Fiscaal. Inhoud. fiscaal. Wat brengt het lenteakkoord voor u met zich mee?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscaal. Inhoud. fiscaal. Wat brengt het lenteakkoord voor u met zich mee?"

Transcriptie

1 Wat brengt het lenteakkoord voor u met zich mee? Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd In de ontstane politieke situatie hebben de fracties van VVD, CDA, D66, Groen- Links en de ChristenUnie de handen ineen geslagen en willen verantwoordelijkheid nemen in crisistijd. Gezonde overheidsfinanciën zijn van essentieel belang. Sinds het tot stand komen van het regeerakkoord waren er nieuwe onzekerheden en tegenvallende economische ontwikkelingen. Nederland is opnieuw in een recessie terecht gekomen en ook voor de komende jaren wordt een lage economische groei verwacht. Hierdoor dreigen de overheidsfinanciën voor 2013 verder te verslechteren. Nederland wordt geconfronteerd met een urgent probleem en dit vraagt om een acute oplossing. De oplossingen zijn opgenomen in het zogenaamde lenteakkoord. Op 25 mei 2012 is het definitieve Lenteakkoord gepubliceerd. In het Lenteakkoord zijn diverse maatregelen aangekondigd. Of deze maatregelen ook uiteindelijk in werking gaan treden is afhankelijk van de komende verkiezingen. Vooralsnog staat nog niks vast. Wel kunt u alvast een kijkje nemen in het lenteakkoord en nagaan wat deze maatregelen voor u zouden kunnen betekenen. Inhoud Fiscaal Wat brengt het lenteakkoord voor u met zich mee? Wat gebeurt er als u ouder wordt? Wat gebeurt er met de vergoeding van reiskosten? Hogere beloning Ontslagen en daarna? De ontwikkelingen op BTW gebied voor u op een rij Woningmarkt Overige punten uit het lenteakkoord Per 1 oktober meer mogelijkheden met een BV! U kunt uw belastingen verrekenen met een standaardformulier De Belastingdienst wil openstaande belastingschulden alsnog gaan innen Weg met moeilijke administratieve voorschriften en onnodige regels voor zzp ers Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte is mogelijk Nieuwe kansen zaken doen met het buitenland fiscaal 1

2 Fiscaal Wat gebeurt er als u ouder wordt? In het lenteakkoord is voorgesteld om de AOW leeftijd met ingang van 2013 versneld te verhogen en eveneens de ruimte om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen in te perken. Het betreft de volgende maatregelen: Verhoging van de AOW leeftijd vanaf 2013 Met ingang van 1 januari 2013 zal de AOW leeftijd met 1 maand worden verhoogd. Vanaf 2014 wordt de AOW leeftijd geleidelijk verder verhoogd naar 66 jaar per 2019 en 67 jaar per Vanaf dat moment is het de bedoeling dat de AOW leeftijd aan de levensverwachting wordt gekoppeld. Versobering toekomstige pensioenopbouw per 2014 Gelijktijdig met de verhoging van de AOW leeftijd is aangekondigd dat met ingang van 2014 de pensioenrichtleeftijd voor pensioenopbouw wordt aangepast naar 67 jaar. Daarna wordt deze gekoppeld aan de levensverwachting. De derde pijler (lijfrenteregime) en het deelnemingsjarenpensioen worden op overeenkomstige wijze ingeperkt. Tevens is het voornemen dat het opbouwpercentage met ingang van 2014 wordt verlaagd, in die zin dat het maximale opbouwpercentage per dienstjaar wordt verlaagd van 2% naar 1,9% (voor eindloonregelingen) respectievelijk 2,25% naar 2,15% (voor middelloonregelingen). Wat gebeurt er met de werkbonus? De voor 2013 voorziene invoering van de nieuwe werkbonus voor oudere werkenden, in aanvulling op de arbeidskorting en de mobiliteitsbonus voor 55-plussers, wordt niet ingevoerd. Oudere werkenden krijgen vanaf 2013 dezelfde heffingskorting voor werken als jongere werkenden. De werkbonus voor werkgevers voor het in dienst hebben van werknemers die ouder zijn dan 62 jaar wordt afgeschaft. Wat gebeurt er met de vergoeding van reiskosten? De mogelijkheid om werknemers onbelast reiskosten te kunnen vergoeden, wordt beperkt. Het gaat om de volgende plannen: Vergoeding woon werkverkeer Het plan is om per 2013 de mogelijkheid af te schaffen om 0,19/ km onbelast te vergoeden voor woon-werkverkeer. Afhankelijk van de (schriftelijke) afspraken tussen werkgever en werknemer, denk aan cao of arbeidsovereenkomst, kan deze maatregel effect hebben. Voor de werkgever die een netto reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer met zijn werknemers is overeengekomen en voor de werknemers die een regeling kent die afhankelijk is van de fiscale regels. Vergoeding openbaar vervoer woon werkverkeer Ook de onbelaste vergoeding van de werkelijke kosten voor woon-werkverkeer per openbaar vervoer komt te vervallen. Echter OV-abonnementen, die vóór 25 mei 2012 zijn ingegaan, zullen op basis van overgangsrecht worden ontzien. Deze abonnementen worden gerespecteerd voor de gehele (resterende) looptijd. Woon-werkkilometers afgelegd met dat abonnement blijven zo onbelast. Zakelijke ritten per 2013 De mogelijkheid om 0,19 per km voor zakelijke ritten onbelast te vergoeden blijft voor 2013 nog wel bestaan. Het belang van een goede scheiding tussen woon-werkverkeer en zakelijke ritten neemt dus weer aanzienlijk toe. De verwachting is dat de wetgever hier in wet- of regelgeving nadere invulling aan zal geven. Zakelijke ritten in 2014 De gerichte vrijstelling voor zakelijke ritten zal, volgens deze plannen, met ingang van 2014 worden afgeschaft. In ruil daarvoor wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling opgehoogd van 1,6% (2013) naar 2,1%. De vergoeding van de zakelijke reizen zou dan plaats kunnen vinden vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Er komt met ingang van 2014 een nihilwaardering voor verstrekkingen door de werkgever voor zakelijke reizen. Als voorbeeld wordt genoemd het treinkaartje dat door de werkgever is aangeschaft en wordt verstrekt aan de werknemer ten behoeve van een dienstreis. 2

3 Auto van de zaak en woon-werkverkeer Ook voor de auto van de zaak geldt met ingang van 2013 dat de woonwerkkilometers als privé kilometers worden aangemerkt. Overgangsrecht Er komt wel overgangsrecht voor bestaande gevallen. Onder het overgangsrecht vallen leasecontracten die zijn aangegaan vóór 25 mei 2012 en auto s waarmee geen of minder dan 500 kilometer privé wordt gereden (woon-werkverkeer wordt onder dit overgangsrecht niet aangemerkt als privé). Maar daar geldt vanaf 2013 wel voor dat de bijtelling 25% bedraagt van de normale bijtelling die op die betreffende auto van toepassing is (dus 25% van 25%/20%/14%). Het overgangsrecht eindigt bij het aangaan van een nieuw leasecontract, een verlenging van het bestaande contract of als het overige privégebruik (niet woon-werkverkeer) meer dan 500 kilometer op jaarbasis bedraagt. Tot slot eindigt het overgangsrecht in ieder geval op 1 januari De opbrengst van deze bijtelling zal worden gereserveerd voor eventuele bestelautoproblematiek en voor werknemers in de ambulante sector zoals thuiszorg en de bouw. Hogere beloning In het Lenteakkoord is een tweetal maatregelen aangekondigd, die vooral in beeld komen bij werknemers met hogere inkomens. Het betreft de volgende maatregelen: Tijdelijke werkgeversheffing bij inkomens boven de euro Uit het Lenteakkoord blijkt dat werkgevers in 2013 een tijdelijke heffing van 16% moeten betalen over lonen voor zover die in 2012 meer dan bedragen. Verhoging eindheffing excessieve vertrekvergoedingen Over excessieve vertrekbonussen (hoger dan ) is in de loonbelasting een werkgeversheffing verschuldigd van 30%, deze wordt verhoogd tot 75%. Excessieve vertrekbonussen worden daarmee ontmoedigd. Ontslagen en daarna? In het Lenteakkoord zijn een aantal maatregelen aangekondigd die tot herziening van het ontslagrecht en de WW moeten leiden. Een hoofdlijnennotitie met een nadere uitwerking van de maatregelen zal aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Het gaat dan om het volgende: Tijdelijke verhoging van de WW premie in 2013 De werkgeverspremie voor de WW zal tijdelijk worden verhoogd. Het precieze percentage is nog niet bekend, maar in totaal moet deze maatregel 500 miljoen opbrengen. Deze tijdelijke verhoging heeft te maken met het feit dat de herziening van het ontslagrecht pas per 2014 in werking treedt. WW-uitkering per 2014 deels voor rekening werkgever Met ingang van 2014 zal maximaal 6 maanden WW-uitkering per ontslagen werknemer voor rekening van de werkgever komen. In ruil daarvoor zal de sectorpremie worden herzien. Het UWV zal zorg blijven dragen voor het uitbetalen van de uitkering, en verhaalt de uitkering op de werkgever. De duur en hoogte van de WW uitkering wordt niet gewijzigd op basis van de nu voorliggende voorstellen. Ontslaguitkering per 2014 gemaximeerd op 6 maanden De ontslagvergoeding zal met ingang van 2014 worden gemaximeerd op maximaal 6 maandsalarissen (de kantonrechtersformule komt dan te vervallen). De besparingen die werkgevers daarmee realiseren, moeten worden aangewend voor werk-naarwerk-trajecten. De precieze inhoud van deze maatregel moet nog nader worden uitgewerkt. Fiscaal 3

4 Fiscaal De ontwikkelingen op BTW gebied voor u op een rij Het algemene btw-tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Er zal wel een overgangsregeling gaan gelden ten aanzien van de verhoging van het btw-tarief. Levering of dienst verricht voor 1 oktober 2012; verschuldigdheid / facturering op of na 1 oktober 2012 Voor leveringen en diensten die onderworpen zijn aan het normale btw-tarief en die worden verricht voor 1 oktober 2012, blijft het huidige algemene tarief van 19% gelden, zelfs indien de btw ter zake van die leveringen of diensten pas verschuldigd wordt op of na 1 oktober Dit betekent dat in de gevallen waarin de facturen worden uitgereikt op of na 1 oktober 2012 ter zake van al verrichte leveringen en diensten, het huidige algemene tarief van 19% geldt. vooruitbetaling voor goederen die op 1 december 2012 zullen worden geleverd. Op 1 augustus 2012 zal naar het huidige btw-tarief (19%) worden gefactureerd. Het tarief voor de daadwerkelijke levering op 1 december 2012 zal echter 21% bedragen. Op basis van de overgangsregeling zal dan ook het verschil van 2% alsnog op 1 oktober verschuldigd worden. De Nederlandse btw-regelgeving brengt mee dat de 2% btw kan worden nagefactureerd aan de afnemer (zelfs als contractueel is overeengekomen dat 19% btw in rekening wordt gebracht). (Op-) levering van onroerende zaken Toepassing verhoogd tarief Bepalend voor het toepasselijke btw-tarief is het moment waarop de levering of dienst wordt verricht. Als een levering of dienst vóór 1 oktober 2012 wordt verricht, is het tarief van 19% van toepassing. Als het moment waarop de levering of dienst plaatsvindt, verschilt van het moment van factureren kunnen vragen ontstaan over het toepasselijke tarief. Dit wordt in de overgangsregeling behandeld. Overgangsregeling De voorgestelde overgangsregeling ziet op levering en diensten die voor 1 oktober worden verricht, maar waarvoor de verschuldigdheid optreedt op of na 1 oktober 2012, bijvoorbeeld door facturering na 1 oktober. Daarnaast is er een overgangsmaatregel getroffen voor leveringen en diensten die op of na 1 oktober 2012 worden verricht, maar ter zake waarvan de verschuldigdheid van btw juist voor 1 oktober 2012 optreedt, bijvoorbeeld door facturering voor die datum. Tot slot is er een overgangsmaatregel voorgesteld ter zake van de (op) levering van onroerend goed waarbij de vergoeding in termijnen wordt betaald. Levering of dienst verricht op of na 1 oktober 2012; verschuldigdheid / vooruitbetalingen voor 1 oktober 2012 De overgangsregeling voorziet er tevens in dat een correctie plaatsvindt in situaties dat de btw al voor 1 oktober 2012 verschuldigd wordt (vooruitbetalingen) ter zake van leveringen en diensten die op of na 1 oktober 2012 plaatsvinden. Er is dan sprake van vooruitbetalingen, waarbij het huidige tarief van 19% is gefactureerd. De correctie houdt in dat het verschil van 2% tussen het huidige algemene tarief in het nieuwe algemene tarief alsnog verschuldigd wordt op 1 oktober Om een voorbeeld te geven: Een leverancier reikt op 1 augustus 2012 een factuur uit ter zake van een Voor onroerende zaken is een overgangsregeling opgenomen. De regeling ziet op koop-/aannemingsovereenkomsten die vóór 1 oktober 2012 zijn gesloten voor bouwwerken die op die datum nog niet zijn (op) geleverd, voor zover de koop-/aannemingsovereenkomst erin voorziet dat de vergoeding in termijnen wordt betaald. De regeling houdt in dat wanneer de ondernemer op of na 1 oktober 2012 een onroerende zaak (op) levert tegen een vergoeding welke in termijnen wordt betaald, het huidige algemene tarief van 19% kan worden toegepast ter zake van de termijnen die op grond van de koop-/aannemingsovereenkomst vóór 1 oktober 2012 zijn vervallen. Het is daarbij niet van belang wanneer die termijnen in feite worden voldaan. Indien de termijnen slechts aanleiding geven tot het berekenen van rente (er wordt dus uitstel van betaling verleend tot na 1 oktober 2012), blijft de overgangsregeling onverkort van toepassing. Een voorbeeld: 4

5 Op 1 februari 2012 wordt een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten voor de oplevering van een pand op 1 november Overeengekomen wordt dat de vergoeding in 10 termijnen verschuldigd wordt. De achtste termijn vervalt op 14 september 2012, maar wordt door de koper op 5 oktober 2012 voldaan (inclusief rente). Op basis van de overgangsregeling mag de aannemer 19% btw berekenen ter zake van de achtste termijn, welke op 14 september 2012 is vervallen, maar die pas op 5 oktober 2012 wordt voldaan. Voor de negende termijn (oktober 2012) geldt dan wel het 21% tarief. Voor nieuwbouwwoningen die vóór 28 april 2012 zijn gekocht, geldt ook na 30 september 2012 het 19%-tarief voor de termijnen tot 1 oktober De ingebruikneming van nieuw gebouwde onroerende zaken (integratieheffing) Ook voor gevallen waarin de integratieheffing plaatsvindt, is een overgangsregeling getroffen. Deze regeling is bijvoorbeeld aan de orde wanneer de niet-aftrekgerechtigde ondernemer (bijvoorbeeld een ziekenhuis of bank) op eigen grond een nieuw pand laat vervaardigen. In een dergelijk geval komt de btw op de betaalde termijnen voor aftrek in aanmerking, maar dient op het moment van btw-vrijgestelde ingebruikneming van het pand btw te worden afgedragen over de voortbrengingskosten (dit zijn in beginsel de bouwkosten plus de waarde van de grond). Indien de ingebruikneming na 1 oktober 2012 plaatsvindt, zal over de voortbrengingskosten 21% btw moet worden afgedragen. De mogelijkheid bestaat echter dat (een deel van) de bouwtermijnen vervallen zijn vóór 1 oktober 2012 en dus onderworpen waren aan het oude tarief van 19%. Over die termijnen zou dan bij ingebruikneming 21% BTW moeten worden betaald. Goedgekeurd is dat de termijnen die voor 1 oktober 2012 in rekening zijn gebracht tegen het tarief van 19%, bij ingebruikneming op of na 1 oktober 2012 ook tegen 19% worden afgerekend. Dit geldt ook voor de eigen kosten van voor 1 oktober 2012 van de ter beschikking gestelde zaken, waaronder de grond. Wat betekent de verhoging voor u in de praktijk? In uw dagelijkse praktijk zult u nog geconfronteerd worden met de gevolgen van de tariefswijziging. Uw producten worden duurder en/of winstmarges worden lager, daarnaast spelen er een aantal praktische aspecten bij de invoering van de tariefsverhoging. Alhoewel het hier een voorstel betreft, geven wij u in overweging om alvast de nodige voorbereidingen te treffen. U kunt hierbij denken aan het volgende: Gehanteerde verkoopprijzen, berekent u de btw-verhoging door aan uw afnemers of verlaagt u de prijs ex-btw? Deze vraag is vooral van belang indien uw afnemers de btw niet kunnen aftrekken; Aanpassen bestaande overeenkomsten; Nagaan hoe vooruitbetalingen behandeld moeten worden; Nagaan in hoeverre het mogelijk is vast te stellen op welk moment een levering of dienst vanuit btwperspectief wordt verricht en of dit moment eventueel naar voren valt te halen. Dit kan van belang zijn bij het bepalen van het toepasselijk tarief; Bij koop-/aannemingsovereenkomsten bijhouden welke termijn vervallen (en gefactureerd worden) voor 1 oktober 2012 en bij een verwachte integratieheffing ook de kosten van voor deze datum; Aanpassing van de factureringsprogrammatuur voorbereiden. Denk hierbij ook aan een juiste implementatie van de overgangsregeling; Bij het opstellen van credit facturen zal ook rekening gehouden moeten worden met de btw-verhoging. Als na 1 oktober 2012 een factuur wordt gecrediteerd, die betrekking heeft op een factuur van voor 1 oktober 2012, moet geen rekening gehouden worden met de tariefsverhoging; Indien u geen of beperkt aftrekrecht van btw hebt, investeringen en kosten nog voor 1 oktober 2012 plannen. Daarnaast kritisch kijken naar facturen die na 1 oktober worden ontvangen, is het juiste btw-tarief gehanteerd. BTW en podiumkunsten De tariefverhoging voor podiumkunsten wordt weer teruggedraaid naar het verlaagde tarief van 6%. Ook hier geldt weer dat het moment waarop de prestatie wordt verricht van essentieel belang is voor de bepaling welk tarief van toepassing is. BTW en zorg Vanaf 1 januari 2013 vindt beperking plaats van de btw-vrijstelling voor gezondheidskundige verzorging. De vrijstelling geldt alleen voor beroepsbeoefenaars die BIG-geregistreerd zijn en die diensten leveren die ook behoren tot de uitoefening van dat BIG-beroep. Voor complementair werkende artsen betekent dit dat er fiscaal een onderscheid wordt gemaakt tussen reguliere en alternatieve behandelingen. Fiscaal 5

6 Fiscaal Woningmarkt Hypotheekrenteaftrek zal voor nieuwe hypotheken enkel gelden als er daadwerkelijk wordt afgelost. Nieuwe hypotheken mogen maximaal de waarde van het huis omvatten. Huren voor mensen met een inkomen boven mogen volgend jaar 1 procent boven de inflatie stijgen. Voor het stimuleren van de woningmarkt zal de verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% blijvend verlaagd worden naar 2%. Overige punten uit het lenteakkoord Accijnzen op pakje sigaretten gaan met 35 cent omhoog, accijnzen op shag gaan met 60 cent omhoog. Accijnzen op bier gaan met 10% procent omhoog, wijn en sterke drank gaan met respectievelijk 15% en 6% omhoog. De nog niet ingevoerde bankenbelasting zal bij invoering dubbel zo hoog worden dan reeds is aangedragen. De geplande eigen bijdrage van 15 voor kinderopvang is van de baan. Per 1 oktober meer mogelijkheden met een BV! Per 1 oktober zullen er minder eisen gaan gelden bij de oprichting van een BV. Ook krijgt u meer vrijheid om uw BV naar eigen wensen in te richten. Heeft u al een BV dan krijgt u ook te maken met het nieuwe recht. Minder eisen bij oprichting Het minimale startkapitaal van bij de oprichting van een BV is straks verleden tijd. De bankverklaring bij inbreng in geld en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden ook afgeschaft. Wel blijft het verplicht om bij inbreng in natura een beschrijving op te stellen van hetgeen u heeft ingebracht. Ook moet u nog steeds naar de notaris als u een bv wilt oprichten. Weliswaar komt de accountantsverklaring bij oprichting te vervallen maar de verklaring kan nog steeds nuttig zijn. Bijvoorbeeld als u een externe financiering nodig heeft of in overleg met de Belastingdienst. Meer vrijheid bij oprichting U krijgt meer vrijheid bij de inrichting van uw BV. Zo kunt u in de statuten meer rechten en plichten voor de aandeelhouders vastleggen. Aparte aandeelhoudersovereenkomsten zijn dan veel minder vaak nodig. Ook is het mogelijk om buiten de algemene vergadering van aandeelhouders om bepaalde besluiten te nemen. De BV kan zo sneller veranderingen doorvoeren. Een andere grote verandering is de mogelijkheid om stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uit te geven. Heeft u al een BV? U hoeft uw statuten niet aan te passen, maar als u wilt profiteren van de nieuwe mogelijkheden, kan een statutenwijziging aantrekkelijk zijn. Extra crediteurenbescherming Om schuldeisers van de BV voldoende te beschermen, wordt de aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouders vergroot. De bv mag geen dividend uitkeren als blijkt dat zij na de uitkering niet langer alle opeisbare schulden kan blijven betalen. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de dividenduitkering. Er moet een uitkeringstoets worden uitgevoerd om te kunnen bepalen of de continuïteit van de bv door de dividenduitkering niet in gevaar komt. Deze uitkeringstoets geldt ook voor bestaande BV s. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen aansprakelijk worden gesteld. Om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen of te beperken, is het belangrijk dat u zowel de goedkeuring als de toets en andere relevante gegevens goed bewaart. 6

7 U kunt uw belastingen verrekenen met een standaardformulier Door middel van een standaardformulier is het nu mogelijk de BTW en de loonheffingen met elkaar te verrekenen. Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf BTW Als u een teruggaaf van uw BTW wilt verrekenen met een aangifte loonheffingen kunt u nu het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf BTW hiervoor gebruiken. Dit kan echter alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U moet de aangifte loonheffingen waarmee u de teruggaaf BTW wilt verrekenen, op tijd hebben gedaan; De aangiftetijdvakken van uw aangifte loonheffingen en de BTWaangifte, waarvoor u de teruggaaf wilt, moeten in dezelfde maand eindigen; Eindigt het tijdvak van de BTWaangifte op 31 december, dan mag u deze ook nog verrekenen met de 12e vier-wekenaangifte loonheffingen; U mag geen andere openstaande belastingschulden hebben. Let er wel op dat u het verzoek om verrekening uiterlijk op de uiterste aangiftedatum van de aangifte loonheffingen heeft ingediend! Het is mogelijk om de loonheffingen en BTW met elkaar te verrekenen als u wat moet betalen aan de Belastingdienst en daarnaast van hen wat terugkrijgt. Hiervoor moest u eerst een brief met een verzoek om verrekening naar de inspecteur sturen maar nu heeft de Belastingdienst hiervoor een standaardformulier gemaakt. De Belastingdienst wil openstaande belastingschulden alsnog gaan innen De fiscus is met een proef begonnen om particulieren/ondernemingen telefonisch te benaderen met de vraag of ze hun openstaande belastingschuld willen betalen. Een laatste mogelijkheid tot betalen De fiscus wil openstaande belastingschulden alsnog gaan innen. Daarom zullen incassomedewerkers van de Belastingdienst de personen of ondernemingen gaan bellen die na een aanmaning en een dwangbevel nog niet hebben betaald. Deze groep belastingplichtigen krijgt nog de kans om de schuld online te betalen. Mochten ze dus zijn vergeten om de aanslag te betalen dan krijgen ze op deze manier nog een laatste mogelijkheid. Het moet dan wel gaan om relatief kleine openstaande bedragen van enkele duizenden euro s. Wellicht op termijn een automatische incasso Nu moeten de belastingplichtigen nog zelf actie ondernemen om de belastingschuld te betalen. Het is de bedoeling dat op termijn toestemming gegeven kan worden voor een automatische incasso. Deze aanpak heeft voor de Belastingdienst veel voordelen. Ze hoeven immers geen invorderingstraject te starten om beslag te leggen op een bankrekening of het innemen van een auto bij een stop- en betaalactie. De fiscus zal de proef na zomer verder uitbreiden. Eind 2012 zal staatssecretaris Weekers van Financiën de proef evalueren. Niet alle belastingplichtigen betalen hun belastingschulden netjes op tijd. De fiscus wil dit geld natuurlijk toch binnen proberen te krijgen door het sturen van een aanmaning of zelfs een dwangbevel. Betaalt de belastingplichtige dan nog niet, dan start de fiscus met een invorderingstraject. De fiscus is nu met een proef begonnen om deze laatste groep particulieren/ondernemingen telefonisch te benaderen met de vraag of ze de openstaande belastingschuld willen betalen. Weg met moeilijke administratieve voorschriften en onnodige regels voor zzp ers Minister Verhagen heeft een actieplan naar de Tweede Kamer gestuurd waarin het voorstel wordt gedaan om de administratieve lasten voor zzp ers te verlagen. Verlaging van de administratieve lasten voor zzp ers We gaan met de stofkam door moeilijke administratieve voorschriften en onnodige regels voor zzp ers(zelfstandigen zonder personeel). Juist omdat zij al het werk zelf doen, hebben ze daar nog meer last van dan andere ondernemers, aldus minister Verhagen. Het kabinet wil bijvoorbeeld het digitaal aanvragen van de VAR-verklaring makkelijker maken en het aantal CBS-enquêtes verminderen. Daarnaast wordt de rittenadministratie voor bestelauto s die alleen zakelijk worden gebruikt en de heffing voor de Kamers van Koophandel afgeschaft. Hoe groot de besparing exact is, zal afhangen van de manier waarop de maatregelen worden uitgevoerd. Maar het kabinet streeft naar een verlaging van de administratieve lasten voor zzp ers van tussen de 16 miljoen en 40 miljoen. Fiscaal 7

8 Fiscaal Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte is mogelijk Volgens het UWV kan een dienstverband worden beëindigd met wederzijds goedvinden tussen de werkgever en de werknemer tijdens ziekte van de werknemer. Ontslag met wederzijds goedvinden? Volgens het UWV kan een dienstverband worden beëindigd met wederzijds goedvinden bij een werknemer die 104 weken of langer ziek is. Voorwaarden zijn dat de werkgever aan zijn re-integratieverplichting heeft voldaan en dat er geen passend werk is. Een werkgever spreekt bij ontslag met wederzijds goedvinden samen met de werknemer af dat het dienstverband eindigt. De werknemer stemt hier mee in. Toestemming van UWV Werkbedrijf om het dienstverband te mogen opzeggen, is dan niet nodig. Ook hoeft de werkgever bij de kantonrechter niet om ontbinding van het arbeidscontract te vragen. De werkwijze bij ontslag met wederzijds goedvinden Het is beter om de afspraken over het ontslag schriftelijk vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. De werkgever moet het samen met de werknemer eens zijn over de inhoud van de overeenkomst. De werkgever maakt met de werknemer afspraken over de (financiële) afhandeling van het ontslag. Bijvoorbeeld over de einddatum en de hoogte van de eventuele ontslagvergoeding. Niet onder dwang De werkgever kan een werknemer niet dwingen mee te werken aan ontslag met wederzijds goedvinden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de werknemer recht hebben op een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als de werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is, krijgt hij geen WIA-uitkering. De werkgever moet dan nog steeds moeite doen om hem in dienst te houden. Of de werkgever helpt de werknemer een passende baan te vinden bij een andere werkgever. Nieuwe kansen zaken doen met het buitenland Door herziening van de exportkredietgarantieregeling krijgen exporteurs betere kansen om orders uit het buitenland binnen te halen. Exportkredietverzekering Het zou heel vervelend zijn indien een afnemer in het buitenland uw producten niet meer kan betalen. Tegen dit risico kunt u zich verzekeren in de vorm van een exportkredietverzekering. Er zijn verschillende vormen van exportkredietverzekeringen. Meestal betaalt u een premie over de omzet en is een dergelijke verzekering alleen bedoeld voor levering aan zakelijke klanten. De overheid heeft een tijdje geleden een garantieregeling in het leven geroepen om het voor banken en verzekeraars aantrekkelijker te maken het debiteurenrisico van ondernemers over te nemen. De laatste jaren echter merken Nederlandse exporteurs dat het in vergelijking met buitenlandse concurrenten steeds moeilijker wordt om hun kapitaalgoederen die bestemd zijn voor het buitenland, gefinancierd te krijgen. Voor ondernemers in de sectoren als de scheepsbouw, aan- nemerij, baggerwerken, kassenbouw en handel in medische instrumenten is het belangrijk dat zij dergelijke producten blijven exporteren, ook als de risico s groter zijn, zo redeneert het demissionair kabinet. Garantieregeling Door de nieuwe regeling kan exportfinanciering voor de lange termijn nu sneller tot stand komen. Investeerders krijgen een volledige garantie van de overheid en banken krijgen zekerheid over de terugbetaling van de lening. De regeling wordt door Atradius Dutch State Business namens de overheid uitgevoerd en loopt in ieder geval tot en met 31 december Bij export loopt u uiteraard niet alleen betalingsrisico s. Let ook op andere risico s die u wellicht wilt afdekken, zoals het transportrisico, de productaansprakelijkheid en eventuele valutarisico s. Zakendoen met het buitenland is vanaf 1 juni dit jaar aantrekkelijker. De exportkredietgarantieregeling uit 2009 wordt namelijk herzien en dat geeft u als exporteur betere kansen om orders uit het buitenland binnen te halen. Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. 8

Geachte lezer, SEPTEMBER 2012

Geachte lezer, SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

DE MAATREGELEN UIT HET LENTEAKKOORD GAAN U OOK AAN!

DE MAATREGELEN UIT HET LENTEAKKOORD GAAN U OOK AAN! Productontwikkeling en Vaktechniek Postbus 2179 8203 AD Lelystad T: (0320) 23 24 35 F: (0320) 22 18 08 E: Lelystad@mth.nl I: www.mth.nl DE MAATREGELEN UIT HET LENTEAKKOORD GAAN U OOK AAN! Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 juni 2012

Nieuwsbrief 6 juni 2012 Afzender: Administratiekantoor Beeke van Belzen http://www.beekevanbelzen.nl Nieuwsbrief 6 juni 2012 Inhoudsopgave Rijschoolhouder voldoet niet aan administratieplicht: forse naheffingsaanslagen Minister

Nadere informatie

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012 Special BTW-verhoging Per 1 oktober 2012 Gevolgen van de BTW verhoging per 1 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Facturering en aangifte 4 3. Doorlopende prestaties 4 4. Nieuwbouw/verbouwingen

Nadere informatie

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Over het onderzoek Aan het onderzoek deden ruim 15.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 16 tot en met 17 mei 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u?

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Dit is eerder bekendgemaakt in de Voorjaarsnota van 25 mei 2012

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21% als onderdeel van de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Special LENTEAKKOORD

Special LENTEAKKOORD Special LENTEAKKOORD INHOUD VOORWOORD 3 EIGEN WONING 3 Hypotheekrenteaftrek Overdrachtsbelasting Verhuurdersbelasting MOBILITEIT 4 Reiskostenvergoeding Leaseauto's (BE)LONEN 4 Hoge inkomens VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning NIEUWSBRIEF 06-2015 De media staan er vol van: uitgelekte plannen voor de belastinghervormingen waaronder een btw-verhoging voor honderden producten en diensten. De hoofdlijnen van de belastingherziening

Nadere informatie

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Page 1 of 2 Zakelijk Btw Btw berekenen Hoe berekent u btw? Btw-tarief Overgangsregelingen 21% Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Het algemene

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 Kunduzakoord òf Lenteakkoord Kunduz-akkoord Reiskosten Ontslagstelsel Pensioenakkoord Overig Reiskosten: woonwerk-verkeer

Nadere informatie

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten (onder voorbehoud verdere uitwerking) 24-05-2012 AWVN/SYNDESMO Overzicht algemene maatregelen en financiële

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar

Nadere informatie

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE Datum: 5 september 2012 Onderwerp: Tariefsverhoging BTW Inleiding Onderdeel van het zogenaamde Lenteakkoord (of Kunduzakkoord ) is een verhoging

Nadere informatie

Personele ontwikkelingen in crisistijd

Personele ontwikkelingen in crisistijd Personele ontwikkelingen in crisistijd Volgens het Centraal Planbureau zijn de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloosheid en worden ook

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

1. De bv op maat. Page 1 of 6

1. De bv op maat. Page 1 of 6 1. De bv op maat Minder verplichtingen als u een bv wilt oprichten en meer vrijheid om de bv naar eigen wensen in te richten. Het behoort vanaf 1 oktober 2012 allemaal tot de mogelijkheden. De regels worden

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Arbeidsrechtelijke implicaties van het regeerakkoord

Arbeidsrechtelijke implicaties van het regeerakkoord www.dommerholt.nl APELDOORN ASSEN HEERENVEEN ZWOLLE Arbeidsrechtelijke implicaties van het regeerakkoord Priscilla Trip, Advocaat Arbeidsrecht DE FLEX BV Mañana Hulstein, Advocaat ondernemingsrecht Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2012 (deel 2)

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2012 (deel 2) 1/ 11 Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2012 (deel 2) 1. De B.V. op maat Minder verplichtingen als u een B.V. wilt oprichten en meer vrijheid om de B.V. naar eigen wensen in te richten. Het behoort vanaf

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2006

NIEUWSBRIEF. November 2006 NIEUWSBRIEF November 2006 BTW voor privé- gebruik bestelauto s Een bestelauto die doorlopend wisselend wordt gebruikt door twee of meer van uw werknemers, dan hoeft u voor de BTW-correctie wegens privé-gebruik

Nadere informatie

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen de vakcentrale voor professionals Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord Op 26 april jl. zijn de vijf fracties in de Tweede Kamer van VVD, CDA, D66, GL en CU tot een akkoord gekomen om maatregelen

Nadere informatie

ENKELE FISCALE VERANDERINGEN IN 2015

ENKELE FISCALE VERANDERINGEN IN 2015 ENKELE FISCALE VERANDERINGEN IN 2015 Koop uw levenslooptegoed in 2015 fiscaal vriendelijk af In 2013 konden deelnemers aan de levensloopregeling het levenslooptegoed volledig opnemen, waarbij over slechts

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet Van Wantrouwen naar Vertrouwen 6 december 2011 Gijs van der Voet Inleiding Onderneming/BV Belastingplan 2012 Eindejaarstips 2011 Overige zaken Belastingplan 2012 Kabinet: Eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2013: FISCALE MAATREGELEN OP EEN RIJTJE

BEGROTINGSAKKOORD 2013: FISCALE MAATREGELEN OP EEN RIJTJE BEGROTINGSAKKOORD 2013: FISCALE MAATREGELEN OP EEN RIJTJE Hieronder treft u een puntsgewijs overzicht van alle fiscale maatregelen in het Begrotingsakkoord 2013. Volledigheidshalve merken wij op dat de

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

themadossier Het Lenteakkoord - wat betekent dit voor u als ondernemer? mr. A. (Fien) van Walbeek - Gijsbertsen

themadossier Het Lenteakkoord - wat betekent dit voor u als ondernemer? mr. A. (Fien) van Walbeek - Gijsbertsen themadossier Het Lenteakkoord - wat betekent dit voor u als ondernemer? mr. A. (Fien) van Walbeek - Gijsbertsen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, juni 2015

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, juni 2015 INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, juni 2015 Westerveld en Vossers l Accountants en Adviseurs Inhoud 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning... 2 2. Betere bescherming voor erfgenamen... 2 3.

Nadere informatie

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling 1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling Heeft uw B.V. aandelen in een of meerdere dochtervennootschappen, dan is waarschijnlijk de deelnemingsvrijstelling hierop van toepassing. Aan

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de btw-tariefsverhoging voor de vastgoedsector. Bij eerdere tariefswijzigingen

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

Nieuw BV-recht Verhoging AOW-leeftijd Premiekortingen Verwijtbare werkloosheid Geen afkoop lijfrente Urencriterium Uitlening personeel Herziening

Nieuw BV-recht Verhoging AOW-leeftijd Premiekortingen Verwijtbare werkloosheid Geen afkoop lijfrente Urencriterium Uitlening personeel Herziening accountants adviseurs september 2012 Nieuw BV-recht Verhoging AOW-leeftijd Premiekortingen Verwijtbare werkloosheid Geen afkoop lijfrente Urencriterium Uitlening personeel Herziening ontslagrecht Strafbaar

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel.

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel. Sociale partners en kabinet hebben voor het eerst sinds heel lange tijd een veelomvattend sociaal akkoord gesloten. "Een sociaal akkoord is belangrijk, omdat het een gemeenschappelijke opvatting tot uitdrukking

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

NIEUWE BTW-REGELS VOOR PRIVÉGEBRUIK ZAKELIJKE AUTO

NIEUWE BTW-REGELS VOOR PRIVÉGEBRUIK ZAKELIJKE AUTO NIEUWE BTW-REGELS VOOR PRIVÉGEBRUIK ZAKELIJKE AUTO Gebruikt u of uw werknemer de auto van de zaak ook privé? Tot 1 juli kon u in dat geval alle btw op de gemaakte autokosten in aftrek brengen, mits u belaste

Nadere informatie

Cliëntenseminar. 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam. Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer

Cliëntenseminar. 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam. Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer Cliëntenseminar 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer Agenda Overzicht Belastingplannen Uw relatie met de fiscus nu en in de toekomst Uw eigen woning Uw pensioen in

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE Voorraadopname Indien u voorraden aanhoudt van materialen of verkoopartikelen dient u deze op of rond 31 december 2012 te inventariseren. Maak gebruik van

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

PRINSJESDAG Roelof van Marrum

PRINSJESDAG Roelof van Marrum Welkom bij PRINSJESDAG Roelof van Marrum INHOUD Fiscaal Arbeidsrecht Sociale verzekeringen Pensioen Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen Roelof van Marrum, wonende in Franeker (Friesland)

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie