MAANDAG 14 JUNI 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDAG 14 JUNI 2010"

Transcriptie

1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement, die op donderdag 20 mei 2010 werd onderbroken, te zijn hervat. 2. Verklaringen van het voorzitterschap De Voorzitter. (PL) Ik informeer u dat tijdens deze vergadering een aantal extra opnametechnici met speciale apparatuur aanwezig zal zijn. Deze technici zullen net als tijdens de vergadering in Brussel onze debatten en stemmingen filmen voor de productie van een panoramische film over het werk van het Parlement voor het nieuwe bezoekerscentrum in Brussel. Er komt een tentoonstelling over dit onderwerp in Brussel. Men heeft mij verzekerd dat de technici uiterst discreet te werk zullen gaan en het verloop van de vergadering op geen enkele manier zullen verstoren. Bedankt voor uw begrip. Het is onze wens dat zoveel mogelijk Europeanen op de hoogte zijn van de werkwijze van het Parlement. Zeventig jaar geleden, op 17 juni 1940, zijn Estland, Letland en Litouwen door het Rode Leger binnengevallen en illegaal ingelijfd bij de Sovjet-Unie. Dit was het directe gevolg van het pact dat Hitler en Stalin in augustus 1939 hebben gesloten, waardoor de USSR ook de controle kreeg over Finland en een gedeelte van het territorium van Polen en Roemenië. In zijn resolutie van januari 1983, nu 27 jaar geleden, heeft het Europees Parlement ons Parlement als eerste internationale organisatie de annexatie van de Baltische staten veroordeeld. In de resolutie werd eraan herinnerd dat de annexatie niet werd erkend door de meeste Europese landen en door de Verenigde Staten. We gedenken ook de eerste verjaardag van de verkiezingen in Iran, vooral met het oog op de enorme repressie die daar plaatsvindt. In het afgelopen jaar hebben de autoriteiten 488 terechtstellingen uitgevoerd en duizenden mensen gevangen gezet. Vele politieke gevangenen wacht de doodstraf omdat zij een rol zouden hebben gespeeld in de demonstraties van vorig jaar. Dit is een hoogst verontrustende situatie, vooral vanwege het ontbreken van vrijheid van meningsuiting en vergadering. De Europese Unie en in het bijzonder het Europees Parlement, zijn tegen de doodstraf, onafhankelijk van de omstandigheden. Vandaag wordt in Milaan bisschop Luigi Padovese begraven, de in Turkije vermoorde voorzitter van de Turkse bisschoppenconferentie. Helaas is dit de zoveelste christelijke geestelijke die in het Midden-Oosten is vermoord. Afgelopen weekend heb ik het Europees Parlement vertegenwoordigd bij de plechtigheden rond de vijfentwintigste verjaardag van de toetreding van Portugal en Spanje tot de Europese Unie. Hoewel ze zich vandaag geplaatst zien voor moeilijke economische hervormingen, mogen we niet vergeten dat beide landen in de Unie grote successen hebben behaald. Tijdens de plechtigheden is hierover gesproken.

2 Gisteren was ik ook aanwezig in Luxemburg ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de Schengenovereenkomst. We kunnen stellen dat dit een van de meest burgervriendelijke overeenkomsten is. Onze burgers begrijpen dit uitstekend. De Schengenovereenkomsten hebben een enorme stimulans gegeven aan de opbouw van het Europa van de burger. In de afgelopen twee weken heb ik officiële bezoeken afgelegd aan Griekenland en Roemenië. Ik heb mijn steun uitgesproken aan de inwoners van deze landen en hun verzekerd dat zij kunnen rekenen op Europese solidariteit. Ook is aan de orde geweest dat solidariteit altijd vergezeld moet gaan van verantwoordelijkheid. Tot slot hebben de afgelopen dagen in drie landen van de Europese Unie, namelijk België, Nederland en Slowakije, vrije parlementsverkiezingen plaatsgevonden. Wij hopen dat in die landen snel regeringen kunnen worden gevormd en we rekenen op vruchtbare samenwerking van de nieuw gekozen collega s in de nationale parlementen met het Europees Parlement. Dat is bijzonder belangrijk voor de uitvoering van ons gezamenlijke concept het concept van een verenigd Europa. 3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen 4. Samenstelling Parlement: zie notulen 5. Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen 6. Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen 7. Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen 8. Ingekomen stukken: zie notulen 9. Vervallen schriftelijke verklaringen: zie notulen 10. Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen 11. Verzoekschriften: zie notulen 12. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen 13. Kredietoverschrijvingen: zie notulen 14. Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen 15. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen 16. Verzoek om opheffing van de immuniteit (gevolg): zie notulen 17. Regeling van de werkzaamheden: zie notulen

3 Mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 (debat) De Voorzitter. Aan de orde is het verslag (A7-0183/2010) van Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, namens de Begrotingscommissie, over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 (2010/2002(BUD)). Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, rapporteur. (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik ben vereerd dat ik u vandaag het mandaat mag presenteren voor de trialoog met de Commissie en de Raad die plaats zal vinden op 30 juni. Voordat ik overga tot de presentatie van het mandaat dat is aangenomen door de Begrotingscommissie en dat naar ik hoop morgen tijdens de stemming op de plenaire vergadering wordt aangenomen, wil ik vanwege het bijzondere karakter enkele woorden wijden aan het begrotingsjaar Het wordt een baanbrekend jaar, omdat de begroting van de Europese Unie voor 2011 de eerste zal zijn die wordt aangenomen volgens de nieuwe bepalingen uit het Verdrag van Lissabon. Het Verdrag versterkt het Europees Parlement en vergroot onze mogelijkheid om mee te beslissen over de begroting van de Europese Unie, ook op beleidsterreinen waarover we eerder weinig te zeggen hadden, bijvoorbeeld landbouw. Dat is een belangrijke kwalitatieve verandering. Het Verdrag van Lissabon introduceert ook vergaande procedurele veranderingen, vooral de opheffing van de eerste en tweede lezing. Zowel in het Parlement als in de Raad zal slechts een lezing van de begroting plaatsvinden. Welke gevolgen heeft dit voor de praktijk? Dit betekent dat de bemiddelingsbijeenkomst waarschijnlijk in november zal plaatsvinden, maar vooral dat de nieuwe begrotingsprocedure volgens het Verdrag meer discipline en zelfbeheersing zal vergen van de belanghebbende partijen. Wij krijgen geen tweede kans meer, de mogelijkheid om terug te keren naar de onderhandelingstafel is afgesloten. Als Europees Parlement zullen we in een eerder stadium moeten nadenken over wat we daadwerkelijk willen bereiken. We kunnen niet meer zoals in voorgaande jaren onze verwachtingen eerst hoog opschroeven om ze daarna tijdens de tweede lezing weer te beperken. Al tijdens de eerste lezing zullen we ons terdege moeten afvragen wat we daadwerkelijk willen bereiken. Ik wil alle rapporteurs van de verschillende commissies bedanken voor hun inbreng. De Begrotingscommissie heeft een aantal bijzonder interessante en belangrijke adviezen van de verschillende commissies ontvangen. In de volgende fasen van de begrotingsprocedure zal zeker rekening gehouden worden met deze adviezen. Mijn dank heeft vooral een persoonlijk karakter. Ik bedank de auteurs en moet erkennen dat ik bijzonder veel heb geleerd over de prioriteiten van de verschillende commissies. Die wetenschap zal mij in het najaar als uw rapporteur hopelijk goed van pas komen tijdens de onderhandelingen met de Commissie en de Raad. Tegelijkertijd konden veel van de gedetailleerde verwachtingen van de verschillende commissies niet opgenomen worden in het verslag dat door de Begrotingscommissie is uitgestuurd, omdat het mandaat voor de trialoog in juni niet te groot kan zijn. We moeten ons concentreren op een aantal van de belangrijkste zaken; de details kunnen dan later in september worden ingevuld bij de indiening van de verschillende amendementen. In de eerste onderhandelingsronde kunnen we nog niet zover in detail treden. Daarom vraag ik uw begrip voor het feit dat ik mij tegen veel gedetailleerde amendementen heb uitgesproken. Ik zou nu nog een aantal dingen willen opmerken over de sleutelprioriteiten voor onze onderhandelingen van eind juni en over de belangrijkste kwesties waarvoor ik morgen bij de stemming uw steun wil vragen om ze door het Parlement te laten voorleggen. In de eerste plaats zou ik al in de eerste gesprekken met de Commissie en de Raad willen wijzen

4 op het belangrijkste punt, namelijk dat het huidige meerjarige financiële kader afloopt. Langzamerhand worden de afspraken uit 2006 onvoldoende voor de nieuwe prioriteiten. We hebben te maken met twee parallel lopende processen die enigszins met elkaar in tegenspraak zijn. Aan de ene kant zien we de groeiende ambities in verband met het Verdrag van Lissabon en onze verwachtingen ten opzichte van de Europese Unie, bijvoorbeeld het creëren van de EU-diplomatie en het ondersteunen van ambitieuze onderzoeksprojecten, maar aan de andere kant hebben we in verschillende lidstaten te maken met een financieel-economische crisis die ons dwingt tot bezuinigingen. Deze twee tegengestelde processen worden ook beïnvloed door de beperkingen van het meerjarige financiële kader. De marges worden kleiner en wij hebben als Europees Parlement steeds minder ruimte om onze prioriteiten te financieren. Het is noodzakelijk dat wij hier in juni met de Commissie en de Raad over spreken. Als het Parlement en de Raad grote ambities hebben, moet ook gesproken worden over de financiering van die plannen, anders blijven het slechts lege woorden op papier. Ik zou bijzonder graag willen dat in het jaar 2011 prioriteit wordt gegeven aan de reeds beproefde programma s voor jongeren die een brede groep jongeren aanspreken en efficiënt en doelmatig zijn. We moeten ook praten over de eerder aangehaalde Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en over de begrotingsimpact van het eerder overeengekomen en vastgestelde Europese Mechanisme voor financiële stabilisering. Ik moedig u aan om dit verslag van de Begrotingscommissie te ondersteunen. U kunt een samenvatting vinden in paragraaf 91. Ik dank u allen nogmaals voor alle bijdragen. Vele ervan zullen in september terugkomen als amendement. Connie Hedegaard, lid van de Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik u namens de heer Lewandowski zijn verontschuldigingen aanbieden voor het feit dat hij hier niet aanwezig is. Hij is helaas verhinderd in verband met de jaarlijkse vergadering van de Commissie met de Rekenkamer. Omdat hij een actieve rol heeft bij de indiening van de onlangs goedgekeurde driejaarlijkse herziening van het Financieel Reglement, moest hij daar vandaag uiteraard bij zijn. Ik vervang hem daarom en uiteraard zal ik de opmerkingen die u zult maken in dit eerste debat over de door de Commissie ingediende ontwerpbegroting en over de komende aan de behandeling in de Raad voorafgaande trialoog, aan hem overbrengen. Onze dialoog zal dit jaar over veel meer gaan dan alleen de begroting voor 2011, aangezien er politieke initiatieven met verstrekkende gevolgen voor de begroting aan de orde zullen komen. Laten wij echter niet vergeten dat een van de belangrijkste onderdelen voor dit jaar zal zijn de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon met betrekking tot de begroting. Wij moeten vasthouden aan ons doel dat de instellingen binnen dit nieuwe institutionele kader goed samenwerken - even goed als in het verleden. Dat is van essentieel belang als we de begrotingsprocedure 2011 met succes en op tijd willen afronden. Ik wil benadrukken dat ik heel goede nota neem van uw zorgen en ik kan u verzekeren dat de Commissie doordrongen is van de noodzaak van gerichte uitgavenquota, die des te dringender is in tijden van krapte. De Commissie heeft een ontwerpbegroting ingediend die in overeenstemming is met het financiële kader en die uitgaat van realistische ramingen. Wij mogen niet vergeten dat de ontwerpbegroting voor 2011 is opgesteld in een situatie

5 van strikte uitgavenmaxima en in een tijd waarin de nationale financiën onder zware druk staan. Tegen deze problematische achtergrond heeft de Commissie een ontwerpbegroting ingediend die in reactie op de politieke vereisten een gerechtvaardigde en redelijke verhoging kent. Ja, in de huidige moeilijke economische situatie zullen wij moeten werken aan economisch herstel, en het is terecht dat de rapporteur dit, zoals we zojuist hebben gehoord en zoals ik ook in het verslag lees, centraal stelt in de strategieën voor sociale integratie. De vernieuwende impulsen die daarvan uitgaan, vormen een essentieel hulpmiddel bij de ontwikkeling en de groei van de Europese Unie. Ik wil dit Parlement oproepen om ons voorstel, en in het bijzonder de verhoging van de betalingskredieten, te steunen, omdat die concreet bijdraagt aan de uitvoering in het veld en aan de ondersteuning van de Europese economieën. Nu de uitgavenprogramma s op kruissnelheid komen, bewijzen de hogere uitgaven voor activiteiten in het kader van Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid, namelijk +6,8%, en Cohesie voor groei en werkgelegenheid, namelijk +16,9%, dat deze beleidsmaatregelen met voortvarendheid worden uitgevoerd om het proces van economisch herstel te versnellen. Een goede uitvoering van de begroting, en met name van de structuur- en cohesiefondsen, blijft ook van essentieel belang. Ik wil nog eens herhalen dat de Commissie zich zal blijven inzetten voor administratieve doelmatigheid, en in lijn met eerdere toezeggingen zal de Commissie niet verzoeken om nieuw personeel. Zij wil onderstrepen dat deze toezegging verder gaat dan het organigram en ook geldt voor extern personeel, waarvoor de Commissie zelfs een vermindering voorstelt. De Commissie verstrekt elk jaar volledige informatie over de administratieve uitgaven; zij is bereid met de begrotingsautoriteit te praten over een eventuele andere presentatie om deze uitgaven transparanter te maken. Ter afsluiting wil ik de rapporteur bedanken voor het feit dat zij in een zo vroeg stadium, al voor de behandeling door het Parlement een indicatieve lijst van nieuwe proefprojecten en voorbereidende acties heeft opgesteld. Dit zal onze dialoog bevorderen, zodat de projecten die uiteindelijk zullen worden goedgekeurd zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Ik vertrouw erop dat wij bij de komende trialoog op een constructieve manier voortgang zullen kunnen boeken, zoals dat ook in de afgelopen jaren het geval was. De Commissie zal zich tot het uiterste blijven inspannen om het pad te effenen voor een succesvol resultaat van deze begrotingsprocedure. Edit Herczog, rapporteur voor advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie. (HU) Dames en heren, staat u mij toe als rapporteur voor de Commissie industrie, onderzoek en energie onze bezorgdheid uit te drukken over de vraag of er in het huidige financiële kader wel voldoende capaciteit is voor een adequaat financieringsniveau van de Europese beleidsinitiatieven die prioriteit genieten. De bevoegdheden van de Europese Unie zijn met het Verdrag van Lissabon aanzienlijk uitgebreid en we zouden beleid moeten financieren op het vlak van industrie, onderzoek en ontwikkeling, zoals op het gebied van de versterking van het ruimtebeleid, het innovatiebeleid of ander bestaand beleid, zoals onderzoek en ontwikkeling, energie en industriële ontwikkeling. Dames en heren, u zult zeker ook inzien dat dit de terreinen zijn waar de meeste banen kunnen worden gecreëerd binnen de Europese Unie, en daarom is de steun aan deze beleidsterreinen van strategisch belang. Voor 2011 is onze belangrijkste doelstelling om ervoor te zorgen dat deze beleidsterreinen niet ten laste komen van het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek en technologische

6 ontwikkeling, maar dat we daarvoor andere middelen vinden, aangezien een verdere uitbreiding van het Zevende Kaderprogramma op zich al met grote risico s gepaard gaat. Daarnaast zijn de leden van de Commissie industrie, onderzoek en energie er allen van overtuigd dat er een flexibele begroting nodig is, zodat bijvoorbeeld het Europees Strategisch Plan voor Energietechnologie, het SET-Plan, effectiever kan worden gerealiseerd dan tot nu het geval is. Het is misschien niet verrassend dat ik wil afsluiten met de opmerking dat een van de resultaten van de afgelopen vijf jaar is dat we kleine- en middelgrote ondernemingen met prioriteit behandelen, en daarom mogen onze beloften aan kleineen middelgrote ondernemingen geen holle frasen blijven. Voorlopig missen we deze zaken in het door de commissaris ingediende ontwerp, en we hopen dat de Raad en de Commissie met innovatieve ideeën komen die wij kunnen steunen. Mairead McGuinness, rapporteur voor advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. (EN) Mijnheer de Voorzitter, volgens de sprekerslijst zou er nu iemand anders moeten spreken, maar ik dank u dat u mij nu het woord hebt gegeven. Ik had vertraging op weg naar Straatsburg, zoals velen overkomt, maar ik heb onderweg wel veel van het platteland gezien. Zoals u weet, staan de landbouwers en de plattelandsgemeenschappen onder grote druk. Ik dank de begrotingsrapporteur voor haar werk en voor haar inzet om haar collega s in iedere fase van het proces op de hoogte te houden. Menigeen maakt zich zorgen over de landbouw. Ik hoop dat het optimisme van de Commissie over de marktontwikkelingen bewaarheid wordt en correct blijkt, want als dat niet zo is en de markten zich niet zo gunstig zouden ontwikkelen als de Commissie verwacht, zou ik mij zorgen maken over de budgettaire druk in Er zijn in het verleden problemen geweest en wij vrezen dat die zich opnieuw zouden kunnen voordoen. Het is belangrijk om in dit begrotingsdebat de moeilijke situatie rond de landbouwbetalingen te noemen als het gaat om de periode na Het is goed dat er volgend jaar geen financiële discipline zal worden vereist, en ik hoop echt dat aan dat standpunt zal worden vastgehouden, al zal dat in 2012 moeilijk worden. Dit Parlement moet echter weten dat we in 2013 te maken zullen krijgen met een situatie waarbij daar waar modulatie van toepassing is de betalingen aan landbouwers lager zullen worden, en dat is voordat de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn beslag krijgt. De simpele boodschap voor de Commissie is dat de landbouw kwetsbaar is, terwijl die van groot belang is voor de continuïteit van de voedselvoorziening en de bescherming van het milieu en omdat hij het hart vormt van de Europese Unie. Daarom moet er in de begroting voldoende geld voor worden uitgetrokken. Maatregelen ter ondersteuning van de markt zijn van essentieel belang in een crisissituatie, en daarom spreek ik met nadruk mijn zorg uit dat we voorzichtig moeten zijn als het gaat om de vraag hoe de markten op het gebied van de landbouw zich zullen ontwikkelen. Als ik vandaag kijk naar het landschap dat er nu op zijn best uitziet, zou ik zeggen dat we een prijs moeten betalen om te zorgen dat het landschap en de plattelandsstructuur behouden blijven en zich verder kunnen ontwikkelen, en dit moet tot uiting komen in de begrotingsmiddelen die wij voor de landbouw beschikbaar stellen.

7 Britta Thomsen, rapporteur voor advies van de Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. (EN) Mijnheer de Voorzitter, namens de Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid wil ik uw speciale aandacht vragen voor de noodzaak financiële middelen beschikbaar te stellen om alle vormen van discriminatie van vrouwen, en in het bijzonder de verschillen in beloning, te bestrijden. Ik wijs ook met nadruk op het belang van voldoende financiële middelen voor het Europees Instituut voor gendergelijkheid in Litouwen. Ook wil ik de aandacht vestigen op de noodzaak om de noodzakelijke fondsen in het leven te roepen om een Europees waarnemingscentrum voor geweld tegen vrouwen op te richten, uitgaande van bestaande institutionele structuren, zoals afgesproken door de Raad op 8 maart Tot slot verzoeken wij de Commissie dringend om de lidstaten aan te sporen om ruimer gebruik te maken van de structuurfondsen, in het kader van het Europees Sociaal Fonds, als middel om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Salvador Garriga Polledo, namens de PPE-Fractie. (ES) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, er is grote voorzichtigheid geboden met de begroting van dit jaar. Ik kan me niet herinneren dat er in de zestien jaar dat ik in het Parlement zit ooit zoveel druk werd uitgeoefend door de nationale ministeries van financiën. De Raad zal natuurlijk een vermindering van de betalingskredieten willen doorvoeren, zelfs tot onder de één procent, vooral op basis van de nu aan het licht komende - onderuitvoering van de structuurfondsen, vanwege de financiële problemen in de lidstaten. De Raad zal ook verminderingen willen vaststellen van de vastleggingskredieten in de rubriek administratieve uitgaven, om deze rubriek 5 op die manier op één lijn te krijgen met de algemene tendens tot bezuinigen die we zien bij de nationale regeringen. Natuurlijk zal de Raad ook ruime marges willen creëren in de uitgavenrubrieken om sommige prioriteiten veilig te stellen die de rapporteur genoemd heeft, zoals Kozloduy, de internationale thermonucleaire experimentele reactor of Galileo die, ofschoon ze van groot belang zijn, niet voorzien waren in de huidige financiële vooruitzichten. Duidelijk is dat de omstandigheden buitengewoon zijn, en ze waren niet voorzien toen we, in december 2006, het meerjarig financieel kader hebben goedgekeurd. Als het communautair begrotingsmechanisme over enige soepelheid beschikt, dan is dit het moment om dat te laten blijken, maar dat zal wel een flinke hoeveelheid flexibiliteit vergen in de onderhandelingen. De crises van de nationale financiën zijn een feit, maar de politieke prioriteiten van de Europese Unie, die bij voorbeeld tot uiting komen in dit begrotingsmandaat, zijn ook een feit. Natuurlijk zullen we ons allemaal verantwoordelijk gedragen tijdens dit begrotingsjaar; natuurlijk zullen we begrotingsposten vinden waarop bespaard kan worden, maar laten we niet vergeten dat een EU-strategie voor economische groei een adequate communautaire begroting nodig heeft. Dit Parlement zal ervoor strijden die begroting veilig te stellen. Francesca Balzani, namens de S&D-Fractie. (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het mandaat voor de trialoog is een belangrijke zaak. Dat geldt met name dit jaar, nu er door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de ene lezing van de begroting vanaf het begin van de procedure maximale duidelijkheid en optimale samenwerking tussen de begrotingsautoriteiten noodzakelijk zijn.

8 Deze begroting komt tot stand in een moeilijke tijd. De beschikbare marges voor de vastleggingskredieten belopen 1,2 miljard en zijn daarmee uiterst gering. Wat de situatie nog delicater maakt, is dat 70 procent daarvan ten laste komt van rubriek 2, waarin de uitgaven voor het landbouwbeleid en het behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen en dus ook de strijd tegen klimaatverandering zijn ondergebracht. De situatie is echter ook moeilijk omdat er vele procedures gestart zijn die in grote mate bepalend zullen zijn voor de omvang van de werkelijk beschikbare middelen. Daarbij denk ik aan de herziening van de begroting, het Financieel Reglement en het Interinstitutioneel Akkoord en het opstarten van de Europese Dienst voor extern optreden. Ik denk echter vooral aan de crisis en de instabiliteit van de financiële markten. De crisis die de euro in gevaar heeft gebracht, heeft laten zien dat voor elk antwoord van Europa de begroting en de begrotingsmiddelen een essentieel instrument vormen. Dat maakt het belang maar tevens de grenzen van de begroting en de begrotingsmiddelen duidelijk. In deze context moet het Europees Parlement een grens trekken en de prioriteiten vaststellen die in het belangrijkste boekhoudkundige document van het EP het meest uit de verf moeten komen. Als fractie hebben we de keuze gemaakt een delicaat evenwicht te zoeken tussen de noodzaak het doel van het mandaat te behouden en de noodzaak geen afbreuk te doen aan het politiek belang ervan. Daarom hebben we als centrale prioriteit het voorkomen van het herhalen van fouten uit het verleden gekozen. Dat houdt in dat er op de allereerste plaats gepaste middelen moeten zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de 2020-strategie, evenals voldoende middelen voor de acties van rubriek 2, vooral voor werkloosheidsbestrijding. Het is echter ook belangrijk de bestrijding van klimaatverandering als centraal doel te handhaven. Er dienen dus veel uitdagingen te worden aangepakt. Daaronder valt wat we aan het begin van het mandaat centraal hebben gesteld: het leveren van een grote inspanning voor coördinatie en een nieuwe vorm van samenhang tussen de Europese begroting en de begrotingen van de lidstaten. Samenhang en coördinatie van het economisch beleid van de Unie en de lidstaten zijn fundamentele waarden voor de toekomst van de Unie. Thijs Berman, rapporteur voor advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik ben geroerd door uw spreekwoordelijke geduld. Ik dank u heel hartelijk en ik bied u mijn nederige excuses aan. De huidige economische crisis heeft de ontwikkelingslanden zwaar getroffen zwaarder dan de landen in de ontwikkelde wereld hoewel zij niet verantwoordelijk zijn voor de oorzaken van deze crisis. Hetzelfde geldt voor de klimaatverandering: de ontwikkelingslanden hebben nauwelijks bijgedragen aan de oorzaken van de klimaatverandering, maar zij hebben het meest te lijden van de gevolgen ervan. Het is daarom van groot belang dat de EU ervoor zorgt dat geld dat bedoeld is voor ontwikkelingsdoelen ook werkelijk voor dit doel, en voor dit doel alleen, wordt aangewend. Dat betekent in de allereerste plaats dat het geld dat wordt uitgetrokken voor steun aan de ontwikkelingslanden bij hun strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering extra geld moet zijn. Het noodfinancieringspakket voor het klimaat mag niet ten koste gaan van de bestaande programma s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. In de tweede plaats steun ik het beginsel van financiële bijstand aan de belangrijkste bananenproducerende ACS-landen. Deze bijstand mag echter niet via een omweg worden gefinancierd, en ik ben dan ook sterk gekant tegen het ontwerpvoorstel van de Commissie

9 dat voorziet in een herschikking van fondsen van de instrumenten voor ontwikkelingssamenwerking voor deze bijstand. Fondsen die worden gebruikt in het kader van het Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) moeten worden gebruikt voor armoedebestrijding, en hoewel ik de instelling van een instrument voor samenwerking met de geïndustrialiseerde landen ICI+ steun, vind ik dat ook dat instrument niet mag worden gefinancierd door het DCI. Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie. (DA) Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil mevrouw Jędrzejewska graag bedanken voor de strakke manier waarop zij leiding heeft gegeven aan het opstellen van deze tekst, die een duidelijke boodschap heeft opgeleverd waarmee we de onderhandelingen in kunnen gaan. Zij heeft gelijk wanneer ze zegt dat het meerjarige financieel kader voor de begroting van de EU nu zo krap is dat het uitermate moeilijk zal worden om een aantal beloften na te komen. We kunnen zeggen dat we in eerdere jaren nog onbenutte middelen hebben kunnen vinden binnen de landbouwbegroting, maar er zijn niet zoveel onbenutte middelen meer. Het moet voor ons mogelijk zijn om de groeistrategie voor 2020 ten uitvoer te brengen, te investeren in gezamenlijke energieprojecten en gezamenlijke vervoersprojecten, te investeren in jongeren en onderzoek en om een sterke en gemeenschappelijke dienst voor extern optreden te financieren. Ook ben ik het volledig eens met commissaris Hedegaard dat we ervoor moeten zorgen dat er genoeg aan de structuurfondsen wordt betaald, zodat we de beloften aan de nieuwe lidstaten kunnen nakomen. We hebben grote behoefte aan de beloofde tussentijdse evaluatie van de begroting, zodat we duidelijkheid kunnen verkrijgen over hoe we nieuwe behoeften kunnen financieren. Opmerkelijk genoeg zien we nu steeds meer voorbeelden van lidstaten die graag willen betalen. Ze willen alleen niet betalen via de begroting van de EU! Dit zien we bijvoorbeeld bij de oprichting van de drie nieuwe financiële toezichthouders, die bedoeld zijn om ons te beschermen tegen toekomstige financiële crises in de EU. Deze moeten zowel rechtstreeks door de lidstaten als uit de EU-begroting worden betaald. Als alle kosten door de EU-begroting zouden worden gedragen, zou het meerjarig financieel kader uit zijn voegen barsten! Niettemin is het natuurlijk veel bureaucratischer en lastiger om het geld rechtstreeks bij de lidstaten in te zamelen en hebben we hierdoor minder overzicht en minder controle en toezicht. Dit is een zeer slechte ontwikkeling. Betekent dit dat we in de EU-begroting geen besparingen moeten doorvoeren? Nee, natuurlijk moeten we in een tijd van crisis spaarzaam zijn, maar ik wil alleen maar zeggen dat, als alle lidstaten hun begrotingsbeleid hadden gevoerd op de manier waarop de EU-begroting wordt beheerd, er geen tekort en geen financiële problemen zouden zijn geweest, aangezien de EU-begroting plafonds en strenge kaders heeft. Er zijn geen mogelijkheden om problemen te creëren. Met andere woorden, wellicht kunnen de nationale overheden op dit vlak nog iets van de EU leren en in overweging nemen of dit ook op nationaal niveau kan worden toegepast. Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie. (FR) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, allereerst wil ik onze rapporteur dank zeggen voor haar uitstekende werk. Ze heeft de zaak kort samengevat en ervoor gezorgd dat we ons niet verliezen in details. Het zou namelijk niet goed zijn om door de bomen het bos niet meer te zien in de onderhandelingen voor een mandaat. Dit mandaat krijgt de steun van mijn fractie. Wat betreft de inhoud moet ik zeggen dat het verslag herhaaldelijk verwijst naar de noodzaak voor Europa om zich door de economische en financiële crisis heen te slaan,

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 535 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid Brussel, 25 april 2012 De vandaag door de Commissie voorgestelde EU-ontwerpbegroting voor 2013 geeft invulling

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.12.2010 2010/2211(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

De tekst van dit document is identiek aan die van de voorgaande versie.

De tekst van dit document is identiek aan die van de voorgaande versie. Raad van de Europese Unie Brussel, 8 januari 2016 (OR. en) 8877/95 DCL 1 UEM 37 DERUBRICERING van document: d.d.: 14 juli 1995 nieuwe status: Betreft: ST 8877/95 RESTREINT Publiek Aanneming in de talen

Nadere informatie

MEERJARIG FINANCIEEL KADER

MEERJARIG FINANCIEEL KADER MEERJARIG FINANCIEEL KADER Tot op heden zijn er vijf meerjarige financiële kaders geweest: Delors I (1988-1992), Delors II (1993-1999), Agenda 2000 (2000-2006), het meerjarig financieel kader (MFK) 2007-2013

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM Betreft: 3002e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU), gehouden

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-08 Milieuraad Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Begrotingscommissie 2008/2095(BUD)

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Begrotingscommissie 2008/2095(BUD) EUROPEES PARLEMENT 2004 Begrotingscommissie 2009 2008/2095(BUD) 13.5.2008 ONTWERPVERSLAG over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 (00000/2008

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2092(BUD)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2092(BUD) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Begrotingscommissie 11.5.2011 2011/2092(BUD) ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/0000(BUD)

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/0000(BUD) Europees Parlement 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 26.6.2015 2015/0000(BUD) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 28.8.2015 2015/0062(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting,

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Gezamenlijke verklaring

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie begrotingscontrole VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) van de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie begrotingscontrole VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) van de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie begrotingscontrole 2009 28.1.2005 VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie begrotingscontrole aan de Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Europa en de. Peter van Dalen. Europarlementariër voor de ChristenUnie

Europa en de. Peter van Dalen. Europarlementariër voor de ChristenUnie Europa en de Peter van Dalen Europarlementariër voor de ChristenUnie Inhoud 1: De ChristenUnie in het EP 2: Europa en de regio s 3: Europa en de Drechtsteden 2 Deel 1: de ChristenUnie in het EP 3 De 3

Nadere informatie

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I);

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (07.10) (OR. en) 13164/03 EEE 40 NOTA I/A-PUNT van: de Groep Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) d.d.: 2 oktober 2003 aan: COREPER II/de Raad Betreft:

Nadere informatie

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers Brussel, 23 november 2011 - Tot 5 miljoen mensen, bijna tweemaal zo veel als nu, krijgen de kans om in het

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt.

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (21.11) (OR. en) 15014/03 ECOFIN 353 FIN 519 RELEX 437 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Coreper/de RAAD Ontwerp-verslag

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied:

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied: bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 21-01-1998 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C9 van 14/01/98 Advies van het Economisch en Sociaal Comité

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ALGEMENE BEGROTING 2009 AFDELING III COMMISSIE TITELS 01, 21 BRUSSEL, 16/10/2009 KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN EUR VAN HOOFDSTUK

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT VOOR DE EUROPESE RAAD

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT VOOR DE EUROPESE RAAD Brussel, 22 maart 2005 TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT VOOR DE EUROPESE RAAD Deze zogenaamde "voorjaarsbijeenkomst" van de Europese Raad is een goede gelegenheid om de balans op

Nadere informatie

... I... EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP

... I... EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP De Europese Raad heeft op zijn bijeenkomst van 25 en 26 juni 1984 te Fontainebleau de besluiten aangenomen waarmee de vraagstukken worden

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS Committee / Commission CONT Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS NL NL Ontwerpamendement 6450 === CONT/6450=== Basislijn

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 13 december 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CO S 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT FINANCIËLE VOORUITZICHTEN 2007-2013. WERKDOCUMENT Nr. 19

EUROPEES PARLEMENT FINANCIËLE VOORUITZICHTEN 2007-2013. WERKDOCUMENT Nr. 19 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 FINANCIËLE VOORUITZICHTEN 2007-2013 17.2.2005 WERKDOCUMENT Nr. 19

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Een energiebeleid voor

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. P8_TA(2016)0419 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac

AANGENOMEN TEKSTEN. P8_TA(2016)0419 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac Europees Parlement 04-09 AANGENOMEN TEKSTEN P8_TA(06)049 Kwijting 04: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac. Besluit van het Europees Parlement van 7 oktober 06 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering

Nadere informatie

EUROPESE RAAD 22 en 23 maart 2005 Brussel

EUROPESE RAAD 22 en 23 maart 2005 Brussel E U R O P E E S P A R L E M E N T EUROPESE RAAD 22 en 23 maart 2005 Brussel TOESPRAAK VAN DE HEER JOSEP BORRELL FONTELLES, VOORZITTER CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP 01/S-2005 Directoraat-generaal presidium

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE GELIJKTIJDIGE UITBREIDING VAN DE EUROPESE UNIE EN DE EUROPESE ECONOMISCHE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I Politiek en ruimte Opgave 6 bron 9 In de periode 2000-2006 zal de Europese Unie financiële steun voor sociaal-economische ontwikkeling toekennen aan twee soorten regio s: de regio s met een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Wat zijn de taken van Europese ondernemingsraden? Europese ondernemingsraden (EOR s) zijn organen die de Europese werknemers

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 10.2.2004 SEC(2004) 160 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië NL NL MEDEDELING

Nadere informatie

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU VIVES BRIEFING 2016/06 Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU Klaas Staal Karlstad Universitet 1 GEVOLGEN VAN BREXIT VOOR DE BESLUITVORMING IN DE EU Klaas Staal INLEIDING Op 23 juni 2016 stemmen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT AGENDA

EUROPEES PARLEMENT AGENDA EUROPEES PARLEMENT 2009 2014 Zittingsdocument AGENDA Woensdag 15 december 2010 15/12/10 452.508 NL In verscheidenheid verenigd NL Tekens voor de procedures Tenzij het Parlement anders beslist, worden de

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2072(BUD) 17.10.2014

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2072(BUD) 17.10.2014 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Begrotingscommissie 17.10.2014 2014/2072(BUD) ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van

Nadere informatie

12950/17 van/asd/dp 1 DG B 2B

12950/17 van/asd/dp 1 DG B 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 9 oktober 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 9 oktober 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.:

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 NOTA van: aan: het voorzitterschap nr. vorig doc.: WK 5263/17 Nr. Comdoc.: 10767/16

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 384 (R1850) Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie begrotingscontrole 2004 29 juni 2001 PE 305.601/6-20 AMENDEMENTEN 6-20 ONTWERPADVIES - Theato aan de Commissie constitutionele zaken (PE 305.601) ALGEMENE HERZIENING VAN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de in Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol

Nadere informatie

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde e.a. Artikel 4 lid 1 1. De lidstaten beperken op zijn minst hun jaarlijkse antropogene emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische

Nadere informatie

Rede van de heer Vítor Caldeira, president van de Europese Rekenkamer

Rede van de heer Vítor Caldeira, president van de Europese Rekenkamer EUROPESE REKENKAMER REDE Luxemburg, 22 november 2012 ECA/12/46 Rede van de heer Vítor Caldeira, president van de Europese Rekenkamer Presentatie van het Jaarverslag 2011 in de voltallige vergadering van

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-6. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2002(BUD) 3.5.2010. Ontwerpadvies Thijs Berman (PE441.036v01-00)

AMENDEMENTEN 1-6. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2002(BUD) 3.5.2010. Ontwerpadvies Thijs Berman (PE441.036v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie ontwikkelingssamenwerking 2010/2002(BUD) 3.5.2010 AMENDEMENTEN 1-6 (PE441.036v01-00) inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 (2010/2002(BUD))

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 22 112Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 785 EU-voorstel: Commissiemededeling over de werkzaamheden

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 21 november 2011 (24.11) (OR. en) 17029/11 Interinstitutioneel dossier: 2008/0193 (COD) SOC 1002 SA 246 CODEC 2061

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 21 november 2011 (24.11) (OR. en) 17029/11 Interinstitutioneel dossier: 2008/0193 (COD) SOC 1002 SA 246 CODEC 2061 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 21 november 2011 (24.11) (OR. en) 17029/11 Interinstitutioneel dossier: 2008/0193 (COD) SOC 1002 SA 246 CODEC 2061 VERSLAG van: het voorzitterschap aan: het Comité van

Nadere informatie

ONTWERP- NOTULEN. van de 2185e zitting van de Raad (JEUGDZAKEN) gehouden te Brussel op 27 mei 1999

ONTWERP- NOTULEN. van de 2185e zitting van de Raad (JEUGDZAKEN) gehouden te Brussel op 27 mei 1999 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juni 1999 (20.07) (OR. f) 8757/99 LIMITE PV/CONS 33 JEUN 37 ONTWERP- NOTULEN van de 2185e zitting van de Raad (JEUGDZAKEN) gehouden te Brussel op 27 mei 1999 DG J

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0222 (NLE) 12579/15 PECHE 331 VOORSTEL van: ingekomen: 1 oktober 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1474 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

14469/16 nuf/gra/mt 1 DG E 2A

14469/16 nuf/gra/mt 1 DG E 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0277 (COD) 14469/16 AVIATION 231 CODEC 1668 RELEX 949 VERSLAG van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld.

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Vragenlijst "Een tussentijdse herziening van Europa 2020 - het standpunt van de EU-regio's en -steden" Achtergrond De tussentijdse herziening

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2145(BUD) Ontwerpadvies Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00)

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2145(BUD) Ontwerpadvies Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 19.7.2013 2013/2145(BUD) AMENDEMENTEN 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE513.161v01-00) Algemene begroting van de Europese Unie voor

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD)

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 juli 2003 (14.07) (OR. en) 10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) CODEC 891 JUR 273 ENV 362 MI 157 IND 96 ENER 204 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 24.6.2016 2015/0293(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 19 mei 2010 (OR. en) 2009/0026 (COD) LEX 1120 PE-CONS 11/10 ASILE 33 CADREFIN 29 CODEC 303 BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - S-Erklärung Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 13 GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie