SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE."

Transcriptie

1 SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van EUR Ingeschreven te Parijs onder nummer l met maatschappelijke zetel te l 10 rue de la Paix l PARIS l Frankrijk l Louizalaan 480 l 1050 Brussel l BTW BE l Telefoon l Fax Web: l 09 / 12

2 afdeling : ALGEMENE BEPALINGEN 1. definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen, ongeacht hun gebruik in het enkelvoud of het meervoud, de betekenis die hierna vermeld wordt: Algemene Voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden. Bank: Saxo Bank (Belgium), bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS, société par actions simplifiée (vereenvoudigde aandelenvennootschap), ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister te Parijs onder nummer , met maatschappelijke zetel 10, rue de la Paix Parijs (Frankrijk), gevestigd aan de Louizalaan 480 te 1050 Brussel, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer BTW - BE Effectenrekening: de Financiële Instrumentenrekening(en) geopend op naam van de Klant in de boeken van de Bank bestemd voor het verzamelen van de Financiële Instrumenten die door de Klant bij de Bank gedeponeerd worden of door de Klant gekocht in het kader van de Verrichtingen. adres van de Klant: het adres dat de Klant meedeelt aan de Bank in zijn aanvraag tot het openen van een rekening of elk ander adres van de Klant dat later door de Klant wordt meegedeeld aan de Bank in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Financieel Instrument: elke roerende waarde of ander financieel instrument zoals voorzien in Bijlage I, C van de Richtlijn Mifid, en in de zin van de Belgische wetsbepalingen in toepassing van deze Richtlijn, en in het bijzonder artikel 2, 1 van de Wet van 2 augustus 2002 (uitgezonderd, voor zover nodig, kassabonnen en commercial papers). Code: voor elke Klant, de vertrouwelijke toegangscodes tot het aan deze Klant Toegewijde Handelsplatform en door de Bank aan de Klant meegedeeld. Contantenrekening: rekening die verbonden is aan alle Effectenrekeningen van de Klant en bestemd voor de registratie van de contante tegenwaarde van de Verrichtingen die ingeschreven werden in de Effectenrekeningen van de Klant. Contract: elk contract dat betrekking heeft op de aankoop of de verkoop van Financiële Instrumenten, vreemde valuta, grondstoffen of andere activa waarvoor de Bank een Dienst aanbiedt, evenals elke financieel contract (waaronder alle optiecontracten, alle termijncontracten, of alle contracten met betaling van de percentage en die betrekking hebben op eender welk type Financieel Instrument, effecten, vreemde valuta, grondstoffen of andere activa, of ook op rendementen, meeteenheden of indexen, zonder dat deze lijst beperkend is) afgesloten tussen de Bank en de Klant overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Diensten: de diensten die door de Bank verleend worden krachtens de Overeenkomst (door zich in voorkomend geval tegenpartij te stellen). Duurzame drager: ieder hulpmiddel dat een Klant in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan zodat deze informatie later geraadpleegd kan worden tijdens een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op de Diensten die door de Bank aangeboden worden en waarmee de Bank aanvaard heeft een relatie aan te gaan in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Marktregels: het geheel van regels, gebruiken en praktijken die op een bepaald ogenblik van toepassing zijn voor een (gereglementeerde, georganiseerde of andere) financiële markt, in een clearinginstelling of andere instelling of markt die betrokken is bij het afsluiten, de uitvoering of de regeling van een Verrichting. Netto Beschikbaar Saldo: het bedrag op het credit van een Contantenrekening en waarover de Klant vrij mag beschikken; dit bedrag stemt overeen met het creditsaldo van deze Rekening, verminderd met (i) de marge die de Bank kan eisen om lopende Verrichtingen te dekken, (ii) de kosten en interesten waarvan de Bank de betaling kan of zou kunnen vorderen, en (iii) de latente minderwaarden van de lopende Verrichtingen. Overeenkomst: de overeenkomst die afgesloten werd tussen de Bank en de Klant in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en die meer bepaald de Rekeningen van de Klant en alle Verrichtingen tussen de Bank en de Klant regelen. Rekening: elke rekening van de Klant in de boeken van de Bank. De Rekening omvat Contantenrekeningen en Effectenrekeningen. Richtlijn Betalingsdiensten : Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt 2

3 tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/ EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG, zoals gewijzigd, evenals alle regels die in uitvoering van deze richtlijn werden aangenomen, en zoals omgezet in het Belgisch recht, met name door de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten. Richtlijn Mifid : Richtlijn 2004/39/CE van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, zoals gewijzigd, evenals alle regels die in uitvoering van deze richtlijn werden aangenomen, met name de Wet van 6 avril de inlichtingen die verschijnen op de gedownloade platformen. Verrichting: elk Contract of elke andere verrichting op een Effecten- of een Contantenrekening. Website: de Website van de Bank, toegankelijk via het adres De Website omvat, voor elke Klant, het Toegewijde Handelsplatform van deze Klant. Werkdag: een bankwerkdag in Brussel, in Frankrijk en in Denemarken. Wet van 6 april 1995: de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen. Richtlijn Overeenkomsten op afstand: duidt gezamenlijk aan de Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten en de Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG, zoals deze richtlijnen in België werden omgezet, in het bijzonder door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Saxo Bank : de vennootschap naar Deens recht, Saxo Bank A/S, ingeschreven onder nummer CVR en met zetel te Philip Heymans Allé 15, DK-2900 Hellerup, Denemarken, die de activiteit van Marketmaker uitoefent voor alle Contracten. Tarieven: de tarieven van commissielonen, kosten, marges interesten en andere lasten die eventueel van toepassing zijn op de Diensten die de Bank aanbiedt, zoals periodiek bepaald door de Bank. Wet van 2 augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Wet van 11 januari 1993: de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Wet van 15 december 2004: de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. Zetel : de zetel van de Bank, gevestigd te Louizalaan 480, 1050 Brussel, of elk ander adres waarnaar de Bank zou kunnen verhuizen, zoals dit nieuw adres aan de Klant via een berichtgeving op de Website kenbaar gemaakt zal worden. 2. TOEPASSINGSGEBIED, INTERPRETATIE & WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Toegewijde Handelsplatform: duidt de informaticaomgeving aan toegankelijk op de Website (SaxoWebTrader) die aan een Klant is toegewijd, met betrekking tot de Rekeningen en Verrichtingen van deze Klant, en waartoe alleen de Bank en deze Klant (na het ingeven van de Codes) toegang kunnen hebben, of de informatica-omgeving toegankelijk in een door de Klant (op zijn computer of op zijn smartphone of op een gelijkaardige uitrusting van de Klant) gedownloade toepassing en die verbonden is aan de informaticasystemen van de Bank en aan een Klant is toegewijd, met betrekking tot de Rekeningen en Verrichtingen van deze Klant. De inlichtingen die beschikbaar zijn via de Website (SaxoWebTrader) hebben de overhand boven De Algemene Voorwaarden regelen alle relaties tussen de Bank en haar Klanten met betrekking tot Rekeningen, Diensten en Verrichtingen, waaronder inbegrepen elke Verrichting die afgesloten werd vooraleer de Algemene Voorwaarden de Klant tegenstelbaar werden en die op dat ogenblik van kracht zijn, onder voorbehoud van tegenstrijdige bepalingen die voortvloeien uit uitdrukkelijke bijzondere overeenkomsten of voorwaarden en die zullen primeren op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle Klanten, natuurlijke of rechtspersonen, onverminderd het recht van de Bank om met bepaalde Klanten bijzondere 3

4 akkoorden af te sluiten die eventueel afwijken van deze algemene voorwaarden. Als de één of andere bepaling in strijd zou zijn met een wettelijke of reglementaire bepaling die een categorie personen beschermt (de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bijvoorbeeld), dan moet deze bepaling aanzien worden als niet van toepassing voor deze personen. Bovendien moeten de bepalingen van deze algemene voorwaarden die in strijd zouden zijn met dwingende wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de lopende contracten en van kracht zijn geworden na 24 september 2012, beschouwd worden als niet geschreven vanaf de inwerkingtreding van de bepalingen waarmee zij in strijd zijn. De volgorde en de titels van de artikelen (paragrafen inbegrepen) van de Algemene Voorwaarden zijn enkel bedoeld om het lezen te vergemakkelijken en moeten niet in aanmerking genomen worden voor de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden. De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. De bepalingen van de afdeling Algemene Bepalingen zijn van toepassing voor alle Rekeningen, Verrichtingen en Diensten die door de Bank aangeboden worden, tenzij anders bepaald in de andere afdelingen van de Algemene Voorwaarden. Voor bepaalde soorten Financiële Instrumenten en/of Diensten zijn er bijzondere voorwaarden naast deze Algemene Voorwaarden. De Klant erkent en aanvaardt dat deze bijzondere voorwaarden, die de Algemene Voorwaarden aanvullen, hiervan wezenlijk deel zullen uitmaken en hij mag geen enkele Verrichting afsluiten en uitvoeren zolang hij geen kennis genomen heeft van deze bijzondere voorwaarden en ze aanvaard heeft. Indien de Klant Verrichtingen heeft kunnen afsluiten of uitvoeren zonder dat hij kennis genomen heeft van deze bijzondere voorwaarden en ze aanvaard heeft, wordt hij geacht deze Verrichtingen te hebben afgesloten en ze uit te voeren in overeenstemming met deze bijzondere voorwaarden. De Bank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Algemene Voorwaarden, onderstaande afdelingen II en volgende inbegrepen, evenals aan eender welk document van de Overeenkomst. Deze wijzigingen zullen minstens één (1) maand vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen ter kennis gebracht worden van de Klant. De wijzigingen die aangebracht worden aan deze Algemene Voorwaarden en aan eender welk document van de Overeenkomst worden beschouwd als goedgekeurd behalve in geval van weigering ervan door de Klant kenbaar gemaakt aan de Bank per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs en dit uiterlijk vijf (5) Werkdagen voor hun inwerkingtreding. De Bank behoudt zich het recht voor om haar relatie met elke Klant die deze wijzigingen weigert, op te zeggen. 3. INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE BANK 3.1 De Bank is gevestigd te Louizalaan 480 te 1050 Brussel. De Bank kan per gecontacteerd worden via het adres telefonisch op het nummer en per fax op het nummer De Bank werd geregistreerd als Belgisch bijkantoor van Saxo Banque (France) bij de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, tel (www.nbb.be), voor het prudentieel toezicht waaraan zij gedeeltelijk onderworpen is. 3.3 Saxo Banque (France) werd toegelaten door het Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement als bank (beperkte vergunning) die de volgende beleggingsdiensten levert: het handelen voor eigen rekening, het ontvangen en doorgeven van orders voor rekening van derden, het uitvoeren van orders voor rekening van derden en beleggingsadvies, evenals de dienst m.b.t. het beheren van rekeningen/bewaring. 3.4 De Bank mag bovendien samenwerken met derden en met name met verbonden agenten in België, die zijn ingeschreven in het register van de Agenten in bank- en beleggingsdiensten gehouden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Indien de Bank gebruik maakt van deze mogelijkheid, dient zij de Klanten daarvan via een berichtgeving op de Website in kennis te stellen. 3.5 De Bank aanvaardde de Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken m.b.t. de relaties met haar Klanten. Deze Code kan op aanvraag geraadpleegd worden bij de Bank of op website van Febelfin via het adres febelfin.be/sites/default/files/files/gedragscodbvb.pdf. 3.6 Saxo Banque (France) is lid van het Franse Fonds de garantie des dépôts et des titres. De bedragen en Effecten die bijgehouden worden voor rekening van de Klant zijn bijgevolg gedekt door het Fonds de Garantie des dépôts et des titres volgens de voorwaarden en de modaliteiten die bepaald werden in de van kracht zijnde teksten. Op datum van de Algemene Voorwaarden bedraagt de maximumvergoeding euro per belegger voor de Effecten die vervat zijn in de lijst van artikel 2, eerste lid, van de Règlement nr van het Comité de la réglementation bancaire et financière en euro voor de bewaargevingen die vermeld worden in het tweede lid van datzelfde artikel. Bijkomende details kunnen op verzoek verkregen worden bij Saxo Bank of via het adres Elke Klant van de Bank 4

5 geniet het voordeel van de bescherming die dit Fonds biedt. 4. DIENSTENAANBIEDING 4.1 De Bank biedt haar Klanten de Diensten aan zoals voorzien in de Algemene Voorwaarden en opgenomen in de Tarieven van de Bank. De toegang tot bepaalde Diensten kan onderworpen zijn aan de aanvaarding van bijzondere voorwaarden. De Bank is er niet impliciet toe gehouden om een andere dienst te leveren dan de Diensten die uitdrukkelijk voorzien zijn in de Algemene Voorwaarden en de Tarieven. 4.2 Verrichtingen van Klanten die betrekking hebben op contant geld of vreemde valuta zijn enkel toegelaten als zij verbonden zijn aan de Contracten. De Bank biedt haar Klanten geen enkele betalingsdienst aan in de zin van de Richtlijn Betalingsdiensten en opent voor haar Klanten geen betaalrekening in de zin van deze regelgeving. 4.3 De Bank behoudt zich het recht voor om haar aanbod van Diensten op elk moment uit te breiden of te beperken, zonder dat zij haar beslissing moet rechtvaardigen en zonder afbreuk te doen aan de lopende Verrichtingen met de Klanten. 4.4 De Bank kan, zonder dat zij haar beslissing moet motiveren, de toegang van een Klant tot bepaalde Diensten weigeren of beperken of de toegang van een Klant tot deze Dienst onderwerpen aan bijzondere voorwaarden. 4.5 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend akkoord omvatten de door de Bank aangeboden Diensten geen beleggingsadvies of enige andere vorm van advies of aanbeveling van financiële aard behalve eventueel algemeen advies m.b.t. de marktoriëntatie. Het advies dat door de Bank gegeven wordt, is beperkt tot het uitleggen van de functies van het Handelsplatform en de manier waarop dit het best gebruikt kan worden en dit advies mag niet beschouwd worden als persoonlijke aanbevelingen om al dan niet over te gaan tot een bepaalde Verrichting. De Klant erkent trouwens uitdrukkelijk dat de Bank tot geen enkel toezicht op individuele basis overgaat van de Verrichtingen die door de Klant uitgevoerd worden, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend akkoord of behalve als en enkel voor zover dit zou voortvloeien uit een wettelijke verplichting. 4.6 Bovendien erkent de Klant dat de Bank geen enkel advies van fiscale aard in verband met de Diensten die zij aanbiedt, kan en zal verlenen. De Klant wordt verzocht advies in te winnen bij zijn financiële raadgever, boekhouder of juridische raadgever met betrekking tot de fiscale gevolgen die de door de Bank aangeboden Diensten voor hem kunnen hebben. 4.7 Alle daden en handelingen die de Bank moet vervullen in het kader van de overeengekomen Dienstenverlening worden vervuld met eerbiediging van de toepasselijke contractuele en wettelijke regels en de betrokken marktregels en -gebruiken. De uitvoering van een Verrichting die door de Klant werd opgegeven, kan afwijken van de instructies van de Klant voor zover dit vereist is om de Bank toe te laten zich te schikken naar deze verplichtingen zonder dat de Bank de Klant hiervan voorafgaandelijk in kennis moet stellen. 5. PROCEDURE VOOR HET AANGAAN VAN DE RELATIE 5.1 De Klant die in relatie wenst te treden met de Bank moet een Rekening openen bij de Bank volgens de procedure die hierna beschreven wordt. 5.2 Om een relatie aan te gaan met de Bank en een Rekening te openen bij de Bank, dient de Klant (i) het aanvraagformulier voor het openen van een rekening, dat de Klant ter beschikking wordt gesteld door de Bank, volledig en nauwkeurig in te vullen, (ii) dit formulier te vergezellen van alle documenten waarvan de Bank mededeling vraagt en (iii) deze documenten aan de Bank te bezorgen volgens de richtlijnen die hernomen worden in dit formulier. 5.3 De Klant dient bovendien voorafgaand kennis te nemen van volgende documenten: (i) de Algemene Voorwaarden, (ii) de Tarieven, (iii) het Beleid voor beste uitvoering, (iv) het Beleid voor het beheer van belangenconflicten en (v) de Notificatie voor de risico s van trading, die allen beschikbaar zijn op de Website, evenals van de brochure met titel Beleggingsinstrumenten, zoals beschikbaar op de website van Febelfin, files/beleggingsinstrumenten.pdf. Door aan de Bank een aanvraagformulier voor het openen van een rekening over te maken, wordt op onweerlegbare wijze verondersteld dat de Klant kennis genomen heeft van deze documenten en, voor zover nodig, dat hij ze zonder voorbehoud aanvaard heeft. 5.4 De Overeenkomst met de Bank is afgesloten en de Rekening is geopend vanaf het ogenblik dat de Bank, volgens de modaliteiten voorzien in artikel 9 (met inbegrip van per naar het adres van de Klant), de Klant bevestigd heeft dat zij de relatie en de opening van de Rekening aanvaardt, waarvan de Bank dan het rekeningnummer aan de Klant moet overmaken. De Bank dient zich niet binnen een bepaalde termijn uit te spreken over een aanvraag tot het aangaan van een relatie. Aangezien de bankrelatie op vertrouwen gebaseerd is, heeft de Bank het recht, zonder dat ze zich moet rechtvaardigen, om het aangaan van een relatie met een persoon die dit vraagt te weigeren of om deze relatie te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden. De Bank kan meer bepaald de opening van een Rekening of de aanbieding van het geheel of een deel van haar Diensten afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de fondsen 5

6 of effecten die overgedragen worden op de Rekening bij de Bank afkomstig zijn van een rekening die geopend is op naam van de Klant bij een financiële tussenpersoon die onderworpen is aan regels ter voorkoming van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme en waarvan de Bank beschouwt dat ze voldoende zijn. De Diensten zijn beschikbaar na mededeling van de Codes op het adres van de Klant en deze mededeling geschiedt na ontvangst van de fondsen op de Contantenrekening en/ of de de Financiële Instrumenten op de Effectenrekening van deze Klant. informatienota s evenals (iv) eventueel de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn voor bepaalde Diensten die de Bank aanbiedt, en (v) alle s of brieven van de Bank die gelden als eventuele aanhangsels, evenals alle bijlagen. Onverminderd het recht van de Bank om haar Dienstenaanbod uit te breiden of te wijzigen in overeenstemming met artikel 4.3, kan elke Klant verzocht worden om bijkomende, wijzigende of afwijkende bepalingen te aanvaarden die algemeen van toepassing zijn of in het bijzonder voor bepaalde Diensten, Verrichtingen, Rekeningen of Financiële Instrumenten. 5.5 De Klant dient bovendien bij het aangaan van de relatie met de Bank of later, aan de Bank alle andere inlichtingen mee te delen die redelijkerwijs door de Bank gevraagd kunnen worden, bijvoorbeeld om de Bank toe te laten haar Klantidentificatieverplichtingen na te komen. In overeenstemming met de Wet van 11 januari 1993 heeft de Bank het recht de Klant op elk ogenblik te ondervragen met betrekking tot zijn identificatie, zijn professionele en economische activiteiten, het voorwerp en de verwachte aard van de bankrelatie en de oorsprong van de fondsen of de motivering van een Verrichting evenals het recht om zich alle bewijsstukken te laten afleveren die redelijkerwijs gevraagd kunnen worden en waarvan de Bank eventueel een kopie mag bewaren. De Klant dient de Bank bovendien alle nuttige informatie te bezorgen met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde van de Rekening of van een Verrichting (als de Klant zelf niet de uiteindelijke begunstigde van de rekening of van een Verrichting is). Onverminderd de identificatie van de Klant dienen de personen die, ongeacht hun hoedanigheid, handelen in naam van en voor rekening van de Klant ook in te gaan op dezelfde verzoeken tot inlichtingen en documenten van de Bank De Overeenkomst tussen de Bank en de Klant, evenals alle informatiedocumenten over de Diensten en het beleid van de Bank kunnen in het Frans of in het Nederlands verkregen worden, naargelang de keuze van de Klant. De Klant kan op elk ogenblik, op schriftelijk verzoek aan de Bank, een papieren kopie krijgen van de Overeenkomst die hem met de Bank verbindt. Deze Overeenkomst wordt door de Bank in haar archieven opgenomen. De relaties tussen de Bank en haar Klanten worden bovendien geregeld door de algemeen aanvaarde bankgebruiken voor zover daarvan niet afgeweken wordt door de Overeenkomst en door de Marktregels (zoals gedefinieerd in afdeling III Beleggingsdiensten) die van toepassing zijn op de Contracten die door de Klant afgesloten worden. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de Marktregels, primeren de Marktregels. De Overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. 5.6 De Klant verbindt zich ertoe de Bank in te lichten met betrekking tot elke wijziging van de inlichtingen die aan de Bank meegedeeld werden bij het aangaan van de relatie of later. Deze wijzigingen zijn aan de Bank tegenstelbaar binnen de twee (2) Werkdagen na de ontvangst ervan door de Bank. De Bank veronderstelt dat de inlichtingen die haar meegedeeld werden correct zijn en dat zij op elk moment upto-date zijn, onverminderd het recht (en niet de verplichting) van de Bank om zich op elke andere redelijke informatie te steunen die haar zou toelaten om de informatie waarover zij beschikt over haar Klanten bij te werken (bijvoorbeeld bij het terugkrijgen van een postzending waaruit zij kan veronderstellen dat het adres van de Klant is veranderd). 6. OVEREENKOMST TUSSEN DE KLANT EN DE BANK 6.5 De Overeenkomst kan door de Klant op elk ogenblik beëindigd worden door de verzending van een schriftelijke kennisgeving van de opzegging naar de Bank die de nodige instructies van de Klant bevat met betrekking tot (i) de rekening(en) die op naam van de Klant geopend werd(en) bij een andere financiële tussenpersoon gevestigd in een lidstaat van de Financial Action Task Force (www.fatf-gafi.org) en waarop de fondsen en Financiële Instrumenten van de Rekening overgemaakt moeten worden (hierna de Andere Rekeningen van de Klant ), (ii) de effectieve datum van de beëindiging (die, bij gebrek aan andersluidende instructie van de Klant de tweede (2e) Werkdag zal zijn die volgt op de datum van ontvangst van de kennisgeving) en van de overdracht van de fondsen en Financiële Instrumenten van de Klant naar de Andere Rekening(en) van de Klant. 6.1 De Overeenkomst die de Bank met elk van haar Klanten verbindt, bevat, (i) het aanvraagformulier voor het openen van een rekening en zijn bijlagen, (ii) de Algemene Voorwaarden, (iii) de Tarieven en de 6.6 De Overeenkomst kan op elk ogenblik door de Bank beëindigd worden mits schriftelijke kennisgeving van de opzegging die minstens tien (10) Werkdagen voor de effectieve datum van de beëindiging aan de Klant 6

7 verzonden wordt. Deze termijn is niet van toepassing en de Bank kan de Overeenkomst dus met onmiddellijke uitwerking beëindigen als de Klant ernstig tekortkwam aan zijn verplichtingen. In alle gevallen waarbij de Bank beslist tot de beëindiging dient de Klant de Bank in te lichten m.b.t. de rekeningen waarop de fondsen en Financiële Instrumenten overgemaakt moeten worden. De beëindiging van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan de afloop van de lopende Verrichtingen, in voorkomend geval termijnverrichtingen. Onder voorbehoud van de eerbiediging van de termijn van de lopende Verrichtingen, worden alle schuldvorderingen en wederzijdse schulden tussen de partijen onmiddellijk opeisbaar bij de beëindiging van de Overeenkomst. De commissielonen die op voorhand ontvangen werden zullen prorata temporis aan de Klant terugbetaald worden. Omgekeerd kan alles wat aan de Bank verschuldigd is of zal zijn van tevoren gedebiteerd worden van de Rekeningen van de Klant, eventueel met disconto. De kosten en commissielonen die regelmatig ingevoerd worden, zijn door de Klant slechts verschuldigd prorata de periode die vervallen is op het einde van de Overeenkomst. Als zij van tevoren betaald werden, worden deze kosten en commissielonen onverwijld prorata terugbetaald binnen de maand na de effectieve beëindiging. Vanaf de effectieve datum van de beëindiging worden de Rekeningen van de Klant geblokkeerd en de Klant zal geen enkele Verrichting meer kunnen doen op deze Rekeningen. De Rekeningen worden afgesloten en de fondsen en Financiële Instrumenten van de Klanten op deze Rekeningen worden, na aftrek van de aan de Bank verschuldigde bedragen, overgemaakt op de Andere Rekeningen van de Klant binnen de gebruikelijke termijn nadat (i) de Bank alle vereiste inlichtingen over deze Andere Rekeningen van de Klant ontving en (ii) nadat alle lopende Verrichtingen voltooid zijn. Als de Bank uiterlijk een maand na de effectieve datum van de beëindiging niet alle vereiste inlichtingen ontvangen heeft met betrekking tot de Andere Rekeningen van de Klant, mag de Bank de fondsen en Financiële Instrumenten van de Klant overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas, of, indien er geen mogelijkheid bestaat tot een dergelijke overdracht, elke andere gepaste maatregel nemen die toelaat om de Rekeningen van de Klant effectief af te sluiten. Vanaf de afloop van deze termijn van een maand, kan de Bank van de Rekeningen van de Klant alle kosten aftrekken die door haar werden gedragen, ten einde deze Rekeningen van de Klant aan te houden (zonder dat deze kosten binnen de perken van de Tarieven moeten blijven), of ten einde de inlichtingen te bekomen die toelaten de Rekeningen van de Klant af te sluiten, met inbegrip van de kosten van elke procedure die beoogt de Klant ertoe aan te zetten deze inlichtingen mede te delen. Als een contract, met inbegrip van de Overeenkomst, op afstand gesloten wordt tussen de Bank en de Klant in de zin van de Richtlijn Overeenkomsten op afstand, beschikt de Klant, volgens de voorwaarden die bepaald zijn door deze Richtlijn over een termijn van 14 kalenderdagen om de Bank in kennis te stellen dat hij dit contract herroept (hierna herroepingsrecht ). De term Klant die gebruikt wordt in dit artikel heeft enkel betrekking op de natuurlijke personen die een beroep doen op de Diensten aangeboden door de Bank uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden. Dit herroepingsrecht kan door de Klant worden uitgeoefend zonder boete en zonder opgave van enige reden. Elk initiatief van de Klant dat strekt tot het verwezenlijken van een Verrichting met de Bank gedurende de herroepingstermijn houdt in dat de Klant de uitvoering van deze Verrichting aanvaardt ondanks het feit dat de herroepingstermijn nog niet verstreken is. In dat geval en als de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, zal hij enkel de financiële dienst moeten betalen die daadwerkelijk door de Bank geleverd werd op basis van de Tarieven van de Bank. Het bedrag dat betaald moet worden, zal in geen geval een boete zijn. De Bank zal gehouden zijn om aan de Klant alle bedragen terug te betalen die zij ontvangen heeft, uitgezonderd bovenbedoelde betaling, binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving dat het herroepingsrecht uitgeoefend wordt. De Klant zal aan de Bank elk bedrag of elk goed dat hij van de Bank ontvangen heeft, moeten teruggeven en dit uiterlijk binnen de dertig kalenderdagen na de datum van verzending van deze kennisgeving van herroeping door de Klant. Als de Klant zijn herroepingsrecht niet uitoefent, zal het contract gehandhaafd worden in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en de andere contractuele voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op het betrokken contract. De herroeping van het contract voor het openen van een Rekening door de Klant zal eveneens de ontbinding met zich meebrengen van elk ander bijzonder contract dat tussen de Bank en de Klant afgesloten werd in het kader of in uitvoering van dit contract, zonder boete en onder voorbehoud van de eventuele zekerheden die aan de Bank toegekend werden en die van kracht zullen blijven om de betaling of de eventuele terugbetaling te waarborgen van elk bedrag dat aan de Bank verschuldigd is ten gevolge van de herroeping van het contract. 7

8 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de Diensten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen op de financiële markt waarop de Bank geen enkele invloed heeft en die zich kunnen voordoen gedurende de herroepingstermijn (d.w.z. meer bepaald voor alle Verrichtingen op Financiële Instrumenten enz.) noch op de contracten die door beide partijen volledig uitgevoerd worden op uitdrukkelijk verzoek van de Klant vooraleer deze zijn herroepingsrecht uitoefent. Dit herroepingsrecht is trouwens enkel van toepassing op het contract betreffende het aangaan van de bankrelatie tussen de Bank en de Klant en niet op de opeenvolgende Verrichtingen op de Rekeningen die door de partijen uitgevoerd worden overeenkomstig de Overeenkomst. De Klant die een mandaat wenst te geven aan een derde om hem te vertegenwoordigen bij de Bank dient hiervoor het standaardformulier voor mandaat te gebruiken zoals beschikbaar op de Website van de Bank, en dit behoorlijk ondertekend (door de Klant en door de mandataris) en ingevuld aan de Bank te zenden. De Bank kan via een kennisgeving aan de Klant weigeren een mandaat te erkennen en er gevolg aan te geven zonder dat ze zich moet rechtvaardigen. Om praktische redenen aanvaardt de Bank slechts één enkel mandaat per Rekening. Bovendien, en behoudens uitdrukkelijk voorafgaandelijk andersluidend akkoord van de Bank, kan een Klant slechts een mandaat verlenen aan een naast familielid (ouders, kinderen, broers en zussen, echtgenoot), en op voorwaarde dat de voorgestelde mandataris niet reeds mandataris is op een andere rekening van een andere Klant. De Bank kan trouwens naar eigen believen de mandataris die handelt in naam en voor rekening van de Klant de toegang weigeren tot bepaalde Diensten die zij vrij bepaalt of de toegang tot deze Diensten aan voorwaarden onderwerpen. De Bank kan ook de persoonlijke tussenkomst van de Klant vragen voor bepaalde Verrichtingen of bepaalde beslissingen met betrekking tot de rekeningen of de vermogenstoestand van de Klant. De Bank zal echter geen enkele aansprakelijk dragen indien zij verzuimt deze tussenkomst van de Klant rekeninghouder te vorderen hoewel zij daartoe de mogelijkheid had. Het mandaat kan eindigen om één van de volgende redenen: (i) herroeping van het mandaat door de Klant, (ii) overlijden, ontzetting, faillissement, gerechtelijke reorganisatie of insolventie van de mandataris of omwille van een gelijkaardig voorval (meer bepaald onvermogen), (iii) overlijden van de Klant, of (iv) verzaking aan het mandaat door de mandataris. Het einde van het mandaat zal uitwerking hebben uiterlijk vanaf de tweede (2e) Werkdag nadat de Bank de kennisgeving van de Klant of zijn erfgenaam/rechthebbende met betrekking tot deze voorvallen ontvangen heeft, na ontvangst door de Bank van de verzaking aan het mandaat door de mandataris, of nadat de Bank kennis nam van het feit dat deze voorvallen zich voordeden, zonder dat de Bank hieromtrent enig onderzoek moet instellen. De mandataris die aan een mandaat verzaakt, dient de Klant daarvan in kennis te stellen op het ogenblik dat hij zijn besluit aan de Bank kenbaar maakt, en de Bank is er dus niet zelf toe gehouden de Klant daarvan in te lichten of moet ook niet nagaan of de mandataris de Klant daarvan effectief in kennis heeft gesteld. De mandataris beschikt niet over de bevoegdheid om de Overeenkomst te beëindigen of om de Rekening van de Klant af te sluiten. Onder dit voorbehoud en onverminderd de rechten die dit artikel aan de Bank toekent en de bevoegdheidsbeperkingen voorzien in het mandaatformulier, beschikt de mandataris over dezelfde bevoegdheden op het gebied van beheer, beschikking en beëindiging als de Klant zelf. Door de ondertekening van het mandaatformulier bevestigt de mandataris dat hij het hem toegekende mandaat evenals de Algemene Voorwaarden aanvaardt. Ten overstaan van de Bank staat de Klant in voor alle handelingen die door de mandataris gesteld worden in het kader van de uitoefening van zijn mandaat. De Klant erkent en, voor zover nodig, aanvaardt, dat voor zover de mandataris de eventuele beperkingen naleeft die bepaald zijn in het mandaatformulier, de Bank geen enkele contractuele toezichtplicht heeft m.b.t. het gebruik door de mandataris van de bevoegdheden die hem gegeven werden noch m.b.t. de doeleinden waarvoor hij ze gebruikt. Enkel de Klant dient dit toezicht uit te oefenen. De Klant erkent dat de Bank niet bij machte moet zijn, en noodzakelijkerwijze is, om de door de Klant uitgevoerde Verrichtingen te onderscheiden van deze die door de mandataris uitgevoerd zijn. De verplichtingen van de Klant, titularis van de Rekening, m.b.t. de mededeling van inlichtingen aan de Bank, meer bepaald met het oog op de identificatie van de Klanten, zijn eveneens van toepassing op de mandataris. De Bank kan op elk moment en eventueel zonder voorafgaande kennisgeving het mandaat negeren die toevertrouwd werd aan een persoon die de door de Bank gevraagde inlichtingen niet meedeelt. De mandataris wordt verondersteld dezelfde verklaringen af te leggen en dezelfde verbintenissen aan te gaan ten overstaan van de Bank als de Klant, 8

9 titularis van de Rekening waarvoor hij een mandaat heeft De Overeenkomst en de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien zijn niet overdraagbaar, onverminderd het recht dat de Bank heeft om haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan instellingen van de Groep Saxo Bank en onverminderd het recht dat de Bank heeft om haar activiteiten, Klanteel en lopende contracten over te dragen aan een andere vergunde financiële tussenpersoon in overeenstemming met de toepasselijke wetten De bepalingen van de Algemene Voorwaarden die een mogelijkheid, bevoegdheid, recht, of vrijheid voor de Bank vermelden, worden voorzien in het exclusieve belang van de Bank en doen geen enkel recht voor de Klanten ontstaan. De Klanten mogen de aansprakelijkheid van de Bank niet opwerpen in het geval zij de mogelijkheid, de bevoegdheid, het recht of de vrijheid die haar zo wordt toegekend, niet uitoefent. 7. REKENINGEN EN ZEKERHEDEN OP DE REKENINGEN 7.1 Alle Verrichtingen tussen de Bank en de Klanten gebeuren en worden voltooid op een Rekening. Elke Verrichting gebeurt door inschrijving in debet of credit op een Rekening van de Klant naargelang de Verrichting een recht of een verplichting van de Klant ten overstaan van de Bank doet ontstaan. Alle betalingen die de Bank verschuldigd is aan de Klant gebeuren enkel door een creditinschrijving op een Rekening en omgekeerd. De Rekeningen worden enkel afgesloten in het voordeel van de Klant door overdracht van de creditactiva van deze Rekening op een Andere Rekening van de Klant, en enkel, voor wat betreft de Contantenrekening, binnen de grenzen van het Netto Beschikbaar Saldo. Zij worden afgesloten in het voordeel van de Bank door betalingen onder de vorm van bankoverschrijvingen van een Andere Rekening van de Klant of door elke betalingsvorm die vooraf aanvaard werd door de Bank. De Rekeningen zijn onderhevig aan de wetten en de bankgebruiken en aan de werkingsregels die bepaald worden in afdeling II Werking van de Rekeningen. 7.2 De Bank opent voor haar Klanten Contantenrekeningen en Effectenrekeningen waarvan de Klanten de opening gevraagd hebben aan de hand van een aanvraag voor het openen van een rekening die aanvaard werd door de Bank of elk ander contract met de Bank of, op eigen initiatief, elke Rekening die nuttig of noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een Verrichting. Elke Contantenrekening houdt de opening in van een Effectenrekening die daaraan verbonden is en omgekeerd. Contantenrekeningen zijn geen betaalrekeningen in de zin van de Richtlijn Betalingsdiensten en worden slechts geopend voor het verwezenlijken van Verrichtingen op de Effectenrekening. Behalve uitdrukkelijk andersluidend beding toegekend door de Bank in uitzonderlijke omstandigheden, opent de Bank slechts één Effectenrekening en één Contantenrekening op naam van eenzelfde Klant, onverminderd het recht van deze Klant om een onderscheiden rekening te openen in mederekeninghouderschap met zijn echtgenoot. De verplichtingen van de Klant ten overstaan van de Bank zijn ondeelbaar en alle Rekeningen waarvan eenzelfde Klant titularis of medetitularis is bij de Bank, credit- of debetrekeningen, ongeacht de munteenheid, vormen, behoudens andersluidend akkoord en voor zover de modaliteiten het toelaten, de delen van een enige en ondeelbare rekening bij de Bank zelfs als zij gescheiden zijn en verschillende identificatienummers hebben. Alle debet- of creditverrichtingen tussen de Klant en de Bank worden ingeschreven op deze enige zichtrekening en worden gewone credit- en debetartikelen die één enkel debetof creditsaldo vormen dat opeisbaar is bij het afsluiten van de zakenrelatie tussen de partijen. Elk saldo in een vreemde munteenheid kan omgezet worden in één van de munteenheden van de rekening volgens de koers van de dag waarop het saldo bepaald wordt. Deze eenheid van rekening doet geen afbreuk aan het feit dat elke rekening van de Klant, afzonderlijk beschouwd, debetinteresten doet ontstaan tijdens de duur van de zakenrelatie tussen de Bank en de Klant. Alle schuldvorderingen van de Bank op de Klant en alle schuldvorderingen van de Klant op de Bank zijn samenhangend. De Bank heeft het recht om alle schuldvorderingen, opeisbaar of niet, in welke munteenheid ook, die zij aanhoudt ten overstaan van de Klant te verrekenen met alle schuldvorderingen, opeisbaar of niet, in welke munteenheid ook, van de Klant ten overstaan van haar, voor zover deze verrekening niet verboden is bij dwingende wetsbepalingen. De Bank mag met name het debetsaldo van een gezamenlijke Rekening, waarvan de Klant mede-rekeninghouder is, met het creditsaldo van een Rekening waarvan de Klant alleen rekeninghouder is, verrekenen, en omgekeerd. De Bank kan collectieve rekeningen openen op vraag van meerdere personen. Behoudens uitdrukkelijk bijzonder akkoord zijn deze collectieve rekeningen gezamenlijke rekeningen en dus geen onverdeelde 9

10 7.6 rekeningen. Bijgevolg wordt (i) elke medetitularis van de collectieve rekening geacht ten overstaan van de Bank schuldeiser of schuldenaar te zijn van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Rekening (actieve en passieve hoofdelijkheid) en kan hij alleen handelen op deze rekening alsof hij de enige titularis was, (ii) elke verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar een Klant/titularis van een Rekening dus opgevat als verwijzend naar eender welke medetitularis van de Rekening, en (iii) elke kennisgeving die door/aan de Bank gedaan werd aan/ door één van de medetitularissen geacht aan/door alle medetitularissen te zijn gedaan. De Bank kan echter onder omstandigheden die haar er redelijk toe brengen bijzonder voorzichtig te zijn, eisen dat instructies door alle medetitularissen samen gegeven worden. De Bank opent enkel Rekeningen in naam van één of meerdere personen als al deze personen een aanvraag tot het openen van een gezamenlijke rekening ingevuld hebben. Als één van de medetitularissen van de Rekening een Belgische ingezetene is, in de zin van de Belgische fiscale regels, zal de Bank op de Rekening, evenals op de fondsen, Financiële Instrumenten en inkomsten en meerwaarden die op deze Rekening gecrediteerd werden, het fiscale stelsel toepassen dat van toepassing is op de rekeningen van personen die Belgische ingezetenen zijn alsof één enkele persoon, Belgische ingezetene, eigenaar of rechthebbende van alle activa was. In de veronderstelling dat de Bank uitspraak moet doen over de eigendom van de activa op het credit van een gezamenlijke rekening, ten overstaan van de overheid, een beslagleggende schuldeiser, of enige andere derde, dan zal zij veronderstellen, onverminderd andere eventuele akkoorden tussen medetitularissen die de Bank niet kent en waarover zij geen inlichtingen moet inwinnen, dat deze activa in gelijke delen toebehoren aan elk van de medetitularissen. Onverminderd elke andere zekerheid of recht waarover de Bank bij wet of dankzij bijzondere overeenkomsten beschikt, worden alle tegoeden en met name de financiële instrumenten in de zin van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden ongeacht de valuta ervan, die vandaag of in de toekomst worden geboekt op de Rekening van de Klant of die de Bank aan de Klant verschuldigd zou zijn, aangewend voor de vestiging van een pand in eerste rang ten gunste van de Bank in de zin van de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden en van het gecoördineerd koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, en dit door de registratie ervan op een rekening, tot de volledige betaling aan de Bank van alle bedragen, in hoofdsom, interesten, kosten en bijbehoren verschuldigd door de Klant. De Rekening van de Klant zal dus worden beschouwd als een speciale rekening die ten gunste van de Bank, die dit pand aanvaardt, in pand is gegeven. De onderbewaargeving van deze verpande tegoeden door de Bank bij Onderbewaarnemers beïnvloedt dit pandrecht niet. De Bank is gerechtigd om, in voorkomend geval in naam en voor rekening van de Klant, alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk of wenselijk acht om het pandrecht tegenstelbaar te maken aan derden of om haar rechten te vrijwaren. Niettemin verbindt de Klant zich ertoe alle vereiste formaliteiten te vervullen om de Bank toe te laten al haar rechten te doen gelden die voortvloeien uit dit pand. Elke tekortkoming van de Klant aan één van zijn verplichtingen ten overstaan van de Bank maakt een wanprestatie uit, dat de Bank ertoe gerechtigd één van de navolgende maatregelen te treffen, op kosten en risico van de Klant en zonder dat de Bank hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. De Bank mag overgaan tot de volledige of gedeeltelijke vereffening van de verbintenissen en de open posities van de Klant. Voorts mag de Bank, zonder ingebrekestelling en voor zover dit bij wet is toegestaan, alle verpande tegoeden hetzij realiseren, hetzij deze zich toeeigenen, niettegenstaande elk geval van samenloop tussen schuldeisers van de Klant. De opbrengst van de vereffening/realisatie zal worden aangewend voor de terugbetaling van de schuld van de Klant door ze aan te rekenen, in de volgende rangorde, op de interesten, de kosten en vervolgens op het kapitaal, in de mate die bij wet is toegestaan. Ingeval de Bank zich de tegoeden toe-eigent, zullen de tegoeden worden gewaardeerd tegen de waarde waarvoor zij werden geboekt op de rekening en de tegoeden zullen als betaling aan de Bank toekomen en op dezelfde wijze op de schuldvordering van de Bank worden aangerekend. Het eventuele saldo komt toe aan de Klant. Onafgezien van elk geval van wanprestatie, is de Bank is eveneens ertoe gerechtigd de verpande tegoeden te gebruiken binnen de grenzen en onder de voorwaarden die door de geldende wet zijn bepaald. De Klant mag beschikken over de in pand gegeven tegoeden, ten belope van wat het bedrag van de schuldvordering van de Bank overschrijdt, zonder echter te mogen beschikken over het credit op de Contantenrekening boven het Netto Beschikbaar Saldo. De Klant mag geen pand op de verpande tegoeden vestigen ten gunste van derden. De verpande tegoeden kunnen worden vervangen door andere tegoeden die gelijkwaardig zijn aan die welke aanvankelijk in pand werden gegeven, in overeenstemming met de wetsbepalingen die van toepassing zijn op deze mogelijkheid van vervanging, 10

11 door de eenvoudige inschrijving op rekening van deze andere tegoeden, die hetzelfde stelsel zullen volgen en dezelfde rang als de aanvankelijk in pand gegeven tegoeden zonder dat ze kunnen worden beschouwd als zouden zij een nieuwe zekerheid vormen. 7.9 Krachtens artikel 31 van de Wet van 2 augustus 2002 beschikt de Bank over een voorrecht op de Financiële Instrumenten, fondsen en deviezen (i) die haar door de Klant zijn overhandigd om de dekking te vormen voor de uitvoering van de Verrichtingen over Financiële Instrumenten, voor de inschrijving op Financiële Instrumenten of voor termijnverrichtingen op deviezen of (ii) die zij houdt ingevolge de uitvoering van Verrichtingen op Financiële Instrumenten of van termijnverrichtingen op deviezen, of ingevolge de haar opgedragen vereffening van Verrichtingen op Financiële Instrumenten, van inschrijvingen op Financiële Instrumenten of van termijnverrichtingen op deviezen die door de Klant rechtstreeks zijn verricht. Dit voorrecht waarborgt elke schuldvordering van de Bank ontstaan naar aanleiding van deze Verrichtingen of vereffeningen, met inbegrip van, in voorkomend geval, de schuldvorderingen ontstaan uit leningen of voorschotten COMMISSIELONEN, KOSTEN EN ANDERE LASTEN in afdeling III Beleggingsdiensten) die de structuur van de kosten van de Bank beïnvloeden, of (ii) bij wijzigingen van de commissielonen en kosten die de financiële markten, clearinginstellingen, informatieleveranciers of andere derden toepassen die door de Bank aan de Klant doorgerekend worden. Op voorwaarde dat dit een maand van tevoren ter kennis gebracht wordt, kan de Bank ook de Tarieven wijzigingen om eender welke andere reden. Deze wijzigingen kunnen algemeen zijn en van toepassing voor alle Klanten of geïndividualiseerd voor een bepaalde Klant of een bepaalde reeks Klanten. Behalve bovenvermelde commissielonen en kosten zal de Klant alle taksen moeten betalen die van toepassing zijn op zijn fondsen, Financiële Instrumenten, Rekeningen, Verrichtingen, inkomsten en meerwaarden (meer bepaald de belasting over de toegevoegde waarde), alle bewarings- en leveringskosten, beursrechten, rechten van de clearinginstellingen en andere kosten die door de Bank gedragen worden in het kader van elke Verrichting (inbegrepen de kosten die verbonden zijn aan elk Contract dat de Bank zou moeten afsluiten met een Tegenpartij op de Markt, zoals gedefinieerd in afdeling III Beleggingsdiensten) en/of voor het behoud van de zakenrelaties met de Klant. 8.1 De Klant dient aan de Bank de commissielonen en kosten te betalen die vermeld worden in de Tarieven die gevoegd zijn aan zijn aanvraag voor het openen van een rekening of, bij gebrek, op de Website beschikbaar zijn op deze datum. De Tarieven kunnen aan de Klant overgemaakt worden op zijn verzoek. Door het ondertekenen van de aanvraag voor het openen van een rekening erkent de Klant dat hij kennis genomen heeft van de bijgevoegde Tarieven of, bij gebrek, van de Tarieven die op deze datum van kracht zijn zoals hernomen op de Website en de Klant verklaart dat hij ze aanvaardt. 8.6 I De Bank zal trouwens, zonder dat deze lijst beperkend is, (en in het bijzonder onverminderd de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die andere kosten ten laste van de Klanten voorzien) het recht hebben te eisen dat de Klant volgende kosten afzonderlijk betaalt: alle buitengewone uitgaven met betrekking tot de Overeenkomst tussen partijen zoals telefoon- en faxkosten, post- en frankeringskosten als de Klant een papieren versie vraagt van de Transactiebevestigingen, Rekeninguittreksels, Situatieoverzichten (zoals deze termen en uitdrukkingen gedefinieerd zijn in afdeling III Beleggingsdiensten) enz. die de Bank hem elektronisch kan overmaken; De Tarieven bevatten de koersen niet op basis waarvan de Bank Onderhandse Verrichtingen (zoals gedefinieerd in afdeling III Beleggingsdiensten) met de Klant moet onderhandelen. Deze koersen worden door de Bank geval per geval voorgesteld. De Klant is vrij om deze Verrichtingen al dan niet te laten verhandelen aan de koers die door de Bank wordt voorgesteld. De Bank kan de Tarieven wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving als deze wijzigingen gunstig zijn voor de Klant of te wijten zijn aan omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de Bank, meer bepaald (i) bij wijziging van de bestaande contractuele en financiële relaties tussen de Bank en haar Tegenpartijen op de Markt (zoals gedefinieerd II III IV alle kosten die de Bank heeft aangegaan door tekortkomingen van de Klant, alle kosten die de Bank aanging voor het verzenden van rappels, voor bijstand enz. inbegrepen. alle kosten die de Bank aanging met betrekking tot vragen van de overheid, de kosten die de Bank bepaalt in verband met het overmaken van overschrijvingen en bijhorende documenten evenals het voorbereiden van kopies inbegrepen; in voorkomend geval, de erelonen en/of commissielonen voor administratief beheer verbonden aan het in bewaring geven van de Financiële Instrumenten en alle kosten die 11

12 V de Bank aanging m.b.t. de inpandgeving van de Financiële Instrumenten, alle eventuele daarmee verband houdende verzekeringspremies inbegrepen; evenals alle kosten die de Bank aanging ter gelegenheid van het voorleggen van verslagen of bemerkingen gevraagd door de Klant, zijn auditors of elke andere derde die handelt met toestemming van of op instructie van de Klant. De hierboven bedoelde commissielonen en kosten zullen naargelang het geval gefactureerd worden tot beloop van de betalingen die de Bank uitvoerde, of op basis van een percentage of een uurtarief dat van toepassing is voor de verleende dienst, waarbij verduidelijkt wordt dat deze berekeningswijzen gecombineerd kunnen worden. De Bank behoudt zich het recht voor de terugbetaling van andere kosten te eisen of de inning van andere commissielonen. Behoudens andersluidende instructie van de Bank die aan de Klant kenbaar wordt gemaakt (als het saldo van de Rekeningen van de Klant onvoldoende is bijvoorbeeld) worden alle door de Klant aan de Bank verschuldigde bedragen betaald door een debetinschrijving in de Rekeningen van de Klant. II III IV Klant elk document met aan deze Algemene Voorwaarden bijkomende, wijzigende of afwijkende bepalingen aanvaard heeft door op een knop ik aanvaard te klikken of op enige andere gelijkaardige vermelding op de Website die verband houdt met dit document. Het bewijs van deze aanvaarding kan door de Bank met alle passende elektronische middelen worden geleverd. alle elektronische post die door de Bank (eventueel met bijgevoegde bestanden) verstuurd wordt naar het adres van de Klant of, in geval van antwoord op een waarin wordt aangegeven dat het door de Klant verstuurd werd, ongeacht het adres dat door de Klant gebruikt wordt, naar dat adres. alle elektronische post van de Klant verstuurd vanuit zijn adres of vanuit elk ander adres dat aangeeft, ongeacht het gebruikte verzendingsadres, dat deze door de Klant verzonden werd, en ontvangen op het adres van de Bank. een fax of een SMS, indien redelijke maatregelen ter authentificatie konden genomen worden door de Bank om na te gaan dat het bericht wel door de Klant werd verstuurd. 9. COMMUNICATIE TUSSEN DE BANK EN DE KLANTEN 9.1 Onverminderd het wettelijk stelsel dat van toepassing is op elektronische handtekeningen en behoudens bijzondere bepalingen die trouwens voorzien zijn in deze Algemene Voorwaarden (als een aangetekend schrijven vereist is bijvoorbeeld) gebeurt de communicatie tussen de Bank en de Klanten (alle instructies m.b.t. Verrichtingen inbegrepen) schriftelijk, gedateerd en getekend en overgemaakt per gewone post gericht naar de Zetel, wanneer zij voor de Bank zijn bestemd, of naar het adres opgegeven door de Klant in het omgekeerde geval, of persoonlijk overhandigd tegen ontvangstbewijs. Worden voor bewijsdoeleinden met dergelijke geschriften gelijkgesteld: I elke online mededeling (i) door de Bank aan alle gebruikers van de Website als deze informatie beschikbaar is op een pagina van deze Website, (ii) door de Bank aan een bepaalde Klant als deze mededeling duidelijk zichtbaar is op het aan deze Klant Toegewijde Handelsplatform (door een waarschuwing bijvoorbeeld) of (iii) door de Klant op het aan deze Klant Toegewijde Handelsplatform met naleving van de technische modaliteiten die vermeld worden op dit Toegewijde Handelsplatform. In het bijzonder zal men op onweerlegbare wijze vermoeden dat de Klant elk bericht (elke instructie m.b.t. een Verrichting inbegrepen) waarop hij zijn akkoord online geeft, schriftelijk, gedateerd en ondertekend heeft meegedeeld, wanneer de technische kenmerken van het Toegewijde Handelsplatform enkel de verzending van dit bericht aan de Bank toelaten nadat de Codes van de Klant ingegeven werden. Bijgevolg wordt verondersteld dat de Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Klant door het meedelen van zijn adres aan de Bank aanvaardt dat alle informatie die hem door de Bank meegedeeld moet worden op een Duurzame Drager en waarvan hij op wettige wijze de mededeling op papier kon vragen, hem door de Bank per elektronische post wordt meegedeeld of door bekendmaking op het Toegewijde Handelsplatform voor zover de wet dit toelaat. Het komt de Klant toe om deze mededeling te downloaden op zijn computer indien hij het niet kan doen vanuit een Toegewijde Handelsplatform gedownload op zijn smartphone of een gelijkaardig toestel. Behalve bij erkende en verlengde storing van de postdienst wordt verondersteld dat een postmededeling de 3e Werkdag na de verzending wordt ontvangen. De poststempel geldt als bewijs voor deze verzendingsdatum. Voor een mededeling via elektronische post of op de Website of op het Toegewijde Handelsplatform wordt verondersteld ontvangen door de geadresseerde op de dag van de verzending of de bekendmaking van deze mededeling als de verzending of bekendmaking voor 16 uur te Brussel gebeurde, of op de eerstvolgende Werkdag als hij na 16 uur te Brussel gebeurde. Een persoonlijk overhandigde mededeling wordt verondersteld uitgevoerd te zijn op de datum van het ontvangstbewijs. De Bank en de Klant kunnen bovendien inlichtingen en instructies meedelen en uitwisselen tijdens een vergadering, telefonisch, per fax of sms of via elk ander gepast communicatiemiddel. De Bank kan, zonder dat zij daartoe verplicht is, gevolg geven aan elke instructie die zij ontving in het kader van dergelijke mededeling als zij vertrouwen heeft in de authenticiteit van het overgemaakte bericht. 12

13 I II III 9.8 De Klant erkent dat de Bank alle telefoongesprekken, internetgesprekken ( chats ) en vergaderingen tussen de Klant en de Bank kan registreren en gebruik kan maken van deze registraties of hun overschrijving als bewijsmiddel ten overstaan van alle personen (met inbegrip van, doch niet limitatief, de Klant of enige toezichthoudende en/of gerechtelijke instantie) aan wie de Bank het noodzakelijk of wenselijk acht de zo verkregen informatie te onthullen ter gelegenheid van een geschil, met de Klant bijvoorbeeld. De Bank is er echter niet toe gehouden om tot dergelijke opnames over te gaan, noch om ze ter beschikking te stellen van de Klant. De Bank mag deze opnames vernietigen, zonder echter afbreuk te doen aan haar wettelijke archiveringsverplichtingen. De Bank kan tenslotte (zonder dat zij daartoe verplicht is) beslissen om alle post aangetekend te verzenden. In dat geval zijn de kosten ten laste van de Klant voor wie de post bestemd is en zullen deze kosten in één van zijn Rekeningen gedebiteerd worden. Onverminderd hetgeen voorafgaat en in het algemeen: hebben de inhoud en de verzendings- en ontvangstdatum van alle mededelingen tussen partijen, door de Bank opgeslagen op een duurzame en bestendige elektronische drager van de Bank, dezelfde bewijskracht als een origineel geschrift op papier dat door de partijen ondertekend werd. worden de boeken en de documenten van de Bank als bewijskrachtig beschouwd tot het tegendeel bewezen is. In afwijking op artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht de aard of het bedrag van de juridische daad die bewezen moet worden, komen de Klant en de Bank overeen dat beide partijen hun beweringen mogen bewijzen met elk middel dat wettelijk toegelaten is in handelszaken, meer bepaald door middel van een kopie of een reproductie van een origineel document. Behoudens het door de andere partij geleverde tegenbewijs hebben de overgelegde kopieën en reproducties van documenten dezelfde bewijskracht als het origineel. mag de Bank met alle gepaste elektronische middelen bewijzen dat de Klant op een bepaald ogenblik toegang heeft gehad tot de Website. De permanente sporen van toegang die geregistreerd werden op de informaticasystemen van de Bank gelden als bewijs van deze toegang. Behoudens andersluidende wettelijke of contractuele bepaling, draagt de Klant alleen het risico en de volle aansprakelijkheid voor het frauduleus gebruik van zijn Codes, zijn adres, of elk ander instrument voor communicatie op afstand, of voor het verzenden door een niet-toegelaten derde van een of van elk ander instrument voor communicatie op afstand die op frauduleuze wijze zou aangeven dat hij van de Klant uitgaat. 10. VERKLARINGEN & VERBINTENISSEN VAN DE KLANT 10.1 De Klant verklaart en verzekert het volgende aan de Bank waarbij men veronderstelt dat deze verklaringen en waarborgen bij elke Verrichting vernieuwd worden en gelden tot het einde van de Overeenkomst behoudens tegenbericht van de Klant aan de Bank: I de Klant beschikt over het wettelijk vermogen, de bevoegdheid en alle vereiste toelatingen (in het bijzonder als het een rechtspersoon betreft) om de Overeenkomst af te sluiten of uit te voeren evenals elke Verrichting die toegelaten is in toepassing hiervan; II de fondsen en Financiële Instrumenten die hij op zijn Rekeningen zal zetten, ongeacht het doel, zullen zijn volle eigendom zijn en zullen op elk moment vrij zijn van alle voorrecht, zekerheid of enig recht van derden (onverminderd de zekerheden die voorzien zijn in het voordeel van de Bank); III hij leeft alle reglementeringen na die voor hem van toepassing zijn, meer bepaald op fiscaal vlak en op het vlak van wisselcontrole; IV de inlichtingen die hij aan de Bank overmaakt, zijn volledig en in alle opzichten relevant en zijn niet van aard de Bank te misleiden; V de Klant beslist niet tot het al dan niet overgaan tot een Verrichting op basis van een advies dat door de Bank gegeven werd waarbij herinnerd wordt aan het feit dat de Bank, als zij een advies geeft, dit geen gepersonaliseerd advies is, en dat de Klant volledig zelfstandig en onder zijn eigen verantwoordelijkheid zijn Rekeningen beheert en beslist over zijn Verrichtingen, in voorkomend geval op basis van beleggingsadvies verleend door derden; VI indien de Klant een Toegewijde Handelsplatform gebruikt gedownload op zijn computer, smartphone of een ander gelijkaardig toestel, verbindt de Klant zich ertoe steeds de up-to-date versie van dit Toegewijde Handelsplatform te gebruiken; VII de Klant verbindt zich ertoe zijn Codes uit het hoofd te leren en deze strikt vertrouwelijk te houden zonder ze te noteren op een drager die door derden geraadpleegd of gekopieerd kan worden; VIII de Klant verbindt zich ertoe zijn opdrachten voor het afsluiten van Verrichtingen nauwkeurig en volledig mee te delen in overeenstemming met de richtlijnen die beschikbaar zijn op het Toegewijde Handelsplatform, door de vakjes in te vullen die hij verzocht wordt in te vullen en door antwoord te geven op alle vragen die hem in voorkomend geval gesteld worden op dit Platform; 13

14 IX indien de Klant een Toegewijde Handelsplatform gebruikt gedownload op zijn computer, smartphone of een ander gelijkaardig toestel, verbindt de Klant zich ertoe een back-up en kopie van de noodzakelijke gegevens te verzekeren, voor het geval de gegevens met betrekking tot de Klant en zijn Verrichtingen verdwijnen; X de Klant verklaart dat hij permanent toegang heeft tot het Internet. De Klant verbindt zich ertoe om zijn elektronische post, de Website en het Toegewijde Handelsplatform regelmatig en minstens één keer per week te raadplegen om kennis te nemen van de eventuele mededelingen van de Bank, de uitvoering van de Verrichtingen te controleren en kennis te nemen van zijn Transactiebevestigingen, bericht van uitvoering, Situatieoverzichten en Rekeninguittreksels (zoals gedefinieerd in afdeling III Belegginsdiensten). De Klanten zien onherroepelijk af van het inroepen van een gebrek aan toegang tot het Internet, behalve bij overmacht, in het kader van elke betwisting die tegen de Bank geformuleerd wordt; XI de Klant bevestigt dat de tegoeden die op elk van zijn rekeningen geplaatst zijn of worden afkomstig zijn of zullen zijn van een wettige activiteit en dat de rekeningen niet gebruikt zullen worden voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme; XII de Klant zal de Rekeningen niet gebruiken voor onwettige doeleinden, bijvoorbeeld voor het willekeurig beheer van de portefeuille van derden zonder dat hij hiervoor een vergunning heeft; en XIII de Klant heeft, wanneer de wet voorziet dat de echtgenoot daarvan moet worden geïnformeerd, zijn echtgenoot in kennis gesteld van het openen van de Rekening, en waarborgt de Bank tegen elk verhaal van deze echtgenoot die gesteund zou zijn op het feit dat de Bank niet zelf deze echtgenoot heeft ingelicht De Klant verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn in te gaan op elke redelijke vraag van de Bank. Langdurig stilzwijgen ten gevolge van deze verzoeken van de Bank zal beschouwd worden als een ernstige tekortkoming die de beëindiging van de Overeenkomst rechtvaardigt De Bank kan iedere Verrichting weigeren als één van deze verklaringen onjuist blijkt te zijn of ophoudt juist te zijn. 11. AANSPRAKELIJKHEID 11.1 De Bank is aansprakelijk voor haar zware fout en haar bedrog, evenals voor de zware fout en het bedrog van haar aangestelden, elke andere fout uitgezonderd, in de uitvoering van haar contractuele opdrachten (het bijhouden en het beheer van de Rekeningen, de I II III IV uitvoering van de Verrichtingen en, in het algemeen, het verlenen van de overeengekomen Diensten met betrekking tot deze Rekeningen en Verrichtingen), onder voorbehoud van de uitbreidingen of de beperkingen van aansprakelijkheid die voortvloeien uit dwingende bijzondere wetten of uit de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Zonder beperking van de algemeenheid van wat voorafgaat, blijkt uit deze regel dat de Bank niet aansprakelijk kan zijn ten overstaan van de Klant in volgende gevallen of voor de hiernavolgende schade : de niet-uitvoering of de laattijdige uitvoering van een verplichting als deze voortvloeit uit een fout andere dan een zware fout of bedrog van de Bank of van haar aangestelden of die het gevolg is van een geval van overmacht. Voor de noodwendigheden van deze paragraaf bedoelt men met overmacht een voorval of een bijzondere omstandigheid die de Bank niet redelijk kon verhinderen en die de uitvoering van de verbintenissen van de Bank onmogelijk maakt onder normale verrichtings- of rentabiliteitsomstandigheden. Bovendien omvat overmacht: (i) alle technische moeilijkheden zoals defecten of storingen in de telecommunicatie of telematische systemen die onafhankelijk zijn van de wil van de Bank of het gebrek aan beschikbaarheid van de Website door blokkering wegens onderhoud bijvoorbeeld, (ii) oorlog, vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog verklaard werd), invasie, daden van vreemde vijanden, (iii) opstand, terrorisme, revolutie, oproer, aanmatiging of militaire overname van de macht of burgeroorlog, (iv) rellen, onrust, oproer, staking of blokkade, (v) ioniserende stralen of radioactieve besmetting, (vi) natuurrampen zoals aardbevingen, orkanen, tyfoons of vulkaanactiviteit; financieel verlies voor de Klant dat voortvloeit uit Verrichtingen waartoe hij zelf vrij besloten heeft en waartoe hij opdracht heeft gegeven, waarbij eraan herinnerd wordt dat de Klant volledig onafhankelijk en onder eigen verantwoordelijkheid handelt bij het beheer van zijn Rekeningen zonder dat hij kan inroepen dat hij handelde op basis van enig advies of enige aanbeveling van de Bank; als de fout geen schending is van een contractuele verplichting die bepaald werd in het voordeel van de Klant, bijvoorbeeld door zich niet te schikken naar bepaalde regels die verband houden met het prudentieel toezicht van de banken en niet contractueel bepaald werden; schade die niet het eerste en voorzienbare gevolg is van een zware fout van of van het bedrog van de Bank of haar aangestelden; 14

15 V schade die voortvloeit uit het feit dat de Klant zijn eigen contractuele of wettelijke verplichtingen niet naleeft door bijvoorbeeld, en zonder beperking, zijn Codes niet vertrouwelijk te houden, het gebruik van een ander platform dan zijn up-to-date Toegewijde Handelsplatform, of het onvolledig of onjuist ingeven van Verrichtingen; informatie betreffende de Klant, zijn Rekeningen of zijn Verrichtingen, aan de Cel voor de Verwerking van Financiële Informatie heeft medegedeeld, of aan elke andere bevoegde persoon of intelling verbonden aan het bestrijden van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. VI VII VIII IX X schade die voortvloeit uit andere handelingen of daden van de Klant zoals het gebruik door de Klant van informaticaprogramma s van derden op zijn Toegewijde Handelsplatform bijvoorbeeld. Schade die veroorzaakt wordt door handelingen en daden van de Bank in antwoord op het feit dat de Klant zijn eigen contractuele of wettelijke verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld bij een gerechtvaardigde blokkering van de Rekeningen op grond van de Overeenkomst of de wet te wijten aan handelingen van de Klant; schade die voortvloeit uit handelingen of daden van derden, zoals de Tegenpartijen op de Markt, Onderbewaarnemers of de Markten (zoals gedefinieerd in afdeling III Beleggingsdiensten) of de leveranciers van de financiële gegevens die beschikbaar zijn op de Website. Hieronder wordt uitdrukkelijk verstaan dat de verplichtingen tot betaling of teruggave aan de Klant die de Bank heeft met betrekking tot fondsen en Financiële instrumenten in rekening, beperkt zijn tot de fondsen en Financiële Instrumenten die de Bank zelf krijgt of terugkrijgt van haar Tegenpartijen of Onderbewaarnemers, behalve als de Bank een foute keuze maakte met betrekking tot de Tegenpartij of Onderbewaarnemers waarmee zij besloot te handelen en die in gebreke blijft; evenzo draagt de Bank geen enkele verantwoordelijkheid indien een derde bank aan wie fondsen of Financiële Instrumenten van de Klant werden overgedragen, draalt in het crediteren van deze tegoeden op de begunstigde rekening; schade door handelingen en daden van de Bank in antwoord op handelingen en daden van derden, zoals de Marktautoriteiten, waarbij de Bank ervoor moet zorgen dat zij in dergelijke omstandigheden op redelijke wijze en in het belang van de Klant reageert; schade die voortvloeit uit het feit dat de Bank zich, met name in toepassing van artikel 4.6, schikte naar een contractuele of wettelijke verplichting of een Marktregel, zelfs als de Bank de Klant niet inlichtte over het bestaan van dergelijke verplichting, de feiten en handelingen die de Bank stelde om zich daarnaar te schikken en/of de gevolgen van het naleven ervan voor de Klant; of schade veroorzaakt door het feit dat de Bank 12. VERTROUWELIJKHEID & PRIVACY 12.1 De Bank en de Klant verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren (i) van de Overeenkomst die tussen hen afgesloten werd (zowel met betrekking tot het bestaan van deze Overeenkomst als met betrekking tot de inhoud en de Tarieven, onder voorbehoud van het openbare karakter van deze Algemene Voorwaarden), (ii) informatie die verkregen werd over de andere partij in het kader van de onderhandeling van de Overeenkomst of de uitvoering ervan (in het bijzonder met betrekking tot de Rekeningen en de Verrichtingen). Deze verplichting tot vertrouwelijkheid is niet van toepassing op de inlichtingen die een partij door of op grond van de wet moet meedelen aan een gerechtelijke, administratieve, markt- of fiscale overheid. Als een partij dergelijke informatie over de andere partij moet bekendmaken, zal zij eerst de andere partij hierover in kennis stellen voor zover de wet dit toelaat. Bovendien mag de Bank alle relevante informatie met betrekking tot de Klant bekendmaken die derden op redelijke wijze kunnen vragen voor de uitvoering van een overdracht van fondsen of Financiële Instrumenten die door de Klant gevraagd werd De persoonsgegevens met betrekking tot de Klant, de mandataris van de Klant (de leden, organen, of vertegenwoordigers van een rechtspersoon, een onverdeeldheid, een feitelijke vereniging inbegrepen) en, in voorkomend geval, met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde van een Rekening, meer bepaald de gegevens die betrekking hebben op hun identiteit, hun woonplaats, hun persoonlijk en fiscaal statuut, hun gezinstoestand, hun financiële toestand, hun ervaring op financieel vlak, hun tegoeden en hun Verrichtingen worden geregistreerd in één of meerdere bestanden van de Bank in overeenstemming en mits naleving van de wetgeving die in België van toepassing is. In toepassing van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt de Klant ingelicht dat de verantwoordelijke voor de behandeling de Bank is De Bank neemt alle maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen diefstal, verlies, vernietiging, wijziging of enige andere toegang of manipulatie die niet toegelaten is Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden gaat de Klant (en eventueel de mandataris in de zin van 15

16 het 1e lid hierboven en/of de uiteindelijke begunstigde waarvoor de Klant zich sterk maakt) ermee akkoord dat zijn gegevens geregistreerd en verwerkt worden door de Bank voor administratieve doeleinden, voor het beheer van de Rekeningen, de Verrichtingen, of de Diensten (die vandaag of in de toekomst worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld het verlenen van kredieten), en op algemene wijze, voor het beheer van de contractuele relaties, het toezicht op de regelmatigheid van de Verrichtingen en het voorkomen van onregelmatigheden (voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme, misbruik en fraude), het opstellen van marktanalyses, statistieken en testen, de commerciële prospectie en direct marketing met betrekking tot bank-, financiële of verzekeringsproducten en -diensten (zoals zij in de toekomst zouden kunnen worden aangeboden), of andere producten die gepromoot worden door de Bank of door vennootschappen die behoren tot de groep waarvan de Bank deel uitmaakt, en de naleving van wettelijke verplichtingen. Als de Bank samenwerkt met derden die de gegevens van de Klant behandelen, dan dienen deze derden de vertrouwelijkheid van deze gegevens te bewaren en de maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van deze gegevens. De Bank kan de gegevens van de Klant ook gebruiken voor de marketing van producten en diensten die door derden aangeboden worden zonder dat de Bank de gegevens van de Klant mag meedelen aan deze derden. De Klant gaat ermee akkoord dat de Bank zijn persoonsgegevens meedeelt aan vennootschappen die verbonden zijn aan of behoren tot de groep waarvan de Bank deel uitmaakt. De Klant erkent en, voor zover nodig, aanvaardt dat de Bank op grond van de van kracht zijnde wetgeving gehouden kan zijn tot mededeling van bepaalde inlichtingen of documenten met betrekking tot de Klanten, hun rekeningen en de Verrichtingen die zij deden aan de markt- en toezichtoverheden zoals de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), analoge buitenlandse overheden, evenals op algemene wijze aan alle gerechtelijke of administratieve overheden, de fiscale overheid inbegrepen, in uitvoering van de geldende wetten. Dit akkoord geldt eveneens ingeval het doorgeven van gegevens aan de voornoemde personen gebeurt naar een land dat geen lid is van de Europese Unie dat een passend beschermingsniveau garandeert. De Klant (en, in voorkomend geval, de mandataris in de zin van het 1e lid hierboven en/ of de uiteindelijke begunstigde) heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de behandeling van zijn gegevens voor commerciële prospectie of direct marketing door een te sturen naar de Bank. De Klant (en, in voorkomend geval, de mandataris in de zin van het 1e lid hierboven en/of de uiteindelijke begunstigde) heeft het recht te vragen zijn gegevens te raadplegen en verbetering te verkrijgen van onjuiste gegevens. Dit verzoek dient tot de Bank gericht te worden. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij het Openbaar Register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer De lokalen van de Bank die voor de Klanten toegankelijk zijn, kunnen onder videobewaking staan. De gegevens die verzameld worden door deze bewaking worden door de Bank geregistreerd en behandeld voor de veiligheid van en het toezicht op haar lokalen. Door de lokalen van de Bank te betreden, aanvaardt de Klant dat hij gefilmd wordt. De bepalingen betreffende het opnemen en het behouden van de telefonische opnames zijn op deze video-opnames van toepassing OVERLIJDEN 13.1 De rechthebbenden (erfgenamen en legatarissen) van de Klant aan wie de rechten en verplichtingen van de Klant op de Rekeningen worden of zullen worden overgedragen door erfenis, moeten de Bank inlichten over het overlijden van de Klant. De Klant moet de Bank bovendien inlichten over het overlijden van zijn echtgenoot, zelfs als deze echtgenoot geen Klant bij de Bank was. Deze inlichtingen moeten zo snel mogelijk meegedeeld worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs dat gericht wordt aan de Zetel. De rechten en verplichtingen van de overleden Klant zijn ondeelbaar ten overstaan van zijn rechthebbenden op de Rekeningen. De rechthebbenden van de Klant op de Rekeningen zijn hoofdelijk gehouden ten overstaan van de Bank en omgekeerd Zodra de Bank wordt ingelicht over het overlijden van de Klant of zijn echtgenoot kan zij gehouden zijn om de Rekeningen van de Klant en zijn echtgenoot tijdelijk te blokkeren om de aangiften aan de fiscale administratie of een andere administratie te doen die haar opgelegd worden bij wet of in afwachting dat zij alle documenten ontvangt die de wet voorschrijft. De echtgenoot of de persoon waarmee een overleden Klant wettelijk samenwoont, kan echter vragen dat de Bank hem een bepaald bedrag ter beschikking stelt in afwachting dat de Rekeningen van de overleden Klant vrijgegeven worden en dit binnen de perken en voorwaarden die de wet voorziet. De Bank is niet aansprakelijk voor de gevolgen die de vrijmaking van deze bedragen, in overeenstemming met de wet, kan hebben voor de toestand van deze echtgenoot of de persoon waarmee de overleden Klant samenwoont, meer bepaald op het vlak van het erfrecht of het fiscaal recht. Het maximumbedrag dat op die manier kan worden vrijgemaakt bedraagt 5000 of het bedrag dat vermeld wordt in een informatienota beschikbaar op de Website De Bank kan aan de rechthebbenden van de overleden Klant op de Rekeningen van deze overledene de nodige documenten vragen om haar toe te laten de geblokkeerde Rekeningen vrij te maken in akkoord met de erfopvolging en de verdeelregels die eventueel van 16

17 toepassing zijn, zoals (bijvoorbeeld en onverminderd het recht van de Bank om enig ander bewijsdocument te vragen) een akte van bekendheid die door een notaris wordt opgesteld, het attest van erfrecht opgesteld door de bevoegde ontvanger van het kantoor der successierechten, of een akte van erfrecht die werd opgesteld door een notaris. De Bank controleert deze documenten zorgvuldig maar is niet aansprakelijk voor het bedrog of de zware fout bij onderzoek naar hun authenticiteit, geldigheid, vertaling of uitlegging, in het bijzonder als het documenten betreffen die in het buitenland werden opgesteld. De Rekeningen van de overleden Klant worden afgesloten en de fondsen en Financiële Instrumenten op deze Rekeningen worden vrijgegeven in het voordeel van de rechthebbenden en in overeenstemming met hun instructies. De Bank behoudt zich het recht voor om overdracht instructies te vragen ondertekend door alle rechthebbenden. Bovendien mogen de fondsen en de Financiële Instrumenten met betrekking tot lopende Verrichtingen enkel overgedragen worden op een gezamenlijke rekening die bij de Bank geopend is in naam van alle rechthebbenden tot deze Verrichtingen voltooid zijn. De Klant erkent en aanvaardt dat bij de vereffening van zijn erfenis inlichtingen over zijn Rekeningen en de Verrichtingen die hij uitvoerde door de Bank meegedeeld kunnen worden aan de notaris die gelast is met de organisatie van de erfopvolging of aan de overheden, meer bepaald fiscale. gesteld ten einde hem toegang te verlenen tot het Toegewijde Handelsplatform, het woordelijk of figuurlijk merkteken Saxo, alle functies van de Website, van deze toepassingen, of van de Diensten eigendom zijn van de Bank of eigendom zijn van derden maar waarvoor de Bank over het recht beschikt dat vereist is voor het gebruik dat zij ervan maakt. Geen enkele software, materiaal, tekst, informatie, beeld of ander werk dat toegankelijk of zichtbaar is op de Website mag gekopieerd, nagebootst, gebruikt, verdeeld, gedownload, gepost of overgemaakt worden onder eender welke vorm of met eender welk middel, waaronder inbegrepen, doch zonder beperking, elektronische of mechanische middelen, het kopiëren of het registreren. De Klant mag de Website niet geheel of gedeeltelijk downloaden of dupliceren op een andere drager zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Bank. 15. VERJARING 15.1 Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen of de wettelijke of conventionele bepalingen die een kortere termijn voorzien, verjaart het recht om in rechte op te treden tegen de Bank na een termijn van drie jaar die aanvangt vanaf de datum van de Verrichting of het feit die/ dat aanleiding geeft tot de vordering. 16. KLACHTEN, GELDEND RECHT EN BEVOEGDE RECHT BANKEN 13.6 De Bank stuurt de briefwisseling met betrekking tot de fondsen en Financiële Instrumenten die zij in haar bezit heeft in naam van de overleden Klant naar het adres dat door alle rechthebbenden in onderling akkoord opgegeven wordt. Bij het uitblijven van dergelijke instructies, wordt de briefwisseling naar het Adres van de overleden Klant verstuurd, naar de notaris of naar elke andere persoon die gelast is met de belangen van de rechthebbenden De rechthebbenden zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden ten overstaan van de Bank tot betaling van de kosten die de Bank maakte voor het openen van de erfenis en de vereffening ervan. 14. INTELLECTUELE EIGENDOM 16.1 In geval van betwisting van de Klant, moeten de Bank en de Klant te goeder trouw en bij voorrang trachten een minnelijke regeling voor hun onenigheid te vinden. Elke klacht dient te worden verstuurd naar de Zetel (in voorkomend geval per ). Indien de Klant een consument is en geen voldoening heeft gekregen van de Bank, kan hij een klacht kosteloos indienen bij de Dienst Bemiddeling Banken Krediet Beleggingen (Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel, be - cf. voor meer informatie hierover), onverminderd het recht van de Klant om een gerechtelijke procedure in te leiden. Indien de klacht ontvankelijk is, brengt de voormelde dienst een niet-bindend advies uit. De procedure verloopt volledig schriftelijk. De Bank kan de beslissing aanvaarden, zonder daar echter toe te zijn gehouden De Klant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle elementen van de Website of van de toepassingen die kunnen worden gedownload op een computer of een smartphone of gelijkaardige toestellen en die door de Bank ter beschikking van de Klant worden 16.2 Een partij wordt niet beschouwd als zou hij verzaakt hebben aan een recht waarover hij beschikt krachtens deze Algemene Voorwaarden (of meer algemeen krachtens om het even welk document die de Overeenkomst vormt) door het enkele feit dat hij dit recht niet uitoefent of talmt bij het uitoefenen ervan. De gedeeltelijke uitoefening 17

18 van een recht zal ook geen obstakel vormen voor zijn latere uitoefening, noch voor de uitoefening, meer in het algemeen, van de rechten en verhalen die door elke wet of regelgeving worden voorzien De Bank behoudt zich het recht voor om de inschrijving op rekening van bepaalde, zowel in België als in het buitenland, uitgegeven en/of bewaarde Financiële Instrumenten te weigeren Deze Algemene Voorwaarden en, behoudens andersluidende overeenkomst, alle rechten en verplichtingen van de Klant en de Bank zijn onderworpen aan het Belgische recht. De contacten die het afsluiten van elk contract op afstand met de Klant voorafgaan, worden geregeld door en zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel (en meer bepaald het vredegerecht van het ambtsgebied waar de Zetel gevestigd is) bevoegd Als de Klant geen woonplaats in België heeft en in het aanvraagformulier voor het openen van een rekening geen woonstkeuze in België deed voor de uitvoering van deze Overeenkomst, wordt de Klant onherroepelijk verondersteld woonst te kiezen op de Zetel (art. 39 van het Gerechtelijk Wetboek), waar alle betekeningen en kennisgevingen van akten of gerechtelijke procedures hem op geldige wijze gedaan kunnen worden. In dat geval waarschuwt de Bank de Klant bij aangetekend schrijven dat zij overging tot dergelijke betekening of kennisgeving op haar Zetel. afdeling II : WERKING VAN DE REKENINGEN 17. NEERLEGGING EN AFHALINGEN OP DE REKENINGEN 17.1 De Klant aanvaardt en erkent dat de Bank enkel overdrachten van fondsen of activa op de Rekening van de Klant aanvaardt als deze afkomstig zijn van rekeningen die geopend werden op naam van de Klant in de boeken van andere financiële instellingen. Contante stortingen en fysieke neerleggingen van effecten aan toonder worden niet toegestaan. Daaruit volgt dat de Bank van de Klant voldoende inlichtingen moet krijgen met betrekking tot de overdracht door de bank of de financiële instelling van de betaler zodat de Bank de betrokken Klant evenals de Rekening waarop de overdracht gebeurt met zekerheid kan identificeren De geldoverschrijvingen zullen gecrediteerd worden op de Contantenrekening van de Klant binnen de termijnen die de wet bepaalt of, bij gebrek, binnen de gebruikelijke termijnen binnen de banksector De teruggave aan de Klanten van de Financiële Instrumenten en het contant geld die/dat op het credit van hun Rekening staat/staan, gebeurt enkel door overdracht op een rekening die op naam van de Klant geopend werd bij een andere financiële instelling. Contante afhalingen en fysieke aflevering van Financiële Instrumenten zijn niet toegelaten. De Bank kan bovendien elke overdracht weigeren die voor gevolg zou hebben dat het saldo van de Contantenrekening daalt beneden het bedrag van de vereiste minimumdekking voor het dekken van de Margeverrichtingen overeenkomstig van de Algemene Voorwaarden. 18. TOEGELATEN VERRICHTINGEN OP DE CONTANTEN - REKENING 18.1 In overeenstemming met de bepalingen van artikel 7.2, dient de Contantenrekening enkel voor de verwezenlijking van Verrichtingen op Financiële Instrumenten en voor het verzekeren van de dienstverlening inzake de activa en de Financiële Instrumenten aangehouden door de Klant bij de Bank De Contantenrekening moet op elk moment een creditsaldo vertonen. De bewaargeving van Financiële Instrumenten houdt op zich geen toelating in tot een debetstand op de Contantenrekening en de Financiële Instrumenten komen niet in aanmerking voor de beoordeling van het saldo van de Contantenrekening tussen de Bank en de Klant De Klant mag in geen enkel geval betalingsopdrachten domiciliëren op de contantenrekening die verbonden is aan de Effectenrekening, noch overgaan tot overschrijvingen of andere betalingsverrichtingen aan derden als deze geen verband houden met Verrichtingen op Financiële Instrumenten De Bank gelast zich met het innen van de resultaten en de opbrengsten van de Financiële Instrumenten die ingeschreven zijn op de Effectenrekening en zal alle bedragen die voor rekening van de Klant ontvangen werden (inkomsten, intresten, verkoopprijzen, dividenden, overdracht van fondsen, enz.) crediteren en alle bedragen (aankoopprijzen van Financiële Instrumenten, bewaaren commissielonen van de Bank, uitgaven, belastingen die daarop betrekking hebben, overdracht van fondsen, enz.) debiteren naargelang hun aard en de betreffende munteenheid op de Contantenrekening van de Klant. 18

19 19. INTRESTEN opgesteld) om te zetten in de munteenheid van de Rekening van de Klant; I Onder voorbehoud van onderstaande bepalingen en behoudens andersluidend schriftelijk akkoord zal de Bank niet verplicht zijn om aan de Klant intresten op het creditsaldo van een Rekening te storten noch op enig ander bedrag dat door de Bank gehouden wordt voor rekening van de Klant. De Bank is evenmin verplicht om de Klant rekenschap te geven van intresten die zij eventueel ontving op de bedragen die door de Klant gedeponeerd werden en die door haar gehouden worden of op grond van een of ander Contract. Als het Netto Beschikbaar Saldo van een Contantenrekening negatief is, zal de Klant intresten moeten betalen aan de Bank in overeenstemming met de Tarieven. De Bank kan deze rentevoeten wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving als deze wijzigingen in het voordeel van de Klant zijn of te wijten zijn aan externe omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de Bank, meer bepaald: alle wijzigingen in het monetair of politiek beleid, nationaal of internationaal, die een invloed hebben op de activiteiten van de Bank; II III 20.2 alle contante deponeringen in een bepaalde munteenheid om te zetten in een andere munteenheid met het oog op de aankoop van activa uitgedrukt in een andere munteenheid dan die van de Rekening van de Klant; en alle fondsen die door de Bank gehouden worden voor rekening van de Klant om te zetten in een andere munteenheid die zij noodzakelijk of wenselijk acht om de verplichtingen van de Klant in deze laatste munteenheid te dekken. In de twee eerste voormelde gevallen, zal de omzetting automatisch uitgevoerd worden door de systemen van de Bank. Zij wordt dan uitgevoerd op basis van de contante wisselkoers van toepassing om 21 uur GMT, vermeerderd met de aan de Bank verschuldigde wisselcommissie. In het laatste geval, worden de omzettingen van valuta s uitgevoerd op aanvraag van de Klant of op basis van het besluit van de Bank daartoe, op basis van de contante wisselkoers van toepassing op het ogenblik waarop de omzetting wordt verwezenlijkt, vermeerderd met de aan de Bank verschuldigde wisselcommissie. De Bank zal het recht hebben om bijkomende commissielonen te ontvangen en te houden als loon voor het organiseren en het realiseren van de omzetting. Deze bijkomende commissielonen worden bepaald in de Tarieven. II alle wijzigingen van politieke, financiële of economische aard, meer bepaald met betrekking tot de monetaire en obligatiemarkten, die een invloed hebben op de activiteit van de Bank; of III alle wijzigingen in de contractuele en financiële relaties van de Bank met Tegenpartijen op de Markt die een invloed hebben op de kostenstructuur van de Bank De Bank kan deze rentevoeten bovendien wijzigen om een andere reden op voorwaarde dat de wijzigingen twee maanden van tevoren aan de Klant meegedeeld worden. De Klant wordt natuurlijk geacht deze wijzigingen aanvaard te hebben als hij de Bank niet, alvorens ze in werking treden, in kennis gesteld heeft van het feit dat hij de toepassing ervan weigert. 20. OMZETTING VAN VALUTA S 20.1 De Bank zal het recht hebben (zonder daartoe verplicht te zijn, ongeacht de omstandigheid) om: I alle meerwaarden of verliezen, premies op opties, commissielonen en alle intresten en makelaarslonen die uitgedrukt zijn in een andere munteenheid dan de munteenheid van de Rekening van de Klant (d.w.z. de munteenheid waarin de Rekening werd 21. CREDITERING ONDER VOORBEHOUD VAN EEN GOEDE AFLOOP OF NA INNING 21.1 In het algemeen is de verplichting die de Bank heeft om Financiële Instrumenten te leveren aan de Klant of om aan de Klant of iedere andere persoon die voor deze laatste handelt de opbrengst van de verkoop van Financiële Instrumenten terug te storten, onderworpen aan de voorafgaande ontvangst door de Bank van de betreffende Instrumenten of van de opbrengst van de verkoop (naargelang het geval) van de andere partij(en) in de transactie Als de Bank de rekening van de Klant niettemin crediteert met diverse bedragen of activa die betrekking hebben op een Verrichting (eventueel de Financiële Instrumenten die gecrediteerd moeten worden volgens een Order op een Financieel Instrument of bedragen die voortvloeien uit de verkoop van Financiële Instrumenten) voordat zij ze daadwerkelijk ontvangen heeft, zal deze creditering steeds gebeuren onder voorbehoud van een goede afloop. Als zij deze bedragen of activa niet ontvangt, mag de Bank dus de Rekening van de Klant debiteren met het bedrag dat gecrediteerd werd onder voorbehoud van een goede afloop, verhoogd met alle kosten en eventuele koersverschillen. Als de Bank crediteerde in een vreemde munteenheid, zal ze debiteren in dezelfde munteenheid. Deze bepaling is zelfs van toepassing als een correspondent van de Bank haar een 19

20 bericht van uitvoering overmaakte waarin de overhandiging van deze bedragen of activa bevestigd werd 22. TEGENBOEKING EN RECHTZETTING VAN EEN FOUT met de Belgische wetgeving die hierop van toepassing is. Commissionair: elke natuurlijke of rechtspersoon die een transactie uitvoert voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon, maar in eigen naam De Klant geeft de Bank toestemming om ambtshalve en zonder voorafgaande kennisgeving of toelating over te gaan tot de rechtzetting van fouten in de Rekeningen van de Klant of tot tegenboeking van Verrichtingen die per vergissing uitgevoerd werden, bijvoorbeeld, en zonder beperking, als een bedrag of Financiële Instrumenten twee keer gecrediteerd of per vergissing ingebracht werden, of als de Bank naliet een bedrag of Financiële Instrumenten te debiteren of nog als een Verrichting die onder voorbehoud van goede afloop gecrediteerd werd niet voltooid werd. Als Financiële Instrumenten die op de Effectenrekening gedebiteerd moeten worden, afgehaald werden vóór de rechtzetting of de tegenboeking van de vergissing, heeft de Bank het recht op elk moment de Financiële Instrumenten terug te kopen op risico en kosten van de Klant volgens de modaliteiten die zij kiest indien de Klant ze niet terugbezorgd binnen de 2 Dagen na ingebrekestelling door de Bank. Als deze Financiële Instrumenten overgedragen werden vóór de rechtzetting of de tegenboeking van de vergissing, mag de Bank de opbrengst van deze verkoop tegenboeken op de rekening van de Klant Complex Financieel Instrument: elk Financieel Instrument dat geen Niet-complex Financieel Instrument is. Contractant voor Eigen Rekening: elke natuurlijke of rechtspersoon die partij is in een transactie en handelt voor eigen rekening (en niet voor rekening van een derde als agent, lasthebber, Commissionair, trustee of andere). Contract for difference of CFD (contract voor verschil): elk financieel contract met betaling van een percentage naargelang de schommelingen van een onderliggende waarde (financieel effect of index bijvoorbeeld). De Contracten die betrekking hebben op CFD zijn Onderhandse Verrichtingen. Gewone Uitvoering: de dienstverlening inzake het ontvangen en doorgeven van orders voor rekening van derden of de dienstverlening inzake de Uitvoering van orders voor rekening van derden, als de twee volgende voorwaarden vervuld zijn: de dienstverlening heeft betrekking op Niet-complexe Financiële Instrumenten; de dienst wordt verleend op initiatief van de Klant. afdeling III : BELEGGINGS- DIENSTEN 23. DEFINITIES FIFO: afkorting van de Engelse uitdrukking First in First out (Eerst binnen eerst buiten). Deze uitdrukking betekent dat, als één of meerdere Contracten van dezelfde aard en met dezelfde kenmerken afgesloten moeten worden en aanleiding geven tot de vereffening van de posities van de Klant, de Bank de Contracten zal afsluiten en de posities van de Klant zal vereffenen, beginnend met het oudste Contract en eindigend met het recentste Contract. Voor deze afdeling van de Algemene Voorwaarden hebben volgende termen, ongeacht hun gebruik in het enkelvoud of het meervoud, de betekenis die hierna vermeld wordt: Beleid voor beste uitvoering: geheel van maatregelen dat door de Bank getroffen wordt voor de optimale uitvoering als zij een order op een Financieel Instrument uitvoert voor rekening van een Klant en om de belangen van de Klant optimaal te verdedigen als zij een order op een Financieel Instrument van een Klant aan een derde overmaakt voor uitvoering door deze derde. Dit Beleid is beschikbaar op de website en op het Handelsplatform. Bevoorrechte informatie: alle informatie die niet openbaar gemaakt werd, met een bepaald karakter en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op één of meerdere uitgevers van financiële instrumenten of op één of meerdere Financiële Instrumenten en die, als ze openbaar gemaakt zou worden, kan leiden tot een gevoelige beïnvloeding van de koers van de betrokken financiële instrumenten of van afgeleide financiële instrumenten die daarmee verbonden zijn, in overeenstemming Forex: een van de drie volgende Contracten: (i) een contract met betrekking tot de contante aan- of verkoop van vreemde valuta ( spot ): dit is een contract op grond waarvan de partijen akkoord gaan om een bepaald aantal valuta s uit te wisselen binnen een betaaltermijn die overeenstemt met de leveringstermijn; (ii) een onderhands termijncontract voor valuta ( forward outright ): dit is een contract op grond waarvan de partijen akkoord gaan om binnen een overeengekomen termijn en in het algemeen na meer dan twee werkdagen een bepaald aantal valuta s uit te wisselen; (iii) een valutaoptiecontract: dit geeft aan de koper het recht, en aan de verkoper de plicht, om een bepaald bedrag aan valuta s tegen een andere munteenheid te kopen of te verkopen aan een vooraf vastgestelde koers en op (of tot op) een overeengekomen datum. Forex Verrichtingen zijn Onderhandse Verrichtingen. Koninklijk Besluit van 3 juni 2007: het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. Limietorder: Opdracht die een minimumprijs bij de verkoop en een maximumkoers bij de aankoop bevat. Limietorders 20

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

THIS DOCUMENT IS ONLY AVAILABLE IN DUTCH AND FRENCH, PLEASE FIND BELOW THE VERSION OF THIS DOCUMENT IN THE TWO LANGUAGES

THIS DOCUMENT IS ONLY AVAILABLE IN DUTCH AND FRENCH, PLEASE FIND BELOW THE VERSION OF THIS DOCUMENT IN THE TWO LANGUAGES THIS DOCUMENT IS ONLY AVAILABLE IN DUTCH AND FRENCH, PLEASE FIND BELOW THE VERSION OF THIS DOCUMENT IN THE TWO LANGUAGES ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld,

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepassingsdomein 2. III. De Betalingsdiensten 13. (ii) Bewaring en beheer van Financiële Instrumenten 17

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepassingsdomein 2. III. De Betalingsdiensten 13. (ii) Bewaring en beheer van Financiële Instrumenten 17 ALGEMENE VOORWAARDEN Deze voorwaarden, geregistreerd te Brussel, 6e bureau, boek 301 blad 75 vak 22, op 9 november 2012 treden in werking op 15 januari 2013 en vervangen vanaf die datum de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Elburg Tools: de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1

Algemene voorwaarden 1 Algemene voorwaarden 1 1 Versie augustus 2016. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van het kantoor BVBA EQUATOR ADVOCATEN

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op de Voorwaarden. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u aandachtig alle informatie over uw Saxo Bank handelsrekening hebt gelezen en begrepen,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK Artikel 1 - Toepassingsveld van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële betrekkingen tussen de BVBA PARTEK en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. JachttechniekÂ

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie