Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs"

Transcriptie

1 Adressen R.K. S.B.O. De Oostvogel Scharroosingel CX Gouda Tel: administrateur. Web-site : Directeur De Oostvogel De heer Wilfred Simons De Groeiling Raad van toezicht Voorzitter: Mw. M.S. Pondman-Paulussen Vice voorzitter: Dhr. A.A. Langerak Postadres: Secretariaat De Groeiling Postbus AB Gouda Bestuurskantoor De Groeiling De heer H. v.d. Kant Algemeen directeur Aalberseplein EG Gouda Postadres: Postbus AB Gouda Telefoon : Fax : Ouderraad Voorzitter en contactpersoon: Liesbeth Slingerland tel Medezeggenschapsraad Voorzitter: Wendy Bouthoorn Contactpersoon: Marianne van Dorp tel Groeiacademie Ouverturelaan JT Gouda Tel Inspectie van het Onderwijs Postbus GS Utrecht Vragen over onderwijs Tel Meldpunt vertr.inspect. Tel Web-site Schoolarts Mevrouw Pernille Kruse GGD Midden Holland Afdeling Jeugdzorg Thorbeckelaan CA Gouda Tel: Vertrouwenspersoon Ingrid Bakker Scharroosingel CX Gouda tel

2 De eerste schooldag Schooltijden We hebben dit jaar gekozen voor een andere opzet van de eerste schooldag. Deze dag wordt benut om met elke leerling en ouders/verzorgers een kennismakingsgesprek te voeren. Voor iedere afspraak wordt 20 minuten ingeroosterd, voor nieuwe leerlingen 30 minuten. Uitnodigingen worden voor de zomervakantie verstuurd. In het gesprek laat men voornamelijk de ouders/verzorgers en het kind aan het woord over de volgende onderwerpen: Wat willen ouders/verzorgers dat het kind het komende schooljaar leert? Wat verwacht het kind zelf te leren? Hoe leert het kind het beste? Wat zijn de sterke en zwakke punten van het kind? Als er een probleem is, hoe kan de leerkracht het kind het beste helpen? Als het kind boos/verdrietig is, wat werkt dan het best? De maandag is ingepland voor de eerste schooldag gesprekken De dinsdag erna starten de reguliere lessen. Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden. Maandag, dinsdag, donderdag van uur tot uur. Woensdag en vrijdag van uur tot uur. We spelen voor de rust steeds in twee groepen buiten: Kleine pauze: uur tot uur Kleine pauze: uur tot uur Grote pauze: uur tot uur Grote pauze: uur tot uur Groep 1/2: heeft op een afwijkende tijd pauze. Vanaf schooljaar gaat de deur om 8.15 open. Voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 1 t/m 8 is er de mogelijkheid om de kinderen naar de klas te brengen. Het inloopkwartier is bedoeld als een rustige overgang tussen thuis en school en biedt de mogelijkheid om kort informatie uit te wisselen tussen ouders/verzorgers en de leerkracht. Tijdens de inloop is er geen tijd voor langere gesprekken met de leerkracht, hiervoor kunt u een afspraak maken. Kinderen die niet gebracht worden gaan zelf naar hun eigen klas. Op deze manier bevorderen we ook de rust en de veiligheid in de school. 2

3 Om 8.30 start de les Als u uw kind door een ander laat ophalen dan gebruikelijk, wilt u dit dan even melden. Wij geven uw kind niet, aan voor ons onbekende personen, mee. Gymnastiektijden Ziekmeldingen Natuurlijk zijn er ook gymlessen. Gymlessen zijn voor de kinderen vaak erg intensief. We vinden het daarom belangrijk om na de gymles te douchen zodat ze daarna weer fris in de klas zitten. In principe zijn de gymnastieklessen als volgt ingedeeld: Als uw kind ziek is of te laat, laat ons dit dan tijdig weten, liefst telefonisch tussen uur en uur. Tel U kunt ook per ziekmelden. Ons adres is: maandagochtend 1/2, 3, 5/6 dinsdagochtend 6 dinsdagmiddag 4, 8-2 donderdagochtend 1/2, 7-1, 7-2 donderdagmiddag 8-1 Kinderfysiotherapie Absenties zonder berichtgeving moeten worden gemeld bij de leerplicht ambtenaar. Vanuit het Gezondheidscentrum Goverwelle zijn twee kinderfysio-therapeuten, op twee ochtenden per week, aanwezig. Leraren en ouders kunnen hun kind via de ib-er van de school aanmelden voor de kinderfysiotherapie. Voordat een kind in behandeling kan worden genomen is een verwijzing van de huisarts/kinderarts noodzakelijk. De kosten van de behandelingen worden door de kinderfysiotherapeuten rechtstreeks gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering. De kinderfysiotherapeuten zijn dus niet in 3

4 dienst van de school. Op deze manier wordt de mogelijkheid geboden kinderfysiotherapie onder schooltijd te laten plaatsvinden. Vakantierooster Studiedag Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Studiedag Paasvakantie t/m Meivakantie t/m Pinkstervakantie t/m Studiedag Zomervakantie t/m Geen gewichtige omstandigheden zijn: * een vakantie buiten de reguliere schoolvakantie * een lang weekend weg; * sportevenementen buiten school om; * het bezoeken van pretparken e.d.; * de wens om met wintersport te gaan na de kerst-of voorjaarsvakantie; * de wens om één of meerdere dagen eerder met vakantie te gaan of later terug te komen. Om toch voor extra verlof in aanmerking te komen kan men een daarvoor bestemt aanvraagformulier invullen. Op dit formulier is tevens exact aangegeven wat wel en geen gewichtige omstandigheden zijn. Dit formulier is opgenomen in deze jaarkalender. Uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het gewenste verlof moet dit bij de directeur van de school worden ingeleverd.(spoedgevallen uitgezonderd) Ouders die een kind zonder de vereiste toestemming van school houden maken zich schuldig aan ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan tot een procesverbaal leiden. Voor informatie kunt u zich ook wenden tot Bureau leerplicht in Gouda, tel Extra verlof aanvraag Vertrouwenspersoon Het gebeurt regelmatig dat ouders vrij vragen voor hun kind buiten de normale vakantiedagen om. De leerplichtambtenaar van de gemeente Gouda heeft de scholen erop gewezen dat extra verlof alleen wordt verleend als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Zijn er zaken over uw kind of de school die u bezig houden en u vindt het moeilijk dit te bespreken met de leerkracht of de directie, 4

5 dan bestaat de mogelijkheid een gesprek aan te vragen met Ingrid Bakker, vertrouwenspersoon binnen onze school. Ook is het mogelijk een vertrouwenspersoon buiten de school te raadplegen. De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden: Mevrouw I. Oey, coördinator externe vertrouwenspersonen, tel: , Ouderparticipatie scholen aan de ouders een bijdrage om allerlei extra activiteiten te kunnen betalen. Denkt u daarbij aan carnaval, de sportdag, de kooklessen, het kerstfeest e.d. De bijdrage voor het schoolfonds bedraagt 25,00 per jaar. De oudervereniging is verantwoordelijk voor de uitgave. Tijdens de algemene ouderavond legt de oudervereniging verantwoording af over de begroting. U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer ondervermelding van de naam en de groep van uw kind. Schoolreis en schoolkamp De school is er voor de kinderen en voor de ouders. Wij vinden het belangrijk dat u als ouders actief betrokken bent bij onze school. Ieder jaar vinden er tal van activiteiten binnen en buiten de school plaats. Voor een aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders onontbeerlijk. Schoolfonds Dit jaar gaan de groepen 1 t.m. 7 op schoolreis. De schoolreis staat gepland op dinsdag 24 juni De bijdrage voor de schoolreis bedraagt 25,00. De schoolverlaters gaan van 18 t.m. 20 juni en van 25 t.m. 27 juni op het schoolverlaterkamp. Hiervoor bedraagt de bijdrage 50,00. De bijdrage voor het schoolfonds, de schoolreis en het kamp worden gezamenlijk geïnd. De school krijgt jaarlijks geld van de overheid om het onderwijs te bekostigen. Deze bijdrage is niet voldoende om alle activiteiten te kunnen betalen. Daarom vragen de 5

6 Verkeersexamen belastbare inkomen kan de gemeente per schooljaar een eigen bijdrage vragen. De meeste gemeenten hebben ook een vergoeding voor leerlingen die met openbaar vervoer reizen. Taxibedrijven Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs en het schoolverlaterkamp in groep 8, nemen de leerlingen uit groep 7 ieder jaar deel aan het verkeersexamen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen, namelijk een schriftelijk en een praktisch gedeelte. De leerlingen krijgen alleen het verkeersdiploma als zij voor beide onderdelen geslaagd zijn. Voorafgaand aan het praktisch examen vindt een fietskeuring plaats. U krijgt hiervan tijdig bericht, zodat u voor een goede en veilige fiets kunt zorgen. Vervoer Voor de gemeente Gouda, Moordrecht, Bodegraven, Reeuwijk, Schoonhoven, Haastrecht, Ammerstol, Ouderkerk aan den IJssel, Berkenwoude, Stolwijk, Bergambacht, Lekkerkerk, Zevenhuizen en Waddinxveen: CONNEXXION GEUKES Nieuwe Gouwe OZ 2b 2801 SB Gouda Tel Bij klachten over het vervoer kunt u contact opnemen met mw. Goosens Tel ( s ochtends) Voor de gemeente Boskoop, Taxi van der Laan Transportweg LS Nieuwkoop Tel Leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen in aanmerking komen voor aangepast vervoer. De afstand, de gevarenfactor van de route, de reistijd en de leeftijd spelen mee. De ouders moeten een aanvraag tot vervoer indienen bij de gemeente van hun woonplaats. Afhankelijk van het 6

7 Verzekeringen Op onze school is ieder kind via de oudervereniging automatisch verzekerd tegen de gevolgen van een ongeval. De kosten zijn ongeveer 1,00 en worden via de ouderbijdrage geïnd. Ook de leerkrachten en hulpouders zijn collectief W.A. verzekerd. De verzekering geldt ook tijdens schoolreisjes, excursies, kampen enz. Bij vervoer van kinderen met een auto van een leerkracht of een ouder zal, indien schade aan derde ontstaat, altijd geclaimd dienen te worden op de autoverzekering van de eigenaar. en met de directie overlegt hoe dit het best geregeld kan worden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar schoolgids I. In de praktijk blijkt nogal eens dat wijzigingen in de personalia (adres, telefoonnummers e.d.) laat of geheel niet aan de administratie worden doorgegeven. Dit kan vervelende gevolgen hebben, bijv. als uw kind ziek wordt of een ongelukje heeft gehad en naar het ziekenhuis moet. Wilt u ervoor zorgen dat voor school belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk bij de leerkracht van uw kind of op de administratie wordt gemeld. Overblijven Informatie De school probeert ouders zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te informeren over allerlei zaken die de school en het kind betreffen. Soms gebeurt het dat de school verzoeken om informatie ontvangt van meerdere partijen, bijv. na een scheiding van de ouders. We vinden het van belang dat beide ouders goed geïnformeerd zijn over hun kind. We zijn daarom bereid de informatie aan beide ouders te vertrekken. We verwachten wel, dat u als ouders daartoe het initiatief neemt Veel kinderen komen van buiten Gouda. Het overblijven is daarom geregeld voor alle kinderen. Er wordt in de klas met de eigen leerkracht gegeten. Eten vinden wij een sociaal gebeuren. We streven er dan ook naar om in een gezellige en ordelijke sfeer met elkaar te eten. Voor of na het eten spelen de kinderen buiten. Het tijdstip is afhankelijk van het lesrooster. Na het eten is er de mogelijkheid voor de kinderen om de tanden te poetsen. U moet uw kind dan wel een tandenborstel en tandpasta meegeven. 7

8 Pauze Fruitdag Ook tijdens de kleine ochtendpauze mogen de kinderen iets eten of drinken. Wilt u het meegeven van zoetigheid zoveel mogelijk beperken? Iedere vrijdag is het fruitdag. Wij verzoeken u die dag fruit mee te geven in plaats van een ander tussendoortje. Schoolmelk Traktaties Er kan op school voor schoolmelk worden gezorgd. U kunt kiezen uit: volle melk, halfvolle melk, chocolademelk of drinkyoghurt. Campina levert de schoolmelk en u ontvangt dan ook van hen een rekening. Wilt u uw kind aanmelden voor Campina op School, dan is dit mogelijk via ook voor meer informatie kunt u terecht op deze website. Daarnaast kunt u gebruik maken van een aanmeldingsformulier, dit formulier is op school beschikbaar. Natuurlijk mag een jarig kind trakteren. Een kleinigheid uit delen aan klasgenoten vinden kinderen altijd erg leuk. Wilt u er rekening mee houden dat sommige kinderen allergisch zijn voor suiker, kleur en geurstoffen? Ons advies is daarom liever geen snoep! Leesbladen In de eerste schoolweken krijgen alle kinderen een informatiefolder van Okki, Taptoe, Hello You of Boektoppers mee naar huis. Daarin zit een bon waarmee u voor uw 8

9 kind een abonnement kunt bestellen op één van deze tijdschriften. Het enige wat u hoeft te doen is de ingevulde bon, ondertekend mee naar school te geven. Rapportage Spreektijd groepsleerkracht Meer nog dan in het reguliere basisonderwijs is het van belang, dat er een goed contact is tussen ouders en de leerkracht. We stellen het dan ook heel erg op prijs contact met u te onderhouden. Natuurlijk is het initiatief tot contact niet alleen aan ons. Wij vinden het prettig als u van tijd tot tijd informeert naar het functioneren van uw kind. Neemt u daarvoor gerust contact op met de groepsleerkracht. Telefonisch contact komt het beste uit na uur. In uiterste nood kunt u de leerkracht bereiken tussen uur en uur op het moment dat uw kind pauze heeft. Wij verzoeken u echter dit tot een minimum te beperken omdat de leerkrachten vaak met de kinderen bezig zijn. De leerkracht is eventueel ook via bereikbaar. Binnen de school kennen we twee rapporten. Het inzetrapport is voor de kinderen. Hierin kunnen ze zien of ze goed hun best doen. Dat rapport krijgen ze met Kerstmis, Pasen en aan het einde van het schooljaar. De ouders krijgen tweemaal per jaar een ouderverslag. Hierin staat aangegeven op welk niveau hun kind presteert. We onderstrepen het belang van dit verslag en stellen er dan ook prijs op dit met u te bespreken tijdens de ouderavonden. Het ouderverslag wordt voorafgaand aan de ouderavond aan uw kind meegegeven. Organisatie van de school Onze school telt 9 kerngroepen. Bij de samenstelling van de groepen kijken we naar het totale beeld van het kind. De sociaal emotionele ontwikkeling, de intelligentie en de ontwikkeling tot nu toe. 9

10 We werken binnen de school met ontwikkelingsperspectief (OPP) en leerling-prognoses. Uitgangspunt hierbij is dat we de leerlingen nog meer op het eigen niveau willen begeleiden en onderwijzen. Aan het begin van het schooljaar stelt de nieuwe leerkracht, samen met de voorgaande leerkracht voor iedere leerling de nieuwe verwachtingen in het OPP op. In dat OPP zal voor alle vakken worden aangegeven wat we dit schooljaar met deze leerling willen bereiken, met andere woorden, waar willen we graag dat de leerling aan het eind van het schooljaar gaat uitkomen. Dit stellen we vast op basis van de gegevens die we van de leerling hebben (intelligentie, ontwikkeling tot nu toe en sociaal emotionele ontwikkeling). Gedurende het schooljaar zal op drie momenten het OPP besproken worden. Centraal hierbij zijn vragen als: - zit het kind nog op het verwachtingspatroon - moet er bijgesteld worden - moet er ondersteuning komen om het verwachtingspatroon te halen Op de ouderavonden zullen naast de bekende ouderverslagen, ook het OPP met de ouders besproken worden. Vanaf eind groep 5 doen we, op basis van alle gegevens een voorlopige uitspraak voor wat betreft het toewerken naar een uitstroomniveau voor het voortgezet onderwijs. Die prognose is vanzelfsprekend niet bindend, maar zal met het verder uitwerken van het OPP een rol gaan spelen. Het spreekt voor zich dat de ouders bij de advisering betrokken worden. Team Hieronder volgt de samenstelling van het team, hun functies en de dagen dat zij aanwezig zijn. Uiteraard kunnen hier nog kleine aanpassingen in plaats vinden. Bij de administratie zijn altijd de meest recente gegevens bekend. Directie Wilfred Simons di-do(ocht.)-vrij Bouwcoördinator/ plaatsvervangende directie Naast de directeur werken we met twee bouwcoördinatoren. De bouw-coördinatoren zijn belast met de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en tevens eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten, die werkzaam zijn binnen de hun toegewezen bouw. Tevens zijn zij op de dagen, dat de directeur afwezig is plaatsvervangende directie. Dit is op maandag, woensdag en deels op donderdag. Pamela Uljee/ onderbouwgroepen Ilenny v.d. Heuvel/ bovenbouwgroepen Zorgcoördinatie Wilma Gijsbers Miriam Stolle wo-do ma-do ma (coördinatie cluster III) di-do di 10

11 Groepsleerkrachten Henriëtte Oomen 1/2 ma-di Esther v.d. Berg 1/2 wo,do,vrij Vera Verschut 3 ma-di Monique 3 wo-do-vr Hoogendoorn Pamela Uljee 4 ma-di Miriam Stolle 4 wo-do-vr Harry v.d. Berg 5/6 ma-di-vr Lia Sevenhoven 5/6 wo-do Corrie Vink 6 ma-di-wo Bianca Baars 6 do-vr Bianco de Leeuw 7-1 ma-di-wo Vera Mak 7-1 do-vr Denise v.d. Beld 7-2 ma-di Marianne van Dorp 7-2 wo-do-vr Henriëtte van Kessel 8-1 hele week Lilian Agten 8-2 ma-di-dovr Ilenny v.d. Heuvel 8-2 wo Overige Ingrid Bakker orthopedagoog/ coörd.cluster IV/ vertrouwenspers. maatsch.des. Marjan Popeijus Ans v.d.grift logopediste coordinator cluster II Liliane fysio Herijgers therapeute Inge Dijkstra admin. ma-di-do di-wo ochtend di-do di-wo ochtend ma-diwo-do André Klip conciërge hele week Schoolontwikkeling Speciale leerhulp Esther v.d. Berg gedrag di Lia Sevenhoven RT di Onderwijsassistente Tonny Rekoert ma-di-do Gedurende het schooljaar bestaat de mogelijkheid dat u in de klas van uw kind een stagiaire aantreft. Zij lopen dan een bepaalde periode stage voor hun opleiding. Afhankelijk van het aantal stagiaires wordt bepaald in welke klassen de onderwijsassistente wordt ingezet. Eén van de speerpunten voor de komende jaren is kennisbevordering voor het gehele team op het gebied van: -zelfstandig werken -opbrengstgericht werken -handelingsgericht werken -ouderbetrokkenheid

12 12

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

1. Woordje vooraf. Beste ouders en verzorgers,

1. Woordje vooraf. Beste ouders en verzorgers, 1. Woordje vooraf Beste ouders en verzorgers, Dit is de bijlage (jaargids) van onze schoolgids van het schooljaar 2014-2015. De jaargids wordt apart uitgegeven omdat hierin de jaarlijkse aanpassingen zijn

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Leerkrachten Locatie Schoenmakershoek Locatie De Keen Leerkracht Email Leerkracht Email Meneer Wouter Starink w.starink@depontus.nl Juf Karlijn Kop k.kop@depontus.nl

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

Groep 6B. Groep 4B. Meester Jos Mulleman Juf Anita Kock Juf Maaike Wagenmans. Juf Monique Liebrand. Groep 3A. Ingang

Groep 6B. Groep 4B. Meester Jos Mulleman Juf Anita Kock Juf Maaike Wagenmans. Juf Monique Liebrand. Groep 3A. Ingang Ingang Lerarenwerkkamer Groep 5A Meester Freek Moorman Juf Diana Berendsen Groep 4A Juf Claudia Erinkveld Juf Silke Haferkamp Groep 4B Juf Monique Liebrand Groep 6B Meester Jos Mulleman Juf Anita Kock

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie