De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002"

Transcriptie

1 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda voor structurele hervormingen Regulatory Impact Analysis, nieuw instrument voor dnb

2 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

3 2002 De Nederlandsche Bank nv Oplage: Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan, mits met bronvermelding. Westeinde 1, 1017 zn Amsterdam - Postbus 98, 1000 ab Amsterdam Telefoon (020) Telex dnbam nl - Telefax (020) Internet: issn: x

4 Inhoud Recente ontwikkelingen Monetaire en economische ontwikkelingen Nederland in het eurogebied 7 Toezicht Actuele ontwikkelingen in het toezicht 15 Betalingsverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer 20 Artikelen Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep 29 Tariefstructuren en infrastructuur in het Nederlandse massale betalingsverkeer 39 Een mogelijke Europese agenda voor structurele hervormingen 47 Regulatory Impact Analysis als nieuw instrument voor de Bank 57 De Nederlandse economie in : een voorspelling met morkmon 63 Publicaties dnb Staff reports 79

5

6 Recente ontwikkelingen

7

8 Nederland in het eurogebied Het internationale economische klimaat: herstel in aantocht? De vooruitzichten voor de belangrijkste economieën zijn verbeterd, met name door de optimistischere geluiden uit de Verenigde Staten (VS). De Amerikaanse economie vertoont in het eerste kwartaal van 2002 een opvallend herstel, met name gedragen door voorraadopbouw en robuuste groei van de particuliere consumptie. Deze meevallende ontwikkeling is ook toe te schrijven aan de budgettaire stimulansen door de Amerikaanse regering, in combinatie met de snelle en substantiële monetaire verruiming door de Federal Reserve. Dit laatste heeft bijgedragen aan een toename van de bestedingsruimte van gezinnen als gevolg van het oversluiten van hypotheken tegen een lagere rente. De regering voerde een verlaging van de inkomstenbelasting door ter grootte van circa 0,5% bbp. Het overheidssaldo is in ruim een jaar tijd met bijna 3 procentpunt afgenomen, mede als gevolg van de extra defensie- en veiligheidsuitgaven en de werking van de automatische stabilisatoren bij een tegenvallende groei in De beleidsrente van de Amerikaanse centrale bank is sinds januari 2001 met 4,75 procentpunt verlaagd tot een niveau van 1,75%. Grafiek 1 Consumentenvertrouwen Verenigde Staten Index 1985 = 100; maandcijfers Bron: Conference Board. De perspectieven voor de Amerikaanse consumptiegroei voor de rest van 2002 zijn gemengd. Positieve signalen komen voort uit het aantrekken van het consumentenvertrouwen (grafiek 1). Het optimisme wordt enigszins getemperd door tegenvallende arbeidsmarktcijfers. In maart nam de werkloosheid verder toe, hetgeen een negatieve invloed kan hebben op de consumptie. Het Internationaal Monetair Fonds voorspelt voor het lopende jaar een bbp-groei van 2,3%. Het precieze tijdpad van herstel laat zich moeilijk voorspellen. Als naar eerdere perioden van economische neergang in de vs wordt gekeken, blijkt dat de Amerikaanse economie zich vaak herstelt volgens het patroon van de zogenoemde double dip. In zo n w-vormig conjunctuurherstel wordt de eerste groeiopgang gevolgd door een tijdelijke economische neergang voordat het herstel definitief wordt ingezet. Een oorzaak van een dergelijk patroon is dat bedrijven anticiperend op conjunctuurherstel voorraadopbouw plegen. Een (sterk) toenemende voorraadvorming leidt ertoe dat de productie stijgt, hetgeen door producenten elders in de bedrijfskolom of in andere sectoren ten onrechte wordt geïnterpreteerd als een aantrekkende finale vraag. Soms is zo n ontwikkeling voldoende om conjunctuurherstel in gang te zetten, maar vaak vindt in een dergelijke situatie een nieuwe terugval plaats totdat de finale vraag zich herstelt. De ontwikkeling van de consumptie in het eerste kwartaal wijst op een herstel, maar de bedrijfsinvesteringen blijven achter. De investeringen lagen in het eerste kwartaal van 2002 nog circa 7% beneden het niveau van het eerste kwartaal van In het eurogebied lijkt een voorzichtig economisch herstel in aantocht, zoals dat al enige maanden door voorlopende indicatoren werd aangekondigd. Cijfers voor individuele landen in het eurogebied duiden erop dat de industriële productie in januari en februari enigszins aan dynamiek heeft gewonnen. De Duitse Ifoindex is in mei onverwacht sterk gestegen, na een lichte daling in april en een toename in de vijf daaraan voorafgaande maanden. Ook de inkoopmanagersindices voor de industrie en de dienstensector geven een positiever beeld aan. De lichte verbetering van het consumentenvertrouwen sinds november en de stijging van de Duitse detailhandelsverkopen suggereren dat de consumptie in het eerste kwartaal van dit jaar vermoedelijk wat zal aantrekken. De economische groei in het eurogebied blijft evenwel achter bij die in de vs. Het bruto binnenlands product in het eurogebied groeide in het eerste kwartaal van 2002 met slechts 0,1% ten opzichte van een jaar eerder en met 0,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De ontwikkeling in het eerste kwartaal hing vooral samen met een vertraging in de groei van de particuliere consumptie (tabel 1). Een stijging van de olieprijs, zoals zich onlangs heeft voorgedaan, (grafiek 2) kan leiden tot een toename van de inflatie en daardoor tot een lager niveau van het reële beschikbare inkomen en de consumptie. Het door de Bank ontwikkelde model voor de Europese economie, Euromon, geeft aan dat de recente olieprijsstijging na een jaar een opwaarts inflatie-effect heeft van 0,3 pro- DNB / Kwartaalbericht Juni

9 Monetaire en economische ontwikkelingen Tabel 1 Economische groei eurogebied i ii iii iv i Procentuele mutaties ten opzichte van vorige overeenkomstige periode Bbp 3,5 1,5 2,5 1,6 1,3 0,3 0,1 Bruto bijdragen aan bbp-groei, procentpunten Particuliere consumptie 1,4 1,0 1,1 1,0 1,0 0,8 0,2 Overheidsconsumptie 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 Investeringen 1,0-0,1 0,4 0,0-0,4-0,5-0,5 Voorraadmutaties 0,1-0,5-0,1-0,4-0,4-1,1-0,7 Uitvoersaldo 0,6 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 0,8 Procentuele mutaties ten opzichte van direct voorafgaande periode Bbp 0,5 0,0 0,1-0,3 0,2 Bron: Eurostat. centpunt. De invloed op de economische groei is beperkt: de recente olieprijsstijging heeft na een jaar een negatief effect op de bbp-groei van 0,1 procentpunt. In geval van een verdere stijging van de olieprijs zou de omvang van dit effect navenant toenemen. Grafiek 2 Nominale olieprijs (Brent) Weekgemiddelden; prijzen per vat (159 liter) usd eur Bron: Thomson Financial. De Nederlandse economie: gemengd conjunctuurbeeld De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van het lopende jaar stil blijven staan. Volgens de eerste voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg de groei van het bruto binnenlands product 0,0%, zowel ten opzichte van het voorgaande kwartaal, als ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar (tabel 2). De groei van de particuliere consumptie was circa 1 1 /4 %, hetgeen ongeveer overeenkomt met het gematigde stijgingspercentage dat gemiddeld over 2001 werd gerealiseerd. De bedrijfsinvesteringen laten een daling zien van ongeveer 2% jaar-op-jaar. De industriële productie is in het eerste kwartaal met ruim 2% gedaald, met name als gevolg van de lagere vraag uit het buitenland. Ook in de commerciële dienstverlening is de groei vrijwel verdwenen. De groei van de overheidsconsumptie nam af, maar daar staat tegenover dat de groei van de overheidsinvesteringen juist een versnelling liet zien in het eerste kwartaal van In de loop van 2002 is een begin van herstel te verwachten (zie ook het artikel De Nederlandse economie in : een voorspelling met morkmon elders in dit Kwartaalbericht). Dit vloeit voort uit de openheid van de Nederlandse economie en het verwachte aantrekken van de groei op de belangrijkste afzetmarkten. 8 DNB / Kwartaalbericht Juni 2002

10 Monetaire en economische ontwikkelingen Tabel 2 Economische groei Nederland i ii iii iv i Procentuele mutaties ten opzichte van vorige overeenkomstige periode Bbp 3,5 1,1 1,5 1,6 1,0 0,4 0,0 Particuliere consumptie 3,8 1,2 1,0 1,5 1,1 1,3 1,3 Overheidsconsumptie 1,9 3,4 3,5 3,6 3,2 3,3 2,1 Investeringen 3,8-1,1-0,3-1,8-1,1-1,2-1,1 Uitvoer 9,5 0,9 5,4 2,4 0,4-4,1-3,4 Invoer 9,4 0,8 5,8 1,8 1,3-5,0-4,4 Bruto bijdragen aan bbp-groei, procentpunten Particuliere consumptie 1,9 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 Overheidsconsumptie 0,4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 Investeringen 0,8-0,2-0,1-0,4-0,2-0,3-0,2 Voorraadmutaties -0,2-0,1 0,3 0,0 0,4-1,0-1,3 Uitvoersaldo 0,6 0,1 0,0 0,5-0,5 0,3 0,5 Procentuele mutaties ten opzichte van direct voorafgaande periode Bbp 0,1 0,3 0,0-0,1 0,0 Bron: cbs. Diverse voorlopende indicatoren geven aan dat de binnenlandse dynamiek vooralsnog gering is. Het consumentenvertrouwen is na een opleving rond de jaarwisseling opnieuw gedaald: zowel het oordeel over het economische klimaat als de koopbereidheid is afgenomen. De index voor het consumentenvertrouwen staat nu op de laagste waarde sinds begin De detailhandelsverkopen laten in het eerste kwartaal van dit jaar een volumedaling zien, in de voedingsmiddelen-, maar ook in de non-foodwinkels. Ten aanzien van de particuliere bestedingen speelt ook de ontwikkeling van de huizenprijzen een belangrijke rol. De vermogenseffecten vanuit de huizenmarkt hadden in 1999 en 2000 nog een substantieel positief effect op de particuliere bestedingen, maar dit is in 2001 omgeslagen naar een negatieve bijdrage (zie ook het artikel Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep elders in dit Kwartaalbericht). Het producentenvertrouwen vertoont sinds december een licht herstel. De industriële productie in februari ligt evenwel 4% lager dan in dezelfde maand van vorig jaar. De bezettingsgraad van de industrie laat dan ook vooralsnog een verdergaande daling zien (grafiek 3), zodat de noodzaak tot uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad beperkt is. Dit duidt erop dat met name de bedrijfsinvesteringen voorlopig negatief zullen bijdragen aan de economische groei. De geplande overheidsuitgaven aan infrastructuur zullen naar verwachting leiden tot een relatief sterke groei van de overheidsinvesteringen. Grafiek 3 Bezettingsgraad industrie Procenten; seizoenvrij; kwartaalcijfers Bron: Thomson Financial. DNB / Kwartaalbericht Juni

11 Monetaire en economische ontwikkelingen Inflatie en arbeidsmarkt: voorzichtigheid op het loonfront geboden De Nederlandse inflatie (op cpi-basis) bedroeg gemiddeld 3,8% in het eerste kwartaal van 2002, hetgeen een substantiële afname betekent ten opzichte van de 4,3% in het voorgaande kwartaal (grafiek 4). Deze daling is met name toe te schrijven aan het uit de cijfers lopen van de verhoging van de btw en de ecotax per 1 januari In april 2002 kwam de inflatie uit op 3,6%. In april werd de accijns op alcoholhoudende dranken verhoogd en die op alcoholvrije dranken verlaagd. Fruit werd fors duurder; verse groenten daalden daarentegen substantieel in prijs. Voorts werd het inflatiecijfer in april beïnvloed door basiseffecten, te weten de verlaging van de elektriciteitstarieven in april vorig jaar en de stijging van de vleesprijzen als gevolg van de uitbraak van mkz vorig voorjaar. In termen van de geharmoniseerde consumptieprijsindex (hicp) is de Nederlandse inflatie gedaald tot 4,2%. De daling van de inflatiemaatstaven blijft enigszins achter bij de verwachting. Dit lijkt grotendeels het gevolg van de sterk gestegen loonkosten en daarnaast van de euroconversie, waarvan de bijdrage aan de inflatie wordt geschat op 0,2 à 0,4 procentpunt. 1 Hoewel Nederland sinds januari de toppositie aan Ierland heeft gelaten, ligt de Nederlandse hicp-inflatie boven die in alle overige landen van het eurogebied en aanzienlijk boven het gemiddelde van 2,5% voor het eurogebied als geheel. Grafiek 4 Inflatie in Nederland Procentuele mutaties ten opzichte van vorige overeenkomstige periode; maandcijfers 5 12 Grafiek 5 Ontwikkeling stakingsdagen Duizenden aantallen Toelichting: De cijfers over 2001 zijn nog niet gepubliceerd; de cijfers over 2002 zijn op basis van de recente bouwstaking. Bron: cbs en fd. Voor het toekomstige beloop van de inflatie is de loonontwikkeling van groot belang. Inmiddels zijn voor 2002 cao-afspraken gemaakt voor 50% van de werknemers in de particuliere sector, met een gemiddelde stijging van 3,5%. De afgelopen maanden is een aantal belangrijke cao s afgesloten, waaronder die voor Philips, Corus en het bouwbedrijf. In het laatste geval ging dat gepaard met de omvangrijkste stakingen sinds 1995 (grafiek 5). De gemiddelde loonstijging van 3,5% is vanuit macro-economisch perspectief ruim bemeten. Denk hierbij aan de forse daling van de arbeidsproductiviteit en de onzekerheden waarmee het verwachte economische herstel omgeven is (grafiek 6). Grafiek 6 Ontwikkeling contractloon en arbeidsproductiviteit in de marktsector Nederland Procentuele mutaties cpi Marktinflatie onderliggend 1 Afzetprijzen (binnenland), schaal rechts Bron: cbs. 1 Inflatie op basis van de afgeleide cpi exclusief overheidsdiensten, luister- en kijkgeld, huur, energie, groente en fruit. Contractloon Bron: cpb. Arbeidsproductiviteit 10 DNB / Kwartaalbericht Juni 2002

12 Monetaire en economische ontwikkelingen Grafiek 7 Bbp-groei en werkloosheid Nederland Procentuele mutaties ten opzichte van vorige overeenkomstige periode; respectievelijk procenten beroepsbevolking; kwartaal- en maandcijfers Bbp Bron: cbs. Werkloosheid, seizoenvrij De groeivertraging begint zich geleidelijk te vertalen in een oplopende werkloosheid en in het beloop van de vacaturecijfers. Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2001 sterk gedaald, met name als gevolg van een afname van het aantal nieuw ontstane vacatures. In het vierde kwartaal ontstonden vacatures, dat wil zeggen minder dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De werkloosheid bedroeg in de driemaandsperiode februari-april personen, ofwel 2,3% van de beroepsbevolking. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden bedraagt de werkloosheid personen. Dit cijfer is weliswaar nog steeds bijzonder laag, maar het lijkt erop dat de gestage daling van het werkloosheidspercentage die zich in 1994 heeft ingezet ten einde is (grafiek 7). De ontwikkeling van de werkgelegenheid loopt doorgaans iets achter bij de economische groei, hetgeen de verwachting rechtvaardigt dat de arbeidsmarktsituatie de komende tijd zal verslechteren. Royale cao-afspraken zouden de remweg van de economie danig verlengen, zodat het herstel in Nederland in dat geval langer op zich zou laten wachten en de werkloosheid onnodig hoog zou kunnen oplopen. Sectorale loondifferentiatie Decentralisatie van de loonvorming De onderhandelingen over de lonen worden in ons land vooral decentraal gevoerd. Centrale richtlijnen hebben in de afgelopen twee decennia aan belang ingeboet. Hierdoor bestaat nu in beginsel meer ruimte om in de cao-onderhandelingen in te spelen op de positie van individuele bedrijven en bedrijfstakken, waardoor sector-specifieke en bedrijfs-specifieke knelpunten beter kunnen worden opgelost. Een gevaar is wel dat voor zover centrale indicaties worden gegeven, deze een te hoge bodem in de arbeidsmarkt leggen. Een tweede ontwikkeling op het terrein van het overleg over de arbeidsvoorwaarden is dat een aantal bedrijfstakcao s is vervangen door ondernemings-cao s. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bankensector. Volgens de Arbeidsinspectie geldt nu voor 14% van alle werknemers (voor zover ze onder een cao vallen) een ondernemings-cao. Dat is circa 1 procentpunt meer dan vier jaar eerder. Kwantitatief is dit slechts een beperkte verschuiving, maar in dit cijfer is nog geen rekening gehouden met het ontstaan van nieuwe cao-vormen, waarbij op bedrijfstakniveau afspraken worden gemaakt die vervolgens op ondernemingsniveau nader worden uitgewerkt (zoals de mantel-cao voor de grafische en mediasector). In de derde plaats ontstaat meer ruimte voor een invulling op individueel niveau. Langzaam ontwikkelen zich nieuwe cao-vormen die ruimte bieden voor meer maatwerk en meer keuzevrijheid voor individuele werknemers. Denk hierbij aan cao s met een à la carte-regeling, waarbij werknemers bijvoorbeeld kunnen kiezen voor meer of minder vrije tijd. maar loondifferentiatie neemt niet toe Uit de cijfers blijkt evenwel nog niet dat de decentralere loonvorming ook daadwerkelijk leidt tot een toenemende differentiatie in de lonen. De Arbeidsinspectie publiceert de spreiding van de contractloonmutatie op basis van een steekproef van circa 100 cao s. 2 Hieruit valt af te leiden dat de contractloonmutatie in de periode een spreiding, afgemeten aan de standaarddeviatie, kende van gemiddeld 0,97 procentpunt (bij een gemiddelde contractloonstijging van 2,8%). Binnen die periode is geen duidelijke trend in deze maatstaf waarneembaar (grafiek 8). 3 Aangenomen dat er significante verschillen in arbeidsproductiviteit tussen de sectoren zijn, wijst de niet toegenomen spreiding van de cao-lonen erop dat nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de grotere ruimte die het model van loonvorming tegenwoordig biedt. Grote verschillen in het aantal onvervulde vacatures tussen bedrijfstakken vormen een indicatie dat de arbeidsmobiliteit tussen bedrijfstakken beperkt is. De gebrekkige arbeidsmobiliteit wordt niet alleen verklaard door mobiliteitsbelemmeringen, maar ook door een gebrek aan prikkels. Onevenwichtige vraag- en aanbodverhoudingen bin- DNB / Kwartaalbericht Juni

13 Monetaire en economische ontwikkelingen Grafiek 8 Loondifferentiatie tussen cao s Standaarddeviatie van de contractloonmutatie in procentpunten 1,6 1,2 0,8 0, Bron: Arbeidsinspectie en eigen berekeningen. nen Nederland zouden in sterkere mate moeten worden weerspiegeld in beloningsverschillen, om een snelle reallocatie van werknemers te bevorderen. Dat gebeurt momenteel slechts in beperkte mate. Een verklaring voor de geringe differentiatie in de contractloonmutatie is het bestaan van zogenoemde wage leading industries. Dit zijn bedrijfstakken en ondernemingen die de toon zetten voor de onderhandelingen in andere sectoren. Een ander, maar vergelijkbaar mechanisme is dat de contractloonmutatie in bedrijfstak-cao s niet wordt bepaald door sector-specifieke, maar door macro-economische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de gemiddelde arbeidsproductiviteitsgroei. Loondifferentiatie geeft werknemers een prikkel om naar een beter presterende sector over te stappen. Bij onvoldoende loondifferentiatie zal de potentiële inkomensvooruitgang daarentegen vaak niet opwegen tegen de mobiliteitskosten van de werknemer. De geringe arbeidsmobiliteit tussen sectoren wordt hierdoor evenwel in stand gehouden, waardoor de productie en werkgelegenheid zullen achterblijven bij het potentiële niveau. Monetaire ontwikkelingen De Europese Centrale Bank (ecb) heeft op 2 mei besloten de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd te laten. De minimale rente waartegen banken kunnen inschrijven op de wekelijkse basis-herfinancieringstransacties van de ecb blijft hierdoor voor de zesde maand op rij gehandhaafd op 3,25%. Dit rentebesluit vloeit voort uit een analyse van monetaire, financiële en economische ontwikkelingen in het eurogebied op basis van de twee pijlers van de monetaire beleidsstrategie van de ecb. Deze analyse leert dat het huidige niveau van de rentetarieven in overeenstemming is met het handhaven van prijsstabiliteit in het eurogebied op de middellange termijn, de doelstelling van het monetaire beleid in het eurogebied. Binnen de tweede pijler van de monetaire beleidsstrategie duidden vooral voorlopende stemmingsindicatoren, zoals het vertrouwen onder ondernemers en consumenten alsmede enquêtes gehouden onder inkoopmanagers, op een voorzichtig conjunctuurherstel in het eurogebied. Het herstel van de economie, dat volgt op een groeivertraging die in het laatste kwartaal van 2001 nog leidde tot een krimp van het bruto binnenlands product, is echter nog pril. Naar verwachting zal het groeitempo van de economie van het eurogebied aan het einde van dit jaar gelijk zijn aan het potentiële groeitempo, dat overigens nog altijd lager is dan in de vs. Zowel het niveau van de inflatie, als het tempo waarmee de inflatie is gedaald, is in de eerste helft van 2002 ongunstig beïnvloed door hogere energie- en voedselprijzen. Hoewel in principe incidenteel van aard, betekent de onzekerheid met betrekking tot de vertraging waarmee deze factoren doorwerken in de consumentenprijsinflatie dat opwaartse risico s bestaan voor het inflatiebeloop in de nabije toekomst. De geldgroei, die onder de eerste pijler wordt geanalyseerd, vertoont sinds het begin van 2002 een vertraging. De groei van het brede monetaire aggregaat m3 bedroeg in het vierde kwartaal van 2001 nog 8,2% op jaarbasis, en is in het eerste kwartaal van 2002 afgenomen tot 7,3%. Het beleidsrelevante driemaands voortschrijdend gemiddelde is in april uitgekomen op 7,4%, tegen 7,9% in december van Hiermee bevindt de geldgroei zich nog altijd ruim boven de referentiewaarde van 4,5%. Bij de beoordeling van deze afwijking moet echter rekening worden gehouden met het feit dat de monetaire ontwikkelingen na september 2001 in belangrijke mate zijn bepaald door de onzekerheid op de financiële markten. Beleggers, geconfronteerd met deze onzekerheid, vertoonden een sterke voorkeur voor liquide activa, en verschoven zodoende beleggingen naar componenten van m3, waardoor de geldgroei versnelde. De huidige geldgroeivertraging wijst op een mogelijke normalisering van de liquiditeitsvoorkeur. Tevens is de recente monetaire expansie gepaard gegaan met een vertraging in de bancaire kredietgroei aan de particuliere sector in het eurogebied. Deze kredietgroei bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 5,5% op jaarbasis. In het laatste kwartaal van 2001 was dit nog 6,1%, 12 DNB / Kwartaalbericht Juni 2002

14 Monetaire en economische ontwikkelingen terwijl de kredietgroei in het eerste kwartaal van 2001 nog 8,7% bedroeg. Grafiek 10 Huizenprijs en hypotheekrente Procenten respectievelijk procentuele jaarmutaties Bancaire kredietverlening en huizenmarkt in Nederland Ook in Nederland vertraagt de kredietgroei al enige tijd aanzienlijk. Deze vertraging werd gedurende 2001 vooral veroorzaakt door een sterke afname van de overige kredietgroei, waarin de zakelijke kredietverlening een belangrijke rol speelt (grafiek 9). In het eerste kwartaal van 2002 nam de overige kredietgroei echter weer licht toe, tot 4,4% op jaarbasis. De groei van de hypothecaire kredietverlening viel juist terug tot 10,1% op jaarbasis, vergeleken met 12,4% in het vierde kwartaal van Hierdoor kwam de toename van de totale bancaire kredietverlening aan de private sector in het eerste kwartaal uit op 6,8% op jaarbasis, tegenover 7,7% in het vierde kwartaal van vorig jaar en 12,1% in het eerste kwartaal van dat jaar. De Nederlandse huizenmarkt heeft sinds de zomer van 2000 een periode van afkoeling doorgemaakt (grafiek 10). Desalniettemin is de jaarlijkse gemiddelde huizenprijsstijging niet onder de 5,2% gezakt en lijkt er inmiddels sprake van een stabiele ontwikkeling van de huizenprijzen: het driemaands voortschrijdend gemiddelde van de huizenprijsstijging op jaarbasis bedroeg in april 6,9%, tegenover 7,0% in december De afkoeling van de huizenmarkt heeft tot gevolg gehad dat het Grafiek 9 Bancaire kredietverlening aan de private sector Kwartaalcijfers; procentuele jaarstijgingen Leningen totaal Bron: dnb. Hypothecair krediet Overige leningen Rente op vijfjaars hypotheken Huizenprijs, 1 schaal rechts Bron: dnb en Kadaster. 1 Driemaands voortschrijdende gemiddelden. 00 aantal hypotheken dat is afgesloten op de overwaarde van huizen in 2001 is teruggevallen in vergelijking met voorgaande jaren. Dit heeft de groei van de (consumenten)bestedingen geremd en zodoende een substantieel macro-economisch effect gehad, dat elders in dit Kwartaalbericht wordt gekwantificeerd. Op dit moment zijn er voor de huizenmarkt als geheel diverse factoren te noemen die het prijsniveau ondersteunen. Zo is vooral in de randstad het aanbod van woningen nog niet voldoende groot om aan de vraag te voldoen en bevinden de hypotheekrente en de werkloosheidsvoet zich op relatief lage niveaus. Hoewel de huizenmarkt als geheel gestabiliseerd is, lijkt er zich in het duurdere segment nog altijd een afkoeling voor te doen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de sterke stijging van het aantal dagen dat vrijstaande woningen in het eerste kwartaal te koop stonden in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2001 (grafiek 11). Dit hangt mogelijk samen met de verslechtering van het beursklimaat in Het aandelenbezit van de partijen die zich op dit deel van de huizenmarkt begeven, is in het algemeen groter dan het aandelenbezit onder partijen in andere segmenten van de markt. Hierdoor speelt de koersontwikkeling op de aandelenmarkt een relatief grote rol in het topsegment van de huizenmarkt. Langs deze lijn redenerend, is het niet opzienbarend dat de huidige ontwikkelingen in zekere zin tegenovergesteld zijn aan de ontwikkelingen in de jaren voorafgaand aan Onder aanvoering van een uitbundig DNB / Kwartaalbericht Juni

15 Monetaire en economische ontwikkelingen Grafiek 11 Aantal dagen dat woningen te koop staan Appart. Tussen Hoek Vrijstaand 1 e kw 00 1 e kw 01 1 e kw 02 Bron: nvm stijgende aandelenmarkt, overtrof de prijsstijging van vrijstaande woningen in die jaren de prijsstijging van andere woningtypen. Begrotingsbeleid De uitgangspositie voor het begrotingsbeleid voor de komende jaren is fors verslechterd. Voor het lopende jaar wordt ruwweg begrotingsevenwicht voorzien, terwijl minder dan een jaar geleden nog een aanzienlijk overschot (0,9% bbp) werd verwacht voor De stevige bijstelling van het verwachte begrotingssaldo wordt met name verklaard door de conjuncturele terugval, die in 2002 zijn weerslag op de belastinginkomsten zal hebben. Naar verwachting zullen vooral de loon- en inkomstenbelasting en de omzetbelasting de negatieve invloed van de conjunctuur ondervinden. Daarnaast zijn de gevolgen merkbaar van de belastingherziening die in 2001 heeft plaatsgevonden en die per saldo neerkwam op een belastingverlaging. 1 Zie het Kwartaalbericht van maart 2002 voor een bespreking van de invloed van de euroconversie op de inflatie. 2 Arbeidsinspectie, Najaarsrapportage cao-afspraken 2001 (in eerdere jaren ook wel onder andere titel gepubliceerd). 3 De contractloonmutatie is een onvolkomen maatstaf voor de beloning van de productiefactor arbeid. Het beeld verandert evenwel niet als rekening wordt gehouden met bijzondere beloningen (eenmalige uitkeringen, gratificaties, dertiende maand, vakantie-uitkering, prestatiebeloning) en met secundaire arbeidsvoorwaarden. 14 DNB / Kwartaalbericht Juni 2002

16 Actuele ontwikkelingen in het toezicht Het afgelopen kwartaal werden voorzichtige tekenen van een herstel van de internationale conjunctuur zichtbaar. De resultaten van de banken werden echter nog negatief beïnvloed door de naijleffecten van een lagere economische groei en een groter aantal faillissementen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2001 is sprake van een toename van de voorzieningen en een afname van de provisiebaten. De stijging in de rentebaten kon deze daling slechts deels compenseren, zodat het bedrijfsresultaat na belastingen een daling vertoont. Grafiek 1 Aantal faillissementen binnen Nederland Ontwikkelingen in de financiële sector 0 I II III IV 99 Bron: cbs. I II III IV 00 I II III IV 01 I 02 Resultaten van het bankwezen In het eerste kwartaal van 2002 werden voorzichtige tekenen van een herstel van de internationale conjunctuur zichtbaar. Dit is een verheugende ontwikkeling, waarvan op termijn een positieve invloed op de resultaten van het bankwezen mag worden vermoed. Op dit moment ijlen de negatieve gevolgen van de lagere conjunctuur echter nog na in de vorm van een toename van het aantal faillissementen (grafiek 1). Dit effect manifesteert zich in de vorm van voorzieningen voor kredietverliezen in de resultaten van de banken. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ongeveer 60% meer aan deze voorzieningen toegevoegd dan in het eerste kwartaal van Ten opzichte van de extreem hoge toevoegingen in het laatste kwartaal van 2001, is overigens wel sprake van een duidelijke daling. Ook de provisiebaten zijn lager dan in het eerste kwartaal van 2001 en beïnvloeden de bedrijfsresultaten van het Nederlandse bankwezen nog negatief. De effecten vertonen hier echter grote verschillen tussen de individuele instellingen, die zowel stijgingen als dalingen laten zien. Per saldo is de terugval in de provisiebaten geringer dan in 2001 (tabel 1). Tabel 1 Resultaten Nederlandse banken Mutaties ten opzichte van dezelfde periode voorgaande jaar, procenten Cumulatieve mutaties ten opzichte van zelfde periode vorig jaar, procenten i ii iii iv 1 i ii iii iv 1 Totaal baten Rente Provisie Totaal lasten Bedrijfslasten Voorzieningen Bedrijfsresultaat na belasting 19,7 17,5-0,2-3,6 4,0-2,7 1,3 4,3-3,6 0,2-0,8-0,2 4,3 15,2 6,3 6,6-0,3 11,7 5,0 10,2 15,9-0,3 5,6 5,4 6,6 15,9 23,8 28,9-9,9-14,0-10,9-10,5-4,0-2,7-14,0-12,5-11,9-9,9-2,7 11,8 16,7 7,4 4,6 9,7 7,6 7,7 7,1 4,6 7,2 7,3 7,4 7,1 15,2 19,8 2,5 3,6 6,4 3,5-2,7 3,6 3,6 5,0 4,5 2,5 3,6-24,3-14,6 98,0 16,8 82,7 50,6 312,8 61,2 16,8 44,7 46,9 98,0 61,2 53,7 21,5-19,3-15,5-16,4-32,6-11,5-8,8-15,5-15,9-21,2-19,4-8,8 Bron: dnb, jaarcijfers kunnen licht afwijken van kwartaalcijfers door verschillen in de populatiesamenstelling. DNB / Kwartaalbericht Juni

17 Toezicht De rentebaten vertonen, net als in de voorgaande kwartalen, een duidelijke toename. Deze valt deels toe te schrijven aan een toegenomen omvang van de kredietverlening. Zoals echter ook uit grafiek 9 van de bijdrage Nederland in het Eurogebied blijkt, vlakt de groei in de omvang van de totale kredietverlening af. Groei alleen biedt dan ook geen voldoende verklaring voor de toegenomen baten. Een andere belangrijke determinant is de gunstige rentetermijnstructuur met een lange-termijn rente die duidelijk boven de korte-termijn rente ligt, hetgeen de prestaties van de banken positief beïnvloedt (grafiek 2). In het vorige Kwartaalbericht werd de hoop uitgesproken dat met de daar gerapporteerde daling van de bedrijfslasten een trend van stijging was doorbroken. Over het eerste kwartaal van 2002 heeft zich evenwel weer een, weliswaar beperkte, stijging van deze lasten ten opzichte van het vorige jaar voorgedaan. Naast acquisities, die overigens ook weer een positieve invloed op de baten uitoefenen, vormen personeelslasten een belangrijke bron van deze toename. Dit neemt niet weg dat de effecten van door individuele banken in gang gezette kostenbesparende maatregelen inmiddels zichtbaar beginnen te worden en dat enkele banken reeds concrete verbeteringen hebben kunnen melden. Per saldo heeft de hierboven beschreven mix van positieve en negatieve elementen een daling van het bedrijfsresultaat na belasting tot gevolg. In totaal is sprake van een daling van bijna 10%. Wederom zijn de verschillen tussen individuele instellingen overigens groot. Grafiek 2 Rentetermijnstructuur op basis van Euribor en Nederlandse overheidsschuld 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3, maand jaar Bron: Datastream /12/ /06/ /12/ /03/2002 Onroerend goed De hypothecaire markt toonde ook in het eerste kwartaal van 2002 weer verdere groei. Deze groei ligt nog steeds duidelijk boven die van de private kredietverlening in totaal. Naast een toename van het uitstaand bedrag (met circa 10%) is er ook sprake van een toename in het aantal afgesloten hypotheken: gegevens van het Kadaster wijzen uit dat ten opzichte van het eerste kwartaal van het afgelopen jaar een stijging van 15% is gerealiseerd. Een belangrijke verklaring voor het toegenomen aantal transacties is gelegen in een hoger aantal oversluitingen. De toegenomen omvang van de Nederlandse hypothecaire schuld, in combinatie met de ten opzichte van het inkomen sterk gestegen huizenprijzen en hoge loan-to-value ratio s blijven voor de Bank reden om de ontwikkelingen nauwkeurig te volgen. Internationale ontwikkelingen De meest in het oog springende internationale ontwikkeling is, nog steeds, de financiële crisis in Argentinië. Van de door Standard & Poor s in het eerste kwartaal genoteerde 94 wanbetalingen op van een rating voorziene bedrijfsobligaties, kwamen er 38 voor rekening van Argentijnse bedrijven. Zonder de Argentijnse crisis was het aantal wanbetalingen over het eerste kwartaal ongeveer gelijk geweest aan dat in het eerste kwartaal van Bij deze getallen dient overigens wel gemeld te worden dat de betrokken bedragen kleiner zijn dan het aantal wanbetalingen suggereert. Alhoewel het aandeel van Argentinië in het aantal defaults zo n 40% bedraagt, vertegenwoordigen deze defaults samen een waarde van usd 1,5 miljard en zijn daarmee verantwoordelijk voor amper 5% van het totaal getroffen bedrag aan uitstaande schuld. Naast de problemen in Argentinië zelf, verdient het risico dat deze crisis overslaat op andere landen in de regio de aandacht. Opvallend is dat de buurlanden van Argentinië de crisis vrij goed lijken te doorstaan. Alhoewel Uruguay beroep heeft moeten doen op steun van het imf (en in de positieve reactie op dit beroep, haar goed beleid door het imf beloond zag), toont de rest van de regio zich relatief stabiel. Gegeven de belangen van de Nederlandse banken in de regio is met name een eventueel overslaan van de crisis op Brazilië van belang. De ernst van de situatie moet hier echter niet worden overschat. De credit spread (het verschil tussen de rente op Braziliaans overheidspapier en de risicovrije rente) laat zien dat de markt de kans op problemen niet hoger inschat dan vòòr de Argentijnse crisis (grafiek 3) en ook het aantal wanbetalingen (twee) op van een Standard & Poor s 16 DNB / Kwartaalbericht Juni 2002

18 Toezicht Grafiek 3 Creditspread Argentinië en Brazilië Ten opzichte van Amerikaanse staatsschuld; basispunten Bron: Bloomberg. kredietrating voorziene Braziliaanse obligaties bleef beperkt. Bovendien zijn, zoals mag blijken uit grafiek 4, de uitzettingen van het Nederlandse bankwezen in Zuid-Amerika niet bijzonder omvangrijk. Van een geheel andere aard zijn de problemen in Japan. Een internationale betalingscrisis lijkt hier niet aan de orde, al ware het maar omdat Japanse schuld met name door binnenlandse crediteuren wordt aangehouden en Japan in het bezit is van omvangrijke valutareserves. De financiële situatie van het bankwezen is echter zorgelijk. De balansen van de Japanse banken kennen een groot aandeel aan niet-presterende leningen. Gelukkig wordt dit probleem op dit moment door de Japanse toezichthouder intensiever aangepakt dan in Grafiek 4 Uitzettingen van het Nederlandse bankwezen op een aantal Zuid-Amerikaanse landen Percentage van het toetsingsvermogen (gegevens per ultimo 2001) Brazilië Argentinië Chili Venezuela Colombia Peru Bron: dnb. 00 Argentinië Brazilië het verleden het geval was. Het oplopen van de Japanse staatsschuld en de verwachting dat de problemen van de Japanse financiële sector alleen opgelost kunnen worden door middel van de inzet van publieke middelen zijn voor Moody s aanleiding geweest om de kredietbeoordeling van Japan te verlagen. Ten positieve valt overigens te melden dat de opheffing een deel van de depositogarantieregeling (met ingang van het tweede kwartaal van 2002) zonder noemenswaardige problemen lijkt te zijn verlopen. Het streven van de Japanse overheid om de garantieregeling per 1 april volgend jaar nog verder af te bouwen, zal hopelijk leiden tot een verbetering van de marktdiscipline en langs die weg een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid van de Japanse financiële sector. De Bank blijft de situatie in Japan nauwkeurig volgen. Gegeven de beperkte omvang van de uitzettingen van de Nederlandse banken en de relatief goede kwaliteit van de betrokken tegenpartijen ziet de Bank echter geen aanleiding tot bezorgdheid omtrent de onder Nederlands toezicht staande instellingen. Overleg en regelgeving Het nieuwe Kapitaalakkoord Met het nieuwe Kapitaalakkoord beogen de in het Bazelse Comité vertegenwoordigde toezichthouders te komen tot risicogevoeliger en beter op de bancaire praktijk aansluitende kapitaalseisen. In het verfijnen van de voorstellen en het zekerstellen van een redelijke behandeling van alle banken en alle kredietnemers is de afgelopen maanden veel tijd gaan zitten. In de tussentijd is het werk aan het Akkoord zover gevorderd, dat introductie naar verwachting niet tot verstoringen van het totale bancaire kapitaalsniveau zal leiden. Tevens leiden de huidige voorstellen tot enige reductie van de (gemiddeld) op leningen aan het midden- en kleinbedrijf van toepassing zijnde kapitaalseisen en zijn maatregelen tegen procycliciteit genomen. De in het Comité vertegenwoordigde toezichthouders zijn het er over eens dat in het Akkoord geen nieuwe onderwerpen aan bod zullen komen. Verdere verfijningen zouden technisch gezien mogelijk zijn. Introductie van dergelijke aanscherpingen zou echter implementatie van het Akkoord vertragen. De voorstellen zoals die er nu liggen vormen een duidelijke verbetering ten opzichte van het Akkoord van Zowel omwille van het bevorderen van de financiële stabiliteit, als omwille van het bevorderen van de efficiëntie van het bankwezen is het dan ook gewenst dat het Akkoord zo spoedig mogelijk wordt ingevoerd. DNB / Kwartaalbericht Juni

19 Toezicht In het laatste kwartaal van dit kalenderjaar zal een studie onder het bankwezen worden uitgevoerd, teneinde te controleren of de voorstellen de beoogde impact hebben. Aan dit onderzoek zal naar verwachting een zestal Nederlandse banken deelnemen. Na afloop van deze studie zullen waar nodig technische aanpassingen aan de voorstellen worden gemaakt. Na een laatste consultatieronde onder betrokken partijen moet het dan mogelijk zijn het Akkoord eind 2003 te ondertekenen. Implementatie zal, vanwege de doorlooptijd die het Europese regelgevingsproces vergt, drie jaar na ondertekening plaatsvinden. Elektronisch geld De optimale implementatie van het toezicht op instellingen die elektronisch geld uitgeven is een complex terrein. Enerzijds ligt het uitgeven van elektronisch geld zeer dicht aan tegen het verrichten van bancaire activiteiten en is regulering gewenst. Anderzijds lijkt het van toepassing verklaren van het volledige bancaire toezichtsregime op instellingen die slechts elektronisch geld uitgeven een te zware maatregel. Na een langdurig proces is eind 2000 uiteindelijk een Europese richtlijn betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld aangenomen, die in het tweede kwartaal van 2002 middels een aanpassing van de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk) binnen Nederland geïmplementeerd zal worden. De aanpassingen aan de Wtk beogen enerzijds voldoende flexibiliteit aan instellingen van elektronisch geld (egi) te bieden en anderzijds toezichtsarbitrage tegen te gaan. Op egi s wordt een beperkt toezichtsregime van toepassing, maar om hiervoor in aanmerking te komen moeten zij aan een aantal strikte randvoorwaarden voldoen. Bovendien wordt expliciet een aantal consumentenbeschermende maatregelen voorgeschreven. In concreto, bedraagt het minimale initiële eigen vermogen van een egi eur 1 miljoen en moet dit eigen vermogen ten minste gelijk zijn aan 2% van de verplichtingen met betrekking tot uitstaand elektronisch geld. Daarnaast gelden voor egi s beleggingsbeperkingen: gelden die tegenover verplichtingen staan die verband houden met uitgegeven elektronisch geld kunnen slechts in een beperkt aantal activa worden belegd. Op deze wijze wordt het risico dat een egi met de haar toevertrouwde middelen kan nemen ingeperkt. Daarnaast zijn de eisen met betrekking tot het bedrijfseconomisch toezicht specifiek op de activiteiten van egi s toegesneden en mogen, in aanvulling hierop, egi s geen andere activiteiten verrichten dan de uitgifte van elektronisch geld en activiteiten die hier nauw mee samenhangen. Ter bescherming van de consument is voorgeschreven dat het uit te geven elektronisch geld minimaal eenzelfde waarde dient te vertegenwoordigen als het in ruil ontvangen traditioneel geld. Omgekeerd dient de uitgevende instelling zich beschikbaar te stellen om elektronisch geld terug te wisselen in giraal of chartaal geld. Wet toezicht kredietwezen 50 jaar Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Wet toezicht kredietwezen heeft de Bank een conferentie georganiseerd met als titel Banking Supervision at the Crossroads. Op de eerste dag van deze tweedaagse conferentie behandelde een aantal toonaangevende beleidsmakers het thema van de Convergence of Supervisory Practices. In verschillende bijdragen werd aandacht besteed aan recente ontwikkelingen op het terrein van institutionele vormgeving van het toezicht in Europa in het algemeen en Nederland en Duitsland in het bijzonder. Daarnaast namen de ontwikkelingen rondom het nieuwe Kapitaalakkoord en het belang van handhaving van een bancair level playing field een belangrijke plaats in. De tweede dag was gewijd aan meer academische visies op het bankentoezicht. In deze sessie werden in achtereenvolgende bijdragen depositoverzekeringen, diversificatievoordelen van financiële conglomeraten, procycliciteit van moderne kredietrisicomodellen en, tot slot, de kenmerken van een optimaal toezichtsregime behandeld. De bijdragen bestreken een breed terrein waarmee wordt onderstreept dat toezicht vele facetten kent die alle kunnen bijdragen aan het waarborgen van een stabiel financieel systeem. De bijdragen aan het congres zijn te vinden op de Website van de Bank (www.dnb.nl). Toezicht op trustkantoren en financieringsmaatschappijen Mede naar aanleiding van de gebeurtenissen op 11 september, wordt gezocht naar wegen die enerzijds het integriteitstoezicht verstevigen en prompte reactie op crisissituaties mogelijk maken, maar anderzijds het bedrijfsleven niet met onnodige administratieve lasten opzadelen. Zo werd in het Kwartaalbericht van december 2001 een aantal maatregelen aangekondigd waarmee beoogd werd meer greep te krijgen op de financiële stromen in Nederland. Doel van deze maatregelen was alle trustkantoren en overige van de vergunningsplicht ontheven of vrijgestelde instellingen (financieringsmaatschappijen) onder integriteitstoezicht te brengen. 18 DNB / Kwartaalbericht Juni 2002

20 Toezicht Na discussie met marktpartijen is de meldingsplicht voor financieringsmaatschappijen door het Ministerie van Financiën geamendeerd. Het resultaat van deze herziening is dat de Bank een centraal register van financieringsmaatschappijen zal bijhouden. Mocht zich een calamiteit voordoen dan kan van dit bestand gebruik worden gemaakt. In navolging van de zogenoemde gatekeepergedachte van de Financial Action Task Force vervallen de overige integriteitsartikelen. Kort gezegd komt de gatekeepergedachte erop neer dat trustkantoren direct onder toezicht van de Bank worden geplaatst. Naar financieringsmaatschappijen en andere cliënten van trustkantoren wordt indirect, via het toezicht op het trustkantoor, gekeken. DNB / Kwartaalbericht Juni

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 2000 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2.300 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01 Begrotingstekort Lage economische 2,9% in 2013 groei tot 2017 Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Juni 2012 ISBN 978-90-5833-555-5 CPB Policy Brief

Nadere informatie

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 Overzicht Financiële Stabiliteit Overzicht Financiële Stabiliteit De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Oplage: 750 Dit document

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2009

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2009 NL EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG In 2010 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van 500. JAARVERSLAG Europese Centrale Bank, 2010 Adres Kaiserstrasse 29

Nadere informatie

Kredietverlening en bancair kapitaal

Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Vol.12/No. 3 (2014) Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Gerbert Hebbink, Mark Kruidhof, Jan Willem Slingenberg Centrale bank en prudentieel toezichthouder

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen N. Cordemans S. Ide (*) Inleiding Hoewel s werelds belangrijkste centrale banken op dit ogenblik nog steeds een sterk expansief monetair

Nadere informatie

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname.

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. JAARVERSLAG 2013 Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. In augustus 2013 organiseerde ons land voor de tweede keer het Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI. Dit is het grootste kunst-

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 Voorwoord Onze sector heeft zich in 2010 duidelijk hersteld na het moeilijke jaar 2009. In 2010 groeiden de ICT-bestedingen

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie