Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder."

Transcriptie

1 VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten 8 tot 10 en 1 tot 6), Van Der Meulen Katrien (niet voor punt 8), Vansevenant Lieve en de heren Cottenier Marc, Delabie Ben, Halsberghe Ludo, Salembier Vincent en Van Belle Jean-Marc, raadsleden, Dhr. Philippe Awouters, Secretaris. Mevrouw Overbergh Hilde, raadslid. Punt 0 Beslissingen in verband met de zitting en de agenda. De secretaris licht toe waarom er op het einde van deze legislatuur toch nog een dergelijk gevulde agenda is. Het betreft enkele wederkerende punten op het einde van het jaar, enkele beslissingen in lopende gunningsprocedures, aktename van ingediende of in te dienen projecten, beslissingen nodig inzake werkzaamheden voor de renovatie van De Nieuwe Lente en initiatieven die nog moeten teruggekoppeld worden in deze legislatuur. De voorzitter stelt voor om volgende punten eerst te behandelen: 8. Interne controle. Toelichting audit opvolgaudit informatieveiligheid Raamcontract hard- en software. Voorafname Document Management Systeem. Voorstel tot gunning. Punt 1 Opvolging en goedkeuring vorig verslag. De secretaris overloopt de actiepunten van de zittingen van 18 oktober 2012 en 13 november De raad keurt het verslag van de vorige zitting goed. Punt 2 Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. De Gouverneur heeft bij brief van 30 oktober 2012 aan het OCMW-Kortrijk afschrift gestuurd van zijn Besluit van 30 oktober 2012 tot goedkeuring van de OCMW-jaarrekening De OCMW-raad heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld in zitting van 28 april Na onderzoek door de externe audit heeft de Gouverneur bij brief van 30 oktober 2012 aan het OCMW een afschrift gestuurd van zijn Besluit van 30 oktober 2012 tot goedkeuring, zonder opmerkingen, van de OCMW-jaarrekening Niet van toepassing. Niet van toepassing. Wetten en reglementen Art van de OCMW-wet. Bijlagen Kopie van de brief van 30 oktober 2012 van Johan Debyser wnd. Gouverneur. Besluit De raad neemt akte van de goedkeuring zonder opmerking van de jaarrekening 2010 van het OCMW-Kortrijk.

2 De raad geeft kwijting aan de financieel beheerder met betrekking tot het boekjaar Punt 3 Voorstel tot vrijgave borgstelling gesteld door de financieel beheerder. Decreet van 19 december 2008 waarin de borgstelling voor de OCMW-Ontvanger niet meer voorzien wordt; in voege sinds 1 juli Bij Raadsbeslissing van 25 juni 1987 werd de borgstelling van Ontvanger Luc Sabbe vastgesteld op BEF. Bij de laatste vernieuwing van deze borgtocht is deze neergelegd bij de Nationale Bank onder de vorm van effecten ten bedrage van EUR (komt overeen met BEF). In het decreet van 19 december 2008 is de borgstelling door de OCMW-Ontvanger niet meer voorzien. Bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 wordt in art 1,16 het artikel 46 5 van de OCMW-wet per 1 juli 2009 opgeheven waardoor de zekerheidsstelling van de OCMW-Ontvanger verdwijnt en derhalve kan vrijgemaakt worden in het voordeel van Luc Sabbe. Er is geen reden meer om deze borg vast te houden door: De goedkeuring van alle jaarrekeningen die onder deze borg ressorteerden, namelijk t/m 2008; De invoering conform het OCMW-decreet van de dubbele handtekening voor betalingsopdrachten. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Wetten en reglementen Organieke wet van 8 juli 1976; OCMW-decreet van 19 december 2008; Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de inwerkingtreding van het OCMW-decreet. Eerdere beslissingen Raadsbeslissing van 25 juni 1987 waarbij de borgstelling door Luc Sabbe is vastgesteld. Tussenkomst ter zitting Besluit Raadslid Marc Cottenier vraagt waarvoor deze borgstelling moest dienen. De secretaris antwoordt dat deze borgstelling diende voor persoonlijke fouten van de ontvanger ten nadele van het OCMW. De Raad beslist: De borgtocht die bij de Nationale Bank ten gunste van het OCMW-Kortrijk is gesteld door de OCMW-Ontvanger Luc Sabbe, wonend Pontestraat 17 te 8510 Marke, wordt heden vrijgegeven. Het betreft een borgtocht in effecten nr voor een bedrag van EUR. Afschrift van dit besluit zal aan de OCMW-Ontvanger overgemaakt worden. Punt 4 Lening toegekend aan Speelokee: verzoek tot terugbetalingsuitstel. Speelokee CVBA heeft de lening van EUR met vervaldag 1 oktober 2011 nog steeds niet terugbetaald. Bij overeenkomst van 12 september 2006 heeft het OCMW aan Skateconstruct CVBA een lening van ,00 EUR toegekend, lening terug te betalen tegen 1 oktober 2011; jaarlijkse intrest 3,90%. Deze lening kaderde in Fonds Sociaal Kapitaal; de Stad heeft toen eenzelfde lening toegekend aan Skateconstruct. Skateconstruct werkt ondertussen onder de benaming Speelokee cvba : productie en keuring van speeltuigen, het aanleggen van speelpleinen. Na jaren van verlies werden in 2009 belangrijke hervormingen doorgevoerd, ondermeer

3 vervanging van coördinator en verhuis naar goedkopere locatie (site Constructief). In 2009 was er voor het eerst een positief resultaat (afgerond ). Door omstandigheden waren 2010 en 2011 weer negatief, het jaar 2012 zou minstens break-even worden. Ingevolge genoemde verliezen zijn de intresten 2010 en 2011 niet betaald en werd ook het kapitaal op de vervaldag niet terugbetaald. Tegenover de Stad bestaat een identieke betalingsachterstand. Bij aanmaningen heeft Speelokee steeds respijt gevraagd maar na dreiging met gerechtelijke invordering heeft Speelokee bij brief van 12 september 2012 aan Stad en OCMW een betalingsuitstel van 5 jaar gevraagd. Overeenkomstig analyse van de jaarrekening 2012 heeft Speelokee een negatief eigen vermogen van ,70 EUR. Men zoekt om de werking van Speelokee te integreren in een groter geheel van sociale ondernemingen; bij deze besprekingen zijn de schulden van Speelokee uiteraard een ernstig negatief element. Als er geen fusie/integratie zou komen, dan zijn de overlevingskansen voor Speelokee heel beperkt. Het is wenselijk dat Stad en OCMW eenzelfde houding aannemen. In het Schepencollege van 5 december is beslist: Speelokee moet de achterstallige intrest 2010 en 2011 onmiddellijk betalen. Het betreft 3.889,00 EUR. De lening van EUR moet terugbetaald worden in vijf jaarlijkse tranches van EUR; eerste terugbetaling tegen 1 oktober Vanaf de oorspronkelijke vervaldag, zijnde 1 oktober 2011, wordt geen intrest meer aangerekend. Niet van toepassing. Goedgekeurd. Eerdere beslissingen Raadsbeslissing van 20 januari 2005 met toekenning lening. Tussenkomst ter zitting Raadslid Vincent Salembier en raadslid Jean-Marc Van Belle wijzen op het negatief vermogen van de vennootschap en menen dat belanghebbende derden de ontbinding van de vennootschap kunnen eisen. De voorzitter antwoordt dat het OCMW hierin zijn verantwoordelijkheid opneemt samen met de stad en verwijst naar de hervorming van het Fonds Sociaal Kapitaal (overheveling naar de stad). Raadslid Vincent Salembier vraagt om deze als verlies te boeken in de boekhouding. Besluit Onthouding van raadslid Marc Cottenier. De raad beslist tegenover Speelokee cvba tot volgende betalingsmodaliteiten inzake achterstallige intrest en vervallen lening: Speelokee moet de achterstallige intrest 2010 en 2011 onmiddellijk betalen. Het betreft 3.889,00 EUR. De lening van EUR moet terugbetaald worden in vijf jaarlijkse tranches van EUR; eerste terugbetaling tegen 1 oktober 2013, laatste betaling tegen 1 oktober Vanaf de oorspronkelijke vervaldag, zijnde 1 oktober 2011, wordt geen intrest meer aangerekend. Punt 5 Indienen IWT dossier zorginnovatie in samenwerking met OCMW Brugge. Voorstel tot goedkeuring. Minister Lieten lanceerde in oktober 2012 een oproep voor projecten rond zorginnovatie. Deze projectoproep wil innovatie in de ouderenzorg stimuleren. Ze wil antwoord bieden op de uitdagingen rond de stijgende vergrijzing: een toename van het aantal alleenstaande ouderen, de problematiek van het aantal onaangepaste woningen, het inwonen bij kinderen steeds minder als zorgalternatief; Deze projectoproep wil bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en gebruikers samenbrengen om vernieuwende ideeën, producten of processen tot stand te brengen. Door in te tekenen op de projectoproep willen we de zorgvernieuwing concreet vorm geven en levenslang wonen en zorg op maat verder ontwikkelen binnen een context van toenemende

4 vergrijzing en beperkte middelen. We willen via dit platform innovatieve projecten uitbouwen om te werken aan de sociale cohesie van mensen, de kwaliteit van wonen en welzijn en in de zorg aan huis meer mogelijkheden inbouwen voor intensieve ondersteuning op maat. Aangezien deze oproep vrij omvangrijk is en er voor Vlaanderen slechts 3 dossiers zullen goedgekeurd worden, hebben we een samenwerking gezocht met andere besturen. We stellen een samenwerking met het OCMW van Brugge voor. Vermoedelijk zullen nog enkele andere kuststeden toetreden tot deze samenwerking. OCMW Brugge zou optreden als leading partner voor dit project. De Proeftuin zal een platform oprichten met diverse bedrijven-voorlopig televic- blue assist en Boone (met link naar Prof consortium waar een 150-tal bedrijven, onderzoeksinstellingen en zorginstellingen aan verbonden zijn), 3 ziekenhuizen (waaronder AZ Groeninge), OCMW Kortrijk- Brugge en Oostende, vzw Mentor. De Proeftuin start ook met een gebruikerscommissie waar alle mutualiteiten, ouderenadviesraad, SEL, huisartsenkring, bedrijven, zorginstellingen proeftuin en haar projecten opvolgen en mee aansturen. Deze commissie zorgt ook voor het leveren van de testpopulatie. Er worden momenteel enkele concrete projecten uitgewerkt: Digitaal platform uitwerken overheen diverse settings heen met ook linken naar home bases technologie. Daartoe leggen we verbinding tussen reeds bestaande projecten- conceptensoftware ifv integrale zorgverlening. Wonen op maat: kwalitatief aangepast wonen ondersteunen enerzijds preventief inzetten naar medioren ifv levenslang wonen en anderzijds bij acute zorg woningen aanpassen ifv zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen en zorgen voor modulaire elementen om zorg en wonen mogelijk te houden. Autonoom eten: uitwerken van vernieuwende technologie om voeding toe te dienen aan zorgbehoevende mensen ( nu zeer tijdsintensief proces + gevaar van ondervoeding) en anderzijds zorgen voor aangepast aanbod op wijkniveau aan voeding voor specifieke noden van ouderen. Buurtvervlechting realiseren - werken, aan sociale inclusie. We willen wijkgerichtbuurtgericht netwerken versterken om ouderen de mogelijkheid te geven langer zelfstandig te kunnen wonen via inzet vanuit lokale diensteneconomie, inzet van de kleine zelfstandigen in de buurt naar deze doelgroep toe, inzet van vrijwilligers. Transmurale ondersteuning voorzien, deels virtueel, vanuit het woonzorgcentrum aan de oudere, de mantelzorger, i.f.v. zo lang mogelijk zelfstandig wonen thuis. Dit dossier en de concretisering is nu nog in volle opmaak en ontwikkeling. De aanvraag voor subsidie moet ingediend worden voor 8 januari De uitgebreide nota s, businessplannen en samenwerkingsovereenkomsten moet voor eind maart 2013 ingediend worden. Uitgangspunt dat het project budgetneutraal kan gerealiseerd worden. In het meerjarenplan wordt alvast jaarlijks een uitgavenbudget voorzien, budget gecompenseerd door eenzelfde subsidie. Goedgekeurd. Tussenkomst ter zitting Raadslid Jean-Marc Van Belle vraagt of dit dossier al door de raden van OCMW Oostende en OCMW Brugge werd goedgekeurd. Dit punt wordt als actiepunt meegenomen naar de volgende zitting. Besluit Vraag naar principeakkoord om dit project i.s.m. Brugge in te dienen voor 8 januari. De raad van februari of ten laatste maart brengen we uitgebreid dossier en samenwerkingsovereenkomst dan ter goedkeuring naar de raad. Punt 6 Project Woonkrachtig thuis. Voorstel tot goedkeuring. De woning en de woninginrichting spelen een belangrijke rol in het geheel van de thuiszorg. Opstapjes, te smalle deuren, veel trappen in huis, onvoldoende verlichting en andere ongemakken in de woonomgeving kunnen de competentie tot zelfzorg van de zorgbehoevende persoon verlagen en de draaglast van de thuisverzorger(s) onnodig verzwaren. Vanuit de maatschappelijke tendens dat een verhuis naar een seviceflat of een kamer in een woonzorgcentrum, heden een zware zorgbehoevendheid (b of c- score) vereist omwille van een schaarste van deze woonvormen, zijn ouderen langer aangewezen op zelfzorg vanuit hun

5 bestaande woning. Een kort vooronderzoek naar de behoefte aan woningaanpassing en aanpassingen aan de woninginrichting, leert dat ouderen een verhuis naar het woonzorgcentrum zo lang als mogelijk wensen uit te stellen. Meer dan de helft heeft al hulp van buitenaf nodig om zich in de eigen woonst te handhaven, maar slechts 40% heeft in de woning al kleine aanpassingen (installatie van hulpmiddelen) gedaan om het wonen veiliger en comfortabeler te maken. Slechts 13 van de 100 ondervraagden deden grotere aanpassingswerken zoals, bad vervangen door douche of de benedenverdieping herinrichten ifv een slaapvertrek. De ondervraagden zonder enige aanpassingen (60%), gaven aan dat de woning niet aanpasbaar is of dat een investering in woningaanpassing niet meer opweegt tov de huidige leeftijd. Ongeveer 70% heeft nog nooit informatie ontvangen over woningaanpassing. Vanuit bovenstaande vaststellingen, werd beslist een project op te richten naar medioren toe. Zij voelen sterker de noodzaak aan aanpassingen aan tov de ouderen voor wie zij zorg dragen. Door hen mee te nemen in een denkproces over levenslang wonen, willen we hen ook actief bewust maken van hun toekomstige woonsituatie ifv een groter wordende zorgbehoevendheid die met hun verouderingsproces gepaard zal gaan en hen aanzetten tot enige voorzienigheid. Met het project willen we vooral de Kortrijkse medioren (55-65 jarigen). Het aantal kortrijkse medioren bedraagt ongeveer 12 % van de kortrijkse bevolking. Het project kent een tweeledig doel: 1. Medioren, vanuit hun rol als ZORGDRAGER voor hun (hoog)bejaarde ouderen, wegwijs maken in diverse soorten van woningaanpassing en hen wijzen op het belang van een goede woninginrichting teneinde het comfort en de veiligheid in de woning te verhogen. Woningaanpassingen verhogen de veiligheid en het comfort (het gemak) van wonen. Belangrijkste kenmerken van woningaanpassingen zijn de grotere financiële investeringen, de goede planning vooraf die noodzakelijk is in functie van een langere duurtijd van de werkzaamheden. Woningaanpassingen worden vaak uitbesteed. Aanpassingen in de woninginrichting verhogen het welbehagen en de veiligheid van wonen. Belangrijkste kenmerken van de aanpassingen in de woninginrichting zijn de kleine financiële investeringen die er mee gepaard gaan en de korte duur van de werkzaamheden. De werken zijn vaak zelf uit te voeren of met de hulp van de zorgdrager. 2. Medioren en een breder publiek (mensen met (ver-)bouwplannen), actief doen nadenken rond hun eigen levenslang wonen. Hiervoor is het belangrijk dat het project het besef aanwakkert dat aanpassingen aan de woning nodig kunnen zijn ifv comfort, veiligheid en welbehagen op latere leeftijd, hulpmiddelen aanreikt om de woning te screenen (checklisten of screening aan huis door derden) en medioren wegwijs maakt in diverse ondersteunende diensten en premies. De gekozen methodiek is die van de denkboxen. In een denkbox, bestaande uit panelen die een gesloten ruimte vormen, wordt in 3D een woonvertrek geprojecteerd. In een eerste projectie is het woonvertrek onaangepast en onveilig. Samen met de bezoeker worden de pijnpunten van het woonvertrek aangestipt en mogelijke oplossingen geformuleerd. Vervolgens worden de aanpassingen geprojecteerd zodat de bezoeker de impact van (vaak eenvoudige) aanpassingen beleefd in het woonvertrek. We kiezen voor een laagdrempelige methodiek waarbij de bezoeker op een heel toegankelijke wijze het effect van woningaanpassingen zelf kan ervaren. Die beleving gebruiken we als trigger, als opstap naar de woningaanpassing- en hulpmiddelenbeurs waar de bezoeker gedetailleerde info op maat kan verkrijgen over zijn/haar potentiële woningaanpassing. Woonkrachtig thuis wordt gerealiseerd door een uitgebreide samenwerking tussen verschillende organisaties die sinds april 2012 een partnerschap vormen en maandelijks een overlegmoment heeft. Partners in het project zijn: AZ Groeninge, Bond Moyson medishop, Steunpunt woningaanpassing, LOGO Leieland, IN HAM, Mentor VZW, SECUREX, Christelijke Mutualiteit ZWVL, MEDICURA, Familiezorg West-Vlaanderen. De Aard van de samenwerking met de leden WG LANGER THUIS is het mee nadenken over het concept van het project, het mee inhoudelijk vorm geven aan de Denkbox, het meehelpen in de uitwerking van de omkaderende activiteiten (woonbeurs, brochure, praattafels, ) en mee instaan voor de publieke bekendmaking en PR-voering. We vroegen euro projectsubsidies aan. Dit bedrag omhelst vooral de kosten ivm de uitrusting in installatie van de denkboxen en de organisatie van de woonbeurs. In het budget 2013 wordt alvast EUR gebudgetteerd voor installatie van denkboxen en organisatie van een woonbeurs. Deze uitgave wordt gecompenseerd door eenzelfde subsidiebedrag. Er wordt aangenomen dat het project gerealiseerd wordt met het huidig personeelskader. Goedgekeurd.

6 Bijlagen Aanvraagformulier project. Projectbegroting. Besluit De Raad neemt akte van het project Woonkrachtig thuis en keurt de indiening goed. Punt 7 Project Buren voor Buren gaat vreemd. Voorstel tot goedkeuring. Het jaar 2012 werd uitgeroepen tot het Europese jaar van het actief ouder worden en intergenerationele solidariteit. Op die manier willen de beleidsmakers de aandacht vestigen op de bijdrage die ouderen kunnen leveren aan de samenleving en de grote betekenis van solidariteit tussen de generaties. De Vlaamse minister Lieten van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding lanceert een oproep voor lokale projecten intergenerationele solidariteit. In het najaar 2012 dienden we vanuit de lokale dienstencentra een project in, Buren voor Buren gaat vreemd. OCMW Kortrijk bouwde reeds expertise uit binnen Buren voor Buren ifv krachten en middelen bundelen om hoogbejaarde stadsgenoten in staat te stellen om, zolang zij dit wensen, in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen op een kwalitatieve manier. Dit project heeft één groot pijnpunt. We stellen vast dat we bijna geen allochtone senioren bereiken. OCMW Kortrijk wil een nieuw traject uittekenen zodat drempels wegvallen en vereenzaming verminderd bij deze allochtone senioren die we momenteel moeilijk tot niet bereiken. We willen speciaal de aandacht vestigen op het terugdringen van de bestaande vereenzaming en het tegengaan van het nakend isolement om zo de armoede bij deze groep te bestrijden. We willen dit doen via huisbezoeken en dienstverlening (=persoonlijke contacten en kleine huishoudelijke taakjes, zoals het buitenzetten van afval, rolluiken, brood meebrengen, ), ontmoetingsmomenten (informatie of animatie) en door activerend en preventief te werken (vormingen op maat over de thuiszorg). De sociale dienst wordt geconfronteerd met stijgende groep oudere allochtone cliënten. We willen een aantal van deze mensen activeren binnen dit project als leerwerknemer. Op deze wijze werken we dubbel, enerzijds zorgen we voor aangepast activeringstraject en anderzijds kunnen we via deze mensen de brug leggen naar de allochtone senioren. We willen deze mensen ook vormen rond de werking van de thuiszorg en ouderenzorg. Op deze manier willen we als OCMW mee werken aan het sterker maken van kwetsbare groepen. Het project kent een drieledig doel. 1. De leerwerknemers/vrijwilligers bezoeken de allochtone senioren in de buurt, winnen zo vertrouwen vanuit deze persoonlijke contacten en signaleren de problemen aan de beroepskrachten van het dienstencentrum. Tijdens deze bezoeken worden er niet enkel persoonlijke contacten gelegd, maar worden er ook kleine huishoudelijke taken op zich genomen, om de allochtone senior te helpen en wat te ontlasten. Het sociaal isolement wordt hierdoor sterk verlaagd. Dit is een enorme hulp in de strijd tegen armoede. 2. Ten tweede willen we zowel de oudere allochtonen als de leerwerknemers/vrijwilligers kennis laten maken met en gebruik laten maken van de lokale thuiszorgvoorzieningen. Tijdens de ontmoetingsmomenten (op geregelde tijdstippen bijeenkomsten) komt zowel animatie als informatie aan bod. Op die manier wordt de vorming van kleine vriendenclubjes van ouderen met dezelfde interesse gestimuleerd. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid verhoogd, maar wordt ook het sociaal isolement of/en de dreigende vereenzaming doorbroken. Ze komen in het lokaal dienstencentrum over de vloer en op deze manier kunnen ze ook contacten leggen met autochtone senioren. Dit werkt een positieve samenleving in de hand. Deze moeten ook zorgen voor de olievlek in de gemeenschap om het taboe rond betaalde zorg te doorbreken en toegang tot de dienstverlening te verbeteren. Door de deelname stijgen hun ondersteunende sociale contacten en reduceren ze de kans op armoede. 3. Ten derde willen we preventief werken. De leerwerknemers/vrijwilligers volgen vormingen op hun maat m.b.t. de dienstverlening en ontmoetingsmogelijkheden in de thuiszorgsector te Kortrijk. Zo kunnen enerzijds de hulpvragen waarmee zij geconfronteerd worden gericht doorverwezen worden. Anderzijds zal de kennis die de leerwerknemer/vrijwilliger opdoet tijdens deze trainingen, zorgen voor een verhoging van de zelfredzaamheid en de sociale/mentale mobiliteit. Dit zorgt ervoor dat ze voor zichzelf de latere drempels al verlagen. Algemeen wil OCMW Kortrijk met dit project armoede bij allochtone ouderen aanpakken. Verder geeft dit ons de kans om zicht te krijgen op de directe behoeften en verwachtingen m.b.t.

7 ouder worden in Vlaanderen als allochtoon. Zo kunnen we in de toekomst nog meer inspelen op deze behoeften en vereenzaming nog meer intercultureel aanpakken. Buren voor Buren gaat vreemd wordt gerealiseerd via een uitgebreide samenwerking tussen verschillende organisaties. Het project zal gerealiseerd worden via een samenwerking van de lokale dienstencentra en Werk.Punt, dienst activering van het OCMW, het huidige netwerk van Buren voor Buren dat bestaat uit de directie burger en welzijn van de stad Kortrijk, het decanaat, ouderenadviesraad, ziekenzorg en de deelnemers aan de brainstorm in het begin van het project. We vroegen euro subsidies aan. Dit bedrag omhelst vooral de aanwerving van een halftijdse tijdelijke medewerker voor één jaar. Daarnaast voorziet deze subsidie in werkingskosten. Er wordt alvast EUR aan personeelsuitgaven gebudgetteerd; deze uitgave wordt gecompenseerd door eenzelfde subsidiebedrag. Goedgekeurd. Bijlagen Aanvraagformulier project Besluit Opvolging en communicatie De raad neemt akte van het project Buren voor Buren gaat vreemd en keurt indien goedkeuring projectsubsidies de aanwerving van tijdelijk projectmedewerker goed. De loonkost is volledig gedekt door de subsidies. De goedkeuring van het project zal aan de raad gecommuniceerd worden. Punt 8 Interne controle. toelichting audit opvolgaudit informatieveiligheid Op de raad van 12 juli 2012 werden 5 auditverslagen van Audio kort toegelicht en besproken. Sommige verslagen waren niet meer zo recent. De Raad vroeg daarop om toekomstige auditverslagen sneller terug te koppelen en meer tijd te nemen voor de bespreking. Bij deze worden de 2 resterende auditverslagen (beheer inkomende subsidies + opvolgaudit informatieveiligheid) voorgesteld aan de Raad. Artikel 98 van het OCMW-decreet geeft de Vlaamse OCMW s de opdracht om een internecontrolesysteem uit te werken, te implementeren, op te volgen, bij te sturen en erover te rapporteren. De Raad van 12 juli 2012 heeft het algemeen kader van het interne controlesysteem van OCMW Kortrijk goedgekeurd. Interne audit vormt het sluitstuk van het internecontrolesysteem, i.c. evaluatie van de efficiëntie en effectiviteit van de interne controlemaatregelen. OCMW Kortrijk werkt hiervoor samen met Audio. De Raad wordt gevraagd akte te nemen van de eindverslagen van de audits uitgevoerd door Audio. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Wetten en reglementen Eerdere beslissingen Besluitvormingsproces OCMW-decreet: art. 52, 86, 98, 99, 100, 162, 163, 164 en 165 Raadsbeslissing van 12 juli 2012 Bespreking beide auditverslagen op het auditcomité van 12 oktober Bijlagen Overzicht door Audio uitgevoerde audits + bespreking auditcomité, Vast Bureau en Raad. Korte samenvatting audit beheer inkomende subsidies. Korte samenvatting opvolgaudit informatieveiligheid. Tussenkomst ter zitting Raadslid Jean-Marc Van Belle merkt op dat de audit vooral toespitst op de juridische en de administratieve kant van de subsidies en minder op de inhoudelijke kant. Daarnaast meent het raadslid dat hij tijdens deze legislatuur een verbetering heeft gezien rond informatieveiligheid en

8 redundantie maar sinds de samenwerking met de stad toch eerder negatieve evolutie waarneemt. Stafmedewerker Johan Dejonckheere verwijst naar het inhoudelijk advies over de beslissing door het OCMW om al dan niet in te stappen in een project. De voorzitter antwoordt dat hier al een goeie basis ligt om in de komende legislatuur op verder te werken en dat de opmerking over de samenwerking met de stad zal meegenomen worden. Besluit De raad neemt akte van het eindverslag van de audit beheer inkomende subsidies. De raad neemt akte van het eindverslag van de opvolgaudit informatieveiligheid. Punt 9 Raamcontract hard- en software. Voorafname Het team ICT maakt jaarlijks in het kader van de budgetopmaak een overzicht van de hard- en softwarenoden voor het komend jaar. Dit gebeurt op basis van de inventaris, en de budgetbespreking en de daarin weerhouden vragen. We houden ook zo veel mogelijk telkens rekening met onverwachte defecten, bijkomende vragen en een beperkte stock. Gelet op de continuïteit willen we een voorafname doen op de afroep die we hadden gepland voor Deze kadert binnen de afspraken rond het vernieuwen van onze hardware. We willen deze voorafname doen, gelet op het feit dat het budget 2013 allicht pas in maart 2013 goedgekeurd zal worden. Aankoop desktop pc s We willen 12 desktop PC s bestellen. De eerder aangekochte toestellen zijn door nieuwe indiensttredingen en onvoorziene defecten allemaal in dienst gesteld. We willen over een buffer kunnen beschikken voor nieuwe medewerkers, onvoorziene noden en defecten. Aankoop laptops Net als bij de desktops zitten we door nieuwe vragen, tijdelijke tewerkstellingen en defecten, bijna door onze voorraad heen. We willen ook hier verder werk maken van de vervanging van desktops door laptops, dit in de sociale dienst en het team activering. De gerecupereerde desktops zullen zo veel mogelijk heringezet worden op de diensten. Aankoop software desktop virtualisatie Deze software moet de connectie van de deelnemers aan het proefproject telewerk een stuk vereenvoudigen en efficiënter maken. Deze voorzieningen laat medewerkers immers toe om vanop afstand in te loggen op het bureaublad waarop ze intern werken. Dit verhoogt hun werkcomfort vanop afstand en verlaagt de complexiteit. Deze voorziening vervangt ook de toegang via beveiligde verbinding waarlangs de leden van het managementteam momenteel vanop afstand toegang krijgen tot een aantal applicaties, en verruimt daarenboven hun toegang tot netwerkmappen. Tenslotte biedt het ook opportuniteiten voor de toegang van de raadsleden en vereenvoudigt dit de toegang voor mensen die vanop hun eigen device toegang willen krijgen tot onze netwerkvoorzieningen en toepassingen. Belangrijk mee te geven dat we deze licenties, in het kader van de samenwerking tussen Stad en OCMW, aankopen voor beide besturen. De faciliteit laat ons toe om deze voorziening uit te rollen voor tot en met honderd gelijktijdige gebruikers. De Stad van zijn kant zou instaan voor het voorzien, het configureren en beheren van de nodige serverinfrastructuur voor beide organisaties. Ok. Goedgekeurd.

9 Eerdere beslissingen Raadsbeslissing d.d. 20 januari 2005 m.b.t. de vijfjaarlijkse vernieuwing van de PC s; Raadsbeslissing d.d. 16 november 2006 om samen met Stad Kortrijk deel te nemen aan een raamcontract voor de aankoop van informaticamateriaal Raadsbeslissing d.d. 18 februari 2010 m.b.t. de principes voor het uitreiken van laptops; Bijlagen Offerte van RealDolme d.d. november 2012 Offerte van RealDolme d.d. december 2012 Tussenkomst ter zitting Raadslid Marc Cottenier vraagt waarom er toch nog desktops aangekocht worden terwijl er wordt voorgesteld om meer met laptops te werken. Stafmedewerker Nick Vandommele antwoordt dat we in de rusthuizen blijven opteren voor vaste toestellen omdat we daar werken met open huis cultuur en omdat er daar geen draadloos netwerk is. Raadslid Ben Delabie merkt op dat er voor het proefproject telewerk al software wordt aangekocht terwijl dit project eerst nog door de raad geëvalueerd moet worden. De voorzitter antwoordt dat dit project rond thuiswerk inderdaad na een jaar, dus in april of mei 2013, ter evaluatie aan de raad zal voorgelegd worden. Besluit De raad gelieve akkoord te gaan met de aankoop van 12 desktop pc s 10 laptops; Licenties voor desktopvirtualisatie Aantal Omschrijving Eenheidsprijs Totaal 12 Desktop Fujitsu Esprimo P710 E90 623, ,17 10 Laptop Fujitsu E , ,20 25 Citrix VDI in a box licenties 112, ,77 25 Citrix VDI in a box onderhoud/jaar 31,47 786, Microsoft VDA licenties 7, ,41 Totaal inclusief 21% BTW ,35 Punt 10 Document Management Systeem. Voorstel tot gunning. Het OCMW Kortrijk en de stad Kortrijk wensen een softwaretoepassing aan te kopen die toelaat hun documentenstromen onder controle te brengen met een focus op in- en uitgaande briefwisseling, inkomende facturatie en mail. Hierbij wordt groot belang gehecht aan (semi-) automatische categorisatie en metadatering van de documenten. We vroegen een offerte aan de door de Raad weerhouden firma s. Het ging om acht firma s: ADM Solutions ARCO BCT Cevi Circle software Computers and Communications nv Infomat Iris Cevi en BCT dienden geen offerte in. De overige zes firma s dienden een offerte in. De ingediende offertes werden intern grondig doorgenomen, en we troffen voorbereidingen voor demosessies in de maand juni gedurende drie halve dagen. Hiervoor bereidden we concrete casussen voor waarmee we de performantie van de aangeboden oplossingen in de praktijk wilden zien. Deze konden voorbereid worden door de geïnteresseerde firma s. De zes firma s gingen in op deze uitnodiging. De sessies werden bijgewoond door een delegatie medewerkers van Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk, die we verder zullen benoemen als de werkgroep DMS. U vindt de samenstelling in bijlage. Door de zomervakantie vond de deliberatie pas plaats begin september. Tijdens deze deliberatie besloot de werkgroep DMS om de firma s Circle software, Computer and Communications nv en Infomat niet verder te weerhouden voor het verdere verloop van de procedure. We namen deze beslissing omwille van het ontbreken van gevraagde noodzakelijke functionaliteit en/of omwille van de prijssetting van de aangeboden oplossing. U vindt een meer uitgebreide uitleg in bijlage.

10 De werkgroep besliste om een tweede demosessie te organiseren met de drie overgebleven firma s, zijnde ADM Solutions, Arco en Iris. Tijdens deze tweede demosessie (tweede helft van oktober) gingen we dieper in op de gevraagde functionaliteit. De opdrachten werden kort geschetst op voorhand, maar de eigenlijke documenten en de gevraagde manipulaties werden echter pas ter zitting bekendgemaakt, zodat we de applicaties konden zien draaien in een zo waarheidsgetrouw mogelijke context. Deze tweede sessie stelde ons ook in de mogelijkheid om nog beter de ingediende offertes in detail te gaan analyseren en na te gaan of er nog een discrepantie zat tussen de door ons in het bestek gevraagde functionaliteiten en hetgeen de betrokken firma s effectief aanboden. Tijdens de testing besliste de werkgroep dat de firma s ADM Solutions en IRIS aan elkaar gewaagd waren, en werd besloten op basis van de tweede demo Arco niet verder te weerhouden. Arco scoorde in de tweede demo opmerkelijk minder sterk dan in de eerste demo, en toonde zich minder performant dan de oplossingen van ADM Solutions en Iris. In tegenstelling met IRIS en ADM lukte het niet bij Arco om na een eerste bijsturing de parameters van de ingescande voorbeeldfactuur volledig automatisch te herkennen. We overliepen finaal eind november nogmaals de ingediende offertes samen met de firma s ADM Solutions en IRIS, en onderhandelden verder tot begin december. U vindt een vergelijking van de offertes van de firma ADM Solutions, Arco en Iris in bijlage. Uit de vergelijking zal blijken dat de voorstellen van ADM Solutions en IRIS technisch aan de verwachtingen qua functionaliteit, kwaliteit, performantie en mogelijkheden voldoen. Ze steunen beiden op IRIS scantechonolgie die in beide demosessies hun performantie hebben bewezen, zowel naar scankwaliteit, tekstherkenning (tot op lijnniveau), kwaliteit, formaten en compressie. Wat het luik document management betreft, stelt IRIS hun eigen systeem IRISNext voor, en ADM het ELO systeem waarvan zij verdeler zijn in België. ADM Solutions scoorde bij de werkgroep met ELO aanzienlijk beter qua gebruikersinterface die nauw aanleunt bij een Office 2010 omgeving en dus een hogere herkenbaarheid heeft. De interface werd ook eenvoudiger ervaren. IRISNext leunt nauwer aan bij een intranetomgeving van het type Sharepoint, en staat momenteel verder af van de werkomgeving van onze gebruikers. Wat de workflowmogelijkheden betreft was het aanvoelen van de werkgroep dat ELO van ADM Solutions sterker scoorde. Wat de workflowmogelijkheden betreft, scoorde ELO van ADM Solutions sterker. De aangeboden interface om processen naar eigen inzicht aan te passen of te kopiëren in een variant proces is eenvoudiger. Verder gaat ADM opvallend veel vlotter om met de vragen om vereenvoudigde schermen te kunnen aanbieden. Het aanbieden van vereenvoudigde schermen is heel belangrijk om gebruikers met minder PC-feeling of gebruikers die het pakket slechts sporadisch zullen gebruiken, enthousiast te maken of houden. Daarenboven biedt ELO ook nog een luik dat toelaat om de toepassingen op eigen hardware (bv. IPad, ) te gebruiken, het zogenaamde principe van Bring Your Own Device. Het prijsverschil tussen beide aanbieders bedraagt wat ongeveer 10% betekent. Deze meeruitgave is hier zeker verantwoord, gelet op de invloed van de gebruikerservaring en de daaruit voortvloeiende acceptatie van de nieuwe applicatie die toch wel zal geven tot een ingrijpende cultuurverandering, een grote stap betekent richting een paperless office en ook mogelijkheden biedt naar een volledig elektronisch dossier (o.m. in functie van telewerk). De kostenverdeling voor de aankoop tussen Stad en OCMW gebeurt op basis van de aangekochte licenties per bestuur, waardoor het aandeel van het OCMW op 40% en dat van de Stad op 60% komt. De prijzen zijn opgebouwd uit de kosten voor de licenties, de analyse, de configuratie, de installatie, begeleiding en opleiding, en vier jaar onderhoud op de licenties Goedgekeurd. Wetten en reglementen Eerdere beslissingen Wet van 24 december 1993 met betrekking inzake gunning en uitvoering van overheidsopdrachten KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken Raadsbeslissing van 16 december 2010 met betrekking tot offertevraag software ter implementatie van een document management systeem. Raadsbeslissing van 15 december 2011 met betrekking tot het weerhouden van kandidaten voor het indienen van een offerte voor de levering van software ter implementatie van een document management systeem. Raadsbeslissing van 16 februari 2012 met betrekking tot het weerhouden van kandidaten voor het indienen van een offerte voor de levering van software ter implementatie van een

11 document management systeem. Bijlagen Vergelijking van de offertes (prijsvergelijking en verslag werkgroep). Besluit De Raad gelieve akkoord te gaan met de levering voor OCMW Kortrijk en Stad Kortrijk van software ter implementatie van een document management systeem door de firma ADM: ADM OCMW Stad licenties , , ,29 diensten , , ,00 onderhoud (4 jaar) , , ,52 totaal met onderhoud , , ,81 De Raad gelieve akkoord te gaan met de voorgestelde kostenverdeling tussen OCMW en Stad. Punt 11 Goedkeuring wijzigingen en meerwerken Uitbreiding van bestaand dienstencentrum De Zevenkamer. In zitting van 17 september 2009 werd beslist om het project herbestemmen en verbouwen bestaand rust -en verzorgingstehuis tot appartementsgebouw uit te breiden met een dienst voor kinderopvang. Oorspronkelijk was er een gedeeltelijke renovatie van het dienstencentrum op het gelijkvloers voorzien, namelijk waar dit nodig was voor de realisatie van de werken op de verdiepingen. Door de uitbreiding met de uitbouw voor de kinderopvang vroeg het dienstencentrum om tegelijk het gelijkvloers aan te passen aan hun noden: herinrichting van de receptie, aanpassen van de verlaagde plafonds, optimalisering van de inrichting van de inkom en opfrissen van alle lokalen. Op 15 oktober 2009 werd het lastenboek met bijhorende raming en de wijze van gunnen goedgekeurd om zo vlug mogelijk het dossier ter subsidiëring te kunnen voorleggen aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). I Meerwerken tgv leemtes in bestek De ontwerper had in eerste instantie een volledig bestek opgemaakt waarbij op het gelijkvloers enkel de nodige werken ten gevolge van de renovatie van de verdiepingen werden uitgevoerd. Dit zou zelfs in die mate gebeuren dat het LDC De Zevenkamer ter plaatse zou blijven tijdens de werken. Naar van de vraag om een kinderopvang aan te bouwen werd er bijkomend een opfrissing en gedeeltelijke verbouwing van het gelijkvloers gevraagd. Gezien op vraag van VMSW het uitvoeringsdossier moest ingediend worden voor 1 november 2009 werden deze bestekaanpassingen uitgevoerd in een zeer korte periode. Tijdens de uitvoering blijkt nu dat de bestekken voor de uitvoering van de elektriciteitswerken en HVAC onvolledig zijn. De nodige werken zijn m.a.w. niet volledig opgenomen in de plannen, bestekken en meetstaten. Het gaat echter wel om noodzakelijke werken. Hiervoor werd via onderhandelingsprocedure aan de huidige aannemer een offerte gevraagd, als uitbreiding op de bestaande offerte. Perceel HVAC : aannemer Vandewalle: Oorspronkelijk werd op het gelijkvloers de polyvalente zaal van een nieuw ventilatiesysteem voorzien. De bestaande radiatoren zouden worden behouden. Door de grondige renovatie werd het gelijkvloers volledig gestript. De radiatoren die in het eerste ontwerp zouden behouden blijven moeten daardoor vervangen worden. Dit werd in de meetstaat over het hoofd gezien. Voorstel is om nieuwe radiatoren te plaatsen die rekening houden met de verbeterde isolatiewaarde van het gebouw. De kostprijs aan de eenheidsprijzen van de aanbesteding worden geraamd op : ,85 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Vandewalle). Perceel elektriciteit : aannemer Tevean: Oorspronkelijk werden er op het gelijkvloers alleen maar nieuwe verlichtingsarmaturen. voorzien. Deze lokalen worden nu verder elektrisch uitgebreid volgens de specifieke noden van de verschillende lokalen. Elektriciteit / Binnennet De kostprijs aan de hand van de eenheidsprijzen van het bestek wordt geraamd op ,00 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Tevean). Elektriciteit/Schakelaars en contactdozen: er werd geopteerd om de lichtarmaturen met bewegings-, en aanwezigheidsmelders te schakelen. Dit om niet in opbouw te moeten werken op het bestaande zichtmetselwerk.

12 De kostprijs aan de hand van de eenheidsprijzen van het bestek wordt geraamd op ,00 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Tevean). Elektriciteit / Lichtarmaturen: noodverlichting wordt vernieuwd De kostprijs aan de hand van de eenheidsprijzen van het bestek wordt geraamd op 7.867,00 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Tevean). Elektriciteit / Telecom: alle ruimten worden voorzien van data aansluitingen De kostprijs aan de hand van de eenheidsprijzen van het bestek wordt geraamd op 6.592,00 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Tevean). Branddetectie en alarm : volgens de richtlijnen van de preventieadviseur moet deze vernieuwd worden. De kostprijs aan de hand van de eenheidsprijzen van het bestek wordt geraamd op 4.789,00 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Tevean). Vernieuwd sanitair: het bestaande sanitair (recentelijk vernieuwd) wordt aangesloten op het nieuw te plaatsen elektrisch bord. De kostprijs aan de hand van de eenheidsprijzen van het bestek wordt geraamd op 420,00 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Tevean). Buitenverlichting: de buitenverlichting was niet voorzien. Deze wordt nu mee in de offerte aangeboden. De kostprijs aan de hand van de eenheidsprijzen van het bestek wordt geraamd op 5.060,00 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Tevean). (Tevean stond een korting van 10% toe op de aanbestedingsprijzen die ook nu afgetrokken mag worden : 10% op het totaal van de bijkomende offerte van Tevean bedraagt : min 5.594,00). Totaal van deze meerkost: ,85 In overleg met de juridische dienst van de stad Kortrijk werd nagezien in hoeverre hier een verantwoordelijke kan gezocht worden en in hoeverre er schade kan bepaald worden en het oorzakelijk verband tussen beide. Om een dergelijke problematiek te onderzoeken wordt er verwezen naar het burgerlijk recht art De schadelijder dient zowel schade als fout te bewijzen, samen met het oorzakelijk verband. Gezien de kostprijs van deze werken niet aantoonbaar anders is dan in het geval deze werken wel opgenomen waren in het bestek kan er op het vlak van kostprijs geen geleden schade aangetoond worden. De werken in meerwerk worden uitgevoerd aan de gekende eenheidsprijs aangevuld met marktconforme en gecontroleerde prijzen. De fout bewijzen is eenvoudiger, doch in dit geval gaat het om een uitbreiding van een opdracht waar geen specifiek lastenboek voor werd gemaakt en er geen beschrijving is van wat wel en niet in de opdracht begrepen zit. In normale omstandigheden is het wel duidelijk dat het hier om hiaten in het lastenboek gaat maar juridisch is het niet evident om dit hard te maken. Onder deze omstandigheden vindt de juridische dienst van stad het voorstel van de ontwerper aanvaardbaar. Hierover werd een juridisch advies gevraagd aan een raadsman. Dit advies wordt als bijlage opgenomen. Dit voorstel houdt in dat de ontwerper de niet voorziene werken plant, tekent, controleert en opvolgt maar geen ereloon vraagt voor deze meerwerken. Het niet aan te rekenen ereloon bedraagt 7% op ,85 of 4.783,85 exclusief 21% BTW of 5.788,47 inclusief BTW. Om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden kunnen we met volgende punten rekening houden: Indien er uitbreidingen of aanpassingen komen op een dossier kunnen we deze enkel toekennen mits een duidelijk omschreven bijkomende opdracht die ook door beide partijen betekend wordt. Hiervoor moet er dan meer tijd genomen worden om dergelijke uitbreidingen of aanpassingen door te voeren omdat bij dergelijke aanpassingen er steeds meer kans is op misverstanden, fouten of onnauwkeurigheden. II Meerwerken tgv bijkomende vragen van het LDC De Zevenkamer Tijdens de periode tussen de opmaak van het aanbestedingsdossier en nu is de werking van het dienstencentrum geëvolueerd en vraagt het dienstencentrum bijkomende functionele aanpassingen: Een automatische deur voor cafetaria; De creatie van een wassalon ten behoeve van het dienstencentrum en de bewoners van de flats waardoor aanpassingen aan de vloer, leidingen en ventilatie; Het openmaken voor realisatie van een demokeuken; Een flessenkoeler voor de bar waardoor aanpassingen aan het barmeubel; Elektrisch slot op de bestaande deur van de activiteitenruimte zodat deze buiten de uren van het dienstencentrum kan ter beschikking gesteld worden. ( zie LDC De Zonnewijzer ) Deze bijkomende vragen van het LDC worden als volgt gemotiveerd:

13 Een automatische deur voor cafetaria; Naar van een onderzoek door de provincie enkele jaren geleden en de inspectiebezoeken van de LDC in 2008 door het Agentschap bleek dat het pover gesteld is met de fysieke toegankelijkheid van de gebouwen. Het woonzorgdecreet stipuleert dat de gebouwen volledig rolstoeltoegankelijk moeten zijn. Sinds enkele jaren pakt Facility deze problematiek structureel aan. De Zonnewijzer ( in 2011), SF Ten Olme ( in 2004 en 2012), zijn bv. ondertussen volledig rolstoeltoegankelijk. De laatste vijf jaar is er een explosie van het aantal rollatorgebruikers. Dit hulpmiddel voorkomt in grote mate het vallen van ouderen en is veel beter dan een wandelstok. De meerwaarde van een rollator vervalt echter wanneer de gebruiker manueel zware deuren dient te openen. Gezien de doelgroep van een LDC, die almaar minder mobiel wordt gezien de stijgende levensverwachting en de doelgroep van de assistentiewoningen op de campus De Nieuwe Lente, is een automatische deur wenselijk. De voornaamste looplijnen van de bezoekers zijn dan ook van de algemene ingang naar de cafetaria/restaurant. De creatie van een wassalon ten behoeve van het dienstencentrum en de bewoners van de flats waardoor aanpassingen aan de vloer, leidingen en ventilatie Naar analogie van de campus de Zonnewijzer Ten Olme wensen we een wassalon in DNL. Via jetons kunnen bewoners hiervan gebruik maken. Het plaatsen van een wasmachine en droogkast in het appartement, daar is weinig ruimte voor. Naar veiligheid is dit ook niet aan te moedigen. De ervaring van DCZ-Ten Olme leert dat de flatbewoners gretig gebruik maken van deze service, aangevuld met materiële dienstverlening in kader van LOI en de dichtste buurtbewoners. Het dichtste wassalon is in Heule gelegen in de Kortrijksestraat, wat niet op wandelafstand is. Het openmaken voor realisatie van een demokeuken Er is een keuken in de Zevenkamer, maar doordat die zich in een gesloten lokaal bevindt is dit niet optimaal als leskeuken. Het openen van de keuken zorgt voor een perfecte invulling. Zoniet heeft een demokeuken totaal geen zin. Behalve in Marke (gebruik van keuken OC) en Centrum Overleie zijn er in de andere LDC s geen demokeukens. Dit is een gemis. Een flessenkoeler voor de bar waardoor aanpassingen aan het barmeubel Indien we de Zevenkamer ontsluiten en ergonomie hoog in het vaandel dragen voor onze medewerkers dan is het voorzien van een barmeubel en flessenkoeler in de polyvalente zaal geen overbodige luxe. Ook hier verwijzen we naar de situatie de Zonnewijzer, die identiek is. Elektrisch slot op de bestaande deur van de activiteitenruimte zodat deze buiten de uren van het dienstencentrum kan ter beschikking gesteld worden. ( zie LDC De Zonnewijzer ) De huidige bezettingsgraad van het OC De Vonke en t Kasteelke en zelfs t Molenheem (Watermolen) is nagenoeg 100%. Het lokale middenveld (verenigingsleven en cultuur) draait volop en bloeit. Er is echter een vertekening door verbouwingen van het OC de Neerbeek in Bissegem. Bissegemnaren zoeken nu oplossingen in Heule en Marke. Volgend jaar is de Neerbeek weer beschikbaar. Dit belet niet dat het kalenderjaar 2013 in de Vonke, t Kasteelke en t Molenheem nagenoeg al volgeboekt is. Het OCMW stelt zijn deuren open, om het verenigingsleven in Kortrijk te stimuleren. Het is in eerste instantie de taak van het stadsbestuur om accommodatie ter beschikking te stellen van de lokale verenigingen. Deze accommodatie is, in tegenstelling met de binnenstad, aanwezig. Voorstel is om het cascadesysteem, zoals dit in de Weister Aalbeke, goed werkt toe te passen. Dit betekent dat verenigingen eerst polsen bij de Vonke of t Kasteelke of een lokaal voor handen is. Indien niet, neemt de medewerker van het OC contact op met de Zevenkamer of het lokaal vrij is. De facturatie en het systeem is hetzelfde als het systeem de Vonke of t Kasteelke. Het is heel efficiënt dat alle lokalen voorzien worden van het badgesysteem, zoals dit in veel van onze instellingen al zo is. Indien er financieel geopteerd wordt dat het met minder moet, stellen we voor dat de polyvalente zaal ontsloten wordt voor derden. Die derden zijn Heulse verenigingen, buurtbewoners en bewoners assistentiewoningen. Enkel hiervoor is een badgesysteem vereist, vermits een conciërge helemaal geen optie is. Er werd via onderhandelingsprocedure een offerte gevraagd aan de huidige aannemers voor de bijkomende werken, dit als uitbreiding op de huidige offerte. Perceel bouwwerken : aannemer Himpe Aanpassing kast polyvalente ruimte voor integratie flessenkoeler, vereenvoudigde uitvoering tegenover het bestek. De kostprijs wordt geraamd op 1.530,00 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Himpe). Dit is 1457,33 minder dan bij aanbesteding (zie punt III). Berging 2 wordt wassalon: aanpassing naar vloertegels i.p.v. PVC + plaatsen betonsokkel De kostprijs wordt geraamd op 1.335,00 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Himpe) Aanpassen deur tussen vergaderzaal 3 en keuken voor de demokeuken (enkele volle deur wordt vast raam met beglaasde deur) De kostprijs wordt geraamd op 1.972,00 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Himpe) Aanpassen bestaande deur vergaderzaal 3: inwerken elektrische tegenplaat (geleverd door

14 Tevean) + leveren en plaatsen deurpomp, vaste knop + kruk De kostprijs wordt geraamd op 550,00 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Himpe) Op advies van de preventie-adviseur van het OCMW worden 3 extra Rf-deuren voorzien De kostprijs op basis van de eenheidsprijzen van de aanbesteding bedraagt 2.092,23 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Himpe) Perceel HVAC : aannemer Vandewalle: Op vraag van het dienstencentrum werd er aan het bouwprogramma een wassalon toegevoegd. Dit vraagt aanpassingen aan de ventilatie, de aan- en afvoeren van water, uitgietbak en kranen. De kostprijs aan de eenheidsprijzen van de aanbesteding worden geraamd op 6.817,28 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Vandewalle) Perceel elektriciteit : aannemer Tevean: Bijkomende toegangscontrole, om de verschillende entiteiten van het gebouw gecontroleerd gescheiden te houden. De kostprijs aan de hand van de eenheidsprijzen van het bestek wordt geraamd op ,00 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Tevean) Stopcontacten voor wasmachine en droogkasten 580,00 exclusief BTW (detail zie bijlage offerte Tevean) Totaal van deze meerkost: ,18 III Nazicht voor mogelijkheden tot besparingen in de uitvoering Gezien de stand der werken is het moeilijk om nog besparingen door te voeren. Praktische alle technische fiches werden goedgekeurd en de meeste zaken zijn in uitvoering of door de aannemers besteld aan hun leveranciers. Er werd al een besparingsronde uitgevoerd in de loop van het definitief ontwerp. We zien echter nog een paar kleine besparingsmogelijkheden: Voorstel om het barmeubel in de polyvalente zaal eenvoudiger te maken in overleg met de uitvoerder. Hierbij een vereenvoudigd voorstel voor het meubel voor de flessenkoeler in de polyvalente ruimte. kast (tafel) met lengte 2,80 m, diepte 0,60 m en hoogte 1,00 m waarop de flessenkoeler los wordt geplaatst twee zijwanden en 1 tussenwand langswand op halve diepte van de kast als bijkomende ondersteuning van de zware flessenkoeler. Ruimte onderaan voor stapeling bakken. 3 legborden met bevestiging aan de muur boventablet en wanden 30 mm dikte alles melamine, geen HPL Totale prijs : 1.530,00 Dit betekent een minprijs van : 1.457,33 t.o.v. de aanbestedingsprijs als we de kast eenvoudiger maken zoals hierboven vermeld. Narekenen van de verlichtingstoestellen in de gangen en aan de luifel doorgang kinderopvang. Hier kunnen we eventueel enkele verlichtingstoestellen uitsparen, doch dit hangt af van de uitslag van deze berekeningen, welke opgevraagd zijn. Dit zal over een beperkt aantal toestellen gaan. Uit de eerste resultaten van de berekeningen blijkt dat we: In de verdiepingen gang 3 x 4 toestellen zouden kunnen uitsparen, dit zou een besparing teweegbrengen van zijn. Dit zal bij de eindafrekening verrekend worden. Op de buitenluifel naar de kinderopvang zouden 6 toestellen kunnen uitgespaard worden, dit zou een besparing van zijn. Dit zal bij de eindafrekening verrekend worden. Samenvatting van meerprijs ten gevolge van de leemtes +de aangevraagde meerwerken LDC. Totaal voor perceel ruwbouw en afwerking (aannemer Himpe) : 4.491,90 exclusief BTW Totaal voor perceel HVAC (aannemer Vandewalle) : ,13 exclusief BTW Totaal voor perceel elektriciteit (aannemer Tevean) : ,00 10% = ,00 exclusief BTW (Tevean stond een korting van 10% toe op de aanbestedingsprijzen die ook nu afgetrokken mag worden : 10% op het totaal van de bijkomende offerte van Tevean bedraagt : min 7.202,00) Totale raming meerprijs: ,03 exclusief BTW Overweging naar plaatsing PV zonnepanelen De omstandigheden voor het plaatsen van PV zonnepanelen zijn drastisch gewijzigd ten opzichte van het ogenblik waarop de beslissing werd genomen. De optie om zonnepanelen te voorzien in het bestek werd genomen in de raad van 15/05/2008. De marktsituatie is intussen gewijzigd. De aanbestedingsprijs voor de zonnepanelen is niet meer concurrentieel. De prijs voor de zonnepanelen zelf is nu veel lager dan 3 jaar geleden. De groenestroomcertificaten zijn gezakt van 450 per geproduceerde 1000kWh naar 93. Daarbij merken we op dat de geproduceerde groene stroom via de zonnepanelen ten goede zou

15 komen aan het OCMW en niet aan de bewoners van de flats. Evolutie terugverdientijd: Hierbij wordt geen rekening gehouden met: eventuele intresten op het investeringsbedrag, evolutie van de energieprijzen, onderhoud of herstellingskosten van de installatie, eventuele bijkomende kosten door taksen of heffingen, eventuele degradatie in de opbrengst van de PV panelen. De energieprijs is gebaseerd op de gemiddelde kostprijs van elektriciteit in 2011 voor het OCMW. Investering: Verwachte jaaropbrengst Situatie 2008/2009 Opbrengst over 20 jaar: groencertificaten: 547certificaten x 450 Deze worden 20 jaar uitbetaald opbrengst energie: 20jaar x KWh x jaaropbrengst aan energie: 3.484,90 totale opbrengst na 20 jaar: terugverdientijd 6,39 jaar Situatie bij indienstelling in 2013 Opbrengst over 20 jaar: groencertificaten: 273 certificaten x 93 Deze worden 10 jaar uitbetaald opbrengst energie 20 x KWh x jaaropbrengst aan energie: 3.484,90 totale opbrengst na 20 jaar: terugverdientijd 21,85 jaar ,68 ( inclusief 6% BTW ) KWh Onder deze gewijzigde marktomstandigheden vinden we het aangewezen om de overweging om PV zonnepanelen te plaatsen opnieuw te bekijken. Huidige marktsituatie Bij navraag zou een dergelijke installatie aan de huidige marktvoorwaarden onder de hieronder vermelde voorwaarden geplaatst kunnen worden. Hieruit blijkt dat de huidige offerte niet meer concurrentieel is met de huidige marktprijzen. Gelijkaardige opstelling zoals voorzien in het huidige bestek Investering: Verwachte jaaropbrengst Opbrengst over 20 jaar: groencertificaten: 340 certificaten x 93 Deze worden 10 jaar uitbetaald opbrengst energie 20 x kwh x jaaropbrengst aan energie: totale opbrengst na 20 jaar terugverdientijd 8,3 jaar kwh Bij het niet uitvoeren van de PV zonnepanelen zal de aannemer geen schadeloosstelling wegens winstderving aanvragen. Om de timing van de huidige werken niet in gedrang te brengen is het noodzakelijk om een beslissing te hebben voor eind januari Begin februari dient er met deze werken gestart te worden om de gestelde einddatum te kunnen aanhouden. De zonnepanelen en de werken op het gelijkvloers werden niet gesubsidieerd waardoor de wijziging van het bouwprogramma geen invloed heeft op het subsidiebedrag van VMSW. De kosten voor de flessenkoeler, de wasmachines (2) en droogkasten (2) en de automatische

16 schuifdeuren aan het cafetaria zijn nog niet in de bovenvermelde raming opgenomen. In het voorstel van begroting 2013 werd voor de inrichting van het LDC de Zevenkamer het volgende voorgesteld: aankoop van de flessenkoeler (raming : 4.000), aankoop van 2 wasmachines (raming 3.000/stuk), aankoop van 2 droogkasten (raming 4.500/stuk) plaatsen van de automatische schuifdeur aan het cafetaria (raming : ) We stellen voor om begin volgend jaar hiervoor een onderhandelingsprocedures zonder voorafgaandelijke kennisgave uit te schrijven Meubilair voor centrale gedeeltes en LDC de Zevenkamer (raming ) Veel materiaal wordt gerecupereerd vooral stoelen, tafels en bureaumateriaal Gordijnen voor de flats en voor het LDC : Voile gordijnen raming: Overgordijnen raming: Begin volgend jaar zal aan de raad hiervoor een voorstel gedaan worden om dit via het lopend raamcontract aan te kopen. De niet-plaatsing van zonnepanelen is ten gunste van het budget flats. Bij realisatie van de bijkomend gevraagde investeringen Zevenkamer zullen we het huidig krediet met het budget 2013 moeten verhogen van naar EUR. Op basis van de leningslasten voor EUR betekent deze renovatie voor de Zevenkamer gedurende 20 jaar een jaarlijkse meerkost van EUR. Goedgekeurd. Eerdere beslissingen 12 juli 2007 inzake de aanstelling van een ontwerper voor de renovatie van De Nieuwe Lente; 15 mei 2008 inzake de goedkeuring van het uitvoeringsdossier, de wijze van gunning en de raming van het project; 17 september 2009 inzake de uitbreiding van het project met een uitbouw voor de dienst kinderopvang; 15 oktober 2009 waarbij Openbare aanbesteding werd gekozen als wijze van gunning voor het renovatieproject; 14 juli 2011 inzake de gunning van de 3 percelen Bouwwerken, Elektriciteit en HVAC Bijlagen Offerte Himpe Offerte Vandewalle Offerte Tevean Juridisch advies Lexeco Raadslid Jean-Marc Van Belle stemt tegen. Besluit De raad keurt de meerwerken ten gevolge van de leemtes in het bestek (nieuwe radiatoren, elektriciteit binnennet, bewegings- en aanwezigheidsmelders, noodverlichting, dataaansluitingen, branddetectie, aansluiting bestaand sanitair op nieuw elektrisch bord en buitenverlichting ten bedrage van ,85 exclusief 21% BTW goed. De raad keurt de meerwerken tgv bijkomende vragen van het LDC: automatische deur cafetaria, wassalon, demokeuken, barmeubel voor flessenkoeler en elektrisch slot, ten bedrage van ,18 goed. De raad wijst de meerwerken toe volgens art 17 2, 2, a als uitbreiding op de bestaande opdracht aan de Firma Himpe voor een bedrag van 4.491,90 exclusief BTW volgens het detail hierboven vermeld. De raad wijst de meerwerken toe volgens art 17 2, 2, a als uitbreiding op de bestaande opdracht aan de Firma Vandewalle voor een bedrag van ,13 exclusief BTW volgens het detail hierboven vermeld. De raad wijst de meerwerken toe volgens art 17 2, 2, a als uitbreiding op de bestaande opdracht aan de Firma Tevean voor een bedrag van ,00 exclusief BTW volgens het detail hierboven vermeld. De raad beslist dat de PV zonnepanelen, voorzien in de aanbesteding, ten bedrage van ,00 exclusief 6% BTW niet zullen geplaatst worden. De raad beslist dat de procedure voor de prijsvraag voor de aankoop van 1 flessenkoeler, een automatische schuifdeur, 2 wasmachines en 2 droogkasten voor LDC De Zevenkamer zal verlopen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.

17 Punt 12 Goedkeuring gunning wegen-, riolerings- en omgevingswerken project Lijsterstraat Moeskroensesteenweg Aalbeke en goedkeuring aandeel in de kosten. Het woonproject Lijsterstraat Moeskroensesteenweg maakt deel uit van een totaalproject bestaande uit WZC de Weister (van OCMW Kortrijk) en 13 aanleunwoningen (van Eigen Haard is Goud Waard). Dit project wordt ontsloten via de Kapelhoekstraat. Gezien de aanleg van een weg ook de ontsluiting van de sociale woningen omvat en het geheel na aanleg openbaar domein wordt, bestaat de mogelijkheid tot gedeeltelijke subsidiëring van dit dossier. Daarom was het noodzakelijk dat VMSW dit dossier beheert. VMSW maakte in overleg met de stadsdiensten, Eigen Haard is Goud Waard en het OCMW het dossier op. Als subsidiërende overheid nam V.M.S.W. de organisatie van de aanbesteding van de wegeniswerken op zich. De werken voor de toegangsweg worden gesubsidieerd volgens de verdeelsleutel van VMSW. Deze verdeelsleutel wordt bepaald aan de hand van het aantal sociale woningen (In dit geval 13 woningen) die bereikbaar zijn via deze weg met een maximum bedrag per woning aan wegenis. Hier zitten we op dit maximum bedrag. De infrastructuurwerken voor het centrale plein en de parkeerzone worden gesubsidieerd door V.M.S.W. De westelijk gelegen voetweg vanaf de Lijsterstraat en ter hoogte van de woningen wordt voor 60% gesubsidieerd. De kostenverdeling Deel 1 : Toegangsweg : 16.67% ten laste van V.M.S.W % ten laste van OCMW Deel 2 : Zone toekomstige woningen, plein, voetweg : 60% ten laste van V.M.S.W. + 40% ten laste van OCMW Deel 3 : Rioleringswerken woningen:100% ten laste van bouwmaatschappij De aanbesteding van de wegen-, riolerings- en omgevingswerken vond plaats op 17 juli De laagste regelmatige bieding werd ingediend door Growebo bvba uit Heule voor een totaal bedrag (na rekenkundig nazicht) van ,12. Het aandeel voor het OCMW, berekend volgens de afgesproken verdeelsleutels bedraagt ,23 inclusief 21% BTW. Totaal Aandeel VMSW Aandeel OCMW Aandeel Eigen Haard deel ,39 16,67% ,09 83,33% ,30 0% deel ,07 60% ,84 40% ,23 0% deel ,00 0% 0% 100% 6.760,00 TOTAAL , , , ,00 BTW , , , ,60 ALG TOTAAL , , , ,60 Er is op het woonzorgproject De Weister nog ,38 EUR krediet. Deze uitgave was voor een groter bedrag gebudgetteerd. Goedgekeurd. Bijlagen Afschrift van de gemotiveerde gunningsbeslissing Afschrift van de laagste regelmatige offerte Het aanbestedingsverslag van de ontwerper Tussenkomst ter zitting Raadslid Jean-Marc Van Belle verwijst naar de bodemvervuiling op de site. Zal dit hier ook gevolgen voor hebben? De voorzitter antwoordt dat het grondverzet inderdaad voor een meerkost heeft gezorgd maar heeft hierover verder geen gegevens in dit dossier. Het gaat hier over rioleringswerken en buitenaanleg. Raadslid Marc Cottenier vraagt of de brandweg en de aardeweg ook in dit dossier zit. De secretaris antwoordt dat dit klopt. Besluit De raad keurt het gunningsverslag opgemaakt door VMSW en de bijhorende gunningsbeslissing goed en verbindt zich ertoe de kosten; volgens de afgesproken verdeelsleutel, ten bedrage van ,52 exclusief BTW of ,23 inclusief 21% BTW voor haar rekening te nemen.

18 Punt 13 Vernieuwen ketel WZC Biezenheem. Voorstel tot gunning. Bij het jaarlijks onderhoud voor de keuring in augustus 2012 werd vastgesteld dat de oude ketel defect is. Gezien deze ondertussen meer dan 12 jaar oud is en de huidige generatie ketels veel energiezuiniger zijn, zijn de te voorziene kosten voor herstelling niet meer verantwoord en werd beslist deze te vervangen. Als bijkomende optie werd prijs gevraagd om de oude circulatiepompen en de sturing van de stookinstallatie te vervangen door energiezuiniger toestellen en bijkomend de buizen rond de ketels te isoleren om zo het rendement van de verwarmingsinstallatie optimaal te maken. In het kader van de opdracht Vernieuwen ketel WZC Biezenheem werd op 18 oktober 2012 een bijzonder bestek met nr /rl/OPZB opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 inclusief 6% BTW. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 18 oktober 2012 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 18 oktober 2012 om de gunningsprocedure te starten en volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: TSVB bvba, Keibergstraat 89A te 8280 TORHOUT; Deneckere Lieven B.V.B.A., Oudenaardsesteenweg 108 te 8500 KORTRIJK; Ongenae Daniël & Zoon, Baron J. de Bethunestraat 16 bus B te 8510 MARKE; Vandewalle NV, Vlamingveld 51 te 8490 JABBEKE; Vanhollebeke bvba, Neder Mosscher 15 te 8500 KORTRIJK; Ampen nv, Sappenleenstraat 24 te 8970 POPERINGE. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 3 december 2012 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 2 april Er werden 3 offertes ontvangen: Vandewalle NV, Vlamingveld 51 te 8490 JABBEKE ( ,21 exclusief BTW); Vanhollebeke bvba, Neder Mosscher 15 te 8500 KORTRIJK ( ,00 exclusief BTW); Ampen nv, Sappenleenstraat 24 te 8970 POPERINGE ( ,24 exclusief BTW) Er werd als bijkomende optie prijs gevraagd voor het vervangen van de circulatoren door energiezuiniger toestellen. De totaalprijs voor de circulatoren bij de laagste bieder bedraagt 9.220,86 inclusief 6% BTW. Bij het vervangen van de circulatoren wordt een jaarlijkse besparing op het verbruik verwacht van kwh x 0,13/kWh = 3.041,74. Dit betekent dat de investering van 9.220,86 in 3,03 jaar terugverdiend is. Ook het plaatsen van een weersafhankelijke regeling voor de sturing van de ketels zorgt voor een energiebesparing. Deze regeling zorgt voor een optimalisatie van de temperatuur in de evenwichtsfles. Daarom werd als bijkomende optie voor deze weersafhankelijke regeling prijs gevraagd. De totaalprijs voor de weersafhankelijke regeling bij de laagste bieder bedraagt 1.282,18 inclusief 6% BTW. De te verwachten jaarlijkse besparing op het verbruik bedraagt 2.508m³ gas x 0,53/m³ = 1.329,24. Dit betekent dat de investering van 1.282,18 in minder dan 1 jaar terugverdiend is. Facility stelt daarom voor om zowel de circulatiepompen te vervangen door energiezuiniger toestellen als een weersafhankelijke regeling op de ketel te plaatsen. De meerprijs voor al deze opties kost ,03 inclusief 6% BTW. Op 4 december 2012 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Vandewalle NV, Vlamingveld 51 te 8490 JABBEKE tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,53 exclusief BTW en inclusief de opties vernieuwen circulatoren en het plaatsen van een ketelregeling voorzien met de budgetwijziging in Goedgekeurd. Wetten en reglementen Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden). Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor

19 aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 120. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 1. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. Eerdere beslissingen Raad van 18 oktober 2012 : goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen vernieuwen ketel Biezenheem. Bijlagen Lastenboek 3 Offertes Tabel rekenkundig nazicht Verslag van nazicht van de offertes Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 december 2012 voor de opdracht Vernieuwen ketel WZC Biezenheem, opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Vandewalle NV, Vlamingveld 51 te 8490 JABBEKE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,53 exclusief BTW (BTW te voldoen door medecontractant) en inclusief de opties circulator Magna F, circulator Magna F, circulator Alpha 2 L32-60, circulator Magna F, circulator Magna F, circulator Alpha 2 L20-45 N, circulator Magna N, circulator Magna N, circulator Magna 32-80, circulator Alpha 2 L25 60 en ketelregeling. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr /rl/OPZB van 18 oktober Punt 14 Aanpassing branddetectie met vrijlooppompen en bijkomende branddeuren In de raad van 17 december 2009 werd de strategie voor de brandveiligheid binnen onze woonzorgcentra besproken en werd een timing voor de uit te voeren bouwtechnische werken afgesproken. Er werd een budget van voorzien, gespreid over 2 jaar, om al onze WZC conform de wetgeving aan te passen In de periode werden reeds vrijloopdeurpompen geplaatst in De Weister en Sint-Jozef en werd de bekabeling voor de pompen voorzien in Bissegem (rusthuis+flats) alsook de uitbreiding van de bestaande brandcentrale. In de Zonnewijzer en Ten Olme werd een branddetectiesysteem geplaatst. Als laatste fase moesten nu nog de vrijloopdeurpompen inclusief bekabeling geplaatst worden in Lichtendal en Ter Melle en de deurpompen in Bissegem. In Ter Melle moeten ook nog 40 deuren vervangen worden door brandwerende deuren. In het kader van deze opdracht werd op 19 september 2012 een bijzonder bestek met nr /rl/OA opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht werd opgedeeld in volgende percelen: Perceel 1 Uitbreiding brandcentrale met vrijlooppompen, raming: ,00 exclusief BTW Perceel 2 Brandvrije deuren, raming: ,00 exclusief BTW. De totale uitgave voor deze opdracht werd geraamd op ,00 exclusief BTW. De raad verleende in zitting van 20 september 2012 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de openbare aanbesteding. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 23 november 2012 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 23 maart Voor perceel 1 werden 4 offertes ontvangen: Veldeman, Vriesenrot 30 te 9200 DENDERMONDE ( ,07 exclusief BTW) Cattebeke Pol bvba, Waterven 10 te 8501 HEULE ( ,00 exclusief BTW) Detrac NV, Jagershoek 14 te 8570 VICHTE ( ,40 exclusief BTW) Geoffrey Dewitte bvba, Industrielaan 43 te 8930 MENEN ( ,00 exclusief BTW Op 23 november 2012 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Geoffrey Dewitte bvba, Industrielaan 43 te 8930 MENEN tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,00 exclusief BTW. Voor perceel 2 werden eveneens 4 offertes ontvangen:

20 Veldeman, Vriesenrot 30 te 9200 Dendermonde ( ,00 exclusief BTW) Cattebeke Pol bvba, Waterven 10 te 8501 HEULE ( ,00 exclusief BTW) Detrac NV, Jagershoek 14 te 8570 VICHTE ( ,60 exclusief BTW) Geoffrey Dewitte bvba, Industrielaan 43 te 8930 MENEN ( ,00 exclusief BTW) Op 23 november 2012 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Cattebeke Pol bvba, Waterven 10 te 8501 HEULE tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,00 exclusief BTW. Ok. Goedgekeurd. Wetten en reglementen Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 15. Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 1. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. Eerdere beslissingen Raad van 21 oktober 2010 :Strategie brandveiligheid woon en zorgcentra Raad van 16 december 2010 : Brandveiligheid in de woon en zorgcentra van het Bestuur. Evaluatie strategie en Wijze van gunning nieuwe brandcentrale, bekabeling en vrijloopdeurpompen Sint-Jozef en vrijloopdeurpompen De Weister. Raad van 20 september 2012 : Aanpassing branddetectie met vrijlooppompen en bijkomende branddeuren : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Bijlagen Publicatie in bulletin der aanbestedingen Lastenboek + plans PV opening Inschrijvingen aannemers Tabel rekenkundig nazicht perceel 1 Tabel rekenkundig nazicht perceel 2 Verslag aanbesteding Perceel 1 Uitbreiding brandcentrale met vrijlooppompen Verslag aanbesteding Perceel 2 Brandvrije deuren Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 november 2012 voor de opdracht Aanpassing branddetectie met vrijlooppompen en bijkomende branddeuren - Perceel 1 Uitbreiding brandcentrale met vrijlooppompen, opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Geoffrey Dewitte bvba, Industrielaan 43 te 8930 MENEN, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,00 exclusief BTW (BTW te voldoen door medecontractant). Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 november 2012 voor de opdracht Aanpassing branddetectie met vrijlooppompen en bijkomende branddeuren - Perceel 2 Brandvrije deuren, opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Cattebeke Pol bvba, Waterven 10 te 8501 HEULE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,00 exclusief BTW (BTW te voldoen door medecontractant). De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr /rl/OA van 19 september Punt 15 Raamcontract voor de levering papier voor een periode van 1 jaar. Voorstel tot goedkeuring. In de raad van 18 oktober 2012 werd volmacht gegeven aan de stad Kortrijk om in gemeenschappelijke naam de materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake het vastleggen van een raamcontract voor het leveren van papier met een looptijd van 1 jaar op zich te nemen.

MEMORIE RAAD VAN 20 DECEMBER 2012 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING. Moeskroensesteenweg Aalbeke en goedkeuring aandeel in de kosten.

MEMORIE RAAD VAN 20 DECEMBER 2012 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING. Moeskroensesteenweg Aalbeke en goedkeuring aandeel in de kosten. MEMORIE RAAD VAN 20 DECEMBER 2012 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1 Opvolging en goedkeuring vorig verslag. 2 Definitieve vaststelling van jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. 3 Voorstel

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM "ONZE-LIEVE-VROUW"

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM ONZE-LIEVE-VROUW OCMW DEINZE MEMORIE BIJ DE OCMW-RAAD Zitting van 05 april 2016 om 19 u 30 OPENBARE ZITTING 1 PROCES-VERBAAL OPENBARE ZITTING VAN 1 MAART 2016 2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Franky Loveniers Martine De Regge Liliane De Cock Bestuurders Verontschuldigd: Koen Palinckx

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring De kmo-portefeuille

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 juni 2012

OCMW-raad van 28 juni 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

104 Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau dd niet

104 Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau dd niet PROVINCIE LIMBURG TONGEREN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 24 JUNI 2015 ARRONDISSEMENT Aanwezig: Vrancken J. OCMW-voorzitter Noelmans A., Simon B., Denis P., Grotars Fr., Paque R., Vanhay

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 13 december 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 09.05.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 2 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. E. Vangindertael, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. M. Heirman, Mevr.

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016.

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016. RAAD VAN 3 MEI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur en Mevr.

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 2 mei 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere, K.

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00519 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, Gent - Renovatie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 24 mei 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 24 mei 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 31 mei 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage.

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. Ocmw Raad zitting 6 april 2011 Toelichtende nota Openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. 2. Nieuwbouw Woonzorgcentrum Hof ten Kouter 2.1 Stand van zaken bouw WZC Hof ten Kouter: zie

Nadere informatie

/19/ Nederland als voorbeeld voor de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen

/19/ Nederland als voorbeeld voor de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen /19/ Nederland als voorbeeld voor de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen Buren voor Buren een woordje uitleg Buren voor Buren is een netwerk van organisaties ter ondersteuning van thuiswonende

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 maart 2015

OCMW-raad van 26 maart 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 7 JUNI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Heirman, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2010/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1 Samenwerking Hoogendonck

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016

VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016 OPENBARE ZITTING 001 - FINANCIËN JAARREKENING 2015 De raad neemt kennis van de neergelegde jaarrekening 2015 en keurt deze goed. 002

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 15 oktober 2009 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 16 juli 2015 Lijst van de besluiten 1. ALGEMEEN BEHEER OPENBAAR 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 22 JUNI 2015 OPENBAAR

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA Zitting van donderdag 10 december 2015-18u00 Locatie Raadzaal, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Er Cevdet, Gerets

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie