MAANDAG 14 JUNI 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDAG 14 JUNI 2010"

Transcriptie

1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement, die op donderdag 20 mei 2010 werd onderbroken, te zijn hervat. 2. Verklaringen van het voorzitterschap De Voorzitter. (PL) Ik informeer u dat tijdens deze vergadering een aantal extra opnametechnici met speciale apparatuur aanwezig zal zijn. Deze technici zullen net als tijdens de vergadering in Brussel onze debatten en stemmingen filmen voor de productie van een panoramische film over het werk van het Parlement voor het nieuwe bezoekerscentrum in Brussel. Er komt een tentoonstelling over dit onderwerp in Brussel. Men heeft mij verzekerd dat de technici uiterst discreet te werk zullen gaan en het verloop van de vergadering op geen enkele manier zullen verstoren. Bedankt voor uw begrip. Het is onze wens dat zoveel mogelijk Europeanen op de hoogte zijn van de werkwijze van het Parlement. Zeventig jaar geleden, op 17 juni 1940, zijn Estland, Letland en Litouwen door het Rode Leger binnengevallen en illegaal ingelijfd bij de Sovjet-Unie. Dit was het directe gevolg van het pact dat Hitler en Stalin in augustus 1939 hebben gesloten, waardoor de USSR ook de controle kreeg over Finland en een gedeelte van het territorium van Polen en Roemenië. In zijn resolutie van januari 1983, nu 27 jaar geleden, heeft het Europees Parlement ons Parlement als eerste internationale organisatie de annexatie van de Baltische staten veroordeeld. In de resolutie werd eraan herinnerd dat de annexatie niet werd erkend door de meeste Europese landen en door de Verenigde Staten. We gedenken ook de eerste verjaardag van de verkiezingen in Iran, vooral met het oog op de enorme repressie die daar plaatsvindt. In het afgelopen jaar hebben de autoriteiten 488 terechtstellingen uitgevoerd en duizenden mensen gevangen gezet. Vele politieke gevangenen wacht de doodstraf omdat zij een rol zouden hebben gespeeld in de demonstraties van vorig jaar. Dit is een hoogst verontrustende situatie, vooral vanwege het ontbreken van vrijheid van meningsuiting en vergadering. De Europese Unie en in het bijzonder het Europees Parlement, zijn tegen de doodstraf, onafhankelijk van de omstandigheden. Vandaag wordt in Milaan bisschop Luigi Padovese begraven, de in Turkije vermoorde voorzitter van de Turkse bisschoppenconferentie. Helaas is dit de zoveelste christelijke geestelijke die in het Midden-Oosten is vermoord. Afgelopen weekend heb ik het Europees Parlement vertegenwoordigd bij de plechtigheden rond de vijfentwintigste verjaardag van de toetreding van Portugal en Spanje tot de Europese Unie. Hoewel ze zich vandaag geplaatst zien voor moeilijke economische hervormingen, mogen we niet vergeten dat beide landen in de Unie grote successen hebben behaald. Tijdens de plechtigheden is hierover gesproken.

2 Gisteren was ik ook aanwezig in Luxemburg ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de Schengenovereenkomst. We kunnen stellen dat dit een van de meest burgervriendelijke overeenkomsten is. Onze burgers begrijpen dit uitstekend. De Schengenovereenkomsten hebben een enorme stimulans gegeven aan de opbouw van het Europa van de burger. In de afgelopen twee weken heb ik officiële bezoeken afgelegd aan Griekenland en Roemenië. Ik heb mijn steun uitgesproken aan de inwoners van deze landen en hun verzekerd dat zij kunnen rekenen op Europese solidariteit. Ook is aan de orde geweest dat solidariteit altijd vergezeld moet gaan van verantwoordelijkheid. Tot slot hebben de afgelopen dagen in drie landen van de Europese Unie, namelijk België, Nederland en Slowakije, vrije parlementsverkiezingen plaatsgevonden. Wij hopen dat in die landen snel regeringen kunnen worden gevormd en we rekenen op vruchtbare samenwerking van de nieuw gekozen collega s in de nationale parlementen met het Europees Parlement. Dat is bijzonder belangrijk voor de uitvoering van ons gezamenlijke concept het concept van een verenigd Europa. 3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen 4. Samenstelling Parlement: zie notulen 5. Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen 6. Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen 7. Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen 8. Ingekomen stukken: zie notulen 9. Vervallen schriftelijke verklaringen: zie notulen 10. Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen 11. Verzoekschriften: zie notulen 12. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen 13. Kredietoverschrijvingen: zie notulen 14. Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen 15. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen 16. Verzoek om opheffing van de immuniteit (gevolg): zie notulen 17. Regeling van de werkzaamheden: zie notulen

3 Mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 (debat) De Voorzitter. Aan de orde is het verslag (A7-0183/2010) van Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, namens de Begrotingscommissie, over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 (2010/2002(BUD)). Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, rapporteur. (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik ben vereerd dat ik u vandaag het mandaat mag presenteren voor de trialoog met de Commissie en de Raad die plaats zal vinden op 30 juni. Voordat ik overga tot de presentatie van het mandaat dat is aangenomen door de Begrotingscommissie en dat naar ik hoop morgen tijdens de stemming op de plenaire vergadering wordt aangenomen, wil ik vanwege het bijzondere karakter enkele woorden wijden aan het begrotingsjaar Het wordt een baanbrekend jaar, omdat de begroting van de Europese Unie voor 2011 de eerste zal zijn die wordt aangenomen volgens de nieuwe bepalingen uit het Verdrag van Lissabon. Het Verdrag versterkt het Europees Parlement en vergroot onze mogelijkheid om mee te beslissen over de begroting van de Europese Unie, ook op beleidsterreinen waarover we eerder weinig te zeggen hadden, bijvoorbeeld landbouw. Dat is een belangrijke kwalitatieve verandering. Het Verdrag van Lissabon introduceert ook vergaande procedurele veranderingen, vooral de opheffing van de eerste en tweede lezing. Zowel in het Parlement als in de Raad zal slechts een lezing van de begroting plaatsvinden. Welke gevolgen heeft dit voor de praktijk? Dit betekent dat de bemiddelingsbijeenkomst waarschijnlijk in november zal plaatsvinden, maar vooral dat de nieuwe begrotingsprocedure volgens het Verdrag meer discipline en zelfbeheersing zal vergen van de belanghebbende partijen. Wij krijgen geen tweede kans meer, de mogelijkheid om terug te keren naar de onderhandelingstafel is afgesloten. Als Europees Parlement zullen we in een eerder stadium moeten nadenken over wat we daadwerkelijk willen bereiken. We kunnen niet meer zoals in voorgaande jaren onze verwachtingen eerst hoog opschroeven om ze daarna tijdens de tweede lezing weer te beperken. Al tijdens de eerste lezing zullen we ons terdege moeten afvragen wat we daadwerkelijk willen bereiken. Ik wil alle rapporteurs van de verschillende commissies bedanken voor hun inbreng. De Begrotingscommissie heeft een aantal bijzonder interessante en belangrijke adviezen van de verschillende commissies ontvangen. In de volgende fasen van de begrotingsprocedure zal zeker rekening gehouden worden met deze adviezen. Mijn dank heeft vooral een persoonlijk karakter. Ik bedank de auteurs en moet erkennen dat ik bijzonder veel heb geleerd over de prioriteiten van de verschillende commissies. Die wetenschap zal mij in het najaar als uw rapporteur hopelijk goed van pas komen tijdens de onderhandelingen met de Commissie en de Raad. Tegelijkertijd konden veel van de gedetailleerde verwachtingen van de verschillende commissies niet opgenomen worden in het verslag dat door de Begrotingscommissie is uitgestuurd, omdat het mandaat voor de trialoog in juni niet te groot kan zijn. We moeten ons concentreren op een aantal van de belangrijkste zaken; de details kunnen dan later in september worden ingevuld bij de indiening van de verschillende amendementen. In de eerste onderhandelingsronde kunnen we nog niet zover in detail treden. Daarom vraag ik uw begrip voor het feit dat ik mij tegen veel gedetailleerde amendementen heb uitgesproken. Ik zou nu nog een aantal dingen willen opmerken over de sleutelprioriteiten voor onze onderhandelingen van eind juni en over de belangrijkste kwesties waarvoor ik morgen bij de stemming uw steun wil vragen om ze door het Parlement te laten voorleggen. In de eerste plaats zou ik al in de eerste gesprekken met de Commissie en de Raad willen wijzen

4 op het belangrijkste punt, namelijk dat het huidige meerjarige financiële kader afloopt. Langzamerhand worden de afspraken uit 2006 onvoldoende voor de nieuwe prioriteiten. We hebben te maken met twee parallel lopende processen die enigszins met elkaar in tegenspraak zijn. Aan de ene kant zien we de groeiende ambities in verband met het Verdrag van Lissabon en onze verwachtingen ten opzichte van de Europese Unie, bijvoorbeeld het creëren van de EU-diplomatie en het ondersteunen van ambitieuze onderzoeksprojecten, maar aan de andere kant hebben we in verschillende lidstaten te maken met een financieel-economische crisis die ons dwingt tot bezuinigingen. Deze twee tegengestelde processen worden ook beïnvloed door de beperkingen van het meerjarige financiële kader. De marges worden kleiner en wij hebben als Europees Parlement steeds minder ruimte om onze prioriteiten te financieren. Het is noodzakelijk dat wij hier in juni met de Commissie en de Raad over spreken. Als het Parlement en de Raad grote ambities hebben, moet ook gesproken worden over de financiering van die plannen, anders blijven het slechts lege woorden op papier. Ik zou bijzonder graag willen dat in het jaar 2011 prioriteit wordt gegeven aan de reeds beproefde programma s voor jongeren die een brede groep jongeren aanspreken en efficiënt en doelmatig zijn. We moeten ook praten over de eerder aangehaalde Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en over de begrotingsimpact van het eerder overeengekomen en vastgestelde Europese Mechanisme voor financiële stabilisering. Ik moedig u aan om dit verslag van de Begrotingscommissie te ondersteunen. U kunt een samenvatting vinden in paragraaf 91. Ik dank u allen nogmaals voor alle bijdragen. Vele ervan zullen in september terugkomen als amendement. Connie Hedegaard, lid van de Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik u namens de heer Lewandowski zijn verontschuldigingen aanbieden voor het feit dat hij hier niet aanwezig is. Hij is helaas verhinderd in verband met de jaarlijkse vergadering van de Commissie met de Rekenkamer. Omdat hij een actieve rol heeft bij de indiening van de onlangs goedgekeurde driejaarlijkse herziening van het Financieel Reglement, moest hij daar vandaag uiteraard bij zijn. Ik vervang hem daarom en uiteraard zal ik de opmerkingen die u zult maken in dit eerste debat over de door de Commissie ingediende ontwerpbegroting en over de komende aan de behandeling in de Raad voorafgaande trialoog, aan hem overbrengen. Onze dialoog zal dit jaar over veel meer gaan dan alleen de begroting voor 2011, aangezien er politieke initiatieven met verstrekkende gevolgen voor de begroting aan de orde zullen komen. Laten wij echter niet vergeten dat een van de belangrijkste onderdelen voor dit jaar zal zijn de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon met betrekking tot de begroting. Wij moeten vasthouden aan ons doel dat de instellingen binnen dit nieuwe institutionele kader goed samenwerken - even goed als in het verleden. Dat is van essentieel belang als we de begrotingsprocedure 2011 met succes en op tijd willen afronden. Ik wil benadrukken dat ik heel goede nota neem van uw zorgen en ik kan u verzekeren dat de Commissie doordrongen is van de noodzaak van gerichte uitgavenquota, die des te dringender is in tijden van krapte. De Commissie heeft een ontwerpbegroting ingediend die in overeenstemming is met het financiële kader en die uitgaat van realistische ramingen. Wij mogen niet vergeten dat de ontwerpbegroting voor 2011 is opgesteld in een situatie

5 van strikte uitgavenmaxima en in een tijd waarin de nationale financiën onder zware druk staan. Tegen deze problematische achtergrond heeft de Commissie een ontwerpbegroting ingediend die in reactie op de politieke vereisten een gerechtvaardigde en redelijke verhoging kent. Ja, in de huidige moeilijke economische situatie zullen wij moeten werken aan economisch herstel, en het is terecht dat de rapporteur dit, zoals we zojuist hebben gehoord en zoals ik ook in het verslag lees, centraal stelt in de strategieën voor sociale integratie. De vernieuwende impulsen die daarvan uitgaan, vormen een essentieel hulpmiddel bij de ontwikkeling en de groei van de Europese Unie. Ik wil dit Parlement oproepen om ons voorstel, en in het bijzonder de verhoging van de betalingskredieten, te steunen, omdat die concreet bijdraagt aan de uitvoering in het veld en aan de ondersteuning van de Europese economieën. Nu de uitgavenprogramma s op kruissnelheid komen, bewijzen de hogere uitgaven voor activiteiten in het kader van Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid, namelijk +6,8%, en Cohesie voor groei en werkgelegenheid, namelijk +16,9%, dat deze beleidsmaatregelen met voortvarendheid worden uitgevoerd om het proces van economisch herstel te versnellen. Een goede uitvoering van de begroting, en met name van de structuur- en cohesiefondsen, blijft ook van essentieel belang. Ik wil nog eens herhalen dat de Commissie zich zal blijven inzetten voor administratieve doelmatigheid, en in lijn met eerdere toezeggingen zal de Commissie niet verzoeken om nieuw personeel. Zij wil onderstrepen dat deze toezegging verder gaat dan het organigram en ook geldt voor extern personeel, waarvoor de Commissie zelfs een vermindering voorstelt. De Commissie verstrekt elk jaar volledige informatie over de administratieve uitgaven; zij is bereid met de begrotingsautoriteit te praten over een eventuele andere presentatie om deze uitgaven transparanter te maken. Ter afsluiting wil ik de rapporteur bedanken voor het feit dat zij in een zo vroeg stadium, al voor de behandeling door het Parlement een indicatieve lijst van nieuwe proefprojecten en voorbereidende acties heeft opgesteld. Dit zal onze dialoog bevorderen, zodat de projecten die uiteindelijk zullen worden goedgekeurd zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Ik vertrouw erop dat wij bij de komende trialoog op een constructieve manier voortgang zullen kunnen boeken, zoals dat ook in de afgelopen jaren het geval was. De Commissie zal zich tot het uiterste blijven inspannen om het pad te effenen voor een succesvol resultaat van deze begrotingsprocedure. Edit Herczog, rapporteur voor advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie. (HU) Dames en heren, staat u mij toe als rapporteur voor de Commissie industrie, onderzoek en energie onze bezorgdheid uit te drukken over de vraag of er in het huidige financiële kader wel voldoende capaciteit is voor een adequaat financieringsniveau van de Europese beleidsinitiatieven die prioriteit genieten. De bevoegdheden van de Europese Unie zijn met het Verdrag van Lissabon aanzienlijk uitgebreid en we zouden beleid moeten financieren op het vlak van industrie, onderzoek en ontwikkeling, zoals op het gebied van de versterking van het ruimtebeleid, het innovatiebeleid of ander bestaand beleid, zoals onderzoek en ontwikkeling, energie en industriële ontwikkeling. Dames en heren, u zult zeker ook inzien dat dit de terreinen zijn waar de meeste banen kunnen worden gecreëerd binnen de Europese Unie, en daarom is de steun aan deze beleidsterreinen van strategisch belang. Voor 2011 is onze belangrijkste doelstelling om ervoor te zorgen dat deze beleidsterreinen niet ten laste komen van het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek en technologische

6 ontwikkeling, maar dat we daarvoor andere middelen vinden, aangezien een verdere uitbreiding van het Zevende Kaderprogramma op zich al met grote risico s gepaard gaat. Daarnaast zijn de leden van de Commissie industrie, onderzoek en energie er allen van overtuigd dat er een flexibele begroting nodig is, zodat bijvoorbeeld het Europees Strategisch Plan voor Energietechnologie, het SET-Plan, effectiever kan worden gerealiseerd dan tot nu het geval is. Het is misschien niet verrassend dat ik wil afsluiten met de opmerking dat een van de resultaten van de afgelopen vijf jaar is dat we kleine- en middelgrote ondernemingen met prioriteit behandelen, en daarom mogen onze beloften aan kleineen middelgrote ondernemingen geen holle frasen blijven. Voorlopig missen we deze zaken in het door de commissaris ingediende ontwerp, en we hopen dat de Raad en de Commissie met innovatieve ideeën komen die wij kunnen steunen. Mairead McGuinness, rapporteur voor advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. (EN) Mijnheer de Voorzitter, volgens de sprekerslijst zou er nu iemand anders moeten spreken, maar ik dank u dat u mij nu het woord hebt gegeven. Ik had vertraging op weg naar Straatsburg, zoals velen overkomt, maar ik heb onderweg wel veel van het platteland gezien. Zoals u weet, staan de landbouwers en de plattelandsgemeenschappen onder grote druk. Ik dank de begrotingsrapporteur voor haar werk en voor haar inzet om haar collega s in iedere fase van het proces op de hoogte te houden. Menigeen maakt zich zorgen over de landbouw. Ik hoop dat het optimisme van de Commissie over de marktontwikkelingen bewaarheid wordt en correct blijkt, want als dat niet zo is en de markten zich niet zo gunstig zouden ontwikkelen als de Commissie verwacht, zou ik mij zorgen maken over de budgettaire druk in Er zijn in het verleden problemen geweest en wij vrezen dat die zich opnieuw zouden kunnen voordoen. Het is belangrijk om in dit begrotingsdebat de moeilijke situatie rond de landbouwbetalingen te noemen als het gaat om de periode na Het is goed dat er volgend jaar geen financiële discipline zal worden vereist, en ik hoop echt dat aan dat standpunt zal worden vastgehouden, al zal dat in 2012 moeilijk worden. Dit Parlement moet echter weten dat we in 2013 te maken zullen krijgen met een situatie waarbij daar waar modulatie van toepassing is de betalingen aan landbouwers lager zullen worden, en dat is voordat de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn beslag krijgt. De simpele boodschap voor de Commissie is dat de landbouw kwetsbaar is, terwijl die van groot belang is voor de continuïteit van de voedselvoorziening en de bescherming van het milieu en omdat hij het hart vormt van de Europese Unie. Daarom moet er in de begroting voldoende geld voor worden uitgetrokken. Maatregelen ter ondersteuning van de markt zijn van essentieel belang in een crisissituatie, en daarom spreek ik met nadruk mijn zorg uit dat we voorzichtig moeten zijn als het gaat om de vraag hoe de markten op het gebied van de landbouw zich zullen ontwikkelen. Als ik vandaag kijk naar het landschap dat er nu op zijn best uitziet, zou ik zeggen dat we een prijs moeten betalen om te zorgen dat het landschap en de plattelandsstructuur behouden blijven en zich verder kunnen ontwikkelen, en dit moet tot uiting komen in de begrotingsmiddelen die wij voor de landbouw beschikbaar stellen.

7 Britta Thomsen, rapporteur voor advies van de Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. (EN) Mijnheer de Voorzitter, namens de Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid wil ik uw speciale aandacht vragen voor de noodzaak financiële middelen beschikbaar te stellen om alle vormen van discriminatie van vrouwen, en in het bijzonder de verschillen in beloning, te bestrijden. Ik wijs ook met nadruk op het belang van voldoende financiële middelen voor het Europees Instituut voor gendergelijkheid in Litouwen. Ook wil ik de aandacht vestigen op de noodzaak om de noodzakelijke fondsen in het leven te roepen om een Europees waarnemingscentrum voor geweld tegen vrouwen op te richten, uitgaande van bestaande institutionele structuren, zoals afgesproken door de Raad op 8 maart Tot slot verzoeken wij de Commissie dringend om de lidstaten aan te sporen om ruimer gebruik te maken van de structuurfondsen, in het kader van het Europees Sociaal Fonds, als middel om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Salvador Garriga Polledo, namens de PPE-Fractie. (ES) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, er is grote voorzichtigheid geboden met de begroting van dit jaar. Ik kan me niet herinneren dat er in de zestien jaar dat ik in het Parlement zit ooit zoveel druk werd uitgeoefend door de nationale ministeries van financiën. De Raad zal natuurlijk een vermindering van de betalingskredieten willen doorvoeren, zelfs tot onder de één procent, vooral op basis van de nu aan het licht komende - onderuitvoering van de structuurfondsen, vanwege de financiële problemen in de lidstaten. De Raad zal ook verminderingen willen vaststellen van de vastleggingskredieten in de rubriek administratieve uitgaven, om deze rubriek 5 op die manier op één lijn te krijgen met de algemene tendens tot bezuinigen die we zien bij de nationale regeringen. Natuurlijk zal de Raad ook ruime marges willen creëren in de uitgavenrubrieken om sommige prioriteiten veilig te stellen die de rapporteur genoemd heeft, zoals Kozloduy, de internationale thermonucleaire experimentele reactor of Galileo die, ofschoon ze van groot belang zijn, niet voorzien waren in de huidige financiële vooruitzichten. Duidelijk is dat de omstandigheden buitengewoon zijn, en ze waren niet voorzien toen we, in december 2006, het meerjarig financieel kader hebben goedgekeurd. Als het communautair begrotingsmechanisme over enige soepelheid beschikt, dan is dit het moment om dat te laten blijken, maar dat zal wel een flinke hoeveelheid flexibiliteit vergen in de onderhandelingen. De crises van de nationale financiën zijn een feit, maar de politieke prioriteiten van de Europese Unie, die bij voorbeeld tot uiting komen in dit begrotingsmandaat, zijn ook een feit. Natuurlijk zullen we ons allemaal verantwoordelijk gedragen tijdens dit begrotingsjaar; natuurlijk zullen we begrotingsposten vinden waarop bespaard kan worden, maar laten we niet vergeten dat een EU-strategie voor economische groei een adequate communautaire begroting nodig heeft. Dit Parlement zal ervoor strijden die begroting veilig te stellen. Francesca Balzani, namens de S&D-Fractie. (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het mandaat voor de trialoog is een belangrijke zaak. Dat geldt met name dit jaar, nu er door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de ene lezing van de begroting vanaf het begin van de procedure maximale duidelijkheid en optimale samenwerking tussen de begrotingsautoriteiten noodzakelijk zijn.

8 Deze begroting komt tot stand in een moeilijke tijd. De beschikbare marges voor de vastleggingskredieten belopen 1,2 miljard en zijn daarmee uiterst gering. Wat de situatie nog delicater maakt, is dat 70 procent daarvan ten laste komt van rubriek 2, waarin de uitgaven voor het landbouwbeleid en het behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen en dus ook de strijd tegen klimaatverandering zijn ondergebracht. De situatie is echter ook moeilijk omdat er vele procedures gestart zijn die in grote mate bepalend zullen zijn voor de omvang van de werkelijk beschikbare middelen. Daarbij denk ik aan de herziening van de begroting, het Financieel Reglement en het Interinstitutioneel Akkoord en het opstarten van de Europese Dienst voor extern optreden. Ik denk echter vooral aan de crisis en de instabiliteit van de financiële markten. De crisis die de euro in gevaar heeft gebracht, heeft laten zien dat voor elk antwoord van Europa de begroting en de begrotingsmiddelen een essentieel instrument vormen. Dat maakt het belang maar tevens de grenzen van de begroting en de begrotingsmiddelen duidelijk. In deze context moet het Europees Parlement een grens trekken en de prioriteiten vaststellen die in het belangrijkste boekhoudkundige document van het EP het meest uit de verf moeten komen. Als fractie hebben we de keuze gemaakt een delicaat evenwicht te zoeken tussen de noodzaak het doel van het mandaat te behouden en de noodzaak geen afbreuk te doen aan het politiek belang ervan. Daarom hebben we als centrale prioriteit het voorkomen van het herhalen van fouten uit het verleden gekozen. Dat houdt in dat er op de allereerste plaats gepaste middelen moeten zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de 2020-strategie, evenals voldoende middelen voor de acties van rubriek 2, vooral voor werkloosheidsbestrijding. Het is echter ook belangrijk de bestrijding van klimaatverandering als centraal doel te handhaven. Er dienen dus veel uitdagingen te worden aangepakt. Daaronder valt wat we aan het begin van het mandaat centraal hebben gesteld: het leveren van een grote inspanning voor coördinatie en een nieuwe vorm van samenhang tussen de Europese begroting en de begrotingen van de lidstaten. Samenhang en coördinatie van het economisch beleid van de Unie en de lidstaten zijn fundamentele waarden voor de toekomst van de Unie. Thijs Berman, rapporteur voor advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik ben geroerd door uw spreekwoordelijke geduld. Ik dank u heel hartelijk en ik bied u mijn nederige excuses aan. De huidige economische crisis heeft de ontwikkelingslanden zwaar getroffen zwaarder dan de landen in de ontwikkelde wereld hoewel zij niet verantwoordelijk zijn voor de oorzaken van deze crisis. Hetzelfde geldt voor de klimaatverandering: de ontwikkelingslanden hebben nauwelijks bijgedragen aan de oorzaken van de klimaatverandering, maar zij hebben het meest te lijden van de gevolgen ervan. Het is daarom van groot belang dat de EU ervoor zorgt dat geld dat bedoeld is voor ontwikkelingsdoelen ook werkelijk voor dit doel, en voor dit doel alleen, wordt aangewend. Dat betekent in de allereerste plaats dat het geld dat wordt uitgetrokken voor steun aan de ontwikkelingslanden bij hun strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering extra geld moet zijn. Het noodfinancieringspakket voor het klimaat mag niet ten koste gaan van de bestaande programma s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. In de tweede plaats steun ik het beginsel van financiële bijstand aan de belangrijkste bananenproducerende ACS-landen. Deze bijstand mag echter niet via een omweg worden gefinancierd, en ik ben dan ook sterk gekant tegen het ontwerpvoorstel van de Commissie

9 dat voorziet in een herschikking van fondsen van de instrumenten voor ontwikkelingssamenwerking voor deze bijstand. Fondsen die worden gebruikt in het kader van het Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) moeten worden gebruikt voor armoedebestrijding, en hoewel ik de instelling van een instrument voor samenwerking met de geïndustrialiseerde landen ICI+ steun, vind ik dat ook dat instrument niet mag worden gefinancierd door het DCI. Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie. (DA) Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil mevrouw Jędrzejewska graag bedanken voor de strakke manier waarop zij leiding heeft gegeven aan het opstellen van deze tekst, die een duidelijke boodschap heeft opgeleverd waarmee we de onderhandelingen in kunnen gaan. Zij heeft gelijk wanneer ze zegt dat het meerjarige financieel kader voor de begroting van de EU nu zo krap is dat het uitermate moeilijk zal worden om een aantal beloften na te komen. We kunnen zeggen dat we in eerdere jaren nog onbenutte middelen hebben kunnen vinden binnen de landbouwbegroting, maar er zijn niet zoveel onbenutte middelen meer. Het moet voor ons mogelijk zijn om de groeistrategie voor 2020 ten uitvoer te brengen, te investeren in gezamenlijke energieprojecten en gezamenlijke vervoersprojecten, te investeren in jongeren en onderzoek en om een sterke en gemeenschappelijke dienst voor extern optreden te financieren. Ook ben ik het volledig eens met commissaris Hedegaard dat we ervoor moeten zorgen dat er genoeg aan de structuurfondsen wordt betaald, zodat we de beloften aan de nieuwe lidstaten kunnen nakomen. We hebben grote behoefte aan de beloofde tussentijdse evaluatie van de begroting, zodat we duidelijkheid kunnen verkrijgen over hoe we nieuwe behoeften kunnen financieren. Opmerkelijk genoeg zien we nu steeds meer voorbeelden van lidstaten die graag willen betalen. Ze willen alleen niet betalen via de begroting van de EU! Dit zien we bijvoorbeeld bij de oprichting van de drie nieuwe financiële toezichthouders, die bedoeld zijn om ons te beschermen tegen toekomstige financiële crises in de EU. Deze moeten zowel rechtstreeks door de lidstaten als uit de EU-begroting worden betaald. Als alle kosten door de EU-begroting zouden worden gedragen, zou het meerjarig financieel kader uit zijn voegen barsten! Niettemin is het natuurlijk veel bureaucratischer en lastiger om het geld rechtstreeks bij de lidstaten in te zamelen en hebben we hierdoor minder overzicht en minder controle en toezicht. Dit is een zeer slechte ontwikkeling. Betekent dit dat we in de EU-begroting geen besparingen moeten doorvoeren? Nee, natuurlijk moeten we in een tijd van crisis spaarzaam zijn, maar ik wil alleen maar zeggen dat, als alle lidstaten hun begrotingsbeleid hadden gevoerd op de manier waarop de EU-begroting wordt beheerd, er geen tekort en geen financiële problemen zouden zijn geweest, aangezien de EU-begroting plafonds en strenge kaders heeft. Er zijn geen mogelijkheden om problemen te creëren. Met andere woorden, wellicht kunnen de nationale overheden op dit vlak nog iets van de EU leren en in overweging nemen of dit ook op nationaal niveau kan worden toegepast. Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie. (FR) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, allereerst wil ik onze rapporteur dank zeggen voor haar uitstekende werk. Ze heeft de zaak kort samengevat en ervoor gezorgd dat we ons niet verliezen in details. Het zou namelijk niet goed zijn om door de bomen het bos niet meer te zien in de onderhandelingen voor een mandaat. Dit mandaat krijgt de steun van mijn fractie. Wat betreft de inhoud moet ik zeggen dat het verslag herhaaldelijk verwijst naar de noodzaak voor Europa om zich door de economische en financiële crisis heen te slaan,

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 167 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2015 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

17 Europees Stabiliteitsmechanisme

17 Europees Stabiliteitsmechanisme 17 Europees Stabiliteitsmechanisme Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 230 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 februari 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie