essays naar aanleiding van de masterscriptie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013"

Transcriptie

1 ESSAYPRIJS 2014 essays naar aanleiding van de masterscriptie LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

2

3 ESSAYPRIJS 2014 ESSAYS NAAR AANLEIDING VAN DE MASTERSCRIPTIE NYENRODE ACCOUNTANCY & CONTROLLING PRESS

4 ESSAYPRIJS 2014 Nyenrode Accountancy & Controlling Press Nyenrode Business Universiteit verzorgt een opleiding voor accountants en voor controllers. De wetenschappelijke staf, docenten en studenten vormen een bron van kennis en ervaring. Dit betreft de opleiding zelf en/of onderwerpen die in de opleiding aan de orde komen. Geschriften waarvoor naar verwachting in bredere kring belangstelling zal bestaan, worden in de serie Nyenrode Accountancy & Controlling Press gepubliceerd. Jury Essayprijzen De essays naar aanleiding van afstudeerscripties die in de serie Nyenrode Accountancy & Controlling Press verschijnen. Van de jury maken voorts deel uit: prof. dr. R.G.A. Vergoossen RA (voorzitter) en prof. dr.mr. R.N.J. Kamerling RA. De keuze van de genomineerden die worden uitgenodigd een essay te schrijven, wordt gemaakt door de voorzitters van de vakgroepen op het terrein waarop de scripties betrekking hebben. Voor de toekenning van de prijzen is vanzelfsprekend de jury verantwoordelijk. Bureau- en eindredactie: TSa (Soest) en Helen Bakker, Nyenrode Business Universiteit (Breukelen) Opmaak: Bingo! Graphic Design (Utrecht) Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, september Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit. Waar in deze uitgave de mannelijke voornaamwoorden hij, hem of zijn worden gebruikt in een context die met evenveel recht en reden het gebruik van vrouwelijke voornaamwoorden zou rechtvaardigen, gelieve u naar eigen inzicht zij of haar te lezen. Mutatis mutandis geldt dat ook voor het gebruik van mannelijke zelfstandige naamwoorden. 4

5 INHOUD ESSAYPRIJS 2014 Voorwoord 7 Alliantiesturing en beheersing in de medische habitat: een complexe uitdaging 9 Drs. Monique E.J. Derks RC Is agile een modewoord geworden? 23 Miriam Martens MSc EMFC RC en drs. Guido G.C. Veldhuijs EMFC RC De kwaliteit van accountantscontrole ondermaats? 35 Drs. Winfred Merkus RA 5

6 ESSAYPRIJS

7 VOORWOORD ESSAYPRIJS 2014 In deze brochure is een drietal essays opgenomen die zijn geschreven naar aanleiding van afstudeerscripties. Monique Derks richt zich in haar essay op de vraag hoe je een strategische alliantie tussen ziekenhuizen moet sturen en beheersen. Op dat vlak zijn er namelijk veel risico s, zowel relationele risico s als risico s die samenhangen met de gewenste uitkomsten. Het inrichten, besturen en beheersen is maatwerk en hangt af van de omgevingscontext, de kenmerken van de partners en de kenmerken van de activiteiten in het alliantieverband. Derks vindt dat medisch specialisten zo vroeg mogelijk moeten worden betrokken in het proces. Zij moeten verantwoordelijkheid krijgen voor de inrichting, sturing en beheersing. Niet alleen omdat zij de meest invloedrijke groep zijn in het ziekenhuis, maar ook omdat hun inhoudelijke bijdrage essentieel is voor goede samenwerkingsafspraken. Zij kunnen veranderingen maken of breken en hangt de reputatie van het ziekenhuis af van hun handelen. Verder zijn de gunfactor, de mensen en hun kwaliteiten en de intrinsieke motivatie factoren die het succes van een strategische alliantie bepalen. Gunfactor wil zeggen dat bij de partners die in de alliantie zijn betrokken de gedachte leeft dat ze het samen willen redden en dat ze het de andere partner(s) gunnen om te profiteren van elkaars successen. Miriam Martens en Guido Veldhuijs schrijven in hun essay dat het falen van IT-projecten bij financiële instellingen vaak niet alleen wordt veroorzaakt door menselijk handelen, maar mede lijkt te worden veroorzaakt door de gebruikte traditionele ontwikkelmethodieken. Deze zijn vrij mechanisch : ze leunen sterk op bestaande hiërarchische lijnen, op een vastgelegde planning en op harde afspraken over op te leveren resultaten. Een methodiek die hiervoor een oplossing lijkt te bieden, is agile-systeemontwikkeling. Deze methodiek is erop gericht te kunnen inspringen op veranderingen, strategisch denken en leren gedurende het project. Acceptatie door de eindgebruiker is met de agile-ontwikkelmethodiek groter, doordat de 7

8 ESSAYPRIJS 2014 klant veel directer en intensiever bij het ontwikkeltraject is betrokken dan met traditionele ontwikkelmethodieken. Martens en Veldhuijs hebben onderzocht of de agile-ontwikkelmethodiek geschikt is voor systeemontwikkeling bij financiële instellingen. Op basis van hun onderzoek pleiten zij voor een ontwikkelmethodiek waarin succesbepalende factoren worden betrokken volgens een combinatie van traditionele elementen en agile-elementen. Als de acceptatie mede als criterium wordt gebruikt voor de beoordeling of een IT-project wel of niet succesvol is, blijkt dat de traditionele projecten niet succesvol zijn geweest. Maar het betrekken van de eindgebruiker bij een IT-project betekent niet automatisch dat het project dan ook agile wordt uitgevoerd. Door de eindgebruiker bij traditioneel ingerichte ITprojecten te betrekken kan ook succes worden geboekt. Winfred Merkus gaat in zijn essay in op de kwaliteit van de accountantscontrole en op de aandacht die wet- en regelgevers schenken aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van de accountantscontrole verbetert. Hij richt zich op het voorstel dat Eurocommissaris Barnier heeft gedaan tot de introductie van een joint audit, waarbij de jaarrekening wordt gecontroleerd door een combinatie van twee accountantskantoren. In dat kader heeft Merkus de kwaliteit van de uitgevoerde accountantscontrole onderzocht, rekening houdend met bepaalde combinaties van accountantskantoren. Hij heeft op basis van zijn onderzoek echter niet kunnen aantonen dat een joint audit een hogere kwaliteit van de accountantscontrole oplevert. Ook heeft hij niet kunnen constateren dat er een combinatie van accountantskantoren is die een hogere kwaliteit van de accountantscontrole oplevert dan andere combinaties van accountantskantoren. Merkus is van mening dat zolang dat niet aangetoond kan worden, het misschien maar goed is dat deze maatregel (nog) niet is ingevoerd. We wensen u veel leesplezier. Ruud Vergoossen voorzitter jury Nyenrode Essayprijs Breukelen, augustus

9 ALLIANTIESTURING EN BEHEERSING IN DE MEDISCHE HABITAT: EEN COMPLEXE UITDAGING ESSAYPRIJS 2014 DRS. MONIQUE E.J. DERKS RC I have long suspected that running even the most complicated corporation must be child s play compared to managing almost any hospital Mintzberg, Inleiding Een medisch specialist kun je het beste vergelijken met een wilde stier. Dit zei een van de medisch specialisten die ik interviewde voor mijn scriptie. Er wordt veel van hen gevraagd, stelde hij. Zij moeten alles kunnen: goed kunnen diagnosticeren en behandelen, baanbrekend onderzoek verrichten, op een podium kunnen staan en hun ontdekkingen verkopen, leiding geven aan collega s, patiënten aantrekken en binden en ga zo maar door. Zij worden vaak door hun patiënten en de maatschappij op een voetstuk geplaatst. Het is dan ook goed mogelijk dat deze ego s ontsporen. Medisch specialisten moet je niet aansturen, maar coachen, was zijn stellige overtuiging. Vervolgens vroeg ik hem hoe hij aankeek tegen een intensieve samenwerking met medisch specialisten van een ander ziekenhuis. Hierop was zijn antwoord gedwongen huwelijken werken niet, al wil de bestuurder nog zo veel. Het gaat alleen lukken als wij erachter staan. Deze opvattingen maken van het besturen van een ziekenhuis geen eenvoudige opdracht en het besturen van intensieve samenwerkingsverbanden tussen verschillende ziekenhuizen misschien wel een utopie. 9

10 ESSAYPRIJS 2014 Een nieuwe koers: intensief samenwerken Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven in de zorg. Er is een stijgende vergrijzing, groei van de zorgvraag, krimpende markt van kwalitatief hoogstaand zorgpersoneel, een uitdijende definitie van gezondheid, technologische vooruitgang, hogere kwaliteitseisen, en daarbovenop een economische crisis met grote landelijke bezuinigingen op de zorg. Veel ziekenhuizen herzien daarom hun koers. Een intensief samenwerkingsverband met een of meerdere ziekenhuizen is de trend. Het is vaak een kwestie van moeten en willen. Willen, omdat samenwerken zorgt voor bijvoorbeeld schaalvergroting, betere mogelijkheden tot superspecialisatie en een sterke positie ten opzichte van concurrentie. En moeten, omdat een solitaire positie veel te kwetsbaar en vaak onhoudbaar is. Een voorbeeld vanuit de patiëntenzorg: op dit moment blijkt dat er zich al concreet problemen voordoen om de acute zorg in veel ziekenhuizen te verwezenlijken. Voor acute zorg bij traumatologie, vaatchirurgie, hartinfarcten, beroertes en bij de verloskunde brengt het problemen mee om 7x24 specialistische teams operationeel te hebben: soms is optimale samenstelling niet haalbaar, in veel gevallen leidt het tot grote kosten. Bij de kindergeneeskunde is er een vergelijkbaar probleem. Er komen steeds zwaardere eisen aan de beschikbaarheid van zorg, voor een steeds kleiner aantal zieke kinderen. Veel afdelingen met intensieve zorg voor kinderen kunnen eigenlijk niet blijven bestaan, omdat de bezetting onder de norm daalt. Kortom, Nederland is eigenlijk te klein om dit soort voorzieningen op heel veel plaatsen aanwezig te hebben. Samenwerking tussen ziekenhuizen is dus actueler dan ooit. Veel genoemde samenwerkingsvormen zijn strategische allianties, die kunnen worden gedefinieerd als hechte, langdurige, voor alle betrokken partijen nuttige overeenkomsten tussen twee of meerdere organisaties die kernmiddelen, kennis en capaciteiten met elkaar delen, met als doel samen te ondernemen om gezamenlijk winst te behalen. 1 Het gaat daarbij niet om overnames, maar om een gelijkwaardige samenwerking. 1 Tsang

11 Eigenlijk kan gesteld worden dat strategische allianties het grijze gebied vormen tussen losse samenwerkingsovereenkomsten en uitbestedingen enerzijds en fusies en overnames anderzijds. 2 Belangrijke kenmerken van strategische allianties zijn de onderlinge afhankelijkheid en de gezamenlijke sturing en beheersing. Uit de praktijk blijkt dat veel ziekenhuisbestuurders een of meerdere strategische allianties inzetten om een slagvaardige koers in deze roerige omgeving te kunnen aanhouden. ESSAYPRIJS Stelling Mijn scriptieonderzoek richt zich op de vraag hoe je een samenwerkingsverband en in het bijzonder een strategische alliantie tussen ziekenhuizen moet sturen en beheersen. Ik definieer sturen als het nemen van beslissingen en invulling geven aan de randvoorwaarden om die beslissing adequaat te kunnen uitvoeren. Onder beheersen versta ik: op grond van informatie vaststellen of over een bepaalde periode de doelstellingen in relatie tot gedane uitspraken, al dan niet binnen redelijke grenzen, zijn gerealiseerd. De begrippen sturing en beheersing zijn met elkaar verbonden: door sturing probeer je te komen tot beheersing. 3 Zeker gezien het specifieke karakter van de medische wereld vind ik het bovenstaande een interessante vraagstelling. Mijn basisovertuiging is dat de sturing doctors driven moet zijn en niet hospital driven. Ik denk dat iedere bestuurder het zwaar krijgt als hij de illusie heeft de medisch specialisten te kunnen sturen. Er moet rekening gehouden worden met de stijl en gedragingen van de medisch specialisten; zij maken of breken een alliantieverband en hebben vaak veel meer invloed dan je in eerste instantie zou denken. 3. Wat kenmerkt de medische habitat Een ziekenhuis kan getypeerd worden als een professionele bureaucratie. Professioneel omdat het primaire proces binnen het ziekenhuis wordt uitgevoerd door medisch specialisten die in hoge mate autonoom functioneren en kwaliteiten bezitten die specifiek aan hen worden toegeschreven: in het bijzonder de wijze van 2 De Man Starreveld, Van Leeuwen & Van Nimwegen

12 ESSAYPRIJS 2014 onderling afstemmen via gemeenschappelijke vaardigheden, kennis en mondelinge communicatie met een hoge mate van gedeelde waarden. 4 De medisch specialisten worden ook wel als een clan getypeerd. 5 De term bureaucratie wordt gebruikt omdat op de werkvloer standaardisatie van vaardigheden het voornaamste coördinatiemechanisme is. Opvallend bij deze organisatievorm is de sterk functioneel gerichte opbouw en de matige ontwikkeling van de ondersteunende functies. 6 Beide kenmerken, professionaliteit en bureaucratie, zijn van belang voor de (on)mogelijkheden om een ziekenhuis te sturen. Tussen deze twee kenmerken zijn de nodige fricties geweest, die vooral als een machtsstrijd beschreven zijn. 7 Een medisch specialist beschikt over praktische vaardigheden die maatschappelijk zeer worden gewaardeerd. Deze vaardigheden worden ontwikkeld in en met een lange opleiding en zijn mede daardoor vaak sterk verbonden met de uitvoerende persoon. Dit leidt tot een zekere autonomie van deze professionals ten opzichte van hun organisatie. Medisch specialisten bewegen zich vaak in hechte netwerken die gesloten grenzen kennen. Het is voor een medisch specialist belangrijk om lid te zijn van een dergelijk netwerk en dit geeft gezag. Communicatie verloopt voornamelijk op horizontaal niveau. Gelijkheid is een belangrijke waarde binnen hun netwerken, evenals professionele autonomie. Deze combinatie maakt dat de sociale netwerken van artsen vaak immuun zijn voor interventies van bestuurders. 8 Er is maar weinig literatuur voorhanden over wat de specifieke medische omgeving en daarbij behorende cultuur (medische habitat) betekenen voor sturing en beheersing in alliantieverband. Uit de praktijk blijkt dat de informele invloed van medisch specialisten ver reikt in een dergelijk samenwerkingsverband, ondanks dat ze soms geen formele zeggenschap hebben in deze samenwerking. Strategische allianties tussen medisch specialisten van verschillende organisaties sturen, vergt daarom veel aandacht en geduld. De belangen van de betrokken specialismen zijn immers 4 Van de Vorle & De Ruiter Ouchi Mintzberg Witman West, Barron, Dowsett & Newton

13 niet altijd gelijk. Daarnaast zijn macht en autonomie twee belangrijke factoren om rekening mee te houden. 4. Alliantiesturing en -beheersing: betekenis en vorm Met de groeiende populariteit van strategische allianties ontstaat een nieuw terrein van sturing en beheersing: namelijk over de grenzen van een organisatie heen. Sturing en beheersing van strategische allianties vinden hun beslag in gezamenlijkheid. Dit is vaak gecompliceerd: er is een onduidelijk machtscentrum, er zijn vaak veel sterk contrasterende onderlinge verhoudingen (op diverse niveaus in de organisaties), er wordt bij elk samenwerkingsinitiatief een nieuwe werkelijkheid gecreëerd en er is intrinsieke heterogeniteit. 9 De focus en intensiteit van sturing en beheersing van een strategische alliantie is daarom een belangrijker thema dan bij andere organisatievormen. ESSAYPRIJS 2014 Op basis van literatuuronderzoek concludeer ik dat samenwerken complex is. Meer dan de helft van de samenwerkingsinitiatieven faalt in de praktijk. 10 De grootste oorzaak is een verkeerde sturing en beheersing, die niet aansluiten bij de risico s. Om de faalkans te verkleinen, is een sturings- en beheersingssysteem van belang. De twee belangrijkste doelen van een dergelijk systeem bij een strategische alliantie zijn: partners motiveren (gericht op het mitigeren van de relationele risico s), verenigen van doelen en coördineren van de inzet van menskracht, middelen en activiteiten (gericht op het mitigeren van de prestatierisico s). 11 Uit de literatuur blijkt dat de inrichting van een sturings- en beheersingssysteem keuzes en maatwerk vraagt. Er is geen uniforme blauwdruk. Elke organisatieomgeving, in combinatie met de kenmerken van het samenwerkingsinitiatief (het type transactie en de frequentie hiervan), de kenmerken van de relatie van de alliantiepartners (is er bijvoorbeeld sprake van gelijkwaardigheid) en de specifieke doelstellingen van de strategische alliantie, vraagt om een specifieke sturing en beheersing Kaats & Opheij Anderson, Christ & Sedatole Dekker Van der Meer-Kooistra & Vosselman

14 ESSAYPRIJS 2014 Het sturings- en beheersingssysteem moet bestaan uit een combinatie van verschillende instrumenten. Er zijn in de literatuur verschillende typen van sturingsen beheersingsinstrumenten beschreven. Ik heb in mijn scriptie gebruikgemaakt van een classificatie van sturing en beheersing door onderscheid te maken tussen formele en informele instrumenten. 13 De formele instrumenten zijn nog verder te onderscheiden in: 1) instrumenten die zich richten op het sturen en beheersen van de uitkomsten van het alliantieverband. Een voorbeeld hiervan zijn de financiële afspraken. Daarnaast zijn er 2) formele instrumenten die zich richten op de organisatiekaders binnen het alliantieverband. Voorbeelden hiervan zijn de juridische structuur, de formele gezagsverhoudingen en hiërarchie, of de formele procedures. Informele instrumenten richten zich op de sociale kant van het alliantieverband; hoe heeft het leiderschap vorm gekregen, hoe verloopt de communicatie en wat zijn de normen en waarden. Voor antwoorden op vragen als welk palet en welke combinatie van instrumenten gekozen moet worden, zijn veel theoretische modellen denkbaar, maar er is in de praktijk geen gouden regel. 5. Alliantiesturing en -beheersing in de medische wereld Een strategische alliantie sturen en beheersen is dus gecompliceerd. Is er daarnaast nog sprake van een complexe omgeving, zoals een ziekenhuis, dan wordt de uitdaging nog groter. Een medisch specialist gaf in een van de interviews voor mijn scriptie aan: Wij kiezen zelf met wie we samenwerken en niet de bestuurders. Of er moet echt een brandend platform zijn en wij min of meer hiertoe gedwongen worden om te overleven. Deze uitspraak is een reflectie van de reden waarom prikkels van buitenaf in deze veranderingstrajecten vaak goed werken. Hierdoor worden medisch specialisten min of meer gedwongen samen te werken. Een bekende uitspraak in dit verband is ook dat vreemde ogen dwingen. Externe prikkels zijn bijvoorbeeld volumenormen vanuit de specialistenverenigingen, of kaders van de minister. In de gezondheidszorg is er geen sprake van een stabiele markt, er staan landelijk veel stelselwijzigingen op stapel en ook het IBO-rapport (interdepartementaal beleidsonderzoek) stelt veel wijzigingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg voor, 13 Das & Teng 2001, p. 251; Dekker 2004; Ouchi

15 die naar alle waarschijnlijkheid door de politiek overgenomen en doorgevoerd gaan worden. Daarom vind ik dat in deze markt de raden van bestuur van de partnerorganisaties veel invloed moeten uitoefenen ten aanzien van de sturing van hun alliantieverband. Toch is er binnen deze markt wel enige vorm van afwisseling in de mate van sturing en beheersing mogelijk. Bijvoorbeeld op het gebied van beeldvormende technieken, zoals binnen nucleaire geneeskunde, zijn de universitaire medische centra (umc s) redelijk uniek gepositioneerd en is de doelstelling vaak om innovatie te bevorderen. Een samenwerking tussen umc s op dit gebied kan losser gestuurd worden dan een samenwerkingsverband op het gebied van de oncologie. Deze markt is veel concurrentiegevoeliger en vaak veel meer gericht op de vervulling van de beschikbaarheidsfunctie, volumenormen behalen, voldoen aan protocollen en doelmatigheid. Ik wil wel de nuance aanbrengen dat de bovenstaande twee situaties slechts prototypen zijn die in de werkelijkheid vaak meer mengvormen hebben. ESSAYPRIJS 2014 Medisch specialisten als bestuurders Door zijn complexe structuur en cultuur is een ziekenhuis over het algemeen genomen een van de moeilijkste instellingen om te besturen en te beheersen. Bovendien zijn de medisch specialisten gewend om de hoogste in de piramide te zijn. Zij behoren vaak tot de top in hun vakgebied en worden door patiënten op een voetstuk geplaatst. Dat er nog (aan)sturing door een raad van bestuur is, lijkt voor een medisch specialist vaak heel ver weg (ze zijn hier bijna allergisch voor). Het gezag van ziekenhuisbestuurders hangt dus sterk af van het draagvlak en de gunfactor onder de medisch specialisten. Bestuurders die eenzijdig op de financieel-economische positie zitten, zonder oog voor het bijzondere van de ziekenhuiscultuur, zullen het mijns inziens lastig hebben. Het verloop onder ziekenhuisbestuurders is dan ook groot. Het verdient de aanbeveling om alleen ervaren en verstandig manoeuvrerende bestuurders in de leiding van een ziekenhuis op te nemen. Bij voorkeur met ervaring en kennis van het medisch vakgebied. Omgekeerd, medisch specialisten zonder noemenswaardige managementervaring zijn vaak geen ervaren bestuurders. Zij worden hier tijdens hun leer-loopbaan niet voor opgeleid. Daarnaast vormt het leiderschap in hun eigen wereld een struikelblok, omdat het in de geldende cultuur niet gebruikelijk is de eigen collegae te beïnvloeden en aan te spreken. Uiteraard kan 15

16 ESSAYPRIJS 2014 met de juiste opleiding en loopbaanervaring de stap naar een bestuurlijke functie zeker gezet worden. In een ziekenhuis zijn de medisch specialisten meestal prominent opgenomen in de managementhiërarchie. Dit wordt professionals in the lead genoemd. Het beoogde doel is sommige medisch specialisten een ruimere taak te geven bij de sturing van de organisatie. Hierdoor kunnen zij een brug slaan tussen de bestuurders en managers en een sleutelrol vervullen bij de beïnvloeding van hun eigen collegae. In de praktijk blijkt de logica van de medische wereld maar moeilijk te verenigen met bestuurlijke taken. De belangrijkste reden hiervoor is dat opdrachten geven en terugkoppeling vragen aan gelijken of collegae die hoger in de hiërarchie staan, in de medische cultuur ongewoon en zelfs ongewenst is. Afwijken van deze ongeschreven regels leidt tot conflict en uiteindelijk tot uitstoting van de groep, terwijl lidmaatschap onder medici juist zo belangrijk is. 14 Zoals eerder gesteld, is er weinig literatuur beschikbaar over wat de medische habitat betekent voor sturing en beheersing over de grenzen van de eigen organisatie heen. Uit interviews met ervaringsdeskundigen en medisch specialisten blijkt dat de medische habitat wel degelijk invloed heeft op de sturing en beheersing van alliantieverbanden. Het hangt af van de samenwerkingsdoelstellingen in hoeverre het van belang is of een medisch specialist deel uitmaakt van de sturing en beheersing van het verband. Wanneer de samenwerking in een belangrijke mate gericht is op innovatie, is het vaak effectiever om een medisch specialist de bestuurder van het alliantieverband te laten zijn. Deze heeft immers veel affiniteit met de inhoud en kan bijvoorbeeld als boegbeeld fungeren van het innovatieproject. Wanneer het alliantieverband gericht is op doelmatigheid, ben ik van mening dat het beter is te kiezen voor een bestuurder met een meer bedrijfskundige achtergrond, die voldoende oog heeft voor de specifieke cultuur in de medische wereld. Uiteraard is dit weer een prototypering. In de praktijk is er vaak sprake van veel meer mengvormen. 14 Witman

17 Sturings- en beheersingsinstrumenten De inzet van de verschillende sturings- en beheersingsinstrumenten is afhankelijk van de beoogde doelen van het alliantieverband. Wanneer men volumenormen wil behalen of de continuïteit en bereikbaarheid van patiëntenzorg wil garanderen, lijkt het vaak beter om meer formele instrumenten in te zetten. Dit moeten met name instrumenten zijn die de beoogde uitkomsten van het alliantieverband kunnen sturen en beheersen. In de medische wereld zien we echter dat individuele personen (vaak de medisch specialisten) veel macht hebben en de samenwerking kunnen maken of breken. Zij zijn, door hun specifieke kennis en kunde, beperkt vervangbaar en spelen dus sowieso een rol bij de opzet, inrichting en beheersing van het alliantieverband. Uit literatuuronderzoek blijkt dat in een dergelijke situatie sterk ingezet moet worden op informele sturings- en beheersingsinstrumenten: die zijn er immers met name op gericht om vertrouwen te creëren en begrip te kweken voor elkaars situatie. ESSAYPRIJS 2014 Uit de interviews met medisch specialisten concludeerde ik ook dat de informele sturings- en beheersingsinstrumenten cruciaal zijn; zet in op de sociale aspecten binnen het alliantieverband. Er moeten sterke relaties en goede communicatieve verhoudingen ontstaan tussen bestuurders, maar zeker tussen en met de medisch specialisten. Alleen dan zal het alliantieverband succesvol worden. Een voorbeeld van een informeel instrument is het organiseren van gezamenlijke sociale bijeenkomsten, bijvoorbeeld etentjes of borrels. Deze blijken in de praktijk zeer waardevol. Een medisch specialist vertelde mij: Het organiseren van een maandelijkse borrel bleek een uitstekende zet. Hier werden de nieuwe ideeën besproken en zaken die voorheen onbespreekbaar waren, leken onder het genot van een drankje ineens bespreekbaar. Goed vertrouwen wordt door veel medisch specialisten benoemd als doorslaggevend punt bij het aangaan van strategische allianties. In de literatuur wordt veel geschreven over de relatie tussen vertrouwen en sturing dan wel beheersing. Zij kunnen elkaar beïnvloeden en gezien worden als enerzijds een complement en anderzijds een substituut: in een situatie waarin er meer vertrouwen is, is er minder nadruk op sturing en beheersing nodig (substituut). Vertrouwen ondersteunt ook effectieve 17

18 ESSAYPRIJS 2014 sturings- en beheersingsinstrumenten, die weer de creatie van vertrouwen versterken (complement). 15 De raden van bestuur moeten een faciliterende rol spelen bij het laten groeien van vertrouwen. Zij moeten vooraf kaders stellen die duidelijk maken dat de medisch specialisten niet te veel vanuit hun eigen belangen moeten denken, omdat het vertrouwen hierdoor geschaad wordt. Persoonlijke belangen en verborgen agenda s worden als een van de grootste faalfactoren van alliantieverbanden genoemd. Een van de geïnterviewden had hier persoonlijk ervaring mee. In mijn situatie had er veel meer gesproken moeten worden over de persoonlijke ambities. Vragen zoals wat wil jij persoonlijk bereiken met deze samenwerking en wat maakt je trots zijn niet gesteld, terwijl deze volgens mij wel heel belangrijk zijn om te stellen. Het initiatief mislukte. Het was een dure les. Andere veelgenoemde informele beheersingsinstrumenten zijn aandacht besteden aan cultuur en het belang van gezamenlijkheid. Strategische allianties kunnen schade oplopen, maar evenzeer profiteren van cultuurverschillen tussen de partners (leren van elkaar). Ervaring leert dat te weinig begrip van de cultuurverschillen tot conflicten kan leiden. Vroeg in het proces van samenwerken moeten verschillen in cultuur benoemd worden en zijn activiteiten nodig die ertoe leiden dat men elkaars cultuur leert kennen en respecteren. De ervaring leert ook dat het wenselijk is om duidelijk het signaal aan de medewerkers te geven dat de samenwerking een feit is en dat beide organisaties voortaan als een gezamenlijke organisatie worden beschouwd. De resultaten van informele sturings- en beheersingsinstrumenten zijn vaak moeilijk meetbaar en te beïnvloeden. Daarom moeten de formele instrumenten zeker niet vergeten worden. Deze moeten op orde zijn. Vaak wordt eerst gewerkt aan een goede juridische structuur, waardoor er een stevig bestuurlijk kader ontstaat. In de praktijk blijkt dat een goede organisatie van toezicht en verantwoording aandacht vergt. Dit kan in de zorg bovendien veel steviger worden aangepakt. Toezicht houden op instellingen in de gezondheidszorg wordt nog te veel gezien als een erebaan. Uit de praktijk blijkt dat in veel raden van toezicht toezichthouders 15 Dekker

19 zitten die beperkte inhoudelijke kennis hebben van de zorg. In de afgelopen jaren zijn er in verschillende ziekenhuizen onacceptabel veel incidenten geweest, zoals: medisch incompetent handelen, privacyschending, gebrek aan samenwerking tussen specialisten, tekortschietende infectiepreventie. In veel van deze casussen is achteraf geconcludeerd dat de raad van toezicht onvoldoende in staat was om bij te sturen. Enerzijds omdat dit orgaan onvoldoende zicht had op en kennis had over de situatie en anderzijds omdat de toezichthouders hun verantwoordelijkheid niet namen. Dit is een belangrijk verbeterpunt. ESSAYPRIJS 2014 Daarnaast zijn financiële afspraken onmisbaar. Het lijkt vaak alsof het in de gezondheidszorg niet om geld gaat; het doel is immers mensen helpen. Toch is dit niet helemaal waar. Geld is juist belangrijk. Niet alleen op organisatieniveau, maar zeker ook voor de medisch specialisten zelf. Als een strategische alliantie wordt ingericht en bestuurd, moet het dus ook over geld gaan. Veel medisch specialisten benoemen als een cruciaal formeel instrument het definiëren van de stip op de horizon ; dus wat het uiteindelijke doel van de samenwerking en de bijbehorende doelstellingen zijn. Deze stip moet door de medisch specialisten geaccepteerd worden. Het zomaar opleggen werkt niet. Veel geïnterviewde medisch specialisten plaatsen wel kanttekeningen bij het strak vormgeven van de gewenste kortetermijnuitkomsten wanneer een alliantieverband is opgezet met het doel samen te excelleren in wetenschappelijk onderzoek. Dit, in het bijzonder doelen stellen, turven en scope bepalen, werkt volgens hen niet in de wetenschap. Om innovatieve behandelingen te ontwikkelen is juist moed en durf nodig om outside the box te denken en te handelen. Alle beoogde uitkomsten formeel willen vastleggen, beperkt dikwijls de creativiteit. Verbeteren en vernieuwen als continu proces Verschillen in succespercentages tussen verschillende strategische allianties maken duidelijk dat er steeds geleerd moet worden van de nieuwe manier van sturen en beheersen. Verbeteren en vernieuwen zijn een continu proces en moeten centraal staan in het alliantieverband. De opdracht van een ziekenhuis is immers oplossingen te vinden voor maatschappelijke opgaven, in casu: de gezondheidszorg 19

20 ESSAYPRIJS 2014 optimaliseren. Daarom is aanpassen aan veranderingen in de interne en externe omgeving essentieel. De eerdergenoemde sturings- en beheersingsinstrumenten hebben vooral een ex ante karakter ; zij zijn bedoeld om de gewenste uitkomsten vooraf te beïnvloeden. Uit de diverse interviews en bevestigd in de literatuur blijkt dat het verstandig is ook instrumenten in te zetten die ex post gericht zijn. 16 Een veel genoemd instrument is een prestatiemethodiek die de uitkomsten op concrete prestatie-indicatoren meet. Dit moet gekoppeld zijn aan een beloningssysteem. Beloningen zijn vaak een belangrijke drijfveer om gestelde doelen van een strategische alliantie te helpen bereiken. 17 De uitkomsten van deze methodiek moeten continu gevolgd worden en zijn bedoeld om de koers vast te houden of bij te stellen. Het inzetten van een dergelijk systeem van monitoring en beloning is echter een stap die veel organisaties pas laat nemen. Een geïnterviewde bestuurder zei: We zijn al zo blij met het resultaat tot nu toe. Dit is een uitdaging voor de komende periode. Een van de geïnterviewde medisch specialisten heeft ervaring met het inzetten van een klaagboek : Vooral in het begin van een veranderingsproces gaan er vaak dingen mis. Door medewerkers een plek te bieden waar ze dit kunnen melden, ontstaat er vaak al rust. 6. Reflectie De titel van deze bijdrage luidt Alliantiesturing en -beheersing in de medische habitat: een complexe uitdaging. Kenmerken van het werk van medisch specialisten zijn vakmanschap en continue innovatie. Gezag en autoriteit zijn belangrijke waarden. Een hiërarchische en heel directieve aansturing kan leiden tot irritatie, weerstand en demotivatie bij de medisch specialisten. Ook kent hun netwerk vaak hechte en gesloten grenzen. Om medisch specialisten te vragen intensief te gaan samenwerken met specialisten van een ander ziekenhuis, die voorheen gezien werden als hun concurrenten, is dus vrijwel een onmogelijke opgave. Toch zie ik intensieve samenwerking tussen ziekenhuizen, waaronder een strategische alliantie, als een goede strategische optie om ambities te verwezenlijken op het 16 Anderson & Sedatole De Man

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Compliance & Integriteit

Compliance & Integriteit VU magazine Compliance & Integriteit nr 3 december 2010 Compliance in de Zorg Compliance: meer dan een second opinion Veilig Incident Melden Ziekenhuis: een maatschappelijke onderneming Dokters als manager

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie