Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie"

Transcriptie

1 DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

2 DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL Lid worden, zijn en blijven de voordelen van het lidmaatschap: 1. De ACOM behartigt uw belangen in de eerste plaats door via onderhandelingen met de werkgever goede arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bovendien staan gespecialiseerde juristen klaar voor individuele belangenbehartiging en rechtshulp. 2. Post-actieve militairen kunnen rekenen op actieve belangenbehartiging door de ACOM inzake: - pensioenen, - sociale zekerheid en - ziektekosten. 3. Onze juristen zijn elke werkdag tussen 08,45 en uur te bellen voor eerstelijns advies of het maken van een afspraak op ons secretariaat te Leusden. 4. Vertegenwoordigers van de CCOOP, de ambtenarencentrale waarbij de ACOM is aangesloten, zitten in het verantwoordingsorgaan van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Zo oefent uw bond invloed uit op het beleid van het pensioenfonds. 5. Maar de ACOM helpt u ook bij het doen van uw belastingaangifte zodat u geen cent teveel betaalt aan de fiscus. 6. Voor advies en bijstand kunt u in uw regio aankloppen bij het regiobestuur. Indien gewenst komen wij daarvoor bij u thuis. 7. De ACOM organiseert ook seniorenbijeenkomsten overal in het land. 2 Maar uw bond biedt u nog meer: ACOM-leden kunnen voor juridische bijstand terecht bij de advocaten van Delissen Martens in Den Haag. Al ruim 10 jaar staan wij ACOM-leden bij in militaire strafzaken, zaken op het gebied van het familierecht en erfrecht, in zaken van huurrecht, bouwrecht en burengeschillen. Bel gerust voor een gratis advies. Als verdere bijstand nodig is, dan hanteren wij gereduceerde tarieven. U bent ook welkom als u in aanmerking komt voor toevoeging (pro deo). Contact: tel , Voor wie, buiten zijn/haar schuld om, financieel in moeilijkheden is geraakt, reikt ACOM een vangnet aan in de vorm van het Fonds Maatschappelijke Bijstand. Behalve lage premies bij gezins- en militaire verzekeringen, biedt ACOM-Boot extra korting op uw autoverzekeringen. ACOM-Boot: voor elk onderdeel een passend antwoord...! ACOM BOOT DFD: De Financiële Dienstverleners; dé specialist voor militair en burgermedewerker. Uw risico is onze uitdaging! De uitzendingen naar Afghanistan of de West, de GVA, de eerste autoverzekering, of de hypotheek (óók de BBT-er). U verzekert ze allemaal bij DFD. Nu en in de toekomst. Opzeggen lidmaatschap ACOM Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit lidmaatschapsjaar hoeft dus niet samen te vallen met het begin en einde van een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (dus niet per ) plaats te vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het lidmaatschapsjaar door de ACOM te zijn ontvangen.

3 U W V O O R Z I T T E R Deze keer heb ik lang gewacht met het maken van mijn voorwoord. Zo lang dat ik eigenlijk al over de deadline zat. Dit omdat er op het randje een onderhandelaarsresultaat over de arbeidsvoorwaarden aan zat te komen en ik dat mee wilde nemen in mijn voorwoord en verderop in het ACOM Journaal. Eindelijk hebben partijen, na stevige onderhandelingen en noeste arbeid van de onderhandelaar van de ACOM alsook de andere onderhandelaars, een onderhandelaarsresultaat kunnen bereiken. Dit resultaat is op 6 maart jl. naar buiten gebracht. Het dient echter nog wel getoetst te worden door de achterban van de respectievelijke bonden maar ook door de achterban van de minister. Die achterban van de minister is het kabinet dat zich, - zo was in ieder geval bij het schrijven van dit voorwoord de verwachting, in het kabinetsoverleg van 6 maart jl., ook gebogen heeft over het bereikte resultaat tussen de werkgever Defensie en de bonden. De minister van Defensie zal, dat is mijn verwachting, wel goedkeuring krijgen van het kabinet voor dit onderhandelaarsresultaat. Anders is het gesteld met het achterbanberaad van de bonden. Die doen dat uiteraard op hun eigen manier. De andere bonden hebben daar zo hun eigen verantwoordelijk in waar ik, vanzelfsprekend, niet in zal treden. Ik heb alleen getracht ze ertoe te bewegen enige spoed te zetten achter de achterbanraadpleging om zo snel mogelijk tot effectuering over te kunnen gaan. In ieder geval 2 bonden hebben aangegeven daar zeker 6 weken voor nodig te hebben. - Nogmaals ieder heeft zo zijn eigen manieren en methodes. Het Bondsbestuur van de ACOM is, zoals gewoonlijk, hier wat pragmatischer in. Wij zien, op dit moment, niet de noodzaak tot breed achterbanberaad. Maar wij zullen wél instemmen met het resultaat en wel om de volgende reden: Het betreft hier namelijk een deelakkoord waarbij het met name ook gaat om uitwerking van afspraken die in het verleden al gemaakt zijn, zoals: de besteding van de vrijgevallen gelden in verband met het 'Witteveenkader' (pensioendossier) en de afspraak het AOW-gat te repareren. Op het moment dat er een compleet onderhandelaarsakkoord ligt zullen wij dit, zoals gebruikelijk, na achterbanberaad, ter besluitvorming voorleggen aan onze Bondsraad. Het nu bereikte resultaat is dus een eerste stapje en de onderhandelaars gaan verder met onderhandelen over andere onderwerpen. Dit zal niet eenvoudig zijn en veel tijd en energie vergen. Ik wens ze daar wijsheid bij. Er is nog een reden waarom ik zo laat was met het schrijven van het voorwoord. De voorzitters van de bonden waren op uitnodiging van de HDP, schout-bijnacht Henk Itzig Heine, samen met de generaal-majoor Michiel van der Laan en de luitenant-generaal Sander Schnitger op werkbezoek bij de Air Taskforce (missie van de F-16 s) in het Midden Oosten en bij de missie Minusma in Mali (in de steden Bamako en Gao). In een tijdsbestek van 3 dagen werden bezoeken afgelegd bij alle eenheden in deze gebieden. In een volgend ACOM Journaal zal daar uitvoerig over worden bericht. Ik heb de indruk gekregen dat er prima werk wordt geleverd door onze mannen en vrouwen. En dat in kampen die, weliswaar nog steeds niet helemaal afgebouwd zijn, maar waarover weinig klachten te horen waren. Leon van der Hulst INHOUD Inleveren kopij ACOM Journaal #04: 16 maart Volg ons #05: 20 april Word vriend op Facebook 3

4 N I E U W S D e f e n s i e : Compensatieregeling voor aando De lijst met aan het licht gekomen gezondheidsaffaires waar Defensiewerknemers bij betrokken waren is in de loop van de tijd gestaag langer geworden. Wat begon met blootstelling aan asbest, verarmd uranium en mogelijk dubieuze gevolgen van Hawk-straling, evolueerde in de loop van de jaren naar de kwalijke gezondheidseffecten van het schoonmaakmiddel PX-10 en thans is er een affaire rond chroom-houdende verf. 4 In concreto betreft een en ander de arbeidsomstandigheden in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw bij de voormalige POMS-sites en het werken met Chroom 6 houdende stoffen in het algemeen. Het naar buiten komen van deze affaire veroorzaakte zeer grote onrust bij ettelijke honderden werknemers van Defensie, zowel nog actief als buiten dienst. Een aantal van hen had reeds kwaadaardige aandoeningen ontwikkeld. Langdurig onderzoek Zoals te doen gebruikelijk bij dit soort affaires is door de bewindsvrouw van Defensie opdracht gegeven aan een onafhankelijk instituut, i.c. het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) om een onderzoek uit te voeren. Dergelijke onderzoeken plegen echter geruime tijd in beslag te nemen. Het zal dus nog even duren voordat er meer vast zal komen te staan over het oorzakelijk verband tussen Chroom 6 enerzijds en een aantal kwaadaardige aandoeningen (waarover hieronder meer) bij (voormalige) Defensiewerknemers anderzijds. In dat kader heeft de minister ook een onderzoekscommissie in het leven geroepen die vier deelnemers van werkgeverszijde omvat en vier deelnemers van werknemerszijde. Het geheel staat onder voorzitterschap van Ruud Vreeman, tot voor kort waarnemend burgemeester van Groningen. Schrijnende gevallen Aangezien zowel bij Defensie als de Defensiebonden sterk het besef leefde dat belanghebbenden in deze gevoelige zaak niet langdurig in de wachtkamer konden worden gezet bestond er al snel consensus over de noodzaak een tijdelijke tegemoetkomingsregeling op te tuigen. Primair oogmerk van deze regeling: het bieden van hulp aan mensen in een schrijnende situatie. Vandaar ook dat we deze tijdelijke tegemoetkomingregeling in het vervolg van deze beschouwing zullen betitelen als coulanceregeling. Deze coulanceregeling voorziet in het geven van tegemoetkoming aan (gewezen) Defensiewerknemers waarbij een relatie tussen hun werkzaamheden met Chroom 6 houdende stoffen en de aandoening waaraan zij inmiddels lijden voorstelbaar is en bijgevolg bij hen schade kan worden verondersteld. Het gaat in beginsel om voorlopige bedragen, die nog niets zeggen over de uiteindelijke totale schade, die langs de formele weg zal moeten worden vastgesteld en hoogstwaarschijnlijk een veelvoud zal bedragen van wat thans wordt uitgekeerd. Op de concrete bedragen zullen we hieronder nader ingaan. Het is de bedoeling dat er aldus snel kan worden uitbetaald. De vaststelling dat iemand een of meer van de in beeld gebrachte aandoeningen heeft, gecombineerd met de vaststelling dat die persoon een functie heeft uitgeoefend waarin hij beroepshalve bloot stond aan Chroom 6 leidt tot uitbetaling. Dit laat voor de goede orde onverlet dat een civielrechtelijke letselschadeclaim kan worden ingediend. In die context zegt het feit dat Defensie op grond van de coulanceregeling een uitkering doet ook nog niets over de formele erkenning van de civielrechtelijke aansprakelijkheid door Defensie. Aldus beschouwt valt er dus nog het nodige werk te Sectoroverleg Defensie Onderzoeksrapport Omvang en verdeling geestelijke verzorging en de aan het ambt gerelateerde ondersteuning (316659) Wijziging diverse Regelingen (316249): - Huisvesting, - Dienstreizen, - Voorzieningen buitenland Uitbetaling VN-gelden (316559) Maandbrief februari 2015 Wijziging VBD (316613) U kunt de volledige tekst van de wijzigingen (en de verslagen) opvragen bij het ACOM Secretariaat onder vermelding van het bijbehorende nummer. Zie voor (overige) documenten en publicaties van het ministerie van Defensie: rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties

5 N I E U W S R e g e l i n g i s v o o r l o p i g e n g e e n s c h u l d e r k e n n i n g eningen door Chroom 6 Stoorzender Het heeft even geduurd, maar Jeanne van den Haag begint zich nu toch echt als een fikse meid te manifesteren. Het schandalige jargon causaal verband is niet te vinden in de regeling rond de voorschotten aan de slachtoffers van het werken met Chroom 6-verf. verzetten. Een voorname rol zal daarbij ook gespeeld worden door bovengenoemde onderzoekscommissie. Bedragen en functies De hoogte van de tegemoetkoming op grond van de coulanceregeling kan variëren van tot een en ander afhankelijk van de aanwezigheid van een of meerdere aandoeningen uit de bij de coulanceregeling gevoegde bijlage. De aandoeningen zijn onderverdeeld in vier categorieën waarbij de aandoeningen in de hoogste categorieën (Categorie 1) aanspraak geven op de hoogste uitkering ( ). Het gaat hier om longkanker en neuskanker. Categorie 2 omvat allergisch contacteczeem en beroepsastma, chroomzweren en neusseptumperforatie gekoppeld aan een tegemoetkoming van Categorie 3 omvat maagkanker (en andere gastro-intestinale kanker), chronische longaandoeningen en nieraandoeningen en is gekoppeld aan een tegemoetkoming van Categorie 4 is een soort restcategorie en omvat immunologische aandoeningen anders dan allergie: tegemoetkoming Deze opstelling is gebaseerd op een advies van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is de maximum uitkering indien er sprake is van een combinatie van aandoeningen, waaronder uit de hoogste categorie. Recht op een dergelijke tegemoetkoming heeft de Defensiewerknemer die in zijn hoedanigheid van werknemer heeft gewerkt met Chroom 6 houdende stoffen, met inbegrip van het materiaal waarop Chroom 6 houdende stoffen zijn aangebracht. Aan hem wordt op zijn aanvraag een uitkering ineens als bovenomschreven verleend indien hij: 1. in totaal gedurende de periode van minimaal een jaar werkzaam is geweest in een of meer functies of werkzaamheden die in een bijlage bij de coulanceregeling expliciet zijn beschreven; 2. lijdt aan één of meerdere van bovenbeschreven aandoeningen; 3. niet eerder een bedrag heeft ontvangen in verband met blootstelling aan Chroom 6 houdende stoffen, dan wel een bedrag heeft ontvangen dat lager is dan en 4. meewerkt aan een geneeskundig onderzoek door of namens het ABP. Indien de betreffende Defensiewerknemer overlijdt tussen het doen van de aanvraag om de tegemoetkoming en de beslissing daarop wordt deze uitgekeerd aan zijn nabestaande(n). Meer informatie over deze regeling kunt u krijgen bij de ACOM na het zenden van een daartoe strekkende aan Ja zelfs wat menselijkheid is te bespeuren, omdat rekening wordt gehouden met de (trieste) realiteit, dat er slachtoffers zouden kunnen zijn, die het definitieve onderzoeksresultaat van het RIVM niet zouden kunnen meemaken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald lijkt zomaar de voordeur van Plein 4 te zijn binnengeglipt. Graag wil ik nog een paar mogelijke verbeteringen aandragen Ten eerste de communicatieafdeling, die het schandelijke blad Defensiekrant vol weet te krijgen Elke publicatie die zichzelf krant noemt, weet enig evenwicht aan te brengen in wat wordt gepresenteerd. Niets is minder waar met de Defensiepublicaties onder de paraplu van de Defensiekrant. Alleen juich-, succesen positivo-verhalen zijn er te vinden. Kunnen die stukjesschrijvers dan echt niet rapporteren over de bestaande ongein in de Defensie-organisatie? Onrust bij het personeel, viespeukerij bij krijgsmachtdelen, die nog steeds denken dat ze meer dan uitvoerders zijn van centraal afgesproken regelingen, ja zelfs krijgsmachtdelen, die afgewezen reorganisaties gewoon door proberen te laten lopen, ontbrekende reservedelen, zijn onderwerpen waar het Defensiejournaille eens aan zou kunnen denken in plaats van het vergelijken van een sniper met een filmheld. Soms krijg ik zelfs de indruk, dat er binnen de Defensieorganisatie functionarissen rondlopen, die helemaal de gedachte aan het werken bij een veiligheidsorganisatie verloren hebben (als ze die tenminste ooit gehad hebben). Het meest recente voorbeeld is een Facebookpagina van jawel de Opper-onderofficier, de Krijgsmachtadjudant. Als je die pagina opent zie je wat ik als soldaat nou juist niet wil zien; een aantal keurig gekapte, strak in het pak zittende, jus d orange drinkende geluksvogels Ja ja dat zijn de goeden!!! Welk belang dienen zij? Ik durf te wedden, dat het antwoord is: hun eigen (welbegrepen financiële) belang, in plaats van het ooit bedoelde algemene onderofficiersbelang. En wedden dat in de toekomst deze bewaarders van de onderofficierswaarden allemaal als officier rondlopen? Dus Jeanne: er is nog heel wat te keren Op het tijdstip, dat ik dit schrijf, lijkt het erop, dat de onderhandelaars erin zijn geslaagd, om de sigaar uit eigen doos, waar ik het de vorige keer over had, in de eigen doos te laten, ofwel de lagere pensioenafdracht is als arbeidsvoorwaardelijk geld veilig gesteld, zonder dat het ondergebracht wordt in de nog nader uit te onderhandelen salarismutatie A job really well done!!! En nu doorpakken en duidelijk maken bij de werkgever (of samen met de werkgever in de richting van o.a. Financiën), dat aan de speciale positie van de militair (ik weet niet of die voor de Krijgsmachtadjudant c.s. ook geldt) ook speciale arbeidsvoorwaarden (inbegrepen beloningen) verbonden moeten zijn 5

6 a c t u e e l Tijdelijke voorziening bij intrekkin Bent u op vakantie of voor werkzaamheden in een ver buitenland, bij voorbeeld in een van de Slavische landen of Turkije 1? Kijk dan uit dat u niet op iemand verliefd wordt! Zo zouden we deze beschouwing willen beginnen. 6 Oppassen met verliefd worden dus. Dat is zo gemakkelijk gezegd maar vaak zo moeilijk gedaan, we weten het. Maar ook op dit punt kan het feit dat u werkt bij Defensie voor hele nare complicaties zorgen en u uiteindelijk ontslag opleveren. Uw ongetwijfeld voortreffelijke functioneren en onberispelijke staat van dienst staat daar geheel buiten. Verklaring van geen bezwaar (vrijwel) altijd vereist Wat is er aan de hand? In ieder geval alle militaire functies en een groot aantal burgerfuncties bij Defensie vereisen een zogenaamde Verklaring van Geen Bezwaar (nader te noemen: VGB) met betrekking tot degene die de functie bekleedt. Een en ander vloeit voort uit eisen gesteld op grond van de Wet Veiligheidsonderzoeken en de daarop gebaseerde Beleidsregel Veiligheidsonderzoeken Defensie. Het zou in dit beknopte bestek te ver voeren de waarborgen met betrekking tot uzelf gedetailleerd(er) te schetsen dus we gaan meteen door naar het feit, dat ook uw partner c.q. degene met wie u, zoals dat zo lieflijk heet een affectieve relatie pleegt te onderhouden, aan de betreffende veiligheidseisen dient te voldoen. Dat geldt ook als hij of zij nog steeds woonachtig is in zijn of haar geboorteland en u uitsluitend een affectieve relatie op afstand met haar/hem heeft. In die zin zijn de veiligheidseisen de afgelopen jaren nog aanzienlijk aangescherpt. In de praktijk betekent dit dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) uw partner gaat natrekken bij de collega-veiligheidsdienst in het betreffende land van herkomst. Indien van die zijde expliciet het groene licht wordt gegeven, nadat men aldaar een periode van vijf jaar voorafgaand aan het onderzoek tegen het licht heeft gehouden, is er geen enkel probleem en kunt u nog lang en gelukkig met uw partner leven en tegelijk werken aan een glanzende carrière bij Defensie. Eind goed al goed dus. VGB foetsie, baan foetsie Helaas zijn er ook landen waarvan de inlichtingendiensten géén formeel samenwerkingsverband met Nederland hebben met betrekking tot dit soort informatie-uitwisseling. Alsdan is de betreffende informatieoverdracht dus op voorhand niet mogelijk en zit de Defensieambtenaar die uitgerekend met een ingezetene uit een dergelijk land een affectieve relatie onderhoudt met een enorm probleem. Wegens het niet na kunnen natrekken van zijn of haar partner wordt dan namelijk de verklaring van geen bezwaar ingetrokken. Voor degene die dat overkomt betekent dat schorsing en daarop volgend ontslag. In onze rechtspraktijk hebben wij de afgelopen jaren een paar zeer tragische gevallen meegemaakt van doorgaans jonge, voortreffelijk functionerende Defensieambtenaren, die bijna letterlijk in tweeën gescheurd werden tussen hun baan en hun geliefde, die in concreto uit Rusland en China afkomstig was. Ach ja, de liefde De zwarte lijst Om welke landen gaat het dan? zult u vragen. Tja. Daar wordt door Defensie een beetje geheimzinnig over gedaan, maar u kunt er per saldo van uit gaan dat het een aantal Afrikaanse landen betreft, waaronder Egypte en Marokko. Daarnaast treffen we Servië en Rusland aan, naast enkele voormalige Sovjetstaten als Oekraïne, Moldavië, Georgië en Wit-Rusland. Ook enkele landen in het Midden-Oosten als bijvoorbeeld Libanon, Saoedi-Arabië en Jemen staan op de zwarte lijst maar ook het vakantieland-bij-uitstek Turkije. Idem wat betreft China, Indonesië, Sri Lanka en de Filippijnen en tot slot zijn er ook nog enkele Zuid-Amerikaanse landen, waaronder ook Suriname, waarin u maar beter niet verliefd kunt worden als Defensiewerknemer. Overigens is deze lijst officieus en waarschijnlijk verre van compleet: we noemen ook nog Cuba, Iran en uiteraard Noord-Korea, maar daarheen gaat een weldenkend mens doorgaans niet op vakantie teneinde verliefd te worden op een Noord-Koreaanse schone, die de geschriften van de familie Kim citeert Maatwerk? Kommer en kwel derhalve en zogenaamd om de nood enigszins te lenigen kwam de minister van Defensie zeer recent dan ook met een lumineus als tegemoetkoming bedoeld voorstel voor een maatwerkoplossing, dat bij nadere betrachting vrijwel niets 1 Zoals zal blijken heeft de lijst met betrokken landen een nogal officieus en ondoorzichtig karakter.

7 A la gc et mu e enl Z o e t h o u d e r t j e m e t a v e r e c h t s e f f e c t g Verklaring van Geen Bezwaar blijkt voor te stellen. Om redenen van nationale veiligheid weigert de minister te tornen aan de eisen van de veiligheidswetgeving. Iemand van wie de partner niet geverifieerd kan worden moet dus van zijn functie af wegens intrekking van de VGB maar kan uiterlijk tot 1 september 2015 (let wel: dit is een uiterste deadline!) een verzoek indienen om gedurende een periode van maximaal vijf jaar waarbinnen de partner dan alsnog qua veiligheidsrisico doorgelicht zou moeten worden nader door de werkgever te bepalen werkzaamheden uit te voeren met behoud van rechtspositie. Wat voor werkzaamheden dat zijn? Wij vrezen in dat verband het ergste. Het zullen bezigheden zijn van het allooi van het opmeten van de lengte der schoenveters. Onbeduidende activiteiten dus, waarmee betrokkenen naar alle waarschijnlijkheid in no time de krijgsmacht uit gepest zullen kunnen worden. Dat er in de tussentijd over aanvullende scholing kan worden gepraat met Defensie, zonder dat ter zake keiharde garanties worden gegeven, is in dit verband wel een heel opzichtig zoethoudertje. Uiteraard is het enige positieve dat aan deze trouvaille te bekennen valt het feit dat betrokkene in deze barre tijden niet gelijk de straat opvliegt, maar het gaat ons inziens veel te ver om de opvatting van de minister dat hiermee aan bestaande schrijnende gevallen tegemoet zou worden gekomen, te onderschrijven. Die gevallen schrijnen onverminderd verder. Ondanks de ogenschijnlijke hardvochtigheid van de betreffende constatering lijkt het nog steeds een beter advies om niet amoureus verwikkeld te raken met een ingezetene van bovenomschreven trits landen. Maar ja, de liefde hè 7

8 Boot s Echtscheidingsbemiddeling ( Een scheiding brengt naast veel emoties, ook diverse financiële en gerechtelijke gevolgen met zich mee. Dankzij deze complete bemiddelingsservice kunnen we nu elk onze eigen weg gaan. ) Boot s Echtscheidingsbemiddeling: goed snel en betaalbaar. De professionele partij bij de afwikkeling van een echtscheiding. > De voordelen: Een vaste contactpersoon Betrouwbare, gespecialiseerde partners Een kwalitatief goede werkwijze Een vlotte gang van zaken Een vaste lage prijs Een correcte afwikkeling voor alle betrokkenen acom boot acom Wilt u kennismaken met Boot s Echtscheidingsbemiddeling: bel of kijk op

9 M E R K S T E N E N Identiteit Enkele jaren geleden hield ik een conferentie voor mariniers in hun Eerste Vakopleiding. Het waren jonge mannen, die net enige weken in dienst waren. Tijdens de voorstelronde noemde iedereen zijn achternaam: Jansen, de Vries, Maduro, enz. Toen ik een van de jongens vroeg wat zijn achternaam was, was zijn briljante antwoord: Marinier. Toch had ik daar niet zo verbaasd over hoeven zijn. Ik wist dat ze dagelijks op die manier werden aangesproken. Regelmatig hoorden ze: Marinier Jansen, uittreden, Marinier Maduro, kom naar voren. Voornamen waren er niet bij. Waardevolle en verstandige burgers Zonder naam besta je niet, zijn de woorden van een lied. Een mens moet een identiteit en een naam hebben. Precies om die reden zijn naar mijn mening de conferenties van de Geestelijke Verzorging aan jonge militairen in opleiding van belang. Jonge mensen moeten niet alleen militair worden, maar ook de kans krijgen zich te ontwikkelen tot waardevolle en verstandige burgers. Het gaat er niet alleen om dat ze efficiënt getraind bevelen opvolgen, maar ook dat ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen en verantwoording nemen voor hun daden. Beide aspecten horen voor mij bij het begrip professionele militair. De professionele militair is iemand. Hij is een persoon. Om het scherp te stellen; dat kan naar mijn idee alleen als die militair zichzelf als mens ziet en niet als een gevechtsmachine. Hij is mens, met zijn eigen identiteit, zijn eigen unieke achtergrond en geschiedenis. Niet een transformer, die zonder verleden de lopende band is afgerold. Wie je bent en wat je bent, daarover gaat het op Huize Beukbergen, het vormingscentrum van de Geestelijke Verzorging. Initiële opleidingen Vrijwel alle initiële opleidingen, waar jonge militairen hun eerste vorming krijgen, komen daarom naar Beukbergen. Alle krijgsmachtdelen vinden de mens achter de militair van belang. Het is niet moeilijk voor te stellen dat er op jaarbasis heel wat conferenties zijn voor de nieuwe aanwas. Nu ik zelf enkele maanden geplaatst ben op het vormingscentrum, heb ik er al heel wat gehad. En met plezier. Want zoals u uit bovenstaande kan afleiden, hecht ik er grote waarde aan en ik wil er dan ook graag iets over vertellen. Levensloop Een van de dingen die ik tijdens een initiële conferentie doe, is het levensloopspel. Het is een uitgebreide werkvorm, waar we zeker een dagdeel mee bezig zijn. In de kern komt het hierop neer. Boven of onder een lange lijn, waarop van 0 tot aan de dag van opkomst hun levensjaren genummerd staan, geven de cursisten aan of er hoogte- of dieptepunten plaatsvonden. Daarna proberen ze een lijn te zien in hun leven en brengen die, via de punten, aan op het vel. In de nabespreking wordt ruim de tijd genomen voor ieders (levens)verhaal. Een paar dingen vallen daarbij op. Sommige levenslijnen zijn opvallend gelijkmatig. Er zijn weinig echte uitschieters. Andere jonge mensen hebben in hun korte leven al meer meegemaakt dan menig oudere man of vrouw. Er zijn gebroken en onafgemaakte schoolcarrières. De scheiding van ouders waren breekpunten in hun bestaan. Er waren periodes van opstandig en obstinaat gedrag, waarin niets ze kon schelen en alles mis ging. Regelmatig komen mensen ter sprake van wie men hield en die nu zijn overleden; broertjes, opa en oma, ouders Het is opvallend hoe goed jonge mensen, van wie we vaak zeggen dat ze een zapcultuur hebben, naar elkaar kunnen luisteren. Aandachtig volgen ze het verhaal als iemand ze meeneemt langs zijn levenslijn: de relatief korte lijn, die het relaas van hun leven vertelt. Er vallen ook kwartjes op hun plek. Met regelmaat hoor ik tegen iemand zeggen: Oh, dus daarom werd je zo boos. Nu begrijp ik het. Want al kennen ze elkaar al enige weken en brengen ze menig uur samen door, er is veel wat ze nog niet van elkaar weten. Langzaam leren ze meer van elkaar kennen. En dan komen de momenten van herkenning. De medecursist wordt medemens, Jansen wordt Kees, en Maduro wordt Ronaldo. Stap voor stap komt achter de militair de mens tevoorschijn. Die mens, de eigen collega, heeft een naam, een verleden en bovenal een identiteit. Frans Kerklaan Vlootaalmoezenier 9

10 M E D E Z E G G E N S C H A P De evaluatie BMD 2008 en tot nu kan beginnen De evaluatie van het Besluit Medezeggenschap 2008 kan beginnen. Vorig jaar is Defensie gekomen met een eerste plan van aanpak voor de evaluatie. In november jl. is over dat concept plan in het Georganiseerd overleg gesproken. Uit deze besprekingen is een bijgesteld plan van aanpak voortgekomen dat nu is vastgesteld. werkvloer, maar ook op de diverse lagen waar Defensie beslissingen neemt die van belang zijn voor het personeel. 10 Uiteraard begint een goed plan met het aangeven dat medezeggenschap belangrijk is voor en binnen Defensie. Zo belangrijk dat de medezeggenschapsregeling maar ook de uitvoering van de medezeggenschap regelmatig (ongeveer eens in de 5 jaar) geëvalueerd zou moeten worden. De evaluatie die in 2005 begon Enkele redenen om in 2005 met een evaluatie te beginnen waren dat het Besluit Medezeggenschap Defensie pas een paar jaar bestond en dat grootschalige reorganisaties ook veel van de medezeggenschap vergden. In 2005 werd een hoogleraar gevraagd om te kijken hoe de medezeggenschap in die reorganiserende omgeving met de toenmalige regeling en het toenmalige arbeidsklimaat functioneerde en waar eventuele knelpunten zaten. Die hoogleraar, prof. dr. ir. R. Goodijk, concludeerde dat het best beter kon bij Defensie met de medezeggenschap. De cultuur moest om. Ook Defensie moet eraan geloven dat medezeggenschap bij de bedrijfsvoering hoort, dat medezeggenschap vroegtijdig geïnformeerd en betrokken dient te worden niet alleen bij reorganisaties maar bij alle zaken die spelen op de eenheid. Daarnaast concludeerde de heer Goodijk dat er een lacune was in de medezeggenschap. Medezeggenschap hoort als uitgangspunt op de Medezeggenschap op meer lagen Ook op de laag van het Defensieonderdeel en op het centrale niveau van de secretaris-generaal. De medezeggenschap zou op die lagen mee moeten kunnen praten. Dus werd in het als gevolg van de evaluatie gewijzigde BMD, het Besluit Medezeggenschap Defensie 2008 opgenomen dat er Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissies ingesteld moesten worden en een Centrale Medezeggenschapscommissie Defensie. Het hebben van medezeggenschap op meer lagen zou de kijk op medezeggenschap binnen Defensie vanuit de praktijk moeten veranderen. Er moest een cultuurverandering komen. Medezeggenschap is onontbeerlijk voor Defensie en daar zou iedereen, dus ook de leidinggevenden bij Defensie van doordrongen moeten zijn. Dat moet niet alleen met de mond beleden worden maar juist door het betrekken van de medezeggenschap in vroegtijdig stadium bij de uitvoering en bij de planning van Defensie tot uiting komen. Wat is er van de plannen terecht gekomen? Nu ruim 6 jaar na de invoering van het nieuwe Besluit Medezeggenschap Defensie 2008 als gevolg van de vorige evaluatie is de vraag, wat er van de plannen van toen terecht gekomen is? hoe wordt de cultuur en houding rond medezeggenschap ervaren sinds de verbetermaatregelen naar aanleiding van de vorige evaluatie; is er nu sprake van een open en reëel overlegklimaat; is medezeggenschap een normaal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering; is een inhoudelijke betrokkenheid van de medezeggenschap gerealiseerd; zijn de artikelen in het BMD 2008 voldoende duidelijk en toepasbaar in de praktijk; En nieuw is de vraag voor de evaluatie: hoe kan de medezeggenschap worden geborgd als diensten van verschillende departementen worden samengevoegd?

11 M E D E Z E G G E N S C H A P medezeggenschap Die vragen zullen moeten worden beantwoord door de evaluatie. Daarvoor zijn 3 doelstellingen vastgelegd in het plan van aanpak van de evaluatie. Doelstellingen evaluatie 1. De eerste doelstelling betreft het vaststellen op welke wijze het overleg(klimaat) wordt ervaren. Het gaat hier om de ervaring van de overlegpartners: medezeggenschapscommissies (MC's) en hoofden diensteenheid (HDE'n). Is er sprake een open en reëel overlegklimaat. Is er sprake van inhoudelijke medezeggenschap gericht op open communicatie. Daarbij wordt ook gekeken naar de belangstelling van medewerkers voor een MC-lidmaatschap. Valt deze tegen? En/of is er sprake van over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen personeel in de medezeggenschap. 2. De tweede doelstelling is het vaststellen of de artikelen in het BMD 2008 voldoende duidelijkheid verschaffen en toepasbaar zijn. 3. De derde doelstelling is het beantwoorden van de vraag op welke wijze medezeggenschap voor Defensiemedewerkers kan worden geborgd wanneer Rijksbrede bedrijfsvoeringsaangelegenheden gevolgen hebben voor Defensiepersoneel en wanneer Defensiediensten met het Rijk worden samengevoegd. Duur evaluatie De evaluatie zal in drie stappen worden uitgevoerd. De eerste stap, het verzamelen van informatie, vergt veel tijd. Verwacht wordt dan ook dat evaluatie ongeveer drie kwart jaar in beslag zal nemen. De coördinatie van de evaluatie ligt bij de Hoofddirectie Personeel (HDP). De HDP wordt daarbij ondersteund door de Divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD) en de overlegcoördinatoren medezeggenschap bij de Defensieonderdelen. Stap 1: informatie verzamelen over: a. houding en cultuur: ervaringen; zijn houding en cultuur verbeterd sinds de maatregelen uit 2008? b. inhoudelijke betrokkenheid medezeggenschap: ervaringen; is de inhoudelijke betrokkenheid van de medezeggenschap verbeterd sinds de maatregelen? c. belangstelling voor MClidmaatschap: wat zijn de redenen van achterblijvende belangstelling voor lidmaatschap van een MC? Om welke redenen hebben anderen wel belangstelling? Overzicht MC-verkiezingen Defensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven voor onderdeel d. vertegenwoordiging personeel: zijn er groepen over- of ondervertegenwoordigd in de medezeggenschap? e. artikelen BMD: ervaringen met de artikelen; zijn de artikelen duidelijk en goed toepasbaar? Zijn er knelpunten? f. ontwikkelingen gerelateerd aan medezeggenschap bij het Rijk: Rijksbrede aanpak bedrijfsvoering zaken, groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk), samenvoeging taken Defensie met andere departementen Bij de evaluatie worden betrokken: MC-leden, HDE-en, P&O advies, overige medewerkers, CMC, coördinatoren medezeggenschap van de Defensieonderdelen, de Centrales van Overheidspersoneel, het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie en het opleidingsinstituut GITP/SBI. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt informatie verzameld voor onderwerp f. Er zullen enquêtes worden gehouden, workshops worden georganiseerd en gesprekken worden gevoerd. Dan volgen stap 2.: Analyse en concept conclusies en Stap 3.: Het evaluatierapport Aan de hand van het rapport zal gekeken worden of het BMD 2008 al dan niet moet worden aangepast en hoe. Ook kunnen uit het rapport maatregelen worden geformuleerd om de uitvoering van de medezeggenschap bij Defensie te verbeteren. CLAS USAG Benelux (Schinnen) 1 april Gesloten CLAS CIS Bn 1 (GE/NL) Corps 29 april Gesloten CLAS KCT 17 juni Gesloten CZSK Marine Basis Den Helder 21 april Gesloten CZSK Hydrografie 23 april Gesloten CZSK Personeel & Ondersteuning 8 mei Gesloten CZSK Zr.Ms. Urk 18 mei 6 april CZSK Zr.Ms. Vlaardingen 18 mei 6 april CZSK Zr.Ms. Walrus 18 mei 6 april CZSK Zr.Ms. Rotterdam 18 mei 16 april CZSK Zr.Ms. De Ruyter 25 mei 13 april CDC FBD staf (1 zetel) + 8 april Gesloten Regio Oirschot (1 zetel) CDC IOG van Staf divisie 14 mei 3 april facilitair en logistiek DMO DPO 27 mei 14 april KMar District Schiphol 30/3 t/m 6/4 Gesloten KMar District West 20 t/m 25 april 3 april 11

12 a l g e m e e n Veteranenombudsman: Gegronde klacht Afghanistanveteraan tegen Defensie 'Onzorgvuldigheid bij registratie medische gegevens en behandelverloop' Defensie is onzorgvuldig geweest bij de registratie van de medische gegevens en het behandelverloop van een Afghanistanveteraan. Tot die conclusie komt de Veteranenombudsman, mr. Frank van Dooren, in een rapport van 26 februari jl. 12 Veteranenombudsman De Afghanistanveteraan, korporaal bij de Landmacht, kreeg tijdens zijn werk als onderhoudsmonteur acute rugpijnen en blijvende incontinentieklachten. Zeven jaar na uitzending is nog steeds onduidelijk of eerdere repatriëring erger letsel had voorkomen. Veteranenombudsman Van Dooren: 'Ik kan me voorstellen dat deze man zich in de steek gelaten voelde door Defensie'. Blijvend dienstongeschikt Een maand na zijn repatriëring in maart 2008, meldt de korporaal zich ziek. Hij verneemt weinig meer van zijn werkgever. Na een lang medisch traject bij het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht en het Militair Revalidatiecentrum in Doorn, wordt vastgesteld dat betrokkene blijvend dienstongeschikt is. In 2009 verlaat hij, op medische gronden, de dienst met een aanvullend Militair Invaliditeitspensioen. De (lichamelijke) beperkingen die de jonge man van eind twintig dag in dag uit ervaart, leiden ook tot psychische problemen. Die uiten zich in de vorm van regelmatige huilbuien en braken van de pijn en de stress. De man, die inmiddels ontslagen is, klopt voor hulp aan bij Defensie. Defensie wijst in eerste instantie psychologische hulp af, want zijn invaliditeit zou enkel lichamelijk van aard zijn. Rapport IMG In april 2012 meldt de oud-militair de gang van zaken bij de Inspectie Militaire Gezondheidzorg (IMG). De IMG concludeert dat er onder andere sprake was van onvoldoende verslaglegging over en (verzuim)begeleiding van verzoeker tijdens én na zijn uitzending in Afghanistan. De Veteranenombudsman vindt dat betrokkene redelijkerwijs had mogen verwachten dat het rapport van de IMG zou leiden tot enig maatwerk, waaronder excuses en een mogelijk coulante opstelling. Oprechte excuses De Veteranenombudsman beveelt de minister van Defensie aan om alsnog in gesprek te gaan met klager. Het aanbieden van oprechte excuses zou hierbij een uitgangspunt moeten zijn. De ombudsman verwijst daarbij naar de Excuuskaart van de Nationale ombudsman uit (Bron: de Nationale ombudsman/veteranenombudsman) Kruisweg voor militairen en veteranen in Roermond Het Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT) en de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging (RKGV) bij Defensie, organiseren ook dit jaar een Kruisweg voor militairen, veteranen en hun gezinnen. De dienst wordt gehouden op Goede Vrijdag 3 april a.s. in het Kruiswegpark in Roermond. De Kruiswegtocht begint om uur in de Kapel in t Zand, Parklaan 3 in Roermond. Ze is behalve voor militairen, veteranen en hun thuisfront ook voor de inwoners van Roermond toegankelijk. Bloemenhulde Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jules Post zal de Kruisweg, die ongeveer een uur duurt, openen door het aansteken van een uitzendkaars in de kapel In t Zand. Daarna begint de tocht langs de staties. De Kruisweg wordt afgesloten met het leggen van bloemen. Het bloemen-eerbetoon wordt opgedragen aan iedereen, die voor het werk aan vrede, het leven heeft gelaten. Bij slecht weer zal de dienst in de Kapel worden gehouden. Deelnemers aan de Kruisweg kunnen zich tot 27 maart opgeven bij het Nationaal Katholiek Thuisfront. Dit kan via of telefonisch

13 a l g e m e e n Personeel DGLC geroemd om hoge mate van inzet, motivatie en flexibiliteit Bronzen Schild voor Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) is sinds 26 februari jl. in het bezit van het Bronzen Schild voor zijn uitzonderlijke optreden gedurende de Patriotmissie in Turkije. De onderscheiding werd uitgereikt door de commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif. Bij het bijzonder appel traden zo n 500 militairen aan op de paradeplaats van de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. Het Bronzen Schild is de hoogste groepswaardering die aan eenheden van de Koninklijke Landmacht kan worden toegekend. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een eenheid zich te onderscheiden door buitengewone toewijding of bijzonder loffelijk optreden in de uitvoering van haar opdracht. Grote waardering Het schild is tot nu toe slechts negen keer eerder toegekend. Twee keer aan het Korps Commandotroepen die ermee werd onderscheiden voor zijn inzet in Afghanistan. Met deze specifieke groepsonderscheiding wil de Commandant Landstrijdkrachten zijn grote waardering uitspreken voor het personeel. Voor de Nederlandse krijgsmacht begon de Patriotmissie in Turkije op 26 januari Al in november van dat jaar werd besloten de Nederlandse bijdrage aan de missie met een jaar te verlengen. De Turken hadden hier namelijk op aangedrongen bij de NAVO. Loftuitingen Defensie Nederland bracht in het missiegebied 2 Patriot-luchtverdedigingssystemen 1 en ruim 200 militairen in stelling. Zij hadden onder meer als taak de bevolking in het Turks-Syrische grensgebied en het grondgebied van NAVO-partner Turkije te beschermen tegen mogelijke raket- en geschutaanvallen vanuit Syrië. Loftuitingen van Defensie voor de hoge mate van inzet, motivatie en flexibiliteit van de Patriot-militairen die dag en nacht klaar stonden om hun afweerparaplu te ontvouwen ter bescherming van de miljoenenstad Adana en ommeland. De steun van het thuisfront was cruciaal voor die door Defensie geroemde gemotiveerde en flexibele inzet. Uiteindelijk hoefden de mannen en vrouwen van de Nederlandse Patriotmissie niet in actie te komen. Zware wissel Maar de missie trok een zware wissel op mens en materieel. Erkende ook Defensie: Deze missie heeft veel van het materieel, personeel en thuisfront gevraagd, liet het departement weten. Met name om die reden besloot het kabinet de missie niet opnieuw te verlengen. Daar kwam bij dat Defensie indertijd de geharnaste bonden op haar pad trof toen ze de hand probeerde te lichten met de uitzendbescherming van de uitgezonden militairen. (Zie verder p. 23 en 24.) 13 1 Phased Array Tracking to Intercept On Target (Patriot) komt neer op het volgen en onderscheppen van een doel met elektronisch gestuurde radarbundel.

14 A V W Tussenresultaat bereikt bij arbeidsvoorwaardenoverleg Het Defensiepersoneel heeft inmiddels bijna twee jaar zonder cao gezeten. Begin maart is een eerste onderhandelaarsresultaat op weg naar een nieuwe arbeidsovereenkomst bereikt. De voornaamste afspraken daaruit treft u hieronder aan. 14 Inmiddels zijn in het kader van de zogenaamde Witteveen 2-operatie (in fiscaal opzicht) de pensioenen versoberd. Dienaangaande is afgelopen najaar een centraal pensioenakkoord tussen vakbonden en overheidswerkgevers gesloten. Hierdoor kwam ten gevolge van premievrijval financiële ruimte beschikbaar. Inkomensontwikkeling Oogmerk bij de onderhandelingen was voor de ACOM om de betreffende financiële ruimte niet alleen ten goede te laten komen aan het burgerpersoneel van Defensie (als uitvloeisel van dat centrale pensioenakkoord) maar ook aan de militaire ambtenaren. Dit opdat een en ander vanaf 1 januari 2015 voor iedere Defensiewerknemer een verbetering van het reguliere inkomen met zich mee zou brengen. Hierdoor krijgt zowel het militair als burgerpersoneel van Defensie per 1 januari 2015: een loonsverhoging van 0,8%; deze loonsverhoging is vanaf die datum pensioengevend. Daarnaast werkt deze verhoging door in wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkeringen van het gewezen Defensiepersoneel. Het is de bedoeling, dat op korte termijn te beginnen vervolgonderhandelingen zullen leiden tot een verdere inkomensverbetering voor de Defensiemedewerkers maar op dit moment bestaat er nog geen overeenstemming over de hoogte hiervan alsmede de concrete arbeidsvoorwaarden waaraan een en ander besteed zou moeten worden. Reparatie AOW-gat Voorts was het voor de ACOM essentieel een structurele reparatie te bewerkstelligen van het zogenaamde AOW-gat. Dat heeft geresulteerd in een harde afspraak om dit uiterlijk per 1 oktober 2015 bewerkstelligd te hebben. Diensteinderegeling Op de huidige diensteinderegeling voor militairen staat al langere tijd druk, zowel van politieke als maatschappelijke aard. De mogelijke gevolgen van het AOW-gat voor post-actieve militairen hebben een en ander nog verscherpt. Met betrekking tot een diensteinderegeling-nieuwe-stijl zijn in het kader van het onderhandelaarsresultaat de volgende piketpalen geslagen: de Uitkering Gewezen Militairen (UGM) blijft in ieder geval bestaan; de nieuwe diensteinderegeling dient toekomstbestendig te zijn en mag derhalve géén AOW-gat kennen; het vertrekpunt voor de UGM-leeftijd ligt vijf jaar vóór de AOW-leeftijd, maar de wijze waarop dit eerder dan wel later kan liggen wordt nader uitgewerkt (de huidige inverdienregeling is de basis voor deze gesprekken); de rechten van werknemers die thans vallen onder de overgangsregeling ontslagleeftijd (de overgangsstaffels, behorend bij de enkele jaren geleden vastgestelde verdere verhoging van de voor militairen geldende ontslagleeftijd naar 60 jaar) zullen worden gerespecteerd; vrijwillig langer werken zal worden gestimuleerd. Pensioenstelsel en loongebouw Het op dit moment voor militaire ambtenaren geldende pensioenstelsel is gebaseerd op de zogenaamde eindloonsystematiek. Dit in tegenstelling tot het pensioenstelsel voor burgerambtenaren, voor wie de middelloonsystematiek geldt. Door druk van politieke en maatschappelijke aard is het steeds moeilijker om het huidige pensioenstelsel voor militairen te handhaven. Tussen werkgever en bonden zijn derhalve dwingende randvoorwaarden afgesproken, die bij een mogelijke wijziging van het voor militairen geldende pensioenstelsel in acht zullen moeten worden genomen.

15 A V W V e r v o l g o n d e r h a n d e l i n g e n n o o d z a k e l i j k Defensie De belangrijkste daarvan is dat een nieuw pensioensysteem voor militairen aansluiting moet vinden bij het personeelssysteem van Defensie en het verloop van de militaire loopbaan. Een belangrijk knelpunt is voorts dat met name de jongere militairen door de hoge franchise 1 binnen het huidige systeem (nagenoeg) geen pensioen opbouwen. Partijen beogen daarom een pensioenstelsel op te bouwen waarbij onder meer rekening gehouden wordt met: het samen laten vallen van de pensioenleeftijd met de AOW-leeftijd; verlagen van de te betalen backservice 2 verlagen van de huidige franchise; de vereiste fiscale zuiverheid 3, robuustheid en beheersbaarheid. Het pensioenstelsel dient gekoppeld te worden aan een salarisstelsel, dat voorziet in mogelijkheden tot differentiatie en recht doet aan de bijzondere positie van de militair en dat, waar mogelijk, ook leidt tot vereenvoudiging en harmonisatie van het huidige voor militaire geldende salarisstelsel. Flexibel personeelssysteem (FPS) Het thans geldende Flexibel Personeelssysteem (FPS) dient te worden verbeterd op het vlak van de employability door middel van verbeterde mogelijkheden tot (bij)scholing en talentontwikkeling. Dat zal er toe moeten bijdragen dat betrokken militairen beter inzetbaar zijn binnen Defensie, maar zo nodig ook betere kansen hebben op een baan buiten de krijgsmacht na beëindiging van de carrière bij Defensie. Burgerpersoneel Met uitzondering van de inkomensafspraken betreft het vorenstaande uitsluitend gemaakte afspraken met betrekking tot militair personeel. Ook betreffende burgerambtenaren bij Defensie zijn vaststellingen gedaan met betrekking tot de bestaande mogelijkheden op het gebied van: talentontwikkeling, scholing en mobiliteit c.q. het feit dat deze nog onvoldoende benut worden. Ook is er vastgesteld dat er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van loopbaanontwikkeling en begeleiding. Deze elementen zullen worden verbeterd. Daarnaast is geconstateerd dat er voor het burgerpersoneel nog steeds belemmeringen zijn om door te kunnen werken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het is de bedoeling dat deze belemmeringen zullen worden weggenomen. Hoe nu verder? De vakbonden en Defensie zullen de komende weken ieder op hun eigen wijze bezien of bovenomschreven onderhandelingsresultaat kan worden omgezet in een formeel (partieel) arbeidsvoorwaardenakkoord. Op onze website, kunt u kennis nemen van de letterlijke tekst van het thans voorliggende onderhandelaarsresultaat, dat zoals gezegd nog een follow-up dient te hebben. Ook voor de verdere ontwikkelingen verwijzen wij naar onze website alsmede naar ACOM Journaal. Indien u de ontwikkelingen echt op de voet zou willen volgen adviseren wij u een abonnement te nemen op de gratis ACOM Nieuwsbrief. Aanmelden hiervoor kan rechtstreeks op de website Het gedeelte van het salaris waarover géén pensioen wordt opgebouwd en dat (op afstand) correspondeert met het AOW-pensioen. 2 De pensioenaanspraak bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op basis van de eindloonsystematiek, die niet volledig kan worden gefinancierd uit de eerder ingelegde pensioenpremies en waarvoor derhalve een extra financiële dotatie ( backservice ) van de werkgever noodzakelijk is. 3 De pensioenopbouw is aan maxima gebonden, die worden bepaald door belastingwetgeving ( Witteveenkader ).

16 interview DGV O n d e r z o e k n a a r Beperkte krimp aantallen geestelijk De Diensten Geestelijke Verzorging bij Defensie moeten in 2016 achttien arbeidsplaatsen (vte'n) inleveren. Minister Hennis-Plasschaert van Defensie berichtte de Tweede Kamer onlangs ( ) dat het aantal geestelijk verzorgers, met instemming van Zendende Instanties, wordt teruggebracht van 150 naar 132 vte n. 16 In de praktijk leidt dit tot de volgende verdeling van formatieplaatsen over de respectievelijke GV-diensten: Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging (RKGV): 43 Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV): 45 Humanistische Geestelijke Verzorging (HGV): 38 Over de omvang van de kleine diensten wordt nog nader overleg gevoerd. Hiermee conformeert de minister van Defensie zich aan het advies van een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Defensie en de Zendende Instanties. De stuurgroep, in 2013 ingesteld, verscheen onlangs op het tapijt met het onderzoeksrapport Omvang en verdeling van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf Advies stuurgroep Het advies van de stuurgroep behelsde de volgende vier elementen: 1. De omvang van de geestelijke verzorging 2. De denominatieve verdeling van de geestelijke verzorging 3. De ondersteuning van de geestelijke verzorging 4. De positie van de kleine diensten Omvang Diensten Geestelijke Verzorging De stuurgroep adviseert om de primaire functie van de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht, het beschikbaar zijn op de werkvloer, onverkort in stand te houden en het aantal geestelijk verzorgers gelijke tred te laten houden met het aantal eenheden van de krijgsmacht in combinatie met de omvang daarvan. De onderzoekers concluderen onder meer dat het werken in de nuldelijn de feitelijke en gewenste basis blijkt te zijn van de geestelijke verzorging. Zij vinden dan ook behoud van nuldelijns aanwezigheid bij eenheden en op locaties van primair belang. Voor de Dienst Geestelijke Verzorging vormt nuldelijns aanwezigheid de facto ook een centraal criterium voor plaatsing. Geestelijke verzorging is hierdoor op nagenoeg alle locaties en bij de meeste eenheden (-) aanwezig. Het aanbod van GV ers is evenwel niet denominatie-specifiek met name als gevolg van beperkte financiële ruimte. Maar GV ers blijken ook relatief weinig denominatie-specifieke taken in de vorm van vieringen, rituelen e.d., te vervullen. Ook vanuit de militairen is de specifieke denominatieve vraag of voorkeur, beperkt. Bovendien wijzen ook de geestelijk verzorgers zelf op een grote transfercapaciteit, in de zin dat men goed in staat is om ook militairen buiten de eigen denominatie geestelijke verzorging te geven (-). Een eventuele reductie van GV ers is alleen dan mogelijk, concluderen de onderzoekers, voor zover het samenvalt met het opheffen van eenheden en locaties. Ze benadrukken dat een dergelijke constructie in de afgelopen jaren ook bij het Commando Landstrijdkrachten is toegepast en het in de praktijk mogelijk is gebleken om reductie van de geestelijke verzorging niet ten koste te laten gaan van de nuldelijns aanwezigheid. Denominaties De stuurgroep adviseert de expliciete voorkeur voor zover gemeld door militairen als verdelingscriterium te hanteren. De meerderheid van de militairen die aan het onderzoek meededen, 52%, heeft geen voorkeur voor geestelijke verzorging vanuit een specifieke religieuze kleur. Voor de grote diensten is de voorkeur als volgt: PGV 16% RKGV 15% HGV 13% 54% van de militairen geeft een religieuze of levensbeschouwelijke verwantschap aan. Circa de helft van hen vindt dat contact met een geestelijk verzorger van de eigen denominatie (ten minste enigszins) van belang is. Dat wil 1 De stuurgroep liet het onderzoek uitvoeren door onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Op basis van de in april 2014 geleverde onderzoeksresultaten heeft de stuurgroep een advies opgesteld over de omvang en verdeling van de DGV (Brief Formatie Diensten Geestelijke Verzorging aan de Tweede Kamer, dd. 24 februari 2015)

17 DGV r e d u c t i e d i e n s t e n G e e s t e l i j k e V e r z o r g i n g verzorgers Defensie zeggen dat voor 28% van de respondenten die een religieuze c.q. levensbeschouwelijke achtergrond hebben, het contact met een geestelijk verzorger uit de eigen denominatie belangrijk is. Voor deze groep is het belangrijk dat er een aanzienlijke denominatieve diversiteit en spreiding blijft bestaan. Kleine diensten De stuurgroep vraagt aandacht voor hetgeen in de onderzoeksrapportage over de werklast van de joodse, hindoe en islamitische geestelijke verzorging wordt opgemerkt. Volgens de onderzoekers zijn bij de militairen geen aanwijzingen gevonden voor de noodzaak tot uitbreiding van de kleine denominaties te weten Hindoe Geestelijke Verzorging HiGV), Islamitische Geestelijke Verzorging (IGV) en Joodse Geestelijke Verzorging (JGV). Het aantal militairen met een specifieke voorkeur voor een van deze GV-diensten is bijzonder klein. De minimale formatie van 2 geestelijke verzorgers voor deze richtingen lijkt dan ook vanuit dat oogpunt ruimschoots voldoende. Maar de onderzoekers onderkennen niettemin dat in het geval van met name de Islamitische Geestelijke Verzorging het een en ander te zeggen valt voor uitbreiding van de formatie. Door de hoofdimam, geruggensteund door verschillende hoofden van dienst werden de volgende argumenten aangedragen die zouden pleiten voor uitbreiding van het aantal legerimams: Problematische situatie van moslims in onze samenleving (discriminatie, laag maatschappelijk aanzien, mogelijke radicalisering, e.d.) Dit vraagt extra zorg en begeleiding voor deze militairen, alsmede advisering en voorlichting naar derden. Voorlichting over uitzendingen die veelal in moslimgebieden zijn. Dit behoort tot de levensbeschouwelijk kenniscentrum -taak van de geestelijke verzorging zoals beschreven in het Besluit Functionele Kaders 2011; de IGV wordt hiervoor ook benaderd. De sterke culturele en religieuze diversiteit binnen de groep, groter dan bij de andere twee kleine denominaties. Voorgesteld wordt dan ook een extra formatie van 2 geestelijke verzorgers voor de IGV. In haar brief aan de Kamer liet minister Hennis weten dat er nog nader overleg gevoerd wordt over de omvang van de joodse, hindoe en islamitische geestelijke verzorging, die (nu nog) elk beschikken over 2 vte n. Ondersteuning De stuurgroep adviseert om vanuit het oogpunt van doelmatigheid het takenpakket van de ondersteuning te herzien en terug te brengen tot een vorm van geconcentreerde administratieve ondersteuning. De hoofden van dienst (HvD s) reageerden verdeeld op de vraag naar het belang van de (lokale) ondersteuning van de geestelijke verzorging. Eén HvD verkiest bezuiniging op ondersteuning boven die op geestelijk verzorgers. Volgens dit diensthoofd is de situatie op de werkvloer wat ambivalent. Geestelijk verzorgers zouden soms klagen over te weinig ondersteuning en soms ook dat die ondersteuning hen alleen maar tijd kost. Ook zou de kwaliteit van de ondersteuning erg divers zijn. Er is meer behoefte aan gespecialiseerde en deels hoger opgeleide ondersteuning. De directeur van het DGV-Vormingscentrum gaf aan in de toekomst minder behoefte aan de ondersteuning te hebben. In zijn visie kan de formatie terug van 3 naar 2 fte. Gerekend vanaf 2011 toen de omvang van de ondersteuning 23 vte n bedroeg, is een reductie van bijna 19% gerealiseerd. Deze is derhalve reeds omvangrijker dan de maximale proportionele reductie van de eenheidgebonden formatie geestelijke verzorging. De lokale ondersteuning in administratief opzicht is op dit moment weinig efficiënt. Er wordt slechts een beperkt deel van de tijd aan besteed, en men zit niet ruim in het werk. Aan de andere kant is er rond de hoofden geestelijke verzorging bij het Defensieonderdeel (HGVDO s) sprake van een administratieve werkdruk. Clustering rond de HGVDO s is vanuit het oogpunt van administratieve ondersteuning wenselijk. Daarin kunnen ook de projectwerkzaamheden worden meegenomen, waarbij nu juist knelpunten bestaan. Motie Segers c.s. Bij de aan de geestelijke verzorging gerelateerde ondersteuning gaat de formatie dan ook terug van 32 naar 20 vte n. De overeengekomen formatie zal per 1 januari 2016 worden geïmplementeerd. Hiermee geef ik invulling aan de motie-segers c.s. 2 van 13 december 2012 (-), aldus minister Hennis aan de Tweede Kamer Motie Segers, Eijsink, Knops, Dijkgraaf en Hachchi (13 december 2012). De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er momenteel onderzoek wordt gedaan naar nut en noodzaak van de geestelijke verzorgers (GV ers) bij Defensie en dat de uitkomsten vanaf 2016 kunnen leiden tot bezuinigingen op de GV ers; overwegende dat GV ers een onontbeerlijke vertrouwensfunctie binnen defensie vervullen en dat uit de inhoud van gesprekken met GV ers niet wordt gerapporteerd binnen de interne defensieorganisatie; verzoekt de regering, ook na 2016 bij bezuinigingen de geestelijk verzorging zo veel mogelijk te ontzien en in ieder geval niet zodanig te korten dat het aantal beschikbare GV ers in verhouding tot het op dat moment aanwezige aantal militairen wordt verkleind (-).

18 Ook voor onafhankelijk hypotheekadvies kunt u bij ons terecht! De expertise en zorg van twee specialisten; Ook hypotheken aan te bieden voor militairen met een FPS fase-1 of -2 contract; Echt onafhankelijk en persoonlijk advies; Maximale zekerheid, ook voor de toekomst; Duidelijkheid en transparantie, u weet hoeveel en waarvoor u betaalt; De optimale hypotheek met de scherpste tarieven; Gezamenlijk alles voor u te regelen. Jazeker! DFD is al 20 jaar de specialist op het gebied van verzekeringen voor (ex-) militairen en hun gezinsleden. Om u nog beter van dienst te zijn, werkt DFD samen met De Hypotheker, de grootste onafhankelijke hypotheekadviesketen van Nederland met zo n 160 vestigingen. De Hypotheker adviseerde inmiddels één miljoen Nederlanders succesvol bij de grootste en leukste aankoop van hun leven: hun huis. Onze samenwerking biedt u zorgeloos woongenot en voordeel door: Interesse in onze gezamenlijke dienstverlening op het gebied van hypotheekadvies? Bezoek onze site of bel met (040) Uw hypotheek onze zorg! Verzekeren Hypotheken Sparen Tel: (040)

19 I M Oud-bevelhebber KMar, generaal-majoor b.d. Fabius, overleden Oud-bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee Diederik Fabius, is op 21 februari jl. in Genève (Zwitserland) overleden. De 72-jarige generaal-majoor buiten dienst was al enige tijd ziek. De jurist Fabius (Oostkappele, Zeeland, 2 januari 1943) gaf van 29 oktober 1993 tot 28 januari 1999, toen hij met functioneel leeftijdsontslag ging, als bevelhebber leiding aan Het Wapen. In die hoedanigheid was hij tevens Gouverneur der Residentie. Als bevelhebber van de KMar speelde Fabius een vitale rol bij de ontwikkeling en bouw van de Koningin Beatrix kazerne in Den Haag. In maart 1998 betrok hij als eerste KMar-bevelhebber het gloednieuwe hoofdkwartier van de marechaussee. Generaal Fabius begon zijn krijgsmacht-carrière bij de Koninklijke Marine maar maakte later de overstap naar de marechaussee waar hij uiteindelijk de bevelhebbersfunctie bekleedde. Onder zijn stadhouderschap werd het Wapen der Koninklijke Marechaussee in maart 1998 verheven tot het vierde krijgsmachtdeel. Fabius raakte in opspraak door een journalistieke publicatie waarin hem medeplichtigheid aan een doofpotoperatie werd verweten. Hij zou mede geprobeerd hebben de ware oorzaken te verdoezelen van twee ernstige incidenten met landmijnen in de jaren 80 op legerbasis t Harde 1. Na zijn functioneel leeftijdsontslag was de oud-bevelhebber van de KMar politiek actief als voorzitter van de VVD-fractie in de gemeenteraad van de Achterhoekse gemeente Hummelo en Keppel (sinds 2005 deel van de nieuwe gemeente Bronckhorst). Wij verliezen in hem een markante oudcommandant, aldus karakteriseerde de huidige commandant van de KMar, luitenantgeneraal dr. Hans Leijtens, zijn voorganger Diederik Fabius. Een mens en een leider die voor de Koninklijke Marechaussee van buitengewoon groot belang is geweest. 1 Fabius spande een proces aan, dat hij won, tegen journalist Alexander Nijeboer, auteur van het boek Een man tegen de Staat. Daarin worden twee ernstige incidenten beschreven met landmijnen die in de jaren tachtig op legerbasis t Harde plaatsvonden. Daarbij kwamen acht militairen om het het leven. De auteur tekende het verhaal op van klokkenluider Fred Spijkers. Volgens de journalist had Fabius als bevelhebber van de KMar, de ware oorzaken van de mijnongelukken helpen verhullen. 19 Oud-Bevelhebber der Zeestrijdkrachten Roest overleden Vice-admiraal b.d. Eric Roest is op 27 februari jl. in besloten kring in zijn woonplaats Baarn begraven. Hij overleed op 21 februari na een kort ziekbed. De oud-bevelhebber der Zeestrijdkrachten is 93 jaar geworden. Roest, geboren op 1 november 1921 in (Blerick) Maasbree, trad in 1938 aan als adelborst bij het Koninklijk Instituut voor de Marine, en werd in 1942 na verzetsacties door de Duitsers gearresteerd. Hij zat oorspronkelijk vast in het Oranjehotel in Scheveningen. Vandaar werd hij via Kamp Amersfoort afgevoerd naar het concentratiekamp Buchenwald. Daarna volgde het kamp Mittelbau-Dora en uiteindelijk Ravensbrück bij Berlijn. Chef van het Militaire Huis Na de bevrijding volgde op 30 juni 1945 zijn benoeming tot luitenant-ter-zee der 3 e klasse. Roest was tijdens zijn loopbaan onder andere plaatsvervangend Chef Marinestaf ( ) en commandant van het Eskader ( ), voordat hij op 5 februari 1973 werd bevorderd tot vice-admiraal. Van 12 april 1972 tot en met 16 september 1975 was vice-admiraal Eric Roest Bevelhebber der Zeestrijdkrachten. Daarna bekleedde hij van 1976 tot 1986 de functie van Chef van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin. Onderscheidingen Vice-admiraal Roest was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, drager van het Groot Erekruis van de Huisorde van Oranje en drager van het Verzetsherdenkingskruis. (Bron: Defensie)

20 a l g e m e e n Opleiden en training bij CLSK een kwestie van Serious Gaming De Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) gebruikt sinds eind februari jl. Serious Gaming voor het opleiden en trainen van personeel. Met name voor de cursus Air Mobile Protection Team (AMPT) maakt de KMSL als eerste Luchtmachtonderdeel gebruik van het programma Virtual Battle Space 2 (VBS2). VBS-2 is een computer-based simulatie. In het programma zijn speciaal voor Defensie extra opties toegevoegd zoals de mogelijkheid om acties achteraf terug te kijken. Uitgebreide terreindatabases In het simulatieprogramma zitten ook de juiste voertuigen, wapens en uitrusting. Daarnaast beschikt VBS2 over uitgebreide terreindatabases, uiteenlopend van bijvoorbeeld Uruzgan tot de haven van Rotterdam, diverse landschappen, soorten begroeiing, huizen, terreinen en objecten. De terreindatabases zijn dynamisch: inslagen worden weergegeven en gebouwen storten in. VBS2 biedt extra mogelijkheden voor het trainen in geïntegreerd optreden in de lucht en (op) het water. Vaker gebruik simulatiesystemen VBS2 wordt ook gebruikt voor de training van onderdelen van het optreden in verstedelijkt gebied, bevelvoering, gevechtsleiding of het joint optreden. Cursisten moeten dan reageren op onverwachte, niet van te voren bedachte situaties en afwijken van het plan. In de afgelopen decennia nam Defensie steeds meer simulatiesystemen in gebruik. Militairen trainen vaker en goedkoper zonder het milieu te belasten en munitie te verschieten. (Bron: Facebook.com/Luchtmacht) 1 Een Serious Game is een spel niet puur gericht op vermaak maar het heeft als voornaamste doel bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. (-) Serious game verwierf als begrip in 2002 bekendheid door het Serious Games Initiative. De bedoeling daarvan was games die zich op het vlak van management en politiek afspelen te bevorderen. (Wikipedia) Aanmelden Praten met soldaten 20 Gaat u als leerkracht voor boeiend onderwijs en actief burgerschap? Dat komt goed uit! In het kader van de Landmachtdagen 2015 zijn op dinsdag 12 mei a.s. honderden militairen beschikbaar om op basisscholen te praten. De Koninklijke Landmacht wil graag dat de maatschappij zich bewust is van wat militairen doen voor en namens de Nederlandse samenleving. De bezoekende militairen doen dat met hun persoonlijke verhaal en uitrusting. Actieve bijdrage leraar Van de leerkracht wordt een actieve bijdrage verwacht: * vooraf contact met de bezoekende militair en * aandacht in de klas voor het onderwerp. De schoolbezoeken zijn een interessant vervolg op Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Stripboek In november is aan alle basisscholen het stripboek Vechten voor vrede met het bijbehorende lespakket van de stichting Eureducation verstuurd. Dit kan als handvat dienen. In het lespakket is onder meer een opdracht opgenomen rond de militaire uitrusting. Wilt u op dinsdag 12 mei op uw basisschool in de bovenbouw een militair voor de klas, dan kunt u dit tot maandag 16 maart laten weten per mail. Aanmelden Mail naar: Onderwerp: Praten met soldaten Naam en soort school: Plaats en provincie: Contactpersoon: Telefoon: (Bron: Defensie) Veteranen Regiment Van Heutsz vinden elkaar mobiel De website Vereniging Veteranen van Regiment Van Heutsz is vernieuwd. De Van Heutsz-veteranen kunnen elkaar voortaan op hun mobiele telefoon, ipad en laptop makkelijker vinden en zijn sneller geïnformeerd over komende reünies, ondersteuning en lopende zaken. Naast de pas vernieuwde site kan men voortaan ook op alle mobiele platforms de site raadplegen. Hiermee speelt de Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz, de VVRvH, meer adequaat in op het mobiele gedrag en behoeften van de jongeren. Registreren Wil de veteraan gebruik maken van de faciliteiten dan moet hij of zij zich wel op de site registreren. Dan blijft men ook op de hoogte van specifieke reünies met betrekking tot recente missiegebieden in Afghanistan, Irak en Bosnië-Herzegovina. Maar ook veteranen uit eerdere missiegebieden zoals Libanon, Korea, voormalig Nederlands-Indië zijn nu ook mobiel verbonden met hun stamregiment.

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit? Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 2070 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 25 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 2070 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Na het, op 12 oktober, bereiken van het onderhandelaarsresultaat hebben veel defensiemedewerkers vragen hierover. De eerste veel gestelde vragen proberen

Nadere informatie

2. Inkomenseffecten. Partijen zijn overeengekomen:

2. Inkomenseffecten. Partijen zijn overeengekomen: 1. Preambule 4 november 2014 is het arbeidsvoorwaardenoverleg in de sector Defensie formeel van start gegaan. Naar dit moment is door alle betrokken partijen, werkgever en werknemers, lang uitgezien. Na

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 91 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

ACOM jouw belang, ons werk!!

ACOM jouw belang, ons werk!! DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL Wie zijn wij? Wij zijn een bond van en voor het totale Defensiepersoneel (ook reservisten), met als doelstelling: verbetering van de sociale voorzieningen en de financiële

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Betreft Stand van zaken chroomhoudende verf

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Betreft Stand van zaken chroomhoudende verf Ministerie van Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

2012D40857. Lijst van vragen

2012D40857. Lijst van vragen 2012D40857 Lijst van vragen De vaste commissie voor Defensie heeft de minister van Defensie de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over de Personeelsrapportage van Defensie midden 2012 (33 400

Nadere informatie

g. Reünieregister: een register waarin de reünieverenigingen zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de faciliteiten van deze regeling.

g. Reünieregister: een register waarin de reünieverenigingen zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de faciliteiten van deze regeling. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze Regeling wordt verstaan onder: a. Veteranen: gewezen militairen van de Nederlandse krijgsmacht dan wel van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, alsmede degenen

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen AOW en FLO

Beantwoording Kamervragen AOW en FLO 1 Is er een verschil tussen de leeftijd voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) per functie en per krijgsmachtonderdeel? Zo ja, hoe wordt de FLO-leeftijd bepaald? 3 Hoe heeft de FLO-leeftijd zich in de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen Nota van Toelichting Algemeen Met de afkondiging van de Veteranenwet in het Staatsblad (2012, 133) is de grondslag voor de erkenning en waardering en de zorg aan veteranen door het parlement, en daarmee

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD 2 1 JAN 2015 CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad /BW/RAAD Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8020 betreft onskenmerk datum

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 Rapport Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie hem in de beschikking van 25 februari 2004 op zijn bezwaarschrift

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 125 Besluit van 10 maart 2015, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, en tot

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Kanker door uitzending naar de Balkan?

Kanker door uitzending naar de Balkan? Kanker door uitzending naar de Kanker door uitzending naar de Balkan? Onderzoek naar kanker en sterfte tussen 1993 en 2008 onder militairen die zijn uitgezonden naar de Balkan Meer leukemie onder Balkan-militairen?

Nadere informatie

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar POLITIEVAKORGANISATIE POLITIEVAKORGANISATIE ACP DTZ voor senioren 1 Inleiding Deze folder gaat over de Distorsie Toeslag Ziektekosten (DTZ) voor Senioren van de ACP. Dat betekent dat deze informatie alle

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Cees van der Knaap voor de themadag medezeggenschap 19 oktober 2006

Toespraak staatssecretaris Cees van der Knaap voor de themadag medezeggenschap 19 oktober 2006 Toespraak staatssecretaris Cees van der Knaap voor de themadag medezeggenschap 19 oktober 2006 Dames en heren, Welke krant leest u het liefst? De Volkskrant? Trouw? Telegraaf of AD? Waarom eigenlijk? Als

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

CONVENANT. tussen: DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE DE CENTRALES VAN OVERHEIDSPERSONEEL, SECTOR DEFENSIE. Inzake LEVENSFASEBELEID

CONVENANT. tussen: DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE DE CENTRALES VAN OVERHEIDSPERSONEEL, SECTOR DEFENSIE. Inzake LEVENSFASEBELEID Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) email 18-12-2007 briefnummer AP/07.01077 zaaknummer ZD.200.1 status x Behandel Informatie Pieptermijn CONVENANT tussen: DE STAATSSECRETARIS VAN ENSIE en DE CENTRALES

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

BMW voor leidinggevenden

BMW voor leidinggevenden BMW voor leidinggevenden Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Wat kunnen wij voor u betekenen? Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt leidinggevenden bij het voorkomen en oplossen van persoonlijke

Nadere informatie

Wervingsketen MP midden midden 2012

Wervingsketen MP midden midden 2012 Bijlage Personele kengetallen Defensie en trends midden 211 - midden 212 Instroom Grafiek 1: Wervingsketen militair personeel van midden 211 tot midden 212. Personen Wervingsketen MP midden 211 - midden

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Holland-Midden. Datum: 08 maart Rapportnummer: 2011/080

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Holland-Midden. Datum: 08 maart Rapportnummer: 2011/080 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Holland-Midden. Datum: 08 maart 2011 Rapportnummer: 2011/080 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland-Midden niet bereid is

Nadere informatie

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid Onderdeel DGOBR/POI Rijk/PR Inlichtingen Wilmar Hagg T (070) 426 7663 F 1 van 5 Aan Onderwerp De ministers Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar Aantal bijlagen 0 Bezoekadres Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Politie HRMO De Nationale Ombudsman De heer mr. F.J.W.M. van Dooren Turfmarkt 147 nostbus 93122 2511 DP Den Haag 2509

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst.

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Erven, belasting en rente Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Oordeel De Nationale ombudsman vindt de klacht over de Belastingdienst gegrond. Datum: 19 maart 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

uw kenmerk Lbr. 101086

uw kenmerk Lbr. 101086 LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatlecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk betreft ons kenmerk Aanvulling: Wijzigingen CAR

Nadere informatie

Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs

Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs Oktober 2008 Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:755

ECLI:NL:CRVB:2016:755 ECLI:NL:CRVB:2016:755 Instantie Datum uitspraak 03-03-2016 Datum publicatie 10-03-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13/1513 APPA Ambtenarenrecht

Nadere informatie

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur?

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur? Stroomschema medezeggenschap in een ondernemingspensioenfonds De Stichting van de Arbeid (hierna STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (hierna CSO) hebben een medezeggenschapsconvenant

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Klachtenregeling Virenze

Klachtenregeling Virenze Status Definitief Pagina 1 van 5 Klachtenregeling Virenze Artikel 1: begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De instelling: alle onder Virenze ressorterende bedrijfsonderdelen en

Nadere informatie

2. Verzoeker diende bij SenterNovem een subsidieaanvraag in voor de productie van energie door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen.

2. Verzoeker diende bij SenterNovem een subsidieaanvraag in voor de productie van energie door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, hem heeft geïnformeerd over de termijn waarbinnen op zijn subsidieaanvraag

Nadere informatie

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen

Besluiten vast te stellen de Regeling generatiepact gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 5 a AGN: Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijmegen Nr. 150828 30 augustus 2017 Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 073 Wet houdende een nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Samenvatting en conclusies

Hoofdstuk 8 Samenvatting en conclusies Hoofdstuk 8 Samenvatting en conclusies 8.1 Het onderzoek Dit rapport beschrijft het onderzoek naar behoefte en aanbod betreffende geestelijke verzorging in detentie vanuit het perspectief van de gedetineerden.

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van de leden Poppe en Ulenbelt (SP) over de detachering van personeel van het bedrijfsleven naar Defensie

Antwoorden op vragen van de leden Poppe en Ulenbelt (SP) over de detachering van personeel van het bedrijfsleven naar Defensie Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 31 maart 2009 Ons kenmerk P/2009005120

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 januari 2003 Rapportnummer: 2003/004

Rapport. Datum: 10 januari 2003 Rapportnummer: 2003/004 Rapport Datum: 10 januari 2003 Rapportnummer: 2003/004 2 Klacht Verzoeker, een gepensioneerd rijksambtenaar, klaagt erover dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hem niet heeft

Nadere informatie

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 550 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst voor beroepsmilitairen)

Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst voor beroepsmilitairen) Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst voor beroepsmilitairen) De overheidswerkgevers verenigd in de Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO), te weten de werkgevers van het personeel

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC)

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC) ADVIES Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-generaal naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Gaat het mis tussen een veteraan en een (overheids)instantie? Dan staan wij voor u klaar.

Gaat het mis tussen een veteraan en een (overheids)instantie? Dan staan wij voor u klaar. Gaat het mis tussen een veteraan en een (overheids)instantie? Dan staan wij voor u klaar. WAT DOET DE VETERANENOMBUDSMAN? Reinier van Zutphen de Veteranenombudsman Wat doet de Veteranenombudsman? Sinds

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 oktober 2000 Rapportnummer: 2000/336

Rapport. Datum: 2 oktober 2000 Rapportnummer: 2000/336 Rapport Datum: 2 oktober 2000 Rapportnummer: 2000/336 2 Klacht Op 6 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw mr. S. te Leiden, met een klacht over een gedraging van ANOVA

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22401 30 juli 2015 Regeling vergoeding beroepsziekten politie De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel

Nadere informatie

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Waarom zijn er vakbonden?... 1 CNV... 1 Afsluiten van CAO s... 2 Leden van een vakbond... 2 Verschillen tussen vakbonden... 2 Beroepsverenigingen...

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. Handreiking loondoorbetaling Met ingang van 1 januari 2006 zijn de hoofdstukken 7 (ziekte) en 8 (8:5, ontslag wegens arbeidsongeschiktheid) van de CAR-UWO gewijzigd als gevolg van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.020 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie van het Commando Landstrijdkrachten (hierna: de DMC)

de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie van het Commando Landstrijdkrachten (hierna: de DMC) College voor geschillen medezeggenschap Defensie ADVIES Advies van het College voor geschillen medezeggenschap Defensie aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie naar aanleiding van een

Nadere informatie

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie Reservist bij de Koninklijke Marechaussee De leukste baan! naast je werk of studie Operationeel Centrum Mobiel toezicht veiligheid Grensbewaking Schiphol Beveiliging Koninklijk Huis Als het erop aankomt

Nadere informatie

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Versie geldig vanaf 01 februari 2003 De minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties. Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut Inhoud Het Veteranenloket... 4 Meer over de zorgverlening...

Nadere informatie

Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016

Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016 Zie verzendlijst Hoofddirectie Personeel Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016 Bezoekadres: Binckhorstlaan 135 Postadres: MPC 58 L www.defensie.nl Contactpersoon mr.

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 2 bij U201401851 CAR-UWO wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student in het kader

Nadere informatie

Veteraneninstituut. Uitvoerder Veteranenbeleid. Onafhankelijke stichting

Veteraneninstituut. Uitvoerder Veteranenbeleid. Onafhankelijke stichting Veteraneninstituut Uitvoerder Veteranenbeleid Onafhankelijke stichting ± 50 medewerkers (waarvan 4 gedetacheerd vanuit Defensie, 24 vanuit het ABP en 350 vrijwilligers Doorn, centrum dienstverlening aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 Nr. 46 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Klachtenreglement Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Max Ernst GGZ Velperweg 27 6824 BC Arnhem Postbus 2051 6802 CB Arnhem T 088 270 12 20

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van de leden De Wit en Poppe over het werken met benzeen door defensiepersoneel

Antwoorden op vragen van de leden De Wit en Poppe over het werken met benzeen door defensiepersoneel Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 3 oktober 2008 Ons kenmerk D/2008025764

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 29 september 2016

No.W /III 's-gravenhage, 29 september 2016 ... No.W12.16.0191/III 's-gravenhage, 29 september 2016 Bij Kabinetsmissive van 14 juli 2016, no.2016001298, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij

Nadere informatie