Mei Mr. H.A. Stein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mei 2013. Mr. H.A. Stein"

Transcriptie

1 Mei 2013 Mr. H.A. Stein mr. H.A. Stein, Breda, 2013 NUR 822 c:\users\toon\documents\publicaties\beslag-rapport(pub).rtf - 4 november 2013

2 -- 2 -

3 I. Individualisering verhaalsobject Blokkeren beschikkingsmacht Voorwaarde voor uitdeling Aankondiging verhaalszoeker II. III. IV. Gemeenschap Periodieke uitkering Verkapt loon V. VI. Cumulatief beslag op vorderingen

4 Algemeen Rangregeling Voorrecht Preferentielijst Beslag en executierecht

5 I. Algemeen 1. Doel en grondslag van beslag Executie Indirect Direct Lijfsdwang Dwangsom Reëel Verhaal Geven Doen Rechtshandeling Paraat Beslag Afgifte Levering Zowel verhaalsbeslag door de schuldeiser als executie door de pand- of hypotheekhouder hebben hetzelfde doel: de tegeldemaking van een vermogensbestanddeel van de schuldenaar om uit de opbrengst ervan de schuldeiser te voldoen. In het huidig recht (sinds januari 1992) is die tegeldemaking bij verhaalsbeslag en executie op analoge wijze geregeld. In het huidig recht dienen te worden onderscheiden: - beslag tot verhaal; - beslag tot afgifte; - beslag tot bewaring. De beslagen dienen een verschillend doel. Het beslag tot verhaal is gericht op het verkrijgen van geld, het beslag tot afgifte is gericht op het verkrijgen van een of meer bepaalde goederen, het beslag tot bewaring is gericht op het bijeenhouden van een gemeenschap (maritaal beslag) of zaken (bewijsbeslag) of strekt ter voorkoming van toedeling aan een andere deelgenoot (deelgenoten beslag) of juist tot toekenning aan een bepaalde partij (paulianabeslag). De laatste categorie komt uitsluitend in conservatoire vorm voor en kent geen executoriale tegenhanger. Degene die beslag legt laadt een risico-aansprakelijkheid op zich. - een risicoaansprakelijkheid voor de partij; Een redelijke wetstoepassing leidt er toe om aan te nemen, dat degene die een conservatoir beslag legt, voor eigen risico handelt, met dien verstande dat de door het beslag geleden schade - bijzondere omstandigheden daargelaten - door hem moet worden vergoed, indien het beslag ten

6 onrechte gelegd blijkt te zijn, en dat het aan zijn aansprakelijkheid voor deze schade niet kan afdoen dat hij, op verdedigbare gronden van het bestaan van zijn vorderingsrecht overtuigd, bij het leggen van het beslag niet lichtvaardig heeft gehandeld, aldus HR 15 april 1965, NJ 1965, 331, Snel/Ter Steege. 1 De beslagene en/of de derde-beslagene die handelt in weerwil van het gelegde beslag laadt een aansprakelijkheid op zich. De (derde)beslagene die beschikt over een vermogensbestanddeel dat getroffen is door beslag, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit (art. 198 Sr: maximaal 4 jaar gevangenisstraf of geldboete van maximaal ). De derde-beslagene die geheel of gedeeltelijk beschikt over een vermogensbestanddeel in weerwil van een gelegd beslag en/of geen of een onjuiste verklaring aflegt, loopt bovendien (maximaal) het risico zelf de vordering aan de beslaglegger te moeten voldoen (art. 475h, 477a Rv). 2. Waarom beslag? Beslag houdt verband met executie, maar moet daarvan worden onderscheiden. Het dient slechts ter voorbereiding van executie. Beslag is in beginsel geen doel op zich, maar een hulpmiddel bij het verkrijgen van datgene waarop de crediteur krachtens een executoriale titel recht blijkt te hebben. 2 Als beslag wordt gelegd op basis van een executoriale titel, spreken wij van executoriaal beslag. Ook zonder executoriale titel kan vaak al beslag worden gelegd. Daarvoor is vereist dat de voorzieningenrechter van de rechtbank schriftelijk verlof voor het leggen van beslag heeft gegeven. Een dergelijk beslag noemen we een conservatoir beslag. Een conservatoir beslag kan van kleur veranderen als in een procedure een executoriale titel is verkregen en verandert dan in een exectoriaal beslag. Voor die verandering van conservatoir beslag in executoriaal beslag is wel vereist dat de vordering 1 2 Dit is vaste rechtspraak, zie o.a. HR 21 februari 1992, NJ 1992, 321, Van Gastel q.q. en Van de Laar q.q./elink-schuurman q.q., HR 13 januari 1995, NJ 1997, 366 Ontvanger/Bos m.nt. CJHB en HR 19 mei 2000, NJ 2000, 603 W/Staat. Zelfs de dreiging met executie, en dus met beslag, schept al een risicoaansprakelijkheid, aldus HR 19 mei 2000, NJ 2000, 603 W/Staat m.nt. HJS en HR 19 februari 1999, NJ 1999, 367 Een executoriale titel is meestal een uitspraak van een rechter. Indien de beslissing afkomstig is van het kantongerecht of van de rechtbank is sprake van een vonnis of van een beschikking. Tegen een uitspraak van het kantongerecht of de rechtbank staat hoger beroep open gedurende (meestal) 3 maanden. De zaak wordt dan behandeld door het Gerechthof. Een uitspraak van het Gerechtshof wordt arrest genoemd. Tegen een uitspraak van een Gerechtshof staat cassatie open bij de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelt niet over de feiten maar alleen over de juiste toepassing van het recht. Een uitspraak van de Hoge Raad wordt eveneens arrest genoemd. Andere executoriale titels zijn o.a.: - Authentieke notariële akte (beginnend met de woorden Heden verscheen voor mij, mr. X, notaris ter standplaats. - Dwangbevel van overheidsinstantie (belastingdienst, gemeente, provincie etc.); - Proces-verbaal van een comparitie bij een rechter. Executoriale titels zijn over het algemeen voorzien van een blauw stempel met de tekst In naam der Koningin of (sinds 30 april 2013) In naam des Konings.

7 waarvoor conservatoir beslag is gelegd verwoord in het verzoekschrift overeen komt met de veroordeling in de executoriale titel. De wettelijke grondslag voor executie wordt gevormd door art. 3:296 BW: Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld. Daar staat: een ieder die jegens een ander verplicht is iets te geven, de doen of te laten wordt daartoe veroordeeld, tenzij... Daar staat niet dat de schuldenaar de prestatie zelf moet verrichten. Dus kan de schuldeiser de prestatie afdwingen; daartoe strekt art. 3:297 BW: een afgedwongen prestatie heeft dezelfde rechtsgevolgen als vrijwillige nakoming. De wettelijke grondslag voor verhaalsexecutie is art. 3:276 BW: Tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt, kan een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen. Het principiële verschil tussen de executie van art. 3:296 BW en de verhaalsexecutie van art. 3:276 BW loopt dwars door het in art. 3:296 BW genoemde begrip geven : geven van geld geven ander goed verhaalsexecutie doen reële executie nalaten 3. Doel van verhaalsbeslag Doel van verhaalsbeslag is steeds: individualisering van het verhaalsobject; blokkering van de beschikkingsmacht van de schuldenaar om verduistering van het beslagobject te voorkomen; voorwaarde voor deelneming aan uitdeling met betrekking tot de opbrengst van het in beslag genomen goed; aankondiging als verhaalzoeker. Individualisering verhaalsobject Door het leggen van beslag op een bepaald beslagobject, wordt dat object aangewezen als het goed waarop de schuldeiser verhaal zal zoeken voor de voldoening van zijn vordering. Dit is dus een concretisering van art. 3:276 BW. Als aan het beslag nog geen executoriale titel ten grondslag ligt, vindt vooraf een marginale toetsing plaats door de voorzieningenrechter. In geval van pandrecht en hypotheek, is reeds in onderling overleg tussen schuldeiser en schuldenaar het verhaalsobject geïndividualiseerd. Dat is tevens de reden dat de pand- en hypotheekhouder geen verlof nodig hebben van de voorzieningenrechter om beslag te leggen op het reeds geïndividualiseerde goed, alvorens tot executie over te kunnen gaan. Het ontbreken van die noodzaak om eerst langs de rechter te lopen, wordt het recht van parate executie genoemd.

8 Blokkeren beschikkingsmacht Beslag en executierecht Beslag heeft niet tot gevolg dat de beslagene beschikkingsonbevoegd wordt over het beslagobject. Eventuele beschikkingshandelingen verricht in weerwil van het beslag kunnen de beslaglegger niet worden tegengeworpen. Dat wil zeggen: de beslaglegger mag de handelingen negeren. Zie ook HR 5 september 2008, LJN BC9351 Forward/Lafranca: Een beslag leidt niet tot beschikkingsonbevoegdheid van degene ten laste van wie het beslag is gelegd, en staat dus ook niet in de weg aan overdracht van het beslagen goed aan een derde, maar brengt wél mee dat een vervreemding of bezwaring, tot stand gekomen na het beslag, niet tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen. In de wet wordt deze bevoegdheid tot het negeren van de handeling vernietiging genoemd. Dit is een onduidelijke en onjuiste term: er wordt immers niets vernietigd. Slechts het rechtsgevolg ten opzichte van de beslaglegger wordt aan de handeling ontnomen, indien de beslaglegger daarop een beroep doet. Noch de beslagschuldenaar, noch degene met wie hij over het beslagobject heeft beschikt, kan de rechtshandeling die in weerwil van het beslag is verricht aantasten. HR 15 maart 1940, NJ 1940, 848, De Boer/Haskerveenpolder, herhaald in HR 25 januari 1991, NJ 1992, 172, Tribosa: Alleen de schuldeischers, wier belangen zijn verkort door het aangaan van overeenkomsten betreffende aan den eigenaar (=schuldenaar) toekomende huurvorderingen (=beslagobject), kunnen de nietigheid daarvan inroepen.... Het beroep op deze nietigheid is niet aan een bepaalden vorm gebonden, doch een eenvoudige wilsverklaring tegenover de belanghebbenden is voldoende. Voorwaarde voor uitdeling Het leggen van beslag op een bepaald object, is voorwaarde voor het meedelen in de executie-opbrengst van dat object. Het verdelen van de opbrengst geschiedt naar ieders onderlinge rang. Voorrang (pand en hypotheek) en voorrechten moeten in acht worden genomen (art. 3:278 BW) en concurrente crediteuren worden vervolgens gelijkelijk behandeld. Dat betekent dat als de executie-opbrengst onvoldoende is om alle concurrente crediteuren integraal te voldoen, zij ponds ponds gewijs in de opbrengst delen. Pas als de beslagleggers volledig zijn voldaan, naar hun onderlinge rang, en er nog een deel van de executie-opbrengst over is, kunnen de overige schuldeisers verhaal zoeken op die opbrengst. 3 Aankondiging verhaalszoeker Dit geldt met name in geval van conservatoir beslag: de beslaglegger kondigt dan door het leggen van beslag aan dat het hem menens is en dat hij voldoening van zijn (gepretendeerde) vordering verlangt. 3 Er geldt een afwijkend regime indien de beslagen worden gevolgd door een algeheel faillissementsbeslag.

9 4. Vatbaar voor verhaalsbeslag Het uitgangspunt voor verhaalsexecutie wordt gevormd door art. 3:276 BW: een schuldeiser kan zijn vordering verhalen op alle goederen van zijn schuldenaar. In beginsel richt iedere vorm van verhaalsexecutie zich dus tegen de schuldenaar; slechts op goederen die hem toebehoren is verhaal mogelijk. Er zijn evenwel bijzondere verhaalsrechten, die ook ten laste van derden kunnen worden uitgeoefend, zie Art. 3:284 BW kosten tot behoud; Art. 3:285 BW kosten van bearbeiding; Art. 3:286 BW appartement Art. 3:287 BW schadevergoedingsvordering; Art. 3:292 BW retentierecht; Art. 8:211 e.a. BW zeerechtelijke vordering uit arbeidsovereenkomst of hulpverlening (zie ook HR 29 juni 1979, NJ 1980, 346 m.nt. BW Embden/GLC); Art. 21 Inv. W. fiscaal bodemrecht; Art. 19 Inv. W. kredietruimte Art. 479a Rv verkapt inkomen uit arbeid Evenzo zijn er goederen van de schuldenaar, die niet vatbaar zijn voor beslag en verhaal. art. 447 Rv: beddegoed e.d., gereedschappen van ambachtslieden, nodige mondvoorraad; Nu de wetgever ter gelegenheid van de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek en de daaraan verbonden wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering er uitdrukkelijk voor heeft gekozen de artikelen 447 en 448 Rv niet aan te passen 4 aan de tegenwoordige verhoudingen, is beslag op zaken die niet in art. 447 en 448 genoemd zijn niet onrechtmatig 5 Dat neemt niet weg dat er momenteel plannen bestaan om de bepalingen aan te passen en de lijst met goederen die niet vatbaar zijn voor beslag uit te breiden. Tot de gereedschappen e.d. van art. 448 Rv behoren ook moderne machines die nodig zijn voor de werkzaamheden. 6 Onder ambachtslieden en werklieden van art. 447 lid 4 moeten enkel worden verstaan zij die voor hun levensonderhoud van hun lichamelijke arbeid afhankelijk zijn en derhalve door uitwinning van hun gereedschap gevaar zouden lopen niet meer in hun levensonderhoud te kunnen voorzien Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet 3,5,6 BW, pagina 116 zie Hof Leeuwarden, 20 april 2010, LJN BM2233 OvJ/Annen. zie HR 28 maart 1997, NJ 1997, 453, Blaauw/Ontvanger, Pres. Haarlem, 21 juli 1995, KG 1995, 360, Blaauw/Ontvanger: aldus HR 14 juni 1991, RvdW 1991, 162 Csánsky/Staat, dus niet het gereedschap voor personeel, aldus Vzngr. Middelburg 11 juli 2006, NJF 2006, 617 Tak/Ontvanger.

10 Beslag en executierecht art. 448 Rv: boeken nodig voor beroep, gereedschap voor kunst en wetenschap; art 436 Rv: goederen bestemd voor de openbare dienst; 8 art. 13a Wet Ab 9 en het Verdrag van Wenen staan in de weg aan beslag op goederen bestemd voor openbare dienst van vreemde natie zoals o ambtswoning van ambassadeur 10 ; o staatseigendommen met een publieke bestemming, waaronder belastinggelden. 11 art. 479 Rv: beslag is strijdig met openbaar belang; 12 art. 475a Rv: inhoudingen bestemd voor ziektekostenverzekering of pensioenvoorziening; art. 475b Rv: beslagvrije voet; art. 23 Algemene Kinderbijslagwet: kinderbijslag; art. 25 Not.W. en art. 19 Deurw.W.: kwaliteitsrekening van notaris of deurwaarder; 13 Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag), aldus art. 45 AWIR 14 hoogstpersoonlijke aanspraken van de debiteur. 15 Ten slotte valt in dit verband te wijzen op beslag dat weliswaar mogelijk is, maar geen effect sorteert. Die situatie doet zich voor bij een beslag op een registergoed nadat een koopovereenkomst met betrekking tot dat registergoed is ingeschreven in het kadaster conform art. 7:3 BW (de zogenaamde Vormerkung) Schuldeisers Voordat het executiestadium intreedt bestaan er verschillen in positie. De pandhouder of hypotheekhouder ontleent aan de pandakte resp. hypotheekakte in verband met art. 3:248 BW resp. art. 3:268 BW, de executiebevoegdheid: de akte is een executoriale titel (art. 430 Rv) waarin het verhaalsobject (zekerheidsobject) is omschreven. In die omschrijving van het verhaalsobject, nota bene met instemming van de schuldenaar, ligt Zie Vzngr s-gravenhage 3 december 2004, JBPr 2005, 27 en Vzngr s-gravenhage 7 februari 2005, JBPr 2005, 28, beide inzake Tulip Computers/Staat/Bangladesh De regtsmagt van den regter en de uitvoerbaarheid van regterlijke vonnissen en van authentieke akten worden beperkt door de uitzonderingen in het volkenregt erkend HR 24 september 2010, LJN:BM7679 Llanos Oil/Colombia HR 11 juli 2008, JBPr 2008, 51 m.nt. L.P. Broekveldt Azeta/JCR Hof s-gravenhage 21 september 2006, (niet gepubliceerd), Tulip Computers/Staat/Bangladesh Van overeenkomstige toepassing op kwaliteitsrekening van advocaat of accountant, zie HR 13 juni 2003, NJ 2004, 196 m.nt. WMK Beatrixziekenhuis/ProCall; Dit beslagverbod geldt niet voor degene die aanspraak kan maken op (door)betaling van de toeslag, dus de verhuurder kan beslag leggen op de huurtoeslag, de zorgverzekeraar op de zorgtoeslag en de gastouder op de kindertoeslag. Recht van gebruik en bewoning (art. 3:266 lid 4 BW en de aanspraak op smartengeld, zie HR 22 november 2002, NJ 2003, 32 m.nt. PvS Leonardus/Linssen q.q. Zie HR 6 februari 2009, NJ 2009, 344 m.nt. AIMM, JBPr 2009, 16 m.nt. J.P. Broekveldt ABN Amro/Notaris en HR 8 oktober 2010 LJN:BN1252, JBPr 2010, 58 m.nt. A. Steneker

11 het essentiële onderscheid met beslag - waarbij het verhaalsobject immers niet op voorhand is omschreven. De normale schuldeiser moet eerst in een zelfde positie gebracht worden door het leggen van beslag, waarbij voor conservatoir beslag geldt dat voorafgaand rechterlijk verlof noodzakelijk is. Onder schuldeiser valt niet slechts de concurrente crediteur, maar ook de schuldeiser met een dwangbevelbevoegdheid (zoals de ontvanger of een bestuursorgaan); zij hebben de bevoegdheid zelf een executoriale titel te scheppen, maar zijn voor de tenuitvoerlegging van die titel op de beslagvoorschriften aangewezen Ambtenaar Om het doel van uitwinning te verwezenlijken is de tussenkomst van een ambtenaar dwingend voorgeschreven. executie van hypothecair verbonden goed: de notaris (art. 3:270 lid 1 BW); executie van onroerende zaak na beslag: de notaris (art. 524 Rv); executie van roerende zaak na beslag: de deurwaarder (art. 469 lid 1 Rv). De ambtenaar, notaris of deurwaarder, heeft tot taak het voorkomen van verrekening en het verschaffen van een zo onaantastbaar mogelijke titel aan de executiekoper. 7. Liquidatie van geldvorderingen Liquidatie van geldvorderingen vindt plaats door inning. In geval van beslagexecutie: Vordering op naam (art. 475 Rv) Vordering aan order/toonder (art. 474a Rv) door deurwaarder (art. 477 Rv); door deurwaarder (art. 474 Rv); In geval van pandexecutie: Vordering op naam (art. 3:239 BW) Vordering aan order/toonder niet geregeld (ook niet in art. 3:246 BW); niet geregeld. Er zijn twee voorzieningen om het ontbreken van ambtelijke tussenkomst bij pandexecutie te verhelpen, namelijk een verrekeningsverbod (art. 3:253 lid 2 BW) en een stortingsplicht na afhouding van hetgeen de executerend pandhouder toekomt (art. 490b Rv). 8. Kwaliteitsrekening In het burgerlijk wetboek wordt de consignatie, de gerechtelijke bewaring van geld, geregeld als onderdeel van het schuldeisersverzuim (art. 6:67 BW). In het executierecht geldt een bijzondere vorm van consignatie. De basis daarvan wordt gevormd door art. 17 Pand- en hypotheekhouder zijn verhaalschuldeisers (art. 3:227 BW), die geen behoefte hebben aan inleidend beslag. Immers, de beschikkingsmacht van de pand- of hypotheekgever is reeds geblokkeerd; het verhaalsobject staat reeds vast. Niet het recht van parate executie dispenseert van beslagplicht, maar het ontbreken van belang bij een inleidend beslag heet parate executie.

12 445 Rv. Beslag en executierecht Gereed geld (contanten) dienen te worden belegd op een kwaliteitsbankrekening ten name van de deurwaarder in zijn kwaliteit onder vermelding van het beslag, de executant en de geëxecuteerde. Door de belegging wordt het saldo afgezonderd van zijn privé-vermogen. 18 Effecten ( aandeelbewijzen, effecten en verder geldswaarde hebbend papier ) dienen te worden gedeponeerd bij een effectenbewaarbedrijf dat door een bank gegarandeerd wordt, op gelijke wijze als gereed geld. Iedere ambtenaar (deurwaarder, notaris), die een executie-opbrengst ontvangt, is - voor zover die opbrengst niet dadelijk kan worden uitgedeeld - tot belegging verplicht op een kwaliteitsbankrekening die aan de eisen van art. 445 Rv voldoet. Het is dus niet noodzakelijk een vermogensafscheiding te realiseren, waarbij de geldwaarden geen deel meer uitmaken van het vermogen van de notaris of deurwaarder; voldoende is een vermogensafzondering waarbij de gelden worden geoormerkt. 19 Voor de notaris is dit nader uitgewerkt in art. 25 Not.W., voor de deurwaarder in art. 19 Deurw.W Wettelijke regeling beslagen De wettelijke regeling van beslagen is gebaseerd op de beslagobjecten. Uitgangspunt daarbij is het executoriaal beslag op dat beslagobject. Het conservatoire beslag ten aanzien van dat beslagobject is afgeleid van het executoriaal beslag. Beslagobject executoriaal conservatoir algemene bepalingen art b art a Tot verhaal roerende zaak art art effecten art. 474 a bb art aandelen op naam NV of BV art. 474 c i art vorderingen art a art loon (periodieken) art. 475 b i art alimentatiebeslag art. 479 b g art eigenbeslag art. 479 h k art. 724 rechten uit sommenverzekering art. 479 ka 479 kc art. 724 a rechten uit levensverzekering art. 479 l r art onroerende zaak art art Zie HR 3 februari 1984, NJ 1984, 752, Slis-Stroom, waarin werd uitgemaakt dat sprake is van vermogensafzondering (niet te verwarren met vermogensafscheiding) indien er sprake van is dat de ontvangen gelden worden geboekt op een rekening die door hem in zijn hoedanigheid - mede - ten name van of ten behoeve van die gerechtigde was geopend. Dit is weliswaar in het licht van HR 3 februari 1984, NJ 1984, 752, Slis-Stroom voldoende voor de Hoge Raad, maar realiseert niet de bescherming tegen een deficiet van de deurwaarder of notaris die een zelfstandige rechtspersoon, als een stichting derdengelden, biedt. Zie ook H. Stein, Incidenten bij de afwikkeling van verkoop en overdracht, Preadvies KNB, Vermande Op grond van HR 13 juni 2003, NJ 2004, 196 m.nt. WMK Beatrixziekenhuis/ProCall is overeenkomstige toepassing op kwaliteitsrekeningen van accountant en advocaat mogelijk.

13 schepen art. 562 a art b luchtvaartuigen art. 584 a r art e vreemdelingenbeslag art overige rechten (vangnet-beslag) art. 474 bb art. 711 Reëel afgifte roerende zaak art art schepen art. 582 art luchtvaartuigen art. 584 r art levering art paulianabeslag art. 737 deelgenotenbeslag art. 733 maritaal beslag art c Bewijsbeslag algemeen art. 730 Bewijsbeslag Intellectuele Eigendom Dit overzicht betreft de basis-beslagobjecten namelijk: art b roerende zaken (roerende zaken die geen registergoederen zijn en zich in de macht van executieschuldenaar bevinden); onroerende zaken; vorderingen (tegen een of meer personen uit te oefenen rechten die niet aan order of toonder luiden, dus: vorderingen op naam). Bij ieder beslag komen beslagfasen voor, die als volgt kunnen worden onderscheiden. fase I II III IV V VI VII VIII doel voorafgaande maatregelen constitutie beslag (over)betekening instellen eis hoofdzaak (over)betekening (over)betekening uitspraak hoofdzaak verklaring executie Deze beslagfasen zijn ook te onderscheiden bij bijzondere beslagen. Daaronder worden drie verschillende beslagvormen samengevat: speciale beslagen: beslagen op een of meer van de basis-beslagobjecten die krachtens een speciale wetsbepaling van de algemene regeling afwijken. Bij voorbeeld loonbeslag. In beginsel is de wettelijke regeling van beslagen gebaseerd op de aard van het beslagobject. Dat beginsel wordt echter niet consequent toegepast. categoriale beslagen: beslagen die niet door het beslagobject gekenmerkt worden, maar door de vordering ter verzekering waarvan het beslag wordt gelegd. Bij voorbeeld alimentatiebeslag. reële beslagen: beslagen die tot afgifte/levering van een goed strekken. Voorbeeld uit oud recht: revindicatoir beslag. Tegenover verhaalsexecutie (de executie tot verhaal van geldvorderingen) staat reële executie: de executie tot het afdwingen van een niet geldelijke prestatie, meestal: afgifte of levering. Daarom

14 staan naast de verhaalsbeslagen de reële beslagen. Een beslag treft alleen doel als het goed gelegd wordt, dat wil zeggen: de formaliteiten moeten in acht zijn genomen hoewel daar in de praktijk geen overdreven waarde aan moet worden toegekend omdat de meeste gebreken gemakkelijk te helen zijn; In het proces-verbaal van beslaglegging en dus in het verzoekschrift dient duidelijk en correct te zijn omschreven wat als beslagobject gezien moet worden. Indien voor een privé-schuld beslag is gelegd op een woning die deel uitmaakt van een ontbonden bijzondere gemeenschap, wordt dat beslag niet geconverteerd in een beslag op het aandeel van de schuldenaar in de gemeenschap, ook niet als tot de gemeenschap slechts één goed behoort. 21 PAS DUS OP: een onjuist beslag (op een goed in plaats van op een aandeel in een gemeenschapsgoed) wordt niet geconverteerd. 22 Controleer na het leggen van het beslag of de door de deurwaarder in het exploot gehanteerde formulering gelijk is aan de formulering in het verlof (en dus in het verzoekschrift). Het verleende verlof strekt uitsluitend tot het leggen van het beslag conform de in het verzoekschrift genoemde omschrijving op grond van de standaardbeslissing toegestaan gelijk verzocht. De deurwaarder mag niet meer in beslag nemen dan waartoe het verlof strekt en mag zonder voorafgaand overleg met de beslagleggende advocaat ook niet minder in beslag nemen: hij moet zich houden aan het verleende verlof. Dat neemt niet weg dat het exploot van de deurwaarder bepalend is voor de vraag op welke goederen feitelijk beslag is gelegd ook als de formulering in het exploot afwijkt van het verleende verlof HR 30 maart 2001, NJ 2002, 380, m.nt. HJS LISV/Grifhorst, zie ook HR 19 december 2008, NJ 2009, 26, JBPr 2009, 13 m.nt. M.L. Tuil en HR 19 maart 2010 RvdW 2010, 437, LJN:BL3587 zie HR 24 oktober 1995, NJ 1997, 515 en HR 22 september 1998, NJ 1999, 77

15 II. Lijfsdwang (gijzeling) en dwangsom De wet kent twee prikkels om iemand te bewegen tot nakoming van een veroordeling: de dwangsom en de lijfsdwang. Die laatste wordt ook gijzeling genoemd. Voorbeeld 1: Veroordeling tot afgifte van een auto onder verbeurte van een dwangsom voor iedere dag dat de auto niet wordt afgegeven. De veroordeling tot afgifte wordt de hoofdveroordeling genoemd. Voorbeeld 2: Veroordeling tot betaling van alimentatie onder oplegging van lijfsdwang voor iedere dag dat de alimentatie niet wordt betaald. De veroordeling tot betaling van alimentatie is dan de hoofdveroordeling. 10. Lijfsdwang (gijzeling) Gijzeling is één van de twee dwangmiddelen die de wet biedt om een debiteur te bewegen een veroordeling na te komen. 23 De gijzeling is evenals de dwangsom - geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en wordt daar over het algemeen Lijfsdwang genoemd. Lijfsdwang (gijzeling) bestaat er uit dat de schuldenaar wordt ondergebracht in een Huis van Bewaring totdat ofwel (a) de termijn waarvoor de gijzeling is verleend is verstreken, ofwel (b) aan de veroordeling tot betaling is voldaan.. De kosten van de lijfsdwang moeten worden voorgeschoten door de schuldeiser maar moeten uiteindelijk door de schuldenaar worden betaald. In art. 587 Rv is bepaald dat gijzeling uitsluitend kan worden verleend als toepassing van een ander dwangmiddel onvoldoende uitkomst biedt en het belang van de schuldeiser toepassing van gijzeling rechtvaardigt. In art. 588 Rv is bovendien bepaald: Art. 588 Rv Uitvoerbaarheid bij lijfsdwang wordt niet uitgesproken indien de schuldenaar buiten staat is aan de verplichting waarvoor tenuitvoerlegging bij lijfsdwang wordt verlangd, te voldoen. Gijzeling op verzoek van het CJIB heeft dus altijd betrekking op de de nakoming van een veroordeling. Als die veroordeling bestaat uit de betaling van een geldbedrag heeft de wetgever in art. 475a en volgende Rv bepaald dat de schuldenaar altijd de beschikking moet blijven houden over een minimaal bedrag om in het eigen levensonderhoud te voorzien, de zogenaamde beslagvrije voet (ruwweg 90% van de toepasselijke bijstandsnorm). 23 Het andere dwangmiddel is de Dwangsom: een financiële prikkel om aan een veroordeling te voldoen. Die prikkel kan niet worden toegepast als het gaat om betaling van een geldsom (art. 611a Rv)

16 24 25 Lijfsdwang wordt in een aantal bijzondere wetten als extra mogelijkheid geboden, zoals in het wetboek van Strafrecht (schadevergoedingsmaatregel) en de Wet Mulder (CJIBvorderingen). In het wetboek van Strafrecht is de bevoegdheid (en soms de verplichting) lijfsdwang op te leggen naast de strafrechtelijke veroordeling opgedragen aan de strafrechter. In de Wet Mulder is de kantonrechter bevoegd verklaard. Het betreft de gewone civiele kantonrechter, en het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is dan ook onverkort van toepassing. Als eenmaal lijfsdwang is opgelegd, is op de tenuitvoerlegging altijd het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van toepassing. Wet Mulder In de Wet Mulder van is aan het CJIB de bevoegdheid verleend om boetes die definitief zijn te innen. Tot die tijd werden boetes afgehandeld via de politie, die proces-verbaal opmaakte en de zaak doorstuurde naar het Openbaar Ministerie, die vervolgens de zaak op een zitting moest brengen van de kantonrechter, politierechter of meervoudige kamer van de rechtbank. Dat werd gezien als een te zware belasting en de Wet Mulder heeft van veel voorkomende verkeersovertredingen bepaald dat die administratief kunnen worden afgedaan. Tegen een opgelegde boete kan bezwaar worden gemaakt bij de officier van justitite. Tegen de beslissing van de Officier van Justitie op het bezwaar staat beroep open bij de Kantonrechter. Voorwaarde voor het instellen van beroep is dat de boete met de administratiekosten wordt betaald: als de boete niet is betaald wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard, hetgeen betekent dat de beslissing van de Officier definitief wordt. Pas als de boete is betaald en de Kantonrechter het beroep afwijst, staat er hoger beroep open bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Als de boete definitief is omdat de termijnen voor bezwaar en beroep zijn verstreken valt aan de hoogte van de boete niets meer te doen. Het CJIB gaat vervolgens over tot inning en stuurt een aanmaning met administratiekosten. Die moet binnen vier weken zijn betaald. Als op die aanmaning niet wordt betaald, wordt het bedrag verder verhoogd en kan de Officier overgaan tot dwangmiddelen. In de eerste plaats moet dan worden geprobeerd de vorderingen voldaan te krijgen door beslag op goederen en inkomsten. Voor beslag op goederen is een dwangbevel nodig. Dat is niet nodig als beslag wordt gelegd op inkomsten (uit arbeid of uit hoofde van een uitkering). Als dat niet tot voldoende resultaat leidt of kan leiden, kan (a) het rijbewijs worden ingenomen, (b) de auto buiten gebruik worden gesteld of (c) aan de kantonrechter worden gevraagd de bevoegdheid tot gijzeling te verlenen. Per overtreding kan maximaal 7 dagen gijzeling worden gevraagd. Zowel op het beslag op goederen en inkomsten als op de gijzeling is het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing. Wetboek van Strafrecht zie Rb Haarlem 21 september 2012, LJN BY0509; Rb Breda 26 juli 2012, LJN BX3146; Rb Breda 8 maart 2012, LJN BV8872; Rb Breda 1 juli 2003, LJN AH9369, anders Rb Leeuwarden 4 januari 2005, LJN AR8715 In het krijt bij de overheid, 17 januari 2013, nr. 2013/003

17 In het Wetboek van Strafrecht 26 is opgenomen dat de rechter kan bepalen dat een geldbedrag moet worden betaald ter vergoeding van de schade die is geleden ten gevolge van het strafbare feit (art. 36f SR). Dat bedrag moet worden betaald aan de staat ten behoeve van het slachtoffer of diens nabestaanden. De rechter is verplicht (art. 573 lid 3 Sv) tevens lijfsdwang 27 op te leggen van minimaal één dag en maximaal één jaar met als maximum één dag voor iedere 25,-. De schadevergoedingsveroordeling is niet voor matiging vatbaar. De draagkracht van de schuldenaar speelt geen enkele rol: de bedoeling is uitsluitend dat het slachtoffer in dezelfde positie wordt gebracht als was er niets gebeurd. 28. Als sprake is van betalingsonmacht, dient een vordering tot lijfsdwang te worden afgewezen. In dat geval kan de schuldenaar niet aan de hoofdveroordeling voldoen en is een prikkel als lijfsdwang dus zinloos. Als lijfsdwang wordt opgelegd terwijl de schuldenaar in de onmogelijkheid verkeert aan de hoofdveroordeling te voldoen, is geen sprake meer van een prikkel maar van een sanctie. Het civiel recht kent evenwel geen vrijheidsontneming als sanctie De vraag of een conservatoir beslag als vexatoir en daarom als onrechtmatig moet worden aangemerkt, Sedert de zogenoemde Wet Terwee van 23 december 1992, die voorziet een sterkere positie van het slachtoffer in het strafproces. Die lijfsdwang wordt in het strafrecht ten onrechte vervangende hechtenis genoemd. De verplichting tot betaling van schadevergoeding wordt echter niet vervangen en opgeheven door de vervangende hechtenis. HR 20 juni 2000, NJ 2000, 634 Zie HR 12 februari 2011 LJN BO7106 aldus Rb s-hertogenbosch 21 december 2012, LJN BY7894 HR 24 november 1995, NJ 1996, 161 Tromp/Regency Residence

18 dient in beginsel te worden beantwoord aan de hand van de concrete omstandigheden ten tijde van de beslaglegging, waaronder de hoogte van de te verhalen vordering, de waarde van de beslagen goederen en de eventueel onevenredig zware wijze waarop de schuldenaar door het beslag op een van de goederen in zijn belangen wordt getroffen. 11. Dwangsom (gereserveerd)

19 III. Beslag op roerende zaken 12. Wijze van beslag Beslag wordt gelegd door de omschrijving (art. 443 Rv) in een deurwaardersexploot (art. 440 Rv), dat aan de beslagschuldenaar betekend wordt. De beslagformaliteiten zijn ontleend aan de leveringsformaliteiten bij overdracht. Dat verband is bij beslag op roerende zaken het minst duidelijk. Het exploot moet voldoen aan de vereisten van art. 45 e.v. Rv. Van nietigheid van het exploot is slechts sprake als aannemelijk is dat degene voor wie het exploot bestemd is door het gebrek onredelijk is benadeeld (art. 66 Rv). Art. 440 Rv vermeldt daarnaast andere op straffe van nietigheid in acht te nemen vereisten. Daartoe behoort de domiciliekeuze bij de deurwaarder. Executoriaal beslag komt op twee wijzen tot stand: (1) door leggen 32 of (2) door overgang van conservatoir in executoriaal beslag. Dat laatste is in de praktijk het meest voorkomend geval. 33 Gevolgen van beslag: blokkering van beschikkingsmacht; gerechtelijke bewaring; zaaksvervanging (art. 455a Rv); recht op vruchten, waaronder ook vallen de rente-opbrengsten (art. 455 Rv), zo nodig na derdenbeslag onder de schuldenaar van de vruchten. Art. 455 Rv geldt uitsluitend bij executoriaal beslag (het is immers in art. 712 Rv niet toepasselijk verklaard). Bij conservatoir beslag geldt art. 3:120 BW: de vruchten komen toe aan de beslagschuldenaar (tenzij de beslaglegger daarop derdenbeslag legt), c.q. aan de pandgever. 13. Blokkering van beschikkingsmacht Door beslag wordt de schuldenaar niet beschikkingsonbevoegd, maar beschikkingshandelingen 34 kunnen niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen : art. 453a lid 1 Rv. Met andere woorden: de beslaglegger mag de beschikkingshandelingen, verricht in weerwil van het beslag negeren aldus: het wettelijk uitgangspunt, zie art. 439 Rv, daarom: art. 702 Rv, uitgewerkt in art Rv Het tijdstip van overgang wordt nauwkeurig gefixeerd in art. 704 lid 1 Rv (met een uitwerking in art. 726 Rv en art. 722 Rv). Omgekeerd staat in art. 704 lid 2 Rv een nauwkeurige fixering van het tijdstip waarop conservatoir beslag vervalt indien de eis in de hoofdzaak wordt afgewezen. Beschikkingshandelingen zijn: vervreemding, bezwaring, verhuring, verpachting, vervrachting. Alle handelingen die geen beschikkingshandeling zijn (bij voorbeeld verkoop), zijn volkomen geldig

20 In weerwil van het beslag verrichte beschikkingshandelingen leveren een drievoudig gerelativeerde bevoegdheid tot negeren op: (1) uitsluitend de beslaglegger mag zich er op beroepen, (2) het negeren strekt uitsluitend ten gunste van de beslaglegger en (3) het negeren strekt niet verder dan ter voorkoming van benadeling van de beslaglegger is vereist. De wetgever noemt de bevoegdheid de handeling te negeren vernietiging: dat betekent dat 3:49 e.v. BW toepasselijk zijn. Gevolgen van die toepasselijkheid zijn onder meer: - drie jarige verjaringstermijn (art. 3:52 BW); - rechterlijke regeling van de gevolgen (art. 3:53 lid 2 BW); - mogelijkheid van conversie (art. 3:42 BW). Uitzondering: voor vernietiging is geen verklaring vereist die voldoet aan art. 3:50 BW. 35 Hoe moet de beslaglegger handelen om een beschikkingshandeling (verricht in weerwil van het beslag) te vernietigen? Vermoedelijk door de aankondiging in de veilcondities, dat uitwinning plaats vindt zonder rekening te houden met de gepretendeerde beschikkingshandeling. De derdeverkrijger wordt door art. 453a lid 2 Rv in dezelfde omvang beschermd alsof art. 3:86 BW toepasselijk was, dus bij: goede trouw; verkrijging tegen een tegenprestatie; verkrijging van reëel bezit. Art. 3:86 BW mist toepassing dus is art. 453a lid 2 Rv noodzakelijk -, omdat: de beslagschuldenaar door het beslag niet beschikkingsonbevoegd is geworden; art. 3:86 BW de verbintenisrechtelijke verkrijger (huurder, pachter, vervrachter) niet beschermt. Krachtens art. 453a lid 1 Rv mag de beslagschuldenaar niet (ten nadele van de beslaglegger) over het beslagobject beschikken, maar hij kan het wel. Daarin voorziet de wetgever door gerechtelijke bewaring mogelijk te maken. 35 Aldus uitdrukkelijk MvA I (W.O ), pag : De door Mijnssen in zijn door de Commissie aangehaalde preadvies (K.N.B. 1983, blz. 36) verdedigde stelling dat een vervreemding of bezwaring gedurende een beslag eerst dan jegens de beslaglegger onverbindend is, indien hij daar een beroep op doet, komt niet juist voor. De werking van het artikel is veeleer dat de beslaglegger de executie kan voortzetten, zonder dat eventuele derden aan wie de vervreemding of bezwaring plaats vond, hem dit kunnen beletten. Daartoe behoeft de beslaglegger niet de betreffende derden zelf op te sporen ten einde jegens hen een verklaring af te leggen, strekkende tot inroeping van de ongeldigheid van de betreffende handeling.

Prof. mr. A.W. Jongbloed. Executierecht. Kluwer a Wotters Kluwer business. Kluwer - Deventer 20t I

Prof. mr. A.W. Jongbloed. Executierecht. Kluwer a Wotters Kluwer business. Kluwer - Deventer 20t I Prof. mr. A.W. Jongbloed Executierecht Kluwer a Wotters Kluwer business Kluwer - Deventer 20t I INHOUD Voorwoord / V 1 Inleiding. Executoriale titels. Enkele algemene regels van executierecht /1 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Plaats in het systeem van de wet Boek 2, titel 2 (gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen

Nadere informatie

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland 1. Welke verschillende soorten maatregelen zijn er? Bewarende maatregelen zijn maatregelen die tot doel hebben waar mogelijk zeker te stellen dat de schuldenaar

Nadere informatie

Beslag- en Executierecht

Beslag- en Executierecht Beslag- en Executierecht in de (dagelijkse) praktijk 2e druk Beslag- en Executierecht In de (dagelijkse) praktijk Mr. H.A. Stein 2e druk H.A. Stein Breda Brave New Books Rotterdam 2014 H.A. Stein Beslag-

Nadere informatie

Onrechtmatig beslag. Spraakverwarring. 10 september 2013. Onrechtmatig beslag 10 september 2013. Onrechtmatig beslag Ten onrechte gelegd beslag

Onrechtmatig beslag. Spraakverwarring. 10 september 2013. Onrechtmatig beslag 10 september 2013. Onrechtmatig beslag Ten onrechte gelegd beslag Gijs Molkenboer Senior adviseur JZ SNS REAAL www.gijsmolkenboer.nl Onrechtmatig beslag 10 september 2013 Spraakverwarring. Onrechtmatig beslag Ten onrechte gelegd beslag Academie voor de rechtspraktijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

Sjoerd Warringa. Donderdag 20 januari 2011

Sjoerd Warringa. Donderdag 20 januari 2011 PRESENTATIE BESLAGRECHT Goed beslagen of door het ijs? Sjoerd Warringa De Oranje Loper Donderdag 20 januari 2011 Plan van behandeling algemene inleiding soorten beslag hoe effectief f beslag te leggen?

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van 22 juli 2010

zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van 22 juli 2010 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van in de zaak van I De stichting STICHTING TRUDO, gevestigd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

Drie stellingen. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. M.L. Tuil. Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145

Drie stellingen. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. M.L. Tuil. Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Drie stellingen M.L. Tuil Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145 Postdoc Erasmus Universiteit Rotterdam (tuil@law.eur.nl). 1 Abstract In dit

Nadere informatie

EXECUTIE EN VERREKENING

EXECUTIE EN VERREKENING EXECUTIE EN VERREKENING Geregeld komt het in familiezaken voor dat in het dictum van de uitspraak niet het bedrag wordt genoemd dat de één aan de ander verschuldigd is. Vaak gebeurt dit in verdelingszaken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Op de rekeningen van Consument en haar echtgenoot

Nadere informatie

1 Algemeen. 1.1 Inleiding

1 Algemeen. 1.1 Inleiding 1 Algemeen 1.1 Inleiding De basis van het executierecht vormt art. 3:296 BW. In dit artikel wordt de schuldeiser het recht gegeven om in rechte de nakoming van zijn verbintenis te vorderen. Deze gedwongen

Nadere informatie

De beslagrechtelijke uitwerking van het verhaal op de huwelijksgemeenschap

De beslagrechtelijke uitwerking van het verhaal op de huwelijksgemeenschap Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series De beslagrechtelijke uitwerking van het verhaal op de huwelijksgemeenschap M.L. Tuil Published in WPNR 2010 (6859), p. 734-739 Postdoc bij het Rotterdam

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Beslag- en Executierecht in de (dagelijkse) praktijk

Beslag- en Executierecht in de (dagelijkse) praktijk Beslag- en Executierecht in de (dagelijkse) praktijk mr. H.A. Stein Beslag- en Executierecht In de (dagelijkse) praktijk 3e druk H.A. Stein Breda Brave New Books Rotterdam 2016 H.A. Stein Beslag- en Executierecht

Nadere informatie

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd Wetsvoorstel 33484 inzake executieveilingen goedgekeurd De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het wetsvoorstel 33484 tot verbetering van de executieveilingen van onroerende zaken. Hierdoor zullen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB7227

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB7227 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB7227 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 16-08-2007 Datum publicatie 06-11-2007 Zaaknummer 87248 - KG ZA 07-191 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment?

Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment? Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment? Mr. C.H.M. Fiévez * 1. Inleiding De vraag tot welk moment cumulatief beslag op aandelen nog mogelijk is veronderstelt dat elk beslagobject, en dus

Nadere informatie

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer 11 februari 2016 Mr. L.A. (Leonie) Dutmer Overzicht retentierecht van de aannemer Elementen retentierecht Feitelijke macht en kenbaarheid Retentierecht

Nadere informatie

W.W.M. (Wilbert) van de Donk, voorzitter KBvG. Afwegingskader executie / beslag roerende zaken

W.W.M. (Wilbert) van de Donk, voorzitter KBvG. Afwegingskader executie / beslag roerende zaken W.W.M. (Wilbert) van de Donk, voorzitter KBvG Afwegingskader executie / beslag roerende zaken 1 Afwegingskader executie roerende zaken Wanneer mag een deurwaarder een inboedel of bijvoorbeeld een auto

Nadere informatie

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - 1 - NOTITIE Van : mr P.T.A. Benedek Aan : afdeling veiling Onderwerp : wetsvoorstel 33484 Datum : oktober 2014 1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484 Wijziging artikel

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal September 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur en wetgevingsproces Ongehuwde samenlevers en vermogensregime Ongehuwden en alimentatie Pensioen

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbgel...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbgel... 1 of 7 091115 11:51 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBGEL:2013:1808 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 16072013 Datum

Nadere informatie

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding Derde cursusdag II. I. Beslag Kort geding I. Beslag Factoren die vooraf een rol spelen bij het leggen van beslag: - De aard en de kracht van de vordering - De aanwezigheid van verhaalsobjecten - De gegoedheid

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5084

ECLI:NL:RBROT:2017:5084 ECLI:NL:RBROT:2017:5084 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 03-07-2017 Zaaknummer C/10/511503 HA ZA 16-981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Beslag- en Executierecht

Beslag- en Executierecht Beslag- en Executierecht in de (dagelijkse) praktijk 2e druk Beslag- en Executierecht In de (dagelijkse) praktijk Mr. H.A. Stein 2e druk H.A. Stein Breda Brave New Books Rotterdam 2014 H.A. Stein Beslag-

Nadere informatie

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 HUWELIJK ZONDER HUWELIJKSVOORWAARDEN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN BOEDELMENGING OPVOLGING ONDER

Nadere informatie

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED Beslag op onlichamelijke goederen (ook derdenbeslag genoemd) is een procedure die een schuldeiser toelaat onlichamelijke goederen uit het vermogen van zijn schuldenaar, te vatten; Lichamelijke goederen

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities.

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities. vonnis RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Privaatrecht Locatie Leeuwarden Kort-gedingnummer: [... ] vonnis van de voorzieningenrechter in het kort-geding d.d. 16 juli 2014 inzake [DE MAN], wonende te [Plaatsnaam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 Instantie Datum uitspraak 04-05-2017 Datum publicatie 08-05-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/258178 / KG ZA 17-309 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

HC 7 Formeel Belastingrecht 2

HC 7 Formeel Belastingrecht 2 HC 7 Formeel Belastingrecht 2 Reele executie is de executie toegesneden op de prestatie die je volgens het materiële privaatrecht recht op hebt. Bv levering of afgifte. (zie vorig week). Je kunt dan aan

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABM AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABM AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-144 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

ARREST van 12 mei 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 12 mai 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 12 mei 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 12 mai 1997 dans l affaire A 96/ HET BENELUX-GERECHTSHOF LA COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/1/7 ARREST van 12 mei 1997 in de zaak A 96/1 -------------------------- Inzake : BEVIER VASTGOED B.V. tegen GEBR. MARTENS BOUWMATERIALEN B.V Procestaal

Nadere informatie

X, in haar hoedanigheid van bewindvoerster over de goederen van..

X, in haar hoedanigheid van bewindvoerster over de goederen van.. vonnis RECHTBANK OOST-BRABANT Civiel Recht Zittingsplaats Eindhoven Zaaknummer: Vonnis van 7 september 2017 in de zaak van: X, in haar hoedanigheid van bewindvoerster over de goederen van.. gevestigd te

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BIJSTANDSVERHAAL 2015

BELEIDSREGEL BIJSTANDSVERHAAL 2015 BELEIDSREGEL BIJSTANDSVERHAAL 2015 Het College van burgemeester en wethouders van Utrecht; BESLUIT: Vast te stellen het volgende BELEIDSREGELS BIJSTANDSVERHAAL 2015 FORMELE GRONDSLAG Wettelijk kader 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie ECLI:NL:HR:2013:983 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie 18-10-2013 Zaaknummer 12/03380 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:52, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8529,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 484 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder

Nadere informatie

Kale kikker of toch kale kip?

Kale kikker of toch kale kip? Kale kikker of toch kale kip? Martine Wouters Het slachtoffer is de afgelopen jaren steeds centraler komen te staan in de Nederlandse straf(proces)wetgeving. 1 Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om conservatoir

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal

Nadere informatie

Executie van het retentierecht

Executie van het retentierecht Executie van het retentierecht mr. Jacob Henriquez mr. Teije van Dijk AKD Aangeboden door WEKAbouw Kennisbank Contracteren in de bouw www.weka-bouw.nl @2011 Weka Uitgeverij B.V. - 1 - Inleiding Het retentierecht

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74159

Nadere informatie

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 628 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije

Nadere informatie

Misbruik van beslagrecht, steeds vaker gebruikt

Misbruik van beslagrecht, steeds vaker gebruikt Misbruik van beslagrecht, steeds vaker gebruikt mr. m.r. van zanten Het civiele recht kent het leerstuk van misbruik van bevoegdheid, hetgeen een onrechtmatige daad oplevert die tot schadevergoeding verplicht

Nadere informatie

Artikel I Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Nijmegen zaakgegevens 4183162 \ VV EXPL 15-57 \ 493 \ 450

vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Nijmegen zaakgegevens 4183162 \ VV EXPL 15-57 \ 493 \ 450 vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Nijmegen zaakgegevens 4183162 \ VV EXPL 15-57 \ 493 \ 450 uitspraak van 31 juli 2015 vonnis in kort geding in de zaak van Y.C. Tielens-Brouwer,

Nadere informatie

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Begrippenlijst A Aanmaning Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze

Nadere informatie

Parlementaire geschiedenis. Beslagvrije voet met terugwerkende kracht aanpassen (art. 475d lid 7 Rv) Van 1 april 1991 tot heden

Parlementaire geschiedenis. Beslagvrije voet met terugwerkende kracht aanpassen (art. 475d lid 7 Rv) Van 1 april 1991 tot heden Parlementaire geschiedenis Beslagvrije voet met terugwerkende kracht aanpassen (art. 475d lid 7 Rv) Van 1 april 1991 tot heden Van 1 april 1991 tot heden Wettekst 1 Art. 475d lid 5 Rv De beslagvrije voet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 23

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 23 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 23 Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand (b. en w.-besluit van 9 maart 2010) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; BESLUIT vast te stellen het volgende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 13 januari 201 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 13 januari 201 5 W/11111 80741 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 13 januari 201 5 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Confess B.V. Robijnstraat 64-68 1812 RB Alkmaar Nummer faillissement : F 14/12/87 Datum

Nadere informatie

BESLAG OP NIET-BENUTTE KREDIETRUIMTE EXIT Hoge Raad 29 oktober 2004, LJN: AP4504, C03/166HR (Van den Bergh B.V./Van der Walle en ABN-AMRO Bank N.V.

BESLAG OP NIET-BENUTTE KREDIETRUIMTE EXIT Hoge Raad 29 oktober 2004, LJN: AP4504, C03/166HR (Van den Bergh B.V./Van der Walle en ABN-AMRO Bank N.V. BESLAG OP NIET-BENUTTE KREDIETRUIMTE EXIT Hoge Raad 29 oktober 2004, LJN: AP4504, C03/166HR (Van den Bergh B.V./Van der Walle en ABN-AMRO Bank N.V.) Inleiding Het artikel van Vriesendorp in WPNR 2001/6455

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 70 Wet van 25 februari 2008, houdende regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten,

Nadere informatie

Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag

Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag Rapport Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar Ministerie

Nadere informatie

IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN. De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal.

IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN. De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal. IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal. Geschreven door: Iman Adeel Datum: 5 november 2015 Inhoudsopgave 1. De gerechtsdeurwaarder 1.1 Wat doet

Nadere informatie

Gerechtshof Arnhem 27 april 2004, 2004/0197 KG. (Mr. Houtman Mr. Van der Kwaak Mr. Korthals Altes) Noot mr. M.A.J.G. Janssen

Gerechtshof Arnhem 27 april 2004, 2004/0197 KG. (Mr. Houtman Mr. Van der Kwaak Mr. Korthals Altes) Noot mr. M.A.J.G. Janssen 57 Gerechtshof Arnhem 27 april 2004, 2004/0197 KG. (Mr. Houtman Mr. Van der Kwaak Mr. Korthals Altes) Noot mr. M.A.J.G. Janssen 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.J.P. van Ree

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat gerechtsdeurwaarder X het vonnis van de kantonrechter d.d. 18 december 2007 heeft betekend, terwijl hij verzoeker niet eerst heeft uitgenodigd dan wel heeft

Nadere informatie

Verzoekster verwees naar de artikelen 475b en 475 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Verzoekster verwees naar de artikelen 475b en 475 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Leiden (UWV) op grond van een interne instructie weigert medewerking te verlenen aan een vereenvoudigd

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Walraven Groep B.V., tevens handelend onder de namen Walraven, Walraven

Nadere informatie

Uitspraak GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO VONNIS IN KORT GEDING. In de zaak van:

Uitspraak GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO VONNIS IN KORT GEDING. In de zaak van: ECLI:NL:OGEAC:2017:25 Instantie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Datum uitspraak 08-03-2017 Datum publicatie 09-03-2017 Zaaknummer KG 81962/2016 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING.

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING. Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 31-01-2013 Zaaknummer 200.107.628/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Géén appelverbod

Nadere informatie

1.327,20 als hoofdsom in verband met achterstallige verzekeringspremies; 42,49 als tot op dat moment vervallen wettelijke rente over de hoofdsom;

1.327,20 als hoofdsom in verband met achterstallige verzekeringspremies; 42,49 als tot op dat moment vervallen wettelijke rente over de hoofdsom; Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat gerechtsdeurwaarder Y de van hem met regelmaat geïncasseerde gelden opzettelijk op de voor zijn kantoor meest voordelige en voor hem, verzoeker, meest onvoordelige

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

llllls IN NAAM VAN DE KONING 1. De procedure RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Vonnis in kort geding van 18 mei 2016

llllls IN NAAM VAN DE KONING 1. De procedure RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Vonnis in kort geding van 18 mei 2016 IN NAAM VAN DE KONING llllls RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer I rolnummer: C/161413550 I KG ZA 16-284 Vonnis in kort geding van 18 mei 2016 in de zaak van

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-09-2010 Datum publicatie 08-10-2010 Zaaknummer 171924 / KG ZA 10-360 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

Formeel Belastingrecht 2 HC 4 29 september 2011

Formeel Belastingrecht 2 HC 4 29 september 2011 Formeel Belastingrecht 2 HC 4 29 september 2011 Vervolg vorige week: Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 36 Inv. Dit artikel draait in de praktijk voor een belangrijk deel om de mededelingsplicht. Wanner

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:4635

ECLI:NL:RBLIM:2015:4635 ECLI:NL:RBLIM:2015:4635 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 01062015 Datum publicatie 03062015 Zaaknummer C03205973 KG ZA 15230 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 152 Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

DE BESLAGSYLLABUS 6 e aangevulde versie, mei 2007

DE BESLAGSYLLABUS 6 e aangevulde versie, mei 2007 DE BESLAGSYLLABUS 6 e aangevulde versie, mei 2007 Verantw oording De beslagsyllabus is in de eerste plaats bedoeld om door de rechtbanken te worden gebruikt als handleiding bij de beoordeling van beslagrekesten.

Nadere informatie

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 2000 no. 63 (inwtr. 2001 no. 138) Wijzigingen: AB

Nadere informatie

Conclusie. 1. Inleiding. 2. Begripsomschrijving van het aandeel

Conclusie. 1. Inleiding. 2. Begripsomschrijving van het aandeel Conclusie 1. Inleiding De samenvatting en conclusies in deze paragraaf beperken zich hoofdzakelijk tot het laatste hoofdstuk waarin het huidige Nederlandse recht is besproken in vergelijking met de andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-295 d.d. 25 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:2679

ECLI:NL:RBDHA:2017:2679 ECLI:NL:RBDHA:2017:2679 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 17-03-2017 Datum publicatie 21-03-2017 Zaaknummer C/09/525879 / KG ZA 17/111 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011 3.1 Kay Horsch 18 januari 2011 Taak 1 Verbintenissenrecht 1. Absoluut (!!!) 2. Exclusief 3. Zaaksgevolg (Droit de Suite) 4. Prioriteit 5. Separatisme Boek 3, Titel 1, Afdeling 1 Bijvoorbeeld Goederen :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek Nr. 8 TWEEDE NOT VN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie