TECHNOLOGIE EN INNOVATIE IN VLAANDEREN: PRIORITEITEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNOLOGIE EN INNOVATIE IN VLAANDEREN: PRIORITEITEN"

Transcriptie

1 Titelblad18B :22 Pagina 1 TECHNOLOGIE EN INNOVATIE IN VLAANDEREN: PRIORITEITEN PROCES VAN PRIORITEITSSTELLING EN RESULTATEN Elke Smits, Elie Ratinckx, Vincent Thoen o.l.v. prof. Koenraad Debackere, Elisabeth Monard, Danielle Raspoet Technologieverkenningsstudie uitgevoerd door de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid in samenwerking met de onderzoeksdivisie van Incentim, K.U.Leuven

2 Inhoud18B :51 Pagina 3 INHOUDSTAFEL TEN GELEIDE 9 INHOUD DEEL I: RELATIEVE POSITIEANALYSE VAN VLAANDEREN 13 HOOFDSTUK 1: WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Evolutie van de Vlaamse publicaties Citatie-impact van de Vlaamse publicaties Verdeling van de Vlaamse publicaties per organisatietype Internationale wetenschappelijke samenwerking van Vlaanderen Publicatieprofiel van het Vlaams onderzoek Relatieve citatiefrequentie voor Vlaanderen in twaalf vakgebieden 23 INHOUD HOOFDSTUK 2: TECHNOLOGISCH ONDERZOEK Octrooien in Vlaanderen Verdeling van de Vlaamse octrooien per organisatietype Samenwerkingspatronen in octrooien Relatieve technologiespecialisatie van Vlaamse octrooien Octrooien en economische performantie O&O-investeringen van bedrijven in Vlaanderen Sectoriële O&O-activiteit in Vlaanderen 38 HOOFDSTUK 3: INNOVATIE Elf kernindicatoren voor innovatie Input: financiële middelen en menselijk potentieel Activiteiten/Processen: overdracht en toepassing van kennis - financiering Output/Prestaties: creëren van nieuwe kennis - innovatieoutput en markten Effecten/Impact: op het vlak van menselijk potentieel - op economisch vlak 52 HOOFDSTUK 4: ECONOMISCHE ACTIVITEIT Concurrentievermogen en economische groei 59 INHOUD 4.2 Levensstandaard Productiefactoren Productieve processen Institutionele omgeving Kenniseconomie 70

3 Inhoud18B :51 Pagina 4 DEEL II: TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN IN DE TOEKOMST 75 HOOFDSTUK 1: COGNITIEVE WETENSCHAPPEN Onderwijs Geestelijke gezondheid Informatietechnologie Perceptuele en motorische technologieën 79 INHOUD HOOFDSTUK 2: COMPLEXITEIT EN SYSTEEMTHEORIE 81 HOOFDSTUK 3: SOCIALE EN MENSWETENSCHAPPEN 83 HOOFDSTUK 4: BIOTECHNOLOGIE Gezondheid en farma Landbouw en voeding Industriële biotechnologie 86 HOOFDSTUK 5: COMMUNICATIETECHNOLOGIE 87 INHOUD 5.1 Infrastructuur en veiligheid Innovatieve toepassingen Netwerkdesign en nieuwe architectuur voor het internet Modellen van netwerken Cyberinfrastructuur, digitale netwerken en informatie-economieën De driehoek internet, mobiel en draadloos 89 HOOFDSTUK 6: INFORMATIETECHNOLOGIE Artificiële intelligentie Virtuele en verhoogde realiteit Mens-computer interactie Toepassingsgebieden voor IT Het verbinden van het reële met het virtuele Automatisering van programmeren Systeemarchitectuur Het potentieel in de verschillende niveaus van abstractie Het fysische niveau 96 HOOFDSTUK 7: VERWERKENDE INDUSTRIE 97 INHOUD 7.1 Nieuwe materialen, producten en processen Informatietechnologie Modellering en simulatie Productieprocessen en -uitrusting Ondernemingsintegratie 100

4 Inhoud18B :51 Pagina 5 HOOFDSTUK 8: NANOTECHNOLOGIE Nano-elektronica Biomimetica Milieu Energie Medische en farmaceutische industrie 104 INHOUD 8.6 Landbouw Nanomaterialen ICT Beveiliging 104 HOOFDSTUK 9: LANDBOUW EN VOEDINGSINDUSTRIE Overgangsonderzoeksprogramma s Hoogtechnologische onderzoeksprogramma s 106 HOOFDSTUK 10: ENERGIE Energie-efficiëntie 109 INHOUD 10.2 Biomassa, biogas en biobrandstoffen Waterstof- en brandstofcellen Fotovoltaïsche cellen Fossiele brandstoffen Kernsplijting Kernfusie 111 HOOFDSTUK 11: TRANSPORT Vliegverkeer Vervoer over de weg Spoorverkeer Maritiem verkeer 116 HOOFDSTUK 12: MILIEUTECHNOLOGIE Modellen van maatschappij-ecologie interacties Rol van biotechnologie Nieuwe materialen ICT Nanotechnologie 118 INHOUD 12.6 Sectorspecifieke technologieën Groene producten, diensten en ecodesign Milieumanagement, management van natuurlijke rijkdommen en systeemmanagement 119

5 Inhoud18B :51 Pagina 6 HOOFDSTUK 13: GEZONDHEIDSZORG Pharmacogenomics Gentherapie Genetische diagnose Stamcellen Telezorg, telegeneeskunde en e-health 123 INHOUD INHOUD 13.6 Bioinformatica Minimale invasieve chirurgie Medicinale nanotechnologische toepassingen Regeneratieve geneeskunde Artificiële en bioartificiële organen Tissue engineering Rationele ontwikkeling van medicijnen Xenotransplantatie Marktontwikkeling 127 HOOFDSTUK 14: VEILIGHEID Sensor- en radartechnologieën Communicatietechnologieën Informatietechnologieën Materiaaltechnologieën Humane wetenschappen Sociale wetenschappen Biotechnologie Integratie van systemen, data en diensten 130 HOOFDSTUK 15: DIENSTEN Implementatie van ICT Integratie van productie en dienstverlening Industrialisatie en uitbesteding van diensten Nood aan bijkomende onderzoeksinspanningen 133 INHOUD

6 Inhoud18B :51 Pagina 7 DEEL III: EXPERTRAADPLEGING VOOR ZES STRATEGISCHE CLUSTERS IN VLAANDEREN 135 HOOFDSTUK 1:TRANSPORT-LOGISTIEK-DIENSTEN-SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Eerste sessie: validering van de ontwikkelingen in de toekomst Delphi-vragenlijst: vertaling van Europese trendanalyse naar Vlaamse context Tweede sessie: prioriteitsstelling 153 INHOUD HOOFDSTUK 2: ICT EN DIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Eerste sessie: validering van de ontwikkelingen in de toekomst Delphi-vragenlijst: vertaling van Europese trendanalyse naar Vlaamse context Tweede sessie: prioriteitsstelling 174 HOOFDSTUK 3: GEZONDHEIDSZORG-VOEDING-PREVENTIE EN BEHANDELING Eerste sessie: validering van de ontwikkelingen in de toekomst Delphi-vragenlijst: vertaling van Europese trendanalyse naar Vlaamse context Tweede sessie: prioriteitsstelling 204 HOOFDSTUK 4: NIEUWE MATERIALEN-NANOTECHNOLOGIE-VERWERKENDE INDUSTRIE 215 INHOUD 4.1 Eerste sessie: validering van de ontwikkelingen in de toekomst Delphi-vragenlijst: vertaling van Europese trendanalyse naar Vlaamse context Tweede sessie: prioriteitsstelling 230 HOOFDSTUK 5: ICT VOOR SOCIO-ECONOMISCHE INNOVATIE Eerste sessie: validering van de ontwikkelingen in de toekomst Delphi-vragenlijst: vertaling van Europese trendanalyse naar Vlaamse context Tweede sessie: prioriteitsstelling 251 HOOFDSTUK 6: ENERGIE EN MILIEU VOOR DIENSTEN EN VERWERKENDE INDUSTRIE Eerste sessie: validering van de ontwikkelingen in de toekomst Delphi-vragenlijst: vertaling van Europese trendanalyse naar Vlaamse context Tweede sessie: prioriteitsstelling 270 HOOFDSTUK 7: RANDVOORWAARDEN 277 INHOUD

7 Inhoud18B :51 Pagina 8 BRONMATERIAAL 280 ANNEXEN 285 Samenstelling Begeleidingscomité Verkenningen 285 Samenstelling Expertpanel cluster 1 Transport-Logistiek-Diensten-Supply chain management 286 Samenstelling Expertpanel cluster 2 ICT en Diensten voor de Gezondheidszorg 288 Samenstelling Expertpanel cluster 3 Gezondheidszorg-Voeding-Preventie en behandeling 289 INHOUD Samenstelling Expertpanel cluster 4 Nieuwe materialen-nanotechnologie-verwerkende industrie 291 Samenstelling Expertpanel cluster 5 ICT voor Socio-economische Innovatie 293 Samenstelling Expertpanel cluster 6 Energie en Milieu voor Diensten en Verwerkende industrie 295 Samenstelling VRWB-projectteam 297 LIJST VAN AFKORTINGEN 299 LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN 303 INHOUD INHOUD

8 Ten Geleide 18B :23 Pagina 9 TEN GELEIDE VLAANDEREN: SAMEN DE TOEKOMST WINNEN Welvaart en welzijn van een samenleving zijn geen automatische verworvenheden. De ondersteuning van alle mechanismen die het behoud en de verbetering van het relatieve en absolute peil van welvaart en welzijn bevorderen, is de voornaamste opdracht van iedere verantwoordelijke overheid, evenals van alle geledingen van de maatschappij. Er zijn zeer veel aanwijzingen dat wetenschap en technologische innovatie de belangrijkste motor zijn van onze kennismaatschappij en de hoeksteen vormen voor welvaart en welzijn van de komende generaties. De toekomstige welvaart van Vlaanderen hangt in belangrijke mate af van het tijdig en adequaat inspelen op technologische en innovatieve ontwikkelingen. Innovatie is bij uitstek toekomstgericht en wordt bijgevolg gekenmerkt door onzekerheid en risico s. Innovatie is ook een complex proces waarin vele actoren inspraak hebben. Voor een kleine regio als Vlaanderen is de ontwikkeling van een strategische visie noodzakelijk wil het ook internationaal iets te betekenen hebben. Waar leggen we onze prioriteiten om welvaart en welzijn in de toekomst te blijven verzekeren? De overheid, bedrijven en kennisinstellingen zullen samen focus en kritische massa moeten creëren in domeinen die de Vlaamse concurrentiepositie versterken en waarvan de potentiële maatschappelijke baten aanzienlijk zijn. Dergelijk beleid vergt een beperkt aantal weloverwogen keuzes en inspanningen. Technologieverkenningen winnen daarom sterk aan belang als beslissingsondersteunend kader voor het regionaal innovatiebeleid en haar relatie met de regionale economische ontwikkeling. Bovendien creëren verkenningsstudies door hun procesmatig karakter betrokkenheid van alle actoren bij het innovatiegebeuren en dus ook bij de ontwikkeling van een toekomstvisie voor Vlaanderen. SITUERING VAN DE STUDIE EN DOELSTELLINGEN De Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) heeft, in samenwerking met de onderzoeksdivisie Incentim K.U.Leuven, heel wat ervaring opgebouwd inzake de organisatie en de sturing van technologieverkenningsprojecten (Monard et al., 2005 en Smits et al., 2006). Er werd een methodologisch kader voor wetenschaps- en technologieverkenningen ontwikkeld (Debackere et al., 2000) dat aan de praktijk werd getoetst voor twee voor Vlaanderen belangrijke sectoren: chemie en voeding (Verbeek et al., 2004a en b). Deze methodologie werd ook toegepast in opdracht van de multisectorfederatie AGORIA Vlaanderen (Van Looy et al., 2001). De verworven inzichten hebben bedrijfsleiders en onderzoekers uit die specifieke domeinen sterk geïnspireerd. Voor beleidsmakers 9 ten geleide

9 Ten Geleide 18B :24 Pagina 10 hebben deze sectoriële verkenningsstudies een ondersteunend kader aangereikt om tot beter geïnformeerde keuzes te komen en om acties en instrumenten te ontwikkelen. Deze verkenningsstudie kadert in het initiatief van de VRWB om een langetermijn referentiekader te ontwikkelen voor technologie en innovatie in Vlaanderen, rekening houdend met de eigen technoeconomische context enerzijds, met de internationale trends anderzijds, en de mogelijke en gewenste kruisbestuiving tussen beide. Dit referentiekader wordt ontwikkeld aan de hand van een technologische verkenningsstudie op macroniveau. METHODOLOGISCH KADER Het methodologisch kader voor technologieverkenningen (Debackere et al., 2000) laat toe om de ontwikkeling van techno-economische domeinen te identificeren, te onderzoeken, te monitoren én te ondersteunen, en dit vanuit het oogpunt om innovatie in de Vlaamse regio aan te moedigen. Het verwerven van de nodige informatie en inzichten om tot een prioriteitsstelling te komen valt uiteen in twee delen. Een eerste deel betreft de relatieve positieanalyse van Vlaanderen zoals die zich vandaag voordoet op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling, innovatie en economische activiteit. Het tweede deel betreft een internationale trendanalyse van belangrijke en relevante ontwikkelingen voor de komende tien jaar. Daarop volgt vervolgens een breed consultatieproces met experten uit de verschillende techno-economische sectoren en kennisinstellingen, om aan de hand van de informatie en inzichten uit het eerste en tweede deel te komen tot een prioriteitsstelling. STRUCTUUR VAN HET RAPPORT Het voorliggend onderzoeksrapport is ingedeeld in drie delen. Deel I, beginnend na de algemene introductie, geeft de relatieve positieanalyse van Vlaanderen weer inzake wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling, innovatie en economische activiteit. Dit houdt in dat de situatieschets van Vlaanderen in elk van de betreffende domeinen gemaakt wordt. Hiertoe is gebruik gemaakt van kwantitatieve instrumenten die raadpleegbaar zijn in diverse databronnen van het Steunpunt O&O-Statistieken en van het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, om de positie van Vlaanderen in kaart te brengen en in een internationale context te plaatsen. 10 ten geleide

10 Ten Geleide 18B :55 Pagina 11 Deel II van dit rapport geeft een overzicht van te verwachten trends en ontwikkelingen op technologisch vlak, die de verschillende socio-economische sectoren de komende vijf tot tien jaar kunnen beïnvloeden. De leidraad bij het uitwerken van deze ontwikkelingen is een recente trendanalyse van vijftien sleuteldomeinen voor Europa. Het laatste deel van dit rapport, deel III, omvat het eigenlijke proces van de technologieverkenning in relatie tot de resultaten van de expertraadpleging voor elk van de zes strategische clusters voor Vlaanderen. De synthesenota met de prioriteiten voor elk van de zes strategische clusters voor Vlaanderen en de aanbevelingen zijn gepubliceerd in het eerste boekdeel van studiereeks 18 (VRWB-studiereeks 18). DANKWOORD Toekomstverkenning kan niet zonder de inbreng van heel wat mensen. De auteurs van dit rapport wensen dan ook iedereen te bedanken die heeft bijgedragen tot de realisatie van deze studie. In het bijzonder de voorzitter Karel Vinck en de leden van het Begeleidingscomité Verkenningen voor hun belangrijke bijdrage en commentaren bij de uitvoering van het onderzoek; de onderzoekers van Incentim K.U.Leuven, van het Steunpunt O&O-Statistieken en van het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, voor de wetenschappelijke ondersteuning; de experten, op wiens expertise wij mochten rekenen om dit project te realiseren; de VRWB-staf voor de vlotte realisatie van dit project. ten geleide 11

11 D1 Hdst :24 Pagina 13 DEEL I RELATIEVE POSITIEANALYSE VAN VLAANDEREN Het leidt geen twijfel dat wetenschappelijk onderzoek een belangrijk fundament vormt voor technologische ontwikkeling en dat beide op hun beurt economische groei stimuleren. De onderkenning van de wisselwerking tussen wetenschap en technologie enerzijds, en technologie en economische ontwikkeling anderzijds, is van belang voor een stimulerend beleid rond het realiseren van toekomstige technologische ontwikkelingen. De focus van het eerste deel van het VRWB-onderzoeksrapport Technologie en innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten behelst de relatie tussen wetenschap, technologie, innovatie en economische activiteit. Dit houdt in dat de situatieschets van Vlaanderen in elk van de betreffende domeinen gemaakt wordt. Hiertoe is gebruik gemaakt van kwantitatieve instrumenten die raadpleegbaar zijn in diverse databronnen van het Steunpunt O&O-Statistieken en van het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie om de positie van Vlaanderen in kaart te brengen en in een internationale context te plaatsen. De uitkomsten van deze relatieve positieanalyse van Vlaanderen worden in dit deel besproken. relatieve positieanalyse van vlaanderen 13

12 D1 Hdst :24 Pagina 14

13 D1 Hdst :24 Pagina 15 HOOFDSTUK 1 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Bibliometrische analyses, die gebaseerd zijn op de bibliografische gegevens van publicaties, vormen één van de methoden om de wetenschappelijke onderzoeksactiviteit in kaart te brengen. De voornaamste output van wetenschappelijk onderzoek in de biomedische wetenschappen, de natuurwetenschappen en de technische wetenschappen verschijnt in de internationale wetenschappelijke literatuur. De standaardbron voor wetenschappelijke literatuur is de Web-of-Science, uitgegeven en onderhouden door het Institute for Scientific Information in Philadelphia, Verenigde Staten. Via haar Steunpunt O&O- Statistieken heeft de Vlaamse overheid toegang tot deze geactualiseerde, exhaustieve en recurrente databronnen. Momenteel beschikt men over een detailopdeling van twaalf wetenschappelijke vakgebieden, waardoor het mogelijk wordt absolute en relatieve publicatie-, citatie- en impactindicatoren te berekenen voor het Vlaams onderzoek ten opzichte van een geselecteerde groep van landen waarmee we Vlaanderen wensen te vergelijken. Deze analyses laten toe om, op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, vast te stellen waar Vlaanderen een voorsprong heeft. Tabel 1 vat de positie van Vlaanderen t.o.v. een aantal referentielanden samen op het vlak van wetenschappelijk onderzoek op basis van bibliometrische analyses uitgevoerd door het Steunpunt O&O- Statistieken. In de daaropvolgende paragrafen wordt deze positie voor elk van deze bibliometrische indicatoren meer in detail toegelicht. wetenschappelijk onderzoek 15

14 D1 Hdst :24 Pagina 16 Tabel 1: Relatieve positieanalyse van Vlaanderen op het vlak van wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek 1.1 Uitgesproken activiteitsvoorsprong voor Geen uitgesproken activiteitsvoorsprong 1.1 Vlaanderen t.o.v. referentielanden voor Vlaanderen t.o.v. referentielanden 1.1 Evolutie van de Vlaamse publicaties Groei in aantal publicaties in Vlaanderen 1.2 Citatie-impact van de Vlaamse publicaties Vlaamse publicaties van zeer hoge wetenschappelijke kwaliteit -> Europese top 1.3 Verdeling van de Vlaamse publicaties per organisatietype Universiteitssysteem van hoogwaardige kwaliteit met merendeel van de publicaties Aandeel van publicaties van onderzoeksinstellingen neemt toe in jaren 90: rol IMEC VITO VIB 1.4 Internationale wetenschappelijke samenwerking van Vlaanderen Vlaanderen is een volledig geïntegreerde regio in het Europees wetenschappelijk netwerk met sterke bindingen, vooral met buurlanden 1.5 Publicatieprofiel van het Vlaams onderzoek Vlaams relatief publicatieprofiel boven de wereldstandaard in de domeinen biologie, biowetenschappen, biomedisch onderzoek, klinische en experimentele geneeskunde (Westers model) 1.6 Relatieve citatiefrequentie voor Vlaanderen in twaalf vakgebieden Citatie-impact van de Vlaamse publicaties in alle twaalf hoofddisciplines boven of gelijk aan de wereldstandaard -> hoge kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in alle vakgebieden Relatief aandeel van bedrijven in de Vlaamse publicatieoutput stagneert Vlaanderen heeft een stijgende activiteitsgraad, doch wel nog lager dan de wereldstandaard, qua publicatievolume in de domeinen chemie, aarden ruimtewetenschappen en neuro- en gedragswetenschappen 16 wetenschappelijk onderzoek

15 D1 Hdst :24 Pagina EVOLUTIE VAN DE VLAAMSE PUBLICATIES Tabel 2 toont de evolutie van het aandeel van Vlaamse publicaties en van publicaties van elf referentielanden in het wereldtotaal. De laatste tien jaar is er een duidelijke groei in het aantal Vlaamse wetenschappelijke publicaties in de natuur-, levens- en technische wetenschappen. Het Vlaamse aandeel in het wereldtotaal is vanaf 1992 tot 2003 met bijna 50% gestegen. Deze ontwikkeling is het best vergelijkbaar met die van Finland. Hoewel het Vlaamse procentuele aandeel iets kleiner is dan dat van Finland, lopen hun beide trendlijnen tot en met 2001 nagenoeg parallel. Vanaf 2001 wordt de Finse groei stopgezet. Deze groeidynamiek wordt enkel door die van Ierland en Spanje overtroffen als gevolg van de integratie van deze landen in de organisaties en de kaderprogramma s van de Europese Gemeenschap. Het grootste aantal publicaties is voor rekening van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, hoewel de groei in deze landen in de laatste jaren eerder stagneert. Tabel 2: Evolutie van het aandeel van Vlaanderen en elf Europese referentielanden in het totaal van Tabel 2: SCIE-publicaties (alle vakgebieden samen) Jaar VL BEL DNK FIN FRA DEU IRL ITA NLD ESP SWE GBR ,60% 1,03% 0,86% 0,72% 5,65% 7,32% 0,24% 3,27% 2,23% 2,02% 1,69% 8,73% ,61% 1,06% 0,88% 0,77% 5,83% 7,34% 0,26% 3,37% 2,35% 2,13% 1,78% 8,92% ,64% 1,11% 0,91% 0,80% 5,84% 7,41% 0,26% 3,52% 2,34% 2,20% 1,77% 9,01% ,67% 1,15% 0,89% 0,80% 5,93% 7,47% 0,27% 3,61% 2,35% 2,27% 1,79% 8,97% ,71% 1,20% 0,90% 0,83% 6,00% 7,78% 0,29% 3,83% 2,37% 2,42% 1,87% 9,13% ,73% 1,22% 0,92% 0,87% 6,15% 8,17% 0,30% 3,90% 2,45% 2,64% 1,87% 8,82% ,79% 1,28% 1,00% 0,88% 6,34% 8,70% 0,33% 4,05% 2,45% 2,79% 1,94% 9,18% ,81% 1,30% 0,98% 0,91% 6,31% 8,56% 0,33% 4,05% 2,40% 2,88% 1,94% 9,17% ,81% 1,27% 1,00% 0,95% 6,17% 8,58% 0,34% 4,07% 2,43% 2,91% 1,90% 9,33% ,83% 1,30% 1,00% 0,95% 6,19% 8,60% 0,35% 4,24% 2,43% 3,03% 1,99% 9,00% ,85% 1,32% 0,97% 0,93% 5,96% 8,41% 0,36% 4,29% 2,44% 3,15% 1,92% 8,69% ,88% 1,36% 1,00% 0,93% 5,99% 8,30% 0,37% 4,42% 2,48% 3,12% 1,87% 8,54% Bron: Vlaams Indicatorenboek, 2005 wetenschappelijk onderzoek 17

16 D1 Hdst :24 Pagina CITATIE-IMPACT VAN DE VLAAMSE PUBLICATIES Het bibliometrisch middel bij uitstek om de impact van publicaties te meten is de citatie. Het aantal citaties weerspiegelt de acceptatie en de erkenning van gepubliceerde onderzoeksresultaten door de wetenschappelijke gemeenschap. Figuur 1 stelt de relatieve citatiefrequentie van Vlaanderen en elf Europese referentielanden voor. Vlaamse publicaties zijn van zeer hoge wetenschappelijke kwaliteit. Vlaanderen behoort qua zichtbaarheid van de wetenschappelijke output tot de Europese top. Figuur 1: Citatie-impact van de wetenschappelijke publicaties (2001) Ierland 1,35 Denemarken 1,21 Vlaanderen 1,17 Nederland 1,16 België 1,15 Finland 1,14 Zweden 1,13 Duitsland 1,13 Verenigd Koninkrijk 1,10 Frankrijk 1,05 Italië 1,02 Wereld 1,00 Spanje 0,98 Bron: Vlaams Indicatorenboek, ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Relatieve citatiefrequentie 18 wetenschappelijk onderzoek

17 D1 Hdst :24 Pagina VERDELING VAN DE VLAAMSE PUBLICATIES PER ORGANISATIETYPE Figuur 2 geeft voor de twee deelperiodes en het procentuele aandeel van de verschillende organisatietypes weer in de Vlaamse publicatieoutput. Het aandeel van instellingen voor hoger onderwijs, dus de universiteiten en hogescholen, overheerst met meer dan 85% in het aandeel van wetenschappelijke publicaties in Vlaanderen. Aangezien de meeste publicaties door de universiteiten gepubliceerd worden, kan worden geconcludeerd dat het Vlaamse universiteitssysteem van een hoogwaardige kwaliteit getuigt. Het aandeel van de wetenschappelijke instellingen neemt toe in de loop van de jaren 90, om vervolgens te stabiliseren rond de 10%. Hierin speelt de oprichting van het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) een belangrijke rol. Een zeer beperkt aantal Vlaamse bedrijven publiceert. Bovendien stagneert het relatief aandeel van de publicatieoutput van Vlaamse bedrijven in de totale publicatieoutput van Vlaanderen. De verdeling van deze publicaties is bovendien zeer scheef omdat een beperkt aantal bedrijven, met name Janssen Pharmaceutica en Innogenetics, het grootste aandeel voor hun rekening nemen. Deze gegevens i.v.m. het publicatieprofiel van Vlaanderen stemmen nauw overeen met de situatie in andere Europese landen. Figuur 2: Verdeling van de Vlaamse publicaties per organisatietype Instelling voor hoger onderwijs Publieke onderzoeksinstelling of -administratie Private instelling Ziekenhuis Andere Instelling voor hoger onderwijs Publieke onderzoeksinstelling of -administratie Private instelling Ziekenhuis Andere Bron: Vlaams Indicatorenboek, ,0 6,6 5,1 0,1 9,9 6,5 4,4 0, Publicaties (%) Publicaties P (%) wetenschappelijk onderzoek 85,1 88,8 19

18 D1 Hdst :24 Pagina INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING VAN VLAANDEREN Om de sterkte van de wetenschappelijke samenwerking van Vlaanderen tussen bepaalde landen te kunnen meten wordt de Salton-maat (r) gebruikt, die voor Vlaanderen in figuur 3 is aangeduid. De algemene intensiteit van Vlaamse co-publicatielinks is vanaf 1992 beduidend toegenomen. Deze waarneming is in overeenstemming met de globale trend die voor vele landen een duidelijke intensivering van samenwerkingsrelaties weerspiegelt. Vlaams onderzoek toont internationaal actieve samenwerkingen en deze sterke internationalisering lijkt nog verder te gaan. Vlaanderen neemt actief deel aan multinationaal onderzoek, met voorop de Europese kaderprogramma s, en is partner in diverse internationale onderzoeksinstellingen en -initiatieven. De voortschrijdende specialisatie en het toenemende interdisciplinaire karakter van de wetenschap, alsook de snelle ontwikkeling van de informatie- en telecommunicatietechnologieën bevorderen zeker deze internationalisering. Vlaanderen wordt gekenmerkt als een volledig geïntegreerde regio in het Europese wetenschappelijk netwerk met sterke verbindingen, vooral tot zijn buurlanden. Naast de EU-relatie is de versterkte samenwerking met Noord-Amerika vermeldenswaard. Figuur 3: De geografische kaart van de belangrijkste co-publicatielinks van Vlaanderen Salton-maat (r): r 5,0% 5,0% r 2.5% 2,5% r 1,5% Bron: Vlaams Indicatorenboek, wetenschappelijk onderzoek

19 D1 Hdst :24 Pagina PUBLICATIEPROFIEL VAN HET VLAAMS ONDERZOEK De specialisatie van het Vlaams onderzoek tijdens de periodes en wordt op basis van de activiteitsindex, gedefinieerd als de relatieve activiteit met betrekking tot de wereldstandaard, grafisch in figuur 4 weergegeven. De wereldstandaard is in het diagram door een regelmatige twaalfhoek aangeduid. Er dient op gewezen te worden dat de activiteitsindex een evenwichtsindicator is, d.w.z. als de activiteitsgraad van een land in enkele gebieden boven de wereldstandaard ligt, moet de activiteitsgraad in andere gebieden noodzakelijkerwijs beneden de standaard liggen. Het publicatieprofiel van het Vlaams onderzoek heeft het karakteristiek patroon van het Westers model met bio- en medische wetenschappen als overheersende gebieden. Wel is het profiel van de tweede periode enigszins veranderd in de richting van de wereldstandaard, maar het paradigmatische basistype van het Vlaamse profiel is onveranderd gebleven. Tevens valt de sterke groei van de activiteitsgraad op van enkele vakgebieden zoals agronomie en omgevingswetenschappen, neuro- en gedragswetenschappen en wiskunde. Samenvattend kan gesteld worden dat het Vlaamse publicatieprofiel wordt gekenmerkt door een significant boven de wereldstandaard liggende activiteitsgraad in de gebieden biologie, biowetenschappen, biomedisch onderzoek en klinische en experimentele geneeskunde en door een beneden de wereldstandaard liggende activiteitsgraad in de gebieden neuro- en gedragswetenschappen, chemie en aard- en ruimtewetenschappen. wetenschappelijk onderzoek 21

20 D1 Hdst :24 Pagina 22 Figuur 4: Het publicatieprofiel van het Vlaams onderzoek (op basis van de activiteitsindex) Figuur 4: ( en ) wiskunde technische wetenschappen aard- en ruimtewetenschappen agronomie en omgevingswetenschappen 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 biologie (op het organisme- en het supraorganismevlak) biowetenschappen (algemene, cellulaire en subcellulaire biologie; genetica) biomedisch onderzoek fysica klinische en experimentele geneeskunde I (algemene en interne geneeskunde) chemie experimentele geneeskunde II (niet-interne vakken) neuro- en gedragswetenschappen Bron: Vlaams Indicatorenboek, wereldstandaard 22 wetenschappelijk onderzoek

21 D1 Hdst :24 Pagina RELATIEVE CITATIEFREQUENTIE VOOR VLAANDEREN IN TWAALF VAKGEBIEDEN Figuur 5 geeft de relatieve citatiefrequentie weer voor twee deelperiodes van telkens vier jaar ( en ). De relatieve citatiefrequentie van Vlaanderen is in alle vakgebieden boven of tenminste gelijk aan de wereldstandaard. Dit getuigt van een hoge kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in alle vakgebieden in Vlaanderen. De levenswetenschappen en wiskunde hadden voor beide deelperiodes een zeer hoge score. De indicatorwaarde van de natuurwetenschappen stemt met de wereldstandaard overeen of bevindt zich enigszins boven de waarde van 1,0. De relatieve citatiescores in de wiskunde en de levenswetenschappen zijn - vooral in het klinische onderzoek - toch iets hoger dan in de natuurwetenschappen. Figuur 5: Relatieve citatiefrequentie voor Vlaanderen in twaalf vakgebieden Figuur 5: ( en ) aard- en ruimtewetenschappen agronomie en omgevingswetenschappen wiskunde technische wetenschappen 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 biologie (op het organisme- en het supraorganismevlak) biowetenschappen (algemene, cellulaire en subcellulaire biologie; genetica) biomedisch onderzoek fysica klinische en experimentele geneeskunde I (algemene en interne geneeskunde) chemie experimentele geneeskunde II (niet-interne vakken) neuro- en gedragswetenschappen Bron: Vlaams Indicatorenboek, wereldstandaard wetenschappelijk onderzoek 23

22 D1 Hdst :35 Pagina 25 HOOFDSTUK 2 TECHNOLOGISCH ONDERZOEK De output van technologisch onderzoek is minder eenduidig te meten dan de output van wetenschappelijk onderzoek. De meest gebruikte databron (zowel naar OESO- als naar Eurostat-normen) is de octrooiliteratuur. Uiteraard is de toepassing van deze databron niet zonder enige controverse daar niet alle resultaten van technologisch onderzoek terug te vinden zijn in de octrooiliteratuur: niet alle uitvindingen worden immers geoctrooieerd, maar ook, niet alle octrooien leiden tot innovaties en niet alle innovaties berusten op geoctrooieerde uitvindingen. Een voordeel van octrooi-indicatoren betreft dan weer het betrouwbare en systematische karakter van de data. Dankzij hun betrouwbaarheid en hun beschikbaarheid zijn octrooianalyses en octrooistatistieken uitgegroeid tot een internationaal onderdeel van technologie-indicatoren. Daarbij wordt voornamelijk met twee verschillende databanken gewerkt: de databank van het Europees octrooibureau (European Patent Office - EPO) en de databank van het Amerikaans octrooibureau (United States Patent and Trademark Office - USPTO). Het Steunpunt O&O- Statistieken van de Vlaamse overheid beschikt over beide geactualiseerde databronnen. Deze databronnen laten analyses toe per technologiedomein en per sector. Ook hier kan uiteraard vergeleken worden met een groep van referentielanden. Naast de octrooidata zijn de O&O-uitgaven van bedrijven vaak gebruikte indicatoren om de investeringen in technologieontwikkeling in economische sectoren weer te geven. Via de OESO O&O-enquêtes beschikken we over gedetailleerde data die, mits de juiste extrapolaties, een inzicht verschaffen in de positie van de Vlaamse economische sectoren op het vlak van O&O-bestedingen. Deze data zijn door het Steunpunt O&O-Statistieken en het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie bewerkt en aangeleverd. Dit alles leidt ertoe dat in tabel 3 aan de hand van de octrooidatabronnen en de O&O-bestedingen, een positieanalyse op het vlak van technologisch onderzoek van Vlaanderen kan gemaakt worden in relatie tot een vergelijkende groep van landen. In de daaropvolgende paragrafen wordt deze positie voor elk van deze technologie-indicatoren meer in detail toegelicht. technologisch onderzoek 25

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

STUDIEREEKS. VRWI Toekomstverkenningen 2025

STUDIEREEKS. VRWI Toekomstverkenningen 2025 STUDIEREEKS 26 VRWI Toekomstverkenningen 2025 STUDIEREEKS 26 VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN 2025 1 INHOUD STUDIEREEKS 26 VRWI Toekomstverkenningen 2025 STUDIEREEKS 26 VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN 2025 3 INHOUD

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO. De Staat van Nederland Innovatieland 2012

Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO. De Staat van Nederland Innovatieland 2012 Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland 2012 DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND 2012 De Staat van Nederland Innovatieland 2012 THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid Een verdere invulling van de ViA Doorbraak Innovatiecentrum Vlaanderen Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid 1 1. Situering: Innovatiecentrum Vlaanderen Vlaanderen in Actie

Nadere informatie

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert Report Economy.be at the Crossroads Hoe het Internet de Belgische economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijde management consultant en toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Colofon Titel PIAAC:

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2013

ICT, kennis en economie 2013 ICT, kennis en economie 2013 ICT, kennis en economie 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

Octrooien in Nederland

Octrooien in Nederland Octrooien in Nederland Analyse van de innovatiekracht in regio s, sectoren en grootteklassen eim Dit onderzoek is gefinancierd door de Kamer van Koophandel en het Programmaonderzoek MKB en ondernemerschap,

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 Voorwoord Onze sector heeft zich in 2010 duidelijk hersteld na het moeilijke jaar 2009. In 2010 groeiden de ICT-bestedingen

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

De impact van ICT op de Nederlandse economie

De impact van ICT op de Nederlandse economie De impact van ICT op de Nederlandse economie In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Project: 2014.062 Publicatienummer: 2014.062-1430 Datum: Utrecht, 4 november 2014 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen 1 2 Voorwoord Het thema efficiënte overheid is brandend actueel. Efficiëntie of doelmatigheid heeft te maken met de hoeveelheid middelen die

Nadere informatie

PRIORITEREN VAN egovernment

PRIORITEREN VAN egovernment Spoor egovernment PRIORITEREN VAN egovernment Davy JANSSEN Sabine ROTTHIER Kris SNIJKERS Rapport D/2004/10106/020 januari 2004 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Nadere informatie

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie?

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Kansen en keuzen vanuit een lange termijn perspectief Essay geschreven in opdracht van de Algemene Energieraad en de VROM-raad Geert Verbong

Nadere informatie

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies François Daue David Crainich De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies gezondheid www.itinerainstitute.org De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies De toekomst van de gezondheidszorg:

Nadere informatie

Vooruit met procesinnovatie

Vooruit met procesinnovatie Vooruit met procesinnovatie Michiel de Nooij Joost Poort Onderzoek in opdracht van Stichting Industriebeleid & Communicatie (SIC) Amsterdam, juni 2005 SEO-rapport nr. 814 ISBN 90-6733- 295-X Copyright

Nadere informatie

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede.

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede. Kosten per student Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser Enschede Juni 2003 Kenmerk: C3BJ227 Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS)

Nadere informatie

Diensten Waarderen. advies

Diensten Waarderen. advies Diensten Waarderen Dienst Product advies 79 De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie