Belastingrecht. Mr. L.J.A. Pieterse. Wet- en regelgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingrecht. Mr. L.J.A. Pieterse. Wet- en regelgeving"

Transcriptie

1 7162 KwartaalSignaal 126 Belastingrecht AAK Mr. L.J.A. Pieterse Wet- en regelgeving Assurantiebelasting In KwartaalSignaal 125 zijn enkele voorstellen uit onder meer het Belastingplan 2013 behandeld. Dit plan bevat verschillende maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en koopkrachtbeeld van Het plan bewerkstelligt onder meer een verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21%. Deze belasting is

2 KwartaalSignaal verschuldigd ter zake van bepaalde verzekeringen (zoals autoverzekeringen, inboedelverzekeringen en dergelijke) waarvan het risico in Nederland is gelegen. De tariefsverhoging zou aanvankelijk pas per 1 april 2013 ingaan, maar het ingangstijdstip is na overleg met het Verbond van Verzekeraars vervroegd naar 1 januari Om de belangen van de schatkist veilig te stellen, voorziet het overgangsrecht in een opmerkelijke maatregel. Als in het voorjaar blijkt dat zodanig is geanticipeerd op de tariefsverhoging dat de door de regering beoogde extra opbrengst van miljoen (2013) niet wordt behaald, zal het verhoogde tarief met terugwerkende kracht ook gelden voor de premies die tussen 1 oktober 2012 en 31 december 2012 zijn vervallen. Dit geldt alleen voor zover deze premies betrekking hebben op een verzekerde periode vanaf 1 april 2013 (zie daarover Kamerstukken II 2012/13, , nr. 17, p. 2-3). Het is (nog) niet bekend of deze mogelijkheid ertoe zal leiden dat dan wordt nageheven bij de verzekeraar of bij de verzekerde (zie in deze zin NTFR 2012/2706). Levensloopregeling Verder is het overgangsrecht dat betrekking heeft op de zogenoemde levensloopregeling aangepast. De levensloopregeling is met ingang van 1 januari 2012 afgeschaft. Wie op 31 december 2011 een levensloopverlofsaldo had waarvan de waarde meer dan bedroeg, kan op grond van het overgangsrecht ook na 2011 nog op fiscaal gefacilieerde wijze levensloopverlof opbouwen. Op grond van het gewijzigde overgangsrecht kunnen diegenen die een levensloopregeling hebben nu tot en met 31 december 2021 bestedingsvrij over de opgebouwde aanspraken beschikken. Wie in 2013 zijn levenslooptegoed opneemt, wordt slechts voor 80% van de waarde daarvan belast. Het meerdere wordt volledig in de belastingheffing betrokken (Kamerstukken II 2012/13, , nr. 28). Voor werknemers met een levenslooptegoed dat op 31 december 2011 minder beliep dan 3.000, valt het gehele tegoed in 2013 vrij. Ook voor deze werknemers geldt dat de tot en met 31 december 2011 opgebouwde aanspraken voor 80% van de waarde daarvan als loon in aanmerking worden genomen. Het surplus, te weten de aangroei van het levenslooptegoed na die datum, wordt volledig belast. Bodem(voor)recht Het Belastingplan 2013 bevat ook een inmiddels wet geworden voorstel dat het zogenoemde bodemrecht van de fiscus versterkt ten koste van met name pandhouders, leasemaatschappijen en leveranciers. Het bodemrecht is sinds de negentiende eeuw in de wet opgenomen. Het verschaft de fiscus de mogelijkheid om beslag te leggen op zaken van derden die zich op het moment van beslaglegging op de bodem van de belastingplichtige bevinden (thans opgenomen in art. 22 IW 1990; zie voor de toepassing van deze bepaling onder meer het recente arrest HR 9 november 2012, nr. 11/03937, V-N 2012/58.20). Deze ingrijpende bevoegdheid kan alleen worden toegepast ter zake van zakelijke belastingen, zoals loonheffing en omzetbelasting. De wetswijziging komt er kort gezegd op neer dat pandhouders of anderen die geheel of gedeeltelijk recht hebben op een bodemzaak, gehouden zijn de fiscus mededeling te doen van het voornemen hun rechten op deze bodemzaak uit te oefenen (art. 22bis IW 1990). De wetgever wil daarmee voorkomen dat het verhaalsrecht van de fiscus illusoir wordt, omdat de pandhouders en andere rechthebbenden (degenen die de eigendom hebben voorbehouden, huurverkopers en dergelijke) de bodem zaken in veiligheid brengen, voordat de fiscus zijn voorrecht heeft kunnen uitoefenen. In de praktijk komen ook andere constructies voor. Zo kan de bodem worden weggeschoven, zoals dat wordt genoemd. De onderneming wordt dan stilgelegd en de bank of pandhouder huurt de bodem van de belastingschuldige (bodemverhuurconstructie). Ook dan vist de fiscus achter het net, omdat geen sprake meer is van bodemzaken van de belastingschuldige. Met de invoering van de nieuwe bepaling tracht de wetgever ook deze constructie de pas af te snijden. Wie niet aan de wettelijke verplichting tot mede deling voldoet, dient de opbrengst dan wel de waarde van de bodemzaken te vergoeden aan de fiscus (zie daarover Kamerstukken II 2012/13, , nr. 3, p. 18). De staatssecretaris van Financiën meent dat de fiscus in de nieuwe systematiek, door de verplichte melding, snel aan tafel komt met de belastingplichtige en de kredietverschaffer met de bedoeling om veel zaken minnelijk af te doen (zie WFR 2012/6976, p ). Door de bekende advocaat A.J. Tekstra is fundamentele kritiek uitgeoefend op het voorstel ( De geforceerde restyling van het bodemrecht, Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk 2012/7, p. 228 e.v.). Het verbaast dan ook niet dat bij nota van wijziging enkele versoepelingen in de aanvankelijk voorgestelde tekst zijn aangebracht. Zo voorziet de wet in zijn uiteindelijke vorm in rechtsbescherming bij geschillen over de hoogte van de vordering van de fiscus op de pandhouders en dergelijke (Kamerstukken II 2012/13, , nr. 7, p. 29). Zie over deze wijzigingen de publicatie van A.J. Tekstra, Het nieuwe bodemrecht (vervolg): het gaat van kwaad tot erger, Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk 2012/8, p. 284 e.v. en die van J.D. Schouten, Versterking van het fiscale bodemrecht, ho, ho, ho!, TFB 2012/8, par. 5 en 6. Herinvesteringsreserve De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bevat een bepaling die de handel in vennootschappen met een zogenoemde herinvesteringsreserve tracht te bezweren (art. 12a). Deze bepaling is zo ontworpen dat een herinvesteringsreserve aan de winst moet worden toegevoegd als het belang in een vrijwel lege vennootschap in belangrijke mate in andere handen overgaat. De wetgever beoogt daarmee te voorkomen dat de belastingclaim die op de herinvesteringsreserve rust op een onbedoelde manier kan worden uitgesteld, dan wel illusoir kan worden gemaakt (Kamerstukken II 2012/13, , nr. 15, p ). In de praktijk blijkt deze antimisbruikbepaling te kunnen worden omzeild, al was dat al langer bekend (zie daarover onder meer M.H.C. Ruijschop in NTFR 2012/2579, p. 22). Zo staat de wet er niet aan in de weg dat de vennootschap

3 7164 KwartaalSignaal 126 (bijvoorbeeld op instigatie van degene die het belang in de vennootschap gaat overnemen) een bedrijfsmiddel verkrijgt waarop de herinvesteringsreserve kan worden afgeboekt en pas na deze transactie het belang in de vennootschap wordt overgedragen. De antimisbruikbepaling lijkt dan niet meer te kunnen worden toegepast, omdat de herinvesteringsreserve is verdwenen. Om dit te voorkomen is de wet bij tweede nota van wijziging van het Belastingplan 2013 verduidelijkt en aangescherpt. Met ingang van 2013 bepaalt artikel 12a onder meer dat een belangenwisseling die plaatsvindt binnen zes maanden nadat het vervangende bedrijfsmiddel is verworven, er in principe toe leidt dat een bedrag ter grootte van de afgeboekte herinveste ringsreserve aan de winst moet worden toegevoegd op het tijdstip direct voorafgaande aan de wijziging van het belang. Het is aan de belastingplichtige om te bewijzen dat kortweg ten tijde van de verwerving van het bedrijfs middel geen sprake was van een voornemen tot vervreemding van het belang in de belastingplichtige (Kamerstukken II 2012/13, , nr. 15, p. 12). Eigen woning De Wet herziening fiscale behandeling eigen woning heeft tot gevolg dat de rente op een lening die na 1 januari 2013 is afgesloten voortaan alleen voor aftrek in aanmerking komt als de lening in maximaal 360 maanden, ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost (art a Wet IB 2001). Een handzaam overzicht van de wijzigingen van het regime is gegeven door J.E. van den Berg, Fiscale wijzigingen rond de eigen woning, FTV 2012/58, p ). De Eerste Kamer heeft erop aangedrongen dat de nieuwe regels worden versoepeld ( Hypotheekregels mogelijk soepeler, NRC Handelsblad 19 december 2012, p. 27), maar de kans daarop moet niet groot worden geacht ( Dijsselbloem: regels hypotheken niet soepeler, NRC Handelsblad 27 december 2012, p. 2). Wel is bij tweede nota van wijziging de in het Regeerakkoord aangekondigde faciliteit voor zogenoemde restschulden in de wet opgenomen (art a Wet IB 2001). Deze faciliteit houdt in dat de rente over schulden die resteren nadat een eigen woning is vervreemd gedurende maximaal tien jaar aftrekbaar blijft. Het gaat om de rente betaald ter zake van restschulden ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017 (Kamerstukken II 2012/13, , nr. 18). De restschuldfaciliteit loopt derhalve tot 1 januari De faciliteit doet wel wat vreemd aan, omdat niet is vereist dat op de restschuld wordt afgelost. En dit terwijl het beleid er juist op is gericht om aflossing te stimuleren, aldus M.J.J.R. van Mourik in WPNR 2012/6953. Verhuurderheffing De verhuurderheffing, die per 1 januari 2013 is ingevoerd, mag gerust een noviteit worden genoemd (Wet verhuurderheffing). De wetgever introduceert (daarmee) een heffing van verhuurders over de waarde van hun voor verhuur bestemde huurwoningen in de gereguleerde sector. De primaire doelstelling van deze heffing is budgettaire opbrengst te realiseren, zoals in de memorie van toelichting onomwonden wordt toegegeven (Kamerstukken II 2012/13, , nr. 3, p. 2). De door de wetgever in de gereguleerde sector mogelijk gemaakte extra (inkomensafhankelijke) huurverhogingen om scheefwonen tegen te gaan, leveren verhuurders weliswaar een potentiële meeropbrengst van enkele procentpunten op, maar deze extra verdiencapaciteit wordt door de verhuurderheffing afgeroomd. De verhuurderheffing wordt geheven van verhuurders die meer dan tien huurwoningen verhuren (art. 4). Deze heffingvrije voet heeft tot doel verhuurders van slechts enkele woningen buiten de heffing te houden. De heffing zal daarom drukken op meer professionele verhuurders (Kamerstukken II 2012/13, , nr. 3, p. 4). Het zal duidelijk zijn dat vooral woningcorporaties zullen worden belast. Het percentage van de beoogde opbrengst dat door deze instellingen zal worden betaald, beloopt 93% (Kamerstukken II 2012/13, , nr. 15, p. 10). De belasting, die op eufemistische wijze een heffing wordt genoemd, zou vanaf miljard per jaar moeten opleveren. De beoogde opbrengst in 2013 bedraagt slechts enkele tientallen miljoenen (zie over deze heffing C. Bruijsten, De nieuwe verhuurderheffing, FBN 2012/74, p. 7-12). De minster wijst erop dat uit internationaal onderzoek volgt dat een belasting op onroerende zaken vergeleken met andere belastingen het minst verstorende effect op het bruto binnenlands product per capita heeft (Kamerstukken II 2012/13, , nr. 15, p. 8). Dat kan zo zijn, maar uit onderzoek dat de landelijke pers heeft gehaald blijkt dat woningcorporaties deze heffing waarschijnlijk niet kunnen betalen en op hun vermogen zullen moeten interen ( Corporaties door kabinet in geldnood, NRC Handelsblad 14 november 2012, p. 1). Dat de verhuurderheffing aftrekbaar is bij de berekening van de winst waarover vennootschapsbelasting is verschuldigd (Kamerstukken II 2012/13, , nr. 6, p. 5), zal aan de conclusie(s) van het onderzoek niet afdoen. De minister meent evenwel dat geen aanzienlijke terugval in het aantal investeringen [wordt] verwacht als gevolg van de verhuurderheffing, als deze gezien wordt in samenhang met de verruimingen in het huurbeleid (Kamerstukken II 2012/13, , nr. 15, p. 10). Inmiddels is duidelijk dat de investeringen wel degelijk zullen teruglopen ( Blok botst met Kamer over huurheffing, NRC Handelsblad 29 november 2012, p. 4 en Crisis bij corporaties, NRC Handelsblad 30 november 2012, p. 2). De verhuurderheffing is daarom op verzoek van de Eerste Kamer voorlopig beperkt tot Jurisprudentie Op 8 november 2012 heeft het Europese Hof van Justitie arrest gewezen in een Nederlandse zaak (HvJ EU 8 november 2012, C-299/11 (Gemeente Vlaardingen), NTFR 2012/2649. Het arrest ziet op de zogenoemde integratie heffing in de omzetbelasting die zich in de praktijk met name voordoet bij de realisatie van nieuwe onroerende goederen. De integratieheffing heeft tot doel ondernemers die een goed zelf vervaardigen in een vergelijkbare positie te brengen met ondernemers die hetzelfde goed van een derde (zouden)

4 KwartaalSignaal betrekken, als zij dat goed tenminste bestemmen voor activiteiten waarvoor zij geen recht of aftrek van voorbelasting hebben (vrijgestelde prestaties). De wet bepaalt dat met een dergelijk goed wordt gelijkgesteld een goed dat in opdracht van de ondernemer wordt vervaardigd onder terbeschikkingstelling van (bijvoorbeeld) grond. In de zaak van het arrest ging het om deze verschijningsvorm van de integratieheffing. Een gemeente had een aannemer opdracht gegeven om voor haar rekening het gras van een aantal aan een sportvereniging verhuurde velden te vervangen door kunstgras (zij heeft de sport velden met een kunststoflaag laten bedekken, zoals dat in het arrest heet). De omzetbelasting die door derden in rekening is gebracht voor de aanleg van de sportvelden had de gemeente niet in aftrek gebracht, omdat zij de sportvelden (opnieuw) van omzetbelasting vrijgesteld zou gaan verhuren aan de sportvereniging. De inspecteur meende (echter) dat de gemeente een nieuw goed heeft laten vervaardigen en legde een naheffingsaanslag op over eenvoudig gezegd de waarde van de eigen grond van de gemeente waarop de sportvelden liggen. Het Hof van Justitie is van oordeel dat zulks niet is geoorloofd als de gemeente al eerder omzet belasting over de waarde van de grond heeft betaald (r.o. 32 en 33). De Nederlandse belastingrechter moet nu nagaan of dat het geval is (zie voor een analyse van dit arrest onder meer: de annotaties in V-N 2012/57.18 en BNB 2013/9, alsmede de publicatie van R.N.G. van der Paardt, Activiteiten onroerend goed en omzetbelasting, TFO 2012/124, par. 4 e.v.). Onderzoek Institute for Research in Economics of Taxation De fiscaal-economische vakgroepen van de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Tilburg hebben een gezamenlijk onderzoeksinstituut in het leven geroepen, te weten het Institute for Research in Economics of Taxation. Het instituut maakt zich sterk voor fiscaal-economisch onderzoek in Nederland. Het doel van de initiatiefnemers is om een leidraad tot stand te brengen die bij toekomstige ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale stelsel enerzijds als uitgangspunt fungeert en anderzijds als toetsingskader voor optimale fiscale regelgeving dient (zie E.J.W. Heithuis, P. Kavelaars & A.C. Rijkers, Institute for Research in Economics of Taxation ( ), WFR 2012/6968, p en R.C. de Smit & L.W.D. Wijtvliet, Verslag van het eerste SIRET-congres Fiscalisten en economen in dialoog, WFR 2012/6975, p ). Pensioenverplichtingen Op 22 november 2012 promoveerde B. Dieleman in Rotter dam bij P. Kavelaars. De titel van zijn proefschrift luidt Fiscale versus vennootschappelijke waardering van pensioenverplichtingen (Deventer: Kluwer 2012). De regels die gelden voor de waardering van pensioenverplichtingen op de fiscale balans wijken af van de voorschriften die gelden op het terrein van de commerciële winstbepaling. De auteur heeft onderzocht in hoeverre er valide redenen zijn om pensioenverplichtingen op de fiscale balans anders te waarderen dan ten behoeve van de commerciële waardering. Hij komt tot de bevinding dat het, mede vanwege de uiteenlopende doelstellingen van de jaarrekening en de fiscale winstbepaling, verdedigbaar is dat de commerciële en fiscale waardering van pensioenverplichtingen op bepaalde onderdelen van elkaar verschilt. Wat de fiscale regelgeving betreft stelt hij onder meer voor om pensioenverplichtingen op basis van de door DNB voorgeschreven disconteringsvoet te waarderen. Verder acht hij het aangewezen dat bij de waardering van het pensioen in eigen beheer rekening mag worden gehouden met de verwachte loon- en prijsstijgingen (zie B. Dieleman, De promovendus aan het woord, WFR 2012/6978, p. 1582). Dissertatieprijs Het proefschrift dat S.C.W. Douma in 2011 heeft verdedigd (Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement, Amsterdam: IBFD 2011), is bekroond met de dissertatieprijs van de Vereniging voor Belastingwetenschap. Deze prijs is op 31 oktober 2012 voor de eerste maal uitgereikt. In zijn boek betoogt de auteur kort gezegd dat de botsing die plaatsvindt tussen de (nationale) fiscale soevereiniteit en de Europese verdragsbepalingen die het vrije verkeer waarborgen, moet worden gezien als met elkaar conflicterende beginselen die in een optimaliseringsproces tot elkaar moeten worden gebracht. Hij heeft een model ontwikkeld aan de hand waarvan het conflict tussen de fiscale soevereiniteit en de vrije verkeersbepalingen in abstracto kan worden opgelost. Literatuur P.G.H. Albert, Ficties zijn fictie, WFR 2012/6972, p ; A.J.M. Arends, Nieuw huwelijksvermogensrecht en eigenwoningregeling, NTFR Beschouwingen 2012/29, p. 1-6; T.M. Berkhout & J.M. van der Heijden, Afwaarderen van voorraadvastgoed in crisistijden, WFR 2012/6968, p ; J.P. Boer & N.E.A. Wentzel, De gevolgen van de wet Flex-bv voor het soortaanmerkelijkbelang, MBB 2012/11, p ; J.N. Bouwman, Van uitkopen, ruzie en uitstel (Opinie), NTFR 2012/2374, p. 1-4; H.J. Bresser, Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen (2e druk), Den Haag: Sdu Uitgevers 2012; W. Bruins Slot, Muziekstichting treedt in concurrentie, NTFR Beschouwingen 2012/39, p ; R.P.C. Cornelisse, Goed koopmansgebruik (8e druk), Deventer: P.J.J.M. Denissen & P.L.F. Seegers, Gebruiksconstructies op landbouwgrond, WFR 2012/6978, p ; S.C.W. Douma, Vrij kapitaalverkeer na FII(2) (Opinie), NTFR 2012/2689, p. 1-3;

5 7166 KwartaalSignaal 126 J.A.R. van Eijsden, Vereenvoudiging van het formele verkeer tussen belastingplichtige en Belastingdienst. Quo vadis?, WFR 2012/6976, p ; Peter Essers, Belast verleden. Het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime, Deventer: R.M. Freudenthal, Resultaat uit overige werkzaamheden (2e druk), Deventer: Gerard Gilissen, De express private trust. Fiscaalrechtelijke beschouwingen over kwalificatie en gevolgen, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2012; A.C.G.A.C. de Graaf, Excessieve gedragingen en internationaal fiscaal beleid, NTFR 2012/2619, p. 5-9; R.H. Happé, Taks in the boardroom van Starbucks, WFR 2012/6981, p ; E.J.W. Heithuis, Het nieuwe ab-besluit: gemiste kansen, WFR 2012/6979, p ; S.F. Immerseel & F.W. Linders, Het bodem(voor)recht om zeep geholpen, WFR 2013/6983, p ; H. Koster & J.L. van de Streek, De nieuwe uitkeringstest voor de besloten vennootschap in civiel en fiscaal perspectief, WPNR 2012/6947; G.Th. Ligthart, Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, Deventer: A.O. Lubbers & L.M.J. Sangster, Het gebruik en de bruikbaarheid van parlementaire geschiedenis bij wetsuitleg, WFR 2012/6977, p ; O.C.R. Marres, Eerlijk delen in de fiscale jungle, Den Haag: Sdu Uitgevers 2012; G.T.K. Meussen, G.G.M. Snoeks, M.J. van Vliet & R.H.A. Franken, Het nieuwe BV-recht. Civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van de Flex-BV, Deventer: E. Nijkeuter, Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse aandeelhouders, FTV 2012/48, p ; J.T.L. Nillesen, Belastingheffing van coöperaties (2e druk), Deventer: R.N.G. van der Paardt, Ontwikkelingen: BTW en nieuw vervaardigde onroerende zaken, WPNR 2013/6957; E.B. Pechler, Nieuwe regels over boeten, TFO 2012/123; L.J.A. Pieterse, Geruisloze terugkeer uit de bv, Deventer: A. Rozendal, Vermogensetikettering van onroerende zaken, FBN 2012/73, p. 3-6; R. Russo, Bedrijfsmiddel, Deventer: J.T. Sanders, Omzetbelasting, overdrachtsbelasting of beide?, TFO 2012/124; Marcel Schaper, The Structure and Organisation of EU Law in the Field of Direct Taxes, Maastricht: Océ Business Services 2012; J.S. Smalbrugge, Het labyrint van de regels over de handel in verlieslichamen, Deventer: J.A. Smit, Nationale ombudsman en fiscaliteit, Deventer: A.J.H. van Suilen, Met redelijke voortvarendheid, NTFR-B 2012/35, p ; I.J.F.A. van Vijfeijken, Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding en de toepassing van artikel 10 SW 1956, FBN 2012/55, p. 7-9.

Naar aanleiding van uw brief van 21 januari 2013 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 21 januari 2013 heb ik de eer het volgende op te merken. Den Haag, 2 6 F E B 2013 Kenmerk: DGB 2013-384 Motivering van het beroepschrift in cassatie (rolnummer 13/00280) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 4 december 2012, nr. 11/00501, X inzake

Nadere informatie

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel I, onderdeel W, opgenomen

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 700 Besluit van 22 december 1995 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met de totstandkoming van de Tweede

Nadere informatie

MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN

MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT B.V. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN INTRODUCTIE Het Fiscaal Economisch Instituut B.V. heeft een MasterCourse

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 17 januari 2013 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 17 januari 2013 heb ik de eer het volgende op te merken. Haag < 2 6 FEB 2013 Kenmerk: DGB 2013-322 Motivering van het beroepschrift in cassatie (rolnummer 13/00275) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 4 december 2012, nr. 11/00515, ^ 2 inzake

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodem(voor)recht fiscus De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodemvoorrecht art. 21 lid 1 IW 1990: s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige art. 3:279 BW: pand en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 juni 2014 Het

Nadere informatie

De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013

De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013 De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013 Per 1 januari 2013 is een wetsvoorstel, afkomstig uit het Belastingplan 2013 met daarin een vergaande wijziging van het fiscale

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 10 september 2012

No.W /III 's-gravenhage, 10 september 2012 ... No.W06.12.0350/III 's-gravenhage, 10 september 2012 Bij Kabinetsmissive van 5 september 2012, no.12.002015, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I worden na onderdeel D drie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) Nr. 30 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 november

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Memo Van prof. Mr. Ch.P.A. Geppaart Onderwerp Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1. Via het hoofd van de afdeling Directe belastingen van het Ministerie van Financiën ontving ik Uw

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende: 34 555 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie

REACTIE OP "HET FISCALE BODEMRECHT" VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI)

REACTIE OP HET FISCALE BODEMRECHT VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI) REACTIE OP "HET FISCALE BODEMRECHT" VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI) mr. R.M. Bottse* I n AJV-Nieuwsbrief no.1, 2016 (januari) verscheen een bijdrage van de hand van mr. R. Rosaria

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Cliëntenseminar. 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam. Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer

Cliëntenseminar. 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam. Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer Cliëntenseminar 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer Agenda Overzicht Belastingplannen Uw relatie met de fiscus nu en in de toekomst Uw eigen woning Uw pensioen in

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

DE INVLOED VAN ART. 1:87 BW (VERGOEDINGSVORDERINGEN

DE INVLOED VAN ART. 1:87 BW (VERGOEDINGSVORDERINGEN 678 Weekblad fiscaal recht. 6954. 17 mei 2012 DE INVLOED VAN ART. 1:87 BW (VERGOEDINGSVORDERINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN) OP TBS-RESULTAAT EN AB-INKOMEN PROF. MR. DR. P.G.H. ALBERT 1 1 Inleiding Per 1 januari

Nadere informatie

Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing)

Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Achtergrond verhuurderheffing... 2 3. Reikwijdte, grondslag en tarief

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

DEELNEMINGSRENTE Dr. J. Vleggeert 1. 1.Inleiding

DEELNEMINGSRENTE Dr. J. Vleggeert 1. 1.Inleiding Deelnemingsrente Gepubliceerd in Weekblad Fiscaal Recht 2011/6922, blz. 1222-1226 J. Vleggeert, Associate Professor at the Institute of Tax Law of the University of Leiden j.vleggeert@law.leidenuniv.nl

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 4.17a wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het vijfde lid wordt een belang heeft vervangen door: direct of indirect

Nadere informatie

Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen

Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting Inleiding In het kader van hun estate planning kiezen ouders er soms voor te schenken aan hun kinderen. In het Belastingplan 2014 zijn twee maatregelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 245 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 juni 2012 Het

Nadere informatie

Real Estate Bulletin

Real Estate Bulletin Real Estate Bulletin Belastingpakket 2014 Naar aanleiding van de Miljoenennota en het Belastingpakket 2014 hebben wij de belangrijkste fiscale maatregelen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij gezet.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000.

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000. C/& Z^o^jr Edelhoogachtbaar College, y> "2_ Op 17 februari j.l. is door mij namens C igllllllpljp te IHllIll^, hierna belanghebbende, beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

25 september 2013. Sprekers: Antoon van de Water makelaar en voorzitter van RSP Makelaars s-hertogenbosch C.V.

25 september 2013. Sprekers: Antoon van de Water makelaar en voorzitter van RSP Makelaars s-hertogenbosch C.V. Seminar Actuele ontwikkelingen in de vastgoedsector 25 september 2013 Sprekers: Antoon van de Water makelaar en voorzitter van RSP Makelaars s-hertogenbosch C.V. Wendy Boenders belastingadviseur bij Inventive

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 33 407 Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. I. ALGEMEEN. Inleiding 2. Achtergrond

Nadere informatie

PRINSJESDAG BELASTINGPLAN 2018

PRINSJESDAG BELASTINGPLAN 2018 PRINSJESDAG BELASTINGPLAN 2018 mr. dr. C.G. (Chris) Dijkstra IS DIT HET BELASTINGPLAN VAN DE LEGE HULZEN? Het gaat hier over het fiscale beleid van 2018 Kans op fiscale wijzigingen is heel beperkt Hoe

Nadere informatie

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening drs. Klaas Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening Het rommelt in de btw-regelgeving ten aanzien van sportbeoefening, zowel voor wat

Nadere informatie

Wijziging van de Wet verhuurderheffing NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Wijziging van de Wet verhuurderheffing NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 515 Wijziging van de Wet verhuurderheffing NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst inzake het

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 515 Wijziging van de Wet verhuurderheffing D NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 17 juni 2013 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017)

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) 34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I, onderdeel P,

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 633 Wet van 15 december 1995, houdende wijziging van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting (belastingheffing in geval van tijdelijke

Nadere informatie

Afschaffing btwintegratielevering 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc.

Afschaffing btwintegratielevering 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. www.pwc.nl Afschaffing btwintegratielevering 19 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. : achtergrond Voor de heffing van btw is het voor btw-ondernemers vanuit btw-perspectief door de integratielevering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) Nr. 3 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van

Nadere informatie

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Fiscale gevolgen herziening woningwet Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Combinatie Inleiding Als gevolg van de (flink) herziene woningwet moeten woningcorporaties

Nadere informatie

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Maatregelen tegen box 2-beleggen in VBI s De belastingdruk op box 2-vermogen kan worden beperkt door vermogen waarop een abclaim rust onder te brengen in een vrijgestelde

Nadere informatie

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

Verruiming btw-sportvrijstelling

Verruiming btw-sportvrijstelling omzetbelasting Verruiming btw-sportvrijstelling FISCAAL PRAKTIJKBLAD 2015-16 6 oktober 2015 De btw-sportvrijstelling voor sportverenigingen moet op termijn verruimd worden. Dit heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 33 40 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 03) Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl Workshop Echtscheiding Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl 1 Algemeen Een op de drie huwelijken strandt Gemiddeld 14,5 jaar (CBS, 2013) Reden genoeg om na te gaan wat de

Nadere informatie

Suggesties voor het Belastingplan 2016

Suggesties voor het Belastingplan 2016 Suggesties voor het Belastingplan 2016 Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft het afgelopen jaar met waardering kennis genomen van de verschillende fiscale maatregelen die het kabinet heeft

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 14 Landsverordening van de 28 ste maart 2012 tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 IN NAAM VAN DE KONINGIN! DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

Signalering. Stappenplan fiscale beoordeling werkruimte

Signalering. Stappenplan fiscale beoordeling werkruimte Signalering Stappenplan fiscale beoordeling Werkruimte algemeen De fiscale behandeling van de in een woning is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en wordt mede om die reden vaak als ingewikkeld

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde

Nadere informatie

Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV

Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV Periode: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Hierbij wordt verslag gedaan van de onderzoeksprestaties van de wetenschappelijke medewerkers

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie