Informatiebundel De 2 Meersen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebundel De 2 Meersen"

Transcriptie

1 Informatiebundel De 2 Meersen Schooljaar BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries Kalken 9230 Wetteren Tel.: 09 / Tel.: 09 / Fax: 09 / Fax: 09 /

2 Beste ouders Na een deugddoende vakantie staan we aan het begin van een nieuw schooljaar : een nieuwe uitdaging in een nieuwe leeromgeving voor onze kinderen. Het is voor ons onderwijsmensen een mooie opdracht om hen daarbij te mogen begeleiden en te helpen op de weg naar toekomstige volwassenheid. Samen met u, beste ouders, wil ik de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen ter harte nemen. Elk kind is uniek: eigenaardig maar evenwaardig en heeft evenveel rechten en plichten om te ontpoppen tot een eigen persoonlijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat onderwijs realiseren op maat van ieder kind en een leerklimaat realiseren waarin elk kind gelukkig kan vertoeven, niet enkel mijn streefdoel is maar dit van het ganse team. Wij willen dat onze ouders zich betrokken weten want betrokkenheid leidt tot tevredenheid. Informatie, communicatie en participatie zijn onze sleutelwoorden. Bewaar daarom deze bundel op een zorgvuldige plaats zodat u te allen tijde deze belangrijke info kunt raadplegen. Hebt u vragen neem gerust contact op met de school. Ik wens u en uw kind(eren) namens het hele schoolteam een leerrijk en geslaagd schooljaar toe. Aarzel niet ons te contacteren mocht u nog vragen hebben. Met vriendelijke groeten Anniq Patho Directeur Beste kinderen, Van harte welkom! Het schoolteam wenst jullie een fijn schooljaar toe! Samen gaan we opnieuw 10 maanden op pad en zo kunnen we verder bouwen aan een toffe, leerzame school! Vele groetjes, Juf Anniq

3 Schooluren BS De Zonnebloem Leefschool Eureka u u u u Pauze Pauze VOORMIDDAG u u (*) u 11u30 (kleuters) u u (lager) (**) Pauze Pauze NAMIDDAG u u u 14u30 (kleuters) u u (lager) Pauze Pauze u u u u (*) u op woensdag (**) 12 u op woensdag Leerlingen moeten vanaf het begin van het eerste lesuur op school aanwezig zijn. Indien een leerling (ook een kleuter) te laat in de klas aankomt, wordt dat vermeld in het aanwezigheidsregister en dienen de ouders zich desbetreffend te verantwoorden. Te veel laattijdige afwezigheden worden door het Ministerie van Onderwijs beschouwd als problematisch. Ouders die hun kind te laat brengen, mogen in geen geval de leerkracht storen. Wie een juf of meester wenst te spreken, kan dat na schooltijd of s morgens voor aanvang van de lessen. Wij vragen om de kleuterklassen te verlaten zodra de juffen in de klas komen. Voor de lagere klassen vragen wij aan de ouders om zich niet in de rijen te begeven. Ik richt een oproep naar de kleuterouders hun kind voor de schoolbel naar de school te brengen.

4 Contactgegevens Schoolsecretariaat : 09/ Bereikbaar via Smartschool (Voor BS De Zonnebloem wordt dit digitaal platform opgestart tijdens de 1 ste week van september) Directeur : Anniq Patho Bereikbaar via Smartschool Elke week zal ik 2 dagen aanwezig zijn op Leefschool Eureka. Deze dagen variëren van week tot week. Afspraken graag via het secretariaat of via Smartschool. In geval van nood op het nummer : Leefschool Eureka : Beleidsondersteuner : Nele Van Wesemael 09/ (voor administratieve zaken belt u naar het schoolsecretariaat) Opvang s morgens tussen 7u en 8u15 = 1,25 s middags = GRATIS s avonds tussen 16u en 17u = 1,25 17u en 18u = 1,25 Het 3de kind in het gezin is gratis. Woensdag : BS De Zonnebloem = 1,25 per begonnen uur; van 12u tot 18u Eureka = 1,25 per begonnen uur; van 12u15 tot 18u Om de veiligheid te garanderen vragen we met aandrang uw kind tot in de opvang te brengen en niet af te zetten aan de schoolpoort. De opvanggelden worden geregeld via de maandelijkse schoolfacturen. Extra voor BS De Zonnebloem: Kinderen die maar na 18u opgehaald worden kunnen naar de gemeentelijke opvang gevoerd worden. Gelieve er wel rekening mee te houden dat uw kinderen daar op voorhand moeten ingeschreven zijn. De gemeentelijke schoolopvang is ook open tijdens de schoolvakanties, pedagogische studiedagen, stakingen. Indien u op die dagen uw kinderen naar de opvang wilt brengen gelieve dan Mevr. Veerle Matthijs (telnr. 09/ ) te contacteren.

5 Extra voor Leefschool Eureka Tijdens pedagogische en facultatieve verlofdagen kunnen uw kinderen gebruik maken van de gemeentelijke opvang in Wetteren. Voor meer info kunt u terecht op het volgende nummer: 09/ Schoolrestaurant Ook dit schooljaar zal onze school samenwerken met de catering Benjamin Foods. De prijzen zijn: - Maaltijden: kleuters, 1 ste en 2 de leerjaar: 2,60 derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar: 3,10 soep: 0,50 Ouders die een maaltijd bestelden, dienen bij afwezigheid van hun kind de school voor u te verwittigen via 09/ , zo niet wordt de maaltijd aangerekend. Voor de leerlingen van Leefschool Eureka is annuleren via de leerkracht onmogelijk! Facturatie De school heeft ervoor gekozen uitsluitend met facturatie - eventueel: via domiciliëring - te werken. Facturen worden de eerste week van de daarop volgende maand meegegeven met uw zoon / dochter.! Opgelet voor de volgende belangrijke regelgeving! De facturen dienen binnen de 15 kalenderdagen te worden betaald. Indien bij nazicht van de boekhouding blijkt dat de factuur niet werd betaald op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten van 1% per maand worden aangerekend. Tevens zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% met een minimumbedrag van 50 euro worden aangerekend. De school is steeds bereid om samen met u een afbetalingsplan op te stellen indien de bedragen binnen de gestelde termijn niet kunnen vereffend worden. Maak daarvoor een afspraak met de directeur.

6 Schoolreglement Het vernieuwde schoolreglement kunt u raadplegen via de schoolwebsite, terug te vinden bij het onderdeel Praktisch. Indien u graag het schoolreglement op papier ontvangt, kunt u deze verkrijgen via het schoolsecretariaat. Jaarlijks dient u zich officieel akkoord te verklaren met het schoolreglement. Mogen we u vragen om ons zo snel mogelijk het formulier in bijlage terug te bezorgen via de klasleerkracht? Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen. De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. Toedienen van medicatie De leerkrachten mogen onder geen enkele voorwaarde medicatie toedienen zonder doktersvoorschrift. Deze regel zal strikt worden toegepast. Indien uw kind dus medicatie moet krijgen, dient u ons steeds een medisch attest te bezorgen! U kunt een modelformulier downloaden op de schoolwebsite, zie onderdeel Praktisch. U vindt dit document ook terug in bijlage. Kosteloos basisonderwijs Het is decretaal vastgelegd dat scholen geen bijdragen mogen aanrekenen voor kosten die verbonden zijn aan het behalen van de eindtermen of het nastreven van ontwikkelingsdoelen. Scholen organiseren ook heel wat activiteiten die het leren voor kinderen boeiender en aangenamer maken. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, zullen de scholen met een dubbele maximumfactuur werken. De bedragen van de maximumfacturen kunt u terugvinden in het schoolreglement. Binnen dit kader mogen de leerlingen van het lager onderwijs het schrijfgerei meenemen naar huis, maar dit schrijfgerei moet dagelijks terug meegebracht worden naar school. Bij verlies of vrijwillig stukmaken, moet dit opnieuw aangekocht worden door de ouders.

7 Busbijdrage bij klasactiviteiten Aantal km (H+T) Kostprijs Aantal km (H+T) Kostprijs -2 km gratis 2 km 20 km 0,5 euro/leerling 20 km 50 km 1 euro/lln + 50 km Volgens verbruik en werkuren (+ 100 km = externe busmaatschappij) Schooltoelagen Schooltoelagen worden ook toegekend aan kinderen uit het kleuter en lager onderwijs. Meer info vindt u via de website Indien u hulp nodig heeft voor het invullen van de toelage, kunt u steeds terecht op het schoolsecretariaat. Indien u deze ten laatste december aanvraagt, dan krijgt de school van de overheid ook een bijdrage waarmee zij de onderwijsomgeving voor de kinderen nog kan versterken. Afwezigheden/ Regelmatig schoolbezoek De minister van onderwijs heeft de regelgeving omtrent afwezigheden van leerplichtige kinderen vastgelegd in een omzendbrief. Mag ik vragen om de regelgeving daaromtrent eens aandachtig te lezen in het nieuwe schoolreglement. Indien er onduidelijkheden zijn, kan u altijd bij mij terecht voor bijkomende informatie. Voor de kleuters, die niet leerplichtig zijn, geldt deze regeling niet. Toch is het aangewezen dat ook zij elke dag naar school komen. Om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar lager onderwijs moet de leerling van de 3 de kleuterklas, die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopend schooljaar, minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn of de toelating hebben van de klassenraad. Vanaf 10 halve dagen onwettige afwezigheid bij leerplichtige kinderen zijn we als school genoodzaakt een dossier over te maken naar het CLB. De ouders zijn verplicht erop toe te zien dat hun kind vanaf het begin van de leerplicht regelmatig de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en activiteiten die in het leerplan voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd [bv. een vrijstelling voor zwemmen zal slechts worden toegestaan, indien er gewichtige medische redenen zijn die gestaafd worden door een medisch attest]. Leerlingen die niet aan één- of meerdaagse buitenschoolse activiteiten deelnemen

8 (bos-, zeeklassen,...) zijn gedurende die periode op school aanwezig. U kan de deelname van uw kind aan een extra- murosactiviteit weigeren door middel van een voorafgaandelijke kennisgeving ervan aan de directeur. In het kleuteronderwijs engageren de ouders zich ertoe dan hun kleuter in voldoende mate aanwezig is. Concreet betekent dit: - In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs drie jaar wordt moet die 150 halve schooldagen aanwezig zijn geweest, of 100 halve schooldagen indien de leerling na 31 december van hetzelfde schooljaar de leeftijd van drie jaar bereikt. - In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vier jaar oud wordt moet die 185 halve schooldagen aanwezig geweest zijn. - In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vijf jaar oud wordt moet die 220 halve schooldagen aanwezig geweest zijn. Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te behouden. Let op vanaf 02/09/2013 geldt de volgende wetgeving : Voortaan is ook een medisch attest noodzakelijk als wettiging van een afwezigheid die valt in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie (ook indien die vakantie, via afwijking, op een ander tijdstip zou worden georganiseerd.) Vakantie- en activiteitenkalender Vanaf dit schooljaar staat de schoolkalender digitaal op Smartschool. Deze wordt niet meer in bijlage geprint. Indien je wenst kan je deze zelf afdrukken. Op de infoavond (De Zonnebloem) of 1 ste leefgroepvergadering (Eureka) wordt de werkwijze hiervan toegelicht. Turnkledij / Zwemkledij Voor de leerlingen van de lagere school is het dragen van turnkledij in de lessen lichamelijke opvoeding verplicht. BS De Zonnebloem T-shirt met logo, blauw broekje, witte kousen en turnpantoffels Het T-shirt en het broekje moet je via de school aankopen. - T-shirt = 7 euro - Broekje = 7 euro Leefschool Eureka T-shirt met logo, zwarte short, kousen en turnpantoffels of sportschoenen zijn verplicht. Het T-shirt moet je kopen via de school. Er zijn nieuwe T-shirts gedrukt door de

9 school. De turnshirts van Campus Kompas mag nog 1 schooljaar gedragen worden. Uiteraard bent u steeds vrij een nieuw T-shirt aan te kopen. Het tarief is : - T-shirt met het nieuwe logo = 7 euro Kinderen wiens truitje (of broekje voor BS de Zonnebloem) te klein geworden is kunnen eender welk moment via het schoolsecretariaat een groter truitje of broekje aankopen. Het is wenselijk om in de turnkledij de naam aan te brengen om bij verlies ervan alle discussie te vermijden. De turnkledij wordt in een turnzak opgeborgen. Regelmatig wassen van kledij en reinigen van de turnpantoffels is aan te bevelen. Het kan altijd dat men door omstandigheden zijn/haar turnkledij vergeten is. Wie er echter een gewoonte van maakt of twee opeenvolgende weken niet in orde is, krijgt een sanctie. Een doktersattest is vereist om te worden ontslagen van turn- of zwemlessen. Zwemmen Iedere maand gaan de kinderen vanaf de 3 ste kleuterklas(bs De Zonnebloem) en leefgroep II (Leefschool Eureka) zwemmen in het Stedelijk Zwembad De Warande te Wetteren. De ouders van onze kleuters die graag een handje toesteken bij het aan- en uitkleden zijn welkom. Opgelet!!! : een boxershort is geen zwembroek en wordt niet meer toegelaten. Voortaan dragen de lagere schoolkinderen een badmuts tijdens het zwemmen. Deze dien je aan te kopen via de school. - Badmuts = prijs wordt later meegedeeld Data zwemmen: zie activiteitenkalender, terug te vinden op Smartschool Levensbeschouwelijke vakken De keuze van een levensbeschouwelijk vak vanaf het eerste leerjaar wordt uitdrukkelijk aangegeven op een keuzeformulier en ondertekend. Deze verklaring wordt binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf 1 september afgegeven aan de klastitularis of directeur. Ze kan ook onmiddellijk ingevuld worden bij de inschrijving in de school. De keuzeverklaring geldt in beginsel voor de ganse duur van het lager onderwijs. De keuze kan evenwel bij het begin van elk schooljaar gewijzigd worden indien men er schriftelijk om verzoekt binnen de 1 ste 8 kalenderdagen van september. De ouders van nieuwe leerlingen en de ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar die voor het eerst een keuze maken krijgen van de klastitularis het keuzeformulier bezorgd. Gelieve het ten spoedigste in te vullen. Ouders die meer info willen i.v.m. de mogelijke keuzes, nemen contact op met de school.

10 Schoolverzekering Alle kinderen worden kosteloos verzekerd tegen ongevallen die op school of op weg van en naar de school gebeuren. Wat te doen bij ongeval? Op school gebeurd en vastgesteld: nog dezelfde avond de meegekregen verzekeringsformulieren door de dokter laten invullen en de volgende dag afgeven op school. Op school gebeurd en thuis vastgesteld: verzekeringsformulieren vragen op het secretariaat, door de dokter laten invullen en zo vlug mogelijk terugbezorgen. Na tussenkomst van de mutualiteit wordt het saldo van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij ETHIAS terugbetaald, mits afgifte van de betaalde rekeningen. Materiële schade aan kledij, bril wordt niet door de verzekering gedekt. *Uitstappen autovervoer verzekering Een aantal verduidelijkingen wat de verzekering betreft bij het vervoeren van leerlingen door vrijwillige ouders en leerkrachten in hun eigen voertuigen: Normaal gezien is alles wat onder de wetgeving van automobielverzekeringen valt uitgesloten uit de polissen met Ethias (BA en RB). Wat lichamelijke schade betreft tijdens het vervoer van leerlingen door vrijwillige ouders en leerkrachten in hun eigen voertuigen geldt het volgende: Leerlingen vallen onder de wetgeving van de zwakke weggebruiker en zijn dus voor lichamelijke en morele schade gedekt door de autoverzekering van de bestuurder (vrijwillige ouder of leerkracht met eigen voertuig). Leerkrachten die inzittend zouden zijn bij een vrijwillige ouder zijn in eerste instantie gedekt door de arbeidsongevallenverzekering voor lichamelijke schade en aanvullend door de autoverzekering van de bestuurder (geen morele schade) Leerkrachten die leerlingen vervoeren in hun eigen voertuig zijn voor materiële schade aan hun voertuig gedekt door de aanvullende polis omnium dienstverplaatsing, na uitkering door hun eigen verzekering (eerst wordt hun eigen verzekering aangesproken en aanvullend zal Ethias de schade betalen die niet gedekt is door de eigen verzekering) en wat lichamelijke schade betreft vallen zij onder de polis arbeidsongevallen tijdens de diensturen of bij verplaatsingen in opdracht van de school. De ouders die leerlingen vervoeren in hun eigen voertuig zijn volledig gedekt voor lichamelijke schade door hun eigen bestuurdersverzekering indien ze dit hebben (is een bijkomende verzekering die lang niet iedereen heeft!). Indien zij die verzekering niet hebben zijn zij gedekt door Ethias

11 voor lichamelijke schade (NIET als zij enkel hun eigen kind vervoeren!!!! -- dan komt het neer op privévervoer!!!). Bij materiële schade komt Ethias NIET tussen!! Een medische keuring is niet nodig (enkel voor vervoer van meer dan 8 personen / buschauffeurs). Belangrijk hierbij is dus na te gaan of de verzekering van de vrijwillige ouders / leerkrachten in orde is en of zij eventueel voor eigen lichamelijke schade een aparte bestuurdersverzekering hebben aangegaan! Heen- en weerschrift / Schoolagenda Het heen- en weerschriftje informeert de ouders over de thematische activiteiten die in de kleuterklas aan de orde zijn. Het is tevens een instrument om te communiceren met de juf. In de lagere school is de agenda een communicatiemiddel tussen school en ouders. Wij vragen de ouders dagelijks kennis te nemen van de schoolagenda en hem minstens eenmaal per week te ondertekenen. Zodoende blijft u op de hoogte van het werk in de klas en het reilen en zeilen in de school. Klasblog / Smartschool Naast de heen- en weerschriften en de schoolagenda s zijn de klasblogs een grote bron van informatie. Naast de algemene informatie vind je daarop ook via foto- en tekstmateriaal feedback over de didactische activiteiten die in de klas gebeurden. De school is gestart met een digitaal communicatieplatform Smartschool. Op die manier kan de school niet enkel vlot communiceren met u als ouder, maar ook kan de school en de oudervereniging u op een vlotte manier informatie verschaffen. Enkel indien u niet beschikt over internetmogelijkheden, kunt u gebruik maken van papieren versies. Zo proberen we zorg te dragen voor onze natuur. Meer info hierover wordt gegeven op de 1 ste leefgroepvergadering (Eureka) en de infoavond (De Zonnebloem). Gezondheidsbeleid Een gezonde leefstijl met goede eetgewoonten en voldoende beweging worden best van jongs af aangeleerd. Daarom is het voor ons, als school, een uitdaging om hierbij een handje te helpen. Gezondheidseducatie is niet voldoende om kinderen te laten kiezen voor een gezonde leefstijl. Dat kinderen gezonde keuzes maken moet voor de hand liggen. Goed begonnen, is half gewonnen! Vandaar dat het maken van afspraken heel

12 belangrijk is. Ik fris de gezondheidsafspraken even op: - prikdranken en snoep zijn verboden. - In de voormiddag worden geen koeken gegeten. - Geen snoep als verjaardagstraktatie. - Water drinken in de klas is toegestaan : elk kind brengt zijn eigen drinkbeker / waterflesje mee. In de klas is gratis leidingwater ter beschikking. Tutti Frutti We gaan ook dit jaar de leerlingen de kans bieden om wekelijks een stuk fruit te eten op school. U ontvangt hierover later meer informatie. De verantwoordelijke leerkrachten zijn juf Annelies (De Zonnebloem) en juf Nele (Eureka). Gezondheid en hygiëne LUIZEN! In alle scholen komen ze voor. Wilt u ons onmiddellijk verwittigen? Wij verwachten dat alle ouders met regelmaat het haar van hun kind nakijken en behandelen. Bij de meldingen van aanwezigheid van hoofdluizen worden de leerlingen aan een verplichte controle onderworpen. Via de schoolwebsite staat de procedure van de Natkammethode duidelijk uitgelegd, bij onderdeel Praktisch. Een besmettelijke kinderziekte? Verwittig de school. Als uw kind gezondheidsproblemen heeft, is het wenselijk de school in te lichten. Medicatie : Op school wordt geen medicatie toegediend aan de kinderen, tenzij in uiterst dringende noodzakelijkheid op basis van een doktersvoorschrift met vermelding van duidelijke instructies. Medicatiefiche in bijlage 3 dient te worden ingevuld. Rookverbod Binnen leerplichtonderwijs geldt vanaf 01/09/08 een algemeen rookverbod op het volledige schooldomein. Met drang vraag ik om deze wet te respecteren en bij het brengen en ophalen van uw kind(eren) het roken te laten. Veiligheid De leerlingen van BS De Zonnebloem kunnen via de school hesjes aankopen. De eenheidsprijs is 5 euro.

13 Personeelsformatie BS De Zonnebloem KLEUTERKLAS TITULARIS Peuterklas / K1 (*) Nathalie De Clercq (peuters) Nathalie Van Raemdonck + Nathalie Van Raemdonck : * kleuterturnen * extra zorg in de klas (K1) K2 Tessa De Saedeleer + Nathalie Van Raemdonck: * kleuterturnen *extra zorg in de klas K3 Stefanie De Pauw + Jolien Baeyens : * kleuterturnen + Nathalie Van Raemdonck : *extra zorg in de klas (*) Naarmate nieuwe peuters instappen in de loop van het schooljaar, zal juf Nathalie De Clercq de enige juf worden van de 1 ste peuterklas en zal de peuter- en 1 ste kleuterklas voltijds gesplitst zijn. Juf Nathalie Van Raemdonck blijft dan klasjuf van de 1 ste kleuterklas. L1 L2 L3-L4 L5-L6 LAGERE KLAS TITULARIS Sylvia Rogiers (25 lestijden) Annelies Steyaert (25 lestijden) Jolien Baeyens (L3 = 16 lestijden) Katy Vandenbulcke (L4 = 21 lestijden) Elke Braeckman (25 lestijden) + Nathalie De Clercq : *extra zorg in de klas (6,5u) + Katy Vandenbulcke *extra zorg in de klas (4u) + Ann Hertens: *1u extra zorg + Jolien Baeyens: *12u ontdubbeling voor wiskunde/ Nederlands *1 LT extra Zorg in L3-L4 *3u MV + Ann Hertens: *3u ontdubbeling voor Frans *1u extra zorg Leren Leren L1 L6 Esther Schack Lichamelijke Opvoeding Juf Ann, bijgestaan door mijzelf, neemt de Gokbegeleiding en Zorg onder haar hoede. Wij zullen onze expertise ten dienste stellen van de kinderen met leer- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden. Samen gaan wij voor onderwijs op maat voor elk kind. Sofie Verbrugghe werd als ICT-coördinator aangesteld. Haar deskundigheid is een garantie voor de integratie van de informatie- en communicatietechnologie in de klaspraktijk.

14 Tenslotte wil ik u laten kennismaken met de bijzondere leermeesters levensbeschouwelijke vakken: KLAS TITULARIS Rooms-Katholieke Ann De Bruycker 1 ste, 2 de en 3 de graad Godsdienst Niet-confessionele zedenleer Marleen Van Hove 1 ste, 2 de en 3 de graad Protestants-Evangelische Sharon Reckem 1 ste, 2 de en 3 de graad godsdienst Islamitische godsdienst Hafsa Boughalab 1 ste graad 2 de graad Keuken Opvang Onderhoud Bus Vera Claus Martine Helleputte Patricia Bracke - Janot Rots Nadine Rasschaert Leefschool Eureka Omdat ik als directeur minder aanwezig ben op leefschool Eureka, zal Nele Van Wesemael als beleidsondersteuner 8u ter uwer beschikking zijn voor vragen, problemen, KLEUTERKLAS TITULARIS Leefgroep I Petra Vion Veerle Vercammen : * kleuterturnen Leefgroep II Ilse De Gusseme - Veerle Vercammen : * kleuterturnen * 11u extra zorg in de klas - Kinderverzorgsters Veerle Berckmoes en Wendy Van Damme : *11u extra hulp in de klas LAGERE KLAS TITULARIS Leefgroep III, niveau 1 Celine Deseyn Project, MV en LO samen met niveau 2 1 LT Extra zorg Nico Leefgroep III, niveau 2 Nele Van Wesemael voor wiskunde, Nederlands + Celine Deseyn : *Project, MV en LO samen met niveau 1 Leefgroep IV Nico De Ridder + Esther Schack : *12LT extra zorg in de klas. + 1 LT extra zorg Carina Leefgroep V Carina Canipel + Ann Hertens : * 3LT ontdubbeling voor Frans * 1LT extra zorg Leren Leren

15 in de klas Juf Ann, bijgestaan door Nele en mijzelf, neemt de Zorg onder haar hoede. Wij zullen onze expertise ten dienst stellen van de kinderen met leer- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden. Samen gaan wij voor onderwijs op maat voor elk kind. Sofie Verbrugghe blijft als ICT-coördinator aangesteld. Haar deskundigheid is een garantie voor de integratie van de informatie- en communicatietechnologie in en buiten de klaspraktijk. Tenslotte wil ik u laten kennismaken met de bijzondere leermeesters levensbeschouwelijke vakken: KLAS TITULARIS Rooms-Katholieke Veerle Nijs 1 ste, 2 de en 3 de graad Godsdienst Niet-confessionele zedenleer Marleen Van Hove 1 ste, 2 de en 3 de graad Islamitische Godsdienst Hafsa Boughalab 1 ste graad Keuken Opvang Onderhoud Bus Marie-Jeanne De Landtsheer Janot Rots Nadine Rasschaert Busvervoer De Zonnebloem De uurregeling van vorig schooljaar blijft voorlopig hetzelfde. Mag ik vragen deze te respecteren. Daarbij dient u ermee rekening te houden dat deze 10 min voor en 10 minuten na het afgesproken uren kunnen schommelen. Indien er in de komende dagen aanpassingen dienen te gebeuren zal de nieuwe regeling tijdig meegedeeld worden. Eureka Kinderen die in Laarne, Kalken of Overmere wonen kunnen gebruik maken van de schoolbus tijdens de ochtend en avondrit, afhankelijk van de vrije plaatsen. Neem daarvoor contact op met het schoolsecretariaat. Algemeen Op het einde van elke maand wordt de busbijdrage gefactureerd. De kleuters rijden gratis binnen de rijzone. Voor de kinderen die alle dagen gebruik maken van de bus is het busabonnement het voordeligst. Voor de leerlingen die vervoerskosten betalen gelden de tarieven van de vervoermaatschappij De Lijn: - Abonnementen Maandabonnement: 23,60 Driemaandelijks abonnement: 67 Jaarabonnement: 183

16 - Lijnkaarten De prijs wordt bepaald volgens het aantal zones (afstand) en het aantal ritten. Aantal zones: Prijs per rit: 1 of 2 0,80 3 1,40 De maandelijkse bijdrage dient tijdig betaald te worden. Na 2 maanden achterstallige betaling zal uw kind niet meer van de bus kunnen gebruik maken, tenzij anders beslist na overleg met de directeur. Het is vanzelfsprekend dat in het belang van ieders veiligheid de leerlingen zich correct horen te gedragen op de bus. Omwille van de hygiëne wordt op de bus ook niet gegeten of gedronken. Ik verwacht ook respect voor de zetelbekleding en het voertuig. Leerlingen die zich niet houden aan deze afspraken zullen geen gebruik meer kunnen maken van de schoolbus. U zal deze week een busreglement ter ondertekening ontvangen. Het gebeurt regelmatig dat de schoolbus tevergeefs leerlingen gaat ophalen omdat men de school niet verwittigt dat ze ziek zijn of zelf gebracht zullen worden. In een tijd van besparingen begrijpt u dat we zuinig moeten omspringen met de financiële middelen en de tijdinvestering van het personeel. De school kan zich geen tijdsverlies en nodeloze ritten veroorloven. Mag ik vragen daarmee rekening te houden en de buschauffeur niet voor een gesloten deur te laten staan. Verwittig tijdig de buschauffeur op het nr. 0478/ (tussen 7u en 8u30) en via de schooltelefoon vanaf 08u30.!!!!!!!! Belangrijke afspraak!!!!!!!! Door het grote aantal kinderen die opgehaald worden, moet iedereen op tijd buiten staan. Het volgende stappenplan wordt daarbij gehanteerd indien uw kind niet klaar staat: - De 1 ste keer claxonneert de bus. - De 2 de keer claxonneert de bus maar komt er eveneens een nota van de directie. - De 3 de keer rijdt de bus verder als uw kind niet klaar staat. Dit stappenplan zal nauwgezet gevolgd worden. Varia - Tijdens ouderavonden en feesten zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. Ik vestig er de aandacht op dat het schoolreglement ook op die momenten van toepassing is. - Het gebruik van een Gsm-toestel door de leerlingen is op school niet toegelaten.

17 De leerlingen mogen dus op school geen mobiele telefoon in hun bezit hebben, tenzij ouders schriftelijk toestemming geven via de agenda om deze op de heenen terugweg van de school bij zich te houden. In dat laatste geval blijft de GSM in de boekentas en staat deze uit. Zoniet wordt deze bewaard op het bureel van de directeur. Na meerdere malen volgt een sanctie. - Gevaarlijke en dure voorwerpen: radio s, MP3-speler, I-pod, messen, cutters, waterpistolen zijn verboden. Verlies, diefstal en beschadiging worden bijgevolg niet vergoed door de school. - Het gebeurt regelmatig dat wij ouders niet kunnen bereiken omdat een GSMnummer niet meer in gebruik is. Breng de school onmiddellijk op de hoogte van een adresverandering of wijziging van GSM of telefoonnummer. Maak er geen gewoonte van om met de leerkrachten te praten als het reeds gebeld is. Dat kan best na de lessen. Bijlagen: belangrijk! Bijlage : Pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september 2014 Gelieve dit document in te vullen en terug te bezorgen aan de klasleerkracht van uw kind. Dit document is nodig voor een geldige inschrijving op school. Bijlage : Afzonderlijk document: ziekte, ongeval en toedienen van medicatie Gelieve dit document indien nodig door de arts te laten invullen. Bijlage : Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal - Toestemming om beeldmateriaal te maken en te publiceren Gelieve dit document in te vullen en terug te bezorgen aan de klasleerkracht van uw kind. Afwezigheidsattesten (lagere afdeling en leerplichtige kleuters) In de agenda van uw kind vindt u enkele strookjes terug. Gelieve uitsluitend deze strookjes te gebruiken om korte afwezigheden te verantwoorden.

18 VERKLARING VOOR AKKOORD met het schoolreglement Ik, ondergetekende,, drager van het ouderlijk gezag over uit (klas) verklaar dat de tekst SCHOOLREGLEMENT van De 2 Meersen, met onderstaand addendum, mij ter ondertekening voor akkoord werd voorgelegd. Deze tekst staat afgedrukt in de schoolagenda* en wordt ondertekend. Addendum bij hoofdstuk 2, 4 omtrent afwezigheden: Voortaan is ook een medisch attest noodzakelijk als wettiging van een afwezigheid die valt in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie (ook indien die vakantie, via afwijking, op een ander tijdstip zou worden georganiseerd) Ik verklaar mij volledig akkoord met dit schoolreglement. Datum:. Handtekening ouders, * Een digitale versie van het schoolreglement is raadpleegbaar op de schoolwebsite.

19 Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal Toestemming om beeldmateriaal te maken en te publiceren De 2 Meersen De 2 Meersen BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries Kalken 9230 Wetteren 01 september 2014 Beste ouder(s) Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg foto s, video- of televisieopnames van leerlingen maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Deze kunnen gebuikt worden als illustratie in een GO! publicatie. Deze publicatie kan worden uitgegeven voor een ruimer publiek. Door dit document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming. Waarvoor dank. Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan overeenkomstig de privacywet. Met vriendelijke groeten, Anniq Patho directeur Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar vanaf 1 september beelden/foto s van..[naam van de leerling] te maken. Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar vanaf 1 september beelden/foto s van [naam van de leerling] te publiceren op de website of schoolkrant of folder of in een GO! publicatie en uit te geven voor een ruimer publiek dus ook voor lezers die niet onmiddellijk verbonden zijn aan de school. Datum Handtekening ouder

20 Afzonderlijk document: ziekte, ongeval en toedienen van medicatie Beste ouder(s) De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om medicatie op school toe te dienen. Daarom hadden wij daarover graag de volgende afspraken gemaakt: vermijd zoveel mogelijk dat er medicatie op school moet worden toegediend is dit toch absoluut nodig, dan vragen wij u om onderstaand attest door de behandelende arts te laten invullen en ons te bezorgen het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die de leerling kan ondervinden nadat de medicatie correct op school is toegediend. Met vriendelijke groet, Anniq Patho Directeur Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school* Naam van de leerling:... Naam van de medicatie:... Dosis: Toedieningswijze: Tijdstip van toediening: Periode van toediening: van... tot.. [ datum ] Bewaringswijze van het geneesmiddel: Tijdstip van toediening op school: Stempel en handtekening arts Handtekening ouder(s) *Indien het gaat om een tijdelijke ziekte waarbij de voorgeschreven medicatie in een welomschreven periode nodig is, kunt u als ouder dit attest uitzonderlijk zelf invullen en ligt de verantwoordelijkheid bij u.

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Inhoud Poolen 3 Wat is poolen? 3 Wie kan poolen? 3 Wie kan een pool begeleiden? 3 Wanneer poolen? 3 Wat zijn voordelen van poolen?

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Afspraken Topsportschool Volleybal

Afspraken Topsportschool Volleybal Afspraken Topsportschool Volleybal Deze afspraken weerspiegelen onze normen en waarden die cruciaal zijn voor de werking van de topsportschool Vilvoorde. Elke leerling-topsporter engageert zich om deze

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Aanwezig: Gilberte Muls (Schepen van onderwijs) Marijke Sué (gecoöpteerd lid) Karin Bunckens (directie Linden-Binkom) Marina Tuyls (leerkracht Binkom) Els Pauwels (leerkracht

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2011 HANDLEIDING 1 ALGEMENE INFORMATIE Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Centrum voor dataverzameling Enquêtes bij burgers Simón Bolívarlaan 30-1000 Brussel http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN

Nadere informatie

Bijlagen bij het schoolreglement. Afdeling Mariasteen

Bijlagen bij het schoolreglement. Afdeling Mariasteen Onze - Lieve - Vrouwecollege basisschool Lijsterbeslaan 5 / Assisiëlaan tel 059/70 99 15 fax 059/80 01 59 e-mail: collegelijsterbeslaan@skynet.be Bijlagen bij het schoolreglement. Afdeling Mariasteen 1

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie