Handleiding. Methodiek verwantschapsbepaling HBO5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Methodiek verwantschapsbepaling HBO5"

Transcriptie

1 Handleiding Methodiek verwantschapsbepaling HBO5 Deze methodiek is van toepassing op alle bestaande HBO5-opleidingen met uitzondering van de opleiding Verpleegkunde Januari 2015 Pagina 0

2 Inleiding De handleiding Methodiek verwantschapsbepaling HBO5 biedt ondersteuning bij het vastleggen van de verwantschap tussen een erkende onderwijskwalificatie van niveau 5 en één of meerdere bestaande HBO5-opleidingen. Op basis van de handleiding werken de samenwerkingsverbanden HBO5 ter voorbereiding van het overleg met de Commissie Hoger Onderwijs een gezamenlijk advies uit over de verwantschap tussen een erkende onderwijskwalificatie van niveau 5 en één of meerdere bestaande HBO5-opleidingen. De inhoud van de handleiding is drieledig. Ze bevat een overzicht van belangrijke begrippen in het kader van de methodiek verwantschapsbepaling HBO5. Per begrip wordt een werkdefinitie gegeven. Daarnaast worden een aantal uitgangspunten opgelijst die de grondslag vormen van de methodiek. Het derde luik van de handleiding bestaat uit de beschrijving van de methodiek. 1. Begrippenkader Uitgangspunten Methodiek... 4 Pagina 1

3 Begrippenkader - Afstudeerrichting Een differentiatie in een opleidingsprogramma met een studieomvang die ten minste een zesde en maximum de helft van de totale studieomvang van de opleiding bedraagt. - Beroepenoverzicht Een inhoudelijk en zinvol samenhangend en geordend geheel van beroepen in een bepaalde (sub)sector. - Beroepskwalificatie (BK) Een afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee een beroep kan uitgeoefend worden. - Competentie De bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attituden in het handelen geïntegreerd aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten. - Finaliteit van een HBO5-opleiding of afstudeerrichting Het (eind)doel, o.a. beroep(en), waartoe de HBO5-opleiding of de afstudeerrichting opleidt. - Hoger beroepsonderwijs (HBO5) Het hoger beroepsonderwijs, afgekort HBO5, is hoger onderwijs dat beroepsgericht is. De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs leiden tot een erkende onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 5 en hebben een studieomvang van 90 of 120 studiepunten. - Lestijd Een periode van vijftig minuten als eenheid voor de duur van een onderwijsactiviteit georganiseerd door een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Voor de HBO5-opleidingen wordt één studiepunt gelijkgesteld aan twaalf lestijden. - Module (bestaande opleidingen) Het kleinste te bekrachtigen deel van een modulaire opleiding, dat overeenstemt met een bepaalde inhoud en omvang. - Module (omgevormde en nieuwe opleidingen) Een onderdeel van een modulaire opleiding, dat overeenstemt met een bepaalde inhoud en omvang en waarvoor automatische uitwisselbaarheid tussen de samenwerkingsverbanden gegarandeerd is. - Onderwijskwalificatie (OK) Een afgerond en ingeschaald geheel van competenties dat noodzakelijk is om maatschappelijk te functioneren en te participeren, waarmee verdere studies in het secundair of in het hoger onderwijs aangevat kunnen worden of waarmee beroepsactiviteiten kunnen uitgeoefend worden. - Studiegebied Een groep van inhoudelijk verwante opleidingen in het hoger beroepsonderwijs. In het hoger beroepsonderwijs kunnen opleidingen georganiseerd worden en de overeenstemmende diploma s van gegradueerde verleend worden in volgende studiegebieden: o Architectuur o Gezondheidszorg o Industriële wetenschappen en technologie o Biotechniek Pagina 2

4 o Onderwijs o Sociaal-agogisch werk o Handelswetenschappen en bedrijfskunde o Audiovisuele en beeldende kunst (School of Arts) o Muziek en podiumkunsten (School of Arts) o Nautische wetenschappen (Hogere Zeevaartschool) - Studieomvang Het aantal studiepunten toegekend aan een opleidingsonderdeel, een module of aan een opleiding. - Studiepunt (SP) Een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding, elke module of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt. - Verwantschapsbepaling De bepaling van de mate van overeenkomst tussen een onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 5 en één of meerdere bestaande HBO5-opleidingen of afstudeerrichtingen, rekening houdend met o de inhoudelijke overeenkomst tussen de competenties van de onderwijskwalificatie en de bestaande opleidingsprofielen en leerplannen van de opleidingen; o de herinzetbaarheid van het personeel in termen van expertise. Uitgangspunten - Verwantschap wordt vastgelegd tussen een erkende onderwijskwalificatie van niveau 5 en één of meerdere bestaande HBO5-opleidingen. - Verwantschapsbepaling is mogelijk met een volledige HBO5-opleiding of met één of meerdere afstudeerrichtingen. Met HBO5-opleiding wordt in deze handleiding steeds beide bedoeld: de volledige opleiding en/of een afstudeerrichting. - Bij het bepalen van de verwantschap wordt zowel rekening gehouden met de inhoudelijke verwantschap tussen de competenties van de erkende onderwijskwalificatie en de opleidingsprofielen en/of leerplannen van de bestaande HBO5-opleidingen als met de expertise van het personeel. - Verwantschapsbepaling wordt beperkt tot de initiële opleidingen. Kaderopleidingen of bijscholingen vallen buiten de scope van de methodiek verwantschapsbepaling. Pagina 3

5 Methodiek Deel1: Voorbereidende fase door AKOV en de samenwerkingsverbanden HBO5 STAP 1: Bepaal een cluster van inhoudelijk verwante (potentiële) beroepskwalificaties Na de inschaling van één of meerdere beroepskwalificaties op niveau 5 bezorgt AKOV, via de secretaris van het Platform HBO5, de samenwerkingsverbanden informatie over de samenhang met andere (potentiële) beroepskwalificaties van niveau 5. Tijdens het eerstvolgende overleg van het Platform HBO5 wordt op basis hiervan bepaald welke (potentiële) beroepskwalificaties in functie van de verwantschapsbepaling samengenomen worden in eenzelfde cluster. STAP 2: Selecteer per cluster van (potentiële) beroepskwalificaties HBO5-opleidingen voor verwantschapsbepaling Tijdens de vergadering van het Platform HBO5 wordt per (potentiële) beroepskwalificatie van de cluster bepaald met welke bestaande HBO5-opleiding(en) er mogelijk verwantschap bestaat. Hoe breder een bestaande HBO5-opleiding is, hoe minder eenduidig de relatie met één of meerdere erkende beroepskwalificaties zal zijn. Zorg om die reden voor een relatief brede focus en selecteer al die HBO5-opleidingen die (vermoedelijk) in bepaalde mate inhoudelijk verwant zijn. De effectieve verwantschapsbepaling moet/kan niet voor elke beroepskwalificatie van de cluster tegelijk uitgevoerd worden. Het afbakenen van een zinvol samenhangende cluster van beroepskwalificaties biedt evenwel het voordeel dat overzicht op het geheel behouden blijft, wat belangrijk is voor de latere beslissing van elk samenwerkingsverband tot het al dan niet omvormen van een bestaande HBO5-opleiding. Criteria voor het selecteren van één of meerdere HBO5-opleidingen: Studiegebied of (sub)sector waartoe de beroepskwalificatie behoort Finaliteit opleiding Finaliteit afstudeerrichting Op basis van de aftoetsing van bovenstaand opgelijste criteria kunnen erkende beroepskwalificaties van niveau 5 in functie van de verwantschapsbepaling in 2 groepen onderverdeeld worden: beroepskwalificaties waarvoor er geen verwante HBO5-opleiding bestaat; beroepskwalificaties waarvoor er mogelijks één of meerdere verwante HBO5-opleidingen bestaan. Het vervolg van de procedure verwantschapsbepaling verschilt naargelang de groep waartoe de erkende beroepskwalificatie behoort. Gebruik onderstaande beslisboom om de volgende stap in de procedure te bepalen. Pagina 4

6 Erkende beroepskwalificatie Aftoetsing criteria - Studiegebied/(sub)sector - Finaliteit opleiding/afstudeerrichting Geen verwantschap met bestaande HBO5-opleiding Mogelijke verwantschap met bestaande HBO5-opleiding Nieuwe opleiding Verwantschapsbepaling kennis en vaardigheden BK en modules/vakken HBO5-opleiding Ga naar stap 4 Ga naar stap 3 Als het Platform HBO5 beslist dat er geen verwante HBO5-opleiding bestaat voor een erkende beroepskwalificatie, legt de verantwoordelijke HBO5 van AKOV deze beslissing vast in het daartoe voorziene sjabloon (bijlage 1). Wanneer het Platform HBO5 oordeelt dat er mogelijks verwante HBO5-opleidingen voor een erkende beroepskwalificatie bestaan, legt het Platform HBO5 op basis van de onderwijsbevoegdheid van de samenwerkingsverbanden een werkgroep vast die verantwoordelijk is voor het vervolg van de werkzaamheden. AKOV en alle samenwerkingsverbanden die een actieve onderwijsbevoegdheid hebben voor de betreffende HBO5-opleiding maken deel uit van de werkgroep. De samenwerkingsverbanden met een slapende onderwijsbevoegdheid voor de betreffende HBO5-opleiding beslissen of ze al dan niet deel wensen uit te maken van de werkgroep. Het Platform HBO5 legt de definitieve werkgroep vast en duidt een voorzitter aan uit de samenwerkingsverbanden met een actieve onderwijsbevoegdheid. De voorzitter van de werkgroep en de verantwoordelijke HBO5 van AKOV leggen de timing van de volgende stappen in de procedure vast. STAP 3: Beoordeel de verwantschap tussen de kennis en vaardigheden van de erkende beroepskwalificatie en de modules/vakken van de HBO5-opleiding en maak een inschatting van de studieomvang van de erkende beroepskwalificatie A. Stel per beroepskwalificatie een vergelijkende matrix op met elke geselecteerde HBO5- opleiding AKOV maakt een matrix op voor de inhoudelijke vergelijking van de erkende beroepskwalificatie met de bestaande HBO5-opleiding. Wanneer een HBO5-opleiding lineair en modulair georganiseerd wordt, wordt de vergelijking voor beide opleidingsvormen gemaakt. Pagina 5

7 Inleiding in de hotel- en cateringindustrie Taalvaardigheid Boekhoudkundige en ICTvaardigheden Receptie en hotelhuishouding Voeding en drank Als vergelijkingsbasis worden enerzijds de kennis en vaardigheden van de erkende beroepskwalificatie en anderzijds de modules/vakken van het opleidingsprofiel/het leerplan van de HBO5-opleiding genomen. Voor HBO5-opleidingen met geactualiseerde opleidingsprofielen wordt gebruik gemaakt van het gemeenschappelijke oude structuurschema. Wijzigingen in de geactualiseerde opleidingsprofielen kunnen bij de kwalitatieve motivering (stap 3.B.) opgenomen worden. In functie van de toekenning van gewichten (stap 3.C) worden de kenniselementen en vaardigheden in de matrix geclusterd op basis van de activiteiten van de beroepskwalificatie. Deze clustering is geen voorafname van het opleidingsprofiel voor de HBO5-opleiding. Hoe activiteiten in domeinspecifieke leerresultaten vertaald worden en vervolgens geclusterd worden in modules, komt pas na de erkenning van de onderwijskwalificatie, namelijk tijdens de opmaak van het opleidingsprofiel, aan bod. Modules opleiding Hotel- en cateringsmanagement Activiteiten beroepskwalificatie Maître d'hôtel Inschatting studieomvang Noteert de reservaties (Id 9443-c) V V V GK Registreert de reservatie (gebruikt eventueel reservatiesoftware) Noteert de naam, aantal personen, datum, uur, eventueel speciale wensen van de reservering Communiceert de reservatie aan de (eind)verantwoordelijke Reservatiesysteem Werkt de bezetting van de tafels en de za(a)l(en) in het restaurant bij (Id c) V Maakt een overzicht van de reservaties V Zorgt voor een efficiënte indeling en opstelling van de tafels V Bespreekt de reservaties met de keuken GK Tafelschikking GK Werkorganisatie B. Vul de matrix in Iedere actieve aanbieder (instelling) van de betreffende HBO5-opleiding vult de matrix in. De opleidingscoördinator draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Hij/zij kan de matrix zelf invullen; de lectoren van de verschillende modules/vakken vragen om de matrix in te vullen voor de/het eigen module/vak waarna hij/zij de resultaten per module/vak samenbrengt in 1 matrix; Pagina 6

8 de lectoren van de verschillende modules/vakken samenbrengen om de matrix gezamenlijk in te vullen. De opleidingscoördinator beslist zelf hoe hij/zij het invullen van de matrix organiseert, maar de derde optie draagt de voorkeur weg. Instellingen met een slapende onderwijsbevoegdheid voor de betreffende HBO5-opleiding die deel uitmaken van de werkgroep kunnen de matrix invullen, maar hoeven dit niet te doen. In dat geval vult de verantwoordelijke van het HBO5-samenwerkingsverband de matrix in. Ga per kenniselement en vaardigheid van de beroepskwalificatie na of deze getoetst wordt in één of meerdere modules/vakken van de bestaande HBO5-opleiding. Plaats enkel een vink als (een deel van) het kenniselement of de vaardigheid expliciet getoetst wordt (= punten geven) in (de leerplandoelen/de basiscompetenties van) de module/het vak. Niettegenstaande deze vergelijking op het niveau van de modules/vakken gebeurt, moet gekeken worden naar de onderliggende leerplandoelen/basiscompetenties om hierover een uitspraak te kunnen doen. Waar nodig en zinvol kan deze technische oefening aangevuld worden met kwalitatieve informatie (o.a. bevindingen, input vanuit de reële opleidingspraktijk, ). Dit geldt voornamelijk voor de oude HBO5-opleidingen. Elke vink die geplaatst wordt, moet traceerbaar zijn in de leerplandoelen/basiscompetenties van de HBO5-opleiding of in de toegevoegde kwalitatieve duiding. C. Maak per activiteit van de beroepskwalificatie een inschatting van de studieomvang Een activiteit van een beroepskwalificatie met onderliggende vaardigheden en bijhorende kenniselementen vormt een zinvol geheel waaraan een gewicht, uitgedrukt in studiepunten, wordt toegekend (cfr. stap 3.A). De doelstelling van het toekennen van gewichten aan activiteiten is tweeledig. Het gewicht van een activiteit, met onderliggende vaardigheden en bijhorende kenniselementen, vormt een belangrijk criterium bij de bepaling van de verwantschap. Hoe belangrijk zijn de kenniselementen of vaardigheden die (niet) afgedekt worden of hoe zwaar wegen deze door? Daarnaast kan op basis van de toegekende gewichten een inschatting gemaakt worden van de omvang van de beroepskwalificatie. De omvang van een beroepskwalificatie is een essentieel criterium bij de opmaak van een voorstel van onderwijskwalificatie (stap 4). AKOV werkt per activiteit een voorzet uit betreffende de studiepunten die een student hoger beroepsonderwijs nodig heeft om die activiteit met onderliggende vaardigheden en bijhorende kenniselementen te verwerven. Wanneer een kenniselement of vaardigheid bij meerdere activiteiten voorkomt, wordt dit kenniselement of deze vaardigheid bij elke activiteit meegeteld om een correcte inschatting te kunnen maken van het gewicht per activiteit. Bij de inschatting van de totale omvang van de beroepskwalificatie zal hiervoor gecompenseerd worden. Om een inschatting te kunnen maken, worden per activiteit de kenniselementen en vaardigheden vergeleken met de leerplandoelen/basiscompetenties van de bestaande, mogelijks verwante HBO5- opleiding(en). AKOV baseert zich hiervoor op de beoordeling van de verwantschap (stap 3.B.) en controleert tegelijkertijd de traceerbaarheid van de door de experten geplaatste vinken. Indien Pagina 7

9 bepaalde vinken niet getraceerd kunnen worden, kan via de vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden duiding hierover gevraagd worden. Voor die activiteiten, kenniselementen en vaardigheden die niet aan bod komen in de bestaande HBO5-opleiding(en) wordt de inschatting waar mogelijk gebaseerd op de opleidingsprofielen of opleidingsprogramma s van verwante opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs (bachelor). In dat geval wordt het bekomen aantal studiepunten aangepast rekening houdend met de complexiteit en het verwerkingsniveau van de competenties van de onderwijskwalificatie voor het hoger beroepsonderwijs. Waar de studieomvang in lestijden uitgedrukt wordt, wordt gebruik gemaakt van volgende omzettingsformule : 1 studiepunt omvat 12 lestijden. Voor die activiteiten, kenniselementen en vaardigheden waarvoor een vergelijking met bestaande opleidingen niet mogelijk is, maakt AKOV geen inschatting van het gewicht. AKOV bezorgt de inschatting van de studieomvang per activiteit en voor de totale beroepskwalificatie (indien mogelijk) aan de vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden HBO5 die deel uitmaken van de werkgroep. De samenwerkingsverbanden kunnen aanpassingen, aanvullingen of opmerkingen doorgeven en geven een inschatting van de studieomvang voor die activiteiten waarvoor AKOV nog geen inschatting kon maken. AKOV finaliseert vervolgens de berekening van de studieomvang per activiteit en voor de totale beroepskwalificatie. D. Vergelijk de ingevulde matrices en bereken de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid AKOV legt de ingevulde matrices naast elkaar. Voor ieder kenniselement en voor elke vaardigheid wordt nagegaan hoeveel van de aanbieders oordeelden dat dit kenniselement of deze vaardigheid getoetst wordt in de bestaande HBO5-opleiding. In welke module(s)/vak(ken) een vink geplaatst werd, wordt voor de berekening van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid buiten beschouwing gelaten. Fleiss Kappa is een statistische maat voor de mate van overeenstemming tussen de oordelen van twee of meerdere beoordelaars. De waarde die Fleiss Kappa kan aannemen varieert van 0 tot 1. Als norm voor een aanvaardbare betrouwbaarheid wordt 0,40 afgesproken. Pagina 8

10 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Fleiss' Kappa) Fleiss' Kappa < 0,40 Fleiss' Kappa 0,40 Verklaring discrepantie? Welke kenniselementen en vaardigheden? Ga naar stap 3.E. Ga naar stap 3.E. In het geval Fleiss Kappa kleiner is dan 0,40 wordt gezocht naar een verklaring voor de discrepantie tussen de beoordelaars; nagegaan voor welke kenniselementen en vaardigheden er een discrepantie bestaat. Bij twijfel over het al dan niet verwant zijn van de erkende beroepskwalificatie met de bestaande HBO5-opleiding (stap 3.E), zal de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid een medebepalend criterium zijn dat ook opgenomen wordt in de kwalitatieve motivering. E. Bepaal of er verwantschap is tussen de erkende beroepskwalificatie en de bestaande HBO5-opleiding Tel de kenniselementen en vaardigheden van de erkende beroepskwalificatie die door minimum de helft+1 van de aanbieders aangevinkt werden. Zet dit aantal af tegen het totaal aantal kenniselementen en vaardigheden van de erkende beroepskwalificatie. Het resultaat is een percentage dat een kwantitatieve indicatie geeft van de mate van verwantschap. Wanneer de HBO5- opleiding een module/vak stage of projectwerk omvat, wordt een verwantschapsscore berekend met inbegrip van de module/vak stage of projectwerk en een verwantschapsscore zonder de module/vak stage of projectwerk. Neem het gewicht van de niet-aangevinkte kenniselementen en vaardigheden van de erkende beroepskwalificatie in rekening. Gebruik vervolgens onderstaande beslisboom om op basis van het berekende percentage en het geschatte gewicht van de kenniselementen en vaardigheden die niet afgedekt worden een besluit te trekken over de verwantschap tussen de erkende beroepskwalificatie en de bestaande HBO5-opleiding. Pagina 9

11 Mate verwantschap Erkende BK en HBO5-opleiding/afstudeerrichting (= percentage) 75% (zonder projectwerk/stage) 85% (met projectwerk/stage) 75% > > 50% (zonder projectwerk/stage) 85% > > 50% (met projectwerk/stage) 50% Automatische verwantschap tenzij de niet-afgedekte kennis en vaardigheden een belangrijk aandeel (gewicht) van de BK uitmaken Verwantschap mogelijk mits kwalitatieve motivering Geen verwantschap Indien het verwantschapspercentage tussen de erkende beroepskwalificatie en de bestaande HBO5- opleiding kleiner is of gelijk aan 50%, dan is er geen verwantschap. In het geval het verwantschapspercentage groter is of gelijk aan 75% (zonder module/vak projectwerk of stage ) en 85% (met module/vak projectwerk of stage ), dan is er in principe verwantschap tenzij de nietaangevinkte kenniselementen en vaardigheden een belangrijk aandeel uitmaken van de beroepskwalificatie. Wanneer het verwantschapspercentage zich situeert tussen beide cesuren zijn, mits kwalitatieve motivering, beide beslissingen mogelijk. Criteria voor de kwalitatieve motivering: het gewicht of het belang van de kenniselementen en vaardigheden die (niet) afgedekt worden; de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, uitgedrukt in Fleiss Kappa; de expertise van het personeel. AKOV brengt de werkgroep op de hoogte van de resultaten van de verwantschapsoefening. De voorzitter brengt de werkgroep samen wanneer het verwantschapspercentage tussen beide cesuren valt. De werkgroep neemt op basis van bovenstaande criteria een beargumenteerd besluit over de verwantschap. In de beide andere gevallen kan de werkgroep indien gewenst samenkomen, maar is dit niet vereist. Indien de werkgroep er niet in slaagt om consensus te bereiken, neemt de voorzitter de beslissing om de werkzaamheden op te schorten en het probleem voor te leggen aan het Platform HBO5. Het Platform HBO5 beslist definitief. De voorzitter van de werkgroep schrijft de beslissing i.v.m. de verwantschap tussen de erkende beroepskwalificatie en de bestaande HBO5-opleiding neer op basis van het daartoe voorziene format (bijlage 2) en bezorgt dit besluit aan de andere leden van de werkgroep. Pagina 10

12 STAP 4: Beslis over het al dan niet uitwerken van een voorstel van onderwijskwalificatie en maak een inschatting van de studieomvang Op basis van de beslissing van AKOV betreffende de samenstelling van het voorstel van onderwijskwalificatie en op basis van de in stap 2 gemaakte inschatting van de verwantschap tussen een erkende beroepskwalificatie en een bestaande HBO5-opleiding, kunnen vier groepen van voorstellen van onderwijskwalificaties onderscheiden worden: voorstellen van onderwijskwalificaties die bestaan uit 1 beroepskwalificatie waarvoor een inschatting van de studieomvang berekend werd (stap 3.C); voorstellen van onderwijskwalificaties die bestaan uit 2 of meerdere beroepskwalificaties (al dan niet met afstudeerrichtingen) waarvoor een inschatting van de studieomvang berekend werd (stap 3.C); voorstellen van onderwijskwalificaties die bestaan uit meerdere beroepskwalificaties (al dan niet met afstudeerrichtingen) waarvoor voor sommige beroepskwalificaties een inschatting van de studieomvang berekend werd (stap 3.C) en voor andere beroepskwalificaties er geen inschatting van de studieomvang berekend werd (stap 2 geen verwantschap); voorstellen van onderwijskwalificaties die bestaan uit 1 of meerdere beroepskwalificaties (al dan niet met afstudeerrichtingen) waarvoor geen inschatting van de studieomvang berekend werd (stap 2 geen verwantschap). Het vervolg van de procedure verschilt naargelang de groep waartoe het voorstel van onderwijskwalificatie behoort. Gebruik onderstaande beslisboom om de volgende stap in de procedure te bepalen. Studieomvang (inschatting) BK berekend (stap 3.C) Studieomvang (inschatting) BK niet berekend (stap 2 - geen verwantschap) 1 BK Meerdere BK Meerdere BK studieomvang berekend en niet-berekend 1 of meerdere BK Ga naar stap 4A Ga naar stap 4A Inschatting studieomvang BK = OK Ga naar stap 4B Ga naar stap 4B Ga naar stap 4B Ga naar stap 5 indien voorstel van OK Ga naar stap 5 indien voorstel van OK Ga naar stap 5 indien voorstel van OK Ga naar stap 5 indien voorstel van OK Pagina 11

13 A. Maak per activiteit van de beroepskwalificatie een inschatting van de studieomvang Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode zoals beschreven in stap 3.C. B. Maak op basis van de inschatting van de studieomvang per beroepskwalificatie een inschatting van de studieomvang van het voorstel van onderwijskwalificatie Als een voorstel van onderwijskwalificatie uit meer dan één beroepskwalificatie bestaat, vergelijkt AKOV de activiteiten van de verschillende beroepskwalificaties met elkaar. Identieke of inhoudelijk sterk verwante activiteiten met onderliggende kennis en vaardigheden in de verschillende beroepskwalificaties worden opgelijst. Deze activiteiten met onderliggende kennis en vaardigheden moeten maar één maal geteld worden bij de inschatting van de studieomvang van het voorstel van onderwijskwalificatie. Op basis van de geschatte studiepunten per beroepskwalificatie maakt AKOV vervolgens een inschatting van de studieomvang van het voorstel van onderwijskwalificatie dat uit meerdere beroepskwalificaties bestaat; een inschatting van de studieomvang van het voorstel van onderwijskwalificatie met verschillende afstudeerrichtingen. Verschillende beroepskwalificaties kunnen enkel samengenomen worden in een voorstel van onderwijskwalificatie met verschillende afstudeerrichtingen indien elk van de beroepskwalificaties/afstudeerrichtingen even groot is. Een voorstel van onderwijskwalificatie kan ontwikkeld worden als de geschatte studieomvang (ongeveer) 90 of 120 studiepunten bedraagt. STAP 5: Bepaal of er verwantschap is tussen het voorstel van onderwijskwalificatie en de bestaande HBO5-opleiding Wanneer een voorstel van onderwijskwalificatie twee of meerdere beroepskwalificaties omvat, moet de verwantschapsbepaling per beroepskwalificatie geïntegreerd en afgestemd worden. Gebruik onderstaande beslisboom om op basis van het resultaat van de verwantschapsoefening per beroepskwalificatie een besluit te trekken over de verwantschap tussen het voorstel van onderwijskwalificatie en de bestaande HBO5-opleiding. 1 voorstel van OK = 1 BK 1 voorstel van OK = meerdere BK's Verwantschapsbepaling voorstel van OK = verwantschapsbepaling BK Elk BK is (niet) verwant met HBO5-opleiding (cfr. resultaat stap 3) Ene BK is verwant, andere BK is niet verwant met HBO5-opleiding (cfr. resultaat stap 2 of 3) Voorstel van OK is (niet) verwant met HBO5 - opleiding Voorstel van OK is (niet) verwant met HBO5-opleiding Verwantschap mogelijk mits kwalitatieve motivering Pagina 12

14 Wanneer een voorstel van onderwijskwalificatie uit 1 beroepskwalificatie bestaat of wanneer een onderwijskwalificatie uit meerdere beroepskwalificaties bestaat waarvoor het resultaat van de verwantschapsoefening met een bepaalde HBO5-opleiding identiek is, is geen bijkomende berekening meer nodig. Als de beroepskwalificatie(s) (niet) verwant is met een bestaande HBO5- opleiding is ook het voorstel van onderwijskwalificatie (niet) verwant met diezelfde HBO5-opleiding. Wanneer een voorstel van onderwijskwalificatie bestaat uit meerdere beroepskwalificaties waarvoor het resultaat van de verwantschapsoefening met een bepaalde HBO5-opleiding verschillend is, brengt de voorzitter de werkgroep samen om op basis van een aantal criteria een beargumenteerde beslissing te nemen over de verwantschap. Criteria voor de kwalitatieve motivering: het gewicht of het belang van de kenniselementen en vaardigheden die (niet) afgedekt worden; de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (per beroepskwalificatie), uitgedrukt in Fleiss Kappa; de expertise van het personeel. Indien de werkgroep er niet in slaagt om consensus te bereiken, neemt de voorzitter de beslissing om de werkzaamheden op te schorten en het probleem voor te leggen aan het Platform HBO5. Het Platform HBO5 beslist definitief. De voorzitter van de werkgroep schrijft op basis van het daartoe voorziene format een advies m.b.t. de onderwijskwalificatie waarvoor geen verwante HBO5-opleiding bestaat (bijlage 3) of een advies m.b.t. de verwantschap tussen de onderwijskwalificatie en de bestaande HBO5-opleiding (bijlage 4). Het Platform HBO5 bekrachtigt het advies. Deel 2: Verwantschapsbepaling door Commissie Hoger Onderwijs en vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden HBO5 Het Platform HBO5 bezorgt het gezamenlijk advies (/de gezamenlijke adviezen) betreffende de verwantschap tussen de erkende onderwijskwalificatie en de bestaande HBO5-opleidingen aan de Commissie Hoger Onderwijs. De Commissie Hoger Onderwijs en de vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden beslissen samen of er verwantschap bestaat tussen de erkende onderwijskwalificatie en één of meerdere bestaande HBO5-opleidingen. De definitieve beslissing kan afwijken van het advies van de samenwerkingsverbanden HBO5. Pagina 13

Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs

Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs Handleiding Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs September 2014 Pagina 0 Inleiding De handleiding Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Advies over programmatie in hbo5

Advies over programmatie in hbo5 Algemene Raad 26 februari 2015 AR-AR-ADV-1415-010 Advies over programmatie in hbo5 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be info@vlor.be Advies

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Onderwijskwalificaties 3 november 2008 Rita Dunon en Kaat Huylebroeck Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Hoe worden erkende kwalificaties gemaakt? Drie aspecten:

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Advies. Diverse regelingen voor het HBO en het volwassenenonderwijs VR DOC.1134/5. Brussel, 15 september 2016

Advies. Diverse regelingen voor het HBO en het volwassenenonderwijs VR DOC.1134/5. Brussel, 15 september 2016 VR 2016 2110 DOC.1134/5 Advies Diverse regelingen voor het HBO en het Brussel, 15 september 2016 SERV_20160915_wijzigingenregelgevingHBOenVo_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Beroepskwalificaties: procedure en toepassingen 11 mei 2009 Inleiding Thema workshop Beroepskwalificaties Procedure Toepassingen Structuur uiteenzetting: Wat is een beroepskwalificatie

Nadere informatie

Niveau onderwijskwalificatie : 5

Niveau onderwijskwalificatie : 5 Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Graduaat in het winkelmanagement Opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs Referentiekader : erkende onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Netwerkdag volwassenenonderwijs: VOL-OP Levenslang Leren. Inzetbaar op de arbeidsmarkt door Levenslang Leren TITEL. subtitel. 14 juni 2011 - Antwerpen

Netwerkdag volwassenenonderwijs: VOL-OP Levenslang Leren. Inzetbaar op de arbeidsmarkt door Levenslang Leren TITEL. subtitel. 14 juni 2011 - Antwerpen Netwerkdag volwassenenonderwijs: VOL-OP Levenslang Leren Inzetbaar op de arbeidsmarkt door Levenslang Leren TITEL 14 juni 2011 - Antwerpen subtitel Het programma 09.30 10.00u 10.00 10.10u 10.10 10.45u

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur 3 februari 2009 Rita Dunon Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Wat is een kwalificatie? Afgerond en ingeschaald geheel van competenties Competenties: geheel van kennis,

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Onderwijskwalificaties 3 februari 2008 Rita Dunon en Kaat Huylebroeck Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Hoe worden kwalificaties gemaakt? Drie aspecten: Beschrijven

Nadere informatie

Het decreet betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur: aandachtspunten

Het decreet betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur: aandachtspunten VVKSO STAF/DOC/15/42 CODIS/DOC/15/05 2015-02-25 Het decreet betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur: aandachtspunten en voorstellen 1 Bedenkingen 1.1 Finaliteit VKS finaliteit onderwijs Het eenzijdig

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Voorontwerp van decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen Op stapel 2013-02 19 april 2013 In de rubriek Op stapel geven de collega's van Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies.

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies. Raad levenslang en levensbreed leren RHE / 20 september 2011 RLLL-RLLL-BSL-001 RLLL-RLLL-ADV-002Bijl29 Procedure en criteria voor de beoordeling van opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs 1 Situering

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Onderwijskwalificaties niveau 1-5 11 mei 2009 Rita Dunon en Kaat Huylebroeck Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Onderwijskwalificaties Een onderwijskwalificatie is:

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

VR DOC.0885/2BIS

VR DOC.0885/2BIS VR 2016 1507 DOC.0885/2BIS Voorontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs,

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Het Vlaamse kwalificatieraamwerk Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Inhoud Doelstellingen Raamwerk Niveaudescriptoren Kwalificaties Ontwikkelproces Ervaringen Uitdagingen Doelstellingen

Nadere informatie

Verpleegkunde HBO 5. 1. Situatie van de HBO 5 opleiding verpleegkunde

Verpleegkunde HBO 5. 1. Situatie van de HBO 5 opleiding verpleegkunde 1. Situatie van de HBO 5 opleiding verpleegkunde 1.1. Aantal scholen in Vlaanderen: 20 met regionale spreiding, waarvan 16 uit het katholieke net, 2 gemeenschapsonderwijs, 1 stedelijke en 1 van het provinciaal

Nadere informatie

EXPERTENEVENT NARIC 19 NOVEMBER 2015 BOUDEWIJNGEBOUW BRUSSEL

EXPERTENEVENT NARIC 19 NOVEMBER 2015 BOUDEWIJNGEBOUW BRUSSEL /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////// EXPERTENEVENT NARIC 19 NOVEMBER 2015 BOUDEWIJNGEBOUW BRUSSEL Keuzesessies 1. Wat is

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Beroepskwalificaties 03 november 2008 Jan Fransen Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid (1) Wat is een beroepskwalificatie? Een beroepskwalificatie is: een afgerond

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT

Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw Lange Nieuwstraat 55 2000 Antwerpen Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT COLOFON Dit reglement werd samengesteld door de projectgroep

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 49999 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2009 2582 VLAAMSE OVERHEID 30 APRIL 2009.

Nadere informatie

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen 24 april 2012 BRON: non-paper Vlaamse Overheid Aanleiding: Motie van aanbeveling over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie

Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 februari 2015 RLLL-RLLL-ADV-1415-003 Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS M.H.O. OP TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur Dit sjabloon met richtlijnen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Beroepskwalificaties 03 februari 2009 (1) Wat is een beroepskwalificatie? Een beroepskwalificatie is: een afgerond geheel van competenties waarmee mensen de handelingen

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Algemene Raad PCA / 26 januari 2012 AR-AR-ADV-007 Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 6 5 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 21.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD 54349 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE HOGER BEROEPSONDERWIJS

JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE HOGER BEROEPSONDERWIJS JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE HOGER BEROEPSONDERWIJS Werkjaar 2012 INHOUDSOPGAVE Vooraf 1. Samenstelling Commissie Hoger Beroepsonderwijs p. 4 2. Taken en werkwijze p. 5 3. Concrete werkzaamheden uitgevoerd

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 30.08.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60135 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Specifieke bevoegdheden

Specifieke bevoegdheden Specifieke bevoegdheden Wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs Art. 20 Adviesbevoegdheid over de regels waaronder de Vlaamse Regering de reiskosten van gehandicapten ten laste

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

VR DOC.0885/1TER

VR DOC.0885/1TER VR 2016 1507 DOC.0885/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de

Nadere informatie

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: UITBOUW VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1 van 28 INHOUD 1 Situering... 4 1.1

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het hoger beroepsonderwijs DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet betreffende het hoger beroepsonderwijs DE VLAAMSE REGERING, VVKSO STAF/DOC/08/188 BU/DOC/08/44 CODIS/DOC/08/28 CEPOC/DOC/08/28 2008-09-01 1 Voorontwerp van decreet betreffende het hoger beroepsonderwijs DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het hoger beroepsonderwijs DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet betreffende het hoger beroepsonderwijs DE VLAAMSE REGERING, 1 Voorontwerp van decreet betreffende het hoger beroepsonderwijs DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 28 april 2015 RLLL-RLLL-ADV-14-15-005 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

Op Stapel december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-16 20 december 2016 20-12-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

EPOS DOCENTENHANDLEIDING

EPOS DOCENTENHANDLEIDING EPOS DOCENTENHANDLEIDING 2. ACTIVITEITENATTEST Versie 1.02 28 oktober 2013 1. Wat is een activiteitenattest?... 2 2. Hoe maak in een activiteitenattest aan?... 3 3. Hoe definieer ik activiteitentypes voor

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 Advies over modulaire opleidingen in de studiegebieden Talen en NT2 van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

16/06/2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE

16/06/2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE Karine Janssens Brussel 17 juni 2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW Interviewtechniek Gestructureerd Focus = gedrag Doel = competentie beoordelen

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 22 oktober 2013 RLLL-RLLL-ADV-001 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6

Nadere informatie

Hogeschool Gent CVO Panta Rhei Vesaliusinstituut CVO Leerstad Het Perspectief PCVO

Hogeschool Gent CVO Panta Rhei Vesaliusinstituut CVO Leerstad Het Perspectief PCVO Hogeschool Gent CVO Panta Rhei Vesaliusinstituut CVO Leerstad Het Perspectief PCVO HoGent - HBO5 Onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement 2015-2016 Inhoud I. DEFINITIES... 3 II. ONDERWIJSREGELING...

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 17 november 2015 RLLL-RLLL-ADV-1516-002 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel

Nadere informatie

VR DOC.1134/2

VR DOC.1134/2 VR 2016 2110 DOC.1134/2 Voorontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs,

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen voor het secundair volwassenenonderwijs ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 9 september 2008 RLLL/MDR /ADV/001 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen voor het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015 Advies over modulaire opleidingen in het studiegebied Boekbinden van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/013

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/013 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/013 Advies over de modulaire opleidingen voor het studiegebied Koeling en warmte van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 18 december 2014 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2014/404-18 december 2014... 2 Rolnr. 2014/404-18

Nadere informatie

DE VLAAMSE KWALIFICATIESTRUCTUUR. Ontwikkeld Goedgekeurd Geïmplementeerd

DE VLAAMSE KWALIFICATIESTRUCTUUR. Ontwikkeld Goedgekeurd Geïmplementeerd DE VLAAMSE KWALIFICATIESTRUCTUUR Ontwikkeld Goedgekeurd Geïmplementeerd december 2012 INTRODUCTIE De Vlaamse kwalificatiestructuur werd ontwikkeld in de periode van 2005 tot 2009. In 2005 vond er bij de

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 101 01.09.2016 Start to ICT Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 66972 BELGISCH STAATSBLAD 08.11.2012 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 10 juni 2014 RLLL-RLLL-ADV-008 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Hotel- en BO HB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 27 oktober 2009 1210 Brussel RLLL/MDR/DOC/021 Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 1 Situering Het decreet

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen Stuk 1571 (2002-2003) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 2 april 2003 ONTWERP VAN DECREET betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie