Arrondissement Kortrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Lieven Lybeer, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Waarnemend Burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Verontschuldigd: C. Depuydt, schepen G. Vanhoutte, raadslid Beslissingen in verband met de agenda : Schepen S. Bral en de raadsleden S. De Clerck, V. Van Quickenborne, C. Decaluwe, E. Van Damme en E. Flo zijn afwezig A. Overeenkomstig de artikels 22 en 29 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: 37 Voorstel van resolutie van raadslid M. Seynaeve betreffende een stipte betaling van facturen door de stad Kortrijk. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p1/177

2 38 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende 'het tweedaags viersterrenseminarie van het schepencollege in Knokke'. 39 Vraag van raadslid P. De Coene naar de beslissingen en conclusies van het college op het conclaaf van Knokke. 40 Vraag van raadslid B. Caron in verband met de restauratie van de Broeltorens. 41 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende 'het wijzigen van de stadsvisie aangaande een aantal projecten'. B. Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de punten 38, 39 en 41 samen te behandelen. C. De voorzitter doet volgende mededelingen: Volgende activiteiten staan gepland: - 15 juli om uur: buurtvergadering doortrekkersterrein - 21 juli om uur op stadhuis: verzamelen voor Te Deum. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 09 juni De notulen van de zitting van 09 juni 2009 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Aankoop van een reanimatiepop voor de dienst 100 van de stedelijke brandweer. Voorwaarden en wijze van gunnen. 2 Noordstar Heule, Steenstraat 130, Heule: de aankoop van een gesloten container. Voorwaarden en wijze van gunnen. 3 Sportcentrum Ter Biezen, Heulsestraat 82, Bissegem: leveren en plaatsen van terreinverlichting. Voorwaarden en wijze van gunnen. 4 Huurovereenkomst voor grond gelegen nabij Heulebeek voor de uitoefening van sportactiviteiten. Instemmen. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p2/177

3 5 Verlenging huurovereenkomst voor een terrein langsheen de Heulebeek. Instemmen. 6 Aankoop van 2ha 46a 37ca grond gelegen Stijn Streuvelslaan te Kortrijk-Heule in het kader van de realisatie van het B.P.A. nr. 88 "Stijn Streuvelslaan - oost." Instemmen. 7 Wederoverdracht van eerder kosteloos afgestane grond gelegen Mandenmakersstraat te Kortrijk-Bellegem. Instemmen. 8 Klok van de kapel van Bellegem. Gebruiksovereenkomst. Goedkeuren. 9 Advies van de Gemeenteraad aan de Vlaamse Regering m.b.t. de statutenwijziging van het Stadsontwikkelingsbedrijf. Goedkeuren. 10 Afsprakennota met vzw Stedelijke Musea Kortrijk. Goedkeuren. 11 Funerair erfgoed Sint-Janskerkhof. Principiële goedkeuring. 12 Doortrekkersterrein - Reglementering. Uitgesteld 13 Stratentracé van de verkaveling MAR 125 (VK 1071) - verbinding Pestelstraat met Brandelweg. Goedkeuren. 14 Aanpassen reglement subsidie zonne-energie. Goedkeuren. 15 Vernieuwen van trottoirs. Voorwaarden en wijze van gunnen. 16 Herstellen van rijwegverhardingen met hun fundering. Voorwaarden en wijze van gunnen. 17 Ondergronds brengen van distributienetten in de Mgr. Callewaertstraat te Marke. Voorwaarden en wijze van gunnen. 18 Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in de K. Astridlaan te Bissegem. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p3/177

4 Voorwaarden en wijze van gunnen. 19 Wegen- en rioolwerken in de Koninklijkestraat te Kooigem. Voorwaarden en wijze van gunnen. 20 Opdracht veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking voor diverse infrastructuurwerken op het grondgebied Kortrijk (2009). Voorwaarden en wijze van gunnen. 21 Bestrijden van wateroverlast in de omgeving Steenbakkersstraat te Kortrijk - uitbreiding bestaande studieopdracht MII 968c. Voorwaarden en wijze van gunnen. 22 Herinrichting van het kruispunt Doornikserijksweg (N50) met de Bellegemsestraat en de Kreupelstraat (kruispunt De Katte). Goedkeuren. 23 Rioleringswerken Doornikserijksweg: 1. samenwerkingsovereenkomst met NV Aquafin en het Vlaamse Gewest 2. voorwaarden en wijze van gunnen studieopdracht 3. gunning studieopdracht 4. voorwaarden en wijze van gunnen uitvoering rioleringswerken. 24 Fietsdossier Kongoweg - betaling vrijmaken doodspoor. 25 Duurzaamheidscharters met scholen. Goedkeuren. 26 Invoeren eenrichtingsverkeer in een aantal gemeentewegen - aanvullend reglement. Vaststellen. 27 Aanpassing meerjarenplan brandweer Diversiteitsplan Goedkeuren. 29 vzw Jongerenatelier versnelde uitbetaling toelage opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. 30 Betaalbaarstelling investeringstoelage Opvoedingswinkel. Goedkeuren. 31 Samenwerkingsovereenkomst met Zwevegem en Leiedal tot kostendeling van internet en koppeling van IT-netwerken. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p4/177

5 Principiële goedkeuring. 32 Gemeentelijk gesubsidieerd officieel onderwijs. Aanvulling arbeidsreglement. 33 Gemeentelijke Basisschool - Oprichting OCSG en werkingsreglement. Kennisname. 34 Project "kortingen op schoolfacturen" - secundair onderwijs. Goedkeuren. 35 Project "Tegemoetkoming intern busvervoer" - secundair onderwijs. Reglement. Goedkeuren. 36 Verlenging contingenten gemeenschapswachten binnen veiligheids- en preventieplan. Goedkeuren termijnsverlenging. 37 Voorstel van resolutie van raadsleden M. Seynaeve en W. Depauw betreffende een stipte betaling van facturen door de stad Kortrijk. 38 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende 'het tweedaags viersterrenseminarie van het schepencollege in Knokke'. 39 Vraag van raadslid P. De Coene naar de beslissingen en conclusies van het college op het conclaaf van Knokke. 40 Vraag van raadslid B. Caron in verband met de restauratie van de Broeltorens. 41 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende 'het wijzigen van de stadsvisie aangaande een aantal projecten'. Mondelinge vraagstelling B1 Benoeming van vier brandweermannen op proef (beroepsbrandweer). B2 Bevordering tot luitenant (vrijwillige brandweer). maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p5/177

6 1 Aankoop van een reanimatiepop voor de dienst 100 van de stedelijke brandweer. Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De Stad wenst over te gaan tot de aankoop van een nieuwe reanimatiepop ten behoeve van de brandweer. De reanimatiepop die wordt voorgesteld heeft naast de gewone eigenschappen van alle reanimatiepoppen zoals anatomisch correcte weergave van torso en hoofd, natuurgetrouwe weergave van hoofdkanteling, effectieve borstbeweging bij beademing en de weerstand van de ribbenkast die de natuurlijke weerstand van een ribbenkast benadert bij manuele hartmassage nog onder andere volgende bijkomende eigenschappen: - intubatie met larynxmasker en combitube is mogelijk - pulsaties zijn waarneembaar - hartritme is instelbaar - aanpasbare bloeddrukniveau's - longgeluiden in rust zijn mogelijk - een arm met IV-toegang - pupillen zijn controleerbaar - mogelijkheid tot defibrilleren (automatisch of manueel) - programmeerbaar ECG-monitoring. Tal van deze factoren zijn meetbaar en de evolutie van deze meetbare factoren wordt in een geheugen opgeslagen en de evolutie kan worden weergegeven en uitgeprint. De aankoop kan geraamd worden op 9.338,85 EUR + BTW 21% = ,00 EUR. Conform artikel 43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. Verder wordt er ook toepassing gemaakt van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 17 2, 1 (a). maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p6/177

7 Budget: begroting 2009 B.U. art. 351/ raming: 9.358,85 Eur + BTW 21% = ,00 Eur Advies van Type Financiën Gunstig Bijlage Type Bestek Aankoop van een reanimatiepop Best 0905 Lijst aan te schrijven leveranciers Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen In verband met de aankoop van een reanimatiepop ten behoeve van de stedelijke brandweer, 1. De voorwaarden vast te stellen conform het bestek 0904 van de directie facility. 2. Als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te bepalen in toepassing van het artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 2 Noordstar Heule, Steenstraat 130, Heule: de aankoop van een gesloten container. Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Op het bilateraal overleg tussen de directies facility en sport, werd een lijst van prioriteiten betreffende de investering in werken voor openluchtinfrastructuur in 2009 opgemaakt. Hierbij kwam de vraag voor de aankoop van een gesloten container ten behoeve van Noordstar Heule. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p7/177

8 Deze container zal geplaatst worden naast de bestaande container, die reeds door de sportclub zelf werd geplaatst. De nieuwe container zal gebruikt worden als bergruimte. Voor het plaatsen van de container zal door de directie facility een stedebouwkundige vergunning worden aangevraagd. Het ontwerp 2009/031-RC, opgemaakt op 17 juni 2009 door de directie facility, omvat: - voorbereidende werken; - leveren van de container; - plaatsen van de container. De totale kostprijs van het leveren en plaatsen van de gesloten container wordt geraamd op 5.000,00 euro (excl. 21% btw), zijnde 6.050,00 euro (incl. 21% btw). Als wijze van gunnen wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. Conform artikel 43 van het gemeentedecreet behoort het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Budget: artikel 764/ B.U. begroting ,00 (incl. 21% btw) Advies van Financiën Bijlage bestek raming Type Gunstig met Voorwaarden Type Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Voor de aankoop van een gesloten container ten behoeve van Noordstar Heule, Steenstraat 130 te Heule: 1. De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het ontwerp 2009/031-RC, opgemaakt op 17 juni 2009 door de directie facility; maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p8/177

9 2. Als wijze van gunnen te kiezen voor onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 3 Sportcentrum Ter Biezen, Heulsestraat 82, Bissegem: leveren en plaatsen van terreinverlichting. Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Op het bilateraal overleg tussen de directies facility en sport, werd een lijst van prioriteiten betreffende de investering in werken voor openluchtinfrastructuur in 2009 besproken. Hierin is een vraag voor het plaatsen van een terreinverlichting voor het nieuwe voetbalterrein in het sportcentrum Ter Biezen. Het ontwerp 2009/030-SL, opgemaakt op 16 juni 2009 door de directie facility, omvat het leveren en plaatsen van terreinverlichting op het sportcentrum Ter Biezen te Bissegem waarbij de norm van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (K.B.V.B.), met een gemiddelde van 80 lux om officiële competitiewedstrijden toe te staan, werd genomen. Het plaatsen van deze bijkomende terreinverlichting zal een extra belasting zijn op de huidige elektriciteitsaansluiting. Deze is ontoereikend en dient bijgevolg verzwaard te worden met bijhorende vernieuwing van de elektriciteitskast en zekeringen. Daarom zal het ontwerp 2009/030-SL bestaan uit 3 loten, waarbij - lot 1: het leveren, plaatsen en indienststelling van de nieuwe terreinverlichting - lot 2: vernieuwing van de elektriciteitskast en zekeringen - lot 3: verzwaring van de elektriciteitsaansluiting. raming (incl. 21% btw) lot 1: leveren, plaatsen en indienststelling van de nieuwe terreinverlichting ,50 maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p9/177

10 lot 2: vernieuwing van de elektriciteitskast en zekeringen lot 3: verzwaring van de elektriciteitsaansluiting , ,09 TOTAAL ,59 De totale kostprijs voor het leveren en plaatsen van terreinverlichting op het sportcentrum Ter Biezen wordt geraamd op ,59 (21% BTW incl.). Voor lot 1 en 2 wordt als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. Voor lot 3 wordt als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (f) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. De verantwoording voor te kiezen voor artikel (f) bij lot 3 is dat de elektriciteitverzwaring alleen maar kan uitgevoerd worden door EANDIS. Offerte van Eandis is beschikbaar in bijlage. Conform artikel 43 van het gemeentedecreet behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. Budget: BU 2009 artikel 764/ ,59 (21% BTW incl.) Advies van Financiën Bijlage bestek raming aansluiting elektriciteit Type Gunstig Type Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Voor het leveren en plaatsen van terreinverlichting op het sportcentrum Ter Biezen: 1. De voorwaarden vast te stellen conform het ontwerp nr. 2009/030-SL, opgemaakt op 16 juni 2008 door de directie facility. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p10/177

11 2. Voor lot 1 (het leveren, plaatsen en indienststelling van de nieuwe terreinverlichtingen) en lot 2 (vernieuwing van de elektriciteitskast en zekeringen) als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 3. Voor lot 3 (verzwaring van de elektriciteitsaansluiting) als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (f) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 4 Huurovereenkomst voor grond gelegen nabij Heulebeek voor de uitoefening van sportactiviteiten. Instemmen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Sedert 1985 huurt de stad Kortrijk, een perceel grond gelegen te Heule, palend aan de Heulebeek en het Lagaeplein, bestemd voor de uitoefening van sportactiviteiten (schietstand): -beslissing gemeenteraad d.d. 14 juni 1985, punt 36; huurovereenkomst jegens mevrouw G. Esquenet - weduwe A. Holvoet d.d. 20 juni 1985 van 01/09/1985 tot en met 31/08/1988; -beslissing gemeenteraad d.d. 11 maart 1988, punt 30; huurovereenkomst jegens mevrouw G. Esquenet - weduwe A. Holvoet d.d. 03 mei 1988 van 01/09/1988 tot en met 31/08/1991; -beslissing gemeenteraad d.d. 13 september 1991, punt 3.8.; huurovereenkomst jegens mevrouw G. Esquenet - weduwe A. Holvoet d.d. 29 oktober 1991 van 01/09/1991 tot en met 31/08/1994; -beslissing gemeenteraad d.d. 10 juni 1994, punt 3.14.; huurovereenkomst jegens de onverdeelde erven Holvoet zonder datum van 01/09/1994 tot en met 31/08/1997; -beslissing gemeenteraad d.d. 14 mei 1997, punt 4.3.; aanhangsel bij huurovereenkomst jegens de overdeelde erven Holvoet d.d. 26 mei 1997 van 01/09/1997 tot en met 31/08/2000; maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p11/177

12 -beslissing gemeenteraad d.d. 10 maart 2000, punt 4.2.; tweede aanhangsel bij huurovereenkomst jegens de overdeelde erven Holvoet d.d. 6 maart 2000 van 01/09/2000 tot en met 31/08/2003; -beslissing gemeenteraad d.d. 16 juni 2003, punt 1.4; derde aanhangsel bij huurovereenkomst jegens de overdeelde erven Holvoet d.d. 25 juli 2003 van 01/09/2003 tot en met 31/08/2006; -beslissing gemeenteraad d.d. 13 maart 2006, punt 1.8.; vierde aanhangsel bij huurovereenkomst jegens de overdeelde erven Holvoet d.d. 17/02/2006 en 10 mei 2006 van 01/09/2006 tot en met 31/08/2009. Deze laatste overeenkomst komt ten einde op 31 augustus In een interne nota d.d. 15 oktober 2008 adviseert de directie Sport om deze overeenkomst te verlengen. Ondertussen is de grondeigenaar de vzw Oranjehuis geworden en deze kan akkoord gaan om deze huurovereenkomst te verlengen voor onbepaalde duur, mits de betaling van een jaarlijks te indexeren huurprijs van 300. Conform artikel 43, 2, 12 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit ontwerp van huurovereenkomst goed te keuren. Budget: Uitgave: De stad zal een jaarlijkse huurprijs van 300 betalen gekoppeld aan de index. Begrotingsartikel: 76410/ Advies van Type Financiën Gunstig Financiën Ongunstig Bijlage Type Kadastrale gegevens Beslissing gemeenteraad d.d. 14/06/1985, punt 36 + huurovereenkomst d.d. 20/06/1985 Beslissing gemeenteraad d.d. 11/03/1988, punt 30 + huurovereenkomst d.d. 03/05/1988 Beslissing gemeenteraad d.d. 13/09/1991, punt huurovereenkomst d.d. 29/10/1991 Beslissing gemeenteraad d.d. 10/06/1994, punt huurovereenkomst zonder datum Beslissing gemeenteraad d.d. 14/05/1997, punt huurovereenkomst d.d. 26/05/1997 Beslissing gemeenteraad d.d. 10/03/2000, punt huurovereenkomst d.d. 06/03/2000 Beslissing gemeenteraad d.d. 16/06/2003, punt huurovereenkomst d.d. 25/07/2003 maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p12/177

13 Beslissing gemeenteraad d.d. 13/03/2006, punt huurovereenkomst d.d. 10/05/2006 en 17/02/2006 Interne nota d.d. 15/10/2008 met advies van de directie Sport Ontwerp van huurovereenkomst milieuvergunning schuttersclub Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen In te stemmen met de inhuurneming, om reden van openbaar nut, jegens vzw Oranjehuis van een perceel grond gelegen nabij de Heulebeek en palend aan het Lagaeplein voor de uitoefening van sportactiviteiten en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt: "Preambule Sedert 1995 huurt de stad grond, eigendom van de erven Holvoet, palend aan de Heulebeek en het Lagaeplein om er openbare sportactiviteiten uit te oefenen. Door de gemeenteraad werd in zitting d.d. 13 maart 2006, punt 1.8., ingestemd met het vierde aanhangsel bij de huurovereenkomst goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 10 juni 1994, betreffende weidegrond, gelegen te Kortrijk-Heule, palende zuid aan de Heulebeek en Lagaeplein en gemeentelijk sportcomplex. Deze huurovereenkomst loopt ten einde op 31 augutus Ondertussen is de eigenaar van het perceel vzw Oranjehuis geworden. Deze nieuwe eigenaar is bereid gevonden om de bestaande huurovereenkomst verder te zetten. Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst. De V.Z.W. ORANJEHUIS geeft in huur aan de stad Kortrijk, die aanvaardt, een deel van het perceel grond kadastraal gekend Kortrijk, 8 ste afdeling, sectie A, nr. 538/B, zoals aangeduid op het aan de overeenkomst vastgehechte plan. Artikel 2 - Bestemming. Het in artikel 1 beschreven terrein wordt door de huurder gehuurd om er openbare sportactiviteiten uit te oefenen. Deze bestemming van het goed mag niet worden gewijzigd dan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Artikel 3 - Duur. De huur wordt aangegaan voor onbepaalde duur, ingaande op 1 september maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p13/177

14 Zowel de huurder als de verhuurder kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, mits een vooropzeg van zes maanden aan de andere partij per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot te betekenen. Artikel 4 - Huurprijs. De jaarlijkse door de huurder te betalen huurprijs bedraagt 300, betaalbaar op 1 september op rekening nr van de verhuurder. De basishuurprijs volgt de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen en wordt ieder jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst aangepast volgens de formule: Nieuwe huurprijs = basishuurprijs x nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het 'indexcijfer van de consumptieprijzen, daartoe berekend en benoemd' van de maand voorafgaand aan de maand van ondertekening van deze overeenkomst. Het nieuwe indexcijfer is het 'indexcijfer van de consumptieprijzen' van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Artikel 5 - Onderverhuring en overdracht van huur. Het is de huurder verboden het gehuurde goed, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk in onderhuur te geven, of de huur, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk over te dragen. Enkel met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder kan van dit verbod worden afgeweken. Artikel 6 - Onderhoud. De huurder zal de gehuurde goederen behoorlijk onderhouden. De huurder neemt uitdrukkelijk de last op zich om in te staan voor een degelijke afsluiting van het terrein. Artikel 7 - Verzekering. De huurder verbindt er zich toe om tijdens de huurperiode, de nodige verzekeringen af te sluiten en op verzoek van de verhuurder de polis en de laatste premiekwijting over te leggen. Artikel 8 - Nieuwbouw en verbouwingswerken. Het is de huurder toegestaan op het gehuurde goed gebouwen in het kader van de openbare sportactiviteiten op te richten en/of te verbouwen. Bij het einde van de huur dienen deze op kosten van de huurder verwijderd te worden. De materialen, voortkomende van de afbraak blijven eigendom van de huurder en zullen door zijn toedoen en op zijn kosten van de terreinen weggevoerd worden zonder dat hij uit dien hoofde enige welkdanige vergoeding of schadeloosstelling zal kunnen eisen. De verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor, bij het einde van de huur, de bestaande gebouwen over te nemen aan schattingsprijs, vast te stellen door de Ontvanger der Registratie van het betrokken gebied of door het Aankoopcomité te Kortrijk. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p14/177

15 Artikel 9 - Belastingen en taksen. Alle welkdanige belastingen en taksen die het onroerend goed bezwaren en opgelegd worden door ieder welkdanig Bestuur zullen ten laste vallen van de huurder. Artikel 10 - Registratie en overschrijving. De huurder zal instaan voor de tijdige registratie van onderhavige huurovereenkomst en hij zal, met uitsluiting van de verhuurders, de verschuldigderegistratierechten betalen alsook de eventuele boete wanneer niet tijdig geregistreerd wordt. In dit verband verklaren partijen dat de huur geschiedt om reden van openbaar nut en meer bepaald om het gehuurde terrein te gebruiken als terrein om er sportactiviteiten uit te oefenen. De huurder verzoekt derhalve om de kosteloze registratie bij toepassing van artikel 161,2 van het Wetboek Registratierechten. Rekening houdend met de duur van onderhavige overeenkomst, zal deze overeenkomst, met het oog op de overschrijving ervan op het bevoegd hypotheekkantoor, het voorwerp uitmaken van een authentieke akte dewelke binnen de vier maanden na ondertekening door de huurder zal verleden worden door het Comité tot Aankoop van de Federale Overheidsdienst Financiën." 5 Verlenging huurovereenkomst voor een terrein langsheen de Heulebeek. Instemmen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 13 oktober 2000, punt 4.5., beslist in te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst van overeenkomst, houdende inhuurneming, jegens het OCMW van Kortrijk, van een perceel grond, met een oppervlakte van 01ha 46a 86ca, gelegen te Kortrijk, langsheen de Heulebeek. De huurovereenkomst werd ondertekend op 8 november Artikel 3 van de huurovereenkomst voorziet dat de huur wordt aangegaan voor negen opeenvolgende jaren, ingaande op 1 november Na het verstrijken van deze duur houdt de overeenkomst van rechtswege op enig gevolg te hebben, tenzij de huurder (de stad) ervoor opteert om de huur onder dezelfde voorwaarden verder te zetten voor een nieuwe periode van 9 achtereenvolgende jaren, welke alsdan een aanvang nemen op 1 november De maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p15/177

16 huurder zal deze gewilde huurverlenging ter kennis brengen van de verhuurder bij middel van aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot en dit voor 1 november Met een interne nota d.d. 7 november 2008 liet de directie Leefmilieu weten dat de huurovereenkomst kwam te vervallen en vroegen zij om de bestaande huurovereenkomst te verlengen zoals voorzien in artikel 3. Aangezien het hiervoor te laat was, werd aan het OCMW gevraagd of zij konden instemmen met een verlenging van de huurovereenkomst en dit onder dezelfde voorwaarden zoals voorzien in de initiële huurovereenkomst. Het OCMW heeft in zitting van de OCMW-raad d.d. 30 april 2009, punt 21, ingestemd met de verlenging van de huurovereenkomst en dit voor een duur van 27 jaar. Conform artikel 43, 2, 12 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om in te stemmen met deze verlenging van huur voor m² volgens kadaster en m² volgens opmeting- grond gelegen aan de Heulebeek. Budget: Jaarlijkse huurprijs van 1 te betalen door de stad. Begrotingsartikel 766/ Advies van Type Financiën Gunstig Bijlage Type Kadastrale gegevens Beslissing gemeenteraad d.d. 13 oktober 2000, punt 4.5. Huurovereenkomst d.d. 8 november 2000 Nota directie Leefmilieu d.d. 7 november 2008 Ontwerp van huurhernieuwing Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen In te stemmen met de verlenging van huur, om reden van openbaar nut, jegens het OCMW voor een perceel grond gelegen langsheen de Heulebeek te Kortrijk en dit conform de bepalingen opgenomen in het ontwerp van overeenkomst opgemaakt door de directie Communicatie en Recht, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt: "zijn overeengekomen dat de huur gesloten op acht november tweeduizend (huurperiode: één november tweeduizend - éénendertig oktober tweeduizend en negen), voor 1ha 46a 86ca (volgens meting d.d. 15/03/1990 door landmeter-schatter W. Vervaeke) en 1ha 49a maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p16/177

17 91ca (volgens kadaster) grond gelegen in Iepersestraat te Kortrijk, langsheen de Heulebeek, kadastraal gekend Kortrijk, 2 de afdeling, sectie A, nrs. 186/E en 961/05, hernieuwd wordt voor de duur van zevenentwintig (27) jaar, te rekenen vanaf één november tweeduizend en negen tot en met ééendertig oktober tweeduizend en zesendertig. Partijen komen daarbij overeen dat de bestaande huurvoorwaarden van de huurovereenkomst d.d. 8 november 2000 ongewijzigd blijven. Rekening houdend met de duur van onderhavige overeenkomst, zal deze overeenkomst, met het oog op de overschrijving ervan op het bevoegd hypotheekkantoor, het voorwerp uitmaken van een authentieke akte dewelke binnen de vier maanden na ondertekening door de huurder zal verleden worden door het Comité tot Aankoop van de Federale Overheidsdienst Financiën." 6 Aankoop van 2ha 46a 37ca grond gelegen Stijn Streuvelslaan te Kortrijk-Heule in het kader van de realisatie van het B.P.A. nr. 88 "Stijn Streuvelslaan - oost." Instemmen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, en Ruimtelijke Ordening, de heer D. Van Mechelen, heeft met een ministerieel besluit d.d. 1 februari 2006, het bijzonder plan van aanleg nr. 88 "Stijn Streuvelslaan - oost" van de stad Kortrijk goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepen heeft in zitting van 6 juni 2006, punt 1.3., beslist: "1. Akte te nemen van het ministerieel besluit d.d. 1 februari 2006 houdende goedkeuring van het bijzonder plan van aanleg nr. 88 "Stijn Streuvelslaan-Oost." 2. Principieel akkoord te gaan met de aankoop van de gronden in de Stijn Streuvelslaan, bestemd als zone voor groen en zone voor groen en recreatie. Aan de directie Communicatie & Recht - Immobiliën opdracht te geven onderhandelingen op te starten teneinde deze gronden te verwerven. Het subsidiedossier te openen in het kader van het grond- en pandenbeleid maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p17/177

18 voor de bovenvermelde gronden. De nodige budgetten te voorzien in de begroting, via begrotingswijziging 2006." Het Aankoopcomité heeft een schattingsverslag opgemaakt met bepaling van de waarde van de verschillende gronden begrepen binnen het B.P.A. op 9 oktober De onderhandelingen met de familie de Clerck werden opgestart in samenwerking tussen de directies Stadsplanning en -Ontwikkeling en Communicatie & Recht. Aanvankelijk was het de bedoeling om enkel de gronden opgenomen in de groenzone, eigendom van de familie de Clerck, aan te kopen, maar de familie was enkel bereid te verkopen indien de stad zowel de gronden gelegen in groenzone, te verkavelen zone en woonzone zou aankopen. Bijkomende schattingen werden aangevraagd en verkregen op 07 augustus 2007 en 29 februari Er werd ook op zoek gegaan naar een partner om op de percelen gelegen in woonzone te bebouwen. Aanvankelijk was de cvba Zuid-West- Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij geïnteresseerd, maar haakte af. Thans heeft het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk interesse. De gronden kunnen ook eventueel verkocht worden aan een privéverkavelaar. Bovendien was er een oriënterend bodemonderzoek en een opmeting vereist voor het perceel Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nr. 174/F. Het opmetingsplan werd opgemaakt door de heer Luc Callens, landmeter - schatter, op 19 maart Het verslag van het oriënterend bodemonderzoek werd opgemaakt door bvba Diepsonderingen & advies H. Verbeke op 03 februari 2009 en OVAM heeft op 27 maart 2009, een bodemattest voor dit perceel afgeleverd. Hieruit blijkt dat, om financiële redenen, bij de herinrichting van het perceel, een grondverzet buiten het perceel zoveel als mogelijk vermeden moet worden. Ondertussen had de Vlaamse Overheid in een brief d.d. 04 januari 2008, de tegemoetkoming voor maatregelen in het kader van het grond- en pandenbeleid ten belope van 70% voor de groenzone langs de Heulebeek, ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan, bevestigd en kon er met de familie de Clerck een akkoord over de verkoopprijs bekomen worden die begrepen ligt binnen de grenzen van de verschillende schattingsverslagen. Dit akkoord werd bevestigd in een brief d.d. 12 januari In het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/02/2008, punt 26, werd er nogmaals beslist om de nodige budgetten te voorzien in de begroting 2008, via de eerstvolgende begrotingswijziging, voor de verwerving van de gronden langsheen de Heulebeek, ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan, onder artikel 930/711-60, voor een bedrag van , met een begrote toelage van 70%, zijnde (netto bedrag ten laste van de stad: ). Concreet betekent dit voor dit dossier het volgende: voor de gronden gelegen in de woonzone (3.520m²) en voor de gronden in de groenzone. Voor de laatste gronden gelegen in de groenzone, wordt hiervan 70% gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, zijnde De stad moet zelf nog opleggen voor de aankoop van deze gronden begrepen in de groenzone. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p18/177

19 De familie de Clerck zal, na het definitief worden van de akte aankoop, ook afstand doen van de beide lopende rechtsgedingen tegen de stad (Raad van State en Rechtbank van Eerste Aanleg.) Bovendien doet de familie ook uitdrukkelijk afstand van alle aanspraken en rechten die zij tegenover de stad zou kunnen laten gelden in verband met de gronden die het voorwerp zijn van deze overeenkomst en met de feiten die aan de verkoop zijn vooraf gegaan. De akte aankoop werd verleden, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, door het Aankoopcomité op 19 juni Conform artikel 43, 2, 12 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze aankoop van 2ha 46a 37ca grond jegens de familie de Clerck goed te keuren. Budget: Aankoopprijs: door de stad te betalen aan de familie de Clerck. Begrotingsartikel: 930/ Advies van Type Financiën Gunstig Bijlage Type Kadastrale gegevens Ministerieel besluit d.d. 01 februari + plan bestaande toestand + bestemmingsplan Beslissing CBS d.d. 6 juni 2006, punt 1.3. Schattingsverslagen d.d. 09/10/ /08/ /02/2008 Brief d.d. 04/01/2008 van de vlaamse overheid Beslissing CBS d.d. 19/02/2008, punt 26 Brief d.d. 12/01/2009 met akkoord familie de Clerck Opmetingsplan d.d. 19/03/2009 Akte d.d. 19/06/2009 Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen In te stemmen met de aankoop van 2ha 46a 37ca grond gelegen langsheen de Heulebeek, ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan te Kortrijk - Heule, om reden van openbaar nut, jegens de familie de Clerck in het kader van de realisatie van het B.P.A. nr. 88 "Stijn Streuvelslaan - oost" en dit conform de voorwaarden opgenomen in de akte verleden, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p19/177

20 toezichthoudende overheid, op 19 juni 2009, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt: "AANKOOP. De verkopende partij verkoopt tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de kopende partij die aanvaardt: I. - AANDUIDING VAN HET GOED GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING. STAD KORTRIJK - 8 ste afdeling (voorheen Heule) 1) Één are vijfenvijftig centiare (1 a 55 ca) grond, gelegen Voorzienigheidstraat, gekadastreerd sectie C nummer 325 E 3. 2) vierenvijftig are tweeëntachtig centiare (54 a 82 ca) grond, gelegen Zeger van Heulestraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd sectie C nummer 174 F., zijnde de kadastrale oppervlakte van zesenzestig are tweeënveertig centiare (66 a 42 ca) onder aftrek van elf are zestig centiare (11 a 60 ca) zoals afgebeeld op het opmetingsplan van landmeter Luc Callens te Kortrijk van negentien maart tweeduizend en negen, plannummer BF.K ) Veertig are negentig centiare (40 a 90 ca) weiland, gelegen Harelbekestraat, gekadastreerd sectie C nummer 280 C. 4) Negenenzeventig are negenentachtig centiare (79 a 89 ca) bos, gelegen Leieaarde, gekadastreerd sectie C nummer 324 N. 5) Negentien are (19 a) weiland, gelegen Leieaarde, gekadastreerd sectie C nummer 281 A. 6) Vierentwintig are twintig centiare (24 a 20 ca) bouwland, gelegen Harelbekestraat, gekadastreerd sectie C nummer 280 F. 7) Dertien are éénenzestig centiare (13 a 61 ca) tuin, gelegen Stijn Streuvelslaan, gekadastreerd sectie C nummer 274 C. 8) Twaalf are veertig centiare (12 a 40 ca) bouwland, gelegen Harelbekestraat, gekadastreerd sectie C nummer 280 E. Hierna genoemd " het goed" EIGENDOMSTITEL. Het goed behoorde oorspronkelijk toe aan de heren de Clerck Bruno en Dominique, ieder voor de helft in volle eigendom om het verkregen te hebben: maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p20/177

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Openbare notulen Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen;

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie