Er moet aan alle vereisten worden voldaan. Logistiek / Fisconet. Blz. FR/NL Auteur Vraag. Antwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er moet aan alle vereisten worden voldaan. Logistiek / Fisconet. Blz. FR/NL Auteur Vraag. Antwoord"

Transcriptie

1 24 C NL 24 C NL Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake een van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte. VRAAG : Is het voldoende dat er geen voorbehoud wordt gemaakt of moet de firma uitdrukkelijk akkoord gaan met alle bedingen van het bestek? Alle bedingen moeten worden aanvaard. In punt 2.1. blz. 15 'Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake een van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte'. 'Kan leiden' moet verstaan worden als 'leidt tot' de onregelmatigheid van de offerte. 25 C NL De inschrijver vermeldt afwijkingen van het bijzonder bestek en van de functionele behoeften duidelijk in zijn offerte. Zonder deze uitdrukkelijke verduidelijking zal, in geval van geschil, het bijzonder bestek doorslaggevend zijn. 25 C NL Analyse van de functionele eisen en de kwaliteitseisen ExQ10 en ExQ12 (/ 25) 25 C NL 25 C NL Er moet verplicht aan alle eisen voldaan worden. VRAAG : voor zover blijkt dat het mogelijk is om niet te voldoen aan een vereiste (behoefte), hoe moet de verplichting om aan alle vereisten te voldoen, worden geïterpreteerd? Er moet aan alle vereisten worden voldaan.

2 26 C NL minstens 3 referenties van uitgevoerde diensten in de loop van de laatste drie jaren die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen: 26 C NL - van min. een half miljoen euro/jaar 26 C NL 27 C (4) 25 NL 27 C (4) 25 NL 27 C (4) 25 NL VRAAG : gaat het om euro of euro per jaar? Komt een project van een jaar voor een bedrag van euro in aanmerking? SLA VRAAG : Zijn de straffen cumulatief? Bijvoorbeeld een incident met prioriteit 1 leidt tot de onbeschikbaarheid van het systeem en de norm voor de twee domeinen wordt overschreden. Is er een bestraffing voor elk domein (onbeschikbaarheid en incident)? 3 referenties van minimum per jaar per referentie. Het bestek vermeldt op deze blz. geen straffen maar wel schadeloosstellingen (zie blz.46 punt 9.3, bestek in het Frans). De schadeloosstellingen zijn niet cumulatief. De volgorde van de schadeloosstellingen hangt af van de chronologie van de incidenten. De initiële oorzaak van een incident/onbeschikbaarheid wordt steeds in aanmerking genomen om de chronologische volgorde te bepalen. Het begrip schadeloosstelling is onderscheiden van de bestraffing (blz. 22 bestek in het F). Voor eenzelfde feit kunnen er zowel straffen als schadeloosstellingen gelden. 28 C (4) 25 NL SLA en straffen

3 28 C (4) 25 NL VRAAG : zijn de straffen beperkt tot een percentage van het bedrag van de opdracht? En indien ja, welk? Alle bedragen zijn forfaitair (p.46 bestek in het F) 29 C (4) 26 NL De termijn voor de berekening van de vertragingsvergoedingen begint vanaf de melding van het probleem aan de opdrachtnemer op gelijk welke manier. Het bestek is voldoende duidelijk "op gelijk welke manier". 29 C (4) 26 NL VRAAG : is het mogelijk om de meldingsmogelijkheden van een probleem te beperken tot de klassieke toegangswijzen tot een helpdesk, zoals , telefoon, Web? 30 C (4) 26 NL SLA betreffende de inproductiestelling 30 C (4) 26 NL De minimaal gevraagde schadevergoeding voor de vertraging betreffende de inproductiestelling van het project bedraagt 1000 per begonnen schijf van 8 uur 30 C (4) 26 NL VRAAG : gaat het om werkuren? Het gaat om werkuren. 30 C (4) 26 NL VRAAG : is er sprake van de initiële inproductiestelling van het systeem of zijn ook de latere fasen aan die SLA onderworpen en aan de bijhorende straffen? Het gaat om alle fasen. 31 C (4) 26 NL SLA betreffende de onbeschikbaarheid van het systeem

4 31 C (4) 26 NL 31 C (4) 26 NL 33 D 5 41 NL 33 D 5 41 NL 33 D 5 41 NL Deze SLA heeft betrekking op de garantie dat het systeem in totaal niet meer dan 24 uur gecumuleerd per jaar onbeschikbaar is. VRAAG : gaat het om werkuren? Borgstelling Het gaat om 24 werkuren. De borgtocht bedraagt 5% van het bedrag van de fasen 0-1 en 4, excl. btw. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hoger gelegen tiental euro. Het gaat om de hele fase 4. VRAAG : gaat het om de hele fase 4 of om het deel van de fase 4 dat betrekking heeft op de begeleiding van de fase 1? 25 D (2) 24 NL Wordt het feit een antwoord te geven waarin wordt gemeld dat er aan een vereiste niet wordt tegemoetgekomen als een antwoord op de vereiste aangemerkt? Neen. 32 D NL De garantie eindigt 2 jaar na de laatste voorlopige oplevering. 32 D NL VRAAG : is het mogelijk de garantie te beperken tot twee jaar na de laatste voorlopige oplevering van de nietoptionele elementen? Voor elk element geldt een garantie van 2 jaar.

5 19 D NL ACA IT-Solutions NV "Een deel van de diensten mag ook uitgevoerd worden in de lokalen van de opdrachtnemer indien de prestatie niet elders mogelijk is of indien de FOD Financiën er een bijzonder voordeel aan ontleent." => op welke manier wordt beoordeeld of aan die criteria voldaan is? Het is momenteel niet mogelijk om een beslissing te nemen over een eventuele of noodzakelijke delokalisatie. 34 D NL Middelen die door de FOD Financiën ter beschikking worden gesteld 34 D NL 35 D NL 35 D NL VRAAG : Wordt de infrastructuur (HW en OS) waarop de oplossing wordt geïnstalleerd door de FOD Financiën ter beschikking gesteld? Boeten Voor elke dienst die niet wordt uitgevoerd binnen de door de aanbestedende overheid opgelegde termijnen wordt per inbreuk op deze termijnen en per kalenderdag vertraging van rechtswege een forfaitaire boete toegepast van 500,00 EUR voor nietuitvoering. Ja, op basis van de momenteel beschikbare middelen (zie ABB 2015). 35 D NL VRAAG : Wordt een incident waarvoor de oplossing later komt dan wat de SLA-norm bepaalt als een niettijdg uitgevoerde dienst aangemerkt? Ja. 35 D NL Wordt de boete van 500 euro bij de straf die in de SLA is bepaald, bijgevoegd? Ja.

6 1 E NL ACA IT-Solutions NV 2 E NL ACA IT-Solutions NV Hoe krijgen de zogenaamde externe gebruikers toegang tot het huidige platform? Hebben zij een eigen login? Kunnen zij zichzelf op de een of andere manier automatisch aanmelden/registreren? Hebben alle externe gebruikers van het portaal dezelfde toegangsrechten? Of zijn er verschillende soorten externe gebruikers met specifieke toegangsrechten? Zo ja, welke? De externe gebruikers krijgen toegang via of zonder login. Geen specifieke toegangrechten voor de externe gebruikers.

7 7 E NL ACA IT-Solutions NV Hier wordt gesproken over authenticatie tegen IAM via CCFF. Verder in het document wordt gesproken over LDAP (paragraaf pagina 63) en FEDIAM (paragraaf pagina 103). Klopt het dat "IAM via CCFF" niet meer aan bod zal komen bij het nieuwe FiscoNet? Klopt het dat FEDIAM de LDAP als bron gebruikt voor authenticatie? Authenticatie en autorisatie voldoen onze ICT-standaarden zijn deze gedefinieerd in de A.B.B.(cf. es/abb2015%20nl_tcm pdf - bld. 102)"Voor de interne applicaties steunen de applicatieve rollen en de voorwaarden op attributen van accounts van eindgebruikers in een LDAP-server en op specifieke applicatieve parameters voor de applicaties. De Administrator kan de globale lijst van beschikbare LDAPattributen beheren met de applicatie. De applicatieve parameters worden namelijk direct ingevoerd door de gebruikers, bij de creatie van de applicatieve rollen. Voor externe applicaties steunen de applicatieve rollen en de voorwaarden op verschillende bronnen: op sessieparameters die de FedIAMdienst van de FOD Financiën overdraagt, op waarden die van de applicatie Sitran komen, en op beschikbare parameters in de database van de applicatie Mandaten." (cf. Bestek Policy

8 8 E FR SopraSteria Benelux Hoe ziet u het verwijderen van documenten: fysisch of logisch? Wat is uw aanpak voor het archiveren van de documenten? Het gaat om logische verwijderingen. De archiveringsregels van staatsdocumenten niet vergeten (regel van 30 jaar). De overdracht naar het Rijksarchief betekent niet de 'curation' van de documenten in het systeem. 36 E NL een tool voor het dagelijks back-uppen van de content van de fiscale database. Er moet ten minste één volledige kopie van de laatste back-up aanwezig zijn op systemen die zich geografisch gesproken voldoende ver van de online servers bevinden, om in geval van een ramp de gegevens te kunnen herstellen; 36 E NL 36 E NL 9 E NL ACA IT-Solutions NV VRAAG : Moet de tool waarvan sprake worden verstaan als software of als materieel+software? Aangezien het hardwareplatform gehost zal zijn in het Datacenters van de FOD: is de afstand tussen die Datacenters voldoende om aan dat criterium te voldoen? Er wordt hier gesproken over OCR. Is er al een OCR toepassing aanwezig waarmee we moeten integreren of moet de OCR functionaliteit in het voorstel uitgewerkt worden? Als software. Ja. Een geocriseerd document moet in het systeem worden geladen (geen integratie van een OCR toepassing). (Opgelet, zien punt EXF8).

9 10 E NL ACA IT-Solutions NV Heeft het FOD reeds servers die zich geografisch gesproken voldoende ver van de online servers bevinden om de back-up op te slaan of moet de hosting hiervan in het voorstel uitgewerkt worden? Nee, geen voorstel maar zien ABB. 37 E NL ExF2 : de inschrijver zal de meerkost vermelden van de gegevensspiegeling in de productieomgeving in de acceptatieomgeving in tegenstelling met een representatieve steekproef. 37 E NL VRAAG : hoe worden de punten voor deze vereiste toegekend in de kwotering voor de gunning van de opdracht, aangezien de prijs voor de gegevensspiegeling in het gunningscriterium 'prijs' is opgenomen? De inschrijver ontwikkelt zijn oplossing om aan deze vereiste te voldoen. Het is de totaliteit van het voorstel die een score krijgt. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle elementen die tijdens de duur van de opdracht noodzakelijk zijn. 37 E NL VRAAG : wan welke kost is er sprake? Kost van eventuele licenties? Hardwarekost? Kost voor het instellen van de gegevensspiegeling? Kost voor het doorlopend verversen van de acceptatieomgeving? 38 E NL classificatieplan 38 E NL VRAAG : is het classificatieplan het equivalent van de taxonomie? Ja. Het classificatieplan kan met de taxonomie overeenstemmen.

10 439 E NL een pagina via dewelke de gebruiker een bericht of commentaar betreffende een bepaald document kan versturen naar de redactie van de database. Deze pagina wordt geopend door te klikken op de service reageren op de pagina waarin het document, waarover men iets wil zeggen, wordt weergegeven. Het betreft een intelligente pagina: met enkel een invoervak om de commentaar te typen en een functie verzenden. De identificatiegegevens van het becommentarieerde document worden automatisch vanuit de metadata mee verzonden evenals de identificatiegegevens van de gebruiker vanuit de logingegevens (mailadres); reactie te versturen naar de functionele mailbox 439 E NL VRAAG: moet die reactie worden opgeslagen of naar een specifieke gebruiker worden gestuurd? Of andere 40 E NL 40 E FR een pagina die identiek is aan de huidige pagina "comments"; VRAAG: kunt u een voorbeeld geven van een huidige pagina 'comments'? Omwille van technische redenen gebruikt het portaal geen specifieke pagina meer maar wel een mailadres (zie de pagina van de site henticated/contact/contact_fisco_pl us_fr.html)

11 41 E NL Social collaboration 41 E NL Dit aspect van samenwerking komt tot uiting op het niveau van de gebruikers met als doelstelling kennis en ervaringen aan het licht te brengen die de algemene kennis van het Departement verrijken. 41 E NL VRAAG : over hoeveel ambtenaren gaat het? In de loop van de maand juni 2015 hebben 7133 ambtenaren het portaal voor hun werk gebruikt. 41 E NL 11 E NL SopraSteria Benelux Zouden externe gebruikers de beschikbare informatie kunnen gebruiken (bijvoorbeeld door een gerichte vraag te stellen aan een ambtenaar die in de materie een specialist is)? Co-autoring : alleen te voorzien voor Word of zijn er nog andere toepassingen die moeten worden ondersteund client web? Neen De FOD ondersteunt de momenteel beschikbare bureauticatoepassingen: MS Office. 42 E NL de massale verwerving van documenten (verkrijging van een pakket van binnenkomende documenten) en de injectie ervan met daaraan predefinieerbare metadata gekoppeld; 42 E NL VRAAG : Kunt u een beschrijving geven van het type behoeften dat moet worden gedekt.

12 42 E NL Bijvoorbeeld: Injectie van alle documenten met gelijkaardige metadata? Bijvoorbeeld: injectie van documenten met gelijkaardige metadata (200 documenten "Fiscaliteit" "Inkomstenbelastingen"). De andere metadata die niet zouden kunnen worden geautomatiseerd, worden semi-automatisch of manueel ingevoerd (te specifiëren). 42 E NL Of: Injectie van een lot van documenten waarvoor metadata opgeslagen zijn in een CSV-bestand (of XML) en waarvan elke ingang verwijst naar het in te voeren document? Of andere? 43 E NL "- de oplossing maakt het mogelijk Exceltabellen op te slaan en ze later te integreren in complexe documenten. De tabellen kunnen formules bevatten. Deze tabellen moeten bruikbaar blijven, maar mogen niet wijzigbaar zijn; 43 E NL - de oplossing maakt het mogelijk Worddocumenten op te slaan en ze later te integreren in complexe documenten. Deze Word-documenten kunnen in te vullen velden bevatten (bijvoorbeeld in een model- ). Deze tabellen moeten bruikbaar blijven, maar mogen niet wijzigbaar zij ;" De door een gebruiker na het downloaden al dan niet gewijzigde documenten, moeten niet in de KMoplossing worden opgeslagen.

13 43 E NL VRAAG : Wil dat zeggen dat die documenten door de gebruikers kunnen worden geopend maar niet in de KMoplossing kunnen worden opgeslagen? 12 E NL ACA IT-Solutions NV 13 E NL ACA IT-Solutions NV 14 E NL ACA IT-Solutions NV 15 E NL ACA IT-Solutions NV 16 E NL SopraSteria Benelux Moeten documenten gecreëerd in standaard officetoepassingen omgevormd worden naar het XML formaat dat gebruikt wordt om artikels weer te geven op het intranet? Of wordt er enkel naar deze documenten gelinked vanuit artikels? Is een complex document steeds in XML formaat waar tekst en afbeeldingen gecombineerd worden? Of moet het mogelijk zijn om documenten uit standaard officetoepassingen samen te voegen? Wat wordt er verstaan onder het integreren van PDF bestanden in complexe documenten? Is dit enkel linken naar de bestanden? Hoe bepaalt de applicatie de link tussen artikels? Wordt er een standaard formaat gebruikt in naamgeving waardoor we makkelijk de volgorde kunnen afleiden? Moet de bestaande taxonomie gemigreerd worden? Enkel gelinked om te kunnen downloaden. De FOD is op zoek naar een geintegrëerde toepassing. De inschrijver moet genoeg details voor zijn oplossing geven. Het PDF-bestand wordt geïntegreert in een pagina In de huidige syteem, zijn er links naar een ID. Elk artikel, per taal, heeft zijn eigen ID. Ja 44 E NL de oplossing zou de mogelijkheid kunnen bieden om deze taxonomie te koppelen aan een classificatieplan; Ofwel de taxonomie, ofwel een te bepalen classificatieplan.

14 44 E NL 45 E NL 45 E NL VRAAG : zou een andere oplossing aanvaardbaar zijn? content bevat cijferbedragen die een of meer keren per jaar geïndexeerd moeten worden. VRAAG : kunnen die bedragen in de documenten duidelijk worden geïdentificeerd? Ja, meestal wel. 46 E NL Er worden andere bedragen gekoppeld aan indexeringen waarvan de nieuwe waarden gepubliceerd worden in een officiële bron. 46 E NL 17 E NL ACA IT-Solutions NV VRAAG : kunnen die bedragen in de documenten duidelijk worden geïdentificeerd en afzonderlijk van de bedragen die worden geïndexeerd via een index (vorige vraag)? Hoe wordt aangeduid welke bedragen geïndexeerd moeten worden? Is dit in XML formaat? Ja, de bedragen en de opschriften staan in de tabel in het Staatsblad. In de tekst te vinden, indicatie in de html (geïndexeerd bedrag). Niet in XML. 18 E NL SopraSteria Benelux Quid extern publiek dat zich zou kunnen registreren? Inwoners en niet-inwoners? Extern publiek: van buiten de FOD Financiën (Belgen of buitenlanders) 18 E NL SopraSteria Benelux Registratie met e-id? Mogelijk De inschrijver kan in zijn offerte een 18 E NL SopraSteria Benelux Beschermingsniveau tegen bots? voorstel bijvoegen. 47 F NL De inschrijver zal van tevoren aan de Administratie melden dat hij een beroep doet op een of meer onderaannemers.

15 47 F NL VRAAG: in welk stadium van de procedure moet die inlichting worden meegedeeld? Van in het begin, de FOD Financiën moet daarvan altijd op de hoogte zijn. 3 F NL ACA IT-Solutions NV 4 F NL ACA IT-Solutions NV 5 F NL ACA IT-Solutions NV 6 F NL ACA IT-Solutions NV 21 BIJLAGE 5: prijstabel 181 NL "Zo organiseert Microsoft "Technology Associate", "Solution Associate" en " Solution Expert" opleidingen rond zijn Sharepoint-oplossing." => heeft FOD Financiën een voorkeur voor een Microsoft oplossing? De migratie van de bestaande gegevens wordt als een kritieke activiteit omschreven. Voor de nieuwe toepassing zijn versionering en historiek eveneens cruciaal. Wat is de visie van FOD Financiën mbt de migratie van oude (versies van) documenten naar het nieuwe platform en de eventuele versiegeschiedenis? Welk systeem gebruikt FOD Financiën zelf voor de registratie van support issues in eerste lijn? "De in de offerte vermelde projectleider zal het team van de inschrijver leiden en zal ten minste tijdens de eerste twee jaren van het contract zijn 3 functie behouden." => Meer dan een intentieverklaring kan hier toch onmogelijk verwacht worden? Er moet een prijs worden gegeven voor het onderhoud van het systeem vanaf het jaar 2 van het project. Het is een voorbeeld. Het bestek zal aangepast worden in de NL-versie Alles moet behouden worden en toegangelijk/beschikbaar blijven. HP Service Manager (zie ABB) Nee.

16 BIJLAGE 5: prijstabel BIJLAGE 5: prijstabel BIJLAGE 5: prijstabel BIJLAGE 5: prijstabel BIJLAGE 5: prijstabel BIJLAGE 5: prijstabel 181 NL 181 NL 181 NL 181 NL 181 NL 183 NL VRAAG : kunt u dat jaar 2 situeren ten opzichte van de waarborg die 2 jaar moet bedragen vanaf de laatste voorlopige oplevering? VRAAG : gaat het om het jaarlijks onderhoud? In de rubriek "onderhoud van computersysteem" vanaf jaar 2 van het project staat een lijn met "kleine en grote updates", zonder dat daar tegenover een vakje staat voor het vermelden van de prijs. VRAAG : bij welke rubriek behoort die lijn? Tabel 2 : prijs voor een bijkomende licentie. 365 dagen na de aanschaffingsdatum. In de tabel wordt gesproken over "jaarlijks onderhoud". Het jaarlijks onderhoud omvat de kleine en grote updates. Gebruikerslicentie, gebruiker moet gebruikmaken van de "documentaire medewerking" Annexe 5. Tableau des prix BIJLAGE 5: prijstabel 183 NL 180 en volgende NL VRAAG : Gaat het om een serverlicentie of om een gebruikerslicentie? VRAAG : kunnen we een excelversie van deze tabel krijgen? Ja 48 Algemeen NL Kan de FOD het voor dit project beschikbare budget meedelen? De FOD Financiën denkt dat het budget voor deze opdracht voldoende is. Uit voorzichtigheidsoverwegingen wordt dit echter niet bekendgemaakt. Ter info wordt er verwezen naar het selectiecriterium waarbij sprake is van een bedrag van 1.5 miljoen als omzet in dit soort opdracht.

17 49 Algemeen NL Is het mogelijk om de Wordversie van de bijlagen te krijgen? Ja, maar de FOD heeft niet alle bijlagen in Word. Zal geval per geval worden beantwoord.

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

I.1.2.1.2 8 NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is"

I.1.2.1.2 8 NL Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is I 5 NL Hoeveel IP adressen zijn in gebruik binnen MIN FIN? 90000, telefonie inbegrepen I.1.1 6 NL Welke maintenance windows zijn er voorzien voor de migratie? Het maintenance window voor de verschillende

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren,

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie