VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat Heusden-Zolder tel.: 011/ Telefoon: 011/ Fax: 011/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09"

Transcriptie

1 31

2 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat Heusden-Zolder tel.: 011/ Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat Heusden-Zolder Telefoon: 011/ Fax: 011/ website: Adres vestigingsplaats: Horionweg Heusden-Z. Telefoon vestigingsplaats: 011/ Aanbod Scholengemeenschap Gesubsidieerd Vrij Kleuteronderwijs Vrije Scholengemeenschap Heusden-Zolder Brugstraat Heusden-Zolder voorzitter: Verduyckt Johny telefoon: 011/ website: DDDirectie Naam: Devoge C. a.i. Vanhaeren Marina en Poels Linda Telefoon: 011/ Secretariaat en/of beleidsmedewerker Naam: Vandevoort Lutgarde Telefoon: 011/ Zorgcoördinator Naam: Geerts Mia KS De Toverfluit 2

3 Schooluren Middagpauze Uren: ma, di, do en vr uur uur uur uur woe uur uur Uren: uur tot uur De kinderen die s middags naar huis gaan, worden ten vroegste om uur terug aan school verwacht. Te laat komen kan niet! De lessen beginnen stipt om: uur Aanmelden bij: directie of secretariaat Voor- en naschoolse opvang Buitenschoolse kinderopvang t Klimopke De opvang wordt georganiseerd voor en na de schooluren, op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en vakantieperiodes. De opvang gaat door in de Kerkeblookstraat 7,3550 Heusden-Zolder( tel.: 011/ )Vooraf inschrijven op de dienst kinderopvang van het OCMW is verplicht. Dit kan ook telefonisch op nummer 011/ Indien je onverwacht niet tijdig op school kan zijn om je kind af te halen, dien je de school te verwittigen. Je kind wordt dan naar de opvang gebracht. De school geeft naam, adres en telefoonnummer van je kind door aan de opvang. Vanuit de opvang wordt dan gevraagd achteraf de inschrijving in orde te maken. Kinderopvang t Klimopke OCMW Heusden-Zolder Kerkeblookstraat Heusden-Zolder Tel.: 011/ website Verantwoordelijke: Di Iorio Tatiana KS De Toverfluit 3

4 Samenwerking Met de ouders : Aanbod: A. Infoavonden In september worden de juiste data doorgegeven aan de ouders. B. Oudercontacten: In de loop van het schooljaar zal er voor elke kleuter een contact plaatsvinden, volgend op een gemaakte test. Wijze waarop de school contact opneemt: De precieze data worden nog meegedeeld op de website en via een persoonlijke uitnodiging. Contactpersoon voor een afspraak: - Zorgjuf Geerts Mia - Directie: - je kan ook gerust de klasjuf van je kleuter aanspreken - je mag ook altijd telefoneren op het nummer 011/ De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel, ouders, de lokale gemeenschap en eventueel het schoolbestuur. Tijdens de bijeenkomsten van de schoolraad wordt er informatie gegeven over gebeurtenissen of interne beslissingen die een belangrijke weerslag hebben op het schoolleven. Samenstelling: Aerts Inge, Christine Devoge (a.i. Vanhaeren Marina,Linda Poels), Van Ende Ludo, Akpinar Aysim, Beylemans Goele, Claes Leen, Vanderbiesen Erik,, Geerts Mia, Maris Freddy, Karremans Esmeralda KS De Toverfluit 4

5 Met externen Centrum Leerlingbegeleiding - Verplichte medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken - Zorgprocedure (wijze waarop de school en het CLB de ouders en leerlingen betrekken in het zorgbeleid) Naam: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Midden-Limburg Adres: Saviostraat Houthalen-Helchteren Telefoon: 011/ Fax: 011/ Contactgegevens begeleider CLB: Vrancken Rina, sociaal verpleegkundige Zitdagen van mevr. Vrancken op school zelf Donderdag van 10.30u tot 12u Contactgegevens arts CLB: Frederix Monique Openingsuren van het centrum: * maandag van tot uur * andere werkdagen tot uur en van tot uur * tijdens de herfst- en de krokusvakantie * in de zomervakantie Het is best eerst een afspraak te maken op tel. 011/ De school stelt samen met het CLB een beleidscontract op. Daarin maken school en CLB afspraken over ieders rol in de begeleiding van de leerlingen. Dat contract werd ook overlegd met de schoolraad. Alles draait rond de leerling De leerling kan rechtstreeks of via zijn ouders of leerkrachten bij het VCLB terecht met vragen over zijn: o o o o emotioneel en sociaal welbevinden lichamelijke ontwikkeling en gezondheid leren en studeren schoolloopbaan: studie- en jobkeuze. KS De Toverfluit 5

6 Ook ouders en leerkrachten zijn welkom met hun vragen. Ze zijn immers als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en vorming van het kind. Vooral vraag gestuurd In de hele maatschappij ervaren we een sterke emancipatie in de hulpverlening. Ouders, jongeren en leraars geven dus de toon aan. Zij bepalen naar wie en met welke vraag ze gaan om uitleg, hulp of ondersteuning. Ze willen ernstig genomen worden. Ze willen dat de hulpverlener grondig naar hen luistert. Ze wensen een hulpverlener die met hen elke volgende stap overlegt. De CLB s zijn afgestemd op die evolutie. Ze geven dus geen ongevraagde adviezen. Samen met de cliënt gaan ze op zoek naar een haalbare oplossing voor de vraag. Diezelfde evolutie zien we ook op school. Leerlingenbegeleiding is een zaak van leraars, directies, opvoeders, in overleg met ouders en CLB. Maar ook preventie CLB s pakken niet alleen problemen aan, ze proberen ze ook te voorkomen. Problemen als pesten op school, ongewenste zwangerschap, druggebruik kan men verminderen of voorkomen met gerichte acties op school. Het CLB biedt ondersteuning aan de school. Begeleiding op vraag, maar ook verplichte begeleiding Voor een CLB-begeleiding is altijd een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders indien de leerling jonger is dan 14 of van de leerling zelf indien hij ouder is dan 14 jaar. De begeleiding door een CLB is in drie gevallen verplicht: medische onderzoeken (1e en 2e kleuterklas, 1e, 3e en 5e leerjaar basisonderwijs, 1e en 3 e jaar secundair onderwijs, in het buitengewoon onderwijs worden de leerlingen onderzocht in het kalenderjaar dat ze 4, 5, 7, 9, 11, 13 en 15 jaar worden), maatregelen bij besmettelijke ziekten en tussenkomsten bij spijbelgedrag kunnen noch door de ouders, noch door de leerling geweigerd worden. KS De Toverfluit 6

7 Bij het medisch onderzoek is wel verzet mogelijk tegen een bepaalde arts of een centrum waarmee de school een overeenkomst heeft afgesloten. Het onderzoek zelf moet echter wel worden uitgevoerd. In geval van verzet tegen de CLB-arts of het CLB waarmee de school samenwerkt, moeten ouders of leerlingen (op eigen kosten) het onderzoek laten uitvoeren door een andere daartoe erkende arts of een ander CLB naar keuze. Voor meer informatie over die procedure neemt men contact op met de directeur van een CLB. Ook de school kan daarover informatie verstrekken. Een serieuze wetenschappelijke basis Op het CLB komt een onvoorstelbare waaier aan problemen toe: een diagnose voor dyslexie, een vraag om opvoedingsondersteuning, mijn kind heeft... ADHD, lees- en rekenproblemen, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, zelfmoordgedachten, wordt gepest, spijbelt, krast zich, heeft geen motivatie... Allemaal vragen die een grote deskundigheid van de hulpverlener eisen. Een leerprobleem wordt dikwijls een opvoedingsprobleem, dyslexie heeft onderwijskundige, medische en opvoedkundige aspecten enz. Op dergelijke vragen moet een doordacht en wetenschappelijk verantwoord antwoord volgen. Een sterke troef in het CLB is het teamoverleg op maandagnamiddag, waar arts, verpleegkundige, psycholoog, pedagoog en maatschappelijk werker ideeën uitwisselen. Op sommige vragen krijgt men meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLBmedewerker werkt men dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst. Hulp voor wie die hulp het meest nodig heeft In de huidige maatschappij heeft men in de hulpverlening vooral aandacht voor mensen die beperkt zijn in hun kansen. Denk maar aan het solidariteitsprincipe in de sociale zekerheid, gelijke onderwijskansenbeleid Dat geldt ook voor de CLB s; de wetgever wil dat de CLB s prioritair aandacht hebben voor groepen die in hun kansen mogelijk bedreigd zijn: leerlingen uit het KS De Toverfluit 7

8 buitengewoon onderwijs, deeltijds onderwijs, beroepssecundair onderwijs, laaggeschoolde milieus, allochtonen De tussenkomsten van het CLB zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het privé-leven. Belangrijk voor leerling en ouders om te weten 1 Het CLB heeft van elke leerling die het begeleidt een dossier. Wanneer de leerling van school verandert, wordt dit dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, , art. 7, 8 en 9). De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over de inentingen, de gegevens van de medische onderzoeken en gegevens over de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen. AI de andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf indien hij 14 jaar of ouder is. Dat moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 30 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de overdracht. Dat is dus vanaf het moment dat de leerling in de nieuwe school wordt ingeschreven en dus via het schoolreglement kennis neemt van deze regeling. (M.a.w. op het ogenblik waarop u dit leest.) Die bedenktijd van 30 dagen betekent dat gegevens over nieuwe leerlingen soms met grote vertraging in het nieuwe CLB toekomen. Daarom vraagt VCLB Midden-Limburg het formulier nieuwe leerlingen in te vullen bij de inschrijving in een nieuwe school. Daarmee kunnen ouders en leerlingen zelf beslissen het dossier sneller te laten overgaan door af te zien van de bedenktijd van 30 dagen. 2 Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of de leerling ouder dan 14 jaar gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz. KS De Toverfluit 8

9 3 Aan de betrokken schooldirectie en het personeel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. 4 De ouders en de leerlingen hebben principieel het recht om de gegevens uit het multidisciplinair CLBdossier te kennen. Is de leerling meerderjarig, dan vervalt het recht van de ouders. Indien de betrokkenen van dit recht gebruik willen maken, gebeurt dit altijd via een gesprek met het begeleidende CLB-team, zodat de informatie van het dossier geduid kan worden. 5 Dit dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden. Na deze periode wordt het dossier vernietigd. 6 De dossiers worden bewaard op VCLB Midden- Limburg, Saviostraat 39, 3530 Houthalen. Ze worden beheerd door Guido Willems. KS De Toverfluit 9

10 Gemeente Schoolopbouwwerk Naam en gegevens van contactpersonen: Kathleen Vandenput Rik Hermans Doel:- samenwerking tussen gemeente en school Afspraken: deze maken deel uit van het groot kernteam Pedagogische begeleiding Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de Diocesane Pedagogische Begeleiding Tulpinstraat Hasselt tel.: 011/ fax: 011/ website: Onze huidige begeleider is Mvr. Reinhilde Bielen. Ook de inspecteur godsdienst Mvr. Sandra Maertens vind je op dit adres. Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap Lokaal Overleg Comité ( LOC ) Inspecteur Mevr. Oorts Jacqueline Sint-Antoniuslaan Zoersel Tel.: 03/ Het LOC is een plaatselijk overlegcomité tussen het schoolbestuur en het personeel. De vergadering bestaat uit een gelijk aantal leden van beide partijen. De directie maakt deel uit van de vergadering als adviserend niet-stemgerechtigd lid. Iedere partij kan ( niet-stemgerechtigde ) adviseurs betrekken in de vergadering. Het mandaat van het LOC duurt vier jaar. Voorzitter: Mieke Vossen Raadgevers: Devoge Christine( a.i.marina Vanhaeren ), Van Ende Ludo Leden: Vanderbiesen Erik, Karremans Esmeralda, Geerts Mia, Emiel Beylemans KS De Toverfluit 10

11 Nuttige adressen Commissies: -Beroepscommissie Adres: Bonnefantenstraat Hasselt Telefoon: 011/ Ouders kunnen bij deze commissie een beroep aantekenen tegen de definitieve uitsluiting van een leerling uit de school. -Lokaal Overlegplatform Gemeente: Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overleg- platform van de gemeente Heusden-Zolder contact: Raf Nulens Voorz. van het LOP Basisonderwijs Dienst Maatschappelijke Begeleiding Heldenplein Heusden-Zolder Commissie inzake Leerlingenrechten - Commissie Zorgvuldig Bestuur Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) H. Consciencegebouw 4A10,Koning Albert-II laan15, 1210 Brussel 02/ Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI t.a.v Marleen Broucke Adviseur Kamer 1C 24 Koning Albert II-laan Brussel KS De Toverfluit 11

12 2. Inschrijven en instapdata van kleuters: Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het nietakkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit, kinderen van personeel. Broers en zussen van leerlingen in de Lagere School De Brug mogen ook gebruik maken van de voorrangsgroepen tijdens de inschrijfperiode. Indien jullie je zoon of dochter wil laten starten in het eerste leerjaar in de Lagere School De Brug dan is het niet nodig om hem of haar opnieuw in te schrijven.. Inschrijfperiode : zie bijlage ( deze wordt jaarlijks aangepast) Afwijkingen - Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB-centrum hebben ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn leerplichtige leerlingen. De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen. - Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister. De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals: -een uittreksel uit de geboorteakte -het trouwboekje van de ouders; -de identiteitskaart van het kind; -het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; -de reispas voor vreemdelingen. Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure ( schoolreglement) KS De Toverfluit 12

13 Weigeren Onze school moet haar capaciteit vastleggen. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren. Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of tegen afgiftebewijs binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform contact op met de ouders. Een klachtenprocedure bij weigering is mogelijk. 3.Organisatie van de leerlingengroepen De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 4.Schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) Eendaagse uitstappen Doel: - kennismaking met iets nieuws. - concrete verduidelijking van wat in de klas in een belangstellingscentrum werd geleerd. - deelname aan groepsactiviteiten. - culturele en sportieve activiteiten. Aanbod: Omdat onze kleuters in de klas met belangstellingscentra werken die mede worden bepaald door de omgeving en door de interesses van de kinderen is het erg moeilijk reeds vooraf een jaarplanning op te maken. Wij verbinden er ons in ieder geval toe dat alle kleuters in de loop van het schooljaar - minstens één muzische voorstelling bijwonen, - aan minstens één sportieve activiteit meedoen, hetzij binnen of KS De Toverfluit 13

14 buiten de school, - minstens één buitenschoolse activiteit doen die aansluit bij een belangstellingscentrum. Hierbij trachten we ook binnen het door de overheid vooropgestelde budget te blijven. De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extramuros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. 5.Orde- en tuchtmaatregelen Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragcode op. Wanneer een kleuter de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging, een straf, een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de kleuter, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: een schorsing van één dag; een schorsing van meerdere dagen; een uitsluiting. Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 2. De ouders en eventueel een raadsman worden uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het tuchtdossier. 4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van KS De Toverfluit 14

15 Beroepsprocedure: vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken kleuter bezorgd. 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 samenwerking). 2. De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 4. De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken kleuter weigeren terug in te schrijven. 6. Bijdrageregeling Niet verplicht aanbod per klas Middagtoezicht Drank Tijdschrift Kalender met klasfoto Totaal voor het schooljaar Prijs Gratis Niet van toepassing niet van toepassing 3 euro 3 euro Maximum factuur 2,5 +3 jarigen 40 euro 4 jarigen 40 euro 5 jarigen 40 euro KS De Toverfluit 15

16 Wijze van betaling: gelieve het geld liefst gepast in een gesloten briefomslag aan de leerkracht te ( laten ) overhandigen. Schrijf ook duidelijk de naam en de klas van je kind op de omslag! Conflictbeheer: Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend. 7. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld op de website en tijdens het jaarlijkse schoolfeest. 8. Vrijwilligers Onze school maakt bij de organisatie van een aantal activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. Organisatie De VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat Heusden-Zolder Maatschappelijk doel: het organiseren van basisonderwijs De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC/CI ( Interdiocesaan Centrum ) Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd. KS De Toverfluit 16

17 9. Welzijnsbeleid 1. Preventie Verwachtingen naar de ouders: - Heb interesse voor wat je kind op school heeft geleerd, beleefd, ervaren. - Zorg voor een goede hygiëne van je kind. - Zorg dat je kind voldoende nachtrust heeft. Met eventuele vragen of opmerkingen hieromtrent kan je steeds op school terecht. Verwachtingen naar de kinderen: - Afval wordt op de juiste plaats verzameld. - Pesten hoort niet thuis in onze school. - Als er een probleem is, vertel het dan steeds aan je leerkracht. 2. Verkeersveiligheid Verwachtingen naar de ouders: - zorg ervoor dat jouw fiets en de fiets van je kind steeds technisch in orde zijn. - Parkeer nooit met de auto vlak voor de schoolingang! Om het brengen en afhalen van de kinderen veilig te laten verlopen, zijn er een tweetal mogelijkheden: a. Via de poort langs de Kloosterstraat ( indien onder begeleiding van broer of zus uit het lager onderwijs en vermits hij/zij de kleuter tot op de kleuterspeelplaats begeleidt ) b. Via de grote poort aan de voorkant - Ouders blijven buiten de poorten. Directie, leerkrachten en/of kleuterleidsters contacteren kan altijd. - Roken op school en op de speelplaats is voor iedereen verboden. Verwachtingen naar de kinderen: - Neem steeds de veiligste route naar school. - Respecteer de verkeersregels. - Wees uiterst voorzichtig op de openbare weg. 3. Medicatie In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een formulier ingevuld door de ouders en de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. KS De Toverfluit 17

18 KS De Toverfluit 18

19 KS De Toverfluit 19

20 4.Stappenplan bij ongeval of ziekte Eerste hulp Wie: de directie of de secretaresse verlenen de eerste zorgen. Hoe: opvangen van het kind en zorgen voor een elementaire verzorging. Bij ernstige gevallen worden de ouders op de hoogte gebracht en wordt het kind indien nodig naar de dokter of het ziekenhuis gebracht. Ziekenhuis: Sint-Franciskusziekenhuis Pastoor Paquaylaan Heusden-Zolder Dokter: We nemen contact op met de dokter die het snelst voor deskundige verzorging kan instaan. We contacteren meestal dokter Claes of dokter Weyens. Verzekeringspapieren Contactpersoon: de directie of de secretaresse Procedure Ongevallen en de schoolverzekering De verzekering Schoolongevallen is voor vele ouders een waar probleem. Gaarne willen wij U enkele nuttige gegevens meedelen. Eerst en vooral willen wij erop wijzen, dat er geen enkele wettelijke verplichting is voor de school om een uitgebreide schoolongevallenverzekering te onderschrijven. De school moet alleen de burgerlijke aansprakelijkheid, die haar of haar leerlingen ten laste gelegd wordt, door een verzekeringscontract laten dekken, om op deze wijze financiële moeilijkheden te voorkomen. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID: Burgerlijke aansprakelijkheid wil zeggen: alle schade die men iemand kan ten laste leggen, voor schade aan derden, veroorzaakt door een persoonlijke fout of door voorwerpen die aan die persoon toebehoren of onder zijn beheer vallen. - Aansprakelijkheid van uw kind tijdens schoolactiviteiten Ingevolge art. 45 van de wet op de landverzekering en ingevolge de B.V.V.O.- overeenkomst van , is de familiale verzekering van de ouders prioritair gehouden tussen te komen. Wij raden U dan ook aan een familiale verzekering af te sluiten. - Aansprakelijkheid van uw kind op de schoolweg De aansprakelijkheid van het kind dient geregeld te worden via de familiale verzekering van de ouders. M.a.w. voor ieder ongeval waarbij de aansprakelijkheid van uw kind betrokken is, dient U aangifte te doen aan uw familiale verzekeraar. KS De Toverfluit 20

21 De schoolverzekeraar heeft het nuttig geoordeeld een uitgebreid verzekeringscontract te onderschrijven, waardoor niet alleen de ongevallen burgerlijke aansprakelijkheid vergoed worden, doch ook de persoonlijke ongevallen (bv. een gewone val op de speelplaats of in de klas). INDIVIDUELE ONGEVALLENVERZEKERING - Individuele ongevallen overkomen aan leerlingen tijdens schoolactiviteiten en op weg van en naar school, voor zover er geen motorvoertuig bij betrokken is, vallend onder de verplichte motorvoertuigenverzekering. De schoolverzekeraar neemt de dokters-, apothekers-, en aanverwante kosten ten laste, na tussenkomst van de Mutualiteit en voor zover er geen beroep kan gedaan worden op een individuele ongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering, De waarborgen overlijden en blijvende invaliditeit echter zijn cumuleerbaar met de uitkeringen in andere verzekeringscontracten. - Wat indien er zich een ongeval heeft voorgedaan waarbij een motorvoertuig is betrokken, vallend onder de verplichte motorvoertuigenverzekering? a. Lichamelijke schade Ingevolge de wet van art. 45 die van kracht is sedert (objectieve aansprakelijkheid bestuurder) dient de motorvoertuigenverzekeraar deze schade te vergoeden. b. Stoffelijke schade Deze schade dient via uw familiale verzekeraar verhaald te worden op de aansprakelijke derde. Wat te doen bij een lichamelijk ongeval overkomen aan uw kind tijdens: - schoolactiviteiten - op weg van en naar school (geen aanrijding met een motorvoertuig) 1. De aangifte van het ongeval - door de school in te vullen - dient samen met het medisch getuigschrift (in te vullen door de behandelende geneesheer) aan ons verzonden te worden. 2. De ontvangen onkostennota s dienen in eerste instantie door de ouders vereffend te worden. Met behulp van de ontvangen nota s, gelieve U zich dan te wenden tot de Mutualiteit voor haar tussenkomst. - DEEL 1 van de uitgavenstaat dient bij deze gelegenheid door de Mutualiteit ingevuld te worden. - DEEL 2 dient door uzelf ingevuld te worden, voor o.a. de apothekerskosten, e.d.m. Voor deze laatste kosten dienen de originele bewijsstukken bijgevoegd te worden (factuur ziekenhuis, attest 704 voor apothekerskosten, ) Zo de uitgaven beperkt zijn - en men voorziet niet dat er nog verder kosten zullen volgen - mag de uitgavenstaat, samen met de aangifte en het medisch attest, overgemaakt worden aan de school. In het tegenovergestelde geval, mag de uitgavenstaat later verzonden worden. KS De Toverfluit 21

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

1. Structuur van onze school

1. Structuur van onze school 1. Structuur van onze school 1.1. Naam en logo Onze school is erkend, krijgt subsidies van de overheid en behoort tot het vrije, katholieke net. Er wordt alleen lager onderwijs verschaft : d.w.z. van het

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Grevenbroekstraat Hamont-Achel

Grevenbroekstraat Hamont-Achel Grevenbroekstraat 9 3930 Hamont-Achel 011 64 21 94 011 64 55 62 info@basisschoolachel.be www.basisschoolachel.be met algemene informatie opvoedingsproject schoolreglement regelgeving en afspraken SCHOOLBROCHURE

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 Structuur Basisschool weg-wijzer is een vrije, gemengde basisschool: Vrij : een katholieke school Gemengd : zowel voor jongens als voor meisjes Basisschool : zowel

Nadere informatie

Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE

Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt

Nadere informatie

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be CLB 1. De school werkt samen met het: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. : 056 60 23 93 Fax. : 056 61 42 84 Directie : Mevr. Catteeuw Griet www.vclbweimeersen.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Schoolreglement algemeen deel

Schoolreglement algemeen deel Schoolreglement algemeen deel Model schoolreglement voor het basisonderwijs 2 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens wettige afwezigheid, aanwezig zijn in de school en

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie 2012 2013 KLEUTERSCHOOL KASTERLEE de Klimtoren Boslaan 2 Looiven 38 2460 Kasterlee 2460 Kasterlee Tel/Fax: 014 85 00 66 Tel:

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be> Schoolinterne afspraken kleuterafdeling Samen leven, samen

Nadere informatie

Deel 1. Informatie over onze school

Deel 1. Informatie over onze school Deel 1 Informatie over onze school vzw OZCS Midden-Kempen Oude Molenstraat, 11 2390 Westmalle - 2016-2017 - 1 - Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer het nodig is,

Nadere informatie

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax CLB Zetel : VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. 056 60 23 93 Fax. 056 61 42 84 E-mail: info@vclbweimeersen.be Directie : Catteeuw Griet CLB-medewerkers De Craemer Betty Sociaal verpleegster

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries

Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries Vrije Scholengemeenschap ZEEBRIES Prof. Mac Leodstraat 11 Oostende - Instellingsnr. 120741

Nadere informatie

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 -Fax 09 377 56 34 e-mail: helga.grootaert@coltd.be.

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 -Fax 09 377 56 34 e-mail: helga.grootaert@coltd.be. Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 -Fax 09 377 56 34 e-mail: helga.grootaert@coltd.be Schoolreglement 2015-2016 Goedgekeurd op de schoolraad van 25 augustus 2015

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

1 ENGAGEMENTSVERKLARING

1 ENGAGEMENTSVERKLARING Beste ouders, Ons schoolreglement bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de jaarlijkse info brochure met nuttige informatie over het lopende schooljaar en contactgegevens. Ze wordt elk jaar aangepast

Nadere informatie

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013)

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013) Heilig-Grafinstituut internaatsreglement (1 september 2013) Inleiding Al ruim driehonderd jaar biedt het Heilig Graf in Turnhout internaat voor meisjes aan. Als interne van deze school behoor je dan ook

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogsich project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

3. EXTRA PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING

3. EXTRA PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING 3. EXTRA PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING Onze school kan rekenen op een degelijke ondersteuning en begeleiding van mensen geoefend op verschillende terreinen. 3.1. Begeleiding vanuit het vrij

Nadere informatie

Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder)

Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder) Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder) Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding? De centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE 1 -

ALGEMENE INFORMATIE 1 - ALGEMENE INFORMATIE 1 INHOUDSOPGAVE 1. Structuur Benaming 3 Administratieve vestigingsplaats 3 Vestigingsplaatsen 3 2. Organisatie Schoolbestuur 3 Scholengemeenschap 4 Schoolraad 5 Lokaal onderhandelingscomité

Nadere informatie

Deel III Informatie. 1 Wie is wie

Deel III Informatie. 1 Wie is wie Deel III Informatie De bepalingen opgenomen in dit deel zijn meer van informatieve aard. Ze maken strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. De school heeft het recht de informatie opgenomen

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogisch project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 WELKOM IEDEEEN 5 DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT DEEL 2: HET REGLEMENT

WOORD VOORAF 4 WELKOM IEDEEEN 5 DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT DEEL 2: HET REGLEMENT Schoolreglement WOORD VOORAF 4 WELKOM IEDEEEN 5 DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT DEEL 2: HET REGLEMENT 6 7 HOOFDSTUK 1. ENGAGEMENTSVERKLARING 1.1. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

Nadere informatie

Administratieve fiches

Administratieve fiches Vrije Basisschool De Zonnebloem ude Diestsestraat 4, Waanrode Administratieve fiches (in te vullen bij het begin van elk schooljaar en af te geven aan de klastitularis) VRIJE BASISSCHL DE ZNNEBLEM UDE

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL HET TALENT KERKHOEK HOUTEM (VEURNE)

SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL HET TALENT KERKHOEK HOUTEM (VEURNE) SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL HET TALENT KERKHOEK 8 8630 HOUTEM (VEURNE) 1 Schoolreglement- Deel 3: Reglement en Engagementsverklaring DEEL III: HET REGLEMENT 1. ENGAGEMENTSVERKLARING Ouders hebben

Nadere informatie

De naam van onze school is Rozenberg S.O. Officieel zijn het vier scholen, elk met zijn eigen schoolnummer:

De naam van onze school is Rozenberg S.O. Officieel zijn het vier scholen, elk met zijn eigen schoolnummer: Deel III Informatie Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het

Nadere informatie

Schoolreglement. Inhoud. Hoofdstuk I: Onze scholen 1. Welkom 2. Onze scholen. Hoofdstuk II: Wettelijke verplichtingen. Hoofdstuk III: Toestemmingen

Schoolreglement. Inhoud. Hoofdstuk I: Onze scholen 1. Welkom 2. Onze scholen. Hoofdstuk II: Wettelijke verplichtingen. Hoofdstuk III: Toestemmingen 1 f Schoolreglement Inhoud Hoofdstuk I: Onze scholen 1. Welkom 2. Onze scholen 2.1. Schooloverstijgende structuren 2.1.1. Het schoolbestuur 2.1.2. De IDPB 2.1.3. De scholengemeenschap 2.1.4. De schoolraad

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

We wensen jullie hartelijk welkom in onze school. We hopen dat jullie je hier vlug thuis zullen voelen.

We wensen jullie hartelijk welkom in onze school. We hopen dat jullie je hier vlug thuis zullen voelen. Beste ouders en kinderen We wensen jullie hartelijk welkom in onze school. We hopen dat jullie je hier vlug thuis zullen voelen. Ben je hier als nieuwe, dan zal je heel vlug zien dat je in een wereld bent

Nadere informatie

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten 1.6. AFSPRAKEN AFDELING HEIDE 1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten Onze maatschappij neemt meer en meer een streng juridisch geregelde vorm aan. Dat maatschappelijk verschijnsel manifesteert zich ook

Nadere informatie

Wetboek van Schatjesland

Wetboek van Schatjesland Wetboek van Schatjesland Als je aardig kan zijn Dan is dat reuzefijn Alsof een kleurig lint mij aan jou verbindt maar als je scheldt dan ben je geen held en liggen we overhoop in een dikke knoop die je

Nadere informatie

Campus Kompas Koninklijk Atheneum Kwaliteitsonderwijs in Wetteren CLB

Campus Kompas Koninklijk Atheneum Kwaliteitsonderwijs in Wetteren CLB CLB Sedert 1 september 2000 begeleidt het CLB de leerlingen zowel op psychologisch, medisch als sociaal vlak. Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op zaterdagen en zondagen en op de

Nadere informatie

Deze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Rivierenland, kortweg CLB.

Deze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Rivierenland, kortweg CLB. Bijlage G - CLB 1. Het CLB Deze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Rivierenland, kortweg CLB. Het CLB is te bereiken via de volgende kanalen: Naam CLB CLB GO! Rivierenland

Nadere informatie

3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT

3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT 3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT 1 Inhoudsopgave: 3.1. Definities p 3 3.2. Engagementsverklaring p 4 3.3. CLB (Centrum Leerlingenbegeleiding) p 6 3.4. Inschrijven van leerlingen p 8 3.5. Ouderlijk

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3 Schoolafspraken voor leerlingen 1-2-3 Wanneer kan ik in de school binnen? s Morgens om 8.00u. s Middags om 13.00u. Wanneer beginnen en eindigen de lessen? s Morgens starten we om 8.30u. s Middags stoppen

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN 1. Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart,

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Deel III

Schooljaar 2015-2016 Deel III Schooljaar 2015-2016 Deel III Welkom! Nieuw of reeds gekend, we gaan samen van start. 10 maanden samen zoeken! 38 weken proberen en opnieuw beginnen. 303 dagen met goede en kwade momenten samen! 1 Beste

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek

Schoolreglement Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek Schoolreglement Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek Schoolreglement Vrije Kleuterschool Savio Stationsstraat 271 1700 Dilbeek 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be Schoolinterne afspraken eerste leerjaar Samen leven, samen

Nadere informatie

Het schoolreglement: De okkernoot

Het schoolreglement: De okkernoot Het schoolreglement: De okkernoot 1. De uurregeling en voor en naschoolse opvang maandag dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag 12.05 uur middagpauze middagpauze middagpauze middagpauze De directie en de leerkrachten

Nadere informatie

Zij en wij. houden van een school. waar het hart mag meespreken. waar het hoofd leert meedenken. waar de handen mogen meewerken

Zij en wij. houden van een school. waar het hart mag meespreken. waar het hoofd leert meedenken. waar de handen mogen meewerken SCHOOLBROCHURE 1 Basisschool de Kei Jef van Hoofstraat 3 3960 Beek-Bree Tel : 089/46.16.77 e-mail : directie.dekei@dekubus-bree.be website : www.dekei-beek.be Zij en wij houden van een school waar het

Nadere informatie

Vrije Basisschool Beverst

Vrije Basisschool Beverst Schoolreglement Vrije Basisschool Beverst 1 Contacten Schoolbestuur Onze school is een van de twaalf scholen van de scholengemeenschap K.O.D.B. (Katholiek Onderwijs Dekenaat Bilzen). Deze twaalf scholen

Nadere informatie

Inlichtingen en Afspraken

Inlichtingen en Afspraken Inlichtingen en Afspraken 1. Leefregels 1. Gedragsregels Speelplaats: de speelplaats dient om zich even te kunnen ontspannen. De boekentassen worden s morgens op de voorziene plaatsen gezet. Jassen worden

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN NAAM :.. 1. Algemeen Ik: - heb respect en begrip voor anderen; - heb eerbied voor de natuur; - durf mijn eigen mening te uiten; - heb orde en ben steeds beleefd;

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen 2.Weigeren : ontbinden van de inschrijving: 3.Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen 2.Weigeren : ontbinden van de inschrijving: 3.Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij de inschrijving

Nadere informatie

gelieve steeds wettelijk te parkeren; gelieve steeds het goede voorbeeld te geven; gelieve het fluojasje en de fietshelm ook zelf aan te trekken;

gelieve steeds wettelijk te parkeren; gelieve steeds het goede voorbeeld te geven; gelieve het fluojasje en de fietshelm ook zelf aan te trekken; Welzijnbeleid 1. Preventie Verwachtingen naar ours: gelieve info inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu die verspreid wordt via o.a. schoolreglement, klasbezoeken, ourcontacten, in samenspraak

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle In opdracht van de school Don Bosco te Halle verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. 3. Kleuters BASISSCHOOL DON BOSCO

SCHOOLBROCHURE. 3. Kleuters BASISSCHOOL DON BOSCO SCHOOLBROCHURE 3. Kleuters BASISSCHOOL DON BOSCO Sint-Bernardsesteenweg 665 2660 Hoboken Tel: 03/ 825 07 76 Fax: 03/ 825 07 75 directie@basisschooldonbosco.be Inhoudsopgave 1 Contacten... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

Naar het 1ste leerjaar!

Naar het 1ste leerjaar! Lagere School Heldenplein 3 1840 Londerzeel Naar het 1ste leerjaar! Stamboeknr :... (Nr. in te vullen door de lagere school.) Kind : Naam :... Voornaam :... Beste ouders, Gelieve dit document met uw kind

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota Stedelijke Basisschool Koekoekstraat 26 8793 Sint-Eloois-Vijve 056/60.65.85 info@vijve.be INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota 2014-2015 0 Afsprakennota. 1. Algemene regels 1.1 Regelmatige leerling

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Schoolreglement BLO Sint Rafaël

Schoolreglement BLO Sint Rafaël versie mei 2015 Schoolreglement BLO Sint Rafaël VZW Vrije Basisscholen KEi Beveren Grote Markt 24 bus 201 9120 Beveren Inhoudstafel DEEL 1: INFORMATIE 1. Contact met de school p 5 2. Organisatie van de

Nadere informatie

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 01 sep 2015 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Inleiding... 4 3 Engagementsverklaring... 5 1.1 Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtoren

Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtoren Nieuw in het schoolreglement 2014-2015 1 Data schooljaar 2014 2015: Data oudercontacten: onthaalmoment/open deur: donderdag 28 augustus 2014: 16u.30 18u.00 eerste schooldag/ troostkoffie: maandag 1 september

Nadere informatie

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik infoavond Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

Beste ouder, Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam. Algemeen deel,

Beste ouder, Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam. Algemeen deel, Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement,

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind Deel 8: Leefregels voor het schoolkind ( exemplaar ouders en kind) Inhoud 1. Taal 2. Te laat komen 3. Schoolpoort 4. Goeiedag 5. De speelplaats 6. Schoolgerei 7. Agenda 8. Kledij 9. Geld 10. Speelgoed

Nadere informatie

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Micha Zorgcoördinator Meester Patrick L.O. leerkracht Juf

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD De tijd vliegt voorbij en zo zwaait onze schoolpoort na 2 maanden vakantie weer open. Wij hopen dat u, samen met uw gezin, heeft genoten van een fantastische en ontspannende

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1 Straffe school! welke straffen zijn er wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP Jij hebt rechten. En ook verantwoordelijkheden. In groep hou je rekening met elkaar en respecteer

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015 Met de medewerking van Kids Choice Ons schoolreglement versie 2014-2015 In onze school zijn we samen met veel mensen. Om ervoor te zorgen dat alles

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Gesubsidieerde Vrije Basisschool Molenbeek-Wersbeek Halensebaan 102 3461 Molenbeek-Wersbeek 016/77.73.80 www.tscholeke.be Beste ouder Ons schoolreglement bestaat uit verschillende

Nadere informatie

Schoolreglement GVBS Sint-Martinus

Schoolreglement GVBS Sint-Martinus Versie mei 2014 Schoolreglement GVBS Sint-Martinus (Don Bosco & Sint-Jan) VZW Vrije Basisscholen KEi Beveren BE0430.949.818 Grote Markt 24 bus 201 9120 Beveren 03 755 69 23 www.sgkei.be Schoolreglement

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016

Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016 Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie:

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Meester Patrick L.O. leerkracht

Meester Patrick L.O. leerkracht Wijkschool: Juf Geert peuters Juf Rebecca / Patricia K1R Juf Daphne K1D Juf Christel Kinderverzorgster Juf Femke Zorgcoördinator L.O. leerkracht Hoofdgebouw: Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 't KLAVERTJE VIER 1 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 't KLAVERTJE VIER 2 Beste ouder, Ons schoolreglement

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs VBS De Linde

Schoolreglement voor het basisonderwijs VBS De Linde Augustus 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs VBS De Linde Schoolreglement VBS De Linde Tolstraat 1 9320 Nieuwerkerken 1 Beste ouder, Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u (opnieuw)

Nadere informatie

*BLANCO098001* *BLANCO098001* SCHADEFORMULIER VERZEKERINGNEMER SCH SCHADEDATUM EN -UUR SCHADELIJDER. Polisnummer: 11/15291240424

*BLANCO098001* *BLANCO098001* SCHADEFORMULIER VERZEKERINGNEMER SCH SCHADEDATUM EN -UUR SCHADELIJDER. Polisnummer: 11/15291240424 11/15291240424 Polisnummer: SCHADEFORMULIER VERZEKERINGNEMER vzw KOR Borsbeek SINT JOZEFSINSTITUUT - secundair de Robianostraat 11 2150 BORSBEEK Vestigingsplaats verzekeringnemer: SCH Datum: SCHADEDATUM

Nadere informatie

basisschool Maria Boodschap

basisschool Maria Boodschap ENGAGEMENTSVERKLARING basisschool Maria Boodschap Basisschool Maria Boodschap Perustraat 4 2030 Antwerpen-Luchtbal Tel.: 03/541.06.13 Fax.: 03/542.60.76 E-mail: maria.boodschap@cksa.be Website: www.mariaboodschap.be

Nadere informatie

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat Eeklo tel Schoolreglement

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat Eeklo tel Schoolreglement Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 e-mail: helga.grootaert@coltd.be Schoolreglement 2017-2018 Goedgekeurd op de schoolraad van 28 augustus 2017 Inhoud DEEL 1:

Nadere informatie