Agenda regieraad Dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda regieraad Dienstverlening"

Transcriptie

1 - de Agenda regieraad Dienstverlening 13 januari 2015, uur, COAP, Theo Sonneveld zaal, Lange Voorhout 13 Den Haag. 1. Opening en mededelingen Welkom door de voorzitter. 2. Verslag Vaststellen van het verslag van 18 november 2014 Bijlage: 2 Conceptverslag voorbereidende regieraad Dienstverlening 18 november Clusterplan Dienstverlening In het clusterplan Dienstverlening worden de rol, agenda en deelnemers van de regieraad Dienstverlening beschreven. Aan de regieraad wordt gevraagd om: bijgevoegde stukken, inclusief de voorgestelde thema s en prioriteiten te bespreken; - aan te geven of er nog belangrijke thema s of prioriteiten ontbreken - de bijgevoegde stukken vast te stellen. Bijlage: 3a Notitie over doelstelling en rol Regieraden 3b Voorstel inrichting regieraad Dienstverlening 3c Concept clusterplan Dienstverlening 4. Governance Overzicht gremia en concept voorstel tot samenvoeging. Aan de regieraad wordt gevraagd om eventuele adviezen in relatie tot het creëren van een kleinere en slagvaardigere governance op Dienstverlening mee te geven aan het bureau Digitale Overheid. De nieuwe governance zal uiteindelijk vastgesteld worden door het Nationaal Beraad Digitale Overheid. Bijlage: 4 Overzicht bestaande governance/gremia 5. Ter bespreking: toekomstverkenning berichtenboxen Er is een verkenning gestart naar de mogelijke integratie van de berichtenbox Mijnoverheid en de berichtenbox bedrijven. Bespreking van de stand van zaken en de rol van de regieraad Dienstverlening Bijlage: 5 Notitie toekomstverkenning berichtenboxen 6. Ter bespreking: stand van zaken SGO9 in relatie tot Digicommissaris Bijlage: 6 Stand van zaken 5G09 7 Rondvraag en sluiting Bijlagen ter informatie Financieel overzicht GDI Digicommissaris

2 Agenda regieraad Dienstverlening 13 januari 2015, uur, COAP, Theo Sonneveld zaal, Lange Voorhout 13 Den Haag. Digicom missaris

3 Bijlage 3a: doelstelling en rol regieraden 1. Doelstelling en rol Regieradeni Uitgangspunt bij de invulling van de governancestructuur is gezamenlijke sturing vanuit alle betrokken partijen, op basis van een duidelijke rolverdeling en het nemen van verantwoordelijkheid. Vanuit het geheel van de GDI, naar clusters, naar een gedeelte van gezamenlijke voorzieningen dan wel één voorziening. Met uitdrukkelijk oog voor nadere invulling van opdrachtgeverschap bij de invulling van de afnemersraden op tactisch/operationeel niveau. Er zijn in de governance vier regieraden voorzien: Dienstverlening, Identiteit en Authenticatie, Gegevens en Interconnectiviteit. Deze regieraden dragen zorg voor doorzettingskracht op de doorontwikkeling/innovatie, het gezamenlijk gebruik en de zorg voor continuïteit en financiering, waarbij de ontwikkelingen op zowel maatschappelijk als technologisch gebied continu worden betrokken. De regieraden dragen tevens zorg voor de integraliteit van de GDI elementen in een cluster. Deze doelstelling en rol kunnen worden geoperationaliseerd in de volgende uitgangspunten voor de regieraden: De regieraad wordt ingesteld door en met mandaat van het Nationaal Beraad Digitale Overheid. De regieraad is, binnen het gegeven mandaat, het besluitvormend gremium op onderwerpen die de samenhang van de voorzieningen uit het cluster betreffen en op onderwerpen die vanuit de afnemersraden van de verschillende voorzieningen ter besluitvorming worden voorgelegd. De regieraad beperkt zich daarbij niet tot proces maar heeft een inhoudelijke rol in de besluitvorming. De besluitenlijst van de regieraden wordt aan het Nationaal Beraad gestuurd. De regieraad voert regie op de totstandkoming, instandhouding en financiering van een samenhangende set generieke voorzieningen, waarmee overheidsorganisaties de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven effectief en efficiënt in kunnen richten. De regieraad stuurt op de invulling van de noodzakelijke (rand)voorwaarden, waaronder financiering, wetgeving, privacy en informatieveiligheid. Voor onderwerpen die uitsluitend spelen binnen één voorziening uit de GDI, heeft de regieraad (gevraagd of ongevraagd) een adviserende rol. Informatie en escalatie naar het Nationaal Beraad vindt plaats als een onderwerp de volle breedte van de GDI aangaat, of als in de regieraad geen eensgezindheid kan worden bereikt op een bepaald onderwerp. De Directeur Bureau Digitale Overheid is onafhankelijk voorzitter van de Regieraden; De regieraad kan onderwerpen en vragen agenderen in afnemersoverleggen en in de klankbordgroepen voor burgers en bedrijven. De deelnemers van de Regieraden zijn voor de eigenaar, opdrachtgever en beheerder van een voorziening het eerste aanspreekpunt in geval van een calamiteit bij de voorziening. 2. Onderwerpenz De Regieraden stellen een (meer)jarenplan (clusterplan) op (als één van de onderdelen van het Digiprogramma), met doelstellingen ten aanzien van innovatie en doorontwikkeling, beheer & exploitatie, aansluiting, implementatie en gebruik van de elementen in het cluster, toekomstige ontwikkeling en financiële consequenties. De financiële consequenties zijn afgestemd met de Oplegger en Uitwerking Governancestructuur op hoofdlijnen; Nationaal Beraad Oplegger en Uitwerking Governancestructuur op hoofdlijnen; Nationaal Beraad Digicommissaris

4 Bijlage 3a: doelstelling en rol regieraden directies FEZ van de moederorganisaties. 3 De uitwerking van genoemde doelstellingen vindt plaats in nader overleg tussen beleidseigenaar en opdrachtgever. Er is één samenhangend financieel overzicht van de GDI. De regieraden hebben de verantwoordelijkheid hun deel van dit overzicht actueel te houden. Het financieel overzicht sluit aan bij de (departementale) begroting(en). Als er onoplosbare knelpunten ontstaan worden deze voorgelegd aan het Nationaal Beraad Digitale Overheid, ondersteund met mogelijke oplossingen. In de regieraad worden de voortgang van het clusterplan, de benodigde noodzakelijke generieke randvoorwaarden én de mandaten voor de afnemersraden besproken en vastgesteld. Ook worden indien nodig inhoudelijke bespreekpunten geagendeerd. Hieruit volgt de volgende voorraadagenda voor de regieraden In kaart hebben van bestaande governance en inregelen nieuwe governance (welke overleggen kunnen opgaan in regieraad? Kunnen we afnemersoverleggen efficiënter vormgeven?) Aansluiting op en gebruik van de voorzieningen (voortgang, samenhang, belemmeringen en randvoorwaarden om die samenhang te realiseren) Bespreken van strategische ontwikkelingen die impact hebben op de onderwerpen en voorzieningen van de betreffende regieraad. Scope van het cluster (welke voorzieningen horen in dit cluster?) Wetgeving Europese/internationale ontwikkelingen die GDI raken Financiering Releasekalenders en aansluitkalenders Privacy en informatieveiligheid 3. Deelnemers In de Regieraad zijn in ieder geval de volgende rollen vertegenwoordigd: Beleidsverantwoordelijken (eigenaar van een voorziening), opdrachtgevers van de GDI elementen (sturen op realisatie, binnen de kaders van de beleidsopdracht), (vertegenwoordigers van) afnemers (vertegenwoordigers van) beheerders van de GDI elementen (vertegenwoordigers van ) leveranciers/marktpartijen (indien van toepassing) Het is belangrijk dat de deelnemers aan de regieraad met gezag en mandaat kunnen opereren in de regieraad, zodat besluiten die worden genomen ook daadwerkelijk leiden tot opvolging en uitvoering. Qua gevraagd niveau van de deelnemers moet rekening worden gehouden met de positionering t.o.v. het Nationaal Beraad en het gegeven dat leden van de regieraad gevraagd worden om een achterban te vertegenwoordigen die breder is dan hun eigen organisatie. Gedacht wordt daarom aan directeuren beleidsdepartementen, divisiedirecteuren, ed. Onafhankelijk voorzitter van de regieraden is Hans van der Stelt, Directeur Bureau Digicommissaris. Het secretariaat van de regieraden wordt ingevuld door de clusterregisseurs van het bureau Digicommissaris. Dit is in lijn met de uitspraak van de Inspectie Rijksfinanciën van 3 december 2014 Ingebracht vanuit de voorbereidende Regieraden Dienstverlening en I&A, verslagen 18 november 2014 De programmanager financiën en de coördinator financieel advies van het Bureau Digicommissaris zijn agendalid en nemen in voorkomende gevallen deel aan de regieraad. Digicommissaris

5 Bijlage 3a: doelstelling en rol regieraden Bepalen rollen in Regieraaci Deelnemers aan de regieraad hebben in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid om te sturen op de GDI vanuit het maatschappelijke belang. Daarnaast zitten deelnemers aan tafel vanuit een bepaalde rol en met een bepaalde achterban (zie hierboven). De samenstelling van de regieraad en de rolverdeling moet per regieraad worden vastgesteld. Concretîsering (relatie met) afnemersraden In de regieraden wordt besloten welke bestaande overleggen op kunnen gaan in de regieraad en welke overleggen als voorportalen en/of afnemersraden nodig zijn/kunnen voortbestaan. Samenhang over clusters Ieder cluster kent thema s en onderwerpen die de inhoud van meerdere voorzieningen raken. Er zijn ook thema s die spelen op het niveau van de GDI als geheel en die in die samenhang moeten worden bezien: wetgeving, vernieuwing van de GDI, etc. Het is de taak van het Digibureau om scherp te zijn op de juiste en tijdige agendering en bespreking van deze thema s, ook de leden van de verschillende regieraden hebben hier een (agenderende) rol. Afspraken en aanspreken Ambities ten aanzien van gebruik en implernentatie van voorzieningen verschillen vaak per overheidsorganisatie. In de regieraad worden hierover met elkaar heldere afspraken gemaakt (bijvoorbeeld in te accorderen aansluitkalenders). De Regieraad maakt en monitort de gezamenlijke afspraken, helpt elkaar bij de realisatie hiervan en spreekt elkaar zo nodig aan op ieders verantwoordelijkheid. Overige afspraken De agenda en stukken voor een Regieraad worden zeer ruim van te voren verstuurd, zodat afstemming met de achterliggende partijen mogelijk is. Bezien zal worden of vanuit het Bureau Digicommissaris het proces van afstemming gefaciliteerd kan worden. Vervanging in de Regieraad vindt op gelijk of bovenliggend niveau plaats. Mogelijke spoedeisende actuele ontwikkelingen en/of calamiteiten kunnen te allen tijde tijdens de Regieraad aan de orde worden gesteld; er kan ook na overleg met voorzitter en secretariseen Regieraad voor worden bijeengeroepen. Frequentie van de regieraad: in eerste instantie acht keer per jaar. Uiteindelijk gaat het er om gezamenlijke doorzettingskracht te organiseren door een juiste bezetting en inhoud te geven in de Regieraden en afspraken te maken in het Digiprogramma (afspraken over waar je met elkaar naar toe werkt). Die afspraken gaan over inhoud, randvoorwaarden, gebruik en implementatie. Met de mogelijkheid tot escalatie naar het Nationaal Beraad, indien noodzakelijk. Digicommissaris

6

7 Bijlage 3b Voorstel inrichting Regieraad Dienstverlening 1. Inleiding De regieraad Dienstverlening voert in opdracht van het Nationaal Beraad- regie op de totstandkoming, instandhouding en (door)ontwikkeling van de voorzieningen binnen het cluster. De Regieraad Dienstverlening vult dit in door de onderliggende governance in te regelen en partijen vanuit hun specifieke rol te faciliteren. De Regieraad laat zich informeren over de voortgang en de inhoud, en geeft inhoudelijk en bestuurlijk richting aan de afnemersraden via gevraagd en ongevraagd advies op de onderwerpen binnen het cluster. De Regieraad Dienstverlening komt in januari voor de tweede keer bij elkaar (een voorbereidende regieraad vond plaats op 18 november). In de regieraad op 13 januari zal gesproken worden over de representativiteit en de volledigheid van de voorlopige ledenlijst. Conform afspraak is een concept clusterplan Dienstverlening opgesteld, waarin de in het Nationaal Beraad geaccordeerde ambities zijn doorvertaald naar inhoudelijke thema s en prioriteiten voor de Regieraad Dienstverlening (inclusief de in het eerste voorbereidende overleg genoemde thema s). De Regieraad stelt daarmee de prioritering van de ambities en thema s voor 2015 e.v. vast. De inhoud van het clusterplan Dienstverlening zal worden vastgelegd in het op te stellen Digiprogramma. Het Nationaal beraad stelt het Digiprogramma vast. 2. Scope: welke GDI voorzieningen vallen in het cluster In het Nationaal Beraad van september zijn de GDI voorzieningen vastgesteld. Voor de Regieraad Dienstverlening betreft het de volgende voorzieningen Het betreft de voorzieningen: Websites Overheid.nl Digitaal Ondernemersplein Antwoord voor bedrijven Samenwerkende Catalogi GeersonaIiseerde ortalen MijnOverheid: Persoonlijke Gegevens Lopende Zaken Berichtenbox voor Burgers Berichtenbox voor Bedrijven Ondernemingsdossier Dienstverleninci aan bedrijven Standard Business Reporting efactureren Voor wat betreft SBR en efactureren is het volgende onderscheid gemaakt. Binnen de Regieraad Dienstverlening ligt de focus voor deze diensten op de vraag hoe de dienstverlening aan bedrijven met gebruikmaking van SBR en efactureren eenduidig vormgegeven kan worden. De lijn van onderliggende gegevens, processen, techniek en standaarden behorende bij deze diensten wordt besproken binnen het cluster Interconnectiviteit. 3. Voorlopige ledenhijst Op basis van de uitkomsten van de eerste voorbereidende Regieraad Dienstverlening wordt onderstaand voorstel voor de bezetting van deze Regieraad gedaan: 1. Hans van der Stelt, Bureau Digicommissaris, voorzitter 2. Daisy Geurts, Bureau Digicommissaris, secretaris 1

8 3. René Bagchus, BZK (beleidseigenaar diverse voorzieningen) 4. Mark Bressers, EZ (beleidseigenaar diverse voorzieningen) S. Steven Luijtjens, Logius (beheerorganisatie diverse voorzieningen) 6. Hans Houdijk, MT DICTLJ (beheerorganisatie diverse voorzieningen) 7. Nog te bepalen vertegenwoordiging vanuit de Manifestgroep (als opdrachtgever/afnemer) 8. Nog te bepalen vertegenwoordiging vanuit mede-overheden (als afnemers) 9. Nog te bepalen deelnemer vanuit VNO-NCW als vertegenwoordiger bedrijfsleven 10. Nog te bepalen vertegenwoordiging vanuit de Inspecties 11. Nog te bepalen vertegenwoordiging vanuit Klein Lef (als afnemers) 2

9 Bijlage 3c Concept clusterplan Regieraad Dienstverlening 1. Inleiding De overheid: biedt vraaggerichte, vindbare, begrijpelijke, veilige en efficiënte dienstverlening; sluit vraaggericht aan op de behoeftes van burgers, bedrijven en instellingen; bevordert het terugdringen van administratieve lasten en regeidruk voor burgers en bedrijven. Samenhangende en organisatieoverstijgende digitale overheidsdienstverlening kan hier in grote mate aan bijdragen. In het cluster Dienstverlening zijn voorzieningen opgenomen die bijdragen aan het verstrekken en uitwisselen van berichten en informatie tussen overheid, burgers en bedrijven ter ondersteuning en uitvoering van de overheidsdienstverlening. Het betreft de voorzieningen: Porta Is Overheid.nI Digitaal Ondernemersplein Antwoord voor bedrijven Samenwerkende Catalogi Genersonaliseerde voorzieningen MijnOverheid: Persoonlijke Gegevens Lopende Zaken Berichtenbox voor Burgers Berichtenbox voor Bedrijven Ondernemingsdossier Dienstverlening aan bedrilven Standard Business Reporting efactureren De Regieraad Dienstverlening stuurt op de samenhang tussen deze voorzieningen, op een zodanige manier dat deze zowel bijdragen aan (beleids)doelstellingen van departementen en uitvoeringsorganisaties als ook aan een goede vraaggerichte dienstverlening aan burgers en bedrijven. De regieraad stuurt tevens op brede aansluiting door overheidsdienstverleners op de generieke voorzieningen en op een gedegen financiële onderbouwing van activiteiten en plannen. 2. Actuele thema s Dienstverlening Onderstaande actuele thema s zijn geadresseerd in het eerste voorbereidende overleg Regieraad Dienstverlening én volgen tevens uit de ambities dienstverlening, voorgelegd aan het Nationaal Beraad (NB) van 9 december Verbreden gebruik berichtenboxen voor burgers en bedrijven (NB) Aansluiting op én gebruik van de berichtenbox voor burgers en bedrijven, leveren resultaten op in termen van (soms al ingeboekte) besparingen voor de overheid. Ook levert dit gebruikersgemak, lastenverlichting en veilige toegang tot overheidscorrespondentie op voor burgers en bedrijven. Het is nodig dat het aantal aansluitingen op en het gebruik van de berichtenboxen sterk wordt vergroot, zowel aan de kant van overheidsorganisaties als aan de kant van burgers en bedrijven. De afspraken die de afgelopen jaren hierover al zijn gemaakt, moeten nu worden omgezet in daadkracht. In de Regieraad Dienstverlening worden de afspraken over het verbreden van het gebruik vastgelegd en spreken partijen elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheden en commitment. 1 Dienstverlening is het leveren van een dienst of pakket van diensten aan een andere partij. Dienstverlening wordt door de Van Dale gedefinieerd als: hulp die een persoon, instantie of onderneming biedt aan het publiek. Onder een dienst verstaat men in de economie niet-fysieke goederen. Dit onderscheid tussen goederen en diensten wordt wel gemaakt in het dagelijks spraakgebruik of in statistieken, maar niet in de economische wetenschap. Zowel goederen als diensten worden vaak aangeduid als producten. 2 Uitwerking Ambities Nationaal Beraad, Vertrekpunt 2017.

10 2. Integratie? harmonisatie berichtenboxen (één gezamenlijke berichtenbox) (N B) Er zijn nu twee berichtenboxen ontwikkeld en in gebruik. De twee berichtenboxen verschillen van elkaar qua concept, wettelijke inbedding en governance. Dit leidt tot diffuse overheidsdienstverlening, zowel voor overheidsdienstaanbieders die moeten aansluiten op twee berichtenboxen. Bijvoorbeeld zzp ers (ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid) ontvangen nu afhankelijk van de afzender berichten van de overheid in twee verschillende berichtenboxen. In het kader van samenhangende dienstverlening aan burgers en bedrijven loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor één gezamenlijke berichtenbox voor burgers en bedrijven. Hiervoor is een opdrachtgeversoverleg ingericht. 3. Overheidsbrede Portaalfunctie voor burgers en bedrijven en toeleiding (NB) Binnen de overheid zijn meerdere portalen voor verstrekking van informatie. Twee portalen ontwikkelen zich tot de brede informatieportalen voor burgers of bedrijven: overheid.nl voor burgers en het digitaal ondernemersplein voor bedrijven. Het gaat dan over niet-gepersonaliseerd informatie van de hele overheid, inclusief toeleiding naar diensten en transacties en overheidsorganisaties. Voor die toeleiding zijn verschillende keuzes te maken, steeds vaker gebeurt dat met Google(-achtige) technologie. Relevante vragen op dit thema zijn: Hoe verhouden de portals voor burgers en bedrijven zich tot elkaar? Wat is wenselijk? Kunnen burgers en bedrijven makkelijk informatie vinden, die over overheidsorganisaties heen gecombineerd is (levenssituaties, thema s)? Is no wrong door een uitgangspunt en blijft toegang via organisatiespecifieke portalen mogelijk? Hoe moet aansluiting gevonden worden op de opkomst van mobile devices en daarmee samenhangend de komst van responsive design en/of apps. De Regieraad Dienstverlening stuurt op visieontwikkeling over de toekomst van overheidsportalen én de inrichting daarvan, rekening houdend met de huidige zoekfuncties, opkomst van mobile devices en aansluiting op de vraag en het zoekgedrag van burgers en bedrijven. Deze visieontwikkeling komt tot stand met gezamenlijke inbreng van zowel beleidsdepartementen als uitvoerders. 4. Verkenning functie Lopende zaken van MijnOverheid in relatie tot dienstverlening (NB) Er is géén gezamenlijke ambitie over de vorm van het verstrekken van statusinformatie en/of procesinformatie en ook over de urgentie daarvan wordt verschillend gedacht binnen de overheid De functie Lopende zaken binnen MijnOverheid staat daarmee ter discussie Een nadere detaillering in ambities is nodig, namelijk: Gaat het over het verstrekken van procesbeschrijvingen op hoofdlijnen aan de hand van registratiemomenten (aanvraag is ontvangen, aanvraag is in behandeling, document is verzonden) of Gaat het over individuele informatie per persoon of bedrijf op basis van informatie uit een klantsysteem? Gezien de diversiteit van de processen van overheidsorganisaties en de context waarbinnen processen plaatsvinden, zullen organisaties zoveel mogelijk zelf hun vorm van proces/statusinformatie bepalen en ontsluiten. Identieke processen generiek maken en standaardiseren kan helpen om procesinformatie gemakkelijker aan te bieden (voornamelijk gemeenten). Dit thema zal in Regieraad worden geagendeerd zodat er een gezamenlijke beeld kan worden bepaald en er afspraken kunnen worden gemaakt over de te zetten vervolgstappen. 5. Regie op gegevens door burgers en bedrijven. Burgers en bedrijven de mogelijkheid bieden om zelf over hun eigen gegevens te kunnen beschikken en uit te wisselen met de overheid en private partijen. Er is in het kader van SGO9- een strategische verkenning onderweg. Deze verkenning geeft inzicht in de bestaande vraagstukken hierover, onderzoekt de juridische mogelijkheden (ook gezien de verschillen tussen burgers en bedrijven), vormt het kader voor een aantal pilots en geeft scenario s weer. De strategische verkenning en vervolgactiviteiten worden binnen de governance van de Regieraad Input vanuit de workshops voor de ambities nationaal Beraad De functionaliteit lopende zaken van MijnOverheid wordt door ca. 60 gemeenten gebruikt en kan door organisaties, die geen eigen MijnDomein hebben, worden ingezet.

11 Gegevens geagendeerd. Er ligt een relatie met de regieraad Dienstverlening omdat het hier gaat om uitwisseling van gegevens tussen burgers/bedrijven en de overheid, op een manier die bij het Ondernemingsdossier al wordt toegepast. Voor de Regieraad Dienstverlening is interessant: hoe gaan we om met at sprakenstelsels en initiatieven op dit terrein en wat is de relatie met andere voorzieningen uit dit cluster zoals ondernemers Plein. 6. Visie op dienstverlening (wat is dienstverlening, gemeenschappelijke kaders) Vanuit verschillende gremia en programma s zijn al eerder visiedocumenten opgesteld zoals de overheidsbrede visie op dienstverlening, de visie op overheidsdienstverlening 2020, de visie dienstverlening samen doen van de BRG Beleidsdoelstellingen zijn opgenomen in bestuurlijke brieven aan de Tweede Kamer Belangrijke thema s die terugkomen in de verschillende visies zijn: Burgers en bedrijven beter betrekken bij beleids- en ontwerpcriteria voor digitale overheidsdienstverlening; Initiatieven voor gemeenschappelijk gebruik worden bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties in pilotvorm vanuit burgerperspectief ontwikkeld. Succesvolle initiatieven worden gestandaardiseerd en vervolgens breed ingezet; Vraaggericht ontwerpen van digitale dienstverlening met aandacht voor behoeften (wensen/eisen) burgers en bedrijven. Deze kunnen worden opgepakt met de klankbordgroep(en) voor burgers en bedrijven. De Regieraad stelt met inbreng van deze visiedocumenten en beleidsdocumenten de prioriteiten en kaders voor de overheidsdienstverlening over 2-4 jaar vast. De Regieraad dienstverlening stuurt op het beter betrekken van burgers en bedrijven bij de dienstverlening van de overheid, onder andere door de inbreng uit de klankbordgroepen te bespreken en van vervolgacties te voorzien (Rand)voorwaarden cluster Dienstverlening Financiering De financiering van de doorontwikkelagenda s en investeringen voor de voorzieningen binnen dit cluster worden beoordeeld door de Regieraad aan de hand van de opgestelde spelregels t.a.v. financiering. Deze worden onderbouwd ingebracht door de afnemersraden én vragen een expliciet akkoord van de Regieraad, waarna doorgeleiding aan het Nationaal Beraad plaatsvindt. Europese ontwikkelingen PM esens Wetgeving Wetgevingsprogramma BZK en EZ inzake Digitaal Zaken doen met de Overheid. Fraudebestrijding en informatieveiligheid Informatieveiligheid en fraudebestrijding zijn belangrijke thema s van het Digiprogramma. Enerzijds omdat de overheid ervoor moet waken dat er geen weeffouten in de digitale infrastructuur ontstaan waarvan misbruik gemaakt kan worden (beveiliging op orde en privacy geborgd). Anderzijds omdat de overheid dankzij de digitalisering van haar informatiehuishouding steeds meer mogelijkheden heeft om fraude te signaleren en op te sporen: zodat voorkomen kan worden dat er bijvoorbeeld onrechtmatig een beroep wordt gedaan op overheidsvoorzieningen zoals subsidies, uitkeringen, studiefinanciering of inkomensafhankelijke regelingen. Overige aanpalende programma s en initiatieven Het programma Digitaal 2017 van BZK inclusief ontwikkeling Digitaal Hulpplein. Overheidsbrede Dienstverlening 2020 Van organisaties naar organiseren, februari 2014, Initiatief Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) samen met Gemeenten, uitvoeringsinstellingen,koepelorganisaties en ministeries. 6 Dienstverlening: samen doen, een overheidsbrede visie op dienstverlening, mei 2010, de Bestuurlijke Regiegroep dienstverlening en e-overheid. 7 Visiebrief Digitale overheid, 23 mei 2013, MinBZK; Digitale agenda; Beleidsnota, 17 mei 2011, MinFZ

12

13 Concept overzicht huidige besturing Dienstverlening Legenda S=strategisch T= tactisch 0 = operationeel Dienstverlening Naam voorziening Naam overleg WAS Naam overleg WORDT Overheid.nl S: Programmaraad eoverheid voor S: Regieraad dienstverlening burgers (opgeheven in 2013) Mijnoverheid.nl S: Programmaraad eoverheid voor S: Regieraad dienstverlening burgers (opgeheven in 2013) S: Bestuurlijk overleg (BO) S: Regieraad dienstverlening M ijnoverheid/berichtenbox T: Stuurgroep samenvoeging S: Regieraad dienstverlening berichtenboxen 0: Afnemersoverleg 0: Afnemersoverleg MijnOverheid/berichtenbox MijnOverheid/berichtenbox Samenwerkende S: Programmaraad e0verheid voor S: Regieraad dienstverlening Catalogi burgers Berichtenbox voor 0: Client Advisory Board S: Regieraad dienstverlening bedrijven (bedrijfsleven) 0: Client Advisory Board Digitale S: Partnerraad Digitaal S: Regieraad dienstverlening Ondernemersplein Ondernemersplein 0: Regulier Overleg ontwikkeling 0: Regulier Overleg ontwikkeling DOP DOP Antwoord voor 0: Gebruikersgroep Antwoord voor S: Regieraad dienstverlening bedrijven Bedrijven (AvB) 0: Gebruikersgroep Antwoord voor Bedrijven (AvB) Ondernemingsdossier S: Beraad ondernemingsdossier S: Regieraad dienstverlening 0: Werkgroepen 0: Werkgroepen efactureren S: Stuurgroep Digilnkoop Nader te bepalen S: Stuurgroep SMeF Nader te bepalen 0: Afnemersoverleg Digilnkoop Nader te bepalen SBR S: SBR Stuurgroep Nader te bepalen S: SBR Beraad T: Projectleidersoverleg T: Platform Expertgroepen 0: Werkgroepen projectboard internationaal

14

15 Notitie Rol van Regieraad Dienstverlening in toekomstverkenning berichtenboxen relatie tot onderzoek Ingebracht door: Hans Blokpoel (voorzitter van het Opdrachtgeversoverleg Toekomstverkenning berichtenboxen) Aanleiding Het Opdrachtgeversoverleg Toekomstverkenning Berichtenboxen heeft, afgestemd met EO MijnOverheid en SGO9, een offerteaanvraag gedaan voor een toekomstverkenning berichtenboxen Mijnoverheid en Bedrijven. Vraagstelling Aan de regieraad Dienstverlening wordt voorgesteld om: - De voorbereiding en uitvoering van het onderzoek onder sturing van het Opdrachtgeversoverleg toekomstverkenning berichtenboxen te laten plaatsvinden. - De uitkomsten van het onderzoek, met een advies van het Opdrachtgeversoverleg en het BO MijnOverheid, voor besluitvorming in de Regieraad Dienstverlening te agenderen. - Tijdens de looptijd van het onderzoek de verbinding met de Regieraad Dienstverlening te leggen door een lid van de Regieraad te laten participeren in het Opdrachtgeversoverleg. Toelichting Het offerteverzoek bestaat uit verschillende onderzoeksvragen: 1. Het uitgangspunt voor de toekomstverkenning is de integratie van de beide berichtenboxen (met de daarin vervatte functionaliteit), het doel van het onderzoek is tot een beschrijving te komen van de daarvoor benodigde architectuur en, op basis daarvan, één of meer migratiescenario s. 2. Een aanvullende vraag over de toekomstvastheid van het concept berichtenbox. Bij deze vraag is een horizon van vijf jaar aan de orde. Dat betekent dat het opstellen van een (nieuwe) visie op de communicatie tussen burger en overheid expliciet geen onderdeel van het onderzoek uitmaakt. 3. De benodigde migratie en doorontwikkeling voor de korte termijn mogen niet interveniëren met plannen voor de middellange termijn. 4. Daarnaast heeft het Bestuurlijk Overleg Mijn Overheid besloten om ten behoeve van benchmarkdoeleinden een Total Cost of Ownership (TCO)-berekening) voor de huidige berichtenbox burgers te laten uitvoeren binnen het onderzoek. Er is al eerder een offerteverzoek uitgedaan, maar de vraagstelling daarin bleek voor de offrerende partijen onvoldoende helder. Daardoor voldeden de ingediende offertes niet aan de verwachtingen van het Opdrachtgeversoverleg. De verwachting is dat het Opdrachtgeversoverleg begin januari een nieuwe verduidelijkte offerteuitvraag verstuurt.

16

17 Ministerie van Economische Zaken Aan Regieraad dienstverlening Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Regeldruk en ICT-beleid Van Werkgroep SGO9 Datum 5januari 2015 rfleiiij Stand van zaken SGO9, ter bespreking Kenmerk DGBI-R&I / Kopie aan Bijlage(n) Wat is het oroject SGO9? SGO9 is een van de projecten die gestart zijn onder de Hervormingsagenda Rijksdienst van het kabinet. In SGO9 is sinds maart 2013 gewerkt aan het identificeren van mogelijkheden om de dienstverlening van de rijksdienst aan burgers en bedrijven te digitaliseren, zodanig dat het zowel een betere overheidsdienstverlening als een efficiëntere rijksdienst tot gevolg heeft. SGO9 wordt bestuurlijk getrokken door een stuurgroep van BZK, EZ en uitvoeringsorganisaties (Manifestgroep en Klein LEF), onder voorzitterschap van de SG van EZ. Wat heeft SGO9 gedaan? Bij de start van SGO9 in 2013 is geconcludeerd dat de doelstelling om in 2017 volledig digitaal te werken niet het starten van nieuwe trajecten betekent, maar het versnellen van reeds lopende trajecten. Deze versnelling mag niet ten koste gaan van het (opbouwen van) vertrouwen van burgers en bedrijven in de digitale dienstverlening door de rijksoverheid. Binnen 5G09 is onderzocht waar de dienstverlening van het Rijk aan burgers en bedrijven gedigitaliseerd kan worden op een zodanige manier dat dit 66k leidt tot besparingen. Van de vier onderzochte voorstellen hebben er drie een positieve businesscase. Het gaat daarbij om breder gebruik van de berichtenbox voor burgers, het digitaliseren van de berichtenstromen naar bedrijven met de berichtenbox bedrijven en het breder gebruik van het digitaal ondernemersplein. Uit de businesscases blijkt dat deze drie voorstellen samen een besparing op kunnen leveren van ruim 300 miljoen (netto contante waarde over een periode van 15 jaar). Dat is het saldo van de potentiële besparingen en de daarvoor benodigde initiële investeringen. In de Najaarsrapportage regeldruk is voor de projecten van SGO 9 opgenomen een potentiële regeldrukvermindering van 96 mln. (berichtenbox bedrijven 21 mln., berichtenbox burgers 75 mln). Daarnaast wordt vanuit SGO9 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een shared service organisatie outputmanagement, waarbij het delen van printfaciliteiten centraal staat. Naast deze vier maatregelen zijn twee maatregelen uitgewerkt met een meer lange termijn perspectief. 1) de beleidsmatige uitwerking van het concept virtuele datakluis, waarbij burgers en bedrijven de regie (terug)krijgen over het hergebruik van gegevens die de overheid over hen heeft vastgelegd. 2) de ondersteuning van relatief kleine uitvoeringsorganisaties en ZBO s binnen het Rijk bij het implementeren van de bouwstenen van de gemeenschappelijke digitale infrastructuur. Hoe verhoudt SGO9 zich tot de Digicommissaris? Pagina 1 van 2

18 Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Regeidruk en ICT-beleid Kenmerk DGBI-R&I / SGO9 om digitalisering van dienstverlening te combineren met de besparingsdoelstellingen ten aanzien van de rijksdienst was niet gemakkelijk. Laaghangend fruit is er niet of nauwelijks meer en de overheidsdienstverleners hebben te maken met een behoorlijke veranderopgave. Business cases, zo die er al zijn, laten zien dat de kosten voor de baten uitgaan en dat de baten bovendien niet neerslaan bij de partij die de investeringen moet doen en de kosten moet dragen. Daarnaast is geconstateerd dat voor kleinere uitvoeringsorganisaties de businesscase van het implementeren van eoverheidsbouwstenen niet altijd positief is. Deze multi-problematiek is ook geconstateerd door de Digicommissaris. Hij pakt dit op in het financieringsarrangement voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), waarvan een breed inzicht in kosten en baten onderdeel uitmaakt, en in de opzet van een governance-structuur die besluitvorming kan forceren. In SGO-9 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1) Geen dingen dubbel doen; geen extra bestuurlijke drukte; SGO9 als buitenboordmotor. Dit sluit aan op de regisserende rol die de Digicommissaris beoogt en de governance structuur die hij daarvoor opzet, waarbij de verantwoordelijkheid bij eigenaren en opdrachtgevers blijft. 2) Grote Uitvoeringsorganisaties trekken de kar en bieden de kleine de helpende hand; de grote organisaties hebben al de nodige ervaring met digitalisering van de dienstverlening. Dit sluit aan op de inzet van de Digicommissaris om succesvolle initiatieven, die zich bewezen hebben in de uitvoering, breder in te zetten in de overheidsbrede uitvoering. 3) Stuur nadrukkelijk op genericiteit van de ontwikkelde componenten en stuur op convergentie tussen oplossingen voor burgers en bedrijven. De Digicommissaris zet zich in voor het generieke gebruik van de elementen uit de GDI binnen de gehele overheid, zowel in het burger- als in het bedrijvendomein. Ook zet hij in op structurele financiering van implementatie en beheer van de voorzieningen. Een overdracht van de sturing op een deel van de activiteiten uit SGO9 aan de governance van de Digicommissaris ligt dus voor de hand. De Digicommissaris kan daarbij een regisserende rol vervullen (aanjagen, agenderen), maar neemt geen taken en verantwoordelijkheden over. De SG van EZ heeft hierover in november gesproken met de Digicommissaris, die hierop positief heeft gereageerd en gevraagd heeft om een document waarin de scope en de uitgangspunten voor de overdracht zijn opgenomen. De verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering blijft overigens bij de departementen en uitvoeringsorganisaties. Het voornemen om de regie op de activiteiten uit 5G09 over te dragen aan de Digicommissaris is door de SG van EZ besproken met de Minister van W&R. De werkgroep SGO9 werkt op dit moment aan een overdrachtsdocument voor de Digicommissaris en aan een eindrapportage, die de stuurgroep eind januari kan aanbieden aan de Minister voor W&R. Heeft de regieraad Dienstverlening nog aandachtspunten bij de overdracht van activiteiten uit SGO9 aan de (governance van de) Digicommissaris? Pagina 2 van 2

Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen

Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen Inleiding Dit document beschrijft het voorstel voor een nieuwe governancestructuur voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) op hoofdlijnen (de richting). De nieuwe governancestructuur beoogt een

Nadere informatie

Voorbereidende Regieraad Gegevens. Deelnemers: 1. Welkom en introductie

Voorbereidende Regieraad Gegevens. Deelnemers: 1. Welkom en introductie - BZK Voorbereidende Regieraad Gegevens 15 januari, 14.00-16.00 uur, CAOP, Sophie Zaal Deelnemers: Hans van der Stelt (vz.) Gerdine Keijzer Martin Salzmann Erik Jonker (secr.) Emine Özyenici Peter Jong

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Agenda Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Vergaderdatum en -tijd 7 juli 2015, 15.00-16.30 uur. Locatie CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag. Baljuwzaal. Contactpersoon Hans van der Stelt hans.stelt@digicommissaris.nl

Nadere informatie

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Uitwerking s vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Inleiding Nederland digitaliseert in een hoog tempo. De overheid zal, wil en moet daarin mee. De ambitie van het kabinet is om de digitale dienstverlening,

Nadere informatie

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG 1 Colofon Inlichtingen: Bianca Rouwenhorst plv. directeur Bureau Digicommissaris Contactgegevens: Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

Nadere informatie

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Digiprogramma 2015 Colofon Inlichtingen: Bianca Rouwenhorst plv. directeur Bureau Digicommissaris Contactgegevens: Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 30 september 2014

Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 30 september 2014 Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 30 september 2014 Aanwezig: Bas Eenhoorn (), Hans van der Stelt (directeur Digibureau), Roger van Lier (programmamanager financiën Digibureau), Pieter Cloo (SG V&J),

Nadere informatie

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Achtergrond en ambitie In het Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 30 september 2015 heeft de minister toegezegd om inzicht

Nadere informatie

Clusterplan Dienstverlening 2016/2017

Clusterplan Dienstverlening 2016/2017 Clusterplan Dienstverlening / Inleiding In het cluster Dienstverlening is de samenhang tussen de verschillende voorzieningen voor de digitale overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de eindgebruikers

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Dienstverlening 2020 Stavaza na oplevering visie VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Larissa Zegveld, Directeur KING Gezieta van der Belt, programmamanager pilots Dienstverlening en informaaebeleid komen

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming in uw vergadering van 31 maart aanstaande het jaarplan NORA 2015.

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming in uw vergadering van 31 maart aanstaande het jaarplan NORA 2015. NORA aan van afgestemd met Regieraad Interconnectiviteit BZK B&I Gebruikersraad NORA betreft Jaarplan NORA 2015 reden behandeling Ter besluitvorming Geachte leden van de Regieraad Interconnectiviteit,

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Dit beeld getransformeerd naar de politieke agenda anno 2014 geeft het motto voor het uitvoeringsprogramma digitaal 2017:

Dit beeld getransformeerd naar de politieke agenda anno 2014 geeft het motto voor het uitvoeringsprogramma digitaal 2017: Bijlage 03 Streefbeeld van Digitaal 2017 Anno 2017 is de overheid een compacte, efficiënte overheid waarin taken zijn gedecentraliseerd. Het openbaar bestuur staat ten dienste van de zelfredzame burgers

Nadere informatie

Opzet gezamenlijke implementatieagenda

Opzet gezamenlijke implementatieagenda Opzet gezamenlijke implementatieagenda Inhoud 1. Digitale overheid, op weg naar 2017 en verder... 1 2. Doelstelling van deze implementatieagenda... 2 3. Waar staan we nu?... 2 4. Hoe nu verder?... 3 1.

Nadere informatie

Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation

Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Doelstelling Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation Het Overlegplatform General Aviation (hierna: het platform)

Nadere informatie

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 KLOOSTERHOEVE BERAAD 1 VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 1 2 3 4 5 6 7 2 Gebruik generieke voorzieningen Kloosterhoeve pilots Pilots manifestgroep Contact Agenda 3 Gebruik generieke voorzieningen Agenda

Nadere informatie

Leidraad Financiën (toekomstige) GDI

Leidraad Financiën (toekomstige) GDI Leidraad Financiën (toekomstige) GDI Zoals hiervoor is aangegeven maakt de leidraad een onderdeel uit van het financieringsarrangement. Om te borgen dat vanuit het financieel perspectief de juiste vragen

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Agenda Context Wat gaan we doen Belemmeringen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte

Nadere informatie

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen Hans Versteeg beleidsmedewerker informatiebeleid VDP 16 juni 2011 waar gaan we naar toe: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak, (goedkoper) één

Nadere informatie

KleinLef heeft nadrukkelijk een rol in het vormgeven en de implementatie van het programma Digitalisering 2017 Kleine Uitvoerders.

KleinLef heeft nadrukkelijk een rol in het vormgeven en de implementatie van het programma Digitalisering 2017 Kleine Uitvoerders. Startposities KleinLef KleinLef behartigt de belangen van haar leden in vier relevante gremia: de Manifestgroep, het Nationaal Beraad, de Regieraad Dienstverlening en de Regieraad Gegevens. De volgende

Nadere informatie

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden Forum Standaardisatie Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden 16 februari 2016 Pagina 1 van 5 INLEIDING Aanleiding voor deze notitie Op 30 november 2015 heeft het ministerie

Nadere informatie

Financiële Analyse 20141209.04.01

Financiële Analyse 20141209.04.01 1 Aanleiding Ten behoeve van het Nationaal Beraad van 9 december as. wordt in voorliggende nota het plan van aanpak geschetst met betrekking tot de financiën en de bevindingen / stand van zaken tot op

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017

Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 Versie 1.0 Datum 23 juli 2015 Inhoud Vooraf... 4 Managementsamenvatting... 5 1 Inleiding... 12 1.1 Digitale dienstverlening... 12 1.2 Ontwikkeling

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Nationale Implementatiestrategie e-sens bouwstenen Kopie aan

Nationale Implementatiestrategie e-sens bouwstenen Kopie aan TER BESLUITVORMING Aan Stuurgroep e-sens Nederland Auteur Implementatiegroep e-sens o.l.v. Xander van der Linde (ICTU) Uitvoerend opdrachtgever: Freek van Krevel (EZ) Datum 27 oktober 2015 Nationale Implementatiestrategie

Nadere informatie

Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 9-12-2014

Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 9-12-2014 Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 9-12-2014 Aanwezig: Bas Eenhoorn (, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau, secretaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Digibureau), Nicole Stolk

Nadere informatie

Besluit. Pagina 1 van 6

Besluit. Pagina 1 van 6 Besluit van het Nationaal Beraad Digitale Overheid d.d. 10 februari 2015, bekrachtigd door de Ministerraad op 6 maart 2015 inzake de doelen, taken, werkwijze en samenstelling van het Forum Standaardisatie

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

CJIB DIGITALISERING. Strategie

CJIB DIGITALISERING. Strategie CJIB DIGITALISERING Strategie Over enkele weken krijgt u een acceptgiro in de bus Die krijgt u op uw huisadres gestuurd, de acceptgirokaart Hee, binnen een aantal weken ontvang je de acceptgiro U krijgt

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

Het Stelsel van Overheidsgegevens Stand van Zaken juni 2015

Het Stelsel van Overheidsgegevens Stand van Zaken juni 2015 Het Stelsel van Overheidsgegevens Stand van Zaken juni 2015 Ontwikkelingen rond het Stelsel van Overheidsgegevens 30 juni 2015 Het Stelsel van Overheidsgegevens Stand van Zaken juni 2015 Het concretiseren

Nadere informatie

Datum 30 januari 2017 Betreft Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken

Datum 30 januari 2017 Betreft Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directie Bedrijfsvoering Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Innovatie in Dienstverlening!

Innovatie in Dienstverlening! Innovatie in Dienstverlening! Op weg naar de uitvoeringsagenda 2020 Donderdag 27 juni 2013, Q2 Nijmegen Herijking visie op dienstverlening 2005: Antwoord gezamenlijke stip op horizon 2015 gemeenten en

Nadere informatie

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Besluit van 2008 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 in verband met de verlenging van de instellingsduur, de uitbreiding van de bezetting en de uitbreiding

Nadere informatie

Stelselarchitectuur. - Ontwikkelingen - Relatie met NORA

Stelselarchitectuur. - Ontwikkelingen - Relatie met NORA Stelselarchitectuur - Ontwikkelingen - Relatie met NORA Gebruikersraad NORA 12 mei 2014 2014: Breekpunt in de ontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties Huidige ontwikkelfase loopt op zijn einde:

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 10. Voortgang Stuk 10C. Notitie mandaat Forum Standaardisatie

FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 10. Voortgang Stuk 10C. Notitie mandaat Forum Standaardisatie FS 150225.10C FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 10. Voortgang Stuk 10C. Notitie mandaat Forum Standaardisatie Dit stuk ligt aan u voor ter kennisname. Op 3 maart aanstaande vergadert de

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Ontstaan Maatwerkaanpak Winkelambacht

Ontstaan Maatwerkaanpak Winkelambacht Spreektekst Patrick van Domburg Maatwerkevent Ontstaan Maatwerkaanpak Winkelambacht - De ANKO heeft als brancheorganisatie voor de kappers het rapport Nulmeting regeldruk bij Kapsalons uitgebracht. - Dit

Nadere informatie

MijnOverheid in het zorgdomein 2020

MijnOverheid in het zorgdomein 2020 MijnOverheid in het zorgdomein 2020 IZO-klantmiddag 4 juni 2015 Paul Zeef Logius / Afdeling Portaaldiensten Wat kunt u verwachten? intro: MijnOverheid - wat is en doet het? Hoe ontwikkelt MijnOverheid

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Memo Overheid Digitaal 2017-2020: een Rijksprogramma voor Veenendaal

Memo Overheid Digitaal 2017-2020: een Rijksprogramma voor Veenendaal Memo Overheid Digitaal 2017-2020 Memo Overheid Digitaal 2017-2020: een Rijksprogramma voor Veenendaal Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet Versie: 1.4 Datum: 12 mei 2015 Status: vastgesteld

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID 9 september 2014 George Leih MIJN ACHTERGROND 2002 - nu 30+ projecten geauditeerd UWV,

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Oplegmemo bij gegevenslandschap

Oplegmemo bij gegevenslandschap Projectteam Aan Regieraad Gegevens Gegevenslandschap Datum 15 oktober 2016 Van Michiel Borgers Oplegmemo bij gegevenslandschap 1. Aanleiding De Regieraad heeft besloten om in kleine stappen onderwerpen

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

makkelijke en toch veilige toegang

makkelijke en toch veilige toegang voor wie? makkelijke en toch veilige toegang Matthijs Claessen Nausikaä Efstratiades Eric Brouwer Beurs Overheid & ICT 2012 Graag makkelijk voor ons allemaal: 16,7 miljoen inwoners (burgers)! waarvan meer

Nadere informatie

Planning Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Planning Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen Planning Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen De centrale opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen voor 2015 is om aan het eind van 2015 het Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. 4. Governance: uitwerking rollen en rolverdeling

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. 4. Governance: uitwerking rollen en rolverdeling Agenda Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Vergaderdatum en -tijd 18 mei 2015, 15.00-17.00 uur. Locatie CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag. Kees Barnhoornzaal Contactpersoon Hans van der Stelt

Nadere informatie

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Nicole Kroon Directeur directie Regeldruk & ICT-beleid ibestuur congres 26 januari 2011 Waarom doen we het? ICT biedt kansen voor

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Digitale Agenda Borne. 6 maart 2017

Digitale Agenda Borne. 6 maart 2017 Digitale Agenda 2020 Borne 6 maart 2017 Menu Voorstellen Aanleiding DA2020 Pilotstarter Projecten Q&A 2 Even voorstellen Edwin Boender Accountmanager Implementatieondersteuning Digitale Agenda 2020 06

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie. - Acties

Ministerie van Economische Zaken. Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie. - Acties Ministerie van Economische Zaken Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie - Acties Inleiding Het kabinet heeft in 2013 1 aangegeven dat de regeldruk fors verminderd moet worden. Ondanks eerdere inspanningen op

Nadere informatie

Organisatieopzet De Groene Standaard (versie 2 juni 2014)

Organisatieopzet De Groene Standaard (versie 2 juni 2014) 1. Organisatiestructuur De Groene Standaard Bestuur Dagelijks bestuur Regiegroep Adviesgroep Pvb-tool/app Programmateam Ontwikkelgroepen Klankbordgroepen Kwaliteitsadviesgroep DE GROENE STANDAARD GEBRUIKERS

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Bijlage 1 Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Vergadering van 7 juli Sociale innovatie Gesproken over sociale innovatie. Er is een eerste gesprek geweest tussen leden van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 11 april 2016 Vragen 2016Z06314

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 11 april 2016 Vragen 2016Z06314 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Vragen 2016Z06314 Hierbij

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota. Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota

Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota. Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota Inleiding Sinds 2 juli 2007 viel het beheer van de Standaard Digitale Nota (hierna aangeduid als SDN of de Standaard) onder de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Kloosterhoeveberaad Status projecten

Kloosterhoeveberaad Status projecten Kloosterhoeveberaad Status projecten 31 maart 2016 1 Dienstverlening aan ZZP ers: Behoeftepeiling van doelgroep en positie van gemeenten tov van andere belangenbehartigers. Digitale aangifte van overlijden:

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN Samenwerken in de Duinstreek BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN 1) ONDERZOEK SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE ORGANISATIES BERGEN, UITGEEST, CASTRICUM EN HEILOO

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie