Jaarverslag Ombudsman van de verzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen

2 Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen

3 INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op zoek naar informatie II. NIEUWE WETGEVING De antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 De wet van 28 april 2003 op de aanvullende pensioenen: meer transparantie! Het koninklijk besluit van 11 juli 2003 III. STATISTIEKEN EN ANALYSE In 2003 ingediende klachten Overzicht van de klachten Verdeling volgens taal Maandelijkse evolutie van het aantal klachten Verdeling per groep Evolutie van het aantal klachten per groep Verdeling naar oorsprong Verdeling per tak Verdeling per motief Resultaten Klachten over verzekeringsondernemingen Aantal klachten Wie dient er een klacht in? Over welke verzekering klaagt men? Waarover en waarom klaagt de consument? Resultaten Klachten over tussenpersonen Aantal klachten Wie dient er klacht in? Over welke verzekering klaagt men? Waarover en waarom klaagt de consument? Resultaten Klachten over Datassur Aantal klachten Wie dient er klacht in? Over welke verzekering klaagt men? Waarover en waarom klaagt de consument? Resultaten IV. AANBEVELINGEN V. CONCLUSIE VI. BIJLAGEN 1. Praktijkgevallen 2. Uittreksel Actualit Ass Uittreksel jaarverslag Uittreksel jaarverslag Lijst van de verzekeringsondernemingen die het charter onderschreven hebben 6. Ledenlijst van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL) 7. Ledenlijst van Fin-Net (EEG)

4 INLEIDING I In 2002 registreerde de ombudsman van de verzekeringen een opmerkelijke toename (+24%) van het aantal klachten. Die stijging was voornamelijk toe te schrijven aan de verschillende saneringen die de verzekeringsondernemingen op hun portefeuille hebben doorgevoerd, en dit vooral in de tak verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen. Geërgerd, verontwaardigd, verbijsterd, klopte de consument bij de ombudsman aan. Via deze weg hoopte hij toch nog verzekering te kunnen afsluiten of althans aan een betaalbare premie. Tegenover een dergelijke situatie staat de ombudsman jammer genoeg machteloos. In haar functie als ombudsman moet ze nagaan of de verzekeraar zijn wettelijke en contractuele verplichtingen nakomt. In hun hoedanigheid van commerciële ondernemingen kunnen de verzekeringsmaatschappijen zelf de aanvaardingscriteria bepalen. In dat klimaat is de markantste gebeurtenis van 2003 ongetwijfeld het opstarten van het Tariferingsbureau op 1 november 2003 (1). De media hebben daarover trouwens ruimschoots informatie verschaft en de ombudsman werd slechts beperkt aangesproken over dit punt. Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! Zoals minister van Economie, Fientje Moerman, bij de lancering heeft onderstreept, is het Tariferingsbureau maar een gedeeltelijke oplossing voor de problemen die zich stellen rond de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Naast het opstarten van de activiteiten van het Tariferingsbureau heeft ook Assuralia (2), in nauwe samenwerking met de politiek en met overheidsinstanties, alternatieve oplossingen gezocht voor de zwaardere risicocategorieën, zoals jongeren en senioren. Zo hebben de minister van Economie en de verzekeringsondernemingen een gentlemen s agreement gesloten dat via de pers bekend is geraakt als de 29/29-polis. Het gaat om een maatregel die de mogelijkheid biedt aan goede, jonge bestuurders om een verzekeringsovereenkomst te sluiten waarvan de premietoeslag beperkt is tot maximaal 29% van de premie die een 29-jarige betaalt. Deze mogelijkheid trad in werking in maart (1) Bepaald door de wet van 2 augustus (2) Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (ex BVVO). 3

5 Ouderen kunnen dan weer niet zonder objectieve reden uitgesloten worden. Hier voorziet het akkoord in het afleggen van een test bij een erkende instelling. Van haar kant is de overheid bereid bepaalde maatregelen te versoepelen, maar zij is vooral de verbintenis aangegaan om het preventiebeleid op het vlak van de verkeersveiligheid te versterken. De verkeersveiligheid en het aantal verkeersongevallen gaan inderdaad iedereen aan. De consument op zoek naar informatie Het jaar 2003 wordt gekenmerkt door een lichte stijging van het totale aantal klachten (2.219 klachten tegenover 2.094). Naast de eigenlijke klachten zijn er verzoeken om informatie. In 2002 is dit soort verzoeken verdubbeld. Terwijl ze 6% uitmaakten in 2001, stegen ze in 2002 tot 9,5% en zijn ze in 2003 goed voor 11 %. Naast haar taak van geschillenbemiddeling doet de ombudsman ook aan preventie. Het formuleren van aanbevelingen aan de sector en het beantwoorden van verzoeken om inlichtingen helpen immers conflicten te voorkomen. Als hij ongerust is, twijfelt of wantrouwen voelt, richt de consument zich tot een neutrale en objectieve instantie om informatie te krijgen of zelfs de bevestiging van al eerder ontvangen inlichtingen. Om aan die verwachtingen tegemoet te komen, heeft de ombudsman vorig jaar de rubriek FAQ (frequently asked questions) op haar internetsite ontwikkeld. Sinds de lancering van het luik FAQ in juni 2003, is het aantal raadplegingen voortdurend toegenomen tot meer dan 50% van het totaal aantal bezoeken aan de site. Internetgebruikers met een verzekeringsprobleem maken er overduidelijk gebruik van. In het verslag 2003 vindt de lezer een analyse van de klachten die gegroepeerd zijn naargelang ze gericht zijn tegen verzekeringsondernemingen, tussenpersonen en Datassur. Het jaarverslag is ook integraal beschikbaar op de website 4 (3) Economisch samenwerkingsverband.

6 NIEUWE WETGEVING II Het van start gaan van het Tariferingsbureau was het opmerkelijkste feit voor de sector in Hiernaast is de wetgever ook in andere domeinen opgetreden om aan de verwachtingen van de consument tegemoet te komen. De ombudsman benadrukt drie wetgevende initiatieven ten aanzien van de aard van de herhaalde klachten die zij geregistreerd heeft: de antidiscriminatiewet, de wet op de aanvullende pensioenen en het koninklijk besluit van 11 juli 2003 dat ondermeer betrekking heeft op de vergoeding van de door een niet-verzekerd voertuig veroorzaakte schade (4). De antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 (5) De antidiscriminatiewet heeft tot doel het grondwettelijk principe van gelijkheid en non-discriminatie in toepassing te brengen. Het gaat niet om een echte revolutie, maar eerder een rem op de belangrijkste vormen van discriminatie. Deze wet heeft ook een weerslag op de activiteiten van de verzekeringssector. Ze ondersteunt het solidariteitsprincipe, dat de basis van de verzekering vormt en versterkt het zelfs. Ze bestrijdt de uitsluitingen en, door de toegang tot de verzekering te bevorderen, erkent ze de sociale rol van de verzekeraars. De vraag is natuurlijk in hoeverre de toepassing van de antidiscriminatiewet de verzekeraars beperkt in hun vrijheid om risico s te selecteren. De interpretatie ervan kan niet los gezien worden van de wet op de landverzekeringsovereenkomst (6). (4) KB van houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, BS , in werking getreden op (5) Wet van 25 februari 2003, BS (6) Wet van 25 juni 1992, BS

7 6 De antidiscriminatiewet voorziet in een limitatieve lijst van criteria die geen verschil in behandeling mogen meebrengen tenzij dit objectief en redelijkerwijze gerechtvaardigd kan worden. Onder deze criteria vallen ondermeer de leeftijd, het geslacht, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap De toepassing van de wet leidt tot een grotere transparantie in de tariefdifferentiatie. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft de draagwijdte van die wet overigens onderzocht. Ze heeft haar leden geadviseerd om bij weigering van een risico de objectieve redenen op te geven. Assuralia heeft in dat verband verschillende rondzendbrieven verstuurd alsook een perscommuniqué verspreid (7). De toepassing van die aanbevelingen gebeurt echter niet probleemloos. De draagwijdte en de interpretatie van de notie objectief criterium zijn niet eenduidig. Een studie uit de rechtsleer (8) leert ons dat onderzocht moet worden of de omstandigheden in kwestie de aard van het risico veranderen. Anders is het verschil in behandeling niet objectief en redelijkerwijze gerechtvaardigd. Bovendien moet de antidiscriminatiewet gecombineerd worden met de toepassing van de wet op de patiëntenrechten (9), die met name de toegang van de verzekeraars tot medische informatie over de (kandidaat-)verzekerden beperkt. Er dient dan bepaald te worden in welke mate de verzekeraars de gezondheidstoestand van de patiënt in aanmerking mogen nemen bij de aanvaarding van een risico zonder deze wet te overtreden. De wetsbepalingen zijn recent en het is bijgevolg nog te vroeg om de toepassing ervan te evalueren. Hiervoor moet de rechtspraak worden afgewacht. Deze uitspraken zullen grondig besproken worden om er de nodige lering uit te trekken. De interpretatie van de rechtspraak zal de sector als leidraad dienen bij de toepassing ervan. Er zijn aan de ombudsman al enkele klachten voorgelegd die zij geval per geval heeft kunnen oplossen. Naast de Belgische antidiscriminatiewet moet er ook gewezen worden op het voorstel tot de Europese richtlijn van 5 november 2003 tegen de geslachtsdiscriminatie in het economische verkeer (10). Dit voorstel tot richtlijn hanteert het principe van de absolute gelijkheid van behandeling tussen mannen en vrouwen op het vlak van de toegang tot en de levering van diensten. De aanneming ervan zou een ommekeer in de verzekeringssector betekenen aangezien het voorstel in haar huidige vorm geen enkele mogelijkheid voorziet om ervan af te wijken. Momenteel maken de ondernemingen immers wel gebruik van het criterium geslacht om het tarief in de levens-, hospitalisatie- en motorrijtuigverzekeringen te differentiëren. Als de verzekeringsondernemingen een gelijk criterium voor mannen en vrouwen moeten toepassen, zou de kostprijs van de verzekering kunnen stijgen (11). In hoeverre zouden ze overigens andere criteria zoals het beroep of de burgerlijke stand kunnen hanteren zonder de persoonlijke levenssfeer te schenden? (7) De rondzendbrieven zijn beschikbaar op de website van Assuralia (www.assuralia.be). (8) Artikel van J. Vrielinck, S. Sottiaux en D. De Prins De antidiscriminatiewet (Nieuw Juridisch Weekblad, nr. 23 en nr. 24). (9) Wet van 22 augustus 2002, BS (10) Richtlijnvoorstel, Bulletin/2003/ (11) Bijlage 2 Geen seksediscriminatie in de verzekering: naar een no-winresultaat, uittreksel uit Actualit Ass begin 2004, p. 7.

8 De wet van 28 april 2003 op de aanvullende pensioenen: meer transparantie! De wet van 28 april 2003 op de aanvullende pensioenen, ook wet-vandenbroucke genoemd, regelt verschillende sociale en fiscale aspecten van de aanvullende pensioenen voor zowel werknemers als zelfstandigen. Vanuit de invalshoek van de redenen waarom er op de ombudsman een beroep gedaan wordt, moeten we wijzen op de bepalingen betreffende de transparantie- en communicatieplicht ten opzichte van de begunstigden. In haar jaarverslag 2002 merkte de ombudsman op dat een groot deel van de klachten in de levensverzekering betrekking had op het gebrek aan antwoord en informatie die de consument van de verzekeringsonderneming verwachtte (12). Meer bepaald in het kader van een groepsverzekering (aanvullend pensioen) richt de werknemer, die informatie wenst, zich tot zijn werkgever. Helaas zijn de personeelsdiensten niet altijd even goed uitgerust om een adequaat antwoord te geven. De moegetergde werknemer wendt zich uiteindelijk tot de verzekeringsonderneming, die hem echter afscheept met het argument dat hij alleen een juridische band heeft met de werkgever. In die context bepaalt de wet uitdrukkelijk (artikel 26) dat de verzekeringsonderneming voortaan verplicht is jaarlijks de toestand van de overeenkomst alsook de op de pensioenleeftijd te verwachten rente aan de werknemer mee te delen. Bovendien beschermt ze de consument door hem een basiskapitaal alsook een minimumrendement van zijn persoonlijke bijdragen te garanderen. Hierbij wordt verwezen naar de gewaarborgde maximumrentevoet die bij koninklijk besluit wordt vastgesteld. De wetgever heeft willen voorkomen dat de begunstigde van een aanvullend pensioen de risico s moet dragen die verbonden zijn aan de keuze van het verzekeringsproduct gemaakt door de werkgever (artikel 24). Het koninklijk besluit van 11 juli 2003 (13). Het koninklijk besluit van 11 juli 2003 voorziet in een ruimere vergoeding van motorrijtuigschade ondermeer voor schade die door een niet-verzekerd voertuig is veroorzaakt. In bepaalde gevallen vergoedde het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vroeger de materiële schade na aftrek van een franchise van 247,89 euro. Krachtens het koninklijk besluit vergoedt het nu de volledige materiële en lichamelijke schade. Waneer het niet-verzekerde voertuig niet in België, maar in een ander land van de EER (14) is ingeschreven, zal het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds eveneens de eigenaar van het niet-aansprakelijke voertuig (artikel 19bis, 11, 8 ) en de passagiers schadeloosstellen. (12) Jaarverslag 2002, p. 25. (13) KB van houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, BS , in werking getreden op (14) Europese Economische Ruimte. 7

9 8

10 ALGEMENE STATISTIEK ALGEMENE STATISTIEK

11

12 STATISTIEKEN EN ANALYSE III Glossarium Sinds 2002 is de Ombudsman van de Verzekeringen ook bevoegd voor klachten over tussenpersonen en Datassur. De analyse van de klachten is dus uitgesplitst in drie hoofdstukken, afhankelijk van de instantie tegen wie ze gericht zijn. Klachten over respectievelijk verzekeringsondernemingen, tussenpersonen en Datassur worden dus in aparte hoofdstukken bekeken. Voor de verzekeringsondernemingen beslaat het onderzoek een periode van drie jaar, maar voor de twee andere groepen is die periode tot twee jaar beperkt. De nadere analyse van de klachten gebeurt aan de hand van codes die worden bepaald op het ogenblik dat de ombudsman de klacht ontvangt. Die codes worden in vijf categorieën onderverdeeld: Tak Hier worden de klachten gerangschikt volgens de tak, de subtak of zelfs de dekking (motorrijtuigen, leven, brand, diefstal...) waarop ze betrekking hebben. Oorsprong Deze code duidt het profiel aan van de persoon die een klacht heeft ingediend (verzekerde, tussenpersoon, andere, ombudsman, media, ). Motief Deze code duidt het motief aan dat de persoon ertoe aangezet heeft een klacht in te dienen. Waarover is hij niet tevreden? Waarom doet hij een beroep op de ombudsman? Wanneer er verschillende motieven worden aangevoerd, wordt het meest relevante in aanmerking genomen. Soort dossier Er wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over de productie en die over de schade. Onder productie worden de verrichtingen verstaan die verband houden met de contractsluiting alsook de klachten betreffende de tak leven, behalve de gevallen die te maken hebben met overlijden of de uitvoering van de prestaties bij de afloop van de overeenkomst. Klachten over de schade hebben betrekking op het ogenblik waarop de verzekeraar de prestaties uitvoert waar hij zich contractueel toe verbonden heeft. Resultaat Deze code onderscheidt klachten die door de ombudsman onderzocht worden, van klachten die zij niet heeft moeten behandelen. Zij vermeldt waarom bepaalde klachten buiten haar bevoegdheid vallen: zaak van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), vragen van commerciële aard, vragen in verband met het beleid inzake de risicoaanvaarding... Bij de onderzochte klachten maakt dit verslag onderscheid tussen gegronde en ongegronde klachten. 11

13 In 2003 ingediende klachten OVERZICHT VAN DE KLACHTEN Voor het jaar 2003 stellen we vast dat het aantal klachten zich min of meer stabiliseert: de toename bedraagt 6 %. Deze stijging vloeit vooral voort uit de klachten tegen tussenpersonen (+43) en tegen Datassur (+19). De evolutie van het aantal klachten over vijf jaar wordt gekenmerkt door een lichte stijging en houdt, met uitzondering van het jaar 2002, voornamelijk verband met de bekendheid van de functie van ombudsman. De consument die in een geschil verwikkeld raakt, gaat steeds vaker spontaan uitzoeken of er geen instantie is die het geschil buiten het gerecht om kan regelen. Er komen trouwens steeds meer buitengerechtelijke alternatieven om conflicten te beslechten. De forse toename (+ 24 %) die in 2002 genoteerd werd, resulteerde hoofdzakelijk uit de ontevredenheid bij de verzekerden als gevolg van de maatregelen die de meeste verzekeringsondernemingen genomen hadden om hun portefeuille te saneren. Veel verzekerden die ontstemd waren over de verhoging van hun premie, de opzegging van hun polis en de moeilijkheden die zij ondervonden om een nieuwe verzekeraar te vinden, zijn bij de ombudsman komen aankloppen. Dergelijke maatregelen die in 2002 vooral in de tak motorrijtuigen ingevoerd werden, hebben in 2003 een verlengstuk in andere takken gekregen. Zo zijn de klachten betreffende de productie, die doorgaans 30% van het aantal klachten uitmaakten, tot 37% gestegen. Daarnaast zijn de bevoegdheden van de ombudsman in 2002 uitgebreid tot de klachten die tegen de tussenpersonen en Datassur (15) ingediend worden. Het aantal van deze klachten was echter niet beduidend aangezien ze ongeveer 7% van het totale aantal klachten uitmaakten, namelijk 5,7% voor de klachten tegen de tussenpersonen en 1,3% voor die tegen Datassur (15) Datassur is een economisch samenwerkingsverband dat meer bepaald databanken beheert.

14 VERDELING VOLGENS TAAL Globaal gezien is de verdeling van de klachten volgens de taal vrij evenwichtig in 2003, maar het onderzoek van de klachten per tak brengt toch verschillen aan het licht. De klachten zijn talrijker in het Frans in de takken auto en rechtsbijstand, waar ze goed zijn voor respectievelijk 58% en 60%. De in het Nederlands geformuleerde klachten hebben dan weer de bovenhand in de takken leven (55%), gezondheidszorg (67%) en BA-exploitatie (73%). MAANDELIJKSE EVOLUTIE VAN HET AANTAL KLACHTEN Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December VERDELING PER GROEP EER (16) Datassur Tussenpersonen Verzekeringsondernemingen Frans Nederlands (16) EER: klachten die zijn ingediend in het kader van het European Extra Judicial Network (EEJ-net). 13

15 EVOLUTIE VAN HET AANTAL KLACHTEN PER GROEP Vooral het aantal klachten tegen de tussenpersonen en tegen Datassur vertoont een stijgende trend. Voor deze twee categorieën is de ombudsman sinds twee jaar bevoegd. Ten opzichte van het totaal aantal klachten blijft het aantal dossier tegen deze twee groepen beperkt. Het geringe aantal klachten tegen de tussenpersonen wordt verklaard door de vertrouwensrelatie die tussen de verzekerde en zijn verzekeringsadviseur bestaat, alsook door het nabije contact. Hierdoor kan een bemiddelaar vlugger voorkomen dat een conflict escaleert. Het geringe aantal klachten tegen Datassur is toe te schrijven aan de doeltreffende organisatie van de eerstelijnsklachtenopvang. De ombudsman treedt hier als beroepsinstantie op Verzekeringsondernemingen 118 Tussenpersonen Datassur 49 14

16 VERDELING NAAR OORSPRONG De meeste klachten worden door de verzekerden en dus door de klanten ingediend. De statistieken worden opgemaakt op basis van de schriftelijke klachten, maar daarnaast verricht het team van de ombudsman haar werk voor een groot deel telefonisch. Voordat de klager een klacht indient, neemt hij vaak contact op om zich te bevragen naar de mogelijkheden om eventueel gelijk te halen. Of hij informeert naar de procedure die hij moet volgen om gehoord te worden. Naast dat soort oproepen hebben veel vragen betrekking op de mogelijkheden om een dreigend conflict te voorkomen. Dikwijls ontvangt de ombudsman vragen tot inlichting zoals: Is dit wel normaal? ; Moet ik dat aanvaarden? ; Waar kan ik terecht? ; Welke stappen moet ik ondernemen om een verzekeraar te vinden? Dit fenomeen is niet eigen aan de ombudsman van de verzekeringen. In het algemeen stellen alle ombudsdiensten vast dat zij gebruikt worden als een neutrale en objectieve bron van informatie. De consument is steeds beter geïnformeerd, maar begrijpt niet altijd de inlichtingen die hij krijgt en soms krijgt hij zelfs verkeerde aanwijzingen Verzekerden Tussenpersonen Media Verbruikersverenigingen/Touring-Wegenhulp Politici/Overheid Rechthebbenden/Derden Advocaten Overige Andere ombudsmannen België 299 nihil Internet (17) (17) Gezien het wijd verbreide gebruik van s is deze identificatie geschrapt. 15

17 VERDELING PER TAK Over het geheel genomen noteert de ombudsman een toename van het aantal klachten in de takken Brand (+12%), Arbeidsongevallen (+36%) en Gezondheidszorg (+30%). In de tak Rechtsbijstand bedraagt de totale stijging 20%, d.i. 58 klachten. Dat aantal kan uitgesplitst worden in 47 klachten tegen de verzekeringsondernemingen en 11 tegen de tussenpersonen. In de tak Leven bedraagt de stijging 11%, d.i. 27 klachten waarvan 12 tegen verzekeringsondernemingen en 15 tegen tussenpersonen die niet bij een beroepsfederatie zijn aangesloten Daarentegen verminderen de klachten met 17% in de tak Motorrijtuigen. Deze daling is vooral toe te wijzen aan een afname van de klachten in die tak tegen de verzekeringsondernemingen (zie hieronder p. 24) Motorrijtuigen Brand Diefstal, behalve Motorrijtuigen Arbeidsongevallen Leven Burgerr. Aansprakelijkheid Gezondheidszorg/Gewaarborgd Inkomen Rechtsbijstand Diversen (reis, annulatie, transport ) 0

18 VERDELING PER MOTIEF Bij nazicht van de redenen waarom een klacht ingediend wordt, stellen we vast dat de toename voornamelijk geldt voor de verrichtingen in verband met de productie van de verzekeringsovereenkomsten. De consument klaagt over de acceptatievoorwaarden bij de contractsluiting, over de aanpassing van het premiebedrag, of dat nu het gevolg is van een algemene tariefverhoging dan wel van de toepassing van de bonusmalusschaal in de autoverzekering Wat de schadegevallen betreft, noteren we een dalende trend van de klachten over de schaderegelingstermijnen: dit aantal daalt van 183 tot 155. Het aantal klachten over het bedrag van de schadevergoeding stijgt daarentegen van 282 tot Totstandkoming overeenkomst Polisvoorwaarden Premie Einde en schorsing overeenkomst Prestaties in de levensverzekering Schadegevallen Tussenpersonen Overige 17

19 RESULTATEN Van de klachten zijn er onderzocht en was er 55% ongegrond! Dit resultaat is positief en de balans slaat door in het voordeel van de ongegronde klachten. Die al in 2002 waargenomen tendens, toen 53% van de klachten ongegrond was, wordt bevestigd. Of een klacht als gegrond of ongegrond beschouwd wordt, hangt af van de reden waarom de klager die indient. Gegrond Ongegrond Resultaat Gegrond 45% 47 % 46 % Ongegrond 55% 53 % 54 % Op 31/03/04, waren er nog 65 dossiers in behandeling. Het aantal klachten waarvoor geen onderzoek gedaan is, bedraagt 396; het gaat vooral om verzoeken om inlichtingen (244) (18). 70 Niet bevoegd Informatieaanvragen 244 Ondernemingen buiten charter CBFA (CDV) Overige ombudsmannen De andere klachten vallen buiten de bevoegdheid van de ombudsman van de verzekeringen, ofwel omdat ze geformuleerd zijn tegen een verzekeringsonderneming die het charter van de ombudsman niet ondertekend heeft (70), ofwel omdat ze behoren tot domeinen waarvoor de ombudsman niet bevoegd is, zoals het commerciële beleid, betrekkingen tussen tussenpersonen en verzekeraars of geschillen tussen verzekeringsondernemingen, ofwel omdat ze onder de bevoegdheid van een andere ombudsman vallen(26). Ten slotte zijn 56 klachten ook ingediend bij de klachtendienst van de CBFA (vroeger de CDV), die onder het Ministerie van Economie ressorteert. Wanneer op beide instanties een beroep wordt gedaan, trekt de ombudsman zich krachtens een gentlemen s agreement terug en laat het aan die diensten over om de klacht te behandelen. Dankzij het optreden van de ombudsman zal de verzekerde die niet in het gelijk wordt gesteld, toch een objectieve en verantwoorde uitleg over de gegrondheid van het standpunt van de verzekeringsonderneming krijgen. Ook die taak wordt door de klager op prijs gesteld, want hij wordt van heel wat twijfel, frustratie en onbegrip verlost 18 (18) Voor nadere toelichting zie hierboven p. 4.

20 VERZEKERINGSONDERNEMINGEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

21

22 Klachten over verzekeringsondernemingen AANTAL KLACHTEN Het aantal klachten stijgt met zo n 3%, wat relatief stabiel is ten opzichte van de totale stijging van het aantal klachten, die zo'n 6% bedraagt. De grote stijging in 2002 (24%) was hoofdzakelijk het gevolg van ontevredenheid bij de consument over de maatregelen die de verzekeringsondernemingen troffen om hun portefeuilles te saneren

23 WIE DIENT ER EEN KLACHT IN? 1380 De meeste klachten zijn nog altijd afkomstig van de verzekerden, de klanten zelf dus van de verzekeringsondernemingen, en de tussenpersonen. Het aantal klachten vanwege de overheid en de advocaten stijgt licht Naast de klachten ingediend tegen tussenpersonen doen de bemiddelaars ook regelmatig beroep op de diensten van de ombudsman. Zij vragen haar bemiddeling voor geschillen met verzekeringsondernemingen in het kader van het sluiten of het toepassen van de overeenkomsten of geschillen rond de schaderegeling Verzekerden Tussenpersonen Media Verbruikersverenigingen/Touring-Wegenhulp Politici/Overheid Rechthebbenden/Derden Advocaten Overige Andere ombudsmannen België nihil Internet

24 OVER WELKE VERZEKERING KLAAGT MEN? Driekwart van de klachten heeft betrekking op één van de volgende vier takken, in afnemende volgorde: Motorrijtuigen, Rechtsbijstand, Brand en Leven. De meeste klachten hebben nog altijd betrekking op de Motorrijtuigverzekering (32%), meer bepaald de verplichte BA-autoverzekering, die alleen al goed is voor 27%. Niettemin is de toevloed van klachten over die tak tegen verzekeringsondernemingen in 2003 gedaald: van 707 tot 636, een daling van 10%, die in gelijke mate geldt voor zowel de verplichte aansprakelijkheidsverzekering als de overige aanverwante waarborgen. De tak Rechtsbijstand maakt 16% uit. Dat stemt overeen met een groei van 17%, met andere woorden 57 klachten meer, terwijl er in 2002 evenveel klachten waren als in Motorrijtuigen Brand Diefstal, behalve Motorrijtuigen 50 Arbeidsongevallen Leven Burgerr. Aansprakelijkheid Gezondheidszorg / Gewaarborgd Inkomen Rechtsbijstand Diversen (reis, annulatie, transport ) RECHTSBIJSTAND Multitak-ondernemingen Gespecialiseerde ondernemingen 23

25 24 Er blijken minder klachten tegen gespecialiseerde ondernemingen te zijn ingediend. In 2003 zijn die klachten goed voor 41%, tegenover 51% in Het aantal klachten over niet-gespecialiseerde verzekeraars is gestegen met 18%. Die stijging vloeit voort uit ontevredenheid over de waarborg rechtsbijstand gelinkt aan een hoofdcontract, meestal een aansprakelijkheidsverzekering. De tak Leven maakt 12 % uit van het aantal klachten. Dat is een lichte stijging (5%) van het aantal klachten voor deze tak: van 231 tot 243. De tak Gezondheidszorg noteert een stijging met 30% van de klachten: van 122 tot 158. Ook over de tak Arbeidsongevallen stijgt het aantal klachten, meer bepaald met 28% (+14). Slechts 3% van het totale aantal klachten heeft echter op die tak betrekking. De verklaring voor al die schommelingen vinden we voornamelijk bij de redenen waarom de consument een klacht indient: waarover en waarom klaagt hij? WAAROVER EN WAAROM KLAAGT DE CONSUMENT? Van de ingediende klachten hebben er 747 betrekking op de contracten, d.i. 37%. De meeste klachten (1.261) gaan dus over schadegevallen. Dat blijvende fenomeen is eenvoudig te verklaren. Het is pas nadat het schadegeval is voorgevallen en wanneer het wordt geregeld, dat de verzekerde de omvang, de inhoud en de kwaliteit kan beoordelen van de diensten die hij van zijn verzekeraar verwachtte. Welke klachten zijn er over de contracten? In 2002 heeft de ombudsman een aanzienlijke stijging vastgesteld van het aantal klachten over de contracten (of de productie ). Dat had te maken met een verscherpte portefeuillebewaking door de verzekeringsondernemingen. Bovendien werden alle klachten over de tak Leven, behalve die welke in verband stonden met een uitkering wegens overlijden, ook onder dit soort van klachten opgenomen. Welnu, de klachten over die tak waren met 70% gestegen. In 2003 hebben 452 van de 747 klachten over de contracten (61%) nog altijd betrekking op de moeilijkheden die de consument ondervindt om een verzekeraar te vinden of althans een dekking tegen een redelijke prijs. Ook klopte hij bij de ombudsman aan om zich te vergewissen van de geldigheid van de opzegging van zijn verzekeringsovereenkomst, of van de mogelijkheid om een verzekering te vinden. In verband met dit laatste punt herinneren we eraan dat het Tariferingsbureau pas op 1 november 2003 met zijn werkzaamheden van start is gegaan. De concrete gevolgen van die werkzaamheden kunnen dus pas in 2004 gemeten worden. We kunnen echter niet om de vaststelling heen dat de verbruiker zich zorgen maakt over, en zelfs in opstand komt tegen, de prijs die hij voor een verzekering moet

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN Naar goede gewoonte maakte de Ombudsman van de Verzekeringen ook voor 2015 een balans op van het aantal ingediende klachten ten aanzien van verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN Ook voor 2014 maakte de Ombudsman van de Verzekeringen een overzicht van het aantal ingediende klachten ten aanzien van verzekeringsmaatschappijen -en tussenpersonen.

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING Afspraken bij schade II.doc SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN Steeds vaker gaat men over tot het indienen van een schriftelijke klacht als het op verzekeringszaken aankomt, dit blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman van

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING 14 02 07 SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die de consument een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

De Ombudsman. Nieuw adres: de Meeûsplantsoen, 35 B-1000 Brussel

De Ombudsman. Nieuw adres: de Meeûsplantsoen, 35 B-1000 Brussel De Ombudsman V A N D E V E R Z E K E R I N G E N 2001 J A A R V E R S L A G Nieuw adres: de Meeûsplantsoen, 35 B-1000 Brussel Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Gebeurtenissen van 2001 5 2.1. De terreuraanslagen

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI DEC 2002 IERDE RICHTLIJN AUTO: ERGOEDINGSTERMIJNEN ANAF 19 JANUARI TIJDSLIJN OOR DE ERGOEDINGSTERMIJNEN 1. REGELING BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJNEN............................... III 1.1. Antwoord op het

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT De Ombudsman van de Verzekeringen komt tussen bij een aanhoudend probleem wanneer de aanvrager geen bevredigend antwoord op zijn verzoek heeft ontvangen van de verzekeringsonderneming of van de verzekeringstussenpersoon.

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 1. De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke externe boekhouder(fiscalist)

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar Brochure 2009 2 Veel voorkomende vragen en antwoorden FAQ 2009 Voor de vlotte werking van tal van verzekeringen is het noodzakelijk dat er gegevens

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar Brochure 2012 De principes hieronder beschreven gelden voor iedereen, of u nu een kandidaat-verzekerde bent die een verzekering wilt sluiten;

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen Onschuldige Slachtoffers 660 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst Artikel 1 : Vergoeding van het onschuldig slachtoffer Artikel 2 : Minnelijke medische expertise

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1 CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Nieuw model Verklarende nota 1 A. Inleiding De vervanging van de verzekeringstussenpersoon op initiatief van de cliënt is

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel 1 Geen verplichte verzekering Maar ruim verspreid. Talrijke problemen in praktijk:

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Uw bescherming wanneer u een verzekeringscontract afsluit in overeenstemming met de deontologische MiFiD-regels. Welkom bij Arces Arces is de beste verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE 2006 INLEIDING 1 /3 NIEUWE WETGEVING 2 /9 3 /21 Algemeen overzicht 3.1. /23 Verzekeringsondernemingen 3.2. /35 Tussenpersonen 3.3. /101 Datassur 3.4. /119 LIJST

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

HIV, aids en recht Een juridisch overzicht. Nick van Gelder Vorser Medisch Recht UA Advocaat Monard D Hulst

HIV, aids en recht Een juridisch overzicht. Nick van Gelder Vorser Medisch Recht UA Advocaat Monard D Hulst HIV, aids en recht Een juridisch overzicht Nick van Gelder Vorser Medisch Recht UA Advocaat Monard D Hulst 1 Inleiding en overzicht 1. Recht op behandeling en informed consent 2. Aansprakelijkheidskwesties

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen

Fonds voor de medische ongevallen Fonds voor de medische ongevallen 1 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten Toepassingsgebied Vergoedingsvoorwaarden Raad van bestuur 2 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten 3 Opdrachten van

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2011

Cijfers en Analyse 2011 Cijfers en Analyse 2011 1987-2012 2012 2011 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar 2007 2006 Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van

Nadere informatie

Cijfers & Analyse. 2012 Ombudsman van de verzekeringen 1

Cijfers & Analyse. 2012 Ombudsman van de verzekeringen 1 Cijfers & Analyse 2012 2012 Ombudsman van de verzekeringen 1 2 Ombudsman van de verzekeringen 2012 Cijfers & Analyse 2012 De verklaring van de begrippen in kleur vindt u terug in het lexicon achteraan.

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

de Meeûssquare, 35 Cijfers en Analyse B -1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 2014 info@ombudsman.as www.ombudsman.

de Meeûssquare, 35 Cijfers en Analyse B -1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 2014 info@ombudsman.as www.ombudsman. Cijfers en Analyse 2014 2014 in enkele kerncijfers 2012 2013 2014 4318 vragen tot tussenkomst 3238 behandelde vragen 2014 51 570 3697 51 Datassur 570 Verzekeringstussenpersonen 3 697 Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Slapende tegoeden. Verzekeraar wekt begunstigde

Slapende tegoeden. Verzekeraar wekt begunstigde Slapende tegoeden Verzekeraar wekt begunstigde 1 Slapende tegoeden Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Inleiding... 2 1.1 Slapende tegoeden... 2 1.2 Nieuwe wetgeving... 2 2 Controleprocedures... 3 2.1 Nakijken

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Toegang tot de schuldsaldoverzekering. Kurt Termote - Hoofd Juridische Dienst Anja Adams - Juridisch Adviseur Leven KBC Verzekeringen

Toegang tot de schuldsaldoverzekering. Kurt Termote - Hoofd Juridische Dienst Anja Adams - Juridisch Adviseur Leven KBC Verzekeringen Toegang tot de schuldsaldoverzekering Kurt Termote - Hoofd Juridische Dienst Anja Adams - Juridisch Adviseur Leven KBC Verzekeringen Agenda 1. Het doel van de wetgeving 2. Het toepassingsgebied 3. De nieuwe

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

Wat na een medisch ongeval?

Wat na een medisch ongeval? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Wat na een medisch ongeval? Fonds voor Medische ongevallen

Nadere informatie

Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor de Medische Ongevallen

Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor de Medische Ongevallen Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor de Medische Ongevallen Steven Lierman Ondervoorzitter beheerscomité FMO KU Leuven, UA Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor de Medische Ongevallen 1 1. Krachtlijnen

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND C.O.B. 12 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND Brussel, 21 oktober 2003 2 Advies over een

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 april 2015 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 april 2015 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen Slachtoffers 660 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst Artikel 1 : Doelstelling van de overeenkomst Artikel 2 : Toepassingsgebied Artikel 3 : Vergoedingsgrenzen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

De Ombudsman jaarverslag 1999

De Ombudsman jaarverslag 1999 De Ombudsman jaarverslag 1999 1. Inleiding 2. Gebeurtenissen van 1999 1. De ongevallen 2. Een nieuwe wetgeving 3. Maatregelen ten behoeve van de consument 3. Statistieken en analyse 1. Inleiding 2. Aantal

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 Delta Lloyd Life NV Fonsnylaan 38 B - 1060 Brussel Telefoon: +32 (0)2 238 87 77 Fax: +32 (0)2 238 89 83 www.deltalloydlife.be Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 C7122B - SL-9506-N 11/2008

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT Laatst aangepast 08/02/2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I: Definities HOOFDSTUK II: Behandeling van consumentengeschillen door de ondernemingen Artikel 1: Interne

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers.

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers. Mededeling _2009_10 dd. 20 februari 2009 Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers. Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE VERZEKERINGSNEMER

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE VERZEKERINGSNEMER INFORMATIEBROCHURE VOOR DE VERZEKERINGSNEMER Uw bescherming wanneer u een verzekeringscontract afsluit in overeenstemming met de deontologische MiFiD-regels. www.arces.be Welkom bij Arces Arces is de beste

Nadere informatie

Schaderegeling in België

Schaderegeling in België Schaderegeling in België Hilde ULRICHTS Kluwer a Wolters Kluwer business p- Woord vooraf Inleiding bij de zesde editie 2008 V VII Hoofdstuk I. Verzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 1 /. Wettelijke

Nadere informatie

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod 1 Algemene vragen Vraag 1: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden. Kan ik nog een tussenkomst

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN

TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN BIJLAGE 6 TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN Belangrijk Onderliggende tabel van de knipperlichten is exemplatief en niet exhaustief. Zij heeft tot doel de waakzaamheid van de verzekeringstussenpersoon en de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen 2 Classificatiewijzen van de verzekeringen GOED BESCHERMD Vijf verzekeringen voor alledag Het is geen makkelijke opgave om de verzekeringen in te delen. Het aanbod en de diversiteit zijn immers zo groot

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

Jaarverslag. Ombudsman van de Verzekeringen

Jaarverslag. Ombudsman van de Verzekeringen Jaarverslag 2004 Ombudsman van de Verzekeringen Ombudsman van de Verzekeringen Jaarverslag 2004 INHOUDSTAFEL JAARVERSLAG 2004 2 I. INLEIDING De ramp in Ghislenghien...................... 3 II. WETGEVENDE

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 -----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- Lijfrente arbeidsongevallen - Uitbreiding tot wettelijk samenwonenden

Nadere informatie