HOGER BEROEP ex artikel 11 jo. artikel 10 van de Faillissementswet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOGER BEROEP ex artikel 11 jo. artikel 10 van de Faillissementswet"

Transcriptie

1 HOGER BEROEP ex artikel 11 jo. artikel 10 van de Faillissementswet Aan het Gerechtshof te s-hertogenbosch Geeft eerbiedig te kennen: Appellante is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FOOD & BEVERAGE HOLDING B.V., statutair gevestigd te Uden, en kantoorhoudende te (5406 AP) Uden aan het adres Krombos 12, in deze zaak woonplaats kiezende te (5216 TZ) s-hertogenbosch op het adres Meerendonkweg 21, ten kantore van Van Iersel Luchtman N.V., van welk kantoor mr. A.J. Exterkate in deze zaak als advocaat is gesteld en als zodanig zal optreden. Mr. Exterkate is ook in eerste aanleg voor appellante als advocaat opgetreden. Appellante (hierna: F&B ) komt bij dezen in hoger beroep van het vonnis van de rechtbank Oost- Brabant d.d. 3 oktober 2014, waarbij het verzet ex artikel 10 Fw van F&B tegen en tot vernietiging van het vonnis van rechtbank Oost-Brabant d.d. 26 augustus 2014 tot faillietverklaring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Crescendo Leisure Concepts Holding B.V. in liquidatie (hierna: CLCH ), statutair gevestigd te s-hertogenbosch, en kantoorhoudende te (5301 LL) Zaltbommel aan de Hogeweg 139b, is afgewezen. F&B legt hierbij het procesdossier in eerste aanleg over, bestaande uit: a. Verzoekschrift tot faillietverklaring d.d. 22 augustus 2014 (bijlage 1); b. Faillissementsvonnis d.d. 26 augustus 2014 (bijlage 2); c. Verzetschrift ex art. 8 & 10 Fw d.d. 3 september 2014 (bijlage 3); d. Reactie vereffenaar / curator ex art. 8 & 10 Fw d.d. 18 september 2014 (bijlage 4); e. Vonnis afwijzing verzet d.d. 3 oktober 2014 (bijlage 5).

2 1. Inleiding 1.1 Bij vonnis van 26 augustus 2014 van de rechtbank Oost-Brabant is CLCH in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.R. Dekker (hierna: Dekker ) als curator. 1.2 Het faillissement van CLCH is aangevraagd door Dekker als vereffenaar van CLCH, nadat tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 22 augustus 2014 CLCH is ontbonden en Dekker tot vereffenaar is benoemd. 1.3 Het vonnis van faillietverklaring van CLCH dient echter te worden vernietigd, omdat CLCH op grond van een ongeldig besluit is ontbonden en omdat Dekker op grond van een ongeldig besluit is benoemd tot vereffenaar van CLCH. Dekker was dan ook niet bevoegd tot het aanvragen van het faillissement van CLCH. Dit zal hieronder worden toegelicht. 1.4 Het hoger beroepschrift is als volgt ingedeeld: 1. Inleiding 2. Feiten en omstandigheden 3. Gronden 3.1 Geen rechtsgeldige besluiten 3.2 Toelichting 3.3 Conclusie 3.4 Redelijkheid en billijkheid ex artikel 2:8 lid 2 BW 4. Conclusie 4.1 Primair 4.2 Subsidiair 2. Feiten en omstandigheden 2.1 F&B en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LHO Beheer B.V. (hierna: LHO ) zijn beide aandeelhouder en bestuurder van CLCH. Bij vonnis van 10 juni 2014 van de rechtbank Oost-Brabant is LHO in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van Dekker als curator. 2.2 Bij brief d.d. 5 augustus 2014 (bijlage 6) heeft Dekker als curator van LHO F&B opgeroepen voor een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 22 augustus De agendapunten voor die vergadering waren (i) de ontbinding van CLCH, en (ii) de benoeming van een vereffenaar voor CLCH. Pagina 2 van 10

3 2.3 Bij brief van 17 augustus 2014 (bijlage 7) heeft F&B Dekker geschreven dat kortgezegd Dekker niet heeft voldaan aan de verplichting om de aandelen, welke LHO houdt in CLCH, aan te bieden aan F&B. Om die reden is LHO niet vergader- en stemgerechtigd en onbevoegd om een algemene vergadering bijeen te roepen. Dit laatste wordt later nog toegelicht. 2.4 Vervolgens bevestigt Dekker bij brief van 20 augustus 2014 (bijlage 8) dat er een aanbiedingsplicht bestaat en biedt hij de aandelen alsnog aan F&B en meent hij daardoor (alsnog) bevoegd te zijn om een algemene vergadering bijeen te roepen. Bij brief van 21 augustus 2014 (bijlage 9) schrijft F&B Dekker nogmaals dat hij niet bevoegd is een algemene vergadering bijeen te roepen. Dekker laat echter de algemene vergadering doorgaan. 2.5 Tijdens de algemene vergadering d.d. 22 augustus 2014 stemt Dekker namens LHO in met het besluit om CLCH te ontbinden en laat hij zichzelf benoemen tot vereffenaar van CLCH. F&B stemt niet in met de besluiten. Omdat LHO 2/3 en F&B 1/3 van de aandelen bezit, worden de besluiten met een meerderheid van stemmen aangenomen. F&B heeft nimmer de notulen van de algemene vergadering van Dekker ontvangen. 2.6 Direct na de vergadering vraagt Dekker als vereffenaar het faillissement aan van CLCH, dat wordt uitgesproken op 26 augustus Merkwaardig is dat Dekker eerst bij brief van 20 augustus 2014 de aandelen, die LHO in CLCH houdt, aanbiedt aan F&B en vervolgens enkele dagen later na benoeming van zichzelf als vereffenaar het faillissement van CLCH aanvraagt. Dit terwijl F&B zich bereid heeft verklaard om de aandelen over te nemen en ook een bod heeft uitgebracht. Partijen waren alleen nog niet tot overeenstemming over de prijs van de aandelen gekomen. Omdat er geen overeenstemming was over de prijs van de aandelen, dient conform de statuten van CLCH de waarde van de aandelen door deskundigen te worden vastgesteld. Dit was kort dag. De aandelen werden immers bij brief van 20 augustus 2014 aangeboden en op 22 augustus 2014 vond de algemene vergadering al plaats. Omdat het faillissement enkele dagen later is uitgesproken, is de aanbieding van de aandelen door Dekker niet als serieus aan te merken. Het lijkt erop dat Dekker de aandelen enkel heeft aangeboden om op die manier stemrecht te hebben tijdens de algemene vergadering. Dekker heeft door zijn handelwijze willens en wetens de mogelijkheid van de andere aandeelhouder F&B tot koop van de aandelen gefrustreerd, hetgeen als onrechtmatig is te kwalificeren. 2.8 F&B is als belanghebbende ex artikel 10 Fw in verzet gekomen tegen het vonnis van faillietverklaring van CLCH. De rechtbank heeft bij vonnis van 3 oktober 2014 het verzet afgewezen. F&B kan zich niet verenigen met dit vonnis en afwijzing van het verzet en voert daartoe de volgende gronden aan. Pagina 3 van 10

4 3. Gronden 3.1 Geen rechtsgeldige besluiten In haar vonnis overweegt de rechtbank: Dit betekent dat de besluiten waarbij CLCH is ontbonden en mr. Dekker als vereffenaar is benoemd naar het oordeel van de rechtbank in strijd met statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen tot stand zijn gekomen. en vervolgens: Deze besluiten zijn echter (nog) niet middels een uitspraak van de rechtbank ex artikel 2:15 lid 3 BW vernietigd. Dit betekent dat de rechtbank dient uit te gaan van de rechtsgeldigheid van deze besluiten F&B betwist dat er sprake is van rechtsgeldige besluiten. Dit zal hieronder worden toegelicht. 3.2 Toelichting Op grond van de statuten van CLCH (bijlage 10) kan een algemene vergadering op twee wijzen worden opgeroepen. Allereerst met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 15 lid 3 van de statuten: De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien één of meer vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste 10 procent (10%) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen haar dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken. Indien alsdan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde LHO is (mede)aandeelhouder van CLCH en daarom in beginsel vergadergerechtigde. Dekker kan in beginsel de rechten van LHO als aandeelhouder van CLCH uitoefenen. Anders dan Dekker bij brief van 5 augustus 2014 heeft gedaan, was hij niet bevoegd om een algemene vergadering bijeen te roepen. Dekker heeft namelijk de directie van CLCH nimmer verzocht Pagina 4 van 10

5 een algemene vergadering bijeen te roepen. De directie van CLCH is dan ook niet in gebreke gebleven om op basis van dit verzoek een algemene vergadering bijeen te roepen. Omdat de directie van CLCH niet in gebreke is gebleven, is Dekker namens LHO als aandeelhouder van CLCH nimmer bevoegd geweest zelf een algemene vergadering bijeen te roepen Bovendien was Dekker überhaupt niet bevoegd om een algemene vergadering bijeen te roepen op grond van artikel 15 lid 3 van de statuten. Op het moment dat Dekker middels de brief van 5 augustus 2014 F&B opriep voor een algemene vergadering, was LHO namelijk niet aan te merken als vergadergerechtigde. Artikel 10 lid 12 van de oprichtingsakte bepaalt namelijk dat, ingeval een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden, op die aandeelhouder de verplichting rust de directie van CLCH daarvan in kennis te stellen, zulks binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting. Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt de directie aan de betrokken aandeelhouder mee dat zijn casu quo aandelen gelden als aangeboden. De directie van CLCH is dan verplicht onverwijld de aandeelhouders van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen Verder bepaalt artikel 10 lid 12 van de statuten dat: Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbieding van de aandelen op grond van het bepaalde in dit lid heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt opgeschort voor zolang niet aan die verplichting wordt voldaan Het faillissement van LHO is op 10 juni 2014 uitgesproken en is op 19 juni 2014 onherroepelijk geworden. Binnen 30 dagen na 1 juni 2014, derhalve vóór 20 juli 2014, had Dekker als curator van LHO aan de directie van CLCH mededeling moeten doen van het faillissement van LHO. Dekker heeft hiervan nimmer mededeling gedaan. Dit blijkt ook uit het feit dat Dekker nadat hij op de aanbiedingsplicht van de aandelen was geattendeerd door F&B alsnog bij brief d.d. 20 augustus 2014 de aandelen aan F&B heeft aangeboden en dat deze mededeling moet worden aangemerkt als een kennisgeving als bedoeld in artikel 10 van de statuten. Ten tijde van het oproepen van een algemene vergadering was LHO dan ook niet vergadergerechtigd en ook om die reden was zij niet bevoegd om een algemene vergadering bijeen te roepen Verder bepaalt artikel 15 lid 2 van de statuten van CLCH dat algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls een directeur dit nodig acht. Pagina 5 van 10

6 3.2.7 LHO is naast aandeelhouder tevens (mede)bestuurder van CLCH. Gelet op het arrest van Gerechtshof Arnhem van 23 maart 2012 (JOR 2012, 203) is Dekker in ieder geval niet bevoegd om namens LHO als bestuurder van CLCH een algemene vergadering bijeen te roepen. Een curator oefent namelijk bij het vervullen van zijn taak de vermogensrechten van de gefailleerde uit en heeft in het algemeen dezelfde vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen als de schuldenaar vóór zijn faillissement. Volgens het hof moet worden aangenomen dat de curator in een faillissement van een moedermaatschappij op grond van artikel 68 Fw bevoegd is de rechten uit te oefenen die zijn verbonden aan de onder zijn beheer vallende aandelen. Een curator is niet bevoegd om bestuurstaken uit te oefenen. Het faillissement raakt immers niet de persoon van de schuldenaar. De gefailleerde rechtspersoon en haar organen behouden hun rechtspersoonlijke bevoegdheden. De rechtspersoon blijft handelingsbevoegd. Het bestuur behoudt volledig zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dit betekent ook dat een gefailleerde moedervennootschap (lees: LHO) die bestuurder is van een dochtervennootschap (lees: CLCH) bevoegd blijft het bestuur van de dochter uit te oefenen. De moedervennootschap wordt daarbij vertegenwoordigd door het bevoegde orgaan. De curator van de moedervennootschap is niet bevoegd om het bestuur van de dochter uit te oefenen. Gelet hierop is Dekker dan ook niet bevoegd om namens LHO als bestuurder van CLCH een algemene vergadering bijeen te roepen. Hiertoe is enkel en alleen het bestuur van CLCH bevoegd De rechtbank heeft dan ook in haar vonnis terecht geoordeeld dat Dekker als curator van LHO niet bevoegd was om het bestuur van een dochtermaatschappij (in casu: CLCH) uit te oefenen en dat de besluiten waarbij CLCH is ontbonden en Dekker als vereffenaar is benoemd in strijd met statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen tot stand zijn gekomen. De rechtbank overweegt echter ten onrechte dat er sprake zou zijn van rechtsgeldige besluiten, die middels een rechterlijke uitspraak eerst vernietigd zouden moeten worden Artikel 15 lid 8 van de statuten van CLCH bepaalt namelijk dat: Indien de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en mits met algemene stemmen De in de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen zijn niet in acht genomen ten aanzien van de op 22 augustus 2014 gehouden algemene vergadering, zoals ook de rechtbank in haar vonnis overweegt. Omdat de in de statuten Pagina 6 van 10

7 gegeven voorschriften niet in acht zijn genomen bij het bijeenroepen van de algemene vergadering d.d. 22 augustus 2014 konden er enkel rechtsgeldige besluiten worden genomen als het gehele geplaatste kapitaal aanwezig was en mits de besluiten met algemene stemmen werden aangenomen. Het gehele geplaatst kapitaal was aanwezig op de vergadering van 22 augustus De besluiten zijn echter niet genomen met algemene stemmen, omdat (i) Dekker namens LHO geen stem kon uitbrengen, en (ii) omdat F&B zoals hiervoor reeds opgemerkt heeft tegengestemd. Dat Dekker geen stem kon uitbrengen wordt hieronder nog toegelicht Artikel 10 lid 12 van de statuten van CLCH bepaalt dat: Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbieding van de aandelen op grond van het bepaalde in dit lid heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt opgeschort voor zolang niet aan die verplichting wordt voldaan Omdat Dekker namens LHO niet binnen de in de statuten gestelde termijn de aandelen heeft aangeboden, heeft hij daarmee het vergader- en stemrecht definitief verloren en was hij niet bevoegd deel te nemen aan de vergadering en was hij evenmin bevoegd om het stemrecht van LHO uit te oefenen Bij brief van 20 augustus 2014 heeft Dekker namens LHO de aandelen alsnog aangeboden aan F&B. Volgens de rechtbank herleeft het vergader- en stemrecht daardoor. De rechtbank overweegt terzake namelijk het volgende: Naar het oordeel van de rechtbank is de lezing van verzoekers van voornoemd deel van artikel 10 lid 12 van de statuten onjuist. Gelet op de aard en strekking van deze bepaling is de rechtbank van oordeel dat het in het onderhavige geval slechts gaat om een opschorting van aandeelhoudersrechten. Deze uitleg past bovendien ook beter bij de tekst van deze bepaling dat het vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend ( ) voor zolang niet aan die verplichting wordt voldaan. Nu de curator bij brief van 20 augustus 2014 de aandelen in LHO formeel heeft aangeboden is de rechtbank van oordeel dat vanaf dat moment het vergader- en stemrecht van LHO is herleefd Onder verwijzing naar het hiervoor geciteerde artikel 10 lid 12 van de statuten van CLCH betwist F&B dat het vergader- en stemrecht herleeft. In dat artikel is namelijk een duidelijk Pagina 7 van 10

8 onderscheid gemaakt middels de woorden en dat tussen het niet uitoefenen van het vergader- en stemrecht enerzijds en de opschorting van het recht op dividend anderzijds. Het woord opschorting wordt bovendien enkel gebruikt ten aanzien van het recht op dividend. Ten aanzien van het vergader- en stemrecht wordt niet vermeld dat er sprake is van opschorting maar van het geheel niet kunnen uitoefenen van het vergader- en stemrecht. De toevoeging voor zolang niet aan die verplichting wordt voldaan slaat ook enkel en alleen op de opschorting van het recht op dividend. Ingeval het recht op dividend wordt opgeschort, dient er immers ook een omstandigheid te zijn op basis waarvan de opschorting van het recht van dividend eindigt. In het artikel staat niet dat het vergader- en stemrecht wordt opgeschort. 3.3 Conclusie Artikel 15 lid 8 van de statuten bepaalt dat ingeval de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, mits het gehele geplaats kapitaal aanwezig is en met algemene stemmen. De besluiten tot ontbinding van CLCH en tot benoeming van een vereffenaar zijn niet met algemene stemmen genomen, omdat (i) Dekker namens LHO niet bevoegd was om deel te nemen aan de vergadering en het stemrecht uit te oefenen, en (ii) omdat F&B heeft tegengestemd Omdat de besluiten niet met algemene stemmen zijn genomen, zijn er geen rechtsgeldige besluiten genomen. Anders dan de rechtbank overweegt, dienen deze besluiten niet eerst vernietigd te worden middels een uitspraak van een rechtbank ex artikel 2:15 lid 3 BW. Er zijn immers geen rechtsgeldige besluiten genomen. Er valt dan ook niets te vernietigen. Gezien het feit dat er geen rechtsgeldige besluiten zijn genomen, heeft Dekker het faillissement van CLCH dan ook onbevoegd aangevraagd. Daarom dient de faillietverklaring van CLCH te worden vernietigd. 4. Redelijkheid en billijkheid ex artikel 2:8 lid 2 BW 4.1 Indien en voorzover er rechtsgeldige besluiten zouden zijn genomen tijdens de algemene vergadering d.d. 22 augustus 2014, zijn deze besluiten ex artikel 2:8 lid 2 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en dan ook niet van toepassing. De rechtbank overweegt in haar vonnis dat verzoekers in eerste aanleg een beroep hebben gedaan op artikel 2:8 BW, maar geeft daar geen oordeel over. De rechtbank geeft dus geen oordeel over of de besluiten niet van toepassing zijn. 4.2 F&B stelt zich op het standpunt dat de op de vergadering van 22 augustus 2014 genomen besluiten niet van toepassing zijn, omdat: Pagina 8 van 10

9 a. Indien en voorzover er rechtsgeldige besluiten zijn genomen, zijn deze besluiten vernietigbaar ex artikel 2:15 lid 3 BW. Het is echter onmogelijk om binnen de verzetstermijn van acht dagen nadat het faillissement is uitgesproken middels een rechtelijkere uitspraak de besluiten te vernietigen. Het is dan ook naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om de rechtsgeldigheid van de besluiten aan te nemen, zolang er geen andersluidende rechterlijke uitspraak is gewezen. b. Verder is handelwijze van Dekker in strijd met de vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW. Dekker heeft de aandelen immers slechts twee dagen vóór de algemene vergadering aangeboden. Indien en voorzover er een rechtsgeldige vergadering zou zijn bijeen geroepen, hoefde F&B er niet op bedacht te zijn dat Dekker in de algemene vergadering opeens wel een stemrecht mocht uitoefenen. Bovendien moet de gehele aanbiedingsregeling, zoals opgenomen in de statuten van CLCH, worden doorlopen. Dit betekent dat als er geen overeenstemming is over de prijs van de aandelen op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van CLCH een accountant de prijs moet vaststellen. Door ondertussen de vennootschap te ontbinden en een vereffenaar te benoemen om vervolgens direct dezelfde dag het faillissement aan te vragen, wordt de aanbiedingsregeling doorkruist en de uitvoering daarvan gefrustreerd. De aanbieding is dan ook een wassen neus gebleken. Dekker heeft zich dan ook niet gedragen jegens F&B naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd ex artikel 2:8 lid 1 BW. 5. Conclusie 5.1 Primair Gelet op het vorenstaande stelt F&B zich primair op het standpunt dat er tijdens de algemene vergadering d.d. 22 augustus 2014 geen rechtsgeldige besluiten zijn genomen tot ontbinding van CLCH en tot benoeming van Dekker als vereffenaar van CLCH, omdat door het in strijd met de statuten bijeen roepen van de vergadering enkel rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen en de besluiten niet zijn genomen met algemene stemmen, omdat: - Dekker niet bevoegd was om het stemrecht namens LHO uit te oefenen, omdat LHO niet vergader- en stemgerechtigd was; - F&B heeft tegengestemd Omdat er geen rechtsgeldige besluiten zijn genomen, is CLCH niet rechtsgeldig ontbonden en is evenmin Dekker rechtsgeldig benoemt tot vereffenaar van CLCH. Dekker was dan ook niet Pagina 9 van 10

10 bevoegd om het faillissement van CLCH aan te vragen en daarom dient het faillissement van CLCH te worden vernietigd. 5.2 Subsidiair Indien en voorzover er rechtsgeldige besluiten zouden zijn genomen, stelt F&B zich subsidiair op het standpunt dat deze besluiten niet van toepassing zijn, omdat deze besluiten ex artikel 2:8 lid 2 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Omdat deze besluiten niet van toepassing zijn, is CLCH niet rechtsgeldig ontbonden en is Dekker evenmin rechtsgeldig benoemt tot vereffenaar van CLCH. Dekker was dan ook niet bevoegd als vereffenaar van CLCH het faillissement van deze vennootschap aan te vragen en daarom dient het faillissement van CLCH te worden vernietigd. VERZOEK: F&B verzoekt het gerechtshof s-hertogenbosch alsnog de faillietverklaring van CLCH te vernietigen. s-hertogenbosch, 10 oktober 2014 mr. A.J. Exterkate, Advocaat Van Iersel Luchtman Advocaten Postbus AA s-hertogenbosch Tel.nr.: Faxnr.: Pagina 10 van 10

Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet. Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M. Geven eerbiedig te kennen:

Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet. Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M. Geven eerbiedig te kennen: Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M Geven eerbiedig te kennen: 1. mr. Ronald Wilhelmus Franciscus Heijmeriks, wonende te s-gravenhage,

Nadere informatie

niet zelfstandig bevoegd AvA van dochter uit te schrijven, AvAbesluiten

niet zelfstandig bevoegd AvA van dochter uit te schrijven, AvAbesluiten JOR 2015/95 Gerechtshof 's Hertogenbosch, 11 12 2014, 200.157.427/01, ECLI:NL:GHSHE:2014:5207 Positie en rechten curator moedervennootschap ten aanzien van dochter, Voor statuten geldt objectieve uitlegmethode,

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd ECLI:NL:HR:2017:1064 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-06-2017 Datum publicatie 09-06-2017 Zaaknummer 16/04866 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410,

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht. februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn

Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht. februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn 1 Onderwerpen 1. Turboliquidatie/faillissement 2. Feitelijke bestuurder/beleidsbepaler 3. Enquêtegerechtigden 2 1. Turboliquidatie/faillissement

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:4798

ECLI:NL:GHARL:2014:4798 ECLI:NL:GHARL:2014:4798 Instantie Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 19-06-2014 Zaaknummer 200.138.115-01 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING NAAM, ZETEL, DUUR EN MIDDELEN

STATUTENWIJZIGING NAAM, ZETEL, DUUR EN MIDDELEN STATUTENWIJZIGING Heden, de vierentwintigste april negentienhonderd zevenennegentig verscheen voor mij, Meester Börre Albert George van Nievelt, notaris ter standplaats Rotterdam: de Heer Mr Robbert Jan

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Datum: 26 februari 2016 Nummer: 1

Datum: 26 februari 2016 Nummer: 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 26 februari 2016 Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WRM B.V., tot 7 augustus

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING Schuring & Benschop Netwerk Notarissen Postbus 107 3240 AC Middelharnis T (0187) 47 61 11 F (0187) 48 63 76 E info@notarissengo.nl ONTWERP VERSIE 18-10-2013 STATUTENWIJZIGING STICHTING Bezoek adressen:

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken;

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken; - 1 - Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Rookpreventie Jeugd, gevestigd te Amsterdam, welke stichting is opgericht bij akte verleden op 31 maart 2009 voor mr. M.C. Aarts, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Achmea Investment Management B.V. Zij is

Nadere informatie

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen F364/F555/31002963 Versie 2 mei 2014 WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van de stichting: Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, met zetel in de gemeente 's-gravenhage

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLIEG VER WEG BV, statutair gevestigd te (4003 AZ) Tiel aan de Laan van Westroijen 10, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissementen: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Beats Included Group B.V. Beats Included Events B.V. Beats Included Compilations

Nadere informatie

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders Statuten van Stichting ING Aandelen blz. 1 Naam Artikel 1. De naam van de stichting is: Stichting ING Aandelen. Zetel Artikel 2. De stichting is gevestigd te Amsterdam. Doel Artikel 3. Het doel van de

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING - 1-21355517/PM/AV STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, vijfentwintig maart tweeduizend dertien, verscheen voor mij, Mr Hendrikus Andreas Wilhelmina Megens, notaris gevestigd te Nijmegen: mevrouw Alice Verstappen,

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. RJJL\USG People stw aanpassing wet Voorstel 3-kolom MO/49162-373 Concept d.d. 5 november 2010 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. Voorstel tot het wijzigen van de statuten

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:1404

ECLI:NL:GHSHE:2017:1404 ECLI:NL:GHSHE:2017:1404 Instantie Datum uitspraak 30-03-2017 Datum publicatie 20-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.207.710_01 Burgerlijk

Nadere informatie

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C.

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. STATUTEN VAN DE HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. Op een vergadering, gehouden op 3 oktober 1997, is besloten een vereniging op te richten. De statuten zijn op 2 juni 2000 vastgelegd in de notariële akte en op

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

» Samenvatting. JPF 2013/101 Rechtbank Den Haag 22 mei 2013, C/09/416244; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2361. ( mr. Bellaart mr. Brakel mr.

» Samenvatting. JPF 2013/101 Rechtbank Den Haag 22 mei 2013, C/09/416244; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2361. ( mr. Bellaart mr. Brakel mr. JPF 2013/101 Rechtbank Den Haag 22 mei 2013, C/09/416244; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2361. ( mr. Bellaart mr. Brakel mr. Brandt ) [De man] te [woonplaats], hierna: de man, advocaat: mr. C.A. Lucardie te s-gravenhage.

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 624199/626401 Betreft: Bestuurlijk rechtsoordeel van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende de toepassing van artikel 6.24 van de Mediawet

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

STATUTEN: DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNILEVER N.V., zoals deze zijn komen te luiden per 10 juli 2015

STATUTEN: DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNILEVER N.V., zoals deze zijn komen te luiden per 10 juli 2015 1/7 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNILEVER N.V., zoals deze zijn komen te luiden per 10 juli 2015 STATUTEN: Begripsbepalingen. Artikel 1. 1.1 In deze statuten wordt

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

DAGVAARDING in kort geding

DAGVAARDING in kort geding DAGVAARDING in kort geding met verkorting van de dagvaardingstermijn met schriftelijk verlof van de voorzieningenrechter ex artikel 117 Rv. Heden, de 24e oktober tweeduizendveertien (24.10.2014), op verzoek

Nadere informatie

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr. @, notaris te Hilversum: @ De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: S T

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4.

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4. -1- BV/20140741 Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage F179/F694/31003017 Versie 10 februari 2014 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage Heden, ** tweeduizend veertien, is voor

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING 1 2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/140505 AKTE VAN OPRICHTING Vandaag dinsdag vier en twintig mei tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Mr Dirk Johan Lucius Blok, notaris met plaats van vestiging Gouda: 1.

Nadere informatie

Statuten Naam en Zetel Stichting Ondernemersfonds Leiden Doel. Artikel 2. Vermogen. Artikel 3.

Statuten Naam en Zetel Stichting Ondernemersfonds Leiden Doel. Artikel 2. Vermogen. Artikel 3. Statuten Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Ondernemersfonds Leiden. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Doel. Artikel

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 Instantie Datum uitspraak 28-12-2016 Datum publicatie 17-01-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/245613 / FA RK 16-4085 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5387

ECLI:NL:RBDHA:2017:5387 ECLI:NL:RBDHA:2017:5387 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer C/09/525833 / FT RK 17/160 en 17/161 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP 02/2895 AOW en 05/6118 AOW in het geding tussen: [appellant], wonende te Spanje, appellant, en U I T S P R A A K de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, gedaagde.

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Statuten De Laatste Eer Assen

Statuten De Laatste Eer Assen Statuten De Laatste Eer Assen NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Onderlinge Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" U.A. Zij is gevestigd te Assen. DUUR EN VERENIGINGSJAAR Artikel 2 1. De

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1.

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. Statuten van de vereniging Hengelclub Ons Genoegen Groningen vastgesteld op de bestuursvergadering van 15 februari 2010 vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 februari 2010 verleden voor notaris

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.)

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) DE ONDERGETEKENDEN: 1. (KvK), statutair gevestigd te, met adres:, hierna te noemen: A/B/C-Lid of tezamen met de andere leden de Leden, en 2.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: Faillissementsnummers: 03/0195 Uitgesproken: 15 april 2003 Rechter-Commissaris: mr. G.S. Crince le Roy Curator:

Nadere informatie

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam 1/6 STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders gevestigd te Amsterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte op 17 september 2007 verleden voor

Nadere informatie