VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat Heusden-Zolder tel.: 011/ Telefoon: 011/ Fax: 011/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09"

Transcriptie

1 31

2 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat Heusden-Zolder tel.: 011/ Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat Heusden-Zolder Telefoon: 011/ Fax: 011/ website: Adres vestigingsplaats: Horionweg Heusden-Z. Telefoon vestigingsplaats: 011/ Aanbod Scholengemeenschap Gesubsidieerd Vrij Kleuteronderwijs Vrije Scholengemeenschap Heusden-Zolder Brugstraat Heusden-Zolder voorzitter: Verduyckt Johny telefoon: 011/ website: DDDirectie Naam: Devoge C. a.i. Vanhaeren Marina en Poels Linda Telefoon: 011/ Secretariaat en/of beleidsmedewerker Naam: Vandevoort Lutgarde Telefoon: 011/ Zorgcoördinator Naam: Geerts Mia KS De Toverfluit 2

3 Schooluren Middagpauze Uren: ma, di, do en vr uur uur uur uur woe uur uur Uren: uur tot uur De kinderen die s middags naar huis gaan, worden ten vroegste om uur terug aan school verwacht. Te laat komen kan niet! De lessen beginnen stipt om: uur Aanmelden bij: directie of secretariaat Voor- en naschoolse opvang Buitenschoolse kinderopvang t Klimopke De opvang wordt georganiseerd voor en na de schooluren, op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en vakantieperiodes. De opvang gaat door in de Kerkeblookstraat 7,3550 Heusden-Zolder( tel.: 011/ )Vooraf inschrijven op de dienst kinderopvang van het OCMW is verplicht. Dit kan ook telefonisch op nummer 011/ Indien je onverwacht niet tijdig op school kan zijn om je kind af te halen, dien je de school te verwittigen. Je kind wordt dan naar de opvang gebracht. De school geeft naam, adres en telefoonnummer van je kind door aan de opvang. Vanuit de opvang wordt dan gevraagd achteraf de inschrijving in orde te maken. Kinderopvang t Klimopke OCMW Heusden-Zolder Kerkeblookstraat Heusden-Zolder Tel.: 011/ website Verantwoordelijke: Di Iorio Tatiana KS De Toverfluit 3

4 Samenwerking Met de ouders : Aanbod: A. Infoavonden In september worden de juiste data doorgegeven aan de ouders. B. Oudercontacten: In de loop van het schooljaar zal er voor elke kleuter een contact plaatsvinden, volgend op een gemaakte test. Wijze waarop de school contact opneemt: De precieze data worden nog meegedeeld op de website en via een persoonlijke uitnodiging. Contactpersoon voor een afspraak: - Zorgjuf Geerts Mia - Directie: - je kan ook gerust de klasjuf van je kleuter aanspreken - je mag ook altijd telefoneren op het nummer 011/ De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel, ouders, de lokale gemeenschap en eventueel het schoolbestuur. Tijdens de bijeenkomsten van de schoolraad wordt er informatie gegeven over gebeurtenissen of interne beslissingen die een belangrijke weerslag hebben op het schoolleven. Samenstelling: Aerts Inge, Christine Devoge (a.i. Vanhaeren Marina,Linda Poels), Van Ende Ludo, Akpinar Aysim, Beylemans Goele, Claes Leen, Vanderbiesen Erik,, Geerts Mia, Maris Freddy, Karremans Esmeralda KS De Toverfluit 4

5 Met externen Centrum Leerlingbegeleiding - Verplichte medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken - Zorgprocedure (wijze waarop de school en het CLB de ouders en leerlingen betrekken in het zorgbeleid) Naam: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Midden-Limburg Adres: Saviostraat Houthalen-Helchteren Telefoon: 011/ Fax: 011/ Contactgegevens begeleider CLB: Vrancken Rina, sociaal verpleegkundige Zitdagen van mevr. Vrancken op school zelf Donderdag van 10.30u tot 12u Contactgegevens arts CLB: Frederix Monique Openingsuren van het centrum: * maandag van tot uur * andere werkdagen tot uur en van tot uur * tijdens de herfst- en de krokusvakantie * in de zomervakantie Het is best eerst een afspraak te maken op tel. 011/ De school stelt samen met het CLB een beleidscontract op. Daarin maken school en CLB afspraken over ieders rol in de begeleiding van de leerlingen. Dat contract werd ook overlegd met de schoolraad. Alles draait rond de leerling De leerling kan rechtstreeks of via zijn ouders of leerkrachten bij het VCLB terecht met vragen over zijn: o o o o emotioneel en sociaal welbevinden lichamelijke ontwikkeling en gezondheid leren en studeren schoolloopbaan: studie- en jobkeuze. KS De Toverfluit 5

6 Ook ouders en leerkrachten zijn welkom met hun vragen. Ze zijn immers als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en vorming van het kind. Vooral vraag gestuurd In de hele maatschappij ervaren we een sterke emancipatie in de hulpverlening. Ouders, jongeren en leraars geven dus de toon aan. Zij bepalen naar wie en met welke vraag ze gaan om uitleg, hulp of ondersteuning. Ze willen ernstig genomen worden. Ze willen dat de hulpverlener grondig naar hen luistert. Ze wensen een hulpverlener die met hen elke volgende stap overlegt. De CLB s zijn afgestemd op die evolutie. Ze geven dus geen ongevraagde adviezen. Samen met de cliënt gaan ze op zoek naar een haalbare oplossing voor de vraag. Diezelfde evolutie zien we ook op school. Leerlingenbegeleiding is een zaak van leraars, directies, opvoeders, in overleg met ouders en CLB. Maar ook preventie CLB s pakken niet alleen problemen aan, ze proberen ze ook te voorkomen. Problemen als pesten op school, ongewenste zwangerschap, druggebruik kan men verminderen of voorkomen met gerichte acties op school. Het CLB biedt ondersteuning aan de school. Begeleiding op vraag, maar ook verplichte begeleiding Voor een CLB-begeleiding is altijd een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders indien de leerling jonger is dan 14 of van de leerling zelf indien hij ouder is dan 14 jaar. De begeleiding door een CLB is in drie gevallen verplicht: medische onderzoeken (1e en 2e kleuterklas, 1e, 3e en 5e leerjaar basisonderwijs, 1e en 3 e jaar secundair onderwijs, in het buitengewoon onderwijs worden de leerlingen onderzocht in het kalenderjaar dat ze 4, 5, 7, 9, 11, 13 en 15 jaar worden), maatregelen bij besmettelijke ziekten en tussenkomsten bij spijbelgedrag kunnen noch door de ouders, noch door de leerling geweigerd worden. KS De Toverfluit 6

7 Bij het medisch onderzoek is wel verzet mogelijk tegen een bepaalde arts of een centrum waarmee de school een overeenkomst heeft afgesloten. Het onderzoek zelf moet echter wel worden uitgevoerd. In geval van verzet tegen de CLB-arts of het CLB waarmee de school samenwerkt, moeten ouders of leerlingen (op eigen kosten) het onderzoek laten uitvoeren door een andere daartoe erkende arts of een ander CLB naar keuze. Voor meer informatie over die procedure neemt men contact op met de directeur van een CLB. Ook de school kan daarover informatie verstrekken. Een serieuze wetenschappelijke basis Op het CLB komt een onvoorstelbare waaier aan problemen toe: een diagnose voor dyslexie, een vraag om opvoedingsondersteuning, mijn kind heeft... ADHD, lees- en rekenproblemen, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, zelfmoordgedachten, wordt gepest, spijbelt, krast zich, heeft geen motivatie... Allemaal vragen die een grote deskundigheid van de hulpverlener eisen. Een leerprobleem wordt dikwijls een opvoedingsprobleem, dyslexie heeft onderwijskundige, medische en opvoedkundige aspecten enz. Op dergelijke vragen moet een doordacht en wetenschappelijk verantwoord antwoord volgen. Een sterke troef in het CLB is het teamoverleg op maandagnamiddag, waar arts, verpleegkundige, psycholoog, pedagoog en maatschappelijk werker ideeën uitwisselen. Op sommige vragen krijgt men meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLBmedewerker werkt men dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst. Hulp voor wie die hulp het meest nodig heeft In de huidige maatschappij heeft men in de hulpverlening vooral aandacht voor mensen die beperkt zijn in hun kansen. Denk maar aan het solidariteitsprincipe in de sociale zekerheid, gelijke onderwijskansenbeleid Dat geldt ook voor de CLB s; de wetgever wil dat de CLB s prioritair aandacht hebben voor groepen die in hun kansen mogelijk bedreigd zijn: leerlingen uit het KS De Toverfluit 7

8 buitengewoon onderwijs, deeltijds onderwijs, beroepssecundair onderwijs, laaggeschoolde milieus, allochtonen De tussenkomsten van het CLB zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het privé-leven. Belangrijk voor leerling en ouders om te weten 1 Het CLB heeft van elke leerling die het begeleidt een dossier. Wanneer de leerling van school verandert, wordt dit dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, , art. 7, 8 en 9). De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over de inentingen, de gegevens van de medische onderzoeken en gegevens over de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen. AI de andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf indien hij 14 jaar of ouder is. Dat moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 30 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de overdracht. Dat is dus vanaf het moment dat de leerling in de nieuwe school wordt ingeschreven en dus via het schoolreglement kennis neemt van deze regeling. (M.a.w. op het ogenblik waarop u dit leest.) Die bedenktijd van 30 dagen betekent dat gegevens over nieuwe leerlingen soms met grote vertraging in het nieuwe CLB toekomen. Daarom vraagt VCLB Midden-Limburg het formulier nieuwe leerlingen in te vullen bij de inschrijving in een nieuwe school. Daarmee kunnen ouders en leerlingen zelf beslissen het dossier sneller te laten overgaan door af te zien van de bedenktijd van 30 dagen. 2 Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of de leerling ouder dan 14 jaar gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz. KS De Toverfluit 8

9 3 Aan de betrokken schooldirectie en het personeel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. 4 De ouders en de leerlingen hebben principieel het recht om de gegevens uit het multidisciplinair CLBdossier te kennen. Is de leerling meerderjarig, dan vervalt het recht van de ouders. Indien de betrokkenen van dit recht gebruik willen maken, gebeurt dit altijd via een gesprek met het begeleidende CLB-team, zodat de informatie van het dossier geduid kan worden. 5 Dit dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden. Na deze periode wordt het dossier vernietigd. 6 De dossiers worden bewaard op VCLB Midden- Limburg, Saviostraat 39, 3530 Houthalen. Ze worden beheerd door Guido Willems. KS De Toverfluit 9

10 Gemeente Schoolopbouwwerk Naam en gegevens van contactpersonen: Kathleen Vandenput Rik Hermans Doel:- samenwerking tussen gemeente en school Afspraken: deze maken deel uit van het groot kernteam Pedagogische begeleiding Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de Diocesane Pedagogische Begeleiding Tulpinstraat Hasselt tel.: 011/ fax: 011/ website: Onze huidige begeleider is Mvr. Reinhilde Bielen. Ook de inspecteur godsdienst Mvr. Sandra Maertens vind je op dit adres. Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap Lokaal Overleg Comité ( LOC ) Inspecteur Mevr. Oorts Jacqueline Sint-Antoniuslaan Zoersel Tel.: 03/ Het LOC is een plaatselijk overlegcomité tussen het schoolbestuur en het personeel. De vergadering bestaat uit een gelijk aantal leden van beide partijen. De directie maakt deel uit van de vergadering als adviserend niet-stemgerechtigd lid. Iedere partij kan ( niet-stemgerechtigde ) adviseurs betrekken in de vergadering. Het mandaat van het LOC duurt vier jaar. Voorzitter: Mieke Vossen Raadgevers: Devoge Christine( a.i.marina Vanhaeren ), Van Ende Ludo Leden: Vanderbiesen Erik, Karremans Esmeralda, Geerts Mia, Emiel Beylemans KS De Toverfluit 10

11 Nuttige adressen Commissies: -Beroepscommissie Adres: Bonnefantenstraat Hasselt Telefoon: 011/ Ouders kunnen bij deze commissie een beroep aantekenen tegen de definitieve uitsluiting van een leerling uit de school. -Lokaal Overlegplatform Gemeente: Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overleg- platform van de gemeente Heusden-Zolder contact: Raf Nulens Voorz. van het LOP Basisonderwijs Dienst Maatschappelijke Begeleiding Heldenplein Heusden-Zolder Commissie inzake Leerlingenrechten - Commissie Zorgvuldig Bestuur Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) H. Consciencegebouw 4A10,Koning Albert-II laan15, 1210 Brussel 02/ Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI t.a.v Marleen Broucke Adviseur Kamer 1C 24 Koning Albert II-laan Brussel KS De Toverfluit 11

12 2. Inschrijven en instapdata van kleuters: Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het nietakkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit, kinderen van personeel. Broers en zussen van leerlingen in de Lagere School De Brug mogen ook gebruik maken van de voorrangsgroepen tijdens de inschrijfperiode. Indien jullie je zoon of dochter wil laten starten in het eerste leerjaar in de Lagere School De Brug dan is het niet nodig om hem of haar opnieuw in te schrijven.. Inschrijfperiode : zie bijlage ( deze wordt jaarlijks aangepast) Afwijkingen - Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB-centrum hebben ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn leerplichtige leerlingen. De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen. - Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister. De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals: -een uittreksel uit de geboorteakte -het trouwboekje van de ouders; -de identiteitskaart van het kind; -het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; -de reispas voor vreemdelingen. Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure ( schoolreglement) KS De Toverfluit 12

13 Weigeren Onze school moet haar capaciteit vastleggen. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren. Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of tegen afgiftebewijs binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform contact op met de ouders. Een klachtenprocedure bij weigering is mogelijk. 3.Organisatie van de leerlingengroepen De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 4.Schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) Eendaagse uitstappen Doel: - kennismaking met iets nieuws. - concrete verduidelijking van wat in de klas in een belangstellingscentrum werd geleerd. - deelname aan groepsactiviteiten. - culturele en sportieve activiteiten. Aanbod: Omdat onze kleuters in de klas met belangstellingscentra werken die mede worden bepaald door de omgeving en door de interesses van de kinderen is het erg moeilijk reeds vooraf een jaarplanning op te maken. Wij verbinden er ons in ieder geval toe dat alle kleuters in de loop van het schooljaar - minstens één muzische voorstelling bijwonen, - aan minstens één sportieve activiteit meedoen, hetzij binnen of KS De Toverfluit 13

14 buiten de school, - minstens één buitenschoolse activiteit doen die aansluit bij een belangstellingscentrum. Hierbij trachten we ook binnen het door de overheid vooropgestelde budget te blijven. De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extramuros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. 5.Orde- en tuchtmaatregelen Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragcode op. Wanneer een kleuter de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging, een straf, een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de kleuter, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: een schorsing van één dag; een schorsing van meerdere dagen; een uitsluiting. Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 2. De ouders en eventueel een raadsman worden uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het tuchtdossier. 4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van KS De Toverfluit 14

15 Beroepsprocedure: vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken kleuter bezorgd. 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 samenwerking). 2. De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 4. De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken kleuter weigeren terug in te schrijven. 6. Bijdrageregeling Niet verplicht aanbod per klas Middagtoezicht Drank Tijdschrift Kalender met klasfoto Totaal voor het schooljaar Prijs Gratis Niet van toepassing niet van toepassing 3 euro 3 euro Maximum factuur 2,5 +3 jarigen 40 euro 4 jarigen 40 euro 5 jarigen 40 euro KS De Toverfluit 15

16 Wijze van betaling: gelieve het geld liefst gepast in een gesloten briefomslag aan de leerkracht te ( laten ) overhandigen. Schrijf ook duidelijk de naam en de klas van je kind op de omslag! Conflictbeheer: Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend. 7. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld op de website en tijdens het jaarlijkse schoolfeest. 8. Vrijwilligers Onze school maakt bij de organisatie van een aantal activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. Organisatie De VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat Heusden-Zolder Maatschappelijk doel: het organiseren van basisonderwijs De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC/CI ( Interdiocesaan Centrum ) Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd. KS De Toverfluit 16

17 9. Welzijnsbeleid 1. Preventie Verwachtingen naar de ouders: - Heb interesse voor wat je kind op school heeft geleerd, beleefd, ervaren. - Zorg voor een goede hygiëne van je kind. - Zorg dat je kind voldoende nachtrust heeft. Met eventuele vragen of opmerkingen hieromtrent kan je steeds op school terecht. Verwachtingen naar de kinderen: - Afval wordt op de juiste plaats verzameld. - Pesten hoort niet thuis in onze school. - Als er een probleem is, vertel het dan steeds aan je leerkracht. 2. Verkeersveiligheid Verwachtingen naar de ouders: - zorg ervoor dat jouw fiets en de fiets van je kind steeds technisch in orde zijn. - Parkeer nooit met de auto vlak voor de schoolingang! Om het brengen en afhalen van de kinderen veilig te laten verlopen, zijn er een tweetal mogelijkheden: a. Via de poort langs de Kloosterstraat ( indien onder begeleiding van broer of zus uit het lager onderwijs en vermits hij/zij de kleuter tot op de kleuterspeelplaats begeleidt ) b. Via de grote poort aan de voorkant - Ouders blijven buiten de poorten. Directie, leerkrachten en/of kleuterleidsters contacteren kan altijd. - Roken op school en op de speelplaats is voor iedereen verboden. Verwachtingen naar de kinderen: - Neem steeds de veiligste route naar school. - Respecteer de verkeersregels. - Wees uiterst voorzichtig op de openbare weg. 3. Medicatie In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een formulier ingevuld door de ouders en de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. KS De Toverfluit 17

18 KS De Toverfluit 18

19 KS De Toverfluit 19

20 4.Stappenplan bij ongeval of ziekte Eerste hulp Wie: de directie of de secretaresse verlenen de eerste zorgen. Hoe: opvangen van het kind en zorgen voor een elementaire verzorging. Bij ernstige gevallen worden de ouders op de hoogte gebracht en wordt het kind indien nodig naar de dokter of het ziekenhuis gebracht. Ziekenhuis: Sint-Franciskusziekenhuis Pastoor Paquaylaan Heusden-Zolder Dokter: We nemen contact op met de dokter die het snelst voor deskundige verzorging kan instaan. We contacteren meestal dokter Claes of dokter Weyens. Verzekeringspapieren Contactpersoon: de directie of de secretaresse Procedure Ongevallen en de schoolverzekering De verzekering Schoolongevallen is voor vele ouders een waar probleem. Gaarne willen wij U enkele nuttige gegevens meedelen. Eerst en vooral willen wij erop wijzen, dat er geen enkele wettelijke verplichting is voor de school om een uitgebreide schoolongevallenverzekering te onderschrijven. De school moet alleen de burgerlijke aansprakelijkheid, die haar of haar leerlingen ten laste gelegd wordt, door een verzekeringscontract laten dekken, om op deze wijze financiële moeilijkheden te voorkomen. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID: Burgerlijke aansprakelijkheid wil zeggen: alle schade die men iemand kan ten laste leggen, voor schade aan derden, veroorzaakt door een persoonlijke fout of door voorwerpen die aan die persoon toebehoren of onder zijn beheer vallen. - Aansprakelijkheid van uw kind tijdens schoolactiviteiten Ingevolge art. 45 van de wet op de landverzekering en ingevolge de B.V.V.O.- overeenkomst van , is de familiale verzekering van de ouders prioritair gehouden tussen te komen. Wij raden U dan ook aan een familiale verzekering af te sluiten. - Aansprakelijkheid van uw kind op de schoolweg De aansprakelijkheid van het kind dient geregeld te worden via de familiale verzekering van de ouders. M.a.w. voor ieder ongeval waarbij de aansprakelijkheid van uw kind betrokken is, dient U aangifte te doen aan uw familiale verzekeraar. KS De Toverfluit 20

21 De schoolverzekeraar heeft het nuttig geoordeeld een uitgebreid verzekeringscontract te onderschrijven, waardoor niet alleen de ongevallen burgerlijke aansprakelijkheid vergoed worden, doch ook de persoonlijke ongevallen (bv. een gewone val op de speelplaats of in de klas). INDIVIDUELE ONGEVALLENVERZEKERING - Individuele ongevallen overkomen aan leerlingen tijdens schoolactiviteiten en op weg van en naar school, voor zover er geen motorvoertuig bij betrokken is, vallend onder de verplichte motorvoertuigenverzekering. De schoolverzekeraar neemt de dokters-, apothekers-, en aanverwante kosten ten laste, na tussenkomst van de Mutualiteit en voor zover er geen beroep kan gedaan worden op een individuele ongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering, De waarborgen overlijden en blijvende invaliditeit echter zijn cumuleerbaar met de uitkeringen in andere verzekeringscontracten. - Wat indien er zich een ongeval heeft voorgedaan waarbij een motorvoertuig is betrokken, vallend onder de verplichte motorvoertuigenverzekering? a. Lichamelijke schade Ingevolge de wet van art. 45 die van kracht is sedert (objectieve aansprakelijkheid bestuurder) dient de motorvoertuigenverzekeraar deze schade te vergoeden. b. Stoffelijke schade Deze schade dient via uw familiale verzekeraar verhaald te worden op de aansprakelijke derde. Wat te doen bij een lichamelijk ongeval overkomen aan uw kind tijdens: - schoolactiviteiten - op weg van en naar school (geen aanrijding met een motorvoertuig) 1. De aangifte van het ongeval - door de school in te vullen - dient samen met het medisch getuigschrift (in te vullen door de behandelende geneesheer) aan ons verzonden te worden. 2. De ontvangen onkostennota s dienen in eerste instantie door de ouders vereffend te worden. Met behulp van de ontvangen nota s, gelieve U zich dan te wenden tot de Mutualiteit voor haar tussenkomst. - DEEL 1 van de uitgavenstaat dient bij deze gelegenheid door de Mutualiteit ingevuld te worden. - DEEL 2 dient door uzelf ingevuld te worden, voor o.a. de apothekerskosten, e.d.m. Voor deze laatste kosten dienen de originele bewijsstukken bijgevoegd te worden (factuur ziekenhuis, attest 704 voor apothekerskosten, ) Zo de uitgaven beperkt zijn - en men voorziet niet dat er nog verder kosten zullen volgen - mag de uitgavenstaat, samen met de aangifte en het medisch attest, overgemaakt worden aan de school. In het tegenovergestelde geval, mag de uitgavenstaat later verzonden worden. KS De Toverfluit 21

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie