiding naamopleiding Beveiliger Bij het Vitalis college leiden we op vanuit de volgende missie: Groeien kan het beste als je jezelf kwetsbaar opstelt en je durft te verbinden. Wij scheppen de voorwaarden om je open te stellen zodat je een meerwaarde kunt hebben voor de maatschappij. Wij vragen van studenten zich te verbinden met elkaar en met de maatschappij. En gezamenlijk op te trekken in groei en maatschappelijke waarde. Hierin maken wij geen onderscheid tussen studenten en medewerkers. Marc van Campenhout, Algemeen directeur Vitalis college Economie Clustermanager Frans van Goor brin nummer naam van de instelling 25LX ROC West-Brabant, Vitalis college crebonummer naam van de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid landelijk orgaan, kenniscentrum ECABO leerweg BBL niveau NV3 cohort Ingangsdatum 1 augustus 2012 Vervaldatum 1 augustus 2013 Datum waarop het bevoegd gezag de OER heeft vastgesteld Datum invullen Datum waarop de OER gepubliceerd is Publicatiedatum invullen Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

4 2 Leeswijzer Beste student(e), Dit is de Onderwijs- en Examenregeling. We korten dit af tot OER. Met deze OER willen we je wegwijs maken in de opleiding waarvoor je gekozen hebt. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West-Brabant hebt gesloten. Wat kun je vinden in deze OER? De opleiding kent een drievoudige kwalificatie. Naast de voorbereiding op het beroep richt de opleiding zich ook op jouw algemene vorming, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk functioneren. Dat betekent dat de opleiding bestaat uit drie algemene onderdelen: 1. je wordt opgeleid voor het beroep, 2. je moet voldoen aan algemene eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde talen waarbij het opleidingsniveau bepaalt aan welke eisen je moet voldoen, 3. je wordt voorbereid op een loopbaan én een plek in de maatschappij. Om het diploma te behalen moet je als student voldoen aan de drie bovenstaande kwalificaties. In de OER vind je informatie over de manier waarop deze kwalificaties in het onderwijs en de examinering aan bod komen. De volgende onderwerpen zijn opgenomen in het OER: Een korte beschrijving van het beroep. Een overzicht van de opleiding die je gaat volgen. De manier waarop de opleiding en het onderwijs op school geregeld is. De manier waarop jouw vorming in de beroepspraktijk geregeld is. De begeleiding bij je studieloopbaan. De wijze van beoordelen en informatie over de examens. Achter in de OER vind je een aantal bijlagen: Bijlage 1 bevat de onderwijsplanning (het IDOP model) van de opleiding. Deze programmering geeft aan hoe de opleidingen er uit ziet qua inhoud, onderwijsvormen en tijdsbesteding. In bijlage 2 staat waar je informatie kunt vinden over regels en procedures die voor jou als student belangrijk zijn. Op de portal staat nog meer informatie over het Vitalis college en jouw opleiding. De portal is een afgeschermde internetsite van het Vitalis college waar je als student toegang toe hebt Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

5 3 Alles over het beroep Deze opleiding gaat uit van het kwalificatiedossier ECABO, Het kwalificatiedossier is leidend voor het beroepsgerichte gedeelte van jouw opleiding. Het kwalificatie dossier beschrijft wat het beroep inhoudt én welke competenties, kennis en vaardigheden een beginnende beroepsoefenaar nodig heeft. 3.1 Wat doet een Handhaver toezicht veiligheid Wat doet een functionaris toezicht en veiligheid? Het werk van een HTV er bestaat uit 3 kerntaken, hij/zij: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein Treedt op bij incidenten en calamiteiten Voert dienstverlenende werkzaamheden uit Het takenpakket en de bevoegdheden van de handhaver toezicht en handhaving is niet overal hetzelfde. Zo kan in kleinere gemeenten sprake zijn van integrale handhaving: de handhaver toezicht en veiligheid handhaaft op alle terreinen/onderdelen. In grotere gemeenten kan gekozen worden voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak of voor een gespecialiseerde (en gebiedsgerichte) aanpak. De handhaver toezicht en veiligheid surveilleert nadrukkelijk en in uniform op plaatsen en tijden dat handhaving gewenst is en treedt op indien daartoe aanleiding bestaat. Hij verplaatst zich te voet, per fiets, scooter en in een enkel geval per auto in de publieke ruimte Jouw werk De werkzaamheden, die vooral op straat plaatsvinden, zijn een combinatie van preventief toezicht houden, service verlenen en voor de handhaver toezicht en veiligheid sanctioneren. De essentie van het beroep bestaat uit het toezien op orde en veiligheid, het informeren en verwijzen van publiek, het optreden bij incidenten, het handhaven van specifieke verordeningen en het ondersteunen bij projecten en gemeentelijke evenementen. Hierbij zal een assistent toezicht en veiligheid altijd onder begeleiding werken, kan een medewerker toezicht en veiligheid ook zelfstandig werken en kan een handhaver toezicht en veiligheid medewerkers en assistenten begeleiden en aansturen Jouw kwaliteiten Juridische eisen Het gaat hierbij om handhaving rechtsgebieden waar diverse juridische bevoegdheden, instrumenten en termen bij horen. Er zijn vier van toepassing zijnde rechtsgebieden: 1. Bestuursrechtelijke of publiekrechtelijke handhaving; 2. Civielrechtelijke of privaatrechtelijke handhaving; 3. Strafrechtelijke handhaving en 4. Fiscaalrechtelijke handhaving. Gedurende de hele opleiding wordt aandacht besteed aan Nederlands, communicatie en Engels. Jezelf ontwikkelen op deze terreinen is een continu proces. Dit ontwikkelen vindt plaats door gebruik te maken Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

6 van de adviezen en ervaringen die je tijdens de opleiding opdoet. Voor Nederlands betekent dit dat jouw werkstukken worden beoordeeld en worden voorzien van adviezen. Door deze adviezen te verwerken kun je jezelf steeds verbeteren. Voor Engels wordt gebruik gemaakt van een aparte lesmethode, die veel zelfwerkzaamheid vraagt. Tijdens de themadagen wordt inhoudelijk op de lesstof ingegaan en krijg je aanwijzingen van je docent. Voor het thema communicatie geldt dat het thema vooral gericht zal zijn op de praktische communicatie Competenties Bij de uitoefening van zijn opsporingstaak valt de handhaver onder het gezag van de minister van Veiligheid en Justitie. In de veiligheidsketen heeft de handhaver een belangrijke rol, hij kan namens zijn organisatie deelnemen aan overleggen rondom gemeenschappelijke veiligheidszorg, en heeft een duidelijk beeld van zijn eigen rol en bevoegdheden in die veiligheidsketen. Hij is in staat om door te verwijzen naar andere partners in die keten en kent de grenzen van zijn eigen bevoegdheden. De handhaver toezicht en veiligheid mag ook sanctioneren en heeft daarmee opsporingsbevoegdheid. De bevoegdheden van de handhaver toezicht en veiligheid kunnen een breed gebied bestrijken Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

7 4. Alles over de opleiding Het onderwijs binnen het Vitalis college gaat uit van drievoudige kwalificatie: 1) het beroep, 2) taal en rekenen en 3) loopbaan en burgerschap. In paragraaf 4.1 kun je hier meer over lezen. Het onderwijs binnen het Vitalis college is competentiegericht. Bij competentiegericht onderwijs sluit het onderwijs nauw aan bij de beroepspraktijk. Op school werkt je bijvoorbeeld aan een opdracht die je ook tegen kunt komen in de praktijk. Daarnaast is het leren in de praktijk een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV). In paragraaf 4.2 en 4.3 staat hoe het leren op school en in de beroepspraktijk vorm krijgt. Ten slotte kun je in paragraaf 4.4 lezen hoeveel tijd je gemiddeld kwijt bent met je studie. Het onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op jouw specifieke kennis en ervaring. Het doel is dat je aantoont succesvol te kunnen functioneren in de beroepspraktijk. Dit betekent dat: jij als student gestimuleerd wordt om een actieve rol te nemen in je leerproces. jij en je studieloopbaan centraal staan. jouw leerervaringen in de beroepspraktijk een grote rol spelen Het onderwijsprogramma is afgeleid van de beroepspraktijk. de kerntaken, werkprocessen, bijbehorende beroepsproducten en competenties het uitgangspunt vormen voor het beroepsgerichte deel van het opleidingsprogramma. er geleerd wordt in de context van de beroepspraktijk. er geïntegreerd beoordeeld wordt in de context van de beroepspraktijk. Niet alleen na afloop maar ook tijdens je leerproces. vooraf bekend is waar je op beoordeeld wordt en welke eisen hiervoor gehanteerd worden. 4.1 Wat ga je leren? De opleiding voldoet aan een aantal wettelijke eisen voor wat betreft beroep, algemene vorming én loopbaan en burgerschap: De eisen van het beroep staan beschreven in het kwalificatiedossier. In dat dossier staan ook de specifieke eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde taal die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep. Naast specifieke eisen bestaan er ook algemene of generieke eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde taal. Deze eisen zijn afhankelijk van het opleidingsniveau. Verder krijg je te maken met wettelijke eisen voor Loopbaan en burgerschap. Bovenstaande onderdelen zijn door de minister vastgesteld en dus wettelijk verplicht. Om een diploma te ontvangen moet je voldoen aan de eisen van het kwalificatiedossier, de algemene eisen voor taal en rekenen én de eisen voor Loopbaan en burgerschap. A. Het Beroep Bij competentiegericht onderwijs ligt het accent op de taken die horen bij het beroep. Voor het goed uitvoeren van deze taken heb je competenties nodig. Deze competenties bestaan uit een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. In het kwalificatiedossier staat welke competenties een beginnende beroepsbeoefenaar moet beheersen. Belangrijke begrippen van het kwalificatiedossier zijn kerntaken, werkprocessen en competenties Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

8 Kerntaak Kerntaken geven de belangrijkste werkzaamheden van de beroepsoefenaar weer. Deze taken zijn kenmerkend voor het beroep waarvoor jij wordt opgeleid. In het geval van de beveiliger is er bijvoorbeeld de kerntaak Houdt preventief toezicht op de veiligheid. Werkproces Een werkproces bestaat uit een aantal samenhangende activiteiten die horen bij een kerntaak. Die activiteiten hebben een begin, een eind en leiden tot een duidelijk resultaat. Een voorbeeld van een werkproces is: Voert toegans- en uitgangscontroles uit. Overzicht kerntaken en werkprocessen Voor jouw opleiding ziet het overzicht van de kerntaken en werkprocessen er als volgt uit: Competentie Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

9 Je werkt aan de kerntaken en werkprocessen met behulp van competenties. Een competentie is het vermogen om in de beroepspraktijk je werk goed te doen. Dit vermogen bestaat uit een combinatie van kennis, houding en vaardigheden. Voor het MBO gelden 25 competenties (zie de tabel hieronder). Welke competenties binnen jouw opleiding aan bod komen, is afhankelijk van het opleidingsniveau en het beroep. A Beslissen en activiteiten initiëren N Onderzoeken B Aansturen O Creëren en innoveren C Begeleiden P Leren D Aandacht en begrip tonen Q Plannen en organiseren E F Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten G Relaties bouwen en netwerken S Kwaliteit leveren H Overtuigen en beïnvloeden T Instructies en procedures opvolgen I Presenteren U Omgaan met verandering en aanpassen J Formuleren en rapporteren V Met druk en tegenslag omgaan K Vakdeskundigheid toepassen W Gedrevenheid en ambitie tonen L Materialen en middelen inzetten X Ondernemend en commercieel handelen M Analyseren Y Bedrijfsmatig handelen B. Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen Voor wat betreft Nederlands, rekenen en Moderne vreemde talen (MVT) wordt er een onderscheid gemaakt tussen specifieke (beroepsgerichte) en generieke kwalificatie-eisen. Specifieke kwalificatie-eisen In je beroep krijg je te maken met werkzaamheden waar een bepaald beheersingsniveau van de Nederlandse taal voor nodig is. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het schrijven van een rapportage. Deze eisen staan in het kwalificatiedossier genoemd. In dat dossier staan ook de specifieke eisen voor rekenen en MVT. In de opleidingen waar Nederlands, rekenen en MVT deel uitmaken van het beroep, worden deze vaardigheden ontwikkeld en geëxamineerd. Generieke kwalificatie-eisen Bij generieke kwalificatie-eisen voor Nederlands, rekenen en MVT gaat het om eisen die algemeen gelden voor een bepaald opleidingsniveau. Het gaat daarbij om basiskennis en vaardigheden die voor alle studenten van belang zijn. Voor de kwalificatie-eisen van Nederlands en rekenen wordt er gewerkt met het referentiekader van Meijerink (1F, 2F, 3F en 4F) die een opklimmende graad van moeilijkheid aangeven. Voor elk referentieniveau is aangegeven wat studenten paraat hebben (weten), functioneel kunnen gebruiken (toepassen) en wat ze begrijpen (weten waarom). Voor MVT wordt gebruik gemaakt van het Europese Referentiekader (ERK). Bij MVT wordt bij elke vaardigheid de taalniveaus A1, A2, B1 en B2 beschreven Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

10 In het examenplan staat welke onderdelen van Nederlands, rekenen en MVT getoetst worden en aan welke eisen jij moet voldoen. Bij de start van de opleiding word je beginniveau voor taal en rekenen bepaald, waardoor zichtbaar wordt op welk niveau je de vaardigheden beheerst. In de opleiding ontwikkel jij deze vaardigheden tot het vereiste niveau. C. Loopbaan en burgerschap Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling is een volledig onderdeel van de opleiding. Dit onderdeel komt onder meer terug tijdens de studieloopbaan begeleiding (SLB). Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden. Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling bestaat uit de volgende elementen: Capaciteitenreflectie: Motievenreflectie: Werkexploratie: Loopbaansturing: Netwerken. Burgerschap De beschrijving van burgerschap verwoordt de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. De leerlijn Burgerschap is samengesteld uit vier dimensies: politiek-juridische dimensie, economische dimensie deelname aan het arbeidsproces en consumentisme, sociaal-maatschappelijke dimensie, vitaal burgerschap. Op de website vind je meer informatie over Loopbaan en Burgerschap. 4.2 Hoe is je opleiding ingedeeld? In de opleiding gaat het om leren in de beroepspraktijk (BPV) en leren op school. Deze twee vormen van leren staan niet los van elkaar maar vormen een eenheid. In deze paragraaf kun je lezen hoe het onderwijsprogramma op school eruit ziet. In de volgende paragraaf (paragraaf 4.3) staat hoe het onderwijs in de BPV wordt aangeboden. De kerntaken In de opleiding Beveiliger zijn er 3 kerntaken. Hieronder zie je de samenstelling van die kerntaken en de onderwerpen die daarbij aan bod komen Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

11 Kerntaak 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein Beroepsprestaties / Competenties Gewenst resultaat / prestatie-indicatoren werkproces 1.1 Bereidt een 1.1 De handhaver toezicht en veiligheid heeft de surveillance voor - Beslissen en activiteiten initiëren surveillance goed voorbereid en hulpmiddelen zijn goed onderhouden en gereed voor gebruik. Verder - Aansturen heeft hij zo nodig zijn visie en advies wat betreft de - Ethisch en integer handelen uitvoering van de werkzaamheden gegeven. 1.2 Surveilleert, houdt toezicht en signaleert (on)regelmatigheden - Relaties bouwen en netwerken - Presenteren - Formuleren en rapporteren - Vakdeskundigheid toepassen - Plannen en organiseren - Instructies en procedures Kerntaak 2. Treedt op bij incidenten en calamiteiten Beroepsprestaties / werkproces Competenties - Formuleren en rapporteren - Vakdeskundigheid toepassen - Analyseren - Instructies en procedures - Met druk en tegenslag omgaan 1.2 De (gerichte) surveillance is uitgevoerd volgens afspraak waarbij volgens instructies is gereageerd op (mogelijke) onregelmatigheden en overtredingen. Er is een rapport opgesteld, signalement gemaakt en doorgegeven en er is nagegaan of de betrokken instanties actie hebben ondernomen. Gewenst resultaat / prestatie-indicatoren 2.1 Treedt - Beslissen en activiteiten initiëren 2.1 De handhaver toezicht en veiligheid heeft voor corrigerend op zover mogelijk ongewenst gedrag doen stoppen - Aansturen zonder te sanctioneren. - Aandacht en begrip tonen 2.2 Verleent hulp - Samenwerken en overleggen 2.2 Door het alerte, correcte en kalme optreden zijn verdere (ernstige) consequenties van het ongeval - Ethisch en integer handelen voorkomen of beperkt. Er is goed samengewerkt met - Overtuigen en beïnvloeden en helder gerapporteerd aan collega s en - Presenteren hulpdiensten, zo nodig met behulp van communicatiemiddelen. 2.3 Maakt gebruik van de wettelijk toegekende bevoegdheden 2.3 De handhaver toezicht en veiligheid heeft een bijdrage geleverd aan de veiligheid van het publiek en het beperken van materiele en immateriële schade, heeft de juiste hup op tijd geboden, heeft hulpdiensten op tijd ingeschakeld en heeft een betrouwbare rapportage over incidenten opgesteld. 2.4 Treedt sanctionerend op 2.5 Handelt opgelegde sancties administratief af. 2.4 De handhaver toezicht en veiligheid heeft met behulp van de juiste procedure de wet gehandhaafd met de beschikbare (sanctie)middelen. 2.5 De handhaver toezicht en veiligheid doet de juiste administratieve afwerking van een proces-verbaal zodat de officier van Justitie de mogelijkheid heeft om de vervolging in te stellen tegen de verdachte en het de rechter mogelijk te maken een beslissing te nemen omtrent de strafbaarheid van de verdachte Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

12 Kerntaak 3. Voert dienstverlenende werkzaamheden uit Beroepsprestaties / Competenties werkproces Gewenst resultaat / prestatie-indicatoren 3.1 Informeert en verwijst mensen 3.2 Voert (ondersteunende) administratieve werkzaamheden uit. 3.3 Geeft voorlichting. 3.4 Creëert en gebruikt netwerk. - Samenwerken en overleggen - Ethisch en integer handelen - Relaties bouwen en netwerken - Overtuigen en beïnvloeden - Presenteren - Formuleren en rapporteren - Vakdeskundigheid toepassen - Onderzoeken - Op de behoefte en verwachtingen van de Klant richten - Instructies en procedures opvolgen 3.1 De handhaver toezicht en veiligheid heeft publiek, collega s en partners juist geïnformeerd of doorverwezen. 3.2 De handhaver toezicht en veiligheid heeft zijn leidinggevende juist geïnformeerd en administratieve handelingen juist uitgevoerd. 3.3 Doelmatig verstrekte voorlichting over veel voorkomende criminaliteit en enig bewustzijn van de burger over zijn haar rol daarin )Security awareness bij burger verhogen. 3.4 De handhaver toezicht en veiligheid heeft een actief netwerk en speelt een actieve rol in overleggen met andere spelers in de veiligheidsketen en heeft kennis van afspraken en beleid over belangrijke onderwerpen en communiceert deze in zijn eigen organisatie. Hoe ziet een lesweek eruit? De opleiding bestaat in totaal uit 52 weken, waarvan de lesweken op school als onderstaand voorbeeld zijn ingedeeld. (data hangen af van het moment waarin de opleiding start) Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

13 94810 Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

14 94810 Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

15 94810 Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

16 4.3 Alles over de beroepspraktijk In de beroepsbegeleidende leerweg wordt je voor 60% tot 80% van de totale opleidingsduur opgeleid in het leerbedrijf waar je een overeenkomst hebt. Dit heet de beroepspraktijkvorming (BPV). Het leerbedrijf moet aan bepaalde eisen voldoen. Als je leerbedrijf aan de eisen voldoet, wordt het erkend door het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO. Alle erkende leerbedrijven staan in het bedrijvenregister van dit kenniscentrum. Bij uw opleiding passen de volgende bedrijven of organisaties: Private sector: beveiligingsbedrijven en bedrijfsbeveiliging diensten; Publieke sector: stadswacht en andere toezichthoudende organisaties. Indeling en plaats van de onderwijseenheden in het opleidingsprogramma Een schematische weergave van de planning van de kerntaken in het opleidingstraject vind je terug in onderstaande tabel Loopbaan & Burgerschap Kerntaken 1, 2 en 3 Theorie ICT / Engels / Nederlands / rekenen Kerntaken 1, 2, 3 en ICT (praktijk) Week 1, 2 Week 3 t/m 12 Week 13 Week 14 t/m 52 X X X X X X -- BPV BPV Voor de beroepspraktijkvorming moet een praktijkovereenkomst (POK) afgesloten worden. Dit is een overeenkomst tussen jou, het leerbedrijf, het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven (ECABO) en ROC West Brabant. In de overeenkomst wordt vastgesteld dat het leerbedrijf de beroepspraktijkvorming van de opleiding gaat uitvoeren. Op dit document staat wie de praktijkopleider si en hoelang de overeenkomst geldt. Meestal wordt de POK voor de hele periode van de opleiding afgesloten. Wissel je echter van leerbedrijf, dan moet je een nieuwe praktijkovereenkomst afsluiten. 4.4 Studiebelasting Een opleiding kent een minimaal aantal contacturen per leerjaar. Voor een voltijd-opleiding (BOL) ligt de wettelijke eis op 850 uren. Voor BOL-deeltijd en BBL-studenten is dat 330 uur. Het Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering (zie bijlage 1) geeft een overzicht van het aantal uren per leerjaar. Daarin staat dat het aantal uren en de verdeling daarvan voldoen aan de wettelijke eisen en de normen van het Vitalis college Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

17 5 Alles over de begeleiding 5.1 Begeleiding bij het leren op de opleiding Onder studieloopbaanbegeleiding (SLB) verstaan we alle activiteiten die erop gericht zijn om studenten te begeleiden bij een resultaatgerichte studieloopbaan. Je krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen met wie je de resultaten en ontwikkeling van jouw leerroute bespreekt. Deze studieloopbaanbegeleider heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in je studieloopbaanplanning. Je wordt begeleid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je studieloopbaan. Je wordt begeleid op het persoonlijk vlak. Je gaat dus: gericht informatie verzamelen over kenmerken, mogelijkheden en eisen van opleiding en beroep. inzicht krijgen in de eigen capaciteiten, interesses, waarden, persoonskenmerken en ontwikkeling van competenties. bovenstaande informatie over opleiding, beroep en eigen persoon eigen maken en op grond daarvan keuzes maken. reflecteren op evaluaties en beoordelingen en daar vervolgens acties aan verbinden. zorgen voor een gevuld (digitaal ) portfolio en een Plan van Aanpak waarin je je ontwikkeling zichtbaar maakt. de bewijzen uit je portfolio laten zien aan de studieloopbaanbegeleider Deze zijn voorwaarde om aan examens te kunnen deelnemen. De SLB begeleider heeft hierin een adviserende rol. Individuele begeleiding krijg je van de studieloopbaanbegeleider en je BPV-begeleider op stage. Voorbeelden van individuele begeleiding zijn: je beginsituatie helder krijgen, individuele leervorderingen bespreken, bewijsstukken portfolio checken, stage-ervaringen bespreken, feedback geven op persoonlijke leerdoelen en acties. Groepsbegeleiding van de SLB-er vindt plaats in een groep en is gericht op begeleiding die voor alle studenten min of meer gelijk is. Geef hier aan hoe dit voor deze opleiding geregeld is (afspraken) 5.2 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Een indicatie wordt bij aanvang of tijdens je studie gesteld. Er volgt een melding bij SS&B (Servicecentrum Studie & Beroep) wat kan resulteren in extra begeleidingstijd binnen en/of buitenschools. De aard en omvang van de begeleiding worden bepaald in samenspraak met jou de school en SS&B. Heb je een REC (regionaal expertise centrum) indicatie en LGF (leerling gebonden financiering) dan kan er in overleg met SS&B gekeken worden of dit gebruikt kan worden voor extra begeleiding of voorzieningen. Waarbij in acht wordt genomen dat de student tot een beroepsbeoefenaar wordt opgeleid en ook als dusdanig zelfstandig moet kunnen functioneren. 5.3 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Tijdens het doorlopen van je studie kan je soms tot de conclusie komen dat de opleiding die je gekozen hebt niet haalbaar is. Dit kun je bespreken met je studieloopbaanbegeleider. Deze verwijst je door naar het Onderwijsservicebureau Zorg (OSB Zorg) Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

18 De Trajectbegeleider Zorg van het OSB Zorg gaat verder met je in gesprek en zal samen met jou (en je ouders/verzorgers) kijken naar de te nemen vervolg stappen. Tevens bestaat de mogelijkheid tot doorverwijzen naar de 3 e lijnszorg. 5.4 Klachten Binnen het Vitalis college is er een bezwaar- en klachtenregeling van kracht. Deze kan op diverse momenten in werking gaan. De bezwaar- en klachtenregeling staat op de website van het Vitalis college onder de keuzeknop studenten : Link: De bezwaar- en klachtenregelingen zijn gebaseerd op het deelnemersstatuut, waarin de rechten en plichten van studenten zijn vastgelegd. Het deelnemersstatuur kun je op dezelfde plaats vinden als de bezwaar- en klachtenregelingen. 5.5 Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Speciaal hiervoor zijn er binnen het Vitalis college een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld. De verwijzing naar deze personen kan via de studieloopbaanbegeleider, begeleiders, instructeurs, studentenloket of via het servicebureau plaats vinden. Je kunt ook zelfstandig contact zoeken met de vertrouwenspersoon. Aan het begin van je opleiding krijg je een folder met de namen van de vertrouwenspersonen en hoe en waar ze te bereiken zijn. Je meldingen worden in vertrouwen behandeld. De directeur van het Vitalis college wordt geïnformeerd over het aantal meldingen en de aard van die meldingen. Dit gebeurt zonder de naam van de melder Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

19 6 Alles over de beoordeling De opleiding kent twee soorten beoordelingen: Ontwikkelingsgericht beoordelen; beoordelen om te leren. Deze beoordelingen zijn onderdeel van het opleidingsprogramma. Kwalificerend beoordelen; beoordelen om te kijken of je voldoet aan de eisen voor een diploma. Deze beoordelingen vind je in het examenplan. Voor wat betreft het kwalificerend beoordelen zijn alle partijen gebonden aan de regels van het Examenreglement Competentiegericht Onderwijs (CGO) van het ROC West-Brabant, het handboek examinering van het Vitalis college en de aanvullende regels van het Cluster. Deze zijn te vinden op de portal. In bijlage 2 zijn hiervoor de links opgenomen. 6.1 Ontwikkelingsgericht beoordelen Bij het openingsdeel op de school wordt je voorbereid op het examen, zowel van de ECABO als de onderdelen voor het MBO-diploma Om je niveau te bepalen worden metingen gedaan in de onderdelen: Nederlands o Lezen o Luisteren o Schrijven Rekenen Engels o Luisteren o Schrijven o Gesprekken voeren Aan het begin van de opleiding (week 1, 2) zijn dit de zogenaamde 0-metingen. In week 13 worden deze metingen nogmaals gedaan om voortgang te meten. Om je voor te bereiden op het praktijkexamen van de ECBO (ExTh) is het belangrijk de opdrachten uit het praktijkwerkboek te maken Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

20 6.2 Kwalificerend beoordelen MBO Examen Handhaver Toezicht en Veiligheid Een belangrijk kenmerk van het middelbaar beroepsonderwijs is de nauwe relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Voor de inrichting, organisatie en vormgeving van het onderwijs en de examinering zijn voor de ROC s kwalificatiedossiers ontwikkeld. Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van examen- en leerproducten. In deze dossiers zijn de kerntaken vertaald in werkprocessen die kenmerkend zijn voor de betreffende kerntaak. Belangrijk bij de examenonderdelen van de opleiding MBO Handhaver Toezicht Veiligheid. Theorie Wet- en regelgeving theoretische toets dient behaald te zijn met een voldoende. MBO onderdelen Nederlands, Engels, rekenen en LLB dienen behaald te zijn. Men mag pas deelnemen aan het praktijk examen indien men in bezit is van een geldig BHV certificaat of MVA certificaat of EHBO diploma en een BOA getuigenschrift Kwalificerend Engels wordt beoordeeld met een toets spreken De kandidaat kan er ook voor kiezen om geen examen te doen bij de exameninstelling ExTh voor het erkende branche diploma, maar alleen opgeleid te worden voor het MBO Diploma Handhaver Toezicht en Veiligheid. Als de kandidaat hiervoor kiest zullen de examens Rechts- en Wetskennis, Nederlands en Engels en voor het competentiegerichte beroepsvaardigheidsexamen HTV, afgenomen worden door het ROC West Brabant. Als de kandidaat de examens van het ROC West - Brabant met voldoende resultaat heeft afgerond, ( voor zowel de theorie als de praktijk vakken geldt dat voor alle vakken minimaal een voldoende moet zijn behaald). Ontvangt zij of hij MBO Diploma Handhaver Toezicht & Veiligheid niveau 3. Branche diploma Handhaver Toezicht en Veiligheid ( ExTh) Een deelnemer wordt tot het examen toegelaten, als hij/zij voor de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid is ingeschreven bij een crebo erkende onderwijsinstelling. Het examen bestaat uit de volgende onderdelen: Competentiegerichte vaardigheidsexamenonderdeel met 3 praktijkexamenopdrachten Theorie-examenonderdeel Rechts- en wetskennis Nederlandse Moderne Vreemde Talen ( Engels ) De praktijkopdrachten van het competentiegerichte vaardigheidsexamenonderdeel hebben betrekking op tenminste acht werkprocessen verdeelt over drie kerntaken. De beroepshandelingen voor het competentiegerichte vaardigheidsexamenonderdeel worden afgenomen in een contextrijke praktijkomgeving. Alle werkprocessen moeten met een voldoende worden afgesloten. Het examenonderdeel Nederlandse Taalvaardigheid en het onderdeel moderne vreemde talen worden binnen de beroepshandelingen afzonderlijk met een praktijkopdracht afgenomen in een contextrijke praktijkomgeving. De richtlijnen van het OCW zijn op deze examenonderdelen van toepassing. Het examenonderdeel Rechts en wetskennis wordt afgenomen met een MC-Toets van 30 vragen, de cesuur is 70% De deelnemer ontvangt van de examencommissie een gewaarmerkt Ex-Th diploma indien de praktijkexamenopdrachten met goed gevolg zijn afgelegd en de deelnemer de volgende documenten kan tonen: Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

21 Een bewijs van een kennistoets Rechts-en wetskennis met een voldoende te hebben afgerond Het verkeersregelaarscertificaat ( uitgereikt onder verantwoordelijkheid van de politie ) Een certificaat levensreddend handelen ( uitgereikt onder verantwoordelijkheid van het Oranje Kruis ) BOA Diploma ( onder voorbehoud van regelgeving Ministerie van Justitie ) Het bewijs wordt verstrekt voor het voldoen aan de kwalificatie-eisen die aan het beroep worden gesteld. Het behaalde resultaat van de overige examenonderdelen, Nederlands en Engels wordt vermeld op een resultatenoverzicht. Certificaat Buitengewoon Opsporingsambtenaar ( BOA ) Het examen Buitengewoon Opsporingsambtenaar kan alleen nog op de computer in een testcenter van Cito gemaakt worden. Het examen bestaat uit twee examenonderdelen en de kandidaat kan kiezen met welk onderdeel wordt begonnen. Het examenonderdeel rechtskennis omvat 50 meerkeuzevragen. Om een voldoende te halen voor dit onderdeel moet 70% van de vragen of meer goed beantwoord zijn. Voor dit examenonderdeel heeft de kandidaat 1,5 uur de tijd Het examenonderdeel proces-verbaal bestaat uit 2 casussen met elk 7 vragen. Een casus beschrijft een ontdekking van een overtreding op heterdaad. De kandidaat dient in 45 minuten de vragen bij de casussen op de computer te beantwoorden. Bij elke vraag zal de casus op het scherm zichtbaar zijn. In totaal zijn 30 punten te behalen voor dit onderdeel; om een voldoende te halen moeten tenminste 24 punten worden behaald Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

22 Beoordelaar BPV Beoordelaar School Aantal Beoordelaars Periode Aantal HK Zelf School BPV Inkoop 6.2 Kwalificerend beoordelen: examenplan In het examenplan komt de drievoudige kwalificering naar voren. Examinering richt zich op: 1) het beroep, 2) algemene vorming voor taal en rekenen en 3) loopbaan en burgerschap. Voor elk onderdeel is er in deze paragraaf een examenplan opgenomen. A. Algemeen Opleidingsnaam: Handhaver Toezicht en Veiligheid Crebocode: XBBL Brondocument Cohort: Vitalis college onderdeel van ROC West Brabant X Economie O Vastgesteld op datum: Ex. Code Examenproduct ( 1 examenproduct per regel wat, van toepassinsg i. Andere weghalen) Exam en Kwalificerende gedeelte Cesuur / Weging Kerntaak/ Competenties Werkprocessen Plaats examen Afnamecondities EX-1 Competentiegerichte vaardigheidsexamenonderd eel met 3 praktijkexamen opdrachten X X KT1:WP1.1, 1.2 KT 2: WP2.1, 2.2, 2.4, 2.5 A,E,F,G,I,J,K,T A,B,D,E,F,H,J, K,M,T,V 100% X EXTH (EXTH ) 2 1 KT3: WP3.1, 3.2, 3.3, 3.4 E,F,G,H,I,J,K, N,R,T EX-2 Theorie examenonderdeel Rechts-en wetskennis X X KT1:WP 1.1, 1.2 KT2: WP 2.1, 2.3 A,E,F,G,H,I,K,T A,D,E,F,J,K,T,V 100% X EXTH N.V.T Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

23 Beoordelaar BPV Beoordelaar School Aantal Beoordelaars Periode Aantal HK Zelf School BPV Inkoop Ex. Code Examenproduct ( 1 examenproduct per regel wat, van toepassinsg i. Andere weghalen) Exam en Kwalificerende gedeelte Cesuur / Weging Kerntaak/ Competenties Werkprocessen Plaats examen Afnamecondities EX-3 BPV voldoende afronden X KT1:WP 1.1, 1.2 KT2:WP 2.1, 2.2, 2.4, 2,5 KT3:WP 3.1, 3.2, 3.3, 3,4 A,E,F,G,I,J,K,T A,B,D,E,F,H,J, K,M,T,V E,F,G,H,I,J,K, N,R,T 100% X N.V.T EX-4 BOA Certificaat X KT2:WP 2.4, 2.5 A,F,H,J,M,T,V 100% CITO EX-5 Levensreddend handelen X KT2;WP % X N.V.T EX-6 Verkeersregelaarscertificaat EX-7 Nederlands (theorie) X Kerntaakoverstijgend 100% X EX-8 Rekenen (theorie) X Kerntaakoverstijgend 100% X EX-9 Engels (theorie) X KT1: WP 1.2 KT2: WP 2.2 KT3: WP 3.1 Spreken 100% X Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

24 Plaats Aantal Herk. Periode Cesuur Weging Duur Niveau Laatste periode van opleiding B. Generiek: Nederlands, rekenen, Engels en 2 e MVT Code: Examen Inhoud Toets vorm Afnamecondities Aantal beoordelaars Nederlands Ne-A-1 Mondelinge 3F: 3F Mondeling 10 min taalvaardigheid Spreken School Ne-A-2 Mondelinge taalvaardigheid Luisteren 3F Digitaal 60 min TOA 1 School Mondelinge Ne-A-3 taalvaardigheid 3F Mondeling 15 min 1 School Gesprekken voeren Ne-A-4 Leesvaardigheid 3F Digitaal 60 TOA 1 School Ne-A-5 Schrijfvaardigheid 3F Digitaal 60 TOA 1 School Rekenen RE-A-1 Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Engels 2F Digitaal 90 min TOA 1 School En-A-1 Luisteren A2 Digitaal 60 min TOA 1 School EN-A2 Lezen En-A3 Gesprekken voeren A2 Mondeling 15 Min 1 School En-A4 Spreken A2 Mondeling 15 min 1 School Eng-A5 Schrijven A2 TOA 60 min 1 School Toelichting cesuur-wettelijke slaag- / zakbeslissing voor Nederlands, rekenen en Engels Niveau 2/3 cohort 2012 met examinering in Algemeen Resultaat van examen Nederlandse taal en rekenen niet van invloed op diplomering. Engels Examinering van mvt maakt deel uit van de beroepsgerichte examinering. De instelling beslist op basis van de in deel C geformuleerde mvt-eisen over de toetsvorm en de weging ten opzichte van de totaalbeoordeling van het Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

25 C. Loopbaan & Burgerschap Loopbaan Je moet voldoen aan de kwalificatie eisen van het beroep, de generieke eisen én aan de kwalificatie eisen voor loopbaan (en burgerschap). Binnen het onderdeel loopbaan onderzoek je wat je kunt, wat je wilt, wat je nodig hebt om een plaats in de maatschappij te vinden die bij je past en aansluit op je mogelijkheden. Het onderdeel Loopbaan is opgenomen in de leerlijn studieloopbaanbegeleiding. Uitgewerkt in het onderstaande schema. Activiteiten Elementen Periode Intensiteit begeleiding Resultaat inspanning student, wordt beoordeeld. Tijd zat? Capaciteitenreflectie (wat kan ik) Tijd zat? Motievenreflectie Loopbaansturing Tijd zat? Werkexploratie Netwerken Les 1 Les 2 Les 4 Uit Connect: Wat weet je al en jouw ervaring met planning. Uit Connect: Wat was je mening vooraf, wat is je mening nu (zie reflectie)) Uit Connect: Doen, Hoe ga je om met planning, telefoontjes en mailtjes Uit Connect: Rechten en plichten (meer) planningen en ermee om gaan! Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

26 Burgerschap Je moet voldoen aan de kwalificatie eisen van het beroep, de generieke eisen én aan de kwalificatie eisen voor (loopbaan en) burgerschap.binnen het onderdeel burgerschap wordt gewerkt aan 4 dimensies: politiek juridisch, economisch, sociaal maatschappelijk en vitaal burgerschap. Tijdens de opleiding besteed je aandacht aan alle dimensies. We spelen daarbij in op de actualiteit. Uitgewerkt in het onderstaande schema: Activiteiten Afhankelijk van actualiteit: één van de onderstaande dimensies Periode Intensiteit begeleiding Resultaat inspanning student, wordt beoordeeld. Afspraak is afspraak Economisch Les 1 Bewijs proj. connect Stem op mij Politiek jouw mening telt! Politiek juridisch Les 3 Bewijs proj. connect My Roots Sociaal maatschappelijk Les 2 Bewijs proj. Connect In de stress? Vitaal Burgerschap Les 3 / 4 Bewijs proj. Connect Cesuur: Voldaan aan bovenstaande inspanningseisen Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

27 6.3 Studievoortgang Via itslearning kunnen studenten hun resultaten inzien. De resultaten van de SVPB worden per post aan de student toegestuurd. 6.4 Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Binnen het cluster Economie regelt het examenbureau de organisatie van examens, de registratie van beoordelingen/ resultaten en het uitschrijven van diploma s. In het examenplan zijn de kwalificerende beoordelingen vastgelegd. Het examenbureau legt van iedere student een examendossier aan. Dit blijft eigendom van het examenbureau. Hierin worden bewaard: - originele beoordelingslijsten van de kwalificerende examens voorzien van handtekening beoordelaar(-s) en student, datum, plaats afname examen - bewijzen van vrijstellingen (EVK) voorzien van handtekeningen Er is een centrale examenregeling ROC West-Brabant. Deze kun je vinden op de site kies MBO >> studenteninfo >> examenreglement >> B. Examenreglement ROC WB versie competentie gerichtonderwijs. In deze regeling zijn de examenrechten van studenten vastgelegd in 2 hoofdstukken en 3 bijlagen: - De regeling en de organisatie van de examens - Bezwaar en beroep - Bijlage 1: Begrippenlijst - Bijlage 2: Examencommissies - Bijlage 3: Afwijkende toetsing en examinering We adviseren je dit document aandachtig door te nemen. De examencommissie houdt zich bezig met: het verbeteren van de kwaliteit van de examens het organiseren van binnensschoolse examens het uitvoeren van regelingen die bestaan rondom examens zoals: het verlenen van vrijstellingen het aanwijzen van examinatoren en simulatie cliënten het verwerken van verzoeken om versnelling/ vertraging / opstroom / afstroom het vaststellen van resultaten van de deelnemer en de consequenties hiervan voor de voortgang het in eerste aanleg behandelen van klachten m.b.t. de examinering. het verstrekken van diploma s en certificaten Binnen het cluster Economie regelt het clusterexamenbureau de organisatie van examens, de registratie van beoordelingen/ resultaten en het uitschrijven van diploma s. In het examenplan zijn de kwalificerende beoordelingen vastgelegd. Het clusterexamenbureau legt van iedere student een examendossier aan. Dit blijft eigendom van het examenbureau. Er is een centrale examenregeling ROC West-Brabant. Deze kun je vinden op de website van het Vitalis college ( onder studenten, regeling en procedures Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

28 In deze regeling zijn de examenrechten van studenten vastgelegd in 2 hoofdstukken en 3 bijlagen: - De regeling en de organisatie van de examens - Bezwaar en beroep - Bijlage 1: Begrippenlijst - Bijlage 2: Examencommissies - Bijlage 3: Afwijkende toetsing en examinering We adviseren je dit document aandachtig door te nemen. De clusterexamencommissie bestaat uit: Voorzitter: Secretaris: Leden: Team BBL Beveiliging: Frans van Goor Andrea Lutz Samuel Blenk 6.5 Diplomeren 6.6 Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? In je portfolio bewaar je al je bewijzen ten aanzien van examinering. Op school bewaren we deze bewijzen voor de onderwijsinspectie en voor jouw zekerheid. Alle bewijzen (examenproducten) worden tot 1 jaar na diplomering bewaard. Daarna worden alle bewijzen door het examenbureau van het cluster Economie vernietigd. Over de aanlevering van deze bewijzen zal je nog nader worden geïnformeerd door het examenbureau. De vaststelling van je resultaten wordt verwerkt in een digitaal leerlingvolgsysteem. Na diplomering bewaren we een kopie van je diploma. 6.7 Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat je het niet eens bent met de einduitslag van een examen of de manier waarop je bent beoordeeld. Je dient dan binnen 14 dagen na bekendmaking van de uitslag je bezwaar schriftelijk te melden bij de secretaris van de cluster examencommissie. Dit geldt alleen voor de kwalificerende beoordeling (de examens), dus niet voor andere vormen van beoordeling tijdens je studieloopbaan. Voor die gevallen ga je naar je studieloopbaanbegeleider. Het bezwaarformulier vind je op de website van het Vitalis college ( onder studenten, regeling en procedures. Ben je het niet eens met de uitspraak van de clusterexamencommissie dan kun je een beroepsschrift opsturen naar de Commissie van Beroep Examens ROC West Brabant, Secretariaat Raad van Bestuur, Trivium 76, 4873 LP Etten-Leur. 6.8 Inspectie De inspectie van het onderwijs is belast met de kwaliteitscontroles op de examens. Hiervoor wordt een jaarlijks terugkerende audit gehouden. Resultaten van de audits worden gepubliceerd op de websites van de inspectie en van het ROC West-Brabant Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

29 7 Addendum In een addendum vind je alle aanpassingen en wijzigingen, die na het vaststellen en bekendmaken van een OER nog worden doorgevoerd. Zodra de aanpassing bekend is wordt deze opgenomen in een aangepaste versie en gepubliceerd. Je kunt er als student op vertrouwen dat je nooit de dupe zult worden van het ontbreken van informatie Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

30 Bijlagen 1. Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering 2. Diverse documenten op de website Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

31 Bijlage 1: Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

32 Bijlage 2: Diverse documenten op de website Op de website van het Vitalis college: staan onder de keuze knop Studenten verschillende documenten waarin belangrijke aanvullende informatie wordt gegeven. In sommige gevallen wordt in het OER naar deze documenten verwezen.per document wordt hierna een korte toelichting gegeven. Onderwijsovereenkomst (OOK) Deelnemersstatuut MBO Onderwijs- en examenregeling (Oer) Praktijkovereenkomst (POK) Bezwaar en klachtenregelingen Procedure bij fraude Examenreglement Dit document bevat de juridische tekst en een uitleg over je onderwijs overeen komst en je praktijk overeen komst. Het deelnemersstatuut is onderdeel van je Onderwijsovereenkomst en bevat regels, rechten en plichten voor jou als student van Vitalis college / ROC West-Brabant. Ook staat in het statuut hoe je moet handelen bij eventuele conflicten met medestudenten en docenten. Oer staat voor onderwijs- en examenregeling. Voor ieder opleiding is een oer opgesteld. In zo'n document is vermeld hoe het onderwijs en de examens van de desbetreffende opleiding zijn ingericht. Voor je BeroepsPraktijkVorming (stage), teken je een praktijkovereenkomst (POK). In deze overeenkomst staan de gedragsregels, verlof, praktijktijd, aansprakelijkheid, eindtermen en verzekeringen beschreven. De praktijkovereenkomst is een afspraak tussen jou, Vitalis college / ROC West-Brabant en het praktijkbedrijf. Wanneer mensen intensief met elkaar samenwerken, kan er ook wel eens iets niet zo lekker lopen. Voor klachten van studenten of ouders / verzorgers bestaat een speciale regeling. Deze regeling is er op gericht om klachten samen op te lossen. In de procedure bij fraude wordt toegelicht wat onder fraude of plagiaat wordt verstaan tijdens examens of andere beoordelingssituaties in het kader van een opleiding en welke procedure wordt gevolgd als dit wordt geconstateerd. Het examenreglement bevat algemeen geldende regels met betrekking tot de examinering. Het examenreglement maakt onderdeel uit van de onderwijs- en examenprogrammering van opleidingen binnen ROC West-Brabant. Het reglement heeft o.a. betrekking op: inschrijving examens, vrijstellingen, afwijkende examinering bij specifieke doelgroepen, onregelmatigheden, aanwezigheid, bekendmaking van de examenuitslag, inzagerecht, bezwaar en beroep Handhaver Toezicht en Veiligheid N3, BBL, cohort

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Onderwijs en Examenregeling HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Crebo 94810 niveau 3 BOL Cohort 2011-2013! 94850 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over het beroep... 6 3.1 Wat doet een beveiliger?...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Beveiliger 2 Crebo niveau NV2 BBL

Beveiliger 2 Crebo niveau NV2 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau NV2 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

94810 Oer Handhaver toezicht en veiligheid

94810 Oer Handhaver toezicht en veiligheid 94810 Oer Handhaver toezicht en veiligheid Niveau 3 BOL Cohort 2013-2015, startdatum: augustus 2013 94810 Handhaver toezicht en veiligheid, BOL, NV3, cohort 2013, versie 1 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

BBL Beveiliger. Niveau nv 2 BBL Cohort 2013-2014, startdatum: september 2013

BBL Beveiliger. Niveau nv 2 BBL Cohort 2013-2014, startdatum: september 2013 BBL Beveiliger Niveau nv 2 BBL Cohort 2013-2014, startdatum: september 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een Beveiliger... 5... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 20-2016

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Coördinator beveiliger 3 Crebo niveau3 BBL

Coördinator beveiliger 3 Crebo niveau3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 Coördinator beveiliger 3 Crebo 90550 niveau3 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Coördinator beveiliger. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2014, startdatum: september 2013

Coördinator beveiliger. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2014, startdatum: september 2013 Coördinator beveiliger Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2014, startdatum: september 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een Coördinator beveiliging?...

Nadere informatie

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BOL Studiejaar: 28 jan. 2013 - febr. 2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

OER 94850 BBL Beveiliger

OER 94850 BBL Beveiliger OER 94850 BBL Beveiliger Niveau nv 2 BBL Cohort 2015-2016 startdatum: diverse momenten in schooljaar 2015-2016 particuliere beveiliging 94850 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

OER Medewerker Toezicht & Veiligheid

OER Medewerker Toezicht & Veiligheid OER Medewerker Toezicht & Veiligheid uitstroom Wijkbeheerder Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse startmomenten toezicht en veiligheid 93280 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

OER BBL Beveiliger. Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015. particuliere beveiliging 94850 200 uur

OER BBL Beveiliger. Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015. particuliere beveiliging 94850 200 uur OER BBL Beveiliger Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015 particuliere beveiliging 94850 200 uur Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Beveiliger i.c.m. Brugjaar Politie of Brugjaar Koninklijke Marechaussee. Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013

Beveiliger i.c.m. Brugjaar Politie of Brugjaar Koninklijke Marechaussee. Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Beveiliger i.c.m. Brugjaar Politie of Brugjaar Koninklijke Marechaussee Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het

Nadere informatie

OER Coördinator beveiliging

OER Coördinator beveiliging OER Coördinator beveiliging Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse startmomenten particuliere beveiliging Crebo 90550 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

OER 90550 coordinator beveiliging. Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten

OER 90550 coordinator beveiliging. Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten OER 90550 coordinator beveiliging Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Handhaver toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Beveiliger i.c.m. Brugjaar Politie of Brugjaar Koninklijke Marechaussee

Beveiliger i.c.m. Brugjaar Politie of Brugjaar Koninklijke Marechaussee Onderwijs en Examenregeling 2012 Beveiliger i.c.m. Brugjaar Politie of Brugjaar Koninklijke Marechaussee Crebo 94850 niveau 2 bol Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beveiliger 1,5 jaar. Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013

Beveiliger 1,5 jaar. Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Beveiliger 1,5 jaar Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 94850 Beveiliger 1,5 jaar, BOL, NV2, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 1 van 28 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 4 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ)

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Onderwijs en Examenregeling 2012 Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Crebo 95530 / Verzorgende-IG, niveau 3, BBL Crebo 92650 / Medewerker Maatschappelijke

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Handhaver Toezicht en Veiligheid niveau 3 2 jaar Crebocode: 94810 Dossiercode:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 OER Mbo-Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BOL, niveau 4, cohort 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

OER 2010 A. Basisgegevens

OER 2010 A. Basisgegevens OER 2010 A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2010 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : DTBOL : Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Opzichter/uitvoerder groene ruimte (profielkeuze) Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2012-2013. kapper. Crebo 91182 niveau NV3 BBL. Cohort 2012-2014. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Onderwijs en Examenregeling 2012-2013. kapper. Crebo 91182 niveau NV3 BBL. Cohort 2012-2014. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs en Examenregeling 2012-2013 kapper Crebo 91182 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Onderwijs en Examenregeling 2012 MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92650 / MMZ. niveau NV3 BBL Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol Opleiding: Coordinator Beveiliging Niveau: 3 Opleidingsduur: 2 jaar; 2000 SBU EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 90550 Leerweg: bol Cohort: 2015-2017 Sector: Economie en Dienstverlening Team: Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Handhaver Toezicht & Veiligheid

Handhaver Toezicht & Veiligheid Onderwijs en Examenregeling Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau 3 BBL Cohort 2012 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Vitalis cluster Economie C11 94850 BBL HTV, niveau 3 versie

Nadere informatie

Beveiliger 2. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2012-2014 1,5 jarige variant. Vitalis college.

Beveiliger 2. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2012-2014 1,5 jarige variant. Vitalis college. Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2012-2014 1,5 jarige variant Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Oer 94850 Beviliger 1,5 jarige varant, N2, BOL 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Oer 95745 Allround schoonheidsspecialist. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Studiejaar diplomering: 2013-2014

Oer 95745 Allround schoonheidsspecialist. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Studiejaar diplomering: 2013-2014 Oer 95745 Allround schoonheidsspecialist Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Studiejaar diplomering: 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het

Nadere informatie

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Cohort 2012-2016 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles

Nadere informatie

OER 95746 Schoonheidsspecialist. Niveau nv 3 BOL Cohort 2013-2015, startdatum: Augustus 2013 Studiejaar diplomering 2014-2015

OER 95746 Schoonheidsspecialist. Niveau nv 3 BOL Cohort 2013-2015, startdatum: Augustus 2013 Studiejaar diplomering 2014-2015 OER 95746 Schoonheidsspecialist Niveau nv 3 BOL Cohort 2013-2015, startdatum: Augustus 2013 Studiejaar diplomering 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep...

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid Beroepsgerichte s Examen: Praktijk Toelichting: extern bestaat uit 3 kerntaken in de vorm van proeven van bekwaamheid Kerntaak Werkproces(sen) Kerntaken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Pedagogisch werker Kinderopvang

Pedagogisch werker Kinderopvang Pedagogisch werker Kinderopvang Crebo: 92620 Niveau 3 BOL Cohort 2013-2016 Startdatum: augustus 2013 92620, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus Crebonummer : 93420 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Onderwijs - en examenregeling

Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90450, volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 LEERWEG : Beroepsbegeleidend

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Inzicht in examinering Beveiliger (beroepsgerichte kwalificatiestructuur)

Inzicht in examinering Beveiliger (beroepsgerichte kwalificatiestructuur) Over de SVPB De SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties) bevordert de vakbekwaamheid van (toekomstige) werknemers in de particuliere beveiligingsorganisaties. We doen dat

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Assistent operator Cohort 2009 Crebocode 90450 Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : 42009 DTBOL : Niveau

Nadere informatie

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 OER Pedagogisch werk Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014 Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

(M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen

(M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Onderwijs en Examenregeling 2012 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Crebo 92662 / MMZ; SD. DOORSTROOM niveau NV4 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

Productiecoördinator fashion/ uitstroom commercieel medewerker fashion

Productiecoördinator fashion/ uitstroom commercieel medewerker fashion Onderwijs en Eamenregeling 2012 Productiecoördinator fashion/ uitstroom commercieel medewerker fashion Crebo 93781 niveau NV4 BOL Cohort 2012-2016 Terugvalcrebo Vitalis college ROC West Brabant Brinnr

Nadere informatie

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Oer MBO Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een Verzorgende IG... 6

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Leerweg BBL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol Opleiding: Beveiliger Niveau: 2 Opleidingsduur: 2 jaar 2000 SBU EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 94850 Leerweg: bol Cohort: 2015-2017 Sector: Economie en Dienstverlening Team: Orde en Veiligheid 1.Examenoverzicht

Nadere informatie

OER Handhaver toezicht en

OER Handhaver toezicht en OER Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) & HTV-Politie (HTV-P) Niveau nv 3 BOL Cohort 2014-2016, startdatum: Augustus 2014 KD Toezicht en Veiligheid 2014 94810 94810 HTV/HTV-P, BOL, N3, C2014, start

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

OER 91370 Sociaal cultureel werk. Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept.

OER 91370 Sociaal cultureel werk. Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept. OER 91370 Sociaal cultureel werk Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept. 2015 91370 Sociaal cultureel werk, BOL, N4, C2015, start sept. 2015, Versie

Nadere informatie

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker schilderen niveau 2 Cohort 2010 Crebocode 91450 Studieprogramma nummer(s) BBL :41053 Niveau 2 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling kapper. Crebo niveau NV3 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Onderwijs en Examenregeling kapper. Crebo niveau NV3 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs en Examenregeling 2012-2013 kapper Crebo 91182 niveau NV3 BOL Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Versie 24-10-11. Opleidingsplan. netwerkbeheerder. Crebo nummer : 95323. Cohort : 2012. Uitstromen :

Versie 24-10-11. Opleidingsplan. netwerkbeheerder. Crebo nummer : 95323. Cohort : 2012. Uitstromen : Versie 24-10-11 Opleidisplan netwerkbeheerder Crebo nummer : 95323 Leerweg Sector Afdeli : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2012 Uitstromen : Inhoudsopgave 1. Beeld van het beroep... 3 2. Het opleidistraject...

Nadere informatie