Het Schoonenberg HoorZeker Pakket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Schoonenberg HoorZeker Pakket"

Transcriptie

1 Het Schoonenberg HoorZeker Pakket Algemene voorwaarden 5 jaar / SB Algemene voorwaarden_5 jaar_16 pag.indd :19

2 Algemene Voorwaarden HoorZeker Pakket DEEL I - Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Aon Het onderdeel van Aon Groep Nederland C.V. dat heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de verzekeringsdekking. 1.2 Verzekeraar HDI-Gerling Verzekeringen N.V., zij is geregistreerd als financieel dienstverlener bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer Klant/Verzekerde De eigenaar van het Hoortoestel, die dat toestel heeft aangeschaft bij Schoonenberg Hoorcomfort B.V., wiens persoonlijke gegevens zijn vermeld op het aankoopbewijs, tevens de persoon die het HoorZeker Pakket heeft gesloten. 1.4 Schoonenberg Hoorcomfort B.V. Schoonenberg Hoorcomfort B.V. of een dochter- of zustervennootschap van Schoonenberg Hoorcomfort B.V., geregistreerd onder KvK nummer , die gerechtigd is om onder die naam handel te drijven. 1.5 Hoortoestel (I) Het op de HoorZeker Pas vermelde Hoortoestel (inclusief eventueel oorstukje of oorschaaltje, luidsprekers, alsmede overige zich op of aan het oor bevindende onderdelen van het Hoortoestel), dat de Klant/Verzekerde heeft aangeschaft bij Schoonenberg Hoorcomfort B.V. en waarvoor de Klant/Verzekerde het HoorZeker Pakket heeft afgesloten en de Prijs heeft betaald, alsmede (II) ieder vervangend Hoortoestel dat Schoonenberg Hoorcomfort B.V. op grond van de algemene voorwaarden van het HoorZeker Pakket aan de Klant/Verzekerde heeft verstrekt. 1.6 HoorZeker Pakket Alle in deze algemene voorwaarden beschreven rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de Klant/Verzekerde jegens Schoonenberg Hoorcomfort B.V. dan wel jegens Verzekeraar. Het HoorZeker Pakket bestaat uit: Hoortoestelbatterijtjes; Een batterijkit bestaande uit magneetpen, batterijtester en batterijhouder; Een drybox; Een reinigingsset; Een Verzekering. 1.7 Verzekeringscertificaat Bewijs van verzekering van het Hoortoestel tegen beschadiging, verlies en diefstal, die deel uitmaakt van het HoorZeker Pakket, en waarop de voorwaarden als omschreven in Deel III van deze algemene voorwaarden specifiek van toepassing zijn. 1.8 Accessoires Alle in de winkels van Schoonenberg Hoorcomfort B.V. als zodanig aangemerkte aangeboden artikelen, met uitzondering van het Hoortoestel. 1.9 HoorZeker Pas De pas die aan de Klant/Verzekerde is verstrekt ten blijke van zijn deelnemerschap aan het HoorZeker Pakket. Tevens bewijs van de Verzekering. Op de HoorZeker Pas is het type Hoortoestel vermeld. De HoorZeker Pas staat op naam van de Klant/Verzekerde Prijs De prijs die de Klant/Verzekerde betaalt voor het HoorZeker Pakket, inclusief de premie voor de verzekeringsdekking SB Algemene voorwaarden_5 jaar_16 pag.indd :19

3 DEEL II - Algemene bepalingen en servicepakket Artikel 2. Ingangsdatum De ingangsdatum van het HoorZeker Pakket is de aankoopdatum van het Hoortoestel als vermeld op het aankoopbewijs. Artikel 3. Aanschafmogelijkheid HoorZeker Pakket Het HoorZeker Pakket kan tot uiterlijk 6 maanden na de aankoopdatum van het Hoortoestel worden aangeschaft. Indien het HoorZeker Pakket niet direct bij aankoop van het Hoortoestel wordt aangeschaft, behoudt Schoonenberg Hoorcomfort B.V. zich het recht voor het Hoortoestel, alsmede het bijbehorende aankoopbewijs, eerst te inspecteren. De ingangsdatum van de Verzekering wordt in dat geval ook op de aankoopdatum van het Hoortoestel gesteld. Eventuele schade ontstaan of opgetreden als gevolg van een oorzaak gelegen tussen de aankoopdatum van het Hoortoestel en de datum van aanschaf van het HoorZeker Pakket wordt in dat geval niet vergoed. Artikel 4. Looptijd en einde 4.1 Looptijd De looptijd van het HoorZeker Pakket is 5 jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum. 4.2 Einde Na 5 jaar eindigt het HoorZeker Pakket. Er is geen mogelijkheid om de looptijd van het HoorZeker Pakket te verlengen. 4.3 Geen tussentijdse opzegging Het recht op tussentijdse opzegging is uitgesloten. 4.4 Restitutie van de Prijs Bij de beëindiging van de dekking conform art. 4.2 sub a. en b. van de Algemene voorwaarden HoorZeker Pakket vindt geen restitutie van de Prijs plaats. 4.5 Restitutie van de Prijs bij overlijden Bij overlijden van de Klant/Verzekerde kan er restitutie van de Prijs door de erfgena(a)m(en) worden aangevraagd. Het totale restitutiebedrag voor het HoorZeker pakket bedraagt: 105,- per Hoortoestel, bij overlijden in het eerste jaar te rekenen vanaf de ingangsdatum van het HoorZeker Pakket; 105,- per Hoortoestel, bij overlijden in het tweede jaar te rekenen vanaf de ingangsdatum van het HoorZeker Pakket; 27,50 per Hoortoestel, bij overlijden in het derde jaar te rekenen vanaf de ingangsdatum van het HoorZeker Pakket; 27,50 per Hoortoestel, bij overlijden in het vierde jaar te rekenen vanaf de ingangsdatum van het HoorZeker Pakket; 0,- per Hoortoestel, bij overlijden in het vijfde jaar of later te rekenen vanaf de ingangsdatum van het HoorZeker Pakket. In aanvulling op het bepaalde in art 4.1 eindigt de dekking van rechtswege ten aanzien van de Klant/Verzekerde als volgt: a. Bij afloop van de periode van 5 jaar; b. Zodra de Klant/Verzekerde geen eigenaar meer is van het Hoortoestel; c. Bij overlijden van de Klant/Verzekerde SB Algemene voorwaarden_5 jaar_16 pag.indd :19

4 De documenten die ingediend moeten worden bij een verzoek tot restitutie zijn: a. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, deze is te verkrijgen via: b. Een kopie overlijdensakte van de Klant/Verzekerde; c. Een kopie legitimatiebewijs van de erfgena(a)m(en). Een verzoek tot restitutie van de Prijs kan worden ingediend via: Online: Per post: Schoonenberg Hoorcomfort Tav. Restitutie HoorZeker Pakket Postbus AR Dordrecht Binnen 30 dagen na goedkeuring van de aanvraag zal het restitutiebedrag worden uitgekeerd. 4.6 Termijn restitutie van de Prijs bij overlijden Indien de Klant/Verzekerde overlijdt kan/kunnen de erfgena(a)m(en) het HoorZeker Pakket opzeggen en restitutie van de Prijs vorderen binnen 9 maanden nadat zij met dit overlijden bekend zijn geworden. Daarna worden opzegverzoeken en prijsrestitutieverzoeken niet meer in behandeling genomen. Artikel 5. Prijs De Prijs van het HoorZeker Pakket bedraagt: 299,- voor het eerste Hoortoestel, inclusief (assurantie/omzet)belasting; 199,- voor het tweede Hoortoestel, inclusief (assurantie/omzet)belasting. Artikel 6. Batterijen of accu s en reinigingsdoekjes Als onderdeel van het HoorZeker Pakket heeft de Klant/Verzekerde gedurende de looptijd recht op batterijen of accu s en reinigingsdoekjes, die de Klant/Verzekerde zal ontvangen op het door hem opgegeven adres. Per jaar ontvangt de Klant/ Verzekerde 48 batterijen per Hoortoestel en 90 reinigingsdoekjes. Voor de eerste 2 jaar worden de producten direct bij aanschaf van het HoorZeker Pakket geleverd. Artikel 7. Extra producten Bij aanschaf van het HoorZeker Pakket ontvangt de Klant/Verzekerde eenmalig de volgende producten: Batterijkit: bestaande uit magneetpen, batterijtester en batterijhouder; Drybox; Reinigingsset. DEEL III - Verzekering tegen beschadiging, verlies en diefstal Artikel 8. Looptijd en einde 8.1 Ingangsdatum De verzekeringsdekking gaat in op de aanschafdatum van het HoorZeker Pakket, mits de Prijs is betaald. Als de Prijs niet voor de ingangsdatum is ontvangen, gaat de dekking in zodra de Verzekeraar/Schoonenberg Hoorcomfort B.V. de Prijs heeft ontvangen. Wordt de Prijs niet binnen 14 dagen betaald nadat deze verschuldigd is, dan is er geen dekking onder de Verzekering. 8.2 Looptijd De looptijd van het HoorZeker Pakket is 5 jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum van het HoorZeker Pakket. 8.3 Bedenktijd Indien de klant gebruik maakt van de bedenktijd van 14 dagen na aanschaf en toch niet het Hoorzeker Pakket wil afsluiten, dan biedt de verzekering geen dekking voor eventuele schades. 8.4 Einde Na 5 jaar eindigt de Verzekering. Voorts eindigt de Verzekering direct bij het overlijden van de Klant/Verzekerde. Er is geen mogelijkheid de Verzekering te verlengen SB Algemene voorwaarden_5 jaar_16 pag.indd :19

5 Artikel 9. Verzekeringsgebied Er is een wereldwijde verzekeringsdekking. Artikel 10. Omschrijving van de verzekeringsdekking 10.1 Omvang van de dekking Het Hoortoestel wordt verzekerd tegen de gebeurtenissen als hierna genoemd. Er is verzekeringsdekking voor een onbeperkt aantal schaden, tenzij er sprake is van een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de Klant/Verzekerde. a. Verlies: het verlies of totaal verloren gaan van het Hoortoestel. b. Diefstal: het heimelijk of met geweld wederrechtelijk wegnemen door derden van het Hoortoestel. c. Beschadiging: een gehele of gedeeltelijke materiële beschadiging van het Hoortoestel, waardoor het Hoortoestel niet meer te gebruiken is Uitsluitingen Van de verzekeringsdekking is uitgesloten beschadiging, verlies of diefstal: a. Van uitsluitend het oorstukje, het oorschaaltje of overige zich op of aan het oor bevindende onderdelen van het Hoortoestel; b. Van accessoires; c. Ten gevolge van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid ter voorkoming ervan, van onachtzaam gebruik of van nalatigheid; d. Als gevolg van opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van Klant/Verzekerde, of van derden met goedvinden van Klant/Verzekerde; e. Veroorzaakt door of ontstaan uit molest. Onder molest is/zijn te verstaan: gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties; burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van een zelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is; georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag; binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde plaatselijke geweldda dige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat; oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag; muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn Schaderegeling bij terrorismeschade a. De Verzekeraar heeft zich voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Op de regeling van terrorismeschade is een uitkeringsprotocol van toepassing. Een afschrift van de volledige tekst van het uitkeringsprotocol is verkrijgbaar op de website b. Bij schade als gevolg van gebeurtenissen die (direct of indirect) verband houden met: I. terrorisme (onder meer gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen) en preventieve maatregelen (van overheidswege en/ of door verzekerde(n) en/of door derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken; of SB Algemene voorwaarden_5 jaar_16 pag.indd :19

6 II. handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve maatregelen geldt dat de schadevergoeding door de Verzekeraar kan worden beperkt tot het bedrag van de uitkering die de Verzekeraar, overeenkomstig de toepassing van het uitkeringsprotocol, ontvangt van de NHT. De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. Op vergoeding kan niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na deze beslissing en de bekendmaking van het bedrag van de vergoeding. c. Elk recht op schadevergoeding of uitkering vervalt als de melding van de schade niet is gedaan binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een terrorismeschade. Artikel 11. Verplichtingen in geval van beschadiging, verlies of diefstal 11.1 Algemene verplichtingen Zodra Klant/Verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor Verzekeraar een uitkeringsverplichting kan inhouden is hij verplicht: a. Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is die gebeurtenis via Schoonenberg Hoorcomfort B.V. aan Verzekeraar te melden; b. Binnen redelijke termijn alle gegevens en bescheiden te verstrekken, welke van belang zijn om de vergoedingsplicht te beoordelen; c. Desverlangd een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade aan Schoonenberg Hoorcomfort B.V. te overleggen; d. Zijn volle medewerking te verlenen aan de schaderegeling en alles na te laten wat de belangen van Verzekeraar zou kunnen schaden; e. In geval van diefstal binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en een origineel schriftelijk bewijs (proces verbaal) overleggen. En in geval van verlies binnen 24 uur hier een melding van maken op: Werkt uw gemeente hier niet aan mee, dan volstaat een eigen verklaring Niet-nakoming Er wordt geen verzekeringsdekking verleend indien Klant/Verzekerde een of meer verplichtingen niet is nagekomen indien en voor zover de belangen van Verzekeraar daardoor zijn geschaad. Elk recht op uitkering vervalt indien Klant/Verzekerde een of meer verplichtingen niet is nagekomen met het opzet Verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt Terugvondst Indien een gestolen of verloren Hoortoestel wordt teruggevonden is Klant/ Verzekerde verplicht Verzekeraar via Schoonenberg Hoorcomfort B.V. hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien het Hoortoestel wordt teruggevonden nadat een vervangend hoortoestel ter beschikking werd gesteld, wordt het teruggevonden Hoortoestel eigendom van Verzekeraar Verjaring schadeclaim Indien de Verzekeraar het verzoek tot schadevergoeding schriftelijk heeft afgewezen, moet de Klant/Verzekerde binnen 3 jaar na afwijzing bezwaar maken. Anders is de schade verjaard. Artikel 12. Behandeling van een schadegeval 12.1 Schaderegeling Alle schaden zullen rechtstreeks tussen Klant/Verzekerde en Schoonenberg Hoorcomfort B.V. worden afgewikkeld Vergoeding a. In geval van beschadiging, verlies of diefstal wordt het Hoortoestel door Schoonenberg Hoorcomfort B.V. vervangen door een nieuw identiek hoor toestel of, indien dit niet meer voorhanden is, door een nieuw hoortoestel dat gelijkwaardig is aan het gestolen of verloren Hoortoestel SB Algemene voorwaarden_5 jaar_16 pag.indd :19

7 b. Indien Schoonenberg Hoorcomfort B.V., als gemachtigd leverancier van Verzekeraar niet in staat is een identiek of gelijkwaardig hoortoestel te leveren zal Verzekeraar niet gehouden zijn een vervangend hoortoestel te verstrekken en zal uitsluitend in dit geval de aankoopprijs van het verloren, gestolen of beschadigde Hoortoestel worden vergoed. c. Door vervanging van het Hoortoestel of vergoeding van de aankoopprijs wordt de looptijd van het HoorZeker Pakket niet verlengd. De looptijd komt ook niet te vervallen. De oorspronkelijke looptijd blijft onverkort van kracht Schade gedekt door een andere verzekering Schade die op basis van een andere verzekering al wordt vergoed of vergoed zou worden als de Klant/Verzekerde niet bij de Verzekeraar verzekerd zou zijn geweest, vergoedt de Verzekeraar niet. Wel vergoedt de Verzekeraar de schade boven dat elders verzekerde bedrag, maar maximaal tot de waarde van het Hoortoestel Eigen bijdrage a. De eigen bijdrage van Klant/Verzekerde per schade bedraagt: 20%, bij vervanging in het eerste jaar te rekenen vanaf de aankoopdatum van het eerste Hoortoestel; 30%, bij vervanging in het tweede jaar te rekenen vanaf de aankoopdatum van het eerste Hoortoestel; 40%, bij vervanging in het derde jaar te rekenen vanaf de aankoopdatum van het eerste Hoortoestel; 50%, bij vervanging in het vierde jaar te rekenen vanaf de aankoopdatum van het eerste Hoortoestel; 50%, bij vervanging in het vijfde jaar te rekenen vanaf de aankoopdatum van het eerste Hoortoestel. b. De eigen bijdrage van Klant/Verzekerde zal berekend worden over de verkoopprijs van het Hoortoestel als vermeld op het aankoopbewijs van het Hoortoestel (waarbij eventuele kortingen buiten beschouwing zullen worden gelaten), verminderd met een eventuele uitkering door een andere verzekeraar. Het bedrag van de eigen bijdrage zal door Schoonenberg Hoorcomfort B.V. aan Klant/ Verzekerde in rekening worden gebracht bij de vervanging van het Hoortoestel. DEEL IV - Toepasselijk recht, klachten en geschillen Artikel 13. Toepasselijk recht Op het HoorZeker Pakket, waar deze algemene voorwaarden integraal deel van uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. Artikel 14. Klachtbehandeling 14.1 Klachten Verzekering Eventuele klachten die specifiek verband houden met de Verzekering kunnen schriftelijk worden ingediend bij: Aon Nederland C.V. Postbus 1186, 3000 BD Rotterdam HDI-Gerling Verzekeringen N.V. Postbus 925, 3000 AX Rotterdam 14.2 Klachten overige delen HoorZeker Pakket Klachten die verband houden met de overige delen van het HoorZeker Pakket kunt u voorleggen aan de Directie van Schoonenberg Hoorcomfort B.V., Postbus 676, 3300 AR Dordrecht. Artikel 15. Geschillen Geschillen die betrekking hebben op het HoorZeker Pakket kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Klachten over de Verzekering die niet naar tevredenheid zijn opgelost, kunnen worden ingediend bij: De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KiFiD ) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag SB Algemene voorwaarden_5 jaar_16 pag.indd :19

8 Artikel 16. Verwerken persoonlijke gegevens Schoonenberg Hoorcomfort B.V. gaat zorgvuldig om met de persoonsge- gevens van de Klant/Verze kerde en verwerkt deze volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. De manier waarop staat in het Privacy Statement van Schoonenberg Hoorcomfort B.V. De Klant/Verzekerde kan dit Privacy Statement nalezen op of telefonisch aanvragen via (uw gebruikelijke belkosten) SB Algemene voorwaarden_5 jaar_16 pag.indd :19

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AV-02-161) Algemeen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 1 Wie is de verzekeringnemer? 3 2 Met wie sluit u deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket Algemene voorwaarden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Algemeen 1. Wie is de verzekeringnemer?...3 2. Bij wie heeft u de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering Fatum 2016-12 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor u en uw personenauto, behalve als er op het polisblad iets anders staat vermeld. Zij

Nadere informatie

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141 Voorwaarden Schadepolis Algemeen Uw rechten & plichten Nummer: AV-01-141 Wat wilt u weten? over de Algemene rechten & plichten Klik op de vraag om naar het antwoord te gaan. Schadepolis Algemeen 3 1. Wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden Oldtimer motorrijtuigverzekering. Deze voorwaarden vormen één geheel met de aanvullende

Nadere informatie

PHONAK SOLO-APPARATUUR HOOR PROTECTIE PLAN

PHONAK SOLO-APPARATUUR HOOR PROTECTIE PLAN PHONAK SOLO-APPARATUUR HOOR PROTECTIE PLAN 1 Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien en voor zover de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15 Algemene Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? over uw Schadeverzekering Zakelijk?

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Informatie voor de klant

Informatie voor de klant Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Algemene Voorwaarden Versie 2016 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Dit zijn de Algemene voorwaarden van de verzekering waarbij Zevenwouden als verzekeraar op het polisblad staat. Hoe leest u deze polisvoorwaarden?

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen September

Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen September Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen ZAV15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering

Allianz Woonverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden AW 15 1 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 3 2. Welke

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering

Allianz Woonverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden AW 14 1 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 3 2.

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016 BOELAARS & LAMBERT ASSURADEUREN ANNO 1928 C.V. ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Waarvoor bent u verzekerd? Artikel 2. Welke voorwaarden gelden voor de Artikel

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011

Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011 Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering

Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering Voorwaarden VRO2015-ALG 1 Leeswijzer Checklist... 3 Voorwaarden die voor iedereen gelden... 4 Waarvoor bent u verzekerd?... 4 Welke voorwaarden gelden voor deze

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Delta Lloyd Prominent AV 03.2.14 A

Delta Lloyd Prominent AV 03.2.14 A Algemene Voorwaarden Delta Lloyd Prominent Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model AV 03.2.14 A Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Geldigheidsduur en opzegmogelijkheden

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Personenauto Prominent

Personenauto Prominent Personenauto Prominent VOORWAARDEN Algemeen Prominent (Model AV-SU 03.2.14 A) Artikel 1 Algemeen 1.1 Betekenis Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn op iedere Delta Lloyd Prominent verzekering

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden

Bijzondere polisvoorwaarden Bijzondere polisvoorwaarden Overlijden iqlifezzpovl-2014/01 Dat u op een dag komt te overlijden staat vast. Daar kunt u niets aan veranderen. Maar wat u wél kunt doen, is ervoor zorgen dat uw nabestaanden

Nadere informatie

Contraverzekering 2014

Contraverzekering 2014 Contraverzekering 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Contraverzekering. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen één geheel. Als

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Deze verzekering kan alleen met een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden 2015

Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden 2015 Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden 2015 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt

Nadere informatie

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering LBA 05 Productvoorwaarden Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Uitsluitingen Artikel 5 Premie Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Het Ondernemerspakket Model A 03.5.01 A

Algemene Voorwaarden. Het Ondernemerspakket Model A 03.5.01 A A 03.5.01-111 Het Ondernemerspakket Model A 03.5.01 A Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Algemeen Begripsomschrijvingen Geldigheidsduur

Nadere informatie

S 03.5.01 A. Inhoud. 1/7 Model s 03.5.01 A Algemene Voorwaarden motor zakelijk en transport BLAD S 03.5.01-0413

S 03.5.01 A. Inhoud. 1/7 Model s 03.5.01 A Algemene Voorwaarden motor zakelijk en transport BLAD S 03.5.01-0413 Algemene Voorwaarden Motor Zakelijk en Transport Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model S 03.5.01 A Inhoud algemene Bepalingen Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen Artikel 3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen PE1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van InShared. Januari 2009

Algemene voorwaarden van InShared. Januari 2009 Algemene voorwaarden van InShared Januari 2009 Verzekeren bij InShared is niet moeilijk. Lees deze algemene voorwaarden (die voor al onze producten gelden) en ontdek hoe eenvoudig het is. De algemene voorwaarden

Nadere informatie

BedrijfsImpulz Online

BedrijfsImpulz Online Versie 2.0 Let op! Dit zijn de van uw. Voor elke verzekering in uw pakket hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere Voorwaarden. Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden gelden.

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden DoodGaan GGDGSN-2014/02 1

Bijzondere polisvoorwaarden DoodGaan GGDGSN-2014/02 1 Bijzondere polisvoorwaarden Dood Gaan GGDGSN-2014/02 Dat je op een dag dood gaat staat vast. Daar kun je niets aan veranderen. Maar wat je wél kunt doen, is ervoor zorgen dat je nabestaanden goed verzorgd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALG141

Algemene voorwaarden ALG141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Ticketgarantieverzekering

Ticketgarantieverzekering 60 23 50 N 5 14 18 E Klaske Woolthuis Communicatiemanager Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten onze 3 Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze. Het is belangrijk

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1

N.V. Univé Schade. Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1 N.V. Univé Schade Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1 Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten als u bij Univé verzekerd bent. In deze voorwaarden staan afspraken tussen

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1412 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET?

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET? Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Ticketgarantieverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

autoverzekering Hebt u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 0900 0024 (gebruikelijke belkosten zonder opslag).

autoverzekering Hebt u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 0900 0024 (gebruikelijke belkosten zonder opslag). ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden autoverzekering 2014 pechhulp Deze voorwaarden beschrijven de pechhulpverzekering van uw autoverzekering. Deze verzekering biedt hulpverlening bij pech met uw auto. U

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Europeesche Verzekeringen

Met vriendelijke groet, Europeesche Verzekeringen Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Cruise Aansluitverzekering. Wij raden u aan de voorwaarden goed

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Basis Uitkering bij Overlijden VUZ-Risicopremies

Verzekeringsvoorwaarden Basis Uitkering bij Overlijden VUZ-Risicopremies Verzekeringsvoorwaarden Basis Uitkering bij Overlijden VUZ-Risicopremies 2011-1 Elips Life www.elips-life.nl Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Mededelingsplicht en de gevolgen als u of

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Dood Gaan GGDG1-2011/01

Bijzondere polisvoorwaarden Dood Gaan GGDG1-2011/01 Bijzondere polisvoorwaarden Dood Gaan GGDG1-2011/01 Dat je op een dag dood gaat staat vast. Daar kun je niets aan veranderen. Maar wat je wél kunt doen, is ervoor zorgen dat je nabestaanden goed verzorgd

Nadere informatie

autoverzekering Hebt u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 0900 0024 (gebruikelijke belkosten zonder opslag).

autoverzekering Hebt u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 0900 0024 (gebruikelijke belkosten zonder opslag). ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden autoverzekering 2014 ongevallen inzittenden Deze voorwaarden beschrijven de ongevallen inzittendenverzekering van uw autoverzekering. Deze verzekering keert een bedrag

Nadere informatie

WELKE UITKERINGEN ZIJN VERZEKERD? 1 WGA gat 2 Excedent

WELKE UITKERINGEN ZIJN VERZEKERD? 1 WGA gat 2 Excedent ALGEMENE VOORWAARDEN Individuele WIA Werknemerverszekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL O 03.2.36 D INHOUD ARTIKEL 1 WAT VOOR VERZEKERING IS DIT? 1 Over de verzekering 2 Uw bedenktijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Reaal AirCare Ga je vliegen? Een weekend weg, een zakenreis of een verre vakantie? Dan wil je natuurlijk genieten van een zorgeloze vlucht. Dat kan, want vliegen is een veilige

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen. Omvang van de dekking/vereisten inzake aanspraak. Wijziging van premie en voorwaarden; recht van weigering

Begripsomschrijvingen. Omvang van de dekking/vereisten inzake aanspraak. Wijziging van premie en voorwaarden; recht van weigering VOORWAARDEN Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL M 03.2.27 A INHOUD Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Algemene voorwaarden - PZP 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Algemene voorwaarden - PZP 2.1 Algemene voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Algemene voorwaarden - PZP 2.1 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Algemeen Pagina 2 Artikel 2: Begripsomschrijvingen Pagina 3 Artikel 3: Premie Pagina 5 Artikel

Nadere informatie

Polis voor Ondernemers SPVO01/07

Polis voor Ondernemers SPVO01/07 Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Algemene voorwaarden Summa Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN Model ZZP-ALG06 De algemene voorwaarden van de Summa

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Allianz Kostbaarhedenverzekering

Allianz Kostbaarhedenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Kostbaarhedenverzekering Verzekeringsvoorwaarden KBH 15 2 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Kostbaarhedenverzekering Checklist 5 1. Waarvoor is deze verzekering?

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Pechhulpverzekering

Polisvoorwaarden. Independer Pechhulpverzekering Polisvoorwaarden Independer Pechhulpverzekering Polisvoorwaarden Independer Pechhulpverzekering Inhoud Art. 1 Algemeen 3 Art. 2 Begripsomschrijvingen 3 Art. 3 Vanaf wanneer kun je gebruikmaken van de?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI ALGEMENE VOORWAARDEN PolisVoorMij Algemene voorwaarden AV 03-2012 APVM 2008 XI Postbus 864, 4200 AW Gorinchem 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl Index Veilige Rijders Verzekering Algemene Voorwaarden VRV-03-2012

Nadere informatie

Bouw Verzekeringspakket

Bouw Verzekeringspakket PURE2insure @ Bouw Verzekeringspakket Algemene Voorwaarden Deze polisvoorwaarden bevatten de Algemene Voorwaarden die op Uw verzekering van toepassing zijn en belangrijke informatie over Uw dekking. Ze

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Algemene polisvoorwaarden

Rialto.Tóch verzekerd. Algemene polisvoorwaarden Rialto.Tóch verzekerd Algemene polisvoorwaarden Dit zijn onze Algemene Polisvoorwaarden. U vindt hierin onder meer wat wel en niet verzekerd is en wanneer een verzekering begint en eindigt. Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Het Ondernemerspakket. Delta Lloyd Schadeverzekering NV INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN Het Ondernemerspakket. Delta Lloyd Schadeverzekering NV INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL A 03.5.01 A INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen Artikel 3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Koel-/vriesschadeverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

Koel-/vriesschadeverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE VOORWAARDEN Koel-/vriesschadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 1102.KVS ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Instrument- en Uniformverzekering. Polisvoorwaarden B 050-10

Instrument- en Uniformverzekering. Polisvoorwaarden B 050-10 Instrument- en Uniformverzekering Polisvoorwaarden B 050-10 Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 3 Betalingsverkeer 4 Verzekerde bedragen 5 Mededelingen 5 Geschillen 6 Privacy 6 Oversluiting/vervangende

Nadere informatie

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Inhoud 1. Uw verzekering 2 1.1 Welke regels gelden voor uw verzekering? 2 1.2 Wat zijn belangrijke kenmerken van uw verzekering? 2 1.3 Welke informatie vragen

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Algemene Voorwaarden. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Algemene Voorwaarden. Informatie voor de werkgever Informatie voor de werkgever Belangrijk Dit zijn de van. Voor elke verzekering en dienst zijn er aparte Aanvullende Voorwaarden en soms ook Bijzondere Voorwaarden. Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen M 03.2.27 B

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen M 03.2.27 B Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL M 03.2.27 B INHOUD Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Kruidvat Verzekeringen. Polisvoorwaarden Algemeen. nr. 2010K

Kruidvat Verzekeringen. Polisvoorwaarden Algemeen. nr. 2010K Kruidvat Verzekeringen Polisvoorwaarden Algemeen nr. 2010K Inhoudsopgave De voorwaarden die op uw verzekering betrekking hebben, zijn onderverdeeld in Algemene en Bijzondere Voorwaarden. Pagina Mededelingsplicht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Inhoud 1. Algemeen 2. Wie zijn de verzekeringnemer, verzekerde, medeverzekerde en begunstigde? 3. Wat gebeurt er als we verkeerde

Nadere informatie

ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN. bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij

ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN. bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij 1 INHOUDSOPGAVE MIJN VERZEKERINGEN 1. Vanaf wanneer ben ik verzekerd? 4 2. Hoe lang loopt mijn verzekering?

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering DFT UGA-B. Inhoudsopgave

Voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering DFT UGA-B. Inhoudsopgave Voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering DFT UGA-B Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij? 2 Artikel 2. Waarop is de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Noord-Amerika NRC TRC. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Noord-Amerika NRC TRC. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Noord-Amerika NRC TRC Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VOORWAARDEN Eigen vervoerdersverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.09 E INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2410 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV ALGEMENE VOORWAARDEN Brand Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.87 B INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen Artikel 3 Contractermijn en opzegmogelijkheden

Nadere informatie

SOS Pechhulp International

SOS Pechhulp International De voorwaarden van SOS Pechhulp International bestaan uit de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice. Deze Algemene Voorwaarden van SOS Pechhulp International geven zo duidelijk

Nadere informatie

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Mijnkunstverzekering.nl Algemene voorwaarden KUNSTVOORWERPEN - ANTIEK - COLLECTIES polisvoorwaarden AN01 De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag

Nadere informatie