DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp"

Transcriptie

1 Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp

2 2 UITLEG OVER ONZE DIENSTVERLENING In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor. Over wie wij zijn en hoe wij werken. Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Deze Dienstenwijzer richt zich met name op ons advies met betrekking tot: - Verzekeringen - Pensioenen - Hypotheken WIE IS TITULAER & WESTERTERP? Titulaer & Westerterp in het centrum van Breda, opgericht in 1933, is een middelgroot onafhankelijk kantoor in financiële dienstverlening in de regio. We geven advies en bemiddelen in producten op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken, financiële planning en employee benefits aan consumenten en bedrijven. Wij zijn een volledig zelfstandig bedrijf. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Sinds 2011 is Titulaer & Westerterp Tilburg actief met een eigen AFM-vergunning. Het kantoor in Tilburg is een full service advieskantoor. Het verwerken van de administratie, commerciële ondersteuning en schadebehandeling gebeurt vanuit Breda. ONZE FINANCIELE DIENSTVERLENING Wij kunnen u onder meer adviseren op het gebied van: Schade- en levensverzekeringen Denk hierbij aan zorgverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, reisverzekeringen, autoverzekeringen, woonhuisverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, pensioenen, lijfrente, koopsompolissen, en spaarverzekeringen. Hypotheken In overleg met u zorgen wij ervoor dat de financiering van de aankoop, bouw of verbouwing van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden. Zo nodig wordt ook een advies gegeven over een bij uw (hypothecaire) geldlening passende levens-, overlijdensrisicoen/of spaarverzekering.

3 3 Pensioenen Uw pensioen is een belangrijke voorziening voor later. Er zijn veel mogelijkheden voor een pensioen, maar het is niet altijd duidelijk hoe u uw pensioen het beste kunt regelen. Wij kunnen u, zowel als werknemer, werkgever of ZZP er van een compleet en uitgebreid pensioenadvies voorzien. Overige financiële diensten Denk hierbij aan sparen en lenen (consumptief krediet). GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Voor de uitvoering van onze dienstverlening beschikken wij over uw gegevens. Wij gebruiken deze gegevens onder meer voor: - Het bemiddelen bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten - Het uitvoeren van marketingactiviteiten - Fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële instellingen - Het voldoen aan wettelijke verplichtingen Onze klantenadministratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer Dit college ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Informatie kunt u vinden op de website ONZE RELATIE MET VERZEKERAARS Titulaer & Westerterp is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contractuele verplichtingen hebben om voor bepaalde banken of verzekeraars te bemiddelen. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn altijd het uitgangspunt bij onze advisering. Wij werken samen met vele verzekeringsmaatschappijen. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen en banken voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. T&W Volmachtig B.V. Daarnaast zijn wij nauw verbonden met ons volmachtbedrijf T&W Volmachtig B.V., dat voor een aantal verzekeraars een volmacht heeft. Dit houdt in dat we van deze maatschappijen de bevoegdheid hebben gekregen om in een aantal gevallen namens hen te handelen. Bijvoorbeeld bij het accepteren van risico s en het afwikkelen van schades. Op ons briefpapier kunt u zien van welke verzekeraars wij een volmacht hebben.

4 4 Deze opzet geeft ons de extra handvatten en slagkracht om u meer kwaliteit in onze totale dienstverlening te bieden. Voor volmachtpolissen geldt namelijk: Rechtstreekse acceptatie van uw verzekering Snelle polisafgifte door ons eigen bedrijf Deskundige en snelle schadeafwikkeling door onze eigen schadeafdeling Dus snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen Uw belang staat voorop Tegelijk zijn we niemand iets verplicht, behalve dat we aan u verplicht zijn om service en kwaliteit te bieden. Deze manier van adviseren en bemiddelen staat in ons vak bekend als ongebonden selectieve bemiddeling. Dit betekent in de praktijk dat we voorkeur zullen geven aan onze volmachtverzekeraars, als de prijs-/kwaliteitverhouding even goed is als bij de andere maatschappijen. Als dat niet zo is, zullen we u het product adviseren waar we geen volmacht voor hebben. De maatschappij maakt dan zelf de polis op en handelt schades af. Wij behartigen in het hele proces natuurlijk ook dan uw belang. Het kan voorkomen dat er conflicterende belangen zijn tussen ons tussenpersoonbedrijf en ons volmachtbedrijf. Om dit te voorkomen, hebben we een aantal maatregelen getroffen: Degene die verantwoordelijk is voor het volmachtbedrijf, is iemand anders dan degene die verantwoordelijk is voor het tussenpersoonbedrijf. Degene die verantwoordelijk is voor de schade-afhandeling, is iemand anders dan degene die de polis verkocht heeft. Speciale commerciële afspraken voor klanten worden apart geadministreerd. En het allerbelangrijkste: we doen eerlijk en integer zaken! ONS ADVIES Een goed advies begint met een inventarisatie van uw huidige (financiële) situatie. Deze gegevens worden bewaard in uw persoonlijke dossier. Vervolgens stelt de adviseur samen met u vast wat uw wensen en behoeften zijn. Wat uw te verwachten situatie is en hoeveel risico u bereid bent te nemen. Bij bepaalde producten (zogenaamde impactvolle of risicovolle producten) zullen wij uw situatie schriftelijk vastleggen en een zogenaamd Klantprofiel opstellen. Nadat wij dit met u hebben ingevuld, zal zowel onze adviseur als u dit formulier ondertekenen. Daarna geven wij gemotiveerd aan welke verzekering of hypotheek wij u adviseren te sluiten. Is het advies voor u niet duidelijk? Vraag dan gerust of de adviseur u het één en ander duidelijk maakt.

5 5 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U? U stelt terecht hoge eisen aan onze dienstverlening. Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij ook een aantal zaken van u: Dat u volledige en juiste gegevens verstrekt. Het is in uw eigen belang dat u de juiste en volledige gegevens verstrekt. Het gaat dan om aspecten die van belang zijn bij een overeenkomst tussen u en een financieel dienstverlener. Bij onjuiste of onvolledige informatie kan een verzekeraar het recht hebben bij een schade niet (volledig) uit te keren. Bij een hypotheek, levensverzekering of ander complex product vragen wij volledige informatie over uw inkomen, gezondheid en/of het onderpand. Dit is nodig om tot een goed advies te kunnen komen. Dat u wijzigingen in uw omstandigheden direct aan ons doorgeeft. Denkt u daarbij aan wijzigingen in de persoonlijke situatie als geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing, aanschaf van kostbare zaken, verbouwing van de woning of wijziging van de bestemming van de woning, wijziging van beroep of belangrijke wijziging van inkomen. Wanneer u bepaalde gegevens niet of niet juist heeft doorgegeven, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)vergoeding. Dat u de ontvangen documenten goed controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen fouten of misverstanden ontstaan. Dat u ons informeert over verzekeringen die u elders heeft lopen. Wij kunnen dan bekijken of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. DE PREMIE Premiebetalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Bij elke polis hoort een betalingsmethode. Algemene afspraken rondom premiebetaling U hoort vooraf op welk moment de premiebetaling of -afschrijving plaatsvindt. Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met ons kunt u er ook voor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Als deze periodieke premiebetalingen kosten met zich meebrengen, lichten wij u van tevoren in. Incasso door ons U kunt kiezen voor verschillende betalingsmethodes: a) een nota of acceptgiro met betaling door u per bank of giro; b) automatische afschrijving van bank of giro; u machtigt ons om de premie af te schrijven.

6 6 Incasso door de verzekeraar U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of giro- rekening af te laten schrijven. De premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. Als u vragen heeft over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. Problemen met premiebetaling Het is belangrijk dat u de premies op tijd betaalt. Doet u dit niet, dan kan de verzekeringsmaatschap- pij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren de schade te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Verwacht u niet op tijd te kunnen betalen? Laat het ons tijdig weten zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Heeft u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht op gehele of gedeeltelijke premieteruggave? Wij verzorgen dan namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij. HOE WORDEN WIJ BELOOND? Beloning op basis van provisie Na de door ons verstrekte dienstverlening ontvangen wij een kostenvergoeding van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering is gesloten of de financiële instelling waar uw (hypothecaire) lening of spaargeld is ondergebracht. Deze vergoeding vormt onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Worden er extra diensten geleverd die ook extra kosten met zich meebrengen? Dan informeren wij u vooraf. Beloning op basis van declaratie Per 1 januari 2013 is de bovengenoemde vorm van beloning voor bepaalde financiële producten bij wet verboden, namelijk: - Hypothecaire kredieten - Betalingsbeschermers - Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen - Overlijdensrisicoverzekeringen - Uitvaartverzekeringen - Dienstverlening onder het Nationaal Regime - Overige complexe financiële producten Bij advisering en bemiddeling in deze producten krijgt u rechtstreeks van ons een rekening op basis van een uurtarief of verrichtingentarief. Voordat wij uw opdracht aannemen, maken we een inschatting van de inhoud van de dienstverlening en de kosten die het met zich meebrengt. Op het moment dat er meer werk ontstaat, stellen wij u op de hoogte van de financiële gevolgen. Bij sommige opdrachten vragen wij een voorschot op de te maken kosten. Wij specificeren onze nota s naar werkzaamheden of het aantal bestede uren. Bij sommige producten en diensten werken we met van tevoren vastgestelde prijzen.

7 7 ONZE KWALITEIT Wij voldoen aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht stelt.. Het gaat om eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. Wij beschikken over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Onze kantoren zijn geregistreerd bij de AFM onder nummer (Breda) en (Tilburg). De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in: - Schadeverzekeringen - Levensverzekeringen - Hypotheken - Consumptief krediet - Pensioenverzekeringen - Betaalrekeningen - Spaarrekeningen - Elektronisch geld BEËINDIGING RELATIE U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen aan de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit neemt niet weg dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht met betrekking tot uw verzekering ligt bij ons als intermediair totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt. KLACHTEN Uiteraard doen wij er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons zo spoedig mogelijk schriftelijk te laten weten. Wij gaan ervan uit dat u niet zomaar een klacht instuurt. Wij zullen uw klacht daarom zorgvuldig behandelen. Als u vindt dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, kunt u uw klacht met betrekking tot onze dienstverlening in het algemeen voorleggen aan: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG DEN HAAG Telefoon

8 8 ALGEMENE VOORWAARDEN Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK Breda onder nr OPENINGSTIJDEN Ons kantoor in Breda is van maandag tot en met vrijdag geopend van uur tot uur. Ons kantoor in Tilburg is geopend op afspraak. Buiten kantooruren kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. In dringende gevallen kunt u naar een speciaal telefoonnummer bellen. Dit nummer wordt vermeld in onze welkomstboodschap. CONTACT Titulaer & Westerterp Seeligsingel 1, 4811 CN Breda Postbus 4801, 4803 EV Breda Telefoon: (076) Fax: (076) AFM vergunning Inschrijving KvK Breda Titulaer & Westerterp Tilburg Ellen Pankhurststraat 1A, 5032 MD Tilburg - AFM vergunning Inschrijving KvK Tilburg VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOEN EN OUDEDAGSVOORZIENING EMPLOYEE BENEFITS VERSIE 2012 FINANCIËLE PLANNING

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In deze dienstenwijzer staat

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie