Communicatie en samenwerking komt daarom soms moeilijk tot stand en dat is lastig in een Agile omgeving waar dit juist van esssentieel belang is.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie en samenwerking komt daarom soms moeilijk tot stand en dat is lastig in een Agile omgeving waar dit juist van esssentieel belang is."

Transcriptie

1 Doelgroepanalyse Inleiding Agilesoftwareontwikkelingisdeafgelopenjarenergpopulairgeworden.Hierbij ishetvooruxdesignersdevraaghoejehunwerkzaamhedenendeuser centereddesignprincipesenmethodiekenkuntlatenaansluitenopdezesnelle ontwikkelmethode.erwordtnamelijkergweinigdocumentatiegebruiktbinnen deagileaanpakenalsjekijktnaardedeliverablesdieuxdesignoplevertomde needs&wantsvandegebruikerenbusinessteachterhalendanisdattochwel vaakinformatieindevormvandocumentatie(digitaal/papier). Devraagisdanhoeditsoortinformatiesnelgeschakeldengecommuniceerdkan wordentussendeverschillendedisciplinesbinneneenagileteam. Agilevereisteengoedecommunicatieensamenwerkingmetdeklant/gebruiker (http://agilemanifesto.org/principles.html)maarditmoetdusblijkbaarook binnenhetteamaandeordezijn. Ditbrengtechtereenpaarproblemenmetzichmee,designerszijnnoueenmaal heelanderepersonendanprogrammeurs.programmeursbinnendeictprojectenziendesignersnogsteedsalsplaatjesmakersendoennogtevaakzelf beslissingennemenoverinteractieontwerp.(alancooper,inmatesarerunning theassylum)(http://www.goeievraag.nl/vraag/persoon designerprogrammeur tegelijk.10055). Communicatieensamenwerkingkomtdaaromsomsmoeilijktotstandendatis lastigineenagileomgevingwaarditjuistvanesssentieelbelangis. Dedoelgroepanalysevanmijnonderzoekzaldusineersteinstantiedezetwee culturenbetreffen,omdatdezeinmijntheoretischverslagookhetmeestaande ordezullenkomen.aandeenekantdedesignersenaandeanderekantde ontwikkelaars,indehoopdezepartijenbinnenagilebetermetelkaartelaten samenwerken. Karakteristieken Designer 'Everyonedesignswhodevisescoursesofactionaimedatchangingexisting situationsintopreferredones.' 1 Designershebbeneenspecifiekwerkgebiedwaarinzeergcreatieftewerkgaan. Hierbijhoefthetnietalleenzotezijndatdatdedesignerpuuralleende estetischeelementenbepaaldmaarkanhierbijookbeslissingennemenoverde hoehetzoumoetenwerkenenhoehetzalwordengemaakt. 1 PsychologistHerbertSimon,(1996).TheSciencesoftheArtificial(thirded.).Cambridge,MA: MITPress(p.111).

2 Eengoededesignerisiemanddiez nbeslissingenoverdenktenook daadwerkelijkdesignbeslissingenkannemen. Hierondereenpaareigenschappenvanwaareendesigneraanzoumoeten voldoenenwateengoededesignerkenmerkt: dikkehuid zorgvoordeklant goeieluisteraar meedenker oornaarbusinessengebruiker helderprocess extreemeerlijknaarjezelf logischedenker communicatiefvaardig zelfverzekerd werkpaard multitasken deadlines prioriseren openminded VoorUXdesignerwordthiernogaantoegevoegd: Goedinzichtindemenselijkepsychologieenonderzoeksmethoden Basiskennisgrafischdesign Geinteresseerdenopdehoogtevantechnologieen Verbaleenvisuelecommunicatievaardigheden Matigekennisvanzaken,diepgaandekennisvanuwbedrijf Vaardigheidomsnelineenvakgebiedteduiken Mediatie,FaciliteerenVertaalvaardigheden CreativiteitenVisie Passie 5 2 characteristics of creative designers partii.html 3 leaf.com/blog/2009/09/6 characteristics of the successful designer/ 4 web designer.html 5 good ux designers/

3 Programmeur Programmeursbouwencomputersoftware. Ookbedenken,ontwerpen,testenzijlogischestructurenvoorhetoplossenvan problemenmetdecomputer.ditdoenzeinverschillendeprogrammeertalen, afhankelijkvanhettypesoftware.elkeprogrammeertaalheeftnamelijkz neigen mogelijkhedenenbeperkingen. Programmeurswerkeninveelverschillendeinstellingenenformaties,ditkan zijninitafdelingenbinnenbedrijven,grotesoftwarebedrijven,enkleine dienstverlenendebedrijvenzoalsbijvoorbeeldwebbureaus.veelprofessionele programmeurswerkenookalsconsultantbijbedrijven.indemeestegevallen werkenmeerdereprogrammeurssamenalseenteamondersupervisievaneen seniorprogrammeur(projectleider). Hierondereenpaareigenschappendiekenmerkendzijnvooreenechte(goede) programmeur: langeurenmaken doenvanveelonderzoek isnieuwsgierig probleemoplossend problemenlosthijzelfop(zonderhulp) experimenteerdmetnieuweideeenentechnieken 6 Verderzijnprogrammeursopdeeenofanderemanierandersdanandere mensen.pobronsonisgekomenmetde SevenHabitsofHighlyEngineered People,dezestaanhieronderbeschreven: zezijnerggenereusinhunegoïsme. blindheidverbeteraarhunvisie. zebijtennietalleenindehanddiehenvoedt,maarookinhuneigenhand. zewerkenhardaanhetimagodatzenietsomhunimagogeven zeblijvenreparerenwatnietkapotistotdathetkapotis ikgeefgeenverkeerdantwoord,jijsteldedeverkeerdevraag zevindendeafwezigheidvankritiekeencompliment. 7 Indemeesteontwikkelteamsneemtdemeestervarenprogrammeurde verantwoordelijkheidopzichvoordemeestveeleisendedelenvandetebouwen software. 6 of trueprogrammer.html 7 AlanCooper,Inmatesarerunningtheasylum.p.95

4 Designersvs.Programmeurs Opdeeenofanderemanieriseraltijdeengrotekloofvoelbaartussen programmeursendesigners.hetlijktsomsalsofhetelkaarstegenpolenzijnin depraktijk. DesignerscametoMicrosoftfromthearts;developersfromtheworldofmath anscience.developerslookeddownondesignersbecausetheirthinkingseemed fuzzyandunstructered,theirtastesarbitrary (KevinGammill,leadprogrammer atmicrosoft) 8 Deklooflijkthierdustekomendoorhetverschilingenotenonderwijsende verschillenvanachtergondmbt.demeerartistiekekantendeabstracte wetenschappelijkekant. Designersareinvariablyfemale,aretalkative,liveinlofts,havevegatariandiets andwearfoundobjectsintheiirears.developersareinvariablymale,eatfast food,anddon ttalkexcepttosay, Nottrue!. (TomCorddry,Microsoft) 9 Ophetwebiserookdoorgaansveeldiscussieengepraatoverditonderwerp. SmashingMagazinekomtmeteenpaartipsomalsdesignerbetertekunnen communicerenmetprogrammeurs: verzorgeenadequatehoeveelheiddocumentatie maak(dejuiste)keuzes veranderdingennietmiddenineenproject weesdeprogrammeurseenstapjevoor weesbetrokken communicatieiskey,duszorgdatbeschikbaarbent. steljezelfdevraag: isdezefeaturenodig? blijfgefocust komjebeloftesna houdjeaandeadlines testhetzelf OmdusgoedtekunnensamenwerkenbinneneenAgileteamalsdesigneren programmeur,dienenbeidepartijenzichopdeeenofanderemanieraante passen(ofiniedergevalrekeningtehoudenmetelkaar),zodatdithetproject tengoedekomt. 8 AlanCooper,Inmatesarerunningtheasylum.p AlanCooper,Inmatesarerunningtheasylum.p.113

5 Projectleider Eenprojectleider(ofprojectmanager)isiemanddieverantwoordelijkisvoorhet succesvolrealiserenvaneenproject. Eenprojectleideriseengeneriekeroldiejeinmeerderevakgebiedentegen komt.inditgevalgaathetnatuurlijkoveriemanddiezorgdraagtovereenictproject. Eenprojectleiderrealiseerthetprojectdoorhetcoördinerenvanen/of aansturen(managen)vanprojectmedewerkers(projectmanagement). Detaakinhoudvaneenprojectleiderisafhankelijkvandefasewaarinhetproject zichbevindt.indebeginfasevaneenprojectbestaatdetaakvaneen projectleideruithetleggenvancontactenmetdeopdrachtgever(s)ende leveranciersvanproductenen/ofdiensten.deprojectleiderverkentindezefase mogelijkeoplossingen(hetrealisatieproces). Indeopstartfaseisdeprojectleiderhoofdzakelijkbezigmethetoptuigenvanhet projectteamencreërenvanvoldoendedraagvlakvoorhetproject.inde middenfasevanhetprojectisdeprojectleidervooralbezigmetdeuitvoering,het plannen,vanhetproject.indeeind ofopleverfaseisdeprojectleiderbezigmet afbouwenvanhetprojectteamenheteventueelgenererenvan vervolgopdrachten. Eenprojectleiderkanleidinggevenaaneenzuiverprojectteamofaaneen projectteambestaandeuitledenvaneenmatrixorganisatie. 10 Deeffectiviteitvaneenprojectleiderisgebaseerdopvierbronnen:persoonlijke karakter,situationele/onvoorzienefactoren,leiderschapsgedragenmacht/ invloed(yuko,1994) 11 Eendemocratischeenparticipatievestijlvanleidinggevenmaaktde communicatietussenteamledeneffectiever(kidd&christy,1961;wilemon &Thamhain,1983). Eenfaciliterendestijlvanleidinggevenstimuleertdeopbouwvanvertrouwenen samenwerkingbinnenteams(norrgren&schaller,1999),dieophunbeurt eenintegraleaanpakvoorhetoplossenvanproblemenbevorderen(aram, Morgan,&Esbeck,1971;Muczyk&Reimann,1997). 12 Alseenprojectleiderdusgoedz nwerkdoetdanluisterthijnaarz nteam,doet hijmeemethetteamendraagthijzorgvoorhetteam. Zekerdedemocratischeenparticipatievestijlkandusvooreenbetere communicatiezorgenineenagileteammetmeerderedisciplines resources/careers job training/ html 12 resources/careers job training/ html

6 Opdrachtgever Elkprojectheefteenopdrachtgevernodig.Dezewilvertegenwoordigdhet belangvandeklantenwildathetprojecttoteengoedeindresultaatleidt.voor hetprojectendeprojectleidermoetgedefinieerdzijnwiedeopdrachtgeverisen ditisechternooitmeerdaneenpersoon. Deopdrachtgeververzorgtdeprojectopdrachtenvertaaltditnaareenconcreet project. Ookishetgewenstdatdeopdrachtgeverhetprojecthelptproblemenopte lossendievanuitzijnkantkomen. Deopdrachtgeverheefthetmeestebelangbijeensuccesvoleindresultaat, wanneerhijtevredenismagdebouwclubooktevredenzijn. Hierondereenpaareigenschappenvaneengoedeopdrachtgever: communiceerdeverwachtingenopeenhelderemanier staateenredelijkehoeveelheidtijdtoevoorhetteverrichtewerk isbeschikbaarvoorvragen betaaltinredelijkheidvoorhetteverrichtewerk betaaldtijdig heefteenhogeintegriteit staattoedatdemensenhunwerkdoen zoekteenlangdurigerelatie geefterewieeretoekomt gaatvoorkwaliteit 13 Maarerzijnookhelenareverhalenoverklantenophetwebbeschikbaar.Een paarmensenhebbenerzelfseenwebsitevoorgemaaktgenaamd Clientsfrom Hell.Hierstaanergheftige(maartochgrappige)quotesenverhalenover klanten. 13 of a good client/

7

Curriculum Vitae Ming Klots www.ming.nl

Curriculum Vitae Ming Klots www.ming.nl Curriculum Vitae Ming Klots www.ming.nl Personalia Achternaam Klots Voornaam Ming E-mail info@ming.nl Adres Waalstraat 142 III Postcode 1079 ED Telefoonnummer 020 6425473 / 06 17142265 Nationaliteit Nederlands

Nadere informatie

Curriculum Vitae Jeroen Kouwe

Curriculum Vitae Jeroen Kouwe Curriculum Vitae Jeroen Kouwe Persoonlijke gegevens Bedrijfsgegevens Naam: Kouwe Naam: 2Hatch intereggtive Voornamen: Jeroen Martijn Adres: Arnhemseweg 54 Roepnaam: Jeroen Postcode & plaats: 6991 DP Rheden

Nadere informatie

Curriculum Vitae George van Veen

Curriculum Vitae George van Veen Curriculum Vitae George van Veen Personalia Naam: George André van Veen Adres: Roerdomp 17 Postcode: 1452 XT Woonplaats: ILPENDAM Telefoon: (0031) 06-41288717 Geboortedatum: 20 juli 1969 te Amsterdam Email:

Nadere informatie

ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Project Manager, Consultant, Software Engineer, Analist

ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Project Manager, Consultant, Software Engineer, Analist Curriculum Vitae ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Manager, Consultant, Software Engineer, Analist Hallo, mijn naam is Adil. Internet ondernemer sinds 1997 en gespecialiseerd in online

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Jeroen van Schaijk MSc. Testnext Software & Services B.V. http://www.testnext.com

Curriculum Vitae. Jeroen van Schaijk MSc. Testnext Software & Services B.V. http://www.testnext.com Curriculum Vitae Jeroen van Schaijk MSc Testnext Software & Services B.V. http://www.testnext.com Personalia Naam Jeroen van Schaijk Nationaliteit Nederlandse Geslacht Man Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum

Nadere informatie

Overzicht vacatures/profielen MODE WERKT

Overzicht vacatures/profielen MODE WERKT Overzicht vacatures/profielen MODE WERKT 1. Online Marketeer - American Outfitters, Nazareth (Gent) 2. Designer - C&A, Vilvoorde 3. Technologist - C&A, Vilvoorde 4. Trainee Product Manager - C&A, Vilvoorde

Nadere informatie

Telefoon (073) 7851213 Mobiel 06-24150555 ed.de.tollenaer@deictuitgever.nl http://www.deictuitgever.nl http://www.linkedin.com/in/eddetollenaer

Telefoon (073) 7851213 Mobiel 06-24150555 ed.de.tollenaer@deictuitgever.nl http://www.deictuitgever.nl http://www.linkedin.com/in/eddetollenaer CURRICULUM VITAE Personalia Naam Tollenaer, de Voornamen Eduard Prudent Roepnaam Ed Adres Venstraat 49 Postcode en plaats 5241 CD ROSMALEN Telefoon (073) 7851213 Mobiel 06-24150555 E-Mail ed.de.tollenaer@deictuitgever.nl

Nadere informatie

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997 Eerste ontwerp 1 - XX Programma 5 minuten Introductie 15 minuten Grip op je project met Scrum (theorie) 15 minuten Case: Zorgtrajectplanner 5 minuten Scrum in je dagelijkse werk 5-10 minuten Q&A Conferentie

Nadere informatie

Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode augustus 2012 - heden

Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode augustus 2012 - heden Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode augustus 2012 - heden In dit document staan de stages die door het bedrijfsleven zijn gemeld bij de opleiding. Deze stages zijn al door het stagebureau

Nadere informatie

UITNODIGING. Heel veel inspiratie en succes toegewenst, Paul Manuel, DDA en Jos de Serière, INCMD

UITNODIGING. Heel veel inspiratie en succes toegewenst, Paul Manuel, DDA en Jos de Serière, INCMD UITNODIGING Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan dit unieke programma tot stand gekomen door samenwerking van Dutch Digital Agencies (DDA) en het landelijke opleidingen overleg INCMD, waarin alle

Nadere informatie

2000-2004 : Informatica bij Saxion Hogeschool Enschede, diploma Software Engineer behaald

2000-2004 : Informatica bij Saxion Hogeschool Enschede, diploma Software Engineer behaald Personalia NAAM GEBOORTEDATUM ADRES POSTCODE, WOONPLAATS TELEFOON EMAILADRES LINKEDIN TWITTER WEBSITE :: Galina Slavova :: 18 mei 1979 :: Lange Herenstraat 185 :: 2011LK, Haarlem :: 06-36149017 :: galina@crafity.com

Nadere informatie

I&I 19 november 2014. Ymke Manders, Product Manager Leren & Certificeren SLBdiensten & Slim.nl

I&I 19 november 2014. Ymke Manders, Product Manager Leren & Certificeren SLBdiensten & Slim.nl I&I 19 november 2014 Ymke Manders, Product Manager Leren & Certificeren SLBdiensten & Slim.nl 17-11-2014: Minister Dekker: Leren kinderen nog wel de juiste dingen op school? Onderwijs2032.nl Tekort appontwikkelaars

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Senior Project Management Technische Analyse en Design Solutions Architect

CURRICULUM VITAE. Senior Project Management Technische Analyse en Design Solutions Architect CURRICULUM VITAE Dr. ir. Ing. Jürgen Van Gorp, PMP Senior Project Management Technische Analyse en Design Solutions Architect Personalia Adres Kaliebaan, 22 2460 Tielen Belgium Contactgegevens Telefoon

Nadere informatie

Samenwerken met Exact Online. 2012 Exact

Samenwerken met Exact Online. 2012 Exact Samenwerken met Exact Online 2012 Exact Historie: Oranje Nassau Kazerne 2012 Exact 2 Historie Exact 2012 Exact 3 Maurice Verstraten Sales Executive Exact Online Accountancy - Accountancy achtergrond nl.linkedin.com/in/mverstraten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - PETER ROOS - SEPTEMBER 2013

CURRICULUM VITAE - PETER ROOS - SEPTEMBER 2013 CURRICULUM VITAE - PETER ROOS - SEPTEMBER 2013 Peter is sinds augustus 1997 zelfstandig specialist op het gebied van UX / Interaction Design, Usability en Front-end Development. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam:

Nadere informatie

Opleiding HIO (Hogere Informatica Opleiding) aan de Hogeschool Enschede. Afstudeerthema betrof kennissystemen. Afgestudeerd in 1994.

Opleiding HIO (Hogere Informatica Opleiding) aan de Hogeschool Enschede. Afstudeerthema betrof kennissystemen. Afgestudeerd in 1994. Adresgegevens Marco Pieper Van Lockhorstweg 19 3628 AW Kockengen 06-33049918 info@mhpsoftwaredevelopment.com www.mhpsoftwaredevelopment.com Geboortedatum : 03-04-1970 Opleiding HIO (Hogere Informatica

Nadere informatie

Profiling systems for effective labour market integration

Profiling systems for effective labour market integration Profiling systems for effective labour market integration Voorstelling 18/10/2013 4 fasen-model TrEffeR : Treatment effects and Prediction INGA KodiaK Seite 2 The 4 phase model for integration as logical

Nadere informatie

Medisein. App zorgt voor minder medicatie fouten. Soestdijk, 16 April 2015

Medisein. App zorgt voor minder medicatie fouten. Soestdijk, 16 April 2015 Medisein App zorgt voor minder medicatie fouten Soestdijk, 16 April 2015 Inhoud Belangrijkste producten en klanten Promedico Gebruikte technologieën en keuze nieuw platform Medisein Projectmatig: aanleiding,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) Technische Hogeschool Rijswijk Nederlands (goed), Engels (goed), Duits (redelijk), Frans (basis)

CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) Technische Hogeschool Rijswijk Nederlands (goed), Engels (goed), Duits (redelijk), Frans (basis) CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Geboorteplaats Burgelijke staat Woonplaats E- mail Telefoon LinkedIn Opleiding Talen Ing. M.V. (Mark) van Buuren Rijswijk Gehuwd Berkel en

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Jolanda Arends

Curriculum Vitae: Jolanda Arends Curriculum Vitae: Jolanda Arends Persoonlijke informatie Naam: Jolanda Arends Geboortedatum: 14-08-1987 Nationaliteit: Nederlandse Geboorteplaats: Stadskanaal Adres: Daelwijcklaan 250, 3554HL, Utrecht,

Nadere informatie

Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces

Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces Operating System Overview (Hfst 2) Wat is een OS? Wat was een OS? Evolutie van OS. OS als virtuele machine OS als beheerder van hulpbronnen (resources) Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Jos Brunink

Curriculum Vitae. Jos Brunink Curriculum Vitae Jos Brunink Algemene Gegevens: Roepnaam: Jos Woonplaats: Hengelo Geboortedatum: 01-06-1974 C.V. bijgewerkt t/m: 31-01-14 Sinds 1999 ben ik actief in de ICT na het volgen van de opleiding

Nadere informatie

AFSTUDEERDERS COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN AMSTERDAM

AFSTUDEERDERS COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN AMSTERDAM AFSTUDEERDERS COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN AMSTERDAM EEN SELECTIE VAN AFGESTUDEERDE CMD ERS UIT STUDIEJAAR 20132014 Colofon Afgestudeerden CMD Amsterdam 20132014 is een uitgave van: Communication

Nadere informatie

Curriculum Vitae R.F.H. Lubbers

Curriculum Vitae R.F.H. Lubbers srebbul bor BV Hartweg 25 3762 SB Soest Telefoon: 035-5885561 Fax: 035-5885562 Email: info@srebbulbor.nl Web: www.srebbulbor.nl 1 Personalia NAW: Curriculum Vitae R.F.H. Lubbers Robert Ferdinand Hendrik

Nadere informatie

CV Joris Bol. Samenvatting

CV Joris Bol. Samenvatting CV Joris Bol Joris Bol (19-06-1977) Architectable Molendijk 24, 3284 LJ, Zuid Beijerland 06 5345 8104 info@architectable.nl www.architectable.nl Energiek Zelfsturend Resultaatgericht Netwerker Samenvatting

Nadere informatie

flexible solutions for all projects

flexible solutions for all projects Flexible ICT Solutions flexible solutions for all projects tom.vandeputte@ficts.be +32 55 50 90 26 www.ficts.be Wortegemstraat 63 B-9700 Oudenaarde SENIOR.NET CONSULTANT / DEVELOPER / LEAD Relevante projectervaring

Nadere informatie

PERSONALIA OPLEIDING KENNIS SOFTWARE EN METHODEN

PERSONALIA OPLEIDING KENNIS SOFTWARE EN METHODEN PERSONALIA Naam : Thijs van Amersfoort Adres : Hillegomweg 63 Woonplaats : Arnhem Geboortedatum : 04 december 1970 Nationaliteit : Nederlandse Rijbewijs : B (in bezit van een auto) Email : gtvamersfoort@gmail.com

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie