Arrondissement Kortrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Lieven Lybeer, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Waarnemend Burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Verontschuldigd: C. Depuydt, schepen G. Vanhoutte, raadslid Beslissingen in verband met de agenda : Schepen S. Bral en de raadsleden S. De Clerck, V. Van Quickenborne, C. Decaluwe, E. Van Damme en E. Flo zijn afwezig A. Overeenkomstig de artikels 22 en 29 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: 37 Voorstel van resolutie van raadslid M. Seynaeve betreffende een stipte betaling van facturen door de stad Kortrijk. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p1/177

2 38 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende 'het tweedaags viersterrenseminarie van het schepencollege in Knokke'. 39 Vraag van raadslid P. De Coene naar de beslissingen en conclusies van het college op het conclaaf van Knokke. 40 Vraag van raadslid B. Caron in verband met de restauratie van de Broeltorens. 41 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende 'het wijzigen van de stadsvisie aangaande een aantal projecten'. B. Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de punten 38, 39 en 41 samen te behandelen. C. De voorzitter doet volgende mededelingen: Volgende activiteiten staan gepland: - 15 juli om uur: buurtvergadering doortrekkersterrein - 21 juli om uur op stadhuis: verzamelen voor Te Deum. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 09 juni De notulen van de zitting van 09 juni 2009 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Aankoop van een reanimatiepop voor de dienst 100 van de stedelijke brandweer. Voorwaarden en wijze van gunnen. 2 Noordstar Heule, Steenstraat 130, Heule: de aankoop van een gesloten container. Voorwaarden en wijze van gunnen. 3 Sportcentrum Ter Biezen, Heulsestraat 82, Bissegem: leveren en plaatsen van terreinverlichting. Voorwaarden en wijze van gunnen. 4 Huurovereenkomst voor grond gelegen nabij Heulebeek voor de uitoefening van sportactiviteiten. Instemmen. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p2/177

3 5 Verlenging huurovereenkomst voor een terrein langsheen de Heulebeek. Instemmen. 6 Aankoop van 2ha 46a 37ca grond gelegen Stijn Streuvelslaan te Kortrijk-Heule in het kader van de realisatie van het B.P.A. nr. 88 "Stijn Streuvelslaan - oost." Instemmen. 7 Wederoverdracht van eerder kosteloos afgestane grond gelegen Mandenmakersstraat te Kortrijk-Bellegem. Instemmen. 8 Klok van de kapel van Bellegem. Gebruiksovereenkomst. Goedkeuren. 9 Advies van de Gemeenteraad aan de Vlaamse Regering m.b.t. de statutenwijziging van het Stadsontwikkelingsbedrijf. Goedkeuren. 10 Afsprakennota met vzw Stedelijke Musea Kortrijk. Goedkeuren. 11 Funerair erfgoed Sint-Janskerkhof. Principiële goedkeuring. 12 Doortrekkersterrein - Reglementering. Uitgesteld 13 Stratentracé van de verkaveling MAR 125 (VK 1071) - verbinding Pestelstraat met Brandelweg. Goedkeuren. 14 Aanpassen reglement subsidie zonne-energie. Goedkeuren. 15 Vernieuwen van trottoirs. Voorwaarden en wijze van gunnen. 16 Herstellen van rijwegverhardingen met hun fundering. Voorwaarden en wijze van gunnen. 17 Ondergronds brengen van distributienetten in de Mgr. Callewaertstraat te Marke. Voorwaarden en wijze van gunnen. 18 Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in de K. Astridlaan te Bissegem. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p3/177

4 Voorwaarden en wijze van gunnen. 19 Wegen- en rioolwerken in de Koninklijkestraat te Kooigem. Voorwaarden en wijze van gunnen. 20 Opdracht veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking voor diverse infrastructuurwerken op het grondgebied Kortrijk (2009). Voorwaarden en wijze van gunnen. 21 Bestrijden van wateroverlast in de omgeving Steenbakkersstraat te Kortrijk - uitbreiding bestaande studieopdracht MII 968c. Voorwaarden en wijze van gunnen. 22 Herinrichting van het kruispunt Doornikserijksweg (N50) met de Bellegemsestraat en de Kreupelstraat (kruispunt De Katte). Goedkeuren. 23 Rioleringswerken Doornikserijksweg: 1. samenwerkingsovereenkomst met NV Aquafin en het Vlaamse Gewest 2. voorwaarden en wijze van gunnen studieopdracht 3. gunning studieopdracht 4. voorwaarden en wijze van gunnen uitvoering rioleringswerken. 24 Fietsdossier Kongoweg - betaling vrijmaken doodspoor. 25 Duurzaamheidscharters met scholen. Goedkeuren. 26 Invoeren eenrichtingsverkeer in een aantal gemeentewegen - aanvullend reglement. Vaststellen. 27 Aanpassing meerjarenplan brandweer Diversiteitsplan Goedkeuren. 29 vzw Jongerenatelier versnelde uitbetaling toelage opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. 30 Betaalbaarstelling investeringstoelage Opvoedingswinkel. Goedkeuren. 31 Samenwerkingsovereenkomst met Zwevegem en Leiedal tot kostendeling van internet en koppeling van IT-netwerken. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p4/177

5 Principiële goedkeuring. 32 Gemeentelijk gesubsidieerd officieel onderwijs. Aanvulling arbeidsreglement. 33 Gemeentelijke Basisschool - Oprichting OCSG en werkingsreglement. Kennisname. 34 Project "kortingen op schoolfacturen" - secundair onderwijs. Goedkeuren. 35 Project "Tegemoetkoming intern busvervoer" - secundair onderwijs. Reglement. Goedkeuren. 36 Verlenging contingenten gemeenschapswachten binnen veiligheids- en preventieplan. Goedkeuren termijnsverlenging. 37 Voorstel van resolutie van raadsleden M. Seynaeve en W. Depauw betreffende een stipte betaling van facturen door de stad Kortrijk. 38 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende 'het tweedaags viersterrenseminarie van het schepencollege in Knokke'. 39 Vraag van raadslid P. De Coene naar de beslissingen en conclusies van het college op het conclaaf van Knokke. 40 Vraag van raadslid B. Caron in verband met de restauratie van de Broeltorens. 41 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende 'het wijzigen van de stadsvisie aangaande een aantal projecten'. Mondelinge vraagstelling B1 Benoeming van vier brandweermannen op proef (beroepsbrandweer). B2 Bevordering tot luitenant (vrijwillige brandweer). maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p5/177

6 1 Aankoop van een reanimatiepop voor de dienst 100 van de stedelijke brandweer. Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De Stad wenst over te gaan tot de aankoop van een nieuwe reanimatiepop ten behoeve van de brandweer. De reanimatiepop die wordt voorgesteld heeft naast de gewone eigenschappen van alle reanimatiepoppen zoals anatomisch correcte weergave van torso en hoofd, natuurgetrouwe weergave van hoofdkanteling, effectieve borstbeweging bij beademing en de weerstand van de ribbenkast die de natuurlijke weerstand van een ribbenkast benadert bij manuele hartmassage nog onder andere volgende bijkomende eigenschappen: - intubatie met larynxmasker en combitube is mogelijk - pulsaties zijn waarneembaar - hartritme is instelbaar - aanpasbare bloeddrukniveau's - longgeluiden in rust zijn mogelijk - een arm met IV-toegang - pupillen zijn controleerbaar - mogelijkheid tot defibrilleren (automatisch of manueel) - programmeerbaar ECG-monitoring. Tal van deze factoren zijn meetbaar en de evolutie van deze meetbare factoren wordt in een geheugen opgeslagen en de evolutie kan worden weergegeven en uitgeprint. De aankoop kan geraamd worden op 9.338,85 EUR + BTW 21% = ,00 EUR. Conform artikel 43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. Verder wordt er ook toepassing gemaakt van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 17 2, 1 (a). maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p6/177

7 Budget: begroting 2009 B.U. art. 351/ raming: 9.358,85 Eur + BTW 21% = ,00 Eur Advies van Type Financiën Gunstig Bijlage Type Bestek Aankoop van een reanimatiepop Best 0905 Lijst aan te schrijven leveranciers Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen In verband met de aankoop van een reanimatiepop ten behoeve van de stedelijke brandweer, 1. De voorwaarden vast te stellen conform het bestek 0904 van de directie facility. 2. Als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te bepalen in toepassing van het artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 2 Noordstar Heule, Steenstraat 130, Heule: de aankoop van een gesloten container. Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Op het bilateraal overleg tussen de directies facility en sport, werd een lijst van prioriteiten betreffende de investering in werken voor openluchtinfrastructuur in 2009 opgemaakt. Hierbij kwam de vraag voor de aankoop van een gesloten container ten behoeve van Noordstar Heule. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p7/177

8 Deze container zal geplaatst worden naast de bestaande container, die reeds door de sportclub zelf werd geplaatst. De nieuwe container zal gebruikt worden als bergruimte. Voor het plaatsen van de container zal door de directie facility een stedebouwkundige vergunning worden aangevraagd. Het ontwerp 2009/031-RC, opgemaakt op 17 juni 2009 door de directie facility, omvat: - voorbereidende werken; - leveren van de container; - plaatsen van de container. De totale kostprijs van het leveren en plaatsen van de gesloten container wordt geraamd op 5.000,00 euro (excl. 21% btw), zijnde 6.050,00 euro (incl. 21% btw). Als wijze van gunnen wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. Conform artikel 43 van het gemeentedecreet behoort het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Budget: artikel 764/ B.U. begroting ,00 (incl. 21% btw) Advies van Financiën Bijlage bestek raming Type Gunstig met Voorwaarden Type Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Voor de aankoop van een gesloten container ten behoeve van Noordstar Heule, Steenstraat 130 te Heule: 1. De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het ontwerp 2009/031-RC, opgemaakt op 17 juni 2009 door de directie facility; maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p8/177

9 2. Als wijze van gunnen te kiezen voor onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 3 Sportcentrum Ter Biezen, Heulsestraat 82, Bissegem: leveren en plaatsen van terreinverlichting. Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Op het bilateraal overleg tussen de directies facility en sport, werd een lijst van prioriteiten betreffende de investering in werken voor openluchtinfrastructuur in 2009 besproken. Hierin is een vraag voor het plaatsen van een terreinverlichting voor het nieuwe voetbalterrein in het sportcentrum Ter Biezen. Het ontwerp 2009/030-SL, opgemaakt op 16 juni 2009 door de directie facility, omvat het leveren en plaatsen van terreinverlichting op het sportcentrum Ter Biezen te Bissegem waarbij de norm van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (K.B.V.B.), met een gemiddelde van 80 lux om officiële competitiewedstrijden toe te staan, werd genomen. Het plaatsen van deze bijkomende terreinverlichting zal een extra belasting zijn op de huidige elektriciteitsaansluiting. Deze is ontoereikend en dient bijgevolg verzwaard te worden met bijhorende vernieuwing van de elektriciteitskast en zekeringen. Daarom zal het ontwerp 2009/030-SL bestaan uit 3 loten, waarbij - lot 1: het leveren, plaatsen en indienststelling van de nieuwe terreinverlichting - lot 2: vernieuwing van de elektriciteitskast en zekeringen - lot 3: verzwaring van de elektriciteitsaansluiting. raming (incl. 21% btw) lot 1: leveren, plaatsen en indienststelling van de nieuwe terreinverlichting ,50 maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p9/177

10 lot 2: vernieuwing van de elektriciteitskast en zekeringen lot 3: verzwaring van de elektriciteitsaansluiting , ,09 TOTAAL ,59 De totale kostprijs voor het leveren en plaatsen van terreinverlichting op het sportcentrum Ter Biezen wordt geraamd op ,59 (21% BTW incl.). Voor lot 1 en 2 wordt als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. Voor lot 3 wordt als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (f) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. De verantwoording voor te kiezen voor artikel (f) bij lot 3 is dat de elektriciteitverzwaring alleen maar kan uitgevoerd worden door EANDIS. Offerte van Eandis is beschikbaar in bijlage. Conform artikel 43 van het gemeentedecreet behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. Budget: BU 2009 artikel 764/ ,59 (21% BTW incl.) Advies van Financiën Bijlage bestek raming aansluiting elektriciteit Type Gunstig Type Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Voor het leveren en plaatsen van terreinverlichting op het sportcentrum Ter Biezen: 1. De voorwaarden vast te stellen conform het ontwerp nr. 2009/030-SL, opgemaakt op 16 juni 2008 door de directie facility. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p10/177

11 2. Voor lot 1 (het leveren, plaatsen en indienststelling van de nieuwe terreinverlichtingen) en lot 2 (vernieuwing van de elektriciteitskast en zekeringen) als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 3. Voor lot 3 (verzwaring van de elektriciteitsaansluiting) als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (f) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 4 Huurovereenkomst voor grond gelegen nabij Heulebeek voor de uitoefening van sportactiviteiten. Instemmen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Sedert 1985 huurt de stad Kortrijk, een perceel grond gelegen te Heule, palend aan de Heulebeek en het Lagaeplein, bestemd voor de uitoefening van sportactiviteiten (schietstand): -beslissing gemeenteraad d.d. 14 juni 1985, punt 36; huurovereenkomst jegens mevrouw G. Esquenet - weduwe A. Holvoet d.d. 20 juni 1985 van 01/09/1985 tot en met 31/08/1988; -beslissing gemeenteraad d.d. 11 maart 1988, punt 30; huurovereenkomst jegens mevrouw G. Esquenet - weduwe A. Holvoet d.d. 03 mei 1988 van 01/09/1988 tot en met 31/08/1991; -beslissing gemeenteraad d.d. 13 september 1991, punt 3.8.; huurovereenkomst jegens mevrouw G. Esquenet - weduwe A. Holvoet d.d. 29 oktober 1991 van 01/09/1991 tot en met 31/08/1994; -beslissing gemeenteraad d.d. 10 juni 1994, punt 3.14.; huurovereenkomst jegens de onverdeelde erven Holvoet zonder datum van 01/09/1994 tot en met 31/08/1997; -beslissing gemeenteraad d.d. 14 mei 1997, punt 4.3.; aanhangsel bij huurovereenkomst jegens de overdeelde erven Holvoet d.d. 26 mei 1997 van 01/09/1997 tot en met 31/08/2000; maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p11/177

12 -beslissing gemeenteraad d.d. 10 maart 2000, punt 4.2.; tweede aanhangsel bij huurovereenkomst jegens de overdeelde erven Holvoet d.d. 6 maart 2000 van 01/09/2000 tot en met 31/08/2003; -beslissing gemeenteraad d.d. 16 juni 2003, punt 1.4; derde aanhangsel bij huurovereenkomst jegens de overdeelde erven Holvoet d.d. 25 juli 2003 van 01/09/2003 tot en met 31/08/2006; -beslissing gemeenteraad d.d. 13 maart 2006, punt 1.8.; vierde aanhangsel bij huurovereenkomst jegens de overdeelde erven Holvoet d.d. 17/02/2006 en 10 mei 2006 van 01/09/2006 tot en met 31/08/2009. Deze laatste overeenkomst komt ten einde op 31 augustus In een interne nota d.d. 15 oktober 2008 adviseert de directie Sport om deze overeenkomst te verlengen. Ondertussen is de grondeigenaar de vzw Oranjehuis geworden en deze kan akkoord gaan om deze huurovereenkomst te verlengen voor onbepaalde duur, mits de betaling van een jaarlijks te indexeren huurprijs van 300. Conform artikel 43, 2, 12 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit ontwerp van huurovereenkomst goed te keuren. Budget: Uitgave: De stad zal een jaarlijkse huurprijs van 300 betalen gekoppeld aan de index. Begrotingsartikel: 76410/ Advies van Type Financiën Gunstig Financiën Ongunstig Bijlage Type Kadastrale gegevens Beslissing gemeenteraad d.d. 14/06/1985, punt 36 + huurovereenkomst d.d. 20/06/1985 Beslissing gemeenteraad d.d. 11/03/1988, punt 30 + huurovereenkomst d.d. 03/05/1988 Beslissing gemeenteraad d.d. 13/09/1991, punt huurovereenkomst d.d. 29/10/1991 Beslissing gemeenteraad d.d. 10/06/1994, punt huurovereenkomst zonder datum Beslissing gemeenteraad d.d. 14/05/1997, punt huurovereenkomst d.d. 26/05/1997 Beslissing gemeenteraad d.d. 10/03/2000, punt huurovereenkomst d.d. 06/03/2000 Beslissing gemeenteraad d.d. 16/06/2003, punt huurovereenkomst d.d. 25/07/2003 maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p12/177

13 Beslissing gemeenteraad d.d. 13/03/2006, punt huurovereenkomst d.d. 10/05/2006 en 17/02/2006 Interne nota d.d. 15/10/2008 met advies van de directie Sport Ontwerp van huurovereenkomst milieuvergunning schuttersclub Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen In te stemmen met de inhuurneming, om reden van openbaar nut, jegens vzw Oranjehuis van een perceel grond gelegen nabij de Heulebeek en palend aan het Lagaeplein voor de uitoefening van sportactiviteiten en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt: "Preambule Sedert 1995 huurt de stad grond, eigendom van de erven Holvoet, palend aan de Heulebeek en het Lagaeplein om er openbare sportactiviteiten uit te oefenen. Door de gemeenteraad werd in zitting d.d. 13 maart 2006, punt 1.8., ingestemd met het vierde aanhangsel bij de huurovereenkomst goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 10 juni 1994, betreffende weidegrond, gelegen te Kortrijk-Heule, palende zuid aan de Heulebeek en Lagaeplein en gemeentelijk sportcomplex. Deze huurovereenkomst loopt ten einde op 31 augutus Ondertussen is de eigenaar van het perceel vzw Oranjehuis geworden. Deze nieuwe eigenaar is bereid gevonden om de bestaande huurovereenkomst verder te zetten. Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst. De V.Z.W. ORANJEHUIS geeft in huur aan de stad Kortrijk, die aanvaardt, een deel van het perceel grond kadastraal gekend Kortrijk, 8 ste afdeling, sectie A, nr. 538/B, zoals aangeduid op het aan de overeenkomst vastgehechte plan. Artikel 2 - Bestemming. Het in artikel 1 beschreven terrein wordt door de huurder gehuurd om er openbare sportactiviteiten uit te oefenen. Deze bestemming van het goed mag niet worden gewijzigd dan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Artikel 3 - Duur. De huur wordt aangegaan voor onbepaalde duur, ingaande op 1 september maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p13/177

14 Zowel de huurder als de verhuurder kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, mits een vooropzeg van zes maanden aan de andere partij per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot te betekenen. Artikel 4 - Huurprijs. De jaarlijkse door de huurder te betalen huurprijs bedraagt 300, betaalbaar op 1 september op rekening nr van de verhuurder. De basishuurprijs volgt de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen en wordt ieder jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst aangepast volgens de formule: Nieuwe huurprijs = basishuurprijs x nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het 'indexcijfer van de consumptieprijzen, daartoe berekend en benoemd' van de maand voorafgaand aan de maand van ondertekening van deze overeenkomst. Het nieuwe indexcijfer is het 'indexcijfer van de consumptieprijzen' van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Artikel 5 - Onderverhuring en overdracht van huur. Het is de huurder verboden het gehuurde goed, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk in onderhuur te geven, of de huur, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk over te dragen. Enkel met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder kan van dit verbod worden afgeweken. Artikel 6 - Onderhoud. De huurder zal de gehuurde goederen behoorlijk onderhouden. De huurder neemt uitdrukkelijk de last op zich om in te staan voor een degelijke afsluiting van het terrein. Artikel 7 - Verzekering. De huurder verbindt er zich toe om tijdens de huurperiode, de nodige verzekeringen af te sluiten en op verzoek van de verhuurder de polis en de laatste premiekwijting over te leggen. Artikel 8 - Nieuwbouw en verbouwingswerken. Het is de huurder toegestaan op het gehuurde goed gebouwen in het kader van de openbare sportactiviteiten op te richten en/of te verbouwen. Bij het einde van de huur dienen deze op kosten van de huurder verwijderd te worden. De materialen, voortkomende van de afbraak blijven eigendom van de huurder en zullen door zijn toedoen en op zijn kosten van de terreinen weggevoerd worden zonder dat hij uit dien hoofde enige welkdanige vergoeding of schadeloosstelling zal kunnen eisen. De verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor, bij het einde van de huur, de bestaande gebouwen over te nemen aan schattingsprijs, vast te stellen door de Ontvanger der Registratie van het betrokken gebied of door het Aankoopcomité te Kortrijk. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p14/177

15 Artikel 9 - Belastingen en taksen. Alle welkdanige belastingen en taksen die het onroerend goed bezwaren en opgelegd worden door ieder welkdanig Bestuur zullen ten laste vallen van de huurder. Artikel 10 - Registratie en overschrijving. De huurder zal instaan voor de tijdige registratie van onderhavige huurovereenkomst en hij zal, met uitsluiting van de verhuurders, de verschuldigderegistratierechten betalen alsook de eventuele boete wanneer niet tijdig geregistreerd wordt. In dit verband verklaren partijen dat de huur geschiedt om reden van openbaar nut en meer bepaald om het gehuurde terrein te gebruiken als terrein om er sportactiviteiten uit te oefenen. De huurder verzoekt derhalve om de kosteloze registratie bij toepassing van artikel 161,2 van het Wetboek Registratierechten. Rekening houdend met de duur van onderhavige overeenkomst, zal deze overeenkomst, met het oog op de overschrijving ervan op het bevoegd hypotheekkantoor, het voorwerp uitmaken van een authentieke akte dewelke binnen de vier maanden na ondertekening door de huurder zal verleden worden door het Comité tot Aankoop van de Federale Overheidsdienst Financiën." 5 Verlenging huurovereenkomst voor een terrein langsheen de Heulebeek. Instemmen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 13 oktober 2000, punt 4.5., beslist in te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst van overeenkomst, houdende inhuurneming, jegens het OCMW van Kortrijk, van een perceel grond, met een oppervlakte van 01ha 46a 86ca, gelegen te Kortrijk, langsheen de Heulebeek. De huurovereenkomst werd ondertekend op 8 november Artikel 3 van de huurovereenkomst voorziet dat de huur wordt aangegaan voor negen opeenvolgende jaren, ingaande op 1 november Na het verstrijken van deze duur houdt de overeenkomst van rechtswege op enig gevolg te hebben, tenzij de huurder (de stad) ervoor opteert om de huur onder dezelfde voorwaarden verder te zetten voor een nieuwe periode van 9 achtereenvolgende jaren, welke alsdan een aanvang nemen op 1 november De maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p15/177

16 huurder zal deze gewilde huurverlenging ter kennis brengen van de verhuurder bij middel van aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot en dit voor 1 november Met een interne nota d.d. 7 november 2008 liet de directie Leefmilieu weten dat de huurovereenkomst kwam te vervallen en vroegen zij om de bestaande huurovereenkomst te verlengen zoals voorzien in artikel 3. Aangezien het hiervoor te laat was, werd aan het OCMW gevraagd of zij konden instemmen met een verlenging van de huurovereenkomst en dit onder dezelfde voorwaarden zoals voorzien in de initiële huurovereenkomst. Het OCMW heeft in zitting van de OCMW-raad d.d. 30 april 2009, punt 21, ingestemd met de verlenging van de huurovereenkomst en dit voor een duur van 27 jaar. Conform artikel 43, 2, 12 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om in te stemmen met deze verlenging van huur voor m² volgens kadaster en m² volgens opmeting- grond gelegen aan de Heulebeek. Budget: Jaarlijkse huurprijs van 1 te betalen door de stad. Begrotingsartikel 766/ Advies van Type Financiën Gunstig Bijlage Type Kadastrale gegevens Beslissing gemeenteraad d.d. 13 oktober 2000, punt 4.5. Huurovereenkomst d.d. 8 november 2000 Nota directie Leefmilieu d.d. 7 november 2008 Ontwerp van huurhernieuwing Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen In te stemmen met de verlenging van huur, om reden van openbaar nut, jegens het OCMW voor een perceel grond gelegen langsheen de Heulebeek te Kortrijk en dit conform de bepalingen opgenomen in het ontwerp van overeenkomst opgemaakt door de directie Communicatie en Recht, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt: "zijn overeengekomen dat de huur gesloten op acht november tweeduizend (huurperiode: één november tweeduizend - éénendertig oktober tweeduizend en negen), voor 1ha 46a 86ca (volgens meting d.d. 15/03/1990 door landmeter-schatter W. Vervaeke) en 1ha 49a maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p16/177

17 91ca (volgens kadaster) grond gelegen in Iepersestraat te Kortrijk, langsheen de Heulebeek, kadastraal gekend Kortrijk, 2 de afdeling, sectie A, nrs. 186/E en 961/05, hernieuwd wordt voor de duur van zevenentwintig (27) jaar, te rekenen vanaf één november tweeduizend en negen tot en met ééendertig oktober tweeduizend en zesendertig. Partijen komen daarbij overeen dat de bestaande huurvoorwaarden van de huurovereenkomst d.d. 8 november 2000 ongewijzigd blijven. Rekening houdend met de duur van onderhavige overeenkomst, zal deze overeenkomst, met het oog op de overschrijving ervan op het bevoegd hypotheekkantoor, het voorwerp uitmaken van een authentieke akte dewelke binnen de vier maanden na ondertekening door de huurder zal verleden worden door het Comité tot Aankoop van de Federale Overheidsdienst Financiën." 6 Aankoop van 2ha 46a 37ca grond gelegen Stijn Streuvelslaan te Kortrijk-Heule in het kader van de realisatie van het B.P.A. nr. 88 "Stijn Streuvelslaan - oost." Instemmen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, en Ruimtelijke Ordening, de heer D. Van Mechelen, heeft met een ministerieel besluit d.d. 1 februari 2006, het bijzonder plan van aanleg nr. 88 "Stijn Streuvelslaan - oost" van de stad Kortrijk goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepen heeft in zitting van 6 juni 2006, punt 1.3., beslist: "1. Akte te nemen van het ministerieel besluit d.d. 1 februari 2006 houdende goedkeuring van het bijzonder plan van aanleg nr. 88 "Stijn Streuvelslaan-Oost." 2. Principieel akkoord te gaan met de aankoop van de gronden in de Stijn Streuvelslaan, bestemd als zone voor groen en zone voor groen en recreatie. Aan de directie Communicatie & Recht - Immobiliën opdracht te geven onderhandelingen op te starten teneinde deze gronden te verwerven. Het subsidiedossier te openen in het kader van het grond- en pandenbeleid maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p17/177

18 voor de bovenvermelde gronden. De nodige budgetten te voorzien in de begroting, via begrotingswijziging 2006." Het Aankoopcomité heeft een schattingsverslag opgemaakt met bepaling van de waarde van de verschillende gronden begrepen binnen het B.P.A. op 9 oktober De onderhandelingen met de familie de Clerck werden opgestart in samenwerking tussen de directies Stadsplanning en -Ontwikkeling en Communicatie & Recht. Aanvankelijk was het de bedoeling om enkel de gronden opgenomen in de groenzone, eigendom van de familie de Clerck, aan te kopen, maar de familie was enkel bereid te verkopen indien de stad zowel de gronden gelegen in groenzone, te verkavelen zone en woonzone zou aankopen. Bijkomende schattingen werden aangevraagd en verkregen op 07 augustus 2007 en 29 februari Er werd ook op zoek gegaan naar een partner om op de percelen gelegen in woonzone te bebouwen. Aanvankelijk was de cvba Zuid-West- Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij geïnteresseerd, maar haakte af. Thans heeft het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk interesse. De gronden kunnen ook eventueel verkocht worden aan een privéverkavelaar. Bovendien was er een oriënterend bodemonderzoek en een opmeting vereist voor het perceel Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nr. 174/F. Het opmetingsplan werd opgemaakt door de heer Luc Callens, landmeter - schatter, op 19 maart Het verslag van het oriënterend bodemonderzoek werd opgemaakt door bvba Diepsonderingen & advies H. Verbeke op 03 februari 2009 en OVAM heeft op 27 maart 2009, een bodemattest voor dit perceel afgeleverd. Hieruit blijkt dat, om financiële redenen, bij de herinrichting van het perceel, een grondverzet buiten het perceel zoveel als mogelijk vermeden moet worden. Ondertussen had de Vlaamse Overheid in een brief d.d. 04 januari 2008, de tegemoetkoming voor maatregelen in het kader van het grond- en pandenbeleid ten belope van 70% voor de groenzone langs de Heulebeek, ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan, bevestigd en kon er met de familie de Clerck een akkoord over de verkoopprijs bekomen worden die begrepen ligt binnen de grenzen van de verschillende schattingsverslagen. Dit akkoord werd bevestigd in een brief d.d. 12 januari In het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/02/2008, punt 26, werd er nogmaals beslist om de nodige budgetten te voorzien in de begroting 2008, via de eerstvolgende begrotingswijziging, voor de verwerving van de gronden langsheen de Heulebeek, ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan, onder artikel 930/711-60, voor een bedrag van , met een begrote toelage van 70%, zijnde (netto bedrag ten laste van de stad: ). Concreet betekent dit voor dit dossier het volgende: voor de gronden gelegen in de woonzone (3.520m²) en voor de gronden in de groenzone. Voor de laatste gronden gelegen in de groenzone, wordt hiervan 70% gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, zijnde De stad moet zelf nog opleggen voor de aankoop van deze gronden begrepen in de groenzone. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p18/177

19 De familie de Clerck zal, na het definitief worden van de akte aankoop, ook afstand doen van de beide lopende rechtsgedingen tegen de stad (Raad van State en Rechtbank van Eerste Aanleg.) Bovendien doet de familie ook uitdrukkelijk afstand van alle aanspraken en rechten die zij tegenover de stad zou kunnen laten gelden in verband met de gronden die het voorwerp zijn van deze overeenkomst en met de feiten die aan de verkoop zijn vooraf gegaan. De akte aankoop werd verleden, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, door het Aankoopcomité op 19 juni Conform artikel 43, 2, 12 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze aankoop van 2ha 46a 37ca grond jegens de familie de Clerck goed te keuren. Budget: Aankoopprijs: door de stad te betalen aan de familie de Clerck. Begrotingsartikel: 930/ Advies van Type Financiën Gunstig Bijlage Type Kadastrale gegevens Ministerieel besluit d.d. 01 februari + plan bestaande toestand + bestemmingsplan Beslissing CBS d.d. 6 juni 2006, punt 1.3. Schattingsverslagen d.d. 09/10/ /08/ /02/2008 Brief d.d. 04/01/2008 van de vlaamse overheid Beslissing CBS d.d. 19/02/2008, punt 26 Brief d.d. 12/01/2009 met akkoord familie de Clerck Opmetingsplan d.d. 19/03/2009 Akte d.d. 19/06/2009 Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen In te stemmen met de aankoop van 2ha 46a 37ca grond gelegen langsheen de Heulebeek, ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan te Kortrijk - Heule, om reden van openbaar nut, jegens de familie de Clerck in het kader van de realisatie van het B.P.A. nr. 88 "Stijn Streuvelslaan - oost" en dit conform de voorwaarden opgenomen in de akte verleden, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p19/177

20 toezichthoudende overheid, op 19 juni 2009, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt: "AANKOOP. De verkopende partij verkoopt tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de kopende partij die aanvaardt: I. - AANDUIDING VAN HET GOED GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING. STAD KORTRIJK - 8 ste afdeling (voorheen Heule) 1) Één are vijfenvijftig centiare (1 a 55 ca) grond, gelegen Voorzienigheidstraat, gekadastreerd sectie C nummer 325 E 3. 2) vierenvijftig are tweeëntachtig centiare (54 a 82 ca) grond, gelegen Zeger van Heulestraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd sectie C nummer 174 F., zijnde de kadastrale oppervlakte van zesenzestig are tweeënveertig centiare (66 a 42 ca) onder aftrek van elf are zestig centiare (11 a 60 ca) zoals afgebeeld op het opmetingsplan van landmeter Luc Callens te Kortrijk van negentien maart tweeduizend en negen, plannummer BF.K ) Veertig are negentig centiare (40 a 90 ca) weiland, gelegen Harelbekestraat, gekadastreerd sectie C nummer 280 C. 4) Negenenzeventig are negenentachtig centiare (79 a 89 ca) bos, gelegen Leieaarde, gekadastreerd sectie C nummer 324 N. 5) Negentien are (19 a) weiland, gelegen Leieaarde, gekadastreerd sectie C nummer 281 A. 6) Vierentwintig are twintig centiare (24 a 20 ca) bouwland, gelegen Harelbekestraat, gekadastreerd sectie C nummer 280 F. 7) Dertien are éénenzestig centiare (13 a 61 ca) tuin, gelegen Stijn Streuvelslaan, gekadastreerd sectie C nummer 274 C. 8) Twaalf are veertig centiare (12 a 40 ca) bouwland, gelegen Harelbekestraat, gekadastreerd sectie C nummer 280 E. Hierna genoemd " het goed" EIGENDOMSTITEL. Het goed behoorde oorspronkelijk toe aan de heren de Clerck Bruno en Dominique, ieder voor de helft in volle eigendom om het verkregen te hebben: maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p20/177

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 13/07/2009

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 13/07/2009 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 13/07/2009 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aankoop van een reanimatiepop voor de dienst 100 van de stedelijke brandweer. Voorwaarden en wijze van gunnen. Commissie 1 Noordstar

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest Model I Aanvraag van een stedenbouwkundig attest GEMEENTE.. In te vullen door de behandelende gemeente dossiernummer datum van ontvangst Persoonlijke gegevens 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND N.V. IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ Joost DANNEELS BTW BE 0418.125.230 RPR Brugge Sint-Baafskerkstraat 1 8200 BRUGGE Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 www.danneels.be immobrugge@danneels.be Tussen de ondergetekenden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Hierna genoemd de verkopers, hoofdelijk en ondeelbaar verbonden indien het om meerdere personen gaat.

Hierna genoemd de verkopers, hoofdelijk en ondeelbaar verbonden indien het om meerdere personen gaat. VERKOOPOVEREENKOMST HUIS GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 1....... Tel:.. Gebeurlijk B.T.W.-nummer:. Identiteiten in bijlage Hierna genoemd de verkopers, hoofdelijk en ondeelbaar

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/01/2011

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/01/2011 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/01/2011 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid. Commissie 1 Onderzoek geloofsbrieven opvolgers OCMW-raadsleden. Commissie 1 Aankoop

Nadere informatie

De zitting wordt geopend om 18.30 u. in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad.

De zitting wordt geopend om 18.30 u. in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad. Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk PROCES-VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 08 SEPTEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18.30 u. in

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN.

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. Hierbij wordt het kohier van lasten, bedingen en voorwaarden vastgelegd volgens hetwelk bij wijze van schriftelijke biedingen zal worden overgegaan

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 MAART 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6)

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6) Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 JANUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MEI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MEI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 NOVEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014

REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014 STADSBESTUUR BLANKENBERGE HJ/VK TOELAGE VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014 Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen te blijven stimuleren om een eigen woning te verwerven,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN DINSDAG 09 JUNI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2:

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2: OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Vierstromenland te Surhuisterveen Boskbei 6 en 10, Feanbei 2, 14, 28, en 34, Koarstmoas 1 tot

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

RECREAD. De (ont)roerende lijdensweg van de stacaravan. (22/11/11) Cies Gysen Advocaat-vennoot

RECREAD. De (ont)roerende lijdensweg van de stacaravan. (22/11/11) Cies Gysen Advocaat-vennoot RECREAD. De (ont)roerende lijdensweg van de stacaravan. (22/11/11) Cies Gysen Advocaat-vennoot 1 I. BTW-regime verhuur stacaravan Plaats om te kamperen ter beschikking stellen (18 1 10 ) 6 % Verhuur onroerende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 1 V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4790 Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 FEBRUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-66-03 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR. INBURGERING. WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-66-03 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR. INBURGERING. WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING \ ~\~ \\ Vlaa~se '~'t: \ Regering \ Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis. 5. van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 JUNI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 01094 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: Blad 1 van 5 AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend vijftien. Zijn voor mij, Bram Peene, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Johan Sauwens, Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Koen Van den Heuvel en Jan Roegiers, mevrouw Lies

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

(Regeling formulieren Leegstandwet)

(Regeling formulieren Leegstandwet) VROM Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, van 3 mei 2005, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2005052804, houdende vaststelling van de modellen,

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Stedelijke nieuwbouwpremie

Stedelijke nieuwbouwpremie Stedelijke nieuwbouwpremie STED/NIEUW/7/01/2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Hierna genoemd "De VERKOPER"

Hierna genoemd De VERKOPER K O O P O V E R E E N K O M S T Tussen de ondergetekenden : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BARCADERE, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge/Zeebrugge, Tijdokstraat 12-14, ingeschreven

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

Bouwmisdrijven. Toelichting VLN Oost-Vlaanderen 27 februari 2014. Afdeling Bouw- en woontoezicht Stad Gent

Bouwmisdrijven. Toelichting VLN Oost-Vlaanderen 27 februari 2014. Afdeling Bouw- en woontoezicht Stad Gent Bouwmisdrijven Toelichting VLN Oost-Vlaanderen 27 februari 2014 Klaartje Verbeke Afdeling Bouw- en woontoezicht Stad Gent 1 Inhoud Wat is een bouwmisdrijf? Vergunningsplicht Informatieplichten Extra voorschriften

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

Modelakte voor de verkoop van sociale koopwoningen (type 29 september 2006) SHM verkoopster woonhuis/appartement - verkoop met BTW ( nieuwe woning )

Modelakte voor de verkoop van sociale koopwoningen (type 29 september 2006) SHM verkoopster woonhuis/appartement - verkoop met BTW ( nieuwe woning ) VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Koloniënstraat nr. 40-1000 BRUSSEL Modelakte voor de verkoop van sociale koopwoningen (type 29 september 2006) SHM verkoopster woonhuis/appartement - verkoop

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 03059 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend zestien zijn voor mij, Bram PEENE, Vlaamse commissaris bij de

Nadere informatie