Informatiebundel De 2 Meersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebundel De 2 Meersen"

Transcriptie

1 Informatiebundel De 2 Meersen Schooljaar BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries Kalken 9230 Wetteren Tel.: 09 / Tel.: 09 / Fax: 09 / Fax: 09 /

2 Beste ouders Na een deugddoende vakantie staan we aan het begin van een nieuw schooljaar : een nieuwe uitdaging in een nieuwe leeromgeving voor onze kinderen. Het is voor ons onderwijsmensen een mooie opdracht om hen daarbij te mogen begeleiden en te helpen op de weg naar toekomstige volwassenheid. Samen met u, beste ouders, wil ik de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen ter harte nemen. Elk kind is uniek: eigenaardig maar evenwaardig en heeft evenveel rechten en plichten om te ontpoppen tot een eigen persoonlijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat onderwijs realiseren op maat van ieder kind en een leerklimaat realiseren waarin elk kind gelukkig kan vertoeven, niet enkel mijn streefdoel is maar dit van het ganse team. Wij willen dat onze ouders zich betrokken weten want betrokkenheid leidt tot tevredenheid. Informatie, communicatie en participatie zijn onze sleutelwoorden. Bewaar daarom deze bundel op een zorgvuldige plaats zodat u te allen tijde deze belangrijke info kunt raadplegen. Hebt u vragen neem gerust contact op met de school. Ik wens u en uw kind(eren) namens het hele schoolteam een leerrijk en geslaagd schooljaar toe. Aarzel niet ons te contacteren mocht u nog vragen hebben. Met vriendelijke groeten Anniq Patho Directeur Beste kinderen, Van harte welkom! Het schoolteam wenst jullie een fijn schooljaar toe! Samen gaan we opnieuw 10 maanden op pad en zo kunnen we verder bouwen aan een toffe, leerzame school! Vele groetjes, Juf Anniq

3 Schooluren BS De Zonnebloem Leefschool Eureka u u u u Pauze Pauze VOORMIDDAG u u (*) u 11u30 (kleuters) u u (lager) (**) Pauze Pauze NAMIDDAG u u u 14u30 (kleuters) u u (lager) Pauze Pauze u u u u (*) u op woensdag (**) 12 u op woensdag Leerlingen moeten vanaf het begin van het eerste lesuur op school aanwezig zijn. Indien een leerling (ook een kleuter) te laat in de klas aankomt, wordt dat vermeld in het aanwezigheidsregister en dienen de ouders zich desbetreffend te verantwoorden. Te veel laattijdige afwezigheden worden door het Ministerie van Onderwijs beschouwd als problematisch. Ouders die hun kind te laat brengen, mogen in geen geval de leerkracht storen. Wie een juf of meester wenst te spreken, kan dat na schooltijd of s morgens voor aanvang van de lessen. Wij vragen om de kleuterklassen te verlaten zodra de juffen in de klas komen. Voor de lagere klassen vragen wij aan de ouders om zich niet in de rijen te begeven. Ik richt een oproep naar de kleuterouders hun kind voor de schoolbel naar de school te brengen.

4 Contactgegevens Schoolsecretariaat : 09/ Bereikbaar via Smartschool (Voor BS De Zonnebloem wordt dit digitaal platform opgestart tijdens de 1 ste week van september) Directeur : Anniq Patho Bereikbaar via Smartschool Elke week zal ik 2 dagen aanwezig zijn op Leefschool Eureka. Deze dagen variëren van week tot week. Afspraken graag via het secretariaat of via Smartschool. In geval van nood op het nummer : Leefschool Eureka : Beleidsondersteuner : Nele Van Wesemael 09/ (voor administratieve zaken belt u naar het schoolsecretariaat) Opvang s morgens tussen 7u en 8u15 = 1,25 s middags = GRATIS s avonds tussen 16u en 17u = 1,25 17u en 18u = 1,25 Het 3de kind in het gezin is gratis. Woensdag : BS De Zonnebloem = 1,25 per begonnen uur; van 12u tot 18u Eureka = 1,25 per begonnen uur; van 12u15 tot 18u Om de veiligheid te garanderen vragen we met aandrang uw kind tot in de opvang te brengen en niet af te zetten aan de schoolpoort. De opvanggelden worden geregeld via de maandelijkse schoolfacturen. Extra voor BS De Zonnebloem: Kinderen die maar na 18u opgehaald worden kunnen naar de gemeentelijke opvang gevoerd worden. Gelieve er wel rekening mee te houden dat uw kinderen daar op voorhand moeten ingeschreven zijn. De gemeentelijke schoolopvang is ook open tijdens de schoolvakanties, pedagogische studiedagen, stakingen. Indien u op die dagen uw kinderen naar de opvang wilt brengen gelieve dan Mevr. Veerle Matthijs (telnr. 09/ ) te contacteren.

5 Extra voor Leefschool Eureka Tijdens pedagogische en facultatieve verlofdagen kunnen uw kinderen gebruik maken van de gemeentelijke opvang in Wetteren. Voor meer info kunt u terecht op het volgende nummer: 09/ Schoolrestaurant Ook dit schooljaar zal onze school samenwerken met de catering Benjamin Foods. De prijzen zijn: - Maaltijden: kleuters, 1 ste en 2 de leerjaar: 2,60 derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar: 3,10 soep: 0,50 Ouders die een maaltijd bestelden, dienen bij afwezigheid van hun kind de school voor u te verwittigen via 09/ , zo niet wordt de maaltijd aangerekend. Voor de leerlingen van Leefschool Eureka is annuleren via de leerkracht onmogelijk! Facturatie De school heeft ervoor gekozen uitsluitend met facturatie - eventueel: via domiciliëring - te werken. Facturen worden de eerste week van de daarop volgende maand meegegeven met uw zoon / dochter.! Opgelet voor de volgende belangrijke regelgeving! De facturen dienen binnen de 15 kalenderdagen te worden betaald. Indien bij nazicht van de boekhouding blijkt dat de factuur niet werd betaald op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten van 1% per maand worden aangerekend. Tevens zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% met een minimumbedrag van 50 euro worden aangerekend. De school is steeds bereid om samen met u een afbetalingsplan op te stellen indien de bedragen binnen de gestelde termijn niet kunnen vereffend worden. Maak daarvoor een afspraak met de directeur.

6 Schoolreglement Het vernieuwde schoolreglement kunt u raadplegen via de schoolwebsite, terug te vinden bij het onderdeel Praktisch. Indien u graag het schoolreglement op papier ontvangt, kunt u deze verkrijgen via het schoolsecretariaat. Jaarlijks dient u zich officieel akkoord te verklaren met het schoolreglement. Mogen we u vragen om ons zo snel mogelijk het formulier in bijlage terug te bezorgen via de klasleerkracht? Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen. De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. Toedienen van medicatie De leerkrachten mogen onder geen enkele voorwaarde medicatie toedienen zonder doktersvoorschrift. Deze regel zal strikt worden toegepast. Indien uw kind dus medicatie moet krijgen, dient u ons steeds een medisch attest te bezorgen! U kunt een modelformulier downloaden op de schoolwebsite, zie onderdeel Praktisch. U vindt dit document ook terug in bijlage. Kosteloos basisonderwijs Het is decretaal vastgelegd dat scholen geen bijdragen mogen aanrekenen voor kosten die verbonden zijn aan het behalen van de eindtermen of het nastreven van ontwikkelingsdoelen. Scholen organiseren ook heel wat activiteiten die het leren voor kinderen boeiender en aangenamer maken. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, zullen de scholen met een dubbele maximumfactuur werken. De bedragen van de maximumfacturen kunt u terugvinden in het schoolreglement. Binnen dit kader mogen de leerlingen van het lager onderwijs het schrijfgerei meenemen naar huis, maar dit schrijfgerei moet dagelijks terug meegebracht worden naar school. Bij verlies of vrijwillig stukmaken, moet dit opnieuw aangekocht worden door de ouders.

7 Busbijdrage bij klasactiviteiten Aantal km (H+T) Kostprijs Aantal km (H+T) Kostprijs -2 km gratis 2 km 20 km 0,5 euro/leerling 20 km 50 km 1 euro/lln + 50 km Volgens verbruik en werkuren (+ 100 km = externe busmaatschappij) Schooltoelagen Schooltoelagen worden ook toegekend aan kinderen uit het kleuter en lager onderwijs. Meer info vindt u via de website Indien u hulp nodig heeft voor het invullen van de toelage, kunt u steeds terecht op het schoolsecretariaat. Indien u deze ten laatste december aanvraagt, dan krijgt de school van de overheid ook een bijdrage waarmee zij de onderwijsomgeving voor de kinderen nog kan versterken. Afwezigheden/ Regelmatig schoolbezoek De minister van onderwijs heeft de regelgeving omtrent afwezigheden van leerplichtige kinderen vastgelegd in een omzendbrief. Mag ik vragen om de regelgeving daaromtrent eens aandachtig te lezen in het nieuwe schoolreglement. Indien er onduidelijkheden zijn, kan u altijd bij mij terecht voor bijkomende informatie. Voor de kleuters, die niet leerplichtig zijn, geldt deze regeling niet. Toch is het aangewezen dat ook zij elke dag naar school komen. Om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar lager onderwijs moet de leerling van de 3 de kleuterklas, die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopend schooljaar, minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn of de toelating hebben van de klassenraad. Vanaf 10 halve dagen onwettige afwezigheid bij leerplichtige kinderen zijn we als school genoodzaakt een dossier over te maken naar het CLB. De ouders zijn verplicht erop toe te zien dat hun kind vanaf het begin van de leerplicht regelmatig de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en activiteiten die in het leerplan voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd [bv. een vrijstelling voor zwemmen zal slechts worden toegestaan, indien er gewichtige medische redenen zijn die gestaafd worden door een medisch attest]. Leerlingen die niet aan één- of meerdaagse buitenschoolse activiteiten deelnemen

8 (bos-, zeeklassen,...) zijn gedurende die periode op school aanwezig. U kan de deelname van uw kind aan een extra- murosactiviteit weigeren door middel van een voorafgaandelijke kennisgeving ervan aan de directeur. In het kleuteronderwijs engageren de ouders zich ertoe dan hun kleuter in voldoende mate aanwezig is. Concreet betekent dit: - In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs drie jaar wordt moet die 150 halve schooldagen aanwezig zijn geweest, of 100 halve schooldagen indien de leerling na 31 december van hetzelfde schooljaar de leeftijd van drie jaar bereikt. - In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vier jaar oud wordt moet die 185 halve schooldagen aanwezig geweest zijn. - In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vijf jaar oud wordt moet die 220 halve schooldagen aanwezig geweest zijn. Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te behouden. Let op vanaf 02/09/2013 geldt de volgende wetgeving : Voortaan is ook een medisch attest noodzakelijk als wettiging van een afwezigheid die valt in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie (ook indien die vakantie, via afwijking, op een ander tijdstip zou worden georganiseerd.) Vakantie- en activiteitenkalender Vanaf dit schooljaar staat de schoolkalender digitaal op Smartschool. Deze wordt niet meer in bijlage geprint. Indien je wenst kan je deze zelf afdrukken. Op de infoavond (De Zonnebloem) of 1 ste leefgroepvergadering (Eureka) wordt de werkwijze hiervan toegelicht. Turnkledij / Zwemkledij Voor de leerlingen van de lagere school is het dragen van turnkledij in de lessen lichamelijke opvoeding verplicht. BS De Zonnebloem T-shirt met logo, blauw broekje, witte kousen en turnpantoffels Het T-shirt en het broekje moet je via de school aankopen. - T-shirt = 7 euro - Broekje = 7 euro Leefschool Eureka T-shirt met logo, zwarte short, kousen en turnpantoffels of sportschoenen zijn verplicht. Het T-shirt moet je kopen via de school. Er zijn nieuwe T-shirts gedrukt door de

9 school. De turnshirts van Campus Kompas mag nog 1 schooljaar gedragen worden. Uiteraard bent u steeds vrij een nieuw T-shirt aan te kopen. Het tarief is : - T-shirt met het nieuwe logo = 7 euro Kinderen wiens truitje (of broekje voor BS de Zonnebloem) te klein geworden is kunnen eender welk moment via het schoolsecretariaat een groter truitje of broekje aankopen. Het is wenselijk om in de turnkledij de naam aan te brengen om bij verlies ervan alle discussie te vermijden. De turnkledij wordt in een turnzak opgeborgen. Regelmatig wassen van kledij en reinigen van de turnpantoffels is aan te bevelen. Het kan altijd dat men door omstandigheden zijn/haar turnkledij vergeten is. Wie er echter een gewoonte van maakt of twee opeenvolgende weken niet in orde is, krijgt een sanctie. Een doktersattest is vereist om te worden ontslagen van turn- of zwemlessen. Zwemmen Iedere maand gaan de kinderen vanaf de 3 ste kleuterklas(bs De Zonnebloem) en leefgroep II (Leefschool Eureka) zwemmen in het Stedelijk Zwembad De Warande te Wetteren. De ouders van onze kleuters die graag een handje toesteken bij het aan- en uitkleden zijn welkom. Opgelet!!! : een boxershort is geen zwembroek en wordt niet meer toegelaten. Voortaan dragen de lagere schoolkinderen een badmuts tijdens het zwemmen. Deze dien je aan te kopen via de school. - Badmuts = prijs wordt later meegedeeld Data zwemmen: zie activiteitenkalender, terug te vinden op Smartschool Levensbeschouwelijke vakken De keuze van een levensbeschouwelijk vak vanaf het eerste leerjaar wordt uitdrukkelijk aangegeven op een keuzeformulier en ondertekend. Deze verklaring wordt binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf 1 september afgegeven aan de klastitularis of directeur. Ze kan ook onmiddellijk ingevuld worden bij de inschrijving in de school. De keuzeverklaring geldt in beginsel voor de ganse duur van het lager onderwijs. De keuze kan evenwel bij het begin van elk schooljaar gewijzigd worden indien men er schriftelijk om verzoekt binnen de 1 ste 8 kalenderdagen van september. De ouders van nieuwe leerlingen en de ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar die voor het eerst een keuze maken krijgen van de klastitularis het keuzeformulier bezorgd. Gelieve het ten spoedigste in te vullen. Ouders die meer info willen i.v.m. de mogelijke keuzes, nemen contact op met de school.

10 Schoolverzekering Alle kinderen worden kosteloos verzekerd tegen ongevallen die op school of op weg van en naar de school gebeuren. Wat te doen bij ongeval? Op school gebeurd en vastgesteld: nog dezelfde avond de meegekregen verzekeringsformulieren door de dokter laten invullen en de volgende dag afgeven op school. Op school gebeurd en thuis vastgesteld: verzekeringsformulieren vragen op het secretariaat, door de dokter laten invullen en zo vlug mogelijk terugbezorgen. Na tussenkomst van de mutualiteit wordt het saldo van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij ETHIAS terugbetaald, mits afgifte van de betaalde rekeningen. Materiële schade aan kledij, bril wordt niet door de verzekering gedekt. *Uitstappen autovervoer verzekering Een aantal verduidelijkingen wat de verzekering betreft bij het vervoeren van leerlingen door vrijwillige ouders en leerkrachten in hun eigen voertuigen: Normaal gezien is alles wat onder de wetgeving van automobielverzekeringen valt uitgesloten uit de polissen met Ethias (BA en RB). Wat lichamelijke schade betreft tijdens het vervoer van leerlingen door vrijwillige ouders en leerkrachten in hun eigen voertuigen geldt het volgende: Leerlingen vallen onder de wetgeving van de zwakke weggebruiker en zijn dus voor lichamelijke en morele schade gedekt door de autoverzekering van de bestuurder (vrijwillige ouder of leerkracht met eigen voertuig). Leerkrachten die inzittend zouden zijn bij een vrijwillige ouder zijn in eerste instantie gedekt door de arbeidsongevallenverzekering voor lichamelijke schade en aanvullend door de autoverzekering van de bestuurder (geen morele schade) Leerkrachten die leerlingen vervoeren in hun eigen voertuig zijn voor materiële schade aan hun voertuig gedekt door de aanvullende polis omnium dienstverplaatsing, na uitkering door hun eigen verzekering (eerst wordt hun eigen verzekering aangesproken en aanvullend zal Ethias de schade betalen die niet gedekt is door de eigen verzekering) en wat lichamelijke schade betreft vallen zij onder de polis arbeidsongevallen tijdens de diensturen of bij verplaatsingen in opdracht van de school. De ouders die leerlingen vervoeren in hun eigen voertuig zijn volledig gedekt voor lichamelijke schade door hun eigen bestuurdersverzekering indien ze dit hebben (is een bijkomende verzekering die lang niet iedereen heeft!). Indien zij die verzekering niet hebben zijn zij gedekt door Ethias

11 voor lichamelijke schade (NIET als zij enkel hun eigen kind vervoeren!!!! -- dan komt het neer op privévervoer!!!). Bij materiële schade komt Ethias NIET tussen!! Een medische keuring is niet nodig (enkel voor vervoer van meer dan 8 personen / buschauffeurs). Belangrijk hierbij is dus na te gaan of de verzekering van de vrijwillige ouders / leerkrachten in orde is en of zij eventueel voor eigen lichamelijke schade een aparte bestuurdersverzekering hebben aangegaan! Heen- en weerschrift / Schoolagenda Het heen- en weerschriftje informeert de ouders over de thematische activiteiten die in de kleuterklas aan de orde zijn. Het is tevens een instrument om te communiceren met de juf. In de lagere school is de agenda een communicatiemiddel tussen school en ouders. Wij vragen de ouders dagelijks kennis te nemen van de schoolagenda en hem minstens eenmaal per week te ondertekenen. Zodoende blijft u op de hoogte van het werk in de klas en het reilen en zeilen in de school. Klasblog / Smartschool Naast de heen- en weerschriften en de schoolagenda s zijn de klasblogs een grote bron van informatie. Naast de algemene informatie vind je daarop ook via foto- en tekstmateriaal feedback over de didactische activiteiten die in de klas gebeurden. De school is gestart met een digitaal communicatieplatform Smartschool. Op die manier kan de school niet enkel vlot communiceren met u als ouder, maar ook kan de school en de oudervereniging u op een vlotte manier informatie verschaffen. Enkel indien u niet beschikt over internetmogelijkheden, kunt u gebruik maken van papieren versies. Zo proberen we zorg te dragen voor onze natuur. Meer info hierover wordt gegeven op de 1 ste leefgroepvergadering (Eureka) en de infoavond (De Zonnebloem). Gezondheidsbeleid Een gezonde leefstijl met goede eetgewoonten en voldoende beweging worden best van jongs af aangeleerd. Daarom is het voor ons, als school, een uitdaging om hierbij een handje te helpen. Gezondheidseducatie is niet voldoende om kinderen te laten kiezen voor een gezonde leefstijl. Dat kinderen gezonde keuzes maken moet voor de hand liggen. Goed begonnen, is half gewonnen! Vandaar dat het maken van afspraken heel

12 belangrijk is. Ik fris de gezondheidsafspraken even op: - prikdranken en snoep zijn verboden. - In de voormiddag worden geen koeken gegeten. - Geen snoep als verjaardagstraktatie. - Water drinken in de klas is toegestaan : elk kind brengt zijn eigen drinkbeker / waterflesje mee. In de klas is gratis leidingwater ter beschikking. Tutti Frutti We gaan ook dit jaar de leerlingen de kans bieden om wekelijks een stuk fruit te eten op school. U ontvangt hierover later meer informatie. De verantwoordelijke leerkrachten zijn juf Annelies (De Zonnebloem) en juf Nele (Eureka). Gezondheid en hygiëne LUIZEN! In alle scholen komen ze voor. Wilt u ons onmiddellijk verwittigen? Wij verwachten dat alle ouders met regelmaat het haar van hun kind nakijken en behandelen. Bij de meldingen van aanwezigheid van hoofdluizen worden de leerlingen aan een verplichte controle onderworpen. Via de schoolwebsite staat de procedure van de Natkammethode duidelijk uitgelegd, bij onderdeel Praktisch. Een besmettelijke kinderziekte? Verwittig de school. Als uw kind gezondheidsproblemen heeft, is het wenselijk de school in te lichten. Medicatie : Op school wordt geen medicatie toegediend aan de kinderen, tenzij in uiterst dringende noodzakelijkheid op basis van een doktersvoorschrift met vermelding van duidelijke instructies. Medicatiefiche in bijlage 3 dient te worden ingevuld. Rookverbod Binnen leerplichtonderwijs geldt vanaf 01/09/08 een algemeen rookverbod op het volledige schooldomein. Met drang vraag ik om deze wet te respecteren en bij het brengen en ophalen van uw kind(eren) het roken te laten. Veiligheid De leerlingen van BS De Zonnebloem kunnen via de school hesjes aankopen. De eenheidsprijs is 5 euro.

13 Personeelsformatie BS De Zonnebloem KLEUTERKLAS TITULARIS Peuterklas / K1 (*) Nathalie De Clercq (peuters) Nathalie Van Raemdonck + Nathalie Van Raemdonck : * kleuterturnen * extra zorg in de klas (K1) K2 Tessa De Saedeleer + Nathalie Van Raemdonck: * kleuterturnen *extra zorg in de klas K3 Stefanie De Pauw + Jolien Baeyens : * kleuterturnen + Nathalie Van Raemdonck : *extra zorg in de klas (*) Naarmate nieuwe peuters instappen in de loop van het schooljaar, zal juf Nathalie De Clercq de enige juf worden van de 1 ste peuterklas en zal de peuter- en 1 ste kleuterklas voltijds gesplitst zijn. Juf Nathalie Van Raemdonck blijft dan klasjuf van de 1 ste kleuterklas. L1 L2 L3-L4 L5-L6 LAGERE KLAS TITULARIS Sylvia Rogiers (25 lestijden) Annelies Steyaert (25 lestijden) Jolien Baeyens (L3 = 16 lestijden) Katy Vandenbulcke (L4 = 21 lestijden) Elke Braeckman (25 lestijden) + Nathalie De Clercq : *extra zorg in de klas (6,5u) + Katy Vandenbulcke *extra zorg in de klas (4u) + Ann Hertens: *1u extra zorg + Jolien Baeyens: *12u ontdubbeling voor wiskunde/ Nederlands *1 LT extra Zorg in L3-L4 *3u MV + Ann Hertens: *3u ontdubbeling voor Frans *1u extra zorg Leren Leren L1 L6 Esther Schack Lichamelijke Opvoeding Juf Ann, bijgestaan door mijzelf, neemt de Gokbegeleiding en Zorg onder haar hoede. Wij zullen onze expertise ten dienste stellen van de kinderen met leer- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden. Samen gaan wij voor onderwijs op maat voor elk kind. Sofie Verbrugghe werd als ICT-coördinator aangesteld. Haar deskundigheid is een garantie voor de integratie van de informatie- en communicatietechnologie in de klaspraktijk.

14 Tenslotte wil ik u laten kennismaken met de bijzondere leermeesters levensbeschouwelijke vakken: KLAS TITULARIS Rooms-Katholieke Ann De Bruycker 1 ste, 2 de en 3 de graad Godsdienst Niet-confessionele zedenleer Marleen Van Hove 1 ste, 2 de en 3 de graad Protestants-Evangelische Sharon Reckem 1 ste, 2 de en 3 de graad godsdienst Islamitische godsdienst Hafsa Boughalab 1 ste graad 2 de graad Keuken Opvang Onderhoud Bus Vera Claus Martine Helleputte Patricia Bracke - Janot Rots Nadine Rasschaert Leefschool Eureka Omdat ik als directeur minder aanwezig ben op leefschool Eureka, zal Nele Van Wesemael als beleidsondersteuner 8u ter uwer beschikking zijn voor vragen, problemen, KLEUTERKLAS TITULARIS Leefgroep I Petra Vion Veerle Vercammen : * kleuterturnen Leefgroep II Ilse De Gusseme - Veerle Vercammen : * kleuterturnen * 11u extra zorg in de klas - Kinderverzorgsters Veerle Berckmoes en Wendy Van Damme : *11u extra hulp in de klas LAGERE KLAS TITULARIS Leefgroep III, niveau 1 Celine Deseyn Project, MV en LO samen met niveau 2 1 LT Extra zorg Nico Leefgroep III, niveau 2 Nele Van Wesemael voor wiskunde, Nederlands + Celine Deseyn : *Project, MV en LO samen met niveau 1 Leefgroep IV Nico De Ridder + Esther Schack : *12LT extra zorg in de klas. + 1 LT extra zorg Carina Leefgroep V Carina Canipel + Ann Hertens : * 3LT ontdubbeling voor Frans * 1LT extra zorg Leren Leren

15 in de klas Juf Ann, bijgestaan door Nele en mijzelf, neemt de Zorg onder haar hoede. Wij zullen onze expertise ten dienst stellen van de kinderen met leer- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden. Samen gaan wij voor onderwijs op maat voor elk kind. Sofie Verbrugghe blijft als ICT-coördinator aangesteld. Haar deskundigheid is een garantie voor de integratie van de informatie- en communicatietechnologie in en buiten de klaspraktijk. Tenslotte wil ik u laten kennismaken met de bijzondere leermeesters levensbeschouwelijke vakken: KLAS TITULARIS Rooms-Katholieke Veerle Nijs 1 ste, 2 de en 3 de graad Godsdienst Niet-confessionele zedenleer Marleen Van Hove 1 ste, 2 de en 3 de graad Islamitische Godsdienst Hafsa Boughalab 1 ste graad Keuken Opvang Onderhoud Bus Marie-Jeanne De Landtsheer Janot Rots Nadine Rasschaert Busvervoer De Zonnebloem De uurregeling van vorig schooljaar blijft voorlopig hetzelfde. Mag ik vragen deze te respecteren. Daarbij dient u ermee rekening te houden dat deze 10 min voor en 10 minuten na het afgesproken uren kunnen schommelen. Indien er in de komende dagen aanpassingen dienen te gebeuren zal de nieuwe regeling tijdig meegedeeld worden. Eureka Kinderen die in Laarne, Kalken of Overmere wonen kunnen gebruik maken van de schoolbus tijdens de ochtend en avondrit, afhankelijk van de vrije plaatsen. Neem daarvoor contact op met het schoolsecretariaat. Algemeen Op het einde van elke maand wordt de busbijdrage gefactureerd. De kleuters rijden gratis binnen de rijzone. Voor de kinderen die alle dagen gebruik maken van de bus is het busabonnement het voordeligst. Voor de leerlingen die vervoerskosten betalen gelden de tarieven van de vervoermaatschappij De Lijn: - Abonnementen Maandabonnement: 23,60 Driemaandelijks abonnement: 67 Jaarabonnement: 183

16 - Lijnkaarten De prijs wordt bepaald volgens het aantal zones (afstand) en het aantal ritten. Aantal zones: Prijs per rit: 1 of 2 0,80 3 1,40 De maandelijkse bijdrage dient tijdig betaald te worden. Na 2 maanden achterstallige betaling zal uw kind niet meer van de bus kunnen gebruik maken, tenzij anders beslist na overleg met de directeur. Het is vanzelfsprekend dat in het belang van ieders veiligheid de leerlingen zich correct horen te gedragen op de bus. Omwille van de hygiëne wordt op de bus ook niet gegeten of gedronken. Ik verwacht ook respect voor de zetelbekleding en het voertuig. Leerlingen die zich niet houden aan deze afspraken zullen geen gebruik meer kunnen maken van de schoolbus. U zal deze week een busreglement ter ondertekening ontvangen. Het gebeurt regelmatig dat de schoolbus tevergeefs leerlingen gaat ophalen omdat men de school niet verwittigt dat ze ziek zijn of zelf gebracht zullen worden. In een tijd van besparingen begrijpt u dat we zuinig moeten omspringen met de financiële middelen en de tijdinvestering van het personeel. De school kan zich geen tijdsverlies en nodeloze ritten veroorloven. Mag ik vragen daarmee rekening te houden en de buschauffeur niet voor een gesloten deur te laten staan. Verwittig tijdig de buschauffeur op het nr. 0478/ (tussen 7u en 8u30) en via de schooltelefoon vanaf 08u30.!!!!!!!! Belangrijke afspraak!!!!!!!! Door het grote aantal kinderen die opgehaald worden, moet iedereen op tijd buiten staan. Het volgende stappenplan wordt daarbij gehanteerd indien uw kind niet klaar staat: - De 1 ste keer claxonneert de bus. - De 2 de keer claxonneert de bus maar komt er eveneens een nota van de directie. - De 3 de keer rijdt de bus verder als uw kind niet klaar staat. Dit stappenplan zal nauwgezet gevolgd worden. Varia - Tijdens ouderavonden en feesten zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. Ik vestig er de aandacht op dat het schoolreglement ook op die momenten van toepassing is. - Het gebruik van een Gsm-toestel door de leerlingen is op school niet toegelaten.

17 De leerlingen mogen dus op school geen mobiele telefoon in hun bezit hebben, tenzij ouders schriftelijk toestemming geven via de agenda om deze op de heenen terugweg van de school bij zich te houden. In dat laatste geval blijft de GSM in de boekentas en staat deze uit. Zoniet wordt deze bewaard op het bureel van de directeur. Na meerdere malen volgt een sanctie. - Gevaarlijke en dure voorwerpen: radio s, MP3-speler, I-pod, messen, cutters, waterpistolen zijn verboden. Verlies, diefstal en beschadiging worden bijgevolg niet vergoed door de school. - Het gebeurt regelmatig dat wij ouders niet kunnen bereiken omdat een GSMnummer niet meer in gebruik is. Breng de school onmiddellijk op de hoogte van een adresverandering of wijziging van GSM of telefoonnummer. Maak er geen gewoonte van om met de leerkrachten te praten als het reeds gebeld is. Dat kan best na de lessen. Bijlagen: belangrijk! Bijlage : Pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september 2014 Gelieve dit document in te vullen en terug te bezorgen aan de klasleerkracht van uw kind. Dit document is nodig voor een geldige inschrijving op school. Bijlage : Afzonderlijk document: ziekte, ongeval en toedienen van medicatie Gelieve dit document indien nodig door de arts te laten invullen. Bijlage : Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal - Toestemming om beeldmateriaal te maken en te publiceren Gelieve dit document in te vullen en terug te bezorgen aan de klasleerkracht van uw kind. Afwezigheidsattesten (lagere afdeling en leerplichtige kleuters) In de agenda van uw kind vindt u enkele strookjes terug. Gelieve uitsluitend deze strookjes te gebruiken om korte afwezigheden te verantwoorden.

18 VERKLARING VOOR AKKOORD met het schoolreglement Ik, ondergetekende,, drager van het ouderlijk gezag over uit (klas) verklaar dat de tekst SCHOOLREGLEMENT van De 2 Meersen, met onderstaand addendum, mij ter ondertekening voor akkoord werd voorgelegd. Deze tekst staat afgedrukt in de schoolagenda* en wordt ondertekend. Addendum bij hoofdstuk 2, 4 omtrent afwezigheden: Voortaan is ook een medisch attest noodzakelijk als wettiging van een afwezigheid die valt in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie (ook indien die vakantie, via afwijking, op een ander tijdstip zou worden georganiseerd) Ik verklaar mij volledig akkoord met dit schoolreglement. Datum:. Handtekening ouders, * Een digitale versie van het schoolreglement is raadpleegbaar op de schoolwebsite.

19 Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal Toestemming om beeldmateriaal te maken en te publiceren De 2 Meersen De 2 Meersen BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries Kalken 9230 Wetteren 01 september 2014 Beste ouder(s) Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg foto s, video- of televisieopnames van leerlingen maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Deze kunnen gebuikt worden als illustratie in een GO! publicatie. Deze publicatie kan worden uitgegeven voor een ruimer publiek. Door dit document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming. Waarvoor dank. Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan overeenkomstig de privacywet. Met vriendelijke groeten, Anniq Patho directeur Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar vanaf 1 september beelden/foto s van..[naam van de leerling] te maken. Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar vanaf 1 september beelden/foto s van [naam van de leerling] te publiceren op de website of schoolkrant of folder of in een GO! publicatie en uit te geven voor een ruimer publiek dus ook voor lezers die niet onmiddellijk verbonden zijn aan de school. Datum Handtekening ouder

20 Afzonderlijk document: ziekte, ongeval en toedienen van medicatie Beste ouder(s) De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om medicatie op school toe te dienen. Daarom hadden wij daarover graag de volgende afspraken gemaakt: vermijd zoveel mogelijk dat er medicatie op school moet worden toegediend is dit toch absoluut nodig, dan vragen wij u om onderstaand attest door de behandelende arts te laten invullen en ons te bezorgen het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die de leerling kan ondervinden nadat de medicatie correct op school is toegediend. Met vriendelijke groet, Anniq Patho Directeur Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school* Naam van de leerling:... Naam van de medicatie:... Dosis: Toedieningswijze: Tijdstip van toediening: Periode van toediening: van... tot.. [ datum ] Bewaringswijze van het geneesmiddel: Tijdstip van toediening op school: Stempel en handtekening arts Handtekening ouder(s) *Indien het gaat om een tijdelijke ziekte waarbij de voorgeschreven medicatie in een welomschreven periode nodig is, kunt u als ouder dit attest uitzonderlijk zelf invullen en ligt de verantwoordelijkheid bij u.

Bijlagen. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel

Bijlagen. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Bijlagen GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Toedienen van medicatie Beste ouder(s) De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om medicatie

Nadere informatie

Informatiebundel De 2 Meersen

Informatiebundel De 2 Meersen Informatiebundel De 2 Meersen Schooljaar 2016-2017 BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries 85 9270 Kalken 9230 Wetteren Tel.: 09 / 367 56 88 Tel.: 09 / 365 79 13 Fax: 09 / 367 88 10

Nadere informatie

Bijlage uit ons schoolreglement, ter ondertekening van de ouder(s)/verantwoordelijke(n).

Bijlage uit ons schoolreglement, ter ondertekening van de ouder(s)/verantwoordelijke(n). Bijlage uit ons schoolreglement, ter ondertekening van de ouder(s)/verantwoordelijke(n). Toestemming publiceren van foto- of beeldmateriaal Bijlage 7 Toestemming om beeldmateriaal te maken Manitobalaan

Nadere informatie

Bijlagen. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel

Bijlagen. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel Bijlagen GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Toedienen van medicatie Beste ouder(s) De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om medicatie

Nadere informatie

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur Mariakerke, 1 september 2017 Beste ouder De grote vakantie ligt al weer achter ons en vol goede moed stappen we het nieuwe schooljaar in! Het uitgelezen moment om al enkele belangrijke punten op te sommen.

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD De tijd vliegt voorbij en zo zwaait onze schoolpoort na 2 maanden vakantie weer open. Wij hopen dat u, samen met uw gezin, heeft genoten van een fantastische en ontspannende

Nadere informatie

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/ Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/538.54.52 www.bsgodebron.be bs.sint-gillis@rago.be Vestiging Besme Besmelaan 113 1190 Vorst 02/343.77.03 Inhoudstabel 1. Voorwoord 2. Voorstelling

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Meester Patrick L.O. leerkracht

Meester Patrick L.O. leerkracht Wijkschool: Juf Geert peuters Juf Rebecca / Patricia K1R Juf Daphne K1D Juf Christel Kinderverzorgster Juf Femke Zorgcoördinator L.O. leerkracht Hoofdgebouw: Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

WE HETEN ALLE KINDEREN VAN HARTE WELKOM EN WENSEN HEN EEN PRIMA SCHOOLJAAR TOE!

WE HETEN ALLE KINDEREN VAN HARTE WELKOM EN WENSEN HEN EEN PRIMA SCHOOLJAAR TOE! NIEUWSBRIEF WE HETEN ALLE KINDEREN VAN HARTE WELKOM EN WENSEN HEN EEN PRIMA SCHOOLJAAR TOE! Brielen, 1 september 2014 Geachte Ouders, Een lange vakantieperiode is voorbij, we staan aan het begin van een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong Beste ouders, De zomervakantie loopt stilaan ten einde Wij hopen dan ook dat jullie genoten hebben van een deugddoende vakantie. KALENDER Opendeurdag 31.08.2013 van 13u30 15u30

Nadere informatie

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster : juf Hilde Leerkrachten lager onderwijs

Nadere informatie

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik infoavond Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de

Nadere informatie

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Micha Zorgcoördinator Meester Patrick L.O. leerkracht Juf

Nadere informatie

e-mail directie administratie: directie.administratie@gbsreynaerdijn.be www.gbsreynaerdijn.be Beste ouders

e-mail directie administratie: directie.administratie@gbsreynaerdijn.be www.gbsreynaerdijn.be Beste ouders Gemeentelijke Basisschool Reynaerdijn Stationsstraat 18 9190 Stekene Kemzeke lid scholengemeenschap Sint-Gillis-Waas / Stekene / Waasmunster directie: 03/779.79.00 secretariaat: 03/779.44.81 de Paal: 03/770.69.39

Nadere informatie

ZES STROKEN PER GEZIN SCHOOLJAAR

ZES STROKEN PER GEZIN SCHOOLJAAR ZES STROKEN PER GEZIN SCHOOLJAAR 2015-2016 Beste ouders, Mogen we vragen om de stroken 1, 2, 3 en 4 ingevuld & ondertekend terug te bezorgen aan de klasleerkracht vóór dinsdag 8 september 2015. Strook

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Basisschool De Sprong. Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik. Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar. Basisschool De Sprong

INFOBROCHURE. Basisschool De Sprong. Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik. Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar. Basisschool De Sprong INFOBROCHURE Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81 089/56.04.82 Email

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Jaarthema = Jij kleurt De Lettertuin Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien en juf. Hilde K1 : juf. Annick

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt!

Wij heten u van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt! infobrochure Inhoud inhoud... 3 voorwoord... 4 schooluren... 5 ons aanbod... 5 leerplicht afwezigheden... 6 middagmalen... 7 facturatie... 7 aanwezigheid op school... 8 opvang buiten de schooluren...

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Behandeld door O nr. Uw schrijven Uw nr. bijlage Laarne Koen Patoor

Behandeld door O nr. Uw schrijven Uw nr. bijlage Laarne Koen Patoor Provincie Oost-Vlaanderen Nuttige afspraken in verband met het leerlingenvervoer (Kalken) en het busreglement. 9270 LAARNE Dorpsstraat 2 Behandeld door O nr. Uw schrijven Uw nr. bijlage Laarne Koen Patoor

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR?

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Welkom in 5dd Weekrooster WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Wiskunde: tot 10 000 000, kommagetallen tot op een duizendste, oppervlakteberekening van vlakke- en ruimtefiguren, volume, Nederlands: werkwoordspelling

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure lagere school

Bijlagen bij de schoolbrochure lagere school Bijlagen bij de schoolbrochure 2016-2017 lagere school De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Praktische infobrochure

Praktische infobrochure Schoolvakanties en vrije dagen Herfstvakantie: van ma 2 november 2015 tot en met zo 8 november 2015 Wapenstilstand: woensdag 11 november 2015 Kerstvakantie: van ma 21 december 2015 tot en met zo 3 januari

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Kosteloos. Verplichte kosten

Kosteloos. Verplichte kosten Schooljaar: 2016-2017 Overzicht schoolkosten versie oktober Vrije basisschool: Sint-Carolus Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

GO! school voor buitengewoon onderwijs DEN ANKER. Busregels

GO! school voor buitengewoon onderwijs DEN ANKER. Busregels GO! school voor buitengewoon onderwijs DEN ANKER Busregels Basisregel : De busbegeleider is de baas. Ik luister altijd naar de busbegeleider. De busbegeleider is zoals de juf of meester in de klas. Ik

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

directie administratie: Beste ouders

directie administratie:  Beste ouders Gemeentelijke Basisschool Reynaerdijn 9190 Stekene Kemzeke secretariaat: 03/779.44.81 e-mail directie administratie: directie.administratie@gbsreynaerdijn.be Beste ouders De schoolbel is getest, de boekentas

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCHE INFORMATIE 1. OPENINGSUREN Onze school is open van 7 u. s morgens tot 18. 30 u. s avonds. De lessen worden gegeven van 08.30 u. tot 12.05 u. in de voormiddag. In de namiddag voor de kleuters

Nadere informatie

Schoolreglement specifiek gedeelte. Campus Wemmel Middenschool. www.campuswemmel.be. Frank.willems@ringscholen.be

Schoolreglement specifiek gedeelte. Campus Wemmel Middenschool. www.campuswemmel.be. Frank.willems@ringscholen.be Schoolreglement specifiek gedeelte Campus Wemmel Middenschool www.campuswemmel.be Zijp 14-16 Tel: 02/456 01 01 1780 Wemmel Frank.willems@ringscholen.be schooljaar 2015-2016 1 Principe: Schoolreglement

Nadere informatie

Organisatie schooljaar

Organisatie schooljaar Organisatie schooljaar 2015-2016 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Inschrijvingsformulier Schooljaar 2013 2014 InlICHTIngen InTern Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas GSM Datum inschrijving Nationaliteit rijksregisternr. M/V InlICHTIngen gezinshoofd

Nadere informatie

Basisschool Hof van Nassau

Basisschool Hof van Nassau Basisschool Hof van Nassau Informatie en afspraken ouders Deel 3 GO! basisschool Hof van Nassau Zandpoortvest 9 2800 Mechelen T 015 20 32 36 F 015 20 59 69 bs.mechelen@g-o.be www.hofvannassau.be 1 Inhoud

Nadere informatie

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis?

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis? (Bijlage bij het schoolreglement) De schoolrekening. I. Wat is gratis en wat dient betaald te worden? Het decreet basisonderwijs bepaalt dat aan u geen bijdragen kunnen gevraagd worden voor alles wat verband

Nadere informatie

Om onze gegevens te actualiseren vragen we om de gekleurde bladen in te vullen en morgen af te geven aan de klasbegeleider van je kind.

Om onze gegevens te actualiseren vragen we om de gekleurde bladen in te vullen en morgen af te geven aan de klasbegeleider van je kind. Om onze gegevens te actualiseren vragen we om de gekleurde bladen in te vullen en morgen af te geven aan de klasbegeleider van je kind. BIJLAGE 1 INSCHRIJVING MIDDAGMAAL KLEUTERS SCHRAPPEN wat NIET van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud Jaarthema 2017-2018 De Lettertuin kleurt goud Beste ouders, Welkom in onze school! Onze school bestaat dit schooljaar 50-jaar en dit vieren we een heel jaar lang. Verdere info volgt nog! Begin-en einduren

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt.

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Infobrief voor de ouders van de 4 de klas Beste mama en papa, Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Schooluren De schoolpoort gaat

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013 Informatiebrochure Schooljaar 2012-2013 Basisschool De duizendpoot creatieve ontdekkende school Volkslaan 27 8930 Menen 056/513578 Bezoek onze website: de-duizendpoot.be www.facebook.com/bsduizendpoot

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Welkom! Hoofdschool Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Telefoon: 055 239 075 Fax: 055 209 225 E-mail: info@basisschoolglorieux.be

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar 2014-2015 De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de VZW Ouderraad Pieter Vanhoudt Koersel en is enkel toegankelijk voor de schoolgaande

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 juli 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor

Nadere informatie

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar 2015-2016 De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de VZW Ouderraad Pieter Vanhoudt Koersel en is enkel toegankelijk voor de schoolgaande

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Beste ouders, Eerst en vooral wil ik u, ook namens alle personeelsleden danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Zoals gebruikelijk, beginnen we het schooljaar

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Schooljaar: Overzicht schoolkosten. Kosteloos. Verplichte kosten

Schooljaar: Overzicht schoolkosten. Kosteloos. Verplichte kosten Schooljaar: Overzicht schoolkosten Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen Hiervoor mogen geen kosten aan ouders doorgerekend

Nadere informatie

Schooljaar: versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren

Schooljaar: versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Schooljaar: 2016-2017 versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10 info@kcd.be Welkom op KCD! Hoe klein of hoe groot je ook bent, op onze school word je verwend! Dit wordt dan ook

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Deel III

Schooljaar 2015-2016 Deel III Schooljaar 2015-2016 Deel III Welkom! Nieuw of reeds gekend, we gaan samen van start. 10 maanden samen zoeken! 38 weken proberen en opnieuw beginnen. 303 dagen met goede en kwade momenten samen! 1 Beste

Nadere informatie

Of u nu een nieuwe ouder bent, of al even meedraait op school, toch kunnen er nog vragen zijn over de school van uw kind(eren).

Of u nu een nieuwe ouder bent, of al even meedraait op school, toch kunnen er nog vragen zijn over de school van uw kind(eren). Stationsstraat 81 3370 Boutersem 016/73 34 29 www.godenotelaar.be email: directie.nobro@gmail.com bs.boutersem@gmail.com Belangrijke weetjes over onze school: Beste ouders, Of u nu een nieuwe ouder bent,

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Maarkedal, 3 september 2013

Maarkedal, 3 september 2013 Maarkedal, 3 september 2013 Aan alle ouders van onze leerlingen www.omerwattez.be Beste ouders, Uw kind is ingeschreven als regelmatige leerling in de Basisschool Omer Wattez. Wij stellen dit heel erg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Jeugdcentrum De Klinker organiseert heel wat leuke activiteiten in de vakanties voor kinderen en jongeren. Indien u inschrijft voor één van deze activiteiten

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle In opdracht van de school Don Bosco te Halle verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

BuBaO Ten Desselaer Klein Park Lovenjoel

BuBaO Ten Desselaer Klein Park Lovenjoel BuBaO Ten Desselaer Klein Park 4 3360 Lovenjoel 016 85 21 70 info@tendesselaer.be www.tendesselaer.be De eerste schooldag kunnen de kinderen vanaf 8.30 u. in de refter beneden terecht. Ouders, opvoeders

Nadere informatie

Ondergetekende, ouder van... (naam en voornaam)... (klas) verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet op school aanwezig was

Ondergetekende, ouder van... (naam en voornaam)... (klas) verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet op school aanwezig was AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 1 Ondergetekende, ouder van... AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 2 Ondergetekende, ouder van... AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 3 Ondergetekende, ouder van... AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 4 Ondergetekende, ouder

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 1 september 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Sint-Lutgardisbasisschool te

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2014 Basisscholen Drongen De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren een netoverschrijdende vakantieopvang. We organiseren in de 1 e week van de paasvakantie themaweken in samenwerking

Nadere informatie

Communicatie van en naar ouders

Communicatie van en naar ouders Communicatie van en naar ouders Schooljaar 2017-2019 De communicatie van en naar ouders Hieronder beschrijven we de mogelijke momenten en vormen van communicatie tussen ouders enerzijds en de school en

Nadere informatie

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016 Kriebelnieuws Maand september 2015 Start schooljaar Hallo iedereen, Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een leuke en ontspannende vakantie! Een nieuw schooljaar is gestart en we willen bij deze

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleiders of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleiders of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Infoboekje september 2016

Infoboekje september 2016 Infoboekje september 2016 Even stilstaan Jij bent een noot in onze muziek een stem in ons koor een instrument in ons orkest een woord in ons verhaal een letter in ons woord een foto in ons album een parel

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar INFOBROCHURE Kleuterschool Het Sprongetje Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar Koningin Astridlaan 91 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken AFSPRAKENNOTA 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1 Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn

Nadere informatie